Romatolog gözüyle sarkoidoz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Romatolog gözüyle sarkoidoz"

Transkript

1 Derleme / Review RAED Dergisi 2013;5(2): RAED doi: /raed Gelifl tarihi / Received: Ocak / January 13, 2013 Kabul tarihi / Accepted: Temmuz / July 31, 2013 Çevrimiçi yay n tarihi / Published online: A ustos / August 12, 2013 Romatolog gözüyle sarkoidoz Sarcoidosis: rheumatological perspective Figen Tarhan 1, Gökhan Keser 2 1 zmir Katip Çelebi Üniversitesi T p Fakültesi, Atatürk E itim ve Araflt rma Hastanesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal, zmir 2 Ege Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal, zmir Özet Sarkoidoz histopatolojik olarak non-kazeifiye granülomatöz inflamasyonla seyreden, etyolojisi tam bilinmeyen, otoimmun do ada sistemik bir inflamatuvar hastal kt r. En s k akci erler ve solunum sistemi tutulsa da, sarkoidozda lokomotor sistem dahil çeflitli sistem ve organlar tutulabilir. En s k romatolojik bulgu, eritema nodosumun efllik etti i, ayak bile i ve diz eklemlerini tutan artrittir. Kas tutuluflu asemptomatik olabilece i gibi, akut veya kronik miyozit veya nodüler kas kitleleri fleklinde de olabilir. Kemik tutuluflu daha çok eski ve ilerlemifl olgularda görülür ve deri lezyonlar yla birliktelik gösterir. Bazan aksiyal tutulufl, daktilit, ekzokrin bez tutuluflu, damar duvar infiltrasyonu görülebilir. Bu nedenle, sarkoidoz inflamatuvar miyopatileri, kemik metastazlar n, psoriyatik artrit gibi spondilartritleri, Sjögren sendromunu veya vaskülitleri taklit edebilir. Hiperürisemi nedeniyle, gut ile de kar flabilir. Sarkoidozda klinik seyir genelde iyidir ve spontan remisyonlar görülebilir. Tan da alt n standart histopatolojik özelliklerdir. Sarkoidoz tedavisinde kan t düzeyi düflüktür; s - n rl say da klinik çal flma sonuçlar n, olgu sunumlar n ve uzman görüflünü yans t r. En s k kullan lan tedavi ajanlar kortikosteroidler ve klasik immunosupressiv ilaçlard r. Seçilmifl olgularda, tumör nekrotizan faktor inhibitörleri gibi çeflitli biyolojik ajanlar umut verici görünmektedir. Lokomotor sistem tutuluflu aç s ndan, genelde sarkoid artriti ve miyoziti tedaviye daha iyi yan t verirken, kemik lezyonlar tedaviye daha dirençlidir. Anahtar sözcükler: Sarkoidoz, artrit, tan, tedavi Summary Sarcoidosis is a systemic autoimmune disease characterized by noncaseating granulomatous inflammation with unknown etiology. Although the lungs and respiratory system are most commonly involved, sarcoidosis may involve virtually any part of the body, including the locomotor system. The most common rheumatological presentation of sarcoidosis may be considered as arthritis involving ankles and/or knees, frequently associated with erythema nodosum. Muscle involvement may be asymptomatic, or may cause acute or chronic myositis or nodular masses. Bone lesions tend to ocur in chronic cases having additional skin involvement. Occasionally, axial skeletal involvement, dactylitis, exocrine gland involvement or blood vessel infiltration may also occur. Therefore, sarcoidosis may sometimes mimic inflammatory myopathies, metastatic bone diseases, and spondylarthritis including psoriatic arthritis, Sjogren s syndrome or vasculitis. Presence of hyperuricemia may cause misdiagnosis of gout. Sarcoidosis generally follows a benign course with occasional spontan remissions. Histopathological features remain the gold standard in diagnosis. Level of evidence for management of sarcoidosis is low, generally reflecting the results of limited number of clinical studies, case series and expert opinion.the most commonly used agents include corticosteroids and conventional immunosuppressive agents. In selected cases, biological agents including, tumour necrosis factor inhibitors, seem to be promising. With regard to locomotor system involvement, sarcoid arthritis and myositis generally respond to treatment better, while bone lesions are commonly treatment-resistant. Key words: Sarcoisosis, arthritis, diagnosis, treatment letiflim / Correspondence: Dr. Figen Tarhan. zmir Katip Çelebi Üniversitesi T p Fakültesi, Atatürk E itim ve Araflt rma Hastanesi, ç Hastal klar Anabilim Dal Romatoloji Bilim Dal, zmir. e-posta: Ç kar çak flmas / Conflicts of interest: Ç kar çak flmas bulunmad belirtilmifltir. / No conflicts declared. doi: /raed Karekod / QR code:

2 Sarkoidoz birçok organ ve sistemi tutabilen, etiyolojisi kesin olarak bilinmeyen, histopatolojik olarak non-kazeifiye granülomatöz inflamasyonla seyreden, otoimmun do ada bir hastal kt r. Sarkoidozun en iyi bilinen özelli i baflta akci erler olmak üzere, solunum sistemini tutmas d r. Bununla birlikte, aralar nda lokomotor sistemin de oldu u, çok say da farkl organ ve sistem tutulabilir ve t bb n çeflitli uzmanl k alanlar n ilgilendiren farkl sorunlar geliflebilir. Hastal n en ilginç özelli i, bazen spontan remisyonlar gösterebilmesidir. Göreceli olarak s k görülen bir hastal k olmas na ve tedavisinde baflta kortikosteroidler (KS) olmak üzere çok de iflik ajanlar kullan lmas na ra men, sarkoidoz tedavisinde Food and Drug Administration (FDA) taraf ndan onaylanm fl hiçbir ilaç olmamas ilginçtir. [1,2] Pratik olarak sarkoidoz denildi inde, romatoloji hekiminin akl na, öncelikle ayak bileklerini tutan renkli artrit, bacaklarda eritema nodozum lezyonlar, sistemik inflamasyon bulgular, hiperkalsemi, akci er grafisinde bilateral hiler dolgunluk ve serum anjiyotensin konverting enzim (ACE) düzeyinde yükseklik gelir. Ancak, eklem bulgular d fl nda, sarkoidoz romatoloji hekiminin karfl s na kas, kemik, damar ve tükürük bezi tutulufluyla da gelebilir. Sonuçta miyozit, daktilit, sakroiliit, kemik lezyonlar, vasküler sorunlar ve sikka semptomlar ortaya ç kabilir. Bu nedenle sarkoidoz; romatoid artrit (RA), inflamatuvar kas hastal klar, spondilartritler, sistemik vaskülitler ve Sjögren sendromu (SjS) gibi baz romatolojik hastal klar ve kemik tümörlerini taklit edebilir. Hiperürisemiye neden olabildi- i için, gut hastal ile kar flabilir. [2] Bu derlemenin amac baflta gö üs hastal klar olmak üzere, t bb n birçok uzmanl k alan n ilgilendiren ve çok farkl klinik tablolarla neden olabilen sarkoidozun tüm yönleriyle tart fl lmas de ildir. Bu derlemede özellikle sarkoidozun romatoloji uzman n ilgilendiren yönlerinin üzerinde durulmas hedeflenmifltir. Ancak, hastal n temel klinik özellikleri ve etyopatogenezi hakk nda da özet bilgi verilecektir. Temel Bilgiler ve Genel Klinik Özellikler Tüm dünya ülkelerinde, her rkta, her yafl ve cinsiyette görülebilir. Bununla birlikte, hastalar n %70 kadar yafl aras genç eriflkinlerdir. [1] Ülkemizde sarkoidoz insidans 4/ olarak bildirilmifltir. [3] ACCESS (Case Control Etiologic Study of Sarcoidosis) çal flmas nda, hastal n yafl ve 50 yafl üstü olmak üzere iki farkl dönemde ortaya ç kma e iliminde oldu u gösterilmifltir. [4] Kad nlarda erkeklere göre biraz daha s k görüldü ü ve daha ileri yafllarda ortaya ç kt bildirilmifltir. [3] Sarkoidozda en s k tutulan organ akci erlerdir. Gerçekten de, tüm olgular n %95 inde akci er tutuluflu olur ve bu nedenle gö üs hastal klar hekimleri için sarkoidoz önemli bir hastal kt r. [5] Akci er tutuluflu; bilateral hiler lenfadenopati, pulmoner parankimal nodüller veya difüz intersisyel fibrozis fleklinde olabilir. Akci er tutuluflu olan olgularda kuru öksürük (%30), dispne (%28), gö üs a r s (%25), h r lt l solunum ve nadiren hemoptizi gibi semptomlar ortaya ç kabilir. Endobronflial granülomlar sonucu küçük ve büyük hava yollar obstrüksiyonu geliflebilir. [1] Sarkoidozun klinik spektrumu oldukça de iflkendir. Madalyonun bir taraf nda, hiç yak nmas olmayan ve tesadüfen çekilmifl bir akci er grafisi ile sarkoidoz olas l n n gündeme geldi i, asemptomatik bireyler varken, di er tarafta yayg n organ ve sistem tutulufluyla seyreden a r olgular bulunur. [6,7] Sarkoidozda akci er-d fl organ tutuluflu s kl, Okumufl ve ark. taraf ndan %61.8 olarak bildirilmifltir. [8] Lokomotor sistem d fl nda; göz, deri, kardiyak ve nörolojik tutulufl hastal n iyi bilinen özellikleri aras ndad r. Göz tutuluflu %25-50 s kl nda görülür ve %5 olguda ilk bulgudur. [9] Gözün herhangi bir tabakas tutulabilir. Akut anterior üveit en s k görülen bulgudur ve genellikle bilateraldir. ntersisyel keratit, posterior üveit, skleral plaklar, pars planit, optik nöropati, lâkrimal bez büyümesi ve korneal/konjonktival nodüller de görülebilir. [1] Sarkoidozda deri tutuluflu %30 s kl ndad r ve her türlü morfolojide deri lezyonlar na raslan labilir. [10] Sarkoidoz için oldukça tipik olan lupus perniyo ifadesi, özellikle yüz bölgesinde görülen kronik, deriden hafif kabar k, sert ve morumsu deri lezyonlar n ifade eder. Esas olarak burun, yanaklar, kulaklar, dudaklar ve parmaklarda lokalizedir. S kl kla zenci rktan kad nlarda görülür. Lupus perniyo ile kronik üst solunum yolu tutulumu, pulmoner fibrozis ve falankslardaki kemik lezyonlar aras nda birliktelik söz konusudur. Annüler ve plak fleklindeki deri lezyonlar daha çok kronik sarkoidozda görülür. Bu lezyonlar bafl ve boyun yerleflimli olduklar nda, kötü prognoza iflaret edebilir. [1] Sarkoidozda, yüzde genellikle hiperpigmente makülopapüler lezyonlar ön planda iken, gövdede nodüler lezyonlara daha s k rastlan r. Sarkoidozun önemli deri lezyonlar aras nda olan eritema nodosumun %21.5 s kl nda görüldü ü bildirilmifltir (fiekil 1). [8] ACCESS çal flmas nda, eritema nodosumun kad nlarda ve kuzey Avrupa ülkelerinde daha s k görüldü ü bildirilmifltir. [4] Daha çok akut ve benign seyirli olgularda görülür. Bilateral hiler lenfadenopati, eritema nodosum, akut artrit veya artraljinin birlikteli iyle seyreden akut sarkoidoz tablosu Löfgren sendromu olarak da bilinir. Nörosarkoidoz, hastalar n %5 inde santral ve periferik sinir sistemi tutulumu fleklinde görülür. Asl nda nörosarkoidoz s kl otopsi serilerinde üç kat daha fazlad r. [11] Sarkoid granülomlar n n beyin taban na yerleflme e ilimi vard r. En s k yedinci kafa çifti tutulur, bunu üçüncü ve seki- RAED Dergisi / RAED Journal Cilt / Volume 5 Say / Issue 2 Aral k / December

3 zinci kafa çifti tutuluflu takip eder. Yedinci kafa çifti tutuluflu, artrit, üveit, atefl ve parotis büyümesi ile birlikte oldu- unda Heerforth sendromu olarak adland r l r. Periferik nöropati, nörosarkoidoz hastalar n n %8-24 ünde görülür. Leptomeningeal tutulum, hipotalamik ve pitüiter lezyonlar ve di er kafa çifti tutulufllar da görülebilir. [1] Sarkoidozda daha nadir de olsa, kardiyak, gastrointestinal ve renal tutulufl da görülebilir. Semptomatik kardiyak tutulufl s kl %5 dir. Kalp kapaklar hariç, kalbin herhangi bir tabakas ve özellikle sol ventrikül duvar tutulabilir. [1] Özafagustan rektuma kadar tüm gastrointestinal sistemde tutulufl görülebilir. Hepatomegali (%3.8), splenomegali (%4.1), [6] hepatik hiler adenopati, kolestaz ve granülomatöz kolanjit geliflebilir. Hepatik veya portal venlerin granülomatöz flebiti sonucu portal hipertansiyon görülebilir. [1] Renal tutulufl glomerülonefrit veya granülomatöz intersisyel nefrit fleklinde olabilir. Hiperkalsemi nedeniyle, hiperkalsiüri (%40-60), nefrolityazis (%10) ve nefrokalsinozis geliflebilir. Hiperkalseminin nedeni, alveoler makrofajlardan 1-alfa hidroksilaz enzim aktivitesinin ve sonuçta dihidroksi vitamin D3 üretiminin art fl d r. [1] Kronik sarkoidozda AA tipi amilodoz da geliflebilir ve bu da böbrek tutulufluna neden olabilir. Sarkoidoz seyrinde a r l periferik lenfadenopati, depresyon, uyku bozukluklar ve uyku apne sendromu da görülebilir. [7,12] Sarkoidozun klinik bulgular ve hastal k fliddeti, rksal ve etnik farkl l klar gösterir. Di er rklara k yasla, beyaz rkta eritema nodozum daha s k, ekstrapulmoner tutulufl daha az ve mortalite daha düflüktür. Buna karfl l k Afrika kökenli Amerikal lar da hastal k fliddeti ve mortalite s kl daha fazlad r. Hastal k seyrinde rk n önemini gösteren di- er bir gözlem de, kardiyak ve oküler tutuluflun Japonlar da daha fazla görülmesidir. [1] Klinik aç dan; akut poliartrit, bilateral hiler lenfadenopati ve eritema nodosum birlikteli i s kt r. Di er yandan sarkoid kemik lezyonlar da, lupus perniyo ve di er granülomatöz deri lezyonlar ile birliktelik gösterir. Kas skelet Sistemi Bulgular Eklem tutulumu Olgular n %25 inde görülmektedir. En s k diz ve ayak bile i eklemleri tutulursa da; el bile i, diz ve metakarpofalangiyal eklemler de tutulabilir. [13,14] En s k görülen eklem tutulufl örne i akut poliartrit ve/veya periartrittir. Akut poliartrit genellikle benign seyreder ve olgular n ço unda haftalar içinde geriler; %10 olguda nüksler görülebilir, ancak genellikle eklem hasar yapmaz. Akut romatizmal atefle benzer flekilde gezici artrit, palindromik romatizmaya benzer flekilde intermitan artrit veya RA ya benzer flekilde eklenici bir artrit söz konusu olabilir. [1] Eklem bulgular na s kl kla atefl, hiler lenfadenopati, eritema nodosum veya fiekil 1. Eritema nodosum. üveit gibi bulgular efllik eder. Akut sarkoid artritin ço unlukla ilkbahar aylar nda ortaya ç kmas ilginç bir gözlemdir. [13-15] Tan an nda serum ACE düzeyi normal olan olgularda artritin daha iyi seyretti i bildirilmifltir. [1] Kronik sarkoid artriti omuz, diz, el-ayak bile i ve parmak eklemlerini tutan ve kal c hasar yapmayan oligo veya monoartrit fleklindedir. Akut forma göre daha nadir görülür. [1] Sinsi bafllang çl ve yavafl seyirlidir. Nadir de olsa, eklem y k m na veya Jaccoud deformitesine neden olabilir. Eklemde efüzyon, sinovit ve sinovyumda nodüler proliferasyon geliflebilir. [2] Kronik sarkoid artriti, tipik olarak sistemik tutulumla seyreden sarkoidoz olgular nda görülür. Genellikle parankimal akci er hastal ve ACE yüksekli i ile birliktelik gösterir. Kronik sarkoid poliartriti, RA y taklit edebilir. Nadir de olsa, spondilartritleri taklit eden sakroiliit; ayr ca daktilit, tenosinovit ve periartiküler inflamasyon görülebilir. [16,17] Bir çal flmada sarkoidozda sakroiliit s kl %6.6 olarak bildirilmifltir. [18] Ankilozan spondilit ten farkl olarak, bilateral ve simetrik olmas beklenmez; ancak yine de bazan ay r m zor olabilir. Spondilartrit grubu hastal klar n bazan sarkoidoz ile birlikte görülebilmesi, kar fl kl daha da art r r. Teorik olarak, biyopside kazefiye olmayan granülomlar n görülmesi ile tan do rulanabilir. Sarkoidozda kostokondral bileflke tutulumu (kostokondrit) nedeniyle gö üs kafesinde a r olabilir; genellikle ikinci ve üçüncü kostokondral bileflkeler tutulur. [2] Visser ve ark. n n tan mlad sarkoid artrit kriterleri Tablo 1 de verilmifltir. Dört kriterin üç tanesinin olmas Tablo 1. Visser ve ark. n n sarkoid artrit tan kriterleri. [13] Eritema nodosum olmas Semptomlar n 2 aydan daha k sa sürmesi Hastan n 40 yafl ndan genç olmas Simetrik ayak bile inde artrit 50 Tarhan F, Keser G. Romatolog gözüyle sarkoidoz

4 durumunda sarkoid artrit tan s konulabilir; duyarl l k %99 ve özgüllük %93 bulunmufltur. [13] Kemik tutulumu Literatürde kemik tutulufl s kl %3 ile %13 aras nda bildirilse de, [19] ço u olgu asemptomatik oldu u için gerçek prevalans tam olarak bilinmemektedir. [20] Kad nlarda ve Afrika kökenli Amerikal lar da daha s k görülür. [1] Genel kural olarak kemik lezyonlar, kronik deri lezyonlar da olan, ilerlemifl ve eski olgularda görülür; prognozun kötü ve mortalitenin yüksek oldu unu gösterir. [16,21] Kemik tutuluflu en çok parmaklarda görülür ve klinik olarak daktilit tablosuna neden olabilir. Tendon k l flar n n granülamatöz inflamasyonu da daktilit tablosuna katk da bulunur. Distal falankslar tutuldu unda t rnaklar kal nlaflabilir; distrofik bir görünüm ve hatta çomak parmak oluflabilir. [22] Radyolojik olarak falankslarda bilateral kistik ve litik kemik lezyonlar görülmesi tipiktir. Dantelimsi (permeatif) kemik lezyonlar da görülebilir. Falankslar n niçin s k tutuldu u bilinmemektedir. [1] Kemik ili indeki granülomatöz infiltrasyonun trabekül yo unlu unu azaltt, Haversian kanallar geniflletti i ve kortikal kemikte düzensizlik oluflturdu u kabul edilmektedir. Falankslara göre daha nadir olsa da, kafatas, maksilla ve di er yüz kemikleri, vertebralar, kostalar, sternum, pelvik kemikler ve uzun kemiklerin distal uçlar da tutulabilir. [19,20] Özellikle lupus perniyolu hastalarda nazal kemikler ve kalkaneus tutulumu görülebilir. [1] Kemik tutuluflu olan bölgelerde lokal a r, flifllik ve deride eritem de görülebilir. [21] Tutulan kemiklerde radyolojik olarak, yukarda da bahsedilen z mba ile delinmifl gibi litik lezyonlar ve dantelimsi lezyonlar d fl nda, skleroz da geliflebilir. Primer veya metastatik kemik tümörleri ile ay r c tan ya girer. Sarkoid kemik lezyonlar n n önemli bir özelli i radyolojik olarak periostit görülmemesidir. Bu bulgu kronik osteomyelitten ay r c tan yap lmas nda yard mc - d r. Sarkoidoz seyrinde osteopeni veya osteoporoz da görülebilir. Bunun bafll ca nedenleri kalsiyum metabolizmas bozuklu u ve tedavide kullan lan kortikosteroidlerdir. [1] Aksiyel iskelet tutulumu nadir de olsa görülebilir ve bel-s rt a r s na neden olabilir. [8] Radyolojik olarak üst dorsal, alt lomber ve servikal vertebralarda litik, sklerotik veya miks lezyonlar görülebilir. [23] ntervertebral disk aral klar genellikle korunur. [24] Ay r c tan da spondilartritler, lenfoma, myelom, tüberküloz ve metastatik kanserler akla gelmelidir ve kesin tan için biyopsi gerekebilir. Kas tutulumu Sarkoidozlu hastalar n %75 inde görülür ve genelde asemptomatiktir. [2] Bu nedenle tan s güçtür. Semptomatik sarkoid miyozit %1-5 s kl nda bildirilmifltir [1] ve akut granülomatöz miyozit, kronik miyopati ve nodüler miyopati olmak üzere üç formda ortaya ç kar. [25] En s k görülen form kronik miyopati olup, özellikle alt ekstremite proksimal kas gruplar nda sinsi seyirli güçsüzlük, miyalji, derin tendon reflekslerinde azalma ve zay flama ile kendini gösterir. [1,26] Kas enzimleri normal veya hafif yüksektir; elektromiyografide (EMG) miyopati bulgular saptan r. [1] Kas biyopsisinde kazeifiye olmayan granülomlar vard r. Kalp kas tutuluflu da olabilir. Solunum kaslar tipik olarak korunur. Akut granülomatöz miyozit daha seyrek görülür. Hastal n erken döneminde ve akut sarkoid artriti de olan 40 yafl ndan genç hastalarda daha ola and r. [27,28] Uyluk ve bald rlarda a r, bazen kaslarda kontraktür ve hipertrofi, [29] nadir olarak yayg n kas güçsüzlü ü, halsizlik ve atefl yüksekli i görülebilir. [28] Polimyozite benzer flekilde kas enzimleri yükselebilir ve EMG de miyopati bulgular görülebilir. [2] Belirli bir kas grubunu inerve eden sinirlerde granülomatöz infiltrasyon olmas kaslarda atrofiye katk da bulunur. Kas biyopsisinde kazeifiye olmayan granülomlar n görülmesi tan da önemlidir. MRG, bilgisayarl tomografi (BT) ve pozitron emisyon tomografisi (PET) gibi görüntüleme yöntemleri de hem tan da (kas içinde y ld z fleklinde lezyonlar), hem de biyopsi yap lacak kas bölgesinin seçiminde yard mc olabilir. [16,30,26] Nodüler miyopati ise, kaslarda tümör benzeri ele gelen nodüler lezyonlar ile karakterizedir. [26] Kesin tan histolojik olarak konulur. Sarkoidozlu olgularda, sekonder fibromyaljiye ba l yayg n kas a r lar olabilir. [31] Ancak miyozitte kas a r s ndan ziyade kas güçsüzlü ünün daha ön planda oldu u unutulmamal d r. Literatürde nadir de olsa, sarkoidoz ile miyastenia gravis birlikteli i gösteren [32] ve ayr ca sarkoidoz ile inklüzyon cisimcikli myozit birlikteli i [33,34] gösteren olgu sunumlar vard r. Parotis ve Minör Tükürük Bezi Tutulumu Sarkoidozda %6 s kl nda parotis ve minör tükürük bezi tutuluflu tan mlanm flt r. [35] Sjögren sendromu gibi, sarkoidoz da sinsi bafllang çl, tükürük bezlerini etkileyebilen ve sikka semptomlar na yol açabilen kronik inflamatuvar bir hastal kt r. Parotis bezinde büyümeye neden olabilir. [36] Romatoid faktör de pozitif olabilece i için primer SjS nu taklit edebilir. Ancak anti-ro ve anti-la antikor pozitifli i beklenmez. [2] Vasküler Tutulum Sarkoidoza ba l vaskülit geliflimi nadirdir, ancak küçük ve büyük tüm damarlarda granülomatöz lezyonlar görülebilir. Vaskülitik lezyonlar deriye s n rl olabilece i gibi, nöropati, pulmoner hipertansiyon veya di er sistemik vaskülit bulgular da görülebilir. [25] Büyük damar tutuluflu olmas, Takayasu arteriti ile kar fl kl a yol açabilir. Glomerülonefrit ve geçici serebral iskemi klini i görülebilir. [37] RAED Dergisi / RAED Journal Cilt / Volume 5 Say / Issue 2 Aral k / December

5 Antisitoplazmik antikor (ANCA) pozitifli i olabilir. Ancak ANCA pozitifli i, vasküliti olmayan sarkoidoz hastalar nda da görülebilir. [2,37] Tan Sarkoidoz tan s klinik, radyolojik ve laboratuar bulgular n n birleflmesiyle konulur; ancak alt n standart histolojik tan d r. Sarkoidoz olas l genellikle rutin veya kuflku üzerine çekilen standart akci er grafisi ile gündeme gelir. Çünkü hastalar n %90-95 inin gö üs radyografilerinde patolojik de ifliklikler vard r. Bu patolojik de ifliklikler bilateral hiler dolgunluk, pulmoner nodüller ve diffüz pulmoner fibrozis fleklinde özetlenebilir. Hiler lenfadenopati genellikle bilateraldir. Parankimal lezyonlar orta ve üst loblara yerleflme e ilimi gösterir. Akci er radyografisi normal oldu unda yüksek rezolüsyonlu bilgisayarl tomografi (YRBT) ile patolojik de ifliklikler daha hassas bir flekilde ortaya konulabilir. Solunum fonksiyon testleri restriktif bir patern gösterir. Scadding isimli araflt r c, akci er grafisinde görülen de iflikliklere göre, sarkoidozu dört evreye ay rm flt r (Tablo 2). [38] Sarkoidoz sistemik, otoimmün bir inflamatuvar hastal k oldu u için laboratuvar incelemelerinde sistemik inflamasyon varl n gösteren testler pozitif bulunacakt r. Sedimantasyon ve CRP yüksekli i ve %30-80 olguda hipergamaglobulinemi görülür. Kronik hastal k anemisi, lenfopeni, eozinofili (%25) olabilir. ACE serum düzeyinin yükselmesi sarkoidozda önemli bir özelliktir ve %40-90 s kl - nda bildirilmifltir. [1,6,7] Hiperkalsemi varl sarkoidoz tan s n desteklemede önemli bir bulgudur. Artm fl 1-alfa hidroksilaz aktivitesine ba l olarak alveolar makrofajlardan 1.25-dihidroksi vitamin D3 üretiminin artmas sonucunda oluflur. Hiperkalsemiye ba l hiperkalsiüri de olur. Alkalen fosfataz olgular n %33 ünde yüksektir; gamaglutamil transferaz yüksekli i de görülebilir. Kemik ili i etkilenmedikçe, hipersplenizm veya baflka bir otoimmün hastal k olmad kça lökosit ve trombosit say lar normaldir. Düflük titrede romatoid faktör pozitifli i ve düflük titrede granüler boyanan antinükleer antikor pozitifli i de görülebilir. [1,6,7] Radyolojik yöntemler ve di er laboratuar yöntemleri ile sarkoidoz kuflkusu olan hastalarda kesin tan için biyopsi gereklidir. Gerçekten de, tan n n do rulanmas nda histopatoloji alt n standartt r. Biyopsi materyali hastal n tutmufl oldu u herhangi bir organdan veya dokudan al nabilir. Örne in servikal veya aksiler lenfadeopati varl nda bu lenf bezlerinden, deri lezyonu varl nda bu bölgeden biyopsi yap labilir. Benzer flekilde karaci erde granülomatöz lezyonlar nedeniyle karaci er fonksiyon testleri bozulmufl olan bir hastada yap lacak karaci er biyopsisi sarkoidoz tan s koydurabilir. Akci er lezyonlar na yönelik histolojik tan da ise, transbronfliyal biyopsiler önemlidir. Bu aç dan, Tablo 2. Sarkoidozda akci er grafisi bulgular na göre Scadding evrelemesi. Evre 0: Normal Evre 1: Bilateral hiler adenopati, normal akci er parankimi Evre 2: Pulmoner infiltrasyonla birlikte hiler adenopati Evre3: Hiler adenopati olmaks z n pulmoner nfiltrasyon Evre 4: Pulmoner fibrozis endobronflial ultrasonografi (EBUS) son y llarda önem kazanm flt r. Sarkoidozda bronfllara komflu alanlardaki lenf bezleri s kl kla büyür; EBUS ile bu lenf bezlerine ulafl labilir ve i ne biyopsisi yap labilir. Ülkemizde de belirli merkezlerde uygulanabilen bu yöntem sayesinde, sarkoidoz hastalar n n ço unda daha ileri bir iflleme gerek kalmadan tan ya ulafl lmaktad r. Ancak bu yöntemle tan ya ulafl lamayan s n rl say daki hastada ameliyathane koflullar nda genel anestezi ile mediastinoskopi yap larak, mediastendeki lenf bezlerinden biyopsi al nabilir. Tipik histopatolojik bulgu, iyi s n rl epiteloid tipte nonkazeifiye granülomlard r. [1] Bronkoalveoler lavaj s v s nda CD4/CD8 hücre oran - n n 3.5 dan ve lenfosit oran n n %30-50 den yüksek olmas da sarkoidoz tan s n destekler, fakat mutlak tan sal de- ildir. [20] Tüberkülin deri testi özellikle aktif hastal olan hastalarda anerjik bulunur. [1] Seçilmifl olgularda galyum 67 sintigrafisi de tan ya yard mc olabilir. Parotis ve lakrimal bezlerde aktivite tutuluma ba l geliflen görünüm nükleer t p terminolojisinde panda bulgusu olarak adland r l r. Benzer flekilde paratrakeal ve her iki yandaki hiler lenf bezlerinde aktivite tutulumuna ba l geliflen sintigrafik görüntü, lambda (Ï) harfine benzedi i için, lambda bulgusu olarak adland r l r. Panda ve lambda bulgular, sarkoidoz tan s n destekleyen sintigrafik bulgular olarak klasik kitaplara geçmifltir. [1] MRG ve direk radyografiler kemik lezyonlar n n tespitinde yararl d r; fakat henüz özgün tan sal bir algoritma tan mlanmam flt r. Teknesyum-99 difosfat sintigrafisi de, kemik tutuluflunun tespitinde kullan labilir. Sarkoid kas tutuluflunun gösterilmesinde MRG, BT ve PET yard mc olabilir. Asl nda PET birçok dokuda sarkoid lezyonlar n varl n araflt rmada kullan labilir. Eklem ultrasonografisi de, periartrit ay r c tan s nda yard mc olabilir. [22,24] Kveim-Siltzbach deri testi hastalar n %50-70 inde hastal n erken döneminde pozitiftir. Ancak iyi standardize edilmedi i ve %5 oran nda yanl fl pozitiflik gösterdi i için günümüzde pek kullan lmamaktad r. [1,6,7] Ay r c Tan Sarkoidozda granülomlar birçok sistemi tutabildi i ve çok farkl bulgular ortaya ç kabildi i için, ay r c tan listesi 52 Tarhan F, Keser G. Romatolog gözüyle sarkoidoz

6 oldukça genifltir. Sistemik inflamasyon bulgular ile seyretti i için öncelikle sistemik enfeksiyonlar, di er otoimmun hastal klar ve maligniteler ile ay r c tan yap lmal d r. Eritema nodosum ve artrit birlikteli inde, hiler lenfadenopati yok ise, sarkoidoz ay r c tan s nda inflamatuvar barsak hastal klar, ilaç reaksiyonlar ve koksiidomikozis, histoplazmozis, psittakozis gibi sistemik mantar enfeksiyonlar d fllanmal d r. Yap sal semptomlar ve periferik, a r s z lenfadenopatiler nedeniyle lenfomalar ile ay r c tan yap lmal - d r. Gastrointestinal sistemde granülomatöz ülserler veya kitleler nedeniyle gastrointestinal sistem maligniteleriyle kar flabilir. Hepatosplenomegali, kolestaz ve portal hipertansiyon nedeniyle de kronik karaci er hastal klar ile kar - flabilir. Tiroid bezi, pankreas, periton ve böbrek tutulufllar da kar fl kl klara yol açabilir. Sarkoidozun litik ve/veya sklerotik kemik lezyonlar n n ay r c tan s nda özellikle multiple myelom, lenfoma ve kemik metastazlar ak lda bulundurulmal d r. Ay r c tan da histolojik tan önemlidir. [1,2,7] Serum ACE yüksekli inin, sarkoidoz d fl nda Gaucher hastal, lepra, silikozis, karaci er sirozu, histoplazmozis, aspergillozis, diabetes mellitus ve HIV enfeksiyonu gibi hastal klarda da olabilece i unutulmamal d r. [1] Sarkoidozun periferik artriti, romatoid faktör pozitifli- i de oldu u için RA ile kar flabilir. Ayak bile i artriti, aksiyal tutulufl, sakroiliit ve sosis parmak gibi bulgular nedeniyle, spondilartrit grubu hastal klarla kar flabilir. Artritli bir sarkoidoz olgusunda, sarkoid deri lezyonlar da oldu- unda, psoriyazis ve psoriyatik artrit tan lar akla gelebilir. [2] Sarkoidoz seyrinde baz olgularda tükürük bezleri tutulabildi i, parotis bezinde büyüme olabildi i ve sikka semptomlar ortaya ç kabildi i için, SjS ile de ay r c tan gereklidir. Baz ipuçlar ayr mda yard mc olabilir. Örne in üveit varl sarkoidoz lehine; anti-ro ve anti-la antikor pozitifli i SjS lehine kabul edilebilir. Minör tükürük bezi biyopsisi de ay r c tan da önemli olabilir. Hem sarkoidozda, hem de SjS da parotis bezinin uyar lm fl salg fonksiyonu azal r; fakat bezde globüler siyalektazi olmas ve azalm fl salg da sodyum yo unlu unun yüksek olmas SjS lehinedir. [39] Sarkoidoza ba l vaskülitin, primer granülomatöz vaskülitlerden ay rt edilmesi çok zordur. Çünkü histolojik olarak ikisinde de granülomatöz lezyonlar görülecektir. Gerçekten de, sarkoidozun oral, faringeal ve nazal mukoza tutuluflu, s n rl Wegener granülomatozu (granülomatöz polianjiitis) ile kar flabilir Damar duvar nda nekroz olup olmamas, anjiyografik bulgular, di er sistemlerle ilgili klinik ve laboratuar bulgular ay r mda yard mc olabilir. Özellikle panca pozitifli inin vasküliti olmayan sarkoidoz hastalar nda da görülebilece i unutulmamal d r. [2,37] Multisistemik tutulufl ve özellikle deri lezyonlar nedeniyle, sarkoidoz SLE ile de kar flabilir. Ancak SLE serolojisi ay r c tan da yard mc olacakt r. Bunun da ötesinde, SLE ve sarkoidoz birlikte de görülebilir. Sarkoidozlu hastalarda yüzde kelebek deri döküntüsü ve diskoid lezyonlar birlikte görüldü ü zaman bu olas l k akla gelmelidir. [40] Sarkoid artrit ve gut artriti birlikte olabilece i gibi, sarkoid artrit gut artritini taklit de edebilir. Sarkoidoz ile gut artritinin kar flabilmesinin en önemli nedeni hiperürisemidir ve muhtemelen sarkoidozda ürat metabolizmas nda bozukluk olmas na ba l d r. Eklem ponksiyonuyla al nacak sinoviyal s v da fagosite edilmifl monosodyum ürat kristallerinin varl akut gut artriti tan s nda k ymetlidir. Asl nda sarkoid artrit ve gut artriti aras ndaki iliflki ilk defa 120 y l önce Jonathon Hutchinson taraf ndan bir olgu sunumunda ortaya konulmufltur. Bu olguda hastan n böbrek yetmezli- inin gut hastal na ba l olabilece i bildirilmifltir. Ancak sarkoidozda, hiperürisemi, hiperkalsemi ve böbrek tafllar nedeniyle böbrek yetmezli i de geliflebilir. [2,25,26,41] Sarkoid myopati, polimyozit klini i ile karfl m za gelebilir. Sarkoid myopatide de, EMG anormallikleri ve kas enzim yüksekli i görülebildi i için, ay r c tan da alt n standart kas biyopsisidir. [2,25,26] Etyopatogenez Birçok otoimmun hastal kta oldu u gibi, sarkoidoz da genetik yatk nl olan bireylerde uygun çevresel faktörlerin eklenmesiyle ortaya ç kar. Havayolu ile al nan çam poleni, yer f st tozu ve berilyum gibi çeflitli unsurlar n ve ayr ca baz enfeksiyöz ajanlar n etiopatogenezde önemli oldu u düflünülmektedir. Özellikle Ebstein-Barr, Herpes ve Adenovirüs gibi çeflitli viral ajanlar ve ayr ca mikobakteriler bu konuda daha ön plana ç kmaktad r. [1] Newman ve ark. n n çal flmas nda; tar mla u raflanlarda, küflü ortamlarda çal flanlarda ve böcek ilaçlar yla temas öyküsü olanlarda sarkoidozun daha çok görüldü ü bildirilmifltir. Buna karfl - l k, sigara içimi ile sarkoidoz aras nda negatif bir iliflki oldu u iddia edilmifltir. [42] Musellim ve ark. n n çal flmas nda da, sarkoidoz hastalar n n %75 inin sigara içmedi i gösterilmifltir. [3] Sarkoidozdan sorumlu tek bir gen gösterilememifltir. HLA-A1, B8, DR3 haplotipi ve DR17 beyazlarda; DRw52 Japon larda; DPB1*0201 Afrika kökenli Amerika l hastalarda, artm fl sarkoidoz riski ile iliflkili bulunmufltur. HLA- DR3 ve DQ2 ile Löfgren sendromu aras nda ve HLA- DR5 ile kronik hastal k aras nda iliflki gösterilmifltir. [13] Son çal flmalarda annexin 11 geni üzerinde de durulmaktad r. [43] Birinci dereceden akrabalarda sarkoidoz riskinin artm fl oldu u ve monozigotik ikizlerdeki konkordans n (0.148), dizigotik ikizlerden (0.012) daha yüksek oldu u gözlenmifltir. [44] Ailesel birliktelik %1-3 olarak bildirilmifltir. [3,4] Sarkoidoz TH1 a rl kl bir hastal kt r. Antijenin CD4 pozitif T lenfositleri taraf ndan tan nmas hastal n tetiklenmesinde kritik basamakt r. nflamatuvar süreç esnas n- RAED Dergisi / RAED Journal Cilt / Volume 5 Say / Issue 2 Aral k / December

7 da TNF-α, INF-γ, IL-2, TGF-β, IL-8, IL-12, IL-10 ve IL-23 gibi sitokinlerin üretimi artar. [20] Bu sitokinler aras nda özellikle IL-1β, INF-γ ve TNF-α granülom oluflmas nda ve idamesinde önemli sitokinlerdir. IL-12 düzeyi de, hem hasta serumlar nda, hem de bronko alveoler lavaj mayilerinde yüksek bulunmufl olup, hastal n patogenezinde önemli yeri oldu u gösterilmifltir. [45] Tedavi Sarkoidozun kesin sebebi bilinmedi inden tedavisi de ampiriktir. Kortikosteroidler dahil, sarkoidoz tedavisinde kullan lan hiçbir ajan için FDA onay yoktur. [1] Bununla paralel olarak, sarkoidoz tedavisinde kontrollü çal flmalar ve kan ta dayal t p verisi de azd r. Bu nedenle tedavi planlanmas nda uzman görüflü ve bilgi birikimi önemlidir. Tedaviyi planlarken hastal n bafllang ç flekli, ilerlemesi, organ tutulumlar ve mevcut semptomlar göz önünde bulundurulmal d r. Hastal k bafllang c nda fliddetli semptomlar ve ciddi organ tutuluflu olan hastalarda tedaviye hemen bafllanmal d r. Bu ba lamda semptomatik pulmoner tutulufl, malign hiperkalsemi, üveit, nörosarkoidoz, ciddi kardiyak tutulufl, lupus perniyo gibi kutanöz bulgular, karaci- er ve dalak tutuluflu, fliddetli üst hava yolu tutuluflu ve ciddi lokomotor system tutuluflu gibi bulgular n varl nda ilaçs z izlem süreci olmamal d r. Di er yandan baz yazarlar iyi prognozlu hastalar n spontan remisyona girme ihtimali oldu undan, yaflamsal organ tutuluflu ve önemli yak nmas olmayan hastalar n 3-6 ay süreyle tedavisiz izlenebilece ini öne sürmektedir. [46] Bu nedenle asemptomatik, radyolojik olarak akci er tutuluflu olan hastalarda tedaviye karar vermek için hastalar n belirli bir süre izlenmesi önerilmektedir. [46] Örne in ACCESS kohort unda iki y l takip edilen hastalar n sadece %16 s nda gö üs radyografisinde progresyon ve %11 inde spirometrik de erlerde bozulma görülmüfltür. [47] Önerilen iki y ll k izlem süresi, yeni organ tutuluflunu tespit etmek aç s ndan da önemlidir. ACCESS çal flmas nda 2 y ll k izlem süresince %23 oran nda yeni organ tutulumu saptanm flt r. [47] Sarkoidozda tedaviye erken bafllanmas n n, remisyon aç s ndan bir avantaj olup olmad yla ilgili veriler de çeliflkilidir. Afrika kökenli Amerika l hastalarda yap lan bir çal flmada KS ile remisyon sa lanan hastalar n %74 ünde; spontan remisyon sa lanan hastalar n ise %8 inde relaps görüldü ü ortaya konulmufltur. [48] Sarkoidoz tedavisinde genel kabul gören bir tedavi algoritmas ve tedavide kullan lan ilaçlar n uygun doz ve kullan m süresi ile ilgili tam bir fikir birli i yoktur. Kortikosteroidler bu hastal k için ilk basamakta ve en yayg n kullan lan ajanlard r. Pulmoner tutulumda hastalar n %70 inden fazlas KS tedaviye olumlu yan t verir. Fakat doz azalt m nda veya kesme durumunda %25-50 oran nda nüks bildirilmifltir. [1] Kullan lacak KS dozu ve konusunda tam bir fikir birli i olmamas na ra men, günlük mg prednizolon tedavisi ile bafllanabilir. [38] Pulmoner tutulumlu hastalarda günlük 20 mg üzerinde dozlar genellikle gerekmemesine ra men, kardiyak ve nörolojik tutulumlarda günlük prednizolon doz gereksinimi 20 mg üstüne ç kabilir. Sonras nda, semptomlar kontrol alt na tutacak en düflük KS dozuna inmek hedeflenmelidir. Önerilen KS tedavi süresi ve doz azaltma flemalar farkl d r. Baz yazarlar tedavinin bafllamas ndan sonra 6 ay içinde KS dozunun azalt larak kesilmesini önerirken, baz yazarlar ise relaps riskine karfl tedavinin en az 1 y l sürdürülmesini önermektedir. [46,49] Kortikosteroid tedavisi ile hastal k aktivitesi ve bulgular kontrol alt na al namayan, KS dozunun azalt lma aflamas nda sarkoidozun alevlendi i ve KS tedavisine ba l yan etkilerin ön planda oldu u hastalarda, ikinci basamak ilaçlar kullan labilir. Bu grup ilaçlar aras nda klorokin (KQ), hidroksiklorokin (HKQ), metotreksat (MTX), azatiyopirin (AZA), leflunomid (LEF), mikofenolat mofetil (MMF), siklosporin (CSA), pentoksifilin ve minosiklin say labilir. Tedaviye dirençli ve daha a r olgularda siklofosfamid (CYP), anti-tnf ajanlar, rituksimab (RTX) ve talidomid kullan m da bildirilmifltir. [50] Antimalaryal ilaçlardan KQ ve HKQ in etkinli i kutanöz sarkoidoz ve hiperkalsemi tedavisinde gösterilmifltir. [51,52] Ciddi pulmoner, kutanöz, hepatik, nörolojik, oküler ve kardiyak sarkoidoz olgular nda MTX tedavisi etkili bulunmufltur. [53-55] Pulmoner sarkoidozlu 11 hastada yap - lan bir çal flmada, AZA ve KS kombinasyon tedavisine olumlu yan t al nd bildirilmifltir. [56] Sarkoid üveitli yedi hastada, MMF tedavisine olumlu yan t bildirilmifltir. [57] Bir baflka çal flmada da, pulmoner ve oküler tutulumu olan 32 sarkoidoz hastas na tek bafl na veya MTX ile birlikte LEF tedavisi verilmifltir. Sadece LEF verilen 17 hastan n 12 sinde; MTX + LEF kombinasyonu verilen 15 hastan n 13 ünde remisyon saptanm flt r. [58] Siklofosfamid tedavisinin nörosarkoidozda, [59] minosiklin tedavisinin ise kutanöz sarkoidozda [60] etkili oldu u bildirilmifltir. Sarkoidozun lokomotor sistem tutuluflunun tedavisine göz at ld nda, akut sarkoid artritinin seyrinin iyi oldu u ve tedavide genellikle indometazin gibi NSA lar n yeterli oldu u söylenebilir. Baz olgularda kolflisin tedavisinin de atak süresini k saltt bildirilmifltir. [1] Kronik sinovit varl - nda ise, ek olarak düflük doz KS tedavisi gerekebilir. KS tedavisine de direnç gösteren artrit varl nda, baflta MTX ve antimalaryal ajanlar olmak üzere, LEF ve AZA gibi temel etkili ve S ajanlar kullan labilir. [2] Sweiss ve ark. sarkoid artritli hastalarda, ilk aflamada NSA ve KS tedavisinin bafllanmas n, yan t al n rsa bu flekilde devam edilmesini, direnç veya yan etki varl nda MTX tedavisine geçilmesini, gerekirse KS dozunun art r lmas n ve MTX etkisiz kal rsa veya sorun ç karsa di er bir temel etkili ilac n kullan lmas n önermifltir. [2] Bu da sonuç vermez ise, bu durumda biyolojik ajanlar önerilmektedir. 54 Tarhan F, Keser G. Romatolog gözüyle sarkoidoz

8 Osteosarkoidozun tedavisi ise daha zordur. Kortikosteroidler fliflli i geriletse de, kemik y k m n tamamen düzeltemezler. Baz olgularda MTX ve antimalaryal ajanlar n yararl olabildi i bildirilmifltir. [1] Akut sarkoid miyozit KS tedavisine, kronik ve nodüler miyopatilere göre daha iyi yan t vermektedir. Akut sarkoid miyozit tedavisinde MTX n etkili oldu u gösterilmifltir. [25] fiiddetli ve semptomatik kronik ve nodüler myozit tedavisinde de MTX ve AZA kullan lmaktad r, fakat ideal bir tedavi stratejisi henüz oluflturulamam flt r. [61] Eritema nodosum tedavisinde indometazin gibi NSA lar, kolflisin ve düflük doz KS ler yararl olur. Sarkoid vaskülitinin tedavisinde KS ler ilk seçenektir, fakat doz ve kullan m süresi hakk nda kesin bir veri yoktur. [2] Relaps s k görülmektedir. Dirençli olgularda AZA, CYP gibi S ajanlar ve RTX denenebilir. [62] TNF-α sarkoidozda granülom oluflmas nda ve granülomun varl n n sürdürülmesinde önemli bir stokindir. Anti TNF-α tedaviler, dirençli olgularda kullan lmaktad r. nfliximab konvansiyonel tedaviye dirençli deri, kalp, göz, eklem ve nörolojik tutulumlu hastalarda etkili bulunmufltur. [63,64] Etanersept ile yap lan çal flmalarda sonuçlar çok iyi olmamas na ra men, olgu bildirimlerinde tedaviye dirençli sarkoid artrit [65] ve sarkoid vaskülit [66] tedavisinde baflar l oldu u bildirilmifltir. Adalimumab ile sarkoid vaskülitli bir olguda [67] ve multisitemik tutulumla seyreden sarkoidozlu üç hastada baflar l sonuçlar bildirilmifltir. [68] Alveoler makrofajlardan TNF sal n m n bask layan talidomid deri sarkoidozunda; [69] TNF üretimini bask layan pentoksifilin ise pulmoner sarkoidozda kullan lm fl ve etkili bulunmufltur. [70] RTX tedavisinin etkinli ini gösteren klinik bir çal flma yoktur; veriler olgu sunumlar ile s n rl d r. [71,72] Sarkoidoz tedavisinde umut verici görünen di er biyolojik tedavi ajanlar aras nda ustekinumab, apremilast, certolizumab, golimumab ve bir fosfodiesteraz 4 inhibitörü olan apremilast say labilir. [73,74] Sonuç olarak; sarkoidozun tedavisi bireyseldir; semptomlara ve organ tutufluna göre belirlenir. Asemptomatik hastalar n bir süre izlenmesi önerilir. Baz olgularda spontan remisyon geliflebilece i unutulmamal d r. Sarkoidozda standardize edilmifl tedavi protokolleri de yoktur. Tedavi alan veya almayan tüm hastalar, yeni organ tutulumlar aç - s ndan izlenmelidir. Tablo 3. Sarkoidozda kötü prognoz göstergeleri. 40 yafl üzeri Afrika kökenli Amerikal lar Steroid tedavisi ihtiyac olanlar Ekstra pulmoner tutulumu olanlar - Kardiyak - Nörolojik - Lupus Pernio - Splenomegali - Hiperkalsemi - Kemik tutulumu Pulmoner tutulum olanlar - Evre 3-4 gö üs radyografi bulgular - Pulmoner Hipertansiyon - Belirgin akci er fonksiyon bozuklu u - Dispne (orta-fliddetli) - Bronkoalveoler lavaj s v s nda nötrofili varl laca ba l sarkoidoz Anti-TNF ajanlar tedaviye dirençli sarkoidoz hastalar - n n tedavisinde baflar yla kullan lsa da, sarkoidoz hastal olmayan ve baflka nedenlerle anti-tnf ajanlar kullanan baz hastalarda bu tedaviye ba l sarkoidoz geliflebildi i de bildirilmifltir. [75] Bunun mekanizmas tam olarak bilinmese de, anti-tnf tedavisi sonucunda TNF-α ile IFN-α sitokinleri aras ndaki dengenin bozulmas ve sonuçta IFN- düzeyinin yükselmesi ile ilgili oldu u düflünülmektedir. Gerçekten, IFN-α tedavisinde de sarkoidoz ortaya ç kabilmektedir. Anti-TNF tedavisi zemininde geliflen sarkoidozun, patogenetik süreç aç s ndan anti-tnf tedaviye ba l psoriyazis veya lupus tablosu ile de benzerlik gösterdi i düflünülmektedir. [76] Prognoz Ço u hastada spontan remisyon görülür (%60). Akut sarkoidozlu hastalar spontan remisyona girme olas l klar daha fazlad r. Löfgren sendromlu hastalar genellikle tedavisiz ve spontan remisyona girerler; prognoz iyidir. [46] Sarkoidoz hastalar n n %10-20 sinde KS tedavisi gerekir. %10-30 olgu kronikleflir. Mortalite oran %1-5 oran nda bildirilmifltir. [77] Tüm ölümlerin yar s ilerleyici pulmoner hastal k, di er yar s kardiyak/nörolojik hastal k kaynakl - d r. Tablo 3 te sarkoidozda kötü prognoz ile iliflkili özellikler gösterilmifltir. [50] Kaynaklar 1. West SG. Sarcoidosis. In: Hochberg MC, Silman AJ, Smolen JS, Weinblatt ME, Weisman MH, editors. Rheumatology. Edinburgh: Mosby; 2011: Sweiss NJ, Patterson K, Sawaqed R, et al. Rheumatologic manifestations of sarcoidosis. Semin Respir Crit Care Med 2010;31: Musellim B, Kumbasar OO, Ongen G, et. al. Epidemiological features of Turkish patients with sarcoidosis. Respir Med 2009; 103: Baughman RP, Teirstein AS, Judson MA, et al.; Case Control Etiologic Study of Sarcoidosis (ACCESS) research group. Clinical characteristics of patients in a case control study of sarcoidosis. Am J Respir Crit Care Med 2001;164: RAED Dergisi / RAED Journal Cilt / Volume 5 Say / Issue 2 Aral k / December

9 5. Baughman RP. Pulmonary sarcoidosis. Clin Chest Med 2004;25: Newman LS, Rose CS, Maier LA. Sarcoidosis. N Engl J Med 1997;336: Cox CE, Davis-Allen A, Judson MA. Sarcoidosis. Med Clin North Am 2005;89: Okumus G, Musellim B, Cetinkaya E, et al. Extrapulmonary involvement in patients with sarcoidosis in Turkey. Respirology 2011;16: Rothova A. Ocular involvement in sarcoidosis. Br J Ophthalmol 2000;84: English JC 3rd, Patel PJ, Greer KE. Sarcoidosis. J Am Acad Dermatol 2001;44: Gullapalli D, Phillips LH 2nd. Neurologic manifestations of sarcoidosis. Neurol Clin 2002;20: Baughman RP, Lower EE. Six-minute walk test in managing and monitoring sarcoidosis patients. Curr Opin Pulm Med 2007; 13: Visser H, Vos K, Zanelli E, et.al. Sarcoid arthritis: clinical characteristics, diagnostic aspects, and risk factors. Ann Rheum Dis 2002;61: Spilberg I, Siltzbach LE, McEwen C. The arthritis of sarcoidosis. Arthritis Rheum 1969;12: Gran JT, Bøhmer E. Acute sarcoid arthritis: a favourable outcome? A retrospective survey of 49 patients with review of the literature. Scand J Rheumatol 1996;25: Chatham W. Rheumatic manifestations of systemic disease: Sarcoidosis. Curr Opin Rheumatol 2010;22: Anandacoomarasamy A, Peduto A, Howe G, Manolios N, Spencer D. Magnetic resonance imaging in Löfgren s syndrome: demonstration of periarthritis. Clin Rheumatol 2007;26: Erb N, Cushley MJ, Kassimos DG, Shave RM, Kitas GD. An assessment of back pain and the prevalence of sacroiliitis in sarcoidosis. Chest. 2005;127: Wilcox A. Bharadwaj P, Sharma OP. Bone sarcoidosis. Curr Opin Rheumatol 2000;12: Bargagli E, Mazzi A, Rottoli P. Markers of inflammation in sarcoidosis: blood, urine, BAL, sputum and exhaled gas. Clin Chest Med 2008;29: Ugwonali OF, Parisien M, Nickerson KG, Scully B, Ristic S, Strauch RJ. Osseous sarcoidosis of the hand: pathologic analysis and review of the literature. J Hand Surg Am 2005;30: Shorr AF, Murphy FT, Kelly WF, Kaplan KJ, Gilliland WR, Shapeero LG. Osseous sarcoidosis clinical, radiographic, and therapeutic observations. J Clin Rheumatol 1998;4: Binicier O, Sari I, Sen G, et al. Axial sarcoidosis mimicking radiographic sacroiliitis. Rheumatol Int 2009;29: Koyoma T, Ueda H, Togashi K, Umeoka S, Kataoka M, Nagai S. Radiologic manifestations of sarcoidosis in various organs. Radiographics 2004;24: Torralba KD, Quismorio FP Jr. Sarcoidosis and the rheumatologist. Curr Opin Rheumatol 2009; 21: Zisman DA, Shorr AF, Lynch JP 3rd. Sarcoidosis involving the musculoskeletal system. Semin Respir Crit Care Med 2002;23: Le Roux K, Streichenberger N, Vial C, et al. Granulomatous myositis: a clinical study of thirteen cases. Muscle Nerve 2007; 35: Fayad F, Lioté F, Berenbaum F, Orcel P, Bardin T. Muscle involvement in sarcoidosis: a retrospective and followup studies. J Rheumatol 2006;33: Sève P, Zénone T, Durieu I, Pillon D, Durand DV. Muscular sarcoidosis: apropos of a case. Rev Med Interne 1997;18: Moore SL, Teirstein AE. Musculoskeletal sarcoidosis: spectrum of appearances at MR imaging. Radiographics 2003;23: Hoitsma E, De Vries J, van Santen-Hoeufft M, Faber CG, Drent M. Impact of pain in a Dutch sarcoidosis patient population. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 2003;20: Kurukumbi M, Weir RL, Kalyanam J, Nasim M, Jayam-Trouth. A rare association of thymoma, myasthenia gravis and sarcoidosis: a case report. J Med Case Rep ;2: Vattemi G, Tonin P, Marini M, et al. Sarcoidosis and inclusion body myositis. Rheumatology (Oxford) 2008;47: Larue S, Maisonobe T, Benveniste O, Chapelon-Abric C, Lidove O, Papo T, et al. Distal muscle involvement in granulomatous myositis can mimic inclusion body myositis. J Neurol Neurosurg Psychatry 2011;82: Ramos-Casals M, Brito-Zeron P, Garcia-Carrasco M, Font J. Sarcoidosis or Sjögren s syndrome? Clues to defining mimicry or coexistence in 59 cases. Medicine 2004;83: Rudralingam M, Nolan A, Macleod I, Greenwood M, Heath N. A case of sarcoidosis presenting with diffuse, bilateral swelling of the salivary glands. Dent Update 2007;34: Fernandes SR, Singsen BH, Hoffman GS. Sarcoidosis and systemic vasculitis. Semin Arthritis Rheum 2000;30: Statement on sarcoidosis. Joint Statement of the American Thoracic Society (ATS), the European Respiratory Society (ERS) and the World Association of Sarcoidosis and Other Granulomatous Disorders (WASOG) adopted by the ATS Board of Directors and by the ERS Executive Committee. Am J Respir Crit Care Med 1999;160: van de Loosdrecht A, Kalk W, Bootsma H, Henselmans JM, Kraan J, Kallenberg CG. Simultaneous presentation of sarcoidosis and Sjögren s syndrome. Rheumatology (Oxford) 2001;40: Maples CJ, Counselman FL. Lupus pernio. J Emerrg Med 2007; 33: Baughman RP, Iannuzzi MC. Diagnosis of sarcoidosis: when is a peek good enough? Chest 2000;117: Newman LS, Rose CS, Bresnitz EA, et al.; ACCESS Research Group. A case control etiologic study of sarcoidosis: environmental and occupational risk factors. Am J Respir Crit Care Med 2004;170: Hofmann S, Franke A, Fischer A, et al. Genome-wide association study identifies ANXA11 as a new susceptibility locus for sarcoidosis. Nat Genet 2008;40: Sverrild A, Backer V, Kyvik KO, et al. Heredity in sarcoidosis: a registry-based twin study. Thorax 2008;63: Shigehara K, Shijubo N, Ohmichi M, et al. IL12 and IL18 are increased and stimulated IFNγ production in sarkoid lungs. J Immunol 2003;166: Hunninghake GW, Gilbert S, Pueringer R, et al. Outcome of the treatment for sarcoidosis. Am J Respir Crit Care Med 1994; 149: Judson MA, Baughman RP, Thompson BW, et al. ACCESS Research Group. Two year prognosis of sarcoidosis: the ACCESS experience. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 2003; 20: Gottlieb JE, Israel HL, Steiner RM, Triolo J, Patrick H. Outcome in sarcoidosis. The relationship of relapse to corticosteroid therapy. Chest 1997;111: Winterbauer RH, Kirtland SH, Corley DE. Treatment with corticosteroids. Clin Chest Med 1997;18: Tarhan F, Keser G. Romatolog gözüyle sarkoidoz

10 50. Lazar CA, Culver DA. Treatment of sarcoidosis. Semin Respir Crit Care Med 2010;31: Zic JA, Horowitz DH, Arzubiaga C, King LE Jr. Treatment of cutaneous sarcoidosis with chloroquine. Review of the literature. Arch Dermatol 1991;127: Adams JS, Diz MM, Sharma OP. Effective reduction in the serum 1,25-dihydroxyvitamin D and calcium concentration in sarcoidosis-associated hypercalcemia with short-course chloroquine therapy. Ann Intern Med 1989;111: Baughman RP, Lower EE. Alternatives to corticosteroids in the treatment of sarcoidosis. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 1997;14: Lower EE, Baughman RP. Prolonged use of methotrexate for sarcoidosis. Arch Intern Med ;155: Dev S, McCallum RM, Jaffe GJ. Methotrexate treatment for sarcoid-associated panuveitis. Ophthalmology 1999;106: Müller-Quernheim J, Kienast K, Held M, Pfeifer S, Costabel U. Treatment of chronic sarcoidosis with an azathioprine/prednisolone regimen. Eur Respir J 1999;14: Bhat P, Cervantes-Castañeda RA, Doctor PP, Anzaar F, Foster CS. Mycophenolate mofetil therapy for sarcoidosis-associated uveitis. Ocul Immunol Inflamm 2009;17: Baughman RP, Lower EE. Leflunomide for chronic sarcoidosis. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 2004;21: Doty JD, Mazur JE, Judson MA. Treatment of corticosteroidresistant neurosarcoidosis with a short-course cyclophosphamide regimen. Chest 2003;124: Bachelez H, Senet P, Cadranel J, Kaoukhov A, Dubertret L. The use of tetracyclines for the treatment of sarcoidosis. Arch Dermatol 2001;137: Nemoto I, Shimizu T, Fujita Y, et al. Tumour-like muscular sarcoidosis. Clin Exp Dermatol 2007;32: Stone JH, Merkel PA, Spiera R, et al. Rituximab versus cyclophosphamide for ANCA-associated vasculitis. N Engl J Med 2010;363: Agarwal S, Bhagat S, Dasgupta B. Sarcoid sacroillitis: succesfull treatment with infliximab. Ann Rheum Dis 2009;68: Sodhi M, Pearson K, White ES, Culver DA. Infliximab therapy rescues cyclophosphamide failure in severe central nervous system sarcoidosis. Respir Med 2009;103: Hobbs K. Chronic sarcoid arthritis treated with intraarticular etanercept. Arthritis Rheum 2005;52: Sweiss NJ, Welsch MJ, Curran JJ, Ellman MH. Tumor necrosis factor inhibition as a novel treatment for refractory sarcoidosis. Arthritis Rheum 2005;53: Bejerano C, Blanco R, González-Vela C, Agüero R, Carril JM, González-Gay MA. Refractory polymyalgia rheumatica as presenting manifestation of large-vessel vasculitis associated to sarcoidosis. Successful response to adalimumab. Clin Exp Rheumatol 2012;30(1 Suppl 70): Lahmer T, Knopf A, Lanzl I, Heemann U, Thuermel K. Using TNF-alpha antagonist adalimumab for treatment of multisystem sarcoidosis: a case study. Rheumatol Int 2012;32: Carlesimo M, Giustini S, Rossi A, Bonaccorsi P, Calvieri S. Treatment of cutaneous and pulmonary sarcoidosis with thalidomide. J Am Acad Dermatol 1995;32(5 Pt 2): Zabel P, Entzian P, Dalhoff K, Schlaak M. Pentoxifylline in treatment of sarcoidosis. Am J Respir Crit Care Med 1997;155: Lower EE, Baughman RP, Kaufman AH. Rituximab for refractory granulomatous eye disease. Clin Ophthalmol 2012;6: Dasilva V, Breuil V, Chevallier P, Euller-Ziegler L. Relapse of severe sarcoidosis with an uncommon peritoneal location after TNF-alpha blockade. Efficacy of rituximab, report of a single case. Joint Bone Spine 2010;77: Bargagli E, Olivieri C, Rottoli P. Cytokine modulators in the treatment of sarcoidosis. Rheumatol Int 2011;31: Baughman RP, Judson MA, Ingledue R, Craft NL, Lower EE. Efficacy and safety of apremilast in chronic cutaneous sarcoidosis. Arch Dermatol 2012;148: Gifre L, Ruiz-Esquide V, Xaubet A Gómez-Puerta JA, Hernández MV, Sanmartí R. Lung Sarcoidosis induced by TNF antagonists in rheumatoid arthritis: a case presentation and a literature review. Arch Bronchoneumol 2011;47: Fok KC, Ng WW, Henderson CJ, Connor SJ. Cutaneous sarcoidosis in a patient with ulcerative colitis on infliximab. J Crohns Colitis 2012;6: Dempsey OJ, Paterson EW, Kerr KM, Denison AR. Sarcoidosis. BMJ 2009;339:b3206. RAED Dergisi / RAED Journal Cilt / Volume 5 Say / Issue 2 Aral k / December

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER RAED DERG S (2009/1; 1-14) Prof. Dr. Gökhan KESER Ege Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal, zmir Anti-Nötrofil

Detaylı

STANBUL TAB P ODASI NIN SÜREL B L MSEL YAYINIDIR C LT: 19 SAYI: 1 2006 ÇOCUK VE ERGENL K ÇA I ROMAT ZMAL HASTALIKLAR ÖZEL SAYISI

STANBUL TAB P ODASI NIN SÜREL B L MSEL YAYINIDIR C LT: 19 SAYI: 1 2006 ÇOCUK VE ERGENL K ÇA I ROMAT ZMAL HASTALIKLAR ÖZEL SAYISI KL N K GEL fi M STANBUL TAB P ODASI NIN SÜREL B L MSEL YAYINIDIR C LT: 19 SAYI: 1 2006 ÇOCUK VE ERGENL K ÇA I ROMAT ZMAL HASTALIKLAR ÖZEL SAYISI ED TÖRDEN / EDITORIAL Sevgili Klinik Geliflim okuyucular,

Detaylı

Behçet Hastal nda Tedavi

Behçet Hastal nda Tedavi Derleme / Review 1 Treatment of Behçet s Disease Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Dermatoloji ve Veneroloji Anabilim Dal, Antalya, Türkiye Özet Behçet hastal (BH) ataklarla birlikte uzun süreli bir seyir

Detaylı

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri Özetler / Abstracts RAED Dergisi 202;4(Suppl):S-S24 doi:0.2399/raed.2.s0 www.raeddergisi.org XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 3-7 Ekim 202, Belek, Antalya Konuflma Özetleri (KÖ-0 KÖ-4)

Detaylı

Paraneoplastik Kas ve Nöromusküler Kavflak Hastal klar

Paraneoplastik Kas ve Nöromusküler Kavflak Hastal klar Paraneoplastik Kas ve Nöromusküler Kavflak Hastal klar Filiz Koç*, Deniz Yerdelen** * Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dal, Adana ** Uzm. Dr., Baflkent Üniversitesi T p

Detaylı

ISSN: 1309-2596 Cilt: 1, Sayı: 2, 2010. ExPERT

ISSN: 1309-2596 Cilt: 1, Sayı: 2, 2010. ExPERT ISSN: 1309-2596 Cilt: 1, Sayı: 2, 2010 ExPERT BioExPERT çindekiler Girifl.................................................. 1 Dr. Nurullah Akkoç Biyolojik Kay t Sistemleri Etkinlik Verileri......................

Detaylı

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Yay n Kurulu/Editorial Board Editör Ömer Devecio lu Editör Yard mc lar Tiraje Celkan Duygu Uçkan Çetinkaya Kaan Kavakl Türkan Pat ro lu Sekreter Ünal Ulusoy TPHD YÖNET M KURULU

Detaylı

LANGERHANS HÜCREL H ST OS TOZ

LANGERHANS HÜCREL H ST OS TOZ LANGERHANS HÜCREL H ST OS TOZ Begül YA CI* Ali VARAN* G R fi Langerhans hücreli histiyositoz, ilk kez tan mlanmas ndan bu yana geçen yüz y ldan fazla zaman içinde klinisyenler, hastalar ve aileleri taraf

Detaylı

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Klimik Dergisi Cilt 21, Özel Say 2, 2008, s: 3-10 3 Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Selda Say n-kutlu 1, smail

Detaylı

XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya,

XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya, RAED DERG S (2010/2; 16-39) XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya, SÖZEL SUNUMLAR TEMEL S 1. Lupusa E ilimli IL-23 Reseptör Knock-out Farelerde skemi Reperfüzyon

Detaylı

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu içindekiler Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Platformu Editör: Prof. Dr. Ersin Tan 1. Bask, stanbul 2009 ISBN:.. Yay mlayan: Cortex letiflim Hizmetleri

Detaylı

XII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 16-20 Ekim 2011, Belek, Antalya Sözel Bildiriler

XII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 16-20 Ekim 2011, Belek, Antalya Sözel Bildiriler 20 Yay n haklar Romatoloji Araflt rma ve E itim Derne i (RAED)'e aittir. Her hakk sakl d r. Deomed Yay nc l k taraf ndan yay mlanmaktad r. Copyright 20 Society for Education and Research in Rheumatology.

Detaylı

Onkoloji Merkezimizde Kanser Tan s yla zlenen Hastalar m z n Romatolojik Yak nma ve Bulgular

Onkoloji Merkezimizde Kanser Tan s yla zlenen Hastalar m z n Romatolojik Yak nma ve Bulgular ARAfiTIRMA RESEARCH ARTICLE Onkoloji Merkezimizde Kanser Tan s yla zlenen Hastalar m z n Romatolojik Dr. Erkan Cüre, Yrd. Doç. Mehmet fiahin 2, Dr. Ali Kutlucan, Doç. Dr. fievket Ercan Tunç 2, Dr. Abdulkadir

Detaylı

Sjögren sendromu tan s nda minör tükürük bezi biyopsisinin tekrar gerekir mi?

Sjögren sendromu tan s nda minör tükürük bezi biyopsisinin tekrar gerekir mi? Araflt rma / Research Article RAED Dergisi 2012;4(1):6-10 2012 RAED doi:10.2399/raed.12.008 Gelifl tarihi / Received: Aral k / December 6, 2011 Kabul tarihi / Accepted: Ocak / January 30, 2012 Çevrimiçi

Detaylı

GEBEL KTE GÖRÜLEN DER DE fi KL KLER Ertu rul H. AYDEM R*, Ertan YILMAZ**, Ali Haydar PARLAK**

GEBEL KTE GÖRÜLEN DER DE fi KL KLER Ertu rul H. AYDEM R*, Ertan YILMAZ**, Ali Haydar PARLAK** GEBEL KTE GÖRÜLEN DER DE fi KL KLER Ertu rul H. AYDEM R*, Ertan YILMAZ**, Ali Haydar PARLAK** Gebelik, hormonal, immünolojik ve psikolojik de ifliklikleriyle insan hayat ndaki en özel dönemlerden biridir.

Detaylı

D RENÇL S STEM K VASKÜL TLERDE TEDAV YAKLAfiIMLARI

D RENÇL S STEM K VASKÜL TLERDE TEDAV YAKLAfiIMLARI D RENÇL S STEM K VASKÜL TLERDE TEDAV YAKLAfiIMLARI Doç. Dr. Sevil Kamal stanbul Üniversitesi, stanbul T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal ÖZET Farkl bafllang ç bulgular ve seyirleri

Detaylı

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Emin KANSU Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Hematopoietik Stem Hücre Transplantasyonu Ünitesi I. G R fi VE TANIMLAR

Detaylı

Kan ve Kemik li i Transplantasyonlar nda Dermatolojik ve Oral Komplikasyonlar

Kan ve Kemik li i Transplantasyonlar nda Dermatolojik ve Oral Komplikasyonlar Kan ve Kemik li i Transplantasyonlar nda Dermatolojik ve Oral Komplikasyonlar Hatice fianli Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dal Kan ve kemik ili i transplantasyonlar nda deri ve

Detaylı

Lenfoproliferatif Hastal klar

Lenfoproliferatif Hastal klar Karal ve ark. Lenfoproliferatif Hastal klar Güncel Pediatri 2006 ; 2 : 34-9 Lenfoproliferatif Hastal klar Yasin Karal *, S.fiebnem K l ç** * Uluda Üniversitesi, T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar

Detaylı

Üç Olguda Atlantoaksiyal Subluksasyon

Üç Olguda Atlantoaksiyal Subluksasyon 78 Olgu Sunumu / Case Report Üç Olguda Atlantoaksiyal Subluksasyon Atlantoaxial Subluxation in Three Cases brahim TEKEO LU, S. Sevgi DEM R, Selcen fienol Yüzüncü Y l Üniversitesi T p Fakültesi Fiziksel

Detaylı

Difüz interstisyel akciğer hastalıklarında tedavi

Difüz interstisyel akciğer hastalıklarında tedavi Difüz interstisyel akciğer hastalıklarında tedavi Oya KAYACAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara. ÖZET Difüz interstisyel akciğer hastalıkları çeşitli nedenlere

Detaylı

SARKOİDOZLU HASTALARIN İZLEMİNDE İNFLAMATUAR BELİRTEÇLERİN ÖNEMİ

SARKOİDOZLU HASTALARIN İZLEMİNDE İNFLAMATUAR BELİRTEÇLERİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Dr. Esen AKKAYA SARKOİDOZLU HASTALARIN İZLEMİNDE İNFLAMATUAR BELİRTEÇLERİN ÖNEMİ (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum Nöropsikiyatrik Bozukluklar ve Tedavileri Baflak Yücel stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Nörolojik klinik tablolar n psikiyatrik yans malar çok s k karfl

Detaylı

Nörosarkoidoza Genel Bir Bak fl

Nörosarkoidoza Genel Bir Bak fl Cerrahpaşa Tıp Dergisi 2006; 37: 23-28 ISSN:1300-5227 DERLEME Nörosarkoidoza Genel Bir Bak fl Sevtap SİPAHİ DEMİRKÖK 1, Gülçin BENBİR 2, Sibel ERTAN 2 1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpasa Tıp Fakültesi Genel

Detaylı

Romatoid Artritte Omurga Tutulumu

Romatoid Artritte Omurga Tutulumu E itim / Education 15 Spine Involvement in Rheumatoid Arthritis Ömer Faruk fiendur, Yasemin TURAN Adnan Menderes Üniversitesi T p Fakültesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, Ayd n, Türkiye Özet

Detaylı

Crohn Hastal n n Patolojik Özellikleri

Crohn Hastal n n Patolojik Özellikleri Cerrahpafla T p Dergisi 2009; 40(3): 103-120 ISSN: 1300-5227 DERLEME Crohn Hastal n n Patolojik Özellikleri Süha Göksel Ac badem Hastanesi (Maslak) Patoloji Bölümü, stanbul Özet Crohn hastal patolojik

Detaylı

METABOL K, V RAL ve OTO MMUN KARAC ER HASTALIKLARI

METABOL K, V RAL ve OTO MMUN KARAC ER HASTALIKLARI METABOL K, V RAL ve OTO MMUN KARAC ER HASTALIKLARI -187- Metabolik karaci er hastalıkları Dr. Mahmut Çoker Do umsal metabolik hastal klar, tek bafllar na ender görülürken tüm metabolik hastal klar bir

Detaylı

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i 1988 TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K

Detaylı

Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir. Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? ABSTRACT:

Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir. Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? ABSTRACT: Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? Seher Sofuo lu 1, Hasan Basri zgi 2, Akif Asdemir 3 ÖZET: Kronik yorgunluk immün disfonksiyon sendromu

Detaylı

Murat Hanc stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, stanbul, Türkiye

Murat Hanc stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Omurilik Yaralanmalar nda Cerrahi Zamanlama Murat Hanc stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, stanbul, Türkiye 101 Omurilik yaralanmalar nda cerrahinin

Detaylı