ÜÇ TEMEL ESAS ÜÇ TEMEL ESAS. Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜÇ TEMEL ESAS ÜÇ TEMEL ESAS. Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)"

Transkript

1 الثالثة األصول ÜÇ TEMEL ESAS Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) 1

2 DÖRT MESELE Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) der ki: Şunu bil ki Allah ın rahmeti üzerine olsun bizim dört meseleyi bilmemiz gerekmektedir: 1 - İlim: Yani Allah'ı, Rasulunu ve de İslam dinini delilleriyle bilmek. 2 - Amel: Bu ilimle amel etmek. 3 - Buna davet etmek. 4 - Davet sırasında görülen eziyetlere sabretmek. Bütün bunların delili Asr suresidir. Bu surede Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır: }و ال ع ص ر إ ن األ ن س ان ل ف ي خ س ر إ ال ال ذ ين آم ن وا و ع م ل وا الص ا ل ات و ت و اص و ا ب ا ل ق و ت و اص و ا ب الص ب { "Asra yemin olsun ki, insan hiç şüphesiz hüsrandadır. Ancak iman edip, salih amel işleyenler ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bundan müstesnadır." (Asr: 103/1-3) İmam Şafiî yüce Allah ın rahmeti üzerine olsun şöyle demektedir: Eğer yüce Allah kullarına karşı bu sureden başka bir hüccet (delil) indirmemiş olsaydı, bu dahi onlara yeterdi. İmam Buharî de Allah ın rahmeti üzerine olsun Sahih inde ilmin söz ve amelden önce olduğuna dair bir bab açmıştır. Buna delil de yüce Allah ın şu kavlidir: }ف اع ل م أ ن ه ال إ ل ه إ ال ا لل و اس ت غ ف ر ل ذ ن ب ك { "(Ey Muhammed!) Bil ki Allah'tan başka ibadete layık ilah yoktur. Kendinin, mümin erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile." (Muhammed: 47/19) Görüldüğü gibi burada söz ve amelden önce ilim ile başlamaktadır. ÜÇ MESELE Şunu bil ki Allah ın rahmeti üzerine olsun her müslüman erkek ve kadına şu üç meseleyi öğrenmek ve gereğince amel etmek vaciptir: 1 - Allah bizi yarattı, bizi rızıklandırdı. Ve O bizleri başıboş bırakmamıştır. Bilakis bizlere bir rasul gönderdi. Kim ona itaat ederse cennete, kim de karşı gelirse cehenneme gidecektir. Allah (c.c) şöyle buyuruyor: 2

3 }إ ن ا أ ر س ل ن ا إ ل ي ك م ر س وال ش اه دا ع ل ي ك م ك م ا أ ر س ل ن ا إ ل ف ر ع و ن ر س وال ف ع ص ف ر ع و ن الر س ول ف أ خ ذ ن اه أ خ ذا و ب يال { "Firavun'a bir rasul gönderdiğimiz gibi, doğrusu, size de hakkınızda şahitlik edecek bir rasul gönderdik. Ama Firavun o rasule karşı gelmiş, biz de onu ağır ve çetin bir azaba uğratmıştık." (Müzzemmil: 73/15-16) 2-Yüce Allah ibadetinde kendisine herhangi bir kimsenin ortak koşulmasına ister mukarreb (Allah a yakınlaştırılmış) bir melek, isterse de mürsel (rasul olarak gönderilmiş) bir peygamber olsun asla razı olmaz. Buna delil de yüce Allah ın şu buyruğudur: }و أ ن ال م س اج د لل ف ال ت د ع و م ع ا لل أ ح دا { "Mescidler şüphesiz Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte kimseye dua (ibadet) etmeyin." (Cin: 72/18) 3 - Kim Allah a ve Rasûlüne itaat eder ve Allah ı tevhid ederse (birlerse), o kimsenin Allah ve Rasûlüne karşı gelen kimseleri en yakın akrabası olsa dahi veli edinmesi caiz değildir. Buna delil de yüce Allah ın şu buyruğudur: }ال ت د ق و ما ي ؤ م ن ون ب ا لل و ال ي و م اآلخ ر ي و اد ون م ن ح اد ا لل و ر س ول ه و ل و ك ان وا آب ا ه م أ و أ ب ن ا ه م أ و إ خ و ان ه م أ و ع ش ري ت ه م أ ول ئ ك ك ت ب ف ق ل و ب م األ مي ان و أ ي د ه م ب ر وح م ن ه و ي د خ ل ه م ج ن ات ت ر ي م ن ت ت ه ا األ ن ه ار خ ال د ين ف يه ا ر ض ي ا لل ع ن ه م و ر ض وا ع ن ه أ ول ئ ك ح ا لل أ ال إ ن ح ا لل ه م ال م ف ل ح ون { "Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun -babaları, oğulları, kardeşleri, yahut akrabaları olsa bile- Allah'a ve Rasulüne düşman olanlara sevgi beslediğini göremezsin. İşte Allah imanı onların kalblerine yazmış ve katından bir nur ile onları desteklemiştir. Onları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacak ve onlar orada temelli kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın hizbidir (taraftarıdır). İyi bilin ki, kurtuluşa erecek olanlar sadece Allah'ın hizbi (taraftarı) olanlardır." (Mücadele: 58/22) Allah ın kendisine itaatinin yollarını göstermesini dilediğimiz kişi! Şunu bil ki Hanîflik İbrahim in milleti (dini)dir. Bu da yüce Allah a bir ve tek olarak, dini de yalnızca O na has kılarak ibadet etmektir. Allah bütün insanlara bunu emretmiştir ve onları bunun için yaratmıştır. Nitekim yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 3

4 }و م ا خ ل ق ت ا ل ن و األ ن س إ ال ل ي ع ب د ون { Ben cinleri de, insanları da ancak Bana ibadet etsinler diye yarattım. (ez-zâriyât, 51/56) Buradaki...yalnız Bana ibadet etsinler... buyruğu "Beni birlesinler" demektir. Allah ın verdiği emirlerin en büyüğü tevhid dir. Tevhid de yalnızca Allah a ibadet etmek demektir. Nehyettiği şeylerin en büyüğü de şirk tir. Şirk Allah ile birlikte Allah tan başkasına dua ve ibadet etmek demektir. Delili de yüce Allah ın şu buyruğudur: }و اع ب د وا ا لل و ال ت ش ر ك وا ب ه ش ي ئا { Allah a ibadet edin, O na hiçbir şeyi ortak koşmayın. (en-nisâ, 4/36) Sana: İnsanın bilmekle yükümlü olduğu üç esas nedir? diye sorulursa de ki: Kulun Rabbini, dinini ve peygamberi Muhammed i sallallahu aleyhi ve sellem bilmesidir. BİRİNCİ ESAS: KULUN RABBİNİ BİLMESİ Bundan dolayı sana Rabbin kimdir? diye sorulursa, de ki: Rabbim Allah tır, O nimetleriyle beni de, bütün âlemleri de terbiye etmiştir. O benim mabudumdur ve ben O ndan başkasına ibadet etmem. Buna delil de yüce Allah ın: 4 }ا ل م د لل ر ال ع ال م ني { Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah adır. (el-fatiha, 1/1) buyruğudur. Allah ın dışındaki her bir varlık âlemdir, ben de o âlemden bir kişiyim. Sana: Rabbini ne ile bildin? diye sorulursa, de ki: Ben Rabbimi ayetleriyle ve yaratıklarıyla bildim. Gece ve gündüz, güneş ve ay O nun ayetlerindendir. Yedi gök, yedi yer, onların içindekiler ve aralarındakiler de O nun yarattıklarının bir kısmıdır. Buna delil de yüce Allah ın şu buyruklarıdır: }و م ن آي ات ه الل ي ل و الن ه ار و الش م س و ال ق م ر ال ت س ج د وا ل لش م س و ال ل ل ق م ر و اس ج د وا لل ال ذ ي خ ل ق ه ن إ ن ك ن ت م إ ي اه ت ع ب د ون { "Gece ile gündüz, güneş ile ay onun ayetlerindendir. Güneş ve aya secde etmeyin. Eğer yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız onları yaratan Allah'a secde edin. " (Fussilet Suresi 37. ayet)

