Eski Türkçe ça ndan beri tarih ve ça da Türk dili alanlar nda tan klanan ürper-~örper- fiili, köken aç klanmas sa lam bir biçimde ortaya konmam

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eski Türkçe ça ndan beri tarih ve ça da Türk dili alanlar nda tan klanan ürper-~örper- fiili, köken aç klanmas sa lam bir biçimde ortaya konmam"

Transkript

1 * Eski Türkçe çandan beri tarih ve ça da Türk dili alanlar nda tan klanan ürper-~örper- fiili, köken aç klanmas sa lam bir biçimde ortaya konmam sözlerimizden biri olarak ilgi uyand r c d r. Tarih ve ça da Türk dili alanlar ndaki verilerin nda ürper- fiilinin sa l kl bir çözümlemesi mümkün görünmektedir. Ürper-~örper- fiilinin yap s na ili kin tartmalarda ba l ca iki görü ileri sürülebilir. Bu savlardan ilki ürper-~örper- fiilinin tasarlanm bir ürp~örp kökünden olu bildiren fiiller türeten +Ar- ekiyle geli ti idir. Ancak tarih ve ça da Türk dili alanlar nda K rg. ürp tulumun cidar nda kalan k m z *

2 posas (K rgs II:797) d nda bir veriye rastlanmad gibi bu kelimenin de anlam bak m ndan çözümlememize yard mc olmayaca apaç kt r. kinci sav; ürpe-~örpe- fiilinin, nesnesiz fiiller türeten (x)r- ekiyle geni lemi bir biçim oldu udur. Bu ikinci sav kabul edilecek olursa nitekim biz bu görü teyizürpe-~örpe- gövdesinin yap s n n da aç kla kavu turulmas gerekir. Özünde ürp~örp+a- kurulu lu bir yap dan söz edilemeyece ine göre ba ka bir teklif söz konusu olmal d r. Özünde Türkiye Türkçesi azlar nda görülen ürpe-~üpre- birden korku, tiksinti duymak, ürpermek (DerSXII:4795), ürper-~örper- fiilinin bu tabandan geli ti ine güzel bir tan kt r. Ürpe-~üpre- (göçü meli biçim) gövdesinin ür-[<at h r- üflemek, üfürmek (TDBUÜ:185)] köküyle ilgilendirilmesi dü ünülemez:et ür- üflemek (EDPT:195), Krh. ür- üflemek (DLT I:164, 337), ürül- 1. i mek, kabarmak ; 2. üflenmek, i irilmek (DLT I:195), Harz. ür- üflemek (KE II: 684), ürül- kabarmak, i irmek (ME:198), K pç. ür- (II) üflemek (K pçts:298), Ça. ür-~hür- üflemek (K F: 709), ETT, Osm. ür- (I) üfürmek, üflemek (TarS VI: ), ürül- 1. üfürülmek, üflenmek ; 2. i irilmek (TarS VI: ), TT (a.) ür- (II) üfleyerek i irmek (DerS XI:4070), ürül- i mek, i manlamak (DerS XI:4071), ürgün i kin, dolu (DerS XI, 4069), TT üfür- 1. dudaklar büzerek h zla nefes vermek, üflemek ; 2. (rüzg r) esmek ; 3. üfleyerek bulundu u yerden ileriye sürmek ; 4. üfleyerek çalmak (MBTS III: 3265), Azb. üfür- üflemek (AzbTS II:1175), Tat. ür-~ör- üflemek, üfürmek (KW:121), Kzk. ür- üflemek, soluk vermek (Kzk-TürkS:599), Kkalp. ür-1. (rüzg r) esmek ; 2. üflemek, soluk vermek (KkalpTTS IV:414), Krç.-Malk. ür- üflemek (Krç-MalkTS:423), Alt. ür- üflemek (Alt-TürkS:197), Tel. ürgen i irilmi, içi hava dolu (TelS:127), or. übür- üfürmek, üflemek, esmek ( ors:123), Hks. ür- üflemek (Hks-TürkS:549). Örpe-~ürpe- gövdesinin göçü meli biçimine Malatya a z nda rastlan r: üpre- ekintopraktan ye erip ç kmak (DerS XI:4067) <ürpe-. lgili azda bu veriye ili kin örnek cümledeki ikilemeli kullan l (üpre-kalk-), r-~ör- ç kmak, yükselmek köküyle uyu ur niteliktedir: afyonlar üpremi kalkm (SDDIII:1433). Ayn kavram alan nda yer alan u tan klar da üpre- gibi r- ~ör- ( >ür-) fiilinden geli mi e köklü ekillerdir: ürtmek 1. taze filiz ; 2. so an cücü ü, ürtmeklen- sürgün vermek (DerS XI:4070), ürtmek sürgün, filiz (DerS XII:4795), hürtmek~ürtmek otlar n, sebzelerin, üzüm ba lar n n taze, sulu sürgünleri (Mers S:232), hörtmek so an n tohuma kaçan k sm (DerS VII:2435) <*ür-t-~*ör-t- (peki tirme eki) < r-./h/ li biçimler, kök hece ünlüsünün uzunlu una tan k say labilir. Ürtmek sözünün ör- yükselmek köküyle ili kilendirilmesi için ayr ca bk. Gülensoy, 2007: Tarih ve ça da Türk dili alanlar nda yal n /geni lemi biçimleriyle yayg n olarak kullan lan r-~ör-, örper-~ürper- fiilinin köküne k tutar: ET

3 ör- ç kmak (yukar ), yükselmek (EDPT:195), ör- ba kald rmak, isyan etmek (?) (OrhTG:251), ör- yükselmek, (topraktan) ç kmak, bitmek, yeti mek, örit- yükseltmek, beslemek, yeti tirmek (AY III:108), örle- yükselmek (EUTS:152) <örü yukar, dik +le-, örtür- ç karmak, yükseltmek (ETG:291), Krh. 1. r- (bulutlar) belirmek, ç kmak, yükselmek (DLT I:173, 257); 2. (koyunlar) otla a ç kmak, geceleyin otlamak (DLT I:173), örü - (bulut) belirmek, örlen- (bulut) yükselmek (OYT :242), örle- yükselmek, belirmek, ç kmak (KB III:363), örü yüksek, dik, üst, örile- böbürlenmek (OYT :242) <ET öri yüksek, vakur (EUTS:152), örün- kalkmak, dikle mek (DLT I:201), Harz. ör- yükselmek, aya a kalkmak (NF III:339), örke- yükselmek (KE III:509) <ör-ke- (peki tirme eki), örle- yükselmek, ç kmak, belirmek (KE III:509) <örüle-,örü tur- ayakta durmak, durmak (KTSV:215), öre direk, sütun (KTSV:213)<ör-e, K pç. ör- (II) kalkmak (K pçts : 211), ör- yeti mek, (bitki) büyümek (K F:599), örü tur- ayakta durmak, örü (I) ayakta durmak (K pç TS:212), örle tepe, yoku (K pç TS:212)<*örü+le-, ETT örü tur-/dur- aya a kalkmak, ayakta durmak (TarS V: ), örü kalk k, dik (TarS V:3120), örü~öri otlak, yayl m, mera (TarS V: ), Osm. örü kalk- aya a kalkmak (TarS V:3127), örü duray. (EÇSOS:186), örü çemen, çay r, otlak (a.y.) TT (a.) ör- 1. yükselmek; ç kmak, belirmek ; 2. (t rt l, böcek vb. için) yürümek ; 3. (sürü için) yanlamas na aç larak otlay p ilerlemek ; 4. (çocuk için) emekleyerek dola mak (Ça bay r, 2009:464), örele- (yeni yürümeye ba layan çocuk için) kimi zaman yürüyerek ço unlukla da emekleyerek çevrede dola mak (Ça bay r, 2009:463),örü- hayvanlar gece otlanmaya ç kmak, örüt-~yörüt- hayvanlar otlatmaya ç karmak, örüm~örü~örün hayvanlar n gece otlanmas (MersS:298), örüm 1. sürünün gece otlamas ; 2. sürünün sabah erkenden otlamas (DerS IX:3353), örü-~örün- 1. hayvanlar gece yay lmak, otlamak ; 2. hayvanlar gece otlatt ktan sonra ala sokmak (DerS IX:3354), örü yayl m, otlak (SDD III, 1118), örü (III) 1. ayakta durma ; 2. dik (DerS IX:3351), örüle- (II) gece uyuyamayan kimse kalkmak (DerS IX:3353), örle- yoku yukar ç kmak (SDD III:1116) <*örüle-, örükle- (I) t rmanmak (DerS XII:4627), örü kalk- aya a kalkmak (DerS IX:3352), ört- (ördek) kalkmak, havalanmak (DerS XII:4627) <* ör-t- (peki tirme eki), kr. az t-<az-, örelen- (II) sallanmak, dalgalanmak (DerS IX:3345), örele- (IV) (yeni yürümeye ba layan çocuk, keklik) seke seke yürümek (DerS IX:3345) <ör-ele-(s kl k eki), örmele- çocuk emeklemek (SDD III:1116) <*ör-mele- (s kl k eki), Azb. örü- üreyip ço almak, türemek (Azb DL II:437), örü dur- dirilmek, aya a kalkmak; harekete geçmek (AzTDK:219), örü hayvanlar n otlad alan, yer, mera, otlak (AzbTS II:947) Türkm. r- 1. bitmek, gö ermek ; 2. dökmek, meydana ç kmak (yara, döküntü vb. için) ; 3. tüy ç kmak ; 4. aya a kalkmak, ri mera, otlak,

4 rüz- 1. uyand rmak ; 2. ürkütmek, kaç rmak ; 3. aya a kald rmak, r e- ço almak, nesli artmak (Türkm-TürkS: 507) <* rü +e- <* rü <* r-ü-, re evin içinden geçen direk, r tur-/gal- aya a kalkmak, do rulmak (Türkm-TürkS:506) < rü, K rg. ör-~örü- emeklemek, (kütle h linde) yukar ya do ru ç kmak, örü avul yak n ndaki otlak, mera, örmele- t rmanmak, emeklemek (K rgs II:615), örçü- üremek, geli mek ösüp örçüp~önüpörçüp büyüyüp geli erek (K rgs II:614) <*ör-çü-, Kzk. ör- (II) 1. (hayvanlar) otla a ç kmak, yay lmak, otlamak ; 2. mec. hep birden, topluca hareket etmek (Kzk-TürkS:430), örle- 1. yukar do ru ç kmak ; 2. yükselmek, havalanmak ; 3. mec. ilerlemek, geli mek (Kzk-TürkS:431), Kkalp. ör- 1. (hayvanlar) otla a ç kmak, yay lmak ; 2. (kurt, kurtçuk) t rmanmak (KkalpTTS IV:62), Krç.-Malk. öre dik, yüksek, örele- 1. t rmanmak ; 2. endi elenmek, örçü- büyümek, yeti mek (Krç-MalkTS:317), örle otlak, örü dik, yoku, örümle- t rmanmak, yukar ç kmak, örü 1. yoku ; 2. s rt, tepe, örü lü çay rl, otlu (Krç-MalkTS:318), YUyg. örke kabaran dalga, dalga (<*örke- ), öre dik, tepe, yoku, örlet- yükseltmek; (koyunlar ) da yamac na sürmek (YUygTS:306), örmele- emeklemek, t rmanmak (YUygTS:307), Özb. örl - ç kmak, yükselmek, örm l - t rmanmak, yürümek (hayvan) (Özb-TürkK:126), Alt. örölö- yükselmek (Alt-TürkS:144) <örö yukar, ileri <*örü, Tel. örlön- büyümek (insan, hayvan, bitki) (TelS:80) <örö yukar, yukar do ru, Hks. öörle- yukar ç kmak, yükselmek <öör yukar (<*öörü), öörlen- 1. yükselmek, gururlanmak ; 2. yukar ç kmak, yükselmek, öörele- yukar ç kmak <ööre yukar, yukar ya (Hks-Türk S:337), or. örle- 1. yukar ç kmak, yükselmek ; 2. güne do mak,güne ç kmak, öre yukar, yukar ya ( ors:73), Tuv. örü yukar, yukar da (TuvTS:86). Eski Türkçe ve Orta Türkçe çalmalar nda ürper- ve onunla e tabanl türemelerin söz ba ünlülerinin /ö/ mü /ü/ mü okunmas gerekti i önemli bir sorun olarak belirir. Nitekim sunacam z örnekler, bu hususa ili kin tutum farkl l klar n gözler önüne serer. Biz r-~ör- kökünün tan kl nda /ö/ lü okumalar n do ru olaca inanc nday z. Bu anlayla Ka garl daki verileri /ö/ okuyu uyla vermeyi ye ledik: ET ü(r)per- (tüy) ürpermek (OTWFII:537), Krh. örper- (tüy) ürpermek : takagu örperdi Horoz dövü mek için tüylerini kabartt, an n yi örperdi Onun (adam n) bedeni diken diken oldu, örper- kabarmak, diklenmek : er örperdi Adam öfkesinden ya da dövü için kabard, diklendi (DLT I:217), Harz. ürpert- ürpertmek, üpert- ay. (ME:197) <ürpert-, örper- (saç için) dan k, karmakar k olmak (NFIII:339), K pç. ürper- kamak (K pç TS:298), ETT ürper- ürpermek (KurT:605) için bk. ditreyü ürper- ürpermek, titremek (KurT:159), ditre- sars lmak, titremek (a.y.), Osm. ülper- (tüy) ürpermek (TarS VI:4067) <ürper-, TT ürper- 1. ü üme, korku, endi e, ürkme vb. gibi sebepler yüzünden vücuttaki tüyler dikilip deri nokta

5 nokta kabarmak ; 2. titremek, sars lmak ; 3. mec. korku, kayg ve ku ku veren bir eyden, ho a gitmeyen ürkütücü bir ihtimalden dolay endi e duymak, korkuya kap lmak, korkmak (MBTS III:3271), ürperti 1. vücuttaki tüylerin dikilip derinin nokta nokta kabarmas durumu ; 2. korku, kayg, ku ku vb. durumlardan endi e duyma hali, ürpert- ürpermesine sebep olmak (MBTS III:3272), tüyleri ürper- 1. tüyleri diken diken olmak ; 2. mec. deh et içinde kalmak, büyük bir korku duymak (MBTS III:3219), TT. (a.) ürper- korkmak (DerS XI:4070), örper- ürpermek (DerS IX:3349), Azb. ürper- ürkme veya ü üme neticesinde tüyleri dikilip deride i ne gibi kabarmak, tükleri (eti, bedeni, endam ) ürper- tüyleri diken diken olmak, derisi kabarmak (korku, heyecan vs.den dolay ) (AzbTS II:1182), irpe ürperti, irp get- ürpermek (AzbTS II:709). Gülensoy un kapsaml çalmas nda da ürper- fiili, ör- yükselmek köküyle birle tirilir (2007: ). Bodrum a z ndan derlenmi u ilgiye de er tan k, ürper-~örper- fiiliyle birle tirilebilir: hörpül- dikle mek, diken diken olmak : tüylerim hörpüldü (DerS VII:2435). Bu fiil, hörpe-r->hörpe-l- (benze mezlik) >hörpü-lgeli mesine ba lanabilece i gibi hörpe-l->hörpü-l- eklinde bir yuvarlakla maya da u ram olabilir. Ürper-~örper- (< rper-) fiilinin yap s nda yer alan -(x)r- eki, uland nesnesiz tabanla e anlaml olu fiilleri türeten bir ektir: ET süçir- tatl la mak (OTWFII:535) <süçi- tatl la mak,et talp r- kanat ç rpmak (OTWFII:537) <talp - kanat ç rpmak, Krh. y l r- l mak, az s nmak (DLT I:179; DLT II:283) <y l - l mak, yunç r- kötüle mek (DLT III:98) <yunç - kötüle mek (DLT II:281; DLT III:303). (x)r- eki için ayr ca bk. OTWF II: ; Orh TG:96. Örpe-~ürpe- gövdesinde de korunan pa- eki ise Türkçe ek varl n n tan nmam üyelerinden olup peki tirmeli fiiller türeten bir ektir:ett çalpan- çalkanmak (TarS II:819) <çal- vurmak, çarpmak, atmak, TT (a.) çalpa- yumurta ile unu çarpmak, kakla çarparak kart rmak, çalkamak (MersS:78) <çal- kart rmak, yeme i kart rarak pi irmek,krç-malk. k ypa- kesmek, do ramak (Krç-MalkTS:263) <k y- kesmek, k rpmak, Krç.-Malk. çaypal- dalgalanmak, çalkalanmak (Krç-MalkTS:171) <*çay-, kr. çayka- çalkalamak, sallamak (a.y.), K pç. çay al- (I) f rdamak, ça lamak, u uldamak, çay al- k m ldanmak, oynat lmak (K pç TS:47) <çay-ka-l- <*çay- <ET yay- sallamak, sarsmak (ETG:310), Krh. yay- 1. sallamak, çalkamak ; 2. mec. (gönül için) meylettirmek (DLT III:245, 246, 247), Türkm. sürpe- sürekli sürtmek (Türkm-TürkS:583). pa-ekine ili kin daha geni bilgi için bkn. Güngördü 2009:

6 Örpe-~ürpe- (<örpe-) taban n n i ta çat s D v nu Lug ti t-türk te eren örpe di Yi itler birbirlerine kar kabard, eren ar g örpe ür Yi itler birbirine kar iyice kabar yor, birbirlerini k zt r yorlar (I:229,230) tan klar yla belirlenir. Bu fiilin Atalay, Erdal (OTWF II:537) ve Clauson (EDPT:199) taraf ndan, ürper- gelenekli okuyu una ko ut bir biçimde ürpe olarak okunu una karl k T. Tekin in örpe - (OYT :242) biçimini ye lemesi, fikrimizce söz konusu fiilin kökünü aç klamaya imkan veri iyle daha do ru bir okuyu tur. D v nü Lug ti t-türk te yal n biçimde tan klanmayan örpe- fiilinin oldurumlu kullan l da tespit edilir: er ban örpetti Adam ban (saçlar n ) kabartt (I:260). Örpe-~ürpe- taban n n sonucu bir niteli i veren ürpek~örpek türemesi, r-~ör- köküyle uygunla an anlam geli meleriyle gerek tarih Türk dili alan nda gerekse ça da K pçakça alan nda karm za ç kar: Krh. örpek (tüyleri) ürpermi, kabarm (insan ya da hayvan için) (DLT I:103) <*örpe-k, Harz. örpek dolak (saç) (NFIII:339), K pç. ürpek k v rc k, kar k (K pçts:298), üprek ürpermi (saç) ( r M:296 b/5) <ürpek, Osm. ürpek ürpermi (saç) (TarS VI:4083).K rg. ürpök ürpermi (saç), ürpök çaç kabar k saç, kabar k saçl (K rgs II:797) <ürpek, Kzk. ürpek 1. yeni tüylenmeye, büyümeye ba layan (ku yavrusu) ; 2. dan k, kar k (saç) (Kzk-TürkS:600), ürpek a dik saç (KzkTS:298), Kkalp. ürpek dan k (saç için), ürpek ba saç dimdik ba, ürpeklen- ürpek olmak, (saç) dimdik olmak, dikle mek (Kkalp TTS IV:415). Sadece K rg z Türkçesinde rastlanan ürpö dö- fiili de ürpek le e tabanl bir türemedir: K rg. ürpö dö- horozlanm, hiddetlenmi görünü te bulunmak (K rgs II:797), ürpö dö- 1. (saçlar) ürpermi, kabarm görünü te olmak ; 2. k zmak, hiddetlenmek (K rgtts:663) <*ürpö le- <*ürpö <*ürpe <*ürpe- <*ürpe-. Fiilin bildirdi i eylemin sonucu nitelikler türeten eki için bk. K rg. uya 1. çekingen, s k lgan, p s r k ; 2. yumu ak, n rin, nazik (K rgs II:790) <*uya- <*uya-, bk. uyal- utanmak (K rgs II:789), süyrö sürüklenen (K rgs II:674) <süyrö- sürüklemek, yerde çekerek götürmek. (x) ekinin Eski Türkçedeki durumu hakk nda bk. OTWFI: ; Clauson, 1967:24. K rg. ürpögöy, ürpek geni lemesi bir veri olarak görülmelidir: ürpögöy kar k, dan k (saç, tüy) (K rgtts:663) <*ürpököy <*ürpek+ey; yap bak m ndan kr. alagay patlak gözlü (K rgs I:19) <*alakay <*alak+ay <alak dar f rlam, ç k k (gözler hakk nda), apakay beyaz, apak (K rgs I:36) <apak+ay <apak~appak büsbütün ak, bembeyaz, coloy adet, nizam (K rg S I:222) <colay <col+ay <col 1. yol ; 2. tertip, adet (K rgs I:220). Tarih Türk dili alan nda +Ay eki için yeterince tan k vard r: Harz. küçey zor, güç (ME:153) <küç güç, kuvvet, yükey yüksek, yüce (ME:213)

7 <*yük+ey, kr. TT yüksek <*yük+se-k, Krh. yükse- yükselmek, uzamak (KBIII:561), K pç. terkey tez, çabuk (K pçts:271) <terk h zl, çabuk, Krh. o ay kolay (DLT I:41) <o kolay, Osm. kuzey güne görmeyen yer (TarS IV:2763) <kuzay <kuz+ay <kuz güne görmeyen serin yer. Örpe-~ürpe- tabanl u ilgi uyand r c sözler de üphesiz r-~örköküyle ili ki kurmay gerektirir: Harz. ürper- pürçeklenmek (ME:197) <*ürpe-r-, ürpek saçak, püskül (ME:197) <*ürpe-k,üpürcük saçak, püskül (ME:197) <*ürpercük <*ü(r)pe-r+cük, Türkm. üpürcük kuman yüzünde veya kenar ndaki iplik uçlar, hav, saçak (Türkm-Türk S:656), Azb. (a.) üpbecik kabarc k (AzbDL II:601) <*üppecik <*ürpe-r+cik, kr. Harz. kaparçuk kabarc k (NF III:199), K pç. kabarçuk kabarc k (K pç TS:121) <*k par+çuk <*k p-ar <*k p-, Osm. kabarc k yan kara, arbon, kara kabarc k (TarS IV:2146), ETT kabar kabar ol- yer yer kabarmak (TarS IV:2146,2147), *k p- i mek, kalkmak, kabarmak, büyümek için bk. Krh. kapa kalkm, kabarm (DLT III:217) <*k p-a, kapar- kabarmak, i mek (DLT II:71) <*k pa+r-, ETT kaba büyük, iri, kocaman (DerS IV:2143), TT(a ) gaba (III) kal n, i man (DerSVI:9), Türkm. g ba 1. büyük ; 2. çok, gabar- 1. (tomurcuk) kabarmak, i mek ; 2. (yanak) kabarmak, i mek ; 3. kabarc k ç kmak, su toplamak ; 4. mec. çal ml bir tav ra girmek, kurum satmak (Türkm-TürkS:215), Hks. hapç - i ip irinle mek (Hks- TürkS:147) <*kap-ç - <*kap- <*k p-. K pç. örpek m zran ucundaki tu, develerin boynundaki kotaz (K pç TS:212), TT (a.) örpek büyük mantar (DerS IX:3349), ürpek maz a açlar üstündeki tüylü nesne (DerS XI:4070), Azb. örpek ba örtü (AzTDK:219), örpek 1. kad nlar n ba lar na örttükleri büyük ba örtüsü (ipek veya pamuklu vs.); 2. mec. örtü (AzbTS II:946), Türkm. ürpük hal, kuma, ba örtüsü vb. nesnelerin kenar ndaki iplik uçlar, saçak (<*ürpek), ürpüncek ba örtüsünün kenar (Türkm-TürkS:656) <ürpün-cek <ürpün- ba örtüsü takmak <*ürpe-n <*örpe-n-, TT (a.) ürpelek 1. darmadan k (saç için) : ürpelek saçl ; 2. aln beyaz ni anl hayvan (AD II:136), Kzk. üpelek kam vb. bitkilerin ucundaki püskül, saçak (Kzk-TürkS:599), Kkalp. üpelek ay. (KkalpTTS IV: 413) <*ürpelek <*ürpe- (e)le-k <*örpe-(e)le-k kr. TT yatalak <yat-alak <yat-. TT (a.)ürlük ba örtüsü (DerS XI:4070)de örpek (yuk. bk.) gibi r-~ör- kökünden geli mi bir biçim say lmal d r. Eski Türkiye Türkçesinde tesadüf olunan ürpele - kayna mak, harekete gelmek : skender le keri dah yerlerinden durup ürpele ti (TarS VI:4083) ile Zonguldak a z ndan derlenen ürbelen- karmak, bozulmak, k r lmak, zedelenmek (DerS XI:4067), ürbelen- bozulmak, zedelenmek : bu at n tüyü ürbelenmi, kalbim sana kar ürbelendi (SDD III:1433) fiillerinin, e tabanl ve e ekli geni lemeler olduklar bellidir: ürpele - <*ürpele- -, ürbelen- <*ürpele-n- <*ürpele- <*ürpe-(e)le- (s kl k eki) <*örpe-(e)le-. Ayr ca

8 ürpele - fiilinin dur- kalkmak ile birlikte kullan l dikkat çekicidir. Yine Sivas a z ndan derlenmi ürber- bir sav kan tlamak için bo una çalmak (DerS XI:4067) de ancak r-~ör- köküyle ilgilendirilebilir: ürber- <*ürpe-r- <*ürpe- <*örpe- <* r-~ör-; kr. Azb. örü dur- dirilmek, aya a kalkmak, harekete geçmek (Az TDK:219). Ürbelen- fiilinin somut ve soyut anlatlar kullan l art c de ildir. Nitekim r-~ör- köküyle bu kökten geli en öritfiili, erkenden somuttan soyuta geçi in güzel örnekleridir: ET ör- (dü ünce) belirmek : kö lümde nça sak nç ördi (EDPT:195), örit- yükselmek, (fikir) beslemek (ETG:290) <ör-i-t-(peki tirme eki) <ör- yükselmek. r-~ör- kökünden geli mi +Ay-ekli türemeler, O uz alan nda de il K pçak ve Karluk alanlar nda gözlemlenir: K rg. ürpöy- 1. dan k, kar k olmak ; 2. korkmak, ürkmek (K rg TTS:663), ürpöy-~ürpüy- horozlanmak, h rslanmak, k zmak (K rgs II:797) <*ürpö öy <*ürpögöy <* ürpököy <*ürpök+ay- <ürpök ürpermi (saç) <ürpek. Dudak çekimine girmeyen ürpüy- biçimi, ürpöy- >ürpüy- geli mesinin sonucu olmal d r; cün ürpüyt- tüy ürpertmek (a.y.). Kzk. ürpiy- 1. (saç) dan k, kar k olmak ; 2. mec. titremek, çok ü ümek ; 3. mec. korkmak, ürkmek (Kzk-TürkS:600), ürpiy- 1. korkmu, ürkmü gibi durmak ; 2. (saç) kar k ve dik olmak (KzkTS:298) <*ürpi iy- <*ürpigiy- <*ürpikiy- <*ürpik+ey- <*ürpik~ürpek dikle mi, dan k (saç) (KzkTTS II:440), ürpiyis- korkmu, heyecanlanm vaziyette bulunmak (KzkTS:298) <ürpiy-i- -, Kkalp.ürpey- 1. (saç, tüy) dan k, kar k olmak ; 2. kormak, ürkmek (KkalpTTS IV:415), Kry. ürp y- ürpermek, tüyleri diken diken olmak (KryS:116). Ürper- fiili, Karluk alan nda kökündeki uzunlu un tan olarak /h-/ ön türemelidir: YUyg. hürpey- 1. (saçlar) karmakar k olmak ; 2. tiksinmek, hürpeyt- 1. saçlar n karmakar k yapmak ; 2. tiksindirmek (YUygTS:159), Özb. urp y- dik h l almak, ürpermek (Öztürk, 1997:27). Kazak, K rg z ve Karakalpak Türkçelerinde olu fiilleri türeten +Ayekli türemelerin bir bölümü, ürpek+ay- >ürpey- geli mesinde oldu u gibi, büzülmeye u ram biçimlerdir: K rg. ülüy- (l mba) çok zay f k vermek (K rgs II:794) <*ülü öy <*ülü +ey-, ülü dö- ay. <*ülü +le-, kr. TT (a.) ülüz güçsüz k (DerS XI:4065), K rg. c lmay- gülümsemek (K rg S I:210) <c lma +ay-, c lma et- gülümsemek (a.y.) Kzk. ülkey- 1. büyümek, geli mek ; 2. geni lemek, hacmi artmak (Kzk-TürkS:597) <*ülken+ey- <ülken büyük, iri, kocaman, Kzk. iymiy- e ilmek, e ik hale gelmek (KzkTS, 120) <*iymey- <*iymegey- <*iymek+ey- <iymek e ik, Kkalp. j m y- gülümsemek (KkalpTTS II:234) <*jim y- <*j m+ay-<bk. j mla- gülümsemek, ki irey- 1. derecesi dü mek ; 2. küçülmek (KkalpTTS II:357) <*ki iregey- <*ki irek+ey- <ki irek ufak, daha küçük.

9 Kzk. ürpi türpi tarumar, kar k, darmadan k (Kzk-TürkS:600) ikilemesinde yer alan ürpi sözü, ürper-~örper- fiiliyle kökta t r: ürpi <*örpi <* r-pi < r-. Bu sözdeki pi eki için bk. Kzk. salp sark k, sarl m (Kzk- TürkS:464) <sal-p - <sal- 1. bir nesneyi herhangi bir yere yerle tirmek, koymak ; 2. ev, in aat yapmak ; 3. göndermek, yollamak ; 4. ekin ekmek, yeti tirmek (Kzk-TürkS:462). Sal- sarkmak, sallanmak için bk. salakta- 1. sarkmak, sark k olmak ; 2. bo, avare dola mak (<salak+la-), sala da- sarkmak, sark k olmak (Kzk-Türk S:462) <sala +la-, salpa da- 1. sarkmak, sallanmak ; 2. mec. avare dola mak (Kzk-Türk S:464)<salpan+la-, Krç-Malk. salp 1. sark k, sönük ; 2. iç s k nt s, keder, mahzunluk (Krç- MalkTS:328) <sal- koymak (Krç-MalkTS:326), sal n- sarkmak (Krç- MalkTS:327), ETT sal- sallamak (TarS V:3283,3284), Harz. sal- koymak, sermek; b rakmak, terk etmek; sallamak (NF III:360), Çuv. sul- ban sallamak, ba ile selam vermek, sallamak (Çuv-Türk S:192) <sal-, Krh. yalp yass, enli, derinli i olmayan (DLT III:30) <*yal-p, TT (a.) yalpak yass, düz, kaygan (DerS XI: 4149) <*yal-pa-k, Kzk. jalpak 1. uçsuz, bucaks z, engin ; 2. yass, yayvan, yalp k (Kzk-TürkS:157), K rg. calp umum, calpa da- 1. yass lanmak ; 2. geni ve maharetsizce hareketler yapmak (K rgs I:170) <calpa +la-, calp y- yass lanmak, ezilmek (a.y.) <calp +ay-, calpakt k yass l k (K rgs I: 169), Türkm. yalpak s (Türkm-TürkS: 673) <*yal-. Ayn ikilemenin ikinci üyesi türpi (<*tür-pi), r-~ör- köküyle e anlaml tür- kald rmak fiilinden türemi bir biçimdir: Kzk. tür- (II) s vamak, k v rmak (Kzk-TürkS:564), türik (II) kalk k, kald r lm, katlanm, dürülmü, türi ki yukar do ru k vr lm, kald r lm, kalk k (Kzk- TürkS:565), türikerin kal n dudakl (KzkTS:282), Kkalp. tür- kald rmak, k v rmak (KkalpTTS IV:367). Ayn kökten gelen u fiil de ürper-~örper- (<* rper-) fiiliyle ayn kavram alan ndand r: Kzk. tür ik- tüyleri ürpermek, diken diken olmak (Kzk-TürkS:565), Kkalp. tür ik- ay. (KkalpTTS IV:368) <tür-çi-k-; yap bak m ndan kr. Krh. tewçi- seyrekçe dikmek (DLT III:276) <tew- eti i e saplamak, dizmek (DLT I:401; DLT II:15), K rg. c lc - k m ldamak, hareket etmek (K rgs I:209) <c l- hareket etmek, k m ldamak; emeklemek; yere do ru fazla e ilerek yürümek, Krç.-Malk. kebçi- kurumak (Krç-MalkTS:251) <keb- kurumak.fiilden fiil türeten CI- ekine ili kin bilgi almak içib bk. Güngördü 2004: TT (a.) örcele - (tüy) ürpermek (DerS IX:3343), Evliy Çelebi Seyahatn mesi nden örcesine gel- tüyleri diken diken olmak, tüyleri ürpermek (vücut tüyleri ve sakal hakk nda; Tatarca): cümlemizi tügleri ve sakallar örcesine gelir ya n tüglerimiz ülperir (EÇSOS:186), YUyg. öre tur- (saç) ürpermek : ç çim öre turdi (YUyg TS:306) sözleri de örper-~ürper- fiilinin köküne k tutan ilgi çekici verilerdir. Bozulmu biçim sayd m z örsgars ol-

10 tüylü bir eyin tüyleri karmakar k olmak (DerS IX:3349) birle ik fiili de r- ~ör- köküyle ilgilidir; kr. garsala- kart rmak (DerS IX:3349) <*garsa- (a)la- <*garsa- <*gar-sa- <gar- kart rmak, garca - (I) karmak, birbirine girmek (DerS VII:1921) <gar- karmak, birbirine girmek <kar-, örce - (II) birbirine dola mak, karmak :saçlar m birbirine örce mi (DerS IX:3343), örne tir- (I) kart rmak, dola t rmak (DerS IX:3349) <*örün+e- -tir- <*örün <*ör-ü-n < r-~ör-, hörse-~hörze- yumak ya da makaradaki iplik gev eyip dola mak, hörset- masuradaki ya da yum k halindeki ipli i dola t rmak (DerS VII:2435) < rse- < r-, ürk- (III) s rçan denilen i den ç kma bükülmü iplik topa birbirine karmak, dola mak (DerS XI:4069) <ür-k-(peki tirme eki) <*ür- < r~ör-. Örce -, garca - fiillerindeki ca - eki için bk. ETT karca - karmak, birbirine girmek, karmakar k olmak (TarS IV: ), kar kat karmakar k (TarS IV:2308) < kar-(ii) kart rmak, katmak, birle tirmek (TarS IV: ), Türkm. bürce - buru mak, k rmak (Türkm-TürkS:91) <bür- 1. buru turmak, k rt rmak, çatmak ; 2. büzmek, gerce - gerginle mek (Türkm-TürkS:252) <ger- germek, çekmek. Türkiye Türkçesi azlar ndaki tülper-~tülber-, ürper-~örper- fiiliyle e anlaml ve e yap l bir kelime olarak görülebilir: tülber- esintiden, taranmamaktan saç dola mak, kabarmak (DerS X:4006), tülper- titreyerek tüyleri diken diken olmak, ürpermek (DerS X:4008), tülber- yel etkisiyle saç kabarmak, dalmak (DerS XII:4777), tülber- saç kabarmak, darmadan k olmak (MersS:367) <*tül-pe-r- <*tül-, kr. tülbür~tülpür dan k, kar k saç: Iraz tülbürünü topla (DerS X:4006), tülber~tülbür saç darmadan k, karmakar k, kabar k: yat tülberim yat, ne sa a galacak, ne ba a (MersS:367), tülbür saç dan k (DerS XII:4777) <*tüpler <*tül-pe-r. Ayr ca bk. tülü (IV) dan k, kabar k (saç vb. eyler için) (DerS X:4008) <*tül-ü, tüler- (III) karmakar k olmak : saçlar m tülerdi (DerS X:4008) <*tül-e-r-, tülü ~tülü men kabar k, kar k saç (DerS X:4009) <*tül-ü, *tülü +men, tülerük ü ümü, donmu (DerS X:4008) <tüler-ük, tülek ol- ocak bandan kalkmamak, so u a dayan ks z olmak (DerS XII:4777) <*tülek, anlamca kr. ürper-, tüyü dülek dülek ol- tüyü diken diken olmak (Mers S:368) <*dül-ek <*dül-. Tarih ve ça da Türk dili alanlar nda tan klanmayan *tül-~*dül-, kalkmak, kabarmak anlam nda bir fiil olmal d r. ETT tül tüy (Marz:439) sözü, tülper-~tülber- fiilinin kökenine k tutmaktan uzak oldu u gibi tasarlanm *tül-~*dül- fiilinin tür- (yuk. bk.) ile ilgilendirilmesi de mümkündür. Nitekim Harezm Türkçesi nde tan klanan tölfiili ve onunla anlamda tör- fiili, bu birle tirmenin güzel bir örne ini olu tururlar: Harz. töl- kazmak, delmek (KE II: 644), kr. Sah. tüör- kazmak, kurcalamak (TDBUÜ: 43), Türkm. d r- 1. kurcalamak ; 2. aramak, ara t rmak, kart rmak, yoklamak (Türkm-TürkS: 173), TT (a.) dör- 1.

11 domuz burnu ile yeri kazmak ; 2. (tavuk) yeri e elemek (DerS IV: 1587) <AT t r- kazmak, kurcalamak, alt üst etmek (TDBUÜ: 184). r-~ör- ile e anlaml s- büyümek (TDBUÜ:1183) fiilinden kökenlendi ini dü ündü ümüz, Kastamonu a z ndan derlenmi /h-/ ön türemeli hösber- vücutta bir yer kabarmak (DerS VII:2436), ürper-~örperfiiliyle gerek yap gerekse anlam bak m ndan benze ir: hösber- < s-pe-r-. Derleme Sözlü ü nde Samsun a z na ait bir veri olarak kaydedilen ös- büyümek, boyu uzamak (DerS IX:3353) tek örnek olarak üpheyle karlanmal d r. Derleme Sözlü ü nde bulunan öteki ös- örnekleri, Türkiye Türkçesi söz varl na de il Kazak ve Karaçay lehçelerine ait olduklar için hösber- fiilinin köken aç klamas na do rudan yard mc olmalar beklenemez. Tarama Sözlü ü ndeki Evliy Çelebi kaynakl üs- yeti ip, büyümek (VI:4094), Tatarca bir ögedir: ös- büyümek, yeti mek (EÇSOS:186). s-~ös- ~üs- için bk. ET ös- büyümek (EDPT:212), Harz. ös- uzamak, büyümek; sevinmek (KE II:510), K pç. ös- (I) bina veya a aca ç kmak, t rmanmak, ös- (II) yeti mek, geli mek (K pçts:212), Ça. ös- büyümek ( T:435); Saha. üöske- bitmek, ç kmak, ne et etmek (TDBUÜ:183) <ös-ke-(peki tirme eki), Türkm. ös- 1. büyümek, yeti mek, gö ermek (bitki için) ; 2. büyümek, yeti mek (insan için) (Türkm-TürkS:507), K rg. ös- büyümek, geli mek (K rgs II:92), Kzk. ös- (saç, sakal vb.) uzamak ; 2. büyümek, olgunla mak ; 3. ço almak, artmak (Kzk-Türk S:432), Ba k. üs- 1. bitmek (bitki için) ; 2. büyümek, Tat. üs- ay., Özb. ös- ay., YUyg. ös- ay. (KTLS I:74, 75;90, 91), Alt. ös- 1. artmak ; 2. büyümek (Alt-TürkS:144), Tel. ös- büyümek, geli mek (TelS:80), or. ös- büyümek, yeti mek ( ors:73), Hks. ös- ay. (Hks-TürkS:339), Krç.-Malk. ös- büyümek, geli mek (Krç-MalkTS:318). ET örmen i, kabarc k veya ba ka deri hastal (OTWF I:389), rm n geçmez, onmaz bir deri hastal, tuzlu balgam hastal (cilt rahats zl ) (EUTS:152) <ör-men<ör- ç kmak (yukar ), yükselmek (EDPT:195); kr. Türkm. rgün mikrop; vücutta ortaya ç kan leke, döküntü (Türkm-TürkS:506) < r-gün < r- dökmek, meydana ç kmak (yara, döküntü vb. için), TT (a.) hörtük yara (ilenç olarak kullan l r) (DerS VII:2435), hörtük bilinmeyen, iyile meyen yara (DerS XII:4520) <*hör-t-ü-k <hör < r, Kzk. ösindi insan veya hayvan n vücudunda ç kan ur (Kzk-TürkS:433) <ös-i-ndi <ös- kelimeleri, hösber- fiilinin çözümlemesine katk sa layacak nitelikte verilerdir. Sonuç olarak, gerek r-~ör- yükselmek, belirmek, ç kmak kökünden geli en sözler gerekse ayn kavram alan nda bulu an ba ka verilerin nda, ürper- fiilinin bu kökle ilgilendirilmesi gerekti i kesin bir biçimde söylenebilir. r-~ör- kökünün tan kl nda ikincil bir biçim sayd m z ürper- ve onunla ayn tabandan geli en ürpek, ürpe - ürpet- gibi gelenekli okunu lar n Eski

12 Türkçe ve Orta Türkçe çalmalar nda söz ba ünlüsü /ö/ olarak (örper-,örpek, örpet-, örpe -) yer almalar n n (kr. Gülensoy, 2007: , 995) daha do ru oldu u görü ündeyiz. r-~ör- ç kmak, belirmek, yükselmek kökünden papeki tirme ve uland nesnesiz tabanla e anlaml olu fiilleri türeten (x)rekleriyle geli en örper-~ürper- fiilinin ana biçimi, rper- olarak tasarlanmal d r. I II

13 t n,

14 Ahii i i

15

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler * Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler MAÇ DOKSAN DAK KA, DOSTLUK EBEDÎ Japonya ve Güney Kore'de oynanan 2002 Dünya Kupas maçlar n yakla k 5.000.000.000

Detaylı

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan,

Detaylı

KOMPOZ SYON B LG LER. A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma

KOMPOZ SYON B LG LER. A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma 3. Yaz ba l n n uygun yere yaz lmas 4. Paragraflar aras bo luklar 5. Sözcükleri do ru ve e it aral klarla

Detaylı

Türkçede Sekizinci Yüzy ldan Önce Kullan lan Ekler 1

Türkçede Sekizinci Yüzy ldan Önce Kullan lan Ekler 1 Dil Ara t rmalar Dergisi Cilt: 1 Say : 1 Güz 2007, 185-196 ss. Türkçede Sekizinci Yüzy ldan Önce Kullan lan Ekler 1 Sir Gerard Clauson Çev. Uluhan Özalan** Özet Türk dilinin en önemli özelliklerinden biri

Detaylı

ZARF-F LLER N ANLAM FARKLILIKLARININ KAVRATILMASI

ZARF-F LLER N ANLAM FARKLILIKLARININ KAVRATILMASI T.C. Marmara Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü Türkçe E itimi Ana Bilim Dal Türkçe Ö retmenli i Bilim Dal ZARF-F LLER N ANLAM FARKLILIKLARININ KAVRATILMASI (Yüksek Lisans Tezi) P nar KURT stanbul,

Detaylı

B YOLOJ. S n f VIII SEK ZYILLIK LKÖ RET M

B YOLOJ. S n f VIII SEK ZYILLIK LKÖ RET M ÇKO GYORGOSK ÇVETANKA MALÇESKA B YOLOJ S n f VIII SEK ZYILLIK LKÖ RET M Düzenleyen komisiyon: D-r Lenka Tsvetanovska Aya Kiril ve Metodiy Üniversitesi Matematik Fakültesi, Bioloji Enstütüsünde s ral profösör

Detaylı

TÜRKÇE Ö RET M NDE ÇOK UYARANLI B R Ö RENME ORTAMI OLU TURMAK Ç N SEÇK N EDEBÎ ÜRÜNLERDEN YARARLANMA

TÜRKÇE Ö RET M NDE ÇOK UYARANLI B R Ö RENME ORTAMI OLU TURMAK Ç N SEÇK N EDEBÎ ÜRÜNLERDEN YARARLANMA TÜRKÇE Ö RET M NDE ÇOK UYARANLI B R Ö RENME ORTAMI OLU TURMAK Ç N SEÇK N EDEBÎ ÜRÜNLERDEN YARARLANMA Yrd. Doç. Dr. Ali GÖÇER ÖZ: E itimin en temel hedefi s n f düzeylerine göre ö rencileri belirlenen kazan

Detaylı

AZ Z NES N N AZ B L NEN DÜ ÜMLÜ MEND L ADLI ROMANI

AZ Z NES N N AZ B L NEN DÜ ÜMLÜ MEND L ADLI ROMANI AZ Z NES N N AZ B L NEN DÜ ÜMLÜ MEND L ADLI ROMANI ÜZER NE B R TAHL L Musa DEM R * Özet: Modern Türk edebiyat içinde, daha çok mizahi üslubuyla bilinen ve usta bir anlat sanatç s olan Aziz Nesin in romanlar

Detaylı

Türkmen İktisat Tarihi

Türkmen İktisat Tarihi BOLŞEVİK ESARETİNDEN ENERJİ İMPARATORLUĞUNA Türkmen İktisat Tarihi Prof. Dr. Güngör TURAN Doç. Dr. Ahmet DiNÇ Bol evik Esaretinden Enerji mparatorlu una TÜRKMEN KT SAT TAR H Bol evik Esaretinden Enerji

Detaylı

türkiye nin kap s ndaki f rsat: dr. can fuat gürlesel

türkiye nin kap s ndaki f rsat: dr. can fuat gürlesel türkiye nin kap s ndaki f rsat: 2025 e do ru nüfus, e itim ve yeni aç l mlar dr. can fuat gürlesel 2025 e do ru nüfus, e itim ve yeni aç l mlar Eğitim Reformu Girişimi (ERG), eğitim politikaları ve karar

Detaylı

Deprem: Suçlu Kim? P i V O L K A, Y l: 3 Say : 13, Sayfa: 7

Deprem: Suçlu Kim? P i V O L K A, Y l: 3 Say : 13, Sayfa: 7 Deprem: Suçlu Kim? Güler I n guler_isin@elyadal.org Ele tirel - Yarat c Dü ünme ve Davran Ara t rmalar Laboratuvar Yer kabu unun belli bir derinli inde, bir d merkezden ba layarak olu an ani devinim ya

Detaylı

ANA BÜLTEN. Nisan 2011-20

ANA BÜLTEN. Nisan 2011-20 ANA BÜLTEN Nisan 2011-20 Ba kan n Seyir Defteri De erli Dostlar m ve Sevgili E lerimiz, Nisan ay n n 2 sinde Türkan Merdol dostumuzun ev sahipli inde mükemmel biçimde ba lad m z Nisan ay faaliyetlerimiz,

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

TÜRKÇE Ö RET M NDE YARATICI YAZMA BECER LER N N GEL T R LMES

TÜRKÇE Ö RET M NDE YARATICI YAZMA BECER LER N N GEL T R LMES TÜRKÇE Ö RET M NDE YARATICI YAZMA BECER LER N N GEL T R LMES Dr. Mehmet TEM ZKAN ÖZ: Yarat c l k; her bireyde var olan ve insan ya am n n her bölümünde bulunabilen bir yetenek, günlük ya amdan bilimsel

Detaylı

CENAZE H ZMETLER REHBER A D YANET LER BA KANLI I YAYINLARI

CENAZE H ZMETLER REHBER A D YANET LER BA KANLI I YAYINLARI CENAZE H ZMETLER REHBER A D YANET LER BA KANLI I YAYINLARI Diyanet leri Ba kanl Yay nlar / 714 Cep Kitaplar / 76 Proje Din Hizmetleri Dairesi Ba kanl Grafik&Tasar m Hasan Y ld r m Tashih Ömer ÇET NKAYA

Detaylı

ABC KOLEJİ REVİRİ SAĞLIK BÜLTENİ NO: 4

ABC KOLEJİ REVİRİ SAĞLIK BÜLTENİ NO: 4 ABC KOLEJİ REVİRİ SAĞLIK BÜLTENİ NO: 4 HAZIRLAYAN Aynur DİKKAŞ Hemşire Ç NDEK LER 1. Çocukluk Ça nda Diyabet ( eker hastal ) 2. Çocuklarda Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon) 3. Yaz Tatilinde Ö rencilerimize

Detaylı

imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz

imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz E-RANDEVU Sa l k Bülteni Meltem Hastanesi 3 Ayl k Ücretsiz Yay n www.meltemhastanesi.com HAZ RAN TEMMUZ A USTOS 2012 Meltem Hastanesi Ba hekimi Op. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi De erli okurlar m z, bu ayki

Detaylı

Dinimizi Ö reniyoruz

Dinimizi Ö reniyoruz Dinimizi Ö reniyoruz 3 TÜRK YE D YANET VAKFI YAYINLARI Dinimizi Ö reniyoruz: Yaz Kur an Kurslar Ö renci Kitab - 3 Yay n No: 380 Birlikte Ö renelim Serisi : 1 Yaz Kur an Kurslar E itim Seti: 3 Bu kitab

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

SLAM YET ÖNCES TÜRK DEVLET GELENE

SLAM YET ÖNCES TÜRK DEVLET GELENE SLAM YET ÖNCES TÜRK DEVLET GELENE Yusuf Cem ENCAN nönü Üniversite SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ Lisansüstü E itim-ö retim Yönetmeli i nin KAMU YÖNET M ANAB L M DALI çin Öngördü ü YÜKSEK L SANS TEZ Olarak Haz

Detaylı

TÜRK ÜN VERS TE Ö RENC LER N N DEY MLER TAHM N ETME DURUMLARI

TÜRK ÜN VERS TE Ö RENC LER N N DEY MLER TAHM N ETME DURUMLARI TÜRK ÜN VERS TE Ö RENC LER N N DEY MLER TAHM N ETME DURUMLARI Yrd. Doç. Dr. Kamil ER ÖZ: Dilin sözvarl nda önemli yere sahip olan deyimler, genel olarak e dizimli (collocation) sözcükler içeren, sözdizimsel

Detaylı

ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI

ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI Numan ARAS YÜKSEK L SANS

Detaylı

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 8 de efik ÇALI KAN 13 de Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 5 de Yalç n SÖNMEZ 10 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA Ni de Üniversitesi,

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K HUKUKU

SOSYAL GÜVENL K HUKUKU S C L MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBA I Av. Erten CILGA

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI,

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, ÖNEM VE ULUSLARARASI HRACI Prof. Dr. Sabahattin AYDIN stanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Say n Ba kan m, de erli kat l mc arkada lar, sektörümüzün emekçileri

Detaylı

AVRUPALI GEZG NLER N SEYAHATNAMELER NE GÖRE 19. YÜZYILDA BATI TÜRK STAN HANLIKLARI. Gülay KARADA Yüksek Lisans Tezi

AVRUPALI GEZG NLER N SEYAHATNAMELER NE GÖRE 19. YÜZYILDA BATI TÜRK STAN HANLIKLARI. Gülay KARADA Yüksek Lisans Tezi AVRUPALI GEZG NLER N SEYAHATNAMELER NE GÖRE 19. YÜZYILDA BATI TÜRK STAN HANLIKLARI Gülay KARADA Yüksek Lisans Tezi Dan man: Doç. Dr. H. Mustafa ERAVCI Afyonkarahisar 2006 AVRUPALI GEZG NLER N SEYAHATNAMELER

Detaylı