Ekonomi I. Ne Öğreneceğiz?? Ne Öğreneceğiz?? Tüketicilerin neden öyle davrandıkları ve neden fiyatı düşen bir maldan normal olarak daha fazla,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ekonomi I. Ne Öğreneceğiz?? Ne Öğreneceğiz?? Tüketicilerin neden öyle davrandıkları ve neden fiyatı düşen bir maldan normal olarak daha fazla,"

Transkript

1 Ekonomi I Tüketici Teorisi Ne Öğreneceğiz?? Tüketicilerin neden öyle davrandıkları ve neden fiyatı düşen bir maldan normal olarak daha fazla, fiyatı yükselen bir maldan da daha az aldıklarıyla ilgileneceğiz. Bu durum bazen talep kanunu olarak adlandırılır. Ne Öğreneceğiz?? Tüketici davranışlarını açıklayan iki yaklaşım vardır; marjinal fayda teorisi ve kayıtsızlık eğrisi analizi. Tüketici davranışı teorisi, tek bir mala ilişkin talep eğrisinin belirlenmesinde kullanılır

2 Tüketici Davranışları Talebi tüketicilerin, arzı da üreticilerin davranışları belirlemektedir. Bu yüzden piyasa ekonomisinin işleyişini anlamak için tüketici ve üretici davranışları incelenmelidir. Tercih ve Fayda Teorisi Kural: Đnsanlar daha fazla değer verdikleri mal ve hizmetleri tercih ederler. Tüketiciler çeşitli mal ve hizmetler arasında yaptıkları tercihi ve seçimi açıklamak üzere fayda (utility) kavramı geliştirilmiştir. Fayda: Mal ve hizmetlerin tüketiminden elde edilen bir tatmin, haz ve zevk olarak tanımlanabilir. Buna ilaveten tüketicilerin farklı mal ve hizmetler arasındaki sıralamalarını da etkiler. Fayda Fayda psikolojik bir kavramdır. Đnsanın doğasından dolayı sübjektif bir kavram olması onun direk ölçülmesini engellemektedir. Dolaylı ölçümler yapılmaktadır.

3 Fayda Đktisadi olarak, tüketicinin amacı elde edeceği faydayı maksimize etmeye çalışmasıdır. Bundan dolayı iktisatta fayda max. dayalı tüketici teorisi geliştirilmiştir. Marjinal Fayda Teorisi Bu teori, belirli bir malın tüketiminden elde edilen tatmin ya da faydanın, fiziksel birimlerin ölçüldüğü gibi ölçülebileceği varsayımına dayanır. Marjinal Fayda Teorisi Teoriyi geliştiren Alfred Marshall, faydanın ölçülmesinde kullanılmak üzere util adını verdiği hayali bir birim ortaya atmıştır

4 Marjinal Fayda Teorisi Buna göre eğer bir kişi; -çikolata yediğinde 30 util, -bir paket cips yediğinde 15 util tatmin sağlıyorsa, farklı tatmin düzeyleri arasında bir karşılaştırma yapılabilecek ve genel tatmin düzeyine ilişkin bir ölçü elde edilmiş olacaktır. Marjinal Fayda Teorisi Bu yaklaşım, faydanın ölçümünde asıl sayıları kullandığı için asıl sayılar yaklaşımı ya da (kardinalist yaklaşım) olarak adlandırılır. Toplam fayda Toplam fayda; belirli bir zaman içinde tüketilen belirli bir malın bütün birimlerinden elde edilen toplam tatmindir.

5 Toplam fayda Belirli bir zaman içinde, örneğin bir hafta içinde, tüketilen x malını örnek alırsak, tüketilen miktar arttıkça toplam fayda da artacaktır. Toplam fayda Ancak toplam faydanın düşmeye başladığı bir nokta vardır Bizim örneğimizde bu durum tüketilen dördüncü birimden sonra ortaya çıkmaktadır. Marjinal Fayda Marjinal fayda Bir malın son birimini tüketmenin toplam faydaya eklediği miktardır.