5 Ve şöyle buyurmuştur: الل ي ل }إ ن ر ب ك م ا لل ال ذ ي خ ل ق الس م او ات و األ ر ض ف س ت ة أ ي ام ث اس ت و ى ع ل ال ع ر ش ي غ ش ي الن ه ار ي ط ل ب ه ح ث يثا و الش م س و ال ق م ر و الن ج وم م س خ ر ات ب أ م ر ه أ ال ل ه ا ل ل ق و األ م ر ت ب ار ك ا لل ر ال ع ال م ني { "Muhakkak ki sizin Rabbiniz olan Allah, gökleri ve yeryüzünü altı günde yaratmış ve sonra da arşa istiva etmiştir. Gündüzün aydınlığını, onu süratle takip eden gece ile örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğdiren O'dur. Yaratmak da emretmek de Allah'a mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Yüce Allah şanı yüce olandır." (Araf Suresi 54. ayet) Rab; kendisine ibadet edilen (ve de ibadet edilmesi gereken)dir. Buna delil ise yüce Allah'ın şu sözüdür: }ي ا أ ي ه ا الن اس اع ب د وا ر ب ك م ال ذ ي خ ل ق ك م و ال ذ ين م ن ق ب ل ك م ل ع ل ك م ت ت ق ون ال ذ ي ج ع ل ل ك م األ ر ض ف ر اشا و الس م ا ب ن ا و أ ن ل م ن الس م ا م ا ف أ خ ر ج ب ه م ن الث م ر ات ر ز قا ل ك م ف ال ت ع ل وا لل أ ن د ادا و أ ن ت م ت ع ل م ون { "Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin. Umulur ki (böylece Allah'ın azabından) korunmuş olursunuz. O Rab ki sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü de sağlam bir çatı yaptı. Gökyüzünden yağmuru indirip onunla sizin için çeşitli meyveleri rızık olarak çıkardı. Öyle ise artık bile bile Allah'a ortaklar koşmayın." (Bakara Suresi ayetler) İbn-i Kesir (Allah ona rahmet etsin) şöyle demiştir. İbadete müstahak olan yegane varlık bu kadar çeşitli mahlukatı yaratandır, yani Allah'tır. Allah'ın yapılmasını emrettiği; İslam (teslim olmak), iman (kesin bir inançla inanmak) ve ihsan (Allah ı görüyormuşçasına ibadet etmek) ve de ibadet kapsamında yer alan dua, havf (korku), reca (ümit etmek), tevekkül etmek, rağbet (isteyerek yönelmek), rahbet (çekinerek korkmak), huşu (itaat ederek sakınmak), haşyet (bilerek korkmak), inabe (yönelmek), istiane (yardım dilemek), istiaze (sığınmak), istigase (imdat dilemek), zebh (kurban kesmek), nezr (adak adamak) buna benzer yüce Allah ın emretmiş olduğu bütün çeşitleri ile ibadet, sadece ve sadece Allah a mahsustur. (Bunlara) delil yüce Allah ın şu buyruğudur: 5

6 أ ح دا ا لل م ع ت د ع وا ف ال ال م س اج د لل و أ ن "Mescidler şüphesiz Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte kimseye dua (ibadet) etmeyin." (Cin: 72/18) Her kim bu ibadetlerden herhangi birisini Allah tan başkasına yöneltecek olursa, o kimse müşrik ve kâfirdir. Buna da delil yüce Allah ın şu buyruğudur: ال ك اف ر و ن ي ف ل ح إ ن ه ال ر ب ه ع ن د ف إ ن ا ح س اب ه ب ه ل ه ب ر ه ا ن ال اهلا آخ ر ا لل م ع ي د ع و م ن Kim buna dair hiçbir delili bulunmaksızın, Allah ile birlikte başka bir ilâha dua (ve ibadet) ederse, onun hesabı ancak Rabbinin katındadır. Kâfirler hiç şüphesiz kurtuluşa eremezler. (el-mu minûn, 23/117) Hadîs-i şerifte de: delil de yüce Allah ın şu buyruğudur: Dua ibadetin beynidir 1 diye buyrulmaktadır. Buna ا لد ع ا م خ ا ل ع ب اد ة ع ب اد ت ع ن ي س ت ك ب و ن ال ذ ي ن إ ن ل ك م ب أ س ت ج اد ع و ن ر ب ك م و ق ا ل س ي د خ ل و ن ج ه ن م د اخ ر ي ن Rabbiniz buyurdu ki: Bana dua edin, ben de duanızı kabul edeyim. Şüphesiz Bana ibadet etmeyi büyüklüklerine yedirmeyenler yakında hor ve hakir olarak cehenneme gireceklerdir. (el-mu min, 40/60) Havf (Korku): Bunun ibadet olduğuna delil Yüce Allah'ın şu ayetidir: ف ال ت اف وه م و خ اف ون إ ن ك ن ت م م ؤ م ن ني Eğer iman eden kimseler iseniz, onlardan (kafirlerden) değil benden korkun" (Ali İmran Suresi: 175. ayet) Reca (Ümit Etmek): Bunun ibadet olduğuna delil Yüce Allah'ın şu ayetidir: }ف م ن ك ان ي ر ج وا ل ق ا ر ب ه ف ل ي ع م ل ع م ال ص ا ل ا و ال ي ش ر ك ب ع ب اد ة ر ب ه أ ح دا { "Kim Rabbi ile karşılaşmayı ümit ederse salih amel işlesin ve Rabbine yapmış olduğu ibadetlerde ona kimseyi ortak koşmasın" (Kehf Suresi 110. ayet) 1 Tirmizi, De'avat: 2, Tirmizi hadis hakkında şu notu düşmüştür: Hadis bu vecihten garibtir. Biz bunu İbn Lehia hadisinden başka bir yolla bilmiyoruz. Tirmizi de 3371 no lu hadis 6

7 Tevekkül Etmek (Güvenip dayanmak): Bu ibadetin delili ise Yüce Allah'ın şu sözleridir: }و ع ل ا لل ف ت و ك ل وا إ ن ك ن ت م م ؤ م ن ني { Eğer iman etmiş iseniz ancak Allah a tevekkül edin (Maide: 23) }و م ن ي ت و ك ل ع ل ا لل ف ه و ح س ب ه { "Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter" (Talak Suresi 3. Ayet) Rağbet (İsteyerek Yönelmek), Rahbet (Çekinerek Korkmak), Huşu (İtaat Ederek Sakınmak): Bu ibadetlere delil ise Yüce Allah'ın şu sözüdür: }إ ن ه م ك ان وا ي س ار ع ون ف ا ل ي ر ات و ي د ع ون ن ا ر غ با و ر ه با و ك ان وا ل ن ا خ اش ع ني { Şüphesiz bunlar hayırlı işler yapmaya koşarlar. Rağbet ederek, rahbet ile (korkarak) bize dua ederlerdi. Bize gönülden derin saygı (huşû) duyarlardı. (Enbiya: 90) Haşyet (Korkmak): Bu (ibadete) delil ise Yüce Allah'ın şu sözüdür: 44) (Maide: "Onlardan değil, asıl benden korkun" }ف ال ت ش و ه م و اخ ش و ن } İnabe (Yönelmek): Bu (ibadetin) delili ise Yüce Allah'ın şu sözüdür: (Zümer:54) "Rabbinize yönelin ve O'na teslim olun." }و أ ن يب وا إ ل ر ب ك م و أ س ل م وا ل ه { İstiane (Yardım Dilemek): Bu (ibadete) delil ise Yüce Allah'ın şu sözüdür: }إ ي اك ن ع ب د و إ ي اك ن س ت ع ني { "Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz" (Fatiha:5) Allah rasulu (sav) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: بالل ف اس ت ع ن اس ت ع ن ت إذ ا "Yardım dilediğin zaman Allah'tan yardım dile" 2 İstiaze (Sığınmak): Bu (ibadetin) delili ise Yüce Allah'ın şu sözleridir: 2 Tirmizi, Sıfat ul kıyame, No:

8 1) (Felak: "De ki: Sabahın rabbine sığınırım" أ ع وذ ب ر ال ف ل ق ق ل ayet) "De ki: İnsanların Rabbine sığınırım" (Nas Suresi 1-2. }ق ل أ ع وذ ب ر الن اس } İstigase (İmdat Dilemek): Bu (ibadetin) delili ise Yüce Allah'ın şu sözüdür: }إ ذ ت س ت غ يث ون ر ب ك م ف اس ت ج ا ل ك م { "Rabbinizi imdada çağırdınız da (O da hemen akabinde) sizin bu çağrınıza cevap vermişti(karşılık vermişti). (Enfal Suresi 9. ayet) Zebh (Kurban Kesmek): Bu (ibadetin) delili ise Yüce Allah'ın şu sözüdür: ق ل إ ن ن ه د ا ن ر ب إ ل ص ر ا ط م س ت ق ي م ص ال ت و ن س ك ي و م ي ا ي و م ا ت لل ر د ينا ق ي ما م ل ة إ ب ر ا هي م ح ن يفا و م اك ا ن م ن ال م ش ر ك ني * ق ل إ ن ني ني * ال ش ر ي ك ل ه و ب ذ ل ك أ م ر ت و أ ن ا أ و ل ال م س ل م ال ع ال م "Şüphesiz Rabbim beni doğru yola, gerçek dine ve haniflerden olan İbrahim'in dinine iletmiştir" de. De ki: "Namazım, kestiğim kurbanım, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun hiçbir ortağı yoktur; böyle emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim." (Enam Suresi ayetler) (Peygamber efendimizin) sünnetinde şöyle gelmiştir: " " "Allah kendinden başkası için kurban kesene lanet etmiştir." 3 Nezr (Adak Adamak): Bu (ibadetin) delili ise Yüce Allah'ın şu sözüdür: للا ل غ ري ذ ب ح م ن للا لع ن }ي وف ون ب الن ذ ر و ي اف ون ي و ما ك ان ش ر ه م س ت ط ريا { "Onlar adaklarını yerine getirirler ve şerri, kötülüğü yaygınlaşmış olan (o) günden korkarlar" (İnsan Suresi 7. ayet) İKİNCİ ESAS: İSLAM DİNİNİ DELİLLERİYLE BİLMEK 3 Müslim. Edahi: 8 no:

