BaĢkanın SunuĢu: ve dolayısıyla faaliyet raporu yayımlama zorunluluğu bulunmayan bir kuruluģtur. Buna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BaĢkanın SunuĢu: ve dolayısıyla faaliyet raporu yayımlama zorunluluğu bulunmayan bir kuruluģtur. Buna"
  • Oz Şen
  • 2 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1

2 BaĢkanın SunuĢu: Değerli Okuyucu, Kefalet Sandığı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında olmayan ve dolayısıyla faaliyet raporu yayımlama zorunluluğu bulunmayan bir kuruluģtur. Buna rağmen, hesap verme sorumluluğu duyduğumuz ve kamuoyunu bilgilendirmenin lüzum ve faydasına inandığımız için Kefalet Sandığına ilk defa 2010 yılında bir internet sitesi hazırlamıģ ve yine ilk defa bir Faaliyet Raporu yayımlamıģ bulunmaktayız. Ġlk faaliyet raporu olması hasebiyle 2010 Yılı Faaliyet Raporunda ilgili yılın verileri yanında eski yılların verilerine de özellikle yer verilmiģtir. Ġlk defa hazırlanması, eski yılların verilerini de içermesi ve Sandık insan kaynaklarının sayıca yetersiz olması sebebiyle yayımlanması gecikmiģ olsa da, Yönetim Kurulu BaĢkanı olarak mevcut bilgi ve değerlendirmelerim çerçevesinde, Raporun titizlikle hazırlandığını, içerdiği bilgilerin tam ve doğru olduğunu ifade etmek isterim. Bu vesileyle faaliyetlerin sürdürülmesinde ve bu Faaliyet Raporunun hazırlanmasında emeklerini bildiğim Sandığın bütün çalıģanlarına teģekkürü borç bilirim. Saygılarımla Ankara, Dr. Genç Osman YARAġLI Yönetim Kurulu BaĢkanı 1

3 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa BAġKANIN SUNUġU:... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A- KEFALET SANDIĞININ MĠSYON VE VĠZYONU... 4 B- YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 C- ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Sandığın TeĢkilat ġeması Sandığın Ġdari Yapısı... 5 a- Yönetim Kurulu... 5 b- Muhasebeci... 5 c- Diğer Personel Ġnsan Kaynakları Hizmet Binası Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar... 8 a- Kefalet Sandığı Ġnternet Sayfası... 8 b- Donanım Envanteri... 8 D- DĠĞER HUSUSLAR... 9 II- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER... 9 A- MALĠ BĠLGĠLER Bütçe Harcamaları Sandık Gelirleri Bütçe DıĢı Ödemeler Sandığın Mali Yapısının Değerlendirilmesi B- PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Sandığın Genel ĠĢlem Hacmi Ödeme/AyrılıĢ ĠĢlemleri Zimmet Ödemeleri ve Takibi Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Kefalet Kanunu DeğiĢikliğinin Değerlendirilmesi III. KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- ÜSTÜNLÜKLER B- ZAYIFLIKLAR C- DEĞERLENDĠRME IV- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER

4 TABLOLAR Sayfa Tablo 1: Sandığa Bağlı Kurum-KuruluĢ ile Mükeffel Personel Sayısı... 4 Tablo 2: Personel ve Kadro Bilgileri... 6 Tablo 3: ÇalıĢma Mekanı... 8 Tablo 4: Bilgisayar ve Çevre Birimleri Envanteri... 8 Tablo 5: Diğer Kefalet Sandıkları... 9 Tablo 6: Yıllar Ġtibariyle Bütçe Harcamaları... 9 Tablo 7: Yıllar Ġtibariyle Bütçe Harcamalarının Gelir Ġçindeki Payı Tablo 8: Yıllar Ġtibariyle Sandık Gelirleri Tablo 9: Sandığın Toplam Ödemeleri Tablo 10: 2010 Yılı Sandık Bilançosu ( ) Tablo 11: ĠĢ Hacmi Tablo 12: Yıllara Göre Bütçe DıĢı Ödemeler Tablo 13: Ayrılan Personele Yapılan Mevduat ve Faiz Geri Ödemeleri Tablo 14: Zimmetle Ġlgili Ġstatistikler Tablo 15: Takipteki Zimmetli Memurlar Tablo 16: Ödenmeyecek Zimmetler Tablo 17: Tahsilinden Vazgeçilen Zimmet Tablo 18: Tahsili Beklenen Zimmetler Tablo 19: Projeyle Sağlanan/Sağlanacak Yıllık Tahmini Tasarruf Tutarı ġekġller ġekil 1: Kefalet Sandığı TeĢkilat ġeması... 5 ġekil 2: Personelin Cinsiyet Dağılımı... 6 ġekil 3: Personelin YaĢ Dağılımı... 7 ġekil 4: Personelin Öğrenim Durumu... 7 ġekil 5: Personelin Toplam Hizmet Dağılımı... 7 ġekil 6: Kefalet Sandığı Ġnternet Sayfası... 8 ġekil 7: Yıllar Ġtibariyle Bütçe Harcamaları ġekil 8: Yıllara Göre Sandık Gelir ve Ödemeleri ġekil 9: Yıllara Göre Kefilli Personel Dağılımı

