ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ"

Transkript

1 ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ A N K A R A GENELKURMAY BASIM EVİ

2 ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ İletişim Adresi Askerî Yargıtay Başkanlığı Devlet Mah. Merasim Sok. Yücetepe - ANKARA Tel : 0 (312) Faks : 0 (312) Askerî Yargıtay Dergisi, Askerî Yargıtay Başkanlığı tarafından yılda bir sayı olarak yayımlanan ve bilimsel incelemeler ile Daireler Kurulu ve Daire kararlarına yer verilen bir dergidir. Askerî Yargıtay Dergisinden edinmek isteyenler; Askerî Yargıtay Başkanlığının INGBANK Yenişehir Şubesi MT-1 (IBAN NU: TR ) numaralı Salih ERGEN - Selçuk ULUKÜRÜZ e ait ortak hesaba istenen her sayı için tespit edilen miktarı yatırdıktan sonra, bizzat gelip alabilecekleri gibi, makbuz sureti ile birlikte, doğrudan Askerî Yargıtay Başkanlığından yazılı olarak veya faks ile talepte bulunduklarında, istenen sayılar adreslerine gönderilebilecektir. * Dergide yer alan yazılarda ileri sürülen görüşler yalnızca yazarlara aittir, yayınlayan kurumu bağlamaz.

3 ÖNSÖZ Askerî Yargıtay Dergisinin 23 üncü sayısını hukukçuların ve diğer ilgililerin yararlanması için yayımlamış bulunuyoruz. Çağın gelişen teknolojisine uygun olarak bilgisayar ortamında uygulayıcıların içtihatlara erişimini sağlayabilmek ana hedef olmakla birlikte, her zaman el altında bulunabilecek bir kaynak oluşturmak amacıyla Askerî Yargıtay Dergisinin yılda bir kez olmak üzere yayımı sürdürülmektedir. Önceki yıllarda olduğu gibi, derginin bu sayısında da, geçtiğimiz yıl içinde İçtihatları Birleştirme Kurulu, Daireler Kurulu ve Daire Kurullarınca verilen kararlardan örnek nitelikte görülen kararlara yer verilmiştir. Son yıllarda, dergi hazırlık çalışmaları sürerken, yeni bir hukuki kurum ya da kavramın kararlara egemen olduğu, Kurulların önüne gelen dosyalarda sıklıkla bu konunun ele alındığı göze çarpmakta ve dolayısıyla derginin içeriğinde de yeni kavramla ilgili kararlara daha fazla yer verilmektedir yılı boyunca kararlarda, Hükmün açıklanmasının geri bırakılması konusunun yoğun olarak tartışıldığı ve uygulama birliğini sağlamaya yönelik kararlarla sonuçta yerleşik uygulama yönteminin belirlendiği gözlemlenmektedir. Yine bu döneme, askerî yargının görev alanını değiştirmeye yönelik Ceza Muhakemesi Kanunu nun 3 ve 250 nci maddelerinde yapılan değişiklikler damgasını vurmuş ve son olarak CMK nın 250 nci maddesinde askerî yargının görev alanına ilişkin olarak yapılan değişikliğin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesinin ardından kısa bir süre sonra, T.C.Anayasasının Askerî Yargı başlıklı 145 inci maddesinde de değişiklik öngören bir anayasa değişiklik çalışması Ülke gündemine önce taslak ve bilahare Anayasa Değişiklik Teklifi olarak düşmüştür. Derginin baskıya verildiği sırada TBMM de Anayasa Komisyonunda görüşmeleri devam eden teklifin akıbetinin ne olacağı bilinmemektedir. Bilindiği gibi, Devletin temel hedef ve amacının, vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerden azami ölçüde yararlanarak kişiliklerini geliştirebildikleri, hukuk güvenliğini hissedebildikleri, hak arama özgürlüğünü kullanabildikleri, yargının her türlü etkiden uzak, bağımsız ve güvenceli olarak çalışabildiği demokratik bir hukuk devleti olması gerektiği konusunda duraksama bulunmamaktadır. I

4 Bu bağlamda, hak ve adaletin zamanında tecelli etmemesi, ceza davalarının önemli bölümünün beraatle sonuçlanması, zamanaşımına uğraması hususları da dikkate alındığında; yargı reformundan anlaşılması gereken, kuvvetler ayrılığı ilkesi uyarınca, yasama ve yürütme erklerinden bağımsız, tarafsız ve hakim güvencesinin tam olarak sağlandığı, kendi iç denetimini yapabilen, insan onurunu ve özel hayatını koruyan, çağdaş ve evrensel hukuk normlarıyla donatılmış, yargıya güveni sarsmayacak uygulamalar ve kalitesi arttırılmış bir yargı hizmeti ile soruşturmaların gizliliğine, masumiyet karinesine riayet ederek, insanların lekelenmemesini gözeten, görev ve yetki kuralları başta olmak üzere usul hükümlerini dikkate alan, adil yargılanma ilkelerine bağlı, adaleti sağlayan, isabetli ve hızlı karar verebilen bir yargı gücü oluşturmak olmalıdır. İlgili yargı organlarının görüş ve tekliflerine dayanmayan yargısal düzenlemelerin çözüm yerine sorun yarattığı ve iş yükünü daha da artırdığı bilinen ve yaşanan gerçeklerdir. Görev alanına giren suçlarla ilgili olarak, askerî ve ceza yargılama hukukunun temel kurallarına, adil yargılanma hakkı ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı kararları ve yüzyıla yaklaşan engin deneyimi ile Türk Yargı Sistemi içinde haklı ve saygın bir konuma sahip olan Askerî Yargıtay tarafından, Anayasa Değişiklik Teklifi kapsamında askerî yargının görev alanının nesnel ölçütler dikkate alınmadan daraltılmasının uygulamada birçok sorunu beraberinde getireceği değerlendirilmektedir. Düzenlemenin Teklifte yer aldığı şekliyle aynen kabulü halinde uygulamada bir çok karışıklığa sebebiyet vereceği ve tekrar anayasa değişikliğinin de zorluğu dikkate alındığında, baştan sağlıklı bir düzenleme yapılabilmesi için, madde gerekçesinde ileri sürülen bazı hususların değerlendirilmesi gerekmektedir. Teklifin madde gerekçesinde; mevcut hükümde askerî yargının görev alanının oldukça geniş düzenlenmiş olduğu, bunun değişik uluslararası belgelerde vurgulandığı, 2008 yılı Ulusal Programında, askerî mahkemelerin görev alanının demokratik hukuk devletinin gerektirdiği ölçüler çerçevesinde yeniden tanımlanmasının öngörüldüğü; pek çok ülkede ayrı bir askerî yargı sistemi bulunmadığı, asker kişilerin de adliye mahkemelerinde yargılanmakta olduğu, buna karşın askerî yargının ülkemizde demokrasi ve hukuk devleti standartlarının dışında geniş bir görev alanına sahip olduğu, bunun da yargı mercileri arasında görev uyuşmazlıklarına neden olduğu ve getirilen düzenlemeyle askerî mahkemelerin görev alanının askerî suçlarla sınırlandırıldığı; Anayasa II

5 Mahkemesinin 25/10/1994 tarihli ve E. 1994/2, K. 1994/76 sayılı kararına atıf yapılarak, askerî suçun unsurlarının, askerî bir yararı ihlâl etmek ve askerî nitelikte olmak biçiminde açıklandığına ve bir suçun Askerî Ceza Kanununda açıkça yer almış olmasının, onun askerî suç sayılmasına yetmeyeceğine işaret edildiği; yine Anayasa Mahkemesinin 01/07/1998 tarihli ve E.1996/74, K. 1998/45 sayılı kararında, askerî mahkemelerin görev alanının, "askerî hizmetlerin yürütülmesindeki özellikler, disiplinin korunması, asker kişilerin astlık üstlük ilişkileri dikkate alınarak..." belirlenmesi gerektiğinin vurgulandığından bahisle, bu veriler göz önüne alınarak; askerî mahkemelerin görev alanının çağdaş ülkelerde olduğu gibi daraltılmakta olduğu ve asker kişilerin, sadece askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri askerî suçlara ait davalarla sınırlı tutulduğu ifade edilmektedir. Askerî yargının tarihsel süreç içinde, geçmişte oldukça geniş görev alanına sahip olduğu kabul edilebilir ise de; 353 sayılı Kanun un 9, 12 ve 17 nci maddeleriyle, CMK nın 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uyarınca; savaş ve sıkıyönetim hâli dışında sivil kişilerin askerî mahkemelerde yargılanmalarının hiçbir şekilde söz konusu olmaması, iştirak hâlinde işlenen suçlar bakımından da sivil kişilerin asker kişilerden ayrı olarak adliye mahkemelerinde yargılanmasının düzenlenmiş olması, asker kişilerle sivil kişilerin iştirak hâlinde işledikleri askerî olmayan suçlar bakımından, asker-sivil bütün kişilerin adliye mahkemelerinde yargılanmakta olmaları; keza, asker kişilerin askerî hizmet ve gerekleriyle, askerî mahalde ve asker kişilere karşı işlemiş oldukları askerî olmayan suçlar nedeniyle başlangıçta görevli olan askerî mahkemelerin bu görevlerinin, sanıkların, terhis, emeklilik vb. nedenlerle asker kişiliklerinin sona ermesiyle sınırlı olması ve bu durumda davaların görevsizlik kararlarıyla adliye mahkemelerine gönderilmesi karşısında; bunun, artık geçerli olmadığı açıktır. Uluslararası belgelerde ifade edilmekte olan husus, sivil kişilerin askerî mahkemelerde yargılanmalarının engellenmesi olup; tarihinde 5530 sayılı Kanunla 353 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeler ile son olarak tarihinde 5918 sayılı Kanunla CMK nın 3 üncü maddesine eklenen ikinci fıkra ile bu amaç tümüyle gerçekleştirilmiştir. Askerlik hizmetinin Devletin bekası için vazgeçilemez niteliği, Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyüklüğü, Ülkemizin konumu, Devletimizin uluslararası ilişkileri kapsamında yüklendiği görev ve sorumlulukları ve bunları en üst düzeyde gerçekleştirme zorunluluğu, ordunun temeli olan disiplinin her zaman ve her yerde en üst düzeyde temin edilmesini, etkin III

6 ve hızlı bir yargılamayı gerekli kılmaktadır. Bu bakımdan, askerî yargı yönünden diğer ülkelerle karşılaştırma yapılırken, ordularının büyüklüğü, yüklendikleri görevleri ve bunları gerekli kılan sebeplerin de dikkate alınması zorunluluk arz etmektedir. Nitekim, Kanada Yüksek Mahkemesinin bir kararında, Silahlı Kuvvetlerin harbe hazır hâlde bulundurulması için, askerî sistem iç disiplinini etkin ve iyi durumda uygulamak zorundadır. Askerî disiplin ihlalleri hızlı ve eş zamanlı olarak işleme tabi tutularak cezalandırılmalıdır. Normal bir ceza mahkemesine başvurma, silahlı kuvvetlerin özel disiplin ihtiyacına hizmet açısından yeterli değildir. Bu nedenle askerî disiplin standartlarını özel mahkemelerin yürütmesi gereklidir şeklinde ifade edilmiştir. Askeri yargı sistemi bulunan, ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Yunanistan, Bulgaristan, Güney Kore, İrlanda, İsrail, Romanya, Ruanda, Sudan, İsviçre, Zimbabve, Macaristan, Kırgızistan ve Tunus gibi birçok ülkede, askerî mahkemelerin, silahlı kuvvetler mensuplarının hem askerî suçlarını, hem de adli suçlarını yargılama yetkisine sahip olduğu; Uganda, İspanya, Norveç, Libya, Avustralya ve Kanada gibi ülkelerde ise, askerî mahkemelerin sadece askerî suçlarla ilgili yargılama yapmakta olduğu dikkate alındığında (Rodos ta yapılan Askerî Yargılama Yetkisi Semineri Sonuç Raporu, Askerî Yargıtay ın 95 inci Kuruluş Yıl Dönümü Sempozyumunda Sunulan Bildiriler); her ülkenin askerî yargı alanında kendi ihtiyaçları doğrultusunda düzenleme yaptıkları görülmektedir. Anayasanın 145 inci maddenin birinci fıkrasının, anayasa değişiklik teklifinde belirtildiği şekilde düzenlenmesi, amaca yönelik bir düzenleme olmaktan uzak olduğu gibi; askerî yargının görev alanını, askerî yargıyı gerekli kılan beklentileri karşılayamayacak derecede daraltıcı ve birçok karışıklıklara sebep verecek niteliktedir. Bu durum, askerî suçların kabul edilen tanımı, unsurları, mevcut uygulama, askerlik hizmet ve gerekleriyle ilgili olarak işlenen askerî suç kavramının kapsamından kaynaklanmaktadır. Örneğin, firar ve izin tecavüzü gibi askerlik hizmetinden kaçmak suretiyle işlenen suçların, işlendikleri yer ve zamana göre, askerlik hizmet ve gerekleriyle işlenip işlenmedikleri değişebilmektedir. Keza; üste ya da amire hakaret, üste ya da amire fiilen taarruz, üstü ya da amiri tehdit, fesat ve askerî isyan gibi askerî itaat ve inkıyadı bozan bir takım askerî suçların da, askerî hizmet ve görevle ilgili olarak işlenip işlenmediklerine göre, basit ve nitelikli halleri bulunmaktadır. Bu suçların bir kısmının askerî yargı yerinde, bir kısmının adli yargı yerinde görülmeleri hâlinde; çoğu kez olduğu gibi, aynı anda birden fazla askerî IV

7 suç işleyen bir kişinin, her bir suçtan dolayı, ayrı ayrı mahkemelerde yargılanması gerekecek; bu da, aynı olayla ilgili farklı yargılamalara, farklı değerlendirme ve kabullere yol açabilecektir. Kaldı ki; belirtilen bu suçların basit mi, yoksa nitelikli hâl kapsamında mı? işlendikleri, toplanan delillere göre ve çoğu durumda kovuşturma aşamasında belirlenebildiğinden, görev alanının bu şekilde ayrılması, yargılamanın uzamasına ve adaletin gecikmesine sebep olacaktır. Bunun yanında; adli yargının, askerî suçları yargılama konusunda ne kadar hazırlıklı olduğu da iyi değerlendirilmelidir. Diğer taraftan, askerlik hizmeti ve görevi diğer kamu görevlerinden farklılık arz etmekte, mevcut hiyerarşik yapı, astlık-üstlük ilişkisinde mutlak itaate dayanan bir ilişkiyi zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, asker kişilerin askerî hizmet ve görevde olmasalar bile statülerinden kaynaklanan karşılıklı yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu bağlamda, astın üstüne karşı birlik dışında işlediği hırsızlık, güveni kötüye kullanma, cinsel taciz vb. gibi suçların mevcut askerî disiplini bozmadığı düşünülemez. Yine üstün, statüsünden kaynaklanan askerî otoritesinin, görevinin dışında ve askerî mahal haricinde astları üzerinde devam etmeyeceğinin kabulü de hayatın olağan akışına uygun değildir. Bu nedenle, askerliğin gereği olan bir kısım farklılıklar, asker kişiler yönünden suçun ister askerî mahalde, isterse askerî mahal dışında işlenmiş olması nedeniyle yargılamanın farklı yargı yerlerinde görülmesini gerektirmez. Bu durumun Ordu disiplinine ve kamu düzenine ne gibi etkiler yapacağı iyi düşünülmelidir. Yine, kışla içerisinde asker kişinin asker kişiye karşı işlediği her türlü suç, askerî yargı organları tarafından soruşturulmalı ve kovuşturulmalıdır. Mevcut Anayasal ve yasal düzenlemelerle; asker kişilerin, askerî suçları, askerî mahalde, asker kişiler aleyhine veya askerlik hizmet ve gerekleriyle ilgili olarak işledikleri suçlar askerî yargıya tabi olup; bunda tamamen askerî kışla düzen ve disiplini ile hizmet gerekleri gözetilmiş bulunmaktadır. Asker kişiler tarafından işlenen askerî suçların, askerî mahalde veya askerlik hizmet ve gerekleriyle işlenmiş olan suçların askerî yargı yerinde görülmesinin çok doğal bir husus olduğu gözetilmelidir. Uluslararası belgelerde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarında bu konuda yapılmış bir eleştiri bulunmamaktadır. Şayet, askerî yargı sisteminden kaynaklanan ve adil yargılanma hakkının ihlal edilmesi sonucunu doğurabilecek bazı nedenlerden dolayı endişe duyuluyor ise, öncelikle bu nedenlerin ortadan kaldırılmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması; buna karşılık, askerî V

8 kışlanın düzeni, mahremiyeti ve disiplini gibi askerlik hizmet gereklerinin feda edilmemesi gerekmektedir. Teklifin madde gerekçelerinde belirtilen Anayasa Mahkemesinin tarihli ve 1994/2-76 sayılı kararında, sırf askerî suçlar yönünden bir değerlendirme yapılmadığı, siviller tarafından da işlenebilen askerî suç benzerleri nin irdelendiği görülmektedir. Yukarıda zikredilen 5530 ve 5918 sayılı Kanunlarla sivillerin barış zamanında askerî mahkemelerde yargılanmalarına son verilmiş olduğundan, bu değerlendirmenin bir hükmü kalmamıştır. Kaldı ki; savaş haricinde sivil kişilerin askerî mahkemelerde yargılanamayacaklarına ilişkin olarak getirilmek istenilen düzenleme de sorunu tamamen çözmektedir. Yine, gerekçede ifade edilen Anayasa Mahkemesinin tarihli ve 96/74-98/45 sayılı kararında da, askerî mahkemelerin görev alanının askerî hizmetlerin yürütülmesindeki özellikler, disiplinin korunması, asker kişilerin astlık-üstlük ilişkileri dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği belirtilmektedir. Anayasa Değişiklik Teklifindeki maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarıyla, savaş hâli dışında sivil kişilerin askerî mahkemelerde yargılanmaları yasaklanmakta, sivil kişilerin hangi hâllerde askerî mahkemelerde yargılanacaklarına ilişkin olarak mevcut düzenlemede kanuna bırakılmış olan sınırlı yetki tamamen kaldırılmakta, sıkıyönetim hâlinde de, askerî mahkemelerin sivil kişileri yargılamaları engellenmektedir. Bu konudaki takdir ve değerlendirmelerin TBMM ne ait olduğunda kuşku bulunmamakla birlikte; Anayasa nın 122 nci maddesinde sıkıyönetim hâlinin düzenlenmiş olması ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu'nda, sivil kişilerin, bu Kanun un 15 inci maddesinde belirtilen suçlar bakımından sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanmalarının öngörülmesi karşısında, sivil kişilerin sıkıyönetim hâlinde bu suçlar bakımından hangi mahkemelerde yargılanacakları belirsiz kalmaktadır. Diğer taraftan, sivil kişilerin askerî mahkemelerde yargılanmalarının tamamen yasaklanmasına ilişkin olarak teklif edilen 145 inci maddenin ikinci fıkrasının aynen korunması hâlinde; suçu işlediği tarihte asker kişi olan ve işledikleri askerî suçlardan dolayı askerî mahkemelerde yargılanmakta olan, subay, astsubay, erbaş, er ve diğer asker kişilerin, terhis, istifa, emeklilik ve diğer işlemlerle askerlikle ilişiklerinin kesilmesi sonrasında sivil kişi hâline gelmeleri durumunda, askerî mahkemelerin bu kişilerle ilgili yargılama görevlerinin devam edip etmeyeceği hususunun tartışmalı hâle geleceği dikkate alınarak, ikinci VI

9 fıkraya bu konudaki tartışmalara engel olacak şekilde bir ilave yapılması gerekmektedir. Son fıkrayla getirilen ve askerî yargı organlarının kuruluş ve işleyişinde esas alınması öngörülen ölçütlerden askerlik hizmetinin gerekleri ölçütünün maddeden çıkartılması, mahkemelerin bağımsızlık ve hâkimlik teminatı ilkeleri bakımından olumlu olarak değerlendirilmektedir. T.C.Anayasası nın 145 inci maddesine ilişkin Anayasa Değişiklik Teklifi kapsamında, Askerî Yargıtay Genel Kurulunca benimsenen yukarıdaki düşünceleri, derginin önsözünü yazma fırsatı içinde açıklamayı bir görev sayıyorum. Dergimizin yargı camiasına yararlı olmasını diler, bu sayının yayıma hazırlanmasında emeği geçen başta Askerî Yargıtay Genel Sekreteri Hâkim Kd. Albay Hasan DENGİZ olmak üzere, Yayın Kurulu Yazı İşleri görevini de üstlenen Genel Sekreterlik Yz.İşl.Müdürü Salih ERGEN, Yz.İşl.Md.Yrd. Selen GÜRAL ve Uzman S.Selçuk ULUKÜRÜZ e teşekkür ederim. Ahmet ALKIŞ Hâkim Tuğgeneral Askerî Yargıtay Başkanı VII

10 VIII

11 İ Ç İ N D E K İ L E R SAYFA NU. ALFABETİK KAVRAM FİHRİSTİ XI - XIX İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURUL KARARI 1-8 ASKERÎ CEZA KANUNU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR ASKERÎ MAHKEMELERİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR TÜRK CEZA KANUNU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR SAYILI KANUN İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR IX

12 X

13 ALFABETİK KAVRAM FİHRİSTİ - A - SAYFA NU. Adli gözlem yapılmadan akıl hastalığına ilişkin mütalaa verilmesi Aleyhe bozmama zorunluluğu Arkadaşının bir şeyini çalmak ASCK.'nın 146'ncı maddesi kapsamındaki suçlarda uzlaştırma yoluna gidilemeyeceği Askerî Ceza Kanununun tekerrür hükümlerinin yürürlükten kalkması olgusu Askerî cezaevinden altı günden daha fazla süre ile kaçmak Askerî cezaevinden kaçan tutuklunun suçunun ani suç olduğu Askerî cezaevinden kaçmak suçunda cezanın tayini Askerî eşyayı kaybetmek Askerî kantin faaliyetinin askerî hizmet olduğu Askerî mahkemede yargılamayı gerektiren ilginin kesilmesi Askerî mahkemelerin genel görevi Askerî suça bağlılık Askerî suça bağlılık halinde görev... 3 Askerliğe ait belgeleri yok etmek Askerlik yükümlülüğünün sona erme zamanı... 21, 25 ASMKYUK'da itirazın süreye tabi tutulduğu Asta hakaret Avukatlık asgari ücret tarifesi B - Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma Beraat hükmünün sanık yararına vekâlet ücreti yönünden temyizi XI

14 Beraat hükmünün temyizi Bilinçli taksir , 341, 350 Bir haftalık itiraz süresinin hak düşürücü nitelikte olduğu Biri diğerinin eyleminin mağduru durumundaki sanıkların ortak müdafiiliği Birliğine dönerken yakalanma Bozma sonrası yürürlüğe giren yasa hükmünden etkilenmiş direnme kararına yönelik temyizin Daireler Kurulunda inceleneceği Bozmanın sirayeti Bozmaya eylemli uyma Bozmayı gerektirmeyen hata - Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma tedbiri C - Ç - Ceza ehliyeti D - Dava şartı İzin Dava zaman aşımı Dava zaman aşımı nedeniyle düşme kararının temyizinde sanığın hukuki menfaati Dava zaman aşımı söz konusu ise delil değerlendirmesi yapılmayacağına dair Davanın konusu , 252 Direnme hükmü Duruşma tutanağında farklı askerî hâkim adı yazılması Düzelterek onama E - Emre itaatsizlikte ısrar - Askerî kimlik kartının emanet verilemeyeceğine dair emir XII

15 Emre itaatsizlikte ısrar - Askerî lojmanlarda cep telefonu bulundurma Emre itaatsizlikte ısrar - Askerî sosyal tesiste cep telefonu bulundurmak Emre itaatsizlikte ısrar - Askıya alınmış durumdaki SIM Kart bulundurma Emre itaatsizlikte ısrar - Cezaevi nöbet yerinde cep telefonu ile konuşmak Emre itaatsizlikte ısrar - Hediye amacıyla alınmış cep telefonunun nizamiyede ele geçmesi Emre itaatsizlikte ısrar - Kamu hizmet binasında sigara içmek Emre itaatsizlikte ısrar - Nöbet hizmetini yerine getirmemek Emre itaatsizlikte ısrar - Reçetesiz ilaç kullanmak Emre itaatsizlikte ısrar - SIM Kart bulundurma Emre itaatsizlikte ısrar - Yat ve sürün emri Evrakta sahtekarlık suçu Eylem bütünlüğü içinde işlenen askerî yargıya ve adli yargıya tabi suçlar , 167 Eylemlerin amaçta birlik nedeniyle tek suç olarak kabul edilmesi Emre itaatsizlikte ısrar - Askerî kimlik kartının emanet verilemeyeceğine dair emir Emre itaatsizlikte ısrar - Askerî lojmanlarda cep telefonu bulundurma Emre itaatsizlikte ısrar - Askerî sosyal tesiste cep telefonu bulundurmak Emre itaatsizlikte ısrar - Askıya alınmış durumdaki SIM Kart bulundurma Emre itaatsizlikte ısrar - Cezaevi nöbet yerinde cep telefonu ile konuşmak Emre itaatsizlikte ısrar - Hediye amacıyla alınmış cep telefonunun nizamiyede ele geçmesi Emre itaatsizlikte ısrar - Kamu hizmet binasında sigara içmek Emre itaatsizlikte ısrar - Nöbet hizmetini yerine getirmemek XIII

16 Emre itaatsizlikte ısrar - Reçetesiz ilaç kullanmak Emre itaatsizlikte ısrar - SIM Kart bulundurma Emre itaatsizlikte ısrar - Yat ve sürün emri Evrakta sahtekarlık suçu Eylem bütünlüğü içinde işlenen askerî yargıya ve adli yargıya tabi suçlar , 167 Eylemlerin amaçta birlik nedeniyle tek suç olarak kabul edilmesi F - Firar suçlarında dava zaman aşımının başlangıcı... 21, 25 Firar suçunda askerliğe elverişliliğin saptanması Fırsat eğitimi G - Gerekçeli hükümdeki yanlışlığın düzelterek onama yoluyla giderilemeyeceği Geri dönen kaçakların cezalarından indirim Gıyabi tutuklama müzekkeresinin dava zaman aşımını keseceği Görev konusunun önceliği Görevi kötüye kullanma suçlarında kişi mağduriyeti, kamu zararı, haksız kazanç sağlamak unsurlarının oluşmaması H - Hizmete ilişkin emir Hukuki çıkarın ihlali şartına bağlı temyiz Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - Bozmanın sirayeti Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - Erteleme müessesesi ile mukayese edilmesi Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - İnfazı tamamlanmış hükümler XIV

17 Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - İtiraz aşamasında dava zaman aşımının dolması, kanun yararına bozma Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - İtiraz ve kapsamı Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - Kesintisiz suç sürerken önceki mahkûmiyetin kesinleşmesi durumu Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - Menfaat yokluğu nedeniyle itirazın reddi Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - Önceki mahkûmiyet , 359 Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - Önceki mahkûmiyete rağmen duruşma açılarak karar verilmesi halinde yasa yolunun itiraz olduğu Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - Önceki mahkûmiyetin esasen vaki olmamış sayılması Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - Sabıka kaydının silinme koşullarının oluşup oluşmadığı , 288 Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - Uyarlama davası , 296 Hükmün gerekçesi ve hüküm fıkrasının içereceği hususlar Hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar İ - İcbar suretiyle irtikap İçtihatları Birleştirme Kuruluna başvuru yöntemi... 3 İdari izne rastlayan temyiz süresinin bitimi İdari tasarruflardaki değişikliklerin oluşmuş suçlara etkisi İdari tasarruflardaki değişikliklerin yargılamanın yenilenmesi sebebi olmayacağı İddianamenin iadesi İhmal suretiyle görevi kötüye kullanmak , 149 İhmali eylemlerde dava zaman aşımı süresinin başlangıcı XV

18 İki ayrı emre itaatsizlikte ısrar suçu , 369 İrtibat İstihkak tabancanın kaybı İstinabe işlemi sırasında görevlendirilen müdafiin görevinin o işlemle sınırlı olduğu İstinabe mahkemesinde bağışık tutulma isteminin sorulmaması İstinabe mahkemesinde sanık ve tanıkların aynı gün farklı oturumlarda dinlenmesi İşlenemez suç İzin tecavüzü suçunda mazeret J - Jandarma görev K - Kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret Kantinde görevli erin görevli memur olarak kabul edilmesi gerektiği Kanun yararına bozma Katılan vekilinin dava dosyasının suretinin adresine gönderilmesi talebi Kaybolmuş eşyayı tasarruf Kesintisiz suç M - Mahkûmiyet hükmünün infazı Mala zarar vermek Memuriyet görevini ihmal , 145 Memuriyet nüfuzunu kötüye kullanmak , 129 Müşterek delillerin birlikte değerlendirme zorunluluğu. 167 Müteselsil suçlarda dava zaman aşımı XVI

19 - N - Nöbet yeri defterinde silinti ve kazıntı yapılarak fena niyetle tahrip O/Ö - Oda hapsi ceza yerinden kaçmak... 65, 68 Olaya aydınlatmaya yetecek sayıda tanık dinlenmesi Önleme araması Öz vakıanın tespiti P - Psikiyatri uzmanı bilirkişinin duruşmada yetkisini aşması R - Resmi belgede sahtecilik S/Ş - Sahtecilik suçlarında aldatma yeteneği Sigara yasağı konusunda emir Silahı ile dikkatsizlik ve tedbirsizlik eylemi Silahla üste fiilen taarruz SMK'lı raporlarda muayene zorunluluğu Son sözün hazır bulunan sanığa verilmesi Soruşturma evresindeki beyana ikrar kıymeti tanınması Suçtan zarar görenin temyizi Suçun müteaddit şahıslar tarafından herkesin gözü önünde birlikte işlenmesi Suçun müteaddit şahıslar tarafından toplu olarak işlenmesi XVII

20 - T - Takdiri indirim Taksir ile bilinçli taksir arasındaki fark Taksirli suçta kullanılan askerî silahın sanığa teslim edilmiş olmasının gerekmediği Tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin kararlara yönelik itirazın en yakın askerî mahkemede inceleneceği Tekerrür Ticaret yapmak Toplu asker karşısı TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği değişikliğinin sanığın hukuki durumuna etkisi TSK'da görevli sivil personelin toplu asker kavramına dahil kişilerden olup olmadığı Tutuklulukta geçen sürenin mahkûmiyet süresini aşması durumunda infaz şekli Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun U/Ü - Ülke sınırları dışındaki askerî birlikten firar Üste fiilen taarruz - İki ayrı üstünü öldürmek Üste fiilen taarruz - Saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli şeyler Üste hakaret Üste mukavemet Üste saygısızlık Üstü tehdit V - Vekâlet ücreti XVIII

21 - Y - Yabancı ülkeye firar... 40, 48 Yabancı ülkeye firar suçunda mazeret Yitirilmiş, sahipsiz eşya Yurt dışı izni Yurt dışında yüksek lisans eğitimi sırasında firar Z - Zincirleme suç , 369, 373 Zor alım davasının asıl suç için öngörülen zaman aşımı süresine tabi olduğu Zor alım talebinin duruşmalı olarak yapılacağı Zorunlu müdafii , 231 Zorunlu müdafiin görevinin sona ermesi XIX

22

23 ASKERÎ YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARLARI

24

25 ASKERÎ YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI Esas No. : 2009/1 Karar No. : 2009/1 Karar Tarihi : Ö Z E T Askerî Yargıtay Dairelerinin Askeri suça bağlılık halinde görev konusundaki içtihatları arasında aykırılık bulunduğuna ve bu aykırılığın giderilmesi gerektiğine ilişkin olarak Yerel Askerî Mahkeme Kıdemli Hâkimi tarafından yapılan istemin, Başvuranın Askerî Yargıtay Daire kararları arasında aykırılık bulunmasını Kurul önüne getirme konusunda yetkili olmaması nazara alınarak, içtihatları birleştirme yoluna gitmeye gerek bulunmadığı hakkında. KONU : Askerî Yargıtay Dairelerinin, astının veya üstünün ya da arkadaşının bir şeyini çalmak (ASCK nın 132 nci maddesi) ile banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması (5237 sayılı TCK nın 245 inci maddesi) suçlarının beraber işlendiği dava dosyaları ile ilgili olarak, Askeri suça bağlılık halinde görev konusundaki içtihatlarında aykırılıklar bulunduğuna, bazı daire kararlarında bağlılık kuralı uyarınca askerî mahkemelerin görevli olduğu belirtilirken, bazı daire kararlarında ise sanığın terhis olması ile birlikte askeri suç olmayan banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu yönünden askerî mahkemede yargılamayı gerektirir ilginin kesilmesi nedeniyle adliye mahkemelerinin görevli olduğunun karara bağlandığına, bu durum itibarıyla aykırı daire içtihatlarının uygulama birliğinin sağlanması açısından 1600 sayılı Askerî Yargıtay Kanunu nun 31 inci maddesi gereğince, sanık terhis olsa dahi askerî mahkemenin görevinin devam ettiğine dair olan içtihatlar doğrultusunda birleştirilmesi isteminden ibarettir. BAŞVURUDA BULUNAN : Hava Eğitim Komutanlığı Askerî Mahkeme Kıdemli Hâkimi BAŞVURANIN İSTEMİ : Hava Eğitim Komutanlığı Askerî Mahkemesinin tarihli ve 2009/496 Ü.G. sayılı yazısında; Ter.Hv.Er S.G. hakkında 3

26 arkadaşının bir şeyini çalmak ve banka kartını kötüye kullanmak suçlarından Askerî Mahkemelerince verilen mahkûmiyet kararlarının Askerî Yargıtay 1 inci Dairesinin tarihli ve 2009/ E.K. sayılı kararı ile bozulduğunu, bozma ilamında sanığın terhis olması durumunda asker kişi sıfatının sona ereceği ve banka kartını kötüye kullanmak suçundan ilgi kesilerek askerî mahkemenin görevinin sona ereceğinin belirtildiğini, Askerî Yargıtayın arkadaşının bir şeyini çalmak ve banka kartını kötüye kullanmak suçlarının beraber işlendiği suç dosyaları ile ilgili içtihatlarında aykırılıklar bulunduğunu, bazı daire kararlarında askerî mahkemelerin görevli olduğu belirtilmesine karşın, bazı dairelerin sanığın terhis olması ile birlikte askerî mahkemelerin görevsiz olduklarını ilamlarında belirttiklerini, Askerî Yargıtay 1 inci Dairesinin 2008/ E.K., 2009/ E.K., 2 nci Dairesinin 2008/ E.K., 3 üncü Dairesinin 2009/ E.K., 4 üncü Dairesinin 2008/ E.K. sayılı kararlarının sanığın terhis olması durumunda askerî mahkemenin görevsiz olduğu şeklinde olduğunu; buna karşın, Askerî Yargıtay 2 nci Dairesinin 2009/ E.K., 3 üncü Dairesinin 2008/ E.K., 2008/ E.K. sayılı kararlarının sanık terhis olsa dahi askerî mahkemenin görevli olduğu şeklinde olduğunu, Arkadaşının, üstünün veya astının banka kartını sahibinden habersiz olarak çalarak bu kart ile para çekerek kendisine menfaat temin eden sanıkların bu eylemlerinin iki ayrı suç olarak değerlendirildiğini, sanıkların her iki suçu çok kısa zaman aralığı içinde işleyebildikleri gibi birkaç gün sonra da işleyebilmekte olduklarını, çalınan kart ile çekilen para arasında mağdur bakımından doğrudan bağlantı bulunduğunu, her iki suçun mağdurunun da aynı kişiler olduğunu, aynı şekilde her iki suçun sanığının da bir kişi olduğunu, görevsizlik kararı verilmesi halinde sanığın eylemlerinin bölüneceği ve yargılama yerinin de değişeceğinin açık olduğu, her iki suçla ilgili davalara askerî mahkemede bakılması halinde eylemleri faile ve fiile bağlı olarak değerlendirecek olan askerî mahkemenin adalete daha uygun karar vereceğini, cezayı kişiselleştireceğini, yargılamanın daha çabuk sonuçlanacağını, yargılamanın ekonomik olacağını ve sonuçta adil yargılamanın gerçekleşeceğini, sanığın savunma hakkına herhangi bir kısıtlama getirilmesinin de söz konusu olmadığını, sanığın eylemleri arasında hukuki bağlantı bulunduğunu, bu sebeplerle bu tür davalarda sanık terhis olsa dahi askerî mahkemenin görevinin devam etmesi gerektiği kanaatinde olduğunu, 4

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: Sanık. 30/08/2014 tarihinde emniyet görevlileri tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği, ekspertiz raporu uyarınca ele geçirilen maddenin uyuşturucu niteliğine

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ İÇİNDEKİLER Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ OLARAK CUMHURİYET SAVCISI VE ZORUNLU SAVCILIK 4 3. SORUŞTURMA EVRESİNİN

Detaylı

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri T#'C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ ESAS NO î 1988/37 KARAR NO î 1988/38 ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan sanıkların askerî cezaevinde işledikleri suça ait davanın,aynı

Detaylı

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ ZAMAN BAKIMINDAN ETKİSİ

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ 7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ Ceza ve hukuk yargılamasında 05.08.2017 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı, (5 Ağustos 2017 Tarihli ve 30145 Sayılı Resmî Gazete Mükerrer yayınlanan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Ceza Hukuku Genel Hükümler -1. CEZA HUKUKUNUN TANIMI... 1 I. Ceza Hukukunun Tanımı... 1-2. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM... 2 I. Ceza Hukukunun Kaynakları... 2 II. TCK ile

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI:

MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI: Osman ATALAY Ankara İnfaz Cumhuriyet Savcısı MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI: I - GENEL ESASLAR : Tekerrür, kişinin daha önce işlediği suçu nedeniyle belli bir cezaya mahkum edilmiş

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

1 ( TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR BURAK EDİŞ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/11177)

1 ( TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR BURAK EDİŞ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/11177) 1 ( TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR BURAK EDİŞ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/11177) Karar Tarihi: 8/3/2017 Başv uru Numarası : 20 î 4/11177 İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-010.03-0124-2014 30/04/2014 Konu : En üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri GENELGE No: 3 Bilindiği

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Özet : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi tarafından yapılan bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8492 Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM Başkan : Alparslan ALTAN ler : Serdar ÖZGÜLDÜR Recep KÖMÜRCÜ Engin YILDIRIM M. Emin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR DİZİNİ... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.5.2005 tarihli ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ektedir. Gereğini arz ederim. 29 Ocak

Detaylı

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından:

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: I-2247 SAYILI KANUN UN 14. MADDESİ GEREĞİNCE VERİLEN (OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI) KARARLAR Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: 1-ESAS NO : 2016/9 KARAR NO : 2016/10 KARAR TR : 26.09.2016 (Ceza Bölümü)

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/233)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/233) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/233) Karar Tarihi: 22/3/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Başvurucu : Burhan ÜSTÜN :

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/33) Karar Tarihi: 19/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Serruh KALELİ : Burhan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2012/299. Karar No 2013/422

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2012/299. Karar No 2013/422 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı.... eski hâlen... İdare Mahkemesi Üye Hâkimi... (...) hakkında,... Bölge İdare Mahkemesi

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

GEREKÇELİ KARAR T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A. : Görevi Kötüye Kullanma (Her iki sanık yönünden) SUÇ TARİHİ : 2014

GEREKÇELİ KARAR T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A. : Görevi Kötüye Kullanma (Her iki sanık yönünden) SUÇ TARİHİ : 2014 T.C. ORHANELİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ DOSYA NO : 2015/24 Esas KARAR NO : 2015/170 [C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2014/311 GEREKÇELİ KARAR T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A HAKİM : NURDAN ÖZKAN 125242 KATİP : ZEYNEP

Detaylı

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GIRIŞ BIRINCI BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR I. TERİM SORUNU... 3 II. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

ADLİ SİCİL KANUNU. Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/6/2005 Sayı : 25832

ADLİ SİCİL KANUNU. Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/6/2005 Sayı : 25832 ADLİ SİCİL KANUNU Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/6/2005 Sayı : 25832 Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun, kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyete

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak J.T.G.Y.K. 1 Amaç MADDE 1 - Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin getirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler.

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı....eski Hâkimi hâlen emekli... (... ) ile... Hâkimi... (...) hakkında, Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

CEZANIN TEŞDİDEN VERİLMİŞ OLMASI SANIK LEHİNE OLAN KANUNU UYGULAMA YENİ YÜRÜRLÜĞE KONULAN KANUNDA CEZANIN ALT VE ÜST SINIRLARININ ARTTIRILMASI

CEZANIN TEŞDİDEN VERİLMİŞ OLMASI SANIK LEHİNE OLAN KANUNU UYGULAMA YENİ YÜRÜRLÜĞE KONULAN KANUNDA CEZANIN ALT VE ÜST SINIRLARININ ARTTIRILMASI CEZANIN TEŞDİDEN VERİLMİŞ OLMASI SANIK LEHİNE OLAN KANUNU UYGULAMA YENİ YÜRÜRLÜĞE KONULAN KANUNDA CEZANIN ALT VE ÜST SINIRLARININ ARTTIRILMASI "ÖZET" Yerel mahkemece, sanığın satmak amacıyla uyuşturucu

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Avukat Erhan GÜNAY HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI Yasal Süreç ve Hukuki Nitelik Önkoşul ve Koşulları Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbirleri Hagb

Detaylı

Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür

Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür 12. Rekabet Hukuku ve İktisadında Güncel Gelişmeler Sempozyumu 6 Mayıs 2014 Bahadır BALKI Sinem UĞUR Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür Türk Hukuk Sisteminde Tekerrür İdari

Detaylı

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur. T.C. ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2007/1198 KARAR NO : 2008/419 DAVACI :... VEKİLİ : Av. Zafer DİNÇ Mithatpaşa Cad. 34 F No:29 Kızılay -ANKARA DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI - ANKARA

Detaylı

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç)

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç) İzzet Özgenç Türkiye de işlenen bütün suçlar dolayısıyla, failleri hangi devlet vatandaşı olursa olsun, ceza hukukuna ilişkin Türk kanunları uygulanır. Türkiye de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları

Detaylı

ADLİ SİCİL KANUNU. Kanun Numarası : Kanun Kabul Tarihi : 25/05/2005. Resmi Gazete Tarihi : 01/06/2005. Resmi Gazete Sayısı : 25832

ADLİ SİCİL KANUNU. Kanun Numarası : Kanun Kabul Tarihi : 25/05/2005. Resmi Gazete Tarihi : 01/06/2005. Resmi Gazete Sayısı : 25832 ADLİ SİCİL KANUNU Kanun Numarası : 5352 Kanun Kabul Tarihi : 25/05/2005 Resmi Gazete Tarihi : 01/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25832 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - (1) Bu Kanun, kesinleşmiş ceza ve güvenlik

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF. Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF. Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstinaf Kavramı Ġstinaf, ilk derece mahkemelerinin verdikleri hükümlerin, bölge adliye mahkemesi (BAM) tarafından

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18150 Karar No. 2014/5855 Tarihi: 14.03.2014 İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YURT DIŞINDA BAŞLAYAN SİGORTALI- LIĞIN TÜRKİYE

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2009/16 Karar Sayısı : 2009/46 Karar Günü : 12.3.2009 İTİRAZ

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA Yrd. Doç. Dr. HASAN SINAR İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 MAYIS 2007 TARİHLİ 26528 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYINLANAN DEĞİŞİKLİKLERİ DE KAPSAYAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER İSTANBUL CEZA HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ ARŞİVİ...VII ÖNSÖZ... IX YAZARIN ÖNSÖZÜ...XIII İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR LİSTESİ...XXI

Detaylı

İçindekiler. I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ

İçindekiler. I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ İçindekiler SUNUŞ BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ.. İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ 1- TANIM 1 2 2 - TARİHİ GELİŞİMİ 3. KANUNİ DÜZENLEME

Detaylı

MADDE GEREKÇELERİ MADDE

MADDE GEREKÇELERİ MADDE GENEL GEREKÇE Bilindiği üzere özel görevli mahkemeler ve bu mahkemelerin artık rutin hale gelmiş olduğu bilinen adil yargılanma hakları ihlalleri, ceza muhakemesi hukukumuzun en önemli sorunudur. Bu mahkemeler

Detaylı

8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 YÖNETMELİK

8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 YÖNETMELİK 8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 YÖNETMELİK Millî Savunma Bakanlığından: ASKER KİŞİLERİN KITA, KARARGÂH VE KURUMLARDA YA DA GÖREV ESNASINDA VEYA GÖREV YERLERİNDE ÖLÜMÜ HÂLİNDE YASAL MİRASÇILARINI

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754

T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754 Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754 Temyiz İsteminde Bulunan : Nejat Öz :Av. N.Nilgün Öz 2.Noter yanı ALANYA Karşı Taraf : Türk Dişhekimleri Birliği : Av. Tezcan Çakır Meşrutiyet Cad. 3-15 ANKARA

Detaylı