Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31Arahk2013 Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve BagimsiZ Denetim Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31Arahk2013 Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve BagimsiZ Denetim Raporu"

Transkript

1 Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31Arahk2013 Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve BagimsiZ Denetim Raporu

2 DESPECBiLGiSAYARPAZARLAMA VETiCARET A.~ FiNANSAL TABLOLARIN i<;:erdikleri i<;:indekiler SAYFA BAGIMSIZ DENETiM RAPORU... FiNANSAL DURUM TABLOLARI KAR VEYA ZARAR VE DiGER KAPSAMLI GELiR TABLOLARI... 3 NAKiT AKI~ T ABLOLARI... 4 OZKAYNAK DEGi~iMTABLOLARI... 5 FiNANSALTABLOLARA AiT DiPNOTLAR

3 ~AKER TILLY GURELi GUREbi YEMiNLi II{IALi. MU~AVi.RLiK ve BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.~. BAGIMSIZ DENETiM RAPORU Despec Bilgisayar Pazarlama Ticaret Anonim ~irketi Yonetim Kurulu' na; Despec Bilgisayar Pazarlama Ticaret Anonim ~irketi ("~irket")' nin 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle haztrlanan ve ekte yer alan finansal durum tablosunu, aym tarihte sona eren yila ait kar veya zarar tablosunu, diger kapsamh gelir tablosunu, ozkaynaklar degi~im tablosunu ve nakit akt~ tablosunu, onemli muhasebe politikalanmn ozetini ve dipnotlanm denetlemi~ bulunuyoruz. Finansal Tablolarla ilgili Olarak $irket Yonetiminin Sorumlulugu ~irket yonetimi finansal tablolann Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu' nca yaytmlanan Ti.irkiye Muhasebe I Finansal Raporlama Standartlan'na ("TMS I TFRS") gore haztrlanmast ve di.iri.ist bir ~ekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolarm hata ve/veya hile ve usulsi.izli.ikten kaynaklanan onemli yanh~hklar is;ermeyecek bis;imde haztrlanarak, gers;egi di.iri.ist bir ~ekilde yansttmasmt saglamak amactyla gerekli is; kontrol sisteminin tasarlanmasmt, uygulanmasmt ve devam ettirilmesini, ko~ullann gerektirdigi muhasebe tahminlerinin yaptlmasmt ve uygun muhasebe politikalannm ses;ilmesini is;errnektedir. Bagtmstz Denetim Kurulu unun Sorumlulugu Sorumlulugumuz, yapttgtmtz bagtmstz denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkmda gori.i~ bildirrnektir. Bagtmstz denetimimiz, Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu'nca yaytmlanan Ti.irkiye Bagtmstz Denetim Standartlan'na ("TDS") uygun olarak gers;ekle~tirilmi~tir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasmt ve denetimin finansal tablolarda onemli bir hata bulunmadtgt hususunda makul bir gi.ivence saglamak i.izere planlanarak yi.iri.iti.ilmesini gerektirmektedir. Bagtmstz denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bagtmstz denetim kamtt toplamak amacjyla, bagtmstz denetim tekniklerinin kullamlmasmt is;errnektedir. Bagtmstz denetim tekniklerinin ses;imi, finansal tablolarm hata ve/veya hileden ve usulstizltikten kaynaklamp kaynaklanmadtgt hususu da dahil olmak lizere onemli yanh~hk is;erip is;errnedigine dair risk degerlendirrnesini de kapsayacak ~ekilde, mes1eki kanaatimize gore yapilmt~ttr. Bu risk degerlendirrnesinde, ~irketin is; kontrol sistemi goz oni.inde bulundurulmu~tur. Ancak, amactmtz is; kontrol sisteminin etkinligi hakkmda gori.i~ verrnek degil, bagtmstz denetim tekniklerini ko~ullara uygun olarak tasarlamak amactyla, ~irket yonetimi tarafmdan haztrlanan finansal tablolar ile is; kontrol sistemi arasmdaki ili~kiyi ortaya koymakttr. Bagtmstz denetimimiz, aynca ~irket yonetimi tarafmdan benimsenen muhasebe politikalan ile yap1lan onemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolann bir bi.iti.in olarak sunumunun uygunlugunun degerlendirilmesini is;errnektedir. Bagtmstz denetim strasmda temin ettigimiz bagtmsiz denetim kamtlannm, gorli~limlizlin olu~turulmasma yeterli ve uygun bir dayanak olu~turduguna inamyoruz. Gorli~i.imlize gore, ili~ikteki finansal tablolar, Despec Bilgisayar Pazarlama Ticaret Anonim ~irketi'nin 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle finansal durumunu, aym tarihte sona eren yt1a ait finansal perforrnansm1 ve nakit akimlanm, Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu'nca yayimlanan Ttirkiye Muhasebe I Finansal Raporlama Standartlan ("TMS I TFRS") s;ers;evesinde dogru ve dlirlist bir bis;imde yansitrnaktadjr. an Independent member of BAKER TILLY INTERNATIONAL MO~AViRLiK VE NETiM Hizr.n " ::- Merkez : Beybi Giz Plaza, Dereboyu Coddesi Meydon Sokok No:1 Kot: B Tel: (0212) (pbx) fo x: (0212} B 99 Ticoret Sicil No: 2065BO Mersis No: B59 Web.www gureli com.tr E-m oil: Ankoro Ofis ASO Kul e, Atoturk Bulvon No: 193 Kat: 9 Kovoklrdere I ANKARA Tel: (0312) (pbx) Fox: (0312) 466 B4 21 ~ ntol y o Ofis Fener Moh Sokok No: 36 Ooire:4 Lora I ANTALYA. _Tel: (0242) (pb Fox: (0242) lzmir Ofis Ato!Urk Cod. Ekim Apt. No:174l 1 Kot:5. Doir~ :9 Alsoncok I IZMIR Tel: 2) (pbx) Fox: (0232) B7 Trokyo Ofis Ato!Urk Bulvon No:44 Doire:9-10 TEKIRDAG. Tei:(02B2) Fox: (02B2) 261 B Bursa Ofis Pdunluk Moholl esi Akodemi Coddesi No:lO Zeno I ~ Merkezi 0 ~lok Kot:7 0:31 Niluferi BURSA _Tei:(0224) (pbx/ Fox: (0224) GozionlepO ns_. lnci lipmor Mohallesi Muammer Aksoy Buly. N is ont o ~ r _Sk. Na:ll F&H I ~ Mrkz K:5 Na:6 jehitkomil/ GAZIANTEP Tel: 10342) pbx) Foks:(0342) Botr Korodemz Ofrs Koro1oyrr Mah. Hoco Ahmet Ye sevr S o ~. 3K I ~ Merkezr No: 212 BOLU Tel: (0374) pbx) Fox: (0374)

4 'BAKER TILLY GURELi GUREbi YEMiNLi JYIALi. MU~AV i.rlik ve BAGIMSIZ DEN ETIM HIZMETLERI A.~. Diger itgili Mevzuattan Kaynaklanan Bagzmszz Denetri YiikiimliUiikleri Hakkznda Raporlar sayi11 TUrk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402. Maddesi uyannca; Yonetim Kurulu taraflmlza denetim kapsammda istenen asaklamalan yapm1~ ve istenen belgeleri vermi~tir, aynca ~irket'in 1 Ocak - 31 Arahk 2013 hesap doneminde defter tutma duzeninin, kanun ile ~irket esas sozle~mesinin finansal raporlamaya ili~kin hukumlerine uygun olmad1gma dair onemli bir hususa rastlanmam!~tlr say1h TUrk Ticaret Kanununun 378. Maddesine gore, pay senetleri borsada i~lem goren ~irketlerde, yonetim kurulu, ~irketin geli~mesini ve devamm1 tehlikeye dii~liren sebeplerin erken te~hisi, bunun is;in gerekli onlemler ile s;arelerin uygulanmas1 ve riskin yonetilmesi amaciyla, uzman bir komite kurmak, sistemi s;ah~t1rmak ve geli~tirmekle ylikumllidiir. Aym kanunun 398. maddesinin 4. f1krasma gore, denets;inin, yonetim kurulunun ~irketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamamnda te~his edebilmek ve risk yonetimini gers;ekle~tirebilmek is;in 378. maddede ongoriilen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadigm1, boyle bir sistem varsa bunun yap!sl ile komitenin uygulamalanm as;1klayan esaslan KGK tarafmdan belirlenecek, ayn bir rapor duzenleyerek, denetim raporuyla birlikte, yonetim kuruluna sunmas1 gerekrnektedir. Denetimimiz, bu riskleri yonetmek is;in i~letme Yonetimi'nin, ger<;ekle~tirdigi faaliyetlerin operasyonel etkinligi ve yeterliligini degerlendirmeyi kapsamamaktad1r. Bilan<;o tarihi itibariyle KGK tarafmdan henliz bu raporun esaslan hakkmda bir as;1klama yap!lmaml~tlr. Dolayislyla bu konuya ili~kin ayn bir rapor haz!rlanmam!~tlr. GURELi YEMiNLi MALi MU1;)A virlik VE BAGIMSIZ DENETiM HiZMETLERi A.S. An Independent Member of ~ INTERNATIONAL OktayAKYUZ Sorumlu Ortak Ba~denet~i istanbul, 271;iubat 2014 an Independent member of BAKER TILLY INTERNATIONAL Merkez : Beybi Giz Plaza, Dereboyu Caddesi Meydan Sokok No:1 Kal: Moslak I istanbul Tel (0212) (pbx) Fax: (0212) Ticarel Sicil No: Mersis No: Web:www.gureli.com.lr com.lr Ankoro Ofis ASO Kule, Ala!Urk 8ulvon No: 193 Kol: 9 Kovoklodere I ANKARA Tel: (0312) (pbx) Fax: (0312) E ~nlolyo Ofis Fener Moh Sokok No: 36 Doire:4 Lora I ANTALYA..Tel: (0242) (pbx) Fox: (0242) lzmir Ofis Ala turk Cad. Ekim Apl. No: Ka1:5. Dairs:9 Alsancak { IZMIR Tel: (0232) (pbx) Fox: (0232) E-m oil: com.lr Trokya Ofis Ata!Urk Bulvan No:44 Daire:9-IO TEKIRDAG. Te :(0282) Fax: (0282) E-moil: Burso Ofis pdunluk Mahallesi Akademi Caddesi No:IO Zeno lj Merkezi D ~lok Kot:l 0:31 HiiUferiBURSA. Tei:{0224) (pbx/ Fox:(0224) Gozianlep Olis_. lnciliprnor Mohollesi Muommer Aksoy Buk N i sonlo~r.sk. No:ll ~&H 11 Mrkz. K:5 No:6 $ehilkomilf GAZIANITP Tel: 10342) pbx) Faks:(0342) Bolr Korodenrz Dl1s KoroiOYir Moh. Hoca Ahmel Yesevr So~. 3K lj Merkezr No: 212 BOLU Tel: (0374) pbx) fox: (0374)

