Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31Arahk2013 Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve BagimsiZ Denetim Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31Arahk2013 Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve BagimsiZ Denetim Raporu"

Transkript

1 Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31Arahk2013 Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve BagimsiZ Denetim Raporu

2 DESPECBiLGiSAYARPAZARLAMA VETiCARET A.~ FiNANSAL TABLOLARIN i<;:erdikleri i<;:indekiler SAYFA BAGIMSIZ DENETiM RAPORU... FiNANSAL DURUM TABLOLARI KAR VEYA ZARAR VE DiGER KAPSAMLI GELiR TABLOLARI... 3 NAKiT AKI~ T ABLOLARI... 4 OZKAYNAK DEGi~iMTABLOLARI... 5 FiNANSALTABLOLARA AiT DiPNOTLAR

3 ~AKER TILLY GURELi GUREbi YEMiNLi II{IALi. MU~AVi.RLiK ve BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.~. BAGIMSIZ DENETiM RAPORU Despec Bilgisayar Pazarlama Ticaret Anonim ~irketi Yonetim Kurulu' na; Despec Bilgisayar Pazarlama Ticaret Anonim ~irketi ("~irket")' nin 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle haztrlanan ve ekte yer alan finansal durum tablosunu, aym tarihte sona eren yila ait kar veya zarar tablosunu, diger kapsamh gelir tablosunu, ozkaynaklar degi~im tablosunu ve nakit akt~ tablosunu, onemli muhasebe politikalanmn ozetini ve dipnotlanm denetlemi~ bulunuyoruz. Finansal Tablolarla ilgili Olarak $irket Yonetiminin Sorumlulugu ~irket yonetimi finansal tablolann Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu' nca yaytmlanan Ti.irkiye Muhasebe I Finansal Raporlama Standartlan'na ("TMS I TFRS") gore haztrlanmast ve di.iri.ist bir ~ekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolarm hata ve/veya hile ve usulsi.izli.ikten kaynaklanan onemli yanh~hklar is;ermeyecek bis;imde haztrlanarak, gers;egi di.iri.ist bir ~ekilde yansttmasmt saglamak amactyla gerekli is; kontrol sisteminin tasarlanmasmt, uygulanmasmt ve devam ettirilmesini, ko~ullann gerektirdigi muhasebe tahminlerinin yaptlmasmt ve uygun muhasebe politikalannm ses;ilmesini is;errnektedir. Bagtmstz Denetim Kurulu unun Sorumlulugu Sorumlulugumuz, yapttgtmtz bagtmstz denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkmda gori.i~ bildirrnektir. Bagtmstz denetimimiz, Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu'nca yaytmlanan Ti.irkiye Bagtmstz Denetim Standartlan'na ("TDS") uygun olarak gers;ekle~tirilmi~tir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasmt ve denetimin finansal tablolarda onemli bir hata bulunmadtgt hususunda makul bir gi.ivence saglamak i.izere planlanarak yi.iri.iti.ilmesini gerektirmektedir. Bagtmstz denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bagtmstz denetim kamtt toplamak amacjyla, bagtmstz denetim tekniklerinin kullamlmasmt is;errnektedir. Bagtmstz denetim tekniklerinin ses;imi, finansal tablolarm hata ve/veya hileden ve usulstizltikten kaynaklamp kaynaklanmadtgt hususu da dahil olmak lizere onemli yanh~hk is;erip is;errnedigine dair risk degerlendirrnesini de kapsayacak ~ekilde, mes1eki kanaatimize gore yapilmt~ttr. Bu risk degerlendirrnesinde, ~irketin is; kontrol sistemi goz oni.inde bulundurulmu~tur. Ancak, amactmtz is; kontrol sisteminin etkinligi hakkmda gori.i~ verrnek degil, bagtmstz denetim tekniklerini ko~ullara uygun olarak tasarlamak amactyla, ~irket yonetimi tarafmdan haztrlanan finansal tablolar ile is; kontrol sistemi arasmdaki ili~kiyi ortaya koymakttr. Bagtmstz denetimimiz, aynca ~irket yonetimi tarafmdan benimsenen muhasebe politikalan ile yap1lan onemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolann bir bi.iti.in olarak sunumunun uygunlugunun degerlendirilmesini is;errnektedir. Bagtmstz denetim strasmda temin ettigimiz bagtmsiz denetim kamtlannm, gorli~limlizlin olu~turulmasma yeterli ve uygun bir dayanak olu~turduguna inamyoruz. Gorli~i.imlize gore, ili~ikteki finansal tablolar, Despec Bilgisayar Pazarlama Ticaret Anonim ~irketi'nin 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle finansal durumunu, aym tarihte sona eren yt1a ait finansal perforrnansm1 ve nakit akimlanm, Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu'nca yayimlanan Ttirkiye Muhasebe I Finansal Raporlama Standartlan ("TMS I TFRS") s;ers;evesinde dogru ve dlirlist bir bis;imde yansitrnaktadjr. an Independent member of BAKER TILLY INTERNATIONAL MO~AViRLiK VE NETiM Hizr.n " ::- Merkez : Beybi Giz Plaza, Dereboyu Coddesi Meydon Sokok No:1 Kot: B Tel: (0212) (pbx) fo x: (0212} B 99 Ticoret Sicil No: 2065BO Mersis No: B59 Web.www gureli com.tr E-m oil: Ankoro Ofis ASO Kul e, Atoturk Bulvon No: 193 Kat: 9 Kovoklrdere I ANKARA Tel: (0312) (pbx) Fox: (0312) 466 B4 21 ~ ntol y o Ofis Fener Moh Sokok No: 36 Ooire:4 Lora I ANTALYA. _Tel: (0242) (pb Fox: (0242) lzmir Ofis Ato!Urk Cod. Ekim Apt. No:174l 1 Kot:5. Doir~ :9 Alsoncok I IZMIR Tel: 2) (pbx) Fox: (0232) B7 Trokyo Ofis Ato!Urk Bulvon No:44 Doire:9-10 TEKIRDAG. Tei:(02B2) Fox: (02B2) 261 B Bursa Ofis Pdunluk Moholl esi Akodemi Coddesi No:lO Zeno I ~ Merkezi 0 ~lok Kot:7 0:31 Niluferi BURSA _Tei:(0224) (pbx/ Fox: (0224) GozionlepO ns_. lnci lipmor Mohallesi Muammer Aksoy Buly. N is ont o ~ r _Sk. Na:ll F&H I ~ Mrkz K:5 Na:6 jehitkomil/ GAZIANTEP Tel: 10342) pbx) Foks:(0342) Botr Korodemz Ofrs Koro1oyrr Mah. Hoco Ahmet Ye sevr S o ~. 3K I ~ Merkezr No: 212 BOLU Tel: (0374) pbx) Fox: (0374)

4 'BAKER TILLY GURELi GUREbi YEMiNLi JYIALi. MU~AV i.rlik ve BAGIMSIZ DEN ETIM HIZMETLERI A.~. Diger itgili Mevzuattan Kaynaklanan Bagzmszz Denetri YiikiimliUiikleri Hakkznda Raporlar sayi11 TUrk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402. Maddesi uyannca; Yonetim Kurulu taraflmlza denetim kapsammda istenen asaklamalan yapm1~ ve istenen belgeleri vermi~tir, aynca ~irket'in 1 Ocak - 31 Arahk 2013 hesap doneminde defter tutma duzeninin, kanun ile ~irket esas sozle~mesinin finansal raporlamaya ili~kin hukumlerine uygun olmad1gma dair onemli bir hususa rastlanmam!~tlr say1h TUrk Ticaret Kanununun 378. Maddesine gore, pay senetleri borsada i~lem goren ~irketlerde, yonetim kurulu, ~irketin geli~mesini ve devamm1 tehlikeye dii~liren sebeplerin erken te~hisi, bunun is;in gerekli onlemler ile s;arelerin uygulanmas1 ve riskin yonetilmesi amaciyla, uzman bir komite kurmak, sistemi s;ah~t1rmak ve geli~tirmekle ylikumllidiir. Aym kanunun 398. maddesinin 4. f1krasma gore, denets;inin, yonetim kurulunun ~irketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamamnda te~his edebilmek ve risk yonetimini gers;ekle~tirebilmek is;in 378. maddede ongoriilen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadigm1, boyle bir sistem varsa bunun yap!sl ile komitenin uygulamalanm as;1klayan esaslan KGK tarafmdan belirlenecek, ayn bir rapor duzenleyerek, denetim raporuyla birlikte, yonetim kuruluna sunmas1 gerekrnektedir. Denetimimiz, bu riskleri yonetmek is;in i~letme Yonetimi'nin, ger<;ekle~tirdigi faaliyetlerin operasyonel etkinligi ve yeterliligini degerlendirmeyi kapsamamaktad1r. Bilan<;o tarihi itibariyle KGK tarafmdan henliz bu raporun esaslan hakkmda bir as;1klama yap!lmaml~tlr. Dolayislyla bu konuya ili~kin ayn bir rapor haz!rlanmam!~tlr. GURELi YEMiNLi MALi MU1;)A virlik VE BAGIMSIZ DENETiM HiZMETLERi A.S. An Independent Member of ~ INTERNATIONAL OktayAKYUZ Sorumlu Ortak Ba~denet~i istanbul, 271;iubat 2014 an Independent member of BAKER TILLY INTERNATIONAL Merkez : Beybi Giz Plaza, Dereboyu Caddesi Meydan Sokok No:1 Kal: Moslak I istanbul Tel (0212) (pbx) Fax: (0212) Ticarel Sicil No: Mersis No: Web:www.gureli.com.lr com.lr Ankoro Ofis ASO Kule, Ala!Urk 8ulvon No: 193 Kol: 9 Kovoklodere I ANKARA Tel: (0312) (pbx) Fax: (0312) E ~nlolyo Ofis Fener Moh Sokok No: 36 Doire:4 Lora I ANTALYA..Tel: (0242) (pbx) Fox: (0242) lzmir Ofis Ala turk Cad. Ekim Apl. No: Ka1:5. Dairs:9 Alsancak { IZMIR Tel: (0232) (pbx) Fox: (0232) E-m oil: com.lr Trokya Ofis Ata!Urk Bulvan No:44 Daire:9-IO TEKIRDAG. Te :(0282) Fax: (0282) E-moil: Burso Ofis pdunluk Mahallesi Akademi Caddesi No:IO Zeno lj Merkezi D ~lok Kot:l 0:31 HiiUferiBURSA. Tei:{0224) (pbx/ Fox:(0224) Gozianlep Olis_. lnciliprnor Mohollesi Muommer Aksoy Buk N i sonlo~r.sk. No:ll ~&H 11 Mrkz. K:5 No:6 $ehilkomilf GAZIANITP Tel: 10342) pbx) Faks:(0342) Bolr Korodenrz Dl1s KoroiOYir Moh. Hoca Ahmel Yesevr So~. 3K lj Merkezr No: 212 BOLU Tel: (0374) pbx) fox: (0374)

