AB KATILIM ÖNCESİ ARACI KIRSAL KALKINMA BİLEŞENİ (IPARD) KAPSAMINDA TÜRK TARIMINDAKİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ º. Fatih Feramuz YILDIZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB KATILIM ÖNCESİ ARACI KIRSAL KALKINMA BİLEŞENİ (IPARD) KAPSAMINDA TÜRK TARIMINDAKİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ º. Fatih Feramuz YILDIZ"

Transkript

1 AB KATILIM ÖNCESİ ARACI KIRSAL KALKINMA BİLEŞENİ (IPARD) KAPSAMINDA TÜRK TARIMINDAKİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ º Fatih Feramuz YILDIZ 1. Giriş Avrupa Birliği (AB), yıllarında uygulamaya sokmak üzere Katılım Öncesi Aracı (IPA) adı altında yeni bir program hazırlamıştır yılları arasında uygulanan SAPARD (Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin Özel Katılım Programı), ISPA (Katılım Öncesi Yapısal Politika Aracı), PHARE (Polonya ve Macaristan Ekonomilerinin Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Destek Programı) ve daha çok Balkan Ülkeleri için uygulanan CARDS (Yeniden Yapılanma, Kalkınma ve İstikrar İçin Birlik Yardımı) Programlarının bir karışımı olarak planlanan IPA Programı kapsamında beş farklı bileşen bulunmakla birlikte kırsal kalkınma bileşeni olan IPARD, Türk tarımı ve kırsal alandaki nüfus üzerinde etkili olacaktır. Bu bağlamda, Türk tarımında bazı olumlu ve olumsuz gelişmeler olması beklenmektedir. Bu çalışmada ise bu değişim ve dönüşüm sürecinin nasıl atlatılması ve nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair önerilere yer verilmektedir. 2. IPA Programı yılları arasında yürürlükte olacak olan IPA Programının bütçesi yaklaşık olarak 15 milyar civarında olacaktır. Türkiye, Hırvatistan ve adaylığı yeni kabul edilen Makedonya ile potansiyel diğer aday ülkeler için uygulanacak olan IPA nın beş tane bileşeni vardır. Bunlar; - Kurumsal Kapasite Geliştirme, - Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği, - İnsan Kaynaklarını Geliştirme, - Bölgesel Kalkınma ve - Kırsal Kalkınma (Instrument for Pre-Accession Rural Development, IPARD). Özellikle son iki bileşen çerçevesinde Türk tarımının AB fonlarından faydalanması ihtimal dahilindedir. Kurumsal Kapasite Geliştirme Bileşeni aslında kamu yönetimi, adalet ve içişleri, eğitim ve sağlık ile insan hakları ve sivil toplum gelişimi konularda yapılacak olan º Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türktarım Dergisi, Sayı: 167, s.20-28, 2006, Ankara AB Uzmanı (Gıda Müh., MBA), TKB DİATK,

2 reformları öngörmektedir. Bunlar aracılığı ile etkin bir kamu yönetiminin oluşması ve mali kontrolün daha verimli olması düşünülmektedir. Çevresel politikalar ile ulaştırma, bilgi, enerji ve diğer iletişim ağlarının geliştirilmesi de bu bileşen kapsamındaki diğer konulardır. Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği Bileşeni ise üye ve aday ülkeler arasında işbirliğinin, sınırlar ötesine taşınarak, bölgeler arasında karşılıklı işbirliğine gidilmesi ve uluslar üstü bir anlayışla çalışılmasını amaçlamaktadır. İnsan Kaynaklarını Geliştirme Bileşeni ise işçilerin ve girişimcilerin adaptasyonu, istihdam, sosyal kapsam, bilimsel ve mesleki eğitimler ile insan sermayesine yatırım, ortaklıklar yoluyla yatırım yapılması ve bunlara ilişkin kapasitelerin geliştirilmesi gibi hedefleri kapsamaktadır. Bu çerçevede yılları arası için İnsan Kaynakları Geliştirme Programı hazırlanacaktır. Ancak bundan daha önce de Ortak Kapsam Memorandumu ve Ortak Değerlendirme Belgesi gibi aşamaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bölgesel Kalkınma Bileşeni ise ulaştırma, çevre, enerji, sağlık ve eğitimine ilişkin altyapıların tamamlanması ve özellikle de KOBİ lerin (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) desteklenmesi odaklıdır. İstatistiki Bölge Birimi Sınıflamasına (NUTS) göre Düzey 2 seviyesinde (NUTS II) hazırlanacak olan Bölgesel Kalkınma Planı çerçevesinde, Bölgesel Kalkınma Ajansları kurulması düşünülmektedir. Bu ajanslara ilişkin olarak Devlet Planlama Teşkilatı nın (DPT) hazırlamış olduğu kanun tasarısı halihazırda Türkiye Büyük Millet Meclisi nde (TBMM) görüşülmektedir. Her bir bölgesel kalkınma planı için 2 milyar ya varan bütçeler kullandırılması düşünüldüğünde, bu yeni yapıların gücü bir kez daha anlaşılacaktır. Bölgesel kalkınma alanında, özellikle tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınmaya dönük projelerin hazırlanmasına olanak sunulduğu da hatırlanırsa, Türk tarım sektörü için bu projelerin önemi bir kez daha ortaya çıkacaktır. Fakat, bu ajansların, ileride üyelikle birlikte Ödeme Kuruluşuna dönüşecek olan IPARD Ajansı ile karıştırılmaması gerekmektedir. Bölgesel Kalkınma Ajanslarının uygulama ajanslarına dönüştürülmesi ve insan kaynakları ile bölgesel kalkınma bileşeni çerçevesinde hareket etmesi düşünülmektedir. Bunun gerçekleşmesi için de ilgili diğer kurumların yanı sıra başta DPT ve İŞKUR un karşılıklı güvene dayalı bir işbirliğine gitmesi gerekmektedir. 3. IPARD Bileşeni IPARD, ilkeler ve uygulama açısından daha önceki 8 yeni üye ülke ile birlikte Bulgaristan ve Romanya gibi diğer aday ülkeler için uygulanan SAPARD Programıyla büyük benzerlikler taşımaktadır. Bu bileşenin temel amacı; Ortak Tarım Politikası (OTP) ile ilgili müktesebatın hazırlanmasına ve aday ülkelerdeki tarım sektörü ile kırsal alanların sürdürülebilir

3 bir biçimde adaptasyonu için bazı önceliklere ve sorunların çözümüne katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda desteklenecek faaliyetlerde öncelikler; pazar verimliliği, kalite ve sağlık standartlarının iyileştirilmesi ile kırsal alanlarda yeni istihdam oluşturulması gibi konulara verilmektedir. IPARD, IPA içerisindeki diğer bileşenlerden farklı olarak, fonların tüm mali kontrolünün aday ülkeye tevdi etmekte yani Geliştirilmiş Merkezi Olmayan Uygulama Sitemi (EDIS) getirmektedir. Bu sistem; ulusal akreditasyon ve akredite olan kuruluşun izlenmesi Komisyon tarafından akredite olmuş IPARD Ajansına fon yönetiminin devri ve uygulamaların daha sonra denetlenmesi gibi ilave unsurları öngörmektedir. Yani, IPA nın diğer bileşenlerinin aksine IPARD için bir ajans kurulması zorunluluktur. Bu bağlamda, DPT nin koordinasyonunda kurulan ve daha sonraları ismi Kalkınma Ajanslarına çevrilen Bölgesel Kalkınma Ajanslarının kurulmasında AB den gelen bir zorunluluk ve dayatma yoktur. IPARD ile ilgili olarak farklı bir programlama ve uygulama mekanizması vardır. Buna göre; (i) programlama işlevinde, fonların hangi faaliyetlere (tedbirlere) yönelik projeler için ve hangi koşullarda kullanılabileceğini gösteren bir Kırsal Kalkınma Planının hazırlanması ve bu planın AB Komisyonu ile müzakere edilerek onaylanması ve (ii) uygulama işlevi için ise, öngörülen tedbirlerin her birisi için ayrı ayrı akredite edilen bir IPARD Ajansının (Kırsal Kalkınma Uygulama ve Ödeme Ajansı) kurulması gerekmektedir. Kırsal Kalkınma Planındaki önceliklerin ve bu öncelikler altında desteklenecek faaliyetlerin (tedbirlerin) belirlenmesinde, sektör analizi büyük öneme sahiptir. Sektör analizinde; sektördeki üretici/çiftçi, işleme sanayi, pazar ve ticaret ve hükümet politikalarındaki mevcut durumun tanımı, bunların AB standartlarına ulaşma düzeyinin analizi, geçmişteki eğilimler ve geleceğe yönelik muhtemel gelişmeler ile sektör düzeyinde güçlü ve zayıf yanların tanımlanması ve sektör için tavsiyelerin yer aldığı sonuçlar yer almalıdır. SWOT analizinin de mutlak surette yapılmış olması tavsiye edilir. IPARD ın uygulanmasının, SAPARD uygulaması ile aynı olması beklendiğinden, planı ve programı hazırlamak, Komisyonla müzakere etmekten sorumlu bir Yönetim Otoritesinin (Yönlendirme ve İletişim Komitesi) belirlenmesi gereklidir. Programın izlenmesi için ayrıca bir İzleme Komitesi kurulması gerekmektedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları, sosyal taraflar ve Avrupa Komisyonunun temsilcilerinden oluşan İzleme Komitesi esas itibarı ile yardımın ve uygulamanın etkinliği ve kalitesini temin etmekle yükümlüdür. AB den kırsal kalkınma için ayrılacak fonların kullanılması için IPARD Ajansının kurulması bir zorunluluktur. Bu ajans, AB

4 OTP harcamalarının yapıldığı Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonunun (FEOGA) Garanti Bölümünde öngörülen hesapların ibrasına yönelik işlemler (son denetim, hesapların ibrası ve uygunluğu kararı) gibi kapsamlı uygulamalardan sorumlu olmaktadır. İşlemler ve sorumluluklar FEOGA ile aynı olduğundan, IPARD Ajansından adaylık sürecinde gerekli deneyimi kazanması ve üyelik sonrasında, FEOGA dan sorumlu Ödeme Kuruluşu yapısına dönüştürülmesi beklenmektedir. Uygulama ve ödeme gibi iki ayrı işlevi bulunana IPARD Ajansının temel görevlerini; (i) Başvuruların istenmesi ve planda belirlenen kriterler kapsamında projelerin seçimi, (ii) Ödemelerin onaylanması, (iii) Ödemelerin yapılması, (iv) Ödemelerin muhasebesi, (v) Proje öncesi ve sonrası kontrollerin yapılması ve (vi) Raporlama şeklinde özetleyebiliriz. Ajansın mutlak surette, doğrudan ajans başkanına bağlı olarak çalışan bir İç Denetim Birimine ve veritabanı bazında çalışan bir bilgi işlem sistemine sahip olması gerekmektedir. Kırsal kalkınma ile ilgili olarak görev yapacak olan bu kurumun yerel düzeyde il veya bölge ofislerinin olması da önemli bir gerekliliktir. Öncelikle, İç Denetimi Biriminin IPARD Ajansı içinde yaptığı Kurumsal Değerlendirme Raporuna bağlı olarak bir ulusal akreditasyon yapılmalıdır. Aday ülke tarafından akredite edilen IPARD Ajansı daha sonra AB Komisyonunca da akredite edilir ve kırsal kalkınma odaklı AB fonlarının işlerliğini sağlayacak olan projelerin uygulanmasına başlanılır. Bu konuda Türkiye deki çalışmalar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (TKB) uhdesinde yürütülmektedir. Buna göre; AB Türkiye Mali İşbirliği çerçevesinde kabul edilen 2004 Projesi ile Kırsal Kalkınma Planının hazırlanması ve kurumsal kapasite gelişiminin sağlanması hedeflenmektedir Projesi ile de IPARD Ajansının kurulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, TKB tarafından hazırlanan ve diğer kurum ve kuruluşlarınca üzerinde görüş bildirilen IPARD Ajansı (Tarım ve Kırsal Kalkınma Ödeme Kurumu) kanun tasarısının 2006 yılı ilkbaharında TBMM de kabul edilerek yasalaşması beklenmektedir. 4. SAPARD Ülkelerindeki Gelişmeler Üye olan son 8 ülke ile Bulgaristan ve Romanya dan oluşan SAPARD Ülkelerinde mutlak surette bir SAPARD Ajansı kurulduğu görülmektedir. Daha sonra bu SAPARD Ajanslarının hepsi üyelikle birlikte Ödeme Kuruluşuna dönüşmüştür. Bu ülkelerden Polonya, 1.8 milyon tarım işletmesi, ortalama 8 ha işletme büyüklüğü ve 29,6 milyon ton hububat üretimi ile 10 yeni AB üyesi ülke içinde tarımsal ağırlığı olan bir ülke olup Türkiye ile benzer özelliklere sahiptir. Polonya daki toplam nüfusun %35 den fazlası (15 18 milyon) kırsal alanda yaşamakta

5 ve tarımın istihdam içindeki payı da %18 civarındadır. Adaylık sürecinde Polonya SAPARD Ajansı olarak görev yapan ARMA (Tarımda Yeniden Yapılanma ve Modernizasyon Kuruluşu), üyelikle birlikte Ödeme Kuruluşuna dönüşmüş ve kırsal kalkınma desteklerinin yanı sıra balıkçılık destekleri, DGD ve Polonya nın ulusal kaynaklarından karşılanan ödemeleri de yürütmeye başlamıştır. SAPARD Ajansı döneminin ilk başlarında yıllık olarak 100 milyon AB desteği aktaran ARMA, zaman içerisinde bu rakamın 170 milyon ya çıkmasında da önemli rol oynamıştır. Bu bağlamda ARMA örneğinin başarılı olduğu söylenebilir. Yine de ARMA nın AB fonlarının aktarmadaki başarısı %82 düzeyinde kalmıştır. En geç (35 ay) akredite edilen SAPARD Ajansına sahip olan Macaristan da sıkıntılı bir süreç yaşanmıştır. Macaristan Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı nın devre dışı kalması ve diğer kamu kuruluşlarının etkin olmasından dolayı sahipsiz kalan SAPARD Ajansı hazırlıkları hep AB Komisyonu nun ve Brüksel in itelemesi ile güçlükle yürütülebilmiştir. Üyelikten önce SAPARD Ajansı ile Tarımsal Müdahale Merkezi (AIC) ile birleşerek Tarım ve Kırsal Kalkınma Ajansı (ARDA) adını almıştır. GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) içindeki tarım payı yaklaşık olarak %5 civarında olan Macaristan, SAPARD Ajansı aracılığı ile yıllık olarak yaklaşık 55 milyon AB desteği almıştır. Bu rakamın düşük olması SAPARD Ajansının geç kurulmasından dolayıdır. Bu nedenle Macaristan için ayrılan AB desteğinin sadece %62 si kullanılmıştır. Bu oranlar açısından diğer SAPARD Ajanslarına bakıldığında; Estonya da ARIB için %91, Letonya da RSS için %92, Çek Cumhuriyeti nde SAIF için %95, Slovakya da APA için %83 ve Slovenya da AAMRD için %99 olarak görülmektedir. Litvanya SAPARD ajansı NPA ise %94 civarındaki bu oranı; SAPARD kapsamında ilk başta sadece 5 tedbirin seçilip akredite edilmesine ve tarımsal işletmelere yatırım, tarımsal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması ile kırsaldaki ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi gibi tedbirlere gelen başvuruların sayıca çok olmasına ve dolayısıyla da kabul edilme yüzdesinin fazla olmasına borçludur. Ancak diğer SAPARD ülkelerinde olduğu gibi Litvanya da da, ormancılık ve çevreyle dost tarımsal üretim gibi tedbirlere pek başvuru gelmemiştir. En erken (18 ay) akredite edilen ajans olan Bulgaristan SAPARD Ajansı SFA ise ilk başlarda kuruluş aşamasında iken çok başarılı bir akreditasyon süreci geçirmiş olmasına rağmen zaman içerisinde bu hızını kaybetmiş ve etkinliğini yitirmiştir. Bu nedenle de AB fonlarının kullanılma yüzdesi %61 de kalmıştır. Romanya SAPARD Ajansı için bu rakam ancak %50

6 dolayındadır. Yani Romanya, üyelik öncesinde kendisine ayrılan AB kaynaklı kırsal kalkınma fonlarının ancak yarısını değerlendirebilmiştir. Türkiye ile benzer olan Polonya örneğine tekrar dönecek olursak, adaylık sürecinin ve müzakerelerin başlamasından önce Polonya nın temel tarım problemlerinin şunlar olduğu görülmektedir: - Tarımsal verimliliğin düşük olması, - Kırsal alanlardaki işsizlik ve yoksulluk, - Kırsal nüfusun eğitimsiz olması, - Devlet desteklerine bağımlılığın yüksek olması, - Tarım işletmelerinin küçük olması (geçimlik ve yarı-geçimlik), - Temel gıda üretiminin dahi ilkel metotlarla yapılması ve - Kırsal altyapının yetersiz olması. Ancak, AB macerasının başlaması ile Polonya, bu sorunlarını kısmen de olsa çözmeye başlamıştır. SAPARD Ajansı nın (ARMA) kurulması ve AB kaynaklarının aktarılması ile birlikte ortalama çiftlik büyüklüğü artmış, üretim oranları yükselmiş, gıda işleme endüstrisi çarpıcı bir şekilde gelişmiş, gıda ihracatı artmış ve belki de SAPARD Programı nın en olumlu etkisi olarak gösterilen kırsal altyapı iyileşmesi sağlanmıştır. İşte tüm bu süreçte toplam olarak 1.2 milyar AB desteği alınmıştır. Bu rakama, ulusal kaynaklardan ayrılan pay ile kırsal kalkınma projelerine başvuran faydalanıcıların katkısı da eklendiğinde, toplam 2.7 milyar civarında bir bütçenin Polonya kırsalının geliştirilmesi için harcanmıştır. Adaylık sürecindeki bu başarısı ve SAPARD Ajansının olumlu etkisi sonucu Polonya hükümeti müzakere sürecinden en avantajlı çıkan aday ülke olmuştur. Bu bağlamda, üyelik sonrası yılları için 7.2 milyar tutarında bir kaynağın Polonya tarımına aktarılması gündeme gelmiştir. Hazırlanan plana göre bu rakamın %40 ı doğrudan ödemeler, %32 si kırsal kalkınma, %17 si sektörel uygulama programları ve nihayetinde %11 i de piyasa düzenlemeleri ile ihracat geri ödemeleri için kullanılacaktır. Bu başarısını müzakereler sırasında da devam ettiren Polonya, bazı ürünler için belirlenen kota ve prim miktarlarında istediği oranı almayı bilmiştir. Öyle ki Polonya neredeyse Hollanda ve İtalya kadar yüksek bir süt kotasına (yaklaşık 9 milyon ton) sahip olmuştur. Üyelikten sonraki 5 yıl içinde, yarı geçimlik tarım işletmeleri için yıllık 1250 destek almayı başaran Polonya, özellikle hayvan refahı ve çevrenin korunması gibi başlıklarda da AB desteği

7 almayı garantilemiştir. Özellikle süt sektöründe büyük bir ilerleme sağlayan Polonya da; üretim konsantrasyonu artmış, her bir baş inek için olan verimlilik yükselmiş, AB ve 3.ülkelere olan ihracat hızla artmış ve süt fiyatları göreceli olarak yükselmiştir. 5 yıl öncesine kadar üretilen sütün sadece %20 si AB standartlarında olan Polonya da bu oran artık %90 lar civarındadır. Bu başarının arkasında SAPARD kapsamında uygulanan tarımsal işletmelere yatırım tedbirinin etkin olarak değerlendirilmesi ve kalite artırmaya yönelik yatırımların gerçekleşmesi gösterilebilir. SAPARD Programının başladığı yıl olan 1999 da Polonya da sadece 555 organik tarım çiftliği varken, 2003 te bu sayı 2286 ya (sertifikalı üretim yapan çiftlik olarak) çıkmıştır. Dolayısıyla, tüm sektörler baz alındığında, 2003 yılında Polonya nın AB ülkelerine olan tarım ürünleri ihracatı %43 artmıştır. Aynı yıl içinde Polonya nın ulusal parası (zloty) %20 değer kazanmıştır da %3.4 olan tarımın GSYİH daki oranı, 2003 te %2.3 e kadar düşmüştür. 5. Değişen AB Tarım Politikaları ve Türk Tarımı AB Ortak Tarım Politikası zaman içerisinde değişmekte ve AB bütçesi içerisindeki yeri de farklılaşmaktadır. Bu bağlamda, FEOGA Garanti Bölümü içerisindeki tarımsal desteklerin yıllara göre dağılımında da önemli değişimler yaşanmıştır. Buna göre, 1988 yılında AB FEOGA Garanti Bölümü desteklerinin yaklaşık %35 i yeniden yapılanmaya ayrılırken, %20 si doğrudan desteklere ile üretim kaynakları desteklere ve geri kalan %45 lik kısım da piyasa düzenlemeleri ve diğer müdahale desteklerine ayrılmıştır (Grafik 1). Ancak zaman içerisinde yeniden yapılanma destekleri azalmış ve nihayetinde 2002 yılında %10 a kadar gerilemiştir. Benzer bir şekilde aynı sürede piyasa destekleri ile müdahaleler de %4 lere kadar düşmüştür. Öte yandan doğrudan destekler artan bir eğilim göstermiş ve 2002 de %70 lerin üstünde bir paya sahip olmuştur yılı OTP Reformu (Mac Sharry Düzenlemeleri) ile FEOGA nın Garanti Bölümünden kırsal kalkınma destekleri verilmeye başlanmıştır yılı düzenlemeleri ile bu desteklerin gittikçe arttığı görülmektedir de %10 dan daha fazla paya sahip olan kırsal kalkınma destekleri artık en önemli tarımsal düzenleme haline gelmiştir. Bu nedenden dolayı AB FEOGA Garanti Bölümü kırsal kalkınma destekleri ile Yönverme Bölümü desteklerinin, Avrupa Tarımsal Kırsal Kalkınma Fonu (EAFRD) başlığı altında toplanmasına karar verilmiştir. Grafik 2 de ise AB nin ihracat geri ödemesine ayırdığı harcamanın yıllara göre olan değişimi görülmektedir. Buna göre, 90 lı yılların başında 10 milyar civarında olan ihracat geri ödeme destekleri zamanla hızla azalmış ve 2001 de 3,5 milyar ya kadar düşmüştür. Hazırlanan şeker reformu yasasından sonra bu rakamın 2 milyar ya kadar düşmesi beklenmektedir. Bu çerçevede, AB de tarımsal desteklerin azaldığı ve bir dönüşüm içerisinde olduğu gerçektir. Buna

8 paralel olarak, üye ve aday ülkelerde de değişiklikler olması olasıdır. Tarama sürecine giren Türkiye nin, müzakere sürecinde tarımsal anlamda dönüşüme uğraması kaçınılmazdır.

9 Grafik 1. FEOGA Garanti Bölümü Desteklerinin Yıllara Göre Değişimi (Kaynak : J.Plewa, 2005) 100% 80% 60% 40% 20% 0% Yeniden Yapılanma Doğrudan Destekler Piyasa Müdahale Destekleri Kırsal Kalkınma

10 Grafik 2. AB de Yapılan Toplam İhracat Geri Ödemesinin Yıllara Göre Değişimi (Kaynak : J.Plewa, 2005) Toplam İhracat Geri Ödemesi (milyon ) şeker reformu sonrası

11 Grafik 3. AB 15 Ülkeleri ve Türkiye deki Bazı Ürünlerin Fiyat Seviyelerinin Yüzdesel Karşılaştırılması (Kaynak : K.Bauer, 2005) AB 15 ve Türkiye İçin Üretici Fiyatları Seviyesi (2003) 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% AB 15 Fiyat Düzeyi Buğday Mısır Yağlı Tohumlar Patates Süt Sığır Eti Kümes Hayvanları Eti Koyun Eti AB standartlarındaki kalitede süt üretilmesi durumundaki fiyat farkı

12 AB tarım piyasaları ile mücadele etmek ve bir anlamda ayakta kalma mücadelesi vermek zorunda kalacak olan Türk tarımının karşısındaki en büyük engel, rekabetçi bir sektörün olmamasıdır. Türk tarımı, kendini yenilemeli ve rekabetçi bir yapıya kavuşmalıdır yılı verilerine göre Türkiye deki birçok ürünün fiyatları AB 15 fiyatlarından çok fazladır (Grafik 3). Süt fiyatlarının AB 15 fiyatlarından az olması bizi aldatmamalıdır. AB standartlarında süt üretilmesi gerektiği düşünülürse Türkiye deki süt fiyatlarının yine AB 15 ten yüksek olması beklenmektedir. Buna göre; Türkiye de üretilen sütün fiyatı, AB süt fiyatlarının %80 i civarında iken, AB standartlarında ve kalitesinde üretim yapılması durumunda AB 15 fiyatlarından daha pahalıya mal olmaktadır. Patates, buğday ve sığır eti fiyatları da AB 15 düzeyinin çok üstünde olmakla birlikte, bunun arkasında girdi maliyetlerinin ve yem fiyatlarının yüksek olması söylenebilir. Mısır ve yağlı tohumlar için de benzer şeyler söylenebilir. Kümes hayvanları et fiyatları hemen hemen AB 15 ile aynı iken, koyun etinde Türkiye deki fiyatlar AB 15 e göre nispeten daha ucuzdur. Ancak, müzakere süreci ve IPARD Programı boyunca Türkiye deki fiyatların AB deki düzeylere yaklaşması beklenebilir. AB 15 ile Türkiye ve Polonya daki üretici desteklerinin değişimine ilişkin bir başka projeksiyonda (Grafik 4) ise AB 15 ülkelerinde bu oranın %40 lar civarında seyrettiği görülmektedir. Oysa Türkiye için bu desteklerin 1998 yılında % arası, 2000 yılında %5 dolayında ve 2003 te ise yeniden %25 ler civarında olduğu görülmektedir. Öte yandan Polonya da bu oran, 1998 yılında Türkiye deki yakın bir düzeyde iken sürekli olarak azalma göstererek 2001 de %15 düzeyine ve bu eğilimin devam etmesi sonucunda da 2003 te %10 seviyesine kadar düşmüştür. Her ne kadar AB Komisyonu karşı çıksa da şahsi kanaatime göre Türkiye nin AB ye olası üyeliğine kadar mutlak surete üreticinin desteklenmesine ihtiyaç vardır. AB düzeyinde üretim miktarına ve AB standartlarında kaliteye ulaşılması için önümüzdeki müzakere sürecinde, en azından ulusal kaynakları kullanarak, Türk çiftçisi ve üreticisi desteklenmelidir. Ancak bunu yaparken AB ve DTÖ kıskacı dikkate alınmalı ve daha çok kırsal kalkınmaya dönük girişimler desteklenmeli, kaliteyi ve verimi artırıcı tedbirler uygulanmalıdır. Tüm bunları yaparken, kalıcı olan ve altyapısal dönüşümleri sağlayacak destekler sağlanmalıdır. AB, her ne kadar kendi kaynakları ile OTP ye aykırı destekleme yapılmasına karşı çıksa da diğer aday ülkeler gibi Türkiye ye de bazı desteklerde bulunmaktadır. Aşağıda yer alan Grafik 5 te ise yıları için AB tarafından Türkiye ye aktarılan Katılım Öncesi Destekler görülmektedir. Buna göre; 2002 de 120 milyon civarında olan AB Katılım Öncesi

13 Yardımı, 2003 te 150 milyon civarına, 2004 te 250 milyon düzeyine ve 2005 te de 300 milyon ya ulaşmıştır. Bu rakam 2006 da 500 milyon tutarında olacaktır. Grafik 4. Türkiye ve Polonya ile AB 15 Ülkelerindeki Üretici Desteklerinin Karşılaştırılması (Kaynak : K.Bauer, 2005) Tahmini Üretici Destekleri Yüzdesi 50 % Türkiye AB-15 Polonya Grafik Yıları Arasında Türkiye İçin Ayrılan AB Katılım Öncesi Desteği (Kaynak : K.Bauer, 2005) Türkiye İçin Katılım Öncesi AB Yardımı Milyon

14 AB Katılım Öncesi Yardımlar haricinde yılları için geçerli olan IPA Programı da Türkiye için önemli bir fırsattır. Her ne kadar son 10 üye ülkeye ayrılan kaynaklar kadar olmasa da Türkiye, IPA ve özellikle IPARD tan maksimum oranda faydalanmalıdır yılı Aralık ayındaki AB zirvesinde Makedonya nın da aday ülke olarak kabul edilmesiyle birlikte, IPARD Programından Türkiye ye düşecek olan pay azalacaktır. Özellikle Hırvatistan ın IPARD Ajansını kurma yolunda önemli mesafe kat etmesi ve 2006 da bu ajansı akredite ederek, AB kırsal kalkınma fonlarını aktarması hesaba katılacak olursa Türkiye nin kaybedecek zamanının kalmadığı bir kez daha idrak edilecektir. AB Katılım Öncesi Destekleri ve IPARD fonlarının aktarılmasını öngören kırsal kalkınma projeleri ile kısmen de olsa bir değişim sürecine girecek olan Türk tarımı, bir dönüşüm periyodunun arifesindedir. Bu dönüşümü yaparken, piyasa müdahale önlemlerinden daha çok, kalıcı olan ve altyapısal gelişimi sağlayacak olan tedbirler alınmalıdır. Türkiye, ancak kendi tarımını AB ye uyumlaştırırsa üyelikten kazançlı çıkacaktır. Aksi halde, OTP ye uyumunu gerçekleştiremeyen Türk çiftçisi ve köylüsü zor durumda kalacaktır. AB tarım politikalarına uyum sağlamak elbette OTP ye teslim olmak demek değildir. Bilakis, AB OTP si ile gelecek olan tehlikelerin önceden görülüp tedbir alınması ve bu bağlamda da oluşacak olan fırsatların iyi kullanması dönüşümü tetikleyecek etmenlerdir. Kısmen de olsa bunu sağlayan Polonya, 2003 verilerine göre, tarımsal desteklerin temel yapısına bakıldığında Türkiye ye oranla AB ile daha uyumlu bir yapıdadır (Grafik 6). Grafik 6. Türkiye, Polonya ve AB 15 deki Tarımsal Desteklerin Temel Yapısı (2003 Yılı) (Kaynak : K.Bauer, 2005) 100% 80% Türkiye, Polonya ve AB 15 de Tarımsal Destekleme Politikasının Temel Yapısı (2003 Yılı) 60% 40% Diğer Destekler Piyasa Fiyatı Desteği 20% 0% Türkiye AB -15 Polonya

15 6. Türkiye İçin Öneriler ve Sonuç Türkiye nin AB macerasının en dinamik olduğu şu günlerde ön tarama, ayrıntılı tarama ve nihayetinde de müzakere aşamaları tecrübe edilecektir. Adaylık sürecinde Türkiye nin destek alabileceği en önemli mali araç olan IPARD ın çok iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle de IPARD Ajansı nın, AB Komisyonu nca akredite edilecek bir yapıda ve süratle kurulması gerekmektedir. Yukarıda özetlenen AB desteklerinin değişimi sürecinden de anlaşılacağı üzere yerinde durmayan bir OTP ve AB ye uyum sağlamak söz konusudur. Bunu başarmak için de AB ile uyumlu bir tarım sektörünün oluşturulması elzemdir. Bu yeniden yapılanma ve oluşumu gerçekleştirecek olan kurumsal yapılanma ise IPARD Ajansı dır. Aşağıda yer alan tabloya bakıldığında (Tablo 1), yeni 10 üye ülkenin eski üye ülkelere olan uyumu görülmektedir. Buna göre; AB 25 te GSYİH içinde tarımın payı %1.6 civarındadır. Tarımda çalışan nüfus açısında bakıldığında ise Polonya, Litvanya ve Letonya gibi yeni üye ülkelerdeki toplam istihdamda tarımın önemli bir yer tuttuğu anlaşılmaktadır. Öte yandan bu durum eski üye ülkelerden Portekiz ve Yunanistan için de benzer yüksek düzeyde olarak kabul edilebilir. Polonya ve Macaristan dışındaki yeni üyelerin kırsal nüfusları ve tarımla ilgili sektörlerde çalışan kişi sayısı AB 15 ile yakın seviyededir. Buna karşın, kırsalda yaşayan kişi başına düşen GSYİH ile tarımla uğraşan çiftçi hane halkı için olan GSYİH rakamları, AB 15 ülkelerinden azdır. Tüm bunlara bakıldığında, yeni 10 üye ülkenin, AB 15 ülkeleri ile giderek daha benzeşmekte olduğu görülmektedir. Türkiye nin yapması gereken temel şey, Polonya ve Macaristan gibi kısmen de olsa Türkiye ile benzer olan yeni üye ülkelerin üyelikle birlikte geçirdikleri dönüşümün net izlenmesi ve Bulgaristan ve Romanya gibi potansiyel üye aday ülkelerdeki uygulamaların tespit edilmesidir. AB ye aday hiçbir ülke için bu kadar canlı ve somut örnekler yoktu. Türkiye bu fırsatı iyi kullanmalı ve özellikle son 10 üye ülke ile Romanya ve Bulgaristan gibi 2 aday ülkenin tecrübelerinden mutlak surette faydalanmalıdır. Bu bağlamda, Polonya örneğinden çıkarılması gereken derslerin başında etkili bir tarım yönetimi ve sektörel işbirliği gelmektedir. Buna göre; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın sosyal paydaşlarla ve tarımsal Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile işbirliğine girmesi, Bakanlığın insan kaynağı olan personeline yatırım yapması ve artık tarım, gıda, kırsal kalkınma, hayvancılık ve ilgili diğer alanlarda yetkili tek otorite olması gerekmektedir. Bu bağlamda DPT, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (STB), Şeker Kurumu ile Tütün Kurumu ve belediyeler gibi bazı kuruluşlara dağılmış bulunan yetki ve sorumluluklar TKB bünyesinde toplanmalıdır.

16 Tablo 1. AB 25 Ülkelerinde GSYİH, Tarımsal Nüfus ve Kırsal Nüfusa İlişkin Veriler (Kaynak : FAO, Birleşmiş Milletler ve AB Komisyonu 2003 yılı verilerinden uyarlanarak hesaplanmıştır) ÜLKELER GSYİH içinde Tarımın Oranı (%) Tarımla İlgili Alanlarda Çalışan Nüfus Tarımla İlgili Alanlarda Çalışan Nüfus Tahmini Kırsal Nüfus Ortalama Arazi Büyüklüğü (ha) Kırsalda Yaşayan Kişi Başına Düşen GSYİH Çiftçi Hane Halkı Başına Düşen GSYİH Yüzdesi (%) AB 25 1,6 5,2 10,082, ,934,000 18, ,408 BELÇİKA 1,0 1,7 70, ,000 25,4 9,189 37,282 ÇEK CUMHURİYETİ 1,1 4,5 212,000 2,602,000 66, ,782 DANİMARKA 1,6 3,3 89, ,000 54,7 2,901 25,359 ALMANYA 0,7 2,4 871,000 9,516,000 41,2 1,402 15,323 ESTONYA 2,2 6,3 37, ,000 21,6 1,067 11,368 YUNANİSTAN 5,4 16,3 654,000 4,239,000 4,3 2,428 15,739 İSPANYA 3,6 5,6 934,000 9,611,000 21,2 3,185 32,773 FRANSA 2,0 4,3 1,042,000 14,157,000 45,3 1,996 27,125 İRLANDA 1,9 6,4 113,000 1,600,000 32,3 1,332 18,862 İTALYA 2,2 4,7 1,040,000 18,596,000 6,4 1,546 27,646 GÜNEY KIBRIS R.Y. 3,7 5,2 17, ,000 3,5 1,856 27,077 LETONYA 2,1 14,6 146, ,000 10, ,952 LİTVANYA 2,6 18,7 276,000 1,135,000 9, ,197 LÜKSEMBURG 0,5 2,4 5,000 36,000 52,3 2,856 20,563 MACARİSTAN 2,7 5,4 211,000 3,334,000 5,6 1,059 16,742 MALTA 1,6 2,5 4,000 31,000 1,0 3,278 25,408 HOLLANDA 2,0 2,7 218,000 5,409,000 23,5 1,544 38,238 AVUSTURYA 1,2 5,5 204,000 2,777,000 16, ,385 POLONYA 2,3 18,2 2,485,000 14,625,000 7, ,467 PORTEKİZ 2,5 12,8 657,000 4,471,000 9, ,297 SLOVENYA 1,6 8,4 75, ,000 6, ,980 SLOVAKYA 1,2 6,0 130,000 2,274,000 29, ,511 FİNLANDİYA 1,0 5,3 126,000 2,044,000 29, ,958 İSVEÇ 0,6 2,5 111,000 1,474,000 46, ,889 İNGİLTERE 0,7 1,2 356,000 6,552,000 57,4 1,603 29,515

17 Polonya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı ile yeni üye ülkelerdeki idari yapılanmaya benzer bir şekilde AB ye uyum için 4 temel yapılanma mutlak surette olmalıdır. AB deki Sütun 1 konuları olan DGD, müdahale, ihracat geri ödemesi, ticaret mekanizması ve kotalar için politika ve plan üreten birimler (Bakanlık içinde) belirlenmelidir. Bunun dışında Sütün 1 kısmındaki AB desteklerinin (DGD hariç) ve balıkçılık ile su ürünleri ödemelerinin yürütülmesi için kısmen özerk olan bir Ödeme Kuruluşu seçilmelidir. Bu iş için de en uygun yapı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü dür (TMO). Öte yandan AB deki Sütun 2 konuları olan kırsal kalkınma, kırsal altyapı, az gelişmiş bölge destekleri, tarımsal çevre uygulamaları, erken emeklilik tedbirleri ve genç çiftçilerin eğitimi ve teşvik edilmesi ile tarım arazilerinin ormanlaştırılması için planlama yapan bir birim (Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü) belirlenmelidir. Bunun yanı sıra, adaylık süresince AB kırsal kalkınma desteklerini yürüterek IPARD Ajansı olarak faaliyet gösteren ve üyelikle birlikte DGD ve kırsal kalkınmadan sorumlu özerk bir Ödeme Kuruluşuna dönüşecek olan bir birime (Tarım ve Kırsal Kalkınma Ödeme Kurumu) ihtiyaç vardır. Sütün 1 ve Sütün 2 konularının haricinde AB Gıda Güvenliği, Hayvan Refahı ve Bitki Sağlığı konularına uyum için TKB nin re-organizasyonu sonunda kurulacak olan Gıda Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve Hayvancılık Genel Müdürlüğü gibi yapılara gereksinim olacaktır. Öte yandan, TMO tarafından koordine edilen ancak ilgili birimlere delege edilecek olan balıkçılık ve su ürünleri desteklemelerinin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için bu gibi konularda planlama görevi görecek olan Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ne de ihtiyaç hasıl olacaktır. Ancak tüm bu sayılan yeniden yapılanmanın başarılı olabilmesi için çok yıllık planlar belirlenmeli ve bir strateji kapsamında hareket edilmelidir. Bunu yaparken de bütçe kısıtları dikkate alınmalıdır. Toplumsal mutabakatı sağlamak açısından önemli olan STK desteğinin yanı sıra çiftçilerle yüz yüze görüşmeler yapılmalıdır. Polonya nın müzakere sürecinde Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı nın 1 milyon çiftçi ile birebir temas kurduğunu ve yaklaşık 5 yıl boyunca e yakın toplantı yapıldığı düşünülürse bu sektörün ana kitlesi olan çiftçilerin ve kırsal kesim yaşayanlarının önemi bir kez daha anlaşılacaktır. Türkiye yi özellikle müzakere sürecinde bekleyen bir temel sorun da diğer yeni üye ve aday ülkelerde olduğu üzere kurumlar arası çekişme ve kavgalardır. Özellikle son üye ülkelerden Macaristan da yaşanan süreç dikkatlice incelendiğinde SAPARD Ajansının kurulması

18 esnasında Macar Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı içerisinde bir çok yanlış yönlendirmenin hakim olduğu ve çok hatalı kararlar alındığı gözlemlenmektedir. Öte yandan Macaristan daki diğer kurumların da art niyetli yönlendirmeleri ile Macar SAPARD Ajansı çok geç akredite olmuştur. Bundan en zararlı çıkan da hiç şüphesiz Macar tarım sektörü ve en başta da çiftçi ve köylü kesimidir. Bu bağlamda, Türkiye de yaşanması muhtemel kısır çekişmelerin ve kurumlar arası sürtüşmelerin önüne geçilmeli ve yetki, karar alma ve uygulama konusunda Bakanlıklar arası koordinasyon sağlanmalıdır. Bu çerçevede, yanlış anlaşılmaların da önüne geçilmelidir. Türkiye de çokça tartışıldığı üzere Kalkınma Ajansları, gerçek adıyla Bölgesel Kalkınma Ajansları da böyle bir sonuca yol açabilir. DPT nin koordinasyonunda kanun tasarısı hazırlanan ve daha sonraları ismi Kalkınma Ajanslarına çevrilen Bölgesel Kalkınma Ajanslarının kurulmasında AB den gelen bir zorunluluk ve dayatma yoktur. IPA Programının uygulanmasında diğer 4 bileşenin aksine sadece kırsal kalkınma bileşeni (IPARD) için ajans kurma zorunluluğu vardır. Bunu gören DPT yetkilileri ise tabiri caizse tam bir hayal kırıklığı olan ve AB deki benzerleri ile de uyumlu olmayan Bölgesel Kalkınma Ajansları için kurtuluşu, uygulama ajanslarına dönüştürmekte bulmuşlardır. Rotayı IPARD Ajansına çeviren ve Bölgesel Kalkınma Ajanslarını, IPARD Ajansına yamayarak kendi başarısızlıklarını örtbas etme yoluna gitmeyi düşünen DPT için herhangi bir sorun yoktur. Onca emek ve mesai harcanarak hazırlanan Bölgesel Kalkınma Ajansları, IPARD ve benzeri diğer kırsal kalkınma ajanslarının pekala uygulama görevini üstlenebilecektir. Ancak, olan Türk tarım sektörüne olacaktır. AB kuralları ile uyumsuz olan ve asla akredite edilmesi söz konusu olmayan böylesine bir yanlış yapılanmanın tüm cezasını Türk çiftçisi ve kırsalda yaşayan bireyleri ödeyecektir. Bu nedenle, IPARD Ajansı; görev tanımına uygun olarak, TKB bünyesinde ama özerk bir biçimde kurulmalı ve hem ödeme, hem uygulama ve hem de iç denetim görevlerini kendi uhdesinde bulundurmalıdır. Aksi bir hareket, AB Komisyonunca da tasvip edilmeyecek ve asla akreditasyon alınamayacaktır. IPARD Ajansı nın biran önce kurulması ve akredite edilerek AB fonlarının kullanımının % si yüksek olmasının sağlanmasının yanı sıra, artık Türkiye de bazı anlayışların da değişmesi gerekmektedir. Müzakere sürecinde yapısal dönüşüm geçirme olasılığı olan Türk tarımı için belki de en faydalı şey tarıma ve kırsala olan bakış açısının değişmesidir. AB ile yakalanan olumlu hava iyi değerlendirilmesi ve diğer tüm ülkelerde olduğu üzere tarım, hayvancılık, kırsal kalkınma, gıda, balıkçılık ve su ürünleri ile benzeri tüm sektörler için tek yetkili otorite Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olmalıdır. Diğer Bakanlıklarda ve kurumlara dağılmış olan yetki ve

19 sorumluluklar TKB bünyesinde toplanmalıdır. Aksi halde, bölük pörçük ve parçalı yapı ile bırakın AB ye uyum sağlanması, kendi ulusal kaynaklarımız ile dahi Türk tarımını dönüştürmemiz mümkün değildir. Bu dönüşümün tam ortasında yer alan insan faktörü ise işe başlanması gereken ilk noktadır. Öncelikle yapılması gereken şey, TKB nin, İnsan Sermayesi Yönetimine (İSY) uygun olarak re-organize olmasıdır. Bunu yaparken de odak noktası olarak insan kaynağı ele alınmalıdır. Bu sayede iç müşterisi olan personelini ve çalışanını tatmin edecek olan Bakanlığımız, orta vadede de Türk çiftçisini ve nihayetinde de dış müşterisi olarak kabul edilen tüm tarım sektörünün refahını sağlayacaktır. Bu da, ülkemiz toplumunun toplam refahına katkıda bulunacaktır. Kaynakça 1. ABGS Tarım ve Balıkçılık Dairesi, Katılım Öncesi Aracı (IPA) Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD), Ankara, AKIN Semiha, YILDIZ Fatih Feramuz, Kırsal Kalkınma Sorunlarının Çözümünde IPARD Ajansı, TKB Türktarım Dergisi, Kasım Aralık 2005,Yayında. 3. AKIN Semiha, YILDIZ Fatih Feramuz, Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Türk Tarımına Etkileri, TKB Türktarım Dergisi, Sayı : 163, Mayıs Haziran 2005, Ankara, s BAUER, Kai, Türkiye nin AB ye Üyeliği : Tarım ve Kırsal Kalkınma Alanlarında Politik Zorluklar ve Fırsatlar Konulu Sunum, Türkiye AB Tarım Politikaları Konferansı, Heinrich Böll Stiftung Derneği, Kasım 2005, İstanbul. 5. EU Commission, Agriculture in the European Union Statistical and Economic Information 2004, 2005, Luxembourg. 6. PLEWA Jerzy, AB Genişleme Sürecinde Polonya Tarımı Konulu Sunum, Türkiye AB Tarım Politikaları Konferansı, Heinrich Böll Stiftung Derneği, Kasım 2005, İstanbul. 7. YILDIZ Fatih Feramuz, AB ile Müzakere Sürecinde Kırsal Kalkınma Ajansı, TZOB Yayın Organı Çiftçi ve Köy Dergisi, Sayı: 246, Ankara, Haziran s YILDIZ Fatih Feramuz, AB Üyeliği Yolunda Türkiye de Ödeme Kuruluşlarının Yapılanması, AB Uzmanlık Tezi, TKB DİATK, Kasım 2005, Ankara. 9. AB Internet Erişim Sayfası, 10.

KIRSAL KALKINMA SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE IPARD AJANSI

KIRSAL KALKINMA SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE IPARD AJANSI KIRSAL KALKINMA SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE IPARD AJANSI Semiha AKIN 1, Fatih Feramuz YILDIZ 2 1. Giriş Kırsal kalkınma kavramı son zamanlarda sıkça gündeme gelmekte ve birçok değişik platformda tartışılmaktadır.

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE ORTAK TARIM POLİTİKASI VE AB TARIMININ YÖNETİM YAPISI Sinan VAROL

DÜNDEN BUGÜNE ORTAK TARIM POLİTİKASI VE AB TARIMININ YÖNETİM YAPISI Sinan VAROL DÜNDEN BUGÜNE ORTAK TARIM POLİTİKASI VE AB TARIMININ YÖNETİM YAPISI Sinan VAROL A. ORTAK TARIM POLİTİKASI OTP esasen, 1950'li yıllardaki problemleri çözmek için oluşturulmuş bir politikadır. İkinci Dünya

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRKİYE DE ÖDEME KURULUŞLARININ YAPILANMASI º. Fatih Feramuz YILDIZ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRKİYE DE ÖDEME KURULUŞLARININ YAPILANMASI º. Fatih Feramuz YILDIZ AVRUPA BİRLİĞİ İLE MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRKİYE DE ÖDEME KURULUŞLARININ YAPILANMASI º Fatih Feramuz YILDIZ 1. Giriş Avrupa Birliği (AB) ile müzakere sürecinin konuşulduğu şu günlerde, en önemli ve en sorunlu

Detaylı

Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği

Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği * GİRİŞ Avrupa Birliği mali yardımlarının geçmişi, Topluluğun kurucu antlaşmalarına kadar uzanmaktadır. 18 Nisan 1951 tarihinde imzalanarak

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

ÖZET. Uzmanlık Tezi IPARD PROGRAMI KAPSAMI DA TÜRKĐYE YE VERĐLECEK DESTEKLERE ĐLĐŞKĐ ÖDEME SÜRECĐ VE BU SÜRECĐ TÜRKĐYE AÇISI DA DEĞERLE DĐRĐLMESĐ

ÖZET. Uzmanlık Tezi IPARD PROGRAMI KAPSAMI DA TÜRKĐYE YE VERĐLECEK DESTEKLERE ĐLĐŞKĐ ÖDEME SÜRECĐ VE BU SÜRECĐ TÜRKĐYE AÇISI DA DEĞERLE DĐRĐLMESĐ ÖZET Uzmanlık Tezi IPARD PROGRAMI KAPSAMI DA TÜRKĐYE YE VERĐLECEK DESTEKLERE ĐLĐŞKĐ ÖDEME SÜRECĐ VE BU SÜRECĐ TÜRKĐYE AÇISI DA DEĞERLE DĐRĐLMESĐ Esra DAĞLIOĞLU Tarım ve Köyişleri Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

Detaylı

TÜRK TARIM POLİTİKASININ AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUMU

TÜRK TARIM POLİTİKASININ AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUMU TÜRK TARIM POLİTİKASININ AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUMU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü EDİTÖRLER Prof. Dr. Erdoğan OKTAY Dr. Renan TUNALIOĞLU Haziran 2005 Ankara

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE BÖLGESEL POLİTİKA'NIN GELİŞİMİ ve YAPISAL FONLAR

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE BÖLGESEL POLİTİKA'NIN GELİŞİMİ ve YAPISAL FONLAR AVRUPA BİRLİĞİ'NDE BÖLGESEL POLİTİKA'NIN GELİŞİMİ ve YAPISAL FONLAR Dr. Ergüder CAN Dilek Akdenizli KOCAGÜL Temmuz / 2008 Av r u p a B i r l i ğ i ' n d e B ö l g e s e l Po l i t i k a n ı n G e l i ş

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ADAYLIĞI VE KATILIM ÖNCESİ STRATEJİSİ ÇERÇEVESİNDE BÖLGESEL POLİTİKA ALANINDA UYUM DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzmanlık Tezi Zelal ŞEN EKONOMİK

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

ŞANLIURFA TARIM MASTER PLANI

ŞANLIURFA TARIM MASTER PLANI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI ŞANLIURFA TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ 1 İL TARIM VE KIRSAL KALKINMA MASTER PLANLARININ HAZIRLANMASINA DESTEK PROJESİ ŞANLIURFA TARIM MASTER PLANI MAYIS 2006 2 3 T.C. Tarım ve Köyişleri

Detaylı

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ Bu belgenin gayri resmi Türkçe çevirisi. tarafından yaptırılmıģtır STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler.2 Kısaltmalar...4 Tablolar ve Şekiller Listesi... 3 Giriş...5 1. SÇB nin Hazırlanması...

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

IPARD PLA I I UYGULA MASI ĐÇĐ GEREKE ĐDARĐ YAPILAR VE PLA UYGULAMASI I ĐZLE MESĐ

IPARD PLA I I UYGULA MASI ĐÇĐ GEREKE ĐDARĐ YAPILAR VE PLA UYGULAMASI I ĐZLE MESĐ T.C. TARIM VE KÖYĐŞLERĐ BAKA LIĞI DIŞ ĐLĐŞKĐLER VE EVRUPA BĐRLĐĞĐ KOORDĐ ASYO DAĐRESĐ BAŞKA LIĞI IPARD PLA I I UYGULA MASI ĐÇĐ GEREKE ĐDARĐ YAPILAR VE PLA UYGULAMASI I ĐZLE MESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ UZMA LIK

Detaylı

KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI FONLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İSMAİL ABACI AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ

KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI FONLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İSMAİL ABACI AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI FONLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İSMAİL ABACI AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ Bu uzmanlık tezinde öne sürülen fikirler eserin yazarına aittir; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE ÖZET AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE M. Akif ÖZER Bu çalışmada; Avrupa Birliği nin bölgesel politikalara bakış açısı, bu kapsamda Akdeniz Havzası ile ilgili stratejileri

Detaylı

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 *

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Çeviren: ** SIGMA PROGRAMI Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SIGMA

Detaylı

İç Kontrol Bülteni AB MÜZAKERELERİNDE MALİ KONTROL FASLI. Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı nihal@bumko.gov.tr

İç Kontrol Bülteni AB MÜZAKERELERİNDE MALİ KONTROL FASLI. Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı nihal@bumko.gov.tr AB MÜZAKERELERİNDE MALİ KONTROL FASLI Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı nihal@bumko.gov.tr 1. GİRİŞ Dünya tarihindeki en ileri iktisadi bütünleşme modeli olarak değerlendirebileceğimiz Avrupa

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Avrupa Birliği bütçesi - fonları ve Türkiye'nin tam üyeliği Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü Ağustos 1998 İÇİNDEKİLER SAYFA NO KISALTMALAR....

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE UYGULANAN TARIM POLİTİKALARI VE DESTEKLEME SİSTEMLERİ KONUSUNDA YAPILMASI GEREKENLER

AVRUPA BİRLİĞİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE UYGULANAN TARIM POLİTİKALARI VE DESTEKLEME SİSTEMLERİ KONUSUNDA YAPILMASI GEREKENLER Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 1 1 AVRUPA BİRLİĞİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE UYGULANAN TARIM POLİTİKALARI VE DESTEKLEME SİSTEMLERİ KONUSUNDA YAPILMASI GEREKENLER Osman TEKİNEL KSÜ, Ziraat

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR AVRUPA BİRLİĞİNİN BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKASI ve BU POLİTİKANIN ADAY OLARAK TÜRKİYE AÇISINDAN ANLAM VE ÖNEMİ Fulya Bayraktar Kıdemli Uzman İÇİNDEKİLER

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI

KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ İL TARIM VE KIRSAL KALKINMA MASTER PLANLARININ HAZIRLANMASINA DESTEK PROJESİ KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI KAHRAMANMARAŞ 2006 II T.C. TARIM

Detaylı

Avrupa Birliği ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye Ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Devlet Yardımları

Avrupa Birliği ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye Ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Devlet Yardımları Avrupa Birliği ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye Ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Devlet Yardımları State Aids In Turkey And The European Union Countries In The Process of Full Membership To The European Union

Detaylı

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK BİRİNCİ BASKI ANKARA Kasım 2001 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ

Detaylı

ETİK SAYFASI. Osman ERDOĞAN

ETİK SAYFASI. Osman ERDOĞAN ETİK SAYFASI Bu tezin tasarımı, hazırlanması, yürütülmesi, araştırmalarının yapılması ve bulgularının analizlerinde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, bu çalışmanın doğrudan

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ Sayfa No DÜNYA ŞEKER DURUMU 1-3 SUNUŞ 4 DÜNYA DURUMU 4-9 ÜRETİM 10-11 TÜKETİM 12-14 FİYATLAR 15 TİCARET 15-16 İHRACAT 16-17 İTHALAT 18-21 AVRUPA BİRLİĞİ 22-23 DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 24 HFCS ÜRETİMİ TÜRKİYE

Detaylı

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye EK Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013 Türkiye * Kamu kurum/kuruluşlarımıza ilişkin yeni yapılanma, MIPD nin onay süreci sonrasına tekabül ettiğinden

Detaylı

Bu Kitabın içeriğinden tamamen Eşleştirme Projesi liderleri ve yazarları sorumludur ve asla Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtıyor şeklinde

Bu Kitabın içeriğinden tamamen Eşleştirme Projesi liderleri ve yazarları sorumludur ve asla Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtıyor şeklinde Bu Kitabın içeriğinden tamamen Eşleştirme Projesi liderleri ve yazarları sorumludur ve asla Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtıyor şeklinde algılanmamalıdır. Eylül 2006 I Önsöz Türkiye ve Almanya

Detaylı