5 I- GENEL BĠLGĠLER A- Kefalet Sandığının Misyon ve Vizyonu Misyonu; Kefalete tabi personelden benzer riske eģit aidat ilkesi ile topladığı aidatları Kanunun izin verdiği finansal araçlarla değerlendirmek, zimmet vukuunda Hazine zararını karģılamak ve zimmeti ilgilisinden takip ve tahsil etmektir. Vizyonu; Devlet Hazinesini zimmet ve ihtilasa karģı teminat altına almaktır. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Kefalet Sandığı, tüzel kiģiliği haiz olup Maliye Bakanlığının bağlı kuruluģudur. Sandığın giderleri kendi gelirlerinden karģılanır. BaĢta 2489 sayılı Kefalet Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Kefalet Sandığı Nizamnamesi olmak üzere ilgili diğer mevzuat çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren Sandığımızın ana görevleri Ģunlardır: Bu Kanunla kefalete tabi tutulan personelden herhangi birinin kesinleģen zimmetini, alacaklı daireye ödemek, Bu Kanun kapsamındaki idarelerde para, menkul kıymet ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan; memur, sözleģmeli personel ve iģçilerden kefalet aidatlarının zamanında kesilmesini temin etmek, Topladığı aidatları Kanunun emrettiği enstrümanlarla değerlendirmek, Kefalete tabi tutulan personelden zimmet suçu iģlemeden bu görevinden ayrılanların birikmiģ aidatlarının geri ödemesini gerçekleģtirmektir. Bütün bu iģlemleri Ģeffaflık ve hesap verilebilirlilik prensibi içinde yaparak SayıĢtay a hesap vermektedir. Bu çerçevede kurulan Sandığımıza bağlı kurum ve kuruluģ sayıları ile aktif olan mükeffel personel sayıları aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Tablo 1: Sandığa Bağlı Kurum-KuruluĢ ile Mükeffel Personel Sayısı Bağlı Kurum/KuruluĢ 186 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu Ġdareleri (5018/I sayılı cetvel) 52 Özel Bütçeli Ġdareler (YÖK, Üniversiteler) 97 Özel Bütçeli Diğer Ġdareler 36 TTA (Tekel) 1 Birim-Saymanlık Mükeffel Personel

6 C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Sandığın TeĢkilat ġeması Sandığımızın teģkilat Ģeması aģağıda görülmektedir. ġekil 1: Kefalet Sandığı TeĢkilat ġeması MALİYE BAKANLIĞI YÖNETİM KURULU MUHASİP ŞEF ŞEF EVRAK SERVİSİ ÖDEME/AYRILIŞ İŞLEMLERİ SERVİSİ MUHASEBE İŞLEMLERİ SERVİSİ GELİR İŞLEMLERİ SERVİSİ PERSONEL İŞLEMLERİ SERVİSİ MALİ HİZMETLER SERVİSİ KEFALET OTOMASYON PROGRAMI (KOP) 2- Sandığın Ġdari Yapısı Kefalet Kanunu ve Kefalet Sandığı Nizamnamesi gereğince Sandık; Yönetim Kurulu, Muhasebeci ve diğer personelden oluģmaktadır. a- Yönetim Kurulu Kefalet Sandığı, 2489 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince Maliye Bakanlığında görevli yöneticilerinden Maliye Bakanınca seçilen üç kiģilik Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir. b- Muhasebeci Sandık Muhasebecisi, Kefalet Sandığı Nizamnamesi gereğince Yönetim Kurulunca belirlenmekte ve Maliye Bakanının onayı ile atanmaktadır. 5

7 c- Diğer Personel Nizamnamenin 4 üncü maddesinde Sandık iģlemlerinin yürütülmesinde yeterli sayıda katipler kullanılır denilmektedir. Sandık personelinin ataması 657 sayılı Kanuna göre Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. 3- Ġnsan Kaynakları Kefalet Sandığında hizmetler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar eliyle ifa edilmektedir. Sandığımızda; biri Muhasebeci, ikisi geçici görevli olmak üzere toplam (12) personel görev yapmaktadır. Sandığımızın 31 Aralık 2010 itibariyle dolu-boģ kadro dağılımı aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Tablo 2: Personel ve Kadro Bilgileri Unvan Toplam Kadro Dolu BoĢ Sayman ġef V.H.K.Ġ Yard.Hizmetli Geçici Görevli Toplam Sandığımız personelinin cinsiyet durumuna göre dağılımı aģağıda gösterilmiģtir. ġekil 2: Personelin Cinsiyet Dağılımı 42% 58% KADIN ERKEK 6

8 Sandığımız personelinin yaģ durumuna göre dağılımı aģağıda gösterilmiģtir. ġekil 3: Personelin YaĢ Dağılımı Kişi 2 Kişi 1 Kişi 1 Kişi Sandığımız personelinin öğrenim durumuna göre dağılımı aģağıda gösterilmiģtir. ġekil 4: Personelin Öğrenim Durumu 6 6 kişi 5 4 kişi kişi 1 kişi 0 İLKOKUL LİSE ÖN LİSANS LİSANS Sandığımız personelinin toplam hizmet sürelerine göre dağılımı aģağıda gösterilmiģtir. ġekil 5: Personelin Toplam Hizmet Dağılımı 7 7 Kişi Kişi 1 Kişi 2 Kişi 1 kişi

9 4- Hizmet Binası Sandığımız Ankara Vergi Dairesi BaĢkanlığının Ulus, Rüzgarlı Caddesindeki ek hizmet binasının B blok 8. katında 10 odada hizmet vermektedir. Tablo 3: ÇalıĢma Mekanı 1 Makam Odası 1 Sistem Odası 1 Evrak Odası 2 ArĢiv Odası 5 Diğer personel Odası 5- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar a- Kefalet Sandığı İnternet Sayfası 2010 yılında hizmete açılan internet sayfamız, ilgililerin bilgi ve belgelere ulaģımını kolaylaģtırmıģtır. ġekil 6: Kefalet Sandığı Ġnternet Sayfası b- Donanım Envanteri Sandığımızdaki bilgisayar ve çevre birimlerine iliģkin donanım envanteri aģağıdadır. Tablo 4: Bilgisayar ve Çevre Birimleri Envanteri Adı Adet Masaüstü KiĢisel Bilgisayar 21 Dizüstü Bilgisayar 2 Yazıcı 4 Kesintisiz Güç Kaynağı 1 Fotokopi 1 Server 1 Faks Cihazı 1 Telefon 2 8