5 DESPEC BiLGiSAYARPAZARLAMA VE TiCARET A.S FiNANSAL TABLOLAR Sayfa No: 1 FiNANSAL DURUM TABLOSU (BiLAN(:O) (TL) VARLIKLAR Donen Varhklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatmmlar Ticari Alacaklar -ili~kili Tarajlardan Alacaklar -ili~kili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Diger Alacaklar -ili~kili Taraflardan Diger Alacaklar -ili~kili Olmayan Tarajlardan Diger Alacaklar Tiirev Arar;lar Stoklar Pe~in Odenmi~ Giderler Cari Donem Vergisiyle ilgili Varhklar Diger Donen Varhklar (Ara Toplam) Sat1~ Amactyla Elde Tutulan Duran Varhklar Duran Varhklar Finansal Yatmmlar Diger Alacaklar -ili~kili Taraflardan Diger Alacaklar -ili~kili Olmayan Tarajlardan Diger Alacaklar Ozkaynak Yontemiyle Degerlenen Yatmmlar Yatmm Amaryh Gayrimenkuller Maddi Duran Varhklar Maddi Olmayan Duran Varhklar -$erefiye -Diger Maddi Olmayan Duran Varlzklar Pe~in Odenmi~ Giderler Ertelenmi~ Vergi Varhgt TOPLAM V ARLIKLAR Dip not Referanslan Yeniden Diizen l enm i ~ (*) Bagtmstz Bagtmstz Denetimden Denetimden Gef,:mi~ Gef,:m i ~ ili~ik Ar;tklaytct Notlar Bu Finansal Tablolarm Tamamlaytcistdtr. (*) Yeniden diizenleme etkileri Not 2.06 kar~ila~ttrmah bilgiler ve onceki donem tarihli finansal tablolarm diizenlenmesi notunda arytklanmi~ttr.

6 DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET A. ~. FiNAN SAL T ABLOLAR Sayfa No: 2 FiNANSAL DURUM TABLOSU (BiLAN<;O) (TL) KAYNAKLAR Ktsa Vadeli Yiikiimliiliikler Ktsa Vadeli Borc;;lanmalar Uzun Vadeli Borc;;lanmalarm Ktsa Vadeli Ktstmlart Diger Finansal Yiikiimltiliikler Ticari Borc;;lar - ili~kili Taraflara Ticari Borr;lar -ili~kili Tarajlara Olmayan Ticari Borr;lar <;ah~anlara Saglanan Faydalar Kapsammda Borc;;lar Diger Borc;;lar -ili~kili Tarajlara Diger Borr;lar -ili~kili Olmayan Tarajlara Diger Borr;lar Tiirev Arac;;lar Ertelenmi~ Gelirler Don em Kart V ergi Y iikiiml iiliigii Ktsa Vadeli Kar~tltklar -9alz$anlara Saglanan Faydalara ili$kin Kzsa Vadeli Kar$zlzklar -Diger Kzsa Vadeli Kar~zlzklar Diger Ktsa Vadeli Yiikiimliiliikler (Ara toplam) Satt~ Amactyla E1de Tutulan Duran Varhklara ili~kin Yiikiimliiliikler Uzun Vadeli Yiikiimliiliikler Uzun Vadeli Kar~thklar -9alz$anlara Saglanan Faydalara ili~kin Uzun Vadeli Kar~zlzklar -Diger Uzun Vadeli Kar$zlzklar Ertelenmi~ Vergi Yiikiimltiliigii Diger Uzun Vadeli Yiikiimltiliikler OZKAYNAKLAR Ana Ortakhga Ait Ozkaynaklar Odenmi~ Sermaye Sermaye <;evrim Farklar1 Geri A l mm1~ Paylar (-) Hisse Senedi ihrac;; Primleri Kar veya Zararda Yeniden Smif1andmlmayacak Birikmi~ Diger Kapsamh Gelirler veya Giderler -Tanimlanmi~ Fayda Planlari Yeniden Degerleme ve Olyiim Kazanc;;/Kayiplari Kar veya Zararda Yeniden Smif1andmlacak Birikmi~ Diger Kapsamh Gelirler veya Giderler - Yabanc1 Para <;evrim Farklar1 - Finansal Riskten Korunma Fonu - Diger Kazan9/ Kay1plar Kardan Aynlan K i sitlanmi~ Yedekler Gec;;mi~ Ytllar Kar/Zararlar1 Net Donem Kar1/Zarart Kontrol Giicii Olmayan Paylar TOPLAM KA YNAKLAR Dip not Referanslan ili~ik Ac;;Iklayici Notlar Bu Finansal Tablolarm TamamlayiCISidir. (*) Yeniden diizenleme etkileri Not 2.06 kar~i l a~ttrmah bilgiler ve onceki donem tarihli finansal tablolarm diizenlenmesi no Bagtmstz De n etimdenge~mi~ Yeniden D ii zen l e n mi~ (*) Bagtmstz Denetimden Ge~mi~ ( ) (53.981) (53.981) ( ) ( ) (10.773) G 0. "C.MiNLi MALl GIMSIZ DE

7 DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET A.1;1. FiNAN SAL T ABLOLAR Sayfa No: 3 KAR VEYA ZARAR VE DiGER KAPSAMLI GELiR TABLOSU (TL) Yeniden Bagtmstz Denetimden Diizenlenmi~(*) Bagtmstz Denetimden Ge~mi~ Ge~mi~ SURDURULEN FAALiYETLER Hastlat Satt~lann Mali yeti (-) 28 ( ) ( ) BRUT KAR I (ZARAR) Genet Yonetim Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Pazarlama, Sat1~ ve Dag1t1m Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler Esas Faaliyetlerden Diger Giderler (-) 31 ( ) ( ) ESAS FAALiYET KARl I ZARARI Ozkaynak Yontemiyle Degerlenen Yatmmlann Kar I Zararlarmdaki Paylar Yatmm Faaliyetlerinden Gelirler Yatmm Faaliyetlerinden Giderler (-) 32 Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) SURDURULEN FAALiYETLER VERGi ONCESi KARIIZARARI 33 ( ) ( ) Siirdiiriilen Faaliyetler Vergi Gelir I (Gideri) ( ) ( ) - Donem Vergi Gelir I (Gideri) 35 ( ) ( ) - Ertelenmi~ Vergi Gelir I (Gideri) 35 (1.909) (19.812) Diinem KariZaranmn Dag1hmt Kontrol Gticti Olmayan Paylar 27 Ana Ortakhk Paylar Pay Ba~ma Kazan~ 36 0, , DiGER KAPSAMLI GELiR KISMI Kar veya Zarar Olarak Yeniden Stmflandtnlacaklar ( ) Yabanc1 Para <::evrim Fark ( ) Nakit Ak1~ Riskinden Korunma Kazanc;lar!IKaytplar! (1.577) ( ) Kar veya Zarar Olarak Yeniden Smtflandmlamayacaklar (53.981) Emeklilik Planlarmdan Akttieryal Kazanc; ve Kay1plar (53.981) DiGER KAPSAMLI GELiR ( ) TOPLAM KAPSAMLI GELiR I GiDER Toplam Kapsamh GeliriGiderin Dagthmt Kontrol Gticli Olmayan Paylar Ana Ortakhk Paylar ili~ik At;iklaytct Notlar Bu Finansal Tablolarm Tamamlaytctstdtr. (*) Yeniden dtizen1eme etkileri Not 2.06 kar~il~tlrmah bilgiler ve onceki donem tarihli finansal tablolarm di.izenlenmesi notunda at;iklanmt~tlr.

