ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ"

Transkript

1 ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ A N K A R A GENELKURMAY BASIM EVİ

2 ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ İletişim Adresi Askerî Yargıtay Başkanlığı Devlet Mah. Merasim Sok. Yücetepe - ANKARA Tel : 0 (312) Faks : 0 (312) Askerî Yargıtay Dergisi, Askerî Yargıtay Başkanlığı tarafından yılda bir sayı olarak yayımlanan ve bilimsel incelemeler ile Daireler Kurulu ve Daire kararlarına yer verilen bir dergidir. Askerî Yargıtay Dergisinden edinmek isteyenler; Askerî Yargıtay Başkanlığının INGBANK Yenişehir Şubesi MT-1 (IBAN NU: TR ) numaralı Salih ERGEN - Selçuk ULUKÜRÜZ e ait ortak hesaba istenen her sayı için tespit edilen miktarı yatırdıktan sonra, bizzat gelip alabilecekleri gibi, makbuz sureti ile birlikte, doğrudan Askerî Yargıtay Başkanlığından yazılı olarak veya faks ile talepte bulunduklarında, istenen sayılar adreslerine gönderilebilecektir. * Dergide yer alan yazılarda ileri sürülen görüşler yalnızca yazarlara aittir, yayınlayan kurumu bağlamaz.

3 ÖNSÖZ Askerî Yargıtay Dergisinin 23 üncü sayısını hukukçuların ve diğer ilgililerin yararlanması için yayımlamış bulunuyoruz. Çağın gelişen teknolojisine uygun olarak bilgisayar ortamında uygulayıcıların içtihatlara erişimini sağlayabilmek ana hedef olmakla birlikte, her zaman el altında bulunabilecek bir kaynak oluşturmak amacıyla Askerî Yargıtay Dergisinin yılda bir kez olmak üzere yayımı sürdürülmektedir. Önceki yıllarda olduğu gibi, derginin bu sayısında da, geçtiğimiz yıl içinde İçtihatları Birleştirme Kurulu, Daireler Kurulu ve Daire Kurullarınca verilen kararlardan örnek nitelikte görülen kararlara yer verilmiştir. Son yıllarda, dergi hazırlık çalışmaları sürerken, yeni bir hukuki kurum ya da kavramın kararlara egemen olduğu, Kurulların önüne gelen dosyalarda sıklıkla bu konunun ele alındığı göze çarpmakta ve dolayısıyla derginin içeriğinde de yeni kavramla ilgili kararlara daha fazla yer verilmektedir yılı boyunca kararlarda, Hükmün açıklanmasının geri bırakılması konusunun yoğun olarak tartışıldığı ve uygulama birliğini sağlamaya yönelik kararlarla sonuçta yerleşik uygulama yönteminin belirlendiği gözlemlenmektedir. Yine bu döneme, askerî yargının görev alanını değiştirmeye yönelik Ceza Muhakemesi Kanunu nun 3 ve 250 nci maddelerinde yapılan değişiklikler damgasını vurmuş ve son olarak CMK nın 250 nci maddesinde askerî yargının görev alanına ilişkin olarak yapılan değişikliğin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesinin ardından kısa bir süre sonra, T.C.Anayasasının Askerî Yargı başlıklı 145 inci maddesinde de değişiklik öngören bir anayasa değişiklik çalışması Ülke gündemine önce taslak ve bilahare Anayasa Değişiklik Teklifi olarak düşmüştür. Derginin baskıya verildiği sırada TBMM de Anayasa Komisyonunda görüşmeleri devam eden teklifin akıbetinin ne olacağı bilinmemektedir. Bilindiği gibi, Devletin temel hedef ve amacının, vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerden azami ölçüde yararlanarak kişiliklerini geliştirebildikleri, hukuk güvenliğini hissedebildikleri, hak arama özgürlüğünü kullanabildikleri, yargının her türlü etkiden uzak, bağımsız ve güvenceli olarak çalışabildiği demokratik bir hukuk devleti olması gerektiği konusunda duraksama bulunmamaktadır. I

4 Bu bağlamda, hak ve adaletin zamanında tecelli etmemesi, ceza davalarının önemli bölümünün beraatle sonuçlanması, zamanaşımına uğraması hususları da dikkate alındığında; yargı reformundan anlaşılması gereken, kuvvetler ayrılığı ilkesi uyarınca, yasama ve yürütme erklerinden bağımsız, tarafsız ve hakim güvencesinin tam olarak sağlandığı, kendi iç denetimini yapabilen, insan onurunu ve özel hayatını koruyan, çağdaş ve evrensel hukuk normlarıyla donatılmış, yargıya güveni sarsmayacak uygulamalar ve kalitesi arttırılmış bir yargı hizmeti ile soruşturmaların gizliliğine, masumiyet karinesine riayet ederek, insanların lekelenmemesini gözeten, görev ve yetki kuralları başta olmak üzere usul hükümlerini dikkate alan, adil yargılanma ilkelerine bağlı, adaleti sağlayan, isabetli ve hızlı karar verebilen bir yargı gücü oluşturmak olmalıdır. İlgili yargı organlarının görüş ve tekliflerine dayanmayan yargısal düzenlemelerin çözüm yerine sorun yarattığı ve iş yükünü daha da artırdığı bilinen ve yaşanan gerçeklerdir. Görev alanına giren suçlarla ilgili olarak, askerî ve ceza yargılama hukukunun temel kurallarına, adil yargılanma hakkı ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı kararları ve yüzyıla yaklaşan engin deneyimi ile Türk Yargı Sistemi içinde haklı ve saygın bir konuma sahip olan Askerî Yargıtay tarafından, Anayasa Değişiklik Teklifi kapsamında askerî yargının görev alanının nesnel ölçütler dikkate alınmadan daraltılmasının uygulamada birçok sorunu beraberinde getireceği değerlendirilmektedir. Düzenlemenin Teklifte yer aldığı şekliyle aynen kabulü halinde uygulamada bir çok karışıklığa sebebiyet vereceği ve tekrar anayasa değişikliğinin de zorluğu dikkate alındığında, baştan sağlıklı bir düzenleme yapılabilmesi için, madde gerekçesinde ileri sürülen bazı hususların değerlendirilmesi gerekmektedir. Teklifin madde gerekçesinde; mevcut hükümde askerî yargının görev alanının oldukça geniş düzenlenmiş olduğu, bunun değişik uluslararası belgelerde vurgulandığı, 2008 yılı Ulusal Programında, askerî mahkemelerin görev alanının demokratik hukuk devletinin gerektirdiği ölçüler çerçevesinde yeniden tanımlanmasının öngörüldüğü; pek çok ülkede ayrı bir askerî yargı sistemi bulunmadığı, asker kişilerin de adliye mahkemelerinde yargılanmakta olduğu, buna karşın askerî yargının ülkemizde demokrasi ve hukuk devleti standartlarının dışında geniş bir görev alanına sahip olduğu, bunun da yargı mercileri arasında görev uyuşmazlıklarına neden olduğu ve getirilen düzenlemeyle askerî mahkemelerin görev alanının askerî suçlarla sınırlandırıldığı; Anayasa II

5 Mahkemesinin 25/10/1994 tarihli ve E. 1994/2, K. 1994/76 sayılı kararına atıf yapılarak, askerî suçun unsurlarının, askerî bir yararı ihlâl etmek ve askerî nitelikte olmak biçiminde açıklandığına ve bir suçun Askerî Ceza Kanununda açıkça yer almış olmasının, onun askerî suç sayılmasına yetmeyeceğine işaret edildiği; yine Anayasa Mahkemesinin 01/07/1998 tarihli ve E.1996/74, K. 1998/45 sayılı kararında, askerî mahkemelerin görev alanının, "askerî hizmetlerin yürütülmesindeki özellikler, disiplinin korunması, asker kişilerin astlık üstlük ilişkileri dikkate alınarak..." belirlenmesi gerektiğinin vurgulandığından bahisle, bu veriler göz önüne alınarak; askerî mahkemelerin görev alanının çağdaş ülkelerde olduğu gibi daraltılmakta olduğu ve asker kişilerin, sadece askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri askerî suçlara ait davalarla sınırlı tutulduğu ifade edilmektedir. Askerî yargının tarihsel süreç içinde, geçmişte oldukça geniş görev alanına sahip olduğu kabul edilebilir ise de; 353 sayılı Kanun un 9, 12 ve 17 nci maddeleriyle, CMK nın 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uyarınca; savaş ve sıkıyönetim hâli dışında sivil kişilerin askerî mahkemelerde yargılanmalarının hiçbir şekilde söz konusu olmaması, iştirak hâlinde işlenen suçlar bakımından da sivil kişilerin asker kişilerden ayrı olarak adliye mahkemelerinde yargılanmasının düzenlenmiş olması, asker kişilerle sivil kişilerin iştirak hâlinde işledikleri askerî olmayan suçlar bakımından, asker-sivil bütün kişilerin adliye mahkemelerinde yargılanmakta olmaları; keza, asker kişilerin askerî hizmet ve gerekleriyle, askerî mahalde ve asker kişilere karşı işlemiş oldukları askerî olmayan suçlar nedeniyle başlangıçta görevli olan askerî mahkemelerin bu görevlerinin, sanıkların, terhis, emeklilik vb. nedenlerle asker kişiliklerinin sona ermesiyle sınırlı olması ve bu durumda davaların görevsizlik kararlarıyla adliye mahkemelerine gönderilmesi karşısında; bunun, artık geçerli olmadığı açıktır. Uluslararası belgelerde ifade edilmekte olan husus, sivil kişilerin askerî mahkemelerde yargılanmalarının engellenmesi olup; tarihinde 5530 sayılı Kanunla 353 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeler ile son olarak tarihinde 5918 sayılı Kanunla CMK nın 3 üncü maddesine eklenen ikinci fıkra ile bu amaç tümüyle gerçekleştirilmiştir. Askerlik hizmetinin Devletin bekası için vazgeçilemez niteliği, Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyüklüğü, Ülkemizin konumu, Devletimizin uluslararası ilişkileri kapsamında yüklendiği görev ve sorumlulukları ve bunları en üst düzeyde gerçekleştirme zorunluluğu, ordunun temeli olan disiplinin her zaman ve her yerde en üst düzeyde temin edilmesini, etkin III

6 ve hızlı bir yargılamayı gerekli kılmaktadır. Bu bakımdan, askerî yargı yönünden diğer ülkelerle karşılaştırma yapılırken, ordularının büyüklüğü, yüklendikleri görevleri ve bunları gerekli kılan sebeplerin de dikkate alınması zorunluluk arz etmektedir. Nitekim, Kanada Yüksek Mahkemesinin bir kararında, Silahlı Kuvvetlerin harbe hazır hâlde bulundurulması için, askerî sistem iç disiplinini etkin ve iyi durumda uygulamak zorundadır. Askerî disiplin ihlalleri hızlı ve eş zamanlı olarak işleme tabi tutularak cezalandırılmalıdır. Normal bir ceza mahkemesine başvurma, silahlı kuvvetlerin özel disiplin ihtiyacına hizmet açısından yeterli değildir. Bu nedenle askerî disiplin standartlarını özel mahkemelerin yürütmesi gereklidir şeklinde ifade edilmiştir. Askeri yargı sistemi bulunan, ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Yunanistan, Bulgaristan, Güney Kore, İrlanda, İsrail, Romanya, Ruanda, Sudan, İsviçre, Zimbabve, Macaristan, Kırgızistan ve Tunus gibi birçok ülkede, askerî mahkemelerin, silahlı kuvvetler mensuplarının hem askerî suçlarını, hem de adli suçlarını yargılama yetkisine sahip olduğu; Uganda, İspanya, Norveç, Libya, Avustralya ve Kanada gibi ülkelerde ise, askerî mahkemelerin sadece askerî suçlarla ilgili yargılama yapmakta olduğu dikkate alındığında (Rodos ta yapılan Askerî Yargılama Yetkisi Semineri Sonuç Raporu, Askerî Yargıtay ın 95 inci Kuruluş Yıl Dönümü Sempozyumunda Sunulan Bildiriler); her ülkenin askerî yargı alanında kendi ihtiyaçları doğrultusunda düzenleme yaptıkları görülmektedir. Anayasanın 145 inci maddenin birinci fıkrasının, anayasa değişiklik teklifinde belirtildiği şekilde düzenlenmesi, amaca yönelik bir düzenleme olmaktan uzak olduğu gibi; askerî yargının görev alanını, askerî yargıyı gerekli kılan beklentileri karşılayamayacak derecede daraltıcı ve birçok karışıklıklara sebep verecek niteliktedir. Bu durum, askerî suçların kabul edilen tanımı, unsurları, mevcut uygulama, askerlik hizmet ve gerekleriyle ilgili olarak işlenen askerî suç kavramının kapsamından kaynaklanmaktadır. Örneğin, firar ve izin tecavüzü gibi askerlik hizmetinden kaçmak suretiyle işlenen suçların, işlendikleri yer ve zamana göre, askerlik hizmet ve gerekleriyle işlenip işlenmedikleri değişebilmektedir. Keza; üste ya da amire hakaret, üste ya da amire fiilen taarruz, üstü ya da amiri tehdit, fesat ve askerî isyan gibi askerî itaat ve inkıyadı bozan bir takım askerî suçların da, askerî hizmet ve görevle ilgili olarak işlenip işlenmediklerine göre, basit ve nitelikli halleri bulunmaktadır. Bu suçların bir kısmının askerî yargı yerinde, bir kısmının adli yargı yerinde görülmeleri hâlinde; çoğu kez olduğu gibi, aynı anda birden fazla askerî IV

7 suç işleyen bir kişinin, her bir suçtan dolayı, ayrı ayrı mahkemelerde yargılanması gerekecek; bu da, aynı olayla ilgili farklı yargılamalara, farklı değerlendirme ve kabullere yol açabilecektir. Kaldı ki; belirtilen bu suçların basit mi, yoksa nitelikli hâl kapsamında mı? işlendikleri, toplanan delillere göre ve çoğu durumda kovuşturma aşamasında belirlenebildiğinden, görev alanının bu şekilde ayrılması, yargılamanın uzamasına ve adaletin gecikmesine sebep olacaktır. Bunun yanında; adli yargının, askerî suçları yargılama konusunda ne kadar hazırlıklı olduğu da iyi değerlendirilmelidir. Diğer taraftan, askerlik hizmeti ve görevi diğer kamu görevlerinden farklılık arz etmekte, mevcut hiyerarşik yapı, astlık-üstlük ilişkisinde mutlak itaate dayanan bir ilişkiyi zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, asker kişilerin askerî hizmet ve görevde olmasalar bile statülerinden kaynaklanan karşılıklı yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu bağlamda, astın üstüne karşı birlik dışında işlediği hırsızlık, güveni kötüye kullanma, cinsel taciz vb. gibi suçların mevcut askerî disiplini bozmadığı düşünülemez. Yine üstün, statüsünden kaynaklanan askerî otoritesinin, görevinin dışında ve askerî mahal haricinde astları üzerinde devam etmeyeceğinin kabulü de hayatın olağan akışına uygun değildir. Bu nedenle, askerliğin gereği olan bir kısım farklılıklar, asker kişiler yönünden suçun ister askerî mahalde, isterse askerî mahal dışında işlenmiş olması nedeniyle yargılamanın farklı yargı yerlerinde görülmesini gerektirmez. Bu durumun Ordu disiplinine ve kamu düzenine ne gibi etkiler yapacağı iyi düşünülmelidir. Yine, kışla içerisinde asker kişinin asker kişiye karşı işlediği her türlü suç, askerî yargı organları tarafından soruşturulmalı ve kovuşturulmalıdır. Mevcut Anayasal ve yasal düzenlemelerle; asker kişilerin, askerî suçları, askerî mahalde, asker kişiler aleyhine veya askerlik hizmet ve gerekleriyle ilgili olarak işledikleri suçlar askerî yargıya tabi olup; bunda tamamen askerî kışla düzen ve disiplini ile hizmet gerekleri gözetilmiş bulunmaktadır. Asker kişiler tarafından işlenen askerî suçların, askerî mahalde veya askerlik hizmet ve gerekleriyle işlenmiş olan suçların askerî yargı yerinde görülmesinin çok doğal bir husus olduğu gözetilmelidir. Uluslararası belgelerde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarında bu konuda yapılmış bir eleştiri bulunmamaktadır. Şayet, askerî yargı sisteminden kaynaklanan ve adil yargılanma hakkının ihlal edilmesi sonucunu doğurabilecek bazı nedenlerden dolayı endişe duyuluyor ise, öncelikle bu nedenlerin ortadan kaldırılmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması; buna karşılık, askerî V

8 kışlanın düzeni, mahremiyeti ve disiplini gibi askerlik hizmet gereklerinin feda edilmemesi gerekmektedir. Teklifin madde gerekçelerinde belirtilen Anayasa Mahkemesinin tarihli ve 1994/2-76 sayılı kararında, sırf askerî suçlar yönünden bir değerlendirme yapılmadığı, siviller tarafından da işlenebilen askerî suç benzerleri nin irdelendiği görülmektedir. Yukarıda zikredilen 5530 ve 5918 sayılı Kanunlarla sivillerin barış zamanında askerî mahkemelerde yargılanmalarına son verilmiş olduğundan, bu değerlendirmenin bir hükmü kalmamıştır. Kaldı ki; savaş haricinde sivil kişilerin askerî mahkemelerde yargılanamayacaklarına ilişkin olarak getirilmek istenilen düzenleme de sorunu tamamen çözmektedir. Yine, gerekçede ifade edilen Anayasa Mahkemesinin tarihli ve 96/74-98/45 sayılı kararında da, askerî mahkemelerin görev alanının askerî hizmetlerin yürütülmesindeki özellikler, disiplinin korunması, asker kişilerin astlık-üstlük ilişkileri dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği belirtilmektedir. Anayasa Değişiklik Teklifindeki maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarıyla, savaş hâli dışında sivil kişilerin askerî mahkemelerde yargılanmaları yasaklanmakta, sivil kişilerin hangi hâllerde askerî mahkemelerde yargılanacaklarına ilişkin olarak mevcut düzenlemede kanuna bırakılmış olan sınırlı yetki tamamen kaldırılmakta, sıkıyönetim hâlinde de, askerî mahkemelerin sivil kişileri yargılamaları engellenmektedir. Bu konudaki takdir ve değerlendirmelerin TBMM ne ait olduğunda kuşku bulunmamakla birlikte; Anayasa nın 122 nci maddesinde sıkıyönetim hâlinin düzenlenmiş olması ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu'nda, sivil kişilerin, bu Kanun un 15 inci maddesinde belirtilen suçlar bakımından sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanmalarının öngörülmesi karşısında, sivil kişilerin sıkıyönetim hâlinde bu suçlar bakımından hangi mahkemelerde yargılanacakları belirsiz kalmaktadır. Diğer taraftan, sivil kişilerin askerî mahkemelerde yargılanmalarının tamamen yasaklanmasına ilişkin olarak teklif edilen 145 inci maddenin ikinci fıkrasının aynen korunması hâlinde; suçu işlediği tarihte asker kişi olan ve işledikleri askerî suçlardan dolayı askerî mahkemelerde yargılanmakta olan, subay, astsubay, erbaş, er ve diğer asker kişilerin, terhis, istifa, emeklilik ve diğer işlemlerle askerlikle ilişiklerinin kesilmesi sonrasında sivil kişi hâline gelmeleri durumunda, askerî mahkemelerin bu kişilerle ilgili yargılama görevlerinin devam edip etmeyeceği hususunun tartışmalı hâle geleceği dikkate alınarak, ikinci VI

9 fıkraya bu konudaki tartışmalara engel olacak şekilde bir ilave yapılması gerekmektedir. Son fıkrayla getirilen ve askerî yargı organlarının kuruluş ve işleyişinde esas alınması öngörülen ölçütlerden askerlik hizmetinin gerekleri ölçütünün maddeden çıkartılması, mahkemelerin bağımsızlık ve hâkimlik teminatı ilkeleri bakımından olumlu olarak değerlendirilmektedir. T.C.Anayasası nın 145 inci maddesine ilişkin Anayasa Değişiklik Teklifi kapsamında, Askerî Yargıtay Genel Kurulunca benimsenen yukarıdaki düşünceleri, derginin önsözünü yazma fırsatı içinde açıklamayı bir görev sayıyorum. Dergimizin yargı camiasına yararlı olmasını diler, bu sayının yayıma hazırlanmasında emeği geçen başta Askerî Yargıtay Genel Sekreteri Hâkim Kd. Albay Hasan DENGİZ olmak üzere, Yayın Kurulu Yazı İşleri görevini de üstlenen Genel Sekreterlik Yz.İşl.Müdürü Salih ERGEN, Yz.İşl.Md.Yrd. Selen GÜRAL ve Uzman S.Selçuk ULUKÜRÜZ e teşekkür ederim. Ahmet ALKIŞ Hâkim Tuğgeneral Askerî Yargıtay Başkanı VII

10 VIII

11 İ Ç İ N D E K İ L E R SAYFA NU. ALFABETİK KAVRAM FİHRİSTİ XI - XIX İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURUL KARARI 1-8 ASKERÎ CEZA KANUNU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR ASKERÎ MAHKEMELERİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR TÜRK CEZA KANUNU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR SAYILI KANUN İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR IX

12 X

13 ALFABETİK KAVRAM FİHRİSTİ - A - SAYFA NU. Adli gözlem yapılmadan akıl hastalığına ilişkin mütalaa verilmesi Aleyhe bozmama zorunluluğu Arkadaşının bir şeyini çalmak ASCK.'nın 146'ncı maddesi kapsamındaki suçlarda uzlaştırma yoluna gidilemeyeceği Askerî Ceza Kanununun tekerrür hükümlerinin yürürlükten kalkması olgusu Askerî cezaevinden altı günden daha fazla süre ile kaçmak Askerî cezaevinden kaçan tutuklunun suçunun ani suç olduğu Askerî cezaevinden kaçmak suçunda cezanın tayini Askerî eşyayı kaybetmek Askerî kantin faaliyetinin askerî hizmet olduğu Askerî mahkemede yargılamayı gerektiren ilginin kesilmesi Askerî mahkemelerin genel görevi Askerî suça bağlılık Askerî suça bağlılık halinde görev... 3 Askerliğe ait belgeleri yok etmek Askerlik yükümlülüğünün sona erme zamanı... 21, 25 ASMKYUK'da itirazın süreye tabi tutulduğu Asta hakaret Avukatlık asgari ücret tarifesi B - Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma Beraat hükmünün sanık yararına vekâlet ücreti yönünden temyizi XI

14 Beraat hükmünün temyizi Bilinçli taksir , 341, 350 Bir haftalık itiraz süresinin hak düşürücü nitelikte olduğu Biri diğerinin eyleminin mağduru durumundaki sanıkların ortak müdafiiliği Birliğine dönerken yakalanma Bozma sonrası yürürlüğe giren yasa hükmünden etkilenmiş direnme kararına yönelik temyizin Daireler Kurulunda inceleneceği Bozmanın sirayeti Bozmaya eylemli uyma Bozmayı gerektirmeyen hata - Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma tedbiri C - Ç - Ceza ehliyeti D - Dava şartı İzin Dava zaman aşımı Dava zaman aşımı nedeniyle düşme kararının temyizinde sanığın hukuki menfaati Dava zaman aşımı söz konusu ise delil değerlendirmesi yapılmayacağına dair Davanın konusu , 252 Direnme hükmü Duruşma tutanağında farklı askerî hâkim adı yazılması Düzelterek onama E - Emre itaatsizlikte ısrar - Askerî kimlik kartının emanet verilemeyeceğine dair emir XII

15 Emre itaatsizlikte ısrar - Askerî lojmanlarda cep telefonu bulundurma Emre itaatsizlikte ısrar - Askerî sosyal tesiste cep telefonu bulundurmak Emre itaatsizlikte ısrar - Askıya alınmış durumdaki SIM Kart bulundurma Emre itaatsizlikte ısrar - Cezaevi nöbet yerinde cep telefonu ile konuşmak Emre itaatsizlikte ısrar - Hediye amacıyla alınmış cep telefonunun nizamiyede ele geçmesi Emre itaatsizlikte ısrar - Kamu hizmet binasında sigara içmek Emre itaatsizlikte ısrar - Nöbet hizmetini yerine getirmemek Emre itaatsizlikte ısrar - Reçetesiz ilaç kullanmak Emre itaatsizlikte ısrar - SIM Kart bulundurma Emre itaatsizlikte ısrar - Yat ve sürün emri Evrakta sahtekarlık suçu Eylem bütünlüğü içinde işlenen askerî yargıya ve adli yargıya tabi suçlar , 167 Eylemlerin amaçta birlik nedeniyle tek suç olarak kabul edilmesi Emre itaatsizlikte ısrar - Askerî kimlik kartının emanet verilemeyeceğine dair emir Emre itaatsizlikte ısrar - Askerî lojmanlarda cep telefonu bulundurma Emre itaatsizlikte ısrar - Askerî sosyal tesiste cep telefonu bulundurmak Emre itaatsizlikte ısrar - Askıya alınmış durumdaki SIM Kart bulundurma Emre itaatsizlikte ısrar - Cezaevi nöbet yerinde cep telefonu ile konuşmak Emre itaatsizlikte ısrar - Hediye amacıyla alınmış cep telefonunun nizamiyede ele geçmesi Emre itaatsizlikte ısrar - Kamu hizmet binasında sigara içmek Emre itaatsizlikte ısrar - Nöbet hizmetini yerine getirmemek XIII

16 Emre itaatsizlikte ısrar - Reçetesiz ilaç kullanmak Emre itaatsizlikte ısrar - SIM Kart bulundurma Emre itaatsizlikte ısrar - Yat ve sürün emri Evrakta sahtekarlık suçu Eylem bütünlüğü içinde işlenen askerî yargıya ve adli yargıya tabi suçlar , 167 Eylemlerin amaçta birlik nedeniyle tek suç olarak kabul edilmesi F - Firar suçlarında dava zaman aşımının başlangıcı... 21, 25 Firar suçunda askerliğe elverişliliğin saptanması Fırsat eğitimi G - Gerekçeli hükümdeki yanlışlığın düzelterek onama yoluyla giderilemeyeceği Geri dönen kaçakların cezalarından indirim Gıyabi tutuklama müzekkeresinin dava zaman aşımını keseceği Görev konusunun önceliği Görevi kötüye kullanma suçlarında kişi mağduriyeti, kamu zararı, haksız kazanç sağlamak unsurlarının oluşmaması H - Hizmete ilişkin emir Hukuki çıkarın ihlali şartına bağlı temyiz Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - Bozmanın sirayeti Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - Erteleme müessesesi ile mukayese edilmesi Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - İnfazı tamamlanmış hükümler XIV

17 Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - İtiraz aşamasında dava zaman aşımının dolması, kanun yararına bozma Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - İtiraz ve kapsamı Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - Kesintisiz suç sürerken önceki mahkûmiyetin kesinleşmesi durumu Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - Menfaat yokluğu nedeniyle itirazın reddi Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - Önceki mahkûmiyet , 359 Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - Önceki mahkûmiyete rağmen duruşma açılarak karar verilmesi halinde yasa yolunun itiraz olduğu Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - Önceki mahkûmiyetin esasen vaki olmamış sayılması Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - Sabıka kaydının silinme koşullarının oluşup oluşmadığı , 288 Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - Uyarlama davası , 296 Hükmün gerekçesi ve hüküm fıkrasının içereceği hususlar Hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar İ - İcbar suretiyle irtikap İçtihatları Birleştirme Kuruluna başvuru yöntemi... 3 İdari izne rastlayan temyiz süresinin bitimi İdari tasarruflardaki değişikliklerin oluşmuş suçlara etkisi İdari tasarruflardaki değişikliklerin yargılamanın yenilenmesi sebebi olmayacağı İddianamenin iadesi İhmal suretiyle görevi kötüye kullanmak , 149 İhmali eylemlerde dava zaman aşımı süresinin başlangıcı XV

18 İki ayrı emre itaatsizlikte ısrar suçu , 369 İrtibat İstihkak tabancanın kaybı İstinabe işlemi sırasında görevlendirilen müdafiin görevinin o işlemle sınırlı olduğu İstinabe mahkemesinde bağışık tutulma isteminin sorulmaması İstinabe mahkemesinde sanık ve tanıkların aynı gün farklı oturumlarda dinlenmesi İşlenemez suç İzin tecavüzü suçunda mazeret J - Jandarma görev K - Kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret Kantinde görevli erin görevli memur olarak kabul edilmesi gerektiği Kanun yararına bozma Katılan vekilinin dava dosyasının suretinin adresine gönderilmesi talebi Kaybolmuş eşyayı tasarruf Kesintisiz suç M - Mahkûmiyet hükmünün infazı Mala zarar vermek Memuriyet görevini ihmal , 145 Memuriyet nüfuzunu kötüye kullanmak , 129 Müşterek delillerin birlikte değerlendirme zorunluluğu. 167 Müteselsil suçlarda dava zaman aşımı XVI

19 - N - Nöbet yeri defterinde silinti ve kazıntı yapılarak fena niyetle tahrip O/Ö - Oda hapsi ceza yerinden kaçmak... 65, 68 Olaya aydınlatmaya yetecek sayıda tanık dinlenmesi Önleme araması Öz vakıanın tespiti P - Psikiyatri uzmanı bilirkişinin duruşmada yetkisini aşması R - Resmi belgede sahtecilik S/Ş - Sahtecilik suçlarında aldatma yeteneği Sigara yasağı konusunda emir Silahı ile dikkatsizlik ve tedbirsizlik eylemi Silahla üste fiilen taarruz SMK'lı raporlarda muayene zorunluluğu Son sözün hazır bulunan sanığa verilmesi Soruşturma evresindeki beyana ikrar kıymeti tanınması Suçtan zarar görenin temyizi Suçun müteaddit şahıslar tarafından herkesin gözü önünde birlikte işlenmesi Suçun müteaddit şahıslar tarafından toplu olarak işlenmesi XVII

20 - T - Takdiri indirim Taksir ile bilinçli taksir arasındaki fark Taksirli suçta kullanılan askerî silahın sanığa teslim edilmiş olmasının gerekmediği Tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin kararlara yönelik itirazın en yakın askerî mahkemede inceleneceği Tekerrür Ticaret yapmak Toplu asker karşısı TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği değişikliğinin sanığın hukuki durumuna etkisi TSK'da görevli sivil personelin toplu asker kavramına dahil kişilerden olup olmadığı Tutuklulukta geçen sürenin mahkûmiyet süresini aşması durumunda infaz şekli Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun U/Ü - Ülke sınırları dışındaki askerî birlikten firar Üste fiilen taarruz - İki ayrı üstünü öldürmek Üste fiilen taarruz - Saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli şeyler Üste hakaret Üste mukavemet Üste saygısızlık Üstü tehdit V - Vekâlet ücreti XVIII

21 - Y - Yabancı ülkeye firar... 40, 48 Yabancı ülkeye firar suçunda mazeret Yitirilmiş, sahipsiz eşya Yurt dışı izni Yurt dışında yüksek lisans eğitimi sırasında firar Z - Zincirleme suç , 369, 373 Zor alım davasının asıl suç için öngörülen zaman aşımı süresine tabi olduğu Zor alım talebinin duruşmalı olarak yapılacağı Zorunlu müdafii , 231 Zorunlu müdafiin görevinin sona ermesi XIX

22

23 ASKERÎ YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARLARI

24

25 ASKERÎ YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI Esas No. : 2009/1 Karar No. : 2009/1 Karar Tarihi : Ö Z E T Askerî Yargıtay Dairelerinin Askeri suça bağlılık halinde görev konusundaki içtihatları arasında aykırılık bulunduğuna ve bu aykırılığın giderilmesi gerektiğine ilişkin olarak Yerel Askerî Mahkeme Kıdemli Hâkimi tarafından yapılan istemin, Başvuranın Askerî Yargıtay Daire kararları arasında aykırılık bulunmasını Kurul önüne getirme konusunda yetkili olmaması nazara alınarak, içtihatları birleştirme yoluna gitmeye gerek bulunmadığı hakkında. KONU : Askerî Yargıtay Dairelerinin, astının veya üstünün ya da arkadaşının bir şeyini çalmak (ASCK nın 132 nci maddesi) ile banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması (5237 sayılı TCK nın 245 inci maddesi) suçlarının beraber işlendiği dava dosyaları ile ilgili olarak, Askeri suça bağlılık halinde görev konusundaki içtihatlarında aykırılıklar bulunduğuna, bazı daire kararlarında bağlılık kuralı uyarınca askerî mahkemelerin görevli olduğu belirtilirken, bazı daire kararlarında ise sanığın terhis olması ile birlikte askeri suç olmayan banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu yönünden askerî mahkemede yargılamayı gerektirir ilginin kesilmesi nedeniyle adliye mahkemelerinin görevli olduğunun karara bağlandığına, bu durum itibarıyla aykırı daire içtihatlarının uygulama birliğinin sağlanması açısından 1600 sayılı Askerî Yargıtay Kanunu nun 31 inci maddesi gereğince, sanık terhis olsa dahi askerî mahkemenin görevinin devam ettiğine dair olan içtihatlar doğrultusunda birleştirilmesi isteminden ibarettir. BAŞVURUDA BULUNAN : Hava Eğitim Komutanlığı Askerî Mahkeme Kıdemli Hâkimi BAŞVURANIN İSTEMİ : Hava Eğitim Komutanlığı Askerî Mahkemesinin tarihli ve 2009/496 Ü.G. sayılı yazısında; Ter.Hv.Er S.G. hakkında 3

26 arkadaşının bir şeyini çalmak ve banka kartını kötüye kullanmak suçlarından Askerî Mahkemelerince verilen mahkûmiyet kararlarının Askerî Yargıtay 1 inci Dairesinin tarihli ve 2009/ E.K. sayılı kararı ile bozulduğunu, bozma ilamında sanığın terhis olması durumunda asker kişi sıfatının sona ereceği ve banka kartını kötüye kullanmak suçundan ilgi kesilerek askerî mahkemenin görevinin sona ereceğinin belirtildiğini, Askerî Yargıtayın arkadaşının bir şeyini çalmak ve banka kartını kötüye kullanmak suçlarının beraber işlendiği suç dosyaları ile ilgili içtihatlarında aykırılıklar bulunduğunu, bazı daire kararlarında askerî mahkemelerin görevli olduğu belirtilmesine karşın, bazı dairelerin sanığın terhis olması ile birlikte askerî mahkemelerin görevsiz olduklarını ilamlarında belirttiklerini, Askerî Yargıtay 1 inci Dairesinin 2008/ E.K., 2009/ E.K., 2 nci Dairesinin 2008/ E.K., 3 üncü Dairesinin 2009/ E.K., 4 üncü Dairesinin 2008/ E.K. sayılı kararlarının sanığın terhis olması durumunda askerî mahkemenin görevsiz olduğu şeklinde olduğunu; buna karşın, Askerî Yargıtay 2 nci Dairesinin 2009/ E.K., 3 üncü Dairesinin 2008/ E.K., 2008/ E.K. sayılı kararlarının sanık terhis olsa dahi askerî mahkemenin görevli olduğu şeklinde olduğunu, Arkadaşının, üstünün veya astının banka kartını sahibinden habersiz olarak çalarak bu kart ile para çekerek kendisine menfaat temin eden sanıkların bu eylemlerinin iki ayrı suç olarak değerlendirildiğini, sanıkların her iki suçu çok kısa zaman aralığı içinde işleyebildikleri gibi birkaç gün sonra da işleyebilmekte olduklarını, çalınan kart ile çekilen para arasında mağdur bakımından doğrudan bağlantı bulunduğunu, her iki suçun mağdurunun da aynı kişiler olduğunu, aynı şekilde her iki suçun sanığının da bir kişi olduğunu, görevsizlik kararı verilmesi halinde sanığın eylemlerinin bölüneceği ve yargılama yerinin de değişeceğinin açık olduğu, her iki suçla ilgili davalara askerî mahkemede bakılması halinde eylemleri faile ve fiile bağlı olarak değerlendirecek olan askerî mahkemenin adalete daha uygun karar vereceğini, cezayı kişiselleştireceğini, yargılamanın daha çabuk sonuçlanacağını, yargılamanın ekonomik olacağını ve sonuçta adil yargılamanın gerçekleşeceğini, sanığın savunma hakkına herhangi bir kısıtlama getirilmesinin de söz konusu olmadığını, sanığın eylemleri arasında hukuki bağlantı bulunduğunu, bu sebeplerle bu tür davalarda sanık terhis olsa dahi askerî mahkemenin görevinin devam etmesi gerektiği kanaatinde olduğunu, 4