T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI"

Transkript

1 T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı ire şknlığı KİTPÇIK TÜRÜ YINIRLIK VE İSKN KNLIĞI TEKNİK RŞTIRM VE UYGULM GENEL MÜÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVE YÜKSELME SINVI yın ı ve Soyı : y Numrsı (T.. Kimlik No) : 3. GRUP: İRİ İŞLER ŞUE MÜÜRÜ 22 KSIM 2008 St:14.00 İKKT: 1. Soru kitpçıklrını kontrol eerek, skı htsı oln kitpçığın eğiştirilmesi için slon sorumlulrın şvurunuz. 2. Soru kitpçığınki çıklmlrı okuyunuz. 3. Sınv hesp mkinesi, ep telefonu ve çğrı ihzı kullnılmsı ysktır. u ihzlrı sınv şlmn öne slon şknın teslim einiz. EVP KÂĞII İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. evp kâğıı üzerine yzğınız yzı ve ypğınız işretlemelere kurşun klemen şk klem kullnmyınız. 2. Size verilen evp kâğıın yzılı oln ilgilerin size it olup olmığını kontrol einiz ve kitpçık türünü mutlk işretleyiniz. 3. evplrınızı evp kâğıın şğıki örnekte oluğu gii yuvrlğı, ışın tşırmn işretleyiniz. Ynlış krlmlrınızı üzeltirken yuvrlğın içini temize siliniz. ÖRNEK KOLM: SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLM 1. Soru kitpçığın 100 soru ulunmktır. Kitpçık için verilen evplm süresi 110 kikır. 2. Her sorunun ört seçeneği vrır. ört seçenekten see ir tnesi oğru evptır. 3. evplrınız punlnırken her oğru ev pun verileek, ynlış evplrınız ikkte lınmyktır. 4. Size yrı ir krlm kâğıı verilmeyeektir. Soru kitpçığınızın içineki oş lnlrı krlm ypmk için kullnilirsiniz. Sorğınız ir şey vr mı? Vrs, şimi sorunuz; sınv şlıktn sonr sorulrınız evp verilmeyeektir. Hzır mısınız? Sınv, okulun ütün slonlrın ynı n şlyğı için şlm zilini erere ekleyelim. Hepinize şrılr ileriz. (Slon şknı şlm ve itiş stini thty yzktır.) u kitpçığın her hkkı sklıır. Hngi mçl olurs olsun, kitpçığın tmmının vey ir kısmının Millî Eğitim knlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müürlüğünün yzılı izni olmn kopy eilmesi, fotoğrflrının çekilmesi, ilgisyr ortmın lınmsı, herhngi ir yoll çoğltılmsı, yyımlnmsı vey şk ir mçl kullnılmsı ysktır. u ysğ uymynlr, oğileek ezi sorumluluğu ve kitpçığın hzırlnmsınki mli külfeti peşinen kullenmiş syılır. ŞLYINIZ ENİLMEEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 İRİ İŞLER ŞUE MÜÜRÜ 1. şğıkileren hngisi Egemenliğin kyıtsız şrtsız Millete it oluğu ilkesini vurgulyn nys hükümlerinen eğilir? ) Hiçir kimse vey orgn kynğını nys n lmyn ir evlet yetkisi kullnmz. ) Egemenliğin kullnılmsı hiçir surette hiçir kişiye, zümreye vey sınıf ırkılmz. ) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerrsı ntlşmlr knun hükmüneir. ) Türk Milleti egemenliğini nys nın koyuğu esslr göre yetkili orgnlr eliyle kullnır. 2. şğıkileren hngisi, T.. nyssı n yer ln temel hk ve hürriyetlerin nitelikleri rsın yer lmz? ) okunulmzlık ) Sınırsızlık ) Vzgeçilmezlik ) evreilmezlik 3. Sosyl ve ekonomik gelişmeyi sğlmk Sğlıklı ve üzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek Kmu mllrını korumk T.. nyssı n göre yukrıki mçlrı gerçekleştirmek için hngi hürriyet knunl sınırlnırılilir? ) Yerleşme ) üşüne ) Herleşme ) Hk rm 4. T.. nyssı n göre şğıkileren hngisi, siysi prtilere üye olilir? ) Hâkimler ve svılr ) Yüksel yrgı orgnlrı mensuplrı ) Silhlı kuvvetler mensuplrı ) İşçi niteliği tşıyn kmu görevlileri 5. T.. nyssı n göre Kişinin Hklrı ve Öevlerinen hklrın korunmsıyl ilgili olrk şğıki hükümleren hngisi knuni hâkim güvenesi kpsmınır? ) Suçluluğu hükmen sit oluny kr kimse suçlu syılmz. ) Hiçir mhkeme görev ve yetkisi içineki vy kmktn kçınmz. ) Hiç kimse knunen ti oluğu mhkemeen şk ir meri önüne çıkrılmz. ) Kimseye suçu işleiği zmn knun o suç için konulmuş oln ezn h ğır ir ez verilemez. 6. T.. nyssı n göre r seçimlerle ilgili şğıki hükümleren hngisi oğruur? ) Genel seçimen yirmi ört y geçmeikçe r seçim ypılmz. ) Her seçim önemine ir ef r seçim ypılır. ) Genel seçimlere ltı y kl r seçim ypılmz. ) oşln üyeliklerin syısı nk üye tm syısının yüze onunu uluğu hâllere r seçimlerin ypılmsın krr verilir. 7. I- Ysm okunulmzlığının klırılmsın vey milletvekilliğinin üşmesine ir Melis Genel Kurulu Krrı II- Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler rsı ntlşmlr III- Olğnüstü hâllere çıkrıln knun hükmüne krrnmeler T.. nyssı n göre yukrıkileren hngisi y hngileri hkkın nysy ykırılık iisıyl iptli için nys Mhkemesine şvurulilir? ) Ylnız I ) I II ) I III ) II III 8. T.. nyssı n göre şğıkileren hngisi umhurşknının yrgı ile ilgili görev ve yetkilerinenir? ) Yrgıty üyelerini seçmek ) Üniversite rektörlerini seçmek ) evlet enetleme Kurulunun üyelerini ve şknını tmk ) Hâkimler ve Svılr Yüksek Kurulu üyelerini seçmek 9. T.. nyssı n göre, Türkiye üyük Millet Melisinin elli ir konu ilgi einmek için yptığı inelemeen iret oln ilgi einme ve enetim yolu şğıkileren hngisiir? ) Soru ) Genel görüşme ) Melis rştırmsı ) Melis soruşturmsı 10. T.. nyssı n göre, sıkıyönetim ve olğnüstü hâller sklı klmk üzere şğıkileren hngisi knun hükmüne krrnmelerle üzenlenemez? ) ilenin korunmsı ) ilekçe hkkı ) Sosyl güvenlik hkkı ) Eğitim ve öğrenim hkkı 2

