ALTYAPI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SKİALTINDAKİ ALANLARIN RECİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALTYAPI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SKİALTINDAKİ ALANLARIN RECİ"

Transkript

1

2 ALTYAPI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET RİSKR SKİALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESi HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA RİSKLİ YAPI SÜRECS RECİ

3 SUNU BAŞLIKLARI: 1.RİSKLİ YAPI TESPİTİNE İLİŞKİN SÜREÇ, 2.TESPİTE İTİRAZ EDİLMESİNE İLİŞKİN SÜREÇ, 3.YIKIMA İLİŞKİN SÜREÇ,

4 Deprem Bölgeleri Yüzölçümü (km2) (%) Nüfus (1990) (%) Tahmini Nüfus (1997)(%) I.derece II.derece III.derece IV.derece V.derece Toplam DEPREM GENEL TOPLAM ÖLÜ YARALI YIKIK YILLIK ORTALAMA ÖLÜ SAYISI YILLIK ORT. YIKILAN BİNA SAYISI

5 Tekirdağİli Deprem Haritası

6 Tekirdağİli Yerleşim Yerleri Deprem Bölgeleri

7 Genel değerlendirme; Ülkemizde Yaklaşık 19 milyon yapı var. Bunlardan yaklaşık 5 milyonu 1998 den sonra yapıldığı için biraz daha iyi durumda. Dolayısıyla elden geçmesi gereken 14 milyon yapı var. Ve bu 14 milyon yapının yaklaşık yarısının riskli olduğu değerlendirilmekte

8 Ülkemizde; Başta deprem olmak üzere afet riskinin yüksek olması, İmar mevzuatına aykırı ve kaçak yapılaşmanın bulunması, Yapı stoğumuzun büyük bir kısmının güvensiz olması sebebiyle, Çok fazla Can ve mal kaybı yaşandığından afetler oluşmadan önce gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik yeni bir mevzuat düzenlemesine ihtiyaç duyulmuştur.

9 Bu sebeple 6306 SayılıKanun de çıkartılmıştır Sayılı Kanununun Dayanağı: Anayasanın 56. ve 23.Maddeleri; 56.Maddesi ;herkesin sağlıklı,dengeli ve güvenli bir çevrede yaşama hakkına sahip bulunduğunu hükme bağlamakta ve Devlete bu hususta görevler yüklemektedir. 23. Maddesine göre ise Devlet, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklıve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ile görevlidir. Bumaddelere dayanılarak ; 6306 SayılıAfet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun tarih ve sayılıresmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

10 6306 Sayılı Kanununun amacı: Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklıve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.

11 Bu kanunla ilgili yönetmelikler; 4 Temmuz 2012 tarih ve sayılıresmi Gazetede yayımlanan Kamu Mülkiyetinde Veya Kullanımında Olan Yerlerde Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Alanıİlan Edilmesinin Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 4 Ağustos 2012 tarih ve28374 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

12 13 Eylül 2012 tarih ve sayılıresmi Gazete de yayımlanan Dönüşüm Projeleri Özel HesabıGelir, Harcama, Kredi Ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği 13 Ekim 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği revize edilerek son şekliyle 15 Aralık 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

13 6306 Sayılı Kanununun Uygulama Yönetmeliğinin amacı: Riskli alan ve rezerv yapıalanlarında gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların ve riskli alan dışında bulunan riskli yapıların değerinin hesaplanmasına, idare ile taşınmaz sahipleri arasında yapılacak anlaşmaya, riskli alan ve rezerv yapıalanlarıile riskli alan dışında bulunan riskli yapıların bulunduğu alanlarda yapılacak planlamaya, riskli yapıların tespitine, bu tespite karşıyapılacak itirazlara ve bu itirazların değerlendirilmesinde görev alacak teknik heyetlerin teşkiline ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.

14 TANIMLAR: Kanunda; a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, b)idare:belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu sınırlar dışında il özel idarelerini, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerini ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi hâlinde büyükşehir sınırları içindeki ilçe belediyelerini, Yönetmelikte; c) Müdürlük: Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü,Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü, d) Toki: Toplu Konut İdaresi Başkanlığını, ifade etmektedir.

15 1)RİSKL SKLİ YAPI TESPİTİNE İLİŞKİN N SÜRES REÇ Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşüde alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı ifade eder.

16 Riskli Yapının Tarifi: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı.

17 Sürecin Gelişimi:»6306 sayılı Kanun un 3 üncü maddesinde; Riskli yapıların tespiti, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde masrafları kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, Bakanlıkça lisanslandırılan lan kurum ve kuruluşlara lara yaptırılır ve sonuç Bakanlığa veya İdareye bildirilir, Bakanlık, riskli yapıların tespitini süre vererek maliklerden veya kanuni temsilcilerinden isteyebilir. Verilen süre içinde yaptırılmadığı takdirde, tespitler Bakanlıkça veya İdarece yapılır veya yaptırılır. Bakanlık, belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek İdareden de isteyebilir, şeklinde belirtilmiştir.

18 Kanunun bu maddesinde ÜÇ temel husus bulunmaktadır; Riskli yapımüracaatlarının kimler tarafından yapılabileceği, Tespit işlemini yapacak olan Kurum ve Kuruluşlar Tespitin yapılacağı yönetmelik

19 RİSKLİ YAPI TESPİT T MÜRACAATLARI M Malikler veya Kanuni Temsilcileri tapu ve kimlik belgeleri ile birlikte; - Bakanlıkça lisanslandırılan kuruluşlara, -İdarelere (Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri, Bakanlıkça yetkili kılınan Büyükşehir ilçe belediyeleri, İl Özel İdareleri) veya Müdürlüğe (Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri),yapılabilir.

20 Vatandaşlarımız binalarının risk tespitini yaptırabilecekleri kurum ve kuruluşları öğrenebileceklerdir. BAKANLIK ANASAYFA 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıların Tespiti için Yetki Verilen Kurum ve Kuruluşlar

21 RİSKLİYAPI TESPİTİNİN N NASIL YAPILACAĞI Riskli yapıların tespiti; 06/03/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır.

22 Deprem Yönetmeliği Bölüm 7 ye Göre Yapılacak Saha Çalışmaları: Röleve işlemleri Temel muayene çukuru DonatıTespit çalışmaları schmidt çekici işlemleri karot alımı Donatı Tespit çalışmaları Malzeme ve geometrik özelliklerin belirlenmesi

23 ŞUANA İLİ KADAR İLLERE GÖRE TESPİT EDİLEN RİSKLİBİNA ADEDİ Ankara 31 Burdur 1 Edirne 1 Bursa 1 Erzurum 1 İstanbul Rize Diyarbakır Trabzon Eskişehir Elazığ İzmir Hatay Erzincan Kocaeli Kırklareli Kırşehir 1 Kütahya 1 Mersin 1 Sakarya Şanlıurfa Samsun Yalova 4 Toplam: 560 Bu yaklaşık 6000 konuta, 550 dükkana tekabül etmektedir. (Toplam 6550 yapıya tekabül etmektedir.)

24 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğümüzce belirlenen Riskli Bina Tespit Ücreti 500 m 2 ye kadar her m 2 için 2,25 TL 500 m 2 si için 501 m 2 den yukarısıher m 2 için 1, TL 1.75 TL 1000 m 2 si için 1001 m 2 den yukarısıher m 2 için 2, TL 1.00TL Örnek Daire Hesabı 100 m 2 lik 10 daireden oluşan bir bina için bu ücret TL olup Daire Başına düşen ücret 200TL/Daire dir. 100 m 2 lik 20 daireden oluşan bir bina için bu ücret TL olup Daire Başına düşn ücret 150TL/Daire dir.

25

26 17 Ağustos 1999 depremi

27 17 Ağustos 1999 depremi

28 17 Ağustos 1999 depremi

29 Afyon - Dinar depremi

30 2003 Bingöl depremi

31 1 Mayıs 2003 Bingöl Depremi; Çeltiksuyu YİBO Pansiyon Binasının Yıkılma Görüntüsü(Şiddeti: 6.4)

32 YENİYÖNETMELİK ÇALIŞMALARI ODTÜve İTÜ den öğretim üyeleri ve Bakanlığımız teknik elemanlarından oluşan heyet riskli yapı tespiti yönetmelik çalışmalarına devam etmekte olup, 2013 başı itibariyle sonuçlandırılması hedeflenmektedir.

33 YENİ YÖNETMELİK (Düşünülenler) Binalardan Bilgi Toplanması: Sadece kritik (zemin) kat Hesap: Daha basit Karar: Riskli Riskli değil

34 RİSKLİ YAPI TESPİTİNİ YAPACAK KURUM VE KURULUŞLAR LAR Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Belediyeler İl Özel İdareleri Büyükşehir Belediyeleri Bakanlıkça Lisanslandırılan Kurum ve Kuruluşları Bakanlığımızca yetki verilen bütün Büyükşehir İlçe Belediyeleri (Bakanlık Makamından alınan tarihli ve 525 sayılı yetkilendirme oluru )

35 LİSANSLANDIRILACAK OLAN KURUM VE KURULUŞLARDAN İSTENENEK BELGELER ; 15 Aralık 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği nin 6 ıncı maddesi 1 inci fıkrasında lisanslandırılacak kurum ve kuruluşlar belirtilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları, Üniversiteler, Sermayesinin en az yüzde kırkı kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler;

36 Depremden korunma, deprem zararlarının azaltılması ve deprem mühendisliğinin gelişmesine katkıda bulunmak gibi konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı yapı denetimi hakkında kanuna göre bakanlıktan izin belgesi almış yapı denetimi kuruluşları ve laboratuvar kuruluşları Mimarlık ve mühendislik hizmetleri veren ve 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk mühendis ve mimar odaları birliği kanunu uyarınca büro tescilini yaptırmış kurum ve kuruluşlar

37 A.Kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversiteler lisanslandırma ücretlerini yatırmaları ve dilekçe ile başvurmalarıhalinde lisanslandırılacaktır. B.Sermayesinin en az yüzde kırkıkamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketlerden istenen belgeler -- Şirketin en az yüzde kırkının kamu kurum ve kuruluşlarında ait olduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti ( Örn: Ticaret Sicil Gazetesi), -- Riskli yapı tespit raporunun hazırlanmasında görev alacak mühendislerin İlgili meslek odalarına üyeliklerinin devam ediyor olması, -- Mesleklerinde fiilen en az beş yıl çalışmış olmaları ve bu hususları belgelendirmeleri. -- Lisanslandırma ücretlerini yatırdıklarına dair banka dekontunun aslı.

38 C. Depremden korunma, deprem zararlarının azaltılması ve deprem mühendisliğinin gelişmesine katkıda bulunmak gibi konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları -- Vakıf kuruluş senedi amaç ve görevler kısmında deprem ile ilgili konularda faaliyet gösterdiğini ispat eden ifadelerin yer alması. -- Lisanslandırma ücretlerini yatırdıklarına dair banka dekontunun aslı. D.29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılıyapıdenetimi hakkında kanuna göre bakanlıktan izin belgesi almışyapıdenetimi kuruluşlarıve laboratuvar kuruluşları. -- Başvuru dosyalarıyapıişleri Genel Müdürlüğünce İncelenecektir -- Lisanslandırma ücretlerini yatırdıklarına dair banka dekontunun aslı.

39 E. Mimarlık ve mühendislik hizmetleri veren ve 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca büro tescilini yaptırmış kurum ve kuruluşlar. -- Firma ( Limited veya Anonim Şirketi) adına alınmış Türk mühendis ve mimar odaları birliği kanunu uyarınca büro tescil belgesi -- Riskli yapı tespit raporunun hazırlanmasında görev alacak mühendislerin İlgili meslek odalarına üyeliklerinin devam ediyor olması, -- Mesleklerinde fiilen en az beş yıl çalışmış olmaları ve bu hususları belgelendirmeleri. -- Lisanslandırma ücretlerini yatırdıklarına dair banka dekontunun aslı.

40 Lisans belgesi; A-4 formatında birinci sınıf hamur kâğıt üzerine, EK-1 deki şekil ve muhtevada düzenlenir.

41 ADRES_IL ŞUANA KADAR LİSASLANDIRILAN KURUM VE KURULUŞ KAMU KURUMU KAMU ORTAKLI ŞİRKET SİVİL TOPLUM KURULUŞU TÜZEL KİŞİ YAPI DENETİM YAPI LABORATUVARI ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ADANA AFYONKARAHİSAR AKSARAY 1 1 ANKARA ANTALYA AYDIN 1 1 AĞRI 1 1 BALIKESİR BOLU BURSA BİNGÖL 3 3 DENİZLİ DÜZCE 1 1 DİYARBAKIR 1 1 EDİRNE 1 1 ELAZIĞ Top. A.

42 ADRES_IL KAMU KURUMU KAMU ORTAKLI ŞİRKET SİVİL TOPLUM KURULUŞU TÜZEL KİŞİ YAPI DENETİM YAPI LABORATUVARI ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ERZURUM 1 1 ERZİNCAN 1 1 ESKİŞEHİR GAZİANTEP 1 1 HATAY ISPARTA 1 1 KARABÜK 1 1 KASTAMONU 1 1 KAYSERİ KIRIKKALE 1 1 KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA 2 2 MANİSA 1 1 MARDİN 1 1 Top. A.

43 ADRES_IL KAMU KURUMU KAMU ORTAKLI ŞİRKET SİVİL TOPLUM KURULUŞU TÜZEL KİŞİ YAPI DENETİM YAPI LABORATUVARI ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MERSİN 1 1 MUĞLA 1 1 ORDU 1 1 OSMANİYE 2 2 RİZE 1 1 SAKARYA 1 1 SAMSUN SİVAS TEKİRDAĞ TOKAT 1 1 TRABZON 1 1 TUNCELİ 1 1 UŞAK 2 2 VAN YALOVA 1 1 ÇANAKKALE 1 1 Top. A.

44 ADRES_IL KAMU KURUMU KAMU ORTAKLI ŞİRKET SİVİL TOPLUM KURULUŞU TÜZEL KİŞİ YAPI DENETİM YAPI LABORATUVARI ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ÇORUM 1 1 İSTANBUL İZMİR ŞANLIURFA 1 1 Toplam Top. A.

45 MÜDÜRLÜKÇE RİSKLİ YAPI TESPİTİNE YÖNELİK YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER 1.Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarca hazırlanarak 7 gün içinde Müdürlüğe sunulan raporların incelemesini yapmak, eksik olan raporlarıdüzeltmeleri için ilgili kuruma geri göndermek, uygun bulunanları tapuya bildirmek. 2. Bakanlıkça belirlenen alanlarda riskli yapıtespiti için öncelikle maliklerce tespitin yaptırılmasıiçin tebligat yapılıp süre verilir yapılmadığı durumlarda İdareler veya Müdürlük tespiti yapar.

46 3.Ayrıca tehlike arz eden binaların tespiti resen İdarelerce veya Müdürlükçe yapılmalıdır. 4.Riskli yapı tespitine yapılan itirazlarla ilgili işlemleri yürütmek. 5.Yıkımına karar verilen binalara ilişkin işlemleri Belediyelerle koordineli yürütmek, yıkılanların kayıtlarını tutmak. 6.Kira yardımı ve kredi taleplerine ait başvuruları inceleyip uygun gördüklerini Bakanlığa aktarmak. 7.Riskli yapı tespitinin, itiraz üzerine değişmesi halinde, durumu aynı şekilde ilgili tapu müdürlüğüne bildirmek.

47 2) RİSKLR SKLİYAPI TESPİTİNE İTİRAZ SÜRECS RECİ (1) Riskli yapı tespitine karşı malikler veya kanunî temsilcilerince on beşgün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe verilecek bir dilekçe ile itiraz edilebilir.

48 (2) Riskli yapının bulunduğu ilde itirazı değerlendirecek teknik heyetin teşkil edilmemiş olması halinde, itiraz dilekçeleri ile itiraz edilen tespite ilişkin raporlar, riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlükçe o il için yetkilendirilmiş teknik heyetin bulunduğu ildeki Müdürlüğe gönderilir.

49 Riskli Yapı Tespitine İtirazları Değerlendirecek Heyetler Riskli Yapı Tespitine karşı yapılacak itirazları değerlendirecek Teknik Heyetler oluşturulmakta olup öncelikle İstanbul, Ankara da heyetler oluşturulmuşve çalışmalara başlamıştır. Ayrıca, Sakarya, Eskişehir, Trabzon ve Konya illerinde de teknik heyetler oluşturulmuştur. Bu merkezlere bağlı illerde yapılacak olan riskli yapı itirazları bu merkezlerde oluşturulan teknik heyetlerce incelenecektir.

50 TEKNİK HEYET ÇALIŞMA ESASLARI -Teknik heyet, üniversitelerden 4, Bakanlıktan ikisi inşaat mühendisi olmak üzere 3 üye ile birlikte toplam 7 üyeden oluşur, -Teknik heyetin idarî ve teknik hizmetleri, teknik heyetin bulunduğu ildeki Müdürlükçe yürütülerek, heyetin gündemi Müdürlükçe hazırlanır, -Teknik heyetin ilk toplantısında üyeler aralarından birini başkan olarak seçer. - Teknik heyet ayda en az 1 defa toplanır,ancak Müdürlük gerekli gördüğünde teknik heyeti olağanüstü toplantıya davet edebilir.

51 -Teknik heyet, en az beş üyenin iştiraki ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile karar alır; oyların eşitliği hâlinde, Başkanın taraf olduğu görüş çoğunlukta sayılır. -Hangi sebepten dolayı olursa olsun, yıllık izin, hastalık ve mazeret izinleri sebebiyle bulunamama hâlleri hariç olmak üzere, bir yıl içinde dört veya üst üste iki toplantıya iştirak etmeyen teknik heyet üyesinin üyeliği kendiliğinden sona erer. - Bakanlıkça her yıl Ocak ayında teknik heyet üyelikleri yenilenir.

52 3) RİSKLR SKLİ OLDUĞU U KESİNLE NLEŞEN EN YAPININ YIKIMINA İLİŞKİN N SÜRES REÇ -Öncelikle; Tapu kütüğüne riskli yapı olarak kaydedilen taşınmazların maliklerine en az 60 gün süre verilerek söz konusu taşınmazların yıktırılması istenir. -Verilen süre içerisinde taşınmazın yıkılıp yıkılmadığı yerinde tespit edilir, maliklerce yıktırılmamışsa idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek en fazla 30 gün ek süre verilip tebligat yapılır.

53 -Verilen ek sürede de taşınmazın maliklerce yıktırılmadığı tespit edilirse, söz konusu taşınmazın insandan eşyadan tahliyesi ve yıktırma işlemleri; yıktırma masrafı öncelikle dönüşüm projeleri hesabından karşılanmak üzere, ilgili mahalli idarelerin de katılımı ile mülki amirlerce yapılır veya yaptırılır. -Bu süreç içerisinde yıktırılmadığı tespit edilen taşınmazların yıktırılması işi Bakanlıkça yazılı olarak İdareye bildirilir. Buna rağmen yıktırılmayan yapılar Bakanlıkça yıkılır veya yıktırılır. -Bakanlık veya İdare tarafından yapılan yıktırma masrafları ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.

54 BAKANLIK RİSKLİ YAPI TESPİTİ VE YIKIM SÜRECİ İDARE MAL SAHİBİ TAPU MÜDÜRLM RLÜĞÜ TEKNİK K HEYET Yapının Tespit Talebi LİSANSLI KURULUŞ İlgili Alanda Talep Süre Verilerek Tespit Yapılacak mı? E Rapor Tanzimi Resen Tespit Resen Tespit H Teknik Rapor Teknik Rapor İtiraz edilecek mi? 15 Gün İçerisinde E Rapor Tanzimi Yapı Riskli mi? E 10 İşGünü Tapu Kayıtlarına Giriş

55 6306 Sayılı Kanun Çerçevesinde Tekirdağİli Özelinde Değerlendirme : Bakanlığımıza bugüne kadar Tekirdağİlinde yapılan riskli yapı tespiti ulaşmıştır. Tekirdağİlinde Bakanlığımıza Riskli Yapıların Tespiti hususunda lisanslandırılmak için 3 adet özel kuruluş başvurmuş ve lisanslandırılmıştır.

56 Artık bu kanun ile yara sarma değil yara almama anlayışı uygulanacak: Can ve mal emniyeti bakımından riskli ve görüntü itibarı ile de çirkin olan yapılaşmalar ortadan kaldırılabilecek, estetik yapılar elde edilecek ve halkın daha sıhhatli ve emniyetli şartlar altında ikametleri temin edilmiş olacak, Vatandaşın Devlet e olan itimadının daha da pekiştirilmesi sağlanacaktır. Güvenli konutlarda yaşayan vatandaşlar psikolojik olarak rahat olacak ayrıca sosyal dayanışma duygusu artacak,

57 Çevre kirliliği, (görüntü, hava vb.) ruh ve davranış kirliliği tarihe karışacak, Güvenli konutlarda yaşayan vatandaşlar, psikolojik olarak kendilerini daha rahat hissedecek, ayrıca sosyal dayanışma duyguları artacak, Böylece Anayasa daki sosyal hukuk devleti ilkesinin hayata geçirilmesi için mühim ve tesirli bir adım atılmış olacak, Ve en önemlisi; eğitimin de bir ayağı olan çevre ekseninde yeni nesil daha sağlıklı, huzurlu, korkusuz, özüne güvenen bireyler olarak yetişecektir.

58 Tüm bu sıralanan hedeflerin tek bir kurum tarafından gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Bu süreçte tüm aktörlerin desteği alınmalı; her kesimden temsilciler bir araya gelerek çözümler üretmelidir. Bu çerçevede; Devlet, Hükümet, mahalli idareler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar el ele vererek bu dönüşüm sürecini birlikte gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

59 Sorunların değil, çözümün bir parçasıolmak DİLEĞİYLE TEŞEKKÜRLER Altyapıve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Riskli Yapılar Daire Başkanlığı

15 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28498 YÖNETMELİK

15 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28498 YÖNETMELİK 15 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28498 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16/5/2012 tarihli ve

Detaylı

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç ve kapsam (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların

Detaylı

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların

Detaylı

(1) Bu Yönetmelik, 6306 sayılıkanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

(1) Bu Yönetmelik, 6306 sayılıkanuna dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 15.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28498 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 2 Temmuz 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28695 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması

1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması EKİM 2014 HUKUK BÜLTENİ Bilgi Notları: 1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması Son günlerde Şirketlerimizde en çok sancı oluşturan konulardan birisi; Şirketler nezdinde sınırlı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Tanımlar. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Tanımlar. Amaç KANUN AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 6306 Kabul Tarihi: 16/5/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar

Detaylı

7 adımda kentsel dönüşüm!

7 adımda kentsel dönüşüm! 7 adımda kentsel dönüşüm! 1. Riskli alanın tespiti Kentsel dönüşümde süreç riskli alanın tespitiyle başlıyor. Riskli alan tespiti de alanın zemin yapısı veya üzerinde yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR (S.S.S)

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR (S.S.S) KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR (S.S.S) SORU: 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkındaki kanunun temel çıkarılma nedeni nedir? CEVAP: Afetler sonucu bir daha

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Sürdürülebilirlik Zeytinburnu Örneği Ekokent Yeni Zeytinburnu Projesi

Kentsel Dönüşümde Sürdürülebilirlik Zeytinburnu Örneği Ekokent Yeni Zeytinburnu Projesi Kentsel Dönüşümde Sürdürülebilirlik Zeytinburnu Örneği Ekokent Yeni Zeytinburnu Projesi www.yenizeytinburnu.com Y.MİMAR CEMİL COŞKUN BUDAK (İ.T.Ü) BİRE BİR DÖNÜŞÜM YÜZDE YÜZ DÖNÜŞÜM İÇİNDEKİLER 1. Giriş

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU. İdris GÜLLÜCE. Çevre ve Şehircilik Bakanı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU. İdris GÜLLÜCE. Çevre ve Şehircilik Bakanı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu İdris GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı 20 Kasım 2014 2015yılı bütçe sunuşu TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU İDRİS GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı 20

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SORU CEVAP. www.kentseldonusum.gov.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SORU CEVAP. www.kentseldonusum.gov.tr KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SORU CEVAP www.kentseldonusum.gov.tr KANUNUN AMACI VE HEDEFİ 01 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDAKİ KANUN UN TEMEL AMACI NEDİR? Kanun, afet riski altındaki

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SORU CEVAP. www.kentseldonusum.gov.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SORU CEVAP. www.kentseldonusum.gov.tr KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SORU CEVAP www.kentseldonusum.gov.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA AKILLARA TAKILAN, EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULARIN YANITLARINI, SİZ DEĞERLİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN BU KİTAPÇIKTA BİR ARAYA GETİRDİK.

Detaylı

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKANLIK TAŞRA TEŞKİLATININ YAPISI VE GÖREVLERİ

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKANLIK TAŞRA TEŞKİLATININ YAPISI VE GÖREVLERİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKANLIK TAŞRA TEŞKİLATININ YAPISI VE GÖREVLERİ ŞUBAT 2013 İÇİNDEKİLER İL MÜDÜRLÜKLERİ... 2 I)B TİPİ İL TEŞKİLATI... 3 İL MÜDÜRLÜĞÜ... 3 İL MÜDÜR YARDIMCILIĞI... 3 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461 Madde 1- Amaç, kapsam ve tanımlar Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına,

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI Kentsel dönüşümün ilk adımı nedir? http://www.kentseldonusum.gov.tr/ İlk Adım Kentsel dönüşüm için öncelikle yaşadığınız binanın risk tespitini yaptırmanız gerekiyor Riskli binalar

Detaylı

KONUTLARDA UYGULANACAK KDV ORANLARI KONUSUNDA YENİ DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONUTLARDA UYGULANACAK KDV ORANLARI KONUSUNDA YENİ DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONUTLARDA UYGULANACAK KDV ORANLARI KONUSUNDA YENİ DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu nun Oran başlıklı 28 inci maddesinde; katma değer vergisinin oranı,

Detaylı

YENİ SORULAR VE CEVAPLAR. 1) SORU: Kentsel dönüşümden nasıl faydalanabilirim?

YENİ SORULAR VE CEVAPLAR. 1) SORU: Kentsel dönüşümden nasıl faydalanabilirim? YENİ SORULAR VE CEVAPLAR 1) SORU: Kentsel dönüşümden nasıl faydalanabilirim? CEVAP: Bakanlık Lisanslı Kuruluşlarına tapu ve kimlik fotokopisi ile başvurup; bina için Deprem Risk Raporu alınarak Kentsel

Detaylı

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ALTYAPI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALANSAL UYGULAMALAR 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İsmail TÜZGEN Şehir Plancısı 6306

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/43) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI DEĞERLENDİRME RAPORU

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI DEĞERLENDİRME RAPORU AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI DEĞERLENDİRME RAPORU 14.03.2012 Kanun tasarısı; afet nedeniyle risk altında olan yerlerin iyileştirme, tasfiye ve yenileme adı altında

Detaylı

26 Ekim 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29157 TEBLİĞ

26 Ekim 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29157 TEBLİĞ 26 Ekim 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29157 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMĠK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESĠ

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun No : 4708 Kabul Tarihi : 29 Haziran 2001 Resmi Gazete : 13 Temmuz 2001/24461 Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık

Detaylı