DAHA İYİ İŞ VE YATIRIM ORTAMI İÇİN DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ (DEA) Recep KIZILCIK Vali İSTANBUL 23 Mayıs

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAHA İYİ İŞ VE YATIRIM ORTAMI İÇİN DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ (DEA) Recep KIZILCIK Vali İSTANBUL 23 Mayıs 2007 1"

Transkript

1 DAHA İYİ İŞ VE YATIRIM ORTAMI İÇİN DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ (DEA) Recep KIZILCIK Vali İSTANBUL 23 Mayıs

2 Globalleşmenin Ulusal ve Uluslararası Yapılar Üzerinde Etkisi Hızlı globalleşme sürecinde; s dünyand nyanın n bazı bölgeleri global büyümenin motoru olarak ortaya çıkmakta ve bütün b ekonomilerin rekabet edebilirliğini ini etkilemektedir. Bu değişimi imi yönetebilmek y ve lehine çevirebilmek için, i in, dünyadaki bölgesel b yapılar(ab) ve ulusal devlet yönetiy netişim im sistemlerini yeniden yapıland landırmaktadır. r. Bu değişim im sürecinde s kullanılan lan yeni enstrüman, Düzenleyici Politika çalışmalarıdır. r. OECD nin 2000 yılından y itibaren yayımlamaya başlad ladığı, üye ülke gözden geçirme raporları Türkiye T Raporu. AB Lizbon ve SürdS rdürülebilir Kalkınma( Göteborg) G Stratejileri 2

3 Düzenleyici Politika Tarihsel olarak hükümetler h sosyal gelişme,daha iyi yaşam am standardı ve yaşam am kalitesinin artırılmas lması hedeflerinin gerçekle ekleştirilmesi için, i in, büyük b k oranda, geleneksel yönetim y araçlar ları olan cari harcamalar, vergilendirme ve yatırım m gibi araçlar ları kullanılırken, özellikle 2000 li yıllary lların başı şından itibaren Avrupa Birliği i kurumları ve üyesi ülkeler, düzenleyici politika üzerinde önemle durmaya başlam lamıştır. 3

4 AB Lizbon Stratejisi(2000- Dünyanın; n; 2010) En dinamik, Rekabetçi i, Ve bilgi temelli ekonomisi haline gelmek. Bakanlar Konseyi, anılan hedeflere ulaşmak için i in Daha İyi Düzenleme D Stratejisinin, Birlik bünyesinde b ve üye ülkelerde uygulanmasını tavsiye etmiştir. tir yılından itibaren anılan Strateji AB de uygulanmaya başlam lamıştır. Bu Stratejide öngörülen rekabet vizyonu, ABD ile var olan verimlilik farkı ile yeni teknolojilerin neden olduğu değişim,f im,fırsatlar ve globalleşmenin ortaya çıkardığı yeni durumla baş edebilmektir. 4

5 Lizbon II nin Temel İlkeleri Lizbon Stratejisi, 2005 yılındaki y gözden g geçirme( irme(review) ) den sonra revize edilerek, aşağıdaki dört d konu üzerinde durulmaya başlanm lanmıştır: Eğitim ve Araştırma: rma: Bilgi Ekonomisi. KOBİ lerin rahatlatılmas lması ve işi potansiyellerinin önünün n açılmasa lması. Daha fazla ve kaliteli iş. i Verimli,güvenli ve sürds rdürülebilir enerji arzı. Tüm m Birlik üyesi ülkeler ulusal reform programlarını hazırlam rlamış olup, rekabetin sağlanmas lanması her bir programın n temel hususlarından birini teşkil etmektedir. 5

6 Türkiye nin Düzenleyici D Politika Alanında nda Karşı şılaştığı Problemler Türkiye de düzenleyici d politika alanında nda önemli ilerlemeler kaydedilmekle beraber; yapılacak hala çok şey vardır: r: Yatırım m ve rekabeti azaltan yüksek y düzenleyici d riskler. Karmaşı şık, çok katmanlı kurallar nedeniyle yüksek y işlem i maliyetleri. Giriş ve rekabetin önündeki ndeki düzenleyici d engeller. Tüketici ve çevre koruma gibi alanları kapsayan politikalarda çok az piyasa düzenlemesi, d zayıf f yaptırım ve düşük d k kurumsallaşma. ma. Kaliteli düzenlemeler d yapmak için i in etkin bir düzenleme d süreci oluşturulamam turulamamıştır. Düzenleme sürecinde s kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlar ları ile gerçekle ekleştirilecek istişare için i in kurumsallaşmış bir mekanizma oluşturulamam turulamamıştır. 6

7 Uuslar arası İndekslerde Uluslar arası yatırımc mcıların dikkate aldıklar kları uluslar arası indeksler, TürkiyeT rkiye yi yi ticaret ve yatırım m alanında, nda, rakiplerinden daha iyi bir konumda olmadığı ığını göstermektedir. Türkiye İş kurma güçlüğü Prosedür Sayısı 8 6 Zaman ( gün) Turkey Germany Ireland Korea Mexico Poland Spain UK 0 Turkey Germany Ireland Korea Mexico Poland Spain UK Source: Doing Business in 2005 & Doing Business in 2007, The World Bank and Oxford University Press. Jacobs and Associates Inc. 7

8 İş Yapma Kolaylığı Sıralaması(1. sıra en iyi durumda olan) Turkey Germany Ireland Korea Mexico Poland Spain UK Source: Doing Business 2007, w w w.doingbusiness.org 1 The index is calculated on the simple average of country percentile rankings on each of the 10 topics covered in Doing Business in 2007 Jacobs and Associates Inc.. 8

9 UK Lisans Alma Lisans 150 Alma Ireland Korea Mexico Poland Spain UK Turkey Germany Ireland Korea Mexico Poland Spain Source: Doing Business 2007: How to Reform, The World Bank and the International Finance Corporation Jacobs and Associates Inc. Germany Turkey Prosedür Sayısı Zaman( gün)

10 Rekabet Edebilirlik Endeksi Düşük rakamlar daha iyi sıralaması( 125 Ülke arasında Turkey Germany Ireland Korea Mexico Poland Spain UK Source: Global Competitiveness Report , World Economic Forum, w w w.w eforum.org Jacobs and Associates Inc. 10

11 Yatırım m Kararı Verirken Göz G önüne ne Alınan Faktörler En Yüksek DYY Faktörleri( Cevap Verenlerin % ) Pazarın Büyüklüğü Siyasi İstikrar GSMH Büyüklüğü Düzenleyici Ortam Kar Transferi Makroekonomik İstikrar GSMH Hacmi İş Dünyası Alt Yapısını Kalitesi Rekabetçinin Varlığı İşçi Maliyetleri/Kalitesi Source: ATKearney FDI Confidence Index 42% 39% 49% 48% 58% 57% 53% 65% 61% 68% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 11

12 Düzenleyici Reform Türkiye rekabet edebilirliğini ini artırmak rmak ve global değişim im ile baş edebilmek için i in atacağı her adım, onun hem AB tek pazarındaki konumunu güçg üçlendirecek hem de Lizbon ve tam üyelik hedefleri ile tam uyumlu olacaktır. Global rekabet, dinamik ve değişken bir yapı arz etmektedir.çü Çünkü, diğer ülkeler de sürekli s rekabetçi i pozisyonlarını iyileştirmektedir. Örneğin, Merkez Doğu u Avrupa ve Güney G Doğu u Avrupa ülkeleri sırass rasıyla 60,65 milyonluk nüfuslarn fusları ile daha yüksek y oranda yabancı sermaye çekmeye başlam lamışlardır. r. Yukarıdaki veriler ve değerlendirmeler erlendirmeler ışığında,t nda,türkiye nin rekabet edebilirliğini ini artırmak rmak ve doğrudan yabancı yatırımlar alanında nda temel rakipleri ve ana ticari ortaklarına oranla durumunu devamlı izlemelidir. Bunun için i in kullanacağı araç Daha İyi Düzenleme D Stratejisi dir. 12

13 Deregülasyon Yerine Daha İyi DüzenlemeD Daha çok özel iş/ii /işyeri yaratılmas lması önemlidir. Fakat reformun asıl l amacı,, rekabetçi i işi alanları yaratmaktır. r. Özel işletmeler i iyi düzenlenmid zenlenmiş piyasalarda zenginleşir. ir. 13

14 Düzenleyici Reform Programlarının n Amaçlar ları Avustralya: Minimum etkili regülasyon lasyon Kanada: Daha akıll llı düzenleme Avrupa Komisyonu: Daha az, daha iyi eylem Almanya: Devleti zayıflat bürokrasinin verimini artır Japonya: Kaide özgürlük, regülasyon istisna Hollanda: Rekabet, deregülasyon ve düzenleme d kalitesi İsveç: Daha iyi düzenleme d kalitesi İngiltere: Daha az, Daha iyi, Daha basit Amerika Birleşik ik Devletleri: Amerikan halkı,, aleyhinde değil lehinde çalışan bir düzenleme d sistemini hak ediyor 14

15 Modern Düzenleme D Sisteminin Özellikleri Güvenlik hukuki güvenlik, g piyasa çözümlerine sürekli s saygı,, tahmin edilebilir uygulama Şeffaflık açık k ve basit kurallar, tüm t m politika sürecinde s açıkla klık, k, daha az yolsuzluk Meşruluk Güvenlik, sağlık, çevre, tüketiciler t ve kamu çıkarları korunmalıdır Verimlilik Düşük-maliyetli kurallar, düzenli d ve zamanında nda alınan kararlar, piyasa ihtiyaçlar larını karşı şılamak için i in hızlh zlı hareket etmek Uzmanlık Düzenleme becerileri, piyasa ve teknolojileri iyi kavrama 15

16 DEA Nedir? Düzenleyici kararlar almak için i in veri temelli bir süreçtir Yapısal olarak DEA sürecis Daha geniş ve şeffaf bir politika tartış ışması için in yapısal bir format içinde i inde doğru soruları sormak Hükümet eylemleri veya eylemsizliklerinden doğan, seçilecek potansiyel etkileri sistematik ve sürekli s şekilde incelemek Karar yapıcı ve paydaşlarla bilgi paylaşmakt maktır. 16

17 DEA Hükümet H Genelinde İlkelere Dayanır Düzenleme kalitesini belirlemek, özellikle de piyasa ihtiyaçlar larını kavrama seviyesinin düşük d olduğu, u, geçiş dönemindeki bir ülkede önem taşı şır. Çoğu u hükümet, h düzenleyicilere, d alacakları düzenleyici kararların n kalitesi hakkında talimatlar vermiştir. Bu talimatlar genellikle kontrol listeleri ve karar kriterleri şeklindedir. Düzenleyiciler, hayata geçirmeden önce önerecekleri düzenlemelerin d bu kalite standartlarını karşı şıladığını göstermekle yükümly mlüdür. 17

18 Etki Değerlendirmesinin erlendirmesinin Problem nedir? Temel Adımlar mları (1) Mevcut mu? Boyutu? Nedenleri? Kimi etkiliyor? İyi / KötüK yönde? Hafifletici sebepler? Amaçlar neler? Hedef? Problem ile ilişkisi? Sürekli mi? Müdahalenin mantığı nedir? Politika seçenekleri enekleri neler? Geniş kapsamı; ; elemeden geçenleri enleri inceleyin; eyleme geçmeme; alternatif arama; daha az müdahale seçeneklerini eneklerini değerlendirin erlendirin 18

19 Etki Değerlendirmesinin erlendirmesinin Temel Adımlar mları (2) Muhtemel etkiler neler? Tüm m paydaşlar için i in inceleme yapın; etkiler tablosunu kullanın (sonraki slayt); 3 seçenek; enek; pozitif/negatif; doğrudan/dolayl rudan/dolaylı; şimdi ve sonra; kalitatif > kantitatif > para basmak Seçenekler enekler nasıl kıyaslanır? Her seçene eneği i tartın; etkiler, etkinlik, verim ve istikrarı kıyaslayın; seçenekleri enekleri derecelendirin; tercih edilen seçenek enek hangisi? Tercih edilen seçene eneği tanımlay mlayın Uygulama adımlar mlarını taslak haline getirin (yasa, hüküm, h davranış kuralı,, yetki, vb.) Gelecekteki izleme ve değerlendirme erlendirme planlarını yapma Esas ilerleme göstergeleri; g gelecekteki izleme ve değerlendirme erlendirme düzenlemeleri d 19

20 Düzenleyici Yönetim Y Politik YükümlY mlülük Sistemini Kurma Hükümet genelinde strateji Sunulacak kurumsal olanaklar (kaynaklar) Merkezi Gözetim G Organları (Bakanlıklar klar arası komiteler ve Sekretarya) Bakanlıklar klar ve temsilcilikler Toplum İş Sektörü danış ışman grupları Yasal yetki 20

21 Gözetim Kurumları Dağı ğıtık k fonksiyonlar Mülkiyet ve karar yapma sürecine s dahil olmaya izin verir Koordinasyon ve uyumu geliştirir Merkezi birim fonksiyonları DEA sürecini s yönetiry DEA lar ları sorgular (güç üçler dengesi fonksiyonu) DEA taslaklarını oluşturanlara eğitim e ve rehberlik Reformları savunur. 21

22 Türkiye de Yürütülen Y DEA Çalışmaları (1) 17 Şubat 2006 tarihinde yürürly rlüğe e giren Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki YönetmelikY netmelik ile; Düzenlemelerin daha katılımc mcı, şeffaf, uyumlu ve kaliteli bir şekilde hazırlanabilmesi için;muhtemel i in;muhtemel etkisi 10 milyon YTL nin üzerinde olan Kanun ve Kanun HükmH kmünde Kararname Taslaklarının Düzenleyici Etki Analizlerinin yapılmas lması, Kanun ve Kanun HükmH kmünde Kararname Taslaklarıyla birlikte Etki Analizlerinin de hazırlanmas rlanmasını öngören maddenin 17 Şubat 2007 tarihinde yürürly rlüğe e girmesi öngörülmektedir. 22

23 Türkiye de Yürütülen Y DEA Çalışmaları (2) Başbakanl bakanlıkta kta oluşturulan turulan Daha İyi Düzenleme Çalışma Grubu marifetiyle, hem AB nezdinde bu alanda yürütülen y çalışmalarda işbirlii birliği i sağlanmakta hem de kamu yönetimimizde, y idari kapasitenin oluşturulmas turulması ve geliştirilmesi çalışmaları yürütülmektedir. Bakanlıklar klar ve düzenleyici d kurumlarda Düzenleyici Etki Analizi hizmetlerini yürütecek personelin yetiştirilmesi tirilmesi gayesi ile SIGMA ile ortaklaşa a 5 adet eğitim e semineri düzenlenmid zenlenmiştir. 23

24 Türkiye de Yürütülen Y DEA Çalışmaları (3) Avrupa Birliği i ile birlikte Ağustos A 2006 tarihinde Düzenleyici Etki Analizinin Türk T Düzenleyici Sürecine S Entegre Edilmesi isimli bir pilot proje başlat latılmış ve bu proje Mart 2007 tarihinde tamamlanmış ıştır. 3 Nisan 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Düzenleyici D Etki Analizi Rehberi Yayımlanm mlanmıştır. DEA nın Kamu Yönetimine Y etkin olarak entegrasyonu için i in bir yol haritası hazırlanm rlanmıştır. 24

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007 Konu : Düzenleyici Etki Analizi Çalışmaları. GENELGE 2007/6 Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi

Detaylı

DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ. I. Giriş. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama Dairesi Başkan V.

DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ. I. Giriş. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama Dairesi Başkan V. DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ Şaban KÜÇÜK Maliye Müfettişi Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama Dairesi Başkan V. Tuğba DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı I. Giriş Tüm dünyada

Detaylı

E-İMZA ve UYGULAMALARI

E-İMZA ve UYGULAMALARI TODAİE E edevlet MERKEZİ UYGULAMALI E-İMZA E SEMİNER NERİ 16-17 17 KASIM 2011 E-DÖNÜŞÜM ve E-İMZA ve UYGULAMALARI KAYA BENSGHİR TODAİE Öğretim Üyesi tkaya@todaie.gov.tr Tel: 2317360/ 1803 TODAİE Kasım

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü

Yrd.Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık İlişkileri ve GümrG mrük k Birliği i SüreciS Yrd.Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık İlişkileri ve Gümrük k Birliği i SüreciS Avrupa

Detaylı

AB KOBİ POLİTİKALARI BİLGİ NOTU

AB KOBİ POLİTİKALARI BİLGİ NOTU AB KOBİ POLİTİKALARI BİLGİ NOTU Haziran 2005, İstanbul 1 İÇERİK BÖLÜM I. GİRİŞ BÖLÜM II. KOBİLER HAKKINDA AB MEVZUATI 1. KOBİ Tanımı 2. KOBİ ler için Elverişli İş Ortamı Yaratma a) Küçük İşletmeler için

Detaylı

Bu Kitabın içeriğinden tamamen Eşleştirme Projesi liderleri ve yazarları sorumludur ve asla Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtıyor şeklinde

Bu Kitabın içeriğinden tamamen Eşleştirme Projesi liderleri ve yazarları sorumludur ve asla Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtıyor şeklinde Bu Kitabın içeriğinden tamamen Eşleştirme Projesi liderleri ve yazarları sorumludur ve asla Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtıyor şeklinde algılanmamalıdır. Eylül 2006 I Önsöz Türkiye ve Almanya

Detaylı

Tasarım ve Baskı : Presmat Matbaa Gazete San.Ltd.Şti. 0312.394 63 83 ANK. Kapak Tasarım :Sinan CAN www.pressmatbaa.com presmat@hotmail.

Tasarım ve Baskı : Presmat Matbaa Gazete San.Ltd.Şti. 0312.394 63 83 ANK. Kapak Tasarım :Sinan CAN www.pressmatbaa.com presmat@hotmail. Tasarım ve Baskı : Presmat Matbaa Gazete San.Ltd.Şti. 0312.394 63 83 ANK. Kapak Tasarım :Sinan CAN www.pressmatbaa.com presmat@hotmail.com Efendiler, tarihimizi dolduran bunca ba ar lar, zaferler veyahut

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

Avrupa Birliğinde Bilgi Toplumuna Geçiş Çalışmaları

Avrupa Birliğinde Bilgi Toplumuna Geçiş Çalışmaları TOBB Bilgi Hizmetleri Dairesi Avrupa Birliğinde Bilgi Toplumuna Geçiş Çalışmaları Hazırlayan Seda AKÇAM Haziran, 2006 İçindekiler Başlıklar Sayfa 1. Giriş 1 2. AB de Bilgi Toplumu Süreci : Lizbon Stratejisi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 01 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 01 İçindekiler 1 ANA HİZMET BİRİMLERİYLE AB BAKANLIĞI 3 Siyasi İşler Başkanlığı 3 Katılım Politikası Başkanlığı 4 Sektörel Politikalar Başkanlığı

Detaylı

Ekonomi Şurası. 27 Ağustos 2008

Ekonomi Şurası. 27 Ağustos 2008 IV. Türkiye T Sektörel Ekonomi Şurası 27 Ağustos 2008 Türkiye Ambalaj Meclisi TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ Sorun 1 Gıda ve gıda g ile temas eden ambalajlara ait yönetmeliy netmeliğin in etkin bir şekilde uygulanamaması

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi EKİN GÜNDAY ECER AB UZMAN

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. 2014 Yılı İş Planı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. 2014 Yılı İş Planı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2014 Yılı İş Planı Tamamlanma Tarihi İlişkili Olduğu Stratejik Plan Hedefi İşletmecilerin internet sitelerinin engelli kullanıcılar tarafından daha erişilebilir hale

Detaylı

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Bakan Sunuşu Dünyada son yıllarda ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak küresel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

Bu yayın 5000 adet basılmıştır.

Bu yayın 5000 adet basılmıştır. Bu yayın 5000 adet basılmıştır. TBMM KARARI DOKUZUNCU KALKINMA PLANININ (2007-2013) ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR Karar No. 877 Karar Tarihi: 28/6/2006 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), 30/10/1984 tarihli

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIMLARIN SEÇİMİNDE TEŞVİK TEDBİRLERİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIMLARIN SEÇİMİNDE TEŞVİK TEDBİRLERİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIMLARIN SEÇİMİNDE TEŞVİK TEDBİRLERİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI 1 Teşvik Tedbirleri Teşvik tedbirleri genel olarak, yatırım kararlarının alınması ve/veya gerçekleştirilmesi

Detaylı

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ Bu belgenin gayri resmi Türkçe çevirisi. tarafından yaptırılmıģtır STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler.2 Kısaltmalar...4 Tablolar ve Şekiller Listesi... 3 Giriş...5 1. SÇB nin Hazırlanması...

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2008-2012

STRATEJİK PLAN 2008-2012 STRATEJİK PLAN 2008-2012 SUNUŞ HAZİRAN - 2007 ANKARA SUNUŞ Hızla gelişen ve yaygınlaşan bilgi ve iletişim teknolojilerinin de katkısıyla küreselleşme, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini önemli

Detaylı

Birleşmiş Milletler Türkiye

Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası barış ve güvenliğin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve insan

Detaylı

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri Giriş Türkiye deki enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörlerinin görünümü önemli ölçüde değişiyor.

Detaylı

Haziran 2006 (Yay n No. TÜS AD-T/2006-06/419)

Haziran 2006 (Yay n No. TÜS AD-T/2006-06/419) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Haziran 2006 (Yay n No. TÜS AD-T/2006-06/419) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2006, TÜS AD Tüm

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz.

Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz. ÖNSÖZ Ülkemiz talep artışı açısından bakıldığında dünyada en hızlı gelişen doğal gaz piyasalarından birine sahiptir. Özellikle elektrik üretiminde başat kaynak olması, alternatif enerji kaynaklarına göre

Detaylı

ÖZET. Planlama Uzmanlığı Tezi TÜRKİYE DE KOBİ LER VE KOSGEB. Mehmet CANSIZ

ÖZET. Planlama Uzmanlığı Tezi TÜRKİYE DE KOBİ LER VE KOSGEB. Mehmet CANSIZ ÖZET Planlama Uzmanlığı Tezi TÜRKİYE DE KOBİ LER VE KOSGEB Mehmet CANSIZ Küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) ülke ekonomisi içindeki önemi her geçen gün artmakta ve bu işletmelerin istihdam, üretim,

Detaylı

T.C DİCLE KALKINMA AJANSI

T.C DİCLE KALKINMA AJANSI T.C DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 5 İÇİNDEKİLER 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SUNUŞ... 4 1. GİRİŞ... 5 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 7 3. 2012 YILI ÖNCELİK ALANLARI... 7 4. 2012 YILI

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2007 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJI...4

Detaylı