8 DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET A.~. FiNANSAL TABLOLAR Sayfa No: 4 NAKiT AKI~ TABLOSU (TL) Dip not Referanslan A. i~letme FAALiYETLERiNDEN NAKiT AKI~LARI Donem Kan/Zaran Donem Net Kan/Zaran Mutabakat1 ite ilgili Diizeltmeler Amortisman ve itfa Giderleri ile ilgili Diizeltmeler K1dem Tazminati Kar~1hgmdaki Art1~ ( +) 24 K1dem Tazminatt Odemeleri 24 Alacaklar Reeskont Tutart (+) 10 Cari Donem ~iipheli Alacak Kar~thgt (+) 10 Stok Deger Dii~ii~ Kar~thgt (+) 13 Krediler Ger<;:ekle~memi~ Kur Farkt (Geliri)/Gideri Bor<;: Senetleri Prekontu (-) 10 Faiz Gideri (+) 33 Faiz Geliri (-) 32 Gelir Tahakkuklart 26 Fiyat Farkt Kar~thklan 22 Dava Kar~thklart 22 Menkul Ktymet veya uzun vadeli yatmmlardan elde edilen kazan<;:lar (-) 7 i~ietme Sermayesinde Ger\'ekle~en Degi~imler Ticari Alacaklardaki Artt~/Azah~la ilgili Diizeltmeler 10 Diger Alacaklardaki Degi~im 11 Stoklardaki Artt~/Azah~la ilgili Diizeltmeler 13 Satilmaya Haztr Finansal Varhklardaki artt~ (-) 7 Ticari Bor<;:lardaki azah~(-) 10 Diger Artt~lar/ Azah~lar ( + )/(-) Diger Bor<;:lardaki Degi~im 11 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akt~!art Diger Yiikiimliiliiklerde azah~lar (-)I artt~ (+) 26 Odenen Faiz (Net) Vergi Odemeleri (-) 22 B. YATIRIM FAALiYETLERiNDEN KAYNAKLANAN NAKiT AKI~LARI Maddi duran varhk ahmlart (-) Maddi duran varhk <;:tkt~larmdan elde edilen nakit (-) Bagimsiz Denetimden Ge\'mi~ ( ) (24.034) (67.935) ( ) (23.069) ( ) ( ) ( ) ( ) (26.846) ( ) (20.601) Yeniden Diizenlenmi~(*) BagimSIZ Denetimden Ge mi ( ) ( ) ( ) (26.095) ( ) (13.468) ( ) (39.766) ( ) (9.476) ( ) 933 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) C. FiNANSMAN FAALiYETLERiNDEN NAKiT AKI~LARI Finansal Bor<;: Odemeleri Finansal Bor<;: ahmmdan kaynaklanan nakit Hisse Senedi ihra<;: Primi Sermaye Artt~t Odenen Temettiiler (-) YABANCI PARA (::EVRiMi FARKLARININ ETKiSiNDEN ONCE NAKiT VE NAKiT BENZERLERiDEKi NET ARTI~/AZALI~ D.YABANCI PARA <;EVRiMi FARKLARININ NAKiT VE NAKiT BENZERLERiDEKi UZERiNDEKi ETKiSi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) NAKiT VE NAKiT BENZERLERiNDEKi NET ARTI~/AZALI~ E.DONEM BA~I NAKiT VE NAKiT BENZERLERi DONEM SONU NAKiT VE NAKiT BENZERLERi ili~ik A<;:tklaytct Notlar Bu Finansal Tablolarm Tamamlaytctstdtr ( ) (*) Yeniden diizenleme etkileri Not 2.06 kar~tl~ttrmah bilgiler ve onceki donem tarihli finansal tablolarm diizenlenmesi notunda a<;:tklanmt~ttr.

9 ) 1 ] DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET A.~. FiNANSAL TABLOLAR Sayfa No: 5 6ZKAYNAK DEGi~iM TABLOSU (TL) Bagtmstz Denetimden Ge~mi~ Dipnote Referanslart 6denmi~ Sermaye Sermaye <;:evrim Farklan Geri Ahnm~ Paylar Pay ihra~ Primleri/ iskontolan Kar veya Zararda Yeniden Kar veya Zararda Yeniden Smlflandmlmayacak Smlflandmlacak Birikmi~ Diger Kapsamh Birikmi~ Diger Kapsamh Gelirler ve Gelirler ve Giderler Giderler Tammlanm~ Fayda Planlan Diger Yeniden Yabanct Risk ten Kazan~/(K Degerleme ve Para Korunma aytplar) 61~iim Kazan~ I <;:evrim Kazan~/ Kaytplan Farklan Kaytplan Diger Kazan~/(Ka ytplar) Birikmi~ Karlar Kardan Aynlan Klsttlanm~ Yedekler Ge~mi~ Ydlar Kar I Zararlan NetDonem Kan I Zaran 6zkaynaklar I ( ) ( ) (10.773) Sermaye artmmt Gevmi~ ytllar karl anna transferler Y edeklere transferler Temettli odemesi Sermayeye ilave Edilecek i~tirak Satt~ Kazanct Toplam Kapsamh Gelir Donem Kart YabanCI para vevrim farklan (53.981) (12.350) ( ) ( ) ( ) ( ) Deger Artt~ KazanCI (12.350) (1.577) -Emeklilik planlart aktlieryal kazanv ve ka 1 Jar (53.981) Bag mstz Denetimden Ge mi~ (12.084) Sermaye artmmr ( ) Gevmi~ yrllar karlarma transfer1er ( ) Yedeklere transferler ( ) Ten:Illm pm esi ( ) ( ) To J:!,l)t psamh Gelir ( ) ( ) ( ) ( ) Ya~~~t~ farklan Serl!?ayey /P. ilecek I~tirak Satr~ ( ) ( ) ( ) ( ) Kai"llhd: CJ:Z:..Qe gei' W.~ r ( ) ( ) ( ) (10.773) otlar Bu Finansal Tablolarm Tamamlayrcrstd!r.

10 DESPEC BiLGiSAY AR P AZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi Finansal TablolanTamamlayiCIN otlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikge, Turk Lirast olarak gosterilmi$fir) 1 ~irketin ORGANiZASYONU VE FAALiYET KONUSU Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.$. ("Despec", ya da "$irket"), Tiirkiye genelinde bilgisayar fmnalarma ve kjrtasiyecilere ihtiyacr duyulan neredeyse rum Bili~im Teknolojileri ("BT") tiiketim malzemelerini ( toner, miirekkep kartu~, ~erit, yedekleme iiriinleri, kagrt iiriinleri, aksesuar vb) iyi organize olmu~ bir distributor kimligi ile dagrtmaktadrr tarihinde ba~ka bir isim altmda kurulan $irket tarihinde ticaret unvanmr indeks Teknolojik Drunler Dagrtrm A.$. olarak, tarihinde ise Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.$. olarak degi~tirmi~tir. $irket esas faaliyetlerine 1998 yrlmm sonlanna dogru ba~lamr~trr. Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.$. $irket portfoyiinde bulunan iiriinlerinin satr~ ve dagrtrmmr istanbul Merkez, Ankara ve izmir'deki ~ubelerinde bulunan satr~ ekipleri vasrtasr ile ve buralardaki mevcut depolarmdan yiiriitmektedir. Donemler itibariyle $irket'in sermaye ve ortakhk yaprs1 a~ag1daki gibidir; Hissedar Pa~Oram% Pa~ Tutan Pa~Oram% Pa~ Tutan Desbil Teknolojik Drunler A.$.(*) %30, %30, Despec Group B.V. %30, %30, Halka Ac;:rk Krs1m %39, %39, Diger % 0, % 0, Top lam % % (*)Halka ac;:rk krsrmda Desbil Teknolojik Drunler A.$.' ne ait adet pay yer almaktadrr. $irket satr~lannm biiyiik bir boliimiinii HP iiriinleri (ozellikle yazrc1 toner ve kartu~lan) olu~turmaktadrr. $irket'in dag1tlmmr iistlendigi diger iiriinler Epson, Imation, OKI, Sony, Canon, Xerox, Panasonic, IBM, Trust ve Targus'tur. $irket'in Merkez otis operasyonlan ve lojistik faaliyetleri Ayazaga, $i~li, istanbul'daki merkez binasmda yiiriitiiliirken, aynca Ankara ve izmir'de de ~ubeleri bulunmaktadrr. Ankara ve izmir ~ubelerinde de lojistik, depolama, satr~, ve fmans boliimleri bulunmaktadrr. Sektore ili~kin ba~hca riskier a~agrda belirtilmi~tir: a- Alacak Riski: Dagrtrrn yaprsr ic;:erisinde klasik bayi olarak nitelendirilen bayi kanalmm sermaye yaprsr dii~iiktiir civarmda oldugu dii~iiniilen bu grup bayiler srk el degi~tirdigi gibi ac;:rhp, kapanma oranlarr da oldukc;:a yiiksektir. b- Sektorel Rekabet: Faaliyet gosterilen sektordeki iiretici fmnalar, markalar ve iiriinler bazmda diinya c;:apmda yogun rekabet ic;:erisindedirler. Dretici fmnalann bu rekabet ortamr ulusal pazarlarda da fiyatlara yansrmaktadrr. Finans yaprsr ve maliyet yaprlarr giic;:lii olmayan fmnalar ic;:in bu durum oldukc;:a risk ta~rmaktadrr. c- Kur Riski: Bili~im teknolojileri iiriinlerinin bir krsmr yurtdr~mdan ithal edilmekte ya da yurt ic;:inden yabnacr para birimi cinsinden yada TL olarak ahnmaktadrr. Drunler almrrken yabancr para birimi cinsinden borc;:lamlabilmekte ve odemeleri de aym para birimlerinden yapllabilmektedir. Satr~ politikalarm1 iiriin giri~ para birimi iizerinden yapmayan fmnalar kur art1~lannda zarar riski ile kar~r kar~rya kalmaktadrrlar. d- Dretici fmnalarm distribiitorliik atamalannda miinhasrrlrk yoktur: Dretici fmnalar ile yap1lan distribiitorliik anla~malarmda kar~rlrkh miinhasrrhk ili~kisi yoktur. Dretici fmnalar distribiitorliik atamalannda, pazarm ko~ullarma gore ba~ka bir distribiitorliik atayabilecegi gibi, aym zamanda distributor firmalarda diger iiretici fmnalar ile distributorliik anla~malan imzalayabilirler. $irket yonetimi, sektorde uzun ylllardrr faaliyet gosterildiginden ve iyi derecede bir know-how seviyesine sahip olundugundan, distribiitorliik anla~malarmm feshi riskinin son derece dii~iik oldugunu dii~iinmektedir. e- ithalat rejimlerinde yaprlan degi~iklikler : Hiikiimetlerin bazr donemlerde ithalat rejimlerinde yapmr~ olduklan degi~iklikler ithalatr olumlu yonde etkiledigi gibi bazen de olumsuz yonlerde etkileyebilmektedir. 6 G GO YEMiNLi MA "L\GIMSIZ 0

