pecya Başağrısı Poliklinik Hastalar ın ın Demografik ve Klinik Profili

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "pecya Başağrısı Poliklinik Hastalar ın ın Demografik ve Klinik Profili"

Transkript

1 Poliklinik Hastalar ın ın Demografik ve Klinik Profili H. MAV İOĞLU *, S. KARACA **, H. YILMAZ *, H. KORKMAZ ***, R. ARTU Ğ ***, D. SELÇUKİ **** ÖZET (BA), nöroloji polikliniklerine ba şvuru nedenleri arasında ilk s ıralarda yer almaktadır. İş gücü kayb ı ve tetkik-tedavi maliyetleri ile sosyal sorunlar olu şturmaktadır. Bu nedenle koruyucu hekimlik ve k ısa sürede etkin tedavi önem kazanmaktad ır. Bunu sağlamak için topluma özgü profili iyi bilmek gerekir. Bu çal ışmada da Manisa, kuzey ve iç Ege bölgelerinden poliklini ğimize ba şvuran hastaların başağrısı profilinin araştırılması amaçlanmıştır Ocak-Temmuz aylar ı arasında nöroloji polikliniğine başvuran 300 hasta özel olarak geliştirilmiş bir kayalama formu ile prospektif olarak değerlendirilmiştir. Uluslararası başağrısı klasifikasyonu ve daha sonra yapılm ış bazı başağrısı tanımlamalarma göre tanı konulmu ş ve tan ılara göre demografik, klinik özellikler gözden geçirilmiştir. Hastaların % 42'sinde, % 36.3'ünde gerilim başağrısı, % 21.7'sinde diğer başağrısı tipleri saptanmıştır. Tüm başağrılı hastaların % 35.3'ünü kronik günlük ba şağrısı grubunun oluşturduğu gözlenmi ştir. 300 başağrıh hastanın % 85'i kadın, % 15'i erkeklerden oluşmaktad ır. Ortalama yaş 39.4±1.38, eğitim süresi 7.4±4.1 y ıl olarak saptanmıştır. Küme başağrısı dışında tüm tanı gruplarında bu oranlar benzerken, küme başağrısında kadını erkek oranının eşit, yaş ortalamasının daha düşük ve e ğitim düzeyinin daha yüksek oldu ğu gözlenmi ştir. A ğrı başlama yaşı da en düşük küme ba şağrısında bulunmuştur. Gelir düzeyi hastaların % 79.6'sında orta, % 12'sinde iyi, % 8.4'ünde kötü olarak saptanmıştır. Hastaların çoğunluğunu ev han ımları= oluşturduğu ve başağrısından yakınma süresinin en uzun kombine ba şağrısı grubunda olduğu görülmüştür. Ağrı frekans ın ın kronik gerilim, ağrı süresinin kronik gerilim ve kombine, a ğrı şiddetinin kombine ba şağrıs ında en yüksek oldu ğu gözlenmi ştir. Aile yüklülü ğü en fazla auralı grubunda olmakla birlikte gerilim başağrısında da oldukça fazla bulunmuştur. En fazla kronik gerilim başağrıs ında olmak üzere, küme ba şağrısı dışındaki tüm tan ı gruplarında kronik stress öyküsü gözlenmi ştir. Hastaların % 96'sında nörolojik baka normal bulunmuştur. Papil stazı saptanan 2 olgunun 1 'inde yer kaplayan oluşum, 1 'inde idiopatik intrakranial hipertansiyon saptanmıştır. Anahtar kelimeler:, gerilim başağrısı, Düşünen Adam; 2000,13(2): SUMMARY Headache is one of the most frequent complaints of patients who applied to the neurological clinics. It causes social problems because of the dost of work power and the cost of the investigation and treatment. Hence, protective health care and effective therapy in short time is being more important. Therefore, it is essential to know the profile of headache of community. In this study, we aimed to search of the headache profile in Manisa and surroundings. 300 out-patients who applied to neurology clinic between Januar), 1-July 30, 1999 were evaluated by a special questionaıy form prospectively. The headache diagnosis was estimated according to the diagnostic criteria of the International Headache Society and chronic daily headache criteria and the sociodemographic features of patients and the clinical features of headache were evaluated. Celal Bayar Üniversitesi T ıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal ı, Yrd. Doç. Dr.*, Uz. Dr. **, Ara ş. Gör. ***, Prof. Dr. **** 110

2 Poliklinik Hastaların ın Demografik ve Klinik Profili Mavioğlıt, Karaca, Y ılmaz, Korkmaz, Artu ğ, Selçuki 42 % of the patients were diagnosed as migrain, 36.3 % were as tension type headache and 21.7 % were as other type of headaches. It was seen that 35.3 % of the total patients consisted of chronic daily headache group. 85 % of the cases were women and 15 % were men. The average age was 39.4±13.8 and education duration was 7.4±4.1 years. These results were similar in all the diagnostic group except cluster headache. It was observed that the women to men ratio was equal, the average age was younger and the education level was higher in cluster headache group. The onset age of headache was found lowest in the cluster headache group. Household income was medium in 79.6 % of patients, was high in 12 % and was low in 8.4 % of the patients. Most of the patients were housewife and that the period of suffering from headache was longest in the mixed type headache group. It was observed that the frequency of headache was highest in the chronic tension headache group, the headache duration was highest in the chronic headache and mixed type headache groups and the headache strenght was in the mixed type headache group. While familial aggregation was seen the most common in migraine with aura, it was also high in tension type headache. Chronic stress history was seen in all types of groups except cluster headaches, being most frequent in chronich tension type headache. The neurological evaluation was normal 29 % 6 % of patients. 1 of the 2 patients who had papilledema found to have occupying lesion and the other was diagnosed as idiopathic intracranial hypertension. Key words: Headache, Tension-type headache, migrain GİRİŞ Türkiye'deki birçok nörolojik klini ği BA hastalarının klinik profillerini ara ştırmış ve kongrelerde bildirmiş veya dergilerde yay ınlamışlardır (1,4,11) yılında "Türk Ba şağrısı ve Epidemiyoloji Çalışma Grubu" taraf ından Türkiye'nin ilk ve kapsaml ı başağrısı epidemiyoloji çalışması yapılmıştır (11). Ancak doğaldır ki poliklinik tabanl ı araştırmalardan elde edilen sonuçlar, alan tabanl ı araştırma sonuçlarından farkl ı olacakt ır. Biz de poliklinik tabanl ı olarak Manisa, kuzey ve iç Ege bölgesinden gelen başağns ı hastalar ının klinik profilini belirlemeyi amaçladık. GEREÇ ve YÖNTEM 1999 Ocak-Temmuz aylar ı aras ında CBD Tıp Fakültesi Nöroloji Polikliniği'ne başvuran 300 BA'l ı hasta, özel geli ştirilmiş bir kayıtlama formu ile prospektif olarak de ğerlendirilmiştir. Hastalar ın demografik özellikleri, e ğitim, meslek, gelir düzeyi gibi sosyo-ekonomik yap ılan, başağrısı yakınmasımn süresi, başlama yaşı, ağnnın karakteri, frekans ı, lokalizasyonu, şiddeti, süresi, ağnyı arttıran faktörler, eşlik eden bulgular, prodrom ve aura varl ığı ve tipleri, tetikleyen faktörler, frekans ve şiddetin arttığı yaşam periyodlan, aile yüklülü ğü, kronik stres ve diğer hastal ıkların varl ığı, nörolojik bulgular, yapılan tetkik ve patolojileri değerlendirilmiştir. Bunlardan yeterince güvenilir bilgi edilinenler bu ça- lışmada dökümante edilmi ştir. Tanılar, Uluslararas ı Derneği'nin (IHS) ba şağnlan klasifikasyonuna (3) ve kronik günlük ba şağrısı kriterlerine (8) göre yap ılmıştır. Ek olarak, bu klasifikasyonda ayn başlık olarak yer almayan, kombine ba şağnlan farkl ı bir tan ı grubu olarak de ğerlendirilmi ştir. Tablo 1. tiplerine göre frekans da ğıl ım ı. Sayı (n) Migren Auras ız Aural ı Migrenöz BA* Migren statusu Gerilim Başağr ısı Epizodik gerilim Kronik gerilim Atipik gerilim** Diğer Başağr ıları Kombine BA İdiopatik saplanma BA Küme BA Hipertansiyon BA Oksipital nevralji Akut posttravmatik BA Açl ık BA Analjezik bağunhliği BA YKO İİH Klasifiye edilemeyen Kronik Günlük Ba şağrısı * 1HSC'na göre kriterlerine tam olarak uymayanlar ** 1HSC'na göre gerilim başağrısı tiplerine tam olarak uymayanlar. 111

3 Başağrıs ı Poliklinik Hastaların ın Deınografik ve Klinik Profili Mavioğlu, Karaca, Yılmaz, Korkmaz, Artu ğ, Selçuki Tablo 2. (BA) tiplerine göre demografık ve sosyal özellikler. Cinsiyet (%) Gelir Düzeyi (%) Yüzde Ortalama Yaş Ortalama Eğitim Süresi Kad ın Erkek İyi Orta Kötü Toplam Hasta 39.42± ± Migren BA ± ± Auras ız Migren ± ± Alımlı ± ± ± ± Epizodik gerilim BA ± ± Kronik gerilim BA ± ± Diğer ± ± Kombine BA ± ± Küme BA ± ± SONUÇLAR 1. Başağrılannın ana tan ı başlıklarına göre frekansma baktığımızda Migren Ba şağrıs ı (MBA) grubunun % 42 ile en büyük çoğunluğu oluşturduğunu gördük. Bunu % 36.3 ile Gerilim (GBA) ve % 21.7 ile diğer BA'lan takip ediyordu. Kronik günlük başağrıs ı oranını % 35.3 olarak bulduk. Alt tanı gruplarının frekanslan Tablo l'de gösterilmi ştir. 2. Araştırmaya dahil edilen 300 hastan ın % 85.3'ünün kadın, % 14.7'sinin erkek oldu ğu gözlendi. Küme BA dışındaki tüm gruplarda kad ın/erkek oran ının benzer oldu ğu dikkati çekti. En yüksek kad ın oran ı Auralı MBA grubunda (% 100) saptand ı. Küme BA grubunda kad ın/erkek oran ı eşit bulundu (Tablo 2). 3. Tüm hastaların yaş ortalamas ının 39.42±13.79 olduğu ve küme BA dışındaki tam gruplar ında da benzer ortalamalar oldu ğu gözlendi. Küme BA ortalamas ı diğerlerine göre belirgin dü şük bulundu (25.16±8.72). Detaylar Tablo 2'de gösterilmi ştir. 4. Ortalama e ğitim süresi 7.39±4.13 y ıl bulundu. Küme BA grubunda en yüksek oldu ğu diğer tan ı gruplarında genel ortalamaya benzer oldu ğu gözlendi (Tablo 2). 5. Hastaların büyük çoğunluğu (% 79.6) orta gelir düzeyinde bulundu. Her tan ı grubu için de yoğunluk aynı dilimde saptand ı. Ancak iyi gelir düzeyine sahip hasta frekans ı en yüksek küme BA, kötü gelir düzeyi frekans ı ise en yüksek kronik GBA grubunda gözlendi (Tablo 2). 6. Meslek gruplar ına baktığımızda ev hammlann ın çoğunluğu (% 60.7) olu şturduğunu gözledik. Bunu öğrenci (% 11.3), öğretmen (% 7.3) ve emekli (% 4.7) takip ediyordu. 7. Hastalar ortalama 6.5 y ıldan (78.90±96.27 ay) beri BA çekiyorlard ı. En uzun yak ınına süresinin kombine BA grubunda oldu ğu gözlendi. Ağrı başlama yaşının ise ortalama 32.64±13.50 oldu ğu ve en erken küme BA'n ın başladığı (19.33±8.664) saptandı. MBA'run ağrı başlama yaşı GBA'na göre göreceli olarak daha dü şük olmakla birlikte birbirine yakındı (Tablo 3). 8. Ağrı frekans ının GBA'da MBA'a göre daha yük- Tablo 3. Başağrıs ı tiplerine göre ağrın ın başlama yaşı ve süresi. Migren Auras ız Aural ı Gerilim Epizodik Kronik Kombine On. ağn başlama yaşı 30.45± ± ± ± ± ± ±12.10 Ort. ağrı periyodu (ay) 92.96± ± ± ± ± ± ±

4 Poliklinik Hastalarının Demografik ve Klinik Profili Mavioğlu, Karaca, Y ılmaz, Korkmaz, Artu ğ, Selçuki Tablo 4. Başağr ıs ı tiplerine göre ağrı frekans ı (%). Migren Auras ız Aural ı Gerilim Epizodik Kronik Kombine 1/ay az /ay /ay /ay fazla Değişken Tablo 5. Başağr ısı tiplerine göre a ğrı süresi (Tedavi edilmeyen ya da tedaviye yan ıt vermeyen) (%). Migren Auras ız Aural ı Gerilim Epizodik Kronik Kombine 1/2-4 saat saat saat saat saat saat üstü Tablo 6. Başağr ıs ı tiplerine göre ailede ba şağr ısı öyküsü (%). Migren Auras ız Auralı Gerilim Epizodik Kronik Kombine Başağr ıs ı Başağrıs ı Yok derece akraba derece akraba sek olduğu ve bu yüksekliğin kronik BA'dan kaynaklandığı gözlendi. Epizodik GBA frekans ı, MBA frekans ı ile benzerdi. Auras ız MBA frekans ının da auralı MBA'a göre daha s ık olduğu görüldü (Tablo 4). 9. Ağrı süresinin kombine BA ve kronik GBA'da daha uzun süreli olmaya meyilli oldu ğu gözlendi. İdiopatik saplanma BA ve küme BA'n ın tan ı kriterlerinden biri kısa süreli BA oldu ğu için bu kıyaslaman ın dışında tutuldu (Tablo 5). 10. Şiddetli ağrı frekans ı en yüksek kombine BA'da gözlendi (% 95.7). Bunu aural ı MBA, auras ız MBA, küme BA, epizodik GBA ve kronik GBA takip ediyordu. 11. Aile yüklülüğünün, MBA'da, özellikle aural ı MBA'da ve kombine BA'da fazla oldu ğu ancak GBA'da da % 37.7 yüzde ile küçümsenmeyecek bir yüklülük olduğu gözlendi (Tablo 6). 12. Tüm ağrı gruplarında ağrıların yaklaşık % 80 oran ında sabah ve öğleden sonra ortaya ç ıktığı uykudan uyand ıran ağnlann aural ı MBA'da biraz daha yüksek (% 20) olmak üzere oransal olarak birbirine yakın olduğu gözlendi. 13. Tüm tanı gruplarında BA'n ın erişkin yaşlarda pik yaptığı gözlendi. Hamilelikte BA'da art ış tanımlayan hasta son derece azd ı (MBA'da % 0.8). Buna karşılık laktasyon döneminde GBA'l ı hastaların % 28'i artış tanımlıyordu. Diğer gruplarda frekans dü şük bulundu. Menapoz döneminde en fazla art ış tan ımlayan grup kronik GBA (% 16.7) olmakla birlikte genel olarak göze çarpar bir art ış tanımlanm ıyordu. 14. Küme BA d ışında, en yüksek kronik GBA'da (% 75) olmak üzere tüm BA gruplar ında % 65 oran ında kronik stressör varl ığı saptand ı. 15. Hastalar ın % 96's ında nörolojik bak ı normaldi. 113

5 Ba şağrısı Poliklinik Hastaların ın Demografik ve Klinik Profili Mavioğlu, Karaca, Yılmaz, Korkmaz, Artuğ, Selçuki Papil staz ı gözlenen 2 olgunun l'inde intrakranial kitle, l'inde idiopatik intrakranial hipertansiyon (İİH) saptandı. İİH olan olguda ek olarak tek tarafl ı abdusens tutulu şu vard ı. Diğer nörolojik bulgular, hemihipoestezi veya eldiven-çorap tarz ı hipoestezi, ılımlı ataksi, nasolabial siliklik, patolojik refleks gibi başağrısı ile do ğrudan ilişkisi olmayan bulgulard ı. 16. Hipertansif BA d ışında, GBA'da da % 17.9 oranında hipertansiyonun bulundu ğu saptand ı. 17. Servikal vertebra grafisi olan (% 40) hastalarda, tüm tan ı gruptan için en s ık saptanan bulgu servikal lordozda düzle şmeydi. 26 hastaya BBT ve/veya MRG yapıldı. Bunlardan birinde intrakranial kitle, birinde atrofi vard ı ve diğerleri norrnaldi. TARTIŞMA Toplumdaki BA prevalans ı kadınlarda daha yüksek olarak bildirilmektedir. Türkiye'de yap ılan alan tabanl ı epidmiyoloji çalışmas ında BA prevalans ı kadınlarda % 68, erkeklerde % 62 olarak bulunmu ştur (11). Başka ülkelerde yap ılan baz ı çal ışmalarda prevalans ı % 95/% 90 oranlar ında bildirilmiştir (7). Bizim poliklinik tabanl ı bu araştırmam ızda kadın/erkek oran ı % 85.3/14.7 bulunmuştur Ülkemizde yapılan diğer poliklinik tabanl ı çal ışmalarda da benzer şekilde kadın/erkek oran ı daha yüksek (1,4,12) An _ cak bu gerçek prevalans ı yans ıtmamaktad ır. Başvuran hastalar ın büyük çoğunluğunun ev han ımı olmas ı kadınların hastaneye daha kolay ula ştıldann ı düşündürmektedir. Çal ışmam ızda, diğer çal ışmaların sonuçlarına ve genel bilgilerimize uygun olarak MBA'da kad ın/erkek oran ı GBA'na göre daha yüksek bulunmu ştur (7 ' 1 ' 11). Bu araştırmada MBA grubunun tüm tan ı grupları içinde en büyük ço ğunluğu oluşturduğu gözlendi. Oysa toplumda GBA prevalans ı MBA'dan daha yüksek bildirilmektedir. Türkiye'de 1 y ıllık GBA prevalans ı % 51 bulunurken MBA'n ın ki % 19 olarak saptanm ıştır (11). Diğer literatürlerde de % 78'e % 16 oran ında tüm ya şam GBA ve MBA prevalans değerleri verilmektedir (7). Çalışmam ızda bu oran % 42/36.3 bulunmu ştur. Diğer poliklinik tabanl ı çalışmalarda da MBA prevalans ı toplum prevalans ından yüksek bulunmu ştur (4,12) Benzer şekilde, bizim grubumuzda kronik GBA ve aural ı MBA oranlar ı genel prevalans oranlanna göre daha yüksektir. Türkiye epidemiyoloji çal ışmasında epizodik GBA/ kronik GBA oran ı yaklaşık 7 iken bizim araştırmamızda 1 bulunmu ştur. Auras ız MBA/aurah MBA oran ı Türkiye çal ışmas ında yaklaşık 2 iken bu çalışmada, aural ı MBA oran ı biraz daha yüksek bulundu (0.8). Ülkemizdeki di ğer poliklinik tabanl ı çalışmalarda da epizodik/kronik GBA oranlar ı bizim çalışmam ıza yakın verilmi ştir, fakat aural ı/auras ız MBA oranı toplum prevalans ına benzerdir (1 '4' 12). Bunun birkaç nedeni olabilir, Ağn şidckti, s ıklığı, süresi gibi nedenlerle MBA ve kronik günlük BA günlük yaşam aktivitesini daha çok etkiledi ği için bu grup hastalar nöroloji polikliniklerine daha çok ba ş- vuruyor olabilir. İkincisi IHS'nin kriterleri, iyi düzenlenmi ş ve basitle ştirilmi ş olmas ına rağmen birçok hastada tan ıyı netle ştirmekte yetersiz kalmakta ve sorgulanan diğer özelliklere göre hekim insiyatifi işin içine kan şmaktad ır. Ayrıca aurah-auras ız MBA ayrımında aura, özellikle de auran ın ağrı ile zamansal ili şkisi iyi tan ımlanmamıştır. İlk tan ımlamada IHS kriterlerine ek olarak a ğrının diğer özelliklerine de bakarak ki şisel insiyatif kulland ığımızda GBA oran ı ve MBA içinde de auras ız MBA oran ı daha yüksek bulundu. Ancak bu tan ılamada s ık sık tereddütler yaşamamız ve tan ılaman ın standardizasyonunun iyi olmadığın ı düşündüğümüz için tekrar tamlan gözden geçirdik. Bu sefer IHS kriterlerine daha sadık kalmaya çalıştık ve aural ı MBA tan ısında yetersiz kald ığını düşündüğümüz için ek olarak MBA ve MBA'da vizüel aura özelliklerini tan ımlayan literatürlerden de yararland ık (5 ' 9). Bu geni şletilmiş yard ımc ı kriterlerle tan ı frakans ı MBA ve aural ı MBA lehine de ğişti. Bütün bunlara ek olarak farkl ı kültürdeki insanlar farkl ı algılamalarla, farkl ı öykü verebilmektedir. Bizim sorgulama formumuz oldukça detayl ı hazırlandığı halde tan ı aşamas ında bazı sıkıntıları aşmam ızı sağlayamamıştır. Örne ğin hekim formu doldururken hastalara BA'na öncelik veya eşlik eden bulgulan sorduğunda çok az bulgu belirtmelerine rağmen, kendilerine seçenek sunulduğunda bu say ı beklenmedik şekilde yüksek olmu ştur. Hangi yöntemin geçerli oldu ğu tart ışılabilir. Hastaya hatırlatılmazsa baz ı bulgular aktarmay ı unutabilir. Tam tersi yak ınmalar tek tek soruldu ğunda hasta gelişigüzel yan ıtlayabilir ve oldu ğundan daha fazla bulgu kayıtlanabilir. Olgular ım ızda, fotopsi, görme bozukluklar ı, parestezi, ba şdönmesi gibi auraya uyan yakınmalann ço ğunluğunun ağrının seyri s ı- 114

6 Poliklinik Hastalarının Demografik ve Klinik Profili Mavioğlu, Karaca, Yılmaz, Korkmaz, Artu ğ, Selpki ras ında ortaya ç ıktığı gözlenmi ştir. Halbuki genel bilgilere ve kriterlere göre aura ço ğunlukla ağndan önce, nadiren a ğrı ile birlikte ortaya ç ıkmaktadır (5,931). Bu bizim olgulanm ızın özelliğine veya hastalann tan ımlama hatas ına bağl ı olabilir. MBA dahil tüm başağrısı gruplarında hastalar ın büyük çoğunluğunun orta gelir düzeyinde oldu ğu gözlendi. Eski inan ışların aksine son y ıllardaki çalışmalar prevalans ının gelir ile ters bir ili ş- kisinin olduğunu göstermektedir (10,11). Olguların yaklaşık % 61'i ev han ım ıydı. Ülkemizde poliklinik tabanl ı başka bir çal ışmada da benzer rakamlar verilmi ştir (1). Ağrı başlang ıç yaşı çalışmam ızda, Türkiye sonuçlarına göre biraz daha yüksekti (30.5/25) (11). En dü şük başlangıç yaşı küme BA'da olmakla birlikte MBA'da da GBA'na göre biraz daha dü şüktü. Ağrı frekans ı, tanı kriterlerine ba ğlı olarak kronik GBA ve kronik günlük BA's ında en yüksek gözlendi. Bunlar ı kombine başağrısı, auras ız MBA, epizodik GBA ve aural ı MBA takip ediyordu. Bu oranlar Türkiye geneli ile benzer bulundu. Sadece Türkiye genelinde aural ı MBA frekans ı daha yüksek bildirilmiştir (11). Ağn süresinin en uzun kombine BA'da oldu ğu gözlendi. MBA ve epizodik GBA grubunda a ğn süreleri birbirine yakındı ve en s ık saat diliminin olduğu görüldü. Türkiye epidemiyoloji çal ışmas ında ağn süresinin 1/2-24 saat aras ında yoğunlaştığı bildirilmiştir (11). Bu farkl ılık olas ılıkla daha uzun süreli ağn çeken insanlar ın daha çok hekime başvurması ile ilişkilidir. Aile yüklülü ğünün en çok aural ı MBA ve kombine BA'da olduğu ve çoğunlukla 1. derece akrabalarda bulunduğu gözlendi. Alan tabanl ı epidemiyoloji ça- lışmasında da en s ık BA' da yük k saptanm ış ve bizimki ile benzer şekilde. GBA grubunda da az ımsanmayacak bir ozan (% 52) bildirilmi ştir (11). Bu çalışmaya başlarken amac ımız sadece başağrıs ı poliklinik hastalanmızın özelliklerini belirlemekti. Ancak çalışma ilerledikçe standart tam koymakta hala ciddi s ıkıntıların olduğunu gördük. Bu araştırmada IHS sımflarnasında ayrı bir grup olarak belirtilmernesine ra ğmen kronik başağrılannın, 1994'te kriterleri yay ınlanan "Kronik Günliik Ba şağrısı" başligi altında toplanmas ının daha uygun olacağı izlenimi edimlik (8) Ayrıca bizde birçok yazarın ileri sürdüğü gibi (2,6) bir BA spektrumu oldu ğunu ve kesin adı konulabilen 13A tiplerinin aras ında geçiş olgular ının olduğunu gördük. KAYNAKLAR 1.Çakmak G, Yayla V, Muhan A ve ark: Migrenli hastalarda sosyodemografik değerlendirme. Beyin Damar Hastal ıkları Dergisi 2:29-31, Featherstone HJ: Migraine and muscle contraction headaches: a contium. Headache 25: , Headache Classification Committee of the International Headache Society: Classification and diagnostic criteria for headache disorders, cranial neuralgias and facial pain. Cephalalgia 8(Suppl 7:1-96, Mıhlıoğlu H, İnan LE, Uysal H ve ark: Ba şağnsı polikliniği gerekiliği ve tam çe şitliliği. Nöroloji Bülteni 2(3):82-85, Queiroz LP, Rapoport AM, Randall EW, et al: Characteristics of migraine visual aura. Headache 37: , Raskin NH: Migraine: treatment. In: Headache 2nd. ed. New York: Churchill Livingstone, 1988; Rasmussen BK, Jensen R, Schroli M, et al: Epidemiology of headache in a general population-a prevalence study. J Clin Epidemiol 44: , Silberstein SD, Lipton RB, Solomon S, et al: Classification of daily and near-daily headaches: proposed revisions to the IHS criteria. Headache 34:1-7, Solomon S: Migraine diagnosis and clinical symptomatology. Headache 34:8-12, Stewart WF, Lipton RB, Celentano DD, et al: Prevalence of migraine headache in the United States. JAMA 267:64-69, Türk Başağrıs ı Epidemiyoloji Çal ışma Grubu. Headache Screening Survey. Piar-Gallup, Marketing Research Co, İstanbul, s.1-53, September Zileli B: Kronik başağnlannda tan ı sorunları. Nörolojik Bilimler Dergisi 12(3-4): ,

Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi

Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD Maslak Hastanesi Cephalalgia. 2010 Jul;30(7):793-803. doi: 10.1177/0333102410364676.

Detaylı

PRİMER BAŞAĞRILARI Semptomdan tanıya gidiş Migren ve Gerilim Başağrıları

PRİMER BAŞAĞRILARI Semptomdan tanıya gidiş Migren ve Gerilim Başağrıları PRİMER BAŞAĞRILARI Semptomdan tanıya gidiş Migren ve Gerilim Başağrıları Dr. Aksel Siva Nöroloji Anabilim Dalı ve Baş Ağrısı Kliniği İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Istanbul GÜNCEL TIP AKADEMİSİ 17 19 Nisan

Detaylı

Baş ağrısı tipi ile psikiyatrik eş tanı, depresyon ve anksiyete düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Baş ağrısı tipi ile psikiyatrik eş tanı, depresyon ve anksiyete düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Güleç Öyekçin ve ark. 281 Baş ağrısı tipi ile psikiyatrik eş tanı, depresyon ve anksiyete düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Demet GÜLEÇ ÖYEKÇİN, 1 Özyıl SARIKAYA, 2 Meltem DURAKLI, 3 Almıla EROL

Detaylı

İlk basamak sağlık merkezi ne başvuran erişkin hastalarda baş ağrısının özellikleri ve etkili olabilecek etmenlerin belirlenmesi

İlk basamak sağlık merkezi ne başvuran erişkin hastalarda baş ağrısının özellikleri ve etkili olabilecek etmenlerin belirlenmesi Dicle Tıp Dergisi / S. Dikici ve ark. İlk basamakta erişkinlerde başağrısı 2012; 39 (1): 35-41 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.01.0091 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE İlk basamak

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

Bafl A r s Epidemiyolojisi

Bafl A r s Epidemiyolojisi .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Bafl, Boyun, Bel A r lar Sempozyum Dizisi No: 30 May s 2002; s. 9-14 Bafl A r s Epidemiyolojisi Prof. Dr. Aksel Siva Baş ağrısı, yaygın olarak

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ NON RADYOGRAFİK AKSİYEL SPONDİLOARTRİT İLE ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARININ KLİNİK, RADYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Migren türü baş ağrılarının zamansal özellikleri

Migren türü baş ağrılarının zamansal özellikleri AĞRI 2009;21(4):168-174 KLİNİK ÇALIŞMA - CLINICAL TRIALS Migren türü baş ağrılarının zamansal özellikleri Temporal characteristics of migraine-type headaches Murat ALEMDAR, 1 Hamit Macit SELEKLER, 2 Sezer

Detaylı

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur.

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur. NÖR 23 NÖROLOJİ Dr. Ali Kemal ERDEMOĞLU /1 Dr. Ersel DAĞ /2 Dr. Yakup TÜRKEL /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS NOR 7001 MAKALE SAATİ Nöroloji alanında yabancı dergilerde güncel gelişmelere yönelik yayınlanan

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

Fzt. Fatoş KIRTEKE. Danışman: Doç. Dr. Nilüfer Çe<şli KORKMAZ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ABD

Fzt. Fatoş KIRTEKE. Danışman: Doç. Dr. Nilüfer Çe<şli KORKMAZ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ABD SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ABD Fzt. Fatoş KIRTEKE Danışman: Doç. Dr. Nilüfer Çe

Detaylı

Ahmet TÜRKCAN *, Duran ÇAKMAK ** ÖZET. pecya

Ahmet TÜRKCAN *, Duran ÇAKMAK ** ÖZET. pecya Hastaneye İlk Kez Başvuran ve Yatan Alkol Dışındaki Madde Ahmet TÜRKCAN *, Duran ÇAKMAK ** ÖZET Amaç: Hastane istatistikleri bir psikiyatrik bozuklu ğun epidemiyolojik e ğitimini tahmin etmekte ve uygun

Detaylı

BAŞAĞRILI HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Prof.Dr.Baki Göksan

BAŞAĞRILI HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Prof.Dr.Baki Göksan BAŞAĞRILI HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Baki Göksan Tüm hekimlerin toplumda en sık karşılaşılan sağlık sorunlarının ilk sıralarında yer alan başağrısı ile günlük pratikleri sırasında sıklıkla karşılaşmaları

Detaylı

Cerrahpa şa Tıp Fakültesi Çocuk Sağ lı ğı ve Has ta lıkları Anabilim Dalı Adolesan. Adolesan Polikliniğinin Hasta Dağılımı

Cerrahpa şa Tıp Fakültesi Çocuk Sağ lı ğı ve Has ta lıkları Anabilim Dalı Adolesan. Adolesan Polikliniğinin Hasta Dağılımı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 183-187 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Adolesan

Detaylı

Gerilim tipi baş ağrısı erişkin yaşta % oranında yaygın görülür.

Gerilim tipi baş ağrısı erişkin yaşta % oranında yaygın görülür. En sık görülen baş ağrısıdır. Boyun baş ağrısı birlikteliği olarak da bilinir. Başta sıkışma, ağırlık tarzında künt bir ağrı mevcuttur. Başın tümünde hissedilen ağrılar genelde başın ön ve arkasında lokalizedir.

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARINA YAKLAŞIM. Doç. Dr. Sebahattin VURUCU GATF Çocuk Nörolojisi BD

ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARINA YAKLAŞIM. Doç. Dr. Sebahattin VURUCU GATF Çocuk Nörolojisi BD ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARINA YAKLAŞIM Doç. Dr. Sebahattin VURUCU GATF Çocuk Nörolojisi BD Tanım Orbitomeatal çizginin üzerinde hissedilen ağrılar baş ağrıları olarak değerlendirilir Epidemiyoloji Çocuklarda

Detaylı

Yeni Anket Verisi Girişi

Yeni Anket Verisi Girişi Yeni Anket Verisi Girişi lara ait kimlik verileri kesinlikle başka bir alanda paylaşılmayacaktır. ya ait özel veriler, sadece bilimsel çalışma merkezinin kendisi tarafından görüntülenebilecektir. proje

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar. bir sağlık sorunu. Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye

Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar. bir sağlık sorunu. Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar bir sağlık sorunu Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye NADİR HASTALIK Prevalansı 1/2000 den az olan hastalıklar NADİR

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

TFD Nörolojik Fizyoterapi Grubu Bülteni Cilt/Vol.:1 Sayı/Issue:6 Aralık/December2015 www.norofzt.org

TFD Nörolojik Fizyoterapi Grubu Bülteni Cilt/Vol.:1 Sayı/Issue:6 Aralık/December2015 www.norofzt.org TFD Nörolojik Fizyoterapi Grubu Bülteni Cilt/Vol.:1 Sayı/Issue:6 Aralık/December2015 www.norofzt.org 31. Avrupa Multipl Sklerozda Tedavi ve Araştırma Komitesi Kongresi İzlenimleri Prof.Dr. Arzu Razak Özdinçler,

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Afl r akut migren ilac kullan m ve migrenin progresyonu

Afl r akut migren ilac kullan m ve migrenin progresyonu GÖZDEN GEÇ RME VE DERLEMELER Afl r akut migren ilac kullan m ve migrenin progresyonu Marcelo E. Bigal, MD, PhD Richard B. Lipton, MD Yaz flma adresi ve reprint istekleri için Dr. Marcelo E. Bigal, 1 Merck

Detaylı

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE 2007- sonrası Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE Nadir hastalık ve yetim ilaç tanımı Ülkemizdeki durum Nadir hastalıkların

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

LEPROMATÖZ LEPRA (Olgu Sunumu)

LEPROMATÖZ LEPRA (Olgu Sunumu) LEPROMATÖZ LEPRA (Olgu Sunumu) Işıl İnanır 1, Nuri Özkütük 2, Ayça Tan 3, Mehmet Ateş 1, Kamer Gündüz 1 Deri ve Zührevi Hastalıklar 1, Tıbbi Mikrobiyoloji 2 Patoloji 3 Anabilim Dalları Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kaliteli yaşam; kişinin temel ihtiyaçlarını karşıladığı,

Detaylı

ARAŞTIRMA. 3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B

ARAŞTIRMA. 3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B Geriatri 5 (2): 59-63, 2002 Turkish Journal of Geriatrics ARAŞTIRMA BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON Dr. Coşkun BAKAR 1 Dr. Seçil ÖZKAN 1 Dr. Işıl MARAL 1 Dr. Gülçin Kaymak KARATAŞ

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

Bu çalışmada şubat 1995 ile şubat 2000 tarihleri arasında kliniğimizde izlenen 143

Bu çalışmada şubat 1995 ile şubat 2000 tarihleri arasında kliniğimizde izlenen 143 ÖZET Bu çalışmada şubat 1995 ile şubat 2000 tarihleri arasında kliniğimizde izlenen 143 migrenli olgu klinik özellikler, tedavi ve prognoz bakımından retrospektif olarak değerlendirildi. Yaşları 2 ila

Detaylı

Çocukluk Migren Hastalarının Değerlendirilmesi

Çocukluk Migren Hastalarının Değerlendirilmesi Klinik Araştırma Çocukluk Migren Hastalarının Değerlendirilmesi Barış EKİCİ *, Saygın ABALI **, Murat SÜTÇÜ **, Betül BOZKURT ***, Burak TATLI *, Nur AYDINLI * * İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi

Detaylı

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE İbrahim TEMEL Danışman : Y. Doç. Dr. Rıfat EDİZKAN Elektrik Elektronik Mühendisliği Günümüzde kullanılan birçok gömülü sistemin uygulamaları çevremizde mevcuttur. Bu

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet Emin Demirkol Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı AMAÇ Bu çalışmada

Detaylı

MİGRENE KARŞI BAŞ BANTI

MİGRENE KARŞI BAŞ BANTI MİGRENE KARŞI BAŞ BANTI N.Vijayan M.D. Head band for migraine headache relief. Headache 1993 ; Vol 33 ; 40 42 ÖZET Migren ağrısını geçici olarak dindirmek için ilaçla tedavi dışında kullanılan en yaygın

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

Başağrısı Sınıflamalarına Eleştirel Bakış

Başağrısı Sınıflamalarına Eleştirel Bakış 8 Gözden Geçirme / Review Article Doi: 10.4274/npa.y7279 Critical Evaluation of Headache Classifications Aynur ÖZGE Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye ÖZET Başağrısı

Detaylı

DÜŞÜK PREVALANS HEKİMLİĞİ. Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAYIR Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

DÜŞÜK PREVALANS HEKİMLİĞİ. Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAYIR Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD DÜŞÜK PREVALANS HEKİMLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAYIR Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD Öğrenim amaç ve hedefleri Amaç Düşük prevalans hekimliği hakkında bilgi vermek Hedefler Bu dersin

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA GİRİŞ: Yaygın anksiyete bozukluğu, birtakım olay ya da etkinliklerle ilgili olarak, bireyin denetlemekte zorlandığı,

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ List of Graphics

GRAFİK LİSTESİ List of Graphics GRAFİK LİSTESİ List of Graphics Grafik Sayfa Page Graphic 1.1 Ya grubuna göre özürlü nüfus oranı 7 1.1 The proportion of disabled population by age group 1.2 Ya grubuna göre süre en hastalı a sahip olan

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay 1 Prof. Dr. F. Cankat Tulunay Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Farmakoloji Derneği Başkanı Baş Ağrısı Dereği Başkanı 2006 2 1.Araştırmanın Amacı Araştırmanın ana amacı, Türkiye genelinde kronik

Detaylı

ÖZET. pecya. Anahtar kelimeler: Epilepsi, demografik özellikler, bölgesel epilepsi profili SUMMARY

ÖZET. pecya. Anahtar kelimeler: Epilepsi, demografik özellikler, bölgesel epilepsi profili SUMMARY Epilepsi Olgular ımızın Demografik ve Klinik Özellikleri: Poliklinik tabanl ı bir çal ışma Hikmet YILMAZ *, Hatice MAV İOĞLU *, Cumhur TOSUN **, Irfan OKUDUR ** ÖZET Epidemiyolojik çal ışmalar epilepsi

Detaylı

Cukurova Medical Journal

Cukurova Medical Journal Cukurova Medical Journal Araştırma Makalesi / Research Article ve Gerilim Tipi Baş Ağrısının Sağlığa İlişkin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri The Impacts Of the Migraine and Tension Type Headache On Health

Detaylı

Table 1. Demographic and clinical characteristics of the patients

Table 1. Demographic and clinical characteristics of the patients 1 Table 1. Demographic and clinical characteristics of the patients Variables Results N mean±s.d. Age (years) 45,8±1,3 Gender Female 73 (44%) Male 93(56%) Hand dominance Right 147 (88,6%) Left 19 (11,4%)

Detaylı

Gebelikte beden kitle indeksi ve kilo değişimi ile albuminüri arasındaki ilişki

Gebelikte beden kitle indeksi ve kilo değişimi ile albuminüri arasındaki ilişki Gebelikte beden kitle indeksi ve kilo değişimi ile albuminüri arasındaki ilişki Özlem Banu Tulmaç, Zeynep Özcan Dağ, Yüksel Işık, Cemile Dayangan Sayan, Funda Erdoğan, Nevin Sağsöz Kırıkkale Üniversitesi

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya...

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... UYKU Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... Sırça tastan sihirli su içilir, Keskin Sırat koç üstünde geçilir, Açılmayan

Detaylı

Cukurova Medical Journal

Cukurova Medical Journal Cukurova Medical Journal Araştırma Makalesi / Research Article 2008 2012 Yılları Arasında Adli Toksikoloji Laboratuvarına Gelen Olguların Değerlendirilmesi Evaluation of Cases Consulted to Forensic Toxicology

Detaylı

ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ

ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ Cevher Akarsu, A. Cem Dural, M. Abdussamet Bozkurt, M. Ferhat Çelik, İlkay Halıcıoğlu, Murat Çikot, Ali Kocataş, Halil Alış

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

BAŞAĞRILARI 1- Primer başağrıları; 2-Sekonder (ikincil) başağrıları;

BAŞAĞRILARI 1- Primer başağrıları; 2-Sekonder (ikincil) başağrıları; BAŞAĞRILARI Hemen hepimiz yaşamımızın bir döneminde başağrısından yakınırız. Ancak bazılarımız için başağrısı daha ciddi bir sorun hatta bir hastalık durumundadır. Başağrıları basitçe iki kategoriye ayrılabilir;

Detaylı

RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ GİRİŞ. Dr. Asuman KARAMANı.. ı Dr.

RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ GİRİŞ. Dr. Asuman KARAMANı.. ı Dr. RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ Dr. Vahit GEDiKOÔLU 1 ı Dr. Silhendan TÜRKMEN< 01 Dr. M. Tahir DEG1Ş 101 Dr. Ertuğrul BAYIRLI' tııu'*) Dr. Asuman

Detaylı

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen hemen tüm insanlar değişik nedenlerle baş ağrısından

Detaylı

Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması

Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 22 Mayıs 2008 - Antalya Sunuş Saygıdeğer Meslektaşlarımız, Hipertansiyon, dünyada ve ülkemizde görülme sıklığı giderek

Detaylı

Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması

Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması ARAŞTIRMA Doğurganlık Yaş Grubunda β-hcg Testinin Araştırılması T A D Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması β-hcg Test Positivity

Detaylı

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Kurum ve kuruluşla ilişki bildirimi Bulunmamaktadır. Şiddet ve Suç Saldırganlık Şiddet Bireyin

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi DİYABET HASTALARININ HASTALIK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi Amaç: TURDEP-2

Detaylı

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU APAH: konjenital kalp hastalığı Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU Klinik Sınıflama 2009 Eisenmenger Sendromu ve sistemik komplikasyonlar European

Detaylı

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 121-125, 1986 AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hüsnü YAVUZYILMAZ* Celil DİNÇER** M. Emin TOPÇU*** Koruyucu

Detaylı

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kronik Böbrek Hastalığı (KBH); popülasyonun

Detaylı

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mine SERİN 1, Ali CANSU 1, Serpil ÇELEBİ 2, Nezir ÖZGÜN 1, Sibel KUL 3, F.Müjgan SÖNMEZ 1, Ayşe AKSOY 4, Ayşegül

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Mesut YILDIZ, Sait ALİM, Sedat BATMAZ, Selim DEMİR, Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Kronik Hastalıklar. Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FRCP, FIDSA Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi

Dünyada ve Türkiye de Kronik Hastalıklar. Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FRCP, FIDSA Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Dünyada ve Türkiye de Kronik Hastalıklar Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FRCP, FIDSA Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Dünya Sorunu Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarına göre kronik hastalıklar

Detaylı

Baş Ağrısında ve Baş Dönmesinde Nörolojinin Bilinirliği: Malatya Şehrinden Bir Kesit

Baş Ağrısında ve Baş Dönmesinde Nörolojinin Bilinirliği: Malatya Şehrinden Bir Kesit DO I:10.4274/tnd.03779 Özgün Araştırma / Original Article Baş Ağrısında ve Baş Dönmesinde Nörolojinin Bilinirliği: Malatya Şehrinden Bir Kesit Public s Knowledge of Neurology in Headache and Vertigo: A

Detaylı

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü 1 2 AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI İçerik Karın ağrısı olan hastanın akut apandisit olup olmadığını değerlendirmede kullandığımız testlerin değerliliği kullanımları tartışılacaktır

Detaylı

14 Aralık 2012, Antalya

14 Aralık 2012, Antalya Hamilelerde Uyku Bozukluğunun Sorgulanması ve Öyküden Tespit Edilen Huzursuz Bacak Sendromunda Sıklık, Klinik Özellikler ve İlişkili Olabilecek Durumların Araştırılması A Neyal, G Benbir, R Aslan, F Bölükbaşı,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Nöroloji Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Erkam KÖMÜRCÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ

Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ Kalite standartlarına göre bir eğitim araştırma hastanesinde yatak sayısının %5 i oranında 3.düzey yoğun bakım yatağı ve

Detaylı

Başağrısı Şikayetiyle Başvuran Hastalarda Kraniyal Manyetik Rezonans İncelemelerinin Retrospektif Değerlendirilmesi

Başağrısı Şikayetiyle Başvuran Hastalarda Kraniyal Manyetik Rezonans İncelemelerinin Retrospektif Değerlendirilmesi Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201511106 Başağrısı Şikayetiyle Başvuran Hastalarda Kraniyal Manyetik Rezonans İncelemelerinin Retrospektif Değerlendirilmesi Elif Hocaoğlu, Sema Aksoy, Tuna

Detaylı

İNTRAKRANİAL FASYAL PARALİZİLER VE CERRAHİ TEDAVİSİ

İNTRAKRANİAL FASYAL PARALİZİLER VE CERRAHİ TEDAVİSİ K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, Cilt: l Sayı: l, 1993 DERLEME İNTRAKRANİAL FASYAL PARALİZİLER VE CERRAHİ TEDAVİSİ INTRACRANIAL FASCIAL PARALYSIS AND ITS SURGICAL TREATMENT K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi

Detaylı

Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein;

Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein; MYELİN BASİC PROTEİN Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein; Beyin Omurilik Sıvısı içinde Myelin Basic Protein miktarının araştırılmasıdır.

Detaylı

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün;

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün; Epilepsi bir kişinin tekrar tekrar epileptik nöbetler geçirmesi ile niteli bir klinik durum yada sendromdur. Epileptik nöbet beyinde zaman zaman ortaya çıkan anormal elektriksel boşalımların sonucu olarak

Detaylı

Migren tipi başağrısı olan olgularda kişilik özellikleri

Migren tipi başağrısı olan olgularda kişilik özellikleri Migren tipi başağrısı olan olgularda kişilik özellikleri Kamile Tombul 1, İbrahim Balcıoğlu 2, Devrimsel Harika Ertem 3, Ayhan Bingöl 4 Baki Göksan 5, Derya Uğurlu Uludüz 6 1 Psikolog, 2 Prof. Dr., İstanbul

Detaylı

pecya Ruhsal Nedenli Ba şağr ılar ı Başağrıları hekimin üstesinden gelmesi gereken sorunlar yönünden üç ana gruba aynlabilir:

pecya Ruhsal Nedenli Ba şağr ılar ı Başağrıları hekimin üstesinden gelmesi gereken sorunlar yönünden üç ana gruba aynlabilir: Ruhsal Nedenli Ba şağr ılar ı Arif ÇELEB İ*, Ahmet Güner ALTUNHALKA** ÖZET Uluslararası Başağrısı Derneği, Başağrıları Sın ıflama Komitesi tarafından, 1988 y ılında yay ınlanan, "Başağrıları, Kraniyal

Detaylı

VUR de VCUG Ne Zaman, Kime?

VUR de VCUG Ne Zaman, Kime? Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji VUR de VCUG Ne Zaman, Kime? Doç. Dr. Selçuk Yücel Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Antalya Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji

Detaylı

GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISI OLAN VE OLMAYAN ERİŞKİNLERDE PSİKİYATRİK SEMPTOMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISI OLAN VE OLMAYAN ERİŞKİNLERDE PSİKİYATRİK SEMPTOMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI ARAŞTIRMA GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISI OLAN VE OLMAYAN ERİŞKİNLERDE PSİKİYATRİK SEMPTOMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI Derya TANRIVERDİ * Sebahat GÖZÜM ** Alınış Tarihi:02.01.2009 Kabul Tarihi:29.01.2009 ÖZET Bu çalışma

Detaylı

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Op. Dr. Sabri Özden, Op. Dr. Şiyar Ersöz, Dr. Bulut Özkan, Doç. Dr. Barış Saylam, Doç. Dr. Mesut Tez Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Geliş Tarihi / Received: 10.08.2011 Kabul Tarihi / Accepted: 24.10.2011

Geliş Tarihi / Received: 10.08.2011 Kabul Tarihi / Accepted: 24.10.2011 Türkiye Çocuk Hast. Derg. / Turkish J. Pediatr. Dis. 2012; 6(1): 5-12 Orjinal Makale / Original Articles Geliş Tarihi / Received: 10.08.2011 Kabul Tarihi / Accepted: 24.10.2011 5 ÇOCUKLUK ÇAĞI MİGREN VE

Detaylı

Özgün Problem Çözme Becerileri

Özgün Problem Çözme Becerileri Özgün Problem Çözme Becerileri Research Agenda for General Practice / Family Medicine and Primary Health Care in Europe; Specific Problem Solving Skills ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ

Detaylı

Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı

Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı Alt Analiz Sonuçları Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi CREDIT: Kilometre Taşları

Detaylı

Orijinal makale. Ersin Kas m ULUSOY ¹, Tolga KUNAK ², Mehmet KARAKOÇ ³

Orijinal makale. Ersin Kas m ULUSOY ¹, Tolga KUNAK ², Mehmet KARAKOÇ ³ Orijinal makale Migrenli Hastalarda Patent Foramen Ovale Prevelans ve Özürlülük Üzerine Etkisi (Prevalence of migraine in patients with patent foramen ovale and its impact on disability) Ersin Kas m ULUSOY

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

ERZURUM İLİ PASİNLER İLÇESİNDE YAŞLI POPULASYONUN MEDİKO-SOSYAL SORUNLARI*

ERZURUM İLİ PASİNLER İLÇESİNDE YAŞLI POPULASYONUN MEDİKO-SOSYAL SORUNLARI* ERZURUM İLİ PASİNLER İLÇESİNDE YAŞLI POPULASYONUN MEDİKO-SOSYAL SORUNLARI* MEDICO-SOCIAL PROBLEMS OF THE ELDERLY POPULATION IN PASINLER TOWN OF ERZURUM PROVINCE Yıldırım TUFAN, Asuman GÜRAKSIN, Tacettin

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA GÜNCEL DURUM > 6330 Aile Sağlığı Merkezi

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (2):

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (2): Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (2): 100-104 Editöre Mektup Basol ve ark. Amerika da Acil Servis Hekimlerine Palyatif Bakım Üzerine Uygulanan Bir Anket Çalışması A survey Study

Detaylı

GERİATRİ DR. HÜSEYİN DORUK

GERİATRİ DR. HÜSEYİN DORUK GERİATRİ DR. HÜSEYİN DORUK Master Yoda: 900 yıl 546 yıl Jean Louise Calment 122 yaş Tanrılar yaşlandıkça hayatı daha mutsuz ve hoş olmayan bir hale getirerek ne kadar merhametli olduklarını gösteriyor.

Detaylı