5 DESPEC BiLGiSAYARPAZARLAMA VE TiCARET A.S FiNANSAL TABLOLAR Sayfa No: 1 FiNANSAL DURUM TABLOSU (BiLAN(:O) (TL) VARLIKLAR Donen Varhklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatmmlar Ticari Alacaklar -ili~kili Tarajlardan Alacaklar -ili~kili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Diger Alacaklar -ili~kili Taraflardan Diger Alacaklar -ili~kili Olmayan Tarajlardan Diger Alacaklar Tiirev Arar;lar Stoklar Pe~in Odenmi~ Giderler Cari Donem Vergisiyle ilgili Varhklar Diger Donen Varhklar (Ara Toplam) Sat1~ Amactyla Elde Tutulan Duran Varhklar Duran Varhklar Finansal Yatmmlar Diger Alacaklar -ili~kili Taraflardan Diger Alacaklar -ili~kili Olmayan Tarajlardan Diger Alacaklar Ozkaynak Yontemiyle Degerlenen Yatmmlar Yatmm Amaryh Gayrimenkuller Maddi Duran Varhklar Maddi Olmayan Duran Varhklar -$erefiye -Diger Maddi Olmayan Duran Varlzklar Pe~in Odenmi~ Giderler Ertelenmi~ Vergi Varhgt TOPLAM V ARLIKLAR Dip not Referanslan Yeniden Diizen l enm i ~ (*) Bagtmstz Bagtmstz Denetimden Denetimden Gef,:mi~ Gef,:m i ~ ili~ik Ar;tklaytct Notlar Bu Finansal Tablolarm Tamamlaytcistdtr. (*) Yeniden diizenleme etkileri Not 2.06 kar~ila~ttrmah bilgiler ve onceki donem tarihli finansal tablolarm diizenlenmesi notunda arytklanmi~ttr.

6 DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET A. ~. FiNAN SAL T ABLOLAR Sayfa No: 2 FiNANSAL DURUM TABLOSU (BiLAN<;O) (TL) KAYNAKLAR Ktsa Vadeli Yiikiimliiliikler Ktsa Vadeli Borc;;lanmalar Uzun Vadeli Borc;;lanmalarm Ktsa Vadeli Ktstmlart Diger Finansal Yiikiimltiliikler Ticari Borc;;lar - ili~kili Taraflara Ticari Borr;lar -ili~kili Tarajlara Olmayan Ticari Borr;lar <;ah~anlara Saglanan Faydalar Kapsammda Borc;;lar Diger Borc;;lar -ili~kili Tarajlara Diger Borr;lar -ili~kili Olmayan Tarajlara Diger Borr;lar Tiirev Arac;;lar Ertelenmi~ Gelirler Don em Kart V ergi Y iikiiml iiliigii Ktsa Vadeli Kar~tltklar -9alz$anlara Saglanan Faydalara ili$kin Kzsa Vadeli Kar$zlzklar -Diger Kzsa Vadeli Kar~zlzklar Diger Ktsa Vadeli Yiikiimliiliikler (Ara toplam) Satt~ Amactyla E1de Tutulan Duran Varhklara ili~kin Yiikiimliiliikler Uzun Vadeli Yiikiimliiliikler Uzun Vadeli Kar~thklar -9alz$anlara Saglanan Faydalara ili~kin Uzun Vadeli Kar~zlzklar -Diger Uzun Vadeli Kar$zlzklar Ertelenmi~ Vergi Yiikiimltiliigii Diger Uzun Vadeli Yiikiimltiliikler OZKAYNAKLAR Ana Ortakhga Ait Ozkaynaklar Odenmi~ Sermaye Sermaye <;evrim Farklar1 Geri A l mm1~ Paylar (-) Hisse Senedi ihrac;; Primleri Kar veya Zararda Yeniden Smif1andmlmayacak Birikmi~ Diger Kapsamh Gelirler veya Giderler -Tanimlanmi~ Fayda Planlari Yeniden Degerleme ve Olyiim Kazanc;;/Kayiplari Kar veya Zararda Yeniden Smif1andmlacak Birikmi~ Diger Kapsamh Gelirler veya Giderler - Yabanc1 Para <;evrim Farklar1 - Finansal Riskten Korunma Fonu - Diger Kazan9/ Kay1plar Kardan Aynlan K i sitlanmi~ Yedekler Gec;;mi~ Ytllar Kar/Zararlar1 Net Donem Kar1/Zarart Kontrol Giicii Olmayan Paylar TOPLAM KA YNAKLAR Dip not Referanslan ili~ik Ac;;Iklayici Notlar Bu Finansal Tablolarm TamamlayiCISidir. (*) Yeniden diizenleme etkileri Not 2.06 kar~i l a~ttrmah bilgiler ve onceki donem tarihli finansal tablolarm diizenlenmesi no Bagtmstz De n etimdenge~mi~ Yeniden D ii zen l e n mi~ (*) Bagtmstz Denetimden Ge~mi~ ( ) (53.981) (53.981) ( ) ( ) (10.773) G 0. "C.MiNLi MALl GIMSIZ DE

7 DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET A.1;1. FiNAN SAL T ABLOLAR Sayfa No: 3 KAR VEYA ZARAR VE DiGER KAPSAMLI GELiR TABLOSU (TL) Yeniden Bagtmstz Denetimden Diizenlenmi~(*) Bagtmstz Denetimden Ge~mi~ Ge~mi~ SURDURULEN FAALiYETLER Hastlat Satt~lann Mali yeti (-) 28 ( ) ( ) BRUT KAR I (ZARAR) Genet Yonetim Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Pazarlama, Sat1~ ve Dag1t1m Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler Esas Faaliyetlerden Diger Giderler (-) 31 ( ) ( ) ESAS FAALiYET KARl I ZARARI Ozkaynak Yontemiyle Degerlenen Yatmmlann Kar I Zararlarmdaki Paylar Yatmm Faaliyetlerinden Gelirler Yatmm Faaliyetlerinden Giderler (-) 32 Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) SURDURULEN FAALiYETLER VERGi ONCESi KARIIZARARI 33 ( ) ( ) Siirdiiriilen Faaliyetler Vergi Gelir I (Gideri) ( ) ( ) - Donem Vergi Gelir I (Gideri) 35 ( ) ( ) - Ertelenmi~ Vergi Gelir I (Gideri) 35 (1.909) (19.812) Diinem KariZaranmn Dag1hmt Kontrol Gticti Olmayan Paylar 27 Ana Ortakhk Paylar Pay Ba~ma Kazan~ 36 0, , DiGER KAPSAMLI GELiR KISMI Kar veya Zarar Olarak Yeniden Stmflandtnlacaklar ( ) Yabanc1 Para <::evrim Fark ( ) Nakit Ak1~ Riskinden Korunma Kazanc;lar!IKaytplar! (1.577) ( ) Kar veya Zarar Olarak Yeniden Smtflandmlamayacaklar (53.981) Emeklilik Planlarmdan Akttieryal Kazanc; ve Kay1plar (53.981) DiGER KAPSAMLI GELiR ( ) TOPLAM KAPSAMLI GELiR I GiDER Toplam Kapsamh GeliriGiderin Dagthmt Kontrol Gticli Olmayan Paylar Ana Ortakhk Paylar ili~ik At;iklaytct Notlar Bu Finansal Tablolarm Tamamlaytctstdtr. (*) Yeniden dtizen1eme etkileri Not 2.06 kar~il~tlrmah bilgiler ve onceki donem tarihli finansal tablolarm di.izenlenmesi notunda at;iklanmt~tlr.

8 DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET A.~. FiNANSAL TABLOLAR Sayfa No: 4 NAKiT AKI~ TABLOSU (TL) Dip not Referanslan A. i~letme FAALiYETLERiNDEN NAKiT AKI~LARI Donem Kan/Zaran Donem Net Kan/Zaran Mutabakat1 ite ilgili Diizeltmeler Amortisman ve itfa Giderleri ile ilgili Diizeltmeler K1dem Tazminati Kar~1hgmdaki Art1~ ( +) 24 K1dem Tazminatt Odemeleri 24 Alacaklar Reeskont Tutart (+) 10 Cari Donem ~iipheli Alacak Kar~thgt (+) 10 Stok Deger Dii~ii~ Kar~thgt (+) 13 Krediler Ger<;:ekle~memi~ Kur Farkt (Geliri)/Gideri Bor<;: Senetleri Prekontu (-) 10 Faiz Gideri (+) 33 Faiz Geliri (-) 32 Gelir Tahakkuklart 26 Fiyat Farkt Kar~thklan 22 Dava Kar~thklart 22 Menkul Ktymet veya uzun vadeli yatmmlardan elde edilen kazan<;:lar (-) 7 i~ietme Sermayesinde Ger\'ekle~en Degi~imler Ticari Alacaklardaki Artt~/Azah~la ilgili Diizeltmeler 10 Diger Alacaklardaki Degi~im 11 Stoklardaki Artt~/Azah~la ilgili Diizeltmeler 13 Satilmaya Haztr Finansal Varhklardaki artt~ (-) 7 Ticari Bor<;:lardaki azah~(-) 10 Diger Artt~lar/ Azah~lar ( + )/(-) Diger Bor<;:lardaki Degi~im 11 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akt~!art Diger Yiikiimliiliiklerde azah~lar (-)I artt~ (+) 26 Odenen Faiz (Net) Vergi Odemeleri (-) 22 B. YATIRIM FAALiYETLERiNDEN KAYNAKLANAN NAKiT AKI~LARI Maddi duran varhk ahmlart (-) Maddi duran varhk <;:tkt~larmdan elde edilen nakit (-) Bagimsiz Denetimden Ge\'mi~ ( ) (24.034) (67.935) ( ) (23.069) ( ) ( ) ( ) ( ) (26.846) ( ) (20.601) Yeniden Diizenlenmi~(*) BagimSIZ Denetimden Ge mi ( ) ( ) ( ) (26.095) ( ) (13.468) ( ) (39.766) ( ) (9.476) ( ) 933 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) C. FiNANSMAN FAALiYETLERiNDEN NAKiT AKI~LARI Finansal Bor<;: Odemeleri Finansal Bor<;: ahmmdan kaynaklanan nakit Hisse Senedi ihra<;: Primi Sermaye Artt~t Odenen Temettiiler (-) YABANCI PARA (::EVRiMi FARKLARININ ETKiSiNDEN ONCE NAKiT VE NAKiT BENZERLERiDEKi NET ARTI~/AZALI~ D.YABANCI PARA <;EVRiMi FARKLARININ NAKiT VE NAKiT BENZERLERiDEKi UZERiNDEKi ETKiSi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) NAKiT VE NAKiT BENZERLERiNDEKi NET ARTI~/AZALI~ E.DONEM BA~I NAKiT VE NAKiT BENZERLERi DONEM SONU NAKiT VE NAKiT BENZERLERi ili~ik A<;:tklaytct Notlar Bu Finansal Tablolarm Tamamlaytctstdtr ( ) (*) Yeniden diizenleme etkileri Not 2.06 kar~tl~ttrmah bilgiler ve onceki donem tarihli finansal tablolarm diizenlenmesi notunda a<;:tklanmt~ttr.

