Eski Türkçe ça ndan beri tarih ve ça da Türk dili alanlar nda tan klanan ürper-~örper- fiili, köken aç klanmas sa lam bir biçimde ortaya konmam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eski Türkçe ça ndan beri tarih ve ça da Türk dili alanlar nda tan klanan ürper-~örper- fiili, köken aç klanmas sa lam bir biçimde ortaya konmam"

Transkript

1 * Eski Türkçe çandan beri tarih ve ça da Türk dili alanlar nda tan klanan ürper-~örper- fiili, köken aç klanmas sa lam bir biçimde ortaya konmam sözlerimizden biri olarak ilgi uyand r c d r. Tarih ve ça da Türk dili alanlar ndaki verilerin nda ürper- fiilinin sa l kl bir çözümlemesi mümkün görünmektedir. Ürper-~örper- fiilinin yap s na ili kin tartmalarda ba l ca iki görü ileri sürülebilir. Bu savlardan ilki ürper-~örper- fiilinin tasarlanm bir ürp~örp kökünden olu bildiren fiiller türeten +Ar- ekiyle geli ti idir. Ancak tarih ve ça da Türk dili alanlar nda K rg. ürp tulumun cidar nda kalan k m z *

2 posas (K rgs II:797) d nda bir veriye rastlanmad gibi bu kelimenin de anlam bak m ndan çözümlememize yard mc olmayaca apaç kt r. kinci sav; ürpe-~örpe- fiilinin, nesnesiz fiiller türeten (x)r- ekiyle geni lemi bir biçim oldu udur. Bu ikinci sav kabul edilecek olursa nitekim biz bu görü teyizürpe-~örpe- gövdesinin yap s n n da aç kla kavu turulmas gerekir. Özünde ürp~örp+a- kurulu lu bir yap dan söz edilemeyece ine göre ba ka bir teklif söz konusu olmal d r. Özünde Türkiye Türkçesi azlar nda görülen ürpe-~üpre- birden korku, tiksinti duymak, ürpermek (DerSXII:4795), ürper-~örper- fiilinin bu tabandan geli ti ine güzel bir tan kt r. Ürpe-~üpre- (göçü meli biçim) gövdesinin ür-[<at h r- üflemek, üfürmek (TDBUÜ:185)] köküyle ilgilendirilmesi dü ünülemez:et ür- üflemek (EDPT:195), Krh. ür- üflemek (DLT I:164, 337), ürül- 1. i mek, kabarmak ; 2. üflenmek, i irilmek (DLT I:195), Harz. ür- üflemek (KE II: 684), ürül- kabarmak, i irmek (ME:198), K pç. ür- (II) üflemek (K pçts:298), Ça. ür-~hür- üflemek (K F: 709), ETT, Osm. ür- (I) üfürmek, üflemek (TarS VI: ), ürül- 1. üfürülmek, üflenmek ; 2. i irilmek (TarS VI: ), TT (a.) ür- (II) üfleyerek i irmek (DerS XI:4070), ürül- i mek, i manlamak (DerS XI:4071), ürgün i kin, dolu (DerS XI, 4069), TT üfür- 1. dudaklar büzerek h zla nefes vermek, üflemek ; 2. (rüzg r) esmek ; 3. üfleyerek bulundu u yerden ileriye sürmek ; 4. üfleyerek çalmak (MBTS III: 3265), Azb. üfür- üflemek (AzbTS II:1175), Tat. ür-~ör- üflemek, üfürmek (KW:121), Kzk. ür- üflemek, soluk vermek (Kzk-TürkS:599), Kkalp. ür-1. (rüzg r) esmek ; 2. üflemek, soluk vermek (KkalpTTS IV:414), Krç.-Malk. ür- üflemek (Krç-MalkTS:423), Alt. ür- üflemek (Alt-TürkS:197), Tel. ürgen i irilmi, içi hava dolu (TelS:127), or. übür- üfürmek, üflemek, esmek ( ors:123), Hks. ür- üflemek (Hks-TürkS:549). Örpe-~ürpe- gövdesinin göçü meli biçimine Malatya a z nda rastlan r: üpre- ekintopraktan ye erip ç kmak (DerS XI:4067) <ürpe-. lgili azda bu veriye ili kin örnek cümledeki ikilemeli kullan l (üpre-kalk-), r-~ör- ç kmak, yükselmek köküyle uyu ur niteliktedir: afyonlar üpremi kalkm (SDDIII:1433). Ayn kavram alan nda yer alan u tan klar da üpre- gibi r- ~ör- ( >ür-) fiilinden geli mi e köklü ekillerdir: ürtmek 1. taze filiz ; 2. so an cücü ü, ürtmeklen- sürgün vermek (DerS XI:4070), ürtmek sürgün, filiz (DerS XII:4795), hürtmek~ürtmek otlar n, sebzelerin, üzüm ba lar n n taze, sulu sürgünleri (Mers S:232), hörtmek so an n tohuma kaçan k sm (DerS VII:2435) <*ür-t-~*ör-t- (peki tirme eki) < r-./h/ li biçimler, kök hece ünlüsünün uzunlu una tan k say labilir. Ürtmek sözünün ör- yükselmek köküyle ili kilendirilmesi için ayr ca bk. Gülensoy, 2007: Tarih ve ça da Türk dili alanlar nda yal n /geni lemi biçimleriyle yayg n olarak kullan lan r-~ör-, örper-~ürper- fiilinin köküne k tutar: ET

3 ör- ç kmak (yukar ), yükselmek (EDPT:195), ör- ba kald rmak, isyan etmek (?) (OrhTG:251), ör- yükselmek, (topraktan) ç kmak, bitmek, yeti mek, örit- yükseltmek, beslemek, yeti tirmek (AY III:108), örle- yükselmek (EUTS:152) <örü yukar, dik +le-, örtür- ç karmak, yükseltmek (ETG:291), Krh. 1. r- (bulutlar) belirmek, ç kmak, yükselmek (DLT I:173, 257); 2. (koyunlar) otla a ç kmak, geceleyin otlamak (DLT I:173), örü - (bulut) belirmek, örlen- (bulut) yükselmek (OYT :242), örle- yükselmek, belirmek, ç kmak (KB III:363), örü yüksek, dik, üst, örile- böbürlenmek (OYT :242) <ET öri yüksek, vakur (EUTS:152), örün- kalkmak, dikle mek (DLT I:201), Harz. ör- yükselmek, aya a kalkmak (NF III:339), örke- yükselmek (KE III:509) <ör-ke- (peki tirme eki), örle- yükselmek, ç kmak, belirmek (KE III:509) <örüle-,örü tur- ayakta durmak, durmak (KTSV:215), öre direk, sütun (KTSV:213)<ör-e, K pç. ör- (II) kalkmak (K pçts : 211), ör- yeti mek, (bitki) büyümek (K F:599), örü tur- ayakta durmak, örü (I) ayakta durmak (K pç TS:212), örle tepe, yoku (K pç TS:212)<*örü+le-, ETT örü tur-/dur- aya a kalkmak, ayakta durmak (TarS V: ), örü kalk k, dik (TarS V:3120), örü~öri otlak, yayl m, mera (TarS V: ), Osm. örü kalk- aya a kalkmak (TarS V:3127), örü duray. (EÇSOS:186), örü çemen, çay r, otlak (a.y.) TT (a.) ör- 1. yükselmek; ç kmak, belirmek ; 2. (t rt l, böcek vb. için) yürümek ; 3. (sürü için) yanlamas na aç larak otlay p ilerlemek ; 4. (çocuk için) emekleyerek dola mak (Ça bay r, 2009:464), örele- (yeni yürümeye ba layan çocuk için) kimi zaman yürüyerek ço unlukla da emekleyerek çevrede dola mak (Ça bay r, 2009:463),örü- hayvanlar gece otlanmaya ç kmak, örüt-~yörüt- hayvanlar otlatmaya ç karmak, örüm~örü~örün hayvanlar n gece otlanmas (MersS:298), örüm 1. sürünün gece otlamas ; 2. sürünün sabah erkenden otlamas (DerS IX:3353), örü-~örün- 1. hayvanlar gece yay lmak, otlamak ; 2. hayvanlar gece otlatt ktan sonra ala sokmak (DerS IX:3354), örü yayl m, otlak (SDD III, 1118), örü (III) 1. ayakta durma ; 2. dik (DerS IX:3351), örüle- (II) gece uyuyamayan kimse kalkmak (DerS IX:3353), örle- yoku yukar ç kmak (SDD III:1116) <*örüle-, örükle- (I) t rmanmak (DerS XII:4627), örü kalk- aya a kalkmak (DerS IX:3352), ört- (ördek) kalkmak, havalanmak (DerS XII:4627) <* ör-t- (peki tirme eki), kr. az t-<az-, örelen- (II) sallanmak, dalgalanmak (DerS IX:3345), örele- (IV) (yeni yürümeye ba layan çocuk, keklik) seke seke yürümek (DerS IX:3345) <ör-ele-(s kl k eki), örmele- çocuk emeklemek (SDD III:1116) <*ör-mele- (s kl k eki), Azb. örü- üreyip ço almak, türemek (Azb DL II:437), örü dur- dirilmek, aya a kalkmak; harekete geçmek (AzTDK:219), örü hayvanlar n otlad alan, yer, mera, otlak (AzbTS II:947) Türkm. r- 1. bitmek, gö ermek ; 2. dökmek, meydana ç kmak (yara, döküntü vb. için) ; 3. tüy ç kmak ; 4. aya a kalkmak, ri mera, otlak,

4 rüz- 1. uyand rmak ; 2. ürkütmek, kaç rmak ; 3. aya a kald rmak, r e- ço almak, nesli artmak (Türkm-TürkS: 507) <* rü +e- <* rü <* r-ü-, re evin içinden geçen direk, r tur-/gal- aya a kalkmak, do rulmak (Türkm-TürkS:506) < rü, K rg. ör-~örü- emeklemek, (kütle h linde) yukar ya do ru ç kmak, örü avul yak n ndaki otlak, mera, örmele- t rmanmak, emeklemek (K rgs II:615), örçü- üremek, geli mek ösüp örçüp~önüpörçüp büyüyüp geli erek (K rgs II:614) <*ör-çü-, Kzk. ör- (II) 1. (hayvanlar) otla a ç kmak, yay lmak, otlamak ; 2. mec. hep birden, topluca hareket etmek (Kzk-TürkS:430), örle- 1. yukar do ru ç kmak ; 2. yükselmek, havalanmak ; 3. mec. ilerlemek, geli mek (Kzk-TürkS:431), Kkalp. ör- 1. (hayvanlar) otla a ç kmak, yay lmak ; 2. (kurt, kurtçuk) t rmanmak (KkalpTTS IV:62), Krç.-Malk. öre dik, yüksek, örele- 1. t rmanmak ; 2. endi elenmek, örçü- büyümek, yeti mek (Krç-MalkTS:317), örle otlak, örü dik, yoku, örümle- t rmanmak, yukar ç kmak, örü 1. yoku ; 2. s rt, tepe, örü lü çay rl, otlu (Krç-MalkTS:318), YUyg. örke kabaran dalga, dalga (<*örke- ), öre dik, tepe, yoku, örlet- yükseltmek; (koyunlar ) da yamac na sürmek (YUygTS:306), örmele- emeklemek, t rmanmak (YUygTS:307), Özb. örl - ç kmak, yükselmek, örm l - t rmanmak, yürümek (hayvan) (Özb-TürkK:126), Alt. örölö- yükselmek (Alt-TürkS:144) <örö yukar, ileri <*örü, Tel. örlön- büyümek (insan, hayvan, bitki) (TelS:80) <örö yukar, yukar do ru, Hks. öörle- yukar ç kmak, yükselmek <öör yukar (<*öörü), öörlen- 1. yükselmek, gururlanmak ; 2. yukar ç kmak, yükselmek, öörele- yukar ç kmak <ööre yukar, yukar ya (Hks-Türk S:337), or. örle- 1. yukar ç kmak, yükselmek ; 2. güne do mak,güne ç kmak, öre yukar, yukar ya ( ors:73), Tuv. örü yukar, yukar da (TuvTS:86). Eski Türkçe ve Orta Türkçe çalmalar nda ürper- ve onunla e tabanl türemelerin söz ba ünlülerinin /ö/ mü /ü/ mü okunmas gerekti i önemli bir sorun olarak belirir. Nitekim sunacam z örnekler, bu hususa ili kin tutum farkl l klar n gözler önüne serer. Biz r-~ör- kökünün tan kl nda /ö/ lü okumalar n do ru olaca inanc nday z. Bu anlayla Ka garl daki verileri /ö/ okuyu uyla vermeyi ye ledik: ET ü(r)per- (tüy) ürpermek (OTWFII:537), Krh. örper- (tüy) ürpermek : takagu örperdi Horoz dövü mek için tüylerini kabartt, an n yi örperdi Onun (adam n) bedeni diken diken oldu, örper- kabarmak, diklenmek : er örperdi Adam öfkesinden ya da dövü için kabard, diklendi (DLT I:217), Harz. ürpert- ürpertmek, üpert- ay. (ME:197) <ürpert-, örper- (saç için) dan k, karmakar k olmak (NFIII:339), K pç. ürper- kamak (K pç TS:298), ETT ürper- ürpermek (KurT:605) için bk. ditreyü ürper- ürpermek, titremek (KurT:159), ditre- sars lmak, titremek (a.y.), Osm. ülper- (tüy) ürpermek (TarS VI:4067) <ürper-, TT ürper- 1. ü üme, korku, endi e, ürkme vb. gibi sebepler yüzünden vücuttaki tüyler dikilip deri nokta

5 nokta kabarmak ; 2. titremek, sars lmak ; 3. mec. korku, kayg ve ku ku veren bir eyden, ho a gitmeyen ürkütücü bir ihtimalden dolay endi e duymak, korkuya kap lmak, korkmak (MBTS III:3271), ürperti 1. vücuttaki tüylerin dikilip derinin nokta nokta kabarmas durumu ; 2. korku, kayg, ku ku vb. durumlardan endi e duyma hali, ürpert- ürpermesine sebep olmak (MBTS III:3272), tüyleri ürper- 1. tüyleri diken diken olmak ; 2. mec. deh et içinde kalmak, büyük bir korku duymak (MBTS III:3219), TT. (a.) ürper- korkmak (DerS XI:4070), örper- ürpermek (DerS IX:3349), Azb. ürper- ürkme veya ü üme neticesinde tüyleri dikilip deride i ne gibi kabarmak, tükleri (eti, bedeni, endam ) ürper- tüyleri diken diken olmak, derisi kabarmak (korku, heyecan vs.den dolay ) (AzbTS II:1182), irpe ürperti, irp get- ürpermek (AzbTS II:709). Gülensoy un kapsaml çalmas nda da ürper- fiili, ör- yükselmek köküyle birle tirilir (2007: ). Bodrum a z ndan derlenmi u ilgiye de er tan k, ürper-~örper- fiiliyle birle tirilebilir: hörpül- dikle mek, diken diken olmak : tüylerim hörpüldü (DerS VII:2435). Bu fiil, hörpe-r->hörpe-l- (benze mezlik) >hörpü-lgeli mesine ba lanabilece i gibi hörpe-l->hörpü-l- eklinde bir yuvarlakla maya da u ram olabilir. Ürper-~örper- (< rper-) fiilinin yap s nda yer alan -(x)r- eki, uland nesnesiz tabanla e anlaml olu fiilleri türeten bir ektir: ET süçir- tatl la mak (OTWFII:535) <süçi- tatl la mak,et talp r- kanat ç rpmak (OTWFII:537) <talp - kanat ç rpmak, Krh. y l r- l mak, az s nmak (DLT I:179; DLT II:283) <y l - l mak, yunç r- kötüle mek (DLT III:98) <yunç - kötüle mek (DLT II:281; DLT III:303). (x)r- eki için ayr ca bk. OTWF II: ; Orh TG:96. Örpe-~ürpe- gövdesinde de korunan pa- eki ise Türkçe ek varl n n tan nmam üyelerinden olup peki tirmeli fiiller türeten bir ektir:ett çalpan- çalkanmak (TarS II:819) <çal- vurmak, çarpmak, atmak, TT (a.) çalpa- yumurta ile unu çarpmak, kakla çarparak kart rmak, çalkamak (MersS:78) <çal- kart rmak, yeme i kart rarak pi irmek,krç-malk. k ypa- kesmek, do ramak (Krç-MalkTS:263) <k y- kesmek, k rpmak, Krç.-Malk. çaypal- dalgalanmak, çalkalanmak (Krç-MalkTS:171) <*çay-, kr. çayka- çalkalamak, sallamak (a.y.), K pç. çay al- (I) f rdamak, ça lamak, u uldamak, çay al- k m ldanmak, oynat lmak (K pç TS:47) <çay-ka-l- <*çay- <ET yay- sallamak, sarsmak (ETG:310), Krh. yay- 1. sallamak, çalkamak ; 2. mec. (gönül için) meylettirmek (DLT III:245, 246, 247), Türkm. sürpe- sürekli sürtmek (Türkm-TürkS:583). pa-ekine ili kin daha geni bilgi için bkn. Güngördü 2009:

6 Örpe-~ürpe- (<örpe-) taban n n i ta çat s D v nu Lug ti t-türk te eren örpe di Yi itler birbirlerine kar kabard, eren ar g örpe ür Yi itler birbirine kar iyice kabar yor, birbirlerini k zt r yorlar (I:229,230) tan klar yla belirlenir. Bu fiilin Atalay, Erdal (OTWF II:537) ve Clauson (EDPT:199) taraf ndan, ürper- gelenekli okuyu una ko ut bir biçimde ürpe olarak okunu una karl k T. Tekin in örpe - (OYT :242) biçimini ye lemesi, fikrimizce söz konusu fiilin kökünü aç klamaya imkan veri iyle daha do ru bir okuyu tur. D v nü Lug ti t-türk te yal n biçimde tan klanmayan örpe- fiilinin oldurumlu kullan l da tespit edilir: er ban örpetti Adam ban (saçlar n ) kabartt (I:260). Örpe-~ürpe- taban n n sonucu bir niteli i veren ürpek~örpek türemesi, r-~ör- köküyle uygunla an anlam geli meleriyle gerek tarih Türk dili alan nda gerekse ça da K pçakça alan nda karm za ç kar: Krh. örpek (tüyleri) ürpermi, kabarm (insan ya da hayvan için) (DLT I:103) <*örpe-k, Harz. örpek dolak (saç) (NFIII:339), K pç. ürpek k v rc k, kar k (K pçts:298), üprek ürpermi (saç) ( r M:296 b/5) <ürpek, Osm. ürpek ürpermi (saç) (TarS VI:4083).K rg. ürpök ürpermi (saç), ürpök çaç kabar k saç, kabar k saçl (K rgs II:797) <ürpek, Kzk. ürpek 1. yeni tüylenmeye, büyümeye ba layan (ku yavrusu) ; 2. dan k, kar k (saç) (Kzk-TürkS:600), ürpek a dik saç (KzkTS:298), Kkalp. ürpek dan k (saç için), ürpek ba saç dimdik ba, ürpeklen- ürpek olmak, (saç) dimdik olmak, dikle mek (Kkalp TTS IV:415). Sadece K rg z Türkçesinde rastlanan ürpö dö- fiili de ürpek le e tabanl bir türemedir: K rg. ürpö dö- horozlanm, hiddetlenmi görünü te bulunmak (K rgs II:797), ürpö dö- 1. (saçlar) ürpermi, kabarm görünü te olmak ; 2. k zmak, hiddetlenmek (K rgtts:663) <*ürpö le- <*ürpö <*ürpe <*ürpe- <*ürpe-. Fiilin bildirdi i eylemin sonucu nitelikler türeten eki için bk. K rg. uya 1. çekingen, s k lgan, p s r k ; 2. yumu ak, n rin, nazik (K rgs II:790) <*uya- <*uya-, bk. uyal- utanmak (K rgs II:789), süyrö sürüklenen (K rgs II:674) <süyrö- sürüklemek, yerde çekerek götürmek. (x) ekinin Eski Türkçedeki durumu hakk nda bk. OTWFI: ; Clauson, 1967:24. K rg. ürpögöy, ürpek geni lemesi bir veri olarak görülmelidir: ürpögöy kar k, dan k (saç, tüy) (K rgtts:663) <*ürpököy <*ürpek+ey; yap bak m ndan kr. alagay patlak gözlü (K rgs I:19) <*alakay <*alak+ay <alak dar f rlam, ç k k (gözler hakk nda), apakay beyaz, apak (K rgs I:36) <apak+ay <apak~appak büsbütün ak, bembeyaz, coloy adet, nizam (K rg S I:222) <colay <col+ay <col 1. yol ; 2. tertip, adet (K rgs I:220). Tarih Türk dili alan nda +Ay eki için yeterince tan k vard r: Harz. küçey zor, güç (ME:153) <küç güç, kuvvet, yükey yüksek, yüce (ME:213)

7 <*yük+ey, kr. TT yüksek <*yük+se-k, Krh. yükse- yükselmek, uzamak (KBIII:561), K pç. terkey tez, çabuk (K pçts:271) <terk h zl, çabuk, Krh. o ay kolay (DLT I:41) <o kolay, Osm. kuzey güne görmeyen yer (TarS IV:2763) <kuzay <kuz+ay <kuz güne görmeyen serin yer. Örpe-~ürpe- tabanl u ilgi uyand r c sözler de üphesiz r-~örköküyle ili ki kurmay gerektirir: Harz. ürper- pürçeklenmek (ME:197) <*ürpe-r-, ürpek saçak, püskül (ME:197) <*ürpe-k,üpürcük saçak, püskül (ME:197) <*ürpercük <*ü(r)pe-r+cük, Türkm. üpürcük kuman yüzünde veya kenar ndaki iplik uçlar, hav, saçak (Türkm-Türk S:656), Azb. (a.) üpbecik kabarc k (AzbDL II:601) <*üppecik <*ürpe-r+cik, kr. Harz. kaparçuk kabarc k (NF III:199), K pç. kabarçuk kabarc k (K pç TS:121) <*k par+çuk <*k p-ar <*k p-, Osm. kabarc k yan kara, arbon, kara kabarc k (TarS IV:2146), ETT kabar kabar ol- yer yer kabarmak (TarS IV:2146,2147), *k p- i mek, kalkmak, kabarmak, büyümek için bk. Krh. kapa kalkm, kabarm (DLT III:217) <*k p-a, kapar- kabarmak, i mek (DLT II:71) <*k pa+r-, ETT kaba büyük, iri, kocaman (DerS IV:2143), TT(a ) gaba (III) kal n, i man (DerSVI:9), Türkm. g ba 1. büyük ; 2. çok, gabar- 1. (tomurcuk) kabarmak, i mek ; 2. (yanak) kabarmak, i mek ; 3. kabarc k ç kmak, su toplamak ; 4. mec. çal ml bir tav ra girmek, kurum satmak (Türkm-TürkS:215), Hks. hapç - i ip irinle mek (Hks- TürkS:147) <*kap-ç - <*kap- <*k p-. K pç. örpek m zran ucundaki tu, develerin boynundaki kotaz (K pç TS:212), TT (a.) örpek büyük mantar (DerS IX:3349), ürpek maz a açlar üstündeki tüylü nesne (DerS XI:4070), Azb. örpek ba örtü (AzTDK:219), örpek 1. kad nlar n ba lar na örttükleri büyük ba örtüsü (ipek veya pamuklu vs.); 2. mec. örtü (AzbTS II:946), Türkm. ürpük hal, kuma, ba örtüsü vb. nesnelerin kenar ndaki iplik uçlar, saçak (<*ürpek), ürpüncek ba örtüsünün kenar (Türkm-TürkS:656) <ürpün-cek <ürpün- ba örtüsü takmak <*ürpe-n <*örpe-n-, TT (a.) ürpelek 1. darmadan k (saç için) : ürpelek saçl ; 2. aln beyaz ni anl hayvan (AD II:136), Kzk. üpelek kam vb. bitkilerin ucundaki püskül, saçak (Kzk-TürkS:599), Kkalp. üpelek ay. (KkalpTTS IV: 413) <*ürpelek <*ürpe- (e)le-k <*örpe-(e)le-k kr. TT yatalak <yat-alak <yat-. TT (a.)ürlük ba örtüsü (DerS XI:4070)de örpek (yuk. bk.) gibi r-~ör- kökünden geli mi bir biçim say lmal d r. Eski Türkiye Türkçesinde tesadüf olunan ürpele - kayna mak, harekete gelmek : skender le keri dah yerlerinden durup ürpele ti (TarS VI:4083) ile Zonguldak a z ndan derlenen ürbelen- karmak, bozulmak, k r lmak, zedelenmek (DerS XI:4067), ürbelen- bozulmak, zedelenmek : bu at n tüyü ürbelenmi, kalbim sana kar ürbelendi (SDD III:1433) fiillerinin, e tabanl ve e ekli geni lemeler olduklar bellidir: ürpele - <*ürpele- -, ürbelen- <*ürpele-n- <*ürpele- <*ürpe-(e)le- (s kl k eki) <*örpe-(e)le-. Ayr ca

8 ürpele - fiilinin dur- kalkmak ile birlikte kullan l dikkat çekicidir. Yine Sivas a z ndan derlenmi ürber- bir sav kan tlamak için bo una çalmak (DerS XI:4067) de ancak r-~ör- köküyle ilgilendirilebilir: ürber- <*ürpe-r- <*ürpe- <*örpe- <* r-~ör-; kr. Azb. örü dur- dirilmek, aya a kalkmak, harekete geçmek (Az TDK:219). Ürbelen- fiilinin somut ve soyut anlatlar kullan l art c de ildir. Nitekim r-~ör- köküyle bu kökten geli en öritfiili, erkenden somuttan soyuta geçi in güzel örnekleridir: ET ör- (dü ünce) belirmek : kö lümde nça sak nç ördi (EDPT:195), örit- yükselmek, (fikir) beslemek (ETG:290) <ör-i-t-(peki tirme eki) <ör- yükselmek. r-~ör- kökünden geli mi +Ay-ekli türemeler, O uz alan nda de il K pçak ve Karluk alanlar nda gözlemlenir: K rg. ürpöy- 1. dan k, kar k olmak ; 2. korkmak, ürkmek (K rg TTS:663), ürpöy-~ürpüy- horozlanmak, h rslanmak, k zmak (K rgs II:797) <*ürpö öy <*ürpögöy <* ürpököy <*ürpök+ay- <ürpök ürpermi (saç) <ürpek. Dudak çekimine girmeyen ürpüy- biçimi, ürpöy- >ürpüy- geli mesinin sonucu olmal d r; cün ürpüyt- tüy ürpertmek (a.y.). Kzk. ürpiy- 1. (saç) dan k, kar k olmak ; 2. mec. titremek, çok ü ümek ; 3. mec. korkmak, ürkmek (Kzk-TürkS:600), ürpiy- 1. korkmu, ürkmü gibi durmak ; 2. (saç) kar k ve dik olmak (KzkTS:298) <*ürpi iy- <*ürpigiy- <*ürpikiy- <*ürpik+ey- <*ürpik~ürpek dikle mi, dan k (saç) (KzkTTS II:440), ürpiyis- korkmu, heyecanlanm vaziyette bulunmak (KzkTS:298) <ürpiy-i- -, Kkalp.ürpey- 1. (saç, tüy) dan k, kar k olmak ; 2. kormak, ürkmek (KkalpTTS IV:415), Kry. ürp y- ürpermek, tüyleri diken diken olmak (KryS:116). Ürper- fiili, Karluk alan nda kökündeki uzunlu un tan olarak /h-/ ön türemelidir: YUyg. hürpey- 1. (saçlar) karmakar k olmak ; 2. tiksinmek, hürpeyt- 1. saçlar n karmakar k yapmak ; 2. tiksindirmek (YUygTS:159), Özb. urp y- dik h l almak, ürpermek (Öztürk, 1997:27). Kazak, K rg z ve Karakalpak Türkçelerinde olu fiilleri türeten +Ayekli türemelerin bir bölümü, ürpek+ay- >ürpey- geli mesinde oldu u gibi, büzülmeye u ram biçimlerdir: K rg. ülüy- (l mba) çok zay f k vermek (K rgs II:794) <*ülü öy <*ülü +ey-, ülü dö- ay. <*ülü +le-, kr. TT (a.) ülüz güçsüz k (DerS XI:4065), K rg. c lmay- gülümsemek (K rg S I:210) <c lma +ay-, c lma et- gülümsemek (a.y.) Kzk. ülkey- 1. büyümek, geli mek ; 2. geni lemek, hacmi artmak (Kzk-TürkS:597) <*ülken+ey- <ülken büyük, iri, kocaman, Kzk. iymiy- e ilmek, e ik hale gelmek (KzkTS, 120) <*iymey- <*iymegey- <*iymek+ey- <iymek e ik, Kkalp. j m y- gülümsemek (KkalpTTS II:234) <*jim y- <*j m+ay-<bk. j mla- gülümsemek, ki irey- 1. derecesi dü mek ; 2. küçülmek (KkalpTTS II:357) <*ki iregey- <*ki irek+ey- <ki irek ufak, daha küçük.

9 Kzk. ürpi türpi tarumar, kar k, darmadan k (Kzk-TürkS:600) ikilemesinde yer alan ürpi sözü, ürper-~örper- fiiliyle kökta t r: ürpi <*örpi <* r-pi < r-. Bu sözdeki pi eki için bk. Kzk. salp sark k, sarl m (Kzk- TürkS:464) <sal-p - <sal- 1. bir nesneyi herhangi bir yere yerle tirmek, koymak ; 2. ev, in aat yapmak ; 3. göndermek, yollamak ; 4. ekin ekmek, yeti tirmek (Kzk-TürkS:462). Sal- sarkmak, sallanmak için bk. salakta- 1. sarkmak, sark k olmak ; 2. bo, avare dola mak (<salak+la-), sala da- sarkmak, sark k olmak (Kzk-Türk S:462) <sala +la-, salpa da- 1. sarkmak, sallanmak ; 2. mec. avare dola mak (Kzk-Türk S:464)<salpan+la-, Krç-Malk. salp 1. sark k, sönük ; 2. iç s k nt s, keder, mahzunluk (Krç- MalkTS:328) <sal- koymak (Krç-MalkTS:326), sal n- sarkmak (Krç- MalkTS:327), ETT sal- sallamak (TarS V:3283,3284), Harz. sal- koymak, sermek; b rakmak, terk etmek; sallamak (NF III:360), Çuv. sul- ban sallamak, ba ile selam vermek, sallamak (Çuv-Türk S:192) <sal-, Krh. yalp yass, enli, derinli i olmayan (DLT III:30) <*yal-p, TT (a.) yalpak yass, düz, kaygan (DerS XI: 4149) <*yal-pa-k, Kzk. jalpak 1. uçsuz, bucaks z, engin ; 2. yass, yayvan, yalp k (Kzk-TürkS:157), K rg. calp umum, calpa da- 1. yass lanmak ; 2. geni ve maharetsizce hareketler yapmak (K rgs I:170) <calpa +la-, calp y- yass lanmak, ezilmek (a.y.) <calp +ay-, calpakt k yass l k (K rgs I: 169), Türkm. yalpak s (Türkm-TürkS: 673) <*yal-. Ayn ikilemenin ikinci üyesi türpi (<*tür-pi), r-~ör- köküyle e anlaml tür- kald rmak fiilinden türemi bir biçimdir: Kzk. tür- (II) s vamak, k v rmak (Kzk-TürkS:564), türik (II) kalk k, kald r lm, katlanm, dürülmü, türi ki yukar do ru k vr lm, kald r lm, kalk k (Kzk- TürkS:565), türikerin kal n dudakl (KzkTS:282), Kkalp. tür- kald rmak, k v rmak (KkalpTTS IV:367). Ayn kökten gelen u fiil de ürper-~örper- (<* rper-) fiiliyle ayn kavram alan ndand r: Kzk. tür ik- tüyleri ürpermek, diken diken olmak (Kzk-TürkS:565), Kkalp. tür ik- ay. (KkalpTTS IV:368) <tür-çi-k-; yap bak m ndan kr. Krh. tewçi- seyrekçe dikmek (DLT III:276) <tew- eti i e saplamak, dizmek (DLT I:401; DLT II:15), K rg. c lc - k m ldamak, hareket etmek (K rgs I:209) <c l- hareket etmek, k m ldamak; emeklemek; yere do ru fazla e ilerek yürümek, Krç.-Malk. kebçi- kurumak (Krç-MalkTS:251) <keb- kurumak.fiilden fiil türeten CI- ekine ili kin bilgi almak içib bk. Güngördü 2004: TT (a.) örcele - (tüy) ürpermek (DerS IX:3343), Evliy Çelebi Seyahatn mesi nden örcesine gel- tüyleri diken diken olmak, tüyleri ürpermek (vücut tüyleri ve sakal hakk nda; Tatarca): cümlemizi tügleri ve sakallar örcesine gelir ya n tüglerimiz ülperir (EÇSOS:186), YUyg. öre tur- (saç) ürpermek : ç çim öre turdi (YUyg TS:306) sözleri de örper-~ürper- fiilinin köküne k tutan ilgi çekici verilerdir. Bozulmu biçim sayd m z örsgars ol-

10 tüylü bir eyin tüyleri karmakar k olmak (DerS IX:3349) birle ik fiili de r- ~ör- köküyle ilgilidir; kr. garsala- kart rmak (DerS IX:3349) <*garsa- (a)la- <*garsa- <*gar-sa- <gar- kart rmak, garca - (I) karmak, birbirine girmek (DerS VII:1921) <gar- karmak, birbirine girmek <kar-, örce - (II) birbirine dola mak, karmak :saçlar m birbirine örce mi (DerS IX:3343), örne tir- (I) kart rmak, dola t rmak (DerS IX:3349) <*örün+e- -tir- <*örün <*ör-ü-n < r-~ör-, hörse-~hörze- yumak ya da makaradaki iplik gev eyip dola mak, hörset- masuradaki ya da yum k halindeki ipli i dola t rmak (DerS VII:2435) < rse- < r-, ürk- (III) s rçan denilen i den ç kma bükülmü iplik topa birbirine karmak, dola mak (DerS XI:4069) <ür-k-(peki tirme eki) <*ür- < r~ör-. Örce -, garca - fiillerindeki ca - eki için bk. ETT karca - karmak, birbirine girmek, karmakar k olmak (TarS IV: ), kar kat karmakar k (TarS IV:2308) < kar-(ii) kart rmak, katmak, birle tirmek (TarS IV: ), Türkm. bürce - buru mak, k rmak (Türkm-TürkS:91) <bür- 1. buru turmak, k rt rmak, çatmak ; 2. büzmek, gerce - gerginle mek (Türkm-TürkS:252) <ger- germek, çekmek. Türkiye Türkçesi azlar ndaki tülper-~tülber-, ürper-~örper- fiiliyle e anlaml ve e yap l bir kelime olarak görülebilir: tülber- esintiden, taranmamaktan saç dola mak, kabarmak (DerS X:4006), tülper- titreyerek tüyleri diken diken olmak, ürpermek (DerS X:4008), tülber- yel etkisiyle saç kabarmak, dalmak (DerS XII:4777), tülber- saç kabarmak, darmadan k olmak (MersS:367) <*tül-pe-r- <*tül-, kr. tülbür~tülpür dan k, kar k saç: Iraz tülbürünü topla (DerS X:4006), tülber~tülbür saç darmadan k, karmakar k, kabar k: yat tülberim yat, ne sa a galacak, ne ba a (MersS:367), tülbür saç dan k (DerS XII:4777) <*tüpler <*tül-pe-r. Ayr ca bk. tülü (IV) dan k, kabar k (saç vb. eyler için) (DerS X:4008) <*tül-ü, tüler- (III) karmakar k olmak : saçlar m tülerdi (DerS X:4008) <*tül-e-r-, tülü ~tülü men kabar k, kar k saç (DerS X:4009) <*tül-ü, *tülü +men, tülerük ü ümü, donmu (DerS X:4008) <tüler-ük, tülek ol- ocak bandan kalkmamak, so u a dayan ks z olmak (DerS XII:4777) <*tülek, anlamca kr. ürper-, tüyü dülek dülek ol- tüyü diken diken olmak (Mers S:368) <*dül-ek <*dül-. Tarih ve ça da Türk dili alanlar nda tan klanmayan *tül-~*dül-, kalkmak, kabarmak anlam nda bir fiil olmal d r. ETT tül tüy (Marz:439) sözü, tülper-~tülber- fiilinin kökenine k tutmaktan uzak oldu u gibi tasarlanm *tül-~*dül- fiilinin tür- (yuk. bk.) ile ilgilendirilmesi de mümkündür. Nitekim Harezm Türkçesi nde tan klanan tölfiili ve onunla anlamda tör- fiili, bu birle tirmenin güzel bir örne ini olu tururlar: Harz. töl- kazmak, delmek (KE II: 644), kr. Sah. tüör- kazmak, kurcalamak (TDBUÜ: 43), Türkm. d r- 1. kurcalamak ; 2. aramak, ara t rmak, kart rmak, yoklamak (Türkm-TürkS: 173), TT (a.) dör- 1.

11 domuz burnu ile yeri kazmak ; 2. (tavuk) yeri e elemek (DerS IV: 1587) <AT t r- kazmak, kurcalamak, alt üst etmek (TDBUÜ: 184). r-~ör- ile e anlaml s- büyümek (TDBUÜ:1183) fiilinden kökenlendi ini dü ündü ümüz, Kastamonu a z ndan derlenmi /h-/ ön türemeli hösber- vücutta bir yer kabarmak (DerS VII:2436), ürper-~örperfiiliyle gerek yap gerekse anlam bak m ndan benze ir: hösber- < s-pe-r-. Derleme Sözlü ü nde Samsun a z na ait bir veri olarak kaydedilen ös- büyümek, boyu uzamak (DerS IX:3353) tek örnek olarak üpheyle karlanmal d r. Derleme Sözlü ü nde bulunan öteki ös- örnekleri, Türkiye Türkçesi söz varl na de il Kazak ve Karaçay lehçelerine ait olduklar için hösber- fiilinin köken aç klamas na do rudan yard mc olmalar beklenemez. Tarama Sözlü ü ndeki Evliy Çelebi kaynakl üs- yeti ip, büyümek (VI:4094), Tatarca bir ögedir: ös- büyümek, yeti mek (EÇSOS:186). s-~ös- ~üs- için bk. ET ös- büyümek (EDPT:212), Harz. ös- uzamak, büyümek; sevinmek (KE II:510), K pç. ös- (I) bina veya a aca ç kmak, t rmanmak, ös- (II) yeti mek, geli mek (K pçts:212), Ça. ös- büyümek ( T:435); Saha. üöske- bitmek, ç kmak, ne et etmek (TDBUÜ:183) <ös-ke-(peki tirme eki), Türkm. ös- 1. büyümek, yeti mek, gö ermek (bitki için) ; 2. büyümek, yeti mek (insan için) (Türkm-TürkS:507), K rg. ös- büyümek, geli mek (K rgs II:92), Kzk. ös- (saç, sakal vb.) uzamak ; 2. büyümek, olgunla mak ; 3. ço almak, artmak (Kzk-Türk S:432), Ba k. üs- 1. bitmek (bitki için) ; 2. büyümek, Tat. üs- ay., Özb. ös- ay., YUyg. ös- ay. (KTLS I:74, 75;90, 91), Alt. ös- 1. artmak ; 2. büyümek (Alt-TürkS:144), Tel. ös- büyümek, geli mek (TelS:80), or. ös- büyümek, yeti mek ( ors:73), Hks. ös- ay. (Hks-TürkS:339), Krç.-Malk. ös- büyümek, geli mek (Krç-MalkTS:318). ET örmen i, kabarc k veya ba ka deri hastal (OTWF I:389), rm n geçmez, onmaz bir deri hastal, tuzlu balgam hastal (cilt rahats zl ) (EUTS:152) <ör-men<ör- ç kmak (yukar ), yükselmek (EDPT:195); kr. Türkm. rgün mikrop; vücutta ortaya ç kan leke, döküntü (Türkm-TürkS:506) < r-gün < r- dökmek, meydana ç kmak (yara, döküntü vb. için), TT (a.) hörtük yara (ilenç olarak kullan l r) (DerS VII:2435), hörtük bilinmeyen, iyile meyen yara (DerS XII:4520) <*hör-t-ü-k <hör < r, Kzk. ösindi insan veya hayvan n vücudunda ç kan ur (Kzk-TürkS:433) <ös-i-ndi <ös- kelimeleri, hösber- fiilinin çözümlemesine katk sa layacak nitelikte verilerdir. Sonuç olarak, gerek r-~ör- yükselmek, belirmek, ç kmak kökünden geli en sözler gerekse ayn kavram alan nda bulu an ba ka verilerin nda, ürper- fiilinin bu kökle ilgilendirilmesi gerekti i kesin bir biçimde söylenebilir. r-~ör- kökünün tan kl nda ikincil bir biçim sayd m z ürper- ve onunla ayn tabandan geli en ürpek, ürpe - ürpet- gibi gelenekli okunu lar n Eski

12 Türkçe ve Orta Türkçe çalmalar nda söz ba ünlüsü /ö/ olarak (örper-,örpek, örpet-, örpe -) yer almalar n n (kr. Gülensoy, 2007: , 995) daha do ru oldu u görü ündeyiz. r-~ör- ç kmak, belirmek, yükselmek kökünden papeki tirme ve uland nesnesiz tabanla e anlaml olu fiilleri türeten (x)rekleriyle geli en örper-~ürper- fiilinin ana biçimi, rper- olarak tasarlanmal d r. I II

13 t n,

14 Ahii i i

15

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Çiçeğin Yapısı Tohumlu bitkilerin eşeyli üreme organı çiçektir. Açık tohumlu bitkilerin çiçeklerine kozalak adı verilir. Erkek kozalaklarda

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

3- Kayan Filament Teorisi

3- Kayan Filament Teorisi 3- Kayan Filament Teorisi Madde 1. Giriş Bir kas hücresi kasıldığı zaman, ince filamentler kalınların üzerinden kayar ve sarkomer kısalır. Madde 2. Amaçlar İnce ve kalın filamentlerin moleküler yapı ve

Detaylı

Büyük kuşlar için kutu yuvalar. Peçeli baykuş yuvası

Büyük kuşlar için kutu yuvalar. Peçeli baykuş yuvası Büyük kuşlar için kutu yuvalar Kuşların çoğu ağaç deliklerine yuva yaparlar. Yaşlı ve kurumuş ağaçlar fırtınalardan dolayı devrildiği için buraları kuşlar için önemli yuvalar teşkil etmezler. Bu yüzden

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi FOTOGRAMETRİ I Fotogrametrik Temeller Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Tanımlar Metrik Kameralar Mercek Kusurları

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ LVS22 IV 2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Ön Lisans Seçmeli

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN

KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN Kalça ve alt taraf kemiklerinin kırık, çıkık ve burkulmaları, üst taraf kemiklerinde olduğu gibi düşme, çarpma ya da trafik

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

Kalite Güvence ve Standartları

Kalite Güvence ve Standartları Dersin İşlenişi Kalite Güvence ve Standartları KONULAR (%) Standardizasyon Kalite ve Kalite Kavramları Kalite Güvence, TKY Mesleki Standartlar 30 10 45 15 GİRİŞ 1. Standardizasyonun gelişim sürecini 2.

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ EGZERSİZ REÇETESİ? Egzersiz reçetesi bireylere sistematik ve bireyselleştirilmiş fiziksel aktivite önerileri yapılmasıdır. EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL

Detaylı

Bölgeler kullanarak yer çekimini kaldırabilir, sisli ortamlar yaratabilirsiniz.

Bölgeler kullanarak yer çekimini kaldırabilir, sisli ortamlar yaratabilirsiniz. Bölge (Zone) Bölge nesnesi kullanılarak tapınak çevresinde gölgeli, ürpertici bir ortam yaratılmış. Yine bölge nesnesi kullanılarak mağara ortamının karanlık olması sağlanmış. Bu da ortamının gerçekliği

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ KORELASON VE REGRESON ANALİZİ rd. Doç. Dr. S. Kenan KÖSE İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon analizi ile değişkenlerden birisi

Detaylı

Etkili Canlandırma. Kalp masajı ve ventilasyon. www.animax-cpr.de. Ideen bewegen mehr

Etkili Canlandırma. Kalp masajı ve ventilasyon. www.animax-cpr.de. Ideen bewegen mehr Etkili Canlandırma Kalp masajı ve ventilasyon www.animax-cpr.de Ideen bewegen mehr Kalbin durması halinde, bir insanın hayatını kurtarmak için çabuk ve etkili canlandırma yapılması hayati önem taşır. Animax

Detaylı

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA Sayfa 1/ 7 / GIDA Bu forma uygun olarak yapacağınız çalışma, Buluşunuzun tarafımızdan en iyi şekilde tanımlanabilmesi ve İleride hukuk önünde istenen korumanın elde edebilmesi için temel teşkil edecektir.

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Sığırlardan Alınan Ölçüler ve Ölçme. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Sığırlardan Alınan Ölçüler ve Ölçme. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Sığırlardan Alınan Ölçüler ve Ölçme Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Bir zooteknist için ölçüm ve tartım çok kere gerekli ve yardımcı bir kaynak olabilir. Kısaca özetlemek gerekirse hayvanların ölçülmelerinin yararları;

Detaylı

Koyun et, süt, yapağı, deri ve gübreleri ile insanlara ekonomik güç veren önemli bir hayvandır.

Koyun et, süt, yapağı, deri ve gübreleri ile insanlara ekonomik güç veren önemli bir hayvandır. Koyun et, süt, yapağı, deri ve gübreleri ile insanlara ekonomik güç veren önemli bir hayvandır. Hem çiftçi hem de ülke ekonomisini kalkındırmak için koyunculuğun yaygınlaştırılması gereklidir. Ama bakım

Detaylı

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 1.7.2010 30.9.2010 2. Şirketin Faaliyet Konusu Her türlü maden, maden cevheri ve bunların türevlerini aramak ve çıkarmak, işlemek, gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği

Detaylı

Türk Hava Yolları. Operasyonel performans iyileşiyor; net kar beklentiler paralelinde gerçekleşti. Şeker Yatırım Araştırma

Türk Hava Yolları. Operasyonel performans iyileşiyor; net kar beklentiler paralelinde gerçekleşti. Şeker Yatırım Araştırma 3Ç15 Sonuçları Havacılık Sektörü 9 Kasım 2015 Türk Hava Yolları Operasyonel performans iyileşiyor; net kar beklentiler paralelinde gerçekleşti R. Fulin Önder Analist fonder@sekeryatirim.com Türk Hava Yolları,

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

TMS 41 TARIMSAL FAALİYETLER. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 41 TARIMSAL FAALİYETLER. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 41 TARIMSAL FAALİYETLER GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 24/02/2006 tarih

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

ALOHA MENTAL ARİTMETİK TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ TÜRKKAN EĞİTİM HİZMETLERİ TURİZM TEKSTİL VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

ALOHA MENTAL ARİTMETİK TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ TÜRKKAN EĞİTİM HİZMETLERİ TURİZM TEKSTİL VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. ALOHA MENTAL ARİTMETİK TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ TÜRKKAN EĞİTİM HİZMETLERİ TURİZM TEKSTİL VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. ŞİRKET PROFİLİ Aloha International SDN BHD. 1993 yılında Malezya da kurulan 5 kıtada,

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Saplama ark kaynağı (Stud welding) yöntemi 1920'li yıllardan beri bilinmesine rağmen, özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Saplama ark kaynağı (Stud welding) yöntemi 1920'li yıllardan beri bilinmesine rağmen, özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. SAPLAMA KAYNAĞI Saplama ark kaynağı (Stud welding) yöntemi 1920'li yıllardan beri bilinmesine rağmen, özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Arkın metalleri ergitme özelliğinden yararlanarak

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 6. Hafta Oda Akustiği Sesin Oda İçerisinde Yayınımı Akustik olarak sesin odada yayınımı için, sesin dalga boyunun hacmin boyutlarına göre oldukça küçük olması gerekmektedir.

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir.

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir. Gasl, yıkamak demektir. Gusül ve iğtisal da, yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Bütün bedenin yıkanmasıdır, boy abdesti alınmasıdır. Buna taharet-i kübra (büyük temizlik) denir. Böyle bir temizliği

Detaylı

En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu

En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz, GBT En İyi Uygulamaları ve Kullanım Kılavuzu na bir tamamlayıcı kılavuz oluşturmak için tasarlanmıştır. Green Break Patlamasız Güvenlik Güç Kartuşlarının

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU 10201 TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU Kanun Numarası : 5715 Kabul Tarihi : 21/11/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/2007 Sayı : 26720 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 47 Sayfa:

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ *

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * Doç. Dr. Meral TEKİN ** Son yıllarda halk eğitimi, toplumdaki öneminin giderek artmasına koşut olarak, önemli bir araştırma alanı olarak kabul görmeye

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

KAYNAĞIN UYGULAMA TEKNİK VE METOTLARI

KAYNAĞIN UYGULAMA TEKNİK VE METOTLARI KAYNAĞIN UYGULAMA TEKNİK VE METOTLARI Bu bahse geçmeden önce, buraya kadar gördüklerimizin ışığı altında bir kaynağın tarifini yeni baştan ele alalım: bir kaynak, birleşmenin unsurları arasında malzemenin

Detaylı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı e c o n o m i c p o l i c y r e s e a r c h i n s t i t u t e ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Politika Notu Ekim 2005 Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi

Detaylı

KARADENİZ BÖLGESİ NDE BEŞİK / BEŞİK YAPIMI

KARADENİZ BÖLGESİ NDE BEŞİK / BEŞİK YAPIMI KARADENİZ BÖLGESİ NDE BEŞİK / BEŞİK YAPIMI Giriş: Prof. Dr. Necati DEMİR Beşik, Türkçe bir kelime olup: Süt çocuklarını yatırmaya ve sallayarak uyutmaya yarayan, tahta ve demirden yapılmış sallanır bir

Detaylı