10 D- Diğer Hususlar Kefalet Kanununun 13 üncü maddesinde; Kanunun birinci maddesinde sayılan kuruluģların dıģındaki Devlet teģekkülleri için gerekli görüldüğü takdirde bu kanundaki esaslar içerisinde baģka Kefalet Sandıkları kurulabileceği belirtilmiģtir. Bu nedenle, hali hazırda 6 tane daha Kefalet Sandığı bulunmaktadır. Tablo 5: Diğer Kefalet Sandıkları 1 Özel Ġdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı 2 DMO Kefalet Sandığı 3 TCDD Kefalet Sandığı 4 Milli Piyango Kefalet Sandığı 5 TMO Kefalet Sandığı 6 PTT Kefalet Sandığı II- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Harcamaları Personel ücretleri ile hizmetlerin idamesi için gerekli diğer harcamalar bütçeyi ilgilendiren harcamalardır. Yıllara göre bütçe harcamaları aģağıda verilmiģtir. Yıllar Personel Giderleri Tablo 6: Yıllar Ġtibariyle Bütçe Harcamaları SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımları Toplam Harcama ArtıĢ Oranı % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

11 Yıllar itibariyle bütçe harcamalarının Sandık gelirleri içindeki payı aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Tablo 7: Yıllar Ġtibariyle Bütçe Harcamalarının Gelir Ġçindeki Payı Yıl Giderin Gelir Ġçindeki Payı Bütçe GerçekleĢmesi Gelirler Gelirden Harcanan % , ,85 0, , ,77 1, , ,31 1, , ,80 1, , ,36 1, , ,68 1, , ,70 1,6 Bütçe harcamalarının harcama türleri itibarıyla grafik gösterimi aģağıda sunulmuģtur. ġekil 7: Yıllar Ġtibariyle Bütçe Harcamaları SGK Mal ve Hiz.Al. Personel Toplam 2- Sandık Gelirleri Sandık gelirleri; Kefalet aidatları, Faiz gelirleri, Saymanlara kesilen cezalar, Sandığa bağlı idarelerin yapacakları bağıģlardan oluģmaktadır. 10

12 Yıllar Tablo 8: Yıllar Ġtibariyle Sandık Gelirleri Aidat Gelirleri BağıĢlar Cezalar Faiz Gelirleri Toplam ArtıĢ Oranı % , , ,85-17, , , ,77-2, , , ,31-13, , , ,80 18, , , ,36 14, , , ,68-4, , , ,70-8,3 Tablo 8 de gösterilen Aidat Gelirlerindeki kefalet aidatları 2009 yılı Temmuz ayına kadar maaģ ve ücrete bağlı olarak kesildiğinden, aylık kavramının ((Gösterge + Ek Gösterge) x MaaĢ Katsayısı %2) %2 si aidat olarak kesilmekte idi. Çok az aidat kesilmesinden dolayı 2004 yılından 2009 yılı Temmuz ayına kadarki aidat gelirleri düģük kalmıģtır. Aidat gelirlerindeki 2008 yılındaki artıģ ise, 2004 yılında muhasebe sisteminde yapılan değiģiklikten kaynaklanmaktadır yılı öncesinde gelen aidatlar öncelikle emanet hesabına alınıp sonradan sermayeye aktarılmakta idi. bu hesap arası aktarmanın büyük bölümü 2008 yılına denk gelmiģtir. Ancak yılı arasındaki artıģ 2009 yılında Kefalet Kanununda yapılan değiģiklik ile kefalete tabi personel sayısındaki % 67 lik artıģ ile kefalet aidatının maaģ ve ücrete bağlı olmaktan çıkartılarak bir gösterge rakamı ile memur maaģ katsayısına bağlanmasındandır. Kanun değiģikliğinden önce, Kefalete tabi iģçi ve sözleģmeli personelden, memurdan kesilen aidatın katı fazla aidat kesilmekte idi, Kanunda yapılan değiģiklik ile memur, iģçi ve sözleģmeli personelden kesilen kefalet aidatlarına eģitlik getirilmiģ ve benzer riske eģit oranda aidat kesilmeye baģlanmıģtır. Faiz gelirlerinde yıllar itibariyle meydana gelen düģüģün iki sebebi vardır; Birinci sebep; Kefalet Kanunu gereğince Sandık sermayesi her türlü vergi ve resimlerden muaf iken, tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5281 sayılı Kanun un 30 uncu maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu na eklenen geçici 67 nci maddeye göre Sandığımızın faiz gelirlerinden gelir vergisi (stopaj) kesilmeye baģlanmasıdır. Ġkinci sebep ise; yılında faizlerdeki aģırı artıģ dıģında faiz oranlarının ekonomik Ģartlara bağlı olarak düģmesidir. 11

13 3- Bütçe DıĢı Ödemeler Bütçe dıģı ödemeler, kefalete tabi personele yapılan aidat iadeleri ile bunlara verilen faizlerdir. Bunların ayrıntısı sonraki alt bölümde gösterilecektir. Ancak Sandığın mali yapısının bir bütün olarak anlaģılabilmesi bakımından Sandığın bütçe harcamaları ile bütçe dıģı ödemeleri aģağıdaki tabloda birlikte gösterilmiģtir. Tablo 9: Sandığın Toplam Ödemeleri Yıllar Bütçe Harcamaları Bütçe DıĢı Ödemeler Toplam Ödemeler , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 Sandığın toplam ödemelerinin yıllar itibariyle gelirleri içindeki payı aģağıdaki Ģekilde gösterilmiģtir. ġekil 8: Yıllara Göre Sandık Gelir ve Ödemeleri Gelir Ödemeler Sandığın Mali Yapısının Değerlendirilmesi Sandığın kaynakları, kefalet aidatları ile bu aidatların bankada repo, hazine bonosu ve vadeli hesaplarda değerlendirilmesinden elde edilen gelirlerden oluģmaktadır. Sandığın bankadaki vadeli mevduatı tarihi itibariyle ,40TL dir. Hesap ve ĠĢlemler Yönetmeliğimiz gereğince muhasebenin gerektirdiği bütün iģlemleri yapmakta mizan, bilanço ve gerekli olan diğer istatistiksel mali tabloları çıkarmaktadır. Sandığımız SayıĢtay a hesap vermektedir. 12