11 DESPEC BiLGiSAY AR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi Finansal TablolanTamamlaytctN otlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikqe, Tiirk Lirasz olarak gosterilmi,jtir) $irketin merkez ve ~ubelerinin adresleri a~agtdaki gibidir. Ortakhgm merkezi :Ayazaga Mahallesi Ayazaga Cendere Caddesi No: 13/ Si~li/iSTANBUL 'dur. Aynca Ankara ve izmir ~ubeleri bulunmaktadrr. ~ube Adresleri Ankara ~ube: <;etin Emery Bulvan Over;:ler 4.Cadde No:4/9 Dikmen/ANKARA izmir ~ube: 1370 Sokak No: <;ankayalizmir $irket'in donemler itibari ile ortalama personel saytst; 2013 yth:29(2012 yilt :29)'dir. Sirket personelinin tamam1 idari personeldir. 2 MALi TABLOLARIN SUNUMUNA ili~kin ESASLAR 2.01 Sunuma ili~kin Temel Esaslar I (Uygunluk Beyam) Sirket yasal defterlerini ve kanuni mali tablolarm1 Tiirk Ticaret Kanunu ("TTK") ve vergi mevzuatmca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutrnakta ve hazrrlamaktadrr. Ekli finansal tablolar Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun ("SPK") yayrmladtgt Gene! Kabul Gormii~ Muhasebe Politikalanna uygun olarak Sirket'in yasal kayttlarmda yaptlan diizeltmeleri ve smtflandrrmalan ir;:ermektedir. Sermaye Piyasast Kurulu ("SPK"), Seri: XI, No: 29 sayth "Serrnaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi" 13 Haziran 2013 tarihli ve sayth resmi gazete yaytmlanan Seri II, 14.1 no'lu "Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi" ile yiiriirliikten kaldmlmt~trr. Bu teblige istinaden, i~letrneler Finansal Tablolarm haztrlanmasmda Kamu Gozetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurulu (KGMDSK) tarafmdan yaytm1anan TMS/TFRS' Jeri esas a1rr1ar. Finansal Raporlama i1ke, usul ve esaslannm, ar;:ik ve anla~ilabilir hale gelmesini veya uygu1ama birliginin saglanmasmt teminen, gerekli goriilmesi halinde uygulamayt belirlemek iizere Sermaye Piyasast Kanunu'nun 14. Maddesi kapsammda Kurul'ca kararlar almrr. i~letmeler bu kararlara uymakla yiikiimliidiirler. ili~ikteki mali tablolar Seri II, 14.1 no'lu teblige gore hazrrlanm1~ olup, mali tablolar ve dipnotlar, SPK tarafmdan 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile uygulanmast zorunlu ktlman formatlara uygun olarak sunulmu~tur. ili~ikteki fmansal tablolar, 27 Subat 2014 tarihinde Yonetim Kurulu tarafmdan onaylanmr~trr. Gene! Kurul'un finansal tablolart degi~tirme yetkisi bulunmaktadrr. Yabanct Para i~iemlerin Fonksiyonel Para Birimi Cinsinden Degerlemesi Sirketin fonksiyonel para birimi 30 Haziran 2013 tarihine kadar olan donem ir;:in, ah~ ve satt~larm onemli olr;:iide ABD Dolan bazh olmasr nedeniyle, 21 no'lu Uluslararast Muhasebe Standardt ("UMS") "Kur Degi~iminin Etkileri" uyarmca ABD Dolan olarak belirlenmi~tir. 1 Temmuz 2013'den itibaren sat1~larm onemli olr;:iide TL bazh olarak degi~mesi dolayrstyla fonksiyonel para birirninin TL olarak belirlenmesine yonetimce karar verilmi~tir yth ve 1 Ocak Haziran 2013 tarihine kadar olan donemde yabanct para i~lemlerinin ABD Dolan'na r;:evrimindeki ana hatlar a~agrda belirtilmi~tir : - Yabanct para i~lemleri, yabanct para ile fonksiyonel para birirni arasmdaki i~lem tarihindeki spot kur uygulanmak suretiyle bulunan tutar iizerinden fonksiyonel para birirni cinsinden kayttlara almrr. Her bilanr;:o tarihinde, - Parasal yabanct kalemler kapam~ kurlan iizerinden, - Tarihi maliyeti ile kayttlarda izlenen parasal olmayan yabanct kalemler i~lemin gerr;:ekle~tigi tarihteki kurlar iizerinden ABD Dolan 'na r;:evrilir. G~n.. G 0 YEMiNLi MA 7