6 Marjinal Fayda Tabloda gördüğümüz gibi, tüketilen miktar arttıkça marjinal fayda düşmektedir. Beşinci ve altıncı birimlerde marjinal fayda negatiftir. Azalan Marjinal Fayda Kanunu Tüketilen her ilave birimin toplam faydaya katkısının bir öncekinden daha az olduğunu ifade eder. Azalan Marjinal Fayda Kanunu Bir birim x malı 30 birim tatmin sağlarken, ikinci birimin sağladığı tatmin 16 birime düşmekte, beşinci birime kadar bu böyle sürmektedir. Beşinci birimin tüketimi toplam faydayı azaltmıştır. Beşinci birimden elde edilen marjinal fayda negatiftir yani ilave tüketim fayda sağlamadığı gibi tatmin düzeyimizi azaltmıştır.

7 Tüketici dengesi Tüketici dengesi toplam faydanın maksimum olduğu mal bileşimidir. Tüketici dengesi birçok varsayım altında ele alınır. Bu varsayımlara göre bireyler: 1. Sınırlı gelire sahiptir; 2. Rasyonel davranırlar; 3. Gelir kısıtı altında toplam faydalarını maksimize etmeyi amaçlarlar Tüketici dengesi Bireysel tüketicilerin dengede olması için; gelirleri ve mal fiyatları veri iken, harcamalarını x malından y malına kaydırarak toplam faydalarında hiçbir artış sağlayamaz durumda olmaları gerekir Tüketici dengesi Bu ise, tüketilen her bir mal için, marjinal fayda fiyat oranının birbirine eşit olması halinde gerçekleşir. Bu durumu şöyle ifade edebiliriz: MU= marjinal fayda P = fiyat x,y,n = tüketilen mallar MU MU x y = P x P y MU = n P n

8 Tüketici dengesi Eşitliğe göre; tüketici dengesi, tüketilen bütün malları hesaba katarak, x malına harcanan son liranın marjinal faydası y malına harcanan son liranın marjinal faydasına, o da n malına harcanan son liranın marjinal faydasına eşit olmalıdır. Tüketici dengesi Bu gerçekleştiğinde, artık tüketici için harcamalarını yeniden dağıtarak toplam faydasını arttırmak mümkün değildir. Bir başka deyişle, yukarıdaki koşul sağlandığında, tüketici gelirini maksimum faydayı elde edecek şekilde dağıtmış demektir MU x P x = MU y P y = MU n P n Faydanın Max Edilmesi Elbisenin Marjinal Faydası Elbisenin Fiyatı Gıdanın Marjinal Faydası Gıdanın Fiyatı MU (elbise) P(elbise) MU(gıda) P(gıda) MU (elbise) MU(gıda) P(elbise) P(gıda) Elbisenin fiyatı artarsa ikinci denklem ilkinden büyük olur. Dengenin sağlanması için, daha az elbise alınması gerekir.

9 Kayıtsızlık Analizi Oldukça soyut ve sübjektif bir düşünceye dayanan tüketici davranışlarına marjinal fayda yaklaşımı, faydanın ölçülmesinin mümkün olmaması nedeniyle eleştirilmiştir lu yıllarda aralarında John Hicks in de yer aldığı bazı iktisatçılar tüketici davranışlarına ordinalist yaklaşımı geliştirmiştir. Kayıtsızlık Analizi Buradaki temel düşünce, tüketicilerin faydayı ölçemeseler bile, tercihlerini sıralayabilecekleri, örneğin mal bileşimi A yı mal bileşimi B ye tercih edebilecekleridir. Tercihlerin sıralanması faydanın ölçülmesini gereksiz kılmış ve geliştirilen teori kayıtsızlık analizi olarak tanınmıştır. Kayıtsızlık Eğrileri Eğer yine x ve y malışeklinde iki mal tüketildiğini varsayarsak, iki malın aynı doyumu sağlayan çeşitli bileşimlerini gösteren bir kayıtsızlık şedülü oluşturabiliriz.

10 Kayıtsızlık Eğrileri Arkadaki tabloda yer alan bilgileri şekil üzerinde aktardığımızda, A,B,C ve D noktalarında ya da bunlar arasındaki herhangi bir noktada tüketici aynı doyumu sağlamaktadır. Kayıtsızlık eğrisi, tüketiciye aynı doyumu sağlayan bütün mal bileşimlerini birleştiren çizgi olarak tanımlanabilir. Kayıtsızlık Eğrileri Özellikleri 1. Kayıtsızlık eğrileri orijine doğru dışbükeydir, orijine doğru bombelidir Kayıtsızlık Eğrileri Özellikleri Aynı fayda düzeyini korurken, tüketicinin bir maldan daha fazla tüketebilmek için diğerinden fedakarlık etmeye razı olduğu miktarın ölçüsü marjinal ikame oranı olarak adlandırılır ve kayıtsızlık eğrisi boyunca bu ölçü değişir Tüketici bir maldan daha fazla elde ettikçe (burada x), onu elde etmek için diğer maldan (burada y) vazgeçmeye razı olduğu miktar giderek azalacağı için, iki mal arasında azalan marjinal ikame oranı söz konusudur.

11 Kayıtsızlık Eğrileri Özellikleri 2. Şekilde görüldüğü gibi bir kayıtsızlık paftası da oluşturabiliriz Kayıtsızlık Eğrileri Özellikleri Şekilde sadece üç tane bulunmasına rağmen sayısız miktarda kayıtsızlık eğrisi çizilebilir. Orijinden sağa doğru, yani IC1 den IC2 ye doğru gittikçe kayıtsızlık eğrileri daha yüksek fayda ya da doyum düzeyini gösterir. Çünkü sağa doğru kaydıkça mal bileşimleri her iki maldan da daha fazla birimi içerecektir. Bu da daha fazla fayda ya da doyum elde edileceğini ifade eder. Kayıtsızlık Eğrileri Özellikleri Bu yaklaşımda, tüketici teorisine kardinalist yaklaşımdan farklı olarak, elde edilen doyumun sayısallaştırılması yoluna gidilmemektedir

12 Kayıtsızlık Eğrileri Özellikleri 3. Kayıtsızlık eğrileri kesişemez. Kayıtsızlık Eğrileri Özellikleri Çünkü böyle bir durum tüketici tercihlerinde bir tutarsızlık ya da irrasyonellik olduğu anlamına gelir. Örneğin x ve y mallarının Şekil (b) de A, B ve C olarak tanımlanan üç bileşimini tüketici şu şekilde sıralamış olsun: A>B B>C Tüketici tercihlerinin rasyonel olduğu varsayımıyla; A>C yazabiliriz. Eğer bu varsayım doğru ise, kayıtsızlık eğrileri kesişemez. Ancak eğer tüketici tercihleri tutarlı değilse, Şekil (b) de olduğu gibi kesişebilir Bütçe Doğrusu Kayıtsızlık eğrileri tüketicinin x malı ve y malına ilişkin tercihlerini gösterir ancak bize hangi mal bileşiminin seçileceği konusunda bir şey söylemez. Tüketicinin davranışı elde ettiği gelir düzeyi ve malların fiyatlarıyla sınırlıdır.

13 Bütçe Doğrusu Geliri ve mal fiyatları veri iken, tüketici için ulaşılabilecek bütün mal bileşimlerini bütçe doğrusu ya da tüketim olanakları doğrusu bize gösterir. Bütçe Doğrusu Nasıl Elde Edilir? Örneğin tüketicinin bir hafta içinde her iki mal için harcayabileceği 100 TL i olsun. Tabloda 100 TL nin tamamının harcandığı varsayımıyla, fiyatı 20 TL olan x malı ve fiyatı 10 TL olan y malının mümkün bileşimlerini göstermektedir. Şekilde ise bu bileşimlerin oluşturduğu bütçe doğrusu çizilmiştir. Bütçe Doğrusu Nasıl Elde Edilir? Tüketici A noktasında y malından 10 birim satın alabilmiş ancak x malından hiç alamamıştır. F noktasında ise 5 birim x malı satın alabilmiş, hiç y malı alamamıştır. Bütçe doğrusu üzerinde A ile F arasındaki diğer noktalar, tüketicinin satın alabileceği x ve y malı bileşimlerini gösterir.

14 Bütçe Doğrusu Nasıl Elde Edilir? Bütçe doğrusunun üzerinde ve sağında kalan noktalar tüketicinin ulaşamayacağı mal bileşimleridir. Bütçe doğrusunun eğimi iki malın göreli fiyatları tarafından belirlenir. KAYITSIZLIK ANALĐZĐNE GÖRE TÜKETĐCĐ DENGESĐ Gelirinin mümkün kıldığı en yüksek doyum düzeyine ulaştığında, yani bütçe doğrusu mümkün olan en yüksek kayıtsızlık eğrisine teğet olduğunda tüketici dengededir. KAYITSIZLIK ANALĐZĐNE GÖRE TÜKETĐCĐ DENGESĐ Bu teğet noktasında bütçe doğrusunun eğimi (iki malın göreli fiyatları tarafından belirlenir) kayıtsızlık eğrisinin eğimine (marjinal ikame oranı) eşittir IC2 kayıtsızlık eğrisinin AB bütçe doğrusuna teğet olduğu noktada (E noktası) tüketici mümkün olan en yüksek doyuma ulaşmıştır. Bu noktada marjinal ikame oranı iki malın göreli fiyatlarına eşittir.

15 Gelirdeki Değişmenin Etkisi Gelirdeki bir artış, x ve y fiyatlarının değişmediği varsayımı altında, bütçe doğrusunun kendisine paralel sağa doğru kaymasına neden olur. Böylece tüketici her iki maldan da daha fazla satın alabilecektir. Gelir Tüketim Eğrisi Göreli fiyatların sabit kaldığı varsayım altında, gelir değiştiğinde iki malın tüketim miktarlarının nasıl değiştiğini gösterir. Bütçe doğruları ile ulaşılabilecek en yüksek kayıtsızlık eğrileri arasındaki teğet noktalarını birleştiren çizgidir. Fiyattaki Değişmenin Etkisi Eğer gelir sabitken, mal fiyatlarından biri değişirse bütçe doğrusu kendi etrafında döner x malı fiyatı düştüğünde, tüketici E1 noktasından E2 noktasına kayarak daha yüksek bir doyuma ulaşabilir. Fiyat değişimi sonrası ortaya çıkan bütün denge noktalarını birleştiren çizgi fiyat-tüketim eğrisi olarak adlandırılır.

16 ĐKAME VE GELĐR ETKĐSĐ Đkame etkisi Fiyatının diğer alternatiflerine göre daha ucuzlaması nedeniyle satın alınan ilave mal miktarı ĐKAME VE GELĐR ETKĐSĐ Gelir etkisi Tüketim sepetindeki mallardan birinin ya da daha fazlasının fiyatındaki azalma nedeniyle satınalma gücünde ortaya çıkan artış. ĐKAME VE GELĐR ETKĐSĐ AB bütçe doğrusu ve IC1 kayıtsızlık eğrisi veri iken tüketici a noktasında dengededir. X malı fiyatı düşünce bütçe doğrusu dışarı doğru dönerek AC haline gelir. a noktasından b noktasına hareket Đkame etkisini gösterir.

17 ĐKAME VE GELĐR ETKĐSĐ Burada x ve y mallarının göreli fiyatları değişmiştir, ancak reel gelir sabittir. B noktasından c noktasına hareket gelir etkisini gösterir. Burada göreli fiyatlar sabitken, reel gelir artmıştır. DÜŞÜK MALLAR Diğer malların ucuz ama düşük kaliteli alternatifleri. Reel gelir belli bir eşiği aştığında, tüketiciler bu malları daha pahalı ancak daha kaliteli alternatifleriyle ikame ederler. DÜŞÜK MALLAR Şekil, x malının fiyatındaki azalma sonrasında gelir etkisinin [(b) noktasından (c) ye hareket] ikame etkisine [(a) noktasından (b) ye hareket] ters yönde işlediği durum gösterilmiştir. Đkame etkisi gelir etkisinden daha fazla olduğu için mala ilişkin talep eğrisi hala pozitif eğimlidir

18 GĐFFEN MALI Adını, bazı düşük mallar için talep eğrisinin yukarı doğru eğimli olması gerektiğini ileri süren 19. yüzyıl iktisatçılarından Sir Robert Giffen den almıştır. Giffen malı olabilmesi için söz konusu malın düşük mal olması gerekli ancak yeterli değildir. Aralarındaki tek fark gelir etkisinin ikame etkisini ortadan kaldırmasıdır. Sonuç pozitif eğimli bir talep eğrisidir. TALEP EĞRĐSĐNĐN ELDE EDĐLMESĐ Farksızlık Analiziyle TALEP EĞRĐSĐ elde edilmesi. x malı fiyatı düştüğünde bütçe doğrusu dışa doğru dönerek AB den AC ve AD ye doğru giderken, tüketici de daha yüksek kayıtsızlık eğrilerine ulaşabilir ve daha fazla x malı tüketebilir. Mal fiyatının düşmesi talep miktarının genişlemesine yol açtığı için aşağı doğru eğimli bir talep eğrisi söz konusudur.

Hangi mallar/hizmetler ne miktarda üretilmelidir? Hangi kaynaklar ne kadar kullanılarak üretimde bulunulmalıdır?

Hangi mallar/hizmetler ne miktarda üretilmelidir? Hangi kaynaklar ne kadar kullanılarak üretimde bulunulmalıdır? 3. TERCİH, TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ KURAMLARI Bu bölümde, mikro iktisadın iki önemli yapı taşı üretici ve tüketicinin rasyonel davranışlarının iktisadi olarak nasıl analiz edileceğini öğreneceğiz. Üretici ve

Detaylı

ULUSLARARASI KT SAT NOT: Uluslararas Ekonomik Olaylar: NOT: Uzun Vadeli Sermaye Al mlar : K sa Vadeli Sermaye Al mlar :

ULUSLARARASI KT SAT NOT: Uluslararas Ekonomik Olaylar: NOT: Uzun Vadeli Sermaye Al mlar : K sa Vadeli Sermaye Al mlar : ULUSLARARASI İKTİSAT Az gelişmiş ülkeler kalkınma açısından dışa bağımlıdırlar. Üretim yapabilmek için dışardan mal ve hizmet satın almalıdır. 1980 lerden sonra küreselleşme ortaya çıkmıştır. Dünyadaki

Detaylı

2. PİYASA ve FİYAT. 2.1 Piyasa Çeşitleri. 2.1.1 Tam Rekabet Piyasası

2. PİYASA ve FİYAT. 2.1 Piyasa Çeşitleri. 2.1.1 Tam Rekabet Piyasası 2. PİYASA ve FİYAT Piyasa kısaca alıcı (talep eden) ve satıcının (arz eden) buluştuğu yerdir olarak tanımlanabilir. Piyasanın herhangi bir sokakta, bir alanda vb. yerlerde yer alması zorunlu değildir.

Detaylı

Ekonomi I FĐRMA TEORĐSĐ. Piyasa Çeşitleri. Tam Rekabet Piyasası. Piyasa yapılarının çeşitli türleri; Bir uçta tam rekabet piyasası (fiyat alıcı),

Ekonomi I FĐRMA TEORĐSĐ. Piyasa Çeşitleri. Tam Rekabet Piyasası. Piyasa yapılarının çeşitli türleri; Bir uçta tam rekabet piyasası (fiyat alıcı), Ekonomi I Tam Rekabet Piyasası FĐRMA TEORĐSĐ Bu bölümü bitirdiğinizde şunları öğrenmiş olacaksınız: Hasılat, maliyet ve kar kavramları ne demektir? Tam rekabet ne anlama gelir? Tam rekabet piyasasında

Detaylı

I. Piyasa ve Piyasa Çeşitleri

I. Piyasa ve Piyasa Çeşitleri DERS NOTU 02 PİYASA TALEP VE ARZ KAVRAMLARI PİYASA DENGESİ Bugünki dersin işleniş planı: I. Piyasa ve Piyasa Çeşitleri... 1 1. Mal ve hizmet piyasaları... 1 2. Faktör Piyasaları... 2 II. Talep Kavramı...

Detaylı

TAM REKABET... 2 1. TAM REKABET...

TAM REKABET... 2 1. TAM REKABET... TAM REKABET... 2 1. TAM REKABET... 2 1.1. ENDÜSTRİ VE FİRMANIN TALEP ESNEKLİĞİ... 2 2. TAM REKABETTE FİRMANIN SEÇİMLERİ... 3 2.1. HASILAT VE KAR... 3 2.2. KARI MAKSİMİZE EDEN ÇIKTI... 4 2.3. KISA DÖNEMDE

Detaylı

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1 Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI Doç.Dr. Yaşar SARI Genel Ekonomi 1 Kaynaklar: Ekonomiye Giriş Prof.Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN Doç.Dr. Ahmet TAYFUN Genel Ekonomi Prof.Dr. Kenan ÇELİK İktisada Giriş Ders Notları

Detaylı

uzman yaklaşımı iktisat Branş Analizi Özden BAYRAM

uzman yaklaşımı iktisat Branş Analizi Özden BAYRAM Branş Analizi iktisat İktisat soruları bir bütün olarak değerlendirildiğinde kolay bir sınavdı denilebilir. Bu anlamda sürpriz bir soru yoktu. Ancak Türkiye ekonomisindeki soruların istatistik bilgiye

Detaylı

MİKRO İKTİSAT. Erkan DEMİRBAŞ Doç.Dr.

MİKRO İKTİSAT. Erkan DEMİRBAŞ Doç.Dr. MİKRO İKTİSAT Erkan DEMİRBAŞ Doç.Dr. 1 BÖLÜM 9 ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÜRÜN: Üretim faktörlerinin (emek, sermaye toprak) üretim sürecine katılmasıyla elde edilen çıktıdır. İMALAT: Hammadde veya yarı mamûllerin

Detaylı

2. ÜNİTE Makro İktisatta Temel Fikirler

2. ÜNİTE Makro İktisatta Temel Fikirler 2. ÜNİTE Makro İktisatta Temel Fikirler 2.1 MAKRO İKTİSATTA DENGE Makro iktisadın ana konusu bir ekonomide istihdam ve gelirin nasıl belirlendiğidir. Konuyu önce kamu kesiminin olmadığı kapalı bir ekonomi

Detaylı

Konu 4 Tüketici Davranışları Teorisi

Konu 4 Tüketici Davranışları Teorisi Konu 4 Tüketici Davranışları Teorisi Hadi Yektaş Uluslararası Antalya Üniversitesi İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı 1 / 93 Hadi Yektaş Tüketici Davranışları Teorisi İçerik 1 2 Kayıtsızlık Eğrisi Analizi

Detaylı

2-KITLIK KANUNU VE EKONOM

2-KITLIK KANUNU VE EKONOM İKTİST GİRİŞ 1-GİRİŞ 18. yy daki Sanayi devrimi soncu 1950 lerde dünya, G.Ü ve GÜ ler diye 2 gruba ayrıldı.dünya nüfusunun yarıdan fazlası GÜ de yaşamaktadır. Osmanlı sanayi devrimine ayak uyduramadığı

Detaylı

FAİZ ORANLARININ BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ 1

FAİZ ORANLARININ BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ 1 FAİZ ORANLARININ BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ 1 Doç.Dr. Nurettin ÖZTÜRK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü Dilek Durgut Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, SBE, İktisat

Detaylı

Kur İnse Ne Olur Çıksa Ne Olur, Bilmem Söylesem mi Söylemesem mi?

Kur İnse Ne Olur Çıksa Ne Olur, Bilmem Söylesem mi Söylemesem mi? GÜNDEM Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2012 Cilt: 49 Sayı: 564 C. M. BAYDUR Kur İnse Ne Olur Çıksa Ne Olur, Bilmem Söylesem mi Söylemesem mi? 5 İktisat bilimi temelde fiyatların veya fiyat mekanizmasının

Detaylı

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10 İKTİSADA GİRİŞ Fayda sağladığında yok olup, biten mallara dayanıksız mallar denir. Bir kararı uygularken vazgeçilen bir başka kararafırsat maliyeti denir. p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2776 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1734 EKONOMİK ANALİZ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2776 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1734 EKONOMİK ANALİZ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2776 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1734 EKONOMİK ANALİZ Yazarlar Prof.Dr. Erol KUTLU (Ünite 1, 6) Yrd.Doç.Dr. Resul YAZICI (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Hasan İSLATİNCE

Detaylı

GENEL EKONOMİ. Öğr. Gör. Yusuf Bahadır Kavas

GENEL EKONOMİ. Öğr. Gör. Yusuf Bahadır Kavas GENEL EKONOMİ Öğr. Gör. Yusuf Bahadır Kavas İktisat=Ekonomi İktisat;Arapça kökenli kasıtlı, bilinçli, ılımlı hareket Günlük dilde Türkçeye tutumluluk olarak geçmiş Ekonomi; eski yunan kökenli (oikonomos/oikos-nomos)

Detaylı

Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002.

Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. BAŞLICA FONKSİYONEL GELİR DAĞILIMI TEORİLERİ VE BÖLÜŞÜM ADALETİ Coşkun Can Aktan ve İstiklal Yaşar

Detaylı

Bölüm 7. Para Talebi. 7.1 Klasik İktisat ve Paranın Miktar Teorisi

Bölüm 7. Para Talebi. 7.1 Klasik İktisat ve Paranın Miktar Teorisi Bölüm 7 Para Talebi Paranın ekonomi üzerindeki etkilerinin anlaşılması için para talebini etkileyen faktörleri, para talebinin istikrarlı olup olmadığını da incelememiz gerekir. Merkez bankalarının para

Detaylı

GENEL EKONOMİ VE MALİ SİSTEM GENEL EKONOMİ. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2011 TSPAKB

GENEL EKONOMİ VE MALİ SİSTEM GENEL EKONOMİ. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2011 TSPAKB GENEL EKONOMİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

Kentsel Dönüşüm Kanunu ve Yeniden İmar Süreci Üzerine Düşünceler

Kentsel Dönüşüm Kanunu ve Yeniden İmar Süreci Üzerine Düşünceler Kentsel Dönüşüm Kanunu ve Yeniden İmar Süreci Üzerine Düşünceler Cem Mehmet BAYDUR Prof.Dr., Muğla S.K. Üni. İİBF İktisat Bölümü 7 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu (ben

Detaylı

BÜTÇE VE PARA POLİTİKALARININ MAKROEKONOMİK ETKİLERİ. Nihal AVCI DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

BÜTÇE VE PARA POLİTİKALARININ MAKROEKONOMİK ETKİLERİ. Nihal AVCI DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU BÜTÇE VE PARA POLİTİKALARININ MAKROEKONOMİK ETKİLERİ Nihal AVCI DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU Ankara Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Ekim-1988 NOT: Orijinal fihristtir

Detaylı

TAM REKABET PİYASASINDA DENGE FİYATININ OLUŞUMU (KISMÎ DENGE)

TAM REKABET PİYASASINDA DENGE FİYATININ OLUŞUMU (KISMÎ DENGE) Ünite 10: TAM REKABET PİYASASINDA DENGE FİYATININ OLUŞUMU (KISMÎ DENGE) Tam rekabetçi bir piyasada halen çalışmakta olan firmalar kısa dönemde normal kârın üzerinde kâr elde ediyorlarsa piyasaya yeni firmalar

Detaylı

Genel Ekonomi Ders Kodu: 1008 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Prof. Dr. Kerem Alkin

Genel Ekonomi Ders Kodu: 1008 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Prof. Dr. Kerem Alkin Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları Genel Ekonomi Ders Kodu: 1008 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Prof. Dr. Kerem Alkin Bu kitabın tüm yayın hakları Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim

Detaylı

Talep Analizleri. Marjinal Fayda Yaklaşımı. Yrd.Doç Dr. Dilek Seymen DEÜ.İİBF-İktisat Bölümü

Talep Analizleri. Marjinal Fayda Yaklaşımı. Yrd.Doç Dr. Dilek Seymen DEÜ.İİBF-İktisat Bölümü Talep Analizleri Marjinal Fayda Yaklaşımı Yrd.Doç Dr. Dilek Seymen DEÜ.İİBF-İktisat Bölümü Talep Analizleri- Marjinal Fayda Yaklaşımı Toplam ve Marjinal Fayda Azalan Marjinal Fayda Kanunu Marjinal Fayda

Detaylı

Genel Ekonomi Ders Kodu: 1008 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Prof. Dr. Kerem Alkin

Genel Ekonomi Ders Kodu: 1008 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Prof. Dr. Kerem Alkin Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları Genel Ekonomi Ders Kodu: 1008 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Prof. Dr. Kerem Alkin Bu kitabın tüm yayın hakları Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim

Detaylı

Para, Faiz Hadleri ve Döviz Kurları

Para, Faiz Hadleri ve Döviz Kurları Para, Faiz Hadleri ve Döviz Kurları Öğr. Gör. Dr. Bahattin Büyükşahin March 19, 2003 Contents 1 Giriş 3 2 Paranın Tanımı 3 2.1 Paranin Bazı Nitelikleri...................... 3 2.2 Para Nedir?............................

Detaylı

Döviz Kurunun Belirlenmesi

Döviz Kurunun Belirlenmesi Bölüm 13 Döviz Kurunun Belirlenmesi Döviz kuru, ekonomideki bir çok değişkeni etkilemesi bakımından önemli bir değişkendir. Dış ticareti belirlemesinin ötesinde, enflasyon, yatırım ve tüketim kararları

Detaylı

Tasarrufun Belirleyicileri: Küresel Tasarruf Eğiliminde Değişim ve Türkiye de Hanehalkı Tasarruf Eğiliminin Analizi

Tasarrufun Belirleyicileri: Küresel Tasarruf Eğiliminde Değişim ve Türkiye de Hanehalkı Tasarruf Eğiliminin Analizi Tasarrufun Belirleyicileri: Küresel Tasarruf Eğiliminde Değişim ve Türkiye de Hanehalkı Tasarruf Eğiliminin Analizi Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak Doç. Dr. Harun Öztürkler 1. Giriş Tasarruf klasik okuldan

Detaylı

Ürünün çok bulunduğu ya da üretildiği yerden az bulunduğu yerlere ya da onlardan yararlanacak kişilere taşıyarak ürüne değer kazandırılabilir.

Ürünün çok bulunduğu ya da üretildiği yerden az bulunduğu yerlere ya da onlardan yararlanacak kişilere taşıyarak ürüne değer kazandırılabilir. 4. ÜRETİM ve MALİYETLER Üretim, mevcut üretim faktörlerinin kullanılması ile insan ihtiyaçlarının karşılayacak ürün veya hizmet meydana getirme çabasıdır. Başka bir tanım ile üretim, ürünlerin faydasını

Detaylı