Bursa-Karacabey-Eskisaröbey Ko yu Arazi Toplulastörma Projesi C ercevesinde Ko y Yerlesiminin Iyilestirilmesi U zerine Bir C alösma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bursa-Karacabey-Eskisaröbey Ko yu Arazi Toplulastörma Projesi C ercevesinde Ko y Yerlesiminin Iyilestirilmesi U zerine Bir C alösma"

Transkript

1 Bursa-Karacabey-Eskisaröbey Ko yu Arazi Toplulastörma Projesi C ercevesinde Ko y Yerlesiminin Iyilestirilmesi U zerine Bir C alösma Serife Tulin AKKAYA* Kemal Sulhi GU NDOG DU** Ismet ARICI*** O ZET U lkemizde arazi toplulastçrma c alçsmalarç ile birlikte tarla ic i hizmetleri olarak adlandçrçlan tarla ic i yol, sulama, drenaj sistemleri, arazi tesviyesi, gerek duyulan yerlerde arazi çslahçc alçsmalarçyapçlmaktadçr. Bu c alçsmada, arazi toplulastçrma projesi ile birlikte koy ic i yenilemenin yapçlabilmesi amacçile o rnek bir proje sec ilerek, arazi toplulastçrma ve koy yenileme planlarçbirlikte ele alçnmçs, elde edilen sonuc lar tartçsçlarak o neriler gelistirilmeye c alçsçlmçstçr. Calçsmada, ortak kullançm tesisleri ile koy ic i yenilemenin gereksinimi olan alanlar isletmelerin arazilerinden %6'lçk bir kesinti ile elde edilmistir. Bu deg er ulke genelinde yapçlan arazi toplulastçrma alanlarçndaki kesintilerle karsçlastçrçldçgçnda fazla deg ildir. Koy ici yenileme icin gerekli arazinin payçise % 1.5'dir. Calçsma sonunda, Koy yenileme c alçsmasçnçn mutlaka arazi toplulastçrma projesi ile birlikte ele alçnmasçve bir yasal duzenlemenin yapçlmasçnçn gereg i ortaya cçkmçs tçr. ANAHTAR KELIMELER: Koy yenilemesi, Arazi toplulastçrmasç, Kçrsal gorunum, Kçrsal yerlesim, Kçrsal altyapç * A Study On Improvement Of Village Settlement Application, To Getter With The Land Consolidation Project In Bursa-Karacabey-Eskisaribey Village ABSTRACT Melioration services, such as land roads, irrigation and drainage systems, land leveling and land reclamation where needed, are carried out together under the land consolidation projects in Turkey. *Aras. Gor.; U.U. Ziraat Faku ltesi, Tarçmsal Yapçlar ve Sulama Bolu mu. ** Yrd. Doc. Dr.; U. U. Ziraat Faku ltesi, Tarçmsal Yapçlr ve Sulama Bolu mu. *** Prof. Dr.; U.U. Ziraat Faku ltesi, Tarçmsal Yapçlar ve Sulama Bolu mu.

2 In this study, village renewal is carried out in a land consolidation project. The results are discussed and some suggestions are made. The area needed for the commonly used facilities and the village renewal is gained with a 6% deduction, 1.5% of which is village renewal's portion. This deduction is not so much when compared to other land consolidation projects. As a conclusion, village renewal activities are better to be applied in the content of land consolidation projects and the necessity to a legal arrangement is become apparent. KEY WORDS: Village renewal, Land consolidation, Rural landscape, Rural settlement, Rural infrastructure. 1. GIRIS Kçrsal alanda yas ayan insanlar, ekonomik gereksinimlerini tarçmdan kars çlamasçna kars çn mevcut tarçm potansiyelinden yeterince yararlanamamaktadçrlar. Bunun en onemli nedenleri; tarçmsal is letmelerimizin buyuk cog unlug unun kucu k aile isletmelerinden olus masç, tarçm arazilerinin kucu k ve parcalç olmasç, is letme sermayesinin yetersizlig i ve bu nedenlerle gelis en teknolojiden yeterince yararlançlmamasçdçr. Kçrsal alandaki yerles im birimleri ise gerek egitim, gerek sag lçk ve gerekse altyapç hizmetleri bakçmçndan s ehirlerden oldukca geri durumdadçr. Tarçmsal alt yapç hizmetleri icinde, tarçmsal verimin artçrçlmasç, tarçmsal mulkiyetin yeniden du zenlenmesi ve koyde yas ayan insanlarçn yas am kos ullarçnçn gelis tirilmesinde, arazi toplulas tçrmasç onemli bir rol oynamaktadçr. Arazi toplulas tçrmasçyla bir taraftan tarçm arazisinin yeniden s ekillenmesi gercekles irken, ote yandan yeni bir mu lkiyet sistemi ve yeni ortak kullançm tesisleri ortaya cçkmaktadçr. Toplulas tçrma ile u reticilerin mu lkiyet haklarç korunur ve daha uygun kos ullarda calçs malarç sag lançrken, aynç zamanda, yore ciftcisi ve kamu yararçna olan tarla ici yollarç, sulama ve drenaj sistemi, koy yerles im yerinin yenilenmesi, arazi tesviyesi vb. dig er faaliyetlerin de etkin bir bicimde gercekles mesi mu mku n olmaktadçr(arçcç ve Demir 1996). Toplulas tçrma calçs malarçnda tarçm parsellerinin du zenlenmesi daima ilk planda gelir, fakat imar yerleri, sanayi alanç, kultu r ve spor hareketleri ile trafik tesisleri icin gerekli yerleri belirtmeyen bir toplulas tçrma planç gercek amacçna ulas amamaktadçr(yçldçz 1983). Toplulas tçrma ile kçrsal yerles im birimlerinin arsa istekleri ve imar planlarç en uygun bicimde duzenlenebilir. Boylece yerles im birimlerinin du zensiz gelis imi onlenebilir, yerles imlerin tarçm topragçnç kullançmlarç en uygun hale getirilebilir(arçcç ve Korukcu 1990). Arazi toplulas tçrmasç kapsamçnda, ciftcilerin u retim ve yas am kos ullarçnç iyiles tirmeye yonelik yapçlabilecek calçs malarçn nitelik ve nicelikleri oldukca genis letilebilir. Bu bag lamda; koy yerles im yerlerinin iyiles tirilmesi, kçrsal cevrenin korunmasç ve koy sçnçrlarçnçn yeniden du zenlenmesi arazi

3 toplulas tçrmasç icerisinde gercekles tirilmektedir. Bu calçs malar, ces itli u lkelerde arazi toplulas tçrmasç kapsamçnda koy yenileme calçs masç adç altçnda yu ru tu lmektedir. Anonim 1993b). Koy yenilemesi icin ozellikle asagçdaki planlamalar ve onlemler onemlidir(schone 1978, Tarçm icin yerel cevre s artlarçnçn iyiles tirilmesi Koyde ve kçrsal alanda hayat s artlarçnçn iyiles tirilmesi Kçrsal nu fusun gocu nu n onlenmesi Sehir ve koy arasçndaki yas am farklçlçgçnçn azaltçlmasç Koyu n su rekli yas ançlçr bicimde korunmasç Kçrsal yerles me ve kçrsal goru nu mu n ozel karakterinin korunmasç Tarçmsal is letmelerin calçs ma ve yas am kos ullarçnçn iyiles tirilmesi, yeterli u retim kapasitesileri yaratçlarak daha yu ksek gelir elde edilmesi koy yenilemesinin amaclarç arasçndadçr. Koy ici ulas çm durumunun iyiles tirilmesi koy yenileme calçs malarçnçn en onemli amaclarçndandçr. Koy yollarçnçn koy yerles im goru nu mu nu n olus turulmasçnda ozel yeri vardçr. Bu alanlarda eksikliklerin giderilmesi koy yenileme calçs malarçnda en onemli onlemi olus turur. Bu amacla yeni alanlarçn ayrçlmasç, koy cevresinin ins asç, koy yollarçn iyi bir gu zergahla yapçmç, yerles im yeri, koy cevre sokaklarç ve yollarçyla yerles im yerinin uygun bicimde tarla yollarçna bag lanmasç, mevcut yollarçn genis letilmesi, kaldçrçmlar yapçlmasç, oto ve makine park yerlerinin yaratçlmasç ve yollarçn aydçnlatçlmasç koy yenilemenin temel elemanlarçnç olus turmaktadçr(schone 1978). Koy yenilemesinin dig er amaclarçndan birisi de ortak altyapç tesislerinin ces itli onlemlerle iyiles tirilmesidir. Yetersiz icme suyu temini ve kanalizasyon eksiklig i ortak yas amç engellemektedir. Aynç sekilde sel sularçna karsç yerles im yerlerinin korunmasç ve yangçna karsç onlemler modern yas amçn elemanlarçndandçr. Icme suyu ve kanalizasyon sistemlerine yonelik onlemler ku cu k yerles im yerleri icin sorun olmaktadçr. Merkez kanalizasyon sisteminin ve arçtma tesislerinin yapçlmasç koy yenilemesinin temel elemançdçr. Ancak burada s ehirdekinden daha farklç bir olcu kullançlmalçdçr, cu nku tesisler ucuza gercekles tirilmeli ve korunmalçdçr. Planlayçcç koy kirli sularçnçn koyden asagçdaki kaynaklarç kirletmemesi yonu nde onlemleri dusunmesi gerekir. Koy cevresindeki sel ve fazla sularçn tahliyesine yonelik onlemler sag lçklç bir koy yenilemesi icin temel elemanlardçr. Koy cevresindeki su yapçlarçna sel onleme goletleri dahil edilebilir. Bunlarçn cevre goru nu mu nu bozmamasç gerekir. Alt yapç tesislerini icerisine cevreye uygun bir cop deposunun da dahil edilmesi gerekir(schone 1978). Koy ihtiyaclarçnç kars çlayan tesislerin iyiles tirilmesi ve yerel sanayi ve hizmet is letmelerinin yaratçlmasç ve korunmasç koy yenilemesinin bir dig er gorevidir. Gu nlu k gereksinimlerin karsçlanmasç, yerel is olanaklarçn ve varsa turizm ve dinlenme olanaklarçn yaratçlmasç koy yenilemesinin yan gorevleri