3 İRİ İŞLER ŞUE MÜÜRÜ 11. Sivs Kongresi hngi trihte ypılmıştır? ) 28 Ok 1920 ) 22 Hzirn 1919 ) 4 11 Eylül 1919 ) 23 Temmuz 7 ğustos İstnul Hükûmeti, şğıki gelişmeleren hngisiyle Temsil Heyetinin hukuksl vrlığını tnımıştır? ) İstnul un işgliyle ) I. İnönü Svşı nın kznılmsıyl ) msy Genelgesi nin yyımlnmsıyl ) msy Görüşmelerinin ypılmsıyl 13. Lozn görüşülen şğıki konulrn hngisi üzerine, sonrn ir eğişiklik vey görüşme ypılmmıştır? ) oğzlr ) Kpitülsyonlr ) Irk Sınırı ) Suriye Sınırı 14. şğıki inkılplrn hngisi iğerlerinen öne gerçekleşmiştir? ) Sltntın klırılmsı ) umhuriyetin ilnı ) Hlifeliğin klırılmsı ) Tevhi-i Terist Knunu nun kulü 15. Türkiye e eğitim sistemi şğıki knunlrn hngisiyle üzenlenmiştir? ) Kotj Knunu ile ) Tevhi-i Terist Knunu ile ) Türk Meeni Knunu ile ) Teşkilt-ı Essiye Knunu ile 16. Türk kınlrı şğıki hklrn hngisine ir çok vrup ülkesi kınlrınn h öne kvuşmuştur? ) oşnm hkkı ) Meslek seçme hkkı ) Seçme ve seçilme hkkı ) Mirstn eşit py lm hkkı 17. ttürk ilkelerinin, yeni Türk evletinin temel ilkeleri olrk nys y girmesi hngi yıl gerçekleşmiştir? ) 1921 ) 1923 ) 1924 ) Millî klkınmnın sğlnmsın fertlerin ypmyğını evletin ypmsı essın ynn ilke şğıkileren hngisiir? ) Liklik ) evletçilik ) Hlkçılık ) Milliyetçilik 19. ir evletin millî menftlerini sğlmk ve millî heeflerini ele etmek için kullnileeği mi ve mnevi unsurlrın tümüne ne verilir? ) Millî güç ) Millî güvenlik ) Millî menft ) Sefererlik 20. umhurşknı nın ktılmığı urumlr Millî Güvenlik Kurulu, kimin şknlığın toplnır? ) şkn ) İçişleri knı ) Millî Svunm knı ) Genelkurmy şknı syılı Knun göre, şğıkileren hngisi iri ve mli işler iresi şknlığının görevlerinen eğilir? ) knlığın mli işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek ) Süreli evrkın zmnın işleme konulmsını sğlmk ) knlık personelinin ve ilelerinin sğlık hizmetlerinen yrrlnmlrını sğlmk ) knlık personeli ile ilgili hizmet önesi ve hizmet içi eğitim progrmlrını üzenlemek ve uygulmk 22. şğıkileren hngisi Genel Yönetim merkez örgütü içine yer lmz? ) knlr Kurulu ) umhurşknı ) Millî Güvenlik Kurulu ) knlıklr 23. şğıkileren hngisi merkezeki yrımı kuruluşlrn eğilir? ) Syışty ) Millî Güvenlik Kurulu ) evlet Plnlm Teşkiltı ) Türkiye Ryo ve Televizyon Kurumu 3

4 İRİ İŞLER ŞUE MÜÜRÜ 24. Hizmet yerinen yönetim kuruluşlrının özellikleri ile ilgili olrk şğıkileren hngisi ynlıştır? ) Tüzel kişilikleri yoktur. ) Genel yönetimin vesyet enetimi vrır. ) Kenilerine özgü ml vrlıklrı ve ütçeleri vrır. ) ir ys ile vey ysnın veriği yetkiye ynrk yönetsel krrl kurulurlr syılı evlet Memurlrı Knunu n göre şğıkileren hngisi evlet memuru olmy engel teşkil etmez? ) İstiml ve istihlk kçkçılığı ) İhtils ) İrtikâp ) Zimmet syılı evlet Memurlrı Knunu n göre, ylıktn kesme ve keme ilerlemesini ururm ezsı verilen evlet memurlrı şğıki görevleren hngisine tnilirler? ) üyükelçi ) ire şknı ) Şue müürü ) Genel müür yrımısı syılı evlet Memurlrı Knunu n göre sınıflrın 1, 2, 3 ve 4. ereelerineki krolrın, eree yükselmesineki süre kyı rnmksızın, tnmsınki usule göre h şğıki ereeleren hngi sınıf tm ypılmz? ) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ) Genel İre Hizmetleri Sınıfı ) Teknik Hizmetler Sınıfı ) Sğlık Hizmetleri Sınıfı syılı evlet Memurlrı Knunu n göre, yurt içine ve yurt ışın sürekli görevle tnn memurlrın eşlerine, memuriyetleri süresine her efsın ir yıln z olmmk üzere en çok kç yıl kr ylıksız izin verileilir? ) 10 ) 8 ) 6 ) syılı evlet Memurlrı Knunu n göre, siil rporu vermeye yetkili siil mirleri, kurumlrın, şğıkileren hngisinin olumlu görüşü lınmk suretiyle elirlenir? ) Vli ) Mliye knlığı ) İçişleri knlığı ) şknlık evlet Personel şknlığı syılı evlet Memurlrı Knunu n göre, evlet memurlrın verileek isiplin ezlrının tnımlrı ile ilgili şğıkileren hngisi oğru eğilir? ) Uyrm: Memur, görevine ve vrnışlrın h ikktli olmsı gerektiğinin yzı ile ilirilmesiir. ) Keme ilerlemesinin ururulmsı: Fiilin ğırlık ereesine göre memurun ulunuğu kemee ilerlemesinin 1 3 yıl ururulmsıır. ) Kınm: Memur, görevine ve vrnışlrın kusurlu oluğunun yzı ile ilirilmesiir. ) ylıktn kesme: Memurun net ylığınn 1/4 1/8 rsın kesinti ypılmsıır syılı evlet Memurlrı Knunu n göre isiplin kurulu ve yüksek isiplin kurulunun osyki isiplin ezsını reetmesi hâline, tmy yetkili mirler kç gün içine şk ir isiplin ezsı vermekte seresttir? ) 5 ) 10 ) 15 ) syılı evlet Memurlrı Knunu n göre şğıkileren hngisi, göreven uzklştırm yetkisine ship olnlrn iri eğilir? ) knlık ve genel müürlük müfettişleri ) ire şknı ) Kymkm ) Vli syılı evlet Memurlrı Knunu n göre hyt ve sğlık için tehlike rz een hizmetlere çlışnlr öenen pry ne verilir? ) İş riski zmmı ) İş güçlüğü zmmı ) Mli sorumluluk tzmintı ) Elemn teminineki güçlük zmmı 4

5 İRİ İŞLER ŞUE MÜÜRÜ syılı evlet Memurlrı Knunu n göre gerekli hâllere mlî yılın ikini yrısı için, Genel ütçe Knunu ile tespit eilen ktsyılrı şğıkileren hngisi eğiştirmeye yetkiliir? ) TMM ) Mliye knı ) knlr Kurulu ) şkn 35. şğıki ümleleren hngisi isim ümlesiir? ) Hstlnığı için evine gitti. ) Ttlı il yılnı eliğinen çıkrır. ) İşleyen emir ps tutmz. ) Onun olylrn heri yok. 36. şğıki ümlelerin hngisine ki nin yzımı ynlıştır? ) Türk ili, illerin en zenginlerinenir; yeter ki u il şuurl işlensin. ) Geçmiş zmn olurki hyli ihn eğer. ) m geli mi ki? ) Olmz ki öyle. 37. Resmî yzışmlr gönerilen mkm l ilgili olrk şğıkileren hngisi ynlıştır? ) Kişilere yzıln yzılr unvn üyük hrflerle yzılır. ) Konunun son stırınn sonr kâğıı ortlyk içime üyük hrflerle yzılır. ) Kişilere yzıln yzılr syın kelimesinen sonr küçük, soyı üyük hrflerle yzılır. ) Yzının göneriliği yerin elirlenmesine ilişkin iğer hususlr prntez içine küçük hrflerle ikini stır yzılır. 38. Hlkl ilişkiler süreine özel ve kmu kuruluşlrının ütün yönleriyle hlk ynsıtılmsı, ypı ve görevlerine ilişkin ilgi ve herlerin üzenli içime hlk uyurulmsın ne verilir? ) İln (uyuru) ) Propngn ) Reklm ) Tnıtm 39. şğıkileren hngisi hlk ilişkilere kullnıln sürekli sergiler için söylenemez? ) Serginin ğır, üyük prçlrn kurulu olmmsı tşınilir olmsı gii niteliklere ikkt eilir. ) Konu ğınık ir içime eğil iririni izleyen prçlr hâline sunulmlıır. ) Sergi girişine hzırlnn roşürlerin gelenlere ğıtılmsı yrrlıır. ) Pnolrın ynı sır sergie mketler ve gerçek örnekler ulunurmk yrrlıır. 40. ir tkım ilgilerin ve semollerin ir tkım heefler trfınn üretilmesi, geniş insn topluluklrın iletilmesi ve u insnlr trfınn yorumlnmsı süreine ne enir? ) Kişi içi iletişim ) Kişilerrsı iletişim ) Kitlesel iletişim ) Örgütsel iletişim 41. Emirlerine ve ztlrın tşıt thsis eilen mkm, şğıkileren hngisiir? ) kn ) Müsteşr ) Müşvir ) Şue Müürü 42. Mkm hizmetlerine tşıt thsis eilen mkm, şğıkileren hngisiir? ) knlık Müşviri ) Enformsyon Müşviri ) knlık Müsteşrı ) Svunm Sekreteri 43. ir tşıtın hury yrılmsı için şğıki gerekçeleren hngisi yeterliir? ) rın rızlı olmsı ) Moelinin eski olmsı ) 10 yşınn üyük olmsı ) Ekonomik ömrünü olurmuş olmsı 44. Ekonomik ömrünü olurmuş ir tşıtın stışını şğıki knlıklrn hngisi ypr? ) Mliye knlığı ) şknlık ) rın shii oln knlık ) Gümrükleren sorumlu evlet knlığı 5

6 İRİ İŞLER ŞUE MÜÜRÜ 45. şğıki evrklrn hngisi işlemi tmmlnıktn sonr Kozmik üro muhfz ltın lınır? ) kn gelen herhngi ir evrk ) Müsteşr vey Müsteşr Yrımılrın gelen herhngi ir evrk ) knlıklrn ve iğer resmî kuruluşlrn gelen herhngi ir evrk ) knlık ın gelen kontrollü (Çok Gizli) evrk 46. knlık eline ulunn rşiv mlzemesinin, kurum rşivine ekletilme ve sklnm süreleri irim rşivlerineki sklnm sürelerine göre kç yıl rsınır? ) 8-10 ) ) ) Kurum rşivi yıklm ve İmh Komisyonu üyesi kç kişien kurulur? ) 2 ) 3 ) 4 ) yıklm ve İmh Komisyonu üyeleri her yıl hngi y çlışmy şlr? ) Mrt ) Şut ) Ok ) Nisn 49. Stnrt osy Plnı, şknlığın hngi Genelgesi ile uygulmy konulmuştur? ) 2005/5 ) 2005/6 ) 2005/7 ) 2005/8 50. evlet memurlrın verileek oln giyeek yrımı hzırlnırken şğıki yönetmelikleren hngisinen yrrlnılır? ) evlet Memurlrı Yönetmeliği ) Giyim Yönetmeliği ) ütçe Pln Yönetmeliği ) isiplin Yönetmeliği syılı İş Knunu n ti S/S personeline verileek oln koruyuu giyim ve kişisel korunm teçhiztı, şğıkileren hngisi göz önüne lınrk hzırlnır? ) Toplu İş Sözleşmesi ) Giyim Yönetmeliği ) 4857 syılı İş Knunu ) ütçe Knunu 52. y memur olrk tnn personelin giyeek yrımınn yrrlnırılilmesi ile ilgili olrk şğıkileren hngisi oğruur? ) sleti onylnın yrrlnırılır. ) Hiçir surette yrrlnırılmz. ) Senee iki kez yrrlnırılır. ) iğer personellerle ynı n yrrlnırılır syılı evlet Memurlrı Knunu n ti personele verileek oln giyeek yrımı ihle şmsınn öne onylnmk üzere knlığın hngi irimine gönerilir? ) Personel iresi şknlığın ) Ypı İşleri Genel Müürlüğüne ) İri ve Mli İşler iresi şknlığın ) Teftiş Kurulu şknlığın 54. rzi ve şntiyelere görevli teknik personelin giyeek yrımınn yrrlnırılmsı ile ilgili olrk şğıkileren hngisi oğruur? ) Her zmn yrrlnırılır. ) En z 90 iş günü fiilen rzie görevli olmlrı ve (rzi oluru ile isptlnmsı) hâline ) En z 30 iş günü fiilen rzie görevli olmlrı ve (rzi oluru ile isptlnmsı) hâline ) En z 60 iş günü fiilen rzie görevli olmlrı ve (rzi oluru ile isptlnmsı) hâline 55. Özel güvenlik şirketinin yetkileri şğıki hngi Knun l sınırlıır? ) 5188 syılı Knunl ) 5288 syılı Knunl ) 4188 syılı Knunl ) 5189 syılı Knunl 56. Ziyretçi efteri en z kç yıl süre ile muhfz eilir? ) 1 ) 2 ) 3 ) Giriş krtlrı n hizmet irimlerine hngi mkm trfınn onylnrk stırılır? ) İri ve Mli İşler iresi şknlığın ) Genel Müür Yrımılrın ) yniyt Symnın ) İri İşler Şue Müürlüklerine 58. Klorifer kznın it uvrlrı en z kç sıklığ ynıklı mlzemeen ypılır? ) 1150 ) 550 ) 500 ) 400 6

7 İRİ İŞLER ŞUE MÜÜRÜ 59. şğıki kurumlrn hngisi Sotjlr Krşı Korum Yönetmeliği kpsmı ışınır? ) let knlığı ) Millî Svunm knlığı ) yınırlık ve İskân knlığı ) Enerji ve Tii Kynklr knlığı 60. şğıkileren hngisi evlet memurlrının öev ve sorumluluklrınn eğilir? ) Skt ) Ml ilirimi ) vrnış ve işirliği ) İsnt ve iftirlr krşı korum 61. evlet memurlrının ksıt, kusur, ihml vey teirsizliği sonuu ire zrr uğrtılmışs, u zrrın ilgili memur trfınn hngi eel üzerinen öenmesi esstır? ) Ryiç eeli ) Stış eeli ) Kyıt eel ) Komisyon elirlenen eel 62. Kro İhsı, Serest ırkm ve Kro eğişikliği ile Krolrın Kullnım Usul ve Esslrı Hkkın Yönetmelik hükümleri gereğine, oş kro eğişikliği ile ilgili olrk şğıkileren hngisi oğruur? ) şknlık onyı ile ypılır. ) knlr Kurulu Krrı ile ypılır. ) İlgili kn ve şknın onyı ile ypılır. ) knlr Kurulu Krrı ve umhurşknı onyı ile ypılır. 63. şğı syıln hâlleren hngisi evlet memurluğun lınm engel teşkil eer? ) Rüşvet suçunn mhkumiyet ) Trfik suçunn 9 y hpis ezsı ile mhkum olmk ) Tksirli ir suçtn olyı 1 yıl hpis ezsı ile mhkum olmk ) Görevi ihml suçunn olyı 6 y hpis ezsı ile mhkum olmk syılı Knun göre evlet memurlrı, kmu hizmetleri ile ilgili gizli ilgileri hngi urum çıklyilirler? ) Emekli oluklrın ) Görevlerinen istif etmeleri hâline ) Yetkili knın yzılı izin vermesi hâline ) ulunuklrı göreve şk ir göreve tnmlrı hâline 65. şğıkileren hngisi yer eğiştirme suretiyle tmlr ilişkin temel ilkeleren eğilir? ) u tür tmlr, ekonomik, sosyl, kültürel ve ulşım şrtlrı yönünen enzerlik ve ykınlık gösteren iller gruplnırılrk oluşturuln ölgeler rsın ypılır. ) u tür tmlr memurlrın ölgeler rsın il ve engeli ğılımını sğlmk esstır. ) u tür tmlr zorunlu hizmet süreleri ikkte lınrk ypılır. ) u tür tmlr kro imknlrı göz önüne ulunurulur. 66. Kç efn fzl keni istekleriyle memurluktn çekilenler vey çekilmiş syılnlr tekrr memurluğ tnmzlr? ) 1 ) 2 ) 3 ) Göreve yükselme eğitimi toplm kç sttir? ) 65 ) 73 ) 74 ) Görev sırsın İş rkşlrın ve iş shiplerine söz vey hreketle stşmk fiilini işleyen ir memur verileek oln isiplin ezsı şğıkileren hngisiir? ) Uyrm ) Kınm ) ylıktn kesme ) evlet memurluğunn çıkrm 69. Tşr teşkiltın görev ypn yınırlık ve İskn Müürü hkkın teklif eilen keme ilerlemesinin ururulmsı ezsını görüşmeye şğıkileren hngisi yetkiliir? ) Vli ) İl isiplin Kurulu ) knlık isiplin Kurulu ) knlık Yüksek isiplin Kurulu 7

8 İRİ İŞLER ŞUE MÜÜRÜ 70. Uyrm, kınm ve ylıktn kesme ezlrını, isiplin mirleri soruşturmnın tmmlnığı günen itiren ne kr süre içine vermek zorunırlr? ) 7 gün ) 15 gün ) 1 y ) 6 y 71. şğıkileren hngisi 657 syılı Knun ile elirtilen, göreven uzklştırmy yetkili mkmlrn eğilir? ) İl müürleri ) İllere vliler ) knlık müfettişleri ) tmy yetkili mirler 72. İki yıl üst üste olumsuz siil ln evlet memurun şğıki işlemleren hngisi ypılır? ) Emekliye sevk eilir. ) Görevle ilişiği kesilir. ) Geçii görevlenirilir. ) şk ir siil mirinin emrine tnır. 73. evlet memurlrının şğı elirtilen tevi süresi ve istirht rporlrınn hngisi hstlık iznine önüştürülemez? ) Sğlık kurulu rporlrı ) Tek hekim rporlrı ) ykt tevi süreleri ) Ytklı tevi süreleri 74. şğıki üretsiz izinleren hngisi mirin tkirine ırkılmmıştır? ) oğum ypnlr ) 10 hizmet yılını tmmlynlr ) Hyti tehlike ve ğır hstlık hâline ) Yetiştirilmek üzere yurt ışın gien memurlrın eşlerine verileek ylıksız izin syılı Knun göre trihinen sonr Snık iştirkçisi oln kın memurlr 25 fiili hizmet yılını olurmlrı ve istekleri hâline kç yşın emekliye yrılilir? ) 50 ) 52 ) 55 ) Snık iştirkçilerinin veftı hâline, 5434 syılı Knun un ilgili me hükümleri uyrın, ul ve yetimlerine yşlılık ylığının ğlnilmesi için en z kç yıl fiili hizmetinin ulunmsı gerekir? ) 5 ) 6 ) 9 ) Hrırh Knunu n göre şğıki hngi urum sürekli görev yolluğu öenmez? ) İlk ef memur olrk tnnlr ) Eşinin çlıştığı yere nkil tleine ulunnlr ) Öğrenim neeni ile ilgili nkil tleine ulunnlr ) Sğlık neeni ile ilgili nkil tleine ulunnlr 78. sgri geçim inirimi üçünü çouk için sgri üretin yüze kçı ornın uygulnır? ) % 5 ) % 10 ) % 15 ) % İşçi personelin, skerlik orçlnmsın krşılık kıem tzmintı hngi hâle öenir? ) İşçinin veft etmesi ) İşçinin istif etmesi ) İşçinin nkil olmsı seeiyle ) Yşlılık, emeklilik vey mlullük ylığı yhut toptn öeme hâline syılı Knun göre işçinin trifi şğıkileren hngisiir? ) ir iş yerine üretim ypn kişiye işçi enir. ) ir iş sözleşmesine ynrk çlışn gerçek kişiye işçi enir. ) ir iş yerine SSK Knunun ti olrk çlışn kişilere işçi enir. ) İşveren ın hreket een ve işin, iş yerinin ve işletmenin yönetimine görev ln kişilere işçi enir /12/1983 trih ve 180 syılı Knun Hükmüne Krrnme şğıkileren hngisiir? ) Kmu İhle Knunu ) knlıklrın Kuruluşu ve Görev Esslrı Hkkın Knun ) Genel Kro ve Usulü Hkkın Knun Hükmüne Krrnme ) yınırlık ve İskn knlığı nın Teşkilt ve Görevleri Hkkın Knun Hükmüne Krrnme 82. şğıki irimleren hngisi yınırlık ve İskn knlığı nın n hizmet irimiir? ) Ypı İşleri Genel Müürlüğü ) Personel iresi şknlığı ) Tpu ve Kstro Genel Müürlüğü ) Yüksek Fen Kurulu şknlığı

9 İRİ İŞLER ŞUE MÜÜRÜ 83. Ön mli kontrol fliyetini yürütmek görevini hngi irim yerine getirir? ) Hukuk Müşvirliği ) Teftiş Kurulu şknlığı ) Strteji Geliştirme şknlığı ) Teknik rştırm ve Uygulm Genel Müürlüğü 84. knlık personelinin tm, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri ypmk görevi hngi irim trfınn yerine getirilir? ) Hukuk Müşvirliği ) Personel iresi şknlığı ) Strteji Geliştirme şknlığı ) İri ve Mli İşler iresi şknlığı 85. Tii fete uğryileek ölgeleri tespit etmek, fetlerin önlenmesi için gerekli teirleri lmkl görevli irim hngisiir? ) Teknik rştırm ve Uygulm Genel Müürlüğü ) Kryollrı Genel Müürlüğü ) Ypı İşleri Genel Müürlüğü ) fet İşleri Genel Müürlüğü 86. Konut thsis komisyonlrı kç sil, kç yeek üyeen oluşur? ) 3 sil 1 yeek üye ) 3 sil 2 yeek üye ) 4 sil 2 yeek üye ) 2 sil 2 yeek üye 87. elirtilen süreler sonun kmu konutlrı oşltılmz ise thsise yetkili mkm trfınn hngi merilere şvurulur? ) Mülki vey skeri mkmlr ) knlık mkmın ) ire şknın ) mirine 88. Yemek servis hizmetlerini yürüten komisyonlr şğıkileren hngisi ulunmz? ) Müür ) Stınlm vey mr memuru ) Muhsee memuru ) Tilot şefi 89. Kmu kurumlrının misfirhnelerinen yrrlnk kmu personeline uygulnk üretler trife ütçe Knunu nun hngi etveline elirtilen günelik miktrlrı göz önüne lınrk hesplnır? ) E ) ) H ) 90. Konut thsis tleplerinin eğerlenirilmesi yılın hngi yın ypılır? ) Ok ) Şut ) Mrt ) rlık 91. Strtejik pln çlışmlrını koorine een, kuruluş içi ve ışı iletişimi ve elge yönetimi gii estek hizmetleri sğlyn irim şğıkileren hngisiir? ) İri İşler irimi ) Strteji Geliştirme irimi ) Personel İşleri irimi ) Özel Klem irimi 92. şğıkileren hngisi strtejik pln çlışmlrının urum nlizi şmlrınn iri eğilir? ) Trihi Gelişim ) Pyş nlizi ) Çevre nlizi ) İzleme ve eğerlenirme 93. şğıkileren hngisi güçlü ir Vizyon ifesinin özelliklerinen iri eğilir? ) İelisttir. ) Özgünür. ) Sırnır. ) İlgi çekiiir. 94. ir kuruluşun ulşmyı heefleiği ve hizmetlerine ilişkin politiklrın uygulnmsı ile ele eileek sonuçlrı kvrmsl olrk elirten ife şğıkileren hngisiir? ) mç ) Vizyon ) Misyon ) Heef 95. şğıkileren hngisi Heef ifesinin özelliklerinen iri eğilir? ) Yeterine çık ve nlşılır yrıntı olmlıır. ) Ölçüleilir ve iilı olmmlıır. ) Zmn çerçevesi elli olmlıır. ) Sonu oklnmış olmlıır. 9

10 İRİ İŞLER ŞUE MÜÜRÜ 96. vnsı lk mutemet kimin trfınn görevlenirilir? ) Muhsee yetkilisi ) Üst yönetii ) Hrm yetkilisi ) Mliye knlığı syılı Knun göre, şğıkileren hngisi muhsee yetkilisinin öeme şmsın öeme emri elgesi üzerine ypğı kontrolleren iri eğilir? ) Hk shiinin kimliği ) Mi ht ulunup ulunmığı ) Yetkisinin imzsının olup olmığı ) Ypılk hrmnın öenek hâline olup olmığı 98. Tşınır Ml Yönetmeliği uygulmsın, tşınırlrın eğerleme günü ve yerineki norml lım ve stım eğerine ne enir? ) Ryiç eel ) İz eeli ) Mliyet eeli ) ors eğeri 99. şğıkileren hngisi 4734 syılı Knun göre uygulnk ihle usulleri rsın eğilir? ) elli istekliler rsın ihle usulü ) çık ihle usulü ) oğrun temin ) Pzrlık usulü 100. şğıkileren hngisi 4734 syılı Knun un 22. mesine elirtilen oğrun temin usulüne şvurulileek hâlleren iriir? ) Svunm ve güvenlikle ilgili özel urumlrın orty çıkmsı üzerine ihlenin ivei olrk ypılmsının zorunlu olmsı ) İrelerin ihtiyın uygun tşınmz ml lımı vey kirlnmsı ) İhlenin, rştırm ve geliştirme süreine ihtiyç gösteren ve seri üretime konu olmyn nitelikte olmsı ) çık ihle usulü vey elli istekliler rsın ihle usulü ile ypıln ihle sonuun teklif çıkmmsı TEST İTTİ. EVPLRINIZI KONTROL EİNİZ. 10

11 EVP NHTRI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 6. GRUP: SAĞLIK MEMURLUĞU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 6. GRUP: SAĞLIK MEMURLUĞU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ DLET BKNLIĞI CEZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 6. GRUP: SAĞLIK MEMURLUĞU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 6. GRUP: SAĞLIK MEMURLUĞU T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve Açıköğretim Kurumlrı Dire şknlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE GÖREVLİSİ VE EĞİTİCİSİ SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE GÖREVLİSİ VE EĞİTİCİSİ SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve Açıköğretim Kurumlrı Dire şknlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ÇEVRE VE ORMAN AKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI 13 ARALIK

Detaylı

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrup Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201 Çouklrın Cinsel Suistiml ve Cinsel İstismr krşı Korunmsın İlişkin Avrup Konseyi Sözleşmesi Lnzrote, 25.X.2007 2 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr

Detaylı

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL )

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL ) MDDE 1 İLN VE REKLM VERGİSİ ( TL ) Dükkn, Ticri ve Snyi Müessese ve Serest Meslek erınc çeşitli yerlere sıln ve tkıln her çeşit ışıksız levh, yzı ve resim gii tüm sit iln ve reklmlrın eher m2' den yıllık.

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018)

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) 1 2 Cezevlerinin Terbiye, Islh ve İş Esslrın Göre Düzeltilmesi Yolundki Hyırlı Fliyetlerin Genişletilmesi, Cemiyete; Doğru

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. L43** Dijital Seri W43** Dijital Seri

KULLANIM KILAVUZU. L43** Dijital Seri W43** Dijital Seri KULLANIM KILAVUZU L43** Dijitl Seri W43** Dijitl Seri İçinekiler TV NİZİ KURMA Güvenlik Önlemleri...4 Kurulum ve önemli ilgiler...5 Uzktn kontrol...7 Pillerin tkılmsı ve etkili mesfe...7 TV NİZİ BAĞLAMA

Detaylı

Yeni proje tartışma yarattı

Yeni proje tartışma yarattı Hlk Sğlığı Müdürü Kemik, Nükleer Sntrle destek verdi... Tepkiler demogoji n Akkuyu Nükleer Sntrli ne SATILIK İŞYERİ Mersin de Ormn Bölge Müdürlüğü ynınd, Cemlpş Cddesi ne cepheli, 3.kt, 210 m2, işyerine

Detaylı

Buradan Başlayın MFC-8510DN

Buradan Başlayın MFC-8510DN Hızlı Kurulum Kılvuzu (Ylnız AB) Burn Bşlyın MFC-8510DN MFC-8520DN Lütfen öne Ürün Güvenlik Kılvuzu nu okuyun, sonr oğru kurulum ve yükleme işlemi için u Hızlı Kurulum Kılvuzu nu okuyun. Hızlı Kurulum

Detaylı

Buradan Başlayın. Hızlı Kurulum Kılavuzu MFC-7360 / MFC-7360N MFC-7362N / MFC-7460DN. ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin

Buradan Başlayın. Hızlı Kurulum Kılavuzu MFC-7360 / MFC-7360N MFC-7362N / MFC-7460DN. ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin Hızlı Kurulum Kılvuzu Burn Bşlyın (Ylnız AB) MFC-7360 / MFC-7360N MFC-7362N / MFC-7460DN Mkinenizin kurulumunu ypmn öne lütfen Güvenlik İle İlgili ve Ysl Hususlr kitpçığını okuyun. Bunun rınn, oğru kurulum

Detaylı

Şirket Yönetici ve Ortaklarının Şahsi Sorumlulukları Kasım 2004

Şirket Yönetici ve Ortaklarının Şahsi Sorumlulukları Kasım 2004 Şirket Yönetici ve Ortklrının Şhsi Sorumluluklrı Ksım 2004 Bu metnin tüm hklrı mhfuzdur. Yzrın izni olmksızın iktibs hükümleri dışınd lıntı ypılmz, kısmen vey tmmen çoğltılmz. Bu metindeki ifdelerden hreketle

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gzete Syı : 28408 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr

Detaylı

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK Bkn Zeybekci, "Türkiye'nin rtık cri çık diye bir sorunu klmmıştır. Böyle sğlıklı bir ekonomik iklimden tefecilere, spekültörlere ekmek çıkmz" dedi. Zeybekci, Ankr 1.Orgnize

Detaylı

ÇALIŞMA ŞARTNAMESİ. Türkiye de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi(UYEP) Projesi

ÇALIŞMA ŞARTNAMESİ. Türkiye de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi(UYEP) Projesi ÇALIŞMA ŞARTNAMESİ Türkiye de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusl Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi(UYEP) Projesi VOC-TEST Merkezleri Hie Progrmı Ktm Değer ve İstihdm Odklı Belgeli İşgüü Sefererliği(KİBİS)

Detaylı

Teşekkür Ederiz. EPA Emisyon Yönetmelikleri. Garanti Bildirisi. Mercury Premier Servisi. 2011 Mercury Marine 15/20 FourStroke 90-8M0057929 211 !

Teşekkür Ederiz. EPA Emisyon Yönetmelikleri. Garanti Bildirisi. Mercury Premier Servisi. 2011 Mercury Marine 15/20 FourStroke 90-8M0057929 211 ! Teşekkür Ederiz Mevcut en iyi dıştn tkmlı motorlrdn irini stın ldınız. Tekne kullnımının keyfini yşmk için mntıklı ir ytırım yptınız. Dıştn tkmlı motorunuz 1939'dn eri denizcilik teknolojisinde ve dıştn

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Mdde 1- Bu tlimt, Stdyum ve Güvenlik Komitesinin, görev, yetki ve sorumluluğunu, çlışm ess ve usullerini, denetleme fliyetlerini

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

38. Ulusal Hematoloji Kongresi

38. Ulusal Hematoloji Kongresi Temmuz-Ağustos 2012 Syı 4 İki yd bir yyımlnır. ATİLLA YALÇIN HOCAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ 38. Ulusl Hemtoloji Kongresi 31 Ekim-3 Ksım 2012 Trihleri Arsınd Mritim Pine Bech Hotel Kongre

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : TÜRK PTENT ENSTİTÜSÜ

Detaylı

Kınama. Sayfa 2. Sayı 2 Maliki onay verdi 2 bin asker Kerkük yolunda. KYB Genel Sekreter Birinci Yardımcısı Resul Çankaya Köşkü nde

Kınama. Sayfa 2. Sayı 2 Maliki onay verdi 2 bin asker Kerkük yolunda. KYB Genel Sekreter Birinci Yardımcısı Resul Çankaya Köşkü nde Abdullh Gül den tu m r u h z u T n ı r l m l Pt Kınm Türkiye nin bşkenti Ankr d, Türkiye Cumhurbşknlığı Ortdoğu Bşdnışmnı Erşt Hürmüzlü, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbşknı Abdullh Gül ün düşüncelerini dile

Detaylı

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı

Satışa konu hisse senedinin ünvanı Grubu Yatırımcı adısoyadı/ünvanı

Satışa konu hisse senedinin ünvanı Grubu Yatırımcı adısoyadı/ünvanı TARĐH:06/01/2006 AKSUE Göltş Göller Bölgesi Çimento Sn. ve Tic. nin 06.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Konu: Sermye Piyssı Kurulu nun Seri:VIII, : 39 syılı Tebliği uyrınc ypıln çıklmdır. imiz yönetim

Detaylı

Yorum Raporu BAY X. 5 Mayıs 2015 GİZLİ

Yorum Raporu BAY X. 5 Mayıs 2015 GİZLİ Yorum Rporu Myıs 1 GİZLİ Yorum Rporu Giriş Myıs 1 Giriş Rporun kullnımı Uyrı: 1PF'den elde edilmiş ilgiler 1PF konusund uzmnlşmış kişilere yorumlnmlıdır. Bilgisyr ortmınd otomtik olrk oluşturuln u rpord

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Ç NDEK LER 2 Önsöz 3 I. K s m, Mdde 1 41 5 2. K s m, Mdde 42 45 18 3. K s

Detaylı

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu Q 2013 ES Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ES) Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Görev Gruu Görev Gruu Üyeleri: Gilles Montlescot* (şkn) (Frns), Udo Sechtem* (şkn)

Detaylı

Hoş Geldiniz. EPA Emisyon Yönetmelikleri. Garanti Bildirisi. Mercury Premier Servisi. 2013 Mercury Marine 225/250 Pro XS OptiMax 90-8M0081675 113

Hoş Geldiniz. EPA Emisyon Yönetmelikleri. Garanti Bildirisi. Mercury Premier Servisi. 2013 Mercury Marine 225/250 Pro XS OptiMax 90-8M0081675 113 Hoş Geldiniz Mevcut en iyi dıştn tkm motorlrdn birini seçtiniz. Bu pkette kullnım kolylığı ve dynıklılığı grnti eden çeşitli tsrım özelikleri yer lmktdır. Doğru bkım ve servisle, bu ürünün keyfini birçok

Detaylı

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013 TÜRKİYE DE ROMATOLOJİ Romtizml Hstlıklr Hkkınd Dh Fzl Bilgi İçin Prof. Dr. Nurullh AKKOÇ Türkiye Romtoloji Derneği Bşknı www.romtizmveysm.org T ürkiye Romtoloji Arştırm ve Eğitim Derneği, kıs dıyl Türkiye

Detaylı

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu ESC KLAVUZU Miyokrdiyl Revskülrizsyon Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Krdiyotorsik Cerrhisi Derneği (EACTS) Miyokrdiyl Revskülrizsyon Görev Gruu Avrup Perkütn Krdiyovsküler Girişim Derneği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI dayın dı

Detaylı

Montajcı ve kullanıcı referans kılavuzu

Montajcı ve kullanıcı referans kılavuzu Montjı v kullnıı rrns kılvuzu VRV IV sistmi klim REYQ8T7Y1B REYQ10T7Y1B REYQ12T7Y1B REYQ14T7Y1B REYQ16T7Y1B REYQ18T7Y1B REYQ20T7Y1B REMQ5T7Y1B Montjı v kullnıı rrns kılvuzu VRV IV sistmi klim Türkç İçinkilr

Detaylı