9 İslam: Kulun Allah'ı birleyerek ona teslim olması, itaat ederek Ona boyun eğmesi, şirkten ve onun ehlinden beri olması (uzaklaşması) demektir. İslam üç mertebedir. Bu mertebeler şunlardır: İslam, İman, İhsan. Her mertebenin de kendine göre rükünleri (şartları) vardır. İslam'ın Rükünleri: BİRİNCİ MERTEBE: İSLAM 1- Kelime-i Şehadet getirmektir. Yani Allah'tan başka (ibadet edilecek) ilah olmadığına ve Muhammed sav in onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. 2- Namaz kılmak 3- Zekat vermek 4- Oruç tutmak 5- Hacca gitmek (Allah'ın hürmetli evini haccetmek) Kelime-i Şehadetin delili Yüce Allah'ın şu sözüdür: }ش ه د ا لل أ ن ه ال إ ل ه إ ال ه و و ال م الئ ك ة و أ ول و ال ع ل م ق ائ ما ب ال ق س ال إ ل ه إ ال ه و ال ع ي ا ل ك ي م } "Allah O'ndan başka (ibadet edilecek) hiç bir ilah olmadığına şahitlik etmiştir. Melekler ve ilim ehli olanlar da dosdoğru ve adaletli olarak buna şahitlik etmişlerdir. O Aziz ve Hakim olan Allah'dan başka (ibadet edilecek) bir ilah yoktur." (Ali İmran Suresi 18. ayet) ال demektir. (Şehadetin) manası ise: Allah'tan başka ibadet edilecek başka bir hak ilah yoktur "ilah yoktur" sözü kabule karşılık reddi içerir; Allah'ın dışındaki bütün ibadet edilen her إ ل ه إ ال ا لل şeyi nefy eder (hükmünü kaldırır). " " "Allah'tan başka" sözü ise; ibadetin yalnızca yüce Allah a yapılması gerektiğini, mülkünde O nun hiçbir ortağının bulunmadığı gibi ibadetinde de O nun herhangi bir ortağının bulunmadığını ortaya koymaktadır. Bu şehadetin açıklaması ve tefsiri Yüce Allah'ın şu sözleridir. }و إ ذ ق ال إ ب ر اه يم أل ب يه و ق و م ه إ ن ن ب ر ا م ا ت ع ب د ون إ ال ال ذ ي ف ط ر ن ف إ ن ه س ي ه د ين و ج ع ل ه ا ك ل مة 9 ب اق ي ة ف ع ق ب ه ل ع ل ه م ي ر ج ع ون { "Hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti: Beni yaratan Allah hariç sizin ibadet ettiklerinizden beriyim (uzağım). Muhakkak ki O, beni doğruya iletecektir. (Allah) İbrahim'in bu sözünü kendisinden sonra gelecek olanlar belki hakka, doğruya yönelirler, dönerler diye kalıcı bir söz kılmıştır." (Zuhruf Suresi ayetler)

10 Ve şöyle buyurmuştur: }ق ل ي ا أ ه ل ال ك ت ا ت ع ال و ا إ ل ك ل م ة س و ا ب ي ن ن ا و ب ي ن ك م أ ال ن ع ب د إ ال ي ت خ ذ ب ع ض ن ا ب ع ضا أ ر ب ابا م ن د ون ا لل ف إ ن ت و ل و ا ف ق ول وا اش ه د وا ب أ ن ا م س ل م ون { ا لل و ال ن ش ر ك ب ه ش يئا و ال "De ki: Ey kitap ehli! (Yahudiler ve Hıristiyanlar) sizinle bizim aramızda eşit olan bir kelimeye geliniz. Allah tan başkasına ibadet etmeyelim, O na hiçbir şeyi ortak tutmayalım. Kimimiz, kimimizi Allah tan başka rabler edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse bizim gerçekten müslümanlar olduğumuza şahid olun deyin. " (Ali İmran Suresi 64. ayet) Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'in Allah'ın Resulü, elçisi olduğuna şehadet etmenin delili ise, Yüce Allah'ın şu sözüdür: } ع ن ت م ح ر ي ص م ا ع ل ي ه ع ي م أ ن ف س ك م ن ر س و ل ج ا ك م }ل ق د ر ح ي م ر و ف ب ال م ؤ م ن ني ع ل ي ك م "Muhakkak ki size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki; sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, merhametlidir." (Tevbe Suresi 128. ayet) şudur: "Muhammed Allah'ın Resulüdür" şehadetinin manası ise ممدا رسول للا Muhammed in Allah ın Rasûlü olduğuna şahitlik etmenin anlamı da emrettiği hususlarda ona itaat etmek, verdiği haberleri tasdik etmek, nehyedip yasakladığı hususlardan uzak durmak ve ancak onun getirdiği şeriata uygun olarak Allah a ibadet etmektir. Namazın ve zekâtın delili ile tevhid in açıklaması yüce Allah ın şu buyruklarında dile getirilmektedir: }و م ا أ م ر وا إ ال ل ي ع ب د وا ا لل م ل ص ني ل ه الد ين ح ن ف ا و ي ق يم وا ال ق ي م ة { الص الة و ي ؤ ت وا ال ك اة و ذ ل ك د ي ن Halbuki onlar, O nun dininde ihlâs sahipleri ve hanif ler (İslâm a bağlananlar) olarak Allah a ibadet etmelerinden, namazı dosdoğru kılmalarından, zekâtı vermelerinden başkası ile emrolunmadılar. Dosdoğru din işte budur. (Beyyine Suresi 5.ayet) Orucun delili şu ayettir: }ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا ك ت ب ع ل ي ك م الص ي ام ك م ا ك ت ب ع ل ال ذ ين م ن ق ب ل ك م ل ع ل ك م ت ت ق ون { 11

11 Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki sakınırsınız. (Bakara 183) Haccın delili şu ayettir: }و لل ع ل الن اس ح ج ال ب ي ت م ن اس ت ط اع إ ل ي ه س ب يال و م ن ك ف ر ف إ ن ا لل غ ن ع ن ال ع ال م ني { Ona bir yol bulabilenlerin o Evi haccetmesi, Allah ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Artık kim inkâr ederse, şüphesiz ki Allah âlemlere muhtaç değildir. (Ali İmran 97) İKİNCİ MERTEBE: İMAN İman yetmiş küsur şubedir. Bunun en üstünü lâ ilâhe illallah tır, en aşağısı yolda rahatsızlık veren şeyleri ortadan kaldırmaktır. Haya da iman şubelerindendir. İMANIN ŞARTLARI: İmanın esasları altıdır : Allah a, Meleklerine, Kitaplarına, Resullerine, Ahiret gününe, kadere yani hayrın ve şerrin Allah tan geldiğine iman etmektir. Bu altı şarta delil ise yüce Allah'ın şu sözüdür: }ل ي س ال ب أ ن ت و ل وا و ج وه ك م ق ب ل ال م ش ر ق و ال م غ ر و ل ك ن ال ب م ن آم ن ب ا لل و ال ي و م اآل خ ر و ال م الئ ك ة و ال ك ت ا و الن ب ي ني { "İyilik yüzlerinizi doğuya ve batıya doğru çevirmeniz değildir. Ve lakin gerçek iyilik Allah'a, Ahiret gününe, meleklerine, kitaba ve peygamberlere iman edenin iyiliğidir." (Bakara Suresi 177. ayet) Kaderin delili ise Yüce Allah'ın şu sözüdür: yarattık." Muhakkak ki biz her şeyi belli bir kadere göre "}إ ن ا ك ل ش ي خ ل ق ن اه ب ق د ر { (Kamer Suresi 49. ayet) ÜÇÜNCÜ MERTEBE: İHSAN İhsanın tek bir rüknü vardır. İhsan, yüce Allah a sen onu görüyormuşçasına ibadet etmendir. O nu görmüyorsan dahi şüphesiz ki O seni görmektedir. İhsanın delili ise Yüce Allah'ın şu sözüdür: 11