4 arasçnda sayçlabilir. Ortak tesisler icin ihtiyaca gore alan ayrçlmasç, orneg in cocuk bahcesi, spor ve oyun alanlarç, mezarlçk, pazar yeri, cok yonlu kullançlan kapalç alanlar ile dinlenme ve turizm alanlarçnçn ayrçlmasç en yaygçn uygulamalardçr(schone 1978). 2. MATERYAL VE YO NTEM 2.1. Materyal C alçs mançn yurutuldugu proje alanç; Bursa ili Karacabey ilcesine bag lç Eskisarçbey Koyu arazilerini icine almaktadçr. Proje sahasç Bursa ilinin 70 km batçsçnda yer alan Karacabey Ovasçnda yaklasçk 530 ha alanç kapsamaktadçr. Proje alançnda arazi toplulas tçrma ve koy yerles iminin duzenlenmesindeki haritalama calçs malarç icin NETMAP ve NETCAD haritalama programç ve arazi toplulas tçrmasç icin dagçtçm plançnçn hazçrlanmasçnda bu amacla gelis tirilen CARE arazi dagçtçm programç kullançlmçs tçr Yo ntem Arazi Toplulastörma Projesinin Hazörlanmasö C alçs ma kapsamçnda yeniden gercekles tirilen arazi toplulas tçrma projesinin hazçrlanmasçnda bilgisayar desteg inden yararlançlmçs tçr. Bu amacla materyal bolu mu nde belirtilen bilgisayar programlarç kullançlmçs tçr. Koy hizmetlerince 1991 yçlçnda yapçlan arazi toplulas tçrma projesinde sadece yol, sulama ve drenaj sistemi gibi ortak tesisler icin kullançlan alanlar icin bir ortak tesislere katçlçm oranç bulunmus tur. Bu calçs ma da ise ortak tesislere katçlçm oranç, koy arazileri icinde bulunan koy tuzel kis ilig i ve maliye arazileri, koyu n ilerdeki gelis me durumu dikkate alçnarak hesaplanmçs tçr. Ortak tesislere katçlçm payç, isletmelerin sahip oldug u parsel deg er sayçsç deg erinden yuzde olarak kesilmis tir. CARE programçnda yeniden du zenleme icin katçlçmcçlarçn istekleri esas alçnmçs ve katçlçmcçlardan alçnan bu isteklere gore dag çtçm fonksiyonu calçs tçrçlmçs tçr. Dag çtçm, Gundog du (1993)' de verilen esaslara gore gercekles tirilmis tir. Parsellerin yeniden duzenlenmesinde temel amac olan, her katçlçmcçya eski arazisi ile aynç deg erde ve yu ksek toplulas tçrma orançnda, is letme merkezinden orta uzaklçkta olmak u zere bir veya birkac parsel biciminde arazi verilmesine calçsçlmçs tçr Ko ye iliskin Yapösal Sorunlarön Belirlenmesi Koyu n yapçsal durumunu belirlemek icin, arazi calçs malarç yapçlmçs tçr. Proje alançndaki altyapç sistemi belirlenmis, toplam ulas çm ag çnçn uzunlug u tespit edilmis tir. Yol sisteminin yeterli olup olmadçgçnç belirlemek icin, yollar kullançm sçklçgçna ve onem derecesine gore ana yollar, ara yollar,

5 koy ici yollarç ve tarla yollarç olarak ayrçlmçs, yol guzergahlarç boyunca trafig i engelleyen dar ve bozuk yollar, cevreye rahatsçzlçk veren, insanlar ve hayvanlarç tehlikeye sokan hçzlç trafik akçsçnçn oldug u yollar, yapçlan arazi incelemeleri ve anketler sonunda belirlenmis tir. Is letme avlularçnçn yeterliliklerini belirlemek icin gelir durumu, arazi varlçgç, mekanizasyon durumu, isletme avlusu buyuklugu ve yapçlan u retim ces idine gore koyu temsil edebilecek ozellikte olan ornek is letmeler secilmis tir. Is letme binalarçnçn yeterlilik derecelerinin tespitinde, Balaban ve Sen(1988) ve Alkan (1972)'de verilen binalar icin gerekli alan buyu klu klerine gore Ekmekyapar(1975)'te verilen binalar icin faydalçlçk formu lu kullançlmçs tçr. Ihtiyac duyulan faydalç alan Faydalçlçk(%) = X (3.1.) Mevcut faydalç alan Koy gelis me alançnçn buyuklugunu saptamak amacçyla ne kadar arsa gereksinimi oldug u hesaplanmçs tçr. Bunun icin bir arsaya verilecek minimum bu yu klu k kaynak aras tçrmasçnda verilen esaslar ve bir is letmenin sahip oldug u hayvan sayçsç, mekanizasyon s ekli, u retim s ekli ve koydeki mevcut is letme buyuklu kleri goz onu ne alçnarak belirlenmis tir. Ne kadar buyuklu kte bir gelis me alançna ihtiyac duyuldug u ise koyu n mevcut doluluk oranç, bugu nku nu fusu ve buna bag lç olarak 30 yçl sonraki nu fusu dikkate alçnmçs tçr(yardçmcç 1991) Anket Bilgilerinin Belirlenmesi Bursa-Karacabey-Eskisarçbey Koyu'ne gidilerek koyun fiziksel, sosyal ve kultu rel yonden yapçsçnç ortaya koymak icin koyde yas ayan her kesimi temsil edecek kis ilerle kars çlçklç gorusmeler yapçlmçs tçr. Bu anketler sçrasçnda koyde yas ayanlarçn daha iyi bir koy yas antçsçndan beklentileri, istekleri, koyde varolan sorunlarç belirlenmis tir. 3. ARASTIRMA SONUC LARI VE TARTISMA Koy yerles im alançnçn yenilenmesi ançnda yenileme elemanlarç olan koy ici yollarçnçn, koy meydançnçn, kanalizasyon ve yuzey sularçnçn, cop depolama yerlerinin, spor, park ve yes il alanlarçn du zenlenmesi ve ileriye yonelik koy gelis im alanlarç icin yer ayrçlmasç, ilave alanlara gereksinim duymaktadçr. Bu alanlarçn yaratçlmasç ancak ozel mu lkiyetin yeniden du zenlendig i arazi toplulas tçrmasç ile olasçdçr. Ançlan bu tesislerin hemen hemen butunu sulama, drenaj ve yol sistemi gibi ortak kullançm tesisi nitelig indedir. Arazi icindeki tesisler, tarçm arazilerinden en iyi bicimde yararlanmayç ve tarçmsal

6 is letmecilig i kolaylas tçrçrken, koy ici ortak tesisleri koy icindeki yas ama kos ullarçnç iyiles tirmekte, koyde yas amayç ozendirmekte ve koy sevgisini artçrmaktadçr. Bu durum s ehrin cekicilig ini azaltacak, koyden kente olan gocu onleyecektir. Koy meydanlarç gerek tarçmsal u ru nlerin pazarlandçgç alanlar olarak, gerekse insanlarçn zaman zaman toplançp bir araya geldig i ces itli kutlamalarçn yapçldçgç, insan ilis kilerinin arttçgç bir alan olarak oldukca onemlidir. Bu is levlerinden dolayç koy meydanlarçnçn iyi bir s ekilde planlanmasç ve du zenlenmesi gerekmektedir. Eskisarçbey koyu, Ortasarçbey ve Sazlçca koyleri arasçnda bulunmaktadçr. Koylerin tarçm arazileri birbirine cok yakçn ve bir koyde oturup bas ka koylerde arazisi bulunan is letmeler oldukca fazla oldug undan koy icindeki yollarda tarçmsal trafik oldukca fazladçr. Koy icindeki fazla trafig in koy yerles im yerinin dçsçndan gecirilmesi gerekmektedir. Toplulas tçrma ile birlikte koyun icinden gecen trafig i koy dçsçna alacakyollar planlanmçs tçr. Koy yerles im alançndaki bu tu n yollar koy meydançna bag lanmaktadçr. Mera ve tarladan isletme binalarçna ulasçmç sag layan yollar koy meydançndan uzaklas tçrçlarak yeniden du zenlenmis tir. Koy yenileme calçs malarç ile birlikte koye kanalizasyon sistemi dusunulmesi gerekmektedir. Koyde yuzey sularçnçn toplandçgç kanallar mevcuttur. Ancak bu kanallar bakçmsçz bir s ekilde koy icinde akmaktadçr. Bu kanallarçn gerek koy sag lçgç ve gerekse koy gorunumu acçsçndan yeniden du zenlenmesinde yarar bulunmaktadçr. Sehirlerde oldug u gibi koylerde de coplerin toplanacagç alanlarçn planlanmasç gunumuzde bir ihtiyactçr. Belirli bir cop toplama alanç bulunmayan koylerde copler genellikle tarlalara atçlmaktadçr. Bu ise cevre kirlilig i yaratmaktadçr. Kçrsal alanda planlanacak cop depolama sahalarç bir veya birden fazla koye hizmet edecek s ekilde planlanabilir. Cop depolama alançn buyuklugu hizmet ettig i alana ve cevresindeki sanayi alanlarçna gore belirlenir. Toplulas tçrma calçs malarç cercevesinde koyu n konumu, ru zgar durumu, arazi yapçsç ve koms u koylere etkisi dikkate alçnarak cop toplama yeri belirlenmis tir. Koy yenileme calçs masç cercevesinde koyu n uzun yçllar gereksinmesini kars çlayacak 2 dekar bu yu klu gunde bir cop toplama alanç ayrçlmçs tçr. Cop depolama yeri secilirken cevredeki yerles im alanlarçna koku ve goru ntu bakçmçndan zarar vermeyecek, tarçmsal yonden fazla deg eri olmayan ve koye rahat olarak ulasçlabilecek bir yer olarak ulas abilecek bir yer secilmis tir. Bu cop depolama yapçsçnçn buyuklugu ve secilen yerin uygunlug u icin cesitli toprak etu tlerinin yapçlmasç gerekmektedir. Koyu n belli yerlerine cop kutularç yerles tirilmeli ve bu copler belli zaman aralçklarçnda du zenli olarak toplanmalçdçr. Toplulas tçrma ve tarla ici hizmet calçs malarç suresince proje alançnda yapçlan tesisler ya da var olan tesislerin bozulmasç hem uygulamayç zorlas tçrçr hem de dog al varlçklarçn bugu nku uygulamalarda oldug u gibi acçmasçzca yok edilmesine neden olur. Bircok u lkede toplulas tçrmacçlar eski uygulamalarçndan dolayç kamuoyunda cevre dusmanç olarak ilan edilmis lerdir. Cunku ozellikle toplulas tçrmadan sonra bu alanlar sadece tarçma yonelik hizmet etmemekte, tarçmla ugras mayanlarçn

7 gezinme, dinlenme ve tatil yeri olarak da ilgi cekmektedir. Bu nedenle u lkemizde Koy Hizmetleri Genel Mu du rlu gunce hazçrlanan yeni Arazi Toplulas tçrmasç Kanun Tasarçsçnda, proje alançnda bulunan dog al varlçklarçn(ces itli tarihi agac ve calç topluluklarç, yaban hayvanlarçn yararlandçgç sulak alan, cevreye goru nu m guzellig i veren varlçklar vb.) korunmasç, park ve yes il alanlarçn planlanmasç icin % 0.5'e kadar arazi ortak katçlçm payçndan ayrçlarak bu amacla kullançlmasç onerilmis tir. Koyde yas ayan genc sayçsç dikkate alçnarak koyde planlanacak spor alanlarç bu yu klu gu belirlenmis tir. Bu belirlemelere gore koye 1990 nufusuna gore toplam 7500 m 2 spor alanç ve yes il alan planlanmçs tçr. Yer seciminde ise koye ulasçmç kolay ve cevredeki isletmeleri rahatsçz etmemesi acçsçndan koy merkezinin dçsçnda ancak kolay ulas çlabilir olmasçna dikkat edilmis ve koy gelis im alançnçn yançnda planlanmasç uygun goru lmu stur. Yeni yapçlacak yol kenarlarçnda bçrakçlan agaclandçrma s eridi ve imara yeni acçlacak koy gelis im alanlarç icinde de yes il alanlarçn olus turulacagç parseller planlanmçs tçr. Ayrçca koyde bulunan genis mera alançn bir kçsmç(ozellikle koy merkezine yakçn olan yerler) agaclandçrçlarak yeni yes il alanlar olus turulabilir. Yol kenarçndaki ve koy cevresindeki ag aclandçrçlmçs alanlar hem koye gu zel bir goru nu m verirken hem de ciftcilerin sçcak havalarda gu nes ten korunacaklarç ve dinlenebilecekleri bir ortam olus turmaktadçr. Ulkemizde tarçm isletmeleri, genellikle yerles im planlamasçna ve imar teknig ine uygun olarak du zenlenmemis tir. Is letme binalarç birbirlerine cok yakçn veya bitis ik oldug undan isletmelerin gelis mesi ve daha gelis mis is letme merkezi yaratma mu mku n olmamaktadçr. Proje alançndaki yerles im birimlerinin yas am kos ullarçnçn du zeltilmesi, yerles im yerinin iyiles tirilmesi ve gelis imi ile kçrsal alanlarçn gelis tirilmesi icin yeni alanlara gereksinim vardçr. Bu alanlar ise ancak kanunlarçn izin verdig i olcu lerde sag lanabilir. Ihtiyac duyulan alanlar yeni hazçrlanan Arazi Toplulas tçrmasç kanun tasarçsçna gore oncelikle eski yol, ark, ve tescil dçsç alanlardan, devletin hukum ve tasarrufu altçndaki yerlerden, yetmedig i taktirde proje kapsamçndaki kamu kurulus larç, hazine, koy tuzel kis ilig ine ait araziler dahil olmak u zere butun katçlçmcçlarçn arazisinden alan veya deg er sayçsçndan aynç oranda kesilerek sag lanmasç onerilmis tir. Koye ait hazine, koy tu zel kis ilig i arazileri ve mera alanlarçnçn cok genis oldug u yerlerde ciftciyi fazla mag dur etmemek ve bu arazileri deg erlendirmek amacçyla 442 sayçlç Koy Kanununa yeni hu ku mler getiren 3367 sayçlç kanunun Ek 14. Maddesinde de belirtildig i gibi, koy yerles me plançnda konut alanç ve koy genel ihtiyaclar icin ayrçlacak alanlarçn bu alanlardan kars çlanmasç onerilebilir. Koy tuzel kis ilig ine tahsis edilen bu imar parsellerinin, isletme merkezlerinin koy gelis im alançna tas çnmasç ya da isletme merkezlerinin alanlarçnçn optimum buyuklu ge ulas tçrçlmasç amacçyla, yine yukarçda sozu gecen kanunun Ek 15. Maddesine gore ciftciyi borclandçrarak satçlmasç onerilebilir. C alçs ma alançnda koy ici parsellerinin s ekilleri du zensiz ve birbiri icine girmis bir bicimdedir. Bu durum modern isletme yapçlarçnçn yapçlmasçnç ve iyi bir isletme avlusu duzeni yaratçlmasç onlenmektedir.

8 Is letme avlularçnçn bu yu klu kleri farklçdçr. Bu nedenle avlu ici du zenlemeleri de farklç farklçdçr. Koy yerles im alançndaki is letme avlularçnçn bu yu klu klerine gore dagçlçmç Cizelge 4.1.'de verilmis tir. C izelge 4.1. Isletme Avlularönön Buyukluklerine Go re Dagölömö Is letme Avlusu Is letme Avlusu Sayçsç Toplam Alan Ortalama Bu yu klugu (m ) Adet % m 2 % m 2 < > Toplam Ortalama Is letme Avlusu Bu yu klugu(m 2 ) C izelge 4.1.'den de goruldugu gibi toplam 149 isletmeden 600 m 2 'den kucu k isletme avlularç % 38.92'lik bir payla ilk sçrayç almçs tçr m 2 arasçnda alana sahip isletme avlularç ise % 34.90'lçk bir payla toplam alançn % 29.02'sini kaplamaktadçr m 2 arasçndaki isletme avlularçnçn oaranç %11.41'dir. Alanç 1500 m 2 'den buyuk isletme avlularç ise toplam sayçnçn % 14.77'sine sahiptir. Ortalama is letme avlusu bu yu klugu ise m 2 olarak bulunmus tur. Arçcç(1982), Gu der(1972) ve Alkan(1985)'de yeterli bir isletme avlusu bu yu klugunu 600 m 2 ile 1500 m 2 arasçnda onermis lerdir. C izelge 4.1.'de de goruldugu gibi 600 m 2 'den kucu k isletmelerin ortalama buyuklugu m 2 olup toplam isletme sayçsç icinde %38.92'lik bir paya sahiptir. Is letmeler icin mevcut avlu alanlarçnçn yeterli olup olmadçgç Balaban ve Sen(1988) ve Alkan (1972)'de verilen bina bu yu klu kleri, isletmede kullançlan alet makineler ve bakçlan hayvan sayçsçna gore belirlenmis ve isletme avlusunun faydalçlçk durumu Ekmekyapar(1975)'de verilen esaslara gore bulunmus tur. Yapçlan bu hesaplamalara gore cizelge 4.2.Öde de goruldugu gibi daha fazla alana ihtiyac duyan isletmelerin sayçsç 18 olup faydalçlçk oranlarç 100Öu n u zerindedir. C izelge 4.2. Isletme Avlusu Alanö Yetersiz Olan Isletmeler Parsel No Adö-Soyadö Mevcut Alan Ihtiyac Duyulan Faydalölök Oranö 947 Lu tfiye Tabaklar Abdullah Eker Nuri Sen *961 Leyla Suat Emin Gezegen *963 Mehmet Bulut *969 Mehmet Erim Ismail Durmus *979 Malik Ertan *989 Ali Sener

9 *991 Hikmet Malcok *1027 Fatma Duran Mehmet Uz Bahti Malcok *1034 Halide Torun *1035 Mustafa Ayyçldçz Sadettin C alçs an Yusuf Tas * Ko y dösöna tasönmasö o nerilen isletmeler C izelge 4.2.'de verilen parseller u zerinde bir isletmede bulunmasç gereken yapçlar bulunmamakta, bulunanlarda ise oldukca sçkçsçk bir yapç gozlenmektedir. Modern bir isletmecilik icin bu is letmelerden bazçlarçnçn koy cevresinde olus turulan yeni imar alanlarçna tas çnmasç onerilmis tir. Koy dçsçna tasçnacak bu isletmelerin parsellerinin ise cevrelerinde arazi ihtiyacç olan isletmelere satçlmasç ile is letmelerin arazi istekleri karsçlanmaktadçr. Koy gelis me alançnçn belirlenmesinde koyun gelis im yonu dikkate alçnmçs, koy butunlugunu bozmayacak aksine tamamlayacak alanlar planlanmçs tçr. Koyu n gelis imi kuzey dog uya yani tarçm arazilerinin ag çrlçg çnçn oldug u bolgededir. Koyde ihtiyac duyulan arsa miktarç koyu n doluluk oranç ve gelecekteki olacak nufus artçsç dikkate alçnarak m 2 alan belirlenmis tir. Bu araziler koy tuzel kis ilig ine ait arazilerden, hazine arazilerinden ve bir kçsmç ise toplulas tçrma ile yapçlan kesinti sonucu elde edilen ihdas arazilerden kars çlanmçs tçr. Toplulas tçrma projesi ile bu araziler koye gelis me alanç olarak belirtilen yerde planlanmçs tçr. Buna gore s ekil 4.1'de verilen koy gelis im planç olus turulmus tur. Yapçlan yerles im plançnda 56 adet imar parseli planlanmçs tçr. Bu parseller koyu n gelis im yonu nde ve koyden kopmayacak s ekilde planlanmçs tçr. Parsellerinin bu yu klu kleri proje alançndaki ciftcilerin alçm gu cleri ve ihtiyaclarç du su nu lerek optimum isletme bu yu klu klerine de uyularak 600 ile 1500 m 2 arasçnda alçnmçs tçr. Koy gelis me alanç icinde gelecekte ihtiyac duyulabilecek sosyal tesislerin yapçlabilmesi icin yerler ayrçlmçs tçr. Spor, park ve yes il alanlar icin de parseller planlanmçs tçr. Koyu olus turan yapçlarçn cog unda kullançlan materyal kerpictir. Ancak kerpic malzemesinin kullançmç gu n gectikce azalmakta yerini betonarme yapçlara bçrakmaktadçr. Koyu n geleneksel yapç tarzç ise is letme avlusu icinde tek katlç binadan olus an bir konut, traktor ve benzeri araclarçn konuldug u sundurma, hayvan barçnag ç, samanlçk ve ces itli depolardan olus maktadçr. Koyde yeni binalar bu tu nu yle beton yapç olarak yapçlmaktadçr. Betonarme yapçlmçs olan bu yapçlar koyun geleneksel yapç tarzçna ters dusmektedir. Yeni yapçlan evlerin bazçlarçnda koy evlerinde gorulen catç ve dçs boya yapçlmamaktadçr. Bu durum koy gorunumunu bozmaktadçr. Buna karsçn bazç yapçlar betonarme olmasçna karsçn koyun dig er yapçlarç ile uyum sag layacak bicimde tek katlç olarak ve eski yapç tarzçna uygun olarak yapçlmçs tçr. Boylece koy goru nu m gu zellig i korunmus tur.

10 Toplulas tçrma ve koy yenileme calçs malarç ile birlikte dog rudan ciftcilerin mulkiyet haklarçna mu dahale edildig inde bu calçs malar icin yasal dayanag çn olmasç gerekmektedir. Arazi toplulas tçrmasçnçn koy yenilemesi ile birlikte yapçlmasç icin oncelikle ciftcilerin bu calçs maya ikna edilmeleri ve aktif olarak bu calçs malarçn icinde bulunmalarç gerekmektedir. Cunku koyde yas ayacaklar ve topraklarç kullanacak olanlarda kendileridir. Bu amacla koy yenileme calçs malarç yapçlçrken ciftcilerden, koyu n ileri gelenlerinden(muhtar, og retmen, aza gibi) ve proje mu hendisinden olus an bir calçs ma grubunun olus turulmasç onerilebilir. Bu calçs ma grubu koyde yapçlacak calçs malarç tam olarak belirleyebilmek icin koylu ile toplantçlar yaparak onlarçn koyde oncelikli yapçlmasç gereken isler hakkçndaki goruslerini almalç ve buna gore oncelikli yapçlmasç gereken isler belirlenmelidir. Koy yenileme calçs malarç cok farklç ilgi alanlarçnç icerdig inden projeleme sçrasçnda farklç kurumlarçn koordineli bir s ekilde calçs masç sag lanmalç ve yapçlacak is lere gore uzmanlar calçs ma sçrasçnda bulunmalçdçr. Koye yeni gelis me alanlarçnçn acçlmasç, spor, park ve yes il alanlarçnçn du zenlemesi, koy icinden koy dçsçna is letmelerin cçkarçlmasç icin yeni yerlere ihtiyac duyulmaktadçr. Bu alanlarçn kars çlanmasçnda bir miktar arazinin kendilerinde kesileceg i konusunda ciftcilerin ikna edilmeleri gerekmektedir. Cunku koy icin yapçlan tum bu calçs malarda sulama, yol, drenaj gibi kamu yararçna olan calçs malardçr. Koy gelis me alanlarçnçn, park ve yes il alanlarçn koy cevresinde verilmesi sonucu bazç is letmelerin arazileri koy merkezinden uzaklas mak zorunda kalmaktadçr. Proje calçs masç sçrasçnda isletmelere en az zarar ve mag dur etmeyecek s ekilde projeleme yapçlmasç onemlidir. Koy yenileme calçs malarç sçrasçnda tum masraflarçn devletce kars çlanmasçnç dusunmek hatalç olmaktadçr. Cunku yapçlan islerin belli bir maliyeti bulunmaktadçr. Bu nedenle yapçlan islerde ciftcilerinde maddi katçlçmç olmalçdçr. Arazi toplulas tçrmasç cercevesinde katçlçmcçlarçn projeye katkçsç arazilerinden yapçlan kesinti ile olmaktadçr. Ancak Koy yenileme calçs masç daha kapsamlç ve proje masraflarç daha fazla olan bir calçs madçr. Bu nedenle bu calçs malar sçrasçnda farklç kaynaklar yaratmak gerekmektedir. Ancak u lkemizde koyler muhtarlçk ile yonetildig inden kendilerine ait kaynaklarç bulunmamaktadçr. Ulkemizde artçk bu uygulamadan vazgecilerek muhtarlçklarçn belediyelere donusturulmesi ve boylece her koyun kendine ait bir butcesinin ve daha fazla imkanlarçnçn olmasç sag lanabilir. Ayrçca proje alançndaki katçlçmcçlarçnda yapçlan calçs malara belli bir oranda borclandçrarak katçlmasç sag lanmalçdçr. Bu katçlçm para, arsa, bina veya isgucu olarak belirlenebilir. Boylece koye getirilen hizmetlerde katçlçm payç oldug undan koruma ve gelis tirme duygusu da daha fazla olacaktçr. 4. KAYNAKLAR ANONIM 1991b. Bursa-Karacabey Ovasç Eskisarçbey-Yenisarçbey-Ortasarçbey ve Sazlçca Koyleri Arazi Toplulas tçrma Projesi, T.C. Tarçm Orman Bakanlçgç Koy Hizmetleri Genel Mu du rlugu 17. Bolge Mu du rlugu, BURSA.

11 ANONIM 1993b. Bavyera'da Koy Gelis imi Programç, Bavyera Koy Gelis imi Icin Koy Yenileme Talimatç Bavyera Gçda Tarçm ve Orman Icin Devlet Bakanlçgçnçn 9 Temmuz 1993 gun ve Nr. E 3/B sayçlç Teblig i. ARICI, I., A. KORUKC U Batç Almanya'da Arazi Toplulas tçrmasç, Uludag Universitesi Ziraat Faku ltesi Dergisi Cilt:7 Syf: , BURSA. ARICI, I. ve A.O. DEMIR Tarla Ici Gelis tirme Hizmetlerinin Kçrsal Cevreye Etkisi, Tarçm-C evre Ilis kileri Sempozyumu, Mayçs 1996, MERSIN. DEMIREL, Z., S. TAKKA, A. ISIK Ulkemizde Koy Yenileme Uygulamalarç. 6. Ulusal Ku ltu rteknik Kongresi 5-8 Haziran 1997, BURSA. EKMEKYAPAR, T Elazçg Ili Ziraat Is letmelerinde Is letme Binalarçnçn Durumu, O zellikleri, Yeterlilikleri ve Gelis tirilme Imkanlarç Uzerine Bir Aras tçrma, Atatu rk Universitesi Yayçnlarç No:402, Ziraat Faku ltesi Yayçnlarç No:192, Aras tçrma Serisi No:122, ANKARA. GU NDOG DU, K.S Arazi Toplulas tçrmasçnda Bilgisayar Destekli Bir Dag çtçm Modelinin Gelis tirilmesi ve Uygulanmasç Uzerine Bir Aras tçrma. Uludag Universitesi Fen Bilimleri Enstitu su, Doktora Tezi, Mayçs 1993, BURSA. HERMS, A Dorferneurung und Laendlichen Raum Der Landkreis, H.6. SCHO NE, W Ziele und Maä nahmen der Dorferneuerung bei der Neuordnung des Landlichhen Raumes, Dorferneuerung Flurbereinnigung und Bauleitplanung, Internationale Grune Wache, BERLIN. STRO SSNER, G Bavyera'da Arazi Toplulas tçrmasçnçn Hedefleri ve Gayeleri, Almanya'da Arazi Toplulas tçrma C alçs malarç, ANKARA. YILDIZ, N "Arazi Toplulas tçrmasç" Yçldçz Universitesi Yayçnlarç Sayç:167, ISTANBUL.

ARAZI TOPLULASTIRMASINDA PLANLAMA AMACLI CALIS MALARDA GIS DESTEKLI BILGI SISTEMININ GELIS TIRILMESI

ARAZI TOPLULASTIRMASINDA PLANLAMA AMACLI CALIS MALARDA GIS DESTEKLI BILGI SISTEMININ GELIS TIRILMESI ARAZI TOPLULASTIRMASINDA PLANLAMA AMACLI CALIS MALARDA GIS DESTEKLI BILGI SISTEMININ GELIS TIRILMESI S.Tu lin AKKAYA ASLAN * Kemal S.GU NDOG DU ** Ismet ARICI *** Mu ge KO SEOG LU * KISA O ZET Arazi toplulas

Detaylı

Ölçek. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Ölçek. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Ölçek Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Ölçek Nedir? Bir yerin haritasını veya planını yapabilmek için o yer ku çu ltu lerek bir du zlem u zerine çizilebilir. C u nku, haritası veya planı çizilecek yerin bu yu

Detaylı

21. YÜZYIL KÜTÜPHANECİLİĞİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU WEBİNAR SERİSİ-3

21. YÜZYIL KÜTÜPHANECİLİĞİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU WEBİNAR SERİSİ-3 21. YÜZYIL KÜTÜPHANECİLİĞİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU WEBİNAR SERİSİ-3 IFLA ve UNESCO IFLA (Uluslararası Ku tu phane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu) UNESCO (Birles mis Milletler Eg itim, Bilim ve Ku ltu

Detaylı

KESİT TESİR DİYAGRAMLARI YAPI STATİĞİ 1

KESİT TESİR DİYAGRAMLARI YAPI STATİĞİ 1 KESİT TESİR DİYAGRAMLARI YAPI STATİĞİ 1 GİRİŞ Sabit yu klerden meydana gelen kesit tesiri fonksiyonlarından elde edilen grafiklere Kesit Tesir Diyagramları denir. Du zlem c ubuk sistemlerde M, N, T (V)

Detaylı

ARAZI TOPLULASTIRMASINDA YASAL DUZENLEME GEREKLI LIGI VE YENI ARAZI TOPLULASTIRMA KANUN TASLAG I

ARAZI TOPLULASTIRMASINDA YASAL DUZENLEME GEREKLI LIGI VE YENI ARAZI TOPLULASTIRMA KANUN TASLAG I ARAZI TOPLULASTIRMASINDA YASAL DUZENLEME GEREKLI LIGI VE YENI ARAZI TOPLULASTIRMA KANUN TASLAG I I smet ARICI * Kemal S.GUNDOG DU ** S.Tu lin AKKAYA *** 1. O ZET Kşrsal alanşn gelistirilmesinde cok yonlu

Detaylı

LİMAN VE TERMİNAL YONETİMİ IV. Yrd. Doç. Dr. Tanzer SATIR

LİMAN VE TERMİNAL YONETİMİ IV. Yrd. Doç. Dr. Tanzer SATIR LİMAN VE TERMİNAL YONETİMİ IV Yrd. Doç. Dr. Tanzer SATIR Liman Ekonomisi Limanların ekonomik o nemi ise, ulusal ve uluslararası ulas tırma sistemleri içindeki bir dag ıtım, bir bag lantı ve bir hizmet

Detaylı

EBRUDAN YEŞERENLER SERGİ KATALOĞU

EBRUDAN YEŞERENLER SERGİ KATALOĞU Hikmet Barutçugil Hikmet Barutçugil EBRUDAN YEŞERENLER SERGİ KATALOĞU ISBN: 978-605-83558-9-7 Sergi Kataloğu - 8 Genel Koordinatör Hikmet YILDIRIM Yayına Hazırlayanlar Servet GÜNGÖR Abdullah ÖZKAN Tasarım

Detaylı

GENÇLİK VE BAĞIŞ KÜLTÜRÜ EKİM 2015 Pİ GENÇLİK DERNEĞİ

GENÇLİK VE BAĞIŞ KÜLTÜRÜ EKİM 2015 Pİ GENÇLİK DERNEĞİ EKİM 2015 Pİ GENÇLİK DERNEĞİ İÇİNDEKİLER TABLOSU I çindekiler Ön Bilgilendirme 1 Katılımcı Profili 2 Gençlik Alanında Çalışan Bir STK ya daha önce bağış yaptınız mı ya da yapmayı düşünür müsünüz? 3 Faaliyet

Detaylı

TU RKIẎE GAYRIṀENKUL SEKTO RU GU VEN ENDEKSI ve REIDIN TU RKIẎE GAYRIṀENKUL SEKTO RU FIẎAT BEKLENTI ENDEKSI CȨYREK DO NEM SONUCĻARI OCAK 2017

TU RKIẎE GAYRIṀENKUL SEKTO RU GU VEN ENDEKSI ve REIDIN TU RKIẎE GAYRIṀENKUL SEKTO RU FIẎAT BEKLENTI ENDEKSI CȨYREK DO NEM SONUCĻARI OCAK 2017 TU RKIẎE GAYRIṀENKUL SEKTO RU GU VEN ENDEKSI ve REIDIN TU RKIẎE GAYRIṀENKUL SEKTO RU FIẎAT BEKLENTI ENDEKSI 2017 1. CȨYREK DO NEM SONUCĻARI OCAK 2017 İÇİNDEKİLER REIDIN Tu rkiye Gayrimenkul Sekto rü Gu

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

İstanbul Vakıf Üniversiteleri Makine Mu hendislig i Programları Karşılaştırması

İstanbul Vakıf Üniversiteleri Makine Mu hendislig i Programları Karşılaştırması İstanbul Vakıf Üniversiteleri Makine Mu hendislig i Programları Karşılaştırması Erhan Erkut, Temmuz 2015 İncelenen program: Makine Mu hendislig i Karşılaştırılan grup: İstanbul vakıf u niversiteleri O

Detaylı

YAYIM VE YAZIM KURALLARI

YAYIM VE YAZIM KURALLARI YAYIM VE YAZIM KURALLARI 1. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi yılda iki kez yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir. 2. Dergide Tu rkc e, Almanca, Fransızca ve I ngilizce makaleler yayımlanmaktadır. 3. Yayın

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

logo TURGUT ÖZAL U NI VERSI TESI YENI KURUMSAL LOGO SUNU ARIYOR SON BAŞVURU TARI HI : 08 Mart 2015 BI RI NCI LI K ÖDU LU : 3.000TL

logo TURGUT ÖZAL U NI VERSI TESI YENI KURUMSAL LOGO SUNU ARIYOR SON BAŞVURU TARI HI : 08 Mart 2015 BI RI NCI LI K ÖDU LU : 3.000TL logo TURGUT ÖZAL U NI VERSI TESI YENI KURUMSAL LOGO SUNU ARIYOR tasarımı yarışması SON BAŞVURU TARI HI : 08 Mart 2015 BI RI NCI LI K ÖDU LU : 3.000TL www.turgutozal.edu.tr TURGUT ÖZAL U NI VERSI TESI YENI

Detaylı

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI Yol ve kanal güzergahları ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI NEDİR? Yol ve kanal güzergahları 2 Arazi toplulaştırması uygulanmayan alanlarda parselasyon ve kanal güzergahları Arazi toplulaştırması

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

SULAMA SI STEMLERI NI N I ZLEME VE DEG ERLENDI RI LMESI NE YONELI K GELISTIRILEN TEMEL BI LGI SI STEMI (SUGIS) ORTAMINDA SORGULAMALAR

SULAMA SI STEMLERI NI N I ZLEME VE DEG ERLENDI RI LMESI NE YONELI K GELISTIRILEN TEMEL BI LGI SI STEMI (SUGIS) ORTAMINDA SORGULAMALAR SULAMA SI STEMLERI NI N I ZLEME VE DEG ERLENDI RI LMESI NE YONELI K GELISTIRILEN TEMEL BI LGI SI STEMI (SUGIS) ORTAMINDA SORGULAMALAR OZET Kemal Sulhi GU NDOG DU 1 Hasan DEGIRMENCI 2 C ig dem DEMIRTAS

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. ŞERİFE TÜLİN AKKAYA ASLAN

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. ŞERİFE TÜLİN AKKAYA ASLAN TC Kimlik No / Pasaport No: Doğum Yılı: 1973 Yazışma Adresi : 33565728256 Telefon : 224 2941625 Faks : 224 4428775 e-posta : Ülke ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. ŞERİFE TÜLİN AKKAYA ASLAN ULUDAG UNIVERSİTESI ZIRAAT

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA

KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA Araştırıcı ve bilim adamları fiziksel planlamayı değişik biçimlerde tanımlamaktadırlar. Bu tanımlar, genellikle, birbirleri ile eş anlam ve kapsama

Detaylı

Nisan 2015 20.04.2015 1

Nisan 2015 20.04.2015 1 Nisan 2015 20.04.2015 1 ininal nedir? Kısım 1 20.04.2015 2 Ininal, Türkiye nin fiziksel perakende noktalarında satın alınabilen ilk ön ödemeli kartıdır ininal Kart; MasterCard, ING Bank, Provus Bilis im

Detaylı

REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ ve REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ CȨYREK DÖNEM SONUCĻARI

REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ ve REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ CȨYREK DÖNEM SONUCĻARI REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ ve REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ 2017 2. CȨYREK DÖNEM SONUCĻARI NİSAN 2017 İÇİNDEKİLER REIDIN Tu rkiye Gayrimenkul Sekto rü

Detaylı

REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖ RÜ GÜVEN ENDEKSİ ve FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ CȨYREK DÖNEM SONUCĻARI TEMMUZ 2017

REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖ RÜ GÜVEN ENDEKSİ ve FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ CȨYREK DÖNEM SONUCĻARI TEMMUZ 2017 REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖ RÜ GÜVEN ENDEKSİ ve FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ 2017 3. CȨYREK DÖNEM SONUCĻARI TEMMUZ 2017 İÇİNDEKİLER REIDIN Tu rkiye Gayrimenkul Sekto rü Gu ven Endeksi & REIDIN Tu rkiye

Detaylı

1. Nüfus değişimi ve göç

1. Nüfus değişimi ve göç Sulamanın Çevresel Etkileri Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sağlık Etkileri 1.Nüfus değişimi ve göç 2.Gelir düzeyi ve işgücü 3.Yeniden yerleşim 4.Kültürel

Detaylı

T.C. ANADOLU U NI VERSI TESI REKTO RLU G U NDEN SPOR BI LI MLERI FAKU LTESI NE O NKAYIT VE O ZEL YETENEK SINAVIYLA O G RENCI ALINACAKTIR.

T.C. ANADOLU U NI VERSI TESI REKTO RLU G U NDEN SPOR BI LI MLERI FAKU LTESI NE O NKAYIT VE O ZEL YETENEK SINAVIYLA O G RENCI ALINACAKTIR. T.C. ANADOLU U NI VERSI TESI REKTO RLU G U NDEN SPOR BI LI MLERI FAKU LTESI NE O NKAYIT VE O ZEL YETENEK SINAVIYLA O G RENCI ALINACAKTIR. Spor Bilimleri Faku ltesine 2017 2018 o g retim yılı ic in as ag

Detaylı

Kıble Yo nu nu n Belirlenmesi

Kıble Yo nu nu n Belirlenmesi Kıble Yo nu nu n Belirlenmesi er s ity yo nu nu referans alarak belirleyin. As ag ıdaki s emaya bakarak da kıble yo nu nu tarif edebilirsiniz. tre ch Kıble yo nu nu n belirlenmesi konusu I slam du nyasında

Detaylı

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ayıptan Doğan Sorumluluk

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ayıptan Doğan Sorumluluk 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ayıptan Doğan Sorumluluk Malın ayıplı olması halinde tüketici kendisine kanunen tanınan dört haktan istediğini seçebilir. Satıcı tüketicinin tercih

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Tıbbi Cihaz Onay Sürecinde Standartlar ve Gerekli Testler. Mustafa Serkan Sevimli KIWA MEYER Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.

Tıbbi Cihaz Onay Sürecinde Standartlar ve Gerekli Testler. Mustafa Serkan Sevimli KIWA MEYER Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. Tıbbi Cihaz Onay Sürecinde Standartlar ve Gerekli Testler Mustafa Serkan Sevimli KIWA MEYER Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. 14 Mayıs 2015 Genel şartlar AB u yesi u lkelerde u retilen yada pazara su ru len

Detaylı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI TARİH : 22/7/2013 KARAR NO : 2013/119

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI TARİH : 22/7/2013 KARAR NO : 2013/119 24 Temmuz 2013 Sayı : 28717 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 KARAR NO : 2013/119 KONU Kurulumuzca; : TEİAŞ İştirak Hissesi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/6/2013 tarih ve 5352 sayılı yazısına istinaden,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİMİ AKREDİTASYONU ARA RAPORU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİMİ AKREDİTASYONU ARA RAPORU ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİMİ AKREDİTASYONU ARA RAPORU EKİM 2015 İC İNDEKİLER A. FAKÜLTENİNTANITIMI... 4 B. SON ÜC YILDAKİ DEĞİS İKLİKLERİN ÖZETLENMESİ... 6 C. ZİYARET SONU

Detaylı

BURSA İLİ 2016 YILI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU

BURSA İLİ 2016 YILI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU BURSA İLİ 2016 YILI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ AR-GE ŞUBESİ Şubat, 2017 İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgi...1 2. Bursa İli Dış Ticaret Verileri...2 3. Bursa

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI E-Posta: bilgi@yyuedutr Web: wwwyyuedutr BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Yusuf DO 0 5AN * Tahirhan AYDIN *

Yusuf DO 0 5AN * Tahirhan AYDIN * 1 3C. 0 5. 0 2lahiyat Fak ltesi Dergisi 2013, Cilt: XVII, Say 0 3: 1 Sayfa: 33-51 1 9 1 8 1 9 1 2 1 7 1 8 1 9 1 2 1 9 1 8 1 2 1 4 1 2 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 7 1 8 1 4 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7

Detaylı

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2015 MAYIS AYI SONUÇLARI

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2015 MAYIS AYI SONUÇLARI Ocak, 2010 Mart, 2010 Mayıs, 2010 Temmuz, 2010 Eylu l, 2010 Kasım, 2010 Ocak, 2011 Mart, 2011 Mayıs, 2011 Temmuz, 2011 Eylu l, 2011 Kasım, 2011 Ocak, 2012 Mart, 2012 Mayıs, 2012 Temmuz, 2012 Eylu l, 2012

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL 6.Bölüm Tarımsal Üretim Faktörleri Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından Faydalanılmıştır.

Detaylı

KARAR 22.01- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 03.05.2012 tarih ve 887-19298 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR 22.01- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 03.05.2012 tarih ve 887-19298 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 22.01- Yükseköğretim

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Teori (saat/hafta) HAS Yarıyıl

Teori (saat/hafta) HAS Yarıyıl HAS 101-DEMOGRAFİ ve SAĞLIK Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS DEMOGRAFİ ve SAĞLIK Önkoşul(lar)-var ise Dersin Dili Dersin Türü Dersin verilme şekli Dersin

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 01.08.2016 Karar No : 84 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular. İsmail YAĞCI(Katılmadı)-Yavuz KÖK-Bünyamin TÜRKCAN(Katılmadı) Meclis Üyelerinin 01.08.2016 tarihli vermiş oldukları

Detaylı

Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri. Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği)

Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri. Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği) Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği) Tarımsal yapı, toprak (doğa), sermaye, emek ve girişimcilik gibi temel üretim araçlarının

Detaylı

T.C. I STANBUL MEDI POL U NI VERSI TESI I LETI ŞI M FAKU LTESI EG I TI M O G RETI M YO NERGESI * BI RI NCI BO LU M Amac, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. I STANBUL MEDI POL U NI VERSI TESI I LETI ŞI M FAKU LTESI EG I TI M O G RETI M YO NERGESI * BI RI NCI BO LU M Amac, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. I STANBUL MEDI POL U NI VERSI TESI I LETI ŞI M FAKU LTESI EG I TI M O G RETI M YO NERGESI * BI RI NCI BO LU M Amac, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amac MADDE 1 - (1) Bu Yo nerge, I stanbul Medipol U

Detaylı

2015 Yılına ait Kurum İç Değerlendirme Raporlarının (KİDR) Değerlendirilmesi. 15 Mart 2017 Yükseköğretim Kurulu Konferans Salonu, Ankara

2015 Yılına ait Kurum İç Değerlendirme Raporlarının (KİDR) Değerlendirilmesi. 15 Mart 2017 Yükseköğretim Kurulu Konferans Salonu, Ankara 2015 Yılına ait Kurum İç Değerlendirme Raporlarının (KİDR) Değerlendirilmesi 15 Mart 2017 Yükseköğretim Kurulu Konferans Salonu, Ankara 1 Sunum içeriği Genel bilgiler Yöntem Nitel ve nicel değerlendirme

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

PLN 302 SEHIR PLANLAMA PROJESI IV FINAL RAPORU 30 / 31.05.2006

PLN 302 SEHIR PLANLAMA PROJESI IV FINAL RAPORU 30 / 31.05.2006 PLN 302 SEHIR PLANLAMA PROJESI IV FINAL RAPORU 30 / 31.05.2006 2003516001 ONUR ACAR 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI RAPORU 2005 yılının sonunda PLN 301 Şehir Planlama Projesi III kapsamında yaptığımız 1/10000

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ! Emniyet!

İÇİNDEKİLER. ! Emniyet! İÇİNDEKİLER Kumanda paneli + kullanma talimatları Program 1A91 1:1 Program 1C91 2:1 Program 1M91 3:1 Program 1C01 4:1 Madeni para ö lçeri olmayan makine..5:1 Madeni para ile çalış tırılan makineler için..6:1

Detaylı

İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ ö ç ç ü Ş ö ö ç ç ö ç Ö ö ç ü Ö ö İ ü ö Ö İ ü ö ç ö ö ç ö ö ö ü ü ü ç ö ö ü ö ü ü ü ü ü ö ü ö ü ö ö Ö ö ü ö ç ü ö ö ö ö Ö Ö ç ç ç ü ö İ İç çü ö ç ü ö ç ö ö ö İ ç ç ç ç ç ö ö ö ç

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

3. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır.

3. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır. 1 ÜNİVERSİTEMİZDE 2015-2016 ÖĞRETİM YILINDA AÇILACAK OLAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA ÖN KAYIT BAŞVURULARI 21.03.2016 TARİHİNDE BAŞLAYACAKTIR. 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika

Detaylı

TİCARET SOSYAL TESİS ALANI YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ DEĞİŞİKLİĞİ AMAÇLI 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TİCARET SOSYAL TESİS ALANI YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ DEĞİŞİKLİĞİ AMAÇLI 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, GÜMÜŞ ÇEŞME MAHALLESİ TİCARET SOSYAL TESİS ALANI YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ DEĞİŞİKLİĞİ AMAÇLI 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU PAFTA: 21N_IV ADA/

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

HACETTEPE U NI VERSI TESI KALI TE POLI TI KASI I C I NDEKI LER Hacettepe U niversitesi Kalite Politikası... 2 Tanımlar Yo netim

HACETTEPE U NI VERSI TESI KALI TE POLI TI KASI I C I NDEKI LER Hacettepe U niversitesi Kalite Politikası... 2 Tanımlar Yo netim HACETTEPE U NI VERSI TESI KALI TE POLI TI KASI I C I NDEKI LER Hacettepe U niversitesi Kalite Politikası... 2 Tanımlar...2 1. Yo netim...3 1.1 Misyon ve Vizyon...3 1.2 Organizasyon yapısı...3 1.3 Amac,

Detaylı

eg itim o g retim yılı için hazırlanmıştır.

eg itim o g retim yılı için hazırlanmıştır. 2017 2018 eg itim o g retim yılı için hazırlanmıştır. Kayıt Yenilemeler, 31 Temmuz 4 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Ara sını larda (1.,2.,3.,4. sını lar) o g renimlerine devam eden o g renciler;

Detaylı

SULAMA PROJELERININ IZLENMESI VE DEG ERLENDIRLMESINDE GIS DESTEKLI VERI TABANI OLUSTURULMASI

SULAMA PROJELERININ IZLENMESI VE DEG ERLENDIRLMESINDE GIS DESTEKLI VERI TABANI OLUSTURULMASI SULAMA PROJELERININ IZLENMESI VE DEG ERLENDIRLMESINDE GIS DESTEKLI VERI TABANI OLUSTURULMASI Kemal Sulhi GU NDOG DU * S. Tu lin AKKAYA ASLAN ** Hasan DEGIRMENCI * Ali Osman DEMIR * C igdem DEMIRTAS **

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Sevgili Veliler, ne düsündügünüz bizim için önemli! Okul içerisindeki çalismalarimizin kalitesini sürekli yükseltmek istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda basarili

Detaylı

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi 237116094 EL.. ÇATA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) İkinci Öğretim Lisans ÖSYM: Ek Kontenjan Türkçe 577,5 237116095 FE.. ASLA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve

Detaylı

ISPARTA VE ÇEVRESI SU KAYNAKLARININ BELIRLENMESI, DEGERLENDIRILMESI VE KALITESININ KORUNMASI

ISPARTA VE ÇEVRESI SU KAYNAKLARININ BELIRLENMESI, DEGERLENDIRILMESI VE KALITESININ KORUNMASI ISPARTA VE ÇEVRESI SU KAYNAKLARININ BELIRLENMESI, DEGERLENDIRILMESI VE KALITESININ KORUNMASI Prof. Dr. Nevzat Özgür & Çalisma Grubu Süleyman Demirel Üniversitesi Jeotermal Enerji, Yeraltisuyu ve Mineral

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

ARAZI TOPLULASTIRMASINDA YASAL DUZENLEME VE YENI ARAZI TOPLULASTIRMA KANUN TASLAG I. I smet ARICI* Kemal S.GUNDOG DU** S.

ARAZI TOPLULASTIRMASINDA YASAL DUZENLEME VE YENI ARAZI TOPLULASTIRMA KANUN TASLAG I. I smet ARICI* Kemal S.GUNDOG DU** S. ARAZI TOPLULASTIRMASINDA YASAL DUZENLEME VE YENI ARAZI TOPLULASTIRMA KANUN TASLAG I I smet ARICI* Kemal S.GUNDOG DU** S.Tu lin AKKAYA*** 1. Arazi Toplulas tğrmasğnda Yasal Du zenleme Gerekliligi Arazi

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

Tematik Ağ Projesi AEHESIS

Tematik Ağ Projesi AEHESIS Tematik Ağ Projesi AEHESIS Aligning a European Higher Education Structure In Sport Science Spor Bilimleri Eğitimini Avrupa Yükseköğretiminde Uyumlaştırma 3. Yıl Proje Raporu - Özet - 2006 PROJE HAKKINDA

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 1.Sınıf Gayrisıhhî Müessese 2. Ayrıntılı adres krokisi eklenmiş Gayrisıhhî Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu 3. İmar Durum Belgesi (İlçe Belediye Başkanlığından temin edilebilir -gerekli görüldüğünde

Detaylı

3. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır.

3. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır. 1 ÜNİVERSİTEMİZDE 2016-2017 ÖĞRETİM YILINDA AÇILACAK OLAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA ÖN KAYIT BAŞVURULARI 05.12.2016 TARİHİNDE BAŞLAYACAKTIR. 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika

Detaylı

Tu rkiye C ag rı Merkezi Pazarı 2017 Verileri

Tu rkiye C ag rı Merkezi Pazarı 2017 Verileri Tu rkiye C ag rı Merkezi Pazarı 2017 Verileri ÜYELERİMİZ 2008 yılının Kasım ayında kurulan C ag rı Merkezleri Derneg i, bugu n bu nyesinde bulundurdug u 54 u ye ile sektöru n yu zde 90 ını temsil ediyor!

Detaylı

01.01.2015 DOĞALGAZ YAPI MARKET İMALAT SAN.TİC

01.01.2015 DOĞALGAZ YAPI MARKET İMALAT SAN.TİC 01.01.2015 DOĞALGAZ YAPI MARKET İMALAT SAN.TİC ŞİRKET PROFİLİ 2010 Yılından itibaren DOĞ ALĞAZ SEKTO RU NDE o nemli kuruluşlardan biri olan RVC DOĞ ALĞAZ YAPI MARKET I MALAT SAN.TI C. KALI TELI U RETI

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 28 MÜDERRĠSOĞLU, Adnan YAVAN, Ömer IġIK, Mevlüt NERKĠZ,YaĢar ATAMAL, Bayram KILAVUZ, Tevfik AYYARKIN katıldılar. Üyelerden Remzi RuĢen AYAN, Hüseyin TAġAR ve Sadullah YILDIRIM katılmadılar.

Detaylı

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ 1 Ünite: 7 KAMULAŞTIRMA DOSYALARININ HAZIRLANMASI Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

I NI NAL KULLANICI SO ZLES MESI MADDE: 1 SO ZLES MENI N TARAFLARI

I NI NAL KULLANICI SO ZLES MESI MADDE: 1 SO ZLES MENI N TARAFLARI I NI NAL KULLANICI SO ZLES MESI MADDE: 1 SO ZLES MENI N TARAFLARI I s bu I ninal Kullanıcı So zles mesi ( So zles me ); I ninal O deme ve Elektronik Para Hizmetleri A.S ( I ninal )ve Kart Sahibi arasında

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 27.08.168 TOPLANTI TARİHİ VE NO: 28.08.2014-76 TOPLANTI YERİ KARAR TARİHİ VE NO : 28.08.2014-908 GAZİANTEP Gayrimenkul

Detaylı

İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsünün Yönetim Kurulu 321 sıra sayılı toplantısı 09 Kasım 2015

Detaylı

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI Enerji arz güvenliğine küçük küçük ama toplamda en büyük katkıyı sağlayacak bir çözümdür. Çaılarımız boş ve kullanılmıyor. Ülkemizde 8.000.000 konut çatısı ve

Detaylı

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Alanın Tanımı: Planlama Alanı Bursa, Nilüfer İlçesi nin güneyinde yer alan İnegazi Köyü, h21c13a4 pafta 101 ada 22,23,25 ve 26 numaralı parsellerde yer alan

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com GENIUS OFFICE STOK ENVANTER SI PARI S MODULU KULLANIM KILAVUZU 1 I C I NDEKI LER GENIUS OFFICE STOK ENVANTER SIPARIS MODU LU BAS LIK...1 TANIMLAR...4 Teminci KartlarŞ...5 GENEL BILGILER...5 C ALIS MA BILGILERI...6

Detaylı

GAP ALANINDA 3083 SAYILI YASANIN UYGULANMASI VE SONUÇLARI

GAP ALANINDA 3083 SAYILI YASANIN UYGULANMASI VE SONUÇLARI GAP ALANINDA 3083 SAYILI YASANIN UYGULANMASI VE SONUÇLARI Sema GÜN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü ANKARA ÖZET 3083 sayılı yasa GAP bölgesinde Şanlıurfa ilinde uygulanmaktadır.

Detaylı

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler. İdari Görevler

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler. İdari Görevler Kişisel Bilgiler Adı-Soyadı: Gültekin ERDAL Unvan: Öğretim Görevlisi E-posta: gultekinerdal@uludag.edu.tr Telefon: 2942364 Göreve Başlama Tarihi : 31.12. 1992 Uzmanlık Alanları: Grafik Tasarım, Ambalaj

Detaylı

MENTOR BABY RealCare Total Parenting Experience

MENTOR BABY RealCare Total Parenting Experience MENTOR EĞİTİM DANIŞMANLIĞI MENTOR BABY RealCare Total Parenting Experience Y A Ş A Y A R A K Ö Ğ R E N M E N I N E N K E Y I F L I V E E T K I L I Y O L U L I V E I T L E A R N I T Amerika Liselerinde

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje

Detaylı

İYİ Y ÖNETİŞİM KAMUDA İYİ YÖNETİŞİM DESTEKÇİLERİMİZ

İYİ Y ÖNETİŞİM KAMUDA İYİ YÖNETİŞİM DESTEKÇİLERİMİZ KAMUDA İYİ YÖNETİŞİM No: 1 2015 iyi yönetişim kaliteli yaşam KAMUDA İYİ YÖNETİŞİM Argu den Yönetişim Akademisi Yayınları No: 1 Yazan ve Derleyen Dr. Yılmaz ARGU DEN Gizem ARGU DEN ARGU DEN YÖNETIŞIM AKADEMISI

Detaylı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmet Birimleri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmet Birimleri Hizmet Birimleri Hayvancılık Genel Müdürlüğü Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Tarımsal AraĢtırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016 1 Birles mis Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ)

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ) T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2016 /1 DENİZLİ TERMAL KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

Detaylı

Lojistik gayrimenkul dünyasını keşfedin...

Lojistik gayrimenkul dünyasını keşfedin... Sanayi ve Lojistik Lojistik gayrimenkul dünyasını keşfedin... bizimle çalışmanın keyfini yaşayın... İhtiyacınıza Yönelik Profesyonel Çözümler Sanayi ve Lojistik ekibimiz, üretim ve depolama alanı ihtiyaçlarınızdan,

Detaylı

T = ----- = 1.5'"60 '"60 = ----=== Cd *a *.J2gz 0.6*a *..)19.62*4

T = ----- = 1.5'60 '60 = ----=== Cd *a *.J2gz 0.6*a *..)19.62*4 Sii Getirme ve Kanalizasyon Uygulamalan 185 Poleni formülüne göre Cd = 0.6 için; Q = 3.*Cd *b * hl5 *J2i = 0.08 = 3.*0.6* (n* D) * (0.08l5 *..)19.62 3 3 D= 3*0.08 =0.76m 2 * 0.6 * n * (0.08)15 *..)19.62

Detaylı

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya Tarım için yeni bir marka Sizler ile birlikte amaçlarımızı, değerlerimizi, hedeflerimizi ve ilkelerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu ilkeler global organizasyonumuz ve markamız gibi gelecek stratejilerimizi

Detaylı

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 7. YARIYIL KOD DERSLER İş Yükü AKTS K (saat) 0624707 Bitirme Ödevi I 60 2 1 0624709 Toprak Su Yapıları 120 4 3 0624710 Drenaj 120 4 2 0624711 Sulama Sistemleri 2 4 3 Seçmeli

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Hasan KIRMIZITAŞ Jeoloji Mühendisi DSİ 5. Bölge Müdürlüğü-ANKARA TMMOB, JMO - Bilimsel Teknik Kurulu Hidrojeoloji

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU-2016 1 KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU SELÇUK ECZA DEPOSU Tİ CARET VE SANAYİ A.Ş. 2016 YİLİ KURUMSAL YO NETİ M UYUM RAPORU

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİNDEN YARARLANMA OLANAKLARI * Müge KÖSEOĞLU ** Kemal Sulhi GÜNDOĞDU ***

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİNDEN YARARLANMA OLANAKLARI * Müge KÖSEOĞLU ** Kemal Sulhi GÜNDOĞDU *** ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİNDEN YARARLANMA OLANAKLARI * Müge KÖSEOĞLU ** Kemal Sulhi GÜNDOĞDU *** ÖZET Birçok ülkede tarım alanlarında, üretim ve çalışma koşullarının

Detaylı