14 Tablo 10: 2010 Yılı Sandık Bilançosu ( ) Aktif Pasif Banka cari hs ,76 Sermaye hs ,52 Menkul kıymetler hs ,40 Ödenecek ikinci yarılar hs ,99 DemirbaĢlar hs ,77 Emanet paralar hs ,32 KiĢi borçları hs. 78,19 Genel gelir hs ,80 Avans ve krediler hs ,51 Borçlulardan yapılacak tahsilat karģ. hs ,70 Zimmetli memurlar hs ,70 Toplam ,33 Toplam ,33 Sandığın likit varlıklarının yükümlülüklerini ve muhtemel riskleri karģılayabilecek durumda olduğu değerlendirilmektedir. B- Performans Bilgileri 1- Sandığın Genel ĠĢlem Hacmi Sandıkta 1996 yılından itibaren otomasyona geçiģ için çalıģmalar baģlatılmıģ olup, Ocak 1997 tarihinden itibaren de bütün iģler bilgisayar ortamında yürütülmektedir. Sandığın asıl iģlemleri, zimmetlerin ödenmesi ve ödenen zimmetlerin ilgilisinden tahsil edilmesi ile kefalet aidatlarının tahsilatı, tahsil edilen aidatların kütüklere iģlenmesi, aidatların paydaģlara iadesinden oluģmaktadır. ġekil 9 da da görüleceği üzere 2009 yılına nazaran 2010 yılında kefalete tabi personel sayısında % 67,3 nispetinde artıģ olmuģtur. Bunun sebebi Haziran 2009 yılında Kefalet Kanununda yapılan değiģikliktir. Bu değiģiklik ile kefalete tabi personel tanımı sarahatle yapıldığından TaĢınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri de kefalete tabi tutulmuģ, artıģ da bundan kaynaklanmıģtır. ġekil 9: Yıllara Göre Kefilli Personel Dağılımı

15 Ziraat Bankası ile baģlatılan proje kapsamında kefaletli görevden ayrılanların aidat iadeleri, 2011 yılı Mart ayından itibaren bankanın Merkezi Ödemeler Sisteminden TC numaraları ile elektronik olarak yapılacaktır. Sandığın kefilli personel sayısının kısa sürede hızla artmasına karģılık kadro sayısında değiģiklik olmamıģtır. Kefilli personel sayısındaki artıģ Sandığın evrak giriģ/çıkıģından, muhasebe iģlemlerine kadar bütün iģlemlerinde ciddi artıģlara yol açmıģtır. Buna karģılık KOP sistemimizdeki yeni projelerin hayata geçirilmesi sayesinde iģlerin yürütülmesinde hiçbir aksama olmamıģ, aksine daha da hızlanmıģtır. Sandığımızın iģ hacmi Tablo 11 de gösterilmiģtir. Tablo 11: ĠĢ Hacmi ĠĢ Hacmi (31 Aralık 2010) Sandığa bağlı birim Aktif Mükeffel personel Yıllık Tahsilatı (Bütün Gelir) ,70 Yıllık Ödemesi (Bütçe ve Bütçe DıĢı Dahil) ,09 Bir Yılda Ayrılan Kefilli Personel Bir Yılda Kefalete Tabi Tutulan Personel Yevmiye kaydı Gelen evrak Giden evrak Ödeme/AyrılıĢ ĠĢlemleri Ödeme/AyrılıĢ iģlemleri, zimmet suçu iģleyen memurlar adına oluģan zimmet tutarının ilgilinin dairesine ödenmesi ile kefilli memurların görevlerinden ayrılmaları halinde biriken aidatlarının iki yarı Ģeklinde kendilerine iadesidir. Bütçe dıģı ödemeler, kefalete tabi personele yapılan aidat iadeleri ile bunlara verilen faizlerdir ve aģağıda Tablo 12 de gösterilmiģtir. Tabloda görüleceği üzere 2008 ve 2010 yılı faiz ödemelerimizde önemli artıģlar vardır yılında Özel Ġdarelere devredilen Köy Hizmetleri personelinin ikinci yarı ödemelerinin faizi 2008 yılındaki artıģın sebebidir yılındaki artıģın sebebi ise bu yılda kefaletli görevden ayrılıģlarda %179 artıģ olması ve Kefalet Kanununda yaptığımız değiģiklikle birinci yarılara da faiz vermeye baģlamamızdır, 2010 yılındaki ,02 TL faiz ödemesinin ,16 TL si birinci yarılara verilen faizdir. 14

16 Tablo 12: Yıllara Göre Bütçe DıĢı Ödemeler Yıllar Aidat Faiz Toplam Ödeme , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 AĢağıdaki tabloda kefaletli görevden ayrılan personele yıllar itibarıyla yapılan ödemeler ayrıntılı bir Ģekilde gösterilmiģtir. Tablo 13: Ayrılan Personele Yapılan Mevduat ve Faiz Geri Ödemeleri Ödeme Tipi Mevduat Ödemeleri Birinci Yarı Faiz Ödemeleri KiĢi Sayısı Tutar KiĢi Tutar KiĢi Tutar KiĢi Tutar KiĢi Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı , , , ,71 Tutar , ,16 Ġkinci Yarı Faiz , , , , ,93 Ödemeleri Toplam , , , , ,60 3- Zimmet Ödemeleri ve Takibi Sandığımızın kuruluģ amacı, kefalete tabi personelin zimmet ve ihtilası sebebiyle kurumlarına verecekleri zararları karģılamaktır. Tablo 14 de görüleceği üzere Sandığımız, bir yıl hariç, 2003 yılına kadar her yıl ilgili kurumlara zimmet ödemesi yapmıģtır. Ancak 2004 yılından beri herhangi bir ödeme yapılamamıģtır. Çünkü Kefalet Kanunu gereğince bir zimmetin ödenebilmesi için kesinleģmiģ mahkeme ilamı gerekmektedir. Tablo 15 de de görüldüğü üzere yargıya intikal etmiģ zimmet davaları bulunmakla birlikte, döneminde (7 yılda) mahkemelerce hükme bağlanmıģ bir zimmet Sandığımıza intikal etmemiģtir. 15

