ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Aðustos 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3894 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAYRAM GEZÝSÝ (3) Dolgun Dalgýçoðlu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Aðustos 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3894 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAYRAM GEZÝSÝ (3) Dolgun Dalgýçoðlu"

Transkript

1 Ýftar sofralarýný Ýrsen Küçük'ün kendi cebinden düzenlediði inandýrýcý olmadý pek çoklarý için... Fatura ve makbuzlarý da ibraz etmesini talep ediyorlar... Göster Ýrsen Bey göster! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Aðustos 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3894 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý YÜZÜNE TÜKÜRÜLMEYECEK KAÇ KÝÞÝ KALDIK BURADA sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... HER OLTAYA TAKILAN AHTAPOT.. Erdoðan Baybars SUSMAYI TERCÝH ETTÝLER... Ali Osman BAYRAM GEZÝSÝ (3) Dolgun Dalgýçoðlu DOÐA KATLÝAMI, AMAZON YERLÝLERÝ VE BÝZ Mehmet Levent Orta Eðitimde ek sýnavlar Özgün Kutalmýþ 13 davanýn 3'ünden suçlu bulunduktan sonra Asil Nadir Londra'da polis tarafýndan gözaltýna alýndý... Nadir jüri kararýný hayretle karþýlarken, olay tüm dünyada olduðu gibi toplumumuzda da büyük yanký uyandýrdý... Karardan sonra Tutuklandý Asil Nadir 3 davadan suçlu ve 1 davadan da suçsuz bulunurken, geriye kalan 9 dava ile ilgili kararýn dün verilmesi bekleniyordu... Ancak Ýngiliz hakimin inisiyatifiyle bugün saat a ertelendi... Nadir mahkemenin son kararý açýklanana dek tutuklu kalacak... Suçsuzluðunu kanýtlamak için Londra'ya kendi isteðiyle giden ve mahkemede yargýlanmayý kabul eden Asil Nadir için "Hürriyet" gazetesi "4-5 yýl hapis yatabilir" dedi... Jürinin kararý toplumumuzda büyük üzüntü yarattý. Asil Nadir'e verilecek cezanýn hapislik deðil, para cezasý olmasý isteniyor... Bazý çevreler þimdiden 'Kýbrýs' gazetesi ile ilgili spekülasyonlar yapmaya baþladý sayfada Kýbrýs ýn iki yüzü Ayia Napa Girne'yi sarsan kundaklama Bayramýn son günü Girne büyük bir kundaklama olayýyla sarsýldý. Dün sabaha yakýn meydana gelen olayda bir araba ve motosiklet tamamen yandý... Baþka bir araba ile bir apartmanýn bazý klima ve pencereleri de hasar gördü sayfada Alagadi Ýþte Kýbrýs ýn iki yüzü... Fazla söze gerek yok deðil mi? Güneye akýn Bayramýn son günü Metehan'da izdiham sayfada

2 AFRÝKA OKURU DÝYOR KÝ KULLANDIÐI ARAÇTA UYUÞTURUCU BULUNAN KÝÞÝ VE ARAÇTAKÝ YOLCU TUTUKLANDI Kullandýðý araçta yaklaþýk 2 gram sentetik cannabinoid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulunan Y.Y (E-22) ile araçta yolcu olarak bulunan ve olayla baðlantýsý olduðu tespit edilen A.C. (E-23) tutuklandý. Polis Basýn Bülteni'ne göre, önceki gece Lefkoþa'da Y.Y'nin kullandýðý ZLZ 689 plakalý aracýn torpido gözünde bulunan uyuþturucu madde emare olarak alýndý. YANGIN Çayýrova - Pamuklu arasýnda kuru otlarýn alev almasý sonucunda yangýn çýktý. Önceki gün çýkan ve itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen yangýn sonucunda toplam 75 dönüm anýz, iki ayrý kiþiye ait 50 adet balya ve bir þahsa ait 3 adet zeytin aðacý tamamen yandý. ARAÇ YANGINI Lefkoþa Ortaköy'de park halinde bulunan Murat Turþin'e ait EL 598 plakalý Mercedes C180 marka salon araç, muhtemelen bagaj kýsmýnda bulunan akünün kýsa devre yapmasý sonucunda çýkan yangýn sonucu yanarak zarar gördü. Günün ilk saatlerinde çýkan ve itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen yangýnda aracýn tavan kýsmý, bagaj, sað-sol tamponu tamamen yandý. KAYIP ÞAHIS Lefkoþa'da ikamet eden 15 yaþýndaki Kübra Altýnbuga, önceki gün saat sýralarýnda ikametgahýndan ayrýldý ve geri dönmedi. SURÝYE SINIR TANIMAYAN DOKTORLAR, SURÝYE'DE SAÐLIK MERKEZÝ KURDU Merkezi Paris'te bulunan Sýnýr Tanýmayan Doktorlar örgütü, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolü altýndaki bir bölgede saðlýk merkezi kurduðunu açýkladý. Sýnýr Tanýmayan Doktorlar Örgütü Genel Müdürü Filipe Riberio, bugün Paris'te düzenlediði basýn toplantýsýnda, Suriyeli doktor örgütlerinin de desteðiyle söz konusu saðlýk merkezinin hizmete girdiðini bildirdi. Güvenlik gerekçesiyle basýna yeri tam olarak açýklanmayan saðlýk merkezinin þimdilik 30 yatakla hizmet verdiði kaydedildi. NASA 2016'DA MARS'A YENÝ BÝR ARAÇ DAHA YOLLAYACAK NASA, 2 hafta önce Mars'a yolladýðý uzay aracý Curiosity'den sonra, buraya 2016 yýlýnda yeni bir uzay aracý daha yollayacaðýný bildirdi. NASA, altý tekerleði bulunan ve hareketli olmayan InSight adlý bu yeni uzay aracýnýn iki yýl boyunca Gale kraterinde geçmiþ döneme ait olasý hayat izlerini araþtýracaðýný belirtti. Eylül 2016'da Mars'a inmesi planlanan aracýn, Mars'ýn Dünya'dan neden bu kadar farklý bir þekilde evrimleþtiðini anlamak amacýyla gezegenin derinliklerini kazacaðý kaydedildi. CLINTON VE ERDOÐAN ANLAÞTI TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu Suriye'den Türkiye'ye gelen sýðýnmacýlar için; -Eðer bir ülkeden kaçýþlar 100 binleri buluyorsa o mesele artýk o ülkenin iç meselesi olmaktan çýkar. Birleþmiþ Milletler'in derhal müdahalesi gerekir, aksi takdirde bu örgütün varlýðý sonuçlanacaktýr, gibisinden bir konuþma yaptý... Davutoðlu 1974'ten sonra adamýzdan göç eden Kýbrýslý Türklerin sayýsýnýn çoktan 100 bini aþtýðýný herhalde farkýnda deðil. Veya gidenlerin 2-3 katý bir nüfusu adaya göndermiþ olmalarýný bu sakýncalý durumun giderilmesi olarak deðerlendiriyor. Akay'a 4 gün daha tutukluluk (Evrim Kamalý) - Geçtiðimiz hafta kanunsuz ateþli silah ve patlayýcý madde tasarrufu suçlarýndan tutuklanan zanlý Mehmet Salih Akay dün ek tutukluluk talebi ile tekrardan Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin huzuruna çýkarýldý. Mahkemede Ýddia makamý Baþsavcýlýk adýna savcý Meryem Beþoðlu ve zanlý hazýr bulundu. Duruþmada iddia makamýnýn tanýðý olarak mahkemede yeminli þahadet veren Lefkoþa Polis Müdürlüðü Adli Þube'de görevli polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulgularý anlattý. Sevinç, zanlýnýn 17 Aðustos tarihinde Lefkoþa'da kendisine ait dükkânda yaptýðý temizlik sýrasýnda muhtelif marka ve sayýda ateþli silah ile patlayýcý madde bulduðuna dair polise bilgi verdiðini belirtti. Alýnan bilgi üzerine olayla ilgili soruþturma baþladýðýný dile getiren polis memuru Sevinç, zanlýya belirtilen silah ve patlayýcý maddelerden baþka yerde olup olmadýðýný sorduklarýný ve hayýr cevabýný aldýklarýný söyledi. Sevinç alýnan cevap üzerine mahkeme emri ile zanlýnýn Boðazköy'deki ikametgâhýnda arama yapýldýðýný belirterek yapýlan aramada zanlýya ait ev içerisinde patlayýcý madde ile birçok silahýn bulunup emare olarak alýndýðýný ifade etti. Tahkikatýn henüz tamamlanmadýðýný alýnmasý gereken ifadeler ve bulunmasý gereken emareler olduðunu belirterek zanlýnýn 4 gün süre ile poliste tutuklu kalmasý talebinde bulundu. Rahmetli Denktaþ boþuna dememiþti: -Giden Türk gelen daha Türk!.. Suriye Devlet Baþkaný Hafýz Esad'ýn yerinde olsam Türkiye'nin taktiðini kullanýr, ülkeyi terkeden Suriyelilerin yerine Ýran'dan nüfus taþýyýp þöyle derdim: -Giden müslüman, gelen daha müslüman... Bu arada Clinton ve Erdoðan Suriye'ye müdahale için anlaþmýþlar, fakat operasyonun baþlamasý için UBP kurultayýnýn bitmesini bekliyorlarmýþ! Haberiniz olsun!.. GÝRNE'YÝ SARSAN KUNDAKLAMA BÝR ARABA VE MOTOSÝKLET TAMAMEN YANDI BÝR ARABA, APARTMANIN BAZI KLÝMA VE PENCERELERÝ DE HASAR GÖRDÜ Girne'de dün sabaha yakýn kundaklama ve kasti hasar olayý yaþandý. Olayda, bir araba ve bir motosiklet tamamen yandý, bir araba ve binalar da hasar gördü. Polis Basýn Subayý Ömer Uçurum'un TAK'a yaptýðý açýklamaya göre, saat sýralarýnda, Kýbrýs 41 Apt önünde park halinde bulunan Gülseren Ataker'e ait HU 294 plakalý araba, üzerine muhtemelen yanýcý madde dökülerek ateþe verildi. Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin meselenin ciddi olduðunu ve tahkikatýn salimen yürütülebilmesi için zanlýnýn 4 gün süre ile poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. Çýkan yangýn sonucu araç tamamen yanarken aracýn yanýnda bulunan Akýn Ataker'e ait LK 485 plakalý motosiklet de ateþ alýp tamamen yandý. Çýkan yangýnýn, ayrýca, Hakan Ataker'e ait FK 105 plakalý arabanýn ve apartmanýn bazý klima ve pencerelerinin kýsmen yanmasýna; Özer Gelen'e ait ikametgahýn duvarlarýnýn da islenerek zarar görmesine neden oldu. Polis baþlattýðý soruþturmasýný sürdürüyor. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý YÜZÜNE TÜKÜRÜLMEYECEK KAÇ KÝÞÝ KALDIK BURADA... Þu anda... Akþamüstüne yakýn bir Aðustos vaktinde... Lefkoþa'da... Hayal, umut ve aptallýklar üstüne kurulmuþ bir hayatýn içinden gelip geçerken, utangaç bir çocuk gibi yüzünü kapatan bu þehrin neden esir bir þehir olduðunu bir kere daha anladým. Farkýnda olduðumuz halde, gücümüzün deðiþtirmeye yetmediði nice kötülükler bir yýlan gibi kývrýlýyor ruhumuzda... Bir Dandalo... Bir Bragadino... Bir Lala Mustafa Paþa... Geçiyor aynalardan... Rum duvarýna taksim, Türk duvarýna ise enosis yazanlarýn bize býraktýklarý bir mirastýr bu... Ki kaç kuþak beslendi ve besleniyor hala bununla... Bragadino'nun derisini yüzüp içine saman doldurduðu için övünen bir ýrkýn torunlarý geçiyor sokaktan... Üç hilalli bayraklarla... Yüzüne bakmamam için utangaç bir çocuk gibi elleriyle yüzünü kapatmýþ þehirde akþam olacak birazdan... Hurma dallarýnýn arasýndan çekilip gidecek güneþ yavaþ yavaþ... Kaldýrýmlarýna nargileli hasýr sandalyelerin dizildiði hisar kahvesinin önünden istesen de geçemezsin artýk... Tarihe gömdük þehitlerle onu da... Þu anda... Akþamüstüne yakýn bir Aðustos vaktinde... Lefkoþa'da... Hatýralarý artýk hayallerinin önüne geçen bir adam eski bir þarký dinliyor eski bir gramofonda... Bilmediðim þeyleri anlatmak ve yeminini bozarak sýrlarýný ele vermek istiyor bana... Ben bilirim oysa... Ýçtiðim sigara kaçak... Yediðim sebze-meyve hormonlu... Soluduðum havanýn zehirli olduðundan zerre kadar þüphem yok... Birilerinin soygun, birilerinin cinayet planlarý yaptýðýndan eminim yüzde yüz... Þimdi hapiste olmasý gereken pek çok kiþinin dýþarýda krallýk sürdüðünden de eminim... Yaþadýðýmýz kötülükler arttýkça daðlara dikilen bayraklar çoðalýyor... Kýlýç sallýyor baþýmýzda, Maraþ'ýn fotoðrafýnýn çekilmesini bile yasaklayanlar... Bayramda üniformalarýný giyerek tebrik kabul ediyorlar... Ýftar sofralarýnda taksim dualarý ediyorlar... Camilere sýðmadýklarý için namazýný sokakta kýlanlar, þehrin baðrýna bir süngü gibi saplanýyor. Þu anda... Akþamüstüne yakýn bir Aðustos vakti... Lefkoþa'da... Çam kokularýna sürtünüp aðýrlaþan ruhlar dolaþýyor... Nargileli kahvelerin ve yazlýk sinemalarýn önünden geçmiyorlar artýk... Camiye döndürülen bir kilisenin önünden geçiyorlar... Ýthal zeytin ve ithal domates yiyorlar... Dandalo'nun bile tadýna baktýðý zeytinler lahmacun fýrýnlarýna odun oldu çoktan... Eski siyah-beyaz fotoðraflarýndaki harnýp aðaçlarýnýn yerinde yeller esiyor... Arada bir birbirlerine "Ne olacak bu memleketin hali?" diye soruyorlar... Fikirlerini soran olursa, -Aha gider Londra'ya, diyorlar... Biliyorsun sen de... Elindeki koçan sahte... Oturduðun ev Rum evi... Verdiðin vergi haram... Boþa gitti verdiðin feragatname de... Ne devlet dediklerine devlet diyorsun, ne hükümet dediklerine hükümet... Sen burada... Çocuklarýn Sidney'de... Ýyimserlere de inanmýyorsun artýk... Birleþik bir vatan vadeden kalmadý sana... Þükret haline diyorlar... Daha kötüsü de olabilir bundan sonra... Þu anda... Akþamüsütne yakýn bir Aðustos vakti... Lefkoþa'da... Hayallerini yitirmiþ ruhlar dolaþýyor... Yakýn tarihini okuyorlar þehrin... Balkonlara asýlan çamaþýrlarda... Derisi yüzülmüþ ve içine saman doldurulmuþ Bragadino'nun laneti mi bu ne... Ki gitmiyor üstümüzden yüzyýllarca... Yüzüne tükürülmeyecek kaç kiþi kaldýk burada?

3 ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE AFRÝKA dan mektup... BÝR HAYAL BÝR RÝSK VE ASÝL NADÝR Londra mahkemesindeki jürinin kararý Asil Nadir için herhalde hiç beklenmedik bir karar oldu. Bundan dolayý gerçekten bir þok yaþamýþ olabilir... Çünkü 'suçlu' bulunmasý, mahkemeden hemen sonra tutuklanmasý anlamýna geliyordu. Tutuklandý da zaten... Mahkeme salonundan alýnýp götürüldü polis tarafýndan... Cezaevine kondu. Þimdi jürinin tüm davalar için vereceði kararlardan sonra, mahkeme cezasýnýn ne olacaðýný açýklayana dek cezaevinde kalacak. Ve de eðer yargýç para cezasý deðil de hapislik cezasý verirse, cezaevinden süresini tamamlayana dek çýkamayacak... Avukatlarý istinafa gideceklerini söylüyorlar gerçi, ancak gitseler bile Asil Nadir bunun tamamlanmasýný de cezaevinde bekleyecek. Ki bu da onun için kolay olmayacak yaþýnda olmasýna raðmen hala dinç ve dinamik görünen Asil Nadir'i manevi olarak çok etkileyebilir bu... * Böyle riskli bir maceraya atýlýrken, tüm bunlarýn baþýna gelebileceðini aklýndan geçirmiþ miydi acaba? Hiç mi tereddütü yoktu? Suçsuzluðunu bu mahkemede kanýtlayabileceðine o kadar mý inanmýþtý? Yakýn çevresinin kendisini bundan vazgeçirmek için çok çalýþtýðý söyleniyor. Ancak kulak asmamýþ kimseye... Çekip gitmiþ... Bazý çevreler, Asil Nadir'in bir yerlerden güvence alarak bu riske girdiðini öne sürüyordu. Hatta Ýngiltere'deki hükümet deðiþikliðini buna baðlayanlar bile vardý... Ýþçi Partisi gitmiþ ve yerine yine muhafazakarlar gelmiþti... Güvenceyi onlardan aldýðý söyleniyordu... Ancak, mahkeme sürecinde gördüðümüz kadarýyla arkasýnda duran biri olmadý... Ýngiliz medyasý ona çok ilgi gösterdi, ama ondan yana tavýr koymadý... Ve iþte son durum... Asil Nadir cezaevinde! * 1993 yýlýnda Ýngiltere'den Kýbrýs'a kaçtýðý günden bu yana sanýrýz en zor, en kritik günlerini yaþýyor þimdi. Ancak yapýlacak fazla bir þey yok. Gitmemeliydi gitti... O çok iyi bildiði Ýngiliz adaletine teslim etti kendini... Bu mahkemede tamamen suçsuz bulunmasý mümkün deðildi. Neden? Ýngiltere'nin de çýkarlarýný gözeten bir hakim var karþýsýnda çünkü... Ve bu iþlerden ne kadar anlayýp anlamadýðý belli olmayan bir jüri... Asil Nadir'in suçsuz bulunmasý halinde Ýngiliz hükümetinden yüz milyarlarca sterlin tazminat talep edeceðini onlar da bilmezler mi? Bildiklerine göre, hiç buna yol açacak bir karar verirler mi? * Asil Nadir dünyayý sarsan Kýbrýslý bir Türk iþadamýydý... Hayal etmeyi ve riske girmeyi severdi... Ama bu son risk onun için girilecek bir risk deðildi... Umarýz en hafif yarayla atlatýr bu kazayý... TÜM SÝYASÝ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK Metehan'da izdiham Bayramýn son günü herkes güneye akýn etti (Evrim Kamalý) - Ramazan Bayramýndan doðan 3 günlük tatilde aile ziyaretlerinden sonra halk güneye akýn etti. Bilhassa Metehan'da izdiham oluþtu. Zaman zaman gerginlik yaþanan geçiþlerde araçlarýn uzun kuyruklar oluþturmasý dikkat çekti. Konuþtuðumuz bazý araç sürücüleri kapýlarda oluþan kuyruktan usandýklarýný, bir an önce araçlarýn geçebileceði yeni kapý veya kapýlarýn açýlmasýnýn þart olduðunu belirttiler. Lefkoþa Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'nýn daha önce bahsettiði Maðusa Kapýsý'nýn açýlmasý önerisinin ne zaman hayata geçeceði merak ediliyor. Karardan sonra Asil Nadir cezaevinde 13 davanýn 3'ünden suçlu bulunduktan sonra Asil Nadir Londra'da polis tarafýndan gözaltýna alýndý... Nadir jüri kararýný hayretle karþýlarken, olay tüm dünyada olduðu gibi toplumumuzda da büyük yanký uyandýrdý... Asil Nadir 3 davadan suçlu ve 1 davadan da suçsuz bulunurken, geriye kalan 9 dava ile ilgili kararýn dün verilmesi bekleniyordu... Ancak Ýngiliz hakimin inisiyatifiyle bugün saat 10.00'a ertelendi... Nadir mahkemenin son kararý açýklanana dek tutuklu kalacak... Suçsuzluðunu kanýtlamak için Londra'ya kendi isteðiyle giden ve mahkemede yargýlanmayý kabul eden Asil Nadir için "Hürriyet" gazetesi "4-5 yýl hapis yatabilir" dedi... Jürinin kararý toplumumuzda büyük üzüntü yarattý. Asil Nadir'e verilecek cezanýn hapislik deðil, para cezasý olmasý isteniyor... Bazý çevreler þimdiden 'Kýbrýs' gazetesi ile ilgili spekülasyonlar yapmaya baþladý... DAVA OCAK AYINDA BAÞLADI Ünlü iþadamýnýn 1990 yýlýnda kurduðu þirketi Polly Peck International, 550 milyon sterlinlik borçla iflas ettikten sonra 60'dan fazla hýrsýzlýk suçlamasýyla karþý karþýya kalmýþtý.nadir'in yargýlandýðý davanýn duruþmalarý Ocak ayýnda baþlamýþtý. Nadir'in 1980'lerde yönetiminde aðýrlýk elde ettiði uluslararasý Polly Peck þirketi, 1990 yýlýnda kayyuma devredilmiþti. Nadir, elektronik nakit transferleri yapýlýrken, bu para çýkýþlarýnýn, Polly Peck'in Unipac kolunun banka hesabýna yapýlan ödemelerle dengelendiðini söylüyor. Yargýç, mütalaada bulunarak, söz konusu "dengeleme ödemesinin" dava açýsýndan merkezi önemde olduðunu söyledi. Asil Nadir, aðýr ceza dosyalarýnýn yeniden açýlmasýný beraberinde getirecek bir kararla 17 sene sonra Ýngiltere'ye 2010 yýlýnda dönmüþtü. Yolsuzluk davasýna, iþ adamýnýn eþi Nur Nadir'in attan düþüp kaza geçirmesi nedeniyle Mart ayýnda ara verilmiþti. The Independent Gazetesi, Londra'da görülen yolsuzluk davasýnýn Asil Nadir'in 27 yaþýndaki eþi Nur Nadir'in, duruþmadan bir gün önce Hyde Park'ta atýndan düþmesi sonucunda hastaneye kaldýrýlmasý nedeniyle durdurulduðunu yazmýþtý. Toplam 34 milyon sterlin çalmakla suçlanan Nadir'i 3 suçlama nedeniyle mahkûm eden jüri heyeti, diðer 9 davayý da deðerlendirecek. KÜÇÜK BÝR DÜKKANDA BAÞLAMIÞTI Nadir, küçük bir dükkandan baþlattýðý iþ hayatýnda, kimi tahminlere göre bir dönem dünyanýn en zengin 11'inci kiþisi oldu. Nadir, dolandýrýcýlýk ve hýrsýzlýk gibi suçlamalarla karþýya olduðu dönemde, yargýlamanýn adil olmadýðý protestolarý arasýnda Kuzey Kýbrýs'a kaçmýþtý. Nadir'in Ýngiltere'ye dönüþü 2010 yýlýnda televizyonlardan da canlý yayýnlanmýþtý.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bu ucuzluk bu refah, hade gene iyisiniz Halil Ýbrahim bereketi yaðýyor üstünüze Kara deðil Akça bulutlar içindesiniz Acýyla bakýyorsunuz kendi ölümünüze Kalay GAYLEYÝ TÜRKÝYE ÇEKSÝN Kýbrýs'ta çözümsüzlük devam ettiði takdirde Kýbrýslýtürkler güneye yerleþebilirmiþ. Bunu epeydir Mehmet Ali Talat dile getiriyordu. Þimdi de Downer ayný þeyi söyledi. Ne maraz ne maraz Bunun telaffuz edilmesi bile, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 1974'te gerçekleþtirdiði harekatta Kýbrýslýtürkleri Rumlardan kurtardýðýna dair milli efsanenin çöktüðünü gösterir. Yani gaylesini Türkiye çeksin. Kurtarýcýlýðýn da, garantörlüðün de aðzýna yanan Türkiye hükümetleridir. Yoksa biz bununla dertlenecek deðiliz, sonuçta güneyi de kuzeyi de Kýbrýs'týr. Kalaycý Ali OSMAN Periyodik SUSMAYI TERCÝH ETTÝLER... Meteorolojiye göre bugünden itibaren gene sýcaklar yükselmeye baþlayacakmýþ... Bugün kýrk dereceyi aþacakmýþ ayrýca... Kutuplardaki buzullar gibi erimeye baþladýk... Yaz gecelerini sevmemin nedeni, bu aþýrý sýcaklardandýr... Bir de baþýmý yastýða koyduðumda... Hele köyde isem ve açýk havadaysam... Uzayýn derinliklerine ýþýnlarým gözlerimi... Varsa, ayý, yýldýzlarý seyrederim genellikle... Bazan yýldýzlarýn akýþýný görürüm. Gökyüzündeki her yýldýz, dünyada yaþayan bir kiþiyi temsil edermiþ... Yýldýz kaymalarý, yer deðiþtirme deðil de yok olmaymýþ... Bu durum, o yýldýzýn temsil ettiði dünyadaki kiþinin de öldüðüne iþaretmiþ... Yýldýz fallarýna bunun için mi bakarlar? Ýnsanoðlu "Yýldýzname" diye kitaplarýný da yazdý bunun... Günü gece olsun diye yaþýyorum... Hem sýcaklardan kurtulurum, hem de yýldýzlar altýnda genellikle hayaller kurarým... Küçüklüðümden beri Muhammed'e gýpta ederdim... Din adamlarýnýn anlattýklarýný dinler ve kýskanýrdým... Yedi kat gökyüzüne çýkmýþ diye... Ve ben o serin yaz gecelerinde yirmiyedi kat gökyüzüne çýkarým... Oralarda kimseye rastlamadým. Kimse de bana oralardan ayetler þeklinde kitap göndermedi. Bazan sevdiklerimle, bazan sevgilimle dolaþýyorum uzayý... Arada bir, bir yýldýzýn köþesine oturup derin boþluðu ve oradaki yýldýzlarý seyrederim... Suya, yemeðe ihtiyaç duymadým bu gezintilerim sýrasýnda... Yemek sorunu yok, para yok, pul yok... Hava bedava... Güneþ bedava... Özgürlük gani... Ýstediðin gezegeni seç yerleþ... Ne imar sorunu, ne izin belasý... Ne vergi, ne KDV... Kavga dövüþ de yok... Dünyada sadece tartýþýlabilinen "sýnýfsýz toplumu" uzayda yaþa hayallerinde... "Düþünmekten utanmadýklarýný söylemekten de utanma", der Montaigne... Dünyada düþüneni de vururlar.. Onun için en garanti yerdir uzay... Mars gezegenini beðenmezsen, Venüs'ün bir köþesine otur, ayaklarýný uzayýn boþluðuna salla ve haykýr... Aklýna geleni, aðzýna geleni söyle... Utanma ve rahatla... Dünya deðil sadece, kainat duysun seni... Meteoroloji bugün sýcaklýðýn kýrk derece olacaðýný söyledi... Ve artarak devam edecekmiþ bu... Bayram süresince sadece hükümetteki partinin demeçleri vardý gazetelerde... Muhalefet partilerine ait tek bir haber çalýnmadý kulaðýmýza... Ajans haberlerine de tek satýr düþmedi... Bayram tatilinde iktidarýn aksine sessiz ve sakindiler... Memleketin ahvalini dile getirseler vay, getirmeseler vay... Her taþýn altýndan Türkiye'nin çýkacaðýný bildiklerinden "susma"yý tercih ettiler... Ankara'nýn kucaðýnda koltuk hayali görmek ve bir gün gerçekleþeceðini ummak en büyük bayramdýr onlar için... Near East Bank elemanlarýna özel eðitim Near East Bank, finansal pazarlamada dünyanýn yeni trendi olarak kabul edilen 'Bankodan Satýþ' yöntemi konusunda giþe satýþ ve operasyon elemanlarýna özel eðitim programý uyguladý. Radius Eðitim ve Danýþmanlýk Merkezi tarafýndan yürütülen her biri ikiþer günlük 3 aþamalý eðitim programýndan Near East Bank Þube Giþe Satýþ ve Operasyon personeli yararlandý. Ýnter-aktif anlayýþla hazýrlanarak, atölye çalýþmalarý ve grup oyunlarýyla desteklenen "Bankodan Satýþ" Eðitim Programý'nda katýlýmcý personele aktarýlan temel konular özetle þöyle: " Satýþta farklý stiller satýn alýnýrken ne istendiðinin bilinmesi - satýcýnýn kendi renklerini davranýþ stillerini öðrenmesi - stillerin avantaj KIBRIS'IN AB DÖNEM BAÞKANLIÐI ÝÇÝN 7 KIBRISLI TÜRK ÝÞE ALINDI Yedi Kýbrýslý Türkün Güney Kýbrýs'ýn AB dönem baþkanlýðý için çalýþtýðý, görevlerinin 1 Aðustos-31 Aralýk 2012 dönemini kapsadýðý ve müdahil oluþlarýnýn tamamen Rum dönem baþkanlýðý ile ilgili olduðu bildirildi. Fileleftheros "Kýbrýslý Türkler AB Dönem Baþkanlýðýna Müdahil... Bakanlýða ve Brüksel'deki Daimi Temsilciliðimize Yerleþtirildiler"... PEO'nun Çalýþma Enstitüsü Tarafýndan Ödenecekler" baþlýklý haberinde, edindiði bilgilere dayanarak 12 kadro için münhal ilan edildiðini, 9 baþvuru yapýldýðýný ve bunlardan 7'sinin iþe alýndýðýný yazdý, iþe alýnanlarýn isimlerini saklý tuttu. Habere göre "iþe alýnan" Kýbrýslý Türklerden bir tanesi Brüksel'deki Rum Daimi Temsilciliði'ne atandý. Burada bir Kýbrýslý Türk daha baþka bir kadroda çalýþtýrýlýyor. Gazete baþka kadroda çalýþtýrýlan Kýbrýslý Türk ile ve dezavantajlarýnýn tartýþýlmasý - farklý stildeki satýþ danýþmanlarýnýn farklý stildeki müþteri ile role - play oynayarak satýþ senaryolarý üzerinde çalýþýlmasý - planlama ve önceliklendirme oyununda planlama yapma ve hedef belirlemenin önemi ortaya çýkarýldýktan sonra zaman yönetiminin önemi üzerinde duruldu - katýlýmcýlar gruplara ayrýlarak soru sorma, dinleme, müþteriye fayda sunma konularýnda kendilerini ve birbirlerini sýnadýlar" Müþteri memnuniyetine odaklý hizmet anlayýþýna özel önem vermeye devam eden Near East Bank, çalýþanýný finans sektöründeki en yeni yöntem ve uygulamalarla donatmayý amaçlayan profesyonel eðitim programýna devam edecek. (Lha) sayýnýn aslýnda 8 olduðunu ancak bu kiþinin 7 Kýbrýslý Türkle ayný programda olmadýðýný yazdý, þunlarý ekledi: "Eðitim ve Kültür Bakanlýðý'nda 2, Saðlýk, Ulaþtýrma, Çalýþma bakanlýklarý ile Gençlik Örgütü'nde birer Kýbrýslý Türk görev yapýyor. 7 Kýbrýslý Türk PEO'nun (Solcu Ýþçi Sendikalarý Federasyonu) Kýbrýs Çalýþmalarý Enstitüsü'nün Kýbrýs'taki Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu Bürosu'nun iþbirliðinde düzenlenen seminerler ve panellerle hýzlandýrýlmýþ eðitimden geçti. Kýbrýslý Türklerin çalýþtýrýlma maliyetinin devlet tarafýndan karþýlanmadýðýna iþaret ediliyor. Bize söylendiðine göre 'bu maksatla ödenek almýþ olan' PEO Çalýþma Enstitüsü tarafýndan karþýlanýyor. Kýbrýslý Türklerin dönem baþkanlýðý meselesine müdahil olmalarýnýn Avrupalý ortaklarýmýz tarafýndan pek çok kez gündeme getirildiðine de iþaret ediliyor. TC üniveristelerinde okuyacak olanlara duyuru ÖSYM TARAFINDAN YÜKSEK ÖÐRENÝM PROGRAMLARINA YERLEÞTÝRÝLENLERÝN ÝÞLEMLERÝNÝ YAPMASI ÝSTENDÝ Yüksek Öðrenim ve Dýþiliþkiler Dairesi, öðretim yýlýndan TC üniversitelerinde yüksek öðrenim görecek ve ÖSYM tarafýndan yüksek öðrenim programlarýna yerleþtirilen öðrencilerin iþlemlerini yaptýrmalarý gerektiðini duyurdu. Yüksek Öðrenim ve Dýþiliþkiler Dairesi Müdürü Hüseyin Kavaz tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, "Genel Yerleþtirme" sonucunda TC üniversitelerinin muhtelif programlarýna yerleþen öðrencilerin Aðustos tarihlerinde dosya tamamlamak üzere Yüksek Öðrenim ve Dýþiliþkiler Dairesine giderek iþlemlerini yaptýrmalarý istendi. Kavaz, genel yerleþtirme alan fakat KKTC Kontenjanýna yerleþtirme bekleyen öðrencilerin de dairelerine baþ vuruda bulunarak evraklarýný tamamlamalarý, baþ vuruda bulunacak öðrencilerin yerleþtirme belgelerini de yanlarýnda getirmeleri gerektiðini vurguladý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent DOÐA KATLÝAMI, AMAZON YERLÝLERÝ VE BÝZ Birþeyleri bozarak, yok ederek birþeyler yapmak, yaratmak marifet deðildir. Buna baþarý demenin de asla mümkünü yoktur. Hele hele sözkonusu olan bir çevre ve doða katliamýysa bunun hiçbir mazereti olamaz. Son günlerde Hisarköy ile Geçitköy arasýnda kalan arazide iþte böyle bir doða katliamý yaþanmakta, asýrlýk aðaçlar köklerinden sökülerek ya da kesilerek katledilmektedirler. Neden? Türkiye'den su getirme projesi kapsamýnda Geçitköy'de inþa edilmekte olan baraj için kaya parçalarýna ihtiyaç olmuþ! Sözkonusu arazideki yüzlerce aðaç katledilerek, yerlerinden sökülen kayalar Geçitköy baraj inþaatýna taþýnýyor! Doðada yapýlacak her katliam, telâfisi onlarca yýl sürebilecek bir tahribat ve boþluk yaratýr. Aðaç ve orman açýsýndan son derece fakir olan ülkemizde kuþkusuz bunun önemi çok daha büyüktür. Gerekçesi ne olursa olsun, ormaný katlederek Geçitköy Barajýnýn ihtiyacý olan kayalarý saðlamanýn hiçbir haklý tarafý yoktur. Ýhtiyaç duyulan kayalarý saðlamanýn baþka bir yolu mutlaka vardýr ve olmalýdýr. Sayýlarý her geçen gün artan taþocaðý iþletmelerinin yarattýðý çevre felâketi, bütün fecaatiyle yürekleri daðlarken, yeni bir doða katliamýyla yüzyüze gelmek insaný kahrediyor. Yeþil Barýþ Hareketi Baþkaný Doðan Sahir'e göre taþ ocaklarý, yüzyýlýn en büyük çevre felâketine neden olmaktadýr. Bu ocaklar, orman fakiri KKTC'de eko sistemi her geçen gün felâkete sürüklüyor. Yeraltý su kaynaklarý için de ciddi tehdit oluþtururken, binlerce aðacýn kurumanýn eþiðinde olduðu belirtiliyor. Geçenlerde bir haber vardý gazetelerde. Brezilya'da baþlatýlan dev bir baraj projesi, Amazon yerlilerinin yýllar süren protesto ve mücadeleleri sonrasýnda askýya alýnmýþ. Amazon yerlilerinin projeye þiddetle karþý çýkmalarýnýn nedeni ise, sözkonusu baraj projesinin Brezilya'nýn yaðmur ormanlarýný mahvedecek olmasý... Yerlilere danýþýlmaz ve onaylarý alýnmazsa inþaat tekrar baþlamayacak. Küresel güç olma yolunda çevreyi hiçe sayarak devasa enerji ve tarým projelerine giriþen Brezilya hükümetine saðduyulu bir yargýç "dur" dedi. "Titanic" ve "Avatar" filmlerinin yönetmeni James Cameron ve müzisyen Sting gibi dünyaca ünlü yýldýzlarýn destek verdiði Amazon yerlilerinin muhalefetini haklý bulan yargýç bölgede yaþayan yerli topluluklara, meclis çatýsý altýnda danýþýlmasýný, inþaata devam edilebilmesi için þart koþtu. Ýki olay birbirine ne kadar benziyor deðil mi? Ýkisinde de baraj inþaatý için ormanlar katlediliyor! Amazon yerlileri bunu önlemek ve yaðmur ormanlarýný korumak için verdikleri mücadeleyi kazanýyorlar. Biz ise bir-iki çevre örgütünün protestosuyla yetiniyor, daha ileri gidemiyoruz! Halk olarak, çevre örgütleri olarak Amazon yerlilerinden öðrenecek, ders alacak çok þeyimiz var, çook...

5 22 Aðustos 2012 Çarþamba 5 Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Bize bugün de bayram Gayleyi siz çekin.! MÝÞ-MIÞLAR * Bayram süresince camilere sýðmaz olmuþuz. - Bu da gösteriyor ki, hem camiye, hem hapishaneye acil olarak ihtiyacýmýz var. Çünkü hapishane de dolup taþýyor. * Bu ramazanda, oruç tutmadan iftara gidenlerin sayýsýnda patlama yaþanmýþ. - Tarlaya uðramadan harmana koþan bir alýþkanlýktan geldiðimiz unutulmasýn lütfen. * Gülin Haným bayram tebriði için saraya gitmemiþ. - Sarayda delege yok ki Ýþi ne Oy çýkaracak yerleri tercih etmesi çok doðal. * Yaþar Ersoy 3.5 kilo aðýrlýðýnda ve 700 sayfa kalýnlýðýnda kitap yazmýþ. - Bu aðýrlýkta ve bu kalýnlýkta ise içinde mutlaka tarih vardýr. * Yunanistan'da insanlar sokaklara dökülürken Kýbrýs'ta evlere kapanmýþlar. - Boþ oturmadýk ama Televizyonda ibretle izledik ve kendimize ders çýkardýk Bir dahaki sefere biz de sokaktayýz! * Kemal Dürüst, Kurultay'da Ahmet Kaþif'i destekleyeceði yönündeki haberlerin doðru olmadýðýn açýklamýþ. -Bravo Dürüst adammýþ. Ýkili oynamadý. Tarafýný açýkça gösterdi * Denktaþ "Geliyoruuuuuuuuzzz sabredin" diye mesaj göndermiþ. - Bir mesaj da bizden "Kooooooooþþþþþþ" * Fileleftheros gazetesi, Taksimi Türkiye'nin deðil Yunan cuntasýnýn istediðini yazmýþ. * Doðrudur Türkiye'nin taksim fikri yoktu Erbakan hepsini istiyordu, hatta Ecevit ile kavga bile etmiþti. Rumlar tamirat için ihtiyaç duyulan Apostolos Andreas Manastýrý'nýn planlarýný vermiyorsa, garanti gizli hazine odasý vardýr Hemen yýkalým. HER OLTAYA TAKILAN AHTAPOT.. Küçük bir ahtapot, sýð suda kayaya yaslanmýþ oturuyordu. Kim bilir Belki de pusudaydý. Belki de av bekliyordu Bu sabah saatlerinde aç olmalýydý. Su çok berraktý Fotoðrafýný çekmemden hiç rahatsýz olmadý.. Bir ara göz göze gelir gibi olduk. Ve kendince gülümsedi de! Bana öyle geldi demek daha doðru! Az ileride ellerinde kamýþlar balýk avlayan bir aile vardý. Adam neyi çektiðimi sordu. - Ahtabotcuk var, dedim. Gözleri parladý. Hemen av kutusundan sahte bir balýk kapýp geldi. Keþke söylemez olsaydým. Piþman oldum. Bir ara suya girip kaçýrmayý bile düþündüm ama ayýp olacaktý. Þimdi; avcýlýk yapmadýðýmý, ava karþý olduðumu sanmayýn!. Hemen hemen her gün balýktayým. Sadece bu ahtapotcuða acýdým.! Böyle güzel bir günde, böyle sakin ve sessiz bir huzur ortamýnda ölmesini istemedim. Adam suya girdi, sahte balýðý bir iki salladý, salak ahtapot da hemen yapýþtý. Adam ahtapotu sudan çýkardý. Ahtapot kývranýyor, kurtulmaya çalýþýyordu. Adamýn ailesi çevresini sardý. Kýzlarý vardý. - Baba günahtýr at geri, dediler. Birkaç kez tekrarladýlar ýsrarla Karýsý, "ben tencereye sokmam onu ha" dedi. Adam kararsýzdý. -"Brak gitsin" dedim ben de. Adam aldý, ahtapotu tekrar suya attý. Ahtapot suda kaydý gitti. Ders çýkardý mý acaba bu baþýna gelenden. Sanmam! Her yeme saldýracak, ilk oltaya takýlacaktýr yine. Bizim gibi!

6 Baflýnýn Köþesi GÜNLÜK GÜNLÜK Dr.Dolgun Dalgýçoðlu BAYRAM GEZÝSÝ (3) (Ýstanbul)- Zaman az, yol uzun olsa da bu tatili en güzel geçirmeliydik. O yüzden geceyi Ayvalýk'ta geçirdik Ayvalýk Ýlk gördüðüm yýl 1980'di Vurulmuþtum. Deðil gitmek, kimlik kartýný taþýmak bile suçtu o yýllarda Baf'a özlem en üst seviyede idi Ayvalýk kalabalýk ve kirli Ýstanbul'dan sonra gördüðüm bir kentti Ve Ayvalýk'ý deniziyle, kokusuyla, balýkçý, esnafý, çevresi ve her þeyi ile Baf'a benzetmiþtim O gündür bugündür her gidiþimde Baf'ý bulur orayý yaþarým. Cunda'ya gittik. Birçok balýkçý dizilmiþ sahile Sahilde birkaç tekne Teknelerin arkasý Ege -Balýk ne var, diye sordum lokantacýya -Abi ne ararsan var. Zaten ben balýkçýyým, kendim gider tutarým. Tezgâhta her türlü balýkla birlikte kýrmýzý balýklarýn da her çeþidi vardý. Mercan, sinarit, barbun, fangri Babam ki balýkçýydý ve balýk yemeklerinin her türlüsünü yapardý, "Kýrmýzý balýðýn en kötüsü, gri balýklarýn en iyisinden iyidir" diyordu. Oradaki balýkçýdan da ayný sözü iþittim. Mutlu oldum. -Getir dedim en iyisini En az 1.5 kiloluk bir Fangri vardý Solungaçlarýna baktým kýrmýzý, gözlerine baktým cam Koklandým bir de deniz kokuyordu Biz de 5 kiþiydik -Tamam, dedik -Tamam dedi, gitti. - Müzik, diye sordum -Yüzüme baktý Eskiden geliþlerimizde hoparlörlerden Yunanca müzik sesleri geliyordu. Þimdi neden sessiz, diye sordum Yasaklamýþlar her türlü müziði çünkü gürültü oluyormuþ. Ancak yemekten sonra geçtiðimiz arka sokaklarda esnaf yollara masalarý atmýþlar Eline sazý, udu, kemaný alan müzik yapmaya baþlamýþ Hem de en sesli biçimde. Bir tutarsýzlýk vardý ama Neyse deyip birkaç saat taþlý yollarý, Rum evleri eskiye saygýyý saklayan bölgede birkaç saat geçirerek geceyi noktaladýk. Ertesi gün sabah gelip hem Ayvalýk'ýn meþhur zeytinyaðý, nor ve peynirini almak hem de eskiyi fotoðraflamak için karar alarak kalktýk. Gördüðüm þu Cunda adasýndaki eski binalar korunmuþ Sokaklarý hala dar ve taþ Binalarý bizdeki eski binalarýn aynýsý Ancak Bize musallat olan inþaat firmalarý oraya da çöreklenmiþler Uygun bulduklarý her alana mümkün olduðu kadar yüksek binalarý kondurmuþlar ve konduruyorlar Ýspanya ve güneydeki Türkiye örnekleri varken Kendini yetkili sananlarýn Kýbrýs'ýn kuzeyinde bugüne kadar kalabilmiþ bize ait ne varsa korumalarý ve sýrf Türkiye'ye þirin görünmek adýna oradan gelenlere inþaat izni ve mülk alma hakký vermemeleri gerekir Çünkü gidenin geriye döndüðü görülmemiþtir Örnek mi? Bakýn göreceksiniz. RUSYA MADONNA'YI CEZALANDIRIYOR Moskova'da Pussy Riot punk grubuna, ardýndan da St. Petersburg þehrinde eþcinsellere destek veren Madonna'nýn cezalandýrýlmasý için harekete geçildi. Kendilerini vatansever Ruslar olarak tanýtan birkaç grup, dünyaca ünlü pop müzik sanatçýsýna 333 milyon ruble, yaklaþýk 10 milyon dolar tazminat davasý açacaklarýný ilan etti. Mahkeme baþvurularýný hazýrladýklarýný bildiren Rusya Vatandaþlar Sendikasý örgütü temsilcisi Darya Dedova, "Rusya'da eþcinsel reklamý yapmak, gençlere bu fikri empoze etmek yasayla yasaklanmýþtýr. Madonna St. Petersburg konserinde bu yasayý çiðnemiþtir. Madonna sahnede Ortodoks Kilisesi sembolü haçý yere atarak üzerinde tepinmiþtir. Madonna'nýn Rusya'ya verdiði manevi zararýný 333 milyon ruble olarak hesapladýk" açýklamasýný yaptý. Rusya Yönetimi'nin de Madonna'ya karþý böyle bir davanýn açýlmasýna sýcak baktýðý sinyali geçtiðimiz hafta alýnmýþtý. Madonna Rusya'da açýlacak davayý kaybederse, Rusya'da ikamet etmediðinden bu parayý belki ödemeyecek ama bir daha da Rusya'ya adým atamayacak. BAYRAM REHAVETÝ Deniz Plaza'da Bayram Karnavalý- Deniz Plaza Lefkoþa, Ramazan Bayramý nedeniyle çocuklara yönelik bir karnaval düzenledi. Yenilenen maðaza ile hizmet vermeye baþlayan Deniz Plaza Lefkoþa, Bayram Karnavalý boyunca minik müþterilerine sürpriz hediyeler daðýtýp, onlarý Þirinler Diyarý'nda yolculuða çýkarttý. Ramazan Bayramý nedeniyle tüm alýþveriþlerde özel indirimler de uygulayan Deniz Plaza Lefkoþa'da ayrýca; ilk I-PAD talihlisi de ödülü aldý. HRÝSTOFYAS HÜKÜMETÝNE CUNTA ÜYESÝ BENZETMESÝ Çevreciler ve Ekologlar Hareketi, Larnaka eski Havaalanýna yapýlacak olan Çin yatýrýmýnýn baþarýsýzlýða uðramasý geliþmesinin ardýndan Rum Hükümetini sert bir dille eleþtirerek, Hristofyas Hükümetine Cunta üyesi Stilyanos Patakos benzetmesi yaptý, Rum Hükümeti de ayný sert dille Çevrecilere tepki gösterdi. Simerini gazetesi "Patakos, Cariyeler ve Sokak Çocuklarý... Çevreciler Hareketi Hükümeti Cunta Üyesine Benzetti... Patakos'u Kýskandýlar... 'Kabalýk Sýnýrýný Aþtý'... 'Skandal Nerde Var'... 'Kral Çýplak' " baþlýk ve alt baþlýklarýyla verdiði haberinde, Çin yatýrýmýnýn baþarýsýzlýða uðramasýnýn ardýndan dün Çevrecilerle Rum Hükümeti arasýnda þiddetli ve uç nitelemelerle karþýlýklý kavganýn yaþandýðýný yazdý. Çevreciler yaptýklarý açýklamayla, Hristofyas Hükümetinin yatýrýmlar konusundaki davranýþlarýný, Cunta üyesi Stilyanos Patakos'a benzettiðini kaydeden gazete, bunun Rum Hükümetinin sert tepkisine neden olduðunu ve Çevrecileri sert bir dille eleþtirdiðini belirtti. Habere göre Rum Hükümetini eleþtiren Çevreciler Milletvekili Yorgos Perdikis ise "Kral çýplak" ve "iktidar yorganý üzerine uzanarak halka verdiði adil çözüm, adil toplum sözünü unutan cariye" yorumunda bulundu. Üç günlük bayram sona erdi... Bugünden itibaren normal hayata dönüyoruz. Bayram süresince muhalefet kesimleri hiç ortalarda görünmedi. Onlardan ne bir bildiri, ne bayramlaþma haberi geldi. Meydan tamamen UBP'ye kaldý ve bayramda yalnýz UBP'nin bayramlýk haberleri medyada yer aldý. Bayram rehavetinden bugün uyanýr herhalde muhalefet ve medyayý yine bildiri yaðmuruna tutar... SEVÝNENLER OLDU Asil Nadir'in Londra'daki Ýngiliz mahkemesinde mahkumiyeti, toplumumuzda ona kin ve nefret duyanlar tarafýndan memnunlukla karþýlandý. Bunlarýn Asil Nadir'in eski dostlarýndan olmasý ne kadar acý! BÝR ÝHTÝMAL DAHA VAR "To be or not to be"... Olmak ya da olmamak demek... Aziz Nesin buna "Ya herro, ya merro" derdi. Ama Can Yücel daha da iyisini buldu: "Bir ihtimal daha var"... Varsa, mesele yok deðil mi? Týrnak... "Sarayönü'nde, Venedik Sütunu'nun çevresinde kurulan bayram yerlerine ben yetiþmedim. Benim anýmsadýðým görkemli bayram yerleri Ýnönü Meydaný ile Çaðlayan Bölgesi'nde kurulanlardýr. Ýnönü Meydaný'ndaki bayram yeri Girne Kapýsý'nýn yaný baþýndan baþlar, þimdi Mücahitler Sitesi'nin bulunduðu Barbaro Burcu'na yayýlýr ve oradan da tatlýcý Resa Budak Pastanesi'ne dek uzanýrdý." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) "Hayatý sadece önlerine konulan rakamlara bakarak okuyabileceðini sananlar aldanýyor. Bu ülkede ciddi bir kriz var. Kimsenin ekonomik durumu parlak deðil. Herkes gergin, mutsuz ve tedirgin." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "CTP'liler bana kýzacaklar ama bence de UBP'den pek fazla farklarý görülmedi. Ana beklentilerin hiçbirine cevap vermediler." Ünal AKÝFLER (Havadis) "Her gün yüz binlerce insanýmýzýn kullanacaðý imkanlar oluþturulmaz iken senede bir iki kez, hiç bilemediniz, 3-5 kez kullanýlacak koskocaman camilere gerçekten ihtiyacýmýz var mý sorusunu sýk sýk soranlara hak vermek yanlýþ mý?" Özcan ÖZCANHAN (Star) Günün Kahramaný ZEHRA KEBAPÇIOÐLU Erdoðan'ýn teyzesi vefat etti Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn teyzesi Meliha Er, Rize'deki evinde vefat etti. Rize Valisi Nurullah Çakýr, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Baþbakan Erdoðan'ýn teyzesi Meliha Er'in (67) kent merkezine baðlý Pazar köyündeki evinde rahatsýzlanarak hayatýný kaybettiðini söyledi. Meliha Er'in, hayatýný kaybetmeden önce, bayram nedeniyle ziyaretlerde bulunmak amacýyla evinden çýkýp bir otomobile binmek istediði sýrada fenalaþtýðý belirtildi. KÜÇÜK'TEN MESAJ Baþbakan Ýrsen Küçük, Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn teyzesi Meliha Er'in vefatý dolayýsýyla Baþbakan Erdoðan'a baþsaðlýðý mesajý gönderdi. Baþbakanlýk Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre, Baþbakan Küçük, mesajýnda, Baþbakan Erdoðan'ýn teyzesinin vefatýndan duyduðu üzüntüyü belirterek, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve kederli ailesine baþsaðlýðý ve metanet diledi. Bilmeyen ve tanýmayan kalmadý herhalde artýk onu... Herkesin mert ve cesur yürekli Zehra ablasý... Ada TV'de Hasan Hastürer'in konuðuydu... Ve þimdiye dek ekranlara konuk olanlarýn hepsine beþ basardý. Zehra abla önüne konan tüm sorulara büyük bir açýk yüreklilikle yanýt verdi... Çünkü süslü püslü laflarla parmaðýnýn arkasýna gizlenenlerden deðildi... Bize Fazýl Önder'i de anlattý, Ahmet Sadi'yi de... Fazýl için, "Býrakmadýlar kimseyi, arkasýndan bile yürütmediler, öyle gaddardýlar" dedi. O zamanlar komünist diye herkesi vurduklarýný söyleyen Zehra abla "Þimdi olsa hiçbirimizi býrakmazlardý" diyerek tarihimizi özetledi.

7 22 Aðustos 2012 Çarþamba AKINTIYA A KARÞI Münür Rahvancýoðlu Baðýmsýzlýk - Ulusalcýlýk 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ "Bir dönem kutuplu dünya mevcutken üçüncü dünya savunusuyla önemsenen ve Cezayir direniþinin yahut Türkiye 68'inin mottosu olarak anýmsanabilecek "baðýmsýzlýk" talebi, ulusalcýlýðýn reddiyle birlikte uzun süredir geçerliliðini yitirmiþtir. Baðýmlýlýk-baðýmsýzlýk, ucu ulusalcýlýða, sýnýf vurgusunun yitirilmesine ve askeri çekiþmeye varabilecek tehlikeli bir propaganda zemini..." Bandista, Yeniçað Gazetesi, 10 Aðustos 2012 Bizler "Baðýmsýz Kýbrýs" talebini yükseltiyoruz ya bugünlerde; Yeniçað Gazetesi'nde yayýnlanan röportajýnda Bandista müzik grubu bir uyarý yapma gereði duymuþ... Bandista'ya göre baðýmsýzlýk kavramý; geçmiþe ait, ulusalcý, sýnýf mücadelesinden kopuk ve savaþa odaklý bir kavrammýþ... Üstelik bu iddiayý sadece Bandista deðil, baþka bazý kiþiler, örgütler de dillendirmeye baþlýyorlar... Bir gazete köþesinde ne kadar mümkün olur tartýþmalý da olsa biraz düþünelim bakalým gerçekten öyle mi? Baðýmsýzlýk talebinin ortaya çýktýðý dönemdeki dünya ile günümüz dünyasý gerçekten de çok farklý... Baðýmsýzlýk talebinin ortaya çýktýðý dönemde sömürge konumundaki birçok ülke, bugün artýk "baðýmsýz" kabul ediliyor. Hindistan gibi, Cezayir gibi, Angola gibi... Sömürge ülke halklarý baðýmsýzlýk talebi ile ayaklandýklarýnda, klasik sömürgeciliðin de sonuna gelinmiþti. Sistem artýk ne ekonomik ne siyasi ne de askeri anlamda sürdürülebilir deðildi. Emperyalistlerin zor yolu ile elde tutmaya çalýþtýðý bütün ülkelerde þiddetli savaþlar meydana geldi... Ama baðýmsýzlýk taleplerinin önüne þiddetle, savaþla, silahla geçmenin mümkün olmadýðý kýsa sürede görüldü... Bunun üzerine klasik sömürge sistemine son verildi ve yenisömürgecilik politiklarý devreye sokuldu... Klasik sömürgecilik; vali, açýk iþgal ve hammade sömürüsü üzerine kurulu bir sömürgecilik biçimidir. Ýngiltere, Fransa, Portekiz, Ýspanya gibi emperyalist ülkeler klasik sömürgecilik yöntemini uygulayarak uzun süre büyük coðrafyalara hükmettiler. Ama halklarýn baðýmsýzlýk talepleri karþýsýnda sürüdürülebilirliði kalmayan klasik sömürgecilik, 1950'li yýllardan itibaren yavaþ yavaþ yerini ABD'nin yürüttüðü yeni-sömürgeciliðe býraktý. Yeni-sömürgecilik; siyasi baðýmsýzlýk, askeri ve ekonomik baðýmlýlýk ve ithal ikamesine dayalý bir sömürgecilik biçimidir. Klasik sömürgeciliðin yerine yenisömürgeciliðin yerleþmesi çok kolay olmadý. Dünya çapýnda ABD'nin baþýný çektiði bu sistem karþýsýnda özellikle Ýngiltere epey ayak sürüdü... Özellikle de Kýbrýs'ta klasik sömürgecilikten yeni-sömürgeciliðe geçiþ hayli sýkýntýlý oldu. Doðu Akdeniz'de stratejik önemi büyük Kýbrýs adasýný býrakmak istemeyen Ýngiltere ile ikinci bir Vietnam vakasý ile karþýlaþmaktan çekinen ABD arasýnda gerilimlere neden oldu adamýz... Ama sonuçta özgün bir yeni-sömürge modeli olarak Kýbrýs Cumhuriyeti kuruldu ve ada Ýngiliz hegomonyasýndan ABD hegomonyasýna geçti. Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kuruluþu, ayný zamanda dünya emperyalist sisteminin liderliðine de ABD'nin geçiþinin simgesidir. Bu tarihten sonra Ýngiltere'nin çýkarlarý ile ABD'nin çýkarlarý hýzla birbirine yaklaþtý. Kolayca görülebileceði gibi klasik sömürgecilik ve yeni-sömürgecilik arasýnda baðýmlýlýk bakýmýndan özde bir farklýlýk yoktur. Ekonomileri IMF, Dünya Bankasý, Washington ve Londra borsalarý aracýlýðý ile yönetilir... Askeri güçleri ise NATO vb. paktlarda eðitilerek kendi halkýna karþý GAZÝANTEP'TE TERÖR ÖLÜ SAYISI 9'A YÜKSELDÝ TC Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, Gaziantep'teki patlama sonucu ölenlerin sayýsýnýn 9'a yükseldiðini açýkladý. Atalay, ''Bir çalýntý araç, çalýntý aracýn içinde güçlendirilmiþ patlayýcý... Araç, uzaktan çekiciyle getiriliyor, dün Gaziantep'e giriþ yapýyor ve patlamadan 4 dakika önce de olay yerine çekiciden indirilmiþ oluyor. Çekicinin þoförü biliniyor. Aracýn nerelerde çalýndýðý, hangi plakayla nerelerde olduðu hepsini arkadaþlarýmýz tespit etti, deðerlendiriliyor. Olayýn aydýnlatýlmasýyla ilgili alýnan mesafe çok hýzlýdýr'' dedi. Terör saldýrýsýnýn ardýndan Gaziantep'e giden Atalay, gazetecilere açýklama yaptý. Saldýrýdan hemen sonra 8 olan ölü sayýsýnýn bu sabah hastanede tedavi gören 12 yaþýndaki bir kýz çocuðunun da hayatýný kaybetmesiyle 9'a yükseldiðini ifade eden Atalay, 69 yaralýdan 17'sinin halen hastanelerde tedavi edildiðini söyledi. Hayatýný kaybeden vatandaþlara Allah'tan rahmet, yaralýlara da acil þifalar dileyen Atalay, saldýrýnýn þehrin en yoðun caddelerinden birinde, Þehitkamil Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne 30 metre mesafede gerçekleþtirildiðini hatýrlatarak, saldýrýnýn asýl hedefinin Ýlçe Emniyet Müdürlüðü olduðunu belirtti. Beþir Atalay, ''Genelde bayramýný kutlayan, otobüsle, aracýyla çocuklarýný, eþini almýþ bayram ziyaretine giden vatandaþlarýmýz hayatlarýný kaybetti ve yaralandý. Hayatýný kaybeden vatandaþlarýmýzdan birisi kadýn, 4'ü çocuk. 1,5 yaþýnda, 4 yaþýnda, 11 yaþýnda, 12 yaþýnda çocuklar. Birisi amcasýnýn elinden tutmuþ bankamatiðe gitmiþ, orada hayatýný kaybediyor, bir vatandaþýmýz eþini, çocuðunu, yeðenini almýþ aracýyla oradan geçiyor. Cezaevi servis aracý çalýþanlarýný getiriyor, orada kýsa bir duruþ yapýyor, saldýrý o esnada yapýlýyor. Ayrýntýyý þunun için veriyorum, terörün yüzü, terörün bu zerre kadar insani öz taþýmayan bu eylemleri, daha iyi anlaþýlsýn diye'' dedi. konumlandýrýlýr... Siyaseten baðýmsýzmýþ gibi görünmelerine raðmen, siyasetçileri emperyalizme hizmet için yarýþýr... Kazara yoldan çýkan bütün siyasiler, Washington'da planlanan askeri darbeler ile yüzleþir... Ancak bizim konumuz bakýmýndan klasik sömürgecilik ile yenisömürgecilik arasýnda ciddi bir fark vardýr: Klasik sömürgecilik döneminde dýþarýya dönük verilen baðýmsýzlýk mücadelesi, artýk yerli iþbirlikçileri de hedeflemek zorundadýr. Çünkü göstermelik siyasi baðýmsýzlýk ile yetinen yerli iþbirlikçiler, artýk gerçek baðýmsýzlýðýn önünde engel haline galmiþlerdir. Kýsacasý klasik sömürgecilik döneminde yerli burjuvaziyi de kapsayan bir slogan olarak baðýmsýzlýk, yeni-sömürgecilik döneminde yerli burjuvaziye karþý bir slogana dönüþmüþtür. Klasik sömürgeclik döneminde "ulusal" bir talep olan baðýmsýzlýk, yenisömürgecilik döneminde demokratik bir talep haline dönüþmüþtür. Klasik sömürgecilik döneminde baðýmsýzlýktan sonra ekonomik anlamda kapitalist iliþkilerin içinde kalmayý hedeflemek mümkünken, yenisömürgecilik döneminde baðýmsýzlýk sloganýnýn kendisi anti-kapitalist bir nitelik kazanmýþtýr... Bundan böyle baðýmsýzlýk talebi, yenisömürge ülkelerin sýnýf mücadelelerinin üzerinde yükseldiði zemin haline gelmiþtir aralýðýnda ortaya çýkan geliþmeler ýþýðýnda yeni-sömürgecilik sistemini tadilata alan dünya emperyalist sistemi, neoliberal politikalarý bu modele dahil etmiþtir. Günümüzde ekonomi alanýnda ithal ikamecilik ve sosyal refah devleti uygulamalarý iptal edilerek; taþeronlaþtýrma, özelleþtirme, kuralsýzlaþtýrma ve piyasalaþtýrmaya dayalý bir sistem yürürlüðe koyulmuþtur. Açýktýr ki neoliberal politikalarýn yeni-sömürgecilik sistemine dahil edilmesi ile birlikte, baðýmsýzlýk mücadelesi her anlamda anti-kapitalist niteliði ön plana çýkan bir mücadele biçimi haline gelmiþtir. Baðýmsýzlýk mücadelelerinin niteliksel anlamda en azýnda üç evreden geçtiðini söyleyebiliriz. Klasik sömürgeciliðe karþý yürütlen baðýmsýzlýk mücadeleleri, yenisömürgeciliðe karþý yürütülen baðýmsýzlýk mücadeleleri ve neoliberal yeni-sömürgeciliðe karþý yürütülen baðýmsýzlýk mücadeleleri... Her bir evrede sömürü ve baðýmlýlýk iliþkileri mevcuttur ve her bir evrede baðýmsýzlýk talebi ülkelerin, halklarýn temel talebidir. Ancak her bir evrede sömürgeciliðin biçim ve yöntemleri farklýyken, bu sömürgecilik karþýsýnda oluþan baðýmsýzlýk mücadelesinin kendisi de farklýlaþmaktadýr. Buradan Bandista'nýn iddialarýnýn açýk bir yanlýþlamasýna varmak mümkündür... Baðýmsýzlýk kavramý geçmiþe ait bir kavram deðil tam aksine bugünü þekillendiren mücadelelerin temel bir parçasýdýr. Baðýmsýzlýk kavramý ile ulusalcýlýðý bir tutmak; en iyi ihtimalle tarih, ekonomi ve siyaset bilgisi bakýmýnda son 50 yýlý bilmemek, kötü ihtimalle ise; sosyalistlere ulusalcý demeyi ezber haline getiren sol liberal kampýn parçasý olmaya özenmektir. Ve baðýmsýzlýk, bugün hiçbir zaman olmadýðý kadar emekçi sýnýflara ait bir kavramdýr... Sol jargon ve söylemlere yaslanarak postmodern yaþam tarzýnýn üretilmesinde hayli ilerleyen Bandista'nýn baðýmsýzlýk kavramýndan ürkmesini anlamak mümkün... Anlaþýlmasý asýl güç olan þey ise; "Baðýmsýz Kýbrýs Bütün Halklar Kardeþtir" sloganýný bu ülkenin topraklarýna kendi yaþamlarý pahasýna kazýyan insanlarýn kurduðu Yeniçað Gazetesi'nin tavrýdýr. Yoksa onlar da mý kendi geçmiþinden nedamet getiren sol liberaller furyasýna katýlmaya hazýrlanmaktadýr? ALO AFRÝKA HATTI HEP MENFAAT DEDÝK... "Girne'den bir Limasollu" imzasýyla gazetemize mektup gönderen vatandaþýmýzýn "Hep Menfaat Dedik" baþlýklý mektubu þöyle: "Kendi mahkumiyetimizi hazýrlarken biz, bölünmüþlüðün saltanatýný kutladýk. Herþeyi deðiþtiren bir düzenin sahipleriydik güya. Adaletin dýþladýðý sürgünler gibiyiz. Hakkýmýzda hüküm verilmiþ, 'el açmaya muhtaç edilecekler' diye... Baðýmsýzlýk diye diye baðýmlýlýk oldu devletçilik ilkemiz. El pençe divan duruþumuzdan aþikar deðil mi ahvalimiz. Siz yine içinizi hoþ tutun. Kýbrýs'ta iþgal, insan sömürüsü, baþý boþ nüfus istilasý, yaðma curcunasý yoktur! Sefaletin hürriyetinin ilaný vardýr. Birlik olup bir halk mücadelesi bile veremedik... Ucuz çýkarlar uðruna paramparça bölündük. Düþmanlýða hizmet eden hudutlarýn hapishanesinde özgürlük, yozlaþmýþlýðýn daniskasýyla özdeþleþti. Milli kalkýnmamýz için açýlan gece kulüpleri, kumarhaneler, üniversiteler para tuzaklarýnda ayrý rezalet. Düþtüðümüz bu düþkünlüðün vurdumduymaz sorumluluðunu kabul etmeyenlere, iþte bize özgürlük... Dikenli teller esarete sermaye... Ýþte bize özgürlük emreden emredene... Ýþte bize özgürlük istikbali cenderede. Sahte özgürlüklerle dilediðinizce mutlu kalýn..." BAÞIMIZA ALDIÐIMIZ BELA... Gazetemize kýsa bir mektup gönderen vatandaþýmýzýn yazdýklarý þöyle: "Bu mektubu bayramýn son günü yazýyorum. Yayýnlandýðýnda eminim ki bayram ertesi olacaktýr... Hayatýmýzda yaþadýðýmýz en kötü bayramý geçirdik diyebilirim. Ben de ailem de... Benim bildiðim Ramazan Bayramý ve Kurban Bayramý dini bayramlardýr. Türkiye'de de baþta dinciler deðil mi? Eskilerin olduðu dönemde daha heyecanlý, daha hareketliydi ortalýk... Þimdi dinciler geldi dini bayramlarýn bile zevki kaçtý. Parasýzlýktan büyük oðlum gelip bizi bayramlayamadý. Biz bayram süresince evde oturduk. Bir ara yürüyerek fuara doðru gittik. Toruncuk birþeyler istedi. Alamadým. Bir parça oyuncak alýp hemen eve döndük. Dincilerin iþi de hikaye demek... Onlar sadece kadýnlarýn kapanmasýný saðlamak ve cami yapmakla meþgul oluyorlar. Toplumun ekonomik durumu nedir ilgilenmiyorlar... Ama büyük bela aldýk baþýmýza ha... KKTC'de halkýn morali ve keyfi bozuk olmasýna raðmen hükümet edenlerin neþesi yerindeydi. Nasýl olmasýn ki? Bir yerlerden bir baðlantýlarý mutlaka bayram sonrasý onlarý ihya edecektir... Bankalardaki hesaplarýna kimsenin ruhu BÝZÝM DUVAR sezmeden paralar akýtýlacaktýr. Bayramda Ýrsen Bey, Derviþ Bey'i ziyaret etti ve bayramlaþtý... Mecburen ve de mecburiyetten yani... Ýþte buradaki garagöz perdesi de bu..." "AYÞE" KUZEYDE, AYÞABA GÜNEYDE Bizim Mandra Acýsýyla tatlýsýyla bir þeker bayramý daha tarihe karýþýr. Vatandaþlar belki de ilk kez, "Tatlý yiyelim tatlý konuþalým" esprisine raðmen, tatlý konuþmanýn tatlý yemekle mümkün olamayacaðýný farkederler. Býrakýn yarýný, günü kurtarmak bile herkes için büyük bir baþarý haline gelmiþtir. Yorgan her geçen gün biraz daha küçülmekte, ayaklar biraz daha yorganýn dýþýnda kalmaktadýr. Sokaktaki adam, "Tatlý yesek bile bu küçülen yorganýn altýnda tatlý konuþmak mümkün mü?" diye kendi kendine söylenir.

8 8 22 Aðustos 2012 Çarþamba Hürriyet Arada Bir Ertuðrul Özkök Özgün Kutalmýþ Silivri Türkiye'nin Gulag'ý oldu Orta Eðitimde ek sýnavlar Birçok lisede hazýrlýk sýnýfýnda okuyan yüzlerce öðrenci yapýlan sýnavlarda baþarýsýz olunca, bütünleme sýnavlarýna alýndý. Bütünleme sýnavlarýnda da baþarýsýz olanlar sýnýfta kaldý. Sýnýfta kalanlarýn oraný bazý okullarda %90'ý buluyordu. Dolayýsý ile lise 9. sýnýfta okutulacak öðrenci sayýsý çok düþmüþtü. Eðitim Bakanlýðý 4 Eylül'de sýnýfta kalan öðrencilere yeniden sýnav hakký tanýdý. Normal þartlarda bu öðrenciler geçemedikleri derslerin öðretmenleri tarafýndan yeniden sýnava alýnsalar yine sýnavlarý geçemeyecek ve yine sýnýfta kalacaklardýr. Eðitim Bakanlýðý bunu önlemek ve sýnýfta kalanlarý bir üst sýnýfa geçirebilmek için Eðitim Bakanlýðý'nda görev yapan müdür ve üst düzey bürokratlardan bir komisyon kurdu. Sýnav sorularýný bu komisyon hazýrlayacaðý gibi sýnav kâðýtlarýný da bu komisyon deðerlendirecek. Öðretmen ler ise sýnavlarda gözcülük yapacaklar. Türkiye Üniversitelerine yerleþtirme sýnavlarýnda KKTC Hakkari'nin de altýnda sonuçlar alýyor. Gerçi KKTC'den bu sýnavlara katýlanlarýn çoðu da Hakkari ve civar illerden gelenlerdir. Þimdi Eðitim Bakanlýðý boyunu aþan Eðitim Bakaný Dürüst'e soralým. Liselerde hazýrlýk sýnýflarý neden kuruldu? Eðitimi bir yýl uzatmak için mi? Yoksa öðrencilerin kabiliyetlerine göre gidebilecekleri okullarýn tesbit edilmesi için mi? Hazýrlýk sýnýfýnda sýnýfta kalan öðrenciler ya sanat okullarýna yönlendirilmeli ya da çýraklýk kurslarýna tabi tutularak hizmet sektöründen sanayiye kadar ara eleman sýkýntýsý çeken sektörlerin eleman sýkýntýlarý giderilmelidir. Zorla düz liselere devamý saðlanan ve zorla mezun edilen bu öðrenciler, bazý yerel üniversitelerden kolayca alacaklarý diplomalar ile iþsiz üniversite mezunlarý ordusuna katýlacaklardýr. Kâðýt üzerinde de KKTC nüfusunun büyük bir oraný üniversite mezunu diye eðitimimize yön verenler övünecekler. Varsýn üniversite mezunlarýnýn büyük çoðunluðu vasýfsýz, iþ bilmeyen, Ýngilizce öðrenim görmesine raðmen Ýngilizce konuþamayan üniversite mezunu olsun. Sözde siyasetçi için önemli olan diplomalý mezun sayýsýdýr yýlýnda kurulan DP-CTP Hükümetinin Eðitim Bakaný olan Mehmet Ali Talat da 2 yýl üst üste ayni sýnýfta kalanlarýn okul ile iliþkileri kesilmesi gerekirken bu durumda olan öðrencilere 3. yýl da ayni sýnýfý tekrar etme imkâný vermiþti. Nedeni de yakýn dostlarý Elmas Güzelyurt'lunun oðlunun da 2 yýl üst üste ayný sýnýfta kalmasýydý. Ülke gerçeklerine ve ihtiyaçlarýna göre deðil, parti çýkarlarý ve eþe dosta göre eðitime yön verirseniz her konuda olduðu gibi duvara toslarsýnýz. Hele hele Ankara'dan gelen talimatlarla eðitimi yaz boz tahtasýna döndürürseniz, diplomalý iþbilmezler ordusu yaratýrsýnýz. Yakýnda 4+4+4'ü de KKTC'de de uygulamaya koyarsanýz, ben eðitimimizin varacaðý noktayý hayal bile etmek istemem. Hürriyet gazetesi yazarý Ertuðrul Özkök soru-cevap þeklinde yazdýðý yazýsýnda Türkiye deki siyasi tutuklularýn durumunu deðerlendirdi. Aþaðýda aynen sunuyoruz: Ýkinci Ýnce Av Pazar günü baþlayacak Ýkinci Ýnce Av Mevsimi (Üveyik Avý), 26 Aðustos Pazar günü baþlayacak. Ýnce av, Pazar günüyle birlikte 2, 9 ve 12 Eylül tarihlerinde de yapýlabilecek. Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamada, avlanma isteyen avcýlarýn, ellerindeki Av Ruhsatlarýnýn 31 Temmuz 2013'e kadar geçerli olmasý gerektiði de belirtildi. Açýklamada, "Eski Av ruhsatlarý ile avlanma faaliyeti yapýlamaz. Av Ruhsatlarýný yenilemek isteyen kiþiler Ýlçe Kaymakamlýklarýna baþvurabilirler" denildi Ýkinci Ýnce Av günlerinde avlanabilecek av kuþlarý ve sayýlarý ise þöyle sýralandý: "A) Avcýlar av günlerinde, Üveyik, Yaban Güvercini, Fasa, karga ve saksaðan avlanabilir. Bunlarýn dýþýnda herhangi bir Av ve Yabani kuþ avlanmayacaktýr. B) Ýkinci Ýnce Av günlerinde bir avcý her av günü için, yukarýda belirtilen Av kuþlarýndan, 8 Adedi Fasa olmak üzere diðer kuþlarla birlikte en fazla toplam 40 (Kýrk ) adet avlayabilir." Açýklamada, avcýlarla ilgili uyarýlara da yer verildi ve avcýlarýn, telefon ve elektrik kablolarý ile trafik iþaretlerine ve bilgi verici levhalarýn korunmasýna dikkat etmeleri istendi; kurallara azami dikkat göstermeleri gerektiði belirtildi. Onlar için Kýbrýs ýn Bandistasý diyorlar - Silivri sürecinin geleceðini nasýl görüyorsun? Orada ne gibi geliþmeler olabilir? - Silivri Türkiye'nin yeni Gulag edebiyatýnýn merkez üssüdür. "Gulag" Sovyetler Birliði döneminde muhalif yazarlarýn içeri týkýldýðý çalýþma kampýydý. Aleksandr Soljenitsin'e Nobel ödülünü kazandýran bir insanlýk dramýnýn romanýdýr. Bence gerçek Türk demokrasisinin edebiyatý oradan çýkacak. "27 Mayýs-12 Eylül- Silivri üçlemesi" böyle tamamlanacak Eylül gibi bir þey mi yani? - Hayýr, daha yapýsal, daha kalýcý bir iklimin adý. 12 Eylül geçici bir þeydi. O kýsa süre bile kendi edebiyatýný yarattý. Silivri'nin 12 Eylül'den farklý bir yaný var. Bir kere iletiþim teknolojileri çok geliþti. Ýçeride kalemi çok kuvvetli yazarlar var. Bir Soner Yalçýn'la baþa çýkabilmek kolay deðil. Ne yazsa best seller yapmayý bilen bir zekâya ve kabiliyete sahip. -Silivri insanlarý hakkýnda ne düþünüyorsun? -Aslýnda oradaki insanlarýn çoðu ile geçmiþte iyi bir muhabbetim yoktu. Tuncay Özkan'ýn televizyonunda bana edilmedik laf býrakýlmadý. Emin Çölaþan'ýn iþine son verdiðimizde aleyhimize günlerce yayýn yaptýlar. Ama bunlarýn hiç önemi yok. Orada Cumhuriyet tarihinin en aðýr hukuk trajedilerinden biri yaþanýyor. Yassýada kadar trajik bir olay bu. - O insanlara þimdi nasýl bakýyorsunuz? -Mesela, Silivri bana Yalçýn Küçük'ü yeniden kazandýrdý. Seviyorum bu adamýn çýlgýnlýðýný, bana çok iyi geliyor. Süreç boyunca o insanlarýn eþlerini, çocuklarýný tanýdýk. Ayþe Arman'ýn mülakatýndan, Mustafa Balbay'ýn eþini tanýdýk. Tuncay Özkan'ýn kýzý ve kýz kardeþi ile konuþtum. Hepsi olaðanüstü bir duruþ gösteriyor. Silivri sadece içeridekilerle deðil, dýþarýdakilerle de kendi kahramanlarýný yaratýyor. Yani orada, insanlarý "darbeci" diye yargýlamaya kalkanlar daha þimdiden silinip gitti, onlarsa büyüyor. - Oradan neler bekliyorsunuz? -Hiç kuþkum yok, Silivri'den Cumhuriyet tarihinin en büyük adalet dalgasý gelecek. Þu son 4 yýlda öyle kötü þeyler yapýldý ki, bunlarýn gizli kalmasý mümkün deðil. Ýçeriden çýkanlar, doðal olarak haklarýný arayacaklar. - Yani bir hesaplaþma mý olacak? -Hayýr bugün anladýðýmýz manada insafsýz, adaletsiz, yargýsýz bir hesaplaþma olmayacak. Olmamalý. Bugünkü gibi vahþi bir intikam dalgasýnýn geleceðini beklemiyorum. Türkiye gerçek demokrasiye, Silivri süreci ile adil ve vicdani olarak hesaplaþtýktan sonra geçecektir. - Silivri, mahpushane edebiyatýný doðuruyor demiþtin. -Daha ilerisini söyleyeceðim. Silivri'den en az 2-3 "Geceyarýsý Ekspresi" çýkacak. Þuna samimiyetle inanýyorum. Hesaplaþma bugünkü gibi vulgar ve insafsýz olmayacak. Bu hesaplaþma gerçek ve tarafsýz bir adaletin kurulmasý için yapýlacak. Önemli olan, post Silivri döneminin adil olmasýdýr. Ama Balyoz'da, Odatv davasýnda ortaya çýkarýlan sahte ve fabrikasyon belgelerin kaynaklarý, bunlarý imal eden çeteler de herhalde ortaya çýkarýlacaktýr. Bunlar ortaya çýkarýlmazsa, bu ülkede kimse kendini emniyette hissedemeyecektir. Bu süreç intikam dalgalarýna bir son vermelidir. Yani arkasýnda adalet maðduru býrakmamalýdýr. Þarkýlarý dillerden düþmüyor Caravan Blue ve "Askersiz KIBRIS" (Mustafa ERKAN)- Anti-Militarist Barýþ Harekatý adýyla bir araya gelen BKP ve YKP gençlik örgütleri, Kýbrýslý Gençlik Platformu(KGB), Feminist Atölye(FEMA) ve Genç Aktivistlerlerinin 14 Aðustos akþamý Sarayönü'nde gerçekleþtirdikleri koserde en çok ilgi toplayan gruplardan biri de Caravan Blue oldu. Caravan Blue'nun 'Askersiz Kýbrýs' için seslendiði þarkýlar dillerden düþmüyor. Yerli bir grup olan Caravan Blue Kýbrýs'ýn Bandista'sý olarak görülüyor. - Bu süreçte sizi en çok etkileyen kiþiler kimler oldu? - Ýki insan var ki onlar hep rüyalarýma giriyor. Biri Kuddusi Okkýr, öteki Silivri sürecinin baþlarýnda intihar eden Yarbay Ali Tatar. Okkýr için, "Ergenekon'un kasasý" dediler. Aradan 4 yýl geçti. Nerede o kasa, o paralar? Oðlunun, babasýný mezara indirirkenki bakýþýný unutamýyorum. Yarbay'ýn intiharý Türk Gulag'ýnýn gerçek sembolüdür. O insan için manþetlerinde demediklerini býrakmayanlar hâlâ 'andýç' edebiyatý yapýyorlar. Silivri'den yüzlerce andýç çýktý. (Devamý 19. sayfada)

9 22 Aðustos 2012 Çarþamba 9 Tünel Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... ALINTI ARÞÝV Memleketimden manzaralar ÞEMDÝNLÝ'DE GERÇEÐÝN ÖLDÜÐÜNÜ GÖRDÜK Þemdinli'de gerçeðin öldüðünü gözlemledik. Bölgede yaþanan çatýþmayla ilgili Baþbakan birtakým kayýp rakamlarý verdi. Fakat bu rakamlar her gün deðiþti, bir türlü gerçek rakamlarý öðrenemedik. Bölgede çoðu köyün boþaltýldýðýný duyduk. Köylerini boþaltan Ýnsanlarýn hayvanlarýna ve bað ile bahçelerine bakmak için geri dönmeye çalýþtýðýný fakat buna izin verilmediði söylendi. Hükümetin topluma verdiði bilgilerin doðru olmadýðýný öðrendik. Tek doðru askeri hareketliliðin devam ettiði bilgisidir. Can kaybýyla ilgili hala net bir bilgi yok. 18 gerillanýn yaþamýný yitirdiðini iþittik. Fakat Türk Silahlý Kuvvetlerinde can kaybýyla ilgili net bir rakam öðrenemedik. Ama bizi rakamlar ilgilendirmiyor. Burada bir kiþi de, yüz kiþi de hayatýný kaybetse bu bir çatýþma belirtisidir. Bizim için önemli olan bu çatýþmalarýn sona ermesi ve barýþ kapýsýnýn açýlmasýdýr. Ertuðrul KÜRKÇÜ (Birgün) DÝPNOT TC Savunma Bakanlýðý'nýn verilerine göre Türkiye'de son 2.5 yýlda askeri kýþlalarda 252 ölüm gerçekleþti, 175 askerin ölümü kayýtlara 'intihar' olarak geçti. TÜRKÝYE'NÝN BAÞINA GELEN EN BÜYÜK FELAKETÝN ADI "ÞAHÝN" TARÝH 20 TEMMUZ 2011 Ýþgal rejiminin tüm güvenlik güçleri dün Erdoðan'ýn geliþini protesto etmek isteyen eylemcilere yöneltildi... "Ayþe evine dön", "Kýbrýs bizimdir, biz yöneteceðiz", "Ýmam evine dön", "Ýmamýn ordusunu istemiyoruz" diyenlere yaþlý, kadýn demeden tekme tokat giriþtiler... Gözden kaçmayanlar... ÞÞÞÞT TAYYÝPGÝLLER DUYMASIN Fileleftheros'un haberine göre Kýbrýs Cumhuriyeti'nin Brüksel'deki Daimi Temsilciliðine 7 Kýbrýslýtürk iþe alýndý. Hepsi de PEO'nun Kýbrýs Çalýþmalarý Enstitüsü'nün Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu Bürosu'nun iþbirliðinde düzenlenen seminerlerle hýzlandýrýlmýþ eðitimden geçti. Maaþlarý ise PEO Çalýþma Enstitüsü tarafýndan karþýlanacakmýþ. Þþþþþþþttt Egemen Baðýþ duymasýn! Biliyorsunuz çok aðýr þakalar yapýyor kendileri. AKP Hükümetinin Kýbrýs Ýþlerinden de Sorumlu Bakaný Beþir efendi hiç duymasýn! Ama esas Tayyip bey duymasýn. O ne Egemen'dir, ne de Beþir. Þakasý yoktur Ona göre ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ Ülkemizde verilen motosiklet ehliyetleri sistemli ölümlü kazalarýn ana nedeni olarak gösterilebilir. Dr. Mehmet Avcý Trafik Kazalarýný Önleme Derneði Baþkaný VÝRGÜL... SÝZÝ GÝDÝ YALANCI ÂÞIKLAR SÝZÝ Gaziantep'teki saldýrýyý protesto eden ve saldýrýyla ilgili Türkiye Hükümeti'ne taziye mesajý gönderen Kýbrýslýtürk siyasilerden bir tanesinin bile gönderdiði mesajda "barýþ" sözcüðü geçmiyor, hatta "barýþ"ýn imasýna bile rastlanmýyor. Hep kahraman Anavatan'ýn bu saldýrýlarýn üstesinden geleceðine, teröristlerin hakkýndan gelineceðine dair inançlarýný bildiriyorlar. Ýþleri güçleri hamaset. Bir de Türkiye'yi sevmekten söz ediyorlar. Sizi gidi yalancý âþýklar sizi "Hakkari yaylasýnda koyununu otlatan çobanla, Kandil'de ülkeyi bölmek için elinde silah tutan teröristleri kimsenin karýþtýrmaya hakký yoktur, aðzýna týkarým o yazýlarý senin." Ýdris Naim ÞAHÝN (TC Ýçiþleri Bakaný) "Kürkçü sizi öpmüyor. Neden öpsün. Siz onu öpüyor musunuz?" Önce "ne bu muhabbet" diye þaþkýnlýklarýný dile getirdiler. Sonra aðýr aðýr küfretmeye baþladýlar. Bunun üzerine Savcý "dokunulmazlýklarýnýn kaldýrýlmasý" arzusuyla, "arzuhalini" hazýrladý. Þemdinli savaþý, sonuçlarýný tahmin edemeyeceðimiz siyasi bir krize gebe. AKP hükümeti "görüntü" yüzünden kendi Meclisi'ni kundaklamaya hazýrlanýyor. BDP'li vekillerin dokunulmazlýðý ile oynamak Türkiye'de "silahý" "tek yol" yapar ve ülkeyi iç savaþa sürükler. O zaman "vekillerle gerillalarýn kucaklaþma" görüntülerinin yerini Türk'le Kürt'ün "boðazlaþma görüntüleri" alýr. Siz þimdiki "görüntülere" þükredin. Eðer, BDP konvoyunu TSK'ye baðlý bir "tim" kesseydi. Askerler Ertuðrul Kürkçü'nün boynuna sarýlarak, "þu anlamsýz savaþa son verme yolunda yaptýðýnýz hizmetlerden dolayý sizi kucaklýyoruz" deseydi. Sonra da onu yanaklarýndan öpseydi, Kürkçü ne yapardý? Askeri kucaklar, yanaklarýndan öperdi. Ama iþler böyle olmuyor. BDP konvoylarýný karþýlayan askerler BDP'li vekillere, yöneticilere ve kitleye ellerindeki silahlarý doðrultuyor. Zýrhlýlar namlularýný onlara çeviriyor. En küçük bir hareketlenmede bu askerler galiz küfürlerle konvoya saldýrýyor. Bu KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu durumda Kürkçü askere nasýl sarýlsýn, nasýl öpsün? Gerilla askerin yaptýðý gibi yapmýyor. Konvoyu selamlýyor. Vekilleri "barýþ için yaptýðýnýz çalýþmalardan dolayý sizleri kutluyoruz, daha çok çalýþýn, daha az kan dökülsün" diyerek kucaklýyor. BDP'liler de, onlarý kucaklýyor, yanaklarýndan öpüyor. Kürkçü de öyle yapýyor. Baþka ne yapsýn? Silahsýz insanýn "barýþ" demesi doðaldýr. Ama silahlý bir insan "barýþ" diyorsa, onu iki yanaðýndan öpmek farzdýr, vaciptir, yerindedir, isabetlidir. Özel paþa "yaþasýn barýþ" dese Kürt milleti onu öper, bir de baþýna koyar. Gerçek meydanda. Öcalan "barýþ" dediðinde, Karayýlan "barýþ" dediðinde, Kürkçü "barýþ" dediðinde, Kýþanak "barýþ" dediðinde, Demirtaþ "barýþ" dediðinde bu Kürt milleti, silahlýsý ve silahsýzýyla, çocuðu ve ihtiyarý ile baðrýna basýyor. Kucaklýyor. Yanaklarýndan öpüyor. Bu millet "Barýþ Anneleri'nin" milletidir çünkü. Siz de bir denesenize. BDP konvoyunun yolunu, "mavi", "yeþil", "mor" her renkten berelilerle, tanklarla, toplarla kesip, onlarý "hoþ geldiniz barýþýn savunucusu sevgili TBMM üyeleri, sizinle gurur duyuyoruz" desenize. Deneyin görün sizi nasýl öpecekler, kucaklayacaklar... Ama hayýr. Siz öyle yapmýyorsunuz. Yapmayýnca da Kürkçü sizi öpmüyor. Öpmez. Neden öpsün. Siz onu öpüyor musunuz? Ama gerilla öpüyor. Eminim ki, BDP konvoyunun yolu, bir gün kazara, "Þemdinli'ye atandýðý için istifa eden general"le kesiþirse, BDP konvoyunda kim varsa o generali mutlaka öpecektir. "Görüntüler" iþte bunu "göstermektedir." (Bu yazý Veysi Sarýsözen'in "Özgür Gündem"de yayýmlanan "Sen de 'barýþ' de seni de öpsünler" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 22 Aðustos 2012 Çarþamba GÜNEYDEN... KÝP'E SÝPARÝÞLE ATAMA Rum Ýstihbarat Teþkilatý (KÝP) Müdürlüðü'ne, Baf Polis Müdürlüðü eski Müdür Yardýmcýsý II. Müfettiþ Andonakis Georgiu'nun atandýðý haber verildi. Rum basýný, geçen hafta KÝP Müdürlüðü'ne nisan baþlarýnda istifa eden eski müdür Andreas Kiriaku'nun adaþý, Rum Baþkanlýk Muhafýz Birliði Komutaný Andreas Kiriaku'nun atandýðýný yazmýþtý. REHN: "TROYKA'NIN KIBRIS'A YAPACAÐI BÝR SONRAKÝ ZÝYARETÝN TARÝHÝNÝ BÝLMÝYORUZ" AB Komisyonu'nun Mali Ýþlerden Sorumlu Komiseri Olli Rehn, Troyka'nýn Güney Kýbrýs'a düzenleyeceði bir sonraki ziyaretin tarihinin bilinmediðini söyledi. Politis gazetesi, Rehn'in temsilcisi Wanda Kalia'nýn Rehn'in adýna Rum Haber Ajansý'na (KÝPE) yaptýðý dünkü açýklamalarda, Troyka'nýn adaya bir sonraki ziyaretiyle ilgili henüz program yapmadýðýný söylediðini yazdý. GÜNEY'DE AV DÖNEMÝ BAÞLADI Güney Kýbrýs'taki yaz av döneminin Pazar günü baþladýðý belirtildi. Politis gazetesi 18 bin avcýnýn avlanabileceðini yazdý. Bir bayram böyle geçti KÝSSONERGA'DA GÖMÜLÜ ESKÝ MÜHÝMMAT Baf'a baðlý "Kissonerga"ya baðlý "Skales" bölgesindeki bir tarlada gömülü olan demir bir kutunun içinde kýrk yýllýk olduðu belirtilen mühimmat bulunduðu belirtildi. Politis gazetesi söz konusu kutunun, tarlada gömülü olarak bulunduðunu, bunun içerisinde ise 4 adet þarjör ile onlarca merminin tespit edildiðini yazdý. Gazete polisin yaptýðý inceleme sonucu mühimmatlarýn eski ve kullanýlmaz halde olduklarýnýn da belirlendiðini yazdý. ( Mustafa ERKAN)- Dün üç günlük Þeker veya diðer adýyla Ramazan bayramýnýn son günüydü. Çalýþanlarýn büyük kýsmý bayram tatiline ilaveten birkaç gün de izin alarak tatillerini uzattýlar. Yurtdýþýna gidenler yanýnda uzun süre ailelerinden uzak kalanlar bu bayram tatilini fýrsat bilerek bir araya geldiler. Küçükler yeni bayramlýk elbiseleri içinde çok neþeliydiler. Büyüklerin ellerini öptüler ve onlardan aldýklarý bayram harçlýklarýyla, büyükleriyle birlikte Fuar Alaný'nda kurulan bayram yerine gittiler. Atlýkarýnca'ya, uçaklara, çarpýþan arabalara ve gondola bindiler. Yaþadýklarý heyecan görülmeye deðerdi. Büyükler de kurulan þans çekiliþi standlarýnda þanslarýný denediler. Fuar Alaný'nda kurulan Luna Park'ta havuz içine konan ve yüzebilen devasa þeffaf balonlar büyük ilgi çekti. Yiyecek satan standlarda da en fazla ilgiyi yýllardýr bayram yerlerinin deðiþmezi olan felafel standý aldý... RUS ÞÝRKETLERÝNÝN BANKA HESAPLARIYLA ÝLGÝLÝ ARAÞTIRMA Rum Hükümeti'nin, Rusya'nýn talebi üzerine, Güney Kýbrýs'taki Rus þirketlerine ait banka hesaplarýnýn araþtýrýlmasý için talimat verdiði bildirildi. Simerini gazetesi "Kýbrýs'taki Rus Þirketlerinin Gizliliðini Yok Ediyorlar" baþlýðýyla manþetten aktardýðý haberinde, bu durumun Güney Kýbrýs'ýn güvenirliðini tehlikeye soktuðunu yazdý. Gazete, meselenin geçen Mart ayýnda, Rus Baþsavcý'nýn beraberindeki bir heyetle adaya gelerek, Rus þirketlere ait banka hesaplarýndaki gizliliðin kaldýrýlmasý talebinde bulunmasýyla baþladýðýný kaydederken, Rusya ile Güney Kýbrýs arasýnda bilgi takasý anlaþmasý bulunduðunu ve bu anlaþma uyarýnca, bir kiþi aleyhinde cezai kovuþturma açýlmýþ olmasý halinde, banka hesaplarýyla ilgili bilgi verilebileceðini belirtti. Haberde, þu an için olayla ilgili herhangi bir kimse aleyhinde cezai kovuþturma bulunmadýðý ve banka hesaplarýna iliþkin herhangi bir bilgi verilmesinin söz konusu olmadýðý ifade edildi. Gazete, ilgili talimatýn, Yüksek Mahkeme'nin aldýðý kararýn ardýndan verildiðini ve karardan etkilenecek olan þirketlerin de bu kararý temyize götürdüðünü yazdý. SODEXO ÇALIÞANLARI SÜRESÝZ GREVDE Ýngiliz Üslerindeki uluslararasý þirket "SODEXO"nun yaklaþýk 80 çalýþanýn, iþverenin keyfi davranýþlarý ve tek taraflarý kararlarýndan ötürü dünden itibaren süresiz greve girdiði bildirildi. Haravgi gazetesi "SODEXO'da Süresiz Greve" baþlýklý haberinde çalýþanlarý temsil eden SÝKSKA-PEO, EESÝÝ-SEK, ASÝTEVPOAS ve TÜRKSEN sendikalarýndan yapýlan açýklamaya göre, SODEXO Cyprus Ltd. çalýþanlarýnýn, þirketle olan sorunlarýnýn çözülmesi için sendikal örgütlerin çabalarýnýn, iþveren tarafýnýn uzlaþmaz tutumundan ötürü baþarýsýzlýða uðradýðýný kaydetti.

11 22 Aðustos 2012 Çarþamba 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. ARINÇ BDP'LÝ VEKÝLLERLE ÝLGÝLÝ LÝNÇ FETVASI VERDÝ: "Bu millet, sizi gördüðünde ne yapacaðýný çok iyi bilir" PKK'nin yol kontrolüne takýlan BDP ve siyasi partilerden oluþan heyetin görüntüleri üzerinden BDP'ye karþý saldýrý kampanyasý baþlatan hükümet, Baþbakan Yardýmcýsý Arýnç'ýn aðzýndan linç çaðrýlarý yaptý 'BÜYÜK AYETULLLAH' EDASI Baþbakan Erdoðan ile baþlayan saldýrý ve tehdit furyasý, Bülent Arýnç'la devam etti. "Büyük Ayetullah" edasýyla fetva veren ve BDP'lileri hem bu dünya hem de öbür dünya adýna tehdit eden Arýnç, Kürtlere ve BDP'lilere yönelik linç fetvasý vermekten de geri durmadý. Arýnç þöyle konuþtu: "Bu kadar kötülükle son noktaya gelen zevaline de hazýrlansýn. "Bu millet, sizi her gün gördüðünde ne yapacaðýný çok iyi bilir. Benim bir þey söylememe gerek yok." BDP'li vekilleri hem bu dünya hem de diðer dünya adýna yargýlayan Arýnç, BDP'lilere, "Bu insanlarý kucaklamak, Allah'tan korkmamaktýr. Bu ülkede sizi seven yok" sözlerini kullandý. LÝNÇ ÇAÐRISI Arýnç, "Allah'ýn kahredici gücü size mutlaka yetiþir. Allah bu yaptýðýnýz iþten dolayý sizden razý deðil" sözleriyle de bir siyasetçi olarak deðil, "Arýnç'ta akýl ne gezer!" BDP Ýstanbul Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder, Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin ile Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'a sert tepki gösterdi Önder, Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin'e "Hakkari'ye gideceðine tam teþekkül bir saðlýk kliniðine gitmesinde fayda var"dedi. Arýnç için ise "Aklýný yitirmiþ" yorumunda bulundu. "ARINÇ'TA AKIL NE GEZER?" Önder, Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'ýn, BDP milletvekillerinin PKK'lýlarla kucaklaþmasý ve arkadaþlarýna "Ayaðýnýzý denk alýn" dediðini belirtirken þöyle dedi: "Bülent Arýnç aklýný yitirmiþtir. Arýnç'ta akýl ne gezer? Aklý olsa Arýnç'ta katýldýðý bir televizyon programýnda bir halkýn diline medeni mi deðil mi diye bir soru sorar mý?" Hakkari'ye bayram gezisinde bulunan Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin'in bir grup tarafýndan taþlanmasýný deðerlendiren Sýrrý Süreyya Önder þöyle devam etti: "Gönül ister ki bu ülkenin her tarafýna kaygýsýz ve huzur içerisinde gitsin. Fakat Ýçiþleri Bakaný bugüne kadar görülmemiþ bir nefret söylemini sadece Kürt halkýna karþý deðil, her meselede bir ilkokul zekasýnýn bile altýnda yaklaþýmlar sergiliyor. Aðzýný açtýðýnda küfreden, hakaret eden ve aþaðýlayan bir söylem geliþtiriyor. Bence Hakkari'ye gideceðine tam teþekküllü bir saðlýk kliniðine gitmesinde fayda var. Tepkileri saðlýklý kendini toplumun Ayetullah'ý gören bir biçimde konuþtu. Arýnç, "Bu kadar kötülükle son noktaya gelen zevaline de hazýrlansýn" diyerek, siyasi ve toplumsal saldýrýlara da çaðrý yaptý. Hem Kürtleri tehdit eden hem de içi boþ kardeþlik demagojisi yapmaktan geri durmayan Arýnç, "Tüm asil Kürt kardeþlerimi selamlýyorum. Bunlar sevilmiyor, bunlardan korkuluyor. Sevmek baþka korkulmak baþka" diye konuþtu. ÞEMDÝNLÝ GERÇEÐÝ ÝLE YÜZLEÞÝN Þemdinli'de PKK'lilerle karþýlaþan BDP ve DTK'lilere yönelik hükümet yetkililerinden gelen ve hakaret boyutuna varan açýklamalara DTK ve BDP Eþbaþkanlarýndan tepki geldi. BDP Eþbaþkaný Gültan Kýþanak, þu deðerlendirmeleri yaptý: "Sayýn Arýnç çýk açýkla, bedeli ne, kaç bin can, yetmedi mi? Sizin gibi vampirler yüz bin can mý istiyor? Bu nasýl bir vicdan?" dedi. Bazý yetkililerin halký kendilerine karþý kýþkýrttýðýný ifade eden Kýþanak, "Linçlere teþvik ediyorlar, gittiðimiz her yerde millet bize hesap soracakmýþ. Ben Türkiye'nin her yerine gidiyorum. Böyle bir tepki ile karþýlaþmýyorum" diye konuþtu. (DÝHA) deðil. Bu ülke böyle bir Ýçiþleri Bakanýný hak etmiyor." (dha) Aðrotur ve Dikelya'ya saldýrý korkusu SURÝYELÝ REJÝM KARÞITLARINA ÝSTÝHBARAT SAÐLADIÐI HABERÝ ÜSLERÝ SALDIRILARA DAHA AÇIK HALE GETÝRDÝ Kýbrýs'taki askeri üslerinin Suriye'deki iç karýþýklýkta oynadýðý rolle ilgili bilgilerin basýna yansýmasý Ýngiltere hükümetini rahatsýz etti. Ýngiltere bu þartlar altýnda Ada'daki üslerine yönelik saldýrý endiþelerinin arttýðý imasýnda bulundu. Politis "Aðrotur ve Dikelya'ya Saldýrý Korkusu... Casusluk nedeniyle... Ýngiliz Üslerinin Suriye'deki Faaliyetlerinin Açýklanmasý Misilleme Endiþesini Artýrýyor" baþlýklý haberinde Ýngiltere hükümetinin, Ýngiliz Ýstihbarat Teþkilatý'nýn Aðrotur ve Dikelya'daki üsleri aracýlýðýyla Suriye'deki rejim karþýtlarýna saðladýðý yardýmýn "Sunday Times" gazetesi tarafýndan açýklanmasýna tepki gösterdiðini yazdý. Habere göre Ýngiltere Sunday Times'ýn haberine yalanlama veya doðrulamada bulunmazken bir hükümet kaynaðý, yine ayný gazeteye, yayýmladýðý haber ile Kýbrýs'taki Ýngiliz üslerinin þu anda daha çok saldýrýya açýk olduðunu söyledi. Ayný kaynak 'istihbarat teþkilatýndaki bir aptal, Kýbrýs'taki üslerin nasýl iþlediði konusunda övünmesi rahatsýz edici' dedi. Gazete Sunday Times'ýn dünkü sayýsýnda da Batýlý ülkelerin Suriyeli rejim karþýtlarýna istihbarat yardýmýnda bulunduðu haberinin doðrulandýðý yolunda bir haber yayýnladýðýný belirtti. Fileleftheros haberi "Londra: Üsler Hedef Gösteriliyor... Kýbrýs Üzerinden Suriyeli Rejim Karþýtlarýna Yardým Ettiklerinin Sýzmasýndan Rahatsýz Oldular" baþlýðýyla yansýttý. RUM POLÝSÝ HAVAALANINDAKÝ KONTROLLERLE ÝLGÝLÝ ENDÝÞELÝ Rum polisinin, Avrupa Komisyonu tarafýndan uygulanmasý istenen havaalanlarýnýn güvenliðine iliþkin yeni düzenlemelerde ciddi çekincelere ve itirazlara sahip olduðu belirtildi. Fileleftheros gazetesi "Havaalanlarýndaki Kontroller Bölüyor" baþlýklý haberinde, havaalanlarýnda, yolcu ve pasaport kontrollerinden sorumlu polis, gümrük makamlarý ve sivil havacýlýk dairesi çalýþanlarýnýn, yapýlan fiziksel ve diðer kontrollerden muaf tutulacaðýný, diðer bölümlerde çalýþan memurlarýn ise bu kontrollerden muaf tutulmasý talebinin ise ret edildiðini yazdý. Gazete ilk baþta havaalanlarýnda konuþlandýrýlan Ýtfaiye Birimi çalýþanlarýnýn da bu kontrollerin dýþýnda tutulduðunu ancak Ýngiliz hükümeti kaynaðýnýn ilgili açýklamalarýna yer veren ve bu açýklamadan, Ada'daki üslerin kullanýlmasý nedeniyle Kýbrýs'ýn tehlikeye sokulduðunun açýkça anlaþýldýðýný yazan gazete bu tür davranýþlarýn Ýngiliz üslerinin Ada'daki kuruluþ ve iþleyiþ anlaþmalarýna uygun olmadýðýna iþaret etti, özetle þunlarý yazdý: "WikiLeaks örgütü tarafýndan kýsa süre önce sýzdýrýlan haberlere göre Lefkoþa'daki Amerikan Büyükelçisi 2008'de görüþtüðü G. Georgiu'ya 'Ýngiliz üslerindeki muhtemel bir zarar veya tesislerin kaybedilmesi Doðu Akdeniz'deki ulusal güvenliðimizle ilgili çýkarlarýmýza tehdit oluþturur' dedi. Aðrotur ve Dikelya üslerinden yapýlan karþýcasusluk faaliyetleri ve Trodos'da faaliyet gösteren çaðdaþ radar (elektronik savaþ ve dinleme) ile Ýngilizler Suriye ordusunun hareketlerini izliyor. Maðusa yakýnlarýndaki Ay. Nikolau üssü Amerika'nýn dünya çapýndaki dinleme sistemi Echelon'un bir parçasýdýr. Bu tesis yalnýz Ortadoðu'daki deðil Orta Asya'daki bütün haberleþmeleri takip ediyor. Haberleþme kayýtlarý uydu üzerinden Ýngiltere'de tutuluyor ve daha sonra ABD'deki Echelon sistemi merkez istasyonuna aktarýlýyor. Böylece Kýbrýs'taki Ýngiliz üsleri her þeyi izliyor. Üslerin askeri tesisleri yalnýz Ýngilizler tarafýndan kullanýlmýyor. Bilindiði gibi Amerikalýlar tarafýndan da kullanýlýyor." Alithia haberi "Üsler-Suriye... Ýngilizler Yalanlamýyor" baþlýðý altýnda özetledi. Kilise de maaþ kesintisine hazýrlanýyor Güney Kýbrýs'ý etkileyen ekonomik kriz Rum Ortodoks Kilisesi'ni de etkiledi. Kilise'nin en büyük karar mercii olan Sen Sinod Meclisi din görevlilerinin ve Kilise müstahdemlerinin maaþlarýnda kesinti yapmaya hazýrlanýyor. Fileleftheros "Maaþlara 'Kutsal' Týraþ... Kilise Sen Sinodu Bütün Düzeylerde Kademeli Kesintilere Gitmeyi Ýnceleyecek" baþlýðýyla manþete çektiði haberinde edindiði bilgilere dayanarak Sen Sinod Meclisi'nin 4 Eylül'de yapacaðý toplantýda Kilise'de çalýþtýrýlan memurlarýn (din adamlarý, metropolitliklerin teologlarý, v.b. ve hatta piskoposlar) maaþlarýnda baremlerine göre kesinti yapma konusunu inceleyeceðini yazdý. Yetkili kaynaklarýn, ekonomik kriz nedeniyle Kilise'nin gelirlerinde azalma olmasý nedeniyle listenin geniþletilmemesi için Avrupa Komisyonu'ndan bunun çýkarýlmasýnýn talep edildiðini belirtti. Habere göre Sivil Havacýlýk Dairesi'ne baðlý Hava Taþýmacýlýðý yetkilisi Antonis Lemesianis, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada Avrupa düzenlemesinin, kontrol yapan kiþilerin kontrollerden muaf tutulmasý yönünde olduðunu anýmsattý. Lemesianis, bunlar dýþýndaki diðer çalýþanlarýn kontrol edilmesi gerektiðini söyledi. Gazete Rum polisinin ise "terör gölgesinin Kýbrýs'ta da bulunduðu" özellikle bu kritik dönemde, düzenlemelere iliþkin olarak ciddi çekincelere sahip olduðunu yazýlý olarak dile getirdiðini yazdý. kesintilerin zaruri olduðuna iþaret ettiklerini belirten gazete Sen Sinod Meclisi üyesi bir piskoposun bu gazeteye; yapýlacak kesintilerin aylýk maaþlarý bin-bin 500 Euro arasýnda olanlarý kapsamayacaðýný, yapýlacak kesintilerin de kademeli (bareme göre) olacaðýný söylediðini kaydetti. Habere göre ayný piskopos Kilise'nin bazý çalýþanlarýn maaþlarýnda yüzde 40'lara varan kesintiler yapýlabileceðini ancak bunun, "golden boys" olarak nitelendirilen çok yüksek maaþlý memurlarý ilgilendireceðini açýkladý. Gazete yapýlacak maaþ kesintilerinden, aylýk net maaþlarý 3 bin Euro olan Sen Sinod Meclisi üyelerinin de etkileneceðini ancak Kilise'deki en yüksek maaþlýlarýn Sen Sinod üyeleri olmadýðýna da vurgu yapýldýðýný yazdý. BAÞKANLIK KÖÞKÜ'NÜN ÇEVRESÝNÝ KEÇÝ-KOYUNLARLA KAPATACAKLAR Rum küçükbaþ hayvan besicileri Perþembe günü Rum Baþkanlýk Köþkü'nün çevresini hayvanlarýyla "kapatacak". Fileleftheros "Baþkanlýðý Hayvanlarla Kapatýyorlar... Küçükbaþ Hayvan Besicileri Perþembe Günü Protestoda" baþlýklý haberinde besicilerin, Perþembe günü gidecekleri Rum Baþkanlýk Köþkü önünden, talepleri yerine getirilene kadar ayrýlmamakta kararlý olduklarýný yazdý. Habere göre hayvan yemi fiyatlarýnýn artmasý, süt ve et fiyatlarýnýn düþmesinden yakýnan besiciler paylarýna düþen ödeneðin yarýsýnýn kesilmesinden, hayvan yemi fiyatlarý artarken et ve süt fiyatlarýnýn çok düþük olmasýndan þikâyetçi. Rum Yönetimine daha önce verdikleri muhtýraya cevap alamadýklarýný, Rum Baþkanlýk Köþkü'nden kimsenin kendileriyle görüþme zahmetine katlanmadýðýný belirten besiciler bir hayvanýn kendilerine maliyetinin 500 Euro olduðundan, kendi hayvanlarýnýn (canlý hayvan) kilosu 2,50 Euro'ya alýnýrken KKTC'den kilosu 3 Euro'ya canlý hayvan alýndýðýndan yakýnýyor.

12 12 Günün Manisi Ay aydýndýr elâdýr Sevda baþa belâdýr Gücücügden yar sevmek Yapýlmadýg binadýr KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Ve Ýnsan Aldandý Mustafa Sabri Beþer PARADOKS 22 Aðustos 2012 Çarþamba TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER "Büyük insanlar için etik önemli, küçükler için de etiket" Claude Frison baktým ki pek çýplak duruyor üþümesi üþütür beni mavinin tuttum þu bulutu koydum oraya bulut üþür mavi üþür ben üþürüm Hasan Hüseyin "Tablo" adlý þiirinden LEFKOÞA GENÇLÝK GÜNLERÝ SONA ERDÝ HASDER Gençlik Kulübü tarafýndan Avrupa Komisyonu iþbirliði ile organize edilen 6.Lefkoþa Gençlik Günleri Perþembe ve Cuma akþamlarý yaþanan konser geceleri ile sona erdi. Lefkoþa halkýna ve gençliðe spor müsabakalarý ile heyecan, sahne gösterileri ile de eðlenceli saatler yaþatan etkinliðin son akþamýnda gençler Frekans, Gurup Mat ve Gurup RAST'ýn güzel müzikleri ile coþtu. HASDER Kaymaklý Lokalinde Perþembe ve Cuma akþamlarý gerçekleþtirilen konser gecelerinde coþku ve neþe vardý.perþembe akþamý Sound Band, Strange Union, Nafiz Dölek ve Pentamim'le geceye katýlanlar eðlenceli bir gece geçirdiler. 17 Aðustos Cuma günü ise HASDER Kaymaklý Lokalinde gerçekleþtirilen atölye çalýþmasýnda "Aktif Yaþlanma ve KKTC'de Yaþlýlarýn Yaþam Kalitesi" irdelendi. Salih Sarpten moderatörlüðünde gerçekleþtirilen atölye çalýþmasýna 25 genç katýldý. Etkinlikler süresince Çýralý Plastiðin katkýlarý ile yürütülen "Zibilsiz Lefkoþa" kampanyasýnda çeþitli bölgelerde 1000 adet çöp poþeti ve bildiri daðýtýldý. 1 hafta süren Lefkoþa Gençlik Günleri kapsamýnda gençlerimiz bir yandan sosyal sorumluluklarýnýn bilinci ile yürüttükleri çevre kampanyasý ve "Aktif Yaþlanma" ve "Gençlerle Daha Ýyi Bir Dünya Ýnþa Etmek" konulu toplantýlarla kendilerini geliþtirirken diðer yandan yaþanan dans ve müzik akþamlarý ile de eðlencenin doruðunda bir hafta geçirdiler. Yeniboðaziçi Belediyesi Türk Sanat Müziði Korosu- 5. Geleneksel Yeniboðaziçi Pulya Festivalinin 4. gecesine Uygar Yeþilada'nýn þefliðini yaptýðý Yeniboðaziçi Belediyesi Türk Sanat Müziði Korosu konuk oldu. Solo olarakda þarkýlar söyleyen sanatçýlar dinleyicileri büyüleyerek halký Türk Sanat Müziðine doyurdu.

13 13 22 Aðustos 2012 Çarþamba 12'nci parseldeki ikinci sondaj 2013 yýlýnýn baþýnda Rum tarafýnýn tek yanlý ilan ettiði Münhasýr Ekonomik Bölgesi içerisinde bulunan ve "Afrodit" olarak adlandýrýlan 12'nci parselde araþtýrma sondajlarý yapmýþ olan Noble Energy þirketinin, 2013 yýlýnýn baþýnda ikinci sondajý yapmaya hazýrlandýðý haber verildi. Noble Energy þirketinin, 12 parselde ikinci sondajý yapmak için 2013 yýlýnýn ilk üç ayýna yönelmekte olduðunu yazan Fileleftheros, 12'inci parseldeki sondajý yapacak olan "Ensco 5006" isimli sondaj platformunun, o zamana kadar Ýsrail'in parsellerinde çalýþma yapmayý taahhüt ettiðini kaydetti. Ýkinci sondajýn, Rum tarafýnda Þubat ayýnda gerçekleþtirilecek olan baþkanlýk seçimleri kampanyasýnýn son günlerine denk düþmesinin çok muhtemel olduðunu ifade eden gazete, ikinci sondajýn sonuçlarýnýn, görevin Rum tarafýndaki yeni hükümet tarafýndan devralýnmasýnýn hemen akabinde açýklanmaya hazýr olmasýnýn beklendiðini belirtti. Gazete, uzaktan kumandalý denizaltý robotu temin edilmesi, ayný zamanda platforma malzeme taþýma ve sondaj atýklarýnýn da karaya taþýnmasý için hizmet alýnmasýnýn saðlanmasý için Noble þirketinin ortaklarýnýn seçilmesinin akabinde, þirketin geçtiðimiz Cuma günü Rum kesiminin resmi gazetesi vasýtasýyla iki ihaleye daha çýktýðýný belirtti. Ýhalelerden birincinin, sondajýn bütün parametrelerinin deneme testleri için hizmet alýnmasý olduðunu ve bu denemelerin 1 Mart-1 Aðustos 2013 arasýnda yapýlmasýnýn öngörülmekte olduðunu kaydeden gazete, çýkýlan ikinci ihalenin ise sondajýn güvenli bir þekilde çimentolanmasý için hizmet alýnmasýyla alakalý olduðunu ifade etti. KADDAFÝ'NÝN OÐLU SEYFÜLÝSLAM EYLÜLDE LÝBYA'DA YARGILANACAK Libya'nýn devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oðlu Seyfülislam Kaddafi'nin eylül ayýnda Libya'da yargýlanacaðý bildirildi. Hollanda'nýn Lahey kentindeki Uluslararasý Ceza Mahkemesi'nde (UCM) Libya temsilcisi olan Ahmed el-cehani, Seyfülislam'ýn Libya'da yargýlanmasýna gelecek ay baþlanacaðýný söyledi. Seyfülislam Kaddafi, UCM'de yargýlanmak istediðini bildirmiþti. UCM, insanlýða karþý suç iþlemekle itham ettiði Seyfülislam'ý yargýlamak için Libya'dan istiyor ancak Trablus yönetimi bu talebi reddediyor. Seyfülislam, Libya'nýn Zintan kentinde bir milis grubunun elinde bulunuyor. RUS YETKÝLÝ: SURÝYE'DE RUS YAPIMI KÝMYASAL SÝLAH YOK Rusya'daki Kimyasal Silahlarýn Korunmasý ve Ýmhasý Federal Servisi'nin Baþkan Yardýmcýsý Vladimir Mandýç, ülkesinin Suriye'ye kimyasal silah göndermediðini açýkladý. Itar-Tass'ýn bildirdiðine göre, basýn mensuplarýna konuyla ilgili açýklama yapan Mandiç, "Suriye, kimyasal silahlarýn yayýlmasý anlaþmasýný imzalamayan ülkeler arasýnda yer alýyor. Bildiðim kadarýyla da Suriye'de Rus yapýmý kimyasal silah bulunmamaktadýr" dedi. ÞIRNAK'TA ASKERLERÝ TAÞIYAN ARAÇ DEVRÝLDÝ 9 ASKER 1 KORUCU ÞEHÝT OLDU Türkiye'de, Þýrnak'ýn Uludere ilçesinde askerleri taþýyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 asker ve 1 geçici köy korucusu þehit oldu; 4 asker yaralandý. Edinilen bilgilere göre, Betonpýnar üs bölgesinden Gülyazý köyüne gitmekte olan askerleri taþýyan Mehdi Tosun yönetimindeki 73 M 0117 plakalý sivil minibüs, Gülyazý köyü yakýnlarýnda direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Þýrnak Valisi Vahdettin Özkan, AA muhabirine, minibüste bulunan 9 asker ile 1 köy korucusunun þehit olduðu, 4 askerin ise yaralandýðýný söyledi. Yaralýlar, askeri helikopterle Þýrnak 23. Jandarma Sýnýr Tümen Komutanlýðý'ndaki Asker Hastanesi ile Þýrnak Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Rus doðal gaz þirketi Gazprom'un ise Ýsrail'de bir yan þirket kurma konusunda hareket etmekte olduðunu yazan gazete, bahse konu yan þirketin Gazprom'un sondajlarýn gerçekleþtirilmesine, ayný zamanda ülkenin denizdeki yataklarýndan gaz taþýnmasý ve bunlarýn ullanýlmasýna katýlmasýna odaklanacaðýný belirtti. Gazete, Gazprom'un ihraç etmek için Ýsrail'den doðal gaz satýn almaya büyük ilgi gösterdiðini de ekledi. "AKÝL ADAMLARIN HER BÝRÝNE GÜNDE 625 EURO" Politis gazetesi ise, Rum hükümetinin, doðal gazla ilgili akil adamlar grubunun hizmetlerine 30 gün daha ihtiyacýnýn olacaðýný; bu nedenle Rum Bakanlar Kurulunun akil adamlarýn hizmetlerinin uzatýlmasýyla ilgili öneriyi onayladýðýný haber verdi. Doðal gaz konusunda, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'a ve genel anlamda devlete danýþmanlýk hizmeti veren akil adamlarýn her birine; baþlangýçta yapýlan anlaþmaya göre, 40 günlük hizmetlerine karþýlýk olarak günde 625 verileceðini kaydeden gazete, baþlangýçta, 4 kiþiden oluþan akil adamlara yýlda en fazla 25 bin Euro (40x625) verilmesinin belirlendiðini belirtti. Akil adamlarýn hizmetlerine daha fazla ihtiyaç olmasý durumunda bile, kendilerine verilen rakamýn deðiþmeyeceðine karar verildiðini anýmsatan gazete, buna raðmen Bakanlar Kurulunun 30 gün için daha ek bir ödenek onayladýðýna iþaret etti. Haberine iç sayfalardan geniþ bir þekilde yer veren gazete, akil adamlarla ilgili olarak baþlangýçta yapýlan anlaþmanýn yýllýk en fazla 40 çalýþma günü ve günde 625 Euro öngörmekte olduðunu anýmsattý. En nihayetinde, akil adamlarýn daha fazla çalýþtýðýný yazan gazete, Bakanlar Kurulunun 30 gün için daha akil adamlara ücret vermeyi onayladýðýný kaydetti. MUHASEBE DANIÞMANI ÝÇÝN ÝHALEYE ÇIKILACAK Gazete baþka bir haberinde ise, Rum Bakanlar Kurulunun, Rum kesimi ile parseller için çýkýlan 2'nci tur ihale çerçevesinde sözleþmeler yapýlmasý için seçilecek olan þirketler arasýnda gerçekleþtirilecek müzakerelerde kullanýlacak bir muhasebe danýþmanýndan hizmet alýnmasý için ihaleye çýkýlmasýný onayladýðýný yazdý. Gazete, þirketlerle yapýlacak sözleþmelerin uygulanmasýnýn takip edilmesi için de muhasebe þirketinden hizmet alýnacaðýný ekledi.

14 22 Aðustos 2012 Çarþamba 19 SATILIK ARSA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: KÝRALIK VEYA SATILIK Taþkent'te satýlýk veya kiralýk full eþyalý, þömineli, bahçeli, garajlý 2+2 ev Tel: KÝRALIK Dereboyu- Köþklüçiftlik'te öðrenciye kiralýk 3+2 eþyalý, klimalý, þömineli ev Tel: SATILIK DAÝRE Kermiya Sosyal Konutlarý Blok 13, D daire eþyalý. Tel: SATILIK GÝTAR Bass Gitar, Yamaha TRB Cuse ile beraber 1000 Euro. Tel: KÝRALIK DAÝRE Aileye ful eþyalý daire, Devpa yaný, sosyal konutlar 2.kat. Tel: AYZER EMLAK KÝRALIK Hamitköy'de 2+1 ve 3+1 full eþyalýeþyasýz daireler K. Kaymaklý'da 1+1, 2+1 ve 3+1 full eþyalý-eþyasýz daireler Boðaz'da 400 metrekare full eþyalý, klimalý villa 600 Stg. Yenikent'te 2+1 ve 3+1 eþyalý daireler SATILIK K. Kaymaklý'da full ekstralý, bahçeli, garajlý villa Gönyeli'de kat 140 m 2 daire Hamitköy'de kat sýfýr daire Hamitköy'de anayola 200 m 8500 ayakkare köþe arsa Yenikent te 1 evlek 2000 ayakkare Türk malý arsa / DÜNYADAN SPOR HABERLERÝ... DÜNYADAN SPOR HABERLERÝ... Cassano yol ayrýmýnda Serie A'da geçen sezon þampiyonluðu Juventus'a kaptýran Milan, yaþlanan kadrosunu neredeyse baþtan aþaðý deðiþtirdi. Nesta, Ýnzaghi, Seedorf, Gattuso gibi yaþlý oyuncularla yollarýný ayýran Milano ekibi, Zlatan Ýbrahimoviç ve Thiago Silva'yý da Paris Saint Germain'e gönderdi. Takýmdaki bu geniþ çaplý temizlik operasyonu, golcü Antonio Cassano'yu fazlasýyla rahatsýz etti. Cassano da ayrýlma talebini yönetime iletince, Milan yönetimi, ezeli rakibi Ýnter'in kapýsýný çaldý. Baþkan yardýmcýsý Adriano Galliani, Cassano ile Ýnter'in golcüsü Pazzini'yi takas etmek için görüþmelerin baþladýðýný açýkladý. Cassano'yu isteði dýþýnda takýmda tutmak istemediklerini ifade eden Galliani; "Cassano çok kaliteli bir oyuncu olmasýna karþýn, Milan formasýný kendisine zorla giydiremeyiz. Ýnter ile görüþmelere baþladýk. Geleceðin neler getireceðini göreceðiz" diye konuþtu. Görüþmelerin mutlu sonla noktalanýp noktalanmayacaðý ise belirsiz. Zira Ýnter yönetimi, Pazzini'ye gönderip; Cassano'yu almak için, Milan'dan 5 ile 8 milyon euro da para talep ediyor. Napoli ve Juventus'un da Pazzini ile ilgilenmesi, Ýnter yönetiminin elini güçlendiriyor. "Kulüp beni istediðini göstermeli" Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, bir gün yeniden Premier Lig'e döneceðini yineledi. Mourinho bununla birlikte, gideceði takýmýn, kendisini ne kadar çok istediðini göstermesi gerektiðini söyledi. Jose Mourinho, futbol tarihinin en büyük takýmýný çalýþtýrýyor; ancak aklý hala Ýngiltere'de. Þu anda Real Madrid'de mutlu olduðunu vurgulayan Mourinho, bir gün yeniden Premier Lig'e döneceðini vurguladý. Ancak Mourinho, gideceði takýmýn kendisini ne kadar istediðini göstermesi gerektiðini ifade etti. Mourinho'nun adý, Alex Ferguson emekli olduktan sonra Manchester United'ýn yeni menajeri olarak anýlýyor. Ancak baþarýlý teknik adam, Ferguson'ýn yerini doldurmasýnýn "imkansýz" olduðunun altýný çizdi. Ferguson'ýn hayatýný Ýngiliz futboluna adadýðýný hatýrlatan Mourinho; "Onun baþarýlarýna yaklaþmak bile imkansýz" diye konuþtu. Mourinho, kendi baþarýsýnýn sýrrýný ise çalýþtýrmaya baþladýðý kulübün bir parçasý olmasýna baðladý. BAKICILIK ÝÞÝ ARANIYOR Çocuk bakýcýlýðý ve yaþlýlara bakým için iþ arýyorum BAKICI ARANIYOR Lefkoþa'da 2 yaþýndaki bebeðe bakacak yatýlý bakýcý aranýyor. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK Hamitköy.de 1+1 ve 2+1 sýfýr Türk malý satýlýk daireler Stg. Hamitköy.de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa Stg. Metehan sosyal konutlarýnda satýlýk zemin ve ara kat daireler Stg. Gönyeli.de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Haspolat.ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer Stg "Neymar, Messi'yi gölgede býrakacak" Brezilyalý futbol efsanesi Pele, bir kez daha Diego Maradona ve Lionel Messi'yi hedef aldý. Messi'nin de, Maradona gibi sadece sol ayaðýný kullandýðýný söyleyen Pele, Brezilya futbolunun yeni yýldýzý Neymar'ýn, Messi'den daha iyi bir oyuncu olacaðýný savundu. Brezilyalý futbol efsanesi Pele, her fýrsat bulduðunda Maradona ve Messi'ye eleþtiriler getiriyor. Maradona'dan daha büyük bir futbolcu olduðunu düþünen Pele, Messi'ye de þüpheyle yaklaþýyor. Ýki Arjantinli'yi deðerlendirmesi istenen Pele; "Maradona sadece sol ayaðýný kullanýrdý ve güçlü bir oyuncu deðildi. Bence Messi de, Maradona'nýn bir kopyasý" diye konuþtu. ManU'nun belalýsý Everton! Ýngiltere Premier Lig'de Manchester United, geçen sezon þampiyonluk yolunda büyük bir darbe aldýðý rakibi Everton'a bu sezonun açýlýþ maçýnda 1-0 maðlup oldu. Ýlk yarýda sahada üstün olan taraf ev sahibiydi. Üst üste geliþtirdiði tehlikeli ataklarla Manchester United kalesinde gol aradý. Ancak tüm Everton ataklarý karþýsýnda kalesinde muhteþem bir oyun sergileyen Ýspanyol kaleci David de Gea vardý. De Gea, ilk 45 dakika boyunca Everton'a gol imkaný vermedi. Ýkinci yarýya da rakibine oranla iyi baþlayan Everton, aradýðý golü buldu. 57. dakikada kullanýlan köþe vuruþuna iyi yükselen Belçikalý Fellaini, Everton'ý 1-0 öne geçirdi. Golden sonra ise Manchester United toparlandý ve Everton'ýn üzerine beraberlik için gitmeye baþladý. 68'de oyuna giren Robin van Persie de United ataklarýnda ciddi bir rol oynadý. Ancak Manchester United, tüm ataklarýna raðmen golü bulamadý ve sezona Everton maðlubiyetiyle baþladý. Silivri Türkiye'nin Gulag'ý oldu (Baþtarafý 8. sayfada) - Peki bunlarýn sorumlularý kim? Baþbakan Erdoðan mý? Bazýlarýnýn inandýðý gibi Fethullah Hoca mý? -Ben samimi olarak Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn böyle bir talimat vereceðine inanmýyorum. Onun mert bir tarafý var. Zaten içindeki duyguyu da saklamýyor. Ayrýca bu konudan duyduðu rahatsýzlýðý o da açýkça dile getirdi. Tanýdýðým Fethullah Hoca'nýn böyle insanlýk dýþý þeylere müsamaha edeceðine zerre kadar ihtimal vermem. Ama birileri var. Bu sahte belgeleri üreten, insanlarýn bilgisayarlarýna koyan, imzasýz ihbar mektuplarý ile insanlarýn hayatýný kaydýran, bu iðrenç telefon dinlemelerini yapan, oraya buraya kamera yerleþtiren iðrenç birileri var. Üzülerek görüyorum ki, onlarýn yaptýklarý hep bu iki insanýn hesabýna yazýlýyor. Diyeceðim, Silivri sürecindeki komplolarýn ortaya çýkarýlmasý bu ülkenin bütün evlatlarýnýn menfaatinedir. - Türkiye aydýnlarý Silivri sürecinde iyi bir sýnav veriyor mu? - Genel olarak veriyor. Gerçek aydýn diyebildiðimiz insanlarýn entelektüel bir vicdaný var. Oralardan ciddi eleþtiriler yükseliyor. Bir de hep þunu yazýyorum. Gerçek müminlerin de vicdaný acýmaya baþladý. - Ama vicdaný hiç acýmayanlar da var. Var ama aydýnlar deðil. Bu dönemin ortaya çýkardýðý bazý kiþiler. Yeni silahþorlar, bir anda kendilerini medyanýn starý olarak buldular. Eski mahallenin sonradan görme yeni zenginleri gibiler. Medyada bir kesim tasfiye ediliyor, yerine biz oturalým duygusuyla silahlarý kuþandýlar. Vicdani hiçbir gözleri yok. Karanlýk her dönem böyle gelip geçici aktörler yaratýr. Her ara dönem gibi, gelirler ama hiç þüphesiz geçicidirler. -Eleþtirel aydýnlarýn bakýþýný nasýl buluyorsun. - Gerçek bir aydýndan beklendiði gibi. Aldýklarý eðitim, geldikleri yer elbette onlara geleceði de gösteriyor. Ama beni çok rahatsýz eden bir ayrýmcýlýk yapýlýyor. Mesela KCK davalarýndan içeri girmiþ, ayný haksýzlýklarla karþý karþýya kalmýþ bir aydýn, çýkýnca "Biz baþkayýz, ötekiler baþka" diyor. Yani herkesin vicdan gözü sanki sadece kendi cenahýna yapýlmýþ haksýzlýklara açýkmýþ gibi bir hava var. Oysa KCK'da yapýlan neyse, daha beteri Ergenekon, Balyoz, Odatv davalarýnda yaþanýyor. Adaleti herkes için istemeliyiz. Davalarda yazýlan iddianamelere bakýn. Allah aþkýna bunlarýn Refah Partisi'nin kapatma davalarýnýn iddianamelerinden ne farký var? Ayný jakoben kafa, ayný misyoner zihniyet, ayný üslup, ayný özensizlik.

15 Quaresma-Baros takasý gündemde Galatasaray ile Beþiktaþ arasýnda dev bir takasa doðru giriþimler hýzlandý. Beþiktaþ ve Galatasaray'ýn kadrolarýnda düþünmediði Ricardo Quaresma ile Milan Baros'un takasý için bu hafta önemli temaslar yaþanacak. Galatasaray'ýn Milan Baros artý 1.5 milyon euroluk teklifiyle ilgili son kararý Beþiktaþ baþkaný Fikret Orman verecek. Fener, Moskova'da da kayýp Spor Toto Süper Lig'e kötü bir baþlangýç yapan ve oynadýðý futbol ile eleþtirilen Fenerbahçe Þampiyonlar Ligi play-off ilk maçýnda da bekleneni veremedi ve 2-1 maðlup oldu. Fenerbahçe tur için Kadýköy'de galibiyet arayacak... Þampiyonlar Ligi play-off turu ilk karþýlaþmasýnda Spartak Moskova ile karþýlaþan Fenerbahçe 2-1 maðlup oldu. Moskova karþýsýna Alex, Stoch ve Krasic'i yedek tutan Aykut Kocaman'a yine büyük eleþtiriler geldi. Karþýlaþmanýn ilk devresi golsüz eþitlikle sona erdi.ýkinci devreye Moskova hýzlý baþladý. Geçtiðimiz sezon Fenerbahçe formasý giyen Emenika maçýn ilk golüne imza attý. Bu golle oyunda üstünlük kuran Moskova, Fenerbahçe'ye pek pozisyon vermedi. 65. dakikada Selçuk'un ceza sahasýna uzun topunu Sov kafa ile Kuyt'un önüne düþürdü, Kuyt boþ kaleye topu gönderdi ve skor 1-1 oldu. Golden hemen 4 dakika sonra Moskova ataðýnda soldan ortalanan topa geliþine mükemmel bir vuruþ yapan Kambarov takýmýný 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Bu golden sonra Moskova ataklarý devam etti. Ancak baský baþka gol getirmedi ve karþýlaþma 2-1 Spartak Moskova galibiyeti ile sona erdi. Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklý ile Hamitköy bugün karþý karþýya geliyor Kaymaklý ve Hamitköy karþýlaþýyor Süper Ligin yeni ekibi Hamitköy ile ligin iddialý ekibi Küçük Kaymaklý bu gün Hamitköy Stadý'nda karþý karþýya geliyor Sezon öncesi hazýrlýk karþýlaþmalarý tam gaz devam ediyor. Sezon öncesi hazýrlýklarýna yeni baþlayan Hamitköy ile ligin þampiyonluk adaylarýndan Küçük Kaymaklý bu gün hazýrlýk maçýnda karþý karþýya geliyor. Sezon öncesi baþkanlýk krizi nedeniyle büyük sýkýntý yaþayan ve sezonu oldukça geç açan süper ligin yeni ekibi Hamitköy ilk hazýrlýk maçýnda süper ligin güçlü ve iddialý ekibi Küçük Kaymaklý karþýsýna çýkýyor. Ýki takým arasýnda oynanacak karþýlaþma Hamitköy Stadý'nda saat 17.30'da baþlayacak. Soyer Spor Genç Basketbol takýmý Ýstanbul'da yapýlacak olan 4'lü turnuvaya katýlýyor Soyer gençleri Ýstanbul yolcusu Ülkemiz basketboluna büyük katkýlarý bulunan ve basketbol liglerinin birçoðunda yer alan Soyer Spor, genç basketbol takýmýný Ýstanbul'daki 4'lü turnuvaya gönderiyor. Soyer Spor Genç takýmýnýn, Ýstanbul'da Aðustos tarihleri arasýnda yapýlacak olan 4'lü turnuvadaki rakipleri Taçspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ekipleri olacak. Turnuvada çok güçlü rakiplerle karþýlaþacak olan Soyer Gençlerinin hedefi bu turnuvada iyi sonuçlar almak ve kendilerini geliþtirmek. Turnuva için bilgisine baþvurduðumuz Soyer Spor Basketbol takýmlarý baþ antrenörü Tahir Soyer, turnuvaya genç basketbolcularýn hem tecrübelerini artýrmak hem de kaliteli rakipler ile mücadele ederek geliþimlerine katký koyma hedefi güttüklerini belirtti. Soyer hedeflerinin her kategoride basketbol takýmlarýný bu tarz turnuvalara götürmek olduðunu ancak maddi sýkýntýlar nedeniyle bunu baþaramadýklarýný da sözlerine ekledi. Bu arada Soyer Spor genç basketbol takýmýnýn Ýstanbul'daki turnuvaya katýlmasýna "The Little Society Of Kyrenia" sponsor olmuþtur. Yeni Boðaziçi Pulya Festivali Yýldýzlar Futbol Turnuvasýnda finalistler belli oldu Serdarlý ve Yeniboðaziçi finalde Yeni Boðaziçi Pulya Festivali Yýldýzlar Futbol Turnuvasýnda Geçitkale'yi 5-0 yenen Yeni Boðaziçi ile Dumlupýnar'ý 2-1 maðlup eden Serdarlý finale yükseldi Yeni Boðaziçi Belediyesi tarafýndan organize edilen geleneksel Pulya Festivali kapsamýndaki Yýldýzlar Futbol Turnuvasýnda finale kalan ekipler belli oldu. Bu yýl 5'ncisi düzenlenen Pulya Festivalinde yer alan yýldýz erkekler futbol turnuvasýnýn ilk karþýlaþmasý Yeni Boðaziçi ile Geçitkale yýldýzlarý arasýnda oynandý. Y.Boðaziçi yýldýzlarý çok üstün oynadýklarý karþýlaþmadan 5-0 galip ayrýlarak ilk finalist oldular. Ýkinci maçta karþýlaþan Serdarlý ve Dumlupýnar Yýldýzlarýnýn karþýlaþmasý zevkli ve çekiþmeli bir mücadeleye sahne oldu. Maç sonunda gülen taraf 2-1'lik skorla Serdarlý yýldýzlarý oldu. Böylece Serdarlý finalde Yeni Boðaziçi'nin rakibi oldu. Pulya Festivali Yýldýzlar Futbol Turnuvasý 3'ncülük maçý yarýn saat 17.30'da, final maçý ise 19.30'da Nurtunç Halý Sahasýnda oynanacak. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi

8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi 8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi 1 8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi Kamuoyuna Galatasaray'la yaptığı ortaklıkla gelen American Finans kuruluşu AIG'nin Türkiye Genel Müdürü Paolo Zapparoli,

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Beijing 2008 Olympic Games

Beijing 2008 Olympic Games Beijing 2008 Olympic Games Onaylayan msakgun Cumartesi, 09 Aðustos 2008 Beijing 2008 Olympic Games Rakamlarla 2008 Pekin Olimpiyatlarý: 16 gün sürecek oyunlarda 302 müsabaka düzenlenecek. çinin evsahipliðinde,

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Park halindeki týrdan mazot çaldýlar

Park halindeki týrdan mazot çaldýlar Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça'nýn açýklamalarýna muhalefetten 3 gün sonra tepki geldi. Demek bayram biraz daha uzasaydý, bu tepki de daha geç gelecekti! Muhalefet bayrama mý endeksli? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı