BaĢkanın SunuĢu: ve dolayısıyla faaliyet raporu yayımlama zorunluluğu bulunmayan bir kuruluģtur. Buna

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BaĢkanın SunuĢu: ve dolayısıyla faaliyet raporu yayımlama zorunluluğu bulunmayan bir kuruluģtur. Buna"
  • Oz Şen
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1

2 BaĢkanın SunuĢu: Değerli Okuyucu, Kefalet Sandığı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında olmayan ve dolayısıyla faaliyet raporu yayımlama zorunluluğu bulunmayan bir kuruluģtur. Buna rağmen, hesap verme sorumluluğu duyduğumuz ve kamuoyunu bilgilendirmenin lüzum ve faydasına inandığımız için Kefalet Sandığına ilk defa 2010 yılında bir internet sitesi hazırlamıģ ve yine ilk defa bir Faaliyet Raporu yayımlamıģ bulunmaktayız. Ġlk faaliyet raporu olması hasebiyle 2010 Yılı Faaliyet Raporunda ilgili yılın verileri yanında eski yılların verilerine de özellikle yer verilmiģtir. Ġlk defa hazırlanması, eski yılların verilerini de içermesi ve Sandık insan kaynaklarının sayıca yetersiz olması sebebiyle yayımlanması gecikmiģ olsa da, Yönetim Kurulu BaĢkanı olarak mevcut bilgi ve değerlendirmelerim çerçevesinde, Raporun titizlikle hazırlandığını, içerdiği bilgilerin tam ve doğru olduğunu ifade etmek isterim. Bu vesileyle faaliyetlerin sürdürülmesinde ve bu Faaliyet Raporunun hazırlanmasında emeklerini bildiğim Sandığın bütün çalıģanlarına teģekkürü borç bilirim. Saygılarımla Ankara, Dr. Genç Osman YARAġLI Yönetim Kurulu BaĢkanı 1

3 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa BAġKANIN SUNUġU:... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A- KEFALET SANDIĞININ MĠSYON VE VĠZYONU... 4 B- YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 C- ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Sandığın TeĢkilat ġeması Sandığın Ġdari Yapısı... 5 a- Yönetim Kurulu... 5 b- Muhasebeci... 5 c- Diğer Personel Ġnsan Kaynakları Hizmet Binası Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar... 8 a- Kefalet Sandığı Ġnternet Sayfası... 8 b- Donanım Envanteri... 8 D- DĠĞER HUSUSLAR... 9 II- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER... 9 A- MALĠ BĠLGĠLER Bütçe Harcamaları Sandık Gelirleri Bütçe DıĢı Ödemeler Sandığın Mali Yapısının Değerlendirilmesi B- PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Sandığın Genel ĠĢlem Hacmi Ödeme/AyrılıĢ ĠĢlemleri Zimmet Ödemeleri ve Takibi Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Kefalet Kanunu DeğiĢikliğinin Değerlendirilmesi III. KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- ÜSTÜNLÜKLER B- ZAYIFLIKLAR C- DEĞERLENDĠRME IV- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER

4 TABLOLAR Sayfa Tablo 1: Sandığa Bağlı Kurum-KuruluĢ ile Mükeffel Personel Sayısı... 4 Tablo 2: Personel ve Kadro Bilgileri... 6 Tablo 3: ÇalıĢma Mekanı... 8 Tablo 4: Bilgisayar ve Çevre Birimleri Envanteri... 8 Tablo 5: Diğer Kefalet Sandıkları... 9 Tablo 6: Yıllar Ġtibariyle Bütçe Harcamaları... 9 Tablo 7: Yıllar Ġtibariyle Bütçe Harcamalarının Gelir Ġçindeki Payı Tablo 8: Yıllar Ġtibariyle Sandık Gelirleri Tablo 9: Sandığın Toplam Ödemeleri Tablo 10: 2010 Yılı Sandık Bilançosu ( ) Tablo 11: ĠĢ Hacmi Tablo 12: Yıllara Göre Bütçe DıĢı Ödemeler Tablo 13: Ayrılan Personele Yapılan Mevduat ve Faiz Geri Ödemeleri Tablo 14: Zimmetle Ġlgili Ġstatistikler Tablo 15: Takipteki Zimmetli Memurlar Tablo 16: Ödenmeyecek Zimmetler Tablo 17: Tahsilinden Vazgeçilen Zimmet Tablo 18: Tahsili Beklenen Zimmetler Tablo 19: Projeyle Sağlanan/Sağlanacak Yıllık Tahmini Tasarruf Tutarı ġekġller ġekil 1: Kefalet Sandığı TeĢkilat ġeması... 5 ġekil 2: Personelin Cinsiyet Dağılımı... 6 ġekil 3: Personelin YaĢ Dağılımı... 7 ġekil 4: Personelin Öğrenim Durumu... 7 ġekil 5: Personelin Toplam Hizmet Dağılımı... 7 ġekil 6: Kefalet Sandığı Ġnternet Sayfası... 8 ġekil 7: Yıllar Ġtibariyle Bütçe Harcamaları ġekil 8: Yıllara Göre Sandık Gelir ve Ödemeleri ġekil 9: Yıllara Göre Kefilli Personel Dağılımı

