TIBB MÜDAHALELER AÇ I S I N D A N KO M P L K A S Y O N -MALPRAKT S AY I R I M I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TIBB MÜDAHALELER AÇ I S I N D A N KO M P L K A S Y O N -MALPRAKT S AY I R I M I"

Transkript

1 TIBB MÜDAHALELER AÇ I S I N D A N KO M P L K A S Y O N -MALPRAKT S AY I R I M I Fatih B RTEK* Düflünmeden ö renmek faydas z, ö renmeden düflünmek ise tehlikelidir. Konfüçyüs G R fi Bir kamu hizmetinin ifas sonucu bireylerin u rad maddi ve manevi zararlar n tazmini için öncelikle idarenin kusurlu bir hareketinin söz konusu olmaktad r. Kamu hizmetlerinin sunumundan kaynaklanan sorumlulu un belirlenmesinde esas olan kusura dayanan sorumluluktur. stisnai olarak idarenin kusursuz sorumlu oldu u durumlar söz konusu olsa da 1, kamu hukuku anlam nda geçerli olan kural; idarenin kusura dayanan sorumlulu udur. Bu sebeple bir kamu hizmetinin yürütülmesi nedeniyle idareye, kusura dayanan sorumlulu una istinaden, tazmin yükümlülü ü yüklenecek ise öncelikle idarenin somut olaydaki kusuru saptanmal d r. Özellikle sa l k hizmetlerinin yürütülmesinde Dan fltay kusur sorumlulu unu esas kabul etmekte ve hatta sorumlulu un olmazsa olmaz flart olarak a r kusur kriterini benimsedi i bir durumda; sa l k hizmetlerinin yürütülmesinde, sa l k hizmetini sunan idarenin kusurlu davran fllar n n tespiti zorunludur. Özel hastanelerde sunulan sa l k hizmetlerinde hizmetten yararlanan ile hizmeti sunan aras nda bir özel hukuk sözleflmesi kurulmufl oldu undan oldu- undan; uyuflmazl k söz konusu oldu unda özel hukuk hükümlerinin uygulanmas gerekmektedir. Yine, t bbi müdahalelerde komplikasyon (izin verilen risk) malpraktis ayr m, cezai sorumlulu un (kusur) belirlenmesinde de gerekli ve zorunlu bir ayr md r. Ancak her iki konu da, hususiyeti itibariyle münhas ran ayr birer hususi çal flma konusu olabilecek hacimde oldu undan, bu çal flman n hareket noktas ; kamu hukuku kurallar na göre icra edilen, sa l k kamu hizmetinin sunumunda karfl lafl lan ve bu yönüyle de idare hukuku kurallar çerçevesinde çözüme kavuflturulmas gereken komplikasyon-malpraktis ayr m sorununun çözümü ile s n rland r lm flt r. (*) Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dal Yüksek Lisans Ö rencisi (1) Sosyal risk ilkesi gere i, genel güvenli in sa lanamamas ve terör olaylar ndan do an zararlar ve mesleki risk ilkesi gere i ortaya ç kan zararlarda idarenin kusursuz sorumlulu u söz konusudur.

2 1998 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 TIBB MÜDAHALE KAVRAMI T bbi müdahale, t p mesle ini icraya yetkili bir kifli (hekim) taraf ndan, do rudan ya da dolayl tedavi amac na yönelik olarak gerçeklefltirilen her türlü faaliyeti ifade eder. Daha k sa bir söyleyiflle, t bbi müdahale, hekimin tedavi amac na yönelik etkinlikleridir. Buraya bir hastal, anormalli i ya da eksikli i önlemek, ortadan kald rmak veya olumsuz etkilerini en aza indirmek için yap lan her türlü faaliyet dâhildir. Bu faaliyetler, en basit teflhis ve tedavi yöntemlerinden en a r cerrahi müdahalelere (ameliyatlara) kadar uzan rlar 2. T bbi ifllemler bir hekim taraf ndan veya bir hekimin gözetimi ve sorululu u alt nda yard mc personeli taraf ndan yap lan ifllemlerdir 3. Örne in hekimin hastay muayene etmesi, teflhis koymas, reçete yaz lmas, ameliyat yapmas t bbi ifllemdir. Keza, hekimin do rudan do ruya gözetimi ve sorumlulu u alt nda yard mc personelinin hastaya enjeksiyon yapmas da t bbi ifllemdir. Bunlar n d fl nda kalan faaliyetler, hastanede yap lsalar bile t bbi faaliyet say lmazlar 4. Örne in hastadan tahlil için kan al m, hastaya pansuman yap lmas, hastan n yata a yat r lmas, kald r lmas, temizlenmesi, beslenmesi gibi faaliyetler t bbi faaliyet de ildir 5. GÖZLER ve AYAN n bu tan mlar na bütünüyle kat lmak mümkün de- ildir. AYAN n t bbi müdahale tan m ; t bbi müdahalenin mutlaka hekim taraf ndan yap lan teflhis ve tedavi olarak s n rlamas sebebiyle eksiktir. T bbi müdahaleye hekim ekseriyetle yetkili olmakla birlikte tek yetkili kimse de ildir. Günlük yaflant s nda, mesai saatleri d fl nda bir kimsenin yaralanmas na veya hayat n n tehlikeye girmesine tan k olan bir sa l k meslek mensubunun (ebe, hemflire, sa l k memuru, ilk ve acil yard m teknisyeni veya ilk ve acil yard m bilgisi bulunan di er meslek mensuplar ) yard ma ihtiyac olan flahsa yapt ilk yard m 6 gerçekte t bbi müdahaledir. Örne in bir bo ulma vakas na flahit olan ilk yard m teknisyeni, sa l k memuru, ebe veya hemflirenin, suni solunum ve kalp masaj yapmas ifllemlerinin t bbi müdahale olmad n söylemek mümkün de ildir. Bu, gerek günlük hayatta ve gerekse acil durumlarda doktor hastaya müdahale edinceye kadar geçen sürede yard mc sa l k personeli taraf ndan yap lan ifllemlerde t bbi ifllem/müdahaledir. Bu sebeple sadece hekimin yapt müdahalenin t bbi müdahale oldu unu söylemek mümkün de ildir. GÖZLER in tan mlamas na bak ld nda ise; bizzat hekim taraf ndan veya hekimin gözetim ve denetimi alt nda yard mc sa l k personelinin yapt ifllemler t bbi ifllem/müdahale say lmakta ve hekim denetim ve gözeti- (2) AYAN, Mehmet; T bbi Müdahaleden Do an Hukuki Sorumluluk, Ankara, 1991, s. 5 (3) De Laubadere, Venezia ve Gaudemet,op.cit.,c.I, s.989; Chapus, Droit administratif (Nakleden: GÖZLER, Kemal: dare Hukuku ( dare Hukuku), Cilt 2, Bursa, 2003, s. 1003) (4) Chapus, Droit administratif general, op. cit, c.i, s (Nakleden: GÖZLER, Kemal; ( dare Hukuku), s. 1003) (5) Chapus, Droit administratif general, op.cit., c.i s.1305,de laubadere, Venezia ve Gaudemet, op.cit.,c.i, s.989. (Nakleden: GÖZLER, Kemal; ( dare Hukuku), s. 1003) (6) lk yard m ile acil yard m kavramlar birbirinden farkl anlamlar tafl maktad r. lk yard m daha çok çevrede bulunan materyaller ve kiflinin eliyle yap lan, ilaç ve medikal unsurlar n bulunmad bir faaliyet iken; acil yard m, ilaç ve medikal unsurlar n kullan lmas ile yap lan faaliyetlerdir.

