pecya Başağrısı Poliklinik Hastalar ın ın Demografik ve Klinik Profili

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "pecya Başağrısı Poliklinik Hastalar ın ın Demografik ve Klinik Profili"

Transkript

1 Poliklinik Hastalar ın ın Demografik ve Klinik Profili H. MAV İOĞLU *, S. KARACA **, H. YILMAZ *, H. KORKMAZ ***, R. ARTU Ğ ***, D. SELÇUKİ **** ÖZET (BA), nöroloji polikliniklerine ba şvuru nedenleri arasında ilk s ıralarda yer almaktadır. İş gücü kayb ı ve tetkik-tedavi maliyetleri ile sosyal sorunlar olu şturmaktadır. Bu nedenle koruyucu hekimlik ve k ısa sürede etkin tedavi önem kazanmaktad ır. Bunu sağlamak için topluma özgü profili iyi bilmek gerekir. Bu çal ışmada da Manisa, kuzey ve iç Ege bölgelerinden poliklini ğimize ba şvuran hastaların başağrısı profilinin araştırılması amaçlanmıştır Ocak-Temmuz aylar ı arasında nöroloji polikliniğine başvuran 300 hasta özel olarak geliştirilmiş bir kayalama formu ile prospektif olarak değerlendirilmiştir. Uluslararası başağrısı klasifikasyonu ve daha sonra yapılm ış bazı başağrısı tanımlamalarma göre tanı konulmu ş ve tan ılara göre demografik, klinik özellikler gözden geçirilmiştir. Hastaların % 42'sinde, % 36.3'ünde gerilim başağrısı, % 21.7'sinde diğer başağrısı tipleri saptanmıştır. Tüm başağrılı hastaların % 35.3'ünü kronik günlük ba şağrısı grubunun oluşturduğu gözlenmi ştir. 300 başağrıh hastanın % 85'i kadın, % 15'i erkeklerden oluşmaktad ır. Ortalama yaş 39.4±1.38, eğitim süresi 7.4±4.1 y ıl olarak saptanmıştır. Küme başağrısı dışında tüm tanı gruplarında bu oranlar benzerken, küme başağrısında kadını erkek oranının eşit, yaş ortalamasının daha düşük ve e ğitim düzeyinin daha yüksek oldu ğu gözlenmi ştir. A ğrı başlama yaşı da en düşük küme ba şağrısında bulunmuştur. Gelir düzeyi hastaların % 79.6'sında orta, % 12'sinde iyi, % 8.4'ünde kötü olarak saptanmıştır. Hastaların çoğunluğunu ev han ımları= oluşturduğu ve başağrısından yakınma süresinin en uzun kombine ba şağrısı grubunda olduğu görülmüştür. Ağrı frekans ın ın kronik gerilim, ağrı süresinin kronik gerilim ve kombine, a ğrı şiddetinin kombine ba şağrıs ında en yüksek oldu ğu gözlenmi ştir. Aile yüklülü ğü en fazla auralı grubunda olmakla birlikte gerilim başağrısında da oldukça fazla bulunmuştur. En fazla kronik gerilim başağrıs ında olmak üzere, küme ba şağrısı dışındaki tüm tan ı gruplarında kronik stress öyküsü gözlenmi ştir. Hastaların % 96'sında nörolojik baka normal bulunmuştur. Papil stazı saptanan 2 olgunun 1 'inde yer kaplayan oluşum, 1 'inde idiopatik intrakranial hipertansiyon saptanmıştır. Anahtar kelimeler:, gerilim başağrısı, Düşünen Adam; 2000,13(2): SUMMARY Headache is one of the most frequent complaints of patients who applied to the neurological clinics. It causes social problems because of the dost of work power and the cost of the investigation and treatment. Hence, protective health care and effective therapy in short time is being more important. Therefore, it is essential to know the profile of headache of community. In this study, we aimed to search of the headache profile in Manisa and surroundings. 300 out-patients who applied to neurology clinic between Januar), 1-July 30, 1999 were evaluated by a special questionaıy form prospectively. The headache diagnosis was estimated according to the diagnostic criteria of the International Headache Society and chronic daily headache criteria and the sociodemographic features of patients and the clinical features of headache were evaluated. Celal Bayar Üniversitesi T ıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal ı, Yrd. Doç. Dr.*, Uz. Dr. **, Ara ş. Gör. ***, Prof. Dr. **** 110

2 Poliklinik Hastaların ın Demografik ve Klinik Profili Mavioğlıt, Karaca, Y ılmaz, Korkmaz, Artu ğ, Selçuki 42 % of the patients were diagnosed as migrain, 36.3 % were as tension type headache and 21.7 % were as other type of headaches. It was seen that 35.3 % of the total patients consisted of chronic daily headache group. 85 % of the cases were women and 15 % were men. The average age was 39.4±13.8 and education duration was 7.4±4.1 years. These results were similar in all the diagnostic group except cluster headache. It was observed that the women to men ratio was equal, the average age was younger and the education level was higher in cluster headache group. The onset age of headache was found lowest in the cluster headache group. Household income was medium in 79.6 % of patients, was high in 12 % and was low in 8.4 % of the patients. Most of the patients were housewife and that the period of suffering from headache was longest in the mixed type headache group. It was observed that the frequency of headache was highest in the chronic tension headache group, the headache duration was highest in the chronic headache and mixed type headache groups and the headache strenght was in the mixed type headache group. While familial aggregation was seen the most common in migraine with aura, it was also high in tension type headache. Chronic stress history was seen in all types of groups except cluster headaches, being most frequent in chronich tension type headache. The neurological evaluation was normal 29 % 6 % of patients. 1 of the 2 patients who had papilledema found to have occupying lesion and the other was diagnosed as idiopathic intracranial hypertension. Key words: Headache, Tension-type headache, migrain GİRİŞ Türkiye'deki birçok nörolojik klini ği BA hastalarının klinik profillerini ara ştırmış ve kongrelerde bildirmiş veya dergilerde yay ınlamışlardır (1,4,11) yılında "Türk Ba şağrısı ve Epidemiyoloji Çalışma Grubu" taraf ından Türkiye'nin ilk ve kapsaml ı başağrısı epidemiyoloji çalışması yapılmıştır (11). Ancak doğaldır ki poliklinik tabanl ı araştırmalardan elde edilen sonuçlar, alan tabanl ı araştırma sonuçlarından farkl ı olacakt ır. Biz de poliklinik tabanl ı olarak Manisa, kuzey ve iç Ege bölgesinden gelen başağns ı hastalar ının klinik profilini belirlemeyi amaçladık. GEREÇ ve YÖNTEM 1999 Ocak-Temmuz aylar ı aras ında CBD Tıp Fakültesi Nöroloji Polikliniği'ne başvuran 300 BA'l ı hasta, özel geli ştirilmiş bir kayıtlama formu ile prospektif olarak de ğerlendirilmiştir. Hastalar ın demografik özellikleri, e ğitim, meslek, gelir düzeyi gibi sosyo-ekonomik yap ılan, başağrısı yakınmasımn süresi, başlama yaşı, ağnnın karakteri, frekans ı, lokalizasyonu, şiddeti, süresi, ağnyı arttıran faktörler, eşlik eden bulgular, prodrom ve aura varl ığı ve tipleri, tetikleyen faktörler, frekans ve şiddetin arttığı yaşam periyodlan, aile yüklülü ğü, kronik stres ve diğer hastal ıkların varl ığı, nörolojik bulgular, yapılan tetkik ve patolojileri değerlendirilmiştir. Bunlardan yeterince güvenilir bilgi edilinenler bu ça- lışmada dökümante edilmi ştir. Tanılar, Uluslararas ı Derneği'nin (IHS) ba şağnlan klasifikasyonuna (3) ve kronik günlük ba şağrısı kriterlerine (8) göre yap ılmıştır. Ek olarak, bu klasifikasyonda ayn başlık olarak yer almayan, kombine ba şağnlan farkl ı bir tan ı grubu olarak de ğerlendirilmi ştir. Tablo 1. tiplerine göre frekans da ğıl ım ı. Sayı (n) Migren Auras ız Aural ı Migrenöz BA* Migren statusu Gerilim Başağr ısı Epizodik gerilim Kronik gerilim Atipik gerilim** Diğer Başağr ıları Kombine BA İdiopatik saplanma BA Küme BA Hipertansiyon BA Oksipital nevralji Akut posttravmatik BA Açl ık BA Analjezik bağunhliği BA YKO İİH Klasifiye edilemeyen Kronik Günlük Ba şağrısı * 1HSC'na göre kriterlerine tam olarak uymayanlar ** 1HSC'na göre gerilim başağrısı tiplerine tam olarak uymayanlar. 111

3 Başağrıs ı Poliklinik Hastaların ın Deınografik ve Klinik Profili Mavioğlu, Karaca, Yılmaz, Korkmaz, Artu ğ, Selçuki Tablo 2. (BA) tiplerine göre demografık ve sosyal özellikler. Cinsiyet (%) Gelir Düzeyi (%) Yüzde Ortalama Yaş Ortalama Eğitim Süresi Kad ın Erkek İyi Orta Kötü Toplam Hasta 39.42± ± Migren BA ± ± Auras ız Migren ± ± Alımlı ± ± ± ± Epizodik gerilim BA ± ± Kronik gerilim BA ± ± Diğer ± ± Kombine BA ± ± Küme BA ± ± SONUÇLAR 1. Başağrılannın ana tan ı başlıklarına göre frekansma baktığımızda Migren Ba şağrıs ı (MBA) grubunun % 42 ile en büyük çoğunluğu oluşturduğunu gördük. Bunu % 36.3 ile Gerilim (GBA) ve % 21.7 ile diğer BA'lan takip ediyordu. Kronik günlük başağrıs ı oranını % 35.3 olarak bulduk. Alt tanı gruplarının frekanslan Tablo l'de gösterilmi ştir. 2. Araştırmaya dahil edilen 300 hastan ın % 85.3'ünün kadın, % 14.7'sinin erkek oldu ğu gözlendi. Küme BA dışındaki tüm gruplarda kad ın/erkek oran ının benzer oldu ğu dikkati çekti. En yüksek kad ın oran ı Auralı MBA grubunda (% 100) saptand ı. Küme BA grubunda kad ın/erkek oran ı eşit bulundu (Tablo 2). 3. Tüm hastaların yaş ortalamas ının 39.42±13.79 olduğu ve küme BA dışındaki tam gruplar ında da benzer ortalamalar oldu ğu gözlendi. Küme BA ortalamas ı diğerlerine göre belirgin dü şük bulundu (25.16±8.72). Detaylar Tablo 2'de gösterilmi ştir. 4. Ortalama e ğitim süresi 7.39±4.13 y ıl bulundu. Küme BA grubunda en yüksek oldu ğu diğer tan ı gruplarında genel ortalamaya benzer oldu ğu gözlendi (Tablo 2). 5. Hastaların büyük çoğunluğu (% 79.6) orta gelir düzeyinde bulundu. Her tan ı grubu için de yoğunluk aynı dilimde saptand ı. Ancak iyi gelir düzeyine sahip hasta frekans ı en yüksek küme BA, kötü gelir düzeyi frekans ı ise en yüksek kronik GBA grubunda gözlendi (Tablo 2). 6. Meslek gruplar ına baktığımızda ev hammlann ın çoğunluğu (% 60.7) olu şturduğunu gözledik. Bunu öğrenci (% 11.3), öğretmen (% 7.3) ve emekli (% 4.7) takip ediyordu. 7. Hastalar ortalama 6.5 y ıldan (78.90±96.27 ay) beri BA çekiyorlard ı. En uzun yak ınına süresinin kombine BA grubunda oldu ğu gözlendi. Ağrı başlama yaşının ise ortalama 32.64±13.50 oldu ğu ve en erken küme BA'n ın başladığı (19.33±8.664) saptandı. MBA'run ağrı başlama yaşı GBA'na göre göreceli olarak daha dü şük olmakla birlikte birbirine yakındı (Tablo 3). 8. Ağrı frekans ının GBA'da MBA'a göre daha yük- Tablo 3. Başağrıs ı tiplerine göre ağrın ın başlama yaşı ve süresi. Migren Auras ız Aural ı Gerilim Epizodik Kronik Kombine On. ağn başlama yaşı 30.45± ± ± ± ± ± ±12.10 Ort. ağrı periyodu (ay) 92.96± ± ± ± ± ± ±

4 Poliklinik Hastalarının Demografik ve Klinik Profili Mavioğlu, Karaca, Y ılmaz, Korkmaz, Artu ğ, Selçuki Tablo 4. Başağr ıs ı tiplerine göre ağrı frekans ı (%). Migren Auras ız Aural ı Gerilim Epizodik Kronik Kombine 1/ay az /ay /ay /ay fazla Değişken Tablo 5. Başağr ısı tiplerine göre a ğrı süresi (Tedavi edilmeyen ya da tedaviye yan ıt vermeyen) (%). Migren Auras ız Aural ı Gerilim Epizodik Kronik Kombine 1/2-4 saat saat saat saat saat saat üstü Tablo 6. Başağr ıs ı tiplerine göre ailede ba şağr ısı öyküsü (%). Migren Auras ız Auralı Gerilim Epizodik Kronik Kombine Başağr ıs ı Başağrıs ı Yok derece akraba derece akraba sek olduğu ve bu yüksekliğin kronik BA'dan kaynaklandığı gözlendi. Epizodik GBA frekans ı, MBA frekans ı ile benzerdi. Auras ız MBA frekans ının da auralı MBA'a göre daha s ık olduğu görüldü (Tablo 4). 9. Ağrı süresinin kombine BA ve kronik GBA'da daha uzun süreli olmaya meyilli oldu ğu gözlendi. İdiopatik saplanma BA ve küme BA'n ın tan ı kriterlerinden biri kısa süreli BA oldu ğu için bu kıyaslaman ın dışında tutuldu (Tablo 5). 10. Şiddetli ağrı frekans ı en yüksek kombine BA'da gözlendi (% 95.7). Bunu aural ı MBA, auras ız MBA, küme BA, epizodik GBA ve kronik GBA takip ediyordu. 11. Aile yüklülüğünün, MBA'da, özellikle aural ı MBA'da ve kombine BA'da fazla oldu ğu ancak GBA'da da % 37.7 yüzde ile küçümsenmeyecek bir yüklülük olduğu gözlendi (Tablo 6). 12. Tüm ağrı gruplarında ağrıların yaklaşık % 80 oran ında sabah ve öğleden sonra ortaya ç ıktığı uykudan uyand ıran ağnlann aural ı MBA'da biraz daha yüksek (% 20) olmak üzere oransal olarak birbirine yakın olduğu gözlendi. 13. Tüm tanı gruplarında BA'n ın erişkin yaşlarda pik yaptığı gözlendi. Hamilelikte BA'da art ış tanımlayan hasta son derece azd ı (MBA'da % 0.8). Buna karşılık laktasyon döneminde GBA'l ı hastaların % 28'i artış tanımlıyordu. Diğer gruplarda frekans dü şük bulundu. Menapoz döneminde en fazla art ış tan ımlayan grup kronik GBA (% 16.7) olmakla birlikte genel olarak göze çarpar bir art ış tanımlanm ıyordu. 14. Küme BA d ışında, en yüksek kronik GBA'da (% 75) olmak üzere tüm BA gruplar ında % 65 oran ında kronik stressör varl ığı saptand ı. 15. Hastalar ın % 96's ında nörolojik bak ı normaldi. 113

5 Ba şağrısı Poliklinik Hastaların ın Demografik ve Klinik Profili Mavioğlu, Karaca, Yılmaz, Korkmaz, Artuğ, Selçuki Papil staz ı gözlenen 2 olgunun l'inde intrakranial kitle, l'inde idiopatik intrakranial hipertansiyon (İİH) saptandı. İİH olan olguda ek olarak tek tarafl ı abdusens tutulu şu vard ı. Diğer nörolojik bulgular, hemihipoestezi veya eldiven-çorap tarz ı hipoestezi, ılımlı ataksi, nasolabial siliklik, patolojik refleks gibi başağrısı ile do ğrudan ilişkisi olmayan bulgulard ı. 16. Hipertansif BA d ışında, GBA'da da % 17.9 oranında hipertansiyonun bulundu ğu saptand ı. 17. Servikal vertebra grafisi olan (% 40) hastalarda, tüm tan ı gruptan için en s ık saptanan bulgu servikal lordozda düzle şmeydi. 26 hastaya BBT ve/veya MRG yapıldı. Bunlardan birinde intrakranial kitle, birinde atrofi vard ı ve diğerleri norrnaldi. TARTIŞMA Toplumdaki BA prevalans ı kadınlarda daha yüksek olarak bildirilmektedir. Türkiye'de yap ılan alan tabanl ı epidmiyoloji çalışmas ında BA prevalans ı kadınlarda % 68, erkeklerde % 62 olarak bulunmu ştur (11). Başka ülkelerde yap ılan baz ı çal ışmalarda prevalans ı % 95/% 90 oranlar ında bildirilmiştir (7). Bizim poliklinik tabanl ı bu araştırmam ızda kadın/erkek oran ı % 85.3/14.7 bulunmuştur Ülkemizde yapılan diğer poliklinik tabanl ı çal ışmalarda da benzer şekilde kadın/erkek oran ı daha yüksek (1,4,12) An _ cak bu gerçek prevalans ı yans ıtmamaktad ır. Başvuran hastalar ın büyük çoğunluğunun ev han ımı olmas ı kadınların hastaneye daha kolay ula ştıldann ı düşündürmektedir. Çal ışmam ızda, diğer çal ışmaların sonuçlarına ve genel bilgilerimize uygun olarak MBA'da kad ın/erkek oran ı GBA'na göre daha yüksek bulunmu ştur (7 ' 1 ' 11). Bu araştırmada MBA grubunun tüm tan ı grupları içinde en büyük ço ğunluğu oluşturduğu gözlendi. Oysa toplumda GBA prevalans ı MBA'dan daha yüksek bildirilmektedir. Türkiye'de 1 y ıllık GBA prevalans ı % 51 bulunurken MBA'n ın ki % 19 olarak saptanm ıştır (11). Diğer literatürlerde de % 78'e % 16 oran ında tüm ya şam GBA ve MBA prevalans değerleri verilmektedir (7). Çalışmam ızda bu oran % 42/36.3 bulunmu ştur. Diğer poliklinik tabanl ı çalışmalarda da MBA prevalans ı toplum prevalans ından yüksek bulunmu ştur (4,12) Benzer şekilde, bizim grubumuzda kronik GBA ve aural ı MBA oranlar ı genel prevalans oranlanna göre daha yüksektir. Türkiye epidemiyoloji çal ışmasında epizodik GBA/ kronik GBA oran ı yaklaşık 7 iken bizim araştırmamızda 1 bulunmu ştur. Auras ız MBA/aurah MBA oran ı Türkiye çal ışmas ında yaklaşık 2 iken bu çalışmada, aural ı MBA oran ı biraz daha yüksek bulundu (0.8). Ülkemizdeki di ğer poliklinik tabanl ı çalışmalarda da epizodik/kronik GBA oranlar ı bizim çalışmam ıza yakın verilmi ştir, fakat aural ı/auras ız MBA oranı toplum prevalans ına benzerdir (1 '4' 12). Bunun birkaç nedeni olabilir, Ağn şidckti, s ıklığı, süresi gibi nedenlerle MBA ve kronik günlük BA günlük yaşam aktivitesini daha çok etkiledi ği için bu grup hastalar nöroloji polikliniklerine daha çok ba ş- vuruyor olabilir. İkincisi IHS'nin kriterleri, iyi düzenlenmi ş ve basitle ştirilmi ş olmas ına rağmen birçok hastada tan ıyı netle ştirmekte yetersiz kalmakta ve sorgulanan diğer özelliklere göre hekim insiyatifi işin içine kan şmaktad ır. Ayrıca aurah-auras ız MBA ayrımında aura, özellikle de auran ın ağrı ile zamansal ili şkisi iyi tan ımlanmamıştır. İlk tan ımlamada IHS kriterlerine ek olarak a ğrının diğer özelliklerine de bakarak ki şisel insiyatif kulland ığımızda GBA oran ı ve MBA içinde de auras ız MBA oran ı daha yüksek bulundu. Ancak bu tan ılamada s ık sık tereddütler yaşamamız ve tan ılaman ın standardizasyonunun iyi olmadığın ı düşündüğümüz için tekrar tamlan gözden geçirdik. Bu sefer IHS kriterlerine daha sadık kalmaya çalıştık ve aural ı MBA tan ısında yetersiz kald ığını düşündüğümüz için ek olarak MBA ve MBA'da vizüel aura özelliklerini tan ımlayan literatürlerden de yararland ık (5 ' 9). Bu geni şletilmiş yard ımc ı kriterlerle tan ı frakans ı MBA ve aural ı MBA lehine de ğişti. Bütün bunlara ek olarak farkl ı kültürdeki insanlar farkl ı algılamalarla, farkl ı öykü verebilmektedir. Bizim sorgulama formumuz oldukça detayl ı hazırlandığı halde tan ı aşamas ında bazı sıkıntıları aşmam ızı sağlayamamıştır. Örne ğin hekim formu doldururken hastalara BA'na öncelik veya eşlik eden bulgulan sorduğunda çok az bulgu belirtmelerine rağmen, kendilerine seçenek sunulduğunda bu say ı beklenmedik şekilde yüksek olmu ştur. Hangi yöntemin geçerli oldu ğu tart ışılabilir. Hastaya hatırlatılmazsa baz ı bulgular aktarmay ı unutabilir. Tam tersi yak ınmalar tek tek soruldu ğunda hasta gelişigüzel yan ıtlayabilir ve oldu ğundan daha fazla bulgu kayıtlanabilir. Olgular ım ızda, fotopsi, görme bozukluklar ı, parestezi, ba şdönmesi gibi auraya uyan yakınmalann ço ğunluğunun ağrının seyri s ı- 114

6 Poliklinik Hastalarının Demografik ve Klinik Profili Mavioğlu, Karaca, Yılmaz, Korkmaz, Artu ğ, Selpki ras ında ortaya ç ıktığı gözlenmi ştir. Halbuki genel bilgilere ve kriterlere göre aura ço ğunlukla ağndan önce, nadiren a ğrı ile birlikte ortaya ç ıkmaktadır (5,931). Bu bizim olgulanm ızın özelliğine veya hastalann tan ımlama hatas ına bağl ı olabilir. MBA dahil tüm başağrısı gruplarında hastalar ın büyük çoğunluğunun orta gelir düzeyinde oldu ğu gözlendi. Eski inan ışların aksine son y ıllardaki çalışmalar prevalans ının gelir ile ters bir ili ş- kisinin olduğunu göstermektedir (10,11). Olguların yaklaşık % 61'i ev han ım ıydı. Ülkemizde poliklinik tabanl ı başka bir çal ışmada da benzer rakamlar verilmi ştir (1). Ağrı başlang ıç yaşı çalışmam ızda, Türkiye sonuçlarına göre biraz daha yüksekti (30.5/25) (11). En dü şük başlangıç yaşı küme BA'da olmakla birlikte MBA'da da GBA'na göre biraz daha dü şüktü. Ağrı frekans ı, tanı kriterlerine ba ğlı olarak kronik GBA ve kronik günlük BA's ında en yüksek gözlendi. Bunlar ı kombine başağrısı, auras ız MBA, epizodik GBA ve aural ı MBA takip ediyordu. Bu oranlar Türkiye geneli ile benzer bulundu. Sadece Türkiye genelinde aural ı MBA frekans ı daha yüksek bildirilmiştir (11). Ağn süresinin en uzun kombine BA'da oldu ğu gözlendi. MBA ve epizodik GBA grubunda a ğn süreleri birbirine yakındı ve en s ık saat diliminin olduğu görüldü. Türkiye epidemiyoloji çal ışmas ında ağn süresinin 1/2-24 saat aras ında yoğunlaştığı bildirilmiştir (11). Bu farkl ılık olas ılıkla daha uzun süreli ağn çeken insanlar ın daha çok hekime başvurması ile ilişkilidir. Aile yüklülü ğünün en çok aural ı MBA ve kombine BA'da olduğu ve çoğunlukla 1. derece akrabalarda bulunduğu gözlendi. Alan tabanl ı epidemiyoloji ça- lışmasında da en s ık BA' da yük k saptanm ış ve bizimki ile benzer şekilde. GBA grubunda da az ımsanmayacak bir ozan (% 52) bildirilmi ştir (11). Bu çalışmaya başlarken amac ımız sadece başağrıs ı poliklinik hastalanmızın özelliklerini belirlemekti. Ancak çalışma ilerledikçe standart tam koymakta hala ciddi s ıkıntıların olduğunu gördük. Bu araştırmada IHS sımflarnasında ayrı bir grup olarak belirtilmernesine ra ğmen kronik başağrılannın, 1994'te kriterleri yay ınlanan "Kronik Günliik Ba şağrısı" başligi altında toplanmas ının daha uygun olacağı izlenimi edimlik (8) Ayrıca bizde birçok yazarın ileri sürdüğü gibi (2,6) bir BA spektrumu oldu ğunu ve kesin adı konulabilen 13A tiplerinin aras ında geçiş olgular ının olduğunu gördük. KAYNAKLAR 1.Çakmak G, Yayla V, Muhan A ve ark: Migrenli hastalarda sosyodemografik değerlendirme. Beyin Damar Hastal ıkları Dergisi 2:29-31, Featherstone HJ: Migraine and muscle contraction headaches: a contium. Headache 25: , Headache Classification Committee of the International Headache Society: Classification and diagnostic criteria for headache disorders, cranial neuralgias and facial pain. Cephalalgia 8(Suppl 7:1-96, Mıhlıoğlu H, İnan LE, Uysal H ve ark: Ba şağnsı polikliniği gerekiliği ve tam çe şitliliği. Nöroloji Bülteni 2(3):82-85, Queiroz LP, Rapoport AM, Randall EW, et al: Characteristics of migraine visual aura. Headache 37: , Raskin NH: Migraine: treatment. In: Headache 2nd. ed. New York: Churchill Livingstone, 1988; Rasmussen BK, Jensen R, Schroli M, et al: Epidemiology of headache in a general population-a prevalence study. J Clin Epidemiol 44: , Silberstein SD, Lipton RB, Solomon S, et al: Classification of daily and near-daily headaches: proposed revisions to the IHS criteria. Headache 34:1-7, Solomon S: Migraine diagnosis and clinical symptomatology. Headache 34:8-12, Stewart WF, Lipton RB, Celentano DD, et al: Prevalence of migraine headache in the United States. JAMA 267:64-69, Türk Başağrıs ı Epidemiyoloji Çal ışma Grubu. Headache Screening Survey. Piar-Gallup, Marketing Research Co, İstanbul, s.1-53, September Zileli B: Kronik başağnlannda tan ı sorunları. Nörolojik Bilimler Dergisi 12(3-4): ,

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi ÖZET. pecya SUMMARY

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi ÖZET. pecya SUMMARY Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi İrem YALUĞ *, Neşe KOCABAŞOĞLU *, Gülşen AYDOĞAN *, Berfu GÜNEL * ÖZET Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve panik

Detaylı

Migren Baş Ağrısında Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları

Migren Baş Ağrısında Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları Dicle Tıp Dergisi, 2008 DERLEME Cilt: 35, Sayı: 4, (281-286) Migren Baş Ağrısında Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları Yavuz Yücel Nöroloji Uzmanı Dr., Özel Güneydoğu Tıp Merkezi Nöroloji Bölümü-D.BAKIR ÖZET Baş

Detaylı

Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma

Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma Evrim ERBEK *, Nezih ERADAMLAR **, Emrem BE ŞTEPE *, Hülya AKAR ***, Latif ALPKAN **** ÖZET Amaç: Bu çalışmada,

Detaylı

pecya Çocukluk Çağı Multipl Sklerozlar ı Klinik ve Paraklinik Oıellikleri E. İDİMAN, F. İDİMAN, B. BAKLAN, S. ÖZKIZILTAN, R.

pecya Çocukluk Çağı Multipl Sklerozlar ı Klinik ve Paraklinik Oıellikleri E. İDİMAN, F. İDİMAN, B. BAKLAN, S. ÖZKIZILTAN, R. Çocukluk Çağı Multipl Sklerozlar ı Klinik ve Paraklinik Oıellikleri E. İDİMAN, F. İDİMAN, B. BAKLAN, S. ÖZKIZILTAN, R. ÇAKMUR ÖZET Çocukluk Multipl Skleroz (MS)7am:in ender görülü şü ve atipik semptomlar

Detaylı

pecya Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-III-R Tanıları*

pecya Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-III-R Tanıları* Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-III-R Tanıları* Erol ÖZMEN**, M.Murat DEMET**, Leyla GÜLSEREN**, Sava ş KÜLTÜR** ÖZET Bu çalışmada ön planda somatik yakınmalar ile psikiyatri

Detaylı

M GRENL B REYLERDE A RININ ÖZELL KLER VE B REY N GÜNLÜK AKT V TELER ÜZER NDEK ETK S

M GRENL B REYLERDE A RININ ÖZELL KLER VE B REY N GÜNLÜK AKT V TELER ÜZER NDEK ETK S ARAfiTIRMA M GRENL B REYLERDE A RININ ÖZELL KLER VE B REY N GÜNLÜK AKT V TELER ÜZER NDEK ETK S Serap GÜL*, Mukadder MOLLAO LU** * Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi, Nöroloji Klini i (MSN) ** Doç. Dr.,

Detaylı

pecya Psikiyatri ve Evsizlik Bir gözden geçirme çal ışmas ı

pecya Psikiyatri ve Evsizlik Bir gözden geçirme çal ışmas ı Psikiyatri ve Evsizlik Bir gözden geçirme çal ışmas ı Solmaz TÜRKCAN *, Ahmet TÜRKCAN * ÖZET Evsizlik, günümüzde, Amerika ve Avrupa'da en yayg ın sosyal ve toplum sa ğlığı sorunlarından biridir. Bu yaz

Detaylı

pecya Ögrencilerde Alkol Kullan ım S ıklığı ve Sosyal Öğrenme ile ili şkisi* Hasan HERKEN, İshan ÖZKAN, Ali S. ÇİLLİ, Said BODUR ÖZET

pecya Ögrencilerde Alkol Kullan ım S ıklığı ve Sosyal Öğrenme ile ili şkisi* Hasan HERKEN, İshan ÖZKAN, Ali S. ÇİLLİ, Said BODUR ÖZET Ögrencilerde Alkol Kullan ım S ıklığı ve Sosyal Öğrenme ile ili şkisi* Hasan HERKEN, İshan ÖZKAN, Ali S. ÇİLLİ, Said BODUR ÖZET Gelişmekte olan ülkelerde daha fazla olmak üzere dünya genelinde alkollü

Detaylı

pecya Parkinson Hastal ığında Psikoz

pecya Parkinson Hastal ığında Psikoz Parkinson Hastal ığında Psikoz Nesrin B. TOMRUK*, Nilgün ÇİLOĞLU*, Nihat ALPAY*, Feriha ÖZER** ÖZET Parkinson hastalığında psikotik bozukluklar antiparkinsonyen tedaviye ba ğlı gelişmektedir. Bu çal ışmada

Detaylı

Gerilim ve Migren Tipi Baş Ağrılarına Eşlik Eden İslevsel Olmayan Bilişsel İçerikler ve Tutumlar

Gerilim ve Migren Tipi Baş Ağrılarına Eşlik Eden İslevsel Olmayan Bilişsel İçerikler ve Tutumlar Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2013;26:12-21 DOI: 10.5350/DAJPN2013260101 Gerilim ve Migren Tipi Baş Ağrılarına Eşlik Eden İslevsel Olmayan Bilişsel İçerikler ve Tutumlar

Detaylı

pecya Akatizide Serum Demir Düzeyleri GIRIŞ

pecya Akatizide Serum Demir Düzeyleri GIRIŞ Ali ÇAYKÖYLÜ, Irfan CO ŞKUN, Orhan DENIZ, Hülya AKSOY, Füsun SEVIMLI, İsmet KIRPINAR ÖZET Akatizi nöroleptik alanlarda sık görülen, rahatsız edici ve patogenezi bilinmeyen bir yan etkidir. Demir yetersizliği

Detaylı

Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme. Kadriye PEHLİVAN * ÖZET. pecya ABSTRACT

Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme. Kadriye PEHLİVAN * ÖZET. pecya ABSTRACT Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Kadriye PEHLİVAN * ÖZET Bu gözden geçirmede şizofreni ve mizaç bozukluklar ında cinsiyet farkl ıl ıklarına değinilerek kad ın hastaların evlilik ve

Detaylı

pecya Beden Dismorfik Bozuklu ğu: Bir gözden geçirme

pecya Beden Dismorfik Bozuklu ğu: Bir gözden geçirme Beden Dismorfik Bozuklu ğu: Bir gözden geçirme S. Halime ASLAN* ÖZET Beden dismorfik bozuklu ğu (BDB) psikiyatride son zamanlara de ğin ihmal edilmiş bir hastalıkt ır. Kişinin görünümünde varsaydığı bir

Detaylı

Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçe ğinin Geçerlilik ve Güvenilirli ği ÖZET. pecya

Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçe ğinin Geçerlilik ve Güvenilirli ği ÖZET. pecya Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçe ğinin Geçerlilik ve Güvenilirli ği Türkay DEMIR*, Demet ERALP-DEM İR*, Erdoğan ÖZMEN*, Ömer UYSAL** ÖZET Bu çalışmada araştırmacıların ve klinisyenlerin giderek

Detaylı

Diyabet Tanısıyla İzlenen Hastalarda Yaşam Kalitesi ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi: Türkiye İçin Bir Pilot Çalışma ARAŞTIRMA MAKALESİ

Diyabet Tanısıyla İzlenen Hastalarda Yaşam Kalitesi ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi: Türkiye İçin Bir Pilot Çalışma ARAŞTIRMA MAKALESİ ARAŞTIRMA MAKALESİ Esra Meltem Koç 1 Duygu Ayhan Başer 1 Adem Özkara 1,2 Rabia Kahveci 1 Aybüke Demir Alsancak 1 İlknur Yaşar 1 Tarık Eren Yılmaz 1 1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği

Detaylı

Lomber Disk Herni Ameliyat ında Hastalar ın Evde İyile şmelerini Haland ırmada Hem şirenin Eğitici Rolünün Etkisi

Lomber Disk Herni Ameliyat ında Hastalar ın Evde İyile şmelerini Haland ırmada Hem şirenin Eğitici Rolünün Etkisi Lomber Disk Herni Ameliyat ında Hastalar ın Evde İyile şmelerini Haland ırmada Hem şirenin Eğitici Rolünün Etkisi Mevlüde KARADA *, Güler AKSOY ** ÖZET Çalışmam ız lomber disk herni ameliyat ı olan hastalara

Detaylı

Astım ve Rinit Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı

Astım ve Rinit Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı Araştırma Astım ve Rinit Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı D. EDİGER*, B. ÖNAL BURGAZLIOĞLU**, E. EGE** * Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Allerjik Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı,

Detaylı

ÖZET. pecya. Anahtar kelimeler: Menopoz, menstrüel siklus, seksüel psikofizyoloji, seksüel davran ış SUMMARY

ÖZET. pecya. Anahtar kelimeler: Menopoz, menstrüel siklus, seksüel psikofizyoloji, seksüel davran ış SUMMARY Sosyal Değişimin Cinsel Yaşam Üzerine Etkisi Gökhan DOĞAN *, Eflatun ADAM * ÖZET Sosyal ya şamdaki değişimin, insan ın daha ziyade cinsel ve baz ı biyolojik fonksiyonlar ı üzerine etkisi, 30-40 sene gibi

Detaylı

Multipl Sklerozda Baș Ağrısı ve Fonksiyonel Sistem Tutulumu

Multipl Sklerozda Baș Ağrısı ve Fonksiyonel Sistem Tutulumu DAHİLİ BİLİMLER/MEDICAL SCIENCES Araștırma Makalesi / Research Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2011, 64 (2) DOI: 10.1501/Tıpfak_000000789 Headache and Functional System Involvement In

Detaylı

Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastaların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Düzeyleri

Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastaların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Düzeyleri Araştırma Yazısı Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastaların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Düzeyleri Levels of Health Care Utilization in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus Hamit Acemoğlu 1, Melikşah

Detaylı

Nihal BOSTANCI *, Nesrin AŞTI ** ÖZET. pecya ABSTRACT

Nihal BOSTANCI *, Nesrin AŞTI ** ÖZET. pecya ABSTRACT Hemşirelerin Ruh Sağlığı Bozuk Olan Bireylere Karşı Tutum ve Davran ışlarının Değerlendirilmesi Nihal BOSTANCI *, Nesrin AŞTI ** ÖZET Amaç: Bu çal ışma, hem şirelerin ruh sağlığı bozuk olan bireylere karşı

Detaylı

Nörolojik Özürlülüğün 16 Aralık 2010 Tarihli Özürlülük Ölçeğine Göre Değerlendirilmesi

Nörolojik Özürlülüğün 16 Aralık 2010 Tarihli Özürlülük Ölçeğine Göre Değerlendirilmesi Özgün Araştırma / Original Investigation İstanbul Med J 2014; 15: 178-82 DOI: 10.5152/imj.2014.24993 Nörolojik Özürlülüğün 16 Aralık 2010 Tarihli Özürlülük Ölçeğine Göre Değerlendirilmesi Evaluation of

Detaylı

Kadınların sosyodemografik özelliklerine göre kontraseptif yöntem kullanma durumları ve bu yöntemleri tercih nedenleri

Kadınların sosyodemografik özelliklerine göre kontraseptif yöntem kullanma durumları ve bu yöntemleri tercih nedenleri Research Article doi: 10.15511/tahd.14.03134 Türk Aile Hek Derg 2014; 18 (3): 134-141 TAHUD 2014 Kadınların sosyodemografik özelliklerine göre kontraseptif yöntem kullanma durumları ve bu yöntemleri tercih

Detaylı

pecya Kemoterapi Alan Kanserli Hastalarda Metoklopramide Ba ğlı Akatizi

pecya Kemoterapi Alan Kanserli Hastalarda Metoklopramide Ba ğlı Akatizi Kemoterapi Alan Kanserli Hastalarda Metoklopramide Ba ğlı Akatizi Nazmiye KAYA*, Betül ALTU Ğ*, Seyhan DURA**, Rahim KUCUR*, Şamil ECİRLİ** ÖZET Bu çalışmada kemoterapi alan kanser hastalarında sıkl ıkla

Detaylı

M. Erkan ÖZCAN*, Faruk GÜRGEN**, Cafer TÜRKEŞ*** ÖZET. pecya SUMMARY

M. Erkan ÖZCAN*, Faruk GÜRGEN**, Cafer TÜRKEŞ*** ÖZET. pecya SUMMARY Şizofrenili Hastalarda Ba şaçıkma Davran ışlar ı M. Erkan ÖZCAN*, Faruk GÜRGEN**, Cafer TÜRKEŞ*** ÖZET Ayaktan izlenen 50 şizofrenili hastada başaçıkma davran ışların ı incelemek üzere yar ı-yap ılandırılm

Detaylı

pecya Kadınlarda Karpal Tünel Sendromu

pecya Kadınlarda Karpal Tünel Sendromu Ülkü TÜRK*, C. Yıld ırım TÜRK**, Sernur YORULMAZ*** ÖZET Bu prospektif klinik çal ışmada karpal tünel sendromu tanıs ı alan 92 kadın hastanın hikayeleri, semptomlar ı, klinik ve laboratuar bulguları değerlendirilmiştir.

Detaylı

Esrar ve meperidin (Petidin) kullanım bozukluğu nedeni ile yatarak tedavi gören hastaların özeliklerinin karşılaştırılması

Esrar ve meperidin (Petidin) kullanım bozukluğu nedeni ile yatarak tedavi gören hastaların özeliklerinin karşılaştırılması 20 Esrar ve meperidin kullanım bozukluğu nedeni ile... Esrar ve meperidin (Petidin) kullanım bozukluğu nedeni ile yatarak tedavi gören hastaların özeliklerinin karşılaştırılması E. Cüneyt EVREN, 1 Kültegin

Detaylı

Abdülkerim YILMAZ *, F. Mutlu KUKUL GÜVEN **, İlhan KORKMAZ ***, Salih KARABULUT ****

Abdülkerim YILMAZ *, F. Mutlu KUKUL GÜVEN **, İlhan KORKMAZ ***, Salih KARABULUT **** Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Serviste Akut Zehirlenmelerin Retrospektif Analizi Retrospective Analysis of Acute Poisonings in the Emergency Department Abdülkerim YILMAZ *, F. Mutlu KUKUL

Detaylı

Migrenli ergenlerde yaşam kalitesi

Migrenli ergenlerde yaşam kalitesi Üneri ve ark. 137 Migrenli ergenlerde yaşam kalitesi Özden Ş. ÜNERİ, 1 Nesrin ŞENBİL, 2 Sevil TURGUT 3 ÖZET Amaç: Migren sık görülen kronik bir sağlık sorunudur. Bu hastalık sık görülmesine karşın, literatürde

Detaylı

Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi

Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013; 12(1):35-42 Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi [Relationships between Using Other Substances

Detaylı