Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Maliye Dergisinin Temmuz 2015 de Yay mlanacak 168 inci Say s çin Makale Duyurusu Bakanl m z taraf ndan iktisadi ve mali konularda hakemli dergi olarak y lda iki kez yay nlanan Maliye Dergisi nin Temmuz 2015 de yay nlanacak 168 inci say s n n Türkiye de Mahalli dareler Maliyesinin Temel Problemleri ve Çözümü konusuna odaklanmas na karar verilmi tir. Bilindi i üzere 30 Mart 2014 Mahalli dareler Seçimlerinden sonra Türkiye de 30 u büyük ehir olmak üzere belediye faaliyet göstermektedir. Dolay s yla ülkemizde mahalli yönetimlerin kulland kaynaklar n kamunun kulland toplam kaynaklara oran yükselecektir. Bu sebeple Maliye Dergisinin 168 inci say s nda, Türkiye de Mahalli dareler Maliyesinin Temel Problemleri ve Çözümü ana ba l alt nda, - Gelir yönetimi kapasitesinin artt r lmas, - Harcamalar n etkinlik ve etkilili inin artt r lmas, - Mahalli idarelerin saydaml k ve hesap verilebilirli inin artt r lmas, - Mahalli idarelerde mali yönetim ve kontrol sistemi, - Mahalli idareler irketlerinin kaynak tahsisinde etkinlik ve saydaml k, hesap verilebilirlik aç s ndan de erlendirilmesi, - Mahalli idareler mali yap s n n merkezi yönetim bütçesi üzerindeki etkileri, gibi konularda makalelere öncelik verilecektir. Yukar da belirtilen hususlar ülkemizi merkeze alarak inceleyen ve daha etkin politika önerilerini içeren makalelerin en geç 15 May s 2015 tarihine kadar Dergide yer alan yay n kurallar na uygun olarak gönderilmesi gerekmektedir. Önemle duyurulur. Yay n Kurulu

7

8 Maliye Dergisinin Ocak 2016 da Yay mlanacak 169 uncu Say s çin Makale Duyurusu Bakanl m z taraf ndan iktisadi ve mali konularda hakemli dergi olarak y lda iki kez yay mlanan Maliye Dergisi nin Ocak 2016 da yay mlanacak 169 uncu say s n n Etkinlik ve Adalet Bak m ndan Vergi Yap m zda Reform htiyac n n De erlendirilmesi konusuna odaklanmas na karar verilmi tir. Odak konu özellikle s n rland r lm t r. Mesela vergi sisteminde reformun tart lmas yerine, vergi sisteminin en önemli unsuru olan vergi yap s nda reformun tart lmas arzu edilmi tir. Böylece idari yap, vergi yarg s ve bunlarla ili kili insan kaynaklar tart man n d nda b rak lm t r. Öte yandan vergi yap s nda reform ihtiyac n n ba ka ilkeler aç s ndan de il, etkinlik ve adalet ilkeleri aç s ndan tart lmas arzu edilmi tir. Elbette genel olarak bu iki ilke çat r. ktisatç lar n görevi optimali bulmakt r. Öyleyse cevab n arayaca m z soru udur: Her iki ilkeyi de gözeterek toplumsal refah maksimize eden optimal bir vergi yap s n nas l olu turabiliriz? Yukar da belirtilen hususlar ülkemizi merkeze alarak inceleyen ve etkin politika önerilerini içeren makalelerin en geç 1 Kas m 2015 tarihine kadar, Derginin sonunda belirtilen yay n kurallar na uygun olarak gönderilmesi gerekmektedir. Önemle duyurulur. Yay n Kurulu

9

10 SUNU De erli Okuyucu, Maliye Dergisinin odak konusu Orta Gelir Tuza ndan Ç k çin Al nacak ktisadi-mali Tedbirler olan 167 nci say s elinizdedir. Bu say da yedi tanesi odak konudan, be tanesi de di er konulardan olmak üzere 12 makale bulunmaktad r. Orta gelir tuza konusundaki çal malar n sonuçlar n k saca öyle özetleyebiliriz: Koçak ve Bulut, Türkiye ekonomisinin orta gelir tuza nda olmad, ama bir tuzak riskiyle kar la mamak için; insan kaynaklar n n niteliklerini güçlendiren uzun vadeli politikalar geli tirilmesi ve insan kaynaklar n n Ar-Ge yat r mlar yla desteklenmesi; kurumsal ve hukuki yap n n sürekli olarak geli tirilmesi; makroekonomik istikrar, mali sürdürülebilirli i ve tasarruf e ilimini artt rmaya yönelik politikalardan taviz verilmemesi, gerekti i sonucuna varm t r. Bozkurt ve di erleri, uzun dönemde, ki i ba na gelir düzeyinde, e itim düzeyinin ve tasarruf oranlar n n belirleyici oldu u sonucuna varm t r. Tuncel, özel sektör Ar-Ge harcamalar n n artt r lmas na, verimlili i yükseltmede en önemli unsur olan be eri sermayenin ve üniversite - sanayi i birli inin geli tirilmesine ve genel sanayi politikalar yerine selektif politika araçlar içeren bir sanayi stratejisine ihtiyaç oldu unu ifade etmi tir. Ça kurlu ve Arslan, orta gelir tuza ndan ç k stratejilerinden en önemlisinin küresel de er zincirine eklemlenebilecek temel sektör seçimi oldu unu, Türkiye aç s ndan demiryolu sektörünün bu potansiyeli ta d n belirtmi tir. Mert, ihtiyat pay n da b rakarak, orta gelir tuza ndan ç kan ülkelerde yurtiçi talebin katk s na i aret etmi tir. Dalg ç ve di erleri, teknolojik içeri i ve katma de eri yüksek ürünlerin ihrac na yönelik Ar-Ge ye önem verilmesi, be eri sermayenin niteli inin artt r lmas, kamu harcamalar ndan ziyade özel kesim yat r m ve tüketim harcamalar na dayanan, yabanc sermaye giri ini te vik eden ve fiyat istikrar n sa layan ekonomi politikalar izlenmesi, hükümet istikrar n n korunmas, demokratikle me ve hukuk düzeninin sa lanmas gibi faktörlerin orta gelir tuza ndan ç k a katk sa layaca n ifade etmi lerdir. Gezer ve Ya ar, be eri sermayesini ve teknolojik altyap s n yeterli bir düzeye eri tiremeyen ülkelerin yüksek gelir grubuna dahil olamayacaklar n ifade etmi tir. Bilindi i gibi, Temmuz 2015 de yay nlanacak 168 inci say n n Türkiye de Mahalli dareler Maliyesinin Temel Problemleri ve Çözümü konusuna odaklanaca önceki say da duyurulmu tu. 168 inci say, konusunu bir y l önceden duyurdu umuz ilk say olacakt r. Bu sebeple her zamankinden daha zengin ve özgün öneriler içeren makaleler yay mlayaca m z ümit ediyorum. Dergimizin Ocak 2016 da yay mlanacak 169 uncu say s n n odak konusu Etkinlik ve Adalet Bak m ndan Vergi Yap m zda Reform htiyac n n ix

11 De erlendirilmesi olarak belirlenmi tir. Vergi reformu oldukça geni bir aland r. Bu yüzden konuyu biraz s n rlamaya çal t k. öyle ki; 1) Esas olarak vergi yap m z tart maya açmak istiyoruz. Çünkü ayn vergi has lat n birçok farkl vergi demetiyle sa lamak mümkündür, ama her bir demetin yans mas, iktisadi faaliyetlere ve gelir da l m na etkisi birbirinden farkl olacakt r. Bu aç dan vergi sistemini te kil eden vergiler ve bunlar n sistem içindeki nispi a rl klar iktisadi geli menin her safhas nda ve hatta iktisadi konjonktüre göre gözden geçirilmelidir. 2) Vergi yap s n n etkinlik ve adalet ilkeleri bak m ndan de erlendirilmesini istiyoruz. Etkinlik, verginin, bireylerin iktisadi kararlar n ve ekonomideki optimum kaynak da l m n etkilememesini, böylece refah kayb na yol açmamas n ifade eder. Öte yandan adalet ilkesi, anlam toplumlara ve zamana göre de i mekle birlikte, vergi yükünün fertler aras nda adil da l m n öngörür. Tabii olarak etkinlik prensibiyle çat r. te bu noktada cevab n arad m z soru udur: Her iki ilkeyi de gözeterek toplumsal refah maksimize eden optimal bir vergi yap s n nas l olu turabiliriz? Bu sorunun kolay bir cevab n n olmad n n ve bir ölçüde de sübjektif unsurlar ta d n n elbette fark nday z. Ama Nam k Kemal in dedi i gibi barika-i hakikat, müsademe-i efkârdan ç kar. Özgün önerilerinizi bekliyoruz, efendim. Son olarak, bu say için makale gönderen yazarlara, hakem heyetine, Derginin yay mlanmas nda ve da t m nda eme i geçen bütün mesai arkada lar ma ve okuyucular m za te ekkür ediyorum. Sa l k ve afiyetle kal n z. Dr. Genç Osman YARA LI Yay n Kurulu Ba kan x

12 YAZARLAR HAKKINDA Yrd.Doç.Dr. Mehmet Zeki AK 1974 y l nda Adapazar nda do du. Sakarya Üniversitesi ktisat bölümünden mezun oldu. Ayn Üniversitede ktisat doktora ö renimini tamamlayan yazar, halen Sakarya Üniversitesi BF ktisat bölümünde Bölüm Ba kan olarak görev yapmaktad r. Nurullah ALTINTA 1986 y l nda Karabük de do du. Marmara Üniversitesi Bankac l k ve Sigortac l k Yüksekokulundan mezun oldu. Sakarya Üniversitesinde yüksek lisans ö renimini tamamlayarak doktora ö renimine devam etmekte olan yazar, halen Sakarya Üniversitesi BF ktisat Politikas Anabilim Dal nda ara t rma görevlisi olarak çal maktad r. Yrd.Doç.Dr. Cem Barlas ARSLAN 1982 y l nda Sivas da do du. K r kkale Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ö renimini ayn Üniversitenin Kamu Yönetimi Anabilim Dal nda, doktora ö renimini ise Gazi Üniversitesi SBE Maliye Anabilim Dal nda tamamlayan yazar, halen K r kkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dal nda ö retim üyesi olarak görev yapmaktad r. Recep ASLAN 1986 y l nda Malatya da do du. Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli BF Uluslararas li kiler bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ö renimini Adnan Menderes Üniversitesi SBE Maliye Anabilim Dal nda tamamlayarak Pamukkale Üniversitesi SBE Maliye Anabilim Dal nda doktora ö renimine devam etmekte olan yazar, halen Adnan Menderes Üniversitesi Ayd n ktisat Fakültesinde ara t rma görevlisi olarak çal maktad r. Prof.Dr. M. Kemal AYDIN 1961 y l nda Adapazar nda do du. Çukurova Üniversitesi Turizm letmecili i bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ö renimini stanbul Üniversitesi SBE Turizm bölümünde, doktora ö renimini ise Sakarya Üniversitesi SBE ktisat bölümünde tamamlayan ve 2013 y l nda profesörlük derecesini alan yazar, halen Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa BF Dekan olarak görev yapmaktad r. Yrd.Doç.Dr. Eda BALIKÇIO LU Hacettepe Üniversitesi BF Maliye bölümünden mezun oldu. Ayn Üniversitede yüksek lisans ö renimini, Ankara Üniversitesi SBE Maliye (Kamu Ekonomisi) bölümünde doktora ö renimini tamamlayan yazar, halen K r kkale Üniversitesi Maliye bölümünde ö retim üyesi olarak görev yapmaktad r. Yrd.Doç.Dr. Serap BED R 1975 y l nda Erzurum'da do du. Uluda Üniversitesi BF Maliye bölümünden mezun oldu. Ayn Üniversitede SBE Maliye Teorisi Anabilim Dal nda yüksek lisans 249

13 ve Atatürk Üniversitesi SBE ktisat Politikas bilim dal nda doktora ö renimini tamamlayan yazar, halen Erzurum Teknik Üniversitesi BF ktisat bölümünde ö retim üyesi olarak görev yapmaktad r. Dr. Eda BOZKURT 1985 y l nda Erzurum da do du. Atatürk Üniversitesi BF ktisat bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora ö renimini Atatürk Üniversitesi SBE ktisat Anabilim Dal nda tamamlayan yazar, halen Atatürk Üniversitesi Aç kö retim Fakültesinde ö retim görevlisi olarak çal maktad r. Dr. Ümit BULUT 1985 y l nda K r ehir de do du. Gazi Üniversitesi BF ktisat bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ö renimini Erciyes Üniversitesi SBE ktisat Anabilim Dal nda, doktora ö renimini ise Gazi Üniversitesi SBE ktisat Anabilim Dal nda tamamlayan yazar, halen Ahi Evran Üniversitesi BF ktisat bölümünde ara t rma görevlisi olarak çal maktad r. Prof.Dr. Erol ÇAKMAK 1954 y l nda Erzurum da do du. Atatürk Üniversitesi BF letme bölümünden mezun oldu. Atatürk Üniversitesi SBE ktisat Anabilim Dal nda yüksek lisans ve doktora ö renimini tamamlayarak doçentlik ve profesörlük derecelerini alan yazar, halen Atatürk Üniversitesi BF ktisat bölümünde ö retim üyesi olarak görev yapmaktad r. Doç.Dr. Eren ÇA KURLU 1974 y l nda Ankara da do du. Ankara Üniversitesi SBF ktisat bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora ö renimini Gazi Üniversitesi SBE Maliye Anabilim Dal nda tamamlayarak 2013 y l nda doçentlik derecesini alan yazar, halen ayn Üniversitenin BF Maliye bölümünde ö retim üyesi olarak görev yapmaktad r. Yrd.Doç.Dr. Ba ak DALGIÇ Orta Do u Teknik Üniversitesi Matematik bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ö renimini ekonomi alan nda Hacettepe Üniversitesi ktisat bölümünde, finansal matematik alan nda ODTÜ Uygulamal Matematik Enstitüsünde, doktora ö renimini ise Hacettepe Üniversitesi SBE ktisat bölümünde tamamlayan yazar, halen Hacettepe Üniversitesi Maliye bölümünde ö retim üyesi olarak görev yapmaktad r. Doç.Dr. Murat DEM R 1971 y l nda Eski ehir de do du. Anadolu Üniversitesi BF Maliye bölümünden mezun oldu. Ayn Üniversitenin SBE Maliye Teorisi Anabilim Dal nda yüksek lisans, Marmara Üniversitesi SBE Maliye Anabilim Dal nda doktora ö renimini tamamlayan yazar, halen Harran Üniversitesi Maliye bölümünde ö retim üyesi olarak görev yapmaktad r. 250

14 Eylem VAYVADA DERYA 1973 y l nda Gökçeada da do du. Orta Do u Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi statistik bölümünden mezun oldu. ABD Michigan Üniversitesinde Uygulamal Ekonomi dal nda yüksek lisans ö renimini tamamlayan yazar, halen Ba bakanl k Hazine Müste arl nda uzman olarak çal maktad r. Cemaleddin GEREDE 1987 y l nda Ankara da do du. Fatih Üniversitesinden mezun oldu. Yüksek lisans ö renimine Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli BF ve Orta Do u Teknik Üniversitesi BF de devam etmekte olan yazar, halen Adnan Menderes Üniversitesi Ayd n ktisat Fakültesinde ara t rma görevlisi olarak çal maktad r. Mesut Alper GEZER 1986 y l nda Edirne de do du. stanbul Üniversitesi ngilizce ktisat bölümünden yüksek onur ö rencisi olarak mezun oldu y l ndan bu yana Dumlup nar Üniversitesi BF ktisat bölümü ktisat Politikas Anabilim Dal nda ara t rma görevlisi olarak çal maktad r. Doç.Dr. smet GÖÇER 1973 y l nda Adana da do du. Bal kesir Üniversitesinden mezun oldu. Yüksek lisans ö renimini Adnan Menderes Üniversitesi Matematik bölümünde, doktora ö renimini ise ayn Üniversitenin ktisat bölümünde tamamlayan yazar, halen Adnan Menderes Üniversitesi Ayd n ktisat Fakültesinde ö retim üyesi olarak görev yapmaktad r. Yrd.Doç.Dr. Mahmut NAN 1965 y l nda Ordu/Fatsa da do du. Anadolu Üniversitesi BF Maliye bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ö renimini Marmara Üniversitesi SBE Maliye bölümünde, doktora ö renimini ise Gazi Üniversitesi SBE Maliye bölümünde tamamlayan yazar, halen Harran Üniversitesi BF Maliye bölümünde ö retim üyesi olarak görev yapmaktad r. Yrd.Doç.Dr. Pelin VAROL Y DO AN Hacettepe Üniversitesi BF Maliye bölümünden mezun oldu. Ayn Üniversitede yüksek lisans ö renimini ve yine ayn Üniversitenin SBE ktisat bölümünde doktora ö renimini tamamlayan yazar, halen Hacettepe Üniversitesi Maliye bölümünde ö retim üyesi olarak görev yapmaktad r. Yrd.Doç.Dr. Ay e KAYA Afyon Kocatepe Üniversitesi BF Maliye bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ö renimini Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Maliye Anabilim Dal nda, doktora ö renimini ise Ankara Üniversitesi SBE Maliye (Kamu Ekonomisi) Anabilim Dal nda tamamlayan yazar, halen zmir Kâtip Çelebi Üniversitesi BF Maliye ve Mali Yönetim bölümünde ö retim üyesi olarak görev yapmaktad r. 251

15 Emrah KOÇAK 1982 y l nda Zonguldak da do du. Uluda Üniversitesi BF ktisat bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ö renimini Erciyes Üniversitesi SBE ktisat Anabilim Dal nda tamamlayarak ayn Üniversitede doktora ö renimine devam etmekte olan yazar, halen Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksek Okulunda ö retim görevlisi olarak çal maktad r. Hüseyin KUTBAY 1985 y l nda Karaman da do du. Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye bölümünden mezun oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi SBE Maliye Anabilim Dal nda yüksek lisans ö renimini tamamlayarak Pamukkale Üniversitesi SBE Maliye Anabilim Dal nda doktora ö renimine devam etmekte olan yazar, halen Adnan Menderes Üniversitesi Ayd n ktisat Fakültesinde ara t rma görevlisi olarak çal maktad r. Dr. Merter MERT Ankara da do du. Gazi Üniversitesi BF ktisat bölümünden mezun oldu. Ayn Üniversitede yüksek lisans ve doktora ö renimini tamamlayan yazar, halen Gazi Üniversitesinde ö retim görevlisi olarak çal maktad r. Yrd.Doç.Dr. Dilek ÖZDEM R 1980 y l nda Erzurum da do du. Atatürk Üniversitesi BF letme bölümünden mezun oldu. Ayn Üniversitenin SBE ktisat Anabilim Dal nda yüksek lisans ve doktora ö renimini tamamlayan yazar, halen Atatürk Üniversitesi BF ktisat bölümünde ö retim üyesi olarak görev yapmaktad r. Doç.Dr. Fatih SARIO LU 1973 y l nda Sivas da do du. stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu. stanbul Üniversitesi SBE Maliye bölümünde yüksek lisans, Gazi Üniversitesi SBE Maliye bölümünde doktora ö renimini tamamlayan yazar, halen Gazi Üniversitesi BF Maliye bölümünde ö retim üyesi olarak görev yapmaktad r. Yrd.Doç.Dr. Cem Okan TUNCEL 1975 y l nda Ankara da do du. Ankara Üniversitesi SBF ktisat bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora ö renimini Uluda Üniversitesi SBE de tamamlayan yazar, halen Uluda Üniversitesi BF ktisat bölümünde ö retim üyesi olarak görev yapmaktad r. Yrd.Doç.Dr. Ercan YA AR 1978 y l nda Eski ehir de do du. Dumlup nar Üniversitesi ktisat bölümünden mezun oldu. Dumlup nar Üniversitesi SBE ktisat Anabilim Dal nda yüksek lisans ve doktora ö renimini tamamlayan yazar, halen ayn Üniversitenin BF ktisat bölümünde ö retim üyesi olarak görev yapmaktad r. 252