009 Y YILI TEPE ET R RAPO

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "009 Y YILI TEPE ET R RAPO"

Transkript

1 AFYON KO FAA 20 OCAT ALİY M 009 Y TEPE ET R May s 201 YILI ÜNİ RAPO 0 İVER ORU RSİTESİ A F Y O N K O C A T E P E Ü N İ V E R S İ T E S İ

2

3

4 Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 2009 Faaliyet Raporu, AKÜ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu önderliğinde üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

5 Afyon Afyon Kocatepe Üniversitesi Faaliyet Raporu 2009 SUNUŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi, yükseköğretim alan nda bunduğu bölgenin ihtiyaç ve gelişimine büyük ölçüde katk yapan bir kurum olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Üniversitemiz 1992 y l nda kurulmuş olup, kuruluşundan bu yana 2547 say l Yükseköğretim Kanununun 12. Maddesinde belirtilen amaçlar ve ana ilkeler çerçevesinde eğitim-öğretim ve araşt rma faaliyetlerini sürdürmektedir. Vizyonumuz, evrensel bilim ilkeleri ş ğ nda, dünya standartlar nda bilgi ve teknoloji üreterek ulusal ve bölgesel sorunlara odakl proje merkezi özelliği taş yan, küresel rekabet koşullar na haz r nesiller yetiştiren, uluslararas tan n rl ğa ve sayg nl ğa sahip bir üniversite olmakt r. Üniversitemiz bu vizyona ulaşmak için fiziksel, teknolojik ve insan kaynaklar bak m ndan gelişmesini sürdürmektedir say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklar n n etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullan lmas, hesap verilebilirlik ve mali saydaml ğ sağlamak hedeflenmektedir. Kanun, bu hedef doğrultusunda yöneticilerin karar verme ve uygulama sonuçlar n değerlendirme aşamalar nda, stratejik plan, performans esasl bütçe ve faaliyet raporu gibi ciddi çal şmalar gerektiren raporlar oluşturulmas n gerektirmektedir y l na ait olan bu Faaliyet Raporunda Üniversitemiz misyonu, vizyonu, temel değerleri, politika ve öncelikleri çerçevesinde 2009 y l verileri ile mali bilgileri; fiziksel, teknolojik ve insan kaynaklar ile sunulan hizmetler bak m ndan durumu, üstünlük ve zay fl klar ile gelişimine ilişkin hedefleri yer almaktad r. Akademik ve idari personelimizin çabalar yla gelişimini her y l daha üst düzeye ç karan Üniversitemiz in 2009 Y l Faaliyet Raporu kamuoyunun bilgilerine sayg yla arz ederim. Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ R e k t ö r 1 Ak lc, Kat l mc Üretken 5

6

7 Afyon Afyon Kocatepe Üniversitesi Faaliyet Raporu 2009 İÇİNDEKİLER 1 GENEL BİLGİLER... 9 A. MİSYON VE VİZYON... 9 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 9 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yap Örgütsel Yap Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynaklar Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi AMAÇ ve HEDEFLER A. İDARENİN AMAÇ ve HEDEFLERİ B. TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER C. DİĞER HUSUSLAR FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçlar Temel Mali Tablolara İlişkin Aç klamalar Mali Denetim Sonuçlar B. PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri KURUMSAL KAABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.. 76 A. ÜSTÜNLÜKLER B. ZAYIFLIKLAR C. DEĞERLENDİRME ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER Ek 1 : Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyan Ek 2 : Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyan Ak lc, Kat l mc Üretken 7

8 2009 Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Faaliyet Kocatepe Raporu Üniversitesi Faaliyet Raporu 2009 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Taş nmazlar n Yerleşkeler İtibariyle Dağ l m (2009 Y l Sonu)...11 Tablo 2 : Mülkiyet Durumuna Göre Üniversitemiz Kapal Alan Taş nmazlar n n Durumu Tablo 3 : Kapal Alanlar n n Yerleşkeler ve Hizmet Alanlar na Göre Dağ l m Tablo 4 : Eğitim Alanlar Derslikler Tablo 5 : Sosyal Alanlar Tablo 6 : Toplant ve Konferans Salonlar Tablosu Tablo 7 : Akademik Personel Hizmet Alanlar Tablosu Tablo 8 : İdari Personel Hizmet Alanlar Tablosu Tablo 9 : Diğer Alanlar (Ambar,Arşiv, Atölye) Tablo 10 : Hastane Alanlar Tablosu Tablo 11 : Üniversitemiz Örgüt Şemas Tablo 12 : Bilgi Kaynaklar Tablosu (Yaz l mlar) Tablo 13 : Bilgisayarlar, Kütüphane Kaynaklar, Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablosu Tablo 14 : Akademik Personel Kadrolar n n Doluluk Oran na Göre ve İstihdam Şekline Göre Tablo Tablo 15 : Yabanc Uyruklu Akademik Personel Tablosu Tablo 16 : Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Tablosu Tablo 17 : Diğer Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Tablosu Tablo 18 : Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağ l m Tablo 19 : İdari Personel (Kadrolar n Doluluk Oran na Göre) Tablo 20 : İdari Personelin Eğitim Durumu Tablo 21 : İdari Personelin Hizmet Süreleri Tablo 22 : İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağ l m Tablo 23 : Eğitim-öğretim hizmeti Yürüten Program Say lar n n Dağ l m Tablo 24 : Öğrenci Say lar (Birimlere Göre Dağ lm ş) Tablo 25 : Yabanc Dil Eğitimi Gören Haz rl k S n f Öğrenci Say lar ve Toplam Öğrenci Say s na Oran Tablo 26 : Öğrenci Kontenjanlar ve Doluluk Oran Tablo 27 : Sağl k Bilimleri Enstitüsü Doktora, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programlar Tablo 28 : Sağl k Bilimleri Enstitüsü Programlara Göre Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Say lar Tablo 29 : Fen Bilimleri Enstitüsü Programlara Göre Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Say lar Tablo 30 : Sosyal Bilimleri Enstitüsü Programlara Göre Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Say lar Tablo 31 : Sağl k Hizmet ve Faaliyetleri Tablosu Tablo 32 : Stratejik Amaçlar ve Hedefler Tablo 33 : Bütçe Giderleri Tablo 34 : Bütçe Gelirleri Tablo 35 : Ekonomik S n fland rmaya Göre Bütçe Gelirleri Cetveli Tablo 36 : Kurum Kesin Mizan Tablo 37 : Fonksiyonel ve Ekonomik S n fland rmaya Göre Bütçe Giderleri İcmali Tablo 38 : Kurumsal S n fland rmaya Göre Bütçe Giderleri İcmali Tablo 39 : Mali Denetim Sonuçlar Tablosu Tablo 40 : 2009 Y l Faaliyet (Sempozyum, Kongre, Panel, Seminer v.s) Bilgileri Tablo 41 : Üniversitemiz Bilimsel Yay nlar Tablo 42 : 2009 y l nda Üniversiteler Aras Yap lan İkili Anlaşmalar Tablosu Tablo 43 : Proje (DPT, TUBİTAK, A.B., B.A.P) Bilgileri Tablosu Ak lc, Kat l mc Üretken

9 Afyon Afyon Kocatepe Üniversitesi Faaliyet Raporu GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON 1. Misyonumuz Çağdaş eğitim-öğretim ilkeleri çerçevesinde, paydaşlar n gereksinmelerini gözeterek eğitim-öğretim hizmeti sunmak, bilimsel araşt rma, yay n ve dan şmanl k yapmak, topluma ve insanl ğa hizmet etmektir. 2. Vizyonumuz Evrensel bilim ilkeleri ş ğ nda, Dünya standartlar nda bilgi ve teknoloji üreterek ulusal ve bölgesel sorunlara odakl proje merkezi özelliği taş yan, küresel rekabet koşullar na haz r nesiller yetiştiren, uluslararas tan n rl ğa ve sayg nl ğa sahip bir üniversite olmakt r. B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Anayasal bir kurum olan üniversitelerin yetki, görev ve sorumluluklar n n kanunla düzenleneceği T.C. Anayasas n n Yükseköğretim Kurumlar başl kl 130 ncu Maddesinde şu şekilde belirtilmiştir. Yükseköğretim kurumlar n n kuruluş ve organlar ile işleyişleri ve bunlar n seçimleri, görev, yetki ve sorumluluklar üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakk n kullanma usulleri kanunla düzenlenir. T.C. Anayasas n n 130 uncu maddesinin bu hükmü çerçevesinde düzenlenen ve yürürlükte bulunan 2547 Say l Yükseköğretim Kanunun 12 nci Maddesinde Üniversitelerin görevleri şu şekilde belirtilmiştir Say l Kanunun 4 ve 5 nci Maddelerinde belirtilen amaç ve ana ilkelere uygun olarak; a) Çağdaş uygarl k ve eğitim - öğretim esaslar na dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçlar ve kalk nma planlar ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayal çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araşt rma, yay m ve dan şmanl k yapmak, b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklar n rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikas ve kalk nma planlar ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu taraf ndan yap lan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyac olan dallarda ve say da insan gücü yetiştirmek, c) Türk toplumunun yasam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu ayd nlat c bilim verilerini söz, yaz ve diğer araçlarla yaymak, d) Örgün, yayg n, sürekli ve aç k eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tar mda modernleşme alanlar nda eğitilmesini sağlamak, 4 Ak lc, Kat l mc Üretken 9

10 2009 Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Faaliyet Kocatepe Raporu Üniversitesi Faaliyet Raporu 2009 e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlar n, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlar na önerilerde bulunmak sureti ile öğretim ve araşt rma konusu yapmak, sonuçlar n toplumun yar na sunmak ve kamu kuruluşlar nca istenecek ve araşt rmalar sonuçland rarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f) Eğitim-öğretim seferberliği için de örgün, yayg n, sürekli ve aç k eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katk da bulunacak önlemleri almak, g) Yörelerindeki tar m ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlar na uygun meslek elemanlar n n yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katk da bulunmak, sanayi, tar m ve sağl k hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde art ş sağlayacak çal şma ve programlar yapmak, uygulamak ve yap lanlara kat lmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlar na çözüm getirici önerilerde bulunmak, h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yayg nlaşt rmak, i) Yükseköğretimin uygulamal yap lmas na ait eğitim-öğretim esaslar n geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çal şt rmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmakt r Say l Kanunun ilgili Maddeleri ve diğer yasal mevzuatla Üniversitemize verilen yetki, görev ve sorumluluklar m z Üniversitemiz yönetim organlar ve birimleri arac l ğ yla yerine getirmektedir Say l Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereğince; Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlar n n ve bütçelerinin kalk nma plan na, y ll k programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak haz rlanmas ve uygulanmas ndan, sorumluluklar alt ndaki kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullan m n sağlamaktan, kay p ve kötüye kullan m n n önlenmesinden mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumluluklar n yerine getirilmesinden Bakana karş sorumludurlar. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler arac l ğ yla yerine getirirler. C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1. Fiziksel Yap Üniversitemizin mülkiyetinde ve Üniversitemize tahsisli toplam ,95 m² arazi bulunmaktad r. Bu arazilerin ,44 m² si Üniversite özel mülkiyetine ait, ,51 m² si hazine mülkiyetine ait olup Üniversitemize tahsis edilmiştir. Bu arazilerin yerleşkeler ve mülkiyet durumuna göre dağ l m Tablo 1 de gösterilmiştir Ak lc, Kat l mc Üretken

11 Afyon Afyon Kocatepe Üniversitesi Faaliyet Raporu 2009 Tablo 1: Taş nmazlar n Yerleşkeler İtibariyle Dağ l m (2009 Y l Sonu) Mülkiyet Durumuna Göre Taş nmaz Alan (m²) Yerleşke Ad Üniversite Maliye Hazinesi Toplam (m²) Ahmet Necdet Sezer Kam , , ,00 Ali Çetinkaya Kampusü 0, , ,00 Ahmet Karahisari Kamp , , ,00 Diğer Yerleşkeler , , ,95 TOPLAM , ,51 7, ,95 Üniversitemiz yukar da belirtilen araziler üzerinde kendi mülkü ve/veya tahsisli toplam ,00 m² kapal mekâna sahiptir. Bu taş nmazlardan bir k sm bina olarak Üniversitemize tahsis edilmiş olup, bir k sm ise hazine taraf ndan tahsis edilen araziler ile Üniversite özel mülkü araziler üzerine Üniversitemiz taraf ndan yap lm şt r. Bu taş nmazlardan ,00 m² si Üniversitemiz özel mülkü üzerinde ve ,00 m² si hazinece tahsis edilen araziler üzerinde bulunmaktad r. Üniversitemize ait kapal alanlar n yerleşkeler itibar ile dağ l m Tablo 2 de gösterilmiştir. Tablo 2 : Mülkiyet Durumuna Göre Üniversitemiz Kapal Alan Taş nmazlar n n Durumu Kapal Alan Miktar (m²) Yerleşke Ad Toplam (m²) Üniversite Maliye Hazinesi Ahmet Necdet Sezer Kampusü 0, , ,00 Ali Çetinkaya Kampusü 0, , ,00 Ahmet Karahisari Kampusü 6.303,00 0, ,00 Diğer Yerleşkeler , , ,00 TOPLAM , , ,00 Üniversitemize ait kapal alanlar n ,00 m² si eğitim öğretim ve bilimsel araşt rma, ,00 m² si sağl k (Hastane), 2.873,00 m² si bar nma (lojman, misafirhane ve sosyal tesis), ,00 m² si beslenme (kantin kafeterya ve yemekhane), ,00 m² si kültür (toplant ve konferans salonlar ), ,00 m² si kapal spor tesisleri, ,00 m² si idari ve diğer hizmet (idari ve akademik personelin hizmet alanlar ) ,00 m 2 si sirkülasyon alanlar olarak kullan lmaktad r. Üniversitemiz alanlar içinde mevcut yurt bulunmad ğ ndan bar nma alan lojman, misafirhane ve sosyal tesisten oluşmaktad r. Üniversitemizin kapal mekânlar n hizmet alanlar na göre dağ l m Tablo 3 de gösterilmiştir. 6 Ak lc, Kat l mc Üretken 11

12 2009 Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Faaliyet Kocatepe Raporu Üniversitesi Faaliyet Raporu 2009 Tablo 3 : Kapal Alanlar n n Yerleşkeler ve Hizmet Alanlar na Göre Dağ l m Hizmet Alanlar Eğitim Öğretim ve Bilimsel Araşt rma ANS Kampusü Ahmet Karahisari Kampusü Ali Çetinkaya Kampusü Diğer Yerleşkeler Toplam , , , , ,00 Sağl k 0,00 0, , , ,00 Bar nma 1.373,00 0,00 0, , ,00 Beslenme 9.576,00 939, , , ,00 Kültür ,00 665,00 272, , ,00 Spor , , ,00 İdari ,00 553, , , ,00 Sirkülasyon , , , , ,00 TOPLAM , , , , , Eğitim Alanlar Derslikler Üniversitemiz bünyesinde bulunan kapal alanlardan eğitim öğretim ve bilimsel araşt rmaya ayr lan alanlar n kapasitelerine göre dağ l m Tablo 4 de gösterilmiştir. Tablo 4 : Eğitim Alanlar Derslikler Eğitim Alanlar KAPASİTESİ Üzeri TOPLAM Anfi S n f Bilgisayar Lab Diğer Lab TOPLAM Sosyal Alanlar Üniversitemizde kantin ve kafeteryalar, yemekhaneler, misafirhaneler, lojmanlar, spor tesisleri, sinema solonu, eğitim ve dinlenme tesisleri, öğrenci kulüpleri, mezun öğrenciler derneği, okul öncesi ve ilköğretim okullar için ayr lan sosyal alalar n kapasitelerine ve fonksiyonlar na göre dağ l m Tablo 5 de, kapasite durumlar na göre toplant ve konferans salonlar da Tablo 6 da gösterilmiştir Ak lc, Kat l mc Üretken

13 Afyon Kocatepe Üniversitesi Faaliyet Raporu 2009 Afyon Kocatepe Üniversitesi Faaliyet Raporu 2009 Tablo 5 : Sosyal Alanlar SOSYAL ALANLAR Say s Alan Kapasitesi Adet M² Kişi AÇIKLAMA Kantin ve Kafeteryalar Yemekhane (Personel) Yemekhane (Öğrenci) Misafirhaneler ,00 38 Lojmanlar Spor Tesisleri (Kapal ) Spor Tesisleri (Aç k) İnşa Halinde Sinema Salonu 0 0,00 0 Eğitim ve Dinlenme Tesisi 0 0,00 0 Öğrenci Kulüpleri , kulüp taraf ndan kullan lmakta Mezun Öğrenciler Derneği Anaokulu İlköğretim Okulu 0 0,00 0 TOPLAM Tablo 6 : Toplant ve Konferans Salonlar Tablosu SALONLAR Kapasitesi TOPLAM Toplant Salonu Konferans Salonu TOPLAM Hizmet Alanlar Akademik Personel Hizmet Alanlar Üniversitemizde Akademik Personel hizmet alanlar için ayr lan kapal alanlar n say ve miktar ile kullan c say lar Tablo 7 da gösterilmiştir. Tablo 7 : Akademik Personel Hizmet Alanlar Tablosu Say s (Adet) Alan (m2) Kullanan Say s (Kişi) Çal şma Odas TOPLAM Akademik personelin hizmet alanlar değerlendirildiğinde bir çal şma odas na ortalama 2 kişi düşmekte ve kişi baş ortalama 11 m 2 alan düşmektedir İdari Personel Hizmet Alanlar Üniversitemizde idari hizmetler için ayr lan kapal alanlar n servis ve çal şma oda say ve miktar ile kullan c say lar Tablo 8 de gösterilmiştir. 8 Ak lc, Kat l mc Üretken 13

14 2009 Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Faaliyet Kocatepe Raporu Üniversitesi Faaliyet Raporu 2009 Tablo 8 : İdari Personel Hizmet Alanlar Tablosu Say s (Adet) Alan (m2) Kullanan Say s (Kişi) Servis Çal şma Odas TOPLAM İdari personelin hizmet alanlar değerlendirildiğinde servis/çal şma odas na ortalama 2 kişi düşmekte ve kişi baş ortalama 9,14 m 2 alan düşmektedir Diğer Alanlar (Ambar, Arşiv, Atölye Alanlar ) Üniversitemiz diğer (Ambar, Arşiv, Atölye) alanlar say lar na göre Tablo 9 da gösterilmiştir. Tablo 9 : Diğer Alanlar (Ambar,Arşiv, Atölye) Say s (Adet) Alan (m2) Ambar Arşiv Atölye TOPLAM Hastane Alanlar Üniversitemizde sağl k hizmetleri için ayr lan kapal alanlar n ölçüleri ve say lar Tablo 10 da gösterilmiştir Tablo 10 : Hastane Alanlar Tablosu Birim Say (Adet) Alan (m 2 ) Acil Servis 1 603,00 Yoğun Bak m ,00 Ameliyathane 9 942,00 Poliklinik ,00 Laboratuar 3 914,00 Eczane 3 636,00 Radyoloji Alan 1 708,00 Nükleer T p Alan Sterilizasyon Alan 1 956,00 Hospitilizasyon alan 6 798,00 Mutfak 0 0,00 Çamaş rhane 1 198,00 Teknik Servis 1 193,00 Öğretim Elemanlar Çal şma Ofisi ,00 İdari birimler çal şma ofisi ,00 Hasta Bekleme Salonu ,00 Kantin vb. alanlar 1 390,00 Diğer alanlar (sirkülasyon) ,00 Hastane Toplam Kapal Alan , Ak lc, Kat l mc Üretken

15 Afyon Afyon Kocatepe Üniversitesi Faaliyet Raporu Örgütsel Yap Üniversitelerin örgüt yap s ana hatlar ile 2547 say l Yükseköğretim Kanununda düzenlenmiştir say l kanuna uygun olarak örgütlenmiş olan Üniversitemizin yönetim organlar ve örgüt yap s aşağ daki gibidir. Rektör, Üniversitemizi tüzelkişiliğini temsil etmekte ve kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir. Rektör yard mc lar, Çal şmalar nda Rektöre yard m etmek üzere Rektör taraf ndan üç rektör yard mc s seçilmiştir. Rektör, görevi baş nda olmad ğ zaman yard mc lar ndan birisini yerine vekil b rakmaktad r. Senato, Üniversitenin en üst akademik organ olup kanunda belirlenen görevleri yapmaktad r. Üniversite Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Rektöre yard mc bir organ olup kanunda belirlenen görevleri yapmaktad r. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), Üniversitemizdeki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinden sorumlu kuruldur. Bu Kurul, tarih ve Say l Resmi Gazetede yay mlanan Yükseköğretim Kurumlar nda Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği hükümleri gereği kurulmuştur. İç Denetim Birimi, Üniversitenin tüm eylem ve faaliyetlerini risk düzeyi esas al narak sistematik ve disiplinli bir yaklaş mla denetleyen ve idari yönden doğrudan Rektöre bağl, iç denetçi ve diğer personelden oluşan birimdir. Bu birim 5018 Say l Kanuna göre 2007 y l içinde kurulmuştur. Akademik Birimler; a) Fakülteler; Kendi alanlar nda yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araşt rma ve yay n yapan akademik birimlerdir. Üniversitemize bağl Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, T p Fakültesi ve Veteriner Fakültesinden oluşan sekiz fakülte bulunmaktad r. Fakülteyi dekan temsil etmekte ve kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir. Dekan kendisine çal şmalar nda yard mc olmak üzere fakültenin ayl kl öğretim üyeleri aras ndan en çok iki kişiyi dekan yard mc s olarak seçmektedir. Fakülte kurulu, fakültelerin akademik bir organ olup Kanunda belirtilen görevleri yapmaktad r. Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yard mc bir organ olup Kanunla verilen görevleri yapmaktad r. b) Enstitüler; Kendi alanlar nda birden fazla benzer ve ilgili bilim dallar nda lisansüstü, düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araşt rma ve yay n yapan akademik birimlerdir. Üniversitemize bağl Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağl k Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünden oluşan üç enstitü bulunmaktad r. Enstitüyü, enstitü müdürü temsil etmekte ve kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir. Enstitü müdürü kendisine çal şmalar nda yard mc olmak üzere enstitünün ayl kl öğretim elemanlar aras ndan en çok 10 Ak lc, Kat l mc Üretken 15

16 2009 Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Faaliyet Kocatepe Raporu Üniversitesi Faaliyet Raporu 2009 iki kişiyi enstitü müdür yard mc s olarak seçmektedir. Enstitü kurulu, enstitünün akademik bir organ olup Kanunda belirtilen görevleri yapmaktad r. Enstitü yönetim kurulu, idari faaliyetlerde enstitü müdürüne yard mc bir organ olup Kanunla verilen görevleri yapmaktad r. c) Devlet Konservatuvar ; Kendi alanlar nda ve ilgili bilim dallar nda eğitimöğretim, bilimsel araşt rma ve yay n yapan ve müzik ve sahne sanatlar nda sanatç yetiştiren akademik birimdir. Üniversitemize bağl bir Devlet Konservatuvar bulunmaktad r. Konservatuvar Konservatuvar müdürü temsil etmekte ve kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir. Konservatuvar müdürü kendisine çal şmalar nda yard mc olmak üzere Konservatuar n ayl kl öğretim elemanlar aras ndan en çok iki kişiyi Konservatuar müdür yard mc s olarak seçmektedir. Konservatuvar kurulu, Konservatuar n akademik bir organ olup Kanunda belirtilen görevleri yapmaktad r. Konservatuvar yönetim kurulu, idari faaliyetlerde Konservatuvar müdürüne yard mc bir organ olup Kanunla verilen görevleri yapmaktad r. d) Yüksekokullar; Kendi alanlar nda belirli bir mesleğe yönelik eğitim-öğretime ağ rl k veren ve eğitim-öğretim, bilimsel araşt rma ve yay n yapan akademik birimlerdir. Üniversitemize bağl Afyon Sağl k Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yabanc Diller Yüksekokulu ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan oluşan dört yüksekokul bulunmaktad r. Yüksekokulu, yüksekokul müdürü temsil etmekte ve kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir. Yüksekokulu müdürü kendisine çal şmalar nda yard mc olmak üzere yüksekokulun ayl kl öğretim elemanlar aras ndan en çok iki kişiyi yüksekokul müdür yard mc s olarak seçmektedir. Yüksekokul kurulu, Yüksekokulun akademik bir organ olup Kanunda belirtilen görevleri yapmaktad r. Yüksekokul yönetim kurulu, idari faaliyetlerde yüksekokul müdürüne yard mc bir organ olup Kanunla verilen görevleri yapmaktad r. e) Meslek Yüksekokullar ; Kendi alanlar nda belirli bir mesleğe yönelik eğitimöğretime ağ rl k veren ve eğitim-öğretim, bilimsel araşt rma ve yay n yapan akademik birimlerdir. Üniversitemize bağl Atatürk Sağl k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Afyon Meslek Yüksekokulu, Bolvadin Meslek Yüksekokulu, Çay Meslek Yüksekokulu, İscehisar Meslek Yüksekokulu, Sultandağ Meslek Yüksekokulu, Dinar Meslek Yüksekokulu, Emirdağ Meslek Yüksekokulu, Sand kl Meslek Yüksekokulu, Şuhut Meslek Yüksekokulu, Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu, Bayat Meslek Yüksekokulu, Başmakç Meslek Yüksekokulu, Dazk r Meslek Yüksekokulu ve Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulundan oluşan onbeş meslek yüksekokulu bulunmaktad r. Meslek yüksekokulunu, meslek yüksekokul müdürü temsil etmekte ve kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir. Meslek yüksekokulu müdürü kendisine çal şmalar nda yard mc olmak üzere meslek yüksekokulun ayl kl öğretim elemanlar aras ndan en çok iki kişiyi yüksekokul müdür yard mc s olarak seçmektedir. Meslek yüksekokulu kurulu, meslek yüksekokulunun akademik bir organ olup Kanunda belirtilen görevleri yapmaktad r. Meslek yüksekokulu yönetim kurulu, idari faaliyetlerde meslek yüksekokul müdürüne yard mc bir organ olup Kanunla verilen görevleri yapmaktad r. f) Bölüm Başkanl klar ; Üniversitenin birden çok birimlerin ortak derslerini vermek üzere ve amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yak n anabilim ve ana sanat dallar ndan oluşan akademik birimlerdir. Rektörlüğe bağl üç bölüm başkanl ğ mevcuttur. Rektörlük Türk Dili Başkanl ğ, Atatürk İlkeleri ve Ak lc, Kat l mc Üretken

17 Afyon Afyon Kocatepe Üniversitesi Faaliyet Raporu 2009 İnk lap Tarihi Bölüm Başkanl ğ, Enformatik Bölüm Başkanl ğ tüm akademik birimlerde ortak dersleri ve diğer akademik faaliyetleri yürütmektedirler. Fakültelerde, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullar nda da ihtiyaç say s nca bölümler kurulmuştur. Bölüm, bölüm başkan taraf ndan yönetilmektedir. Bölüm başkan bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araşt rmalar ndan ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Anabilim dal ve ana sanat dallar bilim ve dallar ndan oluşur. g) Bilimsel Araşt rma Projeleri Komisyon Başkanl ğ, Üniversitemiz taraf ndan desteklenen tüm fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullar nda yürütülmekte olan bilimsel araşt rma projeleri, 10 üyeden oluşan Komisyon taraf ndan koordine edilmektedir. h) Uygulama ve Araşt rma Merkezleri: Üniversitemizde eğitim-öğretimin desteklenmesi amac yla çeşitli alanlar n uygulama ihtiyac ve baz meslek dallar n n haz rl k ve destek faaliyetleri için eğitim-öğretim, uygulama ve araşt rmalar n sürdürüldüğü 16 merkez birimi kurulmuştur. İdari Birimler; Üniversitelerde idari teşkilat yap s 124 Say l KHK ile düzenlenmiştir. Üniversitemizin idari teşkilat yap s da bu mevzuata uygun olarak oluşturulmuştur. Buna göre Üniversitemizin idari teşkilat yap s Genel Sekreterliğe bağl d r. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile iki genel sekreter yard mc s ndan ve bağl birimlerden oluşmaktad r. Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilat n n baş d r ve bu teşkilat n çal şmas ndan Rektöre karş sorumludur. Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilat n n baş olarak, kendisi ve kendisine bağl birimler arac l ğ ile ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirir. Genel Sekreterliğe bağl birimler ise şunlard r; Daire Başkanl klar ; Genel Sekreterliğe bağl Bilgi İşlem Daire Başkanl ğ, Öğrenci İşleri Daire Başkanl ğ, Sağl k Kültür ve Spor Daire Başkanl ğ, Personel Daire Başkanl ğ, Yap İşleri Teknik Daire Başkanl ğ, Strateji Geliştirme Daire Başkanl ğ, İdari ve Mali İşler Daire Başkanl ğ, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanl ğ olmak üzere sekiz daire başkanl ğ bulunmaktad r. Strateji Geliştirme Daire Başkanl ğ, 5018 Say l Kanuna uygun olarak 5436 say l Kanunla tarihinden geçerli (Maliye Bakanl ğ na bağl Bütçe Dairesi Başkanl ğ n n kald r lmas ile) Kanunda ve ilgili yönetmeliğinde belirlenen görevleri yerine getirmek üzere yerine kurulmuştur. Müdürlükler; Genel Sekreterliğe bağl Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve Bas n Yay n ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olmak üzere iki müdürlük bulunmaktad r. Başkanl k ve müdürlüklerin d ş nda Genel Sekreterliğe bağl bir Hukuk Müşavirliği bulunmaktad r. Fakültelerde fakülte sekreteri, enstitülerde enstitü sekreteri, yüksekokullarda yüksekokul sekreteri ve meslek yüksekokullar nda meslek yüksekokulu sekreterine bağl idari personel ilgili okul idari işlerini yürütmektedirler. Üniversitemizin organizasyon yap s Tablo 11 deki gibidir. 12 Ak lc, Kat l mc Üretken 17

18 2009 Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Faaliyet Kocatepe Raporu Üniversitesi Faaliyet Raporu 2009 Tablo 11 : Üniversitemiz Örgüt Şemas Ak lc, Kat l mc Üretken

19 Afyon Afyon Kocatepe Üniversitesi Faaliyet Raporu Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1. Yaz l mlar Üniversitemizde iş ve işlemlerin tamam Tablo 12 de gösterilen özel yaz l m programlar, kelime işlemci ve say sal işlemci programlar sayesinde yürütülmektedir. Ayr ca Üniversitemize ait web sayfas üzerinden paydaşlar m za yönelik gerekli çağr ve duyurular yap lmakta, düzenlenen etkinlikler, yasal mevzuatlar, onay al nm ş raporlar yay nlanmaktad r. Web sayfam z ile öğrencilerimize, personelimize ve sivil topluma online baz hizmetler sunulmaktad r. Tablo 12 : Bilgi Kaynaklar Tablosu (Yaz l mlar) Yaz l m n Kaynağ : Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanl ğ Öğrenci İşleri Otomasyonu İdari ve Akademik Personel Takip Sistemi Yabanc Diller Y.O. Öğrenci Takip Program Döner Sermaye Hesaplama Yaz l m Bilimsel Araşt rma Projeleri Takip Program Karne Program Sevk Program Mezun Bilgi Sistemi Ekders Hesaplama ve Takip Sistemi T p Fakültesi Eğitim Takip Program İşçi-Öğrenci Ücret Program Ayniyat Demirbaş Program Akademik CV Haz rlama Sistemi Yaz l m n Kaynağ : Maliye Bakanl ğ e-bütçe (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) Yaz l m n Kaynağ : Özel (Sat n Al nan) Yaz l mlar Hastane Otomasyon Program Kocatepe Bilgi Sistemi Akademik ve İdari Personel Maaş Yaz l m Nakit Program Emekli Sand ğ Bilgi Aktar m Program Uzaktan Eğitim Sistemi Taş n r Mal Yönetmeliği Program Harç Takip Program Özel Yetenek S nav Program Evrak Takip Program Analitik Bütçe Takip Sistemi İhale ile Al m Sat m Uygulama Yaz l m Online Hastane Randevu Sistemi Üniversite Kantin Kira Takip Program Say2000i (Muhasebat Genel Müdürlüğü) Kütüphane Otomasyon Program 3.2. Bilgisayarlar, Kütüphane Kaynaklar, Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar tarih ve say l resmi gazetede 2006/11545 say l Bakanlar Kurulu ile yay mlanan Taş n r Mal Yönetmeliği hükümlerine göre kay t alt na al nan Üniversitemiz bilgi kaynaklar (bilgisayarlar, kütüphane kaynaklar, diğer bilgi ve teknolojik kaynaklar) Tablo 13 de gösterilmiştir. Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi m²'lik kullan m alan na ve 230 kişilik oturma kapasitesine sahiptir. Merkez kütüphanemizde kitap, 194 ü yabanc, 651 i Türkçe toplam 845 bas l dergi, 1875 adet tez arşivi, 1993 ten günümüze Resmi Gazete arşivi, 544 adet matbu, 38 adet el yazmas ile Eski Eserler arşivi mevcuttur. 17 adet elektronik veritaban aboneliği ile elektronik kitap, e-dergi araşt rmac lar n hizmetine 14 Ak lc, Kat l mc Üretken 19

20 2009 Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Faaliyet Kocatepe Raporu Üniversitesi Faaliyet Raporu 2009 sunulmuştur. Merkez Kütüphanemizde, Amerikan Kongre Kütüphanesi S n flama Sistemi kullan lmakta ve kitaplar aç k raf sistemine göre yerleştirilmiştir. Kütüphanede mevcut bütün materyal "Yordam 2001 Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Program " adl program kullan larak elektronik ortama aktar lm ş ve internet üzerinden de kullan c lar n hizmetine aç lm şt r. Merkez Kütüphanemize bağl kütüphanelerden T p Fakültesi Kütüphanesi 4190 kitap ile hizmet vermektedir. Tablo 13 : Bilgisayarlar, Kütüphane Kaynaklar, Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablosu Bilgi Kaynaklar Teknolojik Kaynak Ad Birimi Miktar Bilgisayarlar Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgisayarlar ve Sunucular(Masaüstü Bilgisayarlar, Dizüstü Bilgisayarlar, Sunucular, İstemciler) Bilgisayar Çevre Birimleri (Yaz c lar ve Okuyucular, Taray c lar, Çiziciler, Harici Yedekleme Üniteleri) Teksir ve Çoğaltma Makineleri (Fotokopi Makineleri, Faksimile Makineleri, Teksir Makineleri, Dijital Göndericiler v.s) Haberleşme Cihazlar (Santraller, Telefonlar, Modemler, Hublar, Swichler, Routerler) Ses Görüntü ve Sunum Cihazlar (Projeksiyonlar, Tepegözler, Televizyonlar, Video Oynat c lar, Amfiler, Megafonlar, Hoparlörler, Kameralar, Teleskoplar Dürbünler v.s) Bas l Yay nlar (Kitaplar, Ansiklopediler, Sözlükler, Dergiler, Gazeteler, Mevzuat Kitaplar v.s) Adet 4582 Adet 1260 Adet 119 Adet 2785 Adet 2483 Adet Bas l Periyodik Yay nlar Adet 845 Elektronik Yay nlar (Veritaban ) Adet 17 Kütüphane Kaynaklar T p Fakültesi Kütüphanesi Bas l Yay nlar Adet 4190 Tezler Arşivi Adet 1875 Kitap Ekleri CD ler Adet 438 Eski Eserler Arşivi (matbu) Adet 544 Eski Eserler Arşivi (el yazmas ) Adet İnsan Kaynaklar 1.1 Akademik Personel Üniversitemizde 1030 akademik personel görev yapmaktad r. Akademik personelin 46 s (%4,5) profesör, 102 ü (%9,9) doçent, 232 si (%22,5) yard mc doçent, 209 i (%20,3) öğretim görevlisi, 55 ü (%5,3) okutman, 359 i (%34,9) araşt rma görevlisi, 27 si (%2,6) uzman kadrolar nda bulunmakta olup bunlardan profesör kadrolar nda olanlardan 2 tanesi k smi zamanl olarak istihdam edilmektedir(tablo 14). Ayr ca 8 adet yabanc uyruklu öğretim eleman sözleşmeli olarak çal şmaktad r(tablo 15). 16 adet araşt rma görevlisi (Tablo 16) Ak lc, Kat l mc Üretken