MECMUASI. T.C. lst ANBUL TİCARET ve SANA Yİ ODASI. CUMHURiYET HAYATI. TÜRKiYEDE 10 Y1l

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MECMUASI. T.C. lst ANBUL TİCARET ve SANA Yİ ODASI. CUMHURiYET HAYATI. TÜRKiYEDE 10 Y1l 1923-1933"

Transkript

1

2 T.C. lst ANBUL TİCARET ve SANA Yİ ODASI MECMUASI Odanın tesis tarihi Mecmuanın ilk intişarı TÜRKiYEDE 10 Y1l CUMHURiYET HAYATI i"stanlml Ticafet ve Sanayi Odtı51 Cumhuriyetin Onımcız Yzl döniimii Biiyiik Bayramını biitiin millete Kutlular

3

4 TÜRKiYE REiSi CUMHURU GAZi MUSTAFA KEMAL HAZRETLERi

5

6 GAZi GAZİ MUSTAFA KEMAL Türk inkı~ lahının yapıcısıdır. Bu büyük ve şanh inkn lap onun eseridir. GAZi MUSTAFA KEMAL adı Türk inkılabı abidesinin ba~nna altın harflerle ya. zılacak ve bu yazı asırlar geçtikçe hergün tazelenen şan ve şevk ile ebediyyen par!a. yacaktır. Taribin en yüksek simalarından olan bu biiyük başbuğ, Türk milletinin ululuğuna medeniyetine, kudretine en önce inanmış ve onu tarihi mukadderatına doğru yükseltrneğe azınetmiş bir dahidir. Lozan muahedesi bu dehanın, bu azınin cihan tarafından takdir olunan bir vesikasıdır.

7 2 MUSTAFA KEMAL en yüce imanlı bir Türk vatanperveridir. Carlıın Türkleri ölmeğe mahkum ettıgı hir zamanda Türklüğün ebedi sıhha. ıma emin olan Mustafa Kemal, hasta adamı ölüm döşeğinden kaldırarak yurdunu kurtarmak ı~ın yeni kudret harikaları yarattır. mıştır. olan İtilaf devletleri Mustafa Kemalin azını önünde rüc'ata mecbur kalmışlardı. HarLı umumide Türklüğün en büyük şan ve mertlik desranını O; Çanakkalede yazmıştı. Ür2. lardan başlayıp Dumlupınar, Sakarya ve BP.ş kumancan harplerinde memleketi dü~man istilasından kurtarırken yüksek askeri dehasını dünyaya teslim ettiren bu Türi.; Kumandanı, umumi harpten sonra zayıflamış sanılan Türk ordusundan, demir iradesi, geniş bilgisi ile Türklüğün ilerideki tarihi va. zifesini görecek vekar!ı, fedakar yepyenı bir askeri kudret, bir milli istiklal ordusu.-ücude getirmiştir. MUSTAFA KEMAL en büyük m üce d. ditlerdendir. Milletler hayatında bir tarih devresinın bittiğini, yenı açılan devrin ka. rakterlerini, prensiplerini aniayarak onları memleketin kabiliyetine pisikolojisinc göre tatbik etmek müceddetlere has olan bir kudrettir. :\1ustafa Kemal bu yüksek kudre. ti göstermiştir. GAZi MUSTAFA KEMAL tarihin en büyük kumandanlarındandır. Bingazi çoll ~ri onun vatanperverliği. ne inzinı;ını eden askerlik te!?kilatçılık kabi. ]iyt>tin~ kahramanlığına en önce şahit ol nıu~tu. Balkan harbinde O; mümtaz şahsiyetini ~ ine göstermişti. Bulayır ordusu erk3- niharbiye reisliğinde iken mükemmel suretle' tanzim ettiği bu ordunun süvari kolları idi ki ilk olarak Edirneye girmişlerdi. Sonra harbı umumi Çanakkale müda. faası.. Anafartalar... Dünyanın en heybete Ye deh';'etli kara ve deniz kuvvetlerine malik Hayat değişir, fikirler yurur insaniyct daima yeniliğe doğru gider. O yenilik yol. larını takip etmeyip hurafeler dünyasında karar kılan mmetler inkiraza mahkumdur. Hilkatin asıl mahiyetine ilim ve fennin yüksek hakikatiarına uymıyan teokratik inanlarla devlet idaresi yurütmekte ısrar etmek, cemaatlerin ruhunu anlamamak, bilgi ı~ıklarına göz yummak yani mahvalmak demektir. Musiafa Kemal Türk milletinin karak. teri, ruhu itibarile bütün yenilik esaslarını kabule son derece müstait olduğunu görmüş ve asrın fikirlerini, fennin hakikaderini ara. yan açık düşünüşiii serbest vicdanlı milliyet inanma terakki fikirlerini katarak ilerleme. ge azınetmiş bir Türk milliyeti mefhumu ya ra tmıştır. Cema:!t hayatımızın en büyük rüknü olan Türk kadınlığını asırlardanberi yaşadış:ı mahsur ve esir hayatından kurtarmak, taa!i yolunda milletin aldığı vazifede, Tt:~!. Türk ordusu; inkilabı, istiklali koruyan, kullıyan sensin, sana saygı

8 analarına Türk hanımiarına en yuce rütbeyi vermekle onun mevkiini yükseltmek, asri mütefennin mes'uliyetini müdrik bir Türk kadınlığı yaşatmak Türk inkılabının en parlak safhasıdır. MUSTAFA KEMAL en büyük mü,te. fekkrlerdendir. Milli varlığın, milletin doğuşundan itibaren son zamanına kadar olan tarihini bilmekle payidar olacağını takdir ederek hümayunnamelerin, hilafetnarnelerin riyakar sahifeleri arasında giirbüz, saf çehresi Türk milletinin eski ve yüksek tarihinin topraklarının derinliklerinde mevcudiyetini muhafa eden eserlerin de V~!l;n mefhumuna gireceğini ve milletin dir:~üjtür ve mefkure birliği ile bağlı olan vatandaşlarm te~kil ettiği bir birlik olduğunu ilan etmiştir. Terakki, teceddü:t v,e kültür ancak mil Lı: terbiye ve irfan ile baka bulur. Cümhuriyet devresinin ölmez eserlerinden biri de maarife verilen yüksek payedir. En önce harf inkilabından başlayan bu terekki gittikçe parlamış ve öz dile doğru yürümekle en parlak safbasma girmiştir. On senelik Cumhuriyet hayatımızıda bir Türk irfanı çıkarınakla kaybolmuş olan Türk milletinin hayatını seeiyesini öz kaynaklarından itibaren tetkik ederek, Türklerin tarih devrelerini, cihan medeniyetine ifa ettikleri' büyük vazifeleri velhasd insaniyet desıtanındaki şerefli, iftiharlı ~iirlerini meydana çıkarmış, tarihi bir Türklük asaleti kurmuştur. müftehiriz. Mektepler ve Üniversite rr.:=================::.:!:===;:ıı Türkiyede kadın ve erkekten mürekkep bil gili, seciyeli hararetli bir gençlik hayatı u yandırmıştır. MUSTAFA KEMAL en büyük bir devlet müessisidir. Paytahtını işgal eden düsmanın süngülerine boyun eğerek sarayında hacaletle oturmağı tercih eden aciz Osmanlı hanedanının ve hanedana kör körüne itaat eden saray nazıriarının inkiıraza sürükledikleri ülküdeki, çürümüş imparatorluk idaresini Türk kadını; sana hakkı veren Cumhuriyettir. 3

9 Tiirk dili \et kikieri: Büyük reisin huzurlle Büyük dil kunıltayı yıkmış ve yeni Türkiyede genç, mukadder<>tına sahip, ilerisinden emin bir Tü~<k Ct'm, hu:riyeti kurmuştul On senelik cumhuriyet hayatımız Türk. i ::: :n yalnız askerlik sah2.sında kudretlerini ilan etmekle kalmamı9; memleket idaresin. T< D< T. C. müzakereleri Türk ~enci; Gazi Cumhuriyeti sana emanet etti.

10 5 deki kabiliyetimizi de ispat etmiştir. Yıkılan bozuk bir idare yerine vakit geçirmeksiz'in; halkın ihtiyacına uygun, medeniyetin terak~ kilerinden istifade eden sağlam bir idare makinesi kurmak ve onu muntazam sureltte i~letmek; başlanğıcın en müşkül devirlerin~ de bile milleti refaha eriştirrnek vazlife~ sini daima göz önünde tutarak hükumet iş~ lerini döndürmek en büyük medeniyet kudretlerindendir. Bu, bir harikadır. Mustafa Kemalin kurduğu hükumet ve yetiştirdiği hükumet adamları bu harikayı göstererek Türk medeniyetinin yüksekliğini bine bir kere daha kayt etmişlerdir. cihan tari~ MUSTAFA KEMAL Cumhuriyetinin ze~ ka kuvvet ve kudret kaynağının halk oldu~ ğunu takdir etmiştir. Bu hükumette vatan~ daşlar ahenkli bir iş bölümü sayesinde iler~ leyecek, inkisaf edecektir. İlrlemek, kuvvet~ li yaşamak için en doğru yol budur. GAZi MUSTAFA KEMAL, as ri ve müteceddit Türkiye Cümhuriyetinin istinat ettiği yüksek esasları tayin e derken, milli ik~ tisadiyatın devlet idaresinde en birinci de~ recede geldiğini ilan eden yegane devlet reisidir. Şu sözleri milletin iktisadiyat proğ. ramının yıldızıdır: [ Türk milleti bütün tarihinde harp meydanlarında bir çok zafer taçları giyin miştir. Bununla mü{tehirdir. Daima mü{~ tehir olacaktır. Ancak bu mefharet tacını daha çok tezyit edererek milletin başında tutabilmek için diğer bir sahıtda beheme hal muvaffak olması lazımdır. O da iktisadiyat sahasıdır }. BÜYÜK REİSİCÜMHURUMUZUN memleketin iktisadetın iınkişafı sayesinde re~ fah ve servete nail olacağı tarzındaki lerinden Hham alan hükumet milli iktisadiyatı kur hizmetler ifa etmişlerdir. takdir~ adamlarımız yükseltmek için pek meş~ Bu on senelik Cumhuriyet idaremizde milletimi:z:in iktisadiyat yolunda elde ettiği terakkiler görür gözler, duyğulu yürekler için derin şükranlara layıktır. Öz tarihim izi, öz dilimizi >Cumhuriyet öğretti.

11 Türkiyenin yeniden hayat buln1ası: Büyük Millet Meclisi Hükumeti Türkiye Cumhuriyeti Harb:i umumi merkez devletleri gru~ punun aleyhine neticelenmişti. Osman. lı imparatorluğu ağır ıııartlarla Mondros mütarekesini aktetti. O vakitki padişah ve saray takımı ve sarayın bendesıi olan bir çok adamlar memleketin artık müdafaa kudreti olmadığı ve galip ıtarafın şartlarını kabul et~ rnekten başka bir çare kalmadığı kanaatin~ de idiler. Bilhassa saray takımı milletin yorğuınluğundan istifade ile eski, istipdat ve nüfuzunu ele geçirmek, Türklerin yüreğinde yerleşmiş olan milliyet fikirlerini tamamile söndürmek için bozgunculuk propagandası yapmakta idiler. İstanbul işgal olunduğu vakit itilaf dev~!etlerinin haddi zatinde pek ağır olan Mon- Gazi bizden biridir, bizim en büyüğümüzdür. bizim bütünümüzdür..

12 7 Türkiye Büyük Millet Meclisi dros mütarekesi şartlarına da riayete lüzum görmedikleri ve Türkiyeyi taksime karar verdikleri anlaşıldı. ve İstanbuldan başka İzmir ~ehri Yunanlılar tarafından işgal o lundu. Adana, Urfa, Maraş ve Antep di.işman tarafından işgal edliyor. Antalya ve Konya da İtalyan; Merzifon, Samsun. da ise İngiliz askerleri bulunuyordu. Ecnebi askeri memleketin her noktasına yerleşmiş...!erdi. Osmanlı hükumetinin mevcudiye - ti, hıı.ysiyeti sıfıra inmişti. Vaziyetİn bu şekil alması memleketin bir çok yerlerinde galeyanlar husule getir.. mişti.. Yer yer milli gruplar teşekkül etti. Bu esnada yüksek miliyet hislerini sa. lim bir ınceraya sevkedecek bir başa lüzum vardı. Türk varlığının Türk milli kültürünün en büyük dehası olan Mustafa Kemal millette tezahür eden bu büyük heyecanı temsil ile memleketin kurtarılması işini demir iar. desine aldığı tarihten itibaren vaziyet de. ğişti. Memleket kurtuluş yoluna girdi. Çün. kü Mustafa Kemal Türklerin haysiyet. li ve şerefli bir millet olarak yaşaması esasını kurmuştu. Harpten sonra İstanbulda ec. nebi süngüsü altmda açılan ilk Meclisi me b'. usan yalnız İtilaf kuvvetlerinin değil saray muhitinin de hoşuna gitmemişti. Bu mecli. sin hayatı pek kısa oldu. İtilaf kuvvetleri 16 Mart 920 tarihinde İstanbulu işgal ettik. leri zaman bir ngiliz müfrezesi de Me b' usan meclisini basarak bazı me b' usları tevkif et. mesi. üzerine mecilsi dağıtmıştı. İstanhulda bu vak' alar olurken Anka. rada Mustafa Kemalin etrafına toplanan millet mümessilleri 23 Nisan 920 de (Tür. Türk inkılabı dinlenmiyen bir irade, zaptedilmiyen bir heyecan ve]işleyen bir sürattir.

13 B. M. M. Reisi Kazım Paşa Hazretleri L 1880.senesinr1e Köprülüde doğmuştur. Pederi suvari zabitlerinden İsmail N azmi Beyuir. 1L'05 ~ene.sinde Harbiye mektebincten yüzba~ılıkla çıkmıstır. Yüzbasılıkla Rumelicic til'üncü c> duda bulunduğu esnada ihtiliijci Hum ve Bulgar çetelerile bir çok müsademelerde buluncju. :n mat 1908 irticaı üzerine gelen orduda, Balkan harbin,:e, 1913 oenefi İstanbul Merkez kumandanlığı muavinliğinde vazife görmü~tür. Harbi 1.1mıımirle Şark hududumuzda seyvar jandarma kolu kumandanlığ ında İrandaki Rus lmvvetleriı~e kar.oı müstakilen harekata memurdu. Buradaki muvaffakiyetlerine kar-;ılık kayına!:amlıga ve 1915 de fırka kumandanlığına tayin edilmiştir. Rus ihtilalinden sonra I ~afkasyaya ilerliyen ordumuzun sahil fırkaları kumandanı olarak Batumu, Kutisi isgal etmişti. Yunanlıların İzınire gircjikleri esnada miralay Kazım Bey hemen tebdilen şehirden

14 9 kiye Büyük Millet Meclisi) nı tesis ediyor~!ardı. Bu meclis şu esasları kabul etmişti. (Hükumet teşkili Ic bir hükumet reisi tanımak zaruridir. Muvakat kaydi veya padişah kaymakamlığı ihdas etmek caız değildir. Mecliste miitehısif milli iradeyi bilfiil vatan mukadderatına hakim tanımak esas umdedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin fevkınde bir kuvvet mevcut değildir. - Türkiye Bü.. yük Millet Meclisi teşri! ve icrai sa'ahiyetleri kendisinde toplamıştır. Meclisten ayrıla~ cak bir heyet Meclise vekil olarak hükumet işlerini görür - Meclis reisi bu heyetin reisidir.) Lozan: Murahha.slarımız binasına konferans giderken Yukarıda yazılan esaslar Türk trihinin mühim vesikalrındandır. Türklerde ilk defa olarak,~millet radesi hakim» kılınmıştı. Bu esaslar padicşahhk etrafında toplanan Os ~ manlı mm idi. hükumetinin filen sukutunu mutazam. Büyük Millet Meclisinin Riyasetine Mu3- tafa Kernal Paşa intihap olundu. Meclis ira. deyi ele aldığı günden itibaren Türkiyenin en yeni ve en mükemmel şekli olan Cümhuriyete doğru gittiği görülmüştü. Bu sıralarda İtilaf dervletlerinin daveti üz erin~ sadrazam dam~t Ferit Paris civa rm~ ve Türk 1 üğün tarihinde bir leke te~kil eden Sevr muahedesni imzaladı. Bu meş'um muahede mucibince: Osmanlı im,ara.tol ~uğu İstanhul ve Civar:ı ile Anadolunun küçük ku.mınd;:r.. ihard kalacak, Şarki Anadolu vilayetlerinin bir kıemı muh!ariyet ile idare olunacak, İz. m : m,;1tak:ı:n Yun.an idaresinl) geçe cekti. Bun dan m?:ıda Edıirnıe vilay.eti Küçükçek. me ce gölün:e kadar Yu.naii!i:st'anJ.. terko1ırnıı. ca.k ve Şa,!ki An.ado~ud a bir Ermenistan -ievleıı~ vücu:le g3lecekti. Türkiye silahtan tecrii: edpecek ve nihll'yet asırıhrdanberi Os. m-nh mem 1 ek::tinin yüreğinde ecneh:i tefev. vr.kumı tem'n etmi ~ ola.n o m:ş'um kapitü~ 1aryon!ta:r yine 'hya edilecekti. Sevr muahedenamesi kısaca da kain (Sevr) şehrinde memleketin inkısa.mını, Türklerin ma:hvini mutazammın olan Oe:manlılığın parçalanmasını ve Türklüğün istiklali~ ni tamamile kaybetmesi yani Türkün idam kararı demek idi.. Başmda devlet bu kararı Mustafa Kemal olan bir milli kabul edemezdi. Mustafa Kem3.l bu muahedeyi hükümsüz bırakınağa ahtetti. Bunun üzerine Avrupalılar istiklali~ ni, hayatını müdafaa eden Türkiyaya Yu ~ nanlıları musalat ettiler. Yunan ordusu A~ nadoluda ileri hareketine başladı. çıkmış ve merkezi Bandırma olan 61 inci fı;rk.a kumandanlığını deruhte edip Yunanlılarla mücadeleye girişmistir. Müteakiben İzmir şimai. cephesindeki üç müfrezenin kumandanlığını deruhte eyliyerek bu esnada Büyük Millet Meclisi azalığına intihap olundu de Kazım Bey Ertuğrul grubu kumandanı idi. Sonra bir müddet Büyük Mill ct Meclisinde meb'us 3larak ç.alıştı ve müteakiben (Kocaeli grubu kumandanlığı) na tayin olundu; bu memuriyetinde İzmiti Yunanlılardan istirdat etti de Yunanlıların (Sakarya) ya ilerliemesi üzerine bütün kuvvetlerile (Beylikköprü) ınıntakasma gelip müdafaaya iştirak etti. Seeaat ve gayretine mükafaten mirlivalığa terfi olundu de Mi.idafaai Milliye Vekilliğine intihap olundu ve Ordumuzun büyük taarruzunıın ihzarında ifayı hizmet etti. Zafer esnasında ferikliğe, 1924 te birinci ferikliğe terfi olundu senesinde de Büyük Millet Meclisi reisliğine intihap edildi.]

15 Heyeti Vekile Reisi İsmet Paşa Hazretleri [İsmet Paşa gerek İstikHU harbinde ve gerek yeni Türk devletinin kuruluşunda büyük Gazinin sağ eli olarak çok yüksek hizmetler ifa etmiştir. Milli Türk ordusunun ilk Erkanıharbiye reisliğini. Yunan istila ordularına karşı açılan «Garp cephesi kumandanlıği» ve Yunanlılar üzerine kazanılan büyük zaferi müteakip «Mudanya ve Lozan konferansları başmurahhaslığı>> gibi mühim ve müşkül askeri ve siyasi vazifeleri büyük bir liyakat ve muvaffakiyetle ifa ettikten sonra cümhuriyetin ilanında «İcra Vekilleri Heyeti reisliği» ne seçilmiş ve o günden bugüne kadar. yalnız üç aylık bir fasıla ile, cumhuriyetin Başvekilliği vazifesinde kalmıştır. İsmet Paşa Hazretleri 1884 senesinde İzmirde doğmuştur. Pederleri Harbiye nezareti muhakemat dairesi mümeyyizliğinde vefat eden Resit Beydir. İlk ve rüşdi tahsilini İzmirde aldıktan sonra Sıvas idadisinde, Mülkiye idadisinde, Halıcıoğlu Topçu rnektebinde okumuş ve Harbiye Topçu mektebinde Erkanıharbiye sınıfına ayrılıp 1906 da topçu erkanıharbiye yüzbaşısı çıkmıştır. Meşrutiyetin ilanından sonra Yemen ıslahatı için gönderilen kuvvei askeriyenin erkanıharbiyesine yüzbaşı İsmet Bey de memur edilmişti (1910). Orada 1912 de binbaşılığa terfi edildi. Balkan harbinden sonra Bulgarlarla yapılan müzakeratta askeri müşavir bulundu. Cihan Harbi esnasında kaymakam İsmet Bey ı inci ordu erkanıharbiyesinde, karargahı umumi birinci şube müdürlüğünde bu-

16 j~ı,- e zaman yine Türk milletinin larihinde en şan!ı vak'alardan olan ve Türk a. dına ezeli kahramanlık tacını giydiren {İs. tiklal harbi) baş!adı. Yeni Türkiye devleti milli bir ordu teşkil etti. Bu ordunun başına geçen Mustafa Kemal Paşa yurdunu müda. faaya azmetmii,!i Birinci İnönü, İkinci İnö. nü, Sakarya ve Ba~kumandan harpleri ve Zcferleri saye~incle ( l 8 Eylul 922) de memleket düşmanlardan tatbir olundu.!zmir ana yurda kavuştu. Bu muzaf_ feriyet üzerine Büyük Millet Mec!is: Mustafa Kemal Paşaya Gazi unvanını tevcih etmişti. İstikiiii harbi yalnız Türkiyede de. ği) fakat cihan milletleri tarihinde emsal i görülmemis büyük bir hadi. sedir. Bu harp daima şerefle izzetle istikla- Lozan sulhu imzalanırken lile yaşamağa azınetmiş Türk mileltinin kal kmasıdır. Bu milli hareketi. uyandıran ida. re eden ve nihayet bu harbi kazanan, Mus. tafa Kemal, kahraman ark.ac;laşları ve Türk ll ratacaklarını ilan etmiş ve bütün cıhana büyük bir milli asalet dersi vermiştir. Du ml u pınar, Birinci İnönü, İkinci İnönü, Sakarya ve Baş kumandan zaferleri harp tarihinin ne kadar şan lı vak alarından ise Türk kahramanlığının, Türk milliyet duygu. larının o kadar parlak tezahürleridir. İstklal harbi ve mm:.afferiyeti yeni Tür. kiyeyi doğurmuş. yaşamasını, yükselmesini ternin etmistir.. İnönünde düsmanla. vurusan. ordumuz Gazinin dedikleri gibi «Yalnız düşmanı değil milletin makus talibini de yen. miştir.» İstiklal harbi neticesinde Türk milli ordusunun hakimiyetini düşmanlar olduğu gi. bi cihan da tanımağa mecbur kalmıştır. Türkliik hayatının mevzuu bahsolduğu bu müşkül zamanlarda Osmanlı padişahı _ nın yurt müdafaasına karşı takındığı tavr ve her şeye r?ğmen yurdu müdafaa için kan. 1 arını döken kahramanları imha için almış olduğu tedbirler artık Osman oğulları ai. les'nin bu memlekette yerleri kalmadığını da göstermişti. Bu esnada Gazi yeni kurduğu devetin esasını hazırlamakta idiler. Teşkilatı esasiye kanunu vücude getirildi. Teşkilatı esa. siye kanunu Türklerin devletçilik işinde de büyük bir kudret ve görgü sahibi olduklarını teşkil göstermiştir. Teşkilatı esasiye kanununun temeliini eden hükümler şunlardır: ordusu 1 ürklerin mil!e~lerini, şereflerini, 1 - Türkiye devleti bir Cümhuriyet. yurtlarını müdafaa için ne gibi harikalar ya. tir. lunup miralay olduktan sonra Büyük Harp içinde 4 üncü. 2 inci ve 3 üncü kolordu kumandanlıklarını ifa etti. Mütareke esnasında da Harbiye nezareti müsteşarlığile sulh hazırlık komisyonu reisliğinde resmi ve milli vazifelerini hakkil~ yaptı. 20 mart 1920 de Ankaraya gelen miralay İsmet Bey birinci Büyük Mill~t Meclisine Edirne meb'usu olarak girmişti. Birinci İnönü taarruzunu ezen \'e Çerkes Etem hadisesini ortadan kaldıran İsmet Beyi Büyük Millet Meclisi mirlivalığa terfi etmişti. İkinci İnönii zaferinden sonra bütün Garp cenhesi kumandanlığı verildi. Sakarya meydan muharebesinde kumandan İsmet Paşa idi. Büyük zaferden sonra ferikliğe terfi edildi. Büyük zafer kazanı~ınca Lozan konferansı müzakeratını idare \'e siyasi zaferimizi kazandı teşrinievvelinde İcra Vekilieri Heyeti reisliğine intihap edildi. Büyük inkılabın her safhasında İsmet Paşanın büyiik hizmeti olmuştur. Bilhassa milli şimendiferciliğin en aziınli yapıcısıdır.l

17 karşı Büyük Erkanıharbiye Reisi!Mustafa Fevzi Paşa Hazretleri [Türkiye Cümhuriyetinin iki müşirinden biri olan Fevzi Paşa Yunan taarruzuna :ukuh p:jen muharebelerin hemen hepsinde Türk ordusunun Erkanıharbiyereisliğini büyük bir iktidar ve salahiyetle ifa etmiş ve bugün de Büyük Erkanıharbiye Riyaseti mevkiini işgal etmekte bulunmu~tur da İstanbulda doğmuştur. Pederi topçu miralr:ıyı «Cakmakoğullarından Ali Bey» dir de Mektebi Harbiyeden mülazim çıkmıs ve erkanıharbiye sınıfına ayrılmıştır. «Avruuayı Osmani» nin garbinde Sırp ve Arnavutlar arasında!lek!larlak hizmetler ifa ettiğinden 9 senede miralay oldu de Yenipazar ve Taşlıca sancaklarında mutasarrıf ve ayni zamanda 35 inci niza-

18 13 Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz eder. kullanır. 7 - Meclis, İcra salahiyetini kendi tarafından 6 - l\1eclis, teşrii salahiyetini bizzat :oeçilen Cümhur re:si ve on:.:n tay;n edece:ş:i br İcra Vek:!leri' Heyeli ile kullanır. lv~:.:clis, hiib1rrı~ti her vakit m::rak:ı!:ıc edebilir ve dü~ür<:bilir. G -- K'lza hakkı mijet :1'~:-:.u:Lc us~ı] ve Adiiye Vekili Saraçoğlu Şükrü Beyefendi 2 - Türkiye devletinin re2mi: türkç~dir; mak ;cnn Anb:ıra şehri dir. d ı Id 3 - Hakimiyet kayıtsız ve pr~:ız m'i'.. letindir. 4 - Türkiye Büyük Mil!ec Meclisi, milletin yegane ve hakiki mi.:mc~sili olup mil'etin hakimiyet hakkı.n m~!l::~ n2.mına kullanır Tesrii salahiyeti ve ıcra kc.:dr::ii IHilli Müdafaa Vekili Zekil.i Beyefenı:H miye fırkası kumandanı idi. İnkıHiptan sjnra bir müddet mürctüm Kosova kol1::ırdusu erkanıharbiye riyasetini yantı. Pa:a Balkarı harbine mühim bir vazife ile iştirakten sonra Ankara fırkası kumandanlığına tayin edilmi.e,ti. Büyük Harpte mirliva olarak Çanakkale muh:::.rebatma iştirak e':mis ve thli,teden evvel bir ay kadar Anafartalar kumandanlığında bulunmuştur cıa 2 inci Kafkas kolordusu kum::mdanı olmus, s:mra 2 inci kolorduya geçmiştir. Fevzi Pasa 1918 de Suriyedeki hizmetlerine mükafaten ferikliğe terfi edi!mistir. Mütarekeden s~nra bir müddet Erkanıharbiye reisliği, bir müddet te Harbiye nazırlığı edip bu esnada Anadoluya levazım ve teçhizat sevki ve sair suretlerle milli davaya büyük hizmetler görmü8tü de Fevzi Paşa milli va":ifesini daha mükemmel ifa için Anadoluya koştu. Ankarada Milli Müdafaa Vekil~iği ve Veskiller Heyeti Reisliğine intihap olundu de birinci ferik oldu de Erkanıharbiye reis veki41iği vazifesini de gördü. Sakarya zaferi üz~rine Büyük Millet Meclisi Fevzi Paşaya bir takdirname verdi ve zaferin ihzarındaki himmetlerine mukabil müsirliğe terfi olundu. Askeri ve içtimili ilimlerde derin bir vukufu olduğu gibi fevkalade çalışkanlığile imtissl nümunesi olan Fevzi Paşa o zamandanberi Türk ordusunun takviye ve tekamüliine en büyük hizmetleri görmü5tür.j

19 14 kanunu dairesinde müstakil mahkemeler ta. rafından kullanılır. 9 -Teşkilatı esasiye kanununun dev. letin Cümhuriyet olduğuna dair olan birinci maddesinin hiç bir suretle tadil ve tagyiri dahi teklif edilemez. (Madde 1 O 2) (1876) tarihli Kanunu e. sasi (Osmanlı saltanatının ve hilafet devri teşkilatı esasiyesi) ile muaddil maddeleri ve 25 kanunusani 1921 tarihli Teşkilatı esa. siye kanunu ona sonradan eklenmiş maddeler ve tadiller mülgadır. bütün Anadolu harbi Türklerin kat'i ve par. Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyefendi sıne iltica ile İstanbuldan kaçtı. Teşrinisani İşte bu esnada idi ki Avrupa devlet yeni tesis olunan Türkiye devleti ile leı:i sulh aktinden başka çare görmedi~er ve İsviçrenin Lozan şehrinde açılan konferan. sa Türk murahhaslarını davet ettiler. Şükrü Dahiliye Vekili Kaya Beyefendi lak zaferile nihayet bulduktan sonra mem. leket düşmandan kurtulmuştu. Müdanya ıniitarekesi memleketin düşmandan tahliye. sine esas teşkil etti. Evvela Şark! Trakya tahliye ve 6 teşrinievvel tarihinde ise İstanbul Türklere teslim olundu. Osmanlı imparatorluğu son günlerini yaşıyordu de Büyük Millet Meclisi ta. rafından verilen karar üzerine OsmanJı saltanatı resmen ilga olundu. İstanbul ida. resi Biiyük Millet Meclisine geçti. Son Os. manlı padişahı Vahdettin bir İngiliz gemi- Maliye Vekili Mustafa Abdulhalik Beyefendi

20 ıs sında değil Avrupa devletleri ile Türkiye müzakeresi idi. Türkiye Devleti harbi umumiyi Lozaııda tasfiye ediyordu. Lozanda müstakil şerefli bir devlet şeklinde müzakerelere girişti. Mudanya müzaken:ısinde askeri kudretinin genişliği kadar siyasi kudretini de gösteren İsmet Paşa baş murahhas intihap olundular. İsmet Paşanın bu konferans esnasında gösterdikleri metanet ve syasi meselelere olan vukuf ve dirayetleri Avrupalıların da takdirini kazanmıştır. Lozan Nafıa Vekili Hilmi Beyefendi 2 1 teşrinisani 9 22 tarihinde Lozanda açılan konferans 4 şubat 923 tarihinde bitti ve 24 temmuz 923 de imza edildi. Bu konferans yalnız Türkiye ile Yunanistan ara- Sılılıiye ve İçtimai Muavenet Vekili Refik Beyefendi konferansında Tiirkye İsmet Paşa hazretlerile büyük bir devlet adamı, oüyük bir Türk İktısat Vekili Mahmut Celal Beyefendi Jiplamatı kazanmıştır. Mondrostan Sever ve Lozan!. Bu üç merhalede Ti.irk milletinin katetmiş olduğu şan ve şeref yolu hiç bir milletin tarihinde görülemez. Bu tarihi yapan ise Gazi Mustafa Kemal Paşadır. Bu bir Türk mucizesi. dir.

21 ı o Lozan sulhu Cümhuriyetin büyük eseridir. Lozan sulhunun en canlı kısımlarından biri de kapitülasyonların kaldırılmasıdır. Bu eserın büyüklüğünü tasvir için ~;ı veeize ka. fidir: Sevir ölüm. Lozan hayat. Sevir saita Lozan Cümhuriyetin. natın, Artık Türk inkılabı tabii yo'unda yü. rümeğe bar;;lamıştı. Mantıki b'r ~:~sile takip olunarak hedefe y<:klaçıyodu. Nihı:y~~ bu l!l3.nhki h<!reket Cümhuri. yet şeklile tcklmül ea:. Milet ir:desini hakim kılm:::k ur;:ıd~<:ini ka~ui cd~:1 Te~kilatı cs:ı.s:ye kanunu <:Türkiye d!::vleti hükumeti. Ziraat Vekili Muhlis Beyefendi k:n mcıkadderatını bizzat ve bilfiil idare el m!:si esasına müstenittir. Türkiye devletinin şekli hükfrmeti Cümhuriyettir.) Ve ayni eel Gümrük ı;-c İnhis~rhr Vekili Rana Beyefendi nın şekli Cümhuriyettir» vecize3ile yüks~k mahiyetini iktisap etti. 29 te~rin'evvel p2z;ı.:c. tes günü akşamı saat on buçukta Türkiy~ Büyük Mil:et Meclisi tezahürler ve alkışlarla kabul ettiği 364 num::ıralı kanunla (Ti:rkiye Cümhuriyeti) ilan olundu. Tarihi vesikalarımızdan olan bu kanu. nun birinci maddesi şöyle idi: (Hakimiyet bila kaydü şart milletindir. İdare usulü hal. B. M. M. Reis vekili Hasan Beyefendi

22 17 Esat Beyefendi B. M. M. Reis vekili Refet Beyefendi B. M. M. Reis vekili sede Gazi Mustafa Kemal Pa~a Hazretleri Türkiye Cümhuriyeti Reisliğine yine büyük tezahürlerle intihap buyuruldular. Türklük tarihi milletler hayatında yenı bir devre açmıtı. Aciz Osmanlı imparatorluğu ölmü~, asırlarca süren sui idareye rağmen bütün gürbüzlüğünü, asaletini muhafaza eden Türkler ~arkta genç, güçlü, hür ve müstakil bir devlet, bir Türkiye Cümhuriyeti kurmu~lar ve onun başına Türklerin en büyük adamı Gazi Mustafa K em ali geçirmi~lerdi. Türkiye yeniden hayat bulmuş, yeni taali ve terakki güneşleri mem!ekete nurlar yağdırmağa başlamıştı. On senelik Cümhuriyet devresinde terakki ve teka Türkiye büyük adımlarla müle mazhar oldu. T

23 Sevr ölüm, Lozan hayat; Sevr saltanati n, Lozan Cümhuriyetin. Sevr Muahedesine göre TÜrkiyenin taksimi ve Lozanda çizdiğimiz Türk milli sınırı.,-- - \ ~.<d,rn~-\ j ( ( K A R A Zor;guldak Kaslamonu, D E N 1 Z Çank,r, ANKARA N A K D E N 1 1 Z

24 Cumhuriyet Halk Fırkası prensipleri doğma, yaşama ve ilerlemesi Siyasi fırkalar, milli yüksek menfaatleri temin edici prensiplerde kanatları birleşmiş fertlerin teşkil ettikleri cemiyetlerdir. Millet arasında siyasi kanaatleri birbiıine uygun fertler, tabii haberde dağınıktır. Siyasi kanaatleri birbirine uygun olan veya uyabilen insanları bir şef birle:ştirir ve on. ları bir teşkilat altında toplar. Şefin rolü her yerde ve blhassa fırka hayatı henüz inkisaf, etmemis, memleketlerde mühimdir. Çünkü bu siyasi kanaatleri ekseriya prensip. ler halinde birleştirip uygunla,ştıracak ve bu prensipleri fikirlere aşılayabilecek ve mütemadiyen besliyecek, memleket siyase,tine

25 2Ö Ankara Cumhuriyet Halk Fırka.sı Merkezi istikam et verecek ve millet efrc;dmın siyasi terbiyesini tamamlayacak olan?eftir. C. H. F. bu şefi 1919 Mayısında Anadoluya geçmiş olan büyük Mustafa Kemalin dahi Ye kahraman şahsiyetinde bulmu~tur. Filhaki~ ka yaratıcı, şef vatanı kurt~~rmak için büti.in bir milleti tek maksat etrafında toplayarak A~adolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk cemi~ yetini kurduğu zaman C. H. fırkasının temel. lerini de atmış bulunuyordu. Bilahare Halk fırkası adını alan Müdafaayı Hukuk cemiyetinin o zaman bir tek gayesi vardı, dü~manı yurttan atarak milletin hakiki İstiklalini kazanmak. Bu umumi gaye etrafında birle~ şen müdafaai hukuk teşkilatında en koyı: ve mutaassıp halifeci ve salt;ınatçı fertler~ den en sol fikirlere kadar değişik zihni. yet ve kanaat ta~ıyanlann bulunması t<>. bii idi. Bir fırka prensipine esas olacak ana fikirlerde bile ayrılıkiarına rağmen bir çok vatandaşlar memleketin düşmandan temiz~ lenmesi maksadı altında büyük şefin etrafında halkalandılar. Bunlardan bir çoğu bi. raz sonra vatanın kurtulması için milletin bizzat kendi kendini idare etmesi ve mille.. tin ancak kendi benliğine ve kuvvetine da~ yanması lüzumunu kabul ettiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu temel üzeı-ine ku. ruidu. «Türkiye Büyük Millet Meclisi I-li.i~ kumeti» adı altmda kanunlaştırılan halk ida~ resi henüz adı konmamış Cümhuriyet idare~ smden başka bir şey deği}d;. Vaziyet bu şekli alınca fırka:mızın anası olan Müdafaai Hukuk teşkilatı vatamn kur.. tanlması maksadı yanıda hakikatte ili bü~ yük siyasi prensibe yanı Cümhuriyet ve!vlil liyet esaslarına dayanan tam bir fırka olmuştu. Başkumandan Gazi Mustafa Halkın bağrından müdafai hukuk, müdafai hukuk bağrından Cumhuriyet H. F. doğd~

26 21 Kemal Dumlupınar meydan muharebesilı-o millete vaad ettiği gibi düşmanı «vatar.ı:ı harimi iı!.metinde boğduktan, ve vatan laır. tulduktan sonra daha çok evvelden tasmim etmiş olduğu kuvvetli tecanüıdü bir siyaset fırkasının teşkil vakti geldiğine karar verdi ve «Halk Fırkası» adı ile bir fırka kurula. cağını Ankarada o zaman çık,makta olan Hakimiyeti Milliye ve Yeni Gün gazeı:el,~rinde ilfm etti. F ai deli sayılacak fikir ve mutalaaların bildirilmesini vatandaşlardan nca olan acıklı neticelere şahit olduğumuzu VP. halbuki Halk Fırkası dediğimiz zaman bu.. nun içinde vatandaların bir kısmı değil hü. tün milletin dahil olacağını» söyliyerek ve kafasile eli işiiyen bütün millet efradmın me~galele rini ayrı ayrı tetkik eder~k netı. c ed e «muh:telif me~] ekler erbabının m. en f u. atierinin yekdiğerile imtizaç halinde olduğu. nu, bunları sınıfiara ayır:mak imkanı bulun. madığını ve hepisnin halktan ibaret oldu. ğunu» tebarüz ettirmişlerdir. İşte bu izahat. C. H. F. Umumi katibi Recep Beyefendi etti. V e bu mevzuda milletin özü bizzat temasa gelmek için memleke tiçinde seya. hata çıktı. Seyahat esnesında halk ile ya. pılan umumi konuşmalarda İzmittekinde «18 kanunusani 1923» büyük reis kuracağı fırkanın «Bütün milliyet fertlerinin fikir ve emellerinin muhassalası olacağını» söylemişler, Balıkesirdekinde de «7 ~ubat 1923» hal kın fırka hakkındaki sorguianna verdikleri cevapta: «Milletin siyasi fırkaların çatışmasından çok canı yanmış olduğunu» işaret et., tikten sonra «başka memleketlerde fırkala. rm sınıf menfaatlerini muhafaza için kurul duğu ve bizde guya ayrı ayrı sınıflar varmış gibi teessüs eden fırkalar yüzünden malum B. M. M. Fırka grubu reisi Afyonkarahisar meb'usu Ali Beyefendi tan sonra fırkamızın halkçılık şiarı da aydın. lasmıs oldu. Milli sef bir çok temasiara fır.. ' ' ' sat veren bu seyahatten avdetl~rinde Halk FırkaJsı nizamnamesile me~.gul olmuşlardır. Yeni fırka nizamnamesi o zaman henüz inti. hap edi'lmiş olan ikinci Büyük ~illet Meclisinin fırka kongresi yerine geçen hrka me b' usları toplanmalarında münakaşa edi. lerek bu toplantıların sonuncusunun tarihi olan 9 eylul de kabul edilerek kat' i se.klini bulmustur. Bu nizamnamcn!n biraz ' ' vasfı bugün fırkamızın sarih ve kat'i şeklinde ifade edilmiş bulunan proğram esaslanndan başlıcalarını daha o zaman açık ve ol gun ifadelerle ilan etmiş olmasıdır. Şurası hatıriatılmak lazımdır ki: o ta-

27 22 rihte hilafet müessesesi henüz İstanbulda, seriatçilik zihniyeti ve bu zihniyetin davacı ~~ olan zümre medrese ve şer'i mahkemelerle yaşamakta idi. Nizamnameyi kabul eden meclis grupunda bile yukarıdaki müesseselerin zararlarını göremiyen ~ya görmek istemiyen mutaassıp zümre oldukça büyük bir yekıin teşkil ediyordu. Filhakika bu ilk nizamnamenin birinci madd,)si fırkanın: A - Milli hakimiyetin halk tarafından ve halk için İcrasına rehberlik etmeğe; fel'! v~ teçrül}e;v«'l istinat ettirmek, yani din işlerini dünya işlerinden a. yırmak, bugünkü beynelmilel tabiri ile la. iklik esası gibi bira.z sonra tahakkukunu görmekle bahtiyar olduğumuz inkılap fikirle. rini de ifade eder. Ayni nizamnamenin ikinci maddesinde halkçılık-mefhumu çizilerek (Halk Fırkası nazarında halk mefhu:munun her hangi bir sınıfa münhasır olma.dığı, hiç br imtiyaz iddiasında bulunınıyan ve umumiyetle ka. nun nazarında mutlak musavatı kabul eden Fırka sabık katibi umumilerinden İzmit meb'usu Seffet Beyefendi B - Türkiyeyi asri bir devlet halinde yüksel tmeğe; C -Türkiyede bütün kuvvetlerin üı:e. rinde kanunun velayetini hakim kılınağa; çalışacağını söyledi. Bu ana fkirler tahlil edilirse Cümhuriyet, Milliyet esaslarıyle beraber medeni ka. nun, cemiyette kadının vaziyeti, şapka, yeni Türk harfleri, Türkün öz diline kavuşması, medreselerin, şer'i mahkemelerin ve tekk!elerin kaldırılması, milleti idare edecek kanunlarımızı ve müessese _ lerimizi köhne ve çürümüş zihni - yetlerin ve müesseselerin tahakkümünden kurtararak iliını Fırka sabık katibi umumilerinden Tekirdağı meb'usu Cemil Beyefendi bütün fertlerin «halk»dan bulunduğu, halkçıların (hiç bir aile, hiç bir sınıf, hiç bir ce. maat, hiç bir fert imtiyazını kabul etmeyen ve kanunları vaz etmekteki mutlak hürriyet ve İstikiali tanıyan fertler) o!ıd uğu tasrih o lunmuştur. Bütün bu işlerle yeni, diriltici, yaşatıcı ve yükseltici esaslar üstünde Halk Fırkası kurulurken bir taraftan da Lozan sulhu (24 Temmuz 192 3) ile şerefli haklarına sahp, kapitülasyons.uz ve tam müstakil yeni Türkiye doğmuştu. Esaslı dış gaile bi:ter bitmez gözler memleket içinde yapılacak işlere çevrildi. Fırkanın ilk ve yeni nizamnamesinde bira~

28 kapalı ibarelerle yazılım~ olan ~eylerin bir biri a!'dında tahakkuk ettirilmeleri devri gelmişti. İlk iş devlete yeni rejim adının veril mesi oidu. Filen milli hareke.tin kurduğu devlet, istiklal muharebeleri senelerinde (Türkiye Büyük Millet Meclisi hükumeti) adını taşımakta devam ediyordu. Yeni re~ jim hakikatte mille,t hakimiyetine müstenit ve tam manalsile bir Cümhuriyet idi. Yeni devlete kendi hakiki isminin verilmesi geçilk~ tikçe hir taikım :kararuhlular umumi efkan karı~tıracak zararlı propaganlara için açık yol buluyorlardı. Ecnehi deveterden bazıla~ rının rejimimizin mahiyeti hakkında tered ~ düt ifade eden vruziyetleri de sıkıntı veri~ yordu. Bu esnada ç ıl.çan bir hükumet buh~ ranı rejimin hakiki adının konulmasına ve~ sile oldu. Mevzu üzerinde hararetli müna~ kaşalara yapan fırka meclis grupu vaziye~ tin halline çare bulması için Büyük Reisin müdahalesini karar altına aldı. o zamana kadar her işte en doğru ve rp:lleti nhakiki ih~ 23 tiyacına ve karakterine nuygun kararları al. mıs olan Gazı Mustafa Kemal fırka arkadas~ lar;nı tenvir etti; yine en doğru yolu göste;. di. Fırka şefinin teklifine uyarak Cümhuriyet iianı kararını aldı. -,Bundan tam on yıt evvel 29 Teşriniev~ vel 1923 saat 20,5 de Büyük Millet Mecli~ sinin kabul ettiği bir kanunla Türkiyede Cümhuriyet ilan olundu. Ve büyük Reis Ga~ zi Mustafa Kemal ittifakla Yeni Tüikiye Cümhur:iyetinin birinci Cümhurreisi seçildi. Yeni devlet bu suretle adını aldıktan sonra halife unvanı ile İstanbulda bırakılan şahsın adı değişmiş bir saltanat timsali ma~ hiyetinde olan hareketleri gittikçe daha z:i~ yade göze çarprnağa başladı. Cümhuriyet için bir tehlike olan bu müessesenin de artık yıkılması elzem ıi'di,. Bunun için gerek halife ve gerek bütün saltanat hanedam efradı Türkiye topraklanndan çıkarıldı. 23 Teşrinisani 1924 deki bir grup top~ lanışında fırkanın adına yeni devletin adı olan «Cümhuriyet» kelimesi eklenerek Halk Halk Fırkası İstanbul Vilayet Merkezi Müdafai hukuk kurtuluşu uğrunda ordulaşan milletin kendisidir.

29 24 Fırkası esastaki prensiplerini muhafaza ederek (Cümhuriyet Halk Fırkası) oldu.. ı S T eşrinievvel ı de Ankarada toplanan kongre (Cümhuriyet Halk Fırkası) adına göre birinci olmakla beraber fırkanın kökünden bağlı olduğu Am.dolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk cemiyetinin ternaclisi ol masıria göre hakikatte ikinci kongre idi. Büyük şefin bu kongreyi açma nutkunciaki şu p:ırça bu noktayı etraflı br surette anlatıyor: «Cümhuriyet Halk Fırkasının biiyük kongresini açıyorum. Fırkamız geçen ıo!tı- C. H. F. İstanbul vilayeti idare heyeti reisi Cevdet Kerim Beyefendi rap seneleri içinde milletimizin hayatı ve şerefi için gösterdiği yüksek azim ve iradenin mümessili olarak bundan dokuz sene evvel meydana çıkmıştı. Bütiin Anadolu ve Rumeliye şamil olmak üzere ilk umumi kongremiz Sivasta aktedilmiş,ti. Sivas umumi kongresının müzakere mevzuu ayni esaslar ol muştur. Gerçi o zaman kullandığımız unvan ile bugünkü unvan arasında fark vatdır. Fakat teşkilat esas itibarile mahfuz kal mıştır. Ve bugün siyasi fıi'ka halinde tecelli eden mevcudiyete mebde te,şkil etmiştir. Bilhassa memleket ve millette umumi gaye -ki umumi selamet ve re,fahı teminden ibarettir- aslı, mahiyeti değişmeksizin takip olunmuştur. Binaenaleyh diyebiliriz ki bugün küşadı ile müftehir olduğum büyük kongremiz Sivas kongresinden sonra teşkilatımızın ikinci büyük kongresi oluyor.) İkinci fırka kongresinin en esaslı noktas'lnı milli reisin milli kurtuluş ve milli inkılahın her c.epheden tahlil ve hikayesini yapan büyük nutukları teşkil eder. Bu nutuk hadiselerin doğuşunu ve her ~ak' anın doğduğu şeraiti açık bir söz akışı ıile anlatır. Kongre, sabah ve akşam devam eden toplanmalarla altı gün süren bu nutku derin vect ve takdir hisleri ve candan tasvip tezahürleri içinde dinledi. Nutkun tasvibi ile fırkanın Biiyük Resine teşekkür edilmesi teklifi ittifakla kabul olundu. Bu kararın e hemiyeti 9 sene evvel toplanmış olan Siva'> kongresinden bugüne kadar devlet ve fırka hayatında yapılmış olan IŞlerin yeni fırka kongresi tarafın - dan kabul ve taıkdir edilmiş olmasıdır. Türk inkılap tarihinin en değerli bir eseri ojan bu uzun nutkun büyük bir emek mahsulü olarak bizzat Şefin el yazısı ile yazılmış olması ona ayrıca kıyınet vermektedir. Bu kongrede ilk nizamnamenin umumi esaslarındaki ruh ve mana baki kalmak Gzere Cümhuryetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık ve Laiklik mefhumları genişletilerek fırka prensipleri daha ziyade aydınlatılmış fırkanın kurucusu olan Gazi Mustafa Kemalin umumi reisliği tespit edilmiştir. Bütün bu umumi esasların bir daha değişemiyieceği de teyit olunmuştur. Yeni nizanmameye fırkadan mühim vazife alanların ve fırka 1meb' uslarının husus i hayat ve iktisadi teşebbüslerdeki serbestliklerini tah - dit edecek kayıtlar konmuştur. Kongre, fı.rka hükumetlerinin çalışmasına yol gösterecek esasları sıralıyan Fırka Umumi Reisliğinin beyannamesini de kabul etti. Bu beyannarnede fırkanın Cümhuriyetçi, Laik, Halkçı, ve Milliyetçi ~asıfları açık olarak zıikrediliyor. İktisat işlerinde yalnız Türk inkılabı eşsizdir.

30 25 Gazi Hazretlerinin C. H. F. İstanbul merkezini ziyaretleri intibaından.. millet menfaatlerine uygunluk kaydı ilave o~ lunuyordu. İkinci büyük kongrenin ka:bul ettiği ye~ ni esaslar devlet işleırinlin ve milli inkılabın açılıp ilerlemesi için memleketin umumi ha~ yatma yeni bir cephe veriyordu. Yeni esaslar teşkilatı eısasiye kanunun~ dan devlet hayatındaki din kokusunu çıkar. mak, yeni harfleri kabul etmek gibi neticeler doğurdu. Fırkanın uçuncü büyük kongresi ı O Mayıs ı 9 3 ı tarihinde Ankarada toplandı. Bu kongre toplanmadan evvelki günler bir çjoık siyasi hadiselerle doludur. Cümhuriye~ tin onuncu yıldönümü münasebetile yüksek yazılan bu satırlarda fırka tarihinin bu bulasasını hazırlarken onun doğuşunu, yeni devletin kurtuluşunda ve çalışmasmda~ ki rolünün, devlet hayatındaki hakim siya~ setini ve siyaseti günden güne açılış ve iler~ leyi~ini kaydetmekle iktifa etmek istiyoruz. Fırkanın üçüncü kongresi, fırka, dev.. let ve inkılap hayatımız için temel uian bü~ tün ana fikirleri ilk defa yapılan fırka prog. ti.in ana fikirleri ilk defa yapılan fırka prog. raında ikinci kongrenin kabul ettiği Cüın~ huriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik ile beraber, Devletçilik ve İnkılapc;ılık va~!oıf!arı da fırkanın ana vas.tflharı arasında yer alıyor. Bu iki vasıftan inkılapçılık- hrka~ nın doğduğu günden beri göze çarpan belli başlı bir şiarıdır. Fırka, devletçiliği dünyanın ~imdiki gidişi içinde milli iktisadiyatımızı koruyup yükseltecek için bir prensip olarak tatbikatta filen tanımış bulunuyordu. Yeni p. rogram metninde devletçiliğe de yer veril~ miş olması fili vaziyetin ifade edilmesinden ve devletçilik hakkındaki fikirlerio Türki~

31 26 yede telakkisi hududunu göstermekten baş. ka bir ~ey değildir. C. H. Fırkasının yeni programı bütün es!lsları ve tariflerile derin ve ahenk içinde bir bütünlük te~kil eder. Yeni program bu satırların yazıldığı zamanda fırkanın ve fırka hükumetinin elinde ve tatbik sahasındadır. Bundan ba~ka programın yüz binlerce basılı nüshası ellerdedir. Bu sebeple bu zeminde bura,da uzun yazılara mahal görülmedi. Programdan baı;ıka olarak kongrenin kabul ettiği yeni nizamname~ de bütün te~kilata ait usuller, tecrübelerden alınan derslerle amelt ı;ıekillere sokulmu~tur. Bunun yanında fırkanın çalıışma tarzla. rı gösterilmiş ve vilayetler teşkilatındaki fırka kongrelerinin halk dileklerini toplamasına ehemmiyet verilmiştir. Bu dilekler fırka merkezinde toplanmakta, hükumetin işle - mesinde ve kanunların yapılmasında dileklerden istifade olunmaktadır. Yeni nizarnname fırka arkadaşhğı arasında sevgiyi esas olarak kaydetmiştir. Yeni nizamnamenin dikkate değer bir noktası fırkaya halk terbiyesi için Halkevleri açmak vazifesini vermesidir. Cümhuriyet hükumeti bugün yeni fırkaprogramının çizdiği esasla.r üzerinde inkılabın başındaki hızı ile çalışınağa devam etmektedir. Bu mecmuada bütün Vekaletlere, daire ve müesseselere, milli bankalar, milli cemiyeder ve ıprketlere dair verilecek ma. lumat fırka programı yolundaki çalı~manın her sahada verdiği ve vermeği vadettiği milli feyzin genişliğini gösterecektir. Fırkanın Umumi Reisi üçüncü kongre. yi açarken söylediği nutukta fırkanın başladığı büyük işleri anlatarak ve bundan son. ra daha geniş hizmetler görrneğe çalışacağı. nı kaydederek bunun bir şartla mümkün o. lacağını söylemiş ve ilave etmiıştir: (O ı;ıart aziz milletimizin muhabbet ve itimadının fırkamız üzerinden eksik olma. masına dikkat ve feragatle çalışmaktır. Fır. kamız bunda kusur etmedikçe selim hisli, şuurlu, veıfalı milletimizin muhabbet ve itim'a,... clından daima emin olabiliriz.) Fırka Umumi Reisi nutkunu bitirirken ayağa kalkarak sözlerini ışu cümle ile bağ. lamılardır: «Büyük milletimizin fırkamıza göster. mekte olduğu alaka ve itimada karşı en de. rin tazim ve hürmetle eğilir ve ona minnet ve şükranlarımızı sunarım.» Cümhuriye!: Halk Fırkası ana hatları Programının 1 - Vatan, Türk milletinin eski ve yüksek tarihiı ve topraklarının derinliklerinde mevcudiyetlerini muhafaza eden esıerle. ri ile yaşadığı bugünkü siyasi smularımız içindeki yurttur. Vatan, hiç bir kıyınet ve şart ejtında ayrılık kabul etmez bir küldür. 2 - Millet, dil, kültür ve mefkure birliği ile birbirine bağlı vatandaşların te11kil ettiği bir siyas.i ve içtimai hayattır, Devletn esas teşkilatı: Türk mil!etinin idare şekli, vahde.ti kuva esasına müs. tenit olan bugünkü devlet şeklimizdir. Bu şekilde, Büyük Millet Meclisi, millet nairnma hakimyet hakkını kullanır; Reisicümhur ve İcra Vekilieri Heyeti onun içinden çıkar. Hakimiyet birdir, kayıtsız, şartsız milletindir. Devlet teşekküllerinin en muvaıfıkı bu olduğuna Fırka kanidir. 4 - Amme hukuku: Türk vatandaşlarına Teşkilatı Esasiye kanununun verdiği fer~di ve içtimal hürriyet, müsa:vat, masuniyet ve mülkiyet haklarını mahfuz bulun. durmak fırkamızca eberniyetli esaslarda:ndır. Bir dereceli intihabı tatbik etmek yüksek emellerimizdendir. Ancak vatandaşı, intihap edeceğini tanıyabilecek vasıflar, şartlar ve vasıtalarla mücehhez kılmak lazımdır.. Bu. nu temin hususundaki mesainin matlup neticeyi vereceği güne kadar vatandaşı, yakın. dan tanıdığı ve emniyet ettiği insanlan intihap etmekte serbest bırakınağı demokrasinin hakiki icaplarına daha uygun buluruz. Fırkamız vatandaşların siyasi hakları noktasında cemiyet farkı gözetmez. Bilakis Türk miletinin yüksek ve derin taril;ıinde içtimai hayatını her noktadan birliğe isti-

32 27 nat ettirmiş olduğunu bilen Fırkamız kadınlanmızın, belediye intihabında olduğu gibi, me b' us intihabında da siyasi haklarını kul lanmaları için lazım gelen müsait zemini ha.. zırlamayı bir vazife addeder. Fırka ancak bu takdirde tarihi ve şerefli hayatımızı yeni ~eraite uygun simasiyle ihya etmiş olacağına kanidir. Ana vasıflardan Cürnhuriyet Halk Fırkasının bazıları ana vasıfları ı - Ciimhuriyet Halk Fırkası, A - Cümhuriyetçi, B _ MiUiyetçi, C - Halkçı, Ç - Devletçi, D - La.yik, E - İnkılapçıdır. Ç) Ferdi mesai ve faaliyeti esas tutınakla beraber miirnkün olduğu kadar az zama niçinde milleti refaha ve memleketi mamuriyete eriştirrnek için milletin umumi ve yüksek menfaatlerinin icap ettirdiği işlerde _ bilhassa iktisadi sahada - Devleti filen alakadar etmek mühim esaslanmızdandır. İktisat Zira,;t ve Sanayi, Madenler ve Ormanlar, Ticaret, Nafıa işleri ı - İktisatta hareketli sermaye mühi,mdir. Normal sermayenin yegane menbaı milli say ve tasarruftur. Bunun için çalışmayı arttırmak fert ve aile hayatında ve u mumiyetle Devlet idaresinde mahalli ve milli idarelerde tasarruf fikrini kökleştir rnek, Fırkamızın başlıca prensipidir. 2 - Kredi ve sigorta meseleleriyle ihtiyacın talep ettiği ehemmiyette iştigal olunacaktır. Kredide ucuzluk ve kolaylık terninı başlıca emelimizdir. 3 - ithalatın ihracattan fazla olmanıa:&i ve en nihayet ayn kıynıette olması ı:~.. diye muvazenesinin temini içip elzem ad_ ettirmek gayedir. Büyük arazı ve çiftlik 'lahipler'inin zirai kredileri rehin mukabili temin olunacaktır. Zirai kredinin ana müessesesi olan Ziraat Bankamızı kanuni mürakabe altında bulnduracak surette sahiplendir _ rnek ve faaliyetini daha ;ziyade zirai sahada teksif etmek tedbiri alınacaktır. Bankanın sermayesini zirai hareket ve faaliyetlerin inkişafını temin edecek kıymete çıkaıımak, e saslı çalışma mevzuumuz olacaktır. 5 - Küçük sanatler erbabını ve esnafı müşküllerden ve zaaflardan kurtarmak ve onları daha kuvvetli, emniyetli bi~ va?iyete koymak ve onlara kredi müesseseleri yaratmak diişiindüğümüz esaslı noktalar _ dandır. Küçük ve büyük sanayi, iptidai madde müstahsillerinin menfaatlerine de uygun himayeye nail olacaklardır. Milliyetçi Türk amelesi, ve işçilerinin hayat ve haklarını ve menfaatlerini göz Ö nünde tutacağız. Say ile sermaye arasında a henk tesisi ve bir iş kanunu ile ihtiyaca kafi hükümlerin vaz'ı Fırkanın mühim işleri a rasında görülür. Sanayi ve Maadin Bankasını hareketli bir sermaye ile teçhiz etmek asli düşüncelerimizdendir. 6 - Memleketin inkişafında bütün ticaret faaliyetleri mühimdir. Normal çalışan ve tekniğe istinat eden sermaye sahipleri teşvik ve himayeye layıktır. 7 - Harici ticaretimizin tanzimi başlıca işimizdir. Bu hususta ticaret erbabının faaliyetini semereli kılacağız. Milli mahsulat ve mamulatımızın revaçiarını teshil, şöhretlerini muhafaza ve ihraçlarını temin tedbirleriyle yakından alakadar olacağız. 9 - Nafıa işlerimiz, her şuhesinde, a meli ve verimli bir tatbik programma tevfikan takip olunacaktır. Bu işlerden büyük feyiz ve kuvvet vasıtası olan demiryolu in dettiğimiz şarttır. şaatına devam edeceğiz. 4 - Çiftçimizi kredi ve İstİhsal koperatifleri gibi iktisadi teşekküllere mazhar etmek ve bu teşekkülleri terakki ve tekanıül Limanlar inşaatına münasip zamanlarda başlamak lüzumu göz önünde tutulacaktır.

33 28 13 İktisadi mülahaza!arımızda her hangi V eka! et ve makamlara taalluk c:len bütün Devlet işlerinin, milli iktisat noktai nazanndan, mutlak karlı ve faydalı olması kaidesini umumiyetle esas tutarız. Eskiden kalmış kanunların ve usullerin zamanla bu noktadan ıslahına ehemmiyet veriyoruz. Maliye - Fırkaımızca devamlı ve hakiki tevazüne müstenit bütçe fikri Maliyede esastır V ergi matrahlarını miimkün ol duğu kadar safi irat esaslarına irca hedefimız olmakla beraber mevcut vergi kanunlarınıızı a:meli ve tatbiki bir itina ile ve milletin tediye kabiliyetini isthfaf etmyen bir zihniyetle tekamül ettirmek hususundaı~i mesaiye devam olunacakır Gümrük tarifelerini ve muamelelerini milletin iktisadi menfaatlerine dah::ı uygun şıekillere koymağa çalışmak ehemmiyet verdiğimiz hususlardandır. 2 - Devletin yüksek bünyesinin sarsılımaz temeli olan ve milli mefkureyi, mihi varhğı ve inkılabı kollayan ve koruyan Cümhuriyet ordusunun ve onun vefaki!r ve kıymetli mensuplarının daima hi..:r:net ve şeref mevkiiiıde tutulmasına sureti mahsusada itina ederiz. Ankara Halkevi binası

34 Halkevleri 29 Cümhuriyet Halk Fırkasının yaptığı bü~ yük inkılabın benliğine sindirilmesi lazırndı. İnkılap en derin manasiyle bütün varlığımızı yeni bir hayata ve yeni bir is,tikamete götü~ rüyordu. Bu yeni görüşü halka te~kin ederek yeni zamanın anlayışına göre milleti tek tek fertler halinden çıkararak onları görüş, anlayıı;ı ve yapışta bir birlik haline sokmc.k ve onun iç varlığını inki~af ettirmek ve benliğinin derinliklerinde kaynıyan emsah.iz kıymetleri meydana çıkarmak vazife idi. Fırkanın goruşune göre milletimizin husus! vasıflarına uyacak yollardan yürüyerek her derecedeki resmi tahsil dı~ını:la onu bir halk terbiyesi ile yükseltmek elzemdi. Bunun çin cemiyet hayatının ve kültür hayatının yeni anlayışlar ile ve cemiyetimizin kendi unsurlarından kurulacak yeni ve milli bir teşekkülün çah~masiyle beslenmesi düşünüldü. Bu fikir Fırkamn üçüncü büyük kdngresinde yapılan niza'mnameye d-laikevlerinin» s-okulması neticesini verdi. Uzun tetkiklerden sonra Halkevleri için etraflı bir taliimatname yapıldı. Buna göre Halkevleri 9 ~ube ile kurulur. çıp ı - Dil, edebiyat, tarih 2 -- Güzel sanatlar 3- Temsil 4- Spor 5 - İçtimai yardım 6 - Halk dershaneleri ve kurslar 7 - Kütüphane ve neşriyat 8 - Köycülük 9 - Müze ve sergi Bu 9 ~ubenin cemiyetin iç varlığını a yükseltecek vazifeler vardır. Her şubenin üç beş azalık seçilmiş komitcleri bulunur. Kornitderin mümessilleri Halkevi İdare Heyetini teşki'l ederler. Halkevlerine girmek ve ora da milli kütlenin terbiyesine çalışmak için fırkaya girmek ~artı yc.ktur. Bununla beraber ev ler; mahallinde fırka heyeti azasından biriinn reisliği altın~ da çalışır.. Halkevlerinde - ne mahiyette o- lursa olsun - gerilik ve beynelmilelci fikir~ ler yer bulamaz. Halkevleri inkılaba sadık ve milliyetçi bir havanın bütün vatandaş.. lan saran samimi bir kar8e~lik duygusu içinde çalıçırlar. Halkevleri dikkatli ve uzun hazırlık - lardan sonra ilk defa ı8 Şubat ı9 32 de ı4 vilayet merkezinde açılmıştır. İkinci tertip olarak 24 Haziran ı9 32 de 20 merkezde açılmıştır. ı9 33 de muhtelif vlayet ve kazalarda 2 ı Halkevi daha açıldı. Her sene memleketin riıuhteli f bucaklarında Halkevleri açılacak ve Halkevinin yükselk prensipleri bütün memlekete yapılacaktır. Halkev- İstanbul Halkevi binası lernin açılması henüz kısa bir zaman i~i ol duğu halde şimdiye kadar kayıtlı olanlar ~ dan ba~ka yüz binlerce vatandaş evlere de~ vam etmiştir. Halkevleri şubelerinin isimlerinden anlaşılacak vazife kolları her gün daha geniş neticeler alacak bir. çalışma yo~ lundadır. Lüzumlu unsurlar ~amamlandıkça memleketin her köşesinde Halkevleri açıla~ cak tır. Dil, edebiyat, tarih şube si: Türk Tarih Cemİ yetinin tanzim ettiği program esasları içinde çalışmaktadır. Söz derlemeleri, anketiere karşılık bul mak, ata sözleri, maniler, milli masallar, falklor tetkikleri, eski eserlerin yerlerinin tesbiti, harap olmakta muhafazaları, Türk Halkevleri türk birliğinin kültür kaynağıdır.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN KARLSBAD HATIRALARI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN KARLSBAD HATIRALARI 1 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN KARLSBAD HATIRALARI Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Baskı - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Nisan 1999 Prof.

Detaylı

Tarihe Düşülen Notlar 3

Tarihe Düşülen Notlar 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Tarihe Düşülen Notlar 3 Meclis Başkanları ve Genel Kurul Konuşmaları (1920 2013) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Tarihe Düşülen Notlar 3 Meclis Başkanları ve Genel Kurul Konuşmaları

Detaylı

kitap TALÂT PAŞA'nın HATIRALARI Dizgi - Baskı - Yayımlayan: Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Temmuz 1998 HATIRALARI TALÂT PAŞA

kitap TALÂT PAŞA'nın HATIRALARI Dizgi - Baskı - Yayımlayan: Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Temmuz 1998 HATIRALARI TALÂT PAŞA TALÂT PAŞA'nın HATIRALARI Dizgi - Baskı - Yayımlayan: Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Temmuz 1998 TALÂT PAŞA'nın HATIRALARI TALÂT PAŞA Đlksöz Hüseyin Cahit Yalçın CGAZETESĐNĐN OKURLARINA

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları

Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası P. K. 582 Ankara Fiyatı: 60 kuruş AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden: Metin TOKER *** Bu nüshaya yazı yazanlar: Samed AĞAOĞLU Fazil

Detaylı

kitap SĐVAS KONGRESĐ I Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.

kitap SĐVAS KONGRESĐ I Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. SĐVAS KONGRESĐ I Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Baskı - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Eylül 1999 GÂZĐ MUSTAFA KEMAL SĐVAS KONGRESĐ

Detaylı

Yollar dikensiz gül bahçesi değildi Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi (17 Şubat 4 Mart 1923) Nasıl Toplandı? Kimler Katıldı? Neler Konuşuldu?

Yollar dikensiz gül bahçesi değildi Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi (17 Şubat 4 Mart 1923) Nasıl Toplandı? Kimler Katıldı? Neler Konuşuldu? Yollar dikensiz gül bahçesi değildi Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi (17 Şubat 4 Mart 1923) Nasıl Toplandı? Kimler Katıldı? Neler Konuşuldu? Dr. Serdar Şahinkaya Siyasal Bilgiler Fakültesi 1920 lerde İzmir

Detaylı

Tarihe Düşülen Notlar 1

Tarihe Düşülen Notlar 1 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Tarihe Düşülen Notlar 1 Yasama Yılı Açılışlarında Cumhurbaşkanlarının Konuşmaları 1 (1 Mart 1924-14 Aralık 1987) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Tarihe Düşülen Notlar 1 Yasama

Detaylı

ATATÜRK VE CUMHURİYET

ATATÜRK VE CUMHURİYET ATATÜRK VE CUMHURİYET Prof. Dr. Hamza EROĞLU Cumhuriyet in Anlamı Cumhuriyet kelimesi Arapça, cumhur kelimesinden gelmiştir. Halk, ahali, büyük kalabalık anlamına gelir. Cumhur, toplu bir hâlde bulunan

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları

Sevgili AKİS okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene: 2, Cilt: V, Sayı 74 Rüzgârlı Sok. Otto Weber Han, Kat: 2; Daire : 4 P. K. 583 Tel: 38992 Fiyatı : 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi : Metin TOKER Umumi Neşriyat Müdürü Cüneyt

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları Ş

Sevgili AKİS okuyucuları Ş AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası B. M. M. arkası Ardıç Sok. Desen Matbaası Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * * AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden : Metin

Detaylı

Modern Sport Organizations in Turkey During the Single-Party Regime

Modern Sport Organizations in Turkey During the Single-Party Regime Tarih Okulu The History School İlkbahar-Yaz 2013 Spring-Summer 2013 Sayı XIV, ss. 27-53. Number XIV, pp. 27-53. TEK PARTİLİ DÖNEMDE TÜRKİYE DE MODERN SPORUN TEŞEKKÜLÜ Metin KILIÇ Özet Cumhuriyetin ilk

Detaylı

Seçimler hakkında. P. nin son günlerde girişmiş olduğu keşif propaganda faaliyetinin hedefi şüphe yok ki 1958 seçimleridir.

Seçimler hakkında. P. nin son günlerde girişmiş olduğu keşif propaganda faaliyetinin hedefi şüphe yok ki 1958 seçimleridir. AKİS Haftalık Aktüalîte Mecmuası Yıl: 3, Cilt: IX. Sayı: 154 Rüzgârlı Sok. Ovehan Kat : 3 Daire: 7 P. K. 582 Ankara 18992 (Yom İşleri) 15221 (İdare) Fîatı 60 Kuruş Müessisi : Metin TOKER * Neşriyat Müşaviri:

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları. Devlet Başkanı Celâl Bayar bir defa daha yabancı bir memlekete resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'den

Sevgili AKİS okuyucuları. Devlet Başkanı Celâl Bayar bir defa daha yabancı bir memlekete resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'den AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene: 2, Cilt: V, Sayı: 72 Rüzgârlı Sok. Otto Weber Ban, Kat: 2; Daire : 4 P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı : 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi : Metin TOKER Umumi Neşriyat Müdürü Cüneyt

Detaylı

''...Gelen raporları tetkik edince kat'iyyetle hükmettik ki, Türk'ün hakikî halâs güneşi 30 Ağustos sabahı ufuktan bütün şa'şaasiyle tulû edecekti!

''...Gelen raporları tetkik edince kat'iyyetle hükmettik ki, Türk'ün hakikî halâs güneşi 30 Ağustos sabahı ufuktan bütün şa'şaasiyle tulû edecekti! 30 AĞUSTOS HATIRALARI Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Baskı: Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.

Detaylı

Cumhuriyet in İlk Bütçesi: Coşku, Gurur ve Kaygı

Cumhuriyet in İlk Bütçesi: Coşku, Gurur ve Kaygı N. YÜKSEL Cumhuriyet in İlk Bütçesi: Coşku, Gurur ve Kaygı Nahit YÜKSEL * Özet Bütçe yasalarının parlamentoda görüşülmesi esnasında, geleneksel olarak, kamu hizmetlerinden hangilerine ne miktarda ödenek

Detaylı

TC. Niğde Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

TC. Niğde Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü TC. Niğde Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bor Caddesi Niğde 0388 232 33 93 / 94 - htp://www.nigdekulturturizim.gov.tr EDİTÖR: MEHMET ÖNCEL KOÇ Metin Düzeltme : Şebnem AKYÜZ Uzman Kütüphaneci Tasarım

Detaylı

YENİ İSTANBUL. MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE Tesis eden: HABİB ED I B TÖ R EH A N

YENİ İSTANBUL. MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE Tesis eden: HABİB ED I B TÖ R EH A N 1 Aralık 1949 Perşembe S İY A S Î İKTİSADÎ Şehir dışı -te Sayı 1 10 Kuruş Beyoğlu - Müellif Caddesi 6-8 Posta Kutusu 2100 - Beyoğlu Abone: Türkiye için seneliği 32 altı aylığı 17, üç aylığı 9 liradır.

Detaylı

Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları

Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene : 2, Cilt : IV, Sayı : 62 Denizciler Caddesi Yeni Matbaa - Ankara P. K. 982 Tel: 18902 Fiatı: 60 Kuruş - İmtiyaz Sahibi : Metin TOKER - Umumî Neşriyat Müdürü Cüneyt

Detaylı

bulunup bulunmadığına dâir zaman zaman münakaşalar cereyan e derse, mücerret olarak basın hürriyeti var demektir. Türkiye'de

bulunup bulunmadığına dâir zaman zaman münakaşalar cereyan e derse, mücerret olarak basın hürriyeti var demektir. Türkiye'de AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası B. M. M. arkası Ardıç Sok. Desen Matbaası Ankara P. K.582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * * AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yazı islerini Hilen idare eden: Metin

Detaylı

SO.YILDÖNÜMÜNDE ANKARA ANTLAŞMASI

SO.YILDÖNÜMÜNDE ANKARA ANTLAŞMASI k Telgraf ve mektup adresi: Telefonlar: 22 42 90 Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No 246 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 20 Ekim Çarşamba 1971 i YENİ YAZI DİZİM İZ \ SO.YILDÖNÜMÜNDE ANKARA

Detaylı

Zira sevgili AKİS okuyucuları. İç sayfalarda "Okuyucularımızdan Mektuplar" sütununda alaka uyandırıcı bir tenkide rastlayacaksınız.

Zira sevgili AKİS okuyucuları. İç sayfalarda Okuyucularımızdan Mektuplar sütununda alaka uyandırıcı bir tenkide rastlayacaksınız. AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene : 2, Cilt: VI, Sayı : 98 Rüzgarlı Sok. Ovehan Tel : Kat : 3 Daire : 7 P. K. 582 Ankara 15221 (Başyazar) 18992 (Yazı İşleri ve İdare) Fiatı : 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi

Detaylı

pecya utad yerinde, bu hafta gene aranızdan bazılarınızdan) gelen bir

pecya utad yerinde, bu hafta gene aranızdan bazılarınızdan) gelen bir AKİS Haftalık Aktûalite Mecmuası Konya Sk. Bursa Han No. 29-Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * AKİS Ortaklın adına imtiyaz sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden: Metin TOKER Teknik Sekreter

Detaylı

HAMĠDĠYE ZIRHLISI: 1924 KARADENĠZ VE 1938 KIBRIS GEZĠLERĠ

HAMĠDĠYE ZIRHLISI: 1924 KARADENĠZ VE 1938 KIBRIS GEZĠLERĠ HAMĠDĠYE ZIRHLISI: 1924 KARADENĠZ VE 1938 KIBRIS GEZĠLERĠ Ulvi KESER Doç. Dr., Kara Harp Okulu Komutanlığı, e-posta: ulvi.keser@gmail.com Özet Hamidiye savaş gemisi Balkan Harbi ve hemen ardından Birinci

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları o

Sevgili AKİS Okuyucuları o AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Konya Sk. Bursa Han No 28-Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yan itlerini fiilen idare eden: Bu Metin TOKER * nüshaya yazı

Detaylı

TÜRKİYE MAARİFİ AKKINDA RAPOR

TÜRKİYE MAARİFİ AKKINDA RAPOR MAARİF VEKİLLİĞİ Ana Programa Hazırlıklar Seri: B, No. 1 John D e w e y TÜRKİYE MAARİFİ AKKINDA RAPOR 19 3 9 İSTANBUL DEVLET BASIMEVİ John D e w e y TÜRKİYE MAARİFİ HAKKİNDA RAPOR 700571 n. n. m. \?5.

Detaylı

Ön Söz. Hıristiyanlarda intibah hareketleri

Ön Söz. Hıristiyanlarda intibah hareketleri Ön Söz Hıristiyanlarda intibah hareketleri Bu kitabın özü bir müjdeyi ihtiva etmektedir. Bu müjde ikinci cihan harbinin gaye değiştirmesidir. Binlerce senelik gelenekler, ve âdet edilmiş vesilelerle başlamış

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları

Sevgili AKİS okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene: 2, Cilt: V, Sayı: 75 Rüzgârlı Bok. Otto Weber Han, Kat: 2; Daire : 4 P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı : 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi : Metin TOKER Umumi Neşriyat Müdürü Cüneyt

Detaylı

MİDHAT PAŞA. MİDHAT PAŞA (1822-1884 ), Osmanlı d e v l e t a d amı, s a d r â z a mı ve b i r i n c i m e ş r û t i y e t i n kuruc u s u d u r.

MİDHAT PAŞA. MİDHAT PAŞA (1822-1884 ), Osmanlı d e v l e t a d amı, s a d r â z a mı ve b i r i n c i m e ş r û t i y e t i n kuruc u s u d u r. MİDHAT PAŞA. MİDHAT PAŞA (1822-1884 ), Osmanlı d e v l e t a d amı, s a d r â z a mı ve b i r i n c i m e ş r û t i y e t i n kuruc u s u d u r. Ruscuklu Hacı Ali Efendi-zâde Hacı Hafız Mehmed Eşref Efendi

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DE İZMİR E DOĞRU GAZETESİ

MİLLİ MÜCADELE DE İZMİR E DOĞRU GAZETESİ MİLLİ MÜCADELE DE İZMİR E DOĞRU GAZETESİ Erol KAYA ÖZET İzmir e Doğru Gazetesi, 16 Kasım 1919-27 Haziran 1920 tarihleri arasında toplam 74 sayı olarak Balıkesir de yayınlanmıştır. Gazetenin yayın kadrosu

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 11 Ocak 2007

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 11 Ocak 2007 DEMOKRAT PARTİNİN DİN POLİTİKALARININ TÜRK BASININDA YANSILAMALARI (1950-1954) Yrd.Doç.Dr.Necati AKSANYAR Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Kütahya - Türkiye ÖZET Bu çalışmada

Detaylı