12 DESPEC BiLGiSAY AR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi Finansal TablolanTamamlayiCrNotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Tiirk LirasL olarak gosterilmi$lir) Fonksiyonel Para Biriminden Farkh Bir Raporlama Para Birimi Kullamlmasi SPK'ya sunulmak uzere hazrrlanan bu finansal tablolar ve dipnotlar Tlirk Lirasr olarak sunulmu$tur. 30 Haziran 2013 tarihine kadar ABD Dolan olarak hazrrlanan finansal tablolarm sunum amacma yonelik olarak Turk Liras1'na c;:evrimindeki ana hatlar a$agrda belirtilmi$tir: - Varhk, yliklimlullikler ve donemin fmansal tablolarma almmr~ gelir ve gideri sonucunda olu$anlar haric;: ozkaynaklar kalemleri (bazi ozkaynaklar kalemleri haric;:) bilanc;:o tarihi itibariyle olu~an kapam$ kurlan uzerinden Turk Lirasr'na c;:evrilir. Ozkaynaklar hesaplarmdan sermaye ve sermaye yedekleri tarihsel nominal degerleri ile ta$mmakta olup bunlara ili~kin c;:evrim farklari ozkaynaklar ic;:erisinde yabanci para c;:evrirn farklan hesabmda gosterilmektedir. - Bu i~lemler sonucunda olu~an diger rum farklar ozkaynaklar ve diger kapsamb gelir/gider ile ili~kilendirilmektedir. 30Haziran 2013, 3I Arahk 20 I2 ve 3I Araiik 20 II tarihleri itibariyle TLI ABD Dolan kapam~ kurian a~agrda belirtilmi~tir : Tarih 30 Haziran 20I3 3I Arahk 20 I2 3I Aralik 20 II ABD Dolan Kuru I,9248 1,7826 I, Temmuz 2013 den itibaren ah~ ve satr~larm onemii olc;:lide TL bazh olarak degi~mesi doiaytsryia fonksiyonei para birirninin TL olarak beiirienmesine karar verilmi~tir. Buna gore 1 Temmuz 2013 tarihinden sonra gerc;:ekle~en i~lemler TL olarak kabul edilerek muhasebele~tirilmi~tir. 3I Aralik 2013 tarihi itibariyle haztrlanan finansal tablolarda yer alan parasal olmayan kalemler 30 Haziran 2013 tarihine kadar ABD Dolan cinsi olarak kabul edilmi~tir. Bu tarihten sonra gerc;:ekle~en i~lemler ise fonksiyonel para birimi TL olarak degi~tirildigi ic;:in parasal olmayan kalemler TL olarak muhasebele~tirilmi~tir. Gelir tablosu hesaplan ise yine parasal olmayan kalemlerde uygulanan muhasebe teknigi uygulanm1~ ve 30 Haziran 20I3 tarihine kadar gerc;:ekle~en i~lemler ortalama ABD Dolan kuru kullamlarak c;:evrime tabi tutulmu~ olup, 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren ise TL olarak muhasebele$tirilmi~tir Yiiksek Enflasyon Donemlerinde Mali Tablolann Diizeltilmesi SPK, I7 Mart 2005 tarihinde almt~ oldugu bir kararla, Turkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlan'na uygun mali tablo hazrrlayan ~irketler ic;:in, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren gec;:erli olmak uzere enflasyon muhasebesi uygulamasmm gerekli olmadtgmr ilan ettigi ic;:in bu tarihten itibaren Uluslararasr Muhasebe Standard! 29 "Yuksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama'ya gore fmansal tablolarm hazrrlanmasr ve sunumu uygulamasmr sona erdirmi~tir Muhasebe Politikalarmda Degi~iklikler I Gerekli olmasr veya ~irket'in mali durumu, performansr veya nakit akr$lan uzerindeki i$lemlerin ve olaylann etkilerinin mali tablolarda daha uygun ve guvenilir bir sunumu sonucunu doguracak nitelikte ise muhasebe politikalarmda degi~iklik yaprlrr. Muhasebe politikalarmda yaptlan degi~ikliklerin onceki donemleri etkilemesi durumunda, soz konusu politika hep kullammdaymt~ gibi mali tablolarda geriye donuk olarak da uygulanrr. Donemler itibariyle muhasebe politikalarmda degi~iklik yaptlmamt~trr Muhasebe Tahminlerindeki Degi~iklikler ve Hatalar Muhasebe tahminleri, guvenilir bilgilere ve makul tahmin yontemlerine dayamlarak yapilrr. Ancak, tahminin yaptldtgt ko~ullarda degi~iklik olmasr, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave geli~melerin ortaya c;:rkmasr sonucunda tahminler gozden gec;:irilir. Muhasebe tahminindeki degi~ikligin etkisi, yalmzca bir doneme ili~kinse, degi$ikligin yaprldrgr cari donemde, gelecek donemlere de ili~kinse, hem degi~ikligin yaprldrgr donemde hem de gelecek donemlerde, u ~~ '~I)~!M.III olarak, donem kart veya zarannm belirlenmesinde dikkate almacak ~ekilde mali tablolara ya~ Ilrr O 8 YEMiNLi MA ~.1.\GIMSIZ D

13 DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~irketi Finansal TablolanTamamlayrcrN otlar (Tutarlar, aksi belirtilmedila;e, Tiirk Liras1 olarak gosterilmi~tir) Cari donem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki donemlere etkisi olmasr beklenen muhasebe tahminindeki bir degi~ikligin niteligi ve tutan finansal tablo dipnotlarmda, gelecek donemlere ili~kin etkinin tahmininin mlimktin olmadrgr hailer dr~mda ac;:rklamr. Sirket Yonetimi, maddi ve maddi olmayan duran varlrklarm yararh omlirlerinin tespiti, krdem tazminatl hesabmda kullamlan akttieryal varsayrmlar, ~irket lehine veya aleyhine devam eden dava ve icra takipleri ic;:in aynlacak kar~rhklar, stok deger dli~liklliglinlin tespiti gibi hususlarda muhasebe tahminlerine ba~vurmaktadrr. Kullamlan tahminlere ili~kin detayh ac;:udamalar a~agrda ilgili dipnotlarda yer almakta muhasebe tahminlerinde a~agrdaki degi~iklik yaptlmr~trr. UMS 21 Kur degi~imlerinin etkileri standartr fonksiyonel para birimini i~ietmenin faaliyet gosterdigi temel ekonomik c;:evrenin para birimi olarak tammlar. Bir i~letmenin faaliyette bulundugu temel ekonomik c;:evre, genel olarak nakit yarattrgr ve harcadrgr c;:evredir. Gec;:erli para birimi; mal ve hizmet satr~larmm en <;ok etkileyen para birimi, i~c;:ilik v.b. giderlerin gerc;:ekle~tirildigi para birimi, finansman faaliyetlerinden saglanan naktin para birimi v.b. hususlar goz online almarak ve bu unsurlardaki gelecekte beklenen degi~meler goz online almarak Sirket Yonetimi tarafmdan belirlenmektedir. Sirket Yonetimi fonksiyonel para birimine ili~kin muhasebe tahminlerini ve uyguladrgr politikalan her bilanc;:o doneminde tekrar gozden gec;:irmektedir. Bu c;:erc;:evede yaprlan degerlendirmede, son yrl gerc;:ekle~meleri ve ileriye donlik beklentiler de dikkate fonksiyonel para biriminin 1 Temmuz 2013 'den itibaren TL olarak degi~tirilmesine karar verilmi~tir.degi~ikliginin etkileri UMS 21 Paragraf geregi ileriye donlik olarak uygulanmr~trr. Diger bir deyi~le, i~letme tum kalemleri yeni gec;:erlipara birimi degi~im tarihi olan 30 Haziran 2013 tarihindeki do viz kuru kullamlarak c;:evrilmi~ ve c;:evrim sonrasr olu~an tutarlar parasal olmayan kalemler ic;:in tarihi maliyet olarak dikkate ahnmr~trr. UMS 19'de yaprlan degi~iklik ile daha once kar zarar tablosunda raporlanan krdem tazminatr akttieryal kayrp ve kazanc;:larr diger kapsamh gelirde raporlanmr~trr. Sirket yonetimi muhasebe politikasr degi~ikliginin 31 Aralrk 2013 ve 31Arahk2012 tarihi itibanyla sona eren hesap donemlerindeki fmansal tablolara olan etkisini degerlendirmi~ ve hesaplanan vergi sonrasr etkilerin onemsiz seviyede gortilmesi nedeniyle gec;:mi~ donem finansal tablolarmm UMS 19 c;:erc;:evesinde yeniden dlizenlenmemesine karar vermi~tir. Onemli Muhasebe Degerlendirme, Tahmin ve Varsaytmlart Finansal tablolarm hazrrlanmasmda Sirket yonetiminin, raporlanan varlrk ve ytiktimllillik tutarlarmr etkileyecek, bilanc;:o tarihi itibari ile muhtemel yliklimllillik ve taahhlitleri ve raporlama donemi itibariyle gelir ve gider tutarlarmr belirleyen varsayrrnlar ve tahminler yapmasr gerekmektedir. Gerc;:ekle~mi~ sonuc;:lar tahminlerden farkh olabilmektedir. Tahminler diizenli olarak gozden gec;:irilmekte, gerekli diizeltmeler yaprlmakta ve gerc;:ekle~tikleri donemde gelir tablosuna yansttllmaktadrrlar. Finansal tablolara yanstttlan tutarlar lizerinde onemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanc;:o tarihinde var olan veya ileride gerc;:ekle~ebilecek tahminlerin esas kaynaklan goz oniinde bulundurularak yaprlan varsayrmlar a~agrdadrr : Krdem tazminatt ytiktimliiliigli akttieryal varsayrmlar (iskonto oranlan, gelecek maa~ artr~lan ve c;:ah~an aynlma oranlan) kullamlarak belirlenir. (Not:24) Sirket, sabit ktymetlerini dogrusal amortisman metoduyla faydah omlir esasma uygun bir ~ekilde amortismana tabi tutmu~tur. Beklenen faydah omlir kalmtt deger ve amortisman yontemi, tahminlerde ortaya c;:rkan degi~ikliklerin olasr etkileri ic;:in her yrl gozden gec;:irilir ve tahminlerde bir degi~iklik varsa ileriye donlik olarak muhasebele~tirilir.$irketin amortisman hesaplamalarr ile ilgili herhangi bir tahmin degi~ikligi bulunmamaktadrr.(not: 18-19) Sirket, alacaklannm tahsil edilmesi konusunda belirsizlik (~liphe) olu~mast durumunda dava ac;:rhp ac;:rlmadrgma bakrlmaksrzm bu alacaklar ic;:in kar~rlrk ayrrmaktadrr. Sirket, alacaklannm ~lipheli hale gelmesini onlemek amacryla riskli gordiigli frrmalardan teminat almaktadrr. (Not:10) Stoklar elde etme maliyeti veya net gerc;:ekle~ebilir degerin dii~lik olamyla mali tablolara yanstt!lmr~trr.deger dii~iiklliklerinin belirlenmesi srrasmda ~irket stoklarmda yer alan lirtinlerin teknolojik eskimelerinide dikkate almaktadrr.(not:13) $irket, DistriblitOrlliglinli yapmt~ oldugu frrmalardan satr~ veya ahm lizerinden daha once belirlenen oranlarda prim almaktadrr. Prim tahakkuklan hakedi~ esasma gore gelir yazrlmaktadrr. (Not:26),