5 I- GENEL BĠLGĠLER A- Kefalet Sandığının Misyon ve Vizyonu Misyonu; Kefalete tabi personelden benzer riske eģit aidat ilkesi ile topladığı aidatları Kanunun izin verdiği finansal araçlarla değerlendirmek, zimmet vukuunda Hazine zararını karģılamak ve zimmeti ilgilisinden takip ve tahsil etmektir. Vizyonu; Devlet Hazinesini zimmet ve ihtilasa karģı teminat altına almaktır. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Kefalet Sandığı, tüzel kiģiliği haiz olup Maliye Bakanlığının bağlı kuruluģudur. Sandığın giderleri kendi gelirlerinden karģılanır. BaĢta 2489 sayılı Kefalet Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Kefalet Sandığı Nizamnamesi olmak üzere ilgili diğer mevzuat çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren Sandığımızın ana görevleri Ģunlardır: Bu Kanunla kefalete tabi tutulan personelden herhangi birinin kesinleģen zimmetini, alacaklı daireye ödemek, Bu Kanun kapsamındaki idarelerde para, menkul kıymet ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan; memur, sözleģmeli personel ve iģçilerden kefalet aidatlarının zamanında kesilmesini temin etmek, Topladığı aidatları Kanunun emrettiği enstrümanlarla değerlendirmek, Kefalete tabi tutulan personelden zimmet suçu iģlemeden bu görevinden ayrılanların birikmiģ aidatlarının geri ödemesini gerçekleģtirmektir. Bütün bu iģlemleri Ģeffaflık ve hesap verilebilirlilik prensibi içinde yaparak SayıĢtay a hesap vermektedir. Bu çerçevede kurulan Sandığımıza bağlı kurum ve kuruluģ sayıları ile aktif olan mükeffel personel sayıları aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Tablo 1: Sandığa Bağlı Kurum-KuruluĢ ile Mükeffel Personel Sayısı Bağlı Kurum/KuruluĢ 186 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu Ġdareleri (5018/I sayılı cetvel) 52 Özel Bütçeli Ġdareler (YÖK, Üniversiteler) 97 Özel Bütçeli Diğer Ġdareler 36 TTA (Tekel) 1 Birim-Saymanlık Mükeffel Personel

6 C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Sandığın TeĢkilat ġeması Sandığımızın teģkilat Ģeması aģağıda görülmektedir. ġekil 1: Kefalet Sandığı TeĢkilat ġeması MALİYE BAKANLIĞI YÖNETİM KURULU MUHASİP ŞEF ŞEF EVRAK SERVİSİ ÖDEME/AYRILIŞ İŞLEMLERİ SERVİSİ MUHASEBE İŞLEMLERİ SERVİSİ GELİR İŞLEMLERİ SERVİSİ PERSONEL İŞLEMLERİ SERVİSİ MALİ HİZMETLER SERVİSİ KEFALET OTOMASYON PROGRAMI (KOP) 2- Sandığın Ġdari Yapısı Kefalet Kanunu ve Kefalet Sandığı Nizamnamesi gereğince Sandık; Yönetim Kurulu, Muhasebeci ve diğer personelden oluģmaktadır. a- Yönetim Kurulu Kefalet Sandığı, 2489 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince Maliye Bakanlığında görevli yöneticilerinden Maliye Bakanınca seçilen üç kiģilik Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir. b- Muhasebeci Sandık Muhasebecisi, Kefalet Sandığı Nizamnamesi gereğince Yönetim Kurulunca belirlenmekte ve Maliye Bakanının onayı ile atanmaktadır. 5

7 c- Diğer Personel Nizamnamenin 4 üncü maddesinde Sandık iģlemlerinin yürütülmesinde yeterli sayıda katipler kullanılır denilmektedir. Sandık personelinin ataması 657 sayılı Kanuna göre Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. 3- Ġnsan Kaynakları Kefalet Sandığında hizmetler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar eliyle ifa edilmektedir. Sandığımızda; biri Muhasebeci, ikisi geçici görevli olmak üzere toplam (12) personel görev yapmaktadır. Sandığımızın 31 Aralık 2010 itibariyle dolu-boģ kadro dağılımı aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Tablo 2: Personel ve Kadro Bilgileri Unvan Toplam Kadro Dolu BoĢ Sayman ġef V.H.K.Ġ Yard.Hizmetli Geçici Görevli Toplam Sandığımız personelinin cinsiyet durumuna göre dağılımı aģağıda gösterilmiģtir. ġekil 2: Personelin Cinsiyet Dağılımı 42% 58% KADIN ERKEK 6

8 Sandığımız personelinin yaģ durumuna göre dağılımı aģağıda gösterilmiģtir. ġekil 3: Personelin YaĢ Dağılımı Kişi 2 Kişi 1 Kişi 1 Kişi Sandığımız personelinin öğrenim durumuna göre dağılımı aģağıda gösterilmiģtir. ġekil 4: Personelin Öğrenim Durumu 6 6 kişi 5 4 kişi kişi 1 kişi 0 İLKOKUL LİSE ÖN LİSANS LİSANS Sandığımız personelinin toplam hizmet sürelerine göre dağılımı aģağıda gösterilmiģtir. ġekil 5: Personelin Toplam Hizmet Dağılımı 7 7 Kişi Kişi 1 Kişi 2 Kişi 1 kişi

9 4- Hizmet Binası Sandığımız Ankara Vergi Dairesi BaĢkanlığının Ulus, Rüzgarlı Caddesindeki ek hizmet binasının B blok 8. katında 10 odada hizmet vermektedir. Tablo 3: ÇalıĢma Mekanı 1 Makam Odası 1 Sistem Odası 1 Evrak Odası 2 ArĢiv Odası 5 Diğer personel Odası 5- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar a- Kefalet Sandığı İnternet Sayfası 2010 yılında hizmete açılan internet sayfamız, ilgililerin bilgi ve belgelere ulaģımını kolaylaģtırmıģtır. ġekil 6: Kefalet Sandığı Ġnternet Sayfası b- Donanım Envanteri Sandığımızdaki bilgisayar ve çevre birimlerine iliģkin donanım envanteri aģağıdadır. Tablo 4: Bilgisayar ve Çevre Birimleri Envanteri Adı Adet Masaüstü KiĢisel Bilgisayar 21 Dizüstü Bilgisayar 2 Yazıcı 4 Kesintisiz Güç Kaynağı 1 Fotokopi 1 Server 1 Faks Cihazı 1 Telefon 2 8