17 Tablo 14: Zimmetle Ġlgili Ġstatistikler Bildirilen Personel Sayısı Hükme Bağlanan Zimmet Tutarı Sandıkça Ödenen Zimmet Tutarı Terkin Edilen Dosya Sayısı Tahsil Edilen Zimmet Tutarı Yıllar (Eski TL) (Eski TL) Terkin Edilen (Eski TL) (Eski TL) (Yeni TL) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , *2.697, , , , , , *7.755, Toplam ,73 * Terkin Edilen sütunundaki 2005 ve 2010 yıllarına ait tutarlar Yeni TL.dir. 16

18 Tablo 15 de görüldüğü üzere davası devam eden 31 zimmet dosyası bulunmaktadır. Bunlardan zimmet tutarı belli olan 22 dosyada Sandığımızın ödemesi gereken zimmet tutarı liradır. Tablo 15: Takipteki Zimmetli Memurlar Yer Zimmet Tespit Tarihi Zimmet Tarihi Safahatı Tutar Bozkır Malmd. Veznedar (Konya) Yargıtay ,85 Ümraniye Teknik Lisesi Md Ġlk Derece Mah. Bilinmiyor Karayolları 9.Bölge Ambar Memuru Ġlk Derece Mah ,48 Antalya Def.Muh.Md.Veznedar Ġlk Derece Mah. Bilinmiyor ġehitkamil Malmd.Veznedar BildirilmemiĢ 587,69 Gölcük Trafik Md. Sayman Mutemedi Ġlk Derece Mah ,64 EleĢkirt Malmd. Ġcra Memuru (Vefat) Ġlk Derece Mah ,81 Antalya Gümrük Say. Sayman Mutemedi Ġlk Derece Mah ,80 Trabzon Defter. Tarım Md.Veznedar Yargıtay ,44 Buldan Adliye Yazı ĠĢl. Md. Denizli Yargıtay ,85 Batman Tekel Md Ġlk Derece Mah ,15 Tefenni Malmd. Yazı ĠĢl. Md Ġlk Derece Mah. Bilinmiyor Finike Malmd.Tahsildar Ġlk Derece Mah. Bilinmiyor Ankara Def.1 Say.Kur.Say.Md.Tahsildar Yargıtay 7.000,00 Edirne Tekel ĠĢl. Md Ġlk Derece Mah. Bilinmiyor Çaycuma Malmd Ġlk Derece Mah ,72 Manisa Pasaport ġb.polis Memuru Yargıtay ,00 Baskil Malmd. Ġcra Memuru (Geçici görevlendirildiği ilçe Özel Ġdarede zimmet suçu iģlemiģ) Ġlk Derece Mah ,79 Ġzmir Def. Muh. Md.Tahsildar (Vefat) 2002 Ġlk Derece Mah. (Dava düģtü) ,09 MuĢ Def.Muh.Md Ġlk Derece Mah ,73 Aydın Def.Muh.Md Ġlk Derece Mah. Bilinmiyor Ġzmir Gümrük Say.Md.Veznedar Yargıtay ,10 Uzundere Malmüdürlüğü BildirilmemiĢ BildirilmemiĢ Bilinmiyor Çankırı Def. Muh. Md. (Huzurevi) /2010 Ġlk Derece Mah ,07 AĢkale Malmüdürlüğü 2007 Yargıtay Bilinmiyor Seyhan Malmüdürlüğü ,50 Yenimahalle Malmd ,50 Ġzmir Tekel Yap.Tütün ĠĢ.Md Ġlk Derece Mah. Bilinmiyor Samsun Def. Muh. Md Yargıtay ,99 BaĢmakçı Malmüdürlüğü Ġlk Der. Mah. 724,24 KaĢ Malmüdürlüğü Ġlk Der. Mah. *(80 $ / E) **54.364,69 **Toplam ,56 * Para birimleri $: Dolar ve E: Euro olarak verilmiģtir. **Dolar ve Euro olarak verilen değerler tarihindeki Merkez Bankası efektif alıģ kuru (1$= TL; 1E= TL) üzerinden TL ye çevrilmiģ ve toplama dahil edilmiģtir. 17

19 Zimmet suçu iģleyip soruģturma baģlamadan evvel ve/veya soruģturma aģamasında zimmet tutarını alacaklı daireye ödeyen veya kefalete bağlanmadığı için zimmet tutarı alacaklı daireye ödenmeyecek olan zimmettarlar Tablo 16 de gösterilmiģtir. Tablo 16: Ödenmeyecek Zimmetler Zimmetin Tespit Yılı Yer Tutar Zimmetini Ödediği Tarih 2010 Manisa Def.Muh.Md. Mesir Vergi Dairesi 1.800, Ġzmir Aliağa Vergi Dairesi BaĢkanlığı 9.156, Ġzmir Bayındır Malmüdürlüğü , Konya Altınekin Malmüdürlüğü 1.411, Ġzmir Köy Hizmetleri (MüĢtereken) 99, Sakarya Ġl Çevre ve Orman Md , Hudut ve Sahiller Sağlık Gen.Md , Hendek Orman Fidanlık 1.388, Kilis Tekel Pazarlama 4.263, Enes Yazı ĠĢl.Md.(Vefat) 4.205,75 Vefat 2005 GümüĢhacıköy Malmüdürlüğü , Kapıkule Gümrük Saymanlık Müdürlüğü 1.950, Didim Malmüdürlüğü 248, Mersin Defterdarlığı Muh.Md , TavĢanlı Orman ĠĢl.Md , Amasra Malmüdürlüğü , Adana Defterdarlığı ,73 Kefalete BağlanmamıĢ 2005 Divriği Malmüdürlüğü , Ortaca Malmüdürlüğü , Pazaryeri Malmüdürlüğü 2.056, Hendek Malmüdürlüğü 3.152, Ġzmir Tekel BaĢmüdürlüğü 765,45 Kefalete BağlanmamıĢ 2008 Kapıkule Gümrük Saymanlık Müdürlüğü 1.950, Bursa Defterdarlığı Muh.Md , Pertek Malmüdürlüğü 8.668, Toplam ,68 18

20 Kefalet Kanunu gereğince hazine avukatlarının zimmettar personelden yaptığı takip sonucu tahsil imkanı kalmadığı ve/veya takip masraflarının alacaktan çok olacağı anlaģılanlardan, Yönetim Kurulu Kararı ve Maliye Bakanının onayı ile yıllar itibariyle terkini yapılan zimmetler Tablo 17 de gösterilmiģtir. Tablo 17: Tahsilinden Vazgeçilen Zimmet Zimmetin ĠĢlendiği Yıl Zimmettar Tutar (Eski TL) *2.697, *7.755,99 Toplam 140 *11.054,69 *2005, 2010 ve toplam tutar değerleri YTL olarak verilmiģtir. Zimmetli memurların zimmetleri nedeniyle alacaklı dairelere ödenen ve ilgili memurlardan itibariyle tahsili beklenen tutar (6.522,70 TL) dır. Alacaklı idareye ödenmiģ zimmetlerin zimmettarından tahsili beklenen iki kiģi olup Tablo 18 de gösterilmiģtir. Tablo 18: Tahsili Beklenen Zimmetler Dairesi Zimmettar Tutar Çine Malmüdürlüğü ,25 Hassa Malmüdürlüğü 1 987,45 Toplam ,70 19

21 4- Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 1934 yılında hizmetine baģlayan Kefalet Sandığı, 1995 yılında kefalet bordrolarının aktarım ve takibi ile muhasebe iģlemlerinin yapılabilmesi için otomasyon çalıģmalarının baģlatılmasına karar verilerek, 1997 yılında özel yazılım olan Kefalet Otomasyon Programı (KOP) ile veri giriģlerine baģlanılmıģtır. Kefalet Otomasyon Programı (KOP), 5 alt birimden (Kefilli Memur ĠĢlemleri, AyrılıĢ ĠĢlemleri, Muhasebe ĠĢlemleri, Evrak, Sistem Bilgileri) oluģmaktadır. Sandığımızın bilgi sistemi kapalı devre olup, bütün kayıtlarını kendi server ında tutmakta ve yedeklemektedir. Kefalet Otomasyon Programı (KOP) ve bilgisayar donanımı güçlü ve güncel tutulmaya çalıģılmaktadır yılından bugüne sürekli geliģtirilen KOP sisteminde, 2010 yılında önemli bir projeye daha baģlanmıģtır. Bu konuda Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile protokoller yapılmıģtır. Sandığımız ile Muhasebat Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Muhasebe BiliĢim Sisteminden (KBS) maaģ giriģi yapan saymanlıklarda kefalete tabi tutulan personelin kefalet kesinti bilgilerinin elektronik olarak alınarak Kefalet Otomasyon Programımızda (KOP) iģlenmesine Ekim 2010 itibariyle baģlanmıģtır. Sandığımıza bağlı bütün saymanlıklar KBS yi kullanamadığından ve ayrıca iģçi ve sözleģmeli personelin maaģ giriģleri KBS üzerinden yapılmadığından bu sistemle, aktif olan toplam kefilli personelin %60 ının iģlemleri yapılabilmektedir. Sandığımız ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü arasında da kefalet aidatlarının tahsili ile kefalet aidatlarının geri ödenmesi konusunda protokol imzalanmıģtır. Bu protokolle, Saymanlıklar kefalet aidatlarını Sandığımızın banka hesabına yatırırken Ziraat Bankasının Kurumsal Tahsilat Sistemini kullanması ile elektronik olarak alınan tahsilat verilerinin KOP sistemine aktarılması sağlanacaktır. Kefalet aidatlarının hak edenlere geri ödemesinde de bankanın Merkezi Ödeme Sistemine geçilerek geri ödemeler çok hızlı yapılabilecek ve paydaģların aidat iadelerini Ziraat Bankasının herhangi bir Ģubesinden almaları sağlanmıģ olacaktır. Projenin devamı olarak, KBS üzerinden maaģ giriģi yapan saymanlıklarda tarihi sonrasında kefilli görev verilenlere kefalet cüzdanı düzenlenmemekte, KBS de bunun yerine geçecek sayfa kullanılmaktadır. Ekim 2010 itibariyle baģlanan kefalet bordrolarının elektronik aktarımlarının halen devam eden test çalıģmaları bittiğinde sorunlu olmadıkça kefalet bordroları da istenmeyecektir. Bu uygulama ile kefalet cüzdanlarının kaldırılması birlikte değerlendirildiğinde saymanlıkların ve Sandığın iģyükünde büyük rahatlama getirmiģ olacaktır. Sağlanacak tahmini tasarruf tutarı Tablo 19 da gösterilmiģtir. Kapalı sistemdeki bütün yazılımlarımız; doğruluk, gizlilik, kullanıģlılık, bakım kolaylığı ve yönetilebilirlik özelliklerine sahiptir. 20

22 Dönem Tablo 19: Projeyle Sağlanan/Sağlanacak Yıllık Tahmini Tasarruf Tutarı Bordro/ Posta Bordro, Kefalet Cüzdanı Ve Posta Genel Maliyetleri Bordro/ Kağıt Kefalet Cüzdanı/ Posta Kefalet Cüzdanı/ Kağıt Genel Toplam 1. Çeyrek 2.122,80 108, ,00 230, ,17 2. Çeyrek 2.122,80 108, ,00 230, ,17 3. Çeyrek 2.122,80 108, ,00 230, ,17 4. Çeyrek 2.122,80 108, ,00 230, ,17 Toplam 8.491,20 435, ,00 921, ,68 5- Kefalet Kanunu DeğiĢikliğinin Değerlendirilmesi 1934 yılında yürürlüğe giren Kefalet Kanununda günümüze kadar üç kez değiģiklik yapılmıģ, 2009 yılında yapılan değiģiklik ise en kapsamlısı olmuģtur. 25/6/2009 tarihinde 5917 sayılı Kanun ile yapılan değiģiklik ile getirilen yenilikler; Kefalete Kanununun kamu idareleri bakımından kapsamı sarahatle belirlenmiģtir, Kefalete bağlı personel de açıkça belirlenmiģtir, Kefalet aidatı bir gösterge rakamı ile memur maaģ katsayısına bağlanmıģ, böylece benzer riske eģit aidat getirilmiģtir, PaydaĢlara yapılan kefalet aidatı iadelerinin birinci yarılarına da faiz verilerek bir nebze olsun enflasyondan kaynaklanan değer kayıplarının önüne geçilmiģtir. III. KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler Sandığımızın kuruluģ amacı, kefalete tabi personelin zimmet ve ihtilasları sebebiyle kurumlarına verecekleri zararları karģılamaktır. Sandığın bu zimmetleri karģılayacak güçlü bir fonu vardır. Kefalet Otomasyon Programımız (KOP) sayesinde az sayıda ancak konusunda tecrübeli personeli ile yüzbine yakın kefilli personelin iģlemleri aksatılmadan yürütülmekte ve muhasebe iģlemleri yapılmaktadır. KOP sistemimiz kefalete tabi personeldeki artıģlardan etkilenmeyecek Ģekilde düzenlenmiģtir. Eğitimli ve fedakâr personelimiz, paydaģ kurumlarla iyi bir iletiģimimiz ve güçlü bir iģbirliğimiz vardır. 21

23 B- Zayıflıklar Kefalet Sandığının önemi saymanlara tam anlatılamamıģ ve/veya anlaģılamamıģtır. Birçok sayman zimmet suçu iģleyen kefalete tabi personelin zimmet tutarının Sandığımızdan isteneceğini bilmemektedir. Zimmettarların zimmet suçu nedeniyle kurumlarına verdiği zararın ödenmesi için Kefalet Kanunu gereğince kesinleģmiģ mahkeme kararı beklenmekte, yargılamanın uzun sürmesi sebebiyle ödeme iģlemlerimiz sürüncemede kalmaktadır. Buna bağlı olarak ödenen zimmetlerin zimmettardan tahsili çoğu zaman yapılamamaktadır. Elektronik olarak alınan verilerde, kefalet bordrolarında kiģiden aidat kesilmeme sebebi bilinememekte, kiģinin kefaletli görevden mi ayrıldığı, yoksa nakil mi olduğu anlaģılamamaktadır. Kefalet Kanununda açık hüküm bulunmadığından, Kefaletli görevden ayrılanlarda ilgili hakkındaki ödeme iģleminin baģlatılması iģinin kimin tarafından baģlatılacağı muallakta kalmaktadır. Ayrıca kefalet aidatlarını belli bir zaman içinde talep etmeyip yıllar sonra talep edilmesi halinde ilgili hakkındaki belgelere ulaģmada zorluklar çekilmekte, kefalet aidatları da günün Ģartlarına göre çok küçük rakamlar olmakta, bunun için yapılacak harcama daha fazla olmaktadır. Kanunda düzenleme olmadığı için zamanaģımı süreci çalıģtırılamamaktadır. C- Değerlendirme Yargılamanın makul sürelerde sonuçlandırılması hem zimmetten doğan kamu zararının zamanında karģılanması hem de zimmetin zamanında takip ve tahsili bakımından önemlidir. Kefalet Otomasyon Programımızın (KOP) güçlü yapısını koruması için güncellemelerin zamanında yapılıp, donanımla da güçlendirilmesi gerekmektedir. Kefalet aidatının talep üzerine iade edileceği ve öngörülecek zamanaģımı süresinden sonra aidat iadesi yapılmayacağı hususunda Kefalet Kanununa açık hüküm konulmasının iyi olacağı düģünülmektedir. Muhakemat Müdürlüklerinin zimmettarları takip konusunda ihtiyati haciz kararları da dahil, her türlü tedbiri almaları gerekmektedir. 22

24 IV- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER Kefalet Sandığının yasal dayanağı, tarih ve 2489 sayılı Kefalet Kanunu ile tarih ve 1894 sayılı Kefalet Sandığı Nizamnamesinden oluģmaktadır. Kanun ve Nizamnamede yer alan bazı hükümler yayınlandıkları tarihlerdeki günün koģullarını taģımaktadır. Kanun ve Nizamnamenin yürürlüğe girdiği tarihlerden bugüne kadar geçen 77 yıllık süre içerisinde Sandığın genel yapısında, geçen zamana paralel olarak yenilikler yapılması gerekmektedir. Sandığın idari ve hukuki yönden eksiklikleri bulunmaktadır. Sandığın çalıģma ve statüsünü düzenleyecek ilave hukuki düzenlemelere ihtiyaç vardır. Sandığın teģkilat yapısının, 3046 sayılı Kanundan kaynaklanan zorunluluk nedeniyle çok acilen yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Sandığımız dıģında kalan Kefalet Sandıkları iģlem ve ekonomik yönden daha alt düzeyde iken Müdürlük Ģeklinde kurulmuģtur. Ayrıca Disiplin Amirlerini gösterir yönetmeliğin çıkarılması gerekmektedir. Hazineden pay almadan topladığı kefalet aidatları ile güçlü bir fon oluģturup Hazineyi zimmet suçuna karģı sigorta güvencesine alan Sandığın yapısında bir adım daha öteye giderek, Türkiye deki Kefalet Sandıkları ile diğer ülkelerdeki örnekleri de göz önüne alınarak tek bir çatı altında toplanarak, görev alanı da geniģletilmelidir. 23

2011 Yılı Faaliyet Raporu

2011 Yılı Faaliyet Raporu 0 Başkanın Sunuşu: Değerli Okuyucu, Kefalet Sandığı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında olmayan ve dolayısıyla faaliyet raporu yayımlama zorunluluğu bulunmayan bir kuruluştur.

Detaylı

Dr. Genç Osman YARAŞLI Yönetim Kurulu Başkanı. Başkanın Sunuşu: Değerli Okuyucu,

Dr. Genç Osman YARAŞLI Yönetim Kurulu Başkanı. Başkanın Sunuşu: Değerli Okuyucu, Başkanın Sunuşu: Değerli Okuyucu, Kefalet Sandığı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında olmayan ve dolayısıyla faaliyet raporu yayımlama zorunluluğu bulunmayan bir kuruluştur. Buna

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI KEFALET SANDIĞI BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU. ANKARA 2014 www.maliyekefalet.gov.tr

T.C. MALİYE BAKANLIĞI KEFALET SANDIĞI BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU. ANKARA 2014 www.maliyekefalet.gov.tr T.C. MALİYE BAKANLIĞI KEFALET SANDIĞI BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA 2014 www.maliyekefalet.gov.tr Başkanın Sunuşu Değerli Okuyucu, Kefalet Sandığı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

Adnan ERTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı. Başkanın Sunuşu. Değerli Okuyucu,

Adnan ERTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı. Başkanın Sunuşu. Değerli Okuyucu, Başkanın Sunuşu Değerli Okuyucu, Kefalet Sandığı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında olmayan ve dolayısıyla faaliyet raporu yayımlama zorunluluğu bulunmayan bir kuruluştur. Buna

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

DENETİM KURULU RAPORU

DENETİM KURULU RAPORU DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1 KONU Denetleme Kurulu olarak Türkiye Okul Sporları Federasyonunun 01.03. 31.01. döneminde, Federasyon Ġdari iģlemler, sportif faaliyetler ile ilgili iģlem ve harcamalara

Detaylı

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL B070BHM0360000 045020700 B070BHM0350000 045020600 B070BHM0340000 045020500 B070BHM0330000 045020400 B070BHM0320000 045020300 B070BHM0310000 045020200 B070BHM0300000 045020100 KURUM STANDT VE MADDE NUMAS

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 23 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL TESĠS 35 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI GAZĠ

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 SatıĢ, Kiralama, Ġrtifak Hakkı Tesisi (Bakanlık onay süresi hariç) 60 GÜN 2 Ecrimisil bedeli tahsilatı (SatıĢ, kira, irtifak

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇERİK NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 22 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire BaĢkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.15.00.05/178 Konu : Aktüerya ve Fon Yönetimi ĠĢlemleri 24 MART 2011 GENELGE 2011/33 Bilindiği gibi Kurumumuz uygulamalarına yönelik olarak ihtiyaca binaen BaĢkanlığımız tarafından değiģik

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : SİRKÜ /12

Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : SİRKÜ /12 Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 07.09.1998 SİRKÜ -1998 /12 Bilindiği üzere 29.07.1998 tarih ve mükerrer 23417 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4369 sayılı kanun ile G.V.K. nun 1, 2 ve 82/2

Detaylı

MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2016 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ

Detaylı

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Gündem Genel Bilgilendirme Yapılan İşler Devam Eden İşler Planlanan İşler İşbirliği, Koordinasyon Sorunları Talep ve İhtiyaçlar Geliştirme Çalışmaları Genel Değerlendirme

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUġ... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 Müdürün Görevleri...

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 13 Ağustos 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27671 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 13 Ağustos 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27671 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumundan: Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 13 Ağustos 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27671 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU ĠCRA MEMURLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU (BĠRĠMLER ĠÇĠN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĠTÜ/DAĠRE BAġKANLIĞI/HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ)

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS DENETİM RAPORU

Detaylı

SAHĠL GÜVENLĠK KOMUTANLIĞI 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

SAHĠL GÜVENLĠK KOMUTANLIĞI 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU SAHĠL GÜVENLĠK KOMUTANLIĞI 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2016 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU ġirnak - 2010 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06.01[38-7]-122157 18/11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2016/3).VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Detaylı

BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI KAPSAMI: 2014 yılı Nisan ve önceki aylara iliģkin olup, 10.09.2014 ve öncesinde tahakkuk etmiģ olan borçlar kapsamdadır KAPSADIĞI

Detaylı

ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII YARGIITAY BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1 Ankara,10.12.2014 YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU TASDĠKĠ YAPAN Adı Soyadı : A.Kemal KASAPOĞLU YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRĠN

Detaylı

KBS MALĠ ĠSTATĠSTĠK VERĠ GĠRĠġ ĠġLEMLERĠ

KBS MALĠ ĠSTATĠSTĠK VERĠ GĠRĠġ ĠġLEMLERĠ KBS MALĠ ĠSTATĠSTĠK VERĠ GĠRĠġ ĠġLEMLERĠ Soner ÖZKIR Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali Ġstatistik ġubesi 18-23/11/2012 ANTALYA SUNUM TANIġMA SUNUMUN AMACI KBS GENEL BĠLGĠ MALĠ ĠSTATĠSTĠK MODÜLÜ GENEL BĠLGĠ

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

Sigortalılık süresinin baģlangıcı:

Sigortalılık süresinin baģlangıcı: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMES HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 27/5/1983 Sayı: 18059 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI TAMĠM Ġstanbul, 2 Nisan 2009 NO: 220 KONU: Vakfımızın 2008 Yılı Faaliyetleri ile Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.... Vakfımızın,

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Binicilik Federasyonu Denetim Kurulu 2010 yılı Ocak-Eylül dönemine ait denetimini gerçekleģtirmek üzere 04-06/11/2010 tarihlerinde Federasyonun

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı. Sayı : B.13.2.SGK.0.65.03.00/ 73 Konu : Veri paylaģımı 08.02.

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı. Sayı : B.13.2.SGK.0.65.03.00/ 73 Konu : Veri paylaģımı 08.02. T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.65.03.00/ 73 Konu : Veri paylaģımı 08.02.2011 GENELGE 2011/14 07/05/2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle,

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İç Kontrol Standartları Formatı 2012 yılı Aralık ayına kadar 2 Performans ve Kalite Ölçütleri

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI 1 DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI HAC VE UMRE HESABI 8 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI

Detaylı

İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUġ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2012 YILI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET RAPORU SUNUġ ĠÇĠNDEKĠLER 1- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3-

Detaylı

MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARIHAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin idare hesaplarının Sayıştaya verilmesi

Detaylı

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Belediyeler Birliği çalıģma usul

Detaylı