14 DESPEC BiLGiSAYARPAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~irketi Finansal TablolanTamamlayiCrNotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikye, Turk Lirasz olarak g6sterilmi$tir) 2.05 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti Mali tablolarm hazrrlanmasr srrasmda uygulanan onemli muhasebe politikalannm ozeti a~agrdaki gibidir: Gelir Kaydedilmesi Gelirler, gelir tutarmm giivenilir ~ekilde belirlenebilmesi ve i~lemle ilgili ekonomik yararlarm $irket'e akmasmm muhtemel olmasr iizerine alman veya ahnabilecek bedelin gerc;;ege uygun degeri iizerinden tahakkuk esasma gore kayrtlara ahmr. Mallarm satr~mdan elde edilen gelir, a~agrdaki ~artlar kar~rlandrgmda muhasebele~tirilir : $irket'in miilkiyetle ilgili tiim onemli riskleri ve kazammlan ahcrya devretmesi, $irket'in miilkiyetle ili~kilendirilen ve siiregelen bir idari katrhmmm ve satrlan mallar iizerinde etkin bir kontroliiniin olmamasr, Gelir tutannm giivenilebilir bir ~ekilde olc;;iilmesi, i~lemle ili~kili olan ekonomik faydalann i~letmeye akr~mm olast olmas1, i~lemden kaynaklanacak maliyetlerin giivenilebilir bir ~ekilde olc;;iilmesi. Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen omrii boyunca ilgili fmansal varhktan elde edilecek tahmini nakit giri~lerini soz konusu varhgm kayrth degerine indirgeyen efektif faiz oram nispetinde ilgili donemde tahakkuk ettirilir. Satr~lar ic;;erisinde onemli bir finansman unsurunun bulunmast durumunda makul bedel gelecekte olu~acak nakit akr~larmm fmansman unsuru ic;;erisinde yer alan gizli faiz oram ile indirgenmesi ile tespit edilir. Park tahakkuk esasma gore mali tablolara yansrtrhr. Despec agrrhkh olarak bilgisayar tiiketim iiriinleri satmakta olup, bunlarm biiyiik bir boliimiinii HP iiriinleri (ozellikle yazrc1 toner ve kartu~lan) olu~turmaktadrr. $irket'in dagrtrmmr iistlendigi diger iiriinler Epson, Imation, OKI, Sony, Canon, Xerox, Panasonic, IBM, Trust ve Targus'dur. $irket stok ahmlarmm yakla~tk% 90- % 95'i ilk biiyiik on sattel frrmadan saglarrmaktadrr. Hewlett Packard'tan yaprlan ah~lar toplam stok ah~lann yakla~rk% 50-% 60'rdrr. $irketin satm ahmlarmm biiyiik c;;ogunlugu iiretici frrmalardan direkt olarak yaprlmaktadrr. Piyasa ko~ullarma gore fiyatlarda olu~abilecek farkhhklar, iiretici frrmalar tarafmdan kar~tlanarak, fiyat rekabe i saglanmaktadrr. Bunun dr~mda iiretirn hatas1 ihtiva eden iiriinlere ili~kin zarar bedelleri iiretici frrma tarafmdan ~irkete Odenmektedir. Aynca Kamu ve bzel Sektordeki biiyiik ahmlarda, bayilere iiretici frrmalardan ozel fiyatlar almmakta, ve bu sektorlerde faaliyet gosteren frrmalara en uygun ko~ullarla fiyatlandrrma yaptlmaktadrr. BT sektoriiniin dinamik ve degi~ken yaprsma bagh olarak, yeni iiri.inler ve teknolojiler hakkmda, direkt iiretici frrmalardan dogrudan siirekli olarak destek ahnmaktadrr. $irket distribiitorliigiinii yapmakta oldugu frrmalardan satmakta oldugu iiriinlerin ithalatmt yapmakta ve bu iiri.inleri pazarlamaktadrr. Satr~larm tamam 'e yakm bayi kanah ile yaprlmakta olup son (nihai) kullamcrlara mal sat1~1 gerc;;ekle~tirilmemektedir. Satr~larm yakla~ik % 50-55'i ilk on biiyiik bayi kanahyla gerc;;ekle~tirilmektedir. Stokta bekleyen iiriinlerin iiretici frrmalann pazarlama stratejileri geregi talep etmeleri halinde alrm fiyatmm altmda sati!mast durumunda iiretici frrmalar tarafmdan stok koruma ad1 altmda Odeme yaprlmaktadrr. Alman bu Odemeler stok maliyetinden dii~iilmektedir. bte yandan satl~a bagh olarak ahnan ciro prirnleri ise satl~ tutarma ilave edilmek suretiyle gelir kaydedilmektedir Stok Degerlemesi Stoklar elde etme maliyeti veya net gerc;;ekle~ebilir degerin dii~iik olamyla mali tablolara yansrtrlrr. $irket'in stoklart kartu~, ~erit,toner, kagrt ve aksesuar gibi bilgisayar tiiketim iiriinlerinden olu~maktadrr. Maliyet FIFO (ilk giren ilk c;;ikar) metodu ile hesaplanmaktadrr. Net gerc;;ekle~ebilir deger, satl~ fiyatmdan tahmini sat1~ masraflarmm dii~iilmesiyle bulunur. Stokta bekleyen iiriinlerin iiretici frrmalarm pazarlama stratejileri geregi talep etmeleri halinde ahm fiyatmm altmda sat1lmas1 durumunda iiretici frrmalar tarafmdan stok koruma adt altmda odeme yapilmaktadtr. Bu tiir alman Odemeler stok maliyetinden dii~iilmektedir. bte yandan satr~a bagh olarak alman ciro prirnleri ise satl~ tutarma ilave edilmek suretiyle gelir kaydedilmektedir. Aynca $irket, bilanc;;o somasr donemde degeri dii~en ticari mallart ic;;in net gerc;;ekle~e ilir deger hesabt yaparak deger dii~iikliigii kar~thgt ayrrmaktadrr. (Not:13) 10

15 DESPEC BiLGiSAY AR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi Finansal TablolanTamamlaytciN otlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikqe, Turk Lirasz olarak gbsterilmi$tir) Maddi Duran Varlzklar Maddi varhklar, 1 Ocak 2005 tarihinden once satm ahnan kalemler i<;in 31 Arahk 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine gore dtizeltilmi~ maliyet degerlerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren satm alman kalemler i<;in satm ahm maliyet degerlerinden birikmi~ amortismanm dti~tilmesi suretiyle gosterilmektedir. Sabit kiymetler dogrusal amortisman metoduyla faydah omlir esasma uygun bir ~ekilde amortismana tabi tutulmu~tur. Sabit ktymetlerin faydah omtirleri dikkate almarak belirlenen amortisman oranlan a~agtdadrr: Ekonomik Omtir (ytl) - Do~eme ve demirba~lar - Ta~Itlar - Ozel Maliyetler Bir maddi duran varhgm kay1th degeri, tahmini geri kazamlabilir tutanndan fazla ise, kar~iltk aynlmak suretiyle defter degeri, geri kazamlabilir degerine indirilir. Sabit ktymetlerin sat1~1 dolay!slyla olu~an kar ve zararlar net defter degerleriyle sat!~ fiyatmm kar~ila~tmlmasi sonucunda belirlenir ve faaliyet karma dahil edilir Maddi Olmayan Duran Varlzklar Maddi olmayan varhklar, 1 Ocak 2005 tarihinden once satm alman kalemler i<;in enflasyonun etkilerine gore dtizeltilmi~ maliyetlerinden ve 1 Ocak 2005'ten sonra satm alman kalemler i<;in satm ahm maliyet degerinden, birikmi~ itfa ve ttikenme paylan ile kahc1 deger kay1plan dti~tilmli~ olarak gosterilirler. Maddi olmayan varltklar edinilmi~ bilgi sistemleri ve bilgisayar yazthmlarmdan olu~maktadrr. Faydah omtirleri boyunca dogrusal olarak itfa edilirler. :;lirket Maddi Olmayan Duran Varltklan i<;in 5 ila 10 ytl omtirleri ile itfa payt ayrrmaktadrr Kiralama i$lemleri :;lirket'in Finansal Kiralama i~lemi bulunmamaktadrr. :;lirket muhtelif operasyonel kiralama i~lemlerine kiract stfatt ile taraf olmaktadrr. Operasyonel kiralama i~lemleri kiraya verenin kiralanan varhkla ilgili onemli risk ve getirileri elinde tutmaya devam ettigi kiralamalardrr. Bu kiralamalarla ilgili maliyetler $irket tarafmdan dogrusal yontemle gider olarak muhasebe kay1tlarma yanstttlmaktadrr. :;lirket'in en onemli operasyonel kiralamas1 :;lirket merkezine ve deposuna ili~kin olarak ili~kili ~irket Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.$. (Teklos A.$.)'den yaptlmi~ olan kiralamadrr. Kiralama i~lemi ytlltk olarak ger<;ekle~tirilmekte, kira bedeli Teklos A.$. tarafmdan ayltk olarak fatura edilmektedir. :;lirketin ili~kili taraf ahmlanna ili~kin a<;:tklamalar Not:37' de yaptlmi~ttr Varlzklarda Deger Dii$iikliigii itfaya tabi olan varltklar i<;:in defter degerinin geri kazamlmasmm mtimktin olmadtgt durum veya olaylarm ortaya <;tkmast halinde deger dii~tikltigii testi uygulamr. Varhgm defter degerinin geri kazanabilir tutarmt a~mast durumunda deger dti~tikltigli kar~thgt kaydedilir. Geri kazamlabilir tutar, sat1~ maliyetleri dti~tildtikten sonra elde edilen ger<;ege uygun deger veya kullammdaki degerin btiyiik olamdrr. Deger dti~tikliigiinlin degerlendirilmesi i<;in varltklar ayn tantmlanabilir nakit akt~larmm oldugu en dti~tik seviyede gruplanrr. Deger dii~tikliigiine tabi olan finansal olmayan varltklar her raporlama tarihinde deger dti~tikltiglinlin olas1 iptali i<;in gozden ge<;:irilir Borr;lanma Maliyetleri Bor<;lanma giderleri genel olarak olu~tuklart tarihte giderle~tirilmektedirler. Bor<;:lanma giderleri, bir varhgm elde edilmesiyle, yapimtyla veya liretimiyle dogrudan ili~kilendirilebiliyor ise aktifle~tirilmektedirler. Bor<;lanma giderlerinin aktifle~tirilmesi, ilgili varhgm kullamma hazrr olma slireci devam ettigi ve masraflar ile bor<ylanma giderleri ger<;ekle~tigi zaman ba~lamaktadrr. Bor<;lanma giderleri, varhklarm ama<;lanan kullamma hazrr oluncaya kadar aktifle~tirilmektedirler. Bor<;lanma giderleri, faiz giderleri ve bor<;lanma ile ilgili diger maliyetleri i<;ermektedir. $irket'in aktifle~tirilen bor<;lanma maliyeti bulunmamaktadrr. G 0 YEMiNLi MA 0 AViRL i;-<; \f 11.., ~"SIZ. -1\fr-Tt r ~ Hi

16 DESPEC BiLGiSAY AR P AZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~irketi Finansal TablolanTamamlayiCtN otlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikfe, Turk Liras1 olarak gosterilmi~tir) Finansal Arar;lar (i) Finansal varlzklar Finansal yatmmlar, ger9ege uygun deger farkt kar veya zarara yanstttlan ve ger9ege uygun degerinden kayttlara alman fmansal varhklar haricinde, ger9ege uygun piyasa degerinden ahm i~lemiyle dogrudan ili~kilendirilebilen harcamalar dii~iildiikten sonra kalan tutar iizerinden muhasebele~tirilir. Yatmmlar, yatmm aravlarmm ilgili piyasa tarafmdan belirlenen siireye uygun olarak teslimati ko~ulunu ta~tyan bir kontrata bagh olan i~lem tarihinde kayttlara almrr veya kayttlardan vtkanlrr. Finansal varhklar "ger9ege uygun deger farkt kar veya zarara yanstttlan fmansal varhklar", "vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar", "satllmaya haztr fmansal varhklar" ve "kredi ve alacaklar" olarak smtflandmlrr. Etkin [aiz yontemi Etkin faiz yontemi, fmansal varhgm itfa edilmi~ maliyet ile degerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ili~kili oldugu doneme dagttllmast yontemidir. Etkin faiz oram; fmansal aracm beklenen omrii boyunca veya uygun olmast durumunda daha ktsa bir zaman dilimi siiresince tahsil edilecek tahmini nakit toplammm, ilgili finansal varhgm tam olarak net bugiinkii degerine indirgeyen orandtr. Ger9ege uygun deger farkt kiir veya zarara yansttllan fmansal varhklar dt~mda smtflandmlan fmansal varhklar ile ilgili gelirler etkin faiz yontemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadrr. a) Gerr;ege uygun deger farkz kdr veya zarara yansztzlan finansal varlzklar Ger9ege uygun deger farkt gelir tablosuna yansttllan finansal varhklar; ahm-sattm amactyla elde tutulan fmansal varhklardrr. Bir finansal varhk ktsa vadede elden vrkanlmasr amactyla edinildigi zaman soz konusu kategoride smtflandmlrr. Finansal riske kar~i etkili bir koruma aract olarak belirlenmemi~ olan tiirev iiriinleri te~kil eden bahse konu finansal varlrklar da ger9ege uygun deger farkt kar veya zarara yanstttlan finansal varlrklar olarak smtflandmlrr. Bu kategoride yer alan varhklar, donen varlrklar olarak smtflandmhrlar. ~irketin donemler itibariyle ger9ege uygun deger farkt kar veya zarara yanstttlan finansal varhgt bulunmamaktadrr. b) Vadesine kadar elde tutulanfinansal varlzklar ~irketin vadesine kadar elde tutma olanagt ve niyeti oldugu, sabit veya belirlenebilir bir Odeme planma sahip, sabit vadeli borvlanma aravlan, vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar olarak smtflandmlrr. Vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar etkin faiz yontemine gore itfa edilmi~ maliyet bedelinden deger dii~iikliigii tutan dii~iilerek kayttlara almrr ve ilgili gelirler etkin faiz yontemi kullamlmak suretiyle hesaplamr. ~irketin donem sonlan itibariyle vadesine kadar elde tutulan finansal varhgt bulunmamaktadrr. c) Satzlmaya hazzr finansal varlzklar Satilmaya hazrr finansal varlrklar, vadesine kadar elde tutulacak fmansal varlrk olmayan veya ahm satlm amavh finansal varlrk olmayan finansal varlrklardan olu~maktadrr. Sattlmaya haztr fmansal varhklar kayttlara almdtktan sonra giivenilir bir ~ekilde olviilebiliyor olmast ko~uluyla ger9ege uygun degerleriyle degerlenmektedir. Ger9ege uygun degeri giivenilir bir ~ekilde olviilemeyen ve aktifbir piyasast olmayan menkul ktyrnetler maliyet degeriyle gosterilmektedir. Sattlmaya hazrr finansal varhklara ili~kin kar veya zararlara, ilgili donemin gelir tablosunda yer verilmemektedir. Bu tiir varlrklarm makul degerinde meydana gelen degi~iklikler ozkaynak hesaplan ivinde gosterilmektedir. ilgili varhgm elden vrkanlmast veya deger dii~iikliigii olmast durumunda ozkaynak hesaplarmdaki tutar kar I zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Sattlmaya hazrr finansal varlrk olarak smtflandmlan ozkaynak aravlarma yonelik yatrrrrnlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebele~tirilen deger dii~ii~ kar~tlrklan, sonraki donemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Satrlmaya hazrr olarak smtflandmlan ozkaynak aravlan haricinde, deger dii~iikliigii zaran sonraki donemde azalrrsa ve azah~ deger dii~iikliigii zararmm muhasebele~tirilmesi sonrasmda meydana gelen bir olayla ili~kilendirilebiliyorsa, onceden muhasebele~tirilen deger dii~iikliigii zaran gelir tablosunda iptal edilebilir. d) Krediler ve alacaklar Sabit ve belirlenebilir Odemeleri olan, piyasada i~lem gormeyen ticari ve diger alacaklar ve krediler bu kategoride smrflandmlrr. Krediler ve alacaklar etkin faiz yontemi kullamlarak iskonto edilmi~ maliyeti iizer" deger dii~iikliigii dii~iilerek gosterilir. i 12