12 }إ ن ا لل م ع ال ذ ين ات ق و ا و ال ذ ين ه م م س ن ون { "Muhakkak ki Allah, takva sahipleri ve ihsan sahipleri ile beraberdir." (Nahl Suresi 128. ayet) Ve Yüce Allah şöyle buyurmuştur: }و ت و ك ل ع ل ال ع ي الر ح يم ال ذ ي ي ر اك ح ني ت ق وم و ت ق ل ب ك ف الس اج د ين إ ن ه ه و الس م يع ال عل ي م } "İzzet ve rahmet sahibi olana (Allah'a) tevekkül et. O ki seni namaza kalktığın zaman da secde edenler arasında dolaşmanı da görür. Şüphesiz ki O her şeyi işiten ve bilendir." (Şuara Suresi ayet) Ve Yüce Allah şöyle buyurmuştur: }و م ا ت ك ون ف ش أ ن و م ا ت ت ل و م ن ه م ن ق ر آن و ال ت ع م ل ون م ن ع م ل إ ال ك ن ا ع ل ي ك م ش ه ودا إ ذ ت ف يض ون ف يه } Herhangi bir işte bulunsan, ona dair Kur ân dan bir şey okusan ve siz her ne yaparsanız, yapınız o işe daldığınızda Biz mutlaka üzerinize şahidiz. (Yunus Suresi 61. ayet) Bu konuya Peygamber efendimizin sünnetinden delil ise meşhur Cibril hadisidir: ب ي ن م ا ن ن ج ل و س ع ن د الن ب ص ل للا ع ل ي ه و س ل م إ ذ ط ل ع ع ل ي ن ا ر ج ل ش د ي د ب ي ا ض الث ي ا ف ج ل س إ ل الن ب ص ل للا ع ل ي ه ش د يد س و ا د الش ع ر ال ي ر ى ع ل ي ه أ ث ر الس ف ر و ال ي ع ر ف ه م ن ا أ ح د و س ل م ف أ س ن د ر ك ب ت ي ه إ ل ر ك ب ت ي ه و و ض عك ف ي ه ع ل ف خ ذ ي ه و ق ا ل: ي ا م م د أ خ ب ن ع ن اإل س ال م ال ك اة و ت ص و م ف ق ال : ( أ ن ت ش ه د أ ن ال اله إ ال للا و أ ن م م د ا ر س و ل للا و ت ق ي م الص الة و ت ؤ ت ر م ض ان و ت ج ال ب ي ت إ ن اس ت ط ع ت إ ل ي ه س ب يال (. ق ال : ص د ق ت. ف ع ج ب ن ا ل ه ي س أ ل ه و ي ص د ق ه. ق ال : أ خ ب ن ع ن اإل مي ا ن. ق ال :)أ ن ت ؤ م ن ب الل و م الئ ك ت ه و ك ت ب ه و ر س ل ه و ال ي و م اآلخ ر و ت ؤ م ن ب ال ق د ر خ ري ه و ش ر ه (. ق ال : ص د ق ت. ق ال : أ خ ب ن ع ن اإل ح س ا ن. ق ال : ( أ ن ت ع ب د للا ك أ ن ك ت ر اه ف إ ن ل ت ك ن ت ر اه ف إ ن ه ي ر ا ك (. ق ال : أ خ ب ن ع ن الس اع ة. ق ال : )م ا ال م س ؤ و ل ع ن ه ا ب أ ع ل م م ن الس ائ ل (. 12

13 ق ال : ف أ خ ب ن ع ن أ م ار ات ا. ق ال : ( أ ن ت ل د األ م ة ر ب ت ه ا و أ ن ت ر ى ا ل ف اة ال ع ر اة ال ع ال ة ر ع ا الش ا ي ت ط او ل ون ف ال ب ن ي ا ن (. ق ال : ف م ض ف ل ب ث ن ا م ل ي ا ف ق ا ل: ( ي ا ع م ر أ ت د ر و ن م ن الس ائ ل (. ق ل ن ا: ب يل أ ت اك م ي ع ل م ك م أ م ر د ين ك م (. للا و رس ول ه أ ع ل م ق ا ل: ( ه ذ ا ج Ömer bin Hattab (Radıyallahu anh)'dan rivayet olunan bir hadisi şerifte şöyle buyurmuştur: Bizler bir gün Rasûlullah ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda oturuyorken ansızın elbiseleri oldukça beyaz, saçı oldukça siyah, üzerinde yolculuğun izleri görülmeyen ve aramızdan kimsenin tanımadığı bir adam yanımıza çıkageldi. Nihayet Peygamber in sallallahu aleyhi ve sellem önünde oturdu, dizlerini onun dizlerine dayadı, ellerini de dizleri üzerine koyup dedi ki: Ey Muhammed! Bana İslâm dan haber ver. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İslâm, Allah tan başka hiçbir ilâh olmadığına ve Muhammed in Allah ın Rasûlü olduğuna şehâdet getirmen, namazı kılman, zekâtı vermen, ramazan orucunu tutman ve eğer ona yol bulabilecek olursan Beyt i haccetmendir. Adam: Doğru söyledin dedi. Biz de ona hayret ettik. Hem ona soru soruyor, hem de onu tasdik ediyordu. Daha sonra bu adam: Öyleyse bana imanın ne olduğunu bildir dedi. Peygamber şöyle buyurdu: (İman) Allah a, meleklerine, kitaplarına, rasûllerine ve âhiret gününe iman etmen, bir de hayrı ile şerri ile kadere iman etmendir buyurdu. Adam: Doğru söyledin dedi. O halde bana İhsandan haber ver. Peygamber şöyle buyurdu: (İhsan) Allah a O nu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen O nu görmesen dahi, O seni görür. Yine adam: O halde bana saatten haber ver dedi. Peygamber şöyle buyurdu: Hakkında kendisine soru sorulan kişi, soru sorandan daha bilgili değildir. Adam: O halde bana onun alâmetlerinden haber ver. Peygamber şöyle buyurdu: Cariyenin hanımefendisini doğurması; yalınayaklı, elbisesiz, fakir koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarıştıklarını görmendir. (Ömer) dedi ki: Adam daha sonra gitti. Uzun bir süre böylece kaldık. (Peygamber) şöyle buyurdu: Ey Ömer! Soru soranın kim olduğunu biliyor musun? Ben: Allah ve Rasûlü daha iyi bilir dedim. Şöyle buyurdu: Bu Cebrail dir. Dininizin emirlerini sizlere öğretmek üzere size geldi. 4 ÜÇÜNCÜ ESAS: PEYGAMBER EFENDİMİZ MUHAMMED (SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM)'İN BİLİNMESİ Üçüncü esas: Peygamberiniz Muhammed i sallallahu aleyhi ve sellem bilmektir. Onun adı Muhammed olup geriye doğru atalarının adı sırasıyla şöyledir: Abdullah, Abdu l-muttalib ve 4 Müslim İman: 8 13

14 Hâşim. Hâşim, Kureyş tendir. Kureyş de Araplardandır. Araplar da İbrahim el-halil in oğlu İsmail in soyundandırlar. Ona ve Peygamberimize salât ve selâmlar olsun. Altmış üç yıl yaşadı. Kırk yaşında peygamber oldu. Yirmi üç yıl nebi ve rasûl olarak görev yaptı. İkra : Oku buyruğu ile ona nübüvvet verildi. el-muddessir hitabı ile de rasûl oldu. Doğup yetiştiği şehir Mekke dir. Medine ye hicret etmiştir. Yüce Allah onu şirkten korkutup uyarmak ve tevhide davet etmek için göndermiştir. Buna delil ise Yüce Allah'ın şu sözleridir: }ي ا أ ي ه ا ال م د ث ر ق م ف أ ن ذ ر و ر ب ك ف ك ب و ث ي اب ك ف ط ه ر و الر ج ف اه ج ر و ال م ن ن ت س ت ك ث ر و ل ر ب ك ف اص ب { "Ey örtüye bürünen (Peygamber), Kalk ve uyar ve Rabbini yücelt ve elbiseni temizle ve pisliklerden uzak dur ve yaptığın iyiliği çok görüp başa kalkma ve Rabbin için sabret." (Müddessir Suresi 1-7. ayetler) Yüce Allah ın: Kalk ve artık uyar buyruğunun anlamı, şirkten korkutup uyarmak ve tevhide davet etmek demektir. Ve Rabbini yücelt tevhid ile O nu ta zim et, yücelt. Elbiseni temizle yani amellerini şirkten arındır. Pisliklerden uzak dur buyruğunda geçen pislikler ise putlardır. Onlardan uzak durmak ise putları ve putperestleri terk edip, onlardan uzak kalmak demektir. O, bu emre uyarak on yıl süreyle tevhide davet etti. On yıldan sonra da göğe yükseltildi. (yani Mi raca çıktı.) Orada Beş vakit namaz farz kılındı. Bu şekilde Mekke'de üç sene namaz kıldı. Daha sonra Medine'ye hicret etmekle emrolundu. Hicret: (Kişinin) şirk beldesinden İslam diyarına intikal etmesi demektir. Şirk beldesinden İslam diyarına Hicret etmek kıyamet kopuncaya kadar İslam ümmeti üzerine farzdır. Buna delil ise Yüce Allah'ın şu sözüdür: ض ق ال وا }إ ن ال ذ ين ت و ف اه م ال م الئ ك ة ظ ال م ي أ ن ف س ه م ق ال وا ف يم ك ن ت م ق ال وا ك ن ا م س ت ض ع ف ني ف األ ر أ ل ت ك ن أ ر ض ا لل و اس ع ة ف ت ه اج ر وا ف يه ا ف أ ول ئ ك م أ و اه م ج ه ن م و س ا ت م ص ريا إ ال ال م س ت ض ع ف ني ع س ا لل أ ن ي ع ف و م ن الر ج ال و الن س ا و ال و ل د ان ال ي س ت ط يع ون ح يل ة و ال ي ه ت د ون س ب يال ف أ ول ئ ك ع ن ه م و ك ان ا لل ع ف و ا غ ف ورا { Nefislerine zulmedenler olarak, canlarını alacağı kimselere melekler: Ne işte idiniz? derler. Onlar: Biz yeryüzünde aciz kalan kimselerdik derler. Allah ın arzı geniş değil miydi? Siz de orada hicret edeydiniz derler. İşte onların durakları cehennemdir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Ancak (hicret için) çare bulamayan ve de yol bulamayan erkek, 14

15 kadın ve çocuklardan aciz kalmış olanlar müstesnâ. İşte böylelerini Allah umulur ki affeder. Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. (Nisa Suresi ayetler) Ve Yüce Allah şöyle buyurmuştur: }ي ا ع ب اد ي ال ذ ين آم ن وا إ ن أ ر ض ي و اس ع ة ف إ ي اي ف اع ب د ون { "Ey iman edenler! Şüphesiz ki benim arzım (yeryüzü) geniştir. (Bu itibarla) yalnızca bana ibadet edin." (Ankebut Suresi 56. ayet) el-begâvî (yüce Allah ın rahmeti üzerine olsun) der ki: Bu âyetin nüzul sebebi Mekke de kalıp, hicret etmeyen müslümanlar hakkındadır. Yüce Allah onlara; iman edenler diye seslenmiştir." Hicrete sünnetten delil ise Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)'in şu sözüdür: " الت و ب ة ح ت ت ن ق ط ع و ال الت وب ة ت ن ق ط ع اهل ج ر ة ح ت ت ن ق ط ع ال الش م س م غ ر ب ا م ن ت ط ل ع Tevbe kesilinceye kadar hicret de kesilmez. Güneş de batı dan doğmadıkça tevbe kesilmez. 5 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine de yerleştikten sonra zekât, namaz, hac, cihad, ezan, ma ruf u emretmek, münkerden alıkoymak ve benzeri İslâm ın diğer şer î hükümlerini emretti. Onun dini bâkîdir. İşte O nun dini budur. Ne kadar hayır varsa mutlaka ümmete onu göstermiştir, ne kadar kötülük varsa mutlaka da o kötülükten ümmeti sakındırmıştır. Gösterdiği hayır: Tevhid ve Allah ın sevip, razı olduğu her şeydir. Sakındırdığı kötülük ise şirk ve yüce Allah ın hoşlanmayıp kabul etmediği her şeydir. Allah onu bütün insanlara peygamber olarak göndermiş, cinlere de, insanlara da hepsine ona itaatı farz kılmıştır. Buna delil ise Yüce Allah'ın şu sözüdür: }ق ل ي ا أ ي ه ا الن اس إ ن ر س ول ا لل إ ل ي ك م ج يعا { De ki: Ey İnsanlar! Şüphesiz ben Allah ın size, hepinize gönderdiği peygamberiyim. (Araf Suresi 158. ayet) Onunla Yüce Allah dinini kemale, tamama erdirmiştir. Buna delil ise Yüce Allah'ın şu sözüdür: }ال ي و م أ ك م ل ت ل ك م د ين ك م و أ م م ت ع ل ي ك م ن ع م ت و ر ض يت ل ك م األ س الم د ينا { " 5 Ebu Davud: Cihad 2479 no'lu hadis 15

16 Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslâm ı beğenip, seçtim. (Maide Suresi 3. ayet) Rasûlullah ın-sallallahu aleyhi ve sellem- vefat ettiğinin delili ise Yüce Allah'ın şu sözüdür: }إ ن ك م ي ت و إ ن ه م م ي ت ون ث إ ن ك م ي و م ال ق ي ام ة ع ن د ر ب ك م ت ت ص م ون { "Şüphesiz ki sende öleceksin ve onlarda ölecekler, sonra siz (Ey insanlar) Rabbinizin huzurunda mahkeme olunacaksınız." (Zümer Suresi ayetler) İnsanlar öldükten sonra tekrar diriltileceklerdir. Buna delil ise Yüce Allah'ın şu sözüdür: }م ن ه ا خ ل ق ن اك م و ف يه ا ن ع يد ك م و م ن ه ا ن ر ج ك م ت ار ة أ خ ر ى{ "Sizi ondan (topraktan) yarattık ve tekrar ona döndüreceğiz ve bir kere daha sizi ondan çıkaracağız" (Taha Suresi 55. ayet) ve Yüce Allah şöyle buyurmuştur: و ي ر ج ك م ف يه ا ث ي ع يد ك م ن ب اتا * ض األ ر م ن و ا لل أ نب ت ك م إ خ ر اجا } { "Allah sizi yeryüzünden (tıpkı bir bitki gibi) çıkardı. Sonra oraya sizi tekrar döndürecek, sonra sizi tekrar çıkaracaktır." (Nuh Suresi ayetler) İnsanlık tekrar diriltildikten sonra hesaba çekilecekler ve amellerinin karşılığı verilecektir. Buna delil ise Yüce Allah'ın şu sözüdür: و لل م ا ف الس م او ات و م ا ف األ ر ض ل ي ج ي ال ذ ين أ س ا وا ب ا عم ل وا و ي ال ذ ين أ ح س ن وا { ب ا ل س ن } "Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a aittir. (bunların yaratılması ise Allah'ın) kötülük edenleri yaptıkları ile cezalandırması, iyilik edenleri, güzel iş işleyenleri de mükafatlandırması içindir." (Necm Suresi 31. ayet) Kim yeniden diriltilmeyi yalanlarsa kafir olur. Buna delil ise Yüce Allah'ın şu sözüdür: }ز ع م ال ذ ين ك ف ر وا أ ن ل ن ي ب ع ث وا ق ل ب ل و ر ب ل ت ب ع ث ن ث ل ت ن ب ؤ ن ب ا ع م ل ت م و ذ ل ك ع ل ا لل ي س ري { "Kafirler, inkar edenler yeniden diriltilmeyeceklerini zannederler. De ki: Evet Rabbime yemin olsun ki siz tekrardan muhakkak ki diriltileceksiniz. Sonra da yaptıklarınızdan haber edileceksiniz. (Elbette ki) Allah için bunu yapmak çok kolaydır." (Teğabun Suresi 7. ayet) 16

17 Yüce Allah bütün peygamberleri müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndermiştir. Buna delil ise Yüce Allah'ın şu sözüdür. }ر س ال م ب ش ر ين و م ن ذ ر ين ل ئ ال ي ك ون ل لن اس ع ل ا لل ح ج ة ب ع د الر س ل } "Müjdeleyici ve korkutucu peygamberler olarak (gönderdik) ki insanların peygamberlerden sonra Allah a karşı bir bahaneleri olmasın. (Nisa Suresi 165. ayet) Rasullerin 6 ilki Nuh aleyhisselam, sonuncusu ise Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) efendimizdir. Nuh (as) ın rasullerin ilki olduğuna dair delil ise Yüce Allah'ın şu sözüdür: }إ ن ا أ و ح ي ن ا إ ل ي ك ك م ا أ و ح ي ن ا إ ل ن وح و الن ب ي ني م ن ب ع د ه { " Biz Nuh'a ve daha sonraki peygamberlere vahy ettiğimiz gibi şüphesiz ki sana da vahiy ettik." (Nisa Suresi 163. ayet) Muhakkak ki Allah Nuh (aleyhisselam)'dan Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e kadar bütün ümmetlere bir peygamber göndermiştir. Bütün peygamberler ümmetlerini yalnız Allah'a ibadet etmeye çağırmış ve tağuta ibadet etmeyi yasaklamışlardır. Buna delil ise Yüce Allah'ın şu sözüdür: }و ل ق د ب ع ث ن ا ف ك ل أ م ة ر س وال أ ن اع ب د وا ا لل و اج ت ن ب وا الط اغ وت { "Muhakkak ki biz her ümmete Allah'a ibadet edip, tağutlardan kaçınmaları için bir peygamber gönderdik." (Nahl Suresi 36. ayet) Yüce Allah bütün kullara tağutu inkar edip, Allah'a iman etmelerini farz kılmıştır. İbni Kayyım şöyle demiştir: Tağut: Kulun haddini aşmasına sebeb olan (Allah'tan başka) ibadet edilen her mabud, (Onun dışında) kendisine tabi olunan ve kendisine itaat edilen her şeydir. Tağutlar pek çoktur. Başlıcaları beş tanedir: 1- İblis (Allah ona lanet etsin) 2- Kendisine ibadet edilen ve de bundan razı olan, 3- Kendisine ibadete çağıran 4- Gaybdan bir şey bildiğini iddia eden 5- Allah'ın indirdiğinden başkası ile hükmedenler. Buna delil ise Yüce Allah'ın şu sözüdür: 6 Buradaki rasul den kasıd insanlara şirkten tevhide yönelmeleri için davet yapan peygamber anlamındadır. Vahiy alan İlk nebi Adem (as), davetle görevli olan ilk rasul ise Nuh (as) dır. 17

18 اس ت م س }ال إ ك ر اه ف الد ين ق د ت ب ني الر ش د م ن ال غ ي ف م ن ي ك ف ر ب الط اغ وت و ي ؤ م ن ب ا لل ف ق د ب ال ع ر و ة ال و ث ق } ك " Dinde zorlama yoktur. Hak batıldan ayrılmıştır. Kim tağutu reddeder, Allah'a iman ederse kopması mümkün olmayan en sağlam kulpa tutunmuş olur. Allah her şeyi işiten ve bilendir." (Bakara Suresi 256. ayet) La İlahe İllallah'ın manası da budur. Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur: الص ال ة و ع م ود ه اإل س ال م األ م ر ر أ س ا ل ه ا د و ذ ر و ة س ن ام ه "İşin başı İslam, direği namazdır ve zirve noktası ise Allah yolunda cihaddır." 7 Doğrusunu en iyi bilen Allah tır. Yüce Allah Muhammed e, onun aile halkına ve ashabına salât ve selâm eylesin. 7 Tirmizi, İman No: Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir, demektedir. Bu, Muaz (ra)'dan gelen uzunca bir hadisten bir parçadır. 18

تلقني أصول العقيدة العامة

تلقني أصول العقيدة العامة تلقني أصول العقيدة العامة SORULU CEVAPLI AKİDE DERSLERİ Muellif: Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Soru 1: Rabbin kimdir? 1 Cevap 1: Rabbim Allahtır!

Detaylı

األصل الجامع لعبادة هللا وحده

األصل الجامع لعبادة هللا وحده األصل الجامع لعبادة هللا وحده İBADETİN MANASI Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) diyor ki: 1 Sana, tek olan Allah a ibadetin

Detaylı

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ)

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) ب ت خ ح ج ث Dil ucu ile üst uçlarından ا ذ ر ز Boğazın ağza en yakın olan kısmından Dil ucu ile üst diplerinden Peltektir. Boğazın orta kısmından Dudaklar

Detaylı

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur.

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur. 3 1 Değerli Kardeşim; Unutma! Dünya hayatı çabuk geçer, önemli olan bu dünya hayatında kendine, ailene, ümmete ve tüm insanlığa ne kadar faydalı olduğuna bakman ve bunun muhasebesini yapmandır. Toplumun

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS www.behcetoloji.com (40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS BİRİNCİ HADİS ف ض ل ت ع ل ى ا ل ن ب ي اء ب س ت أ ع ط يت ج و ام ع ال ك ل م و ن ص ر ت ل ي ال غ ن ائ م و ج ع ل ت ل ي ا ل ر ض ط ه ور ا و م س ج د ا و أ ر س

Detaylı

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER م ن ق ال ح ني ي س م ع ال م ؤ ذ ن و أ ن أ ش ه د أ ن ل إ ل ه إ ا ل ا ا لل و ح د ه ل ش ر يك ل ه و أ ان م امد ا ب د د ه و س و ل ه 1 س ض يت ب ا لل س ا ب و ب ح امد س و ل و ب ل و

Detaylı

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) YEMEN AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Muhammed b. Abdilvehhab ın, Yemen in Sahibi (Lideri) el- Bekbeli ye Göndermiş Olduğu Risalesi 1 Kitabında Hakkı indiren,

Detaylı

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Detaylı

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din DIN KAVRAMI ICERIK Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din SÖZLÜKTE DIN Cesitli sekilde anlasiliyor; Ilki hakimiyet, güc, üstünlük,

Detaylı

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Ders : 107 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 2 1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Saygı Çocukların anne-baba üzerinde hakkı olduğu gibi, anne babanın da çocukları üzerinde hakkı

Detaylı

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني 1436 HİLALİN BİR YERDE GÖRÜLMESİYLE ORUCA BAŞLAMAK الصيام برؤية واحدة باللغة الرتكية Muhammed b. Salih el-useymîn اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren

Detaylı

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir?

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Question Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Answer: Bazı özellikler değişik ve birçok şey ve bireylerde

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV)

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) ي و ه و ال ذ ي م د األ ر ض و ج ع ل ف يه ا ر و اس اث ن ي ن ي غ ش ي الل ي ل الن ه ا ر إ ن ف ي ذ ل ك م ت ج او ر ات و ج ن ات م ن أ ع ن اب و ز ر ع و ن يل ص ن و

Detaylı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı Onlardan bazıları م ن ه م Peygamberler ر س ل ك ل م Konuştu د ر ج ات Dereceler آ ت ي ن ا Verdik أ ي د ن ا Destekledik İhtilaf ettiler اخ ت ل ف وا Diledi ش اء م ن ه م Onlardan bazıları ي ر يد İstiyor أ ن

Detaylı

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR 1 Konumuzla İlgisi SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR (Radıyallahu anh) ح د ث ن ا ه ن اد ب ن الس ر ى ع ن ع ب د الر ح ن ب ن م م د ال م ح ار ب ع ن ع ب د الس ال م ب ن ح ر ب ع ن أ ب خ ال د الد اال ن ع ن أ ب خ

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 13. İHSAN SOHBETİ KONU : PEYGAMBERLERE İMAN Sohbetimize iman esaslarından Peygamberlere İman Konusunu işleyerek devam ediyoruz. Sohbetlerimize başladığımız günlerde de değindiğimiz üzere ilk olarak konularımız

Detaylı

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد 1436 TERÂVİH NAMAZININ FAZÎLETİ فضل صالة الرتاويح باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren Ali Rıza Şahin مراجعة يلع

Detaylı

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve إن ال ح م د ل ل ب س م االله الر ح م ن الر ح يم ذ و ع ي و س ت غ ف ر يى و س ت ع و ح م د ي ب ب ل ل م ه ش ر ر أ و ف س ىب م ه ئب ت سي أ ع م بل ىب م ه د ي ا ل ل ف ال م ض ل ل م ه ي ض ل ل ف ال ب د ي ل ي د أ ن

Detaylı

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab (Ey Müslüman!) Allah sana rahmeti ile muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Bunlar: Birincisi: İlim (Öğrenilmesi

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Îman, Küfür ve Tekfir 2

Îman, Küfür ve Tekfir 2 Îman, Küfür ve Tekfir 2 Bizi yoktan var eden Allah Teâlâ ya sonsuz hamt eder, onu tanımamak ve ona karşı nankörlük etmekten ona sığınırız. Hakla batılı, helal ile haramı ayırmak için gönderilen Hz. Muhammed

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 8- İHSAN SOHBETİ KONU : MELEKLERE İMAN - 2 Geçen haftadan kesitler: Bir önceki sohbetimizde iman esaslarından olan Meleklere İman konusunu işlemeye başlamıştık. MELEKLERİN MAHİYETİ İmanın şartlarından

Detaylı

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları DUA NIN ÖNEMİ و اذ ك ر ر ب ك ف ى ن ف س ك ت ض ر ع ا و خ يف ة و د ون ال ج ه ر م ن ال ق و ل ب ال غ د و و ا ل ص ال و ل ت ك ن م ن ال غ اف ل ي ن Hem Rabbini, içinden yalvararak

Detaylı

Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları

Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları Şeyh'ul İslam Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah), Mecmu a et-tevhid, 19-20 www.at-tawhid.org 1 Allah şöyle buyurmaktadır: {ال ح م د ل ل ه ر ب ال ع ال م ين

Detaylı

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir?

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde Çalışmak İbadet midir? 94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir? Neden ve Niçin Çalışırız? Çalışmak, bir iş meydana getirmek için zihnî ve bedenî güç sarf etmek, gayret etmek, uğraşmak demektir.

Detaylı

MÜNAFIKLARIN VASIFLARI MÜNAFIKLARIN VASIFLARI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a)

MÜNAFIKLARIN VASIFLARI MÜNAFIKLARIN VASIFLARI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) MÜNAFIKLARIN VASIFLARI Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Büyük Nifak ve Küçük Nifak Nifakın İki Kısmı ve Münafıkların Sıfatları Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) Allah onu Firdevs-i

Detaylı

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları)

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) SÜLEYMANİYE VAKFI UZAKTAN SEMİNER MERKEZİ (SUSEM) Ders: İslam Hukukuna Giriş Hafta-11 KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) Hazırlayan: Doç. Dr. Servet Bayındır İ.Ü. İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi

Detaylı

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri ب س م االله ار ح م ن ار ح يم ي و م ي ج م ع ك م ل ي و م ال ج م ع ذ ل ك ي و م الت غ اب ن Toplanma günü için sizi bir araya getireceği

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP والشرك التوحيد بيان املغرب يف أهل إىل رسالة TEVHİD VE ŞİRKİN BEYANI HAKKINDA MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 Tevhid ve Şirkin Beyanı Hakkında Şeyh Muhammed

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir?

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? "Peygamber" kelimesi dilimize Farsça dan geçmiş bir kelimedir. Pey haber, ber de getiren demektir. İkisi birden haber getiren demektir.

Detaylı

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman Ders : 6 Konu : Kitaplara İman a) Kitaplara Topyekün İman İmanın şartlarından bir tanesi de Allah ın insanlara yine insanlar arasından seçtiği peygamberleri vasıtasıyla kitaplar gönderdiğine iman etmektir.

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid Tevhidi Nasıl Gerçekleştirebilirim? Vaat edilmiş Olan Karşılık Nedir? كيف ح ق ق تلوحيد وا هو جلزاء لوعود ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ د صالح النجد Terceme: IslamQa koordinasyon:

Detaylı

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek 124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek Kendisini ifade etmek için açıklamalarda bulunmak ve anlamlı bir şekilde söz söylemek sadece insana mahsustur. Söz ki, onu insan için yaratan Allahu Teala dır. Rahman suresinde

Detaylı

ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? ] ريك Turkish [ Türkçe İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 20-432

Detaylı

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR 12. CÜZ KURAN OKULU HASAN TEMUR KURAN-DER 1 12. CÜZ Yeryüzünde ayakları ile yürüyen/hareket eden hiçbir yaratık yoktur ki Rızqı Allah a ait olmasın Onun karar kıldığı yeri de bilir, emanet bırakıldığı

Detaylı

Kolay Yolla Kur an ı Anlama

Kolay Yolla Kur an ı Anlama بسم هللا الرحمن الرحيم Kolay Yolla Kur an ı Anlama Ders 15 #kuranianlama Bu derste Kur an: Övme, Rukü, secde غ ف ر & ص ب ر ظ ل م ض ر ب : bilgisi Dil Eğitim ipucu: Alışkanlık haline getirme ve davranışlara

Detaylı

IGMG EV SOHBETLERİ DERSLERİ

IGMG EV SOHBETLERİ DERSLERİ 2. DERS: KONU: İMANIN ŞARTLARINA GENEL BAKIŞ Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Salat ve Selam O nun Elçisi Hz. Muhammed (sav) üzerine olsun. 1. Sohbetimizin ana konusu İman

Detaylı

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1 Ders : 10 Konu : Kıyamet Alâmetleri ve Ahiret Hayatının Devreleri (1) Bir önceki derste de ifade edildiği gibi, kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah (c.c.) bilir. Nitekim Cibril hadisi diye bilinen

Detaylı

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2)

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2) Ders: 13 Konu: Kader ve Kazaya İman (1) İmanın şartlarının 6.sı Kaza ve Kadere inanmaktır. Kader ne demektir? Kaza ne demektir? Önce kısaca bunların tarifini yapacağız, sonra da konuyu anlamaya çalışacağız.

Detaylı

DUHÂ SÛRESİ. Duhâ Sûresi Tefsîri 3

DUHÂ SÛRESİ. Duhâ Sûresi Tefsîri 3 إ ل ه ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل ف ل م ض ل ل ه و م ن ي ض ل ل ف ل ها د ي ل ه و أ ش ه د

Detaylı

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz?

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? Sorularlarisale.com Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? "Şeriat" denildiğinde, daha çok dinin ahkâm kısmı anlaşılır. Kur'an-ı Kerîm,

Detaylı

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar M. GÜNGÖR BAZI ÂYETLERİN ANLAMLARI İLE İLGİLİ MÜLAHAZALAR 113 Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar Mevlüt GÜNGÖR Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Önce, tek tek hepimizi, kendisine

Detaylı

5 Esas (el-mesail ul-hamsu l-vacibu Marifetuha) Şeyhu'l-İslam Muhammed bin Abdi'l-Vehhab (rh.a) Mütercim: Ebu Muhammed Selefi

5 Esas (el-mesail ul-hamsu l-vacibu Marifetuha) Şeyhu'l-İslam Muhammed bin Abdi'l-Vehhab (rh.a) Mütercim: Ebu Muhammed Selefi 5 Esas (el-mesail ul-hamsu l-vacibu Marifetuha) Şeyhu'l-İslam Muhammed bin Abdi'l-Vehhab (rh.a) Mütercim: Ebu Muhammed Selefi www.almuwahhid.com 1 Şeyhu'l-İslam Muhammed bin Abdi'l-Vehhab (rh.a) şöyle

Detaylı

PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM

PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM 1 PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM Abdurrahman b. Avf HZ. ABDURRAHMAN B. AVF (Radıyallahu anh) Babası, Avf b. Abdi Avf b. Hâris Annesi, Şifa bint Avf b. Abd b. Hâris. Şifa hatun Resûlullah ın ebesidir.

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٣-2012H Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

İNSANLARA İLİM ÖĞRETMENİN VE ONLARI İYİLİĞE DÂVET ETMENİN FAZÎLETİ. Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

İNSANLARA İLİM ÖĞRETMENİN VE ONLARI İYİLİĞE DÂVET ETMENİN FAZÎLETİ. Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin İNSANLARA İLİM ÖĞRETMENİN VE ONLARI İYİLİĞE DÂVET ETMENİN FAZÎLETİ ] تريك Turkish [ Türkçe Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 0-43 فضل تعليم جگا عوتهم ىل خلري»

Detaylı

Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü

Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2013-1434 الصلاة ىلع السقط

Detaylı

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ BERAT KANDİLİ Dr. Hamdi TEKELİ I- Konunun Plânı A- Beratın Kelime Anlamı B- Istılah Anlamı C- Kur an ve Sünnette Berat Kelimesi D- Berat Kandilinin Vakti E- Berat Kandilinin Değerlendirilmesi F- Berat

Detaylı

şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz VUKU BULMADAN ÖNCE BÜYÜDEN KORUNMANIN ŞER'Î YOLLARI الوساي ل لرشعية ليت ت ى ق بها السر قبل وقوعه ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz الشيخ عبد العز ز بن عبد االله بن باز Terceme:

Detaylı

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti İşte bu peygamberler (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık Onlardan bazısı Allah ile konuştu Ve bazısını derecelerle yükseltti İsa İbn-i Meryem e beyyineler verdik Ve onu Ruhul Quds ile destekledik Eğer

Detaylı

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster Âlemler İsmi ile ب س م ع ال م ين Gün Sahip م ال ك ي و م Gün Din الد ين إ ي ا İbadet ederiz Sen-senin ك ن ع ب د Yol göster اه د Yardım dileriz ن س ت ع ين Yol Biz-bizim ن ا ص ر اط O kimseler ki Dosdoğru

Detaylı

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek İdris YAVUZYİĞİT Müftü idrisyavuzyigit@hotmail.com ALLAH VE İNSAN Allah, insanı en mükemmel şekilde yaratmış, ruhundan üfleyerek şereflendirmiş,

Detaylı

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum gününün müslümanlar için önemi

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum gününün müslümanlar için önemi Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum gününün müslümanlar için önemi [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2014-1436 أهمية يوم مودل انليب

Detaylı

Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler Hamd, kuşkusuz sadece Allah Teâlâ ya mahsustur. Salat-u Selam, Allah ın habibi Muhammed Mustafa ve onun al ve ashabına olsun. Adak; Arapça ifadesiyle nezr sözünün tercümesidir.

Detaylı

(Tanımı ve Dayanağı)

(Tanımı ve Dayanağı) DERS -7 NİKAH-I İSLAM HUKUKU-I (Tanımı ve Dayanağı) Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR & Doç. Dr. Servet BAYINDIR İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri DERSİN AKIŞI Nikahın Sözlük Anlamı Nikahın

Detaylı

ON EMİR الوصايا لعرش

ON EMİR الوصايا لعرش ON EMİR الوصايا لعرش ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ د صالح الجد Terceme: IslamQa koordinasyon: Sitesi Islamhouse رجة: وقع الا سلا سو ال وجواب تسيق: وقع IslamHouse.com

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

ER-RİSALET'UL MUFİDE (TEVHİD, ŞİRK, KÜFÜR VE NİFAK KAVRAMLARI HAKKINDA FAYDALI, ÖNEMLİ VE DEĞERLİ BİR RİSALE) Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.

ER-RİSALET'UL MUFİDE (TEVHİD, ŞİRK, KÜFÜR VE NİFAK KAVRAMLARI HAKKINDA FAYDALI, ÖNEMLİ VE DEĞERLİ BİR RİSALE) Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh. ER-RİSALET'UL MUFİDE (TEVHİD, ŞİRK, KÜFÜR VE NİFAK KAVRAMLARI HAKKINDA FAYDALI, ÖNEMLİ VE DEĞERLİ BİR RİSALE) Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 A-TEVHİD 1 (الت وح يد ) Allah'a hamdolsun

Detaylı

118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ:

118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ: 118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ: الرحيم الرحمن الله بسم * ا ن ا ش ه ر ف ي ا ن ز ل ن اه ت ن ز ل ال ق د ر ل ي ل ة ال م ل اي ك ة و م ا و الر وح ا د ر اك م ا ل ي ل ة ال ق د ر * ل ي ل ة ال ق د ر خ ي

Detaylı

حديث توسل آدم نليب وتفس : {وابتغوا يله الوسيلة} şeyh Muhammed Salih el-muneccid

حديث توسل آدم نليب وتفس : {وابتغوا يله الوسيلة} şeyh Muhammed Salih el-muneccid Âdem aleyhisselamın Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem ile Tevessül Etmesi Hadisi ve «Sizi O na yaklaştıracak vesile arayın» Âyetinin Tefsiri حديث توسل آدم نليب وتفس : {وابتغوا يله الوسيلة} ] ريك

Detaylı

Kabir azabı kıyâmet kopuncaya kadar devam eder mi?

Kabir azabı kıyâmet kopuncaya kadar devam eder mi? Kabir azabı kıyâmet kopuncaya kadar devam eder mi? ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 03-434 هل ستمر اب القرب إىل قيام الساعة» اللغة الرت

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

Kaidetun Azimetun fi l Fark Beyn İbadet Ehl'ul İman ve l İslam ve Ehl'uş Şirk ve n Nifak

Kaidetun Azimetun fi l Fark Beyn İbadet Ehl'ul İman ve l İslam ve Ehl'uş Şirk ve n Nifak Kaidetun Azimetun fi l Fark Beyn İbadet Ehl'ul İman ve l İslam ve Ehl'uş Şirk ve n Nifak Şeyh'ul İslam İbni Teymiyye (661/728) www.at-tawhid.org 1 بسم هللا الرحمن الرحيم Hamd ve şükür Allah adır ve O ndan

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٤-2013K Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

YAHUDİLER ARALARINDA İMAN SAHİPLERİ ÇOK AZDIR

YAHUDİLER ARALARINDA İMAN SAHİPLERİ ÇOK AZDIR 13/07/2014 Selman UZUNLU Ağaçören İlçe Vaizi Aksaray YAHUDİLER ل ع ن ال ذ ين ك ف ر وا م ن ب ن ي إ س ر ائ يل ع ل ى ل س ان د او ود و ع يس ى اب ن م ر ي م ذ ل ك ب م ا ع ص وا و ك ان وا ي ع ت د و ن "İsrailoğullarından

Detaylı

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? Abdulkerim el-hudayr

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? Abdulkerim el-hudayr Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? ] تريك Turkish [ Türkçe Abdulkerim el-hudayr Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 0-43 هل لرسو صىل الله عليه

Detaylı

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7.

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla NÜZUL YERİ 1 4 SURENİN KİMLİĞİ MEKKE Mina Müzdelife Arafat Nuzul Sıra 7 KALEM SURESİ Ayet Sayısı 52 KABE Nuzul Yılı 1 2 5 Nuzul Ortamı: Müşriklere Cevap ve Tehdit İçermekte.

Detaylı

Mealli. Dua Mecmuası. Derleyen

Mealli. Dua Mecmuası. Derleyen Mealli Dua Mecmuası Derleyen مجموعة األدعية المأثورة مجعها أ ذ ك ار الص ب اح و ال م س اء SABAH ve AKŞAM DUALARI أ ذ ك ار الص ب اح ب ع د ص ا ة الص ب ح ي ق ول : الل ه م أ ن ت الس ا م و م ن ك الس ا م ت ب

Detaylı

Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis. İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis. İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis ] ريك Turkish [ Türkçe İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 حديث سلمان يض االله

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون Teravih 28 Haziran 1984 (Son Teravih) Yer : Dergah İmam Efendi : Muzaffer Ozak Cumhur Müezzinlik : Dergah Maalesef Yatsı namazı ve Teravih in ilk dört rekatı kayda alınamamış. Kayıt ilk dört rekattan sonra

Detaylı

EV SOHBETİ DERSLERİ. Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman

EV SOHBETİ DERSLERİ. Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman EV SOHBETİ DERSLERİ a) Âhiret Günü Ne Demektir? Âhiret, sözlük itibariyle son, sonra olan ve son gün manalarına gelir. Dinî terim olarak âhiret, Sȗr meleği İsrafil (a.s.)

Detaylı

MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI

MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI Muharrem ayı Müslümanların takvim başlangıcı, hicri yılbaşıdır. Rasul-i Ekrem (sav) Efendimiz Mekke de on üç yıl insanları Allah a davet etti. Bu daveti kabul etmeyen müşrikler

Detaylı

"Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? 7

Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? 7 KUR'ÂN AHLAKI * Allah'ın yeryüzünde en değerli, en şerefli ve en üstün yaratığı insandır. 1 Allah, insanı en güzel biçimde yaratmış, 2 ona ruhundan üflemiş, 3 onu akıl, irade, duygu ve birçok yeteneklerle

Detaylı

96. SOHBET Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek

96. SOHBET Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek 96. SOHBET Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek Merhamet kaynağını Alemlerin Rabbi olan Allah tan alan aşkın bir duygudur. Yaratılmış tüm varlıkta

Detaylı

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil.

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil. الد ر س األو ل Ders 1 sayfa1 Bu أ س م اء اإل ش ار ة İşaret isimleri Bayan ve müennes kelimeler için. Erkek ve kelimeler için. ھ ذ ا... ھ ذ ه İşaret zamiri Bu م ذ ك ر م ف ر د ھ ذ ا Çoğul İkil Tekil ھ ذ

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 8. HAFTA

Detaylı

Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar. Muhammed Salih el-muneccid

Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar. Muhammed Salih el-muneccid Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 هل شتط ف ملسح ع خلمار للمرأة شرتط للمسح ىلع» اللغة

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Ders : 57 Konu: Şeytanla Mücadele

Ders : 57 Konu: Şeytanla Mücadele Ders : 57 Konu: Şeytanla Mücadele Hani Rabbin (ezelde) Ademoğullarının sulblerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak, Ben sizin Rabbiniz değil miyim? demişti. Onlar da, Evet,

Detaylı

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI FİNAL SINAVI

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI FİNAL SINAVI DUZEM-İLİTAM Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI (18 Haziran 2013 Salı, Saat: 13:30) İLAHİYAT

Detaylı

RAMAZAN AYI VE KUR AN-I KERİM

RAMAZAN AYI VE KUR AN-I KERİM RAMAZAN AYI VE KUR AN-I KERİM Kuran-ı Kerim Ramazan Ayının kadir gecesinde inmeye başlamış, ihtiyaca göre çeşitli zaman dilimleri içinde parça parça Hz. Peygamber e vahyedilmiş ve bu süreç yaklaşık 23

Detaylı

ALLAH TEMİZLİĞE ÖZEN GÖSTERENLERİ SEVER

ALLAH TEMİZLİĞE ÖZEN GÖSTERENLERİ SEVER ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 191 ALLAH TEMİZLİĞE ÖZEN GÖSTERENLERİ SEVER Değerli Müminler! Bugünkü konuşmamız temizlikle ilgili olacaktır. Peygamberimize ilk vahiy Hira Dağı nda bir mağarada gelmişti. Kendisine

Detaylı

ŞABAN'IN 30. GECESİ HİLAL GÖRÜLMEDİĞİ ZAMAN (NE YAPILIR?)

ŞABAN'IN 30. GECESİ HİLAL GÖRÜLMEDİĞİ ZAMAN (NE YAPILIR?) 1436 ŞABAN'IN 30. GECESİ HİLAL GÖRÜLMEDİĞİ ZAMAN (NE YAPILIR?) إذا لم ير اهلالل يللة اثلالثني من شعبان باللغة الرتكية Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn اسم املؤلف عبد اهلل بن عبد الرمحن اجلربين Çeviren

Detaylı

HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh)

HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh) 1 HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh) Zübeyir b. Avvâm b. Huveylid b. Esed el-kuraşî el-esedî. Künyesi: Ebu Abdullah dır. Hz. Peygamber in (s.a.) halası Safiyye bint

Detaylı

İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları

İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları Nimetlerini rızası doğrultusunda elde etmenin yollarını bize bahşeden Allah Teâlâ ya hamd olsun. Bu yolları bize açıklayan Resulüne ve al-i ashabına salat-u selam olsun.

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid Abdest Alırken Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Katındaki Makamı ile Dua Etmek لاعء أثناء الوضوء ب ا ه ليب ص االله عليه وسلم ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ

Detaylı

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir. ال ي ل دغ الم ؤم ن م ن ج ح ر مر ت ي ن Mü min bir yılan deliğinden iki defa ısırılmaz. إن م م ا أد ر ك الن اس م ن ك الم الن ب و ة األول ى : إذ ا ل م ت س ت ح ف اص نع ش ئ ت م ا İlk peygamberlerden itibaren

Detaylı

Ev Sohbetleri 33. Ders : 33 Konu: EMR-İ Bİ L MA RÛF NEHY-İANİ L MÜNKER 1

Ev Sohbetleri 33. Ders : 33 Konu: EMR-İ Bİ L MA RÛF NEHY-İANİ L MÜNKER 1 Ders : 33 Konu: EMR-İ Bİ L MA RÛF NEHY-İANİ L MÜNKER 1 ب س م ا ه لل ال هرح م ن ال هرحي م و ل ت ك ن م نك م أ همة ي د ع ون إ ل ى ال خ ي ر و ي أ م ر ون ب ال م ع ر وف و ي ن ه و ن ع ن ال م نك ر و أ ول ئ ك ه

Detaylı

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar 9 بسم االله الرحمن الرحيم İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar, insanları suç işlemekten alıkoymak için vardır. Allah ( ) şöyle buyurmaktadır: "Kısasta sizin و ل ك م ف ي ال ق ص اص ح ي اة ي ا أ

Detaylı

DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh)

DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh) 1 Saîd b. Zeyd b. Amr b. Nüfeyl el-kureşî. DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh) Babası Zeyd b. Amr b. Nüfeyl olup, nesebi Ka b da Resûlüllah (s.a.) ile birleşmektedir. Annesi Fatıma

Detaylı

Ehl-i Sünnete Göre Müteşâbih Âyet ve Hadîs-i Şerîfler

Ehl-i Sünnete Göre Müteşâbih Âyet ve Hadîs-i Şerîfler Ehl-i Sünnete Göre Müteşâbih Âyet ve Hadîs-i Şerîfler Bizi yoktan var eden Allah Teâlâ ya sonsuz hamt eder, onu tanımamak ve ona karşı nankörlük etmekten ona sığınırız. Hakla batılı, helal ile haramı ayırmak

Detaylı