10 D- Diğer Hususlar Kefalet Kanununun 13 üncü maddesinde; Kanunun birinci maddesinde sayılan kuruluģların dıģındaki Devlet teģekkülleri için gerekli görüldüğü takdirde bu kanundaki esaslar içerisinde baģka Kefalet Sandıkları kurulabileceği belirtilmiģtir. Bu nedenle, hali hazırda 6 tane daha Kefalet Sandığı bulunmaktadır. Tablo 5: Diğer Kefalet Sandıkları 1 Özel Ġdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı 2 DMO Kefalet Sandığı 3 TCDD Kefalet Sandığı 4 Milli Piyango Kefalet Sandığı 5 TMO Kefalet Sandığı 6 PTT Kefalet Sandığı II- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Harcamaları Personel ücretleri ile hizmetlerin idamesi için gerekli diğer harcamalar bütçeyi ilgilendiren harcamalardır. Yıllara göre bütçe harcamaları aģağıda verilmiģtir. Yıllar Personel Giderleri Tablo 6: Yıllar Ġtibariyle Bütçe Harcamaları SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımları Toplam Harcama ArtıĢ Oranı % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

11 Yıllar itibariyle bütçe harcamalarının Sandık gelirleri içindeki payı aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Tablo 7: Yıllar Ġtibariyle Bütçe Harcamalarının Gelir Ġçindeki Payı Yıl Giderin Gelir Ġçindeki Payı Bütçe GerçekleĢmesi Gelirler Gelirden Harcanan % , ,85 0, , ,77 1, , ,31 1, , ,80 1, , ,36 1, , ,68 1, , ,70 1,6 Bütçe harcamalarının harcama türleri itibarıyla grafik gösterimi aģağıda sunulmuģtur. ġekil 7: Yıllar Ġtibariyle Bütçe Harcamaları SGK Mal ve Hiz.Al. Personel Toplam 2- Sandık Gelirleri Sandık gelirleri; Kefalet aidatları, Faiz gelirleri, Saymanlara kesilen cezalar, Sandığa bağlı idarelerin yapacakları bağıģlardan oluģmaktadır. 10

12 Yıllar Tablo 8: Yıllar Ġtibariyle Sandık Gelirleri Aidat Gelirleri BağıĢlar Cezalar Faiz Gelirleri Toplam ArtıĢ Oranı % , , ,85-17, , , ,77-2, , , ,31-13, , , ,80 18, , , ,36 14, , , ,68-4, , , ,70-8,3 Tablo 8 de gösterilen Aidat Gelirlerindeki kefalet aidatları 2009 yılı Temmuz ayına kadar maaģ ve ücrete bağlı olarak kesildiğinden, aylık kavramının ((Gösterge + Ek Gösterge) x MaaĢ Katsayısı %2) %2 si aidat olarak kesilmekte idi. Çok az aidat kesilmesinden dolayı 2004 yılından 2009 yılı Temmuz ayına kadarki aidat gelirleri düģük kalmıģtır. Aidat gelirlerindeki 2008 yılındaki artıģ ise, 2004 yılında muhasebe sisteminde yapılan değiģiklikten kaynaklanmaktadır yılı öncesinde gelen aidatlar öncelikle emanet hesabına alınıp sonradan sermayeye aktarılmakta idi. bu hesap arası aktarmanın büyük bölümü 2008 yılına denk gelmiģtir. Ancak yılı arasındaki artıģ 2009 yılında Kefalet Kanununda yapılan değiģiklik ile kefalete tabi personel sayısındaki % 67 lik artıģ ile kefalet aidatının maaģ ve ücrete bağlı olmaktan çıkartılarak bir gösterge rakamı ile memur maaģ katsayısına bağlanmasındandır. Kanun değiģikliğinden önce, Kefalete tabi iģçi ve sözleģmeli personelden, memurdan kesilen aidatın katı fazla aidat kesilmekte idi, Kanunda yapılan değiģiklik ile memur, iģçi ve sözleģmeli personelden kesilen kefalet aidatlarına eģitlik getirilmiģ ve benzer riske eģit oranda aidat kesilmeye baģlanmıģtır. Faiz gelirlerinde yıllar itibariyle meydana gelen düģüģün iki sebebi vardır; Birinci sebep; Kefalet Kanunu gereğince Sandık sermayesi her türlü vergi ve resimlerden muaf iken, tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5281 sayılı Kanun un 30 uncu maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu na eklenen geçici 67 nci maddeye göre Sandığımızın faiz gelirlerinden gelir vergisi (stopaj) kesilmeye baģlanmasıdır. Ġkinci sebep ise; yılında faizlerdeki aģırı artıģ dıģında faiz oranlarının ekonomik Ģartlara bağlı olarak düģmesidir. 11

13 3- Bütçe DıĢı Ödemeler Bütçe dıģı ödemeler, kefalete tabi personele yapılan aidat iadeleri ile bunlara verilen faizlerdir. Bunların ayrıntısı sonraki alt bölümde gösterilecektir. Ancak Sandığın mali yapısının bir bütün olarak anlaģılabilmesi bakımından Sandığın bütçe harcamaları ile bütçe dıģı ödemeleri aģağıdaki tabloda birlikte gösterilmiģtir. Tablo 9: Sandığın Toplam Ödemeleri Yıllar Bütçe Harcamaları Bütçe DıĢı Ödemeler Toplam Ödemeler , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 Sandığın toplam ödemelerinin yıllar itibariyle gelirleri içindeki payı aģağıdaki Ģekilde gösterilmiģtir. ġekil 8: Yıllara Göre Sandık Gelir ve Ödemeleri Gelir Ödemeler Sandığın Mali Yapısının Değerlendirilmesi Sandığın kaynakları, kefalet aidatları ile bu aidatların bankada repo, hazine bonosu ve vadeli hesaplarda değerlendirilmesinden elde edilen gelirlerden oluģmaktadır. Sandığın bankadaki vadeli mevduatı tarihi itibariyle ,40TL dir. Hesap ve ĠĢlemler Yönetmeliğimiz gereğince muhasebenin gerektirdiği bütün iģlemleri yapmakta mizan, bilanço ve gerekli olan diğer istatistiksel mali tabloları çıkarmaktadır. Sandığımız SayıĢtay a hesap vermektedir. 12

14 Tablo 10: 2010 Yılı Sandık Bilançosu ( ) Aktif Pasif Banka cari hs ,76 Sermaye hs ,52 Menkul kıymetler hs ,40 Ödenecek ikinci yarılar hs ,99 DemirbaĢlar hs ,77 Emanet paralar hs ,32 KiĢi borçları hs. 78,19 Genel gelir hs ,80 Avans ve krediler hs ,51 Borçlulardan yapılacak tahsilat karģ. hs ,70 Zimmetli memurlar hs ,70 Toplam ,33 Toplam ,33 Sandığın likit varlıklarının yükümlülüklerini ve muhtemel riskleri karģılayabilecek durumda olduğu değerlendirilmektedir. B- Performans Bilgileri 1- Sandığın Genel ĠĢlem Hacmi Sandıkta 1996 yılından itibaren otomasyona geçiģ için çalıģmalar baģlatılmıģ olup, Ocak 1997 tarihinden itibaren de bütün iģler bilgisayar ortamında yürütülmektedir. Sandığın asıl iģlemleri, zimmetlerin ödenmesi ve ödenen zimmetlerin ilgilisinden tahsil edilmesi ile kefalet aidatlarının tahsilatı, tahsil edilen aidatların kütüklere iģlenmesi, aidatların paydaģlara iadesinden oluģmaktadır. ġekil 9 da da görüleceği üzere 2009 yılına nazaran 2010 yılında kefalete tabi personel sayısında % 67,3 nispetinde artıģ olmuģtur. Bunun sebebi Haziran 2009 yılında Kefalet Kanununda yapılan değiģikliktir. Bu değiģiklik ile kefalete tabi personel tanımı sarahatle yapıldığından TaĢınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri de kefalete tabi tutulmuģ, artıģ da bundan kaynaklanmıģtır. ġekil 9: Yıllara Göre Kefilli Personel Dağılımı

15 Ziraat Bankası ile baģlatılan proje kapsamında kefaletli görevden ayrılanların aidat iadeleri, 2011 yılı Mart ayından itibaren bankanın Merkezi Ödemeler Sisteminden TC numaraları ile elektronik olarak yapılacaktır. Sandığın kefilli personel sayısının kısa sürede hızla artmasına karģılık kadro sayısında değiģiklik olmamıģtır. Kefilli personel sayısındaki artıģ Sandığın evrak giriģ/çıkıģından, muhasebe iģlemlerine kadar bütün iģlemlerinde ciddi artıģlara yol açmıģtır. Buna karģılık KOP sistemimizdeki yeni projelerin hayata geçirilmesi sayesinde iģlerin yürütülmesinde hiçbir aksama olmamıģ, aksine daha da hızlanmıģtır. Sandığımızın iģ hacmi Tablo 11 de gösterilmiģtir. Tablo 11: ĠĢ Hacmi ĠĢ Hacmi (31 Aralık 2010) Sandığa bağlı birim Aktif Mükeffel personel Yıllık Tahsilatı (Bütün Gelir) ,70 Yıllık Ödemesi (Bütçe ve Bütçe DıĢı Dahil) ,09 Bir Yılda Ayrılan Kefilli Personel Bir Yılda Kefalete Tabi Tutulan Personel Yevmiye kaydı Gelen evrak Giden evrak Ödeme/AyrılıĢ ĠĢlemleri Ödeme/AyrılıĢ iģlemleri, zimmet suçu iģleyen memurlar adına oluģan zimmet tutarının ilgilinin dairesine ödenmesi ile kefilli memurların görevlerinden ayrılmaları halinde biriken aidatlarının iki yarı Ģeklinde kendilerine iadesidir. Bütçe dıģı ödemeler, kefalete tabi personele yapılan aidat iadeleri ile bunlara verilen faizlerdir ve aģağıda Tablo 12 de gösterilmiģtir. Tabloda görüleceği üzere 2008 ve 2010 yılı faiz ödemelerimizde önemli artıģlar vardır yılında Özel Ġdarelere devredilen Köy Hizmetleri personelinin ikinci yarı ödemelerinin faizi 2008 yılındaki artıģın sebebidir yılındaki artıģın sebebi ise bu yılda kefaletli görevden ayrılıģlarda %179 artıģ olması ve Kefalet Kanununda yaptığımız değiģiklikle birinci yarılara da faiz vermeye baģlamamızdır, 2010 yılındaki ,02 TL faiz ödemesinin ,16 TL si birinci yarılara verilen faizdir. 14

16 Tablo 12: Yıllara Göre Bütçe DıĢı Ödemeler Yıllar Aidat Faiz Toplam Ödeme , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 AĢağıdaki tabloda kefaletli görevden ayrılan personele yıllar itibarıyla yapılan ödemeler ayrıntılı bir Ģekilde gösterilmiģtir. Tablo 13: Ayrılan Personele Yapılan Mevduat ve Faiz Geri Ödemeleri Ödeme Tipi Mevduat Ödemeleri Birinci Yarı Faiz Ödemeleri KiĢi Sayısı Tutar KiĢi Tutar KiĢi Tutar KiĢi Tutar KiĢi Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı , , , ,71 Tutar , ,16 Ġkinci Yarı Faiz , , , , ,93 Ödemeleri Toplam , , , , ,60 3- Zimmet Ödemeleri ve Takibi Sandığımızın kuruluģ amacı, kefalete tabi personelin zimmet ve ihtilası sebebiyle kurumlarına verecekleri zararları karģılamaktır. Tablo 14 de görüleceği üzere Sandığımız, bir yıl hariç, 2003 yılına kadar her yıl ilgili kurumlara zimmet ödemesi yapmıģtır. Ancak 2004 yılından beri herhangi bir ödeme yapılamamıģtır. Çünkü Kefalet Kanunu gereğince bir zimmetin ödenebilmesi için kesinleģmiģ mahkeme ilamı gerekmektedir. Tablo 15 de de görüldüğü üzere yargıya intikal etmiģ zimmet davaları bulunmakla birlikte, döneminde (7 yılda) mahkemelerce hükme bağlanmıģ bir zimmet Sandığımıza intikal etmemiģtir. 15

17 Tablo 14: Zimmetle Ġlgili Ġstatistikler Bildirilen Personel Sayısı Hükme Bağlanan Zimmet Tutarı Sandıkça Ödenen Zimmet Tutarı Terkin Edilen Dosya Sayısı Tahsil Edilen Zimmet Tutarı Yıllar (Eski TL) (Eski TL) Terkin Edilen (Eski TL) (Eski TL) (Yeni TL) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , *2.697, , , , , , *7.755, Toplam ,73 * Terkin Edilen sütunundaki 2005 ve 2010 yıllarına ait tutarlar Yeni TL.dir. 16

18 Tablo 15 de görüldüğü üzere davası devam eden 31 zimmet dosyası bulunmaktadır. Bunlardan zimmet tutarı belli olan 22 dosyada Sandığımızın ödemesi gereken zimmet tutarı liradır. Tablo 15: Takipteki Zimmetli Memurlar Yer Zimmet Tespit Tarihi Zimmet Tarihi Safahatı Tutar Bozkır Malmd. Veznedar (Konya) Yargıtay ,85 Ümraniye Teknik Lisesi Md Ġlk Derece Mah. Bilinmiyor Karayolları 9.Bölge Ambar Memuru Ġlk Derece Mah ,48 Antalya Def.Muh.Md.Veznedar Ġlk Derece Mah. Bilinmiyor ġehitkamil Malmd.Veznedar BildirilmemiĢ 587,69 Gölcük Trafik Md. Sayman Mutemedi Ġlk Derece Mah ,64 EleĢkirt Malmd. Ġcra Memuru (Vefat) Ġlk Derece Mah ,81 Antalya Gümrük Say. Sayman Mutemedi Ġlk Derece Mah ,80 Trabzon Defter. Tarım Md.Veznedar Yargıtay ,44 Buldan Adliye Yazı ĠĢl. Md. Denizli Yargıtay ,85 Batman Tekel Md Ġlk Derece Mah ,15 Tefenni Malmd. Yazı ĠĢl. Md Ġlk Derece Mah. Bilinmiyor Finike Malmd.Tahsildar Ġlk Derece Mah. Bilinmiyor Ankara Def.1 Say.Kur.Say.Md.Tahsildar Yargıtay 7.000,00 Edirne Tekel ĠĢl. Md Ġlk Derece Mah. Bilinmiyor Çaycuma Malmd Ġlk Derece Mah ,72 Manisa Pasaport ġb.polis Memuru Yargıtay ,00 Baskil Malmd. Ġcra Memuru (Geçici görevlendirildiği ilçe Özel Ġdarede zimmet suçu iģlemiģ) Ġlk Derece Mah ,79 Ġzmir Def. Muh. Md.Tahsildar (Vefat) 2002 Ġlk Derece Mah. (Dava düģtü) ,09 MuĢ Def.Muh.Md Ġlk Derece Mah ,73 Aydın Def.Muh.Md Ġlk Derece Mah. Bilinmiyor Ġzmir Gümrük Say.Md.Veznedar Yargıtay ,10 Uzundere Malmüdürlüğü BildirilmemiĢ BildirilmemiĢ Bilinmiyor Çankırı Def. Muh. Md. (Huzurevi) /2010 Ġlk Derece Mah ,07 AĢkale Malmüdürlüğü 2007 Yargıtay Bilinmiyor Seyhan Malmüdürlüğü ,50 Yenimahalle Malmd ,50 Ġzmir Tekel Yap.Tütün ĠĢ.Md Ġlk Derece Mah. Bilinmiyor Samsun Def. Muh. Md Yargıtay ,99 BaĢmakçı Malmüdürlüğü Ġlk Der. Mah. 724,24 KaĢ Malmüdürlüğü Ġlk Der. Mah. *(80 $ / E) **54.364,69 **Toplam ,56 * Para birimleri $: Dolar ve E: Euro olarak verilmiģtir. **Dolar ve Euro olarak verilen değerler tarihindeki Merkez Bankası efektif alıģ kuru (1$= TL; 1E= TL) üzerinden TL ye çevrilmiģ ve toplama dahil edilmiģtir. 17

19 Zimmet suçu iģleyip soruģturma baģlamadan evvel ve/veya soruģturma aģamasında zimmet tutarını alacaklı daireye ödeyen veya kefalete bağlanmadığı için zimmet tutarı alacaklı daireye ödenmeyecek olan zimmettarlar Tablo 16 de gösterilmiģtir. Tablo 16: Ödenmeyecek Zimmetler Zimmetin Tespit Yılı Yer Tutar Zimmetini Ödediği Tarih 2010 Manisa Def.Muh.Md. Mesir Vergi Dairesi 1.800, Ġzmir Aliağa Vergi Dairesi BaĢkanlığı 9.156, Ġzmir Bayındır Malmüdürlüğü , Konya Altınekin Malmüdürlüğü 1.411, Ġzmir Köy Hizmetleri (MüĢtereken) 99, Sakarya Ġl Çevre ve Orman Md , Hudut ve Sahiller Sağlık Gen.Md , Hendek Orman Fidanlık 1.388, Kilis Tekel Pazarlama 4.263, Enes Yazı ĠĢl.Md.(Vefat) 4.205,75 Vefat 2005 GümüĢhacıköy Malmüdürlüğü , Kapıkule Gümrük Saymanlık Müdürlüğü 1.950, Didim Malmüdürlüğü 248, Mersin Defterdarlığı Muh.Md , TavĢanlı Orman ĠĢl.Md , Amasra Malmüdürlüğü , Adana Defterdarlığı ,73 Kefalete BağlanmamıĢ 2005 Divriği Malmüdürlüğü , Ortaca Malmüdürlüğü , Pazaryeri Malmüdürlüğü 2.056, Hendek Malmüdürlüğü 3.152, Ġzmir Tekel BaĢmüdürlüğü 765,45 Kefalete BağlanmamıĢ 2008 Kapıkule Gümrük Saymanlık Müdürlüğü 1.950, Bursa Defterdarlığı Muh.Md , Pertek Malmüdürlüğü 8.668, Toplam ,68 18

20 Kefalet Kanunu gereğince hazine avukatlarının zimmettar personelden yaptığı takip sonucu tahsil imkanı kalmadığı ve/veya takip masraflarının alacaktan çok olacağı anlaģılanlardan, Yönetim Kurulu Kararı ve Maliye Bakanının onayı ile yıllar itibariyle terkini yapılan zimmetler Tablo 17 de gösterilmiģtir. Tablo 17: Tahsilinden Vazgeçilen Zimmet Zimmetin ĠĢlendiği Yıl Zimmettar Tutar (Eski TL) *2.697, *7.755,99 Toplam 140 *11.054,69 *2005, 2010 ve toplam tutar değerleri YTL olarak verilmiģtir. Zimmetli memurların zimmetleri nedeniyle alacaklı dairelere ödenen ve ilgili memurlardan itibariyle tahsili beklenen tutar (6.522,70 TL) dır. Alacaklı idareye ödenmiģ zimmetlerin zimmettarından tahsili beklenen iki kiģi olup Tablo 18 de gösterilmiģtir. Tablo 18: Tahsili Beklenen Zimmetler Dairesi Zimmettar Tutar Çine Malmüdürlüğü ,25 Hassa Malmüdürlüğü 1 987,45 Toplam ,70 19

21 4- Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 1934 yılında hizmetine baģlayan Kefalet Sandığı, 1995 yılında kefalet bordrolarının aktarım ve takibi ile muhasebe iģlemlerinin yapılabilmesi için otomasyon çalıģmalarının baģlatılmasına karar verilerek, 1997 yılında özel yazılım olan Kefalet Otomasyon Programı (KOP) ile veri giriģlerine baģlanılmıģtır. Kefalet Otomasyon Programı (KOP), 5 alt birimden (Kefilli Memur ĠĢlemleri, AyrılıĢ ĠĢlemleri, Muhasebe ĠĢlemleri, Evrak, Sistem Bilgileri) oluģmaktadır. Sandığımızın bilgi sistemi kapalı devre olup, bütün kayıtlarını kendi server ında tutmakta ve yedeklemektedir. Kefalet Otomasyon Programı (KOP) ve bilgisayar donanımı güçlü ve güncel tutulmaya çalıģılmaktadır yılından bugüne sürekli geliģtirilen KOP sisteminde, 2010 yılında önemli bir projeye daha baģlanmıģtır. Bu konuda Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile protokoller yapılmıģtır. Sandığımız ile Muhasebat Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Muhasebe BiliĢim Sisteminden (KBS) maaģ giriģi yapan saymanlıklarda kefalete tabi tutulan personelin kefalet kesinti bilgilerinin elektronik olarak alınarak Kefalet Otomasyon Programımızda (KOP) iģlenmesine Ekim 2010 itibariyle baģlanmıģtır. Sandığımıza bağlı bütün saymanlıklar KBS yi kullanamadığından ve ayrıca iģçi ve sözleģmeli personelin maaģ giriģleri KBS üzerinden yapılmadığından bu sistemle, aktif olan toplam kefilli personelin %60 ının iģlemleri yapılabilmektedir. Sandığımız ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü arasında da kefalet aidatlarının tahsili ile kefalet aidatlarının geri ödenmesi konusunda protokol imzalanmıģtır. Bu protokolle, Saymanlıklar kefalet aidatlarını Sandığımızın banka hesabına yatırırken Ziraat Bankasının Kurumsal Tahsilat Sistemini kullanması ile elektronik olarak alınan tahsilat verilerinin KOP sistemine aktarılması sağlanacaktır. Kefalet aidatlarının hak edenlere geri ödemesinde de bankanın Merkezi Ödeme Sistemine geçilerek geri ödemeler çok hızlı yapılabilecek ve paydaģların aidat iadelerini Ziraat Bankasının herhangi bir Ģubesinden almaları sağlanmıģ olacaktır. Projenin devamı olarak, KBS üzerinden maaģ giriģi yapan saymanlıklarda tarihi sonrasında kefilli görev verilenlere kefalet cüzdanı düzenlenmemekte, KBS de bunun yerine geçecek sayfa kullanılmaktadır. Ekim 2010 itibariyle baģlanan kefalet bordrolarının elektronik aktarımlarının halen devam eden test çalıģmaları bittiğinde sorunlu olmadıkça kefalet bordroları da istenmeyecektir. Bu uygulama ile kefalet cüzdanlarının kaldırılması birlikte değerlendirildiğinde saymanlıkların ve Sandığın iģyükünde büyük rahatlama getirmiģ olacaktır. Sağlanacak tahmini tasarruf tutarı Tablo 19 da gösterilmiģtir. Kapalı sistemdeki bütün yazılımlarımız; doğruluk, gizlilik, kullanıģlılık, bakım kolaylığı ve yönetilebilirlik özelliklerine sahiptir. 20

22 Dönem Tablo 19: Projeyle Sağlanan/Sağlanacak Yıllık Tahmini Tasarruf Tutarı Bordro/ Posta Bordro, Kefalet Cüzdanı Ve Posta Genel Maliyetleri Bordro/ Kağıt Kefalet Cüzdanı/ Posta Kefalet Cüzdanı/ Kağıt Genel Toplam 1. Çeyrek 2.122,80 108, ,00 230, ,17 2. Çeyrek 2.122,80 108, ,00 230, ,17 3. Çeyrek 2.122,80 108, ,00 230, ,17 4. Çeyrek 2.122,80 108, ,00 230, ,17 Toplam 8.491,20 435, ,00 921, ,68 5- Kefalet Kanunu DeğiĢikliğinin Değerlendirilmesi 1934 yılında yürürlüğe giren Kefalet Kanununda günümüze kadar üç kez değiģiklik yapılmıģ, 2009 yılında yapılan değiģiklik ise en kapsamlısı olmuģtur. 25/6/2009 tarihinde 5917 sayılı Kanun ile yapılan değiģiklik ile getirilen yenilikler; Kefalete Kanununun kamu idareleri bakımından kapsamı sarahatle belirlenmiģtir, Kefalete bağlı personel de açıkça belirlenmiģtir, Kefalet aidatı bir gösterge rakamı ile memur maaģ katsayısına bağlanmıģ, böylece benzer riske eģit aidat getirilmiģtir, PaydaĢlara yapılan kefalet aidatı iadelerinin birinci yarılarına da faiz verilerek bir nebze olsun enflasyondan kaynaklanan değer kayıplarının önüne geçilmiģtir. III. KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler Sandığımızın kuruluģ amacı, kefalete tabi personelin zimmet ve ihtilasları sebebiyle kurumlarına verecekleri zararları karģılamaktır. Sandığın bu zimmetleri karģılayacak güçlü bir fonu vardır. Kefalet Otomasyon Programımız (KOP) sayesinde az sayıda ancak konusunda tecrübeli personeli ile yüzbine yakın kefilli personelin iģlemleri aksatılmadan yürütülmekte ve muhasebe iģlemleri yapılmaktadır. KOP sistemimiz kefalete tabi personeldeki artıģlardan etkilenmeyecek Ģekilde düzenlenmiģtir. Eğitimli ve fedakâr personelimiz, paydaģ kurumlarla iyi bir iletiģimimiz ve güçlü bir iģbirliğimiz vardır. 21

23 B- Zayıflıklar Kefalet Sandığının önemi saymanlara tam anlatılamamıģ ve/veya anlaģılamamıģtır. Birçok sayman zimmet suçu iģleyen kefalete tabi personelin zimmet tutarının Sandığımızdan isteneceğini bilmemektedir. Zimmettarların zimmet suçu nedeniyle kurumlarına verdiği zararın ödenmesi için Kefalet Kanunu gereğince kesinleģmiģ mahkeme kararı beklenmekte, yargılamanın uzun sürmesi sebebiyle ödeme iģlemlerimiz sürüncemede kalmaktadır. Buna bağlı olarak ödenen zimmetlerin zimmettardan tahsili çoğu zaman yapılamamaktadır. Elektronik olarak alınan verilerde, kefalet bordrolarında kiģiden aidat kesilmeme sebebi bilinememekte, kiģinin kefaletli görevden mi ayrıldığı, yoksa nakil mi olduğu anlaģılamamaktadır. Kefalet Kanununda açık hüküm bulunmadığından, Kefaletli görevden ayrılanlarda ilgili hakkındaki ödeme iģleminin baģlatılması iģinin kimin tarafından baģlatılacağı muallakta kalmaktadır. Ayrıca kefalet aidatlarını belli bir zaman içinde talep etmeyip yıllar sonra talep edilmesi halinde ilgili hakkındaki belgelere ulaģmada zorluklar çekilmekte, kefalet aidatları da günün Ģartlarına göre çok küçük rakamlar olmakta, bunun için yapılacak harcama daha fazla olmaktadır. Kanunda düzenleme olmadığı için zamanaģımı süreci çalıģtırılamamaktadır. C- Değerlendirme Yargılamanın makul sürelerde sonuçlandırılması hem zimmetten doğan kamu zararının zamanında karģılanması hem de zimmetin zamanında takip ve tahsili bakımından önemlidir. Kefalet Otomasyon Programımızın (KOP) güçlü yapısını koruması için güncellemelerin zamanında yapılıp, donanımla da güçlendirilmesi gerekmektedir. Kefalet aidatının talep üzerine iade edileceği ve öngörülecek zamanaģımı süresinden sonra aidat iadesi yapılmayacağı hususunda Kefalet Kanununa açık hüküm konulmasının iyi olacağı düģünülmektedir. Muhakemat Müdürlüklerinin zimmettarları takip konusunda ihtiyati haciz kararları da dahil, her türlü tedbiri almaları gerekmektedir. 22

24 IV- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER Kefalet Sandığının yasal dayanağı, tarih ve 2489 sayılı Kefalet Kanunu ile tarih ve 1894 sayılı Kefalet Sandığı Nizamnamesinden oluģmaktadır. Kanun ve Nizamnamede yer alan bazı hükümler yayınlandıkları tarihlerdeki günün koģullarını taģımaktadır. Kanun ve Nizamnamenin yürürlüğe girdiği tarihlerden bugüne kadar geçen 77 yıllık süre içerisinde Sandığın genel yapısında, geçen zamana paralel olarak yenilikler yapılması gerekmektedir. Sandığın idari ve hukuki yönden eksiklikleri bulunmaktadır. Sandığın çalıģma ve statüsünü düzenleyecek ilave hukuki düzenlemelere ihtiyaç vardır. Sandığın teģkilat yapısının, 3046 sayılı Kanundan kaynaklanan zorunluluk nedeniyle çok acilen yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Sandığımız dıģında kalan Kefalet Sandıkları iģlem ve ekonomik yönden daha alt düzeyde iken Müdürlük Ģeklinde kurulmuģtur. Ayrıca Disiplin Amirlerini gösterir yönetmeliğin çıkarılması gerekmektedir. Hazineden pay almadan topladığı kefalet aidatları ile güçlü bir fon oluģturup Hazineyi zimmet suçuna karģı sigorta güvencesine alan Sandığın yapısında bir adım daha öteye giderek, Türkiye deki Kefalet Sandıkları ile diğer ülkelerdeki örnekleri de göz önüne alınarak tek bir çatı altında toplanarak, görev alanı da geniģletilmelidir. 23

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Birim Faaliyet Raporu 2013 T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU MART 2014 Genel Müdür SunuĢu Genel Müdürlüğümüzün görevleri 178 KHK nın 11 inci maddesi ile 5018

Detaylı

BAHUM. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI. BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2013

BAHUM. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI. BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2013 BAHUM Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART 2013 BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2009 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Rize 2010 Rize Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı 2010 Ġçindekiler SUNUġ I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2011 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine istinaden 17.03.2006 tarih

Detaylı

Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER

Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 3 GĠRĠġ... 4 I-GENEL BĠLGĠLER... 5 A-) MİSYON VE VİZYON... 5 B-)YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C-)İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1-FĠZĠKSEL YAPI... 6 2-ÖRGÜT YAPISI... 7 3-BĠLGĠ

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı ve 3346 sayılı kanunlar uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI B A H U M 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU. BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MALİYE BAKANLIĞI B A H U M 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU. BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B A H U M MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2015 Posta : Maliye Bakanlığı BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Dikmen

Detaylı

Faaliyet Raporu Karamürsel Belediye BaĢkanlığı

Faaliyet Raporu Karamürsel Belediye BaĢkanlığı 20 09 Faaliyet Raporu Karamürsel Belediye BaĢkanlığı 2 0 0 9 Karamursel Belediyesi 01.04.2010 Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEġTĠRME MERKEZĠ BAġKANLIĞI. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEġTĠRME MERKEZĠ BAġKANLIĞI. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ÖLÇME, SEÇME VE YERLEġTĠRME MERKEZĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

(A) T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI

(A) T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü KĠTAPÇIK TÜRÜ GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI Sınav Tarihi : 07 MART 2015 Sınav BaĢlangıç Saati : 10:00

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiģ, Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile BaĢbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca

Detaylı

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2010 ÇalıĢmadan, üretmeden, rahat yaģamayı alıģkanlık haline getirmiģ toplumlar, önce haysiyetlerini; sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini kaybederler.

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI. ÇEVRE DENETĠM VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI DENETĠM RAPORU

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI. ÇEVRE DENETĠM VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI DENETĠM RAPORU ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY ÇEVRE DENETĠM VE ġehġrcġlġk RAPORU BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. MERKEZĠ KAYIT KURULUġU A.ġ. (MKK) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. MERKEZĠ KAYIT KURULUġU A.ġ. (MKK) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI MERKEZĠ KAYIT KURULUġU A.ġ. (MKK) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ve 02.04.1987 tarih ve 3346 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri

Detaylı

BAġKAN SUNUġU. Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız.

BAġKAN SUNUġU. Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız. BAġKAN SUNUġU Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız. Göreve geldiğimiz 29 Mart 2009 tarihinden bugüne kadar geçen bir yıllık dönemde stratejik Planımızın ilk uygulama yılını, amaçlarımızdan,

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇĠFTLĠĞĠ MÜDÜRLÜĞÜ (AOÇ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇĠFTLĠĞĠ MÜDÜRLÜĞÜ (AOÇ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇĠFTLĠĞĠ MÜDÜRLÜĞÜ (AOÇ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 24.03.1950 tarih ve 5659 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiģ

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TOPLU KONUT ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (TOKĠ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TOPLU KONUT ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (TOKĠ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TOPLU KONUT ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (TOKĠ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu Kanunu ile 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

BODRUM BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bodrum Belediyesi nin Saygıdeğer Meclis Üyeleri; Göreve geliģimizden bu yana neredeyse 3 yılı geride bıraktık ve ilk günkü gibi büyük bir ahenk, dolayısıyla büyük verimlilikle çalıģtık, çalıģmayı sürdürüyoruz.

Detaylı

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1 31 OCAK 2012 TARĠHLĠ RESMĠ GAZETE SAYI. 28190 MALĠYE BAKANLIĞINDAN: DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 162) 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinde, 11/10/2011

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı