Weil Hastal ğ : Aseptik Menenjit, Akut Böbrek Yetmezliği ve Şiddetli Üst Gastrointestinal Sistem Kanamas ile Seyreden Bir Olgu Sunumu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Weil Hastal ğ : Aseptik Menenjit, Akut Böbrek Yetmezliği ve Şiddetli Üst Gastrointestinal Sistem Kanamas ile Seyreden Bir Olgu Sunumu"

Transkript

1 Olgu Sunumu Weil Hastal ğ : Aseptik Menenjit, Akut Böbrek Yetmezliği ve Şiddetli Üst Gastrointestinal Sistem Kanamas ile Seyreden Bir Olgu Sunumu İlkay Tuğba GÜN, Funda SAĞLAM, Umut DEMİR, Kadir BİBEROĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, İZMİR ÖZET Leptospirozis, Leptospira cinsindeki spiroketlerin yol açtığı ve dünyada çok yaygın olarak görülen zoonotik bir infeksiyondur. Weil hastalığı, ilk olarak L. icterohaemorrhagiae tarafından oluşturulan şiddetli leptospirozis olgularında tanımlanmıştır, ancak Leptospira ların hemen tüm serotipleriyle Weil hastalığı oluşabilmektedir. Weil hastalığı leptospirozis olgularının %5-10 unda görülmekte olup, yüksek ateş, hipotansiyon, sarılık, kanama ve hepatorenal yetmezlikle karakterizedir. Doğal kaynakları kemiriciler, vahşi ya da evcil memelilerdir. İnsanlar infekte hayvanın idrarı ile doğrudan temas ya da dolaylı olarak kontamine su ve toprak yoluyla infekte olurlar. Leptospira lar, derideki çatlaktan veya mukoza yoluyla vücuda girdikten sonra kan dolaşımıyla beyin omurilik sıvısı dahil tüm vücuda yayılır. Kliniğinin çok değişken olması, tanısı için yüksek oranda şüphe gerektirmesi, kesin tanısının, mikroorganizmanın izolasyonu veya serolojik testlerle konulabilmesi nedeniyle tanısı zordur. Tanısı kolaylıkla gözden kaçabilmekte, birçok infeksiyöz hastalıkla karışabilmektedir. Leptospirozis prevalansı, tropikal, bol yağış alan ve gelişmekte olan ülkelerde, kırsal alanlarda daha fazladır. Ülkemizde, özellikle halkın çoğunluğunun çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştığı kırsal bölgelerde leptospirozis bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Leptospirozis için erken tanı çok önemlidir. Tanıda gecikilen olgularda, leptospirozisin şiddetli formu olan Weil hastalığı ölümcül olabilmektedir. Burada, Weil hastalığı tanısı ile izlenen, aseptik menenjit, akut böbrek yetmezliği ve şiddetli üst gastrointestinal sistem kanaması ile seyreden bir olgu sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Leptospirozis, Weil hastalığı, aseptik menenjit, akut böbrek yetmezliği SUMMARY Weil s Disease: A Case Report with Aseptic Meningitis, Acute Renal Failure and Massive Upper Gastrointestinal System Hemorrhage Leptospirosis is a spirochetal infection with bacteria of the genus Leptospira and this disease is one of the most common zoonosis that is distributed throughout the world. Weil s disease is the representative severe form of leptospirosis it was originally described in infections that were due to L. icterohaemorrhagiae but can be seen with virtually any serotype of Leptospira. Weil s disease has been estimated to occur 5-10% of cases of leptospirosis that is characterized by fever, hypotension, jaundice, hemorrhage and hepatorenal failure. The most common source of exposure is rodents, wild or domestic mammals. Humans become infected through exposure 103

2 Gün İT, Sağlam F, Demir U, Biberoğlu K to the urine of infected animals directly or urine-contaminated water and soil indirectly. Leptospires penetrate abraded skin or intact mucous membranes and disseminate all over the body including cerebrospinal fluid through the blood stream. The clinical manifestations of leptospirosis are variable, the diagnosis requires a high index of suspicion and is confirmed by isolation of the organism or by serologic studies so the diagnosis of leptospirosis is very difficult. Leptospirosis can be easily underdiagnosed or can not be distinguished from other infection diseases. The prevalence of leptospirosis is high in tropical, rainy and developing countries, especially in rural areas. Leptospirosis is still a public health problem in rural areas of our country where the majority of population are farmers. The early diagnosis of leptospirosis is extremely important. Weil s disease may be fatal if the diagnosis is late. Here we report a case of Weil s disease with aseptic meningitis, acute renal failure and massive upper gastrointestinal system hemorrhage. Key Words: Leptospirosis, Weil s disease, aseptic meningitis, acute renal failure GİRİŞ Leptospirozis, Leptospira cinsindeki spiroketlerin yol açt ğ zoonotik bir infeksiyondur. Weil hastal ğ, ilk olarak L. icterohaemorrhagiae taraf ndan oluşturulan şiddetli leptospirozis olgular nda tan mlanm şt r, ancak Leptospira lar n hemen tüm serotipleriyle Weil hastal ğ oluşabilmektedir (1). Weil hastal ğ, leptospirozis olgular n n %5-10 unda görülmekte olup, yüksek ateş, hipotansiyon, sar l k, kanama ve hepatorenal yetmezlikle karakterizedir (2). Leptospirozis tüm dünyada çok yayg nd r (3). Doğal kaynaklar kemiriciler, vahşi ya da evcil memelilerdir. İnsanlar infekte hayvan n idrar ile doğrudan temas ya da dolayl olarak kontamine su ve toprak yoluyla infekte olurlar (2,3). Leptospira lar derideki çatlaktan ya da mukoza yoluyla vücuda girdikten hemen sonra kan dolaş m yla beyin omurilik s v s (BOS) dahil tüm vücuda yay l r (4). Leptospirozis her yaştan tüm bireylerde görülebilir, esas olarak mesleksel bir hastal kt r (3). Çiftçiler, kanalizasyon işiyle uğraşanlar, madenciler, bal kç lar ve kasaplar yüksek infeksiyon riski taş r (4). Genç erkeklerde daha fazla görülmesi, mesleki nedenlere bağlanabilir. Yüzme, bal k tutma, rafting gibi sosyal aktiviteler sonras nda leptospirozis olgular bildirilmiştir (3). Leptospirozis y l n her ay nda görülebilir, ancak s cak aylarda daha s k rastlanmaktad r (3). Leptospirozis prevalans, tropikal, bol yağ ş alan ve gelişmekte olan ülkelerde, k rsal alanlarda daha fazlad r (4). Dünyan n çeşitli bölgelerinde ağ r yağ şlarla, sellerle ilişkili leptospirozis salg nlar rapor edilmiştir (4-6). Leptospirozis tropikal iklimlerde daha çok görülmesine karş n, Avrupa ve Kuzey Amerika daki kentsel bölgelerden artan say - da Leptospira olgular rapor edilmektedir (7). Ülkemizde, özellikle halk n çoğunluğunun çiftçilik ve hayvanc l kla uğraşt ğ k rsal bölgelerde leptospirozis bir halk sağl ğ sorunu olmaya devam etmektedir (8). Türkiye de Orta Karadeniz Bölgesi nde yap lan çal şmalarda incelenen 59 farenin büyük çoğunluğunun Leptospira interrogans taş y c s olduğu saptanm şt r (9). Türkiye deki 12 Weil hastal ğ olgusunun epidemiyolojik dağ l m ve klinik özelliklerinin araşt r ld ğ bir çal şmada da hastalar n çoğunun erkek çiftçiler olduğu belirtilmiştir (10). Kliniğinin çok değişken olmas, tan s için yüksek oranda şüphe gerektirmesi, kesin tan s n n, mikroorganizman n izolasyonu ya da serolojik testlerle koyulabilmesi nedeniyle tan s zordur (5,6). Tan s kolayl kla gözden kaçabilmekte, birçok infeksiyöz hastal kla kar şabilmektedir (4). Leptospirozis için erken tan çok önemlidir, tan - da gecikilen olgularda, leptospirozisin şiddetli formu olan Weil hastal ğ ölümcül olabilmektedir (3). Burada, yüksek ateş, titreme, baş ağr s, yorgunluk ve yayg n kas ağr s şikayetleriyle bir d ş merkezde üst solunum yolu infeksiyonu tan s alarak semptomatik tedavi önerilen, şikayetlerinin geçmemesi üzerine hastanemize başvuran, 50 yaş nda, çiftçi bir erkek hasta sunulmuştur. Hastanemize Weil hastal ğ tan s ile yat r lan olgu, aseptik menenjit, akut böbrek yetmezliği (ABY) ve şiddetli üst gastrointestinal sistem (GİS) kanamas ile seyretmiş, tedavi sonras şifa ile taburcu edilmiştir. OLGU Elli yaş nda erkek hasta beş gündür mevcut ateş yüksekliği, kas ağr s ve aş r yorgunluk şikayetiyle hastanemizin acil servisine başvurdu. Bu şikayetlerle, daha önceden başvurduğu bir d ş merkezde üst solunum yolu infeksiyonu tan s yla semptomatik tedavi ald ğ belirtilen hastan n yap lan sorgulamas nda, çiftçi olduğu, şikayetleri başlamadan dört gün önce tarlas n sulamaya gittiği ve serinlemek amac yla derede elbiselerini slatt ğ öğrenildi. Acil serviste yap - lan ilk değerlendirmesinde bilinci aç k olan hastan n 104

3 ateş yüksekliği (39ºC), taşikardisi (105/dakika), duyarl hepatomegalisi, ekstremitelerinde ve göğüs ön duvar nda 3-4 mm çap nda basmakla solmayan makülopapüler döküntüleri mevcuttu. Kan say m nda hemoglobin: 13.7 g/dl, hematokrit: %40, lökosit: 8500/mm 3, trombosit: /mm 3 olarak saptand. Periferik yaymas normokrom, normositer olup, fragmante eritrosite rastlanmad. Kan üre nitrojeni (BUN): 75 mg/dl, kreatinin: 4.8 mg/dl, aspartat aminotransferaz (AST): 156 U/L, alanin aminotransferaz (ALT): 99 U/L, alkalen fosfataz (ALP): 1021 U/L, gamaglutamil transferaz (GGT): 239 U/L, direkt bilirubin: 1.75 mg/dl, indirekt bilirubin: 1.2 mg/dl, kreatinin fosfokinaz (CPK): 124 U/L, eritrosit sedimentasyon h z (ESH): 86 mm/saat, C-reaktif protein: mg/l saptand. Protrombin zaman (PT) 18.8 saniye, parsiyel tromboplastin zaman (PTT) 36.5 saniye, INR 1.56 bulundu. İdrar mikroskobisinde 3-4 dismorfik olmayan eritrosit görüldü. Akciğer grafisi normaldi. Bat n ultrasonografisinde karaciğer total vertikal uzunluğu 16 cm tespit edildi, hepatomegali d ş nda patoloji saptanmad. Başvurudan saatler sonra bilinci ve kooperasyonu bozulan hastada ense sertliği gelişti. Göz dibi bak s normaldi. Beyin omurilik s v s (BOS) Gram boyamas nda baz sahalarda nadir nötrofil görüldü, bakteri saptanmad, thoma lam nda 170 lökosit mevcuttu. BOS analizinde protein: 110 mg/dl, glikoz: 57 mg/dl (eş zamanl serum glikozu: 84 mg/dl) bulundu. Beyin bilgisayarl tomografisi (BT) ve beyin manyetik rezonans görüntüleme (MRG) normal saptand. Bu bulgularla aseptik menenjit düşünülen hasta, ateş yüksekliği, döküntüleri, yayg n kas ağr s, karaciğer enzim yüksekliği, ABY si, trombositopenisi ve çiftçi oluşu da göz önünde bulundurularak, Weil hastal ğ ön tan s yla dahiliye yoğun bak m ünitesi (YBÜ) ne yat r ld. Şikayetleri başlamadan dört gün öncesinde derede elbiselerini slatt ğ bilinen hastan n temas öyküsü de bulunmaktayd. Hastaya intravenöz (IV) penisilin G (20 MU/gün) tedavisine başland. Mevcut klinik bulgularla sistemik bir vaskülitten de kuşkulan lmas nedeniyle araşt r lm ş olan antinükleer antikor (ANA), antinötrofilik sitoplazmik antikoru (c-anca, p-anca), çift sarmall DNA antikoru (anti-ds-dna) negatif saptand. Kompleman (C3, C4) düzeyleri normaldi. Viral hepatit serolojisi, Brucella paneli negatif bulundu. Kan, idrar ve BOS kültürlerinde üreme görülmedi. Serum mikroskobik aglutinasyon testi (MAT) 1/50 titrede pozitif saptand. MAT de L. biflexa serotype semaranga Patoc 1 belirlendi. Glaskow koma skoru 9 olan hastan n izlemde Cheyne-Stokes solunumu, solunumsal alkalozu ve jeneralize tonik-klonik nöbetleri gelişti. Nöbetleri IV fenitoin ile kontrol alt na al nd. Direkt bilirubin düzeyi 5.16 mg/dl ye kadar yükseldi. Serum kreatinin düzeyi 6.2 mg/dl ye yükselen ve üç gündür oligürik seyreden hastaya hemodiyaliz tedavisine başland. Hastaneye kabulünün ikinci günü şiddetli üst GİS kanamas gelişen hastan n toplam 11 ünite kan transfüzyonuna ihtiyac oldu. Taze donmuş plazma ve K vitamini verildi, izlemde PT de düzelme görüldü. Yap lan üst GİS endoskopisinde midede adet z mba ile delinmiş gibi, 2-7 mm boyutlar nda ülseroerozif lezyonlar, antrumda mm boyutunda Forest 2B ülser gözlendi. Dahiliye YBÜ ye kabulünden sekiz gün sonra bilinci aç lan, ateşi düşen, karaciğer fonksiyon testleri normale dönen ve hemodiyaliz ihtiyac kalmayan hasta yat - ş n n 27. gününde şifa ile taburcu edildi. TARTIŞMA Leptospirozisin kliniği değişkendir, hafif ateşli hastal ktan, ikterik-hemorajik formuna, ciddi karaciğer ve böbrek tutulumuna kadar değişkenlik gösterir (3). Tan s koyulmuş leptospirozis olgular n n %90 hafif ve iyi prognozlu seyreder (4). Weil hastal ğ, leptospirozisin şiddetli formu olup, sar l k, kanama ve hepatorenal yetmezlik ile karakterizedir (3). Weil hastal ğ, Leptospira lar n hemen hemen tüm serotipleriyle oluşabilmektedir (1). Olgumuzda saptad ğ - m z L. biflexa serotype semaranga Patoc 1, nonpatojenik Leptospira spp. olarak tan mlanm şt r, ancak insanlardan al nan örneklerde genellikle bulunmaz (11). Babun ve arkadaşlar taraf ndan yap lan bir çal şmada, 102 mezbaha personelinde anti-leptospira antikorlar bak lm ş, 100 personel seronegatif saptanm ş ve leptospirozis prevalans n n çok düşük olduğu kaydedilmiştir (12). Leptospirozis toksin ilişkili bir hastal kt r. Patojenik Leptospira lardan izole edilen birçok toksin aras nda glikolipoprotein (GLP) kompleksi hastal k patogenezinden sorumlu görünmektedir (13). Vihn ve arkadaşlar, L. biflexa serovar Patoc dan izole ettikleri GLP nin, patolojik Leptospira lardan izole edilen GLP ile ayn biyolojik etkiyi (fibroblast sitotoksisitesi, hemaglutinin, eritrosit çentiklenmesi vb.) oluşturduğunu tespit etmişlerdir (14). Leptospirozis kliniğinde en erken bulgu yüksek ateş, titreme, baş ağr s, yorgunluk, kas ağr s ve konjunktival konjesyondur. Kas ağr s şiddetlidir ve alt ekstremitede daha belirgindir, birçok olguda rabdomiyoliz gelişmektedir (3). Bu klinik bulgularla, burada sunulan hastada olduğu gibi, birçok infeksiyöz hastal kla kar şabilmekte, kuşku duyulmad ğ takdirde tan s kolayl kla gözden kaçabilmektedir (4). Leptospira, karaciğer sinüzoidlerine, Disse aral ğ na, paranki- 105

4 Gün İT, Sağlam F, Demir U, Biberoğlu K mal hücrelere ve parankimal hücreler aras na yerleşir, safran n intrahepatik obstrüksiyonu sonucunda sar l k ortaya ç kar (4). Sar l k hastal ğ n şiddetinin bir göstergesi değildir (4). CPK yüksekliği çoğunlukla vard r ve bu bulgu viral hepatitler için tipik değildir (3). Burada sunulan olguda da karaciğer enzimlerinde orta derecede art ş saptand, direkt bilirubin düzeyinin 5.16 mg/dl ye kadar yükseldiği görüldü, CPK düzeyi de yüksek bulundu. Leptospiroziste, böbrek tutulumu s kt r ve ölümlerin büyük k sm ndan sorumludur (4). Akut vaskülit ve kanama, interstisyel ödem, tübüler epitel nekrozu ve bazal membran hasarlanmas vard r. Böylece proteinüri, steril piyüri, hematüri, hiyalin ve granüler silendirler görülür, BUN ve kreatinin düzeyi yükselir. BUN düzeyi hastal k şiddetiyle ilişkilidir. Hemodiyaliz imkanlar n n artmas yla ABY ye bağl ölümlerin oran azalmaktad r (4). Ülkemizin Karadeniz Bölgesi nde saptanm ş 36 leptospirozis olgusunun %65 inde ABY geliştiği bildirilmiştir (15). Burada sunulan olguda da ABY gelişmiş, hemodiyaliz tedavisine iyileşme sağlan ncaya kadar devam edilmiştir. Weil hastal ğ na bağl pulmoner kanamalar sonucunda akut solunum yetmezliği, hipoksi, hemoptizi görülebilmektedir (4). Leptospirozisin nörolojik tutulumu s kt r (4). Şiddetli baş ağr s, fotofobi, bulan k görme, ense sertliği ve bilinç değişikliği görülebilir (4). Bu nörolojik bulgular hepatik, renal ve pulmoner tutulum olmadan da ortaya ç kabilir (16). Nöroleptospirozis, çoğunlukla aseptik menenjit ile seyreder (16). Aseptik menenjitlerin %5-13 ünden leptospirozis sorumludur (16). Leptospiroziste deliryum, halüsinasyonlar, ensefalit, grand-mal nöbetler ve koma rapor edilmiştir (4). Weil hastal ğ n n önemli bir bulgusu kanamad r; %70 oran nda olur (3). Peteşi, purpura şeklinde subkütan kanamalar daha s k olmak üzere, gingival, palatal, burun kanamalar, GİS kanamalar, konjunktival kanamalar, hemoptizi, genital kanamalar ve hematüri görülebilir (3). Leptospira toksini nedeniyle vazodilatasyon, kapiller permeabilitenin patolojik olarak artmas, k rm z kürelerin damardan d şar s zmas sonucunda kanama meydana gelir (4). Hastal ğ n şiddetli formlar nda kapiller rüptür olur (4). Burada sunulan hastan n da hastaneye kabulünün ikinci gününde şiddetli üst GİS kanamas gelişmiş, toplam 11 ünite kan transfüzyonuna ihtiyac olmuştur. Trombositopeni s k olarak görülmesine rağmen, trombositopenisi olmayan hastalarda da kanamalar olabilmektedir (4). Dissemine intravasküler koagülasyon rapor edilmemiştir (4). P ht laşma zaman uzayabilir, ancak vitamin K ile düzeltilebilir (4). Sindirim sistemi bulgular aras nda anoreksi, kar n ağr s, ishal, kab zl k, bulant, kusma, meteorizm, h çk r k ve ölümcül GİS kanamalar vard r (4). Hastal k süresince değişik derecelerde anemi olur. Olgumuzda olduğu gibi, şiddetli formlarda trombositopeni görülür. Türkiye de retrospektif olarak incelenen 49 leptospirozis olgusunun %87.8 inde trombositopeni saptanm ş, trombosit say s n n, karaciğer enzim düzeylerinin ve bilirubin düzeylerinin belirgin olarak ilişkili olduğu görülmüş, hastal ğ n şiddetinin trombositopeni ile ilişkili olduğu belirtilmiştir (17). Lökositoz, nötrofili, sedimentasyon yüksekliği ve proteinüri febril viral hastal k ile ay r c tan da yard mc olur (3). Sar l k ve kanama en önemli belirtiler olmas na karş n Weil hastal ğ n n erken tan s nda nadiren faydal olur (3). Burada sunulan olguda, aç klanamayan ateş yüksekliği, yayg n kas ağr s, sedimentasyon yüksekliği, nörolojik belirtiler, deri döküntüleri ve böbrek yetmezliği bulgular, vaskülitik bir hastal ğ düşündürmektedir (18). Başl ca küçük damarlar tutan vaskülit, leptospirozisin en karakteristik lezyonu kabul edilmektedir (19). Leptospiroziste görülen vasküler lezyonlar n, mikroorganizman n ve/veya mikroorganizma ürünlerinin (GLP) doğrudan sitotoksik etkisiyle gerçekleştiği belirtilmiştir (20). Leptospiroziste, yayg n vaskülit sonucunda hemen hemen tüm organlar etkileyen multisistemik lezyonlar görülebilir (19). Weil hastal ğ n oluşturan bileşenlerin şiddeti, altta yatan vaskülitin şiddetini yans tmaktad r (1). Vaskülit, leptospiroziste görülebilen kanamalar n patogenezinde en önemli faktör olarak kabul edilmelidir. Trombositopeni, üremi ve koagülasyon bozukluklar da kanamaya yol açan ya da kanamay şiddetlendiren faktörler aras ndad r (21). MAT zahmetli ve zaman al c olmas na karş n leptospirozis tan s nda tüm dünyada yayg n olarak kullan lan güvenilir, oldukça duyarl, serovarlara özgül bir testtir (4). ELISA yöntemi de leptospiral IgM antikorlar n tespiti için geliştirilmiş oldukça spesifik bir testtir (4). Akut fazda Leptospira lar kan ve BOS ta üretilebilir, ancak zaman al c bir yöntemdir (4). Karanl k saha mikroskobisi ile mikroorganizman n direkt tespiti yüksek düzeyde teknoloji ve uzmanl k gerektirir (4). Leptospirozis tedavisinde IV penisilin G ya da ampisilin önerilmektedir (3). İn vitro olarak penisilin, sefalosporin, aminoglikozid, tetrasiklin ve makrolid tedavisi etkili bulunmuştur (3). Semptomatik ve destek tedavisi de çok önemlidir (3). S v ve elektrolit dengesi sağlanmal d r. Baş ağr s ve kas ağr s analjezikle, ateş antipiretik ile tedavi edilmelidir. Konvülziyonlar önlemede IV diazepam etkilidir (3). 106

5 Şiddetli böbrek yetmezliğinde diyaliz tedavisine, iyileşme sağlan ncaya kadar devam edilmelidir (3). Yoğun hiperbilirubinemili olgularda plazma exchange önerilmektedir (22). Sonuç olarak; esas vurgulanmas gereken nokta, leptospirozis için erken tan n n hayati önem taş d ğ d r (10). En erken klinik bulgular olan yüksek ateş, titreme, baş ağr s, yorgunluk ve kas ağr s, birçok infeksiyöz hastal kta görülebilmektedir (3). Leptospirozisin tüm dünyada çok yayg n bir zoonoz, ülkemizde de özellikle halk n çoğunluğunun çiftçilik ve hayvanc l kla uğraşt ğ k rsal bölgelerde hala bir sağl k sorunu olduğu ak ldan ç kar lmamal d r (3,8). Burada sunulan olguda olduğu gibi öykü veren, yüksek ateş, baş ağr s, yorgunluk ve yayg n kas ağr s gibi genel belirtileri olan her hastada leptospirozisten şüphelenilmelidir (4). KAYNAKLAR 1. Farrar WE. Leptospira species (leptospirosis). In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds). Principles and Practice of Infectious Disease. 4 th ed. New York: Churchill Livingstone Inc., 1995: Yang CW, Pan MJ, Wu MS, et al. Leptospirosis: An ignored cause of acute renal failure in Taiwan. Am J Kidney Dis 1997; 30: Kobayashi Y. Clinical observation and treatment of leptospirosis. J Infect Chemother 2001; 7: Plank R, Dean D. Overview of the epidemiology, microbiology, and pathogenesis of Leptospira spp. in humans. Microbes and Infect 2000; 2: Review. 5. Park SK, Lee SH, Rhee YK, et al. Leptospirosis in Chonbuk Province of Korea in 1987: A study of 93 patients. Am J Trop Med Hyg 1989; 41: Abboud CS, Vargas J, Ferraretto I. Leptospirosis mimicking sepsis after orthopedic surgery: A case report. BJID 2001; 5: Gerke P, Rump LC. Leptospirosis-3 cases and review. Clin Nephrol 2003; 60: Kurtoğlu MG, Tuncer O, Bozkurt H, et al. Report of three children with leptospirosis in rural area of the east of Turkey. Tohoku J Exp Med 2003; 201: Sunbul M, Esen S, Leblebicioğlu H, et al. Rattus norvegicus acting as reservoir of leptospira interrogans in the Middle Black Sea reagion of Turkey, as evidenced by PCR and presence of serum antibodies to Leptospira strain. Scand J Infect Dis 2001; 33: Leblebicioğlu H, Sencan I, Sunbul M, et al. Weil s disease: Report of 12 cases. Scand J Infect Dis 1996; 28: Merien F, Amouriaux P, Perolat P, et al. Polymerase chain reaction for detection of Leptospira spp. in clinical samples. J Clin Microbiol 1992; 30: Babur C, Ozdemir V, Kilic S, et al. Anti-Leptospira antibodies in slaughterhouse workers in Ankara. Mikrobiyol Bult 2003; 37: Diament D, Brunialti MKC, Romero EC, et al. Peripheral blood mononuclear cell activation induced by Leptospira interrogans glycolipoprotein. Infect Immun 2002; 70: Vihn T, Adler B, Faine S. Glycolipoprotein cytotoxin from Leptospira interrogans serovar copenhageni. J Gen Microbiol 1986; 132: Cengiz K, Uahan C, Sunbul M, et al. Acute renal failure in leptospirosis in the black -sea region in Turkey. Int Urol Nephrol 2002; 33: Panicker JN, Mammachan R, Jayakumar RV. Primary neuroleptospirosis. Postgrad Med J 2001; 77: Turgut M, Sunbul M, Bayirli D, et al. Thrombocytopenia complicating the clinical course of leptospiral infection. J Int Med Res 2002; 30: Doğanavşargil E. Sistemik vaskülitler: Etiopatogenez, tan ve tedavi aç s ndan genel yaklaş m. Gümüşdiş G, Doğanavşargil E (editörler). Klinik romatoloji. 1. Bask. İstanbul: Deniz Matbaas, 1999: Lomar AV, Diament D, Torres JR. Leptospirosis in Latin America. Infect Dis Clin North Am 2000; 14: Alves VA, Gayotto LC, Yasuda PH, et al. Leptospiral antigens (L. interrogans serogroup ictero-haemorrhagiae) in the kidney of experimentally infected guinea pigs and their relation to the pathogenesis of the renal injury. Exp Pathol 1991; 42: Nicodemo AC, Del Negro G, Amato Neto V. Thrombocytopenia and leptospirosis. Rev Inst Med Trop Sao Paulo 1990; 32: Tse KC, Yip PS, Hui KM, et al. Potential benefit of plasma exchange in treatment of severe icteric leptospirosis complicated by acute renal failure. Clin Diagn Lab Immunol 2002; 9: YAZIŞMA ADRESİ Uzm. Dr. İlkay Tuğba GÜN Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi İç Hastal klar Anabilim Dal İnciralt -İZMİR 107

Kırkbir yaşında, evli, terzilikle geçimini sağlayan, iki çocuklu, Samsun da yaşamakta

Kırkbir yaşında, evli, terzilikle geçimini sağlayan, iki çocuklu, Samsun da yaşamakta SORUN VAKA Hacettepe T p Dergisi 2005; 36:184-190 Akut kolesistit/kolanjit klinik tablosuyla baflvuran bir hematolojik malignite olgusu Gülflen Özkaya 1, Kemal A baht 2, Arzu Topeli skit 3, Ayflegül Üner

Detaylı

K r m-kongo Hemorajik Ateşi

K r m-kongo Hemorajik Ateşi Türkiye Tıp Dergisi 2004; 11(3): 145-156 K r m-kongo Hemorajik Ateşi Zülal ÖZKURT, Ayten KADANALI Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal, ERZURUM

Detaylı

TÜRKİYE DE İLK KEZ ETKENLERİ KÜLTÜRDE ÜRETİLEN ÜÇ İNSAN LYME HASTALIĞI OLGUSU*

TÜRKİYE DE İLK KEZ ETKENLERİ KÜLTÜRDE ÜRETİLEN ÜÇ İNSAN LYME HASTALIĞI OLGUSU* Olgu Sunumu/Case Report Mikrobiyol Bul 2010; 44: 133-139 TÜRKİYE DE İLK KEZ ETKENLERİ KÜLTÜRDE ÜRETİLEN ÜÇ İNSAN LYME HASTALIĞI OLGUSU* FIRST REPORT OF THREE CULTURE CONFIRMED HUMAN LYME CASES IN TURKEY

Detaylı

Bruselloz Tan s Alan 27 Çocuk Hastan n Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Bruselloz Tan s Alan 27 Çocuk Hastan n Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi Bruselloz Tan s Alan 27 Çocuk Hastan n Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi Ömer Faruk AYDIN*, Necdet KUYUCU**, Cengiz KARA*, Mutlu YÜKSEK*, Avni SARAÇ*, Tahsin TEZİÇ*** * Dr. Sami Ulus Çocuk Sağl ğ ve

Detaylı

İmmun sağlam fakat yoğun emosyonel stres altında olan iki olguda Zona zoster sonrası gelişen aseptik menenjit ve hepatit tablosu

İmmun sağlam fakat yoğun emosyonel stres altında olan iki olguda Zona zoster sonrası gelişen aseptik menenjit ve hepatit tablosu Olgu Sunumu/Case Report Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi İmmun sağlam fakat yoğun emosyonel stres altında olan iki olguda Zona zoster sonrası gelişen aseptik menenjit ve hepatit tablosu Zona zoster

Detaylı

K r m-kongo Kanamal Ate i (KKKA), viral

K r m-kongo Kanamal Ate i (KKKA), viral Kırım Kongo Kanamalı Ateşi S. Sami KARTI Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Kliniği, İstanbul K r m-kongo Kanamal Ate i (KKKA), viral hemorajik ate ler gurubundan bir hastal kt r ve yak n

Detaylı

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu**

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** Poster Presentations 13 P-1 Sunum Tipi: Poster Kategori: Yenido an YEN DO AN KONVULS YONU NEDEN YLE TAK P ED LEN KONJEN TAL TOKSOPLAZMOZ SL OLGU Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** *Erzurum Çat

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EDİRNE İLİNDEKİ ÇEVRESEL SULARDA KİRLİLİK İNDİKATÖRÜ MİKROORGANİZMALARIN VE YENİ ÇIKAN BAKTERİYEL PATOJENLERİN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE SAPTANMASI MÜJDAT ÖZGÜR

Detaylı

Girifl. Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Ankara, Türkiye

Girifl. Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Ankara, Türkiye 108 Ça r l Editör Invited Editor Crimean Congo haemorrhagic fever Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Ankara, Türkiye Özet K r m-kongo kanamal atefli (KKKA) virüsü

Detaylı

PROSTAT KARSİNOMU İLE KARIŞAN BİR BRUCELLA PROSTATİTİ OLGUSU

PROSTAT KARSİNOMU İLE KARIŞAN BİR BRUCELLA PROSTATİTİ OLGUSU Olgu Sunumu/Case Report Mikrobiyol Bul 2009; 43: 493-497 PROSTAT KARSİNOMU İLE KARIŞAN BİR BRUCELLA PROSTATİTİ OLGUSU A CASE OF BRUCELLA PROSTATITIS MISDIAGNOSED AS PROSTATE CARCINOMA Firdevs AKSOY 1,

Detaylı

Kenelerin Biyolojik Özellikleri, Kene le Bulaflan Hastal klar ve Türkiye deki Epidemiyolojik Veriler

Kenelerin Biyolojik Özellikleri, Kene le Bulaflan Hastal klar ve Türkiye deki Epidemiyolojik Veriler Review / Derleme 117 Kenelerin Biyolojik Özellikleri, Kene le Bulaflan Hastal klar ve Türkiye deki Epidemiyolojik Veriler Biological Features of Ticks, Tick Borne Diseases and Epidemiological Data in Turkey

Detaylı

Pediatrik Pnömoni Hastalarında Yeni Viral Etkenler

Pediatrik Pnömoni Hastalarında Yeni Viral Etkenler 106 Derleme Review Pediatrik Pnömoni Hastalarında Yeni Viral Etkenler New Viral Pathogens among Pediatric Patients with Pneumonia Dr. Hasan YÜKSEL, Dr. Ahmet TÜRKELİ Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 152 Derleme / Review Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Gülten Seçmeer, İstemi Han Çelik Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara,

Detaylı

Stevens-Johnson sendromlu bir olgu sunumu

Stevens-Johnson sendromlu bir olgu sunumu Asthma Allergy Immunol 2012;10:158-162 OLGU SUNUMU CASE REPORT Stevens-Johnson sendromlu bir olgu sunumu Şükran KÖSE 1, Arzu Didem YALÇIN 2, Gülgün AKKOÇLU 1 1 SB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Hepatit A Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım

Hepatit A Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Derleme / Review 81 Doi: 10.4274/Vhd.35744 Hepatit A Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım The Current Approach of Hepatitis A Infections Özlem YOLDAŞ, Aslı BULUT, Mustafa ALTINDİŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi

Detaylı

Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonlarının Sınıflandırılması ve Etyolojisi

Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonlarının Sınıflandırılması ve Etyolojisi DERLEME/REVIEW Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonlarının İlkay KARAOĞLAN 1 1 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şahinbey Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep,

Detaylı

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ BİLİMSEL DEĞERLENDİRME RAPORU

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ BİLİMSEL DEĞERLENDİRME RAPORU T Ü R K TA B İ P L E R İ B İ R L İ Ğ İ YAY I N L A R I Türk Tabipleri Birliği Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilimsel Değerlendirme Kurulu, ülkemizde ve dünyada sorunun yaygınlık ve dağılımını, risk gruplarını,

Detaylı

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN KLİNİK, LABORATUVAR VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN KLİNİK, LABORATUVAR VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİK ŞEFİ Uzm. Dr. MÜFERET ERGÜVEN HENOCHSCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN

Detaylı

EXPERİMENTAL RESEARCH LABORATORY ZOONOSİS

EXPERİMENTAL RESEARCH LABORATORY ZOONOSİS EXPERİMENTAL RESEARCH LABORATORY ZOONOSİS C.AĞALAR* & T. R. AYDOS** & H. GÜRDAL*** * Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D. KIRIKKALE ** Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Hemolitik üremik sendrom

Hemolitik üremik sendrom Dicle Tıp Dergisi / F. Öktem ve E. Kuybulu. Hemolitik üremik sendrom 2011; 38 (4): 519-525 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.04.0081 DERLEME / REVIEW ARTICLE Hemolitik üremik sendrom

Detaylı

Behçet Hastal ğ nda Üst Gastrointestinal Sistem Tutulumu ve Bu Hastalarda Helicobacter pylori S kl ğ

Behçet Hastal ğ nda Üst Gastrointestinal Sistem Tutulumu ve Bu Hastalarda Helicobacter pylori S kl ğ Behçet Hastal ğ nda Üst Gastrointestinal Sistem Tutulumu ve Bu Hastalarda Helicobacter pylori S kl ğ Cengiz PATA*, Ali HAFTA**, Aziz YAZAR*, Mehmet ARHAN***, Gökhan BİLGEÇ*, Kamuran KONCA**** * Mersin

Detaylı

Avian İnfluenza (Kuş Gribi)

Avian İnfluenza (Kuş Gribi) Avian İnfluenza (Kuş Gribi) Gül Ruhsar YILMAZ*, Mustafa Aydın ÇEVİK** * Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ** Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Eritrosit Değişimi Destek Tedavisi ile Başarılı Şekilde Tedavi Edilen Ciddi Falciparum Sıtması*

Eritrosit Değişimi Destek Tedavisi ile Başarılı Şekilde Tedavi Edilen Ciddi Falciparum Sıtması* Olgu Sunumu/Case Report Mikrobiyol Bul 2012; 46(3): 493-498 Eritrosit Değişimi Destek Tedavisi ile Başarılı Şekilde Tedavi Edilen Ciddi Falciparum Sıtması* A Severe Falciparum Malaria Case Successfully

Detaylı

F rat Üniversitesi T p Fakültesi, Hematoloji Bilim Dal, ELAZIĞ. F rat Üniversitesi T p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal, ELAZIĞ

F rat Üniversitesi T p Fakültesi, Hematoloji Bilim Dal, ELAZIĞ. F rat Üniversitesi T p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal, ELAZIĞ Original article 2013 Y l nda F rat Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Kan Merkezi ne Başvuran Gönüllü Kan Bağ şç lar nda Geçici Ret Nedenlerinin Araşt r lmas (Researching temporary reasons of volunteer

Detaylı

Kresentik Glomerülonefritle Birliktelik Gösteren Prostat Adenokanser Olgusu: Bir Malignite Habercisi Olabilir mi?

Kresentik Glomerülonefritle Birliktelik Gösteren Prostat Adenokanser Olgusu: Bir Malignite Habercisi Olabilir mi? OLGU SUNUMU/CASE REPORT Akad Geriatri 2013; 5: 85-90 Gelifl Tarihi/Received: 05/11/2012 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 27/11/2012 Kresentik Glomerülonefritle Birliktelik Gösteren Prostat Adenokanser

Detaylı

Kırım Kongo kanamalı ateşinin intrauterin ve postnatal dönem etkileri

Kırım Kongo kanamalı ateşinin intrauterin ve postnatal dönem etkileri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011; 54: 182-188 Derleme Kırım Kongo kanamalı ateşinin intrauterin ve postnatal dönem etkileri Evrim Alyamaç Dizdar 1, Ömer Erdeve 2, Uğur Dilmen 3 Zekai Tahir Burak

Detaylı

VİRAL HEPATİT DERGİSİ

VİRAL HEPATİT DERGİSİ VİRAL HEPATİT DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 3 Yıl: 2001 Editör: Prof. Dr. Emin TEKELİ Yayın Kurulu: Prof. Dr. İsmail BALIK Prof. Dr. İftihar KÖKSAL Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU Prof. Dr. Reşit MISTIK Doç. Dr.

Detaylı

Parvovirus B19. Genel Tıp Dergisi. Hatice Türk Dağı. Giriş. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya

Parvovirus B19. Genel Tıp Dergisi. Hatice Türk Dağı. Giriş. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya DERLEME Genel Tıp Dergisi Parvovirus B19 Hatice Türk Dağı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya Parvovirus B19, Parvoviridae familyasının Erytrovirus genusunda yer

Detaylı

Aliye Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Aliye Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Editörden Editorial YAYIN KURULU Editör Aliye Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye Sevgili meslektaşlarımız, Ömer Faruk BEŞER Sağlık Bakanlığı Okmeydanı

Detaylı

P1- AKUT KORONER SENDROMLARDA ENFLAMATUAR ETİYOLOJİ

P1- AKUT KORONER SENDROMLARDA ENFLAMATUAR ETİYOLOJİ BİLDİRİ KİTAPCIĞI 1 P1- AKUT KORONER SENDROMLARDA ENFLAMATUAR ETİYOLOJİ Sedat Koçak*, Ali Dur**, Cesareddin Dikmetaş*, Feridun Koyuncu*** Esma Erdemir*, A. Sadık Girişgin*, Başar Cander*, Mehmet Gül* *Konya

Detaylı