pecya Başağrısı Poliklinik Hastalar ın ın Demografik ve Klinik Profili

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "pecya Başağrısı Poliklinik Hastalar ın ın Demografik ve Klinik Profili"

Transkript

1 Poliklinik Hastalar ın ın Demografik ve Klinik Profili H. MAV İOĞLU *, S. KARACA **, H. YILMAZ *, H. KORKMAZ ***, R. ARTU Ğ ***, D. SELÇUKİ **** ÖZET (BA), nöroloji polikliniklerine ba şvuru nedenleri arasında ilk s ıralarda yer almaktadır. İş gücü kayb ı ve tetkik-tedavi maliyetleri ile sosyal sorunlar olu şturmaktadır. Bu nedenle koruyucu hekimlik ve k ısa sürede etkin tedavi önem kazanmaktad ır. Bunu sağlamak için topluma özgü profili iyi bilmek gerekir. Bu çal ışmada da Manisa, kuzey ve iç Ege bölgelerinden poliklini ğimize ba şvuran hastaların başağrısı profilinin araştırılması amaçlanmıştır Ocak-Temmuz aylar ı arasında nöroloji polikliniğine başvuran 300 hasta özel olarak geliştirilmiş bir kayalama formu ile prospektif olarak değerlendirilmiştir. Uluslararası başağrısı klasifikasyonu ve daha sonra yapılm ış bazı başağrısı tanımlamalarma göre tanı konulmu ş ve tan ılara göre demografik, klinik özellikler gözden geçirilmiştir. Hastaların % 42'sinde, % 36.3'ünde gerilim başağrısı, % 21.7'sinde diğer başağrısı tipleri saptanmıştır. Tüm başağrılı hastaların % 35.3'ünü kronik günlük ba şağrısı grubunun oluşturduğu gözlenmi ştir. 300 başağrıh hastanın % 85'i kadın, % 15'i erkeklerden oluşmaktad ır. Ortalama yaş 39.4±1.38, eğitim süresi 7.4±4.1 y ıl olarak saptanmıştır. Küme başağrısı dışında tüm tanı gruplarında bu oranlar benzerken, küme başağrısında kadını erkek oranının eşit, yaş ortalamasının daha düşük ve e ğitim düzeyinin daha yüksek oldu ğu gözlenmi ştir. A ğrı başlama yaşı da en düşük küme ba şağrısında bulunmuştur. Gelir düzeyi hastaların % 79.6'sında orta, % 12'sinde iyi, % 8.4'ünde kötü olarak saptanmıştır. Hastaların çoğunluğunu ev han ımları= oluşturduğu ve başağrısından yakınma süresinin en uzun kombine ba şağrısı grubunda olduğu görülmüştür. Ağrı frekans ın ın kronik gerilim, ağrı süresinin kronik gerilim ve kombine, a ğrı şiddetinin kombine ba şağrıs ında en yüksek oldu ğu gözlenmi ştir. Aile yüklülü ğü en fazla auralı grubunda olmakla birlikte gerilim başağrısında da oldukça fazla bulunmuştur. En fazla kronik gerilim başağrıs ında olmak üzere, küme ba şağrısı dışındaki tüm tan ı gruplarında kronik stress öyküsü gözlenmi ştir. Hastaların % 96'sında nörolojik baka normal bulunmuştur. Papil stazı saptanan 2 olgunun 1 'inde yer kaplayan oluşum, 1 'inde idiopatik intrakranial hipertansiyon saptanmıştır. Anahtar kelimeler:, gerilim başağrısı, Düşünen Adam; 2000,13(2): SUMMARY Headache is one of the most frequent complaints of patients who applied to the neurological clinics. It causes social problems because of the dost of work power and the cost of the investigation and treatment. Hence, protective health care and effective therapy in short time is being more important. Therefore, it is essential to know the profile of headache of community. In this study, we aimed to search of the headache profile in Manisa and surroundings. 300 out-patients who applied to neurology clinic between Januar), 1-July 30, 1999 were evaluated by a special questionaıy form prospectively. The headache diagnosis was estimated according to the diagnostic criteria of the International Headache Society and chronic daily headache criteria and the sociodemographic features of patients and the clinical features of headache were evaluated. Celal Bayar Üniversitesi T ıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal ı, Yrd. Doç. Dr.*, Uz. Dr. **, Ara ş. Gör. ***, Prof. Dr. **** 110

2 Poliklinik Hastaların ın Demografik ve Klinik Profili Mavioğlıt, Karaca, Y ılmaz, Korkmaz, Artu ğ, Selçuki 42 % of the patients were diagnosed as migrain, 36.3 % were as tension type headache and 21.7 % were as other type of headaches. It was seen that 35.3 % of the total patients consisted of chronic daily headache group. 85 % of the cases were women and 15 % were men. The average age was 39.4±13.8 and education duration was 7.4±4.1 years. These results were similar in all the diagnostic group except cluster headache. It was observed that the women to men ratio was equal, the average age was younger and the education level was higher in cluster headache group. The onset age of headache was found lowest in the cluster headache group. Household income was medium in 79.6 % of patients, was high in 12 % and was low in 8.4 % of the patients. Most of the patients were housewife and that the period of suffering from headache was longest in the mixed type headache group. It was observed that the frequency of headache was highest in the chronic tension headache group, the headache duration was highest in the chronic headache and mixed type headache groups and the headache strenght was in the mixed type headache group. While familial aggregation was seen the most common in migraine with aura, it was also high in tension type headache. Chronic stress history was seen in all types of groups except cluster headaches, being most frequent in chronich tension type headache. The neurological evaluation was normal 29 % 6 % of patients. 1 of the 2 patients who had papilledema found to have occupying lesion and the other was diagnosed as idiopathic intracranial hypertension. Key words: Headache, Tension-type headache, migrain GİRİŞ Türkiye'deki birçok nörolojik klini ği BA hastalarının klinik profillerini ara ştırmış ve kongrelerde bildirmiş veya dergilerde yay ınlamışlardır (1,4,11) yılında "Türk Ba şağrısı ve Epidemiyoloji Çalışma Grubu" taraf ından Türkiye'nin ilk ve kapsaml ı başağrısı epidemiyoloji çalışması yapılmıştır (11). Ancak doğaldır ki poliklinik tabanl ı araştırmalardan elde edilen sonuçlar, alan tabanl ı araştırma sonuçlarından farkl ı olacakt ır. Biz de poliklinik tabanl ı olarak Manisa, kuzey ve iç Ege bölgesinden gelen başağns ı hastalar ının klinik profilini belirlemeyi amaçladık. GEREÇ ve YÖNTEM 1999 Ocak-Temmuz aylar ı aras ında CBD Tıp Fakültesi Nöroloji Polikliniği'ne başvuran 300 BA'l ı hasta, özel geli ştirilmiş bir kayıtlama formu ile prospektif olarak de ğerlendirilmiştir. Hastalar ın demografik özellikleri, e ğitim, meslek, gelir düzeyi gibi sosyo-ekonomik yap ılan, başağrısı yakınmasımn süresi, başlama yaşı, ağnnın karakteri, frekans ı, lokalizasyonu, şiddeti, süresi, ağnyı arttıran faktörler, eşlik eden bulgular, prodrom ve aura varl ığı ve tipleri, tetikleyen faktörler, frekans ve şiddetin arttığı yaşam periyodlan, aile yüklülü ğü, kronik stres ve diğer hastal ıkların varl ığı, nörolojik bulgular, yapılan tetkik ve patolojileri değerlendirilmiştir. Bunlardan yeterince güvenilir bilgi edilinenler bu ça- lışmada dökümante edilmi ştir. Tanılar, Uluslararas ı Derneği'nin (IHS) ba şağnlan klasifikasyonuna (3) ve kronik günlük ba şağrısı kriterlerine (8) göre yap ılmıştır. Ek olarak, bu klasifikasyonda ayn başlık olarak yer almayan, kombine ba şağnlan farkl ı bir tan ı grubu olarak de ğerlendirilmi ştir. Tablo 1. tiplerine göre frekans da ğıl ım ı. Sayı (n) Migren Auras ız Aural ı Migrenöz BA* Migren statusu Gerilim Başağr ısı Epizodik gerilim Kronik gerilim Atipik gerilim** Diğer Başağr ıları Kombine BA İdiopatik saplanma BA Küme BA Hipertansiyon BA Oksipital nevralji Akut posttravmatik BA Açl ık BA Analjezik bağunhliği BA YKO İİH Klasifiye edilemeyen Kronik Günlük Ba şağrısı * 1HSC'na göre kriterlerine tam olarak uymayanlar ** 1HSC'na göre gerilim başağrısı tiplerine tam olarak uymayanlar. 111

3 Başağrıs ı Poliklinik Hastaların ın Deınografik ve Klinik Profili Mavioğlu, Karaca, Yılmaz, Korkmaz, Artu ğ, Selçuki Tablo 2. (BA) tiplerine göre demografık ve sosyal özellikler. Cinsiyet (%) Gelir Düzeyi (%) Yüzde Ortalama Yaş Ortalama Eğitim Süresi Kad ın Erkek İyi Orta Kötü Toplam Hasta 39.42± ± Migren BA ± ± Auras ız Migren ± ± Alımlı ± ± ± ± Epizodik gerilim BA ± ± Kronik gerilim BA ± ± Diğer ± ± Kombine BA ± ± Küme BA ± ± SONUÇLAR 1. Başağrılannın ana tan ı başlıklarına göre frekansma baktığımızda Migren Ba şağrıs ı (MBA) grubunun % 42 ile en büyük çoğunluğu oluşturduğunu gördük. Bunu % 36.3 ile Gerilim (GBA) ve % 21.7 ile diğer BA'lan takip ediyordu. Kronik günlük başağrıs ı oranını % 35.3 olarak bulduk. Alt tanı gruplarının frekanslan Tablo l'de gösterilmi ştir. 2. Araştırmaya dahil edilen 300 hastan ın % 85.3'ünün kadın, % 14.7'sinin erkek oldu ğu gözlendi. Küme BA dışındaki tüm gruplarda kad ın/erkek oran ının benzer oldu ğu dikkati çekti. En yüksek kad ın oran ı Auralı MBA grubunda (% 100) saptand ı. Küme BA grubunda kad ın/erkek oran ı eşit bulundu (Tablo 2). 3. Tüm hastaların yaş ortalamas ının 39.42±13.79 olduğu ve küme BA dışındaki tam gruplar ında da benzer ortalamalar oldu ğu gözlendi. Küme BA ortalamas ı diğerlerine göre belirgin dü şük bulundu (25.16±8.72). Detaylar Tablo 2'de gösterilmi ştir. 4. Ortalama e ğitim süresi 7.39±4.13 y ıl bulundu. Küme BA grubunda en yüksek oldu ğu diğer tan ı gruplarında genel ortalamaya benzer oldu ğu gözlendi (Tablo 2). 5. Hastaların büyük çoğunluğu (% 79.6) orta gelir düzeyinde bulundu. Her tan ı grubu için de yoğunluk aynı dilimde saptand ı. Ancak iyi gelir düzeyine sahip hasta frekans ı en yüksek küme BA, kötü gelir düzeyi frekans ı ise en yüksek kronik GBA grubunda gözlendi (Tablo 2). 6. Meslek gruplar ına baktığımızda ev hammlann ın çoğunluğu (% 60.7) olu şturduğunu gözledik. Bunu öğrenci (% 11.3), öğretmen (% 7.3) ve emekli (% 4.7) takip ediyordu. 7. Hastalar ortalama 6.5 y ıldan (78.90±96.27 ay) beri BA çekiyorlard ı. En uzun yak ınına süresinin kombine BA grubunda oldu ğu gözlendi. Ağrı başlama yaşının ise ortalama 32.64±13.50 oldu ğu ve en erken küme BA'n ın başladığı (19.33±8.664) saptandı. MBA'run ağrı başlama yaşı GBA'na göre göreceli olarak daha dü şük olmakla birlikte birbirine yakındı (Tablo 3). 8. Ağrı frekans ının GBA'da MBA'a göre daha yük- Tablo 3. Başağrıs ı tiplerine göre ağrın ın başlama yaşı ve süresi. Migren Auras ız Aural ı Gerilim Epizodik Kronik Kombine On. ağn başlama yaşı 30.45± ± ± ± ± ± ±12.10 Ort. ağrı periyodu (ay) 92.96± ± ± ± ± ± ±

4 Poliklinik Hastalarının Demografik ve Klinik Profili Mavioğlu, Karaca, Y ılmaz, Korkmaz, Artu ğ, Selçuki Tablo 4. Başağr ıs ı tiplerine göre ağrı frekans ı (%). Migren Auras ız Aural ı Gerilim Epizodik Kronik Kombine 1/ay az /ay /ay /ay fazla Değişken Tablo 5. Başağr ısı tiplerine göre a ğrı süresi (Tedavi edilmeyen ya da tedaviye yan ıt vermeyen) (%). Migren Auras ız Aural ı Gerilim Epizodik Kronik Kombine 1/2-4 saat saat saat saat saat saat üstü Tablo 6. Başağr ıs ı tiplerine göre ailede ba şağr ısı öyküsü (%). Migren Auras ız Auralı Gerilim Epizodik Kronik Kombine Başağr ıs ı Başağrıs ı Yok derece akraba derece akraba sek olduğu ve bu yüksekliğin kronik BA'dan kaynaklandığı gözlendi. Epizodik GBA frekans ı, MBA frekans ı ile benzerdi. Auras ız MBA frekans ının da auralı MBA'a göre daha s ık olduğu görüldü (Tablo 4). 9. Ağrı süresinin kombine BA ve kronik GBA'da daha uzun süreli olmaya meyilli oldu ğu gözlendi. İdiopatik saplanma BA ve küme BA'n ın tan ı kriterlerinden biri kısa süreli BA oldu ğu için bu kıyaslaman ın dışında tutuldu (Tablo 5). 10. Şiddetli ağrı frekans ı en yüksek kombine BA'da gözlendi (% 95.7). Bunu aural ı MBA, auras ız MBA, küme BA, epizodik GBA ve kronik GBA takip ediyordu. 11. Aile yüklülüğünün, MBA'da, özellikle aural ı MBA'da ve kombine BA'da fazla oldu ğu ancak GBA'da da % 37.7 yüzde ile küçümsenmeyecek bir yüklülük olduğu gözlendi (Tablo 6). 12. Tüm ağrı gruplarında ağrıların yaklaşık % 80 oran ında sabah ve öğleden sonra ortaya ç ıktığı uykudan uyand ıran ağnlann aural ı MBA'da biraz daha yüksek (% 20) olmak üzere oransal olarak birbirine yakın olduğu gözlendi. 13. Tüm tanı gruplarında BA'n ın erişkin yaşlarda pik yaptığı gözlendi. Hamilelikte BA'da art ış tanımlayan hasta son derece azd ı (MBA'da % 0.8). Buna karşılık laktasyon döneminde GBA'l ı hastaların % 28'i artış tanımlıyordu. Diğer gruplarda frekans dü şük bulundu. Menapoz döneminde en fazla art ış tan ımlayan grup kronik GBA (% 16.7) olmakla birlikte genel olarak göze çarpar bir art ış tanımlanm ıyordu. 14. Küme BA d ışında, en yüksek kronik GBA'da (% 75) olmak üzere tüm BA gruplar ında % 65 oran ında kronik stressör varl ığı saptand ı. 15. Hastalar ın % 96's ında nörolojik bak ı normaldi. 113

5 Ba şağrısı Poliklinik Hastaların ın Demografik ve Klinik Profili Mavioğlu, Karaca, Yılmaz, Korkmaz, Artuğ, Selçuki Papil staz ı gözlenen 2 olgunun l'inde intrakranial kitle, l'inde idiopatik intrakranial hipertansiyon (İİH) saptandı. İİH olan olguda ek olarak tek tarafl ı abdusens tutulu şu vard ı. Diğer nörolojik bulgular, hemihipoestezi veya eldiven-çorap tarz ı hipoestezi, ılımlı ataksi, nasolabial siliklik, patolojik refleks gibi başağrısı ile do ğrudan ilişkisi olmayan bulgulard ı. 16. Hipertansif BA d ışında, GBA'da da % 17.9 oranında hipertansiyonun bulundu ğu saptand ı. 17. Servikal vertebra grafisi olan (% 40) hastalarda, tüm tan ı gruptan için en s ık saptanan bulgu servikal lordozda düzle şmeydi. 26 hastaya BBT ve/veya MRG yapıldı. Bunlardan birinde intrakranial kitle, birinde atrofi vard ı ve diğerleri norrnaldi. TARTIŞMA Toplumdaki BA prevalans ı kadınlarda daha yüksek olarak bildirilmektedir. Türkiye'de yap ılan alan tabanl ı epidmiyoloji çalışmas ında BA prevalans ı kadınlarda % 68, erkeklerde % 62 olarak bulunmu ştur (11). Başka ülkelerde yap ılan baz ı çal ışmalarda prevalans ı % 95/% 90 oranlar ında bildirilmiştir (7). Bizim poliklinik tabanl ı bu araştırmam ızda kadın/erkek oran ı % 85.3/14.7 bulunmuştur Ülkemizde yapılan diğer poliklinik tabanl ı çal ışmalarda da benzer şekilde kadın/erkek oran ı daha yüksek (1,4,12) An _ cak bu gerçek prevalans ı yans ıtmamaktad ır. Başvuran hastalar ın büyük çoğunluğunun ev han ımı olmas ı kadınların hastaneye daha kolay ula ştıldann ı düşündürmektedir. Çal ışmam ızda, diğer çal ışmaların sonuçlarına ve genel bilgilerimize uygun olarak MBA'da kad ın/erkek oran ı GBA'na göre daha yüksek bulunmu ştur (7 ' 1 ' 11). Bu araştırmada MBA grubunun tüm tan ı grupları içinde en büyük ço ğunluğu oluşturduğu gözlendi. Oysa toplumda GBA prevalans ı MBA'dan daha yüksek bildirilmektedir. Türkiye'de 1 y ıllık GBA prevalans ı % 51 bulunurken MBA'n ın ki % 19 olarak saptanm ıştır (11). Diğer literatürlerde de % 78'e % 16 oran ında tüm ya şam GBA ve MBA prevalans değerleri verilmektedir (7). Çalışmam ızda bu oran % 42/36.3 bulunmu ştur. Diğer poliklinik tabanl ı çalışmalarda da MBA prevalans ı toplum prevalans ından yüksek bulunmu ştur (4,12) Benzer şekilde, bizim grubumuzda kronik GBA ve aural ı MBA oranlar ı genel prevalans oranlanna göre daha yüksektir. Türkiye epidemiyoloji çal ışmasında epizodik GBA/ kronik GBA oran ı yaklaşık 7 iken bizim araştırmamızda 1 bulunmu ştur. Auras ız MBA/aurah MBA oran ı Türkiye çal ışmas ında yaklaşık 2 iken bu çalışmada, aural ı MBA oran ı biraz daha yüksek bulundu (0.8). Ülkemizdeki di ğer poliklinik tabanl ı çalışmalarda da epizodik/kronik GBA oranlar ı bizim çalışmam ıza yakın verilmi ştir, fakat aural ı/auras ız MBA oranı toplum prevalans ına benzerdir (1 '4' 12). Bunun birkaç nedeni olabilir, Ağn şidckti, s ıklığı, süresi gibi nedenlerle MBA ve kronik günlük BA günlük yaşam aktivitesini daha çok etkiledi ği için bu grup hastalar nöroloji polikliniklerine daha çok ba ş- vuruyor olabilir. İkincisi IHS'nin kriterleri, iyi düzenlenmi ş ve basitle ştirilmi ş olmas ına rağmen birçok hastada tan ıyı netle ştirmekte yetersiz kalmakta ve sorgulanan diğer özelliklere göre hekim insiyatifi işin içine kan şmaktad ır. Ayrıca aurah-auras ız MBA ayrımında aura, özellikle de auran ın ağrı ile zamansal ili şkisi iyi tan ımlanmamıştır. İlk tan ımlamada IHS kriterlerine ek olarak a ğrının diğer özelliklerine de bakarak ki şisel insiyatif kulland ığımızda GBA oran ı ve MBA içinde de auras ız MBA oran ı daha yüksek bulundu. Ancak bu tan ılamada s ık sık tereddütler yaşamamız ve tan ılaman ın standardizasyonunun iyi olmadığın ı düşündüğümüz için tekrar tamlan gözden geçirdik. Bu sefer IHS kriterlerine daha sadık kalmaya çalıştık ve aural ı MBA tan ısında yetersiz kald ığını düşündüğümüz için ek olarak MBA ve MBA'da vizüel aura özelliklerini tan ımlayan literatürlerden de yararland ık (5 ' 9). Bu geni şletilmiş yard ımc ı kriterlerle tan ı frakans ı MBA ve aural ı MBA lehine de ğişti. Bütün bunlara ek olarak farkl ı kültürdeki insanlar farkl ı algılamalarla, farkl ı öykü verebilmektedir. Bizim sorgulama formumuz oldukça detayl ı hazırlandığı halde tan ı aşamas ında bazı sıkıntıları aşmam ızı sağlayamamıştır. Örne ğin hekim formu doldururken hastalara BA'na öncelik veya eşlik eden bulgulan sorduğunda çok az bulgu belirtmelerine rağmen, kendilerine seçenek sunulduğunda bu say ı beklenmedik şekilde yüksek olmu ştur. Hangi yöntemin geçerli oldu ğu tart ışılabilir. Hastaya hatırlatılmazsa baz ı bulgular aktarmay ı unutabilir. Tam tersi yak ınmalar tek tek soruldu ğunda hasta gelişigüzel yan ıtlayabilir ve oldu ğundan daha fazla bulgu kayıtlanabilir. Olgular ım ızda, fotopsi, görme bozukluklar ı, parestezi, ba şdönmesi gibi auraya uyan yakınmalann ço ğunluğunun ağrının seyri s ı- 114

6 Poliklinik Hastalarının Demografik ve Klinik Profili Mavioğlu, Karaca, Yılmaz, Korkmaz, Artu ğ, Selpki ras ında ortaya ç ıktığı gözlenmi ştir. Halbuki genel bilgilere ve kriterlere göre aura ço ğunlukla ağndan önce, nadiren a ğrı ile birlikte ortaya ç ıkmaktadır (5,931). Bu bizim olgulanm ızın özelliğine veya hastalann tan ımlama hatas ına bağl ı olabilir. MBA dahil tüm başağrısı gruplarında hastalar ın büyük çoğunluğunun orta gelir düzeyinde oldu ğu gözlendi. Eski inan ışların aksine son y ıllardaki çalışmalar prevalans ının gelir ile ters bir ili ş- kisinin olduğunu göstermektedir (10,11). Olguların yaklaşık % 61'i ev han ım ıydı. Ülkemizde poliklinik tabanl ı başka bir çal ışmada da benzer rakamlar verilmi ştir (1). Ağrı başlang ıç yaşı çalışmam ızda, Türkiye sonuçlarına göre biraz daha yüksekti (30.5/25) (11). En dü şük başlangıç yaşı küme BA'da olmakla birlikte MBA'da da GBA'na göre biraz daha dü şüktü. Ağrı frekans ı, tanı kriterlerine ba ğlı olarak kronik GBA ve kronik günlük BA's ında en yüksek gözlendi. Bunlar ı kombine başağrısı, auras ız MBA, epizodik GBA ve aural ı MBA takip ediyordu. Bu oranlar Türkiye geneli ile benzer bulundu. Sadece Türkiye genelinde aural ı MBA frekans ı daha yüksek bildirilmiştir (11). Ağn süresinin en uzun kombine BA'da oldu ğu gözlendi. MBA ve epizodik GBA grubunda a ğn süreleri birbirine yakındı ve en s ık saat diliminin olduğu görüldü. Türkiye epidemiyoloji çal ışmas ında ağn süresinin 1/2-24 saat aras ında yoğunlaştığı bildirilmiştir (11). Bu farkl ılık olas ılıkla daha uzun süreli ağn çeken insanlar ın daha çok hekime başvurması ile ilişkilidir. Aile yüklülü ğünün en çok aural ı MBA ve kombine BA'da olduğu ve çoğunlukla 1. derece akrabalarda bulunduğu gözlendi. Alan tabanl ı epidemiyoloji ça- lışmasında da en s ık BA' da yük k saptanm ış ve bizimki ile benzer şekilde. GBA grubunda da az ımsanmayacak bir ozan (% 52) bildirilmi ştir (11). Bu çalışmaya başlarken amac ımız sadece başağrıs ı poliklinik hastalanmızın özelliklerini belirlemekti. Ancak çalışma ilerledikçe standart tam koymakta hala ciddi s ıkıntıların olduğunu gördük. Bu araştırmada IHS sımflarnasında ayrı bir grup olarak belirtilmernesine ra ğmen kronik başağrılannın, 1994'te kriterleri yay ınlanan "Kronik Günliik Ba şağrısı" başligi altında toplanmas ının daha uygun olacağı izlenimi edimlik (8) Ayrıca bizde birçok yazarın ileri sürdüğü gibi (2,6) bir BA spektrumu oldu ğunu ve kesin adı konulabilen 13A tiplerinin aras ında geçiş olgular ının olduğunu gördük. KAYNAKLAR 1.Çakmak G, Yayla V, Muhan A ve ark: Migrenli hastalarda sosyodemografik değerlendirme. Beyin Damar Hastal ıkları Dergisi 2:29-31, Featherstone HJ: Migraine and muscle contraction headaches: a contium. Headache 25: , Headache Classification Committee of the International Headache Society: Classification and diagnostic criteria for headache disorders, cranial neuralgias and facial pain. Cephalalgia 8(Suppl 7:1-96, Mıhlıoğlu H, İnan LE, Uysal H ve ark: Ba şağnsı polikliniği gerekiliği ve tam çe şitliliği. Nöroloji Bülteni 2(3):82-85, Queiroz LP, Rapoport AM, Randall EW, et al: Characteristics of migraine visual aura. Headache 37: , Raskin NH: Migraine: treatment. In: Headache 2nd. ed. New York: Churchill Livingstone, 1988; Rasmussen BK, Jensen R, Schroli M, et al: Epidemiology of headache in a general population-a prevalence study. J Clin Epidemiol 44: , Silberstein SD, Lipton RB, Solomon S, et al: Classification of daily and near-daily headaches: proposed revisions to the IHS criteria. Headache 34:1-7, Solomon S: Migraine diagnosis and clinical symptomatology. Headache 34:8-12, Stewart WF, Lipton RB, Celentano DD, et al: Prevalence of migraine headache in the United States. JAMA 267:64-69, Türk Başağrıs ı Epidemiyoloji Çal ışma Grubu. Headache Screening Survey. Piar-Gallup, Marketing Research Co, İstanbul, s.1-53, September Zileli B: Kronik başağnlannda tan ı sorunları. Nörolojik Bilimler Dergisi 12(3-4): ,

Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi

Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD Maslak Hastanesi Cephalalgia. 2010 Jul;30(7):793-803. doi: 10.1177/0333102410364676.

Detaylı

PRİMER BAŞAĞRILARI Semptomdan tanıya gidiş Migren ve Gerilim Başağrıları

PRİMER BAŞAĞRILARI Semptomdan tanıya gidiş Migren ve Gerilim Başağrıları PRİMER BAŞAĞRILARI Semptomdan tanıya gidiş Migren ve Gerilim Başağrıları Dr. Aksel Siva Nöroloji Anabilim Dalı ve Baş Ağrısı Kliniği İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Istanbul GÜNCEL TIP AKADEMİSİ 17 19 Nisan

Detaylı

Baş ağrısı tipi ile psikiyatrik eş tanı, depresyon ve anksiyete düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Baş ağrısı tipi ile psikiyatrik eş tanı, depresyon ve anksiyete düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Güleç Öyekçin ve ark. 281 Baş ağrısı tipi ile psikiyatrik eş tanı, depresyon ve anksiyete düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Demet GÜLEÇ ÖYEKÇİN, 1 Özyıl SARIKAYA, 2 Meltem DURAKLI, 3 Almıla EROL

Detaylı

İlk basamak sağlık merkezi ne başvuran erişkin hastalarda baş ağrısının özellikleri ve etkili olabilecek etmenlerin belirlenmesi

İlk basamak sağlık merkezi ne başvuran erişkin hastalarda baş ağrısının özellikleri ve etkili olabilecek etmenlerin belirlenmesi Dicle Tıp Dergisi / S. Dikici ve ark. İlk basamakta erişkinlerde başağrısı 2012; 39 (1): 35-41 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.01.0091 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE İlk basamak

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

Bafl A r s Epidemiyolojisi

Bafl A r s Epidemiyolojisi .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Bafl, Boyun, Bel A r lar Sempozyum Dizisi No: 30 May s 2002; s. 9-14 Bafl A r s Epidemiyolojisi Prof. Dr. Aksel Siva Baş ağrısı, yaygın olarak

Detaylı

Fzt. Fatoş KIRTEKE. Danışman: Doç. Dr. Nilüfer Çe<şli KORKMAZ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ABD

Fzt. Fatoş KIRTEKE. Danışman: Doç. Dr. Nilüfer Çe<şli KORKMAZ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ABD SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ABD Fzt. Fatoş KIRTEKE Danışman: Doç. Dr. Nilüfer Çe

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

BAŞAĞRILI HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Prof.Dr.Baki Göksan

BAŞAĞRILI HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Prof.Dr.Baki Göksan BAŞAĞRILI HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Baki Göksan Tüm hekimlerin toplumda en sık karşılaşılan sağlık sorunlarının ilk sıralarında yer alan başağrısı ile günlük pratikleri sırasında sıklıkla karşılaşmaları

Detaylı

Cerrahpa şa Tıp Fakültesi Çocuk Sağ lı ğı ve Has ta lıkları Anabilim Dalı Adolesan. Adolesan Polikliniğinin Hasta Dağılımı

Cerrahpa şa Tıp Fakültesi Çocuk Sağ lı ğı ve Has ta lıkları Anabilim Dalı Adolesan. Adolesan Polikliniğinin Hasta Dağılımı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 183-187 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Adolesan

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE 2007- sonrası Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE Nadir hastalık ve yetim ilaç tanımı Ülkemizdeki durum Nadir hastalıkların

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARINA YAKLAŞIM. Doç. Dr. Sebahattin VURUCU GATF Çocuk Nörolojisi BD

ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARINA YAKLAŞIM. Doç. Dr. Sebahattin VURUCU GATF Çocuk Nörolojisi BD ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARINA YAKLAŞIM Doç. Dr. Sebahattin VURUCU GATF Çocuk Nörolojisi BD Tanım Orbitomeatal çizginin üzerinde hissedilen ağrılar baş ağrıları olarak değerlendirilir Epidemiyoloji Çocuklarda

Detaylı

Yeni Anket Verisi Girişi

Yeni Anket Verisi Girişi Yeni Anket Verisi Girişi lara ait kimlik verileri kesinlikle başka bir alanda paylaşılmayacaktır. ya ait özel veriler, sadece bilimsel çalışma merkezinin kendisi tarafından görüntülenebilecektir. proje

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Bu çalışmada şubat 1995 ile şubat 2000 tarihleri arasında kliniğimizde izlenen 143

Bu çalışmada şubat 1995 ile şubat 2000 tarihleri arasında kliniğimizde izlenen 143 ÖZET Bu çalışmada şubat 1995 ile şubat 2000 tarihleri arasında kliniğimizde izlenen 143 migrenli olgu klinik özellikler, tedavi ve prognoz bakımından retrospektif olarak değerlendirildi. Yaşları 2 ila

Detaylı

TFD Nörolojik Fizyoterapi Grubu Bülteni Cilt/Vol.:1 Sayı/Issue:6 Aralık/December2015 www.norofzt.org

TFD Nörolojik Fizyoterapi Grubu Bülteni Cilt/Vol.:1 Sayı/Issue:6 Aralık/December2015 www.norofzt.org TFD Nörolojik Fizyoterapi Grubu Bülteni Cilt/Vol.:1 Sayı/Issue:6 Aralık/December2015 www.norofzt.org 31. Avrupa Multipl Sklerozda Tedavi ve Araştırma Komitesi Kongresi İzlenimleri Prof.Dr. Arzu Razak Özdinçler,

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

ARAŞTIRMA. 3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B

ARAŞTIRMA. 3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B Geriatri 5 (2): 59-63, 2002 Turkish Journal of Geriatrics ARAŞTIRMA BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON Dr. Coşkun BAKAR 1 Dr. Seçil ÖZKAN 1 Dr. Işıl MARAL 1 Dr. Gülçin Kaymak KARATAŞ

Detaylı

Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması

Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması ARAŞTIRMA Doğurganlık Yaş Grubunda β-hcg Testinin Araştırılması T A D Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması β-hcg Test Positivity

Detaylı

MİGRENE KARŞI BAŞ BANTI

MİGRENE KARŞI BAŞ BANTI MİGRENE KARŞI BAŞ BANTI N.Vijayan M.D. Head band for migraine headache relief. Headache 1993 ; Vol 33 ; 40 42 ÖZET Migren ağrısını geçici olarak dindirmek için ilaçla tedavi dışında kullanılan en yaygın

Detaylı

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE İbrahim TEMEL Danışman : Y. Doç. Dr. Rıfat EDİZKAN Elektrik Elektronik Mühendisliği Günümüzde kullanılan birçok gömülü sistemin uygulamaları çevremizde mevcuttur. Bu

Detaylı

Başağrısı Sınıflamalarına Eleştirel Bakış

Başağrısı Sınıflamalarına Eleştirel Bakış 8 Gözden Geçirme / Review Article Doi: 10.4274/npa.y7279 Critical Evaluation of Headache Classifications Aynur ÖZGE Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye ÖZET Başağrısı

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mine SERİN 1, Ali CANSU 1, Serpil ÇELEBİ 2, Nezir ÖZGÜN 1, Sibel KUL 3, F.Müjgan SÖNMEZ 1, Ayşe AKSOY 4, Ayşegül

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

DÜŞÜK PREVALANS HEKİMLİĞİ. Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAYIR Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

DÜŞÜK PREVALANS HEKİMLİĞİ. Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAYIR Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD DÜŞÜK PREVALANS HEKİMLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAYIR Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD Öğrenim amaç ve hedefleri Amaç Düşük prevalans hekimliği hakkında bilgi vermek Hedefler Bu dersin

Detaylı

Afl r akut migren ilac kullan m ve migrenin progresyonu

Afl r akut migren ilac kullan m ve migrenin progresyonu GÖZDEN GEÇ RME VE DERLEMELER Afl r akut migren ilac kullan m ve migrenin progresyonu Marcelo E. Bigal, MD, PhD Richard B. Lipton, MD Yaz flma adresi ve reprint istekleri için Dr. Marcelo E. Bigal, 1 Merck

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ List of Graphics

GRAFİK LİSTESİ List of Graphics GRAFİK LİSTESİ List of Graphics Grafik Sayfa Page Graphic 1.1 Ya grubuna göre özürlü nüfus oranı 7 1.1 The proportion of disabled population by age group 1.2 Ya grubuna göre süre en hastalı a sahip olan

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay 1 Prof. Dr. F. Cankat Tulunay Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Farmakoloji Derneği Başkanı Baş Ağrısı Dereği Başkanı 2006 2 1.Araştırmanın Amacı Araştırmanın ana amacı, Türkiye genelinde kronik

Detaylı

ÖZET. pecya. Anahtar kelimeler: Epilepsi, demografik özellikler, bölgesel epilepsi profili SUMMARY

ÖZET. pecya. Anahtar kelimeler: Epilepsi, demografik özellikler, bölgesel epilepsi profili SUMMARY Epilepsi Olgular ımızın Demografik ve Klinik Özellikleri: Poliklinik tabanl ı bir çal ışma Hikmet YILMAZ *, Hatice MAV İOĞLU *, Cumhur TOSUN **, Irfan OKUDUR ** ÖZET Epidemiyolojik çal ışmalar epilepsi

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Cukurova Medical Journal

Cukurova Medical Journal Cukurova Medical Journal Araştırma Makalesi / Research Article 2008 2012 Yılları Arasında Adli Toksikoloji Laboratuvarına Gelen Olguların Değerlendirilmesi Evaluation of Cases Consulted to Forensic Toxicology

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi DİYABET HASTALARININ HASTALIK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi Amaç: TURDEP-2

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Kronik Hastalıklar. Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FRCP, FIDSA Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi

Dünyada ve Türkiye de Kronik Hastalıklar. Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FRCP, FIDSA Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Dünyada ve Türkiye de Kronik Hastalıklar Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FRCP, FIDSA Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Dünya Sorunu Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarına göre kronik hastalıklar

Detaylı

BAŞAĞRILARI 1- Primer başağrıları; 2-Sekonder (ikincil) başağrıları;

BAŞAĞRILARI 1- Primer başağrıları; 2-Sekonder (ikincil) başağrıları; BAŞAĞRILARI Hemen hepimiz yaşamımızın bir döneminde başağrısından yakınırız. Ancak bazılarımız için başağrısı daha ciddi bir sorun hatta bir hastalık durumundadır. Başağrıları basitçe iki kategoriye ayrılabilir;

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU APAH: konjenital kalp hastalığı Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU Klinik Sınıflama 2009 Eisenmenger Sendromu ve sistemik komplikasyonlar European

Detaylı

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü 1 2 AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI İçerik Karın ağrısı olan hastanın akut apandisit olup olmadığını değerlendirmede kullandığımız testlerin değerliliği kullanımları tartışılacaktır

Detaylı

pecya Ruhsal Nedenli Ba şağr ılar ı Başağrıları hekimin üstesinden gelmesi gereken sorunlar yönünden üç ana gruba aynlabilir:

pecya Ruhsal Nedenli Ba şağr ılar ı Başağrıları hekimin üstesinden gelmesi gereken sorunlar yönünden üç ana gruba aynlabilir: Ruhsal Nedenli Ba şağr ılar ı Arif ÇELEB İ*, Ahmet Güner ALTUNHALKA** ÖZET Uluslararası Başağrısı Derneği, Başağrıları Sın ıflama Komitesi tarafından, 1988 y ılında yay ınlanan, "Başağrıları, Kraniyal

Detaylı

pecya Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-III-R Tanıları*

pecya Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-III-R Tanıları* Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-III-R Tanıları* Erol ÖZMEN**, M.Murat DEMET**, Leyla GÜLSEREN**, Sava ş KÜLTÜR** ÖZET Bu çalışmada ön planda somatik yakınmalar ile psikiyatri

Detaylı

Başağrısı Şikayetiyle Başvuran Hastalarda Kraniyal Manyetik Rezonans İncelemelerinin Retrospektif Değerlendirilmesi

Başağrısı Şikayetiyle Başvuran Hastalarda Kraniyal Manyetik Rezonans İncelemelerinin Retrospektif Değerlendirilmesi Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201511106 Başağrısı Şikayetiyle Başvuran Hastalarda Kraniyal Manyetik Rezonans İncelemelerinin Retrospektif Değerlendirilmesi Elif Hocaoğlu, Sema Aksoy, Tuna

Detaylı

RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ GİRİŞ. Dr. Asuman KARAMANı.. ı Dr.

RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ GİRİŞ. Dr. Asuman KARAMANı.. ı Dr. RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ Dr. Vahit GEDiKOÔLU 1 ı Dr. Silhendan TÜRKMEN< 01 Dr. M. Tahir DEG1Ş 101 Dr. Ertuğrul BAYIRLI' tııu'*) Dr. Asuman

Detaylı

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Kurum ve kuruluşla ilişki bildirimi Bulunmamaktadır. Şiddet ve Suç Saldırganlık Şiddet Bireyin

Detaylı

14 Aralık 2012, Antalya

14 Aralık 2012, Antalya Hamilelerde Uyku Bozukluğunun Sorgulanması ve Öyküden Tespit Edilen Huzursuz Bacak Sendromunda Sıklık, Klinik Özellikler ve İlişkili Olabilecek Durumların Araştırılması A Neyal, G Benbir, R Aslan, F Bölükbaşı,

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Migren tipi başağrısı olan olgularda kişilik özellikleri

Migren tipi başağrısı olan olgularda kişilik özellikleri Migren tipi başağrısı olan olgularda kişilik özellikleri Kamile Tombul 1, İbrahim Balcıoğlu 2, Devrimsel Harika Ertem 3, Ayhan Bingöl 4 Baki Göksan 5, Derya Uğurlu Uludüz 6 1 Psikolog, 2 Prof. Dr., İstanbul

Detaylı

GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISI OLAN VE OLMAYAN ERİŞKİNLERDE PSİKİYATRİK SEMPTOMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISI OLAN VE OLMAYAN ERİŞKİNLERDE PSİKİYATRİK SEMPTOMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI ARAŞTIRMA GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISI OLAN VE OLMAYAN ERİŞKİNLERDE PSİKİYATRİK SEMPTOMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI Derya TANRIVERDİ * Sebahat GÖZÜM ** Alınış Tarihi:02.01.2009 Kabul Tarihi:29.01.2009 ÖZET Bu çalışma

Detaylı

Geliş Tarihi / Received: 10.08.2011 Kabul Tarihi / Accepted: 24.10.2011

Geliş Tarihi / Received: 10.08.2011 Kabul Tarihi / Accepted: 24.10.2011 Türkiye Çocuk Hast. Derg. / Turkish J. Pediatr. Dis. 2012; 6(1): 5-12 Orjinal Makale / Original Articles Geliş Tarihi / Received: 10.08.2011 Kabul Tarihi / Accepted: 24.10.2011 5 ÇOCUKLUK ÇAĞI MİGREN VE

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

AĞRIİLE HUZUR EVİ OLUR MU? DR. FİLİZ ŞÜKRÜ DURUSOY

AĞRIİLE HUZUR EVİ OLUR MU? DR. FİLİZ ŞÜKRÜ DURUSOY AĞRIİLE HUZUR EVİ OLUR MU? DR. FİLİZ ŞÜKRÜ DURUSOY GİRİŞ Yaşlılık Dünya Sağlık Örgütü tarafından 65 yaş ve üzeri dönem olarak tanımlamakta; Fiziksel görünüm, güç ve rol kaybı yaşanılan, yaşlılık dönemindeyeti

Detaylı

VUR de VCUG Ne Zaman, Kime?

VUR de VCUG Ne Zaman, Kime? Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji VUR de VCUG Ne Zaman, Kime? Doç. Dr. Selçuk Yücel Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Antalya Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA GÜNCEL DURUM > 6330 Aile Sağlığı Merkezi

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ

Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ Kalite standartlarına göre bir eğitim araştırma hastanesinde yatak sayısının %5 i oranında 3.düzey yoğun bakım yatağı ve

Detaylı

Doç. Dr. Simten Malhan. Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ankara

Doç. Dr. Simten Malhan. Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ankara Doç. Dr. Simten Malhan Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ankara Araştırıcı Simten Malhan Salih Pay Ayhan Dinç Şebnem Ataman Ediz Dalkılıç Eren Erken İhsan Ertenli Sedat Kiraz Esin Ertuğrul

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

Cage Testi ile Alkol Kullanýmý Üzerine Epidemiyolojik Bir Çalýþma #

Cage Testi ile Alkol Kullanýmý Üzerine Epidemiyolojik Bir Çalýþma # Cage Testi ile Alkol Kullanýmý Üzerine Epidemiyolojik Bir Çalýþma # Metin TURAN*, Ali S. ÇÝLLÝ**, Rüstem AÞKIN***, Hasan HERKEN ##, Metin TELCÝOÐLU # *, Rahim KUCUR # ** ÖZET Alkol kullanýmý ve buna baðlý

Detaylı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAK/YO/MYO. BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAK/YO/MYO. BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAK/YO/MYO. BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Nöroloji Yıl/yarıyıl 5/1-2 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans, lisans,vb) Dersin türü (Z/S) Dersin dili Kodu Nöroloji Lisans

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

(İnt. Dr. Doğukan Danışman)

(İnt. Dr. Doğukan Danışman) (İnt. Dr. Doğukan Danışman) *Amaç: Sigara ve pankreas kanseri arasında doz-yanıt ilişkisini değerlendirmek ve geçici değişkenlerin etkilerini incelemektir. *Yöntem: * 6507 pankreas olgusu ve 12 890 kontrol

Detaylı

Yaşlılarda Baş Ağrısı ve Yönetimi

Yaşlılarda Baş Ağrısı ve Yönetimi Derleme Van Tıp Dergisi: 20(2): 103-108, 2013 Yaşlılarda baş ağrısı ve yönetimi Yaşlılarda Baş Ağrısı ve Yönetimi Ülkü Görgülü Polat Özet Baş ağrılarının prevalansı yaşla birlikte azalmasına rağmen, yaşlı

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ile Tanı Grupları Arasındaki İlişki

Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ile Tanı Grupları Arasındaki İlişki ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2014;4(3): 14-18 ISSN: 2146-443X Düzce Üniversitesi sbedergi@duzce.edu.tr Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine

Detaylı

SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Begüm Nalça Erdin 1, Alev Çetin Duran 1, Ayça Arzu Sayıner 1, Meral Koyuncuoğlu 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi METASTATİK MALİGN MELANOM Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 49 yaşında erkek hasta Özgeçmiş:özellik yok Soygeçmiş:özellik

Detaylı

ERZURUM İLİ PASİNLER İLÇESİNDE YAŞLI POPULASYONUN MEDİKO-SOSYAL SORUNLARI*

ERZURUM İLİ PASİNLER İLÇESİNDE YAŞLI POPULASYONUN MEDİKO-SOSYAL SORUNLARI* ERZURUM İLİ PASİNLER İLÇESİNDE YAŞLI POPULASYONUN MEDİKO-SOSYAL SORUNLARI* MEDICO-SOCIAL PROBLEMS OF THE ELDERLY POPULATION IN PASINLER TOWN OF ERZURUM PROVINCE Yıldırım TUFAN, Asuman GÜRAKSIN, Tacettin

Detaylı

Migren hastasının tedavi öncesi değerlendirimi

Migren hastasının tedavi öncesi değerlendirimi Migren tedavisi Migren hastasının tedavi öncesi değerlendirimi Tanıyı doğrulama Genel-fiziki değerlendirme Migren ataklarının özellikleri! Tetik faktörler Atak fazları & semptomları en çok rahatsızlık

Detaylı

Epilepsi ayırıcı tanısında parasomniler. Dr. Hikmet YILMAZ CBÜ Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Manisa

Epilepsi ayırıcı tanısında parasomniler. Dr. Hikmet YILMAZ CBÜ Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Manisa Epilepsi ayırıcı tanısında parasomniler Dr. Hikmet YILMAZ CBÜ Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Manisa Nokturnal paroksismal olaylar Jeneralize & parsiyel epileptik nöbetler Parasomniler Normal uyku varyantları

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

Orijinal makale. Ersin Kas m ULUSOY ¹, Tolga KUNAK ², Mehmet KARAKOÇ ³

Orijinal makale. Ersin Kas m ULUSOY ¹, Tolga KUNAK ², Mehmet KARAKOÇ ³ Orijinal makale Migrenli Hastalarda Patent Foramen Ovale Prevelans ve Özürlülük Üzerine Etkisi (Prevalence of migraine in patients with patent foramen ovale and its impact on disability) Ersin Kas m ULUSOY

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ Yrd.Doç.Dr. Gülten KOÇ Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim

Detaylı

Dr. Mustafa Melih Çulha

Dr. Mustafa Melih Çulha Dr. Mustafa Melih Çulha ED li hastanın değerlendirilmesinde hem organik hem de psikojenik etkenlerin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Hastanın etyolojisini hızlı ve etkin bir şekilde ortaya

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD Çalışmalarda birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran hastalardaki psikiyatrik hastalık sıklığı, gerek değerlendirme ölçekleri kullanılarak

Detaylı

Acil Serviste Baş Ağrısı Olan Hastaya Yaklaşım

Acil Serviste Baş Ağrısı Olan Hastaya Yaklaşım İçerik Acil Serviste Baş Ağrısı Olan Hastaya Yaklaşım Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Tanım Epidemiyoloji Sınıflama Yaklaşım Birincil - İkincil nedenler Tedavi Sonuç Tanım Başın

Detaylı

pecya Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Çocuklar ın Demografik Özellikleri İle ilgili Bir Çal ışma

pecya Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Çocuklar ın Demografik Özellikleri İle ilgili Bir Çal ışma Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Çocuklar ın Demografik Özellikleri İle ilgili Bir Çal ışma Sema Tanr ıöver*, Nihat Kaya**, Ümran Tüzün*, Kay ıhan Aydoğmuş*. ÖZET İstanbul Üniversitesi tıp Fakültesi

Detaylı

Acil Servis Çalışanlarına Karşı Şiddet. Keziban Uçar Karabulut

Acil Servis Çalışanlarına Karşı Şiddet. Keziban Uçar Karabulut Acil Servis Çalışanlarına Karşı Şiddet Keziban Uçar Karabulut Şiddet; aşırı duygu durumunu, bir olgunun yoğunluğunu, sertliğini, kaba ve sert davranışı, beden gücünün kötüye kullanılmasını, bireye ve topluma

Detaylı

Gebelikte diyabet taraması. Prof. Dr. Yalçın Kimya

Gebelikte diyabet taraması. Prof. Dr. Yalçın Kimya Gebelikte diyabet taraması Prof. Dr. Yalçın Kimya Gestasyonel diyabet İlk defa gebelik sırasında saptanan diyabet Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2010;33(Suppl 1):S62 9.

Detaylı

KANSER İSTATİSTİKLERİ

KANSER İSTATİSTİKLERİ 1 KANSER İSTATİSTİKLERİ Kanser, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biridir. Sık görülmesi ve öldürücülüğünün yüksek olması nedeniyle de bir halk sağlığı sorunudur. Tanı olanaklarının gelişmesi ve

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi BAŞ AĞRISI OKULU 19.09.2014. Dr. Elif KORKUT Nöroloji Uzmanı

Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi BAŞ AĞRISI OKULU 19.09.2014. Dr. Elif KORKUT Nöroloji Uzmanı Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi BAŞ AĞRISI OKULU 19.09.2014 Dr. Elif KORKUT Nöroloji Uzmanı Baş ağrıları toplumda ne sıklıkta görülmektedir? Baş ağrısı toplumda en

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Ayfer Bayındır Çevik Doç. Dr. Şeyda Özcan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m?

Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m? ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m? Ahmet E. ERBAYCU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

Türkiye Diyabet Prevalans Çalışmaları: TURDEP-I ve TURDEP-II

Türkiye Diyabet Prevalans Çalışmaları: TURDEP-I ve TURDEP-II 47. ULUSAL DİYABET KONGRESİ 11-15 Mayıs 211, Rixos Sungate Hotel, Antalya Türkiye Diyabet Prevalans Çalışmaları: TURDEP-I ve TURDEP-II Prof. Dr. İlhan SATMAN ve TURDEP-II Çalışma Grubu İstanbul Üniversitesi

Detaylı

İnsomni. Dr. Selda KORKMAZ

İnsomni. Dr. Selda KORKMAZ İnsomni Dr. Selda KORKMAZ Uykuya başlama zorluğu Uykuyu sürdürme zorluğu Çok erken uyanma Kronik şekilde dinlendirici olmayan uyku yakınması Kötü kalitede uyku yakınması Genel populasyonda en sık görülen

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Hasta Bilgilendirme. Sağl k sigortan z AOK`n n yeni Diyabet Tip 2 program. AOK-Curaplan Daha fazla yaşam kalitesi!

Hasta Bilgilendirme. Sağl k sigortan z AOK`n n yeni Diyabet Tip 2 program. AOK-Curaplan Daha fazla yaşam kalitesi! Hasta Bilgilendirme Sağl k sigortan z AOK`n n yeni Diyabet Tip 2 program AOK-Curaplan Daha fazla yaşam kalitesi! 2 AOK-Curaplan Diyabet Tip 2 AOK Curaplan nedir? AOK Curaplan, Tip 2 Diyabet hastal ğ olan

Detaylı

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Psi. Özge Kutay Sos.Yelda ġimģir Ġzmir,2014 HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI

Detaylı