9 ) 1 ] DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET A.~. FiNANSAL TABLOLAR Sayfa No: 5 6ZKAYNAK DEGi~iM TABLOSU (TL) Bagtmstz Denetimden Ge~mi~ Dipnote Referanslart 6denmi~ Sermaye Sermaye <;:evrim Farklan Geri Ahnm~ Paylar Pay ihra~ Primleri/ iskontolan Kar veya Zararda Yeniden Kar veya Zararda Yeniden Smlflandmlmayacak Smlflandmlacak Birikmi~ Diger Kapsamh Birikmi~ Diger Kapsamh Gelirler ve Gelirler ve Giderler Giderler Tammlanm~ Fayda Planlan Diger Yeniden Yabanct Risk ten Kazan~/(K Degerleme ve Para Korunma aytplar) 61~iim Kazan~ I <;:evrim Kazan~/ Kaytplan Farklan Kaytplan Diger Kazan~/(Ka ytplar) Birikmi~ Karlar Kardan Aynlan Klsttlanm~ Yedekler Ge~mi~ Ydlar Kar I Zararlan NetDonem Kan I Zaran 6zkaynaklar I ( ) ( ) (10.773) Sermaye artmmt Gevmi~ ytllar karl anna transferler Y edeklere transferler Temettli odemesi Sermayeye ilave Edilecek i~tirak Satt~ Kazanct Toplam Kapsamh Gelir Donem Kart YabanCI para vevrim farklan (53.981) (12.350) ( ) ( ) ( ) ( ) Deger Artt~ KazanCI (12.350) (1.577) -Emeklilik planlart aktlieryal kazanv ve ka 1 Jar (53.981) Bag mstz Denetimden Ge mi~ (12.084) Sermaye artmmr ( ) Gevmi~ yrllar karlarma transfer1er ( ) Yedeklere transferler ( ) Ten:Illm pm esi ( ) ( ) To J:!,l)t psamh Gelir ( ) ( ) ( ) ( ) Ya~~~t~ farklan Serl!?ayey /P. ilecek I~tirak Satr~ ( ) ( ) ( ) ( ) Kai"llhd: CJ:Z:..Qe gei' W.~ r ( ) ( ) ( ) (10.773) otlar Bu Finansal Tablolarm Tamamlayrcrstd!r.

10 DESPEC BiLGiSAY AR P AZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi Finansal TablolanTamamlayiCIN otlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikge, Turk Lirast olarak gosterilmi$fir) 1 ~irketin ORGANiZASYONU VE FAALiYET KONUSU Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.$. ("Despec", ya da "$irket"), Tiirkiye genelinde bilgisayar fmnalarma ve kjrtasiyecilere ihtiyacr duyulan neredeyse rum Bili~im Teknolojileri ("BT") tiiketim malzemelerini ( toner, miirekkep kartu~, ~erit, yedekleme iiriinleri, kagrt iiriinleri, aksesuar vb) iyi organize olmu~ bir distributor kimligi ile dagrtmaktadrr tarihinde ba~ka bir isim altmda kurulan $irket tarihinde ticaret unvanmr indeks Teknolojik Drunler Dagrtrm A.$. olarak, tarihinde ise Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.$. olarak degi~tirmi~tir. $irket esas faaliyetlerine 1998 yrlmm sonlanna dogru ba~lamr~trr. Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.$. $irket portfoyiinde bulunan iiriinlerinin satr~ ve dagrtrmmr istanbul Merkez, Ankara ve izmir'deki ~ubelerinde bulunan satr~ ekipleri vasrtasr ile ve buralardaki mevcut depolarmdan yiiriitmektedir. Donemler itibariyle $irket'in sermaye ve ortakhk yaprs1 a~ag1daki gibidir; Hissedar Pa~Oram% Pa~ Tutan Pa~Oram% Pa~ Tutan Desbil Teknolojik Drunler A.$.(*) %30, %30, Despec Group B.V. %30, %30, Halka Ac;:rk Krs1m %39, %39, Diger % 0, % 0, Top lam % % (*)Halka ac;:rk krsrmda Desbil Teknolojik Drunler A.$.' ne ait adet pay yer almaktadrr. $irket satr~lannm biiyiik bir boliimiinii HP iiriinleri (ozellikle yazrc1 toner ve kartu~lan) olu~turmaktadrr. $irket'in dag1tlmmr iistlendigi diger iiriinler Epson, Imation, OKI, Sony, Canon, Xerox, Panasonic, IBM, Trust ve Targus'tur. $irket'in Merkez otis operasyonlan ve lojistik faaliyetleri Ayazaga, $i~li, istanbul'daki merkez binasmda yiiriitiiliirken, aynca Ankara ve izmir'de de ~ubeleri bulunmaktadrr. Ankara ve izmir ~ubelerinde de lojistik, depolama, satr~, ve fmans boliimleri bulunmaktadrr. Sektore ili~kin ba~hca riskier a~agrda belirtilmi~tir: a- Alacak Riski: Dagrtrrn yaprsr ic;:erisinde klasik bayi olarak nitelendirilen bayi kanalmm sermaye yaprsr dii~iiktiir civarmda oldugu dii~iiniilen bu grup bayiler srk el degi~tirdigi gibi ac;:rhp, kapanma oranlarr da oldukc;:a yiiksektir. b- Sektorel Rekabet: Faaliyet gosterilen sektordeki iiretici fmnalar, markalar ve iiriinler bazmda diinya c;:apmda yogun rekabet ic;:erisindedirler. Dretici fmnalann bu rekabet ortamr ulusal pazarlarda da fiyatlara yansrmaktadrr. Finans yaprsr ve maliyet yaprlarr giic;:lii olmayan fmnalar ic;:in bu durum oldukc;:a risk ta~rmaktadrr. c- Kur Riski: Bili~im teknolojileri iiriinlerinin bir krsmr yurtdr~mdan ithal edilmekte ya da yurt ic;:inden yabnacr para birimi cinsinden yada TL olarak ahnmaktadrr. Drunler almrrken yabancr para birimi cinsinden borc;:lamlabilmekte ve odemeleri de aym para birimlerinden yapllabilmektedir. Satr~ politikalarm1 iiriin giri~ para birimi iizerinden yapmayan fmnalar kur art1~lannda zarar riski ile kar~r kar~rya kalmaktadrrlar. d- Dretici fmnalarm distribiitorliik atamalannda miinhasrrlrk yoktur: Dretici fmnalar ile yap1lan distribiitorliik anla~malarmda kar~rlrkh miinhasrrhk ili~kisi yoktur. Dretici fmnalar distribiitorliik atamalannda, pazarm ko~ullarma gore ba~ka bir distribiitorliik atayabilecegi gibi, aym zamanda distributor firmalarda diger iiretici fmnalar ile distributorliik anla~malan imzalayabilirler. $irket yonetimi, sektorde uzun ylllardrr faaliyet gosterildiginden ve iyi derecede bir know-how seviyesine sahip olundugundan, distribiitorliik anla~malarmm feshi riskinin son derece dii~iik oldugunu dii~iinmektedir. e- ithalat rejimlerinde yaprlan degi~iklikler : Hiikiimetlerin bazr donemlerde ithalat rejimlerinde yapmr~ olduklan degi~iklikler ithalatr olumlu yonde etkiledigi gibi bazen de olumsuz yonlerde etkileyebilmektedir. 6 G GO YEMiNLi MA "L\GIMSIZ 0

11 DESPEC BiLGiSAY AR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi Finansal TablolanTamamlaytctN otlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikqe, Tiirk Lirasz olarak gosterilmi,jtir) $irketin merkez ve ~ubelerinin adresleri a~agtdaki gibidir. Ortakhgm merkezi :Ayazaga Mahallesi Ayazaga Cendere Caddesi No: 13/ Si~li/iSTANBUL 'dur. Aynca Ankara ve izmir ~ubeleri bulunmaktadrr. ~ube Adresleri Ankara ~ube: <;etin Emery Bulvan Over;:ler 4.Cadde No:4/9 Dikmen/ANKARA izmir ~ube: 1370 Sokak No: <;ankayalizmir $irket'in donemler itibari ile ortalama personel saytst; 2013 yth:29(2012 yilt :29)'dir. Sirket personelinin tamam1 idari personeldir. 2 MALi TABLOLARIN SUNUMUNA ili~kin ESASLAR 2.01 Sunuma ili~kin Temel Esaslar I (Uygunluk Beyam) Sirket yasal defterlerini ve kanuni mali tablolarm1 Tiirk Ticaret Kanunu ("TTK") ve vergi mevzuatmca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutrnakta ve hazrrlamaktadrr. Ekli finansal tablolar Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun ("SPK") yayrmladtgt Gene! Kabul Gormii~ Muhasebe Politikalanna uygun olarak Sirket'in yasal kayttlarmda yaptlan diizeltmeleri ve smtflandrrmalan ir;:ermektedir. Sermaye Piyasast Kurulu ("SPK"), Seri: XI, No: 29 sayth "Serrnaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi" 13 Haziran 2013 tarihli ve sayth resmi gazete yaytmlanan Seri II, 14.1 no'lu "Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi" ile yiiriirliikten kaldmlmt~trr. Bu teblige istinaden, i~letrneler Finansal Tablolarm haztrlanmasmda Kamu Gozetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurulu (KGMDSK) tarafmdan yaytm1anan TMS/TFRS' Jeri esas a1rr1ar. Finansal Raporlama i1ke, usul ve esaslannm, ar;:ik ve anla~ilabilir hale gelmesini veya uygu1ama birliginin saglanmasmt teminen, gerekli goriilmesi halinde uygulamayt belirlemek iizere Sermaye Piyasast Kanunu'nun 14. Maddesi kapsammda Kurul'ca kararlar almrr. i~letmeler bu kararlara uymakla yiikiimliidiirler. ili~ikteki mali tablolar Seri II, 14.1 no'lu teblige gore hazrrlanm1~ olup, mali tablolar ve dipnotlar, SPK tarafmdan 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile uygulanmast zorunlu ktlman formatlara uygun olarak sunulmu~tur. ili~ikteki fmansal tablolar, 27 Subat 2014 tarihinde Yonetim Kurulu tarafmdan onaylanmr~trr. Gene! Kurul'un finansal tablolart degi~tirme yetkisi bulunmaktadrr. Yabanct Para i~iemlerin Fonksiyonel Para Birimi Cinsinden Degerlemesi Sirketin fonksiyonel para birimi 30 Haziran 2013 tarihine kadar olan donem ir;:in, ah~ ve satt~larm onemli olr;:iide ABD Dolan bazh olmasr nedeniyle, 21 no'lu Uluslararast Muhasebe Standardt ("UMS") "Kur Degi~iminin Etkileri" uyarmca ABD Dolan olarak belirlenmi~tir. 1 Temmuz 2013'den itibaren sat1~larm onemli olr;:iide TL bazh olarak degi~mesi dolayrstyla fonksiyonel para birirninin TL olarak belirlenmesine yonetimce karar verilmi~tir yth ve 1 Ocak Haziran 2013 tarihine kadar olan donemde yabanct para i~lemlerinin ABD Dolan'na r;:evrimindeki ana hatlar a~agrda belirtilmi~tir : - Yabanct para i~lemleri, yabanct para ile fonksiyonel para birirni arasmdaki i~lem tarihindeki spot kur uygulanmak suretiyle bulunan tutar iizerinden fonksiyonel para birirni cinsinden kayttlara almrr. Her bilanr;:o tarihinde, - Parasal yabanct kalemler kapam~ kurlan iizerinden, - Tarihi maliyeti ile kayttlarda izlenen parasal olmayan yabanct kalemler i~lemin gerr;:ekle~tigi tarihteki kurlar iizerinden ABD Dolan 'na r;:evrilir. G~n.. G 0 YEMiNLi MA 7

12 DESPEC BiLGiSAY AR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi Finansal TablolanTamamlayiCrNotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Tiirk LirasL olarak gosterilmi$lir) Fonksiyonel Para Biriminden Farkh Bir Raporlama Para Birimi Kullamlmasi SPK'ya sunulmak uzere hazrrlanan bu finansal tablolar ve dipnotlar Tlirk Lirasr olarak sunulmu$tur. 30 Haziran 2013 tarihine kadar ABD Dolan olarak hazrrlanan finansal tablolarm sunum amacma yonelik olarak Turk Liras1'na c;:evrimindeki ana hatlar a$agrda belirtilmi$tir: - Varhk, yliklimlullikler ve donemin fmansal tablolarma almmr~ gelir ve gideri sonucunda olu$anlar haric;: ozkaynaklar kalemleri (bazi ozkaynaklar kalemleri haric;:) bilanc;:o tarihi itibariyle olu~an kapam$ kurlan uzerinden Turk Lirasr'na c;:evrilir. Ozkaynaklar hesaplarmdan sermaye ve sermaye yedekleri tarihsel nominal degerleri ile ta$mmakta olup bunlara ili~kin c;:evrim farklari ozkaynaklar ic;:erisinde yabanci para c;:evrirn farklan hesabmda gosterilmektedir. - Bu i~lemler sonucunda olu~an diger rum farklar ozkaynaklar ve diger kapsamb gelir/gider ile ili~kilendirilmektedir. 30Haziran 2013, 3I Arahk 20 I2 ve 3I Araiik 20 II tarihleri itibariyle TLI ABD Dolan kapam~ kurian a~agrda belirtilmi~tir : Tarih 30 Haziran 20I3 3I Arahk 20 I2 3I Aralik 20 II ABD Dolan Kuru I,9248 1,7826 I, Temmuz 2013 den itibaren ah~ ve satr~larm onemii olc;:lide TL bazh olarak degi~mesi doiaytsryia fonksiyonei para birirninin TL olarak beiirienmesine karar verilmi~tir. Buna gore 1 Temmuz 2013 tarihinden sonra gerc;:ekle~en i~lemler TL olarak kabul edilerek muhasebele~tirilmi~tir. 3I Aralik 2013 tarihi itibariyle haztrlanan finansal tablolarda yer alan parasal olmayan kalemler 30 Haziran 2013 tarihine kadar ABD Dolan cinsi olarak kabul edilmi~tir. Bu tarihten sonra gerc;:ekle~en i~lemler ise fonksiyonel para birimi TL olarak degi~tirildigi ic;:in parasal olmayan kalemler TL olarak muhasebele~tirilmi~tir. Gelir tablosu hesaplan ise yine parasal olmayan kalemlerde uygulanan muhasebe teknigi uygulanm1~ ve 30 Haziran 20I3 tarihine kadar gerc;:ekle~en i~lemler ortalama ABD Dolan kuru kullamlarak c;:evrime tabi tutulmu~ olup, 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren ise TL olarak muhasebele$tirilmi~tir Yiiksek Enflasyon Donemlerinde Mali Tablolann Diizeltilmesi SPK, I7 Mart 2005 tarihinde almt~ oldugu bir kararla, Turkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlan'na uygun mali tablo hazrrlayan ~irketler ic;:in, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren gec;:erli olmak uzere enflasyon muhasebesi uygulamasmm gerekli olmadtgmr ilan ettigi ic;:in bu tarihten itibaren Uluslararasr Muhasebe Standard! 29 "Yuksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama'ya gore fmansal tablolarm hazrrlanmasr ve sunumu uygulamasmr sona erdirmi~tir Muhasebe Politikalarmda Degi~iklikler I Gerekli olmasr veya ~irket'in mali durumu, performansr veya nakit akr$lan uzerindeki i$lemlerin ve olaylann etkilerinin mali tablolarda daha uygun ve guvenilir bir sunumu sonucunu doguracak nitelikte ise muhasebe politikalarmda degi~iklik yaprlrr. Muhasebe politikalarmda yaptlan degi~ikliklerin onceki donemleri etkilemesi durumunda, soz konusu politika hep kullammdaymt~ gibi mali tablolarda geriye donuk olarak da uygulanrr. Donemler itibariyle muhasebe politikalarmda degi~iklik yaptlmamt~trr Muhasebe Tahminlerindeki Degi~iklikler ve Hatalar Muhasebe tahminleri, guvenilir bilgilere ve makul tahmin yontemlerine dayamlarak yapilrr. Ancak, tahminin yaptldtgt ko~ullarda degi~iklik olmasr, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave geli~melerin ortaya c;:rkmasr sonucunda tahminler gozden gec;:irilir. Muhasebe tahminindeki degi~ikligin etkisi, yalmzca bir doneme ili~kinse, degi$ikligin yaprldrgr cari donemde, gelecek donemlere de ili~kinse, hem degi~ikligin yaprldrgr donemde hem de gelecek donemlerde, u ~~ '~I)~!M.III olarak, donem kart veya zarannm belirlenmesinde dikkate almacak ~ekilde mali tablolara ya~ Ilrr O 8 YEMiNLi MA ~.1.\GIMSIZ D

13 DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~irketi Finansal TablolanTamamlayrcrN otlar (Tutarlar, aksi belirtilmedila;e, Tiirk Liras1 olarak gosterilmi~tir) Cari donem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki donemlere etkisi olmasr beklenen muhasebe tahminindeki bir degi~ikligin niteligi ve tutan finansal tablo dipnotlarmda, gelecek donemlere ili~kin etkinin tahmininin mlimktin olmadrgr hailer dr~mda ac;:rklamr. Sirket Yonetimi, maddi ve maddi olmayan duran varlrklarm yararh omlirlerinin tespiti, krdem tazminatl hesabmda kullamlan akttieryal varsayrmlar, ~irket lehine veya aleyhine devam eden dava ve icra takipleri ic;:in aynlacak kar~rhklar, stok deger dli~liklliglinlin tespiti gibi hususlarda muhasebe tahminlerine ba~vurmaktadrr. Kullamlan tahminlere ili~kin detayh ac;:udamalar a~agrda ilgili dipnotlarda yer almakta muhasebe tahminlerinde a~agrdaki degi~iklik yaptlmr~trr. UMS 21 Kur degi~imlerinin etkileri standartr fonksiyonel para birimini i~ietmenin faaliyet gosterdigi temel ekonomik c;:evrenin para birimi olarak tammlar. Bir i~letmenin faaliyette bulundugu temel ekonomik c;:evre, genel olarak nakit yarattrgr ve harcadrgr c;:evredir. Gec;:erli para birimi; mal ve hizmet satr~larmm en <;ok etkileyen para birimi, i~c;:ilik v.b. giderlerin gerc;:ekle~tirildigi para birimi, finansman faaliyetlerinden saglanan naktin para birimi v.b. hususlar goz online almarak ve bu unsurlardaki gelecekte beklenen degi~meler goz online almarak Sirket Yonetimi tarafmdan belirlenmektedir. Sirket Yonetimi fonksiyonel para birimine ili~kin muhasebe tahminlerini ve uyguladrgr politikalan her bilanc;:o doneminde tekrar gozden gec;:irmektedir. Bu c;:erc;:evede yaprlan degerlendirmede, son yrl gerc;:ekle~meleri ve ileriye donlik beklentiler de dikkate fonksiyonel para biriminin 1 Temmuz 2013 'den itibaren TL olarak degi~tirilmesine karar verilmi~tir.degi~ikliginin etkileri UMS 21 Paragraf geregi ileriye donlik olarak uygulanmr~trr. Diger bir deyi~le, i~letme tum kalemleri yeni gec;:erlipara birimi degi~im tarihi olan 30 Haziran 2013 tarihindeki do viz kuru kullamlarak c;:evrilmi~ ve c;:evrim sonrasr olu~an tutarlar parasal olmayan kalemler ic;:in tarihi maliyet olarak dikkate ahnmr~trr. UMS 19'de yaprlan degi~iklik ile daha once kar zarar tablosunda raporlanan krdem tazminatr akttieryal kayrp ve kazanc;:larr diger kapsamh gelirde raporlanmr~trr. Sirket yonetimi muhasebe politikasr degi~ikliginin 31 Aralrk 2013 ve 31Arahk2012 tarihi itibanyla sona eren hesap donemlerindeki fmansal tablolara olan etkisini degerlendirmi~ ve hesaplanan vergi sonrasr etkilerin onemsiz seviyede gortilmesi nedeniyle gec;:mi~ donem finansal tablolarmm UMS 19 c;:erc;:evesinde yeniden dlizenlenmemesine karar vermi~tir. Onemli Muhasebe Degerlendirme, Tahmin ve Varsaytmlart Finansal tablolarm hazrrlanmasmda Sirket yonetiminin, raporlanan varlrk ve ytiktimllillik tutarlarmr etkileyecek, bilanc;:o tarihi itibari ile muhtemel yliklimllillik ve taahhlitleri ve raporlama donemi itibariyle gelir ve gider tutarlarmr belirleyen varsayrrnlar ve tahminler yapmasr gerekmektedir. Gerc;:ekle~mi~ sonuc;:lar tahminlerden farkh olabilmektedir. Tahminler diizenli olarak gozden gec;:irilmekte, gerekli diizeltmeler yaprlmakta ve gerc;:ekle~tikleri donemde gelir tablosuna yansttllmaktadrrlar. Finansal tablolara yanstttlan tutarlar lizerinde onemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanc;:o tarihinde var olan veya ileride gerc;:ekle~ebilecek tahminlerin esas kaynaklan goz oniinde bulundurularak yaprlan varsayrmlar a~agrdadrr : Krdem tazminatt ytiktimliiliigli akttieryal varsayrmlar (iskonto oranlan, gelecek maa~ artr~lan ve c;:ah~an aynlma oranlan) kullamlarak belirlenir. (Not:24) Sirket, sabit ktymetlerini dogrusal amortisman metoduyla faydah omlir esasma uygun bir ~ekilde amortismana tabi tutmu~tur. Beklenen faydah omlir kalmtt deger ve amortisman yontemi, tahminlerde ortaya c;:rkan degi~ikliklerin olasr etkileri ic;:in her yrl gozden gec;:irilir ve tahminlerde bir degi~iklik varsa ileriye donlik olarak muhasebele~tirilir.$irketin amortisman hesaplamalarr ile ilgili herhangi bir tahmin degi~ikligi bulunmamaktadrr.(not: 18-19) Sirket, alacaklannm tahsil edilmesi konusunda belirsizlik (~liphe) olu~mast durumunda dava ac;:rhp ac;:rlmadrgma bakrlmaksrzm bu alacaklar ic;:in kar~rlrk ayrrmaktadrr. Sirket, alacaklannm ~lipheli hale gelmesini onlemek amacryla riskli gordiigli frrmalardan teminat almaktadrr. (Not:10) Stoklar elde etme maliyeti veya net gerc;:ekle~ebilir degerin dii~lik olamyla mali tablolara yanstt!lmr~trr.deger dii~iiklliklerinin belirlenmesi srrasmda ~irket stoklarmda yer alan lirtinlerin teknolojik eskimelerinide dikkate almaktadrr.(not:13) $irket, DistriblitOrlliglinli yapmt~ oldugu frrmalardan satr~ veya ahm lizerinden daha once belirlenen oranlarda prim almaktadrr. Prim tahakkuklan hakedi~ esasma gore gelir yazrlmaktadrr. (Not:26),

14 DESPEC BiLGiSAYARPAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~irketi Finansal TablolanTamamlayiCrNotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikye, Turk Lirasz olarak g6sterilmi$tir) 2.05 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti Mali tablolarm hazrrlanmasr srrasmda uygulanan onemli muhasebe politikalannm ozeti a~agrdaki gibidir: Gelir Kaydedilmesi Gelirler, gelir tutarmm giivenilir ~ekilde belirlenebilmesi ve i~lemle ilgili ekonomik yararlarm $irket'e akmasmm muhtemel olmasr iizerine alman veya ahnabilecek bedelin gerc;;ege uygun degeri iizerinden tahakkuk esasma gore kayrtlara ahmr. Mallarm satr~mdan elde edilen gelir, a~agrdaki ~artlar kar~rlandrgmda muhasebele~tirilir : $irket'in miilkiyetle ilgili tiim onemli riskleri ve kazammlan ahcrya devretmesi, $irket'in miilkiyetle ili~kilendirilen ve siiregelen bir idari katrhmmm ve satrlan mallar iizerinde etkin bir kontroliiniin olmamasr, Gelir tutannm giivenilebilir bir ~ekilde olc;;iilmesi, i~lemle ili~kili olan ekonomik faydalann i~letmeye akr~mm olast olmas1, i~lemden kaynaklanacak maliyetlerin giivenilebilir bir ~ekilde olc;;iilmesi. Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen omrii boyunca ilgili fmansal varhktan elde edilecek tahmini nakit giri~lerini soz konusu varhgm kayrth degerine indirgeyen efektif faiz oram nispetinde ilgili donemde tahakkuk ettirilir. Satr~lar ic;;erisinde onemli bir finansman unsurunun bulunmast durumunda makul bedel gelecekte olu~acak nakit akr~larmm fmansman unsuru ic;;erisinde yer alan gizli faiz oram ile indirgenmesi ile tespit edilir. Park tahakkuk esasma gore mali tablolara yansrtrhr. Despec agrrhkh olarak bilgisayar tiiketim iiriinleri satmakta olup, bunlarm biiyiik bir boliimiinii HP iiriinleri (ozellikle yazrc1 toner ve kartu~lan) olu~turmaktadrr. $irket'in dagrtrmmr iistlendigi diger iiriinler Epson, Imation, OKI, Sony, Canon, Xerox, Panasonic, IBM, Trust ve Targus'dur. $irket stok ahmlarmm yakla~tk% 90- % 95'i ilk biiyiik on sattel frrmadan saglarrmaktadrr. Hewlett Packard'tan yaprlan ah~lar toplam stok ah~lann yakla~rk% 50-% 60'rdrr. $irketin satm ahmlarmm biiyiik c;;ogunlugu iiretici frrmalardan direkt olarak yaprlmaktadrr. Piyasa ko~ullarma gore fiyatlarda olu~abilecek farkhhklar, iiretici frrmalar tarafmdan kar~tlanarak, fiyat rekabe i saglanmaktadrr. Bunun dr~mda iiretirn hatas1 ihtiva eden iiriinlere ili~kin zarar bedelleri iiretici frrma tarafmdan ~irkete Odenmektedir. Aynca Kamu ve bzel Sektordeki biiyiik ahmlarda, bayilere iiretici frrmalardan ozel fiyatlar almmakta, ve bu sektorlerde faaliyet gosteren frrmalara en uygun ko~ullarla fiyatlandrrma yaptlmaktadrr. BT sektoriiniin dinamik ve degi~ken yaprsma bagh olarak, yeni iiri.inler ve teknolojiler hakkmda, direkt iiretici frrmalardan dogrudan siirekli olarak destek ahnmaktadrr. $irket distribiitorliigiinii yapmakta oldugu frrmalardan satmakta oldugu iiriinlerin ithalatmt yapmakta ve bu iiri.inleri pazarlamaktadrr. Satr~larm tamam 'e yakm bayi kanah ile yaprlmakta olup son (nihai) kullamcrlara mal sat1~1 gerc;;ekle~tirilmemektedir. Satr~larm yakla~ik % 50-55'i ilk on biiyiik bayi kanahyla gerc;;ekle~tirilmektedir. Stokta bekleyen iiriinlerin iiretici frrmalann pazarlama stratejileri geregi talep etmeleri halinde alrm fiyatmm altmda sati!mast durumunda iiretici frrmalar tarafmdan stok koruma ad1 altmda Odeme yaprlmaktadrr. Alman bu Odemeler stok maliyetinden dii~iilmektedir. bte yandan satl~a bagh olarak ahnan ciro prirnleri ise satl~ tutarma ilave edilmek suretiyle gelir kaydedilmektedir Stok Degerlemesi Stoklar elde etme maliyeti veya net gerc;;ekle~ebilir degerin dii~iik olamyla mali tablolara yansrtrlrr. $irket'in stoklart kartu~, ~erit,toner, kagrt ve aksesuar gibi bilgisayar tiiketim iiriinlerinden olu~maktadrr. Maliyet FIFO (ilk giren ilk c;;ikar) metodu ile hesaplanmaktadrr. Net gerc;;ekle~ebilir deger, satl~ fiyatmdan tahmini sat1~ masraflarmm dii~iilmesiyle bulunur. Stokta bekleyen iiriinlerin iiretici frrmalarm pazarlama stratejileri geregi talep etmeleri halinde ahm fiyatmm altmda sat1lmas1 durumunda iiretici frrmalar tarafmdan stok koruma adt altmda odeme yapilmaktadtr. Bu tiir alman Odemeler stok maliyetinden dii~iilmektedir. bte yandan satr~a bagh olarak alman ciro prirnleri ise satl~ tutarma ilave edilmek suretiyle gelir kaydedilmektedir. Aynca $irket, bilanc;;o somasr donemde degeri dii~en ticari mallart ic;;in net gerc;;ekle~e ilir deger hesabt yaparak deger dii~iikliigii kar~thgt ayrrmaktadrr. (Not:13) 10

15 DESPEC BiLGiSAY AR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi Finansal TablolanTamamlaytciN otlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikqe, Turk Lirasz olarak gbsterilmi$tir) Maddi Duran Varlzklar Maddi varhklar, 1 Ocak 2005 tarihinden once satm ahnan kalemler i<;in 31 Arahk 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine gore dtizeltilmi~ maliyet degerlerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren satm alman kalemler i<;in satm ahm maliyet degerlerinden birikmi~ amortismanm dti~tilmesi suretiyle gosterilmektedir. Sabit kiymetler dogrusal amortisman metoduyla faydah omlir esasma uygun bir ~ekilde amortismana tabi tutulmu~tur. Sabit ktymetlerin faydah omtirleri dikkate almarak belirlenen amortisman oranlan a~agtdadrr: Ekonomik Omtir (ytl) - Do~eme ve demirba~lar - Ta~Itlar - Ozel Maliyetler Bir maddi duran varhgm kay1th degeri, tahmini geri kazamlabilir tutanndan fazla ise, kar~iltk aynlmak suretiyle defter degeri, geri kazamlabilir degerine indirilir. Sabit ktymetlerin sat1~1 dolay!slyla olu~an kar ve zararlar net defter degerleriyle sat!~ fiyatmm kar~ila~tmlmasi sonucunda belirlenir ve faaliyet karma dahil edilir Maddi Olmayan Duran Varlzklar Maddi olmayan varhklar, 1 Ocak 2005 tarihinden once satm alman kalemler i<;in enflasyonun etkilerine gore dtizeltilmi~ maliyetlerinden ve 1 Ocak 2005'ten sonra satm alman kalemler i<;in satm ahm maliyet degerinden, birikmi~ itfa ve ttikenme paylan ile kahc1 deger kay1plan dti~tilmli~ olarak gosterilirler. Maddi olmayan varltklar edinilmi~ bilgi sistemleri ve bilgisayar yazthmlarmdan olu~maktadrr. Faydah omtirleri boyunca dogrusal olarak itfa edilirler. :;lirket Maddi Olmayan Duran Varltklan i<;in 5 ila 10 ytl omtirleri ile itfa payt ayrrmaktadrr Kiralama i$lemleri :;lirket'in Finansal Kiralama i~lemi bulunmamaktadrr. :;lirket muhtelif operasyonel kiralama i~lemlerine kiract stfatt ile taraf olmaktadrr. Operasyonel kiralama i~lemleri kiraya verenin kiralanan varhkla ilgili onemli risk ve getirileri elinde tutmaya devam ettigi kiralamalardrr. Bu kiralamalarla ilgili maliyetler $irket tarafmdan dogrusal yontemle gider olarak muhasebe kay1tlarma yanstttlmaktadrr. :;lirket'in en onemli operasyonel kiralamas1 :;lirket merkezine ve deposuna ili~kin olarak ili~kili ~irket Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.$. (Teklos A.$.)'den yaptlmi~ olan kiralamadrr. Kiralama i~lemi ytlltk olarak ger<;ekle~tirilmekte, kira bedeli Teklos A.$. tarafmdan ayltk olarak fatura edilmektedir. :;lirketin ili~kili taraf ahmlanna ili~kin a<;:tklamalar Not:37' de yaptlmi~ttr Varlzklarda Deger Dii$iikliigii itfaya tabi olan varltklar i<;:in defter degerinin geri kazamlmasmm mtimktin olmadtgt durum veya olaylarm ortaya <;tkmast halinde deger dii~tikltigii testi uygulamr. Varhgm defter degerinin geri kazanabilir tutarmt a~mast durumunda deger dti~tikltigli kar~thgt kaydedilir. Geri kazamlabilir tutar, sat1~ maliyetleri dti~tildtikten sonra elde edilen ger<;ege uygun deger veya kullammdaki degerin btiyiik olamdrr. Deger dti~tikliigiinlin degerlendirilmesi i<;in varltklar ayn tantmlanabilir nakit akt~larmm oldugu en dti~tik seviyede gruplanrr. Deger dii~tikliigiine tabi olan finansal olmayan varltklar her raporlama tarihinde deger dti~tikltiglinlin olas1 iptali i<;in gozden ge<;:irilir Borr;lanma Maliyetleri Bor<;lanma giderleri genel olarak olu~tuklart tarihte giderle~tirilmektedirler. Bor<;:lanma giderleri, bir varhgm elde edilmesiyle, yapimtyla veya liretimiyle dogrudan ili~kilendirilebiliyor ise aktifle~tirilmektedirler. Bor<;lanma giderlerinin aktifle~tirilmesi, ilgili varhgm kullamma hazrr olma slireci devam ettigi ve masraflar ile bor<ylanma giderleri ger<;ekle~tigi zaman ba~lamaktadrr. Bor<;lanma giderleri, varhklarm ama<;lanan kullamma hazrr oluncaya kadar aktifle~tirilmektedirler. Bor<;lanma giderleri, faiz giderleri ve bor<;lanma ile ilgili diger maliyetleri i<;ermektedir. $irket'in aktifle~tirilen bor<;lanma maliyeti bulunmamaktadrr. G 0 YEMiNLi MA 0 AViRL i;-<; \f 11.., ~"SIZ. -1\fr-Tt r ~ Hi

16 DESPEC BiLGiSAY AR P AZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~irketi Finansal TablolanTamamlayiCtN otlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikfe, Turk Liras1 olarak gosterilmi~tir) Finansal Arar;lar (i) Finansal varlzklar Finansal yatmmlar, ger9ege uygun deger farkt kar veya zarara yanstttlan ve ger9ege uygun degerinden kayttlara alman fmansal varhklar haricinde, ger9ege uygun piyasa degerinden ahm i~lemiyle dogrudan ili~kilendirilebilen harcamalar dii~iildiikten sonra kalan tutar iizerinden muhasebele~tirilir. Yatmmlar, yatmm aravlarmm ilgili piyasa tarafmdan belirlenen siireye uygun olarak teslimati ko~ulunu ta~tyan bir kontrata bagh olan i~lem tarihinde kayttlara almrr veya kayttlardan vtkanlrr. Finansal varhklar "ger9ege uygun deger farkt kar veya zarara yanstttlan fmansal varhklar", "vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar", "satllmaya haztr fmansal varhklar" ve "kredi ve alacaklar" olarak smtflandmlrr. Etkin [aiz yontemi Etkin faiz yontemi, fmansal varhgm itfa edilmi~ maliyet ile degerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ili~kili oldugu doneme dagttllmast yontemidir. Etkin faiz oram; fmansal aracm beklenen omrii boyunca veya uygun olmast durumunda daha ktsa bir zaman dilimi siiresince tahsil edilecek tahmini nakit toplammm, ilgili finansal varhgm tam olarak net bugiinkii degerine indirgeyen orandtr. Ger9ege uygun deger farkt kiir veya zarara yansttllan fmansal varhklar dt~mda smtflandmlan fmansal varhklar ile ilgili gelirler etkin faiz yontemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadrr. a) Gerr;ege uygun deger farkz kdr veya zarara yansztzlan finansal varlzklar Ger9ege uygun deger farkt gelir tablosuna yansttllan finansal varhklar; ahm-sattm amactyla elde tutulan fmansal varhklardrr. Bir finansal varhk ktsa vadede elden vrkanlmasr amactyla edinildigi zaman soz konusu kategoride smtflandmlrr. Finansal riske kar~i etkili bir koruma aract olarak belirlenmemi~ olan tiirev iiriinleri te~kil eden bahse konu finansal varlrklar da ger9ege uygun deger farkt kar veya zarara yanstttlan finansal varlrklar olarak smtflandmlrr. Bu kategoride yer alan varhklar, donen varlrklar olarak smtflandmhrlar. ~irketin donemler itibariyle ger9ege uygun deger farkt kar veya zarara yanstttlan finansal varhgt bulunmamaktadrr. b) Vadesine kadar elde tutulanfinansal varlzklar ~irketin vadesine kadar elde tutma olanagt ve niyeti oldugu, sabit veya belirlenebilir bir Odeme planma sahip, sabit vadeli borvlanma aravlan, vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar olarak smtflandmlrr. Vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar etkin faiz yontemine gore itfa edilmi~ maliyet bedelinden deger dii~iikliigii tutan dii~iilerek kayttlara almrr ve ilgili gelirler etkin faiz yontemi kullamlmak suretiyle hesaplamr. ~irketin donem sonlan itibariyle vadesine kadar elde tutulan finansal varhgt bulunmamaktadrr. c) Satzlmaya hazzr finansal varlzklar Satilmaya hazrr finansal varlrklar, vadesine kadar elde tutulacak fmansal varlrk olmayan veya ahm satlm amavh finansal varlrk olmayan finansal varlrklardan olu~maktadrr. Sattlmaya haztr fmansal varhklar kayttlara almdtktan sonra giivenilir bir ~ekilde olviilebiliyor olmast ko~uluyla ger9ege uygun degerleriyle degerlenmektedir. Ger9ege uygun degeri giivenilir bir ~ekilde olviilemeyen ve aktifbir piyasast olmayan menkul ktyrnetler maliyet degeriyle gosterilmektedir. Sattlmaya hazrr finansal varhklara ili~kin kar veya zararlara, ilgili donemin gelir tablosunda yer verilmemektedir. Bu tiir varlrklarm makul degerinde meydana gelen degi~iklikler ozkaynak hesaplan ivinde gosterilmektedir. ilgili varhgm elden vrkanlmast veya deger dii~iikliigii olmast durumunda ozkaynak hesaplarmdaki tutar kar I zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Sattlmaya hazrr finansal varlrk olarak smtflandmlan ozkaynak aravlarma yonelik yatrrrrnlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebele~tirilen deger dii~ii~ kar~tlrklan, sonraki donemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Satrlmaya hazrr olarak smtflandmlan ozkaynak aravlan haricinde, deger dii~iikliigii zaran sonraki donemde azalrrsa ve azah~ deger dii~iikliigii zararmm muhasebele~tirilmesi sonrasmda meydana gelen bir olayla ili~kilendirilebiliyorsa, onceden muhasebele~tirilen deger dii~iikliigii zaran gelir tablosunda iptal edilebilir. d) Krediler ve alacaklar Sabit ve belirlenebilir Odemeleri olan, piyasada i~lem gormeyen ticari ve diger alacaklar ve krediler bu kategoride smrflandmlrr. Krediler ve alacaklar etkin faiz yontemi kullamlarak iskonto edilmi~ maliyeti iizer" deger dii~iikliigii dii~iilerek gosterilir. i 12

17 DE SPEC BiLGiSAY AR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi Finansal TablolanTamamlaytctNotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Turk Lirasz olarak gosterilmi$fir) Finansal varlzklarda deger diisiikliigii Geryege uygun deger farkt kiir veya zarara yansttjlan finansal varhklar dt~mdaki fmansal varhk veya fmansal varhk gruplan, her bilan9o tarihinde deger du~uklugune ugradtklarma ili~kin gostergelerin bulunup bulunmadtgma dair degerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varhgm ilk muhasebele~tirilmesinden sonra bir veya birden fazla olaym meydana gelmesi ve soz konusu olaym ilgili finansal varhk veya varltk grubunun guvenilir bir bic,:imde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akt~lan uzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili fmansal varhgm deger di.i~i.ikltigune ugradtgma ili~kin tarafstz bir gostergenin bulunmast dururnunda deger di.i~i.ikli.igi.i zaran olu~ur. K.redi ve alacaklar i9in deger di.i~i.iklugi.i tutan gelecekte beklenen tahmini nakit akt~lannm fmansal varhgm etkin faiz oram i.izerinden iskonto edilerek hesaplanan bugunkti degeri ile defter degeri arasmdaki farktrr. Bir kar~thk hesabmm kullamlmast yoluyla defter degerinin azaltjldtgt ticari alacaklar haricinde, bi.iti.in fmansal varltklarda, deger di.i~tikltigi.i dogrudan ilgili fmansal varhgm kaytth degerinden di.i~i.ili.ir. Ticari alacagm tahsil edilememesi durumunda soz konusu tutar kar~thk hesabmdan di.i~i.ilerek silinir. Kar~tltk hesabmdaki degi~imler gelir tablosunda muhasebele~tirilir. Sattlmaya hazrr ozkaynak arac,:lan haricinde, deger di.i~i.ikli.igi.i zaran sonraki donemde azalrrsa ve azah~ deger di.i~i.ikli.igi.i zararmm muhasebele~tirilmesi sonrasmda meydana gelen bir olayla ili~kilendirilebiliyorsa, onceden muhasebele~tirilen deger du~i.ikli.igi.i zarart, deger di.i~i.ikli.igi.ini.in iptal edilecegi tarihte yatmmm deger di.i~i.ikli.igi.i hi9bir zaman muhasebele~tirilmemi~ olmast durumunda ula~acagt itfa edilmi~ maliyet tutanm a~mayacak ~ekilde gelir tablosunda iptal edilir. SatJlmaya hazrr ozkaynak ara9larmm gerc,:ege uygun degerinde deger dti~i.ikli.igi.i sonrasmda meydana gelen artj~, dogrudan ozkaynaklarda muhasebele~tirilir. Nakit ve nakit benzerleri Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satm ahm tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde vevrilebilecek olan ve onemli tutarda deger degi~ikligi riski ta~tmayan yi.iksek likiditeye sahip diger ktsa vadeli yatmmlardrr. (ii) Finansal yiikiimlii!ukler Sirket'in finansal yi.iki.imli.ili.ikleri ve ozkaynak arac,:lan, sozle~meye bagh di.izenlemelere, finansal bir yi.iki.imli.ili.igi.in ve ozkaynaga dayah bir aracm tanrrnlanma esasma gore stmflandmhr. Sirket'in ti.im borvlart di.i~i.ildi.ikten sonra kalan varhklarmdaki hakkt temsil eden sozle~me ozkaynaga dayah fmansal ara9trr. Belirli finansal yi.iki.imli.iltikler ve ozkaynaga dayah fmansal arac,:lar ic,:in uygulanan muhasebe politikalan a~agtda belirtilmi~tir. Finansal yi.iki.imli.ili.ikler gerc,:ege uygun deger farkl kiir veya zarara yans1t1lan finansal yi.iki.imli.ili.ikler veya diger fmansal yi.iki.imli.ili.ikler olarak smtflandmhr. a) Gercege uygun deger farkz kar veva zarara yansztllan finansal yiikiimliiliikler Geryege uygun deger fark1 kiir veya zarara yansttjlan finansal yi.iki.imli.ili.ikler, ger9ege uygun degeriyle kayda almrr ve her raporlama doneminde, bilanc,:o tarihindeki ger9ege uygun degeriyle yeniden degerlenir. Gerc,:ege uygun degerlerindeki degi~im, gelir tablosunda muhasebele~tirilir. Gelir tablosunda muhasebele~tirilen net kazany ya da kaytplar, soz konusu fmansal yi.iki.imli.ili.ik iyin odenen faiz tutanm da kapsar. b) Diger finansal yiikiimliiliikler Yoktur Kur Degi!jiminin Etkileri Ytl i9erisinde ger9ekle~en doviz i~lemleri, i~lem tarihindeki kurlar kullamlarak Ti.irk Lirast'na c,:evrilmektedir. Bilanc,:oda yer alan dovize bagh varltk ve borc,:lar, bilanc,:o tarihinde gec,:erli olan kurlar kullamlarak Ti.irk Liras1 'na 9evrilmi~tir. 13 G G 0 YEMiNLi MAL 0$ n O.c..~IMSIZ D NE.

18 DESPEC BiLGiSAY AR P AZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~irketi Finansal TablolanTamamlaytctNotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Turk Lirasz olarak gbsterilmi~tir) Hisse ba:jzna kar I zarar Risse ba~ma kar, net karm ilgili donem ic;inde mevcut hisselerin agrrhkh ortalama adedine boliinrnesi ile tespit edilir.tlirkiye'de ~irketler, sermayelerini, hissedarlarma gec;mi~ ytl karlarmdan dagttttklart "bedelsiz hisse" yolu ile arttrrabilmektedirler. Hisse ba~ma kar hesaplanrrken, bu bedelsiz hisse ihracr c;rkanlmr~ hisseler olarak sayrlrr. Dolaytstyla hisse ba~ma kar hesaplamasmda kullamlan agrrhkh hisse adedi ortalamasr, hisselerin bedelsiz olarak c;tkanlmasmr geriye donlik olarak uygulamak suretiyle elde edilir Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar Bilanc;o tarihi ile bilanc;onun yaytmr ic;in yetkilendirme tarihi arasmda, Sirket lehine veya aleyhine ortaya c;tkan olaylan ifade eder. Bilanc;o tarihi itibariyle soz konusu olaylarm var olduguna ili~kin yeni deliller olmasr veya ilgili olaylarm bilanc;o tarihinden sonra ortaya c;tkmasr durumunda, Sirket soz konusu hususlan ilgili dipnotlarmda ac;tklamaktadrr. (Not 40) Sirket; bilanc;o tarihinden sonraki duzeltme gerektiren olaylarm ortaya c;tkmasr durumunda, mali tablolara alman tutarlan bu yeni duruma uygun ~ekilde duzeltir Kar:jlilklar, $art a Bagil Yiikiimliililkler ve $art a Baglz Varlzklar Sirket' in, gec;mi~teki i~lemlerinin sonucunda mevcut hukuki veya gec;erli bir yiiklimlulugunlin bulunmasr ve yiiklimluliigun yerine getirilmesi ic;in kaynaklarm dr~a akmasmm gerekli olabilecegi ve tutar ic;in glivenilir bir tahminin yaprlabilecegi durumlarda kar~rhklar olu~turulur. Gec;mi~ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti i~letmenin tam olarak kontroliinde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olaym gerc;ekle~ip gerc;ekle~memesi ile teyit edilebilmesi mumklin yiiklimliiltikler ve varltklar mali tablolara almmamakta ve ~arta bagh yiiklimlultikler ve varhklar olarak degerlendirilmektedir jfi$kili Tarajlar UMS 24 "ili~kili Taraflarm Ac;tklamalan Standardr"; hissedarhk, sozle~meye dayah haklar, aile ili~kisi veya benzeri yollarla kar~r tarafr dogrudan ya da dolayh bir ~ekilde kontrol edebilen veya onemli derecede etkileyebilen kurulu~lara ili~kili kurulu~ olarak tammlar. ili~kili kurulu~lara aym zamanda sermayedarlar ve Sirket yonetimi de dahildir. ili~kili kurulu~ i~lemleri, kaynaklarm ve yiiklimltiltiklerin ili~kili kurulu~lar arasmda bedelli veya bedelsiz olarak transfer edilmesini ic;ermektedir. Bu finansal tablolar ac;rsmdan Sirket'in ortaklarr ve Sirket ile dolayh sermaye ili~kisinde olan frrmalar, yonetirn kurulu liyeleri ve list di.izey yoneticiler ile diger kilit yonetici personeller "ili~kili taraflar" olarak tammlanmaktadrr. Kilit yonetici personel, Sirket'in, (idari ya da diger) herhangi bir yoneticisi de dahil olmak uzere, faaliyetlerini planlama, yonetme ve kontrol etme yetki ve sorumluluguna dogrudan veya dolayh olarak sahip olan ki~ileri kapsamaktadrr. ili~kili tarafi~lemlerine Not 37'deyer verilmi~tir Kurum Kazanc1 Ozerinden Hesaplanan Vergiler Gelir vergisi gideri, cari vergi gideri ile ertelenmi~ vergi giderinin (veya gelirinin) toplammdan olu~ur. Carivergi Cari yrl vergi yiiklimlulugi.i, donem kannm vergiye tabi olan krsmr i.izerinden hesaplanrr. Vergiye tabi kar, diger yrllarda vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya indirilemeyen kalemleri baric; tuttugundan dolayr, gelir tablosunda belirtilen kardan farkhltk gosterir. Sirket'in cari vergi yiiklimli.ili.igi.i bilanc;o tarihi itibariyle yasalla~mr~ ya da onemli olc;ude yasalla~mr~ vergi oram kullamlarak hesaplanmr~trr. Ertelenmi vergi Ertelenen vergi yiiklimli.ili.igi.i veya varhgr, varhklann ve yiiki.imliili.iklerin mali tablolarda gosterile yasal vergi matrahr hesabmda dikkate alman tutarlan arasmdaki gec;ici farkhhklarm bilanc;o yon vergi etkilerinin yasala~mr~ vergi oranlan dikkate almarak hesaplanmasryla belirlenmektedir. G 0 Yf.MiNLi MA. '. : '.~ SIZ.: N.:, II Hi7'.' - 14

19 DESPEC BiLGiSAY AR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi Finansal TablolanTamamlayiciN otlar (Tutarlar, aksi belirtilmedik9e, Turk Lirasz olarak gosterilmi~tir) Ertelenen vergi yiikiimliiliikleri vergilendirilebilir ge9ici farklarm tiimii ivin hesaplamrken, indirilebilir ge9ici farklardan olu~an ertelenen vergi varhklan, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanm kuvvetle muhtemel olmas1 ~art1yla hesaplanmaktadrr. Serefiye veya i~letme birle~meleri d1~mda varhk veya yiikiimliiliiklerin ilk defa mali tablolara almmasmdan dolay1 olu~an ve hem ticari hem de mali kar veya zarar1 etkilemeyen ge9ici zamanlama farklarma ili~kin ertelenen vergi yiikiimliiliigii veya varhg1 hesaplanmaz. Ertelenen vergi yiikiimliiliikleri, Sirket'in ge9ici farkhhklarm ortadan kalkmasm1 kontrol edebildigi ve yakm gelecekte bu farkm ortadan kalkma olas1hgmm dii~iik oldugu durumlar haricinde, bagh ortakhk ve i~tiraklerdeki yatmmlar ve i~ ortakhklarmdaki paylar ile ili~kilendirilen vergilendirilebilir ge9ici farklarm tiimii ivin hesaplanrr. Bu tiir yatmm ve paylar ile ili~kilendirilen vergilendirilebilir ge9ici farklardan kaynaklanan ertelenen vergi varhklan, yakm gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanm kuvvetle muhtemel olmas1 ve gelecekte bu farklann ortadan kalkmasmm muhtemel olmas1 ~art1yla hesaplanmaktadrr. Ertelenen vergi varhgmm kay1th degeri, her bir bilanvo tarihi itibariyle gozden ge9irilir. Ertelenmi~ vergi varhgmm kay1th degeri, bir k1smmm veya tamammm saglayacag1 faydanm elde edilmesine irnkan verecek dtizeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadigi olviide azalt1lrr. Ertelenmi~ vergi varhklan ve yiikiimliiliikleri varhklarm gervekle~ecegi veya yiikiimliiliiklerin yerine getirildigi donemde ge9erli olmas1 beklenen ve bilanvo tarihi itibariyle kanunla~m1~ veya onemli olviide kanunla~m1~ vergi oranlan (vergi diizenlemeleri) iizerinden hesaplanrr. Ertelenmi~ vergi varhklan ve yiikiimliiliiklerinin hesaplanmas1 srrasmda, Sirket'in bilanvo tarihi itibariyle varhklannm defter degerini geri kazanma ya da yiikiimliiliiklerini yerine getirmesi ivin tahmin ettigi yontemlerin vergi sonuvlan dikkate almrr. Donem Cari ve Ertelenmi:j Vergisi Dogrudan ozkaynakta alacak ya da borv olarak muhasebele~tirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ili~kin ertelenmi~ vergi de dogrudan ozkaynakta muhasebele~tirilir) ile ili~kilendirilen ya da i~letme birle~melerinin ilk kayda ahmmdan kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile doneme ait ertelenmi~ vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebele~tirilir. i~letme birle~melerinde, ~erefiye hesaplanmasmda ya da satm alanm, satm alman bagh ortakhgm tammlanabilen varhk, yiikiimliiliik ve ~arta bagh borvlarmm ger9ege uygun degerinde elde ettigi paym satm ahm maliyetini a~an k1smmm belirlenmesinde vergi etkisi goz oniinde bulundurulur. Mali tablolarda yer alan vergiler, cari donem vergisi ile ertelenmi~ vergilerdeki degi~imi ivermektedir. Sirket, donem sonuvlan iizerinden cari ve ertelenmi~ vergi hesaplamaktadrr. Vergi Varlzk ve Yiikiimliiliiklerinde Netle:jtirme Ertelenmi~ vergi varhklan ve yiikiimliiltikleri, cari vergi varhklanyla cari vergi yiikiimltiltiklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkm olmas1 veya soz konusu varhk ve yiikiimliiliiklerin aym vergi mercii tarafmdan toplanan gelir vergisiyle ili~kilendirilmesi ya da Sirket'in cari vergi varhk ve yiikiimliiliiklerini netle~tirmek suretiyle odeme niyetinin olmas1 durumunda mahsup edilir. Odenecek kurumlar vergisi tutarlan, pe~in odenen kurumlar vergisi tutarlanyla ili~kili oldugu ivin netle~tirilmektedir. Ertelenmi~ vergi aktif ve pasifi de aym ~ekilde netle~tirilmektedir Emeklilik ve Kzdem Tazminatz Kar:jzlzgz Ttirkiye'de ge9erli i~ kanunlan geregi emeklilik ve k1dem tazminat1 provizyonlan ili~ikteki finansal tablolarda gervekle~tikve provizyon olarak aynlmaktadrr. Giincellenmi~ olan UMS 19 "C:alz:janlara Saglanan Faydalar" Standard! uyarmca soz konusu tiirdeki Odemeler tammlanmi~ emeklilik fayda planlan olarak nitelendirilir. Ekli mali tablolarda k1dem tazminat1 yiikiimliiliigii, gelecek y1llarda Odenecek emeklilik tazminatmm bilanvo tarihindeki degerinin hesaplanmas1 amac1yla enflasyon oranmdan armdmlm1~ uygun faiz oran1 ile iskonto edilmesi ile bulunan tutar olarak mali tablolara yansitilmi~trr. Emek1ilik tazminat giderine dahil edilen faiz maliyeti faaliyet sonuvlannda k1dem tazminat gideri olarak gosterilmektedir. 15 G GO YEMiNLi M l. "3AGIMSIZ D

20 DESPEC BiLGiSAY AR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~irketi Finansal TablolanTamamlayiciNotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Turk Lirasz olarak gosterilmi:jtir) NakitAkz:; Tablosu Nakit ve nakit benzeri degerler bilanc;oda maliyet degerleri ile yansitilmaktadrrlar. Nakit ak1~ tablosu ic;in dikkate alman nakit ve nakit benzeri degerler eldeki nakit, banka mevduatlan ve likiditesi yiiksek yatmmlan ic;ermektedir. Nakit ak1~ tablosunda, doneme ili~kin nakit ak1~lan i~letme, yatmm ve finansman faaliyetlerine dayah bir bic;imde smlf1andmlarak raporlanrr.i~letme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak1~lan, $irketin esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit aki~larm1 gosterir. Yatmm faaliyetleriyle ilgili nakit ak1~lan, $irket'in yatmm faaliyetlerinde (varhk yatmmlan ve finansal yatmmlar) kullandigi ve elde ettigi Nakit ak1~larm1 gosterir. Finansman faaliyetlerine ili~kin nakit ak1~lan, $irket'in fmansman faaliyetlerinde kullandigi kaynaklari ve bu kaynaklarm geri Odemelerini gosterir Kar~da~tlrmah Bilgiler ve Onceki Donem Tarihli Mali Tablolarm Diizeltilmesi Mali durum ve performans trendlerinin tespitine irnkan vermek iizere, $irket'in mali tablolan onceki donemlerle kar~ila~trrmah hazrrlanmaktadrr. Mali tablo kalemlerinin gosterimi veya smif1andmlmasi degi~tiginde kar~ila~tmlabilirligi saglamak amac1yla, onceki donem mali tablolar1 da buna uygun olarak yeniden smlflandmhr. SPK'mn 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 say1h toplantlsmda alman karar uyannca Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi kapsamma giren sermaye piyasas1 kurumlar1 ic;in 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara donemlerden itibaren yiiriirliige giren fmansal tablo omekleri ve kullamm rehberi yaymlanm1~trr. Yiiriirliige giren bu formatlar uyannca $irket'in fmansal durum tablolannda c;e~itli sm1flamalar yapilmi~trr. $irket'in 31 Arahk 2012 tarihli fmansal durum tablosunda yap1lan sm1flamalar ~unlardrr: - 31 Arahk 2012 tarihli fmansal tablolarda Diger don en varhklar hesap grubunda gosterilen TL tutarmdaki pe~in Odenmi~ giderler fmansal durum tablosunda ayn bir hesap olarak, - 31 Arallk 2012 tarih1i fmansal tablolarda Diger borc;lar hesap grubunda gosterilen TL tutarmdaki Odenecek vergi ve diger kesintiler c;ah~anlara saglanan faydalar kapsammda borc;lar ic;erisine, - 31 Arallk 2012 tarihli fmansal tablolarda Diger Borc;lar hesap grubunda bulunan TL tutanndaki ahnan avanslar finansal durum tablosunda ayn bir hesap olarak ertelenmi~ gelirler ic;erisine, - 31 Arallk 2012 tarihli fmansal tablolarda Diger kisa vadeli yiikiimliiliikler hesap grubunda bulunan TL tutarmdaki gelecek aylara ait gelirler finansal durum tablosunda ayn bir hesap olarak ertelenmi~ gelirler ic;erisine, - 31 Arahk 2012 tarihli finansal tablolarda Diger fmansal yiikiimliiliikler ic;erisinde gosterilen TL tutarmdaki tiirev arac;lara ili~kin yiikiimliiliikler kisa vadeli tiirev arac;lar ic;erisine, $irket'in 31Ara1Ik 2012 tarihli kar veya zarar tablosunda yap1lan smlf1amalar ~unlardrr: - Finansal gelirler hesap grubunda bulunan TL tutarmdaki kur fark1 geliri ve gideri'nin (net) TL si esas faaliyetlerden diger gelirler kaleminde, TL'sinin esas faaliyetlerden diger giderlerinde, TL'sinin finansman giderlerinde, TL 'sinin ise fmansman gelirlerinde gosterilmi~tir. - Finansal gelirler hesap grubunda bulunan TL tutarmdaki satj~lardan elimine edilen faiz, cari donem reeskont geliri ve onceki donem reeskont iptali geliri esas faaliyetlerden diger gelirler ic;erisinde, - Finansal giderler hesap grubunda bulunan TL tutarmdaki ah~lardan elimine edilen faiz, cari donem reeskont gideri ve onceki donem reeskont iptali esas faaliyetlerden diger giderler ic;erisinde smiflandmlmi~trr Netle~tirme/Mahsup Finansal varhk ve yiikiimliiliikler, gerekli kanuni hak olmas1, soz konusu varllk ve yiikiimliiliikleri net olarak degerlendirmeye niyet olmas1 veya varhklarm elde edilmesi ile yiikiimliiliiklerin yerine getirilmesinin e~ zamanh oldugu durumlarda net olarak gosterilirler Yatmm Ama~h Gayrimenkuller Yatmm amac;h gayrimenkuller kira ve/veya sermaye kazanc1 elde etrnek amac1yla elde tutulan gayrimenku, er olup, bilanc;o tarihi itibariyle ekli finansal tablolarda diizeltilmi~ elde etme maliyetleri iizerinden rr&<.!~~ : l1~m\ft yansitllmi~tir. $irket'in yatmm amac;h gayrimenkulleri arsalardan olu~maktadrr. (Not:17) 16 G

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 30 Eyliil 2014 Ara Hesap Donemine Ait Sm1rh Denetimden Ge~memi~ Finansal Tablolar ve Dipnotlan

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 30 Eyliil 2014 Ara Hesap Donemine Ait Sm1rh Denetimden Ge~memi~ Finansal Tablolar ve Dipnotlan Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 30 Eyliil 2014 Ara Hesap Donemine Ait Sm1rh Denetimden Ge~memi~ Finansal Tablolar ve Dipnotlan DESPEC BiLGiSA YAR PAZARLAMA VE TiCARET A.1> FiNANSAL T

Detaylı

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31 Mart 2014 Ara Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlan

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31 Mart 2014 Ara Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlan Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31 Mart 2014 Ara Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlan DESPEC BiLGiSAY AR PAZARLAMA VE TiCARET A.~ FiNANSALTABLOLARIN i(:erdikleri i(:indekiler

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Sürekli Olumlu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim

Detaylı

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait BagimsiZ Denetimden Ge-rmi~ Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan DAT AGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi

Detaylı

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve BagimSIZ Denetim Raporu indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 Ref: RPR/MBK-2016/SPK-001-01 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi. 1 Ocak- 30 Eyliil 2013 Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi. 1 Ocak- 30 Eyliil 2013 Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- 30 Eyliil 2013 Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan DA TAGATE BiLGiSA YAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 EYLUL

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.04.201631.03.2017 Dönemi Mali Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü OLUŞUM BAĞIMSIZ DIŞ DENETĐM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Sürekli Olumlu 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN FĐNANSAL TABLOLARLA

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu na Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (Şirket- Ana Ortalık) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır)

Detaylı

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01/01/2016 30/06/2016 Dönemine ait Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 1 Ocak- 30 Eyliil2014 Ara Donemine Ait Sm1rh Denetimden Ge~memi~ Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan indeks BiLGiSA YAR SiSTEMLERi

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklık Ünvanı Adres : Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., İÇİNDEKİLER Bağımsız Denetim Raporu Görüşü Finansal

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait BagimsiZ Denetimden Ge~mi~ Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama TT-30.06.2016 MALİ TABLOLAR Bağımsız Denetçi

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 2.Çeyrek Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 ara dönem finansal

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015 6 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 9.057.644 12.772.138 Nakit ve Nakit

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor 216 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 28.2.217 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2015 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU..2 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU 2..2 TARİHİ İTİBARİ İLE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimde Bağımsız Denetimden Dipnot Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM 1 OCAK - 2009 ARA Yönetim Kurulu na, 1. ( Grup ) ekte yer alan 30 Haziran 2009 ait konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynaklar Grup konusu ara dönem konsolide finansal 2. konusunda güvence Sonuç 3.

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu na Yazõcõlar Holding Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 ocak - 31 mart 2017 ara hesap dönemine ait özet konsolide

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 181.629.436 Nakit ve Nakit Benzerleri 11.921.100

Detaylı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 31 Mayıs 2016 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu ve dipnotları

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 31 Mayıs 2016 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu ve dipnotları Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mayıs 2016 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu ve dipnotları Cari dönem 31.May.16 Varlıklar Dönen varlıklar Nakit ve

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı