009 Y YILI TEPE ET R RAPO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "009 Y YILI TEPE ET R RAPO"

Transkript

1 AFYON KO FAA 20 OCAT ALİY M 009 Y TEPE ET R May s 201 YILI ÜNİ RAPO 0 İVER ORU RSİTESİ A F Y O N K O C A T E P E Ü N İ V E R S İ T E S İ

2

3

4 Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 2009 Faaliyet Raporu, AKÜ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu önderliğinde üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

5 Afyon Afyon Kocatepe Üniversitesi Faaliyet Raporu 2009 SUNUŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi, yükseköğretim alan nda bunduğu bölgenin ihtiyaç ve gelişimine büyük ölçüde katk yapan bir kurum olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Üniversitemiz 1992 y l nda kurulmuş olup, kuruluşundan bu yana 2547 say l Yükseköğretim Kanununun 12. Maddesinde belirtilen amaçlar ve ana ilkeler çerçevesinde eğitim-öğretim ve araşt rma faaliyetlerini sürdürmektedir. Vizyonumuz, evrensel bilim ilkeleri ş ğ nda, dünya standartlar nda bilgi ve teknoloji üreterek ulusal ve bölgesel sorunlara odakl proje merkezi özelliği taş yan, küresel rekabet koşullar na haz r nesiller yetiştiren, uluslararas tan n rl ğa ve sayg nl ğa sahip bir üniversite olmakt r. Üniversitemiz bu vizyona ulaşmak için fiziksel, teknolojik ve insan kaynaklar bak m ndan gelişmesini sürdürmektedir say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklar n n etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullan lmas, hesap verilebilirlik ve mali saydaml ğ sağlamak hedeflenmektedir. Kanun, bu hedef doğrultusunda yöneticilerin karar verme ve uygulama sonuçlar n değerlendirme aşamalar nda, stratejik plan, performans esasl bütçe ve faaliyet raporu gibi ciddi çal şmalar gerektiren raporlar oluşturulmas n gerektirmektedir y l na ait olan bu Faaliyet Raporunda Üniversitemiz misyonu, vizyonu, temel değerleri, politika ve öncelikleri çerçevesinde 2009 y l verileri ile mali bilgileri; fiziksel, teknolojik ve insan kaynaklar ile sunulan hizmetler bak m ndan durumu, üstünlük ve zay fl klar ile gelişimine ilişkin hedefleri yer almaktad r. Akademik ve idari personelimizin çabalar yla gelişimini her y l daha üst düzeye ç karan Üniversitemiz in 2009 Y l Faaliyet Raporu kamuoyunun bilgilerine sayg yla arz ederim. Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ R e k t ö r 1 Ak lc, Kat l mc Üretken 5

6

7 Afyon Afyon Kocatepe Üniversitesi Faaliyet Raporu 2009 İÇİNDEKİLER 1 GENEL BİLGİLER... 9 A. MİSYON VE VİZYON... 9 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 9 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yap Örgütsel Yap Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynaklar Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi AMAÇ ve HEDEFLER A. İDARENİN AMAÇ ve HEDEFLERİ B. TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER C. DİĞER HUSUSLAR FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçlar Temel Mali Tablolara İlişkin Aç klamalar Mali Denetim Sonuçlar B. PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri KURUMSAL KAABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.. 76 A. ÜSTÜNLÜKLER B. ZAYIFLIKLAR C. DEĞERLENDİRME ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER Ek 1 : Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyan Ek 2 : Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyan Ak lc, Kat l mc Üretken 7

8 2009 Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Faaliyet Kocatepe Raporu Üniversitesi Faaliyet Raporu 2009 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Taş nmazlar n Yerleşkeler İtibariyle Dağ l m (2009 Y l Sonu)...11 Tablo 2 : Mülkiyet Durumuna Göre Üniversitemiz Kapal Alan Taş nmazlar n n Durumu Tablo 3 : Kapal Alanlar n n Yerleşkeler ve Hizmet Alanlar na Göre Dağ l m Tablo 4 : Eğitim Alanlar Derslikler Tablo 5 : Sosyal Alanlar Tablo 6 : Toplant ve Konferans Salonlar Tablosu Tablo 7 : Akademik Personel Hizmet Alanlar Tablosu Tablo 8 : İdari Personel Hizmet Alanlar Tablosu Tablo 9 : Diğer Alanlar (Ambar,Arşiv, Atölye) Tablo 10 : Hastane Alanlar Tablosu Tablo 11 : Üniversitemiz Örgüt Şemas Tablo 12 : Bilgi Kaynaklar Tablosu (Yaz l mlar) Tablo 13 : Bilgisayarlar, Kütüphane Kaynaklar, Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablosu Tablo 14 : Akademik Personel Kadrolar n n Doluluk Oran na Göre ve İstihdam Şekline Göre Tablo Tablo 15 : Yabanc Uyruklu Akademik Personel Tablosu Tablo 16 : Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Tablosu Tablo 17 : Diğer Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Tablosu Tablo 18 : Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağ l m Tablo 19 : İdari Personel (Kadrolar n Doluluk Oran na Göre) Tablo 20 : İdari Personelin Eğitim Durumu Tablo 21 : İdari Personelin Hizmet Süreleri Tablo 22 : İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağ l m Tablo 23 : Eğitim-öğretim hizmeti Yürüten Program Say lar n n Dağ l m Tablo 24 : Öğrenci Say lar (Birimlere Göre Dağ lm ş) Tablo 25 : Yabanc Dil Eğitimi Gören Haz rl k S n f Öğrenci Say lar ve Toplam Öğrenci Say s na Oran Tablo 26 : Öğrenci Kontenjanlar ve Doluluk Oran Tablo 27 : Sağl k Bilimleri Enstitüsü Doktora, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programlar Tablo 28 : Sağl k Bilimleri Enstitüsü Programlara Göre Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Say lar Tablo 29 : Fen Bilimleri Enstitüsü Programlara Göre Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Say lar Tablo 30 : Sosyal Bilimleri Enstitüsü Programlara Göre Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Say lar Tablo 31 : Sağl k Hizmet ve Faaliyetleri Tablosu Tablo 32 : Stratejik Amaçlar ve Hedefler Tablo 33 : Bütçe Giderleri Tablo 34 : Bütçe Gelirleri Tablo 35 : Ekonomik S n fland rmaya Göre Bütçe Gelirleri Cetveli Tablo 36 : Kurum Kesin Mizan Tablo 37 : Fonksiyonel ve Ekonomik S n fland rmaya Göre Bütçe Giderleri İcmali Tablo 38 : Kurumsal S n fland rmaya Göre Bütçe Giderleri İcmali Tablo 39 : Mali Denetim Sonuçlar Tablosu Tablo 40 : 2009 Y l Faaliyet (Sempozyum, Kongre, Panel, Seminer v.s) Bilgileri Tablo 41 : Üniversitemiz Bilimsel Yay nlar Tablo 42 : 2009 y l nda Üniversiteler Aras Yap lan İkili Anlaşmalar Tablosu Tablo 43 : Proje (DPT, TUBİTAK, A.B., B.A.P) Bilgileri Tablosu Ak lc, Kat l mc Üretken

9 Afyon Afyon Kocatepe Üniversitesi Faaliyet Raporu GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON 1. Misyonumuz Çağdaş eğitim-öğretim ilkeleri çerçevesinde, paydaşlar n gereksinmelerini gözeterek eğitim-öğretim hizmeti sunmak, bilimsel araşt rma, yay n ve dan şmanl k yapmak, topluma ve insanl ğa hizmet etmektir. 2. Vizyonumuz Evrensel bilim ilkeleri ş ğ nda, Dünya standartlar nda bilgi ve teknoloji üreterek ulusal ve bölgesel sorunlara odakl proje merkezi özelliği taş yan, küresel rekabet koşullar na haz r nesiller yetiştiren, uluslararas tan n rl ğa ve sayg nl ğa sahip bir üniversite olmakt r. B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Anayasal bir kurum olan üniversitelerin yetki, görev ve sorumluluklar n n kanunla düzenleneceği T.C. Anayasas n n Yükseköğretim Kurumlar başl kl 130 ncu Maddesinde şu şekilde belirtilmiştir. Yükseköğretim kurumlar n n kuruluş ve organlar ile işleyişleri ve bunlar n seçimleri, görev, yetki ve sorumluluklar üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakk n kullanma usulleri kanunla düzenlenir. T.C. Anayasas n n 130 uncu maddesinin bu hükmü çerçevesinde düzenlenen ve yürürlükte bulunan 2547 Say l Yükseköğretim Kanunun 12 nci Maddesinde Üniversitelerin görevleri şu şekilde belirtilmiştir Say l Kanunun 4 ve 5 nci Maddelerinde belirtilen amaç ve ana ilkelere uygun olarak; a) Çağdaş uygarl k ve eğitim - öğretim esaslar na dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçlar ve kalk nma planlar ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayal çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araşt rma, yay m ve dan şmanl k yapmak, b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklar n rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikas ve kalk nma planlar ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu taraf ndan yap lan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyac olan dallarda ve say da insan gücü yetiştirmek, c) Türk toplumunun yasam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu ayd nlat c bilim verilerini söz, yaz ve diğer araçlarla yaymak, d) Örgün, yayg n, sürekli ve aç k eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tar mda modernleşme alanlar nda eğitilmesini sağlamak, 4 Ak lc, Kat l mc Üretken 9

10 2009 Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Faaliyet Kocatepe Raporu Üniversitesi Faaliyet Raporu 2009 e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlar n, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlar na önerilerde bulunmak sureti ile öğretim ve araşt rma konusu yapmak, sonuçlar n toplumun yar na sunmak ve kamu kuruluşlar nca istenecek ve araşt rmalar sonuçland rarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f) Eğitim-öğretim seferberliği için de örgün, yayg n, sürekli ve aç k eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katk da bulunacak önlemleri almak, g) Yörelerindeki tar m ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlar na uygun meslek elemanlar n n yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katk da bulunmak, sanayi, tar m ve sağl k hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde art ş sağlayacak çal şma ve programlar yapmak, uygulamak ve yap lanlara kat lmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlar na çözüm getirici önerilerde bulunmak, h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yayg nlaşt rmak, i) Yükseköğretimin uygulamal yap lmas na ait eğitim-öğretim esaslar n geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çal şt rmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmakt r Say l Kanunun ilgili Maddeleri ve diğer yasal mevzuatla Üniversitemize verilen yetki, görev ve sorumluluklar m z Üniversitemiz yönetim organlar ve birimleri arac l ğ yla yerine getirmektedir Say l Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereğince; Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlar n n ve bütçelerinin kalk nma plan na, y ll k programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak haz rlanmas ve uygulanmas ndan, sorumluluklar alt ndaki kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullan m n sağlamaktan, kay p ve kötüye kullan m n n önlenmesinden mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumluluklar n yerine getirilmesinden Bakana karş sorumludurlar. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler arac l ğ yla yerine getirirler. C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1. Fiziksel Yap Üniversitemizin mülkiyetinde ve Üniversitemize tahsisli toplam ,95 m² arazi bulunmaktad r. Bu arazilerin ,44 m² si Üniversite özel mülkiyetine ait, ,51 m² si hazine mülkiyetine ait olup Üniversitemize tahsis edilmiştir. Bu arazilerin yerleşkeler ve mülkiyet durumuna göre dağ l m Tablo 1 de gösterilmiştir Ak lc, Kat l mc Üretken

11 Afyon Afyon Kocatepe Üniversitesi Faaliyet Raporu 2009 Tablo 1: Taş nmazlar n Yerleşkeler İtibariyle Dağ l m (2009 Y l Sonu) Mülkiyet Durumuna Göre Taş nmaz Alan (m²) Yerleşke Ad Üniversite Maliye Hazinesi Toplam (m²) Ahmet Necdet Sezer Kam , , ,00 Ali Çetinkaya Kampusü 0, , ,00 Ahmet Karahisari Kamp , , ,00 Diğer Yerleşkeler , , ,95 TOPLAM , ,51 7, ,95 Üniversitemiz yukar da belirtilen araziler üzerinde kendi mülkü ve/veya tahsisli toplam ,00 m² kapal mekâna sahiptir. Bu taş nmazlardan bir k sm bina olarak Üniversitemize tahsis edilmiş olup, bir k sm ise hazine taraf ndan tahsis edilen araziler ile Üniversite özel mülkü araziler üzerine Üniversitemiz taraf ndan yap lm şt r. Bu taş nmazlardan ,00 m² si Üniversitemiz özel mülkü üzerinde ve ,00 m² si hazinece tahsis edilen araziler üzerinde bulunmaktad r. Üniversitemize ait kapal alanlar n yerleşkeler itibar ile dağ l m Tablo 2 de gösterilmiştir. Tablo 2 : Mülkiyet Durumuna Göre Üniversitemiz Kapal Alan Taş nmazlar n n Durumu Kapal Alan Miktar (m²) Yerleşke Ad Toplam (m²) Üniversite Maliye Hazinesi Ahmet Necdet Sezer Kampusü 0, , ,00 Ali Çetinkaya Kampusü 0, , ,00 Ahmet Karahisari Kampusü 6.303,00 0, ,00 Diğer Yerleşkeler , , ,00 TOPLAM , , ,00 Üniversitemize ait kapal alanlar n ,00 m² si eğitim öğretim ve bilimsel araşt rma, ,00 m² si sağl k (Hastane), 2.873,00 m² si bar nma (lojman, misafirhane ve sosyal tesis), ,00 m² si beslenme (kantin kafeterya ve yemekhane), ,00 m² si kültür (toplant ve konferans salonlar ), ,00 m² si kapal spor tesisleri, ,00 m² si idari ve diğer hizmet (idari ve akademik personelin hizmet alanlar ) ,00 m 2 si sirkülasyon alanlar olarak kullan lmaktad r. Üniversitemiz alanlar içinde mevcut yurt bulunmad ğ ndan bar nma alan lojman, misafirhane ve sosyal tesisten oluşmaktad r. Üniversitemizin kapal mekânlar n hizmet alanlar na göre dağ l m Tablo 3 de gösterilmiştir. 6 Ak lc, Kat l mc Üretken 11

12 2009 Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Faaliyet Kocatepe Raporu Üniversitesi Faaliyet Raporu 2009 Tablo 3 : Kapal Alanlar n n Yerleşkeler ve Hizmet Alanlar na Göre Dağ l m Hizmet Alanlar Eğitim Öğretim ve Bilimsel Araşt rma ANS Kampusü Ahmet Karahisari Kampusü Ali Çetinkaya Kampusü Diğer Yerleşkeler Toplam , , , , ,00 Sağl k 0,00 0, , , ,00 Bar nma 1.373,00 0,00 0, , ,00 Beslenme 9.576,00 939, , , ,00 Kültür ,00 665,00 272, , ,00 Spor , , ,00 İdari ,00 553, , , ,00 Sirkülasyon , , , , ,00 TOPLAM , , , , , Eğitim Alanlar Derslikler Üniversitemiz bünyesinde bulunan kapal alanlardan eğitim öğretim ve bilimsel araşt rmaya ayr lan alanlar n kapasitelerine göre dağ l m Tablo 4 de gösterilmiştir. Tablo 4 : Eğitim Alanlar Derslikler Eğitim Alanlar KAPASİTESİ Üzeri TOPLAM Anfi S n f Bilgisayar Lab Diğer Lab TOPLAM Sosyal Alanlar Üniversitemizde kantin ve kafeteryalar, yemekhaneler, misafirhaneler, lojmanlar, spor tesisleri, sinema solonu, eğitim ve dinlenme tesisleri, öğrenci kulüpleri, mezun öğrenciler derneği, okul öncesi ve ilköğretim okullar için ayr lan sosyal alalar n kapasitelerine ve fonksiyonlar na göre dağ l m Tablo 5 de, kapasite durumlar na göre toplant ve konferans salonlar da Tablo 6 da gösterilmiştir Ak lc, Kat l mc Üretken

13 Afyon Kocatepe Üniversitesi Faaliyet Raporu 2009 Afyon Kocatepe Üniversitesi Faaliyet Raporu 2009 Tablo 5 : Sosyal Alanlar SOSYAL ALANLAR Say s Alan Kapasitesi Adet M² Kişi AÇIKLAMA Kantin ve Kafeteryalar Yemekhane (Personel) Yemekhane (Öğrenci) Misafirhaneler ,00 38 Lojmanlar Spor Tesisleri (Kapal ) Spor Tesisleri (Aç k) İnşa Halinde Sinema Salonu 0 0,00 0 Eğitim ve Dinlenme Tesisi 0 0,00 0 Öğrenci Kulüpleri , kulüp taraf ndan kullan lmakta Mezun Öğrenciler Derneği Anaokulu İlköğretim Okulu 0 0,00 0 TOPLAM Tablo 6 : Toplant ve Konferans Salonlar Tablosu SALONLAR Kapasitesi TOPLAM Toplant Salonu Konferans Salonu TOPLAM Hizmet Alanlar Akademik Personel Hizmet Alanlar Üniversitemizde Akademik Personel hizmet alanlar için ayr lan kapal alanlar n say ve miktar ile kullan c say lar Tablo 7 da gösterilmiştir. Tablo 7 : Akademik Personel Hizmet Alanlar Tablosu Say s (Adet) Alan (m2) Kullanan Say s (Kişi) Çal şma Odas TOPLAM Akademik personelin hizmet alanlar değerlendirildiğinde bir çal şma odas na ortalama 2 kişi düşmekte ve kişi baş ortalama 11 m 2 alan düşmektedir İdari Personel Hizmet Alanlar Üniversitemizde idari hizmetler için ayr lan kapal alanlar n servis ve çal şma oda say ve miktar ile kullan c say lar Tablo 8 de gösterilmiştir. 8 Ak lc, Kat l mc Üretken 13

14 2009 Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Faaliyet Kocatepe Raporu Üniversitesi Faaliyet Raporu 2009 Tablo 8 : İdari Personel Hizmet Alanlar Tablosu Say s (Adet) Alan (m2) Kullanan Say s (Kişi) Servis Çal şma Odas TOPLAM İdari personelin hizmet alanlar değerlendirildiğinde servis/çal şma odas na ortalama 2 kişi düşmekte ve kişi baş ortalama 9,14 m 2 alan düşmektedir Diğer Alanlar (Ambar, Arşiv, Atölye Alanlar ) Üniversitemiz diğer (Ambar, Arşiv, Atölye) alanlar say lar na göre Tablo 9 da gösterilmiştir. Tablo 9 : Diğer Alanlar (Ambar,Arşiv, Atölye) Say s (Adet) Alan (m2) Ambar Arşiv Atölye TOPLAM Hastane Alanlar Üniversitemizde sağl k hizmetleri için ayr lan kapal alanlar n ölçüleri ve say lar Tablo 10 da gösterilmiştir Tablo 10 : Hastane Alanlar Tablosu Birim Say (Adet) Alan (m 2 ) Acil Servis 1 603,00 Yoğun Bak m ,00 Ameliyathane 9 942,00 Poliklinik ,00 Laboratuar 3 914,00 Eczane 3 636,00 Radyoloji Alan 1 708,00 Nükleer T p Alan Sterilizasyon Alan 1 956,00 Hospitilizasyon alan 6 798,00 Mutfak 0 0,00 Çamaş rhane 1 198,00 Teknik Servis 1 193,00 Öğretim Elemanlar Çal şma Ofisi ,00 İdari birimler çal şma ofisi ,00 Hasta Bekleme Salonu ,00 Kantin vb. alanlar 1 390,00 Diğer alanlar (sirkülasyon) ,00 Hastane Toplam Kapal Alan , Ak lc, Kat l mc Üretken

15 Afyon Afyon Kocatepe Üniversitesi Faaliyet Raporu Örgütsel Yap Üniversitelerin örgüt yap s ana hatlar ile 2547 say l Yükseköğretim Kanununda düzenlenmiştir say l kanuna uygun olarak örgütlenmiş olan Üniversitemizin yönetim organlar ve örgüt yap s aşağ daki gibidir. Rektör, Üniversitemizi tüzelkişiliğini temsil etmekte ve kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir. Rektör yard mc lar, Çal şmalar nda Rektöre yard m etmek üzere Rektör taraf ndan üç rektör yard mc s seçilmiştir. Rektör, görevi baş nda olmad ğ zaman yard mc lar ndan birisini yerine vekil b rakmaktad r. Senato, Üniversitenin en üst akademik organ olup kanunda belirlenen görevleri yapmaktad r. Üniversite Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Rektöre yard mc bir organ olup kanunda belirlenen görevleri yapmaktad r. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), Üniversitemizdeki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinden sorumlu kuruldur. Bu Kurul, tarih ve Say l Resmi Gazetede yay mlanan Yükseköğretim Kurumlar nda Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği hükümleri gereği kurulmuştur. İç Denetim Birimi, Üniversitenin tüm eylem ve faaliyetlerini risk düzeyi esas al narak sistematik ve disiplinli bir yaklaş mla denetleyen ve idari yönden doğrudan Rektöre bağl, iç denetçi ve diğer personelden oluşan birimdir. Bu birim 5018 Say l Kanuna göre 2007 y l içinde kurulmuştur. Akademik Birimler; a) Fakülteler; Kendi alanlar nda yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araşt rma ve yay n yapan akademik birimlerdir. Üniversitemize bağl Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, T p Fakültesi ve Veteriner Fakültesinden oluşan sekiz fakülte bulunmaktad r. Fakülteyi dekan temsil etmekte ve kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir. Dekan kendisine çal şmalar nda yard mc olmak üzere fakültenin ayl kl öğretim üyeleri aras ndan en çok iki kişiyi dekan yard mc s olarak seçmektedir. Fakülte kurulu, fakültelerin akademik bir organ olup Kanunda belirtilen görevleri yapmaktad r. Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yard mc bir organ olup Kanunla verilen görevleri yapmaktad r. b) Enstitüler; Kendi alanlar nda birden fazla benzer ve ilgili bilim dallar nda lisansüstü, düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araşt rma ve yay n yapan akademik birimlerdir. Üniversitemize bağl Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağl k Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünden oluşan üç enstitü bulunmaktad r. Enstitüyü, enstitü müdürü temsil etmekte ve kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir. Enstitü müdürü kendisine çal şmalar nda yard mc olmak üzere enstitünün ayl kl öğretim elemanlar aras ndan en çok 10 Ak lc, Kat l mc Üretken 15

16 2009 Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Faaliyet Kocatepe Raporu Üniversitesi Faaliyet Raporu 2009 iki kişiyi enstitü müdür yard mc s olarak seçmektedir. Enstitü kurulu, enstitünün akademik bir organ olup Kanunda belirtilen görevleri yapmaktad r. Enstitü yönetim kurulu, idari faaliyetlerde enstitü müdürüne yard mc bir organ olup Kanunla verilen görevleri yapmaktad r. c) Devlet Konservatuvar ; Kendi alanlar nda ve ilgili bilim dallar nda eğitimöğretim, bilimsel araşt rma ve yay n yapan ve müzik ve sahne sanatlar nda sanatç yetiştiren akademik birimdir. Üniversitemize bağl bir Devlet Konservatuvar bulunmaktad r. Konservatuvar Konservatuvar müdürü temsil etmekte ve kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir. Konservatuvar müdürü kendisine çal şmalar nda yard mc olmak üzere Konservatuar n ayl kl öğretim elemanlar aras ndan en çok iki kişiyi Konservatuar müdür yard mc s olarak seçmektedir. Konservatuvar kurulu, Konservatuar n akademik bir organ olup Kanunda belirtilen görevleri yapmaktad r. Konservatuvar yönetim kurulu, idari faaliyetlerde Konservatuvar müdürüne yard mc bir organ olup Kanunla verilen görevleri yapmaktad r. d) Yüksekokullar; Kendi alanlar nda belirli bir mesleğe yönelik eğitim-öğretime ağ rl k veren ve eğitim-öğretim, bilimsel araşt rma ve yay n yapan akademik birimlerdir. Üniversitemize bağl Afyon Sağl k Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yabanc Diller Yüksekokulu ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan oluşan dört yüksekokul bulunmaktad r. Yüksekokulu, yüksekokul müdürü temsil etmekte ve kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir. Yüksekokulu müdürü kendisine çal şmalar nda yard mc olmak üzere yüksekokulun ayl kl öğretim elemanlar aras ndan en çok iki kişiyi yüksekokul müdür yard mc s olarak seçmektedir. Yüksekokul kurulu, Yüksekokulun akademik bir organ olup Kanunda belirtilen görevleri yapmaktad r. Yüksekokul yönetim kurulu, idari faaliyetlerde yüksekokul müdürüne yard mc bir organ olup Kanunla verilen görevleri yapmaktad r. e) Meslek Yüksekokullar ; Kendi alanlar nda belirli bir mesleğe yönelik eğitimöğretime ağ rl k veren ve eğitim-öğretim, bilimsel araşt rma ve yay n yapan akademik birimlerdir. Üniversitemize bağl Atatürk Sağl k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Afyon Meslek Yüksekokulu, Bolvadin Meslek Yüksekokulu, Çay Meslek Yüksekokulu, İscehisar Meslek Yüksekokulu, Sultandağ Meslek Yüksekokulu, Dinar Meslek Yüksekokulu, Emirdağ Meslek Yüksekokulu, Sand kl Meslek Yüksekokulu, Şuhut Meslek Yüksekokulu, Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu, Bayat Meslek Yüksekokulu, Başmakç Meslek Yüksekokulu, Dazk r Meslek Yüksekokulu ve Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulundan oluşan onbeş meslek yüksekokulu bulunmaktad r. Meslek yüksekokulunu, meslek yüksekokul müdürü temsil etmekte ve kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir. Meslek yüksekokulu müdürü kendisine çal şmalar nda yard mc olmak üzere meslek yüksekokulun ayl kl öğretim elemanlar aras ndan en çok iki kişiyi yüksekokul müdür yard mc s olarak seçmektedir. Meslek yüksekokulu kurulu, meslek yüksekokulunun akademik bir organ olup Kanunda belirtilen görevleri yapmaktad r. Meslek yüksekokulu yönetim kurulu, idari faaliyetlerde meslek yüksekokul müdürüne yard mc bir organ olup Kanunla verilen görevleri yapmaktad r. f) Bölüm Başkanl klar ; Üniversitenin birden çok birimlerin ortak derslerini vermek üzere ve amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yak n anabilim ve ana sanat dallar ndan oluşan akademik birimlerdir. Rektörlüğe bağl üç bölüm başkanl ğ mevcuttur. Rektörlük Türk Dili Başkanl ğ, Atatürk İlkeleri ve Ak lc, Kat l mc Üretken

17 Afyon Afyon Kocatepe Üniversitesi Faaliyet Raporu 2009 İnk lap Tarihi Bölüm Başkanl ğ, Enformatik Bölüm Başkanl ğ tüm akademik birimlerde ortak dersleri ve diğer akademik faaliyetleri yürütmektedirler. Fakültelerde, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullar nda da ihtiyaç say s nca bölümler kurulmuştur. Bölüm, bölüm başkan taraf ndan yönetilmektedir. Bölüm başkan bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araşt rmalar ndan ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Anabilim dal ve ana sanat dallar bilim ve dallar ndan oluşur. g) Bilimsel Araşt rma Projeleri Komisyon Başkanl ğ, Üniversitemiz taraf ndan desteklenen tüm fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullar nda yürütülmekte olan bilimsel araşt rma projeleri, 10 üyeden oluşan Komisyon taraf ndan koordine edilmektedir. h) Uygulama ve Araşt rma Merkezleri: Üniversitemizde eğitim-öğretimin desteklenmesi amac yla çeşitli alanlar n uygulama ihtiyac ve baz meslek dallar n n haz rl k ve destek faaliyetleri için eğitim-öğretim, uygulama ve araşt rmalar n sürdürüldüğü 16 merkez birimi kurulmuştur. İdari Birimler; Üniversitelerde idari teşkilat yap s 124 Say l KHK ile düzenlenmiştir. Üniversitemizin idari teşkilat yap s da bu mevzuata uygun olarak oluşturulmuştur. Buna göre Üniversitemizin idari teşkilat yap s Genel Sekreterliğe bağl d r. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile iki genel sekreter yard mc s ndan ve bağl birimlerden oluşmaktad r. Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilat n n baş d r ve bu teşkilat n çal şmas ndan Rektöre karş sorumludur. Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilat n n baş olarak, kendisi ve kendisine bağl birimler arac l ğ ile ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirir. Genel Sekreterliğe bağl birimler ise şunlard r; Daire Başkanl klar ; Genel Sekreterliğe bağl Bilgi İşlem Daire Başkanl ğ, Öğrenci İşleri Daire Başkanl ğ, Sağl k Kültür ve Spor Daire Başkanl ğ, Personel Daire Başkanl ğ, Yap İşleri Teknik Daire Başkanl ğ, Strateji Geliştirme Daire Başkanl ğ, İdari ve Mali İşler Daire Başkanl ğ, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanl ğ olmak üzere sekiz daire başkanl ğ bulunmaktad r. Strateji Geliştirme Daire Başkanl ğ, 5018 Say l Kanuna uygun olarak 5436 say l Kanunla tarihinden geçerli (Maliye Bakanl ğ na bağl Bütçe Dairesi Başkanl ğ n n kald r lmas ile) Kanunda ve ilgili yönetmeliğinde belirlenen görevleri yerine getirmek üzere yerine kurulmuştur. Müdürlükler; Genel Sekreterliğe bağl Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve Bas n Yay n ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olmak üzere iki müdürlük bulunmaktad r. Başkanl k ve müdürlüklerin d ş nda Genel Sekreterliğe bağl bir Hukuk Müşavirliği bulunmaktad r. Fakültelerde fakülte sekreteri, enstitülerde enstitü sekreteri, yüksekokullarda yüksekokul sekreteri ve meslek yüksekokullar nda meslek yüksekokulu sekreterine bağl idari personel ilgili okul idari işlerini yürütmektedirler. Üniversitemizin organizasyon yap s Tablo 11 deki gibidir. 12 Ak lc, Kat l mc Üretken 17

18 2009 Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Faaliyet Kocatepe Raporu Üniversitesi Faaliyet Raporu 2009 Tablo 11 : Üniversitemiz Örgüt Şemas Ak lc, Kat l mc Üretken

19 Afyon Afyon Kocatepe Üniversitesi Faaliyet Raporu Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1. Yaz l mlar Üniversitemizde iş ve işlemlerin tamam Tablo 12 de gösterilen özel yaz l m programlar, kelime işlemci ve say sal işlemci programlar sayesinde yürütülmektedir. Ayr ca Üniversitemize ait web sayfas üzerinden paydaşlar m za yönelik gerekli çağr ve duyurular yap lmakta, düzenlenen etkinlikler, yasal mevzuatlar, onay al nm ş raporlar yay nlanmaktad r. Web sayfam z ile öğrencilerimize, personelimize ve sivil topluma online baz hizmetler sunulmaktad r. Tablo 12 : Bilgi Kaynaklar Tablosu (Yaz l mlar) Yaz l m n Kaynağ : Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanl ğ Öğrenci İşleri Otomasyonu İdari ve Akademik Personel Takip Sistemi Yabanc Diller Y.O. Öğrenci Takip Program Döner Sermaye Hesaplama Yaz l m Bilimsel Araşt rma Projeleri Takip Program Karne Program Sevk Program Mezun Bilgi Sistemi Ekders Hesaplama ve Takip Sistemi T p Fakültesi Eğitim Takip Program İşçi-Öğrenci Ücret Program Ayniyat Demirbaş Program Akademik CV Haz rlama Sistemi Yaz l m n Kaynağ : Maliye Bakanl ğ e-bütçe (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) Yaz l m n Kaynağ : Özel (Sat n Al nan) Yaz l mlar Hastane Otomasyon Program Kocatepe Bilgi Sistemi Akademik ve İdari Personel Maaş Yaz l m Nakit Program Emekli Sand ğ Bilgi Aktar m Program Uzaktan Eğitim Sistemi Taş n r Mal Yönetmeliği Program Harç Takip Program Özel Yetenek S nav Program Evrak Takip Program Analitik Bütçe Takip Sistemi İhale ile Al m Sat m Uygulama Yaz l m Online Hastane Randevu Sistemi Üniversite Kantin Kira Takip Program Say2000i (Muhasebat Genel Müdürlüğü) Kütüphane Otomasyon Program 3.2. Bilgisayarlar, Kütüphane Kaynaklar, Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar tarih ve say l resmi gazetede 2006/11545 say l Bakanlar Kurulu ile yay mlanan Taş n r Mal Yönetmeliği hükümlerine göre kay t alt na al nan Üniversitemiz bilgi kaynaklar (bilgisayarlar, kütüphane kaynaklar, diğer bilgi ve teknolojik kaynaklar) Tablo 13 de gösterilmiştir. Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi m²'lik kullan m alan na ve 230 kişilik oturma kapasitesine sahiptir. Merkez kütüphanemizde kitap, 194 ü yabanc, 651 i Türkçe toplam 845 bas l dergi, 1875 adet tez arşivi, 1993 ten günümüze Resmi Gazete arşivi, 544 adet matbu, 38 adet el yazmas ile Eski Eserler arşivi mevcuttur. 17 adet elektronik veritaban aboneliği ile elektronik kitap, e-dergi araşt rmac lar n hizmetine 14 Ak lc, Kat l mc Üretken 19

20 2009 Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Faaliyet Kocatepe Raporu Üniversitesi Faaliyet Raporu 2009 sunulmuştur. Merkez Kütüphanemizde, Amerikan Kongre Kütüphanesi S n flama Sistemi kullan lmakta ve kitaplar aç k raf sistemine göre yerleştirilmiştir. Kütüphanede mevcut bütün materyal "Yordam 2001 Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Program " adl program kullan larak elektronik ortama aktar lm ş ve internet üzerinden de kullan c lar n hizmetine aç lm şt r. Merkez Kütüphanemize bağl kütüphanelerden T p Fakültesi Kütüphanesi 4190 kitap ile hizmet vermektedir. Tablo 13 : Bilgisayarlar, Kütüphane Kaynaklar, Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablosu Bilgi Kaynaklar Teknolojik Kaynak Ad Birimi Miktar Bilgisayarlar Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgisayarlar ve Sunucular(Masaüstü Bilgisayarlar, Dizüstü Bilgisayarlar, Sunucular, İstemciler) Bilgisayar Çevre Birimleri (Yaz c lar ve Okuyucular, Taray c lar, Çiziciler, Harici Yedekleme Üniteleri) Teksir ve Çoğaltma Makineleri (Fotokopi Makineleri, Faksimile Makineleri, Teksir Makineleri, Dijital Göndericiler v.s) Haberleşme Cihazlar (Santraller, Telefonlar, Modemler, Hublar, Swichler, Routerler) Ses Görüntü ve Sunum Cihazlar (Projeksiyonlar, Tepegözler, Televizyonlar, Video Oynat c lar, Amfiler, Megafonlar, Hoparlörler, Kameralar, Teleskoplar Dürbünler v.s) Bas l Yay nlar (Kitaplar, Ansiklopediler, Sözlükler, Dergiler, Gazeteler, Mevzuat Kitaplar v.s) Adet 4582 Adet 1260 Adet 119 Adet 2785 Adet 2483 Adet Bas l Periyodik Yay nlar Adet 845 Elektronik Yay nlar (Veritaban ) Adet 17 Kütüphane Kaynaklar T p Fakültesi Kütüphanesi Bas l Yay nlar Adet 4190 Tezler Arşivi Adet 1875 Kitap Ekleri CD ler Adet 438 Eski Eserler Arşivi (matbu) Adet 544 Eski Eserler Arşivi (el yazmas ) Adet İnsan Kaynaklar 1.1 Akademik Personel Üniversitemizde 1030 akademik personel görev yapmaktad r. Akademik personelin 46 s (%4,5) profesör, 102 ü (%9,9) doçent, 232 si (%22,5) yard mc doçent, 209 i (%20,3) öğretim görevlisi, 55 ü (%5,3) okutman, 359 i (%34,9) araşt rma görevlisi, 27 si (%2,6) uzman kadrolar nda bulunmakta olup bunlardan profesör kadrolar nda olanlardan 2 tanesi k smi zamanl olarak istihdam edilmektedir(tablo 14). Ayr ca 8 adet yabanc uyruklu öğretim eleman sözleşmeli olarak çal şmaktad r(tablo 15). 16 adet araşt rma görevlisi (Tablo 16) Ak lc, Kat l mc Üretken

2007 YILI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2007 YILI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2007 YILI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Nisan 2008 SUNUŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1992 yılındaki kuruluşundan bu yana 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesinde belirtilen amaçlar

Detaylı

2010 YILI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Mart 2011 SUNUŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi, yükseköğretim alanında bunduğu bölgenin ihtiyaç ve gelişimine büyük ölçüde katkı yapan bir kurum olarak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

2008 YILI AFYON KOCATEPE ÜN VERS TES FAAL YET RAPORU

2008 YILI AFYON KOCATEPE ÜN VERS TES FAAL YET RAPORU 2008 YILI AFYON KOCATEPE ÜN VERS TES FAAL YET RAPORU May s 2009 SUNU Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1992 y ndaki kurulu undan bu yana 2547 say Yüksekö retim Kanununun 12. maddesinde belirtilen amaçlar ve

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2011-2012 TIP FAKÜLTESİ: Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1988 1989 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. 2000 2001

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2010-2011 TIP FAKÜLTESİ: Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1988 1989 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. 2000 2001

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU KIRKLARELİ 2016 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2013-2014 TIP FAKÜLTESİ Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1988 1989 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. 2000

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 16.09.2015

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 16.09.2015 Ağlasun Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ.09.05 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 3 5 Bilgisayar Programcılığı 9 38 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 3 3 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

2014 2015 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 2015 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 2015 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI PROGRAM KODU GENEL KONTENJAN OKUL BİRİNCİLERİ KONTENJANI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Eğitim Fakültesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Tarih ve Sayı: 13/12/2016-450323 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı *BE8V6D083* Sayı :46656802-010.04- Konu :Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bilidirilmesi Yönergesi Dağıtım

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Faaliyet Raporu İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

2010-2011 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

2010-2011 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2010-2011 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI OKUL BÖLÜM TABAN TAVAN BİLGİSAYAR VE ÖĞR. TEKN. ÖĞRET. 408,711 459,939 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 443,256 498,463 OKUL ÖNCESİ

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015)

2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015) 2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015) Ağlasun Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 5 2 7 Bilgisayar Programcılığı 64 44 108 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.)

Detaylı

GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU 2011-EN

GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU 2011-EN KODU BÖLÜM ADI GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU BÜYÜK PUAN BAŞARI SIRASI Eğitim Fakültesi 100410527 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 60 2 YGS-1 356,547 150000 100410687 Fen Bilgisi

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemize bağlı Enstitülerinin anabilim dallarının lisansüstü

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Taban Puanları

Afyon Kocatepe Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI İDARE FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR ŞUBAT 2016 Eğitim, Afyon Kocatepe Üniversitesi nde alınır Sayfa 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞR. TEKN. ÖĞRET OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.)

BİLGİSAYAR VE ÖĞR. TEKN. ÖĞRET OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) 2009 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MYO BÖLÜM / PROGRAM TAVAN PUAN TABAN PUAN BİLGİSAYAR VE ÖĞR. TEKN. ÖĞRET. 341.665 327.519 OKUL ÖNCESİ

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM VE PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI VE AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI* Eğitim Fakültesi 48 17

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM VE PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI VE AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI* Eğitim Fakültesi 48 17 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM VE PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI VE AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI* Fakülte, YO, MYO, Araş. Merkezi, Bölüm ve Programlar Tam Zamanlı Öğr.Üyesi Sayısı

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

T.C. C O V E R S T E S İ K N F A AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET VE DEĞERLENDİRME RAPORU AFYONKARAHİSAR

T.C. C O V E R S T E S İ K N F A AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET VE DEĞERLENDİRME RAPORU AFYONKARAHİSAR O İ Y K N F A C O A T E 1 P 9 E 9 Ü 2 N İ V E R S T E S İ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET VE DEĞERLENDİRME RAPORU AFYONKARAHİSAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİ PROGRAMI 2016

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİ PROGRAMI 2016 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİ PROGRAMI 2016 2.05.2016 PAZARTESİ 10.00 MEZUNİYET TÖRENİ VETERİNER FAKÜLTESİ 3.05.2016 SALI 14.00 MEZUNİYET TÖRENİ ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2016-2017 Eğitim Yılı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ Ağlasun Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 1 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 8 3 11 Bilgisayar Programcılığı 68 46 114 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 31 26 57 Büro Yönetimi ve Yönetici

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ Ağlasun Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 1 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 8 3 11 Bilgisayar Programcılığı 36 31 67 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 23 15 38 Büro Yönetimi ve Yönetici

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI.. BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2015 2016 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

2015 2016 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2015 2016 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI lı Yerleştirme Program Afyon Sağlık Yüksekokulu (Yerleşme Oranı : % 100,00 ) 100410554 Beslenme ve Diyetetik YGS-2

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 01.01.2014 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır)

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 01.01.2014 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 0.0.04 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır) Üniversitemize bağlı Sağlık, Sosyal Bilimler ve Fen Enstitülerinin çeşitli anabilim dallarına 0304 EğitimÖğretim

Detaylı

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 21.03.2016

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 21.03.2016 ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ.03.0 Ağlasun Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 3 5 Bilgisayar Programcılığı 38 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 9 3 0 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER 1.3.1 Tıp Fakültesi Dekanlığı 84815794 1.3.1.1 Dekanlık Yönetici Sekreterliği 37621853 1.3.1.2 Kurullar/Komisyonlar 67232086 1.3.1.2.1 Fakülte Kurulu 45453893 1.3.1.2.2 Fakülte Yönetim Kurulu 93364427

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu ÖD: Öğrenci Değişimi Meslek okulu Kod 11.3 11.3 01.9 01.9 Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Organik Tarım Organik Tarım 01.9 Seracılık 01.9 Seracılık 0.9 0.9 0. 0. 0.9 0.9 Bankacılık ve

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI *

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI * ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 2 2 Uluslararası Ticaret Bölümü 3 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 8 3 3 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü 3 3 Pedodonti 2 2 2 Ortodonti 2 1 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 60 2 1 14 17

Detaylı

Kadro Sayısı. Son Başvuru Tarihi. İlan Linki

Kadro Sayısı. Son Başvuru Tarihi. İlan Linki EGE ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ / BESLENME VE DİYETETİK EGE ÜNİVERSİTESİ / TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / ÜROLOJİ ANABİLİM EGE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖD : ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ

ÖD : ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ Taraf Kurum Koordinatörü Taraf Kurum Koordinatörü KAFKAS ÜNİVERSİTESİ D36-FARABİ-01 Doç. Dr. Onur ATAKİŞİ Tel: 0474 5 11 57-0474 5 11 50..56 ( 1117) Faks: 0474 5 11 61 E-Posta : farabi@kafkas.edu.tr ATATÜRK

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize bağlı Sağlık, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinin çeşitli anabilim dallarına 014015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Lisans Üstü Eğitim

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 Boğaziçi Üniversitesi Haziran, 2008 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2008 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi

Detaylı

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2013 2014 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN LARI GEL KONTJAN 05.05.2014 OKUL BİRİNCİSİ KONTJANI KODU BÖLÜMÜN ADI TÜRÜ KÜÇÜK BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK Eğitim Fakültesi 100410527 Bilgisayar

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2015-2016 eğitim-öğretim

Detaylı

Yurtdışı Kontenjan Teklifi ALES. Yatay Geçiş. Puan Türü. Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Sağlıyor. Doktora. Doktora

Yurtdışı Kontenjan Teklifi ALES. Yatay Geçiş. Puan Türü. Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Sağlıyor. Doktora. Doktora ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ANABİLİM DALI ADI PROGRAMIN ADI Genel Kontenjan Teklifi Yatay Geçiş Yurtdışı Kontenjan Teklifi Yatay Geçiş ALES Asgari Öğretim Üyesi Şartını sağlayıp sağlamadığı

Detaylı

T. C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

T. C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI 1. SINIF, 1. YARIYIL 08:30-09:15 HİSTOLOJİ I MEDİKAL BİYOLOJİ BİLGİSAYAR FİZYOLOJİ I 09:25-10:10 HİSTOLOJİ I MEDİKAL BİYOLOJİ BİLGİSAYAR FİZYOLOJİ I TÜRK DİLİ I MEDİKAL KİMYA FİZYOLOJİ I İYİ VETERİNER

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 14.08.2013 tarihli Zaman Gazetesinde yayımlanmıştır.)

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 14.08.2013 tarihli Zaman Gazetesinde yayımlanmıştır.) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 4.08.203 tarihli Zaman Gazetesinde yayımlanmıştır.) Üniversitemize bağlı Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinin çeşitli Anabilim

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize Bağlı Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerinin Çeşitli Anabilim Dallarına 016017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında üstü Eğitim İçin Öğrenci alınacaktır.

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ AKÇAKALE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 0 ORGANİK TARIM 0 8 PAZARLAMA TEKSTİL TEKNOLOJİSİ 8 BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU Toplam Öğrenci Sayısı : 8 BEDEN EĞİTİMİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 17/12/2014 Toplantı Sayısı : 402 Karar Sayısı : 3421 3421- Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 6. maddesi çerçevesinde 2014-2015

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (SAĞLIK YÜKSEKOKULU) İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarına aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2012-2013 Eğitim- Öğretim yılı Güz yarıyılında

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Ana Bilim Dalı Program ALES Puan Türü Türk Uyruklu Yabancı Uyruklu UNİP

Detaylı

2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

2016 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2016 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2016 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 28/05/2015-19291 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği *BENNLYL5* Sayı : 18649120-900/ Konu : Doğum Yardımı PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNVERSİTESİ 2015 ÖSYS KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE YERLEŞTİRİLENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI

AFYON KOCATEPE ÜNVERSİTESİ 2015 ÖSYS KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE YERLEŞTİRİLENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI ÜNİVERSİTELER : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA COĞRAFYA (İÖ) FELSEFE FELSEFE (İÖ) MATEMATİK SOSYOLOJİ SOSYOLOJİ (İÖ) TARİH TARİH (İÖ) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK

Detaylı

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ İDARİ BİRİMLER KALİTE YÖNETİM BİRİMİ Kalite Direktörü 2103 Kalite Yönetim Birimi 1387 Kalite Sekreteri 1382 PERSONEL (ÖZLÜK)

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANI

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANI T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS KONTENJANI DOKTORA KONTENJANI YABANCI UYRUKLU

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2016 2017 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI Program Adı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Türü TIP FAKÜLTESİ MF-3 468,46 528,29 466,22 467,55 HUKUK FAKÜLTESİ TM-3

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemize bağlı enstitülerinin anabilim dallarının lisansüstü

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2007 SUNUŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 12. maddesinde belirtilen amaçlar ve ana ilkeler çerçevesinde eğitim-öğretim

Detaylı

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

11.15-12.00 Genetik (T) Anatomi I (T) Seçmeli Ders (T) Anatomi I (U- Grup I) Medikal Kimya (U)

11.15-12.00 Genetik (T) Anatomi I (T) Seçmeli Ders (T) Anatomi I (U- Grup I) Medikal Kimya (U) 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Sınıf Güz Dönemi Ders Programı (Ders Geçme) 8.15-9.00 AİIT I (T) Anatomi I (U- Grup I) 9.15-10.00 Medikal Fizik (T) Anatomi I (T) AİIT I (T) Anatomi I (U- Grup I) 10.15-11.00

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak-2017 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ağustos 2011 tarihinde

Detaylı

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

13.1. ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. SERMİN OZAN IN DOÇENTLİK SINAVI JÜRİ ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLME İSTEĞİ

13.1. ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. SERMİN OZAN IN DOÇENTLİK SINAVI JÜRİ ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLME İSTEĞİ Üniversitemiz Yönetim Kurulu 31/03/2017 tarihinde saat 09:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

K.Ü. VETERİNER FAKÜLTESİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI 1. SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

K.Ü. VETERİNER FAKÜLTESİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI 1. SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI 1. SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI ATATÜRK İLKE VE MEDİKAL FİZİK (T) 8.45-9. İNKİLAP TARİHİ I (T) 11.45-12. 13.45-14. 14.45-15. 15.45-16. 16.45-17. ANATOMİ I (T) ANATOMİ I (T) ANATOMİ I (T) VETERİNER HEKİMLİĞİ

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM ÜYESİ FAALİYET RAPORU

ORDU ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM ÜYESİ FAALİYET RAPORU ORDU ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM ÜYESİ FAALİYET RAPORU BİRİM: ZİRAAT FAKÜLTESİ Üyesi Doktora Yüksek Lisans Bitirme si Bahçe Bitkileri 11 7 40 33 Bitki Koruma 5 0 5 5 Biyosistem Mühendisliği

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize bağlı Sağlık, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinin çeşitli Anabilim dallarına 015016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında üstü Eğitim için öğrenci

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 Boğaziçi Üniversitesi Temmuz, 2005 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2005 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI 30-39 SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİMİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI 30-39 SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİMİ 6B EK: KS-4 ÖĞRETİM KURUMLARI KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI 30-39 SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİMİ III ENSTİTÜLER IV 30 31 32 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Sağlık Bilim. Halk Sağlığı Çocuk Sağlığı Onkoloji Kardiyoloji

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNVERSİTESİ 2016 ÖSYS KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE YERLEŞTİRİLENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI (LİSANS)

AFYON KOCATEPE ÜNVERSİTESİ 2016 ÖSYS KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE YERLEŞTİRİLENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI (LİSANS) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 6 MF-3 164 HUKUK FAKÜLTESİ 4 TM-3 103 EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 YGS-1 62 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 MF-2 67 İLK MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 03/06/2014 Toplantı Sayısı : 390 Karar Sayısı : 3291 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3291- Ankara Üniversitesi üstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 6.maddesi çerçevesinde 2014-2015

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim

Detaylı