17 DE SPEC BiLGiSAY AR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi Finansal TablolanTamamlaytctNotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Turk Lirasz olarak gosterilmi$fir) Finansal varlzklarda deger diisiikliigii Geryege uygun deger farkt kiir veya zarara yansttjlan finansal varhklar dt~mdaki fmansal varhk veya fmansal varhk gruplan, her bilan9o tarihinde deger du~uklugune ugradtklarma ili~kin gostergelerin bulunup bulunmadtgma dair degerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varhgm ilk muhasebele~tirilmesinden sonra bir veya birden fazla olaym meydana gelmesi ve soz konusu olaym ilgili finansal varhk veya varltk grubunun guvenilir bir bic,:imde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akt~lan uzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili fmansal varhgm deger di.i~i.ikltigune ugradtgma ili~kin tarafstz bir gostergenin bulunmast dururnunda deger di.i~i.ikli.igi.i zaran olu~ur. K.redi ve alacaklar i9in deger di.i~i.iklugi.i tutan gelecekte beklenen tahmini nakit akt~lannm fmansal varhgm etkin faiz oram i.izerinden iskonto edilerek hesaplanan bugunkti degeri ile defter degeri arasmdaki farktrr. Bir kar~thk hesabmm kullamlmast yoluyla defter degerinin azaltjldtgt ticari alacaklar haricinde, bi.iti.in fmansal varltklarda, deger di.i~tikltigi.i dogrudan ilgili fmansal varhgm kaytth degerinden di.i~i.ili.ir. Ticari alacagm tahsil edilememesi durumunda soz konusu tutar kar~thk hesabmdan di.i~i.ilerek silinir. Kar~tltk hesabmdaki degi~imler gelir tablosunda muhasebele~tirilir. Sattlmaya hazrr ozkaynak arac,:lan haricinde, deger di.i~i.ikli.igi.i zaran sonraki donemde azalrrsa ve azah~ deger di.i~i.ikli.igi.i zararmm muhasebele~tirilmesi sonrasmda meydana gelen bir olayla ili~kilendirilebiliyorsa, onceden muhasebele~tirilen deger du~i.ikli.igi.i zarart, deger di.i~i.ikli.igi.ini.in iptal edilecegi tarihte yatmmm deger di.i~i.ikli.igi.i hi9bir zaman muhasebele~tirilmemi~ olmast durumunda ula~acagt itfa edilmi~ maliyet tutanm a~mayacak ~ekilde gelir tablosunda iptal edilir. SatJlmaya hazrr ozkaynak ara9larmm gerc,:ege uygun degerinde deger dti~i.ikli.igi.i sonrasmda meydana gelen artj~, dogrudan ozkaynaklarda muhasebele~tirilir. Nakit ve nakit benzerleri Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satm ahm tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde vevrilebilecek olan ve onemli tutarda deger degi~ikligi riski ta~tmayan yi.iksek likiditeye sahip diger ktsa vadeli yatmmlardrr. (ii) Finansal yiikiimlii!ukler Sirket'in finansal yi.iki.imli.ili.ikleri ve ozkaynak arac,:lan, sozle~meye bagh di.izenlemelere, finansal bir yi.iki.imli.ili.igi.in ve ozkaynaga dayah bir aracm tanrrnlanma esasma gore stmflandmhr. Sirket'in ti.im borvlart di.i~i.ildi.ikten sonra kalan varhklarmdaki hakkt temsil eden sozle~me ozkaynaga dayah fmansal ara9trr. Belirli finansal yi.iki.imli.iltikler ve ozkaynaga dayah fmansal arac,:lar ic,:in uygulanan muhasebe politikalan a~agtda belirtilmi~tir. Finansal yi.iki.imli.ili.ikler gerc,:ege uygun deger farkl kiir veya zarara yans1t1lan finansal yi.iki.imli.ili.ikler veya diger fmansal yi.iki.imli.ili.ikler olarak smtflandmhr. a) Gercege uygun deger farkz kar veva zarara yansztllan finansal yiikiimliiliikler Geryege uygun deger fark1 kiir veya zarara yansttjlan finansal yi.iki.imli.ili.ikler, ger9ege uygun degeriyle kayda almrr ve her raporlama doneminde, bilanc,:o tarihindeki ger9ege uygun degeriyle yeniden degerlenir. Gerc,:ege uygun degerlerindeki degi~im, gelir tablosunda muhasebele~tirilir. Gelir tablosunda muhasebele~tirilen net kazany ya da kaytplar, soz konusu fmansal yi.iki.imli.ili.ik iyin odenen faiz tutanm da kapsar. b) Diger finansal yiikiimliiliikler Yoktur Kur Degi!jiminin Etkileri Ytl i9erisinde ger9ekle~en doviz i~lemleri, i~lem tarihindeki kurlar kullamlarak Ti.irk Lirast'na c,:evrilmektedir. Bilanc,:oda yer alan dovize bagh varltk ve borc,:lar, bilanc,:o tarihinde gec,:erli olan kurlar kullamlarak Ti.irk Liras1 'na 9evrilmi~tir. 13 G G 0 YEMiNLi MAL 0$ n O.c..~IMSIZ D NE.

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 30 Eyliil 2014 Ara Hesap Donemine Ait Sm1rh Denetimden Ge~memi~ Finansal Tablolar ve Dipnotlan

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 30 Eyliil 2014 Ara Hesap Donemine Ait Sm1rh Denetimden Ge~memi~ Finansal Tablolar ve Dipnotlan Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 30 Eyliil 2014 Ara Hesap Donemine Ait Sm1rh Denetimden Ge~memi~ Finansal Tablolar ve Dipnotlan DESPEC BiLGiSA YAR PAZARLAMA VE TiCARET A.1> FiNANSAL T

Detaylı

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31 Mart 2014 Ara Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlan

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31 Mart 2014 Ara Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlan Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31 Mart 2014 Ara Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlan DESPEC BiLGiSAY AR PAZARLAMA VE TiCARET A.~ FiNANSALTABLOLARIN i(:erdikleri i(:indekiler

Detaylı

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve BagimSIZ Denetim Raporu indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi

Detaylı

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Sürekli Olumlu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim

Detaylı

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait BagimsiZ Denetimden Ge-rmi~ Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan DAT AGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi

Detaylı

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi. 1 Ocak- 30 Eyliil 2013 Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi. 1 Ocak- 30 Eyliil 2013 Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- 30 Eyliil 2013 Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan DA TAGATE BiLGiSA YAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 EYLUL

Detaylı

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 1 Ocak- 30 Eyliil2014 Ara Donemine Ait Sm1rh Denetimden Ge~memi~ Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan indeks BiLGiSA YAR SiSTEMLERi

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait BagimsiZ Denetimden Ge~mi~ Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklık Ünvanı Adres : Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU..2 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU 2..2 TARİHİ İTİBARİ İLE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM 1 OCAK - 2009 ARA Yönetim Kurulu na, 1. ( Grup ) ekte yer alan 30 Haziran 2009 ait konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynaklar Grup konusu ara dönem konsolide finansal 2. konusunda güvence Sonuç 3.

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu na Yazõcõlar Holding Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları Dönen Varlıklar 40.463.522 18.036.855 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 65.000.000 TÜRK LİRASINDAN 28.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI OLARAK ÇIKARILMIŞ

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Finansal Bilgilere İlişkin Bağımsız Denetim

Detaylı

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 31 ARALIK 2012 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Denetim'den Referansları 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 3.475.052 Finansal Yatırımlar 7 20.933 Ticari Alacaklar - İlişkili

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irkett. 30 Haziran 2008 Hesap Donemine Ait Konsolide Mali Tablolar BagunslZ Denetim Raporu

MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irkett. 30 Haziran 2008 Hesap Donemine Ait Konsolide Mali Tablolar BagunslZ Denetim Raporu MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irkett 30 Haziran 2008 Hesap Donemine Ait Konsolide Mali Tablolar BagunslZ Denetim Raporu MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irketi 30 Haziran 2008 TARiHLi KONSOLiDE MALi TABLOLAR

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon)

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon) Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata

Detaylı

MARTI OTEL i$letmelert ANONiM $lrkett. 31 Arahk1018 Ara Haap D6BeJDiae Ait KODlOlide MaD TablolaF

MARTI OTEL i$letmelert ANONiM $lrkett. 31 Arahk1018 Ara Haap D6BeJDiae Ait KODlOlide MaD TablolaF MARTI OTEL i$letmelert ANONiM $lrkett 31 Arahk1018 Ara Haap D6BeJDiae Ait KODlOlide MaD TablolaF MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irketi 31 ARALIK 2010 TARiHLi KONSOLiDE MALi TABLOLAR ile ilgili A

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

MARTI OTEL i~letmeieri ANONiM ~irketi KONSOLiDE BiLANC;O (Tiim Tutarlar, Tiirk LiraSl olarak gost~tir)

MARTI OTEL i~letmeieri ANONiM ~irketi KONSOLiDE BiLANC;O (Tiim Tutarlar, Tiirk LiraSl olarak gost~tir) MARTI OTEL i~letmeieri ANONiM ~irketi KONSOLiDE BiLANC;O (Tiim Tutarlar, Tiirk LiraSl olarak gost~tir) incelemeden Ge~memi~ Baglmslz Denetimden Ge~mi~ VARLIKLAR Dlinen Varbklar Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 30 HAZİRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR VARLIKLAR 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 Nakit ve Nakit Benzerleri 110.063.069 20.826.910

Detaylı

MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 07 MAYIS 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 07 MAYIS 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 07 MAYIS 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İstanbul, Ekim 2015 07 MAYIS 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE)

allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE) allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE) Baglmslz Ge!;memi~ Denetim'den Gec;mi~ VARLIKLAR Donen Varhklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatlnmlar Ticari Alacaklar Finans SektorU Faaliyetlerinden Alacaklar Diger

Detaylı

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2009 TARİHİ İTİBARİYLE DOKUZ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2009 TARİHİ İTİBARİYLE DOKUZ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2009 TARİHİ İTİBARİYLE DOKUZ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇERİK SAYFA 30 EYLÜL 2009 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO...

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak - 31 Mart 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlarõ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak - 31 Mart 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlarõ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak - 31 Mart 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlarõ İÇİNDEKİLER Sayfa Konsolide Bilanço 1-2 Konsolide Gelir Tablosu 3 Konsolide Özsermaye

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 35.677.090 22.522.840 4- Verilen

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İstanbul. Ekim 2014 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ESEMSPOR GİYİM VE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2012 TARİHLİ MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ESEMSPOR GİYİM VE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2012 TARİHLİ MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ESEMSPOR GİYİM VE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TARİHLİ MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ESEMSPOR GİYİM VE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2012 TARİHLİ MALİ TABLOLAR (Seri: XI, No: 29)

Detaylı