Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ SODES PROGRAMI 2013 ÇAĞRI DÖNEMİ Gaziantep Sanayi Odası

2 İÇERİK 1. SODES Programı 2. Değerlendirme Kriterleri Uygulama Usul Ve Esaslar 4. Başvuru Süreci ve SODES BİS 5. Başvuru Formu

3 SODES in AMACI SODES PROGRAMI Değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek Yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek Beşeri sermayenin geliştirilmesi Toplumsal bütünleşmenin sağlanması/güçlendirilmesi Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak

4 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİNİN AMACI İlin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kuruluşları ve kamuoyunu proje hazırlamaya yönlendirmek üzere bilgilendirmek ve SODES in tanıtımını yapmak Proje yürütücüleri arasında her türlü koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak

5 SODES KAPSAMINDAKİ İLLER ERZURUM BAYBURT AĞRI ŞANLIURFA ELAZIĞ ERZİNCAN IĞDIR MARDİN VAN OSMANİYE KARS BATMAN MERSİN ŞIRNAK GAZİANTEP GÜMÜŞHANE BİTLİS HATAY MUŞ ARDAHAN TUNCELİ KİLİS K.MARAŞ SİİRT ADANA ADIYAMAN HAKKARİ DİYARBAKIR MALATYA

6 BAŞVURU YAPABİLECEK KURULUŞLAR KAMU KURUM VE KURULUŞLARI (kültür ve turizm müd., sağlık müd., bayındırlık ve iskan müd., müftülük, İŞKUR, MEM..) 37 kurum İL İLÇE ÖZEL İDARELERİ BELEDİYELER (il, ilçe, belde ) KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ ÜNİVERSİTELER SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (dernekler, vakıflar) KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI (sanayi ve ticaret odaları,ziraat odası,esnaf odaları birliği..)

7 BAŞVURU YAPABİLECEK KURULUŞLAR o Okul, o Halk eğitim merkezi, o Kütüphane, o Gençlik merkezi, o Çocuk yuvası, o Huzurevi Proje teklifleri il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılır ve yürütülür. Son başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş bulunan Sivil Toplum Kuruluşları

8 BAŞVURU SINIRLAMASI Sivil toplum kuruluşları arasında rekabet edebilirliği ve fırsat eşitliğini sağlamak üzere, bu kuruluşlar il bazında en fazla iki proje teklif edebilir ve değerlendirme sonucunda bu projelerden en fazla bir proje kabul edilebilir. Kamu kuruluşlarının il müdürlükleri en fazla 10, ilçe müdürlükleri ise en fazla 3 proje teklifinde bulunabilir.

9 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ SODES amaçlarına uygunluk Sürdürülebilirlik Projenin amacı, gerekçesi, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık Projeyi öneren kuruluşun yetkinliği Projenin hedef kitle üzerindeki etkisi Proje hedef kitlesinin genişliği İlin öncelikleri Eşfinansman oranı

10 DİKKAT 1. Bütçe Odaklı Hazırlanan Projeler sunulmamalı 2. Hazırlanacak projelerin dezavantajlı kitlelere yönelik ve faaliyet odaklı olmasına dikkat edilmelidir. Mümkün oldukça faaliyet yerleri ilgili mahallelerde olmalıdır. 3. Şenlik, festival ve konser gibi etkinlikler teklif edilmemelidir.

11 ÖNDEĞERLENDİRME İÇİN TOPLAM ÖDENEK ,00 TL %25 i Kamu Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları

12 2013 UYGULAMA USUL VE ESASLARI Hedef Kitle Bileşenler Proje Süresi Bütçe Kalemleri Faaliyetler Ortaklar Sürdürülebilirlik

13 HEDEF KİTLE Hedef kitle odaklı projeler desteklenmektedir. İmkanı kısıtlı vatandaşların ihtiyaç ve isteklerine karşılık veren projeler hazırlanması Dezavantajlı gruplar

14 Benim Proje Fikrim Hangi Bileşen İçin Daha Uygun?

15 ŞAGEM ŞAHİNBEY AİLE VE GENÇLİK MERKEZİ Sosyal İçerme KADINLAR ÜRETİYOR, YOKSULLAR GİYİNİYOR İstihdam SPORDA ENGELLERİ KALDIRIYORUZ KSS (işitme engelliler) HAYATIN RİTMİ KSS GELECEK EĞİTİMLE GELECEK Sosyal İçerme

16 FAALİYETLER Kurs süreleri belirlenirken MEM onayı alınmalı değerlendirme aşamasında modüller dikkate alınmaktadır. İş piyasasında geçerliliği olan sertifikalar vermek Eğitim kalitesini yüksek tutmak

17 PROJELERİN SÜRESİ VE BÜTÇE KULLANIM DURUMU SÜRE Sözleşme imza tarihinden itibaren en fazla bir yıl sürelidir. Bir defaya mahsus 3 aya kadar ek süre talep edilebilir. BÜTÇE Bütçe büyüklüğünün alt sınırı ,00 TL üst sınırı ,00 TL BÜTÇE KULLANIMI Bütçenin kullanılamayan kısmı SODES hesabında kalır, proje sonunda Valilik hesabına aktarılır.

18 EŞFİNANSMAN Nakdi eş finansman, finansman sözleşmesi imzalandıktan bir hafta sonrasına kadar proje hesabına yatırılır. Genel bütçe kapsamında yer alan kamu idareleri projelere eş finansman katkısı sağlamazlar.

19 BÜTÇE KALEMLERİ Yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması hariç tadilat giderlerinin proje bütçesinin %15 ini geçmemesine özen gösterilmelidir. (Bu ortalama bir orandır, ancak bazı projelerde projenin özelliğine göre halı saha, parklardaki oyun alanları gibi bu oran esnetilebilir.) Tüketim ofis mlz kaleminden demirbaş alımı yapılamaz. Temrinlik mlz kaleminden gerekçelendirilmediği takdirde demirbaş alımı yapılamaz.

20 PROJE BÜTÇE KALEMLERİ VE SATIN ALMA İŞLEMLERİ Personel giderleri, mesleki eğitim kursiyerlerine yapılacak ödemeler, toplum yararına çalışma programlarında istihdam edilecek kişilere yapılacak ödemeler (Kamu görevlilerine yapılacak ödemeler 6363 sayılı 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve kamu personelinin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır.)

21 PROJE BÜTÇE KALEMLERİ VE SATIN ALMA İŞLEMLERİ Mali hizmet giderleri (özellikle havale, sigorta, banka, ihale ve ilan maliyetleri vb.), Yolculuk giderleri Gündelik giderler Ekipman ve hizmet (eğitim, nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, Sarf malzemeleri maliyetleri Taşeron maliyetleri (yayın basım, etkinlik organizasyonu vb.), Elektrik, su, telefon vb. idari giderler,

22 PROJE YÜRÜTÜCÜLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü önlemi almak Proje başlangıcında ve sonunda kamuoyunu bilgilendirmek Mesleki eğitimlerde MEM ve İŞKUR işbirliği yaparak işgücü piyasasında geçerliliği olan sertifika verilmesini sağlamak

23 PROJE KOORDİNATÖRÜ Proje koordinatörü en az lise mezunu olmalıdır. Koordinatör olarak görev yapacak en fazla bir personele aylık en fazla net 400 TL tutarında ödeme yapılabilir. Proje koordinatörü sadece bir projeden koordinatör ücreti alabilir. Proje koordinatörü sorumlu olduğu projeden koordinatör ücreti dışında başka bir ücret alamaz. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişi proje koordinatörü olamaz.

24 PERSONEL HARCAMALARI Koordinatör dışında tam zamanlı (haftada en az 30 saat) çalışacak personele ödenecek ücret en fazla brüt asgari ücretin iki katı yarı zamanlı (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ödenecek ücret ise brüt asgari ücreti geçemez.

25 HARCAMALAR Proje yürütücüsünün, proje dışındaki faaliyetlerini yürüttüğü mekanların kira, elektrik, su vb. giderleri SODES kapsamında ödenmez. Gezici sinema ve gezici kütüphane faaliyetleri dışında taşıt alımı yapılmaz.

26 AYNİ SERMAYE DESTEĞİ En fazla 3 kişiye ayni sermaye desteği verilebilir, yararlanacak kişilerin ve verilecek desteğin belirlenmesinde Valiliğin uygun görüşü alınır. Ayni sermaye desteği verilen kişi en fazla 5.000,00 TL kişi başı, söz konusu destek kadar eş finansman ilgili kişi tarafından sağlanır. en az iki yıl faaliyete devam etmek durumundadır. 2 yıl içerisinde faaliyetin sona erdirilmesi durumunda verilen demirbaşlar valiliğe devredilir. İade edilen demirbaşlar aynı süre ve eşfinansman koşulları ile başka bir kursiyere devredilebilir.

27 KURSİYER ÖDEMELERİ Mesleki eğitim kursiyerlerine İŞKUR tarafından verilen günlük kursiyer harçlığı kadar harçlık ödenebilir. İaşe ve ulaşım için ödenek ayırdıysanız tekrar harçlık yazılmamalı

28 ÖNCELİK İstihdam projelerinde kendi işini kurmak isteyen kursiyerler için KOSGEB, SYDV ve İl Özel idareleri gibi girişimcilik ve mikro kredi desteği veren kuruluşlarla ortaklık kuranlar ile istihdam garantili olanlara öncelik verilir.

29 UYGULAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER Mesleki eğitim merkezi, sinema, kültür merkezi, gençlik merkezi, tiyatro, konferans salonu gibi tesislerin oluşturulmasına yönelik projelerde, projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur.

30 UYGULAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER Başka bir finansman kaynağı tarafından desteklenen projeler SODES ten desteklenmez.

31 PROJE SONUÇLARININ KULLANIMI Proje sonucunda ortaya çıkan ürünlerin mülkiyeti proje yürütücüsü kuruma aittir. Proje çerçevesinde satın alınan demirbaş malzemeler ve oluşturulan tesisler, proje bitiminden sonra proje amaçlarına uygun kullanılması en az üç yıl süreyle valilik tarafından sağlanır. Bu amaçla valilik ile yürütücü arasında protokol imzalanır. Proje yürütücüsünün istekli olmaması durumunda Valilik başka kuruluşlarla işbirliğine gidebilir.

32 GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI SODES projelerinde; programın görünürlüğünü ve tanıtımını sağlamak amacıyla kitap, broşür, afiş ve film gibi materyallerin üretilebilmesi için arşiv çalışmalarının yapılması zorunludur.

33 BAŞVURU SÜRECİ SODES-BİS üzerinden kayıt yapılarak 2013 başvuru formu indirilir Başvuru formu sisteme yüklendikten sonra 3 adet çıktı alınarak 2 adet imzalı form SODES birimine en geç 18 Mart 2013 tarihine kadar teslim edilir

34 DİKKAT! Proje tekliflerinin elektronik ve yazılı nüshaları arasında farklılık olması halinde proje değerlendirme dışında bırakılacaktır.

35 2013 SODES BAŞVURU FORMU

36 Çiğdem DOĞANGÜL GAZİANTEP VALİLİĞİ SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ Hükümet Konağı 2. Kat No:253 Tlf:

2013 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI

2013 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2013 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı; beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına

Detaylı

2012 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI

2012 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2012 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı; beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına

Detaylı

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES)

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) T.C. MERSİN VALİLİĞİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2011 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Referans Numarası: TR622-11-SODES BAŞVURU REHBERİ Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi: 11.07.2011 Pazartesi Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

SODES in Amaçları Nelerdir?

SODES in Amaçları Nelerdir? SODES in Amaçları Nelerdir? Sosyal Destek Programı (SODES): Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, SODES in Amaçları Nelerdir? Sosyal

Detaylı

küçük dokunuşlar, gerçekleşen en hayaller

küçük dokunuşlar, gerçekleşen en hayaller küçük dokunuşlar, gerçekleşen en hayaller 05 Eylül 2012 GOAP İÇERİK SATIN ALMA SÜRECİ İNSAN KAYNAKLARI FAALİYET DOĞRULAYICI BELGELER PERFORMANS GÖSTERGELERİ RAPORLAMA REVİZYON VE DEMİRBAŞ PROTOKOLÜ GÖRÜNÜRLÜK

Detaylı

T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS İLİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Son Başvuru Tarihi 15 Nisan 2015 Saat: 17:00

T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS İLİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Son Başvuru Tarihi 15 Nisan 2015 Saat: 17:00 T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS İLİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi 15 Nisan 2015 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1- SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES)... 1 1.1-

Detaylı

SOSYAL DESTEK PROGRAMI

SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2013 BAŞVURU REHBERİ Referans No : TR63-13-SODES İlan Tarihi : 01 Nisan 2013 Son Başvuru Tarihi : 03 Mayıs 2013 Saat 17:00 SOSYAL DESTEK PROGRAMI www.dogaka.gov.tr İÇİNDEKİLER 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI ÖZETİ VE BAŞLARKEN

İÇİNDEKİLER 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI ÖZETİ VE BAŞLARKEN İÇİNDEKİLER 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI ÖZETİ VE BAŞLARKEN... 2. SOSYAL DESTEK PROGRAMI(SODES)... 2.1.Giriş... 2.2. Tanımlar... 2.3. Programın Genel ve Özel Amaçları... 2.3.1. Genel Amaçlar... 2.3.2. Özel

Detaylı

Açılış TÜİK Nüfus ve Konut Araştırması EDES Giresun EDES Projeleri ARA (10 DK) Proje Başvuru Formu Örnek Çalışma Kapanış

Açılış TÜİK Nüfus ve Konut Araştırması EDES Giresun EDES Projeleri ARA (10 DK) Proje Başvuru Formu Örnek Çalışma Kapanış Açılış TÜİK Nüfus ve Konut Araştırması EDES Giresun EDES Projeleri ARA (10 DK) Proje Başvuru Formu Örnek Çalışma Kapanış 2011 Nüfus ve Konut Araştırması (NKA) sonuçlarına göre, en az bir engeli (görme;

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ, GEKA ve KOSGEB DESTEKLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ, GEKA ve KOSGEB DESTEKLERİ AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ, GEKA ve KOSGEB DESTEKLERİ AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ Avrupa Birliği Hibe Programlarına İlişkin Bilgi 1. Proje Başvurulara İlişkin Genel Bilgi Katılım Öncesi Mali Yardımlar kapsamında

Detaylı

2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI

2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI 2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI UYGULAMA KILAVUZU PROJE VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI...

Detaylı

Sosyal Destek Programı

Sosyal Destek Programı Bu Program Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilmekte olup Şanlıurfa Valiliği Koordinasyonunda

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

2014-1. Genel Çağrı. Uygulama Kılavuzu

2014-1. Genel Çağrı. Uygulama Kılavuzu 2014-1 Genel Çağrı Uygulama Kılavuzu [2] İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 5 2. PROGRAMIN AMACI... 5 3. PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4. PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ... 6 5. PROGRAM KAPSAMINDA DESTEKLENECEK PROJELER... 7 5.1

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ Sonuç Raporu GAZİANTEP İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Adres: İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:2-3 Şehitkamil/GAZİANTEP Telefon

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

2015-I. Genel Çağrı. Uygulama Kılavuzu

2015-I. Genel Çağrı. Uygulama Kılavuzu 2015-I Genel Çağrı Uygulama Kılavuzu [2] İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAMIN HEDEFLERİ... 5 4 PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ... 6 5 HEDEF KİTLE... 7 6 PROGRAM KAPSAMINDA DESTEKLENECEK PROJELER...

Detaylı

2013 Yılı Mali Destek Programları. T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Proje Uygulama Birimi

2013 Yılı Mali Destek Programları. T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Proje Uygulama Birimi 2013 Yılı Mali Destek Programları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Proje Uygulama Birimi Sosyal Kalkınma Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Programın Amacı Sosyal

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER ŞUBAT 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ve MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ ve MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI OKUL ÖNCESİ ve MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI Türkiye de Kalkınma Ajansları Kalkınma Ajanslarının kuruluşu koordinasyonu ve görevleri hakkındaki 5449 sayılı Kanun 25.01.2006 tarihinde kabul edilmiş

Detaylı

ESASLAR X/4. (*) Bi lim Ku ru lu nun 05.07.2008 tarih ve 166 sayılı toplantısında değiştirilmiştir.

ESASLAR X/4. (*) Bi lim Ku ru lu nun 05.07.2008 tarih ve 166 sayılı toplantısında değiştirilmiştir. TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007 PROGRAMI) KAPSAMINDAKİ PROJELERE İLİŞKİN İDARİ VE MALİ ESASLAR (*) (**) (***) Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1.

Detaylı

BAŞVURU REHBERİ 06.12.2013-23 00 13.12.2013-17 00

BAŞVURU REHBERİ 06.12.2013-23 00 13.12.2013-17 00 BAŞVURU REHBERİ İnternet Son Başvuru Tarihi: Proje Son Teslim Tarihi: 06.12.2013-23 00 13.12.2013-17 00 2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No (Kar Amacı Güden): TR31/13/OME01 Referans

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

Sosyal Kalkınma. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Sosyal Kalkınma. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI SOSYAL KALKINMA Başvuru Rehberi Referans Numarası:

Detaylı

AVRUPA BĐRLĐĞĐ GENEL SEKRETERLĐĞĐ. Đllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı. Proje Teklif Çağrısı

AVRUPA BĐRLĐĞĐ GENEL SEKRETERLĐĞĐ. Đllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı. Proje Teklif Çağrısı AVRUPA BĐRLĐĞĐ GENEL SEKRETERLĐĞĐ Đllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans: ABGS/2011-PUYB-01 Başvurular için son teslim tarihi: 25 Mart 2011 Proje

Detaylı

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1. YATIRIM TEŞVİKLERİ VE MALİ DESTEKLER REHBERİ 2012 İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.3 Büyük Ölçekli Yatırımlar...

Detaylı