3 T bbi Müdahaleler Aç s ndan Komplikasyon Fatih Birtek 1999 mi olmadan ifllem hastanede yap lsa dahi t bbi ifllem olarak kabul edilmemektedir. Bu tan m da eksik ve bir yönüyle de yanl flt r. Yukar da izah edildi i üzere; yaflam tehlikede olan bir kimseye her bir bireyin yard m yükümlülü ü bulunmaktad r. Hatta TCK n n 98. maddesi gere ince yard m yükümlülü ünü yerine getirmemek suçtur. TCK m. 98 de yer alan yard m yükümlülü ü sa l k meslek mensubu için, müdahale etme yükümlülü ü halini almaktad r. Kendi uzmanl k alan ile ilgili olan bir konuda; yard ma ihtiyac olan veya hayati tehlikesi olan bir kimseye yard m etmeyen sa l k personeli garantör olmas nedeniyle suç ifllemifl olacakt r. Bu halde doktor taraf ndan yap lmasa, doktor denetim ve gözetiminde bulunmasa dahi, hastan n yaflam na yönelik bir tehlikenin bertaraf edilmesi amac yla, kendi uzmanl k alan n n s n rlar içinde kalmak kayd yla yard mc sa l k personeli (ebe, hemflire, ilk ve acil yard m teknisyeni, sa l k memuru)nin ilk ve acil yard m giriflimleri de t bbi müdahaledir. Nitekim, 1219 Say l Tababet ve fiuabat Sanatlar n Tarz cras na Dair Kanun unda t bbi müdahaleyi yapmaya yetkili olan kimseler s n rlay c bir biçimde (numerus clauses) say lm flt r. Bu madde kapsam nda t bbi müdahaleye kanunen yetkili kimseler; Hekimler, difl hekimleri, ebeler, sa l k memurlar, sünnetçiler, hastabak c hemflireler ve difl protez teknisyenleri dir. Yine, tarih ve say l Resmi Gazete de yay nlanan tarih ve 5371 Say l Sa l k Hizmetleri Temel Kanunu, Sa l k Personelinin Tazminat ve Çal flma Esaslar na Dair Kanun, Devlet Memurlar Kanunu ve Tababet ve fiubat Sanatlar n Tarz cras na Dair Kanun ile Sa l k Bakanl n n Teflkilat ve Görevleri Hakk nda K.H.K da De ifliklik Yap lmas na Dair Kanunun 7. maddesi ile de iflik; tarih ve 1219 Say l Tababet ve fiua bat Sanatlar n Tarz cras na Dair Kanunun 3. maddesine eklenen ikinci f kra hüküm uyar nca: Acil t bbi yard m ve bak m ile s n rl kalmak ve Sa l k Bakanl nca ç - kar lacak yönetmeli inde belirtilmek kayd yla acil t p teknikerleri ile acil t p teknisyenleri hastaya müdahale edebilir, bu hususta laz m gelen ifl ve ifllemleri yapabilirler. Bu hüküm nazara al nd nda yard mc sa l k personellerinin, doktor denetimi ve gözetimi alt nda olmadan yapt klar bir tak m müdahalelerin de t bbi müdahale olarak kabulü kanunen bak m ndan zorunlu bir hal almaktad r. Bu aç klamalardan hareketle, bir giriflimin t bbi müdahale olarak adland r labilmesi için üç flart n varl gerekmektedir. Birincisi; müdahalenin resmi ehliyetli bir kimse taraf ndan yap lm fl olmas, ikinci olarak; do rudan do ruya veya dolayl olarak hastay tedavi amac na yönelik olmas ; üçüncü ve son olarak da; müdahalenin müdahaleyi yapan kimsenin mesleki bilgisi dâhilinde olmas gerekmektedir. (7) ONAR, S dd k Sami: dare Hukukunun Umumi Esaslar (Umumi Esaslar), C lll, stanbul, 1966, s. 1741; ES N, Yüksel: Dan fltay da Aç lacak Tazminat Davalar, kinci Kitap (Esas), Ankara, 1976, s. 54; DU- RAN, Lütfi: Türkiye daresinin Sorumlulu u (Türkiye daresini ), Ankara, s. 41; BAYRAKTAR, Köksal: Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezai Sorumlulu u, stanbul, 1972, s. 39

4 2000 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 TIBB MÜDAHALELERDE H ZMET KUSURU T bbi müdahalelerden ötürü ortaya ç kan zararlarda idarenin hizmet kusuru nedeniyle sorumlu tutulabilmesi için a r kusurlu bir davran fl ile hareket edilmesi gerekmektedir. E er idare ajan n n a r kusuru yok ise, ortaya ç kan zarardan ötürü ne idare ne de eylemi gerçeklefltiren sa l k personeli sorumlu olacakt r 7. T bbi müdahalelerde hizmet kusuru asl nda sa l k kamu hizmetinin kötü ifllemesinin bir uzant s ndan baflka bir fley de ildir. T bbi müdahalenin standartlara uygun yap lmamas niteli i itibariyle hizmetin kötü ifllemesidir. Bu yönü itibariyle standartlara ayk r t bbi müdahale bafll bafl na bir hizmet kusuru teflkil etmektedir. Sa l k personelinin sorumlulu u yoluna gitmeden önce sa l k personelinin kusurlu olup olmad n n tespiti zorunludur. Sa l k personelinin basit kusurlar ndan dolay sorumlu olmad doktrinde ve Dan fltay içtihatlar nda benimsenmektedir. Ancak Frans z Dan fltay önceleri a r kusur flart - n aramaktayken, son zamanlarda özellikle, kan ürünlerinden bulaflan hastal klar, A DS, bulafl c hastal klarda idareyi ve dolay s yla sa l k personelini basit kusurundan dahi sorumlu tutmaktad r. Dan fltay, tedavi ve cerrahi müdahaleleri yüzünden meydana gelen zararlar n idarece karfl lanmas için hizmet kusuru ve hakta a r kusur ile irtikap edilmifl olmas n gerekli görmektedir. A r kusur yok ise idareyi sorumlu tutmamaktad r 8. Dan fltay a r kusur flart n, idarenin sa l k hizmetlerinin yürütülmesinde olmazsa olmaz bir flart olarak uygulamaktad r. Somut olayda a r kusur yok ise, tazminata hükmetmemektedir. Bu yönüyle Dan fltay n a r kusur flart n, sorumluluk için olmazsa olmaz (sine gua non), tazmin yükümlülü ünün ön flart fleklinde telakki etti i anlafl lmaktad r 9. Dan fltay içtihatlar na bak ld nda; Dan fltay n, sa l k hizmetlerinin yürütülmesinde idarenin kusursuz sorumlulu unu kabul etmedi i göze çarpmaktad r. Yayla ya göre: idarenin görülmesi, yürütülmesi gerçekten zor olan baz faaliyetlerinde, örne in sa l k hizmetlerinde ortada a r hizmet kusurunun olmas halinde idarenin sorumlulu u söz konusu olacakt r 10. Kanaatimizce ola an t bbi müdahalelerin d fl nda olmak kayd yla; gerek çok riskli cerrahi giriflmeler ve gerekse yaflam kurtarmaya yönelik zorunlu acil t bbi müdahalelerde basit kusur ile idareyi ve dolay s yla sa l k personelini sorumlu tutmak; idarenin ve sa l k personelinin bu tür t bbi giriflimler yaparken uzun boylu düflünmesi, temkinli davranmas ve hata yapma/basit hatadan dahi sorumlu tutulma kayg s yla çekingen davranmas gibi istenmeyen durumlar ortaya ç karacakt r. Bu sebeple an lan faaliyetler hususunda idarenin ve müdahaleyi yapan sa l k meslek mensuplar n n so- (7) ONAR, S dd k Sami: dare Hukukunun Umumi Esaslar (Umumi Esaslar), C lll, stanbul, 1966, s. 1741; ES N, Yüksel: Dan fltay da Aç lacak Tazminat Davalar, kinci Kitap (Esas), Ankara, 1976, s. 54; DU- RAN, Lütfi: Türkiye daresinin Sorumlulu u (Türkiye daresini ), Ankara, s. 41; BAYRAKTAR, Köksal: Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezai Sorumlulu u, stanbul, 1972, s. 39 (8) DURAN, Lütfi: (Türkiye daresinin), s. 41 (9) Dan fltay n bu görüflünün aksi görüfl için bkz. GÖZLER, Kemal; ( dare Hukuku), s vd. (10) YAYLA, Y ld zhan: dare Hukuku 1, stanbul, 1990, s. 149

5 T bbi Müdahaleler Aç s ndan Komplikasyon Fatih Birtek 2001 rumluluktan ba fl k bir hareket alan n n bulunmas 11 kiflilerin yaflam hakk n n ve sa l n n korunmas na hizmet edecektir. Bu tür riskli, acil ve zorunlu müdahaleler bak m ndan a r kusur flart n n kabul edilmesi kamu yarar na hizmet edecektir. Bu tür müdahaleler d fl nda kalan, ola an ve planlama/düflünme imkân bulunan t bbi müdahaleler için ise basit kusurun varl 12 sorumluluk için yeterli ve gerekli bir flart olarak kabul edilebilecektir. Mamafih, t bbi müdahaleleri acil, zorunlu ve yaflam kurtarmaya yönelik t bbi müdahaleler ve ola an, planlama imkân bulunan ve genel tedavi amac na yönelmifl müdahaleler olarak ay rarak her somut olay n özelli ine göre de erlendirme yapmak daha yerinde olacakt r. KOMPL KASYON VE MALPRAKT S KAVRAMLARI BA LAMINDA KUSUR KAVRAMI A- Komplikasyon ( zin Verilen Risk): Bütün hekimlik uygulamalar hastalar yönünden belirli bir risk oluflturmaktad r. Bu riskler, hekimlik uygulamalar n n do as ndan kaynaklanmakta, büyük k sm hekim taraf ndan gerekli dikkat ve özen gösterilmifl olsa bile kaç n lmaz nitelik tafl maktad r. Buradaki riskler izin verilen risk çerçevesinde kald müddetçe bunun ad komplikasyon (istenmeyen durum) olmaktad r 13. Komplikasyon oldu u hallerde t bbi uygulama hatas ndan ve hekimin kusurundan ve dolay s yla hekimin ve idarenin sorumlulu- undan söz edilemez. Bu nedenle t bbi müdahalelerde izin verilen risk ile t bbi malpraktis ayr m hassasiyetle yap lmal d r 14. Yap lan t bbi müdahale, klasik t p bilgilerinde, uluslar aras literatürde komplikasyon olarak adland r l yorsa ve bu müdahale t bb n kabul etti i normal risk ve sapmalar çerçevesinde yap lm flsa, istenmeyen sonuçlar meydana gelse bile, hekime sorumluluk yüklenemeyecektir. Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastan n zarar görmesi, hekimin tan ve tedavide standart ve belirlenmifl davran fl biçimlerinden farkl davranmas veya görev ihmali sonucu, hastada geçici sa l k bozulmas ndan, ölüme kadar giden bir de iflkenlikte zarar neden olunmas halinde ise malpraktis (t bbi uygulama hatas ) söz konusu olacakt r. Zaman nda fark edilmez veya fark edilmesine karfl n gerekli önlemler al nmaz ya da fark edilip önlem al nmas na karfl n yerleflmifl standart t bbi giriflimde bulunulmaz ise komplikasyon malpraktise dönüflür. 15 T bbi müdahaleler tehlikeli nitelikte oldu u zaman, flayet hekim t p bilimine ba l kalarak hastay iyilefltirmek amac yla bunlar gerçeklefltirmifl (11) Chapus, Droit administratif general, op. cit, c.i, s (Nakleden: GÖZLER, Kemal; ( dare Hukuku ), s. 1002) (12) GÖZLER, Kemal; ( dare Hukuku ), s (13) ÇOLAK, Ahmet: Komplikasyon mu? Malpraktis mi? Malpraktis Davalar n n Asli Unsurlar, Hekim Forumu Dergisi, Nisan- May s 32-33, 2003 (14) ÇOLAK, Ahmet: Nöroflirujide Malpraktis, Türk Nörofliruji Dergisi 12: 94-98, 2002, s. 50 (15) SEV ND K ATICI, Ebru: Hekimin Meslek Hatalar ndan Kaynaklanan Hukuksal ve Cezai Sorumlulu u, (Yay nlanmam fl Yüksek Lisans Tezi ), Adana, 2006, s. 69

6 2002 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 ise, suç niteli inde meydana gelse dahi, hâkim dikkat ve ihtimam göstermifl ise sorumlu tutulamayacakt r 16. Hukuken, yap lan bir hareket ne kadar zorunlu ise, izin verilen risk de o kadar büyüktür. Bir hukuki yarar n tehlikeye sokulmas, yarar n elde edilmesi bak m ndan tek araç ise, k sacas baflka çare yok ise, o takdirde hukuki yarar n tehlikeye sokulmas na izin verilmektedir 17. T bben gerekli olan (endikasyon varl ) bir müdahaleyi; modern t bb n gereklerine, hekimlik mesle inin iktiza etti i dikkat ve özen yükümlülü üne uygun olarak yapan sa l k personelinin kusurundan söz edilemez ve müdahaleyi yapan sa l k personelinin hukuki hiçbir sorumlulu u yoluna gidilemez 18. Yarg tay 2. C.D, tarih ve 10834/11895 say l karar nda: San n bafl bofl b rakt köpe i taraf ndan s r l p yaralanan ma dureye kuduz afl s uyguland, 15. afl dan sonra hastaland ve öldü ü, Adli T p Kurumu 5. htisas Kurulu raporunda, -ölümün köpek s rmas n takiben tatbik edilen kuduz afl s n n bünyevi sebeplerle husule getirdi i alerjik ensefalit sonucu geliflen dolafl m ve solunun yetmezli inden- kaynakland n n, kuduz afl s na ve afl n n tatbik flekline atf kabil kusur bulunmad n n bildirildi i, keza, Yüksek Sa l k fiuras raporunda, -kuduz afl lar neticesinde bazen bu tip ensefalis komplikasyon olarak meydana gelebilmektedir. Bu komplikasyonlar nedeniyle afl y yapan kimseyi kusurlu bulmak mümkün de ildir- denildi i görülmektedir. Olayda t bbi yönden sorumluluk yüklenemeyen, kuduz afl s n n bünyevi sebeplerle husule getirdi i alerjik ensefalitten meydana geldi i anlafl lmaktad r denilmekte ve komplikasyon neticesinde ortaya ç kan zararlardan dolay sa l k personelinin kusura dayanan sorumlulu u (hukuki ve cezai sorumluluk) yoluna gidilemeyece i aç kça ortaya konulmaktad r. Bir sa l k oca pratisyen hekiminin, hastan n sevki için yeterli zaman bulunmad bir durumda anne ve bebe in hayat n kurtarmak için riskli bir do um eylemine giriflmesi 19 ; kafa içinde meydana gelen kanama (intracranial) nedeniyle hastan n zorunlu olarak ameliyata al nmas ve hastan n ameliyat esnas nda veya ameliyat sonras (post operatif) dönemde cerrahi giriflimin büyüklü ü nedeniyle meydana gelen ikinci bir kanama nedeniyle yaflam n yitirmesi; bütün testler ve ilgili uzman doktor konsültasyonlar n n yap lmas na ra men kontrol alt nda bulunan pelvis k r (le en kemi i) tan s ile takip edilen hastan n, yaralanman n bir komplikasyonu olan ya embolisi nedeniyle yaflam n yitirmesi; büyük ameliyatlarda, cerrahi giriflim yap lan bölgeye bitiflik dokularda meydana gelen büyük damar yaralanmalar nedeniyle hastan n kaybedilmesi; lumbal (bel bölgesi) disk kaymas n n (16) ÖZCAN, Mesut: Hekimin T bbi Hatalar ndan Kaynaklana Cezai Sorumlulu u, (Yay nlanmam fl Yüksek Lisans Tezi), stanbul, 2002, s. 23 (17) ÖZTÜRK, Atilla: Adli T p Uygulamas nda Hekim Hatalar ve Hekimin Sorumlulu u (Yay nlanmam fl Yüksek Lisans Tezi), stanbul, 2002, s. 30 (18) HAKER, Hakan: T p Hukuku (T p Hukuku), Ankara, 2007, s. 319 (19) ÖZTÜRK, Atilla: Adli T p Uygulamas nda Hekim Hatalar ve Hekimin Sorumlulu u (Yay nlanmam fl Yüksek Lisans Tezi), stanbul, 2002, s. 30

7 T bbi Müdahaleler Aç s ndan Komplikasyon Fatih Birtek 2003 düzeltilmesi operasyonlar nda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesine ra men hastan n ameliyat n bir komplikasyonu olarak aya nda güç kayb meydana gelmesi; had safhada acil bir kanama olmas sebebiyle, mevcut steril malzemelerin yetersiz kalmas neticesinde steril olmayan araç ve gereçlerin kullan lmas sebebiyle hastada enfeksiyon geliflmesi gibi durumlar izin verilen risk kapsam nda de erlendirilir. Bu ve benzeri durumlarda t bbi giriflimi yapan sa l k meslek mensubu sorumlu olamayaca gibi idarenin de sorumlulu u yoluna gidilemeyecektir. Bu gibi durumlarda kusurun yoklu u, hem sorumlulu un yoklu u hem de tazmin yükümlülü ünün yoklu u sonucunu do urmaktad r. B- Malpraktis (T bbi Uygulama Hatas ): Genel bir tan mlama ile malpraktis; hatal davran fl veya görev ihmali sonucu bir yaralanmaya ya da zarara yol açmakt r 20. Bir baflka tan m ile: hekimin hastan n standart tedavisini yaparken baflar s zl, beceri eksikli i ya da ihmali nedeniyle zarar vermesi dir 21. Türk Tabipler Birli i Etik lkeleri: 13- Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir hastan n zarar görmesi hekimli in kötü uygulanmas anlam na gelir, T bbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmas ndan Do an Sorumluluk Kanunu Tasar s nda 22 ise T bbi Kötü Uygulama; Sa l k personelinin kas t veya kusur veya ihmal ile standart uygulamay yapmamas, bilgi ve beceri eksikli i ile yanl fl veya eksik teflhiste bulunmas veya yanl fl tedavi uygulamas veya hastaya tedavi vermemesi ile oluflan ve zarar meydana getiren fiil ve durum olarak tan mlanm flt r. T p biliminin standard na ve tecrübelerine göre gerekli olan özenin bulunmad ve bu nedenle de olaya uygun gözükmeyen her türlü hekim müdahalesi de t bbi uygulama hatas olarak kabul edilmektedir 23. Bir hatal t bbi giriflimin varl ndan söz edebilmek için flu unsurlar n varl ndan söz etmek gerekmektedir 24 : Meslek ve sanatta acemilik, Hastaya kas tl olarak zarar vermek, Hasta-hekim sözleflmesine ayk r hareket etmek, Yanl fl, tehlikeli muayene sonucu hastan n zarar görmesi, T bbi aletlerin tehlikeli kullan lmas ndan dolay hastaya zarar vermek, Hekimlerin, meslekleri ve uzmanl klar ili ilgili temel ve klasik bilgilere ve genel t p kurallar na göre hareket etmeleri gerekir. Hekim, meslekte herkesin bildi i ya da bilmesi gereken bir konuda aç k hata yaparsa sorumlu olur. (20) HANCI, Hamit: Malpraktis- T bbi Giriflimler Nedeniyle Hekimin Ceza ve Tazminat Sorumlulu u (Malpraktis), 3. Bask, Ankara, 2006, s. 30 (21) HANCI, Hamit: (Malpraktis), s. 30 (22) HANCI, Hamit: (Malpraktis), s. 30 (23) HAKER, Hakan: ( T p Hukuku ), s. 337 (24) ÖZTÜRKLER, Cemal: Hukuk Uygulamas nda T bbi Sorumluluk, Teflhis Tedavi ve T bbi Müdahaleden Do an Tazminat Davalar, Ankara, 2003, s.6

8 2004 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 Nitekim Yarg tay 4. HD 1977/2541 Say l Karar nda: Hekim t p verilerini yanl fl ya da eksik uygulam flsa, mesle inin gerektirdi i özel görevlere gere i ve yeteri kadar uymam flsa kusur var demektir. denilmifltir. HAKER ye göre 25 : T bbi uygulama hatas, standard n alt nda kal nmas veya üstüne ç k lmas ile söz konusu olabilece i gibi, icrai bir hareketle veya ihmali bir hareketle de söz konusu olabilir. Bu itibarla hekimin özen yükümlülü ünü ihlali, bir müdahaleyi gerekli oldu u flekilde yapmamas fleklinde söz konusu olabilece i gibi, gerekli müdahaleyi hiç yapmamas fleklide de olabilir. Dolay s yla hareketin ihmali veya icrai olmas aras nda bir fark gözetilmemelidir. Bu görüflten hareketle, t bbi uygulama hatas n n; yap lmamas gerekli davran fl n yap lmas (icrai) veya yap lmas gereken bir davran fl n yap lmas (ihmali) suretiyle ortaya ç kabilece ini söylemek mümkündür. Anestezi muayenesi yapt rmadan hastan n ameliyata al nmas ve anestezi komplikasyonu nedeniyle hastan n yaflam n yitirmesi; intra uterin ölüm olay nda hastan n do um yapt r lmadan sevk edilmesi 26 ; ameliyat edilen hastan n karn nda gaz tampon ve ameliyat araç gereci unutulmas 27 ; disk ameliyat nda, disk materyalinin ç kar l rken diske bitiflik olan damar yaralanmas nedeniyle hastan n yaflam n yitirmesi; meslek ve sanatta acemilik nedeniyle ameliyat sahas na uzak bir alanda büyük damar yaralanmas na sebebiyet verilmesi; ameliyat esnas nda gerekli özenin gösterilmemesi 28 gö üs a r s flikayetiyle gece acil servise müracaat eden hastaya kalp grafisi çekilmeden kas spazm /kas iltihab (artrit) teflhisi ile evine gönderilmesi ve hastan n k sa bir süre sonra kalp krizinden ötürü yaflam n yitirmesi; trafik kazas neticesinde yaralanarak geldi i acil serviste gerekli röntgen grafisi çekilmemesi sonucu hastan n akci er kanamas ndan (hematoraks) dolay yaflam n yitirmesi; aya na pasl cisim batmas sonucu gelen hastaya Tetenoz Immünglobulini yap lmamas neticesinde hastan n ilerleyen günlerde tetenoz hastal nedeniyle yaflam n yitirmesi gibi haller t bbi uygulama hatas na örnek gösterilebilir. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü tarihli Genelge de: Genelgede say lan ifl ve ifllemlere (hatal uygulamalar) istinaden Bakanl k aleyhine aç lan davalar n yo unlaflt belirtilmekte ve bu ifl ve ifllemler: Yanl fl teflhis ve tedavi, Ameliyat öncesi ve sonras geliflen komplikasyonlar 29 Do um esnas nda ve sonras nda geliflen komplikasyonlar 30 Hastane idaresinden kaynaklanan problemler, Hatal (tekni e ayk r ) enjeksiyon, (25) HAKER, Hakan: ( T p Hukuku ), s. 339 (26) Yarg tay 4. H.D / Say l Karar. (27) HANCI, Hamit: ( Malpraktis ), s. 58 (28) HANCI, Hamit: (Malpraktis), s. 58 (29)(30) Genelgede komplikasyonlar da uygulama hatalar aras nda say lm fl olsa da, gerçekte komplikasyon bir t bbi uygulama hatas olmad gibi, izin verilen risk kapsam nda de erlendirilmesi zorunlu bir durumdur. Kald ki, komplikasyon geliflmesi halinde sa l k personelinin ve idarenin sorumlu tutulabilmesinin imkan bulunmamaktad r.

9 T bbi Müdahaleler Aç s ndan Komplikasyon Fatih Birtek 2005 Hatal laboratuar tetkikleri, Poliklinik ve sevk ifllemlerinde yanl fl yönlendirmeler, Acil servis hizmetlerinin yetersizli i T bbi uygulama hatas bulunmas halinde hekim; idare hukuku kurallar uyar nca hizmet kusuru (hizmetin hiç ifllememesi, kötü ifllemesi) nedeniyle sorumlu tutulaca gibi Türk Ceza Kanunu normlar çerçevesinde taksirle öldürme veya taksirle yaralamadan ötürü de sorumlu tutulabilecektir. SONUÇ Bütün kamu hizmetlerinin sunumunda oldu u gibi sa l k kamu hizmetinin sunumunda da idare kendisine düflen dikkat ve özen yükümlülü ünü mutlak surette yerine getirmelidir. Münhas ran sa l k kamu hizmetinde, t bbi müdahalenin hukuka uygun say labilmesi için hasta veya yak nlar n n ayd nlat lm fl onam, endikasyon varl (müdahalenin zorunlu ve gerekli olmas ), müdahalenin modern t bb n gereklerine uygunlu u olmazsa olmaz flartlardand r. Ancak t bbi müdahaleler bu hukuka uygunluk nedenleri içerisinde icra edilseler dahi, bu müdahaleler sebebiyle bir zarar meydana gelmifl ise bu zarar n tazmini gerekmektedir. Dan fltay içtihatlar uyar nca idarenin sa l k hizmetlerinin icra edilmesinden do an sorumlulu unda kusur sorumlulu u esas oldu undan, bununla birlikte idarenin kusura dayanan sorumlulu u yoluna gidilebilmesi için a r kusur flart n n olmazsa olmaz bir flart olarak nitelenmesinden ötürü; t bbi müdahaleyi gerçeklefltiren sa l k personelinin kusurlu olup olmad n n tespiti zorunlu ve gereklidir. T bbi müdahaleler niteli i gere i, mesleki bilgi, mesleki tecrübe ve ola- an idari ifllemlere nazaran dikkat ve özen yükümlülü ünün artt ve hasta aç s ndan belirli bir riski bünyesinde bar nd ran ifllemlerdir. T bbi müdahalenin konusu insan n bedeni ve yöneldi i de er de insan n yaflam hakk - d r. T bbi müdahaleler; modern t bb n gereklerine, hekimlik mesle inin iktiza etti i dikkat ve özen yükümlülü üne uygun olarak yap lsalar dahi neticede ortaya bir zarar ç kmas muhtemeldir. T bbi müdahalelerde istenmeyen ve fakat ortaya ç kmas muhtemel olan bir k s m zararl neticeler ortaya ç km fl ise bu zararl neticeler dolay s yla idareyi ve sa l k personelini sorumlu tutmak mümkün de ildir. Bu tür zararl sonuçlar hukukun izin verdi i risk kapsam nda de erlendirilmektedir. Ancak t bbi müdahalenin modern t bb n gereklerine ve hekimlik mesle- inin gerektirdi i dikkat ve özen yükümlülü üne ayk r olarak icra edilmesi elbette hekim ve di er sa l k personelinin sorumlulu unu do uracakt r. Bir t bbi müdahalenin hekim/sa l k personelinin hatas neticesinde olumsuz neticeler do urup do urmad n n tespiti için öncelikle ex ante (t bbi müdahalenin icra edilmesi s ras nda mevcut olan flartlar itibariyle) bir de- erlendirme yap lmal d r. Olay n özelli i, t bbi müdahalenin zorunlu/gerekli/acil olup olmad, t bbi müdahalenin yap ld sa l k kurumumun imkanlar göz önüne al nmal d r. Yine sa l k personelinin dikkat ve özen yükümlülü ü de ex ante bir de erlendirmeye tabi tutulmal d r. Hekimin t bbi müdahalede kusurlu olup olmad n; ayn mesleki bilgiye sahip bir hekimin,

10 2006 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 ayn flartlarda göstermesi gerekli olan dikkat ve özen yükümlü ü ne göre tespit edilmelidir. T bbi müdahalelerin risk tafl mas ve insan hayat na yönelik bir tak m zararl neticeler ortaya ç karabilecek olmas aflikard r. Ancak t bb n gereklerine göre, gerekli dikkat ve özen yerine getirilerek icra edilmifl olan t bbi müdahaleler sonucu ortaya ç kan olumsuz neticeler, t bbi müdahalenin do- al ve zorunlu sonucudur. Bu sebeple hukukun izin verdi i risk kapsam nda de erlendirilmesi gereken komplikasyonlar (istenmeyen neticeler) nedeniyle hekimi ve sa l k personeli sorumlu tutmak mümkün de ildir. Komplikasyonlar nedeniyle sa l k personelinin sorumlu tutulmas ; sa l k personelinin t bbi müdahaleye giriflirken çok ayr nt l düflünmesine, sorumlu tutulaca- düflüncesiyle afl r dikkatli davranmas na ve t bbi müdahaleye giriflmekte ürkek davranmas na neden olacakt r. Böyle bir durumda, t bbi müdahale gecikecek ve/veya gere i gibi icra edilemeyecek ve neticede sa l k hizmetinden faydalanan kimseler bu durumdan zarar görecektir. Dolay s yla, komplikasyonlar sebebiyle hekimin ve sa l k personelinin sorumlu tutulmas kamu yarar na hizmet etmeyecektir. K A Y N A K Ç A A Y A N, Mehmet: T bbi Müdahalelerden Do an Hukuki Sorumluluk (T bbi Müdahaleler), Ankara, 1991 BAYRAKTAR, Köksal: Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezai Sorumlulu u, stanbul, 1972 C H A P U S, Droit Administratif general, op. cit. C.1 ÇOLAK, Ahmet: Komplikasyon mu? Malpraktis mi? Malpraktis Davalar n n Asli Unsurlar, Hekim Forumu Dergisi, Nisan- May s 32-33, 2003 Ç O L A K, Ahmet: Nöroflirujide Malpraktis, Türk Nörofliruji Dergisi 12: 94-98, 2002 De LAUBARE: Venezia ve Gaudemet,op.cit.,c.I D U R A N, Lütfi: Türkiye daresinin Sorumlulu u (Türkiye daresinin), Ankara, 1974 E S N, Yüksel: Dan fltay da Aç lacak Tazminat Davalar, kinci Kitap (Esas), Ankara, 1976 G Ö Z L E R, Kemal: dare Hukuku, Cilt 2, Bursa, 2003 HAKER, Hakan: T p Hukuku (T p Hukuku), Ankara, 2007 H A N C I,. Hamit: Malpraktis- T bbi Giriflimler Nedeniyle Hekimin Ceza ve Tazminat Sorumlulu u (Malpraktis), 3. Bask, Ankara, 2006 ONAR, S dd k Sami: dare Hukukunun Umumi Esaslar (Umumi Esaslar), C lll, stanbul, 1966 Ö Z C A N, Mesut: Hekimin T bbi Hatalar ndan Kaynaklanan Cezai Sorumlulu u (Yay nlanmam fl Yüksek Lisans Tezi), stanbul, 2002 ÖZTÜRK, Atilla: Adli T p Uygulamas nda Hekim Hatalar ve Hekimin Sorumlulu u (Yay nlanmam fl Yüksek Lisans Tezi), stanbul, 2002 Ö Z T Ü R K L E R, Cemal: Hukuk Uygulamas nda T bbi Sorumluluk, Teflhis Tedavi ve T bbi Müdahaleden Do- an Tazminat Davalar, Ankara, 2003 SEV ND K ATICI, Ebru: Hekimin Meslek Hatalar ndan Kaynaklanan Hukuksal ve Cezai Sorumlulu u, (Yay nlanmam fl Yüksek Lisans Tezi), Adana, 2006 Y A Y L A, Y ld zhan: dare Hukuku 1, stanbul, 1990

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN YETKİLERİ VESORUMLULUĞU. Prof.Dr Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN YETKİLERİ VESORUMLULUĞU. Prof.Dr Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN YETKİLERİ VESORUMLULUĞU Prof.Dr Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi YETKİ SAĞLIK HİZMETİNİ DÜZENLEMEK KURMAK-İŞLETMEK DENETLEMEK SORUMLULUK HİZMETİN KURULUŞUNDA,

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 T bbi At k Kontrolü P80-P82 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 P80 Son Dört Y ll k Kontamine Kesici Delici Alet Yaralanmalar Sürveyans Melek Meltem Göksel, Özgül Taflp nar, Fatma

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ:

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: Sigortalının ürettiği malların/ürünlerin kullanılması esnasında 3.şahısların uğrayacağı zararlar neticesinde yasal olarak ödemekle sorumlu olduğu bedeni ve/veya maddi zararları

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ Sayfa No: / 5. AMAÇ: Bu Prosedürün amacı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan faaliyetlerde "Hasta ve Çalışan Güvenliği" açısından oluşabilecek tehlikeleri tanımlayarak, bu tanımlamalar neticesinde

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2008/2115 K: 2008/4731 T: 11.03.2008 FA Z HUKUKU YASAL FA Z REESKONT FA Z KAVRAMININ KALDIRILMIfi OLDU U (3095 SK m. 1) Özet: 3095 Say l Yasan n 1.

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

T azminat,maddi veya manevi zarar veya ekonomik kayb n telafi edilmesine

T azminat,maddi veya manevi zarar veya ekonomik kayb n telafi edilmesine TAZM NATLARIN HUKUKSAL VE VERG SEL BOYUTU Ercan ALPTÜK Gelirler Baflkontrolörü I- G R fi T azminat,maddi veya manevi zarar veya ekonomik kayb n telafi edilmesine yönelik olarak zarar verenler ile ekonomik

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar.

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar. 1 / 5 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yaşam desteğine gerek duyan ve komadaki erişkin ve çocuk hastalara sunulacak yoğun bakım hizmetlerinin eşit, standart ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Detaylı

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARI E: 2003/19318 K: 2004/5509 T: 5.5.2004 SAHTE BELGELERLE TRAF E TESC L SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEM NDE TRAF K MÜfiAV RL N N SORUMLULU U Z NC RLEME SAHTEC L K SUÇLARI

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4 1) İlkyardımla ilgili yazılanlardan doğru olan hangisidir? a) İlkyardım esnasında ilaç kullanılır. b) İlkyardım eldeki mevcut araç gereçlerle yapılır. c)

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ.

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Türkiye Kano Federasyonu

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Diflhekimlerine, hekimlere ZORUNLU S GORTA

Diflhekimlerine, hekimlere ZORUNLU S GORTA Diflhekimi Güler Gültekin gulerdent@hotmail.com DO Yönetim Kurulu Üyesi Diflhekimlerine, hekimlere ZORUNLU S GORTA! Hekimlere ve diflhekimlerine Tam Gün Yasas çerçevesinde, t bbi kötü uygulama nedeniyle

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

Tanımlar Madde 3. Madde 4. Madde 5. Genel İlkeler ve Uygulama Esasları Madde 6. Madde 7. Madde 8.

Tanımlar Madde 3. Madde 4. Madde 5. Genel İlkeler ve Uygulama Esasları Madde 6. Madde 7. Madde 8. T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA YÖNERGESİ (Senato: 09.12.2015-2015/17 Sayılı - 26 Numaralı

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ. Hasan Tahsin Gökcan. Yargıtay Üyesi

SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ. Hasan Tahsin Gökcan. Yargıtay Üyesi SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ Hasan Tahsin Gökcan Yargıtay Üyesi Sağlık Hizmetinden Kaynaklanan Suçlar A) Manevi unsura göre 1- Kasten işlenen suçlar 2- Taksirle işlenen suçlar 3-

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Hukuki açıdan iş güvenliği Teknik ve sağlık yönünden iş güvenliği

Hukuki açıdan iş güvenliği Teknik ve sağlık yönünden iş güvenliği HUKUKSAL SÜREÇ Anayasamızın 60. maddesi sosyal güvenlik konusunda kesin hüküm getirmiştir. Anayasa Madde 60: Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI?

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES 31 45 SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? Erol GÜNER* I. G R fi: Hafta tatili Türkiye de 1924 y l nda ç kar lan Hafta Tatili Kanunu ile düzenlenmifltir.

Detaylı

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 Av. Hüseyin KARAKOÇ ÖZET Vergi Davaları idare lehine sonuçlandığı zaman davacı aleyhine

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları

Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları İş Kazası ve Meslek Hastalığı, Tanımı, Kapsamı, Bildirilmesi

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sayın hast, Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi.

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ

TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Yrd.Doç.Dr. Soner METE Ders Hakkında Çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehdit eden etmenleri, bu etmenlerin önlenmesine ilişkin yürütülen politikalar, işverenlerin

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir.

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir. UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN TIBBİ MÜDAHALE YETKİSİ ve HUKUKİ SORUMLULUKLARI Uz.Dr. Ziya T. GÜNEŞ-Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programı Tıbbi Müdahale; Meslek icrasına yetkili bir sağlık personeli tarafından,

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI www.isguzmani.org

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI www.isguzmani.org 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI www.isguzmani.org 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri Açıklamalar

Detaylı

SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI

SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI Murat GÖKTAfi* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mali ÇÖZÜM 171 DAMGA VERG S NDE ZAMANAfiIMI Ayça DE ER Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mükellefiyetten do ar.

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK 31 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27802 Maliye Bakanlığından: YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir. 19 Eylül 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28416 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı