T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (MEMUR) SORULARI (19 EKİM 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (MEMUR) SORULARI (19 EKİM 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR"

Transkript

1 T.C. MALİYE AKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (MEMUR) SORULARI (19 EKİM 2014) () Kitapçığı Aday No : Adı Soyadı : SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığında hata olması halinde salon sorumlusundan kitapçığın değiştirilmesini talep ediniz. 2. Kitapçığın üzerine adınızı, soyadınızı ve aday numaranızı yazınız. 3. Test cevap kağıdının sol bölümündeki adınız, soyadınız, aday numaranız, grubunuz ile T.C. kimlik numaranızın bulunduğu alanları kurşun kalem ile kodlayınız ve belirlenmiş alanı imzalayınız. 4. u testin tamamı (80) sorudur. Cevaplandırma süresi (150) dakikadır. 5. Test kitapçıkları (A) ve () olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. Dolayısıy la test kitapçıklarının cevap anahtarları birbirinden farklıdır. Test kitapçığınızdaki grubunuzu cevap kağıdınızda ayrılmış olan alana doğru olarak işaretlemeyi ve kodlamayı unutmayınız. Aksi takdirde cevap kağıdınız değerlendirmeye alınmaz. 6. Her sorunun yalnız bir doğru cevabı vardır. irden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi halinde o soruya verilen cevap yanlış sayılır. 7. Yanlış cevap, doğru cevap sayısını etkilemez. 8. Adı ve soyadındaki harf sayısı çok olan adaylar cevap kağıdındaki ayrılan yere kısaltma yapmadan aldığı kadarını kodlayacak; kodlamada harfler soldan yazılmaya başlanacaktır. 9. Test cevap kağıtları, optik okuyucuda değerlendirileceğinden, hiçbir şekilde katlanıp bükülmeyecek ve buruşturulmayacaktır. 10. Cevapları, kutucukların dışına taşırmadan, cevap kağıdında gösterilen şekilde, kurşun kalemle işaretleyiniz. 11. Sınavda müsvedde kağıdı ve hesap makinesi kullanılmayacaktır. 12. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye ya da vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir. Sorumluluk adaylara aittir. Cevap kağıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutunuz. 13. Sınav başladıktan sonra ilk yarım saat süresince adayların sınav salonundan ayrılmalarına izin verilmeyecektir. 14. Sınavın bitimine 15 dakika kala adayların sınav salonundan ayrılmalarına izin verilmeyecektir. 15. Sınavı bitirdiğinizde soru kitapçığı ve cevap kağıdınızı imza karşılığında salon görevlisine teslim ediniz. 16. Sınav süresinin bittiği ilan edildiğinde yerinizden kalkmayınız ve salon görevlilerinin talimatına göre hareket ediniz. AŞARILAR DİLERİZ.

2 1-178 sayılı Maliye akanlığının Teşkilat ve Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi Maliye akanlığının Ana Hizmet irimlerinden değildir? A) Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü ) Vergi Denetim Kurulu aşkanlığı C) Muhasebat Genel Müdürlüğü D) Milli Emlak Genel Müdürlüğü sayılı Maliye akanlığının Teşkilat ve Kararname hükümleri uyarınca, aşağıdakilerden hangisi Maliye akanlığının Yardımcı Hizmet irimlerinden değildir? A) Personel Genel Müdürlüğü ) İdari ve Mali İşler Dairesi aşkanlığı C) ilgi İşlem Dairesi aşkanlığı D) Mali Suçları Araştırma Kurulu aşkanlığı sayılı Maliye akanlığının Teşkilat ve Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi Maliye akanlığının Danışma ve Denetim irimlerinden değildir? A) aşhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü ) Vergi Denetim Kurulu aşkanlığı C) akanlık Müşavirleri D) asın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği sayılı Maliye akanlığının Teşkilat ve Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi Maliye akanlığının ağlı Kuruluşlarından değildir? sayılı Maliye akanlığının Teşkilat ve Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi Maliye akanlığının taşra teşkilatında yer alan Defterdarlık birimlerinden değildir? A) Muhasebat birimleri ) Gelir birimleri C) Personel Müdürlüğü D) Milli emlak birimleri sayılı Maliye akanlığının Teşkilat ve Kararnameye göre, akanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda akana yardımcı olmak üzere kaç tane akanlık Müşaviri görevlendirilebilir? A) 15 ) 20 C) 25 D) sayılı Maliye akanlığının Teşkilat ve Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi Personel Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir? A) akanlık personelinin atama, nakil, özlük, emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak ) akanlık kadrolarının ilgili birimlerinin görüşünü aldıktan sonra dağıtım, tahsis ve tenkisini sağlamak C) Maliye akanlığınca teklif edilecek kamu giderlerine ilişkin kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik tasarılarını hazırlamak D) akanlık personeli ile ilgili temel eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak A) Gelir İdaresi aşkanlığı ) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü C) Maliye Yüksek Eğitim Merkezi aşkanlığı D) Kefalet Sandığı 1

3 sayılı ilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, kurum ve kuruluşlar bilgi edinme başvurusu üzerine, istenilen bilgi ve belgeye erişimi hangi süre içerisinde sağlamak zorundadır? A) 15 gün ) 15 iş günü C) 30 iş günü D) 30 gün 9- ilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre, bilgi edinme başvurusu aşağıda belirtilen usullerden hangisi aracılığı ile yapılır? A) Yalnızca elektronik ortamda ) Sözlü olarak C) Sadece yazılı olarak D) Yazılı veya elektronik olarak sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa sına göre, aşağıdakilerden hangisi kişinin hakları ve ödevlerinden değildir? A) Din ve vicdan hürriyeti ) Kişi hürriyeti ve güvenliği C) Özel hayatın gizliliği ve korunması D) Eğitim ve öğrenim hakkı sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa sına göre, aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerden değildir? A) Dilekçe hakkı ) Çalışma ve sözleşme hürriyeti C) Çalışma hakkı ve ödevi D) Sendika kurma hakkı sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa sına göre, aşağıdakilerden hangisi siyasi haklar ve ödevlerden değildir? A) Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ) Sosyal güvenlik hakkı C) Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma hakkı D) Kamu hizmetlerine girme hakkı sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa sına göre, Cumhurbaşkanının görev süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 7 yıl ) 6 yıl C) 5 yıl D) 4 yıl sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa sına göre, yürütme yetkisi ve görevi, Anayasa ve kanunlara uygun olarak aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir? A) Cumhurbaşkanı ve akanlar Kurulu ) Cumhurbaşkanı C) Cumhurbaşkanı ve aşbakan D) akanlar Kurulu sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa sına göre, Türk milleti adına kanun yapma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Cumhurbaşkanına ) Türkiye üyük Millet Meclisine C) akanlar Kuruluna D) aşbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğüne 2

4 16- Sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa sına göre, aşağıdaki başlıklar altında yer alanlardan hangisi, akanlar Kurulu tarafından kanun hükmünde kararname ile düzenlenebilir? A) Temel Hak ve Hürriyetler ) Kişinin Hakları ve Ödevleri C) Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler D) Siyasî Haklar ve Ödevler 17- Devletin şekli, Cumhuriyetin nitelikleri, egemenlik, kanun önünde eşitlik gibi konuları düzenleyen maddelerin tümü 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa sının hangi kısmında yer almıştır? A) Genel Esaslar ) Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler C) Temel Haklar ve Ödevler D) Devletin Temel Organları 18- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre, bilgisayarda yazılan yazıda yazı tipi ve karakter boyutu aşağıdakilerden hangisidir? A) Times New Roman 12 karakter ) Calibri 10 karakter C) Times New Roman 10 karakter D) Calibri 12 karakter 19- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gereken bölüme ne ad verilir? A) Gönderilen makam ) İlgi C) Metin D) Konu 20- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre, üst ve aynı makamlara yazılan yazılar aşağıdakilerden hangisiyle bitirilir? A) Arz ve rica ederim ) Rica ederim C) Arz ederim D) Takdim ederim 21- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre, (A) İl i Defterdarlığı Defterdar Yardımcısı, (A) İl i Valiliği İmza Yetki Yönergesi ile kendisine verilen imza yetkisi çerçevesinde () İl i Defterdarlığına gönderilecek olan bir yazıyı aşağıdakilerden hangisi adına imza eder? A) akan a. ) Vali a. C) Müsteşar a. D) Defterdar a sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre, kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye üyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca gönderilen dilekçeleri kaç gün içinde cevaplandırmak zorundadır? A) 30 gün ) 30 iş günü C) 60 iş günü D) 60 gün sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi incelenemeyecek dilekçelerden değildir? A) Gönderilen makamda hata olanlar ) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar C) Dilekçede bulunması zorunlu olan şartlarından birini taşımayanlar D) elli konuyu ihtiva etmeyenler 3

5 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve azı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre, Defterdarlıkta görevli bir memurun Personel Müdürü hakkında, etik davranış ilkelerine aykırı uygulamaları bulunduğu iddiasıyla yaptığı başvuruyu aşağıdakilerden hangisi değerlendirir? A) Kamu Görevlileri Etik Kurulu ) İl Disiplin Kurulu C) Etik Komisyonu D) Yüksek Disiplin Kurulu sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve azı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre, Kamu Görevlileri Etik Kurulu kendisine şikâyet veya ihbar yoluyla ulaşan başvurular üzerine yapacağı inceleme ve araştırmayı en geç hangi süre içinde sonuçlandırmak zorundadır? A) 15 iş günü ) 1 ay C) 3 ay D) 6 ay sayılı akanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanuna göre, akanlık merkez teşkilatının esas hizmet birimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Müsteşarlık ) Şube Müdürlüğü C) Daire aşkanlığı D) Genel Müdürlük sayılı Tebligat Kanununa göre, ilanen tebliğe karar veren merci aksine bir karar vermedikçe ilanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren kaç gün sonra yapılmış sayılır? sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Resmi ve adli tatil günlerinde tebligat caiz değildir ) Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır C) Muhatap yerine kendisine tebliğ yapılacak kimsenin görünüşüne nazaran onsekiz yaşından aşağı olmaması ve bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması lazımdır D) Kendisine tebliğ yapılacak şahıs adresinde bulunmazsa tebliğ kendisi ile aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılır sayılı akanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanuna göre, aşbakana yardım etmek ve akanlar Kurulunda eşgüdüm sağlamak üzere kaç aşbakan Yardımcısı görevlendirilebilir? A) Hükümetin oluşumu ve genel siyasetinin yürütülmesinin gerektirdiği sayıda ) 3 C) 4 D) sayılı akanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanuna göre, müstakil daire başkanlığı kurulması, kaldırılması, görev, yetki ve sorumlulukları ne ile düzenlenir? A) akan Onayı ) akanlar Kurulu Kararı C) Kanun D) Yönetmelik A) 7 gün ) 10 gün C) 15 gün D) 30 gün 4

6 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına sağlanan genel haklardan değildir? A) İzin ) Emeklilik C) Çekilme D) asına bilgi ve demeç verme sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarının ödev ve sorumluluklarından değildir? A) Yurt dışında davranış ) Kovuşturma ve yargılama C) Mal bildirimi D) Sadakat sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, kamu görevleri hakkında aşağıdakilerden hangisi İllerde basına doğrudan bilgi ve demeç verebilir? A) Malmüdürü ) Kaymakam C) Vali D) Defterdar 34- Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Şikayet hakkında karar verme yetkisi şikayet edilenin ilk amirine aittir ) Şikayetler sadece yazı ile en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikayet edilen amirler atlanarak yapılır C) Devlet memurları sadece kurumları ile ilgili resmi işlerinden dolayı müracaat hakkına sahiptirler D) Şikayette bulunan ve şikayet edilen memurlar yetkili amirlerce verilen kararlara karşı bir defaya mahsus olmak üzere kararın kendilerine tebliğini izleyen 10 gün içinde bir üst mercie itiraz edebilirler 35- Aşağıdakilerden hangisi Mal ildiriminde ulunulması Hakkında Yönetmeliğe göre mal bildirimine konu teşkil etmez? A) Kendilerine aylık ödenenlerin net aylık tutarının beş katından fazla bulunan otomobili ) Kendilerine aylık ödenenlerin net aylık tutarının beş katından fazla bulunan borcu C) Kendilerine aylık ödenenlerin net aylık tutarının beş katından az bulunan altın ve mücevheratı D) Taşınmaz mallar 36- Mal ildiriminde ulunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, mal bildirimlerinin yenilenme süresi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Sonu (0) ile biten yılların Ocak ayı sonuna kadar ) Sonu (5) ile biten yılların Mart ayı sonuna kadar C) Sonu (0) ve (5) ile biten yılların Ocak ayı sonuna kadar D) Sonu (0) ve (5) ile biten yılların Şubat ayı sonuna kadar sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Devlet memurlarının görev ve sorumluluklarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez ) Konusu suç teşkil eden emir için amir yazılı emir verir ise, memur bunu yapmaya mecburdur C) Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez. Aykırılığı emri verene bildirir D) Konusu suç teşkil etmiyorsa ve amir emrinde ısrar ederek bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur 5

7 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyette bulunan memurlar bu durumu kaç gün içinde bağlı bulundukları kuruma bildirmek zorundadırlar? A) 10 gün ) 15 gün C) 20 gün D) 30 gün 39- Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen yasaklardan değildir? A) Hediye alma, menfaat sağlama yasağı ) Gizli bilgileri açıklama yasağı C) İsnat ve iftiralara karşı koruma yasağı D) Grev yasağı 40- Ankara Defterdarlığı Polatlı Malmüdürlüğünde görevli Memur (A) hakkındaki şikayetlerin, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı sonucu yapıldığı soruşturma sonucu anlaşıldığı takdirde, kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından kim isteyebilir? A) Polatlı Malmüdürü ) Polatlı Cumhuriyet Savcısı C) Polatlı Kaymakamı D) Ankara Valisi sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Devlet memurları "Asli Devlet Memurluğuna" atandıktan sonra en geç hangi süre içerisinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yemin ederler? A) 3 ay ) 2 ay C) 1 ay D) 15 gün sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarının ödev ve sorumluluklarından biridir? A) Mal bildirimi ) Müracaat, şikayet ve dava açma C) Güvenlik D) Kovuşturma ve yargılama sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına sağlanan genel haklardan biridir? A) Davranış ve işbirliği ) Kişisel sorumluluk ve zarar C) Hediye alma, menfaat sağlama D) Uygulamayı isteme sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından hangi bedel üzerinden ödenmesi esastır? A) Zarara uğrayan malın alındığı tarihteki fatura bedeli üzerinden ) Rayiç bedel üzerinden C) Zarara uğrayan malın alındığı tarihteki fatura bedeline, amortisman bedeli ilave edilmek suretiyle D) Amortisman bedeli üzerinden sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Devlet memurları kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri, aşağıdakilerden hangisinin yazılı izni olmadıkça açıklayamazlar? A) akan ) Müsteşar C) Vali D) Genel Müdür 6

8 46- Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen yasaklardandır? A) Toplu eylem ve hareketlerde bulunma ) Kovuşturma ve yargılama C) Sendika kurma D) Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, adaylık devresi içinde eğitimlerde başarılı olan adaylar, aşağıdakilerden hangisinin teklifi üzerine asli Devlet memurluğuna atanırlar? A) Daire amiri ) Sicil amiri C) Disiplin amiri D) Atamaya yetkili amir sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aynı yerdeki göreve atananlar yeni görevine ne zaman başlamak zorundadırlar? A) Tebliğ edildiği gün ) Tebliğ tarihini izleyen iş günü C) Tebliğ tarihini izleyen 2 gün D) Tebliğ tarihinden itibaren 15 inci günü izleyen iş günü 49- ir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen süreler içinde işe başlamayanlarla ilgili nasıl bir işlem yapılır? A) 10 günlük süre verilir ) 2 ay süre verilir C) Atamaları iptal edilir D) Atama yenilenir 50- ir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen süreler içinde işe başlamayanlar hangi süre ile Devlet memuru olarak istihdam edilemezler? A) 3 yıl ) 2 yıl C) 18 ay D) 1 yıl 51- Ankara Defterdarlığı Personel Müdürlüğünde Memur olarak görev yapmakta olan ay (A), talebi doğrultusunda, Şereflikoçhisar Malmüdürlüğüne aynı unvanla atanmasına ilişkin 29/09/2014 tarihli Valilik Makamı onayını 01/10/2014 tarihinde tebellüğ ederek aynı tarihte görevinden ayrılmıştır. ay (A) nın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, yeni görev yerine en geç hangi tarihte başlaması gerekir? A) 16/10/2014 ) 02/10/2014 C) 01/10/2014 D) 15/10/ sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, yabancı memleketlerin resmi kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili akanın onayı ile (her üç yılda bir akan onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyetleri süresince ne kadar aylıksız izin verilebilir? Yabancı Memleket-Uluslararası Kuruluş A) 5 yıl 10 yıl ) 5 yıl 11 yıl C) 10 yıl 20 yıl D) 10 yıl 21 yıl 7

9 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıda belirtilen boş kadrolardan hangisine açıktan vekil atanamaz? A) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ) Eczacılık C) Mimarlık D) Vaizlik sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, kadrosu kaldırılan memurlar en geç hangi süre içerisinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar? A) 1 ay ) 45 gün C) 3 ay D) 6 ay sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami kaç gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar? A) 15 gün - 30 gün ) 30 gün 30 gün C) 30 gün 45 gün D) 45 gün 30 gün sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Devlet memurlarına, aşağıdaki görevlerden hangisi bir arada verilemez? A) Vekalet görevi ) İkinci görev C) Ders görevi D) Vekalet ve ders görevi birlikte sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) u Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmemek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir ) Açıktan vekil olarak atananlara, bir yılda yirmi günü geçmemek üzere çalıştıkları her ay için iki gün yıllık izin verilir C) Devlet memurları, iki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilebilirler D) Öğretmenlere, okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri, ikinci görev olarak yaptırılabilir sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, memurların haftalık çalışma süresi genel olarak kaç saattir? A) 35 saat ) 40 saat C) 45 saat D) 48 saat sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, memurların çalışma saatleri ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Çalışma süreleri, Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir ) akanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir C) Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde bağlı veya ilgili olunan akan tarafından tespit olunur D) Engelli memurlara isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez 8

10 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, memurlara, amirlerinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle verilebilecek 10 günlük mazeret iznini aşağıdaki yetkililerden hangisi veremez? A) Atamaya yetkili amir ) Vali C) Kaymakam D) Malmüdürü sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalanan memura ilk seferinde en fazla kaç aya kadar hastalık izni verilebilir? A) 6 ) 12 C) 18 D) sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, yıllık izinlerin kullanılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Öğretmenlere yaz tatilleri haricinde hastalık ve diğer mazeretlerden dolayı izin verilmez ) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlara maruz kalan memurlara iki yılda bir, bir aylık sağlık izni verilir C) irbirini izleyen iki yılın izni bir arada kullanılamaz D) Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, erkek memura karısının doğum yapması halinde isteği üzerine kaç gün mazeret izni verilir? A) 10 gün ) 7 gün C) 5 gün D) 3 gün sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Devlet memurlarına beş hizmet yılını tamamlamaları ve istekleri halinde memuriyetleri süresince iki defada kullanılmak üzere en fazla ne kadar süre ile aylıksız izin verilebilir? A) 6 ay ) 1 yıl C) 18 ay D) 2 yıl sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, mazeret izinlerinden olan süt izni ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Kadın memura doğumdan itibaren ilk altı ay günde üç saat, ikinci altı ay günde bir buçuk saat süt izni verilir ) Süt izninin hangi saatler arasında kullanılacağına memurun amiri karar verir C) Kadın memura analık izin süresinin bitiminden itibaren ilk altı ay günde iki saat, ikinci altı ay günde bir saat süt izni verilir D) Kadın memura analık izin süresinin bitiminden itibaren ilk altı ay günde üç saat, ikinci altı ay günde bir buçuk saat süt izni verilir sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, memurlara verilebilecek mazeret iznine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kadın memura çocuğunu emzirmesi için analık izin süresinin bitim tarihinden ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda ise, günde bir buçuk saat süt izni verilir ) Memura, eşinin kardeşinin vefat etmesi halinde yedi gün izin verilir C) Kadın memura doğumdan önce üç hafta, doğumdan sonra sekiz hafta analık izni verilir D) Memura, çocuğunun evlenmesi halinde yedi gün izin verilir 9

11 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, aşağıdakilerin hangisinden yararlanabilir? A) 3 ay aylıklı izin verilir ) 6 ay sağlık izni verilir C) 12 ay aylıklı izin verilir D) İyileşinceye kadar izinli sayılır sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, annesinin hastalığı nedeniyle toplam 6 ay refakat izni kullanan memur (A), annesinin hastalığını gerekçe göstererek aylıksız izin talebinde bulunmaktadır. Memur (A) ya en fazla kaç ay aylıksız izin verilebilir? A) 6 ay ) 12 ay C) 18 ay D) 24 ay sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde kaç gün içinde göreve dönülmesi zorunludur? A) İzleyen iş günü ) 3 gün C) 5 gün D) 10 gün 70- Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen izin türlerinden birisi değildir? A) Yıllık izin ) İdari izin C) Aylıksız izin D) Refakat izni sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aylıktan kesme cezası ile cezalandırılanlar kaç yıl süre ile daire başkanı ve üstü kadrolara atanamazlar? A) 5 yıl ) 6 yıl C) 8 yıl D) 10 yıl sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılan Defterdarlık Personel Müdürlüğü Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ay (A), bu cezaya karşı itirazını nereye yapmalıdır? A) İl Valisine ) Maliye akanına C) Yüksek Disiplin Kuruluna D) İl Disiplin Kuruluna sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, uyarma cezası ile cezalandırılan memur bu cezanın uygulanmasından kaç yıl sonra özlük dosyasından silinmesi için atamaya yetkili amire başvurabilir? A) 3 yıl ) 5 yıl C) 10 yıl D) Hiçbir zaman sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan disiplin hükümleri doğrultusunda, disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliğinden itibaren kaç gündür? A) 30 gün ) 15 gün C) 10 gün D) 7 gün 10

12 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren aşağıda belirtilen hangi sürede ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar? A) 2 yıl ) 1 yıl C) 6 ay D) 1 ay 76- I- Uyarma II- Kınama III- Aylıktan kesme IV- Kademe ilerlemesinin durdurulması V- Devlet memurluğundan çıkarma 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yukarıdaki disiplin cezalarından hangileri için idari yargı yoluna başvurulabilir? A) Yalnız I ) I-II C) III-IV-V D) I-II-III-IV-V sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan disiplin hükümleri doğrultusunda disiplin cezaları ne zaman hüküm ifade eder? A) Verildiği tarihten bir yıl sonra ) Verildiği tarihten bir ay sonra C) Verildiği tarihten itibaren D) Verildiği tarihten 10 gün sonra sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan disiplin hükümleri doğrultusunda, memura disiplin cezası verilmeden önce, savunmasını yapması için verilmesi gereken asgari süre aşağıdakilerden hangisidir? A) 7 iş günü ) 7 gün C) 10 iş günü D) 10 gün TEST İTTİ sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan disiplin hükümleri doğrultusunda uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları kim tarafından verilir? A) Disiplin kurulu ) Disiplin amirleri C) Kurum amiri D) Yüksek disiplin kurulu sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan disiplin hükümleri doğrultusunda Devlet memurluğundan çıkarma cezası aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir? A) Atamaya yetkili amir ) Disiplin amiri C) Disiplin kurulu D) Yüksek disiplin kurulu 11

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı Aday No : Adı Soyadı : SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MLİYE BKNLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı () () Soru Kitapçığı day No dı Soyadı :. :. SINV İLİŞKİN ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24815)

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24815) TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24815) BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri, Ödev, Hak ve Yasaklar BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24815)

TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24815) TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24815) BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri, Ödev, Hak ve Yasaklar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1. 640 sayılı KHK hükümlerine göre, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK dayın

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 7. GRUP: HUKUK MÜŞVİRİ

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: İL DERNEKLER

Detaylı

T.C. MİLLi EGİTİM BAKANLIGI İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLi EGİTİM BAKANLIGI İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü T.C. MİLLi EGİTİM BAKANLIGI İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Sayı : 168339311903.05/34932 Konu: İzin Yönergesi 16/0112013 BAKANLıK MAKAMıNA 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun izinlerle ilgili; 104,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ 1. AMAC VE KAPSAM Bu Yönetmeliğin amacı, şirketin insan kaynakları politikası ve planlaması ile personelinin göreve alınmalarını, yetiştirilmelerini, yer değiştirmelerini,

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı MEB İNSN KYNKLRI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL EĞİTİM DENETMEN YRDIMCILRI

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Detaylı

657 s. Kanun Hükümleri BRİFİNG

657 s. Kanun Hükümleri BRİFİNG 25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857 (Mükerrer) BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP MEMUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu nda görev

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 ŞUBAT 2013 SAYI: 2665 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 * * * Bu

Detaylı

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27298 YÖNETMELİK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ 4243 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/12/2003, No :2003/6667 Dayandığı Mevzuatın Tarihi : 19/6/1994, No:540

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ İZİN YÖNERGESİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ İZİN YÖNERGESİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ İZİN YÖNERGESİ Tebliğler Dergisi : MART 2001/2522 Ek ve Değişiklikler: 1) TEMMUZ 2001/2526 TD 2) K.No: 5223 /14.7.2004 21.07.2004/25529 RG 3) 15/09/2010 tarihli ve B.08.0.PGM.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI MERKEZ ve TAŞRA TEŞKİLATI ŞEF ADAYLARININ

Detaylı

15 Nisan 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27906 TEBLİĞ

15 Nisan 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27906 TEBLİĞ 15 Nisan 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27906 TEBLİĞ Devlet Personel Başkanlığından: KAMU PERSONELĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 2) 25/2/2011 tarihli ve 27857 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 13/2/2011

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. GRUP MEMUR SAĞLIK AKANLIĞI VE AĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 28/06/2015

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU. ( Son değişiklikler işlenmiştir. ) Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056

DEVLET MEMURLARI KANUNU. ( Son değişiklikler işlenmiştir. ) Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 DEVLET MEMURLARI KANUNU ( Son değişiklikler işlenmiştir. ) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4

Detaylı

ENERJĠ PĠYASASI DÜZENLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ. (12/02/2002 tarihli ve 24669 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

ENERJĠ PĠYASASI DÜZENLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ. (12/02/2002 tarihli ve 24669 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. ENERJĠ PĠYASASI DÜZENLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ (12/02/2002 tarihli ve 24669 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik;

Detaylı