Ali Koç Babal lar. Anahtar Kelimeler: Ali Koç Baba, Ali Koç Baba Dergâh, Molla Cemal, Molla Hasan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ali Koç Babal lar. Anahtar Kelimeler: Ali Koç Baba, Ali Koç Baba Dergâh, Molla Cemal, Molla Hasan."

Transkript

1 Ali Koç Babal lar AL KOÇ BABALILAR 1 Kaz m MARANGOZ ÖZET Bu çal flmada kendisi de bir Ali Koç torunu olan Kaz m Marangoz un Ali Koç Baba Oca ve dergâh faaliyetlerine de inilmifltir. Ayr ca bu çal flmada, aslen Bulgaristan da bulunan Ali Koç Baba Dergâh n n yürüttü ü faaliyetler esnas nda karfl lafl lan s k nt lar ve bunal mlar da Kaz m Marangoz taraf ndan dile getirilmektedir. Anahtar Kelimeler: Ali Koç Baba, Ali Koç Baba Dergâh, Molla Cemal, Molla Hasan. ABSTRACT In this writing Kaz m Marangoz who is a grand child of Ali Koç Baba touched on Ali Koç Baba Family and the actions of their leaders who are belonged to dervish lodge.moreover,in this writing the difficulties and depressions lived during the actions performed by Ali Koç Baba s dervish lodge in Bulgaria are expressed. Key Words: Ali Koç Baba, Ali Koç Baba s Derv sh Lodge, Molla Cemal, Molla Hasan Girifl Molla Ali dedemin ilk eflinden iki o lu Hasan ve Mustafa, ikinci efli Ak Ana dan da Haflim ve fiakir ad nda iki o lu olmak üzere toplam dört o lu olmufltur. Hasan ve Mustafa Bulgaristan da kalm fllard r. Molla Ali Baba n n Bulgaristan da Alvanlar köyünde kalan büyük o lu Molla Hasan Baba kolundan gelen babalar Bulgaristan d fl nda görev almam fllard r. kinci o lu Molla Mustafa Baba kolundan gelen babalar Muratl ilçesinde ve Çorlu Sa l k Mahallesinde görev yapmaktad rlar. Molla Ali dedem 1928 y l nda serbest göçmen olarak Ak Ana ve iki o lu Haflim ve fiakir ile birlikte Bulgaristan n fiumnu ili Osmanpazar ilçesi Alvanlar köyünden K rklareli ili Lüleburgaz ilçesi Umurca köyüne iskân olmufltur. Molla Ali dedem göç etmeden önce büyük o lu Molla Hasan a Ali Koç Dergâh n n Evladiye gelene ine göre el ve icazet vermifltir. Elimizde bulunan icazetnamelerin asl ndan çekilmifl resmini ve fotokopisini belge olarak sunuyorum. Bulgaristan da Alvanlar köyü (fiumnu iline ba l ), Küçükler köyü (fiumnu iline ba l ), Veletler köyü (fiumnu iline ba l ), Bayace köyü (Eski Cuma iline ba l ), Kumluca köyü (Varna iline ba l ) Ali Koç Dergâh n n talipleriymifl. Küçükler ve Veletler köylerinde dikme babalar olmad için oradaki ayin cemleri Alvanlar merkezden Koçlu Baba Dergâh dedesi ve büyük o lu taraf ndan yürütülüyordu. Hac Bektafl Velî /

2 Kaz m Marangoz Molla Ali dedem Türkiye ye göç edince, talip çoklu undan olmal ki o lu Molla Mustafa ya da icazet verdi ini üç köy halk na ve ileri gelen ihtiyar heyetlerine bildirmifltir. Bu beyanlardan sonra Molla Mustafa amcam da dede olarak yol yürütmüfltür y l na kadar iki tarafla kendi talipleri aras nda Ali Koç Dergâh n ve ayin cemlerini aksatmadan yürütmüfllerdir k fl nda kinci Dünya Savafl bütün fliddetiyle devam ederken Bulgaristan Çar Hükümeti Almanya taraf nda savafla kat ld. Memleketin her taraf nda s k yönetim, soka a ç kma yasa ve karartmalar uygulanmaya bafllam flt. Ali Koç Baba cem gelenekleri aras nda, y lda bir defa olmak üzere Çocuk Bayram ad yla bir cem yap l yordu.bu ceme gelen çocuklar bir kurban kesip burada cem kurallar yla tan flt r l yordu. Bilhassa askere, gideceklerin dede taraf ndan yap lan hay r dualar çok önemliydi. Çünkü Türk çocuklar askere silah alt na de il de Truduvak denilen çok a r flartlarda çal flt r lan iflçi olarak al n yorlard. Çocuk Bayram cemi genelde flubat ay bafl nda veya ortas nda yap l yordu. Köyümüz Balkan eteklerinde bulundu u için bu mevsimde buralarda k fl flartlar çok a rd. Bu bayram gençler aras nda bir gelenek, sevgi ve inanç oldu u için savafl flartlar n n yasaklar na ra men, bayram n gizliden yap lmas na karar verilmiflti. Cem gece yap l yordu. K rk elli delikanl cemevine toplan yordu. Önce hâl hat r sorma sonra niyaz etme, dedeyle görüflme, ç rak uyand rma ve dergâh kurallar ö retiliyordu. Ard ndan dede taraf ndan gülbank ve dualar okunuyor, dolu gezdiriliyor ve sofralar konup yemek yeniliyordu. Yemekten sonra semah dönme ö retiliyordu. Bütün çocuklar karfl l kl, dergâh zakiri taraf ndan çal nan ba lama ve söylenen semah nefesleriyle s ralan ncaya kadar semah devam ediyordu. Cem toplant lar daima Kur an- Kerim den bir ayetle sona eriyordu y l flubat ay Çocuk Bayram ceminin sona erece i vakit cem gözcüsü Bacak Ali bas ld k deyip içeriye haber veriyor. Kap da köy muhtar Rademir muhtarl k kâtibi Ivan ve iki köy korucusu Koya ve Todor Kimse k p rdamas n deyip küfür ve tehditler savurarak cemevini basarlar. çerde bulunan delikanl lar Molla Hasan dededen müsaade isteyerek bask n yapanlar zarars z hâle getirmek istemifllerdir. Ancak derin tecrübeleri olan Molla Hasan dedem gençlere sab rl olmalar n söyler. Kendisinin çekindi i nokta ise olay n dinî bir cem ayini de il de siyasî bir e itim toplant s fleklinde alg lanaca d r. Cemi basanlar teker teker kap dan ç kartt klar gençleri tekme tokat ve tüfek dipçi iyle dövüyorlard. D flar daki so u a ald rmadan çorapla, baz lar n yal nayak kar içinde tutuyorlard. 146 Hac Bektafl Velî /

3 Ali Koç Babal lar Gençler kovulduktan sonra dergâh kurbanc s P t rh Ahmet i, Saki Bacak Çavufl u ve Gözcü Bacak Ali yi de dövmüfllerdi. Bu olaydan sonra derin bir soruflturma ve sorgulamaya maruz b rak lan Molla Hasan Dede m Mart 1943 te 63 yafl nda vefat etti.1910 do umlu, Molla Hasan dedemin büyük o lu Molla Cemal, 1932 y l nda evlenip ele yap fl p, ikrar verip, müsahip olunca Molla Hasan dede taraf ndan, onun baz cemleri yürütmesine izin veriliyordu. Kendisi vefat edince büyük o lu Molla Cemal Ali Koç Dergâh n n dedesi olarak cem ayinlerini yürütmeye devam etmifltir**. 9 Eylül 1944 tarihinde Bulgaristan da komünist rejim ifl bafl na geldi. Koçlu Babal lar Dergâh da Komünist Rejimin ekonomik ve dinî bask lar n, yasaklar n a r bir flekilde hissediyordu. Halk dinî inançlar ndan koparmak için din aleyhtar toplant lar, ateist propagandalar yap l yordu. Dedelik görevini yürüten Molla Cemal Dede s k s k izleniyordu. Bazen emniyete ça r l p sorgulan yordu. Uzun y llar Ali Koç Dede mden bafllay p büyük baflar lara ulaflan Ali Koç Dergâh n n Alvanlar kolunu zor günler bekliyordu y l tar m gelirleri vergisini zaman nda ödeyemeyen Molla Cemal Dedeyi 6 ay hapse mahkum etmifllerdi. Amaçlar onu y ld rmakt k fl nda slimliye Orman flletmesi nde kat rlar n bile giremedi i dere yamaçlar ndan, s rt nda odun tafl tm fllard. 1 Nisan 1958 tarihine gelindi inde bütün zorluklara ve yasaklamaklara ra men k s tl da olsa gizli gizli, cem faaliyetleri sürmüfltür. Bu tarihten itibaren komünist rejim devletlefltirme politikas yla halk n elindeki mal na el koymufltur. Çok düflük ücretlerle halk bo az toklu una çal flt r lm flt r y l na de in tüm zorlamalar ve s k nt lara karfl n Koçlu Baba Dergâh, Molla Cemal Dede nin çabalar yla cem ayinlerini yürütmüfltür y l nda babam Molla Cemal Dede nin ölümüyle göreve köyün inançl, yol erkân âfl klar, o lu Hasan dede yapm fllard r. Hasan çok genç ve tecrübesiz de olsa dergâh n bilirkiflileri taraf ndan desteklenip cemleri yürütmesi sa lanm flt r y l Alvanlar halk na ve Koçlu Babal lar Dergâh na inen en a r darbe y l olmufltur. Bulgaristan hükümetinin alm fl oldu u isim de ifltirme Asimilasyon karar 2 milyona yak n Türk için kapanmaz yaralar açm flt r k fl nda, -15 derece so ukta Alvanlar köyüne gönderilen hükümet temsilcileri, halk n sert direnifliyle karfl lafl nca bunun bir isyana dönüflmemesi için Bulgar silahl kuvvetlerinden yard m istemifltir. Bunun üzerine köye bir tank bölü ü gönderilerek halk n direniflini k rmak için bask lar bafllam fl. Bu direnifl birkaç gece devam ediyor. Halk, etraf köylerden de kat l mla bu bask lara karfl direniyor. Hükümet temsilcileri propaganda faaliyetiyle halk Bulgar olmaya ikna çabalar n sürdürse de bunda baflar l olam yorlar. Halk köy meydan na yakt klar atefllerle ve köyün önder genç- Hac Bektafl Velî /

4 Kaz m Marangoz Bulgaristan n Alvanlar Köyünde çok a r flartlar alt nda 48 y l Ali Koçlular Dergâh n yürüten Molla Ali Torunu Molla Hasan o lu Molla Cemal Baba. Foto raf, 1952 y l nda çekilmifltir. lerinin (içlerinde köyün dedesi Hasan da var) konuflmalar yla direniyor. Tüm bu olaylardan sonra tutuklamalar bafllar. Tutuklanan gençler Kotel lçe Emniyet Müdürlü ü nde sorgulan rlar, iflkence ile birlikte dövülürler. Hücrelerde a r flartlarda tutulurlar. Birkaç ay devam eden bu hadiselerden sonra Türklü ünden vazgeçmeyen insanlar m z isyana teflvik suçundan adlî makamlarca davalara maruz kal rlar. Bir k sm Belene kamp na, di erleri kapal ceza evlerine gönderilirler. Bu mahkumlar n aras nda 4 y l a r hapis cezas na çarpt r lan Molla Cemal o lu Ali Koç Dergâh dedesi Hasan da bulunmaktayd. Mahkumiyetini Eski Za ra Hapishanesi nde tamamlayan Hasan Dede, köye döndü ünde k s tl da olsa dergâh faaliyetlerine devam etmifltir Haziran nda Bulgaristan hükümetinin mecburî göç karar ile s n r d fl edilen Hasan, ailesi ile birlikte Türkiye ye geldi. A abeyi olarak ben, kendisini ikamet etmekte oldu um Tekirda n Muratl ilçesinde yan ma ald m. Kendisi hâlen Muratl Belediyesi nde greyder operatörü olarak çal flmaktad r. Hasan Özyi it (Molla Cemal o lu) in Türkiye ye göç etmesi, köyde Molla Mustafa Amca n n ölmesi ve çocuklar n n da Türkiye ye göç etmesiyle dergâh faaliyetlerini yürütecek kimse kalmam flt r y l ndan sonra Molla Cemal in kardefli, Molla Fedail in o lu Molla Hasan dergâh taliplerince dedeli e uygun görülmüfl. Molla Hasan Türkiye ye gelip Hamza Koçerdin Dede den el ve icazet alarak Ali Koç Dergâh n n dedesi olarak Alvanlar köyünde görevine hâlen devam etmektedir. EK B LG LER A- SOYADI DE fi KL Ali Koç Dedem, Ni bolu ya geliyor. Ali Koç Dergâh n kurup hayat n n sonuna kadar Alikoç soyad yla kal yor. Torunu Hüseyin le arada pek çok y l, bilinmeyen bir sebeple kopukluk oldu u anlafl l yor. 148 Hac Bektafl Velî /

5 Ali Koç Babal lar Ni bolu daki Ali Koç Baba Türbesi. Foto raf, 1995 y l nda çekildi. B-KOÇLU BABA HÜSEY N DEDEM Hamza Koçerdin amcamdan dinledi ime göre; Alvanlar köyünün yak nlar nda koca Balkan ma aralar nda gizlenen Bulgar haydut çeteleri, Balkanlar a ve Avrupa ya giden kervanlar n yollar n kesip, soygunlar yap p, adam öldürüyorlarm fl. Hüseyin dedem bir Osmanl istihbarat görevlisi olarak buralara bir sürü çoban k l nda geliyor. Burada haydutlar ile dostluk kurup güvenlerini kazan yor. Bir gece komflu Urbisa köyündeki Osmanl birlikleri ile kurdu u irtibat neticesinde Haydut çetesini ani bir bask nla da t yorlar. Bu hizmetine karfl l k dedeme Alvanlar köyünden mal mülk veriliyor. Hüseyin dedemin Alvanlarda kal p Koçlu Baba soyad yla Ali Koç Dergâh n yürüttü ü anlafl l yor. C-MOLLALAR SOYADI Koçlu Baba soyad n n Mollalar soyad yla de iflmesinin sebebi Erdebil den verilen, tam anlam n bilmedi imiz icazet belgesi mi, yoksa seyyidler soyundan oldu umuzu aç klayan bir seçere midir; bu konuda net bir bilgi bulunmamaktad r. D. KOÇLU BABA TÜRBES GELENEKLER Koçlu Baba vefat edince onun mezar na bir türbe yap l yor. Türbenin etraf sonradan Koçlu Baba soyundan gelenler için bir aile mezarl oluyor. Bu gelenek Hac Bektafl Velî /

6 Kaz m Marangoz hâlen devam etmektedir. Mezarl n içindeki as rl k mefle a açlar kutsal say larak halk taraf ndan kesilmemektedir. Türbenin etraf tahta parmakl kla çevrili olup, içinde de mum yakmak için küçük bir göz oda mevcuttur. Burada mumlar yak l r ve yakan kifli Kur an- Kerim okur. E er mum yakan kifli ayet okuyam yorsa türbe dönüflü tekkede mutlaka Kur an okunurdu. Her güz mevsimi eylül ay nda köy halk birer Cebrail kurban kesip Koçlu Baba Türbesi ni ve ölmüfl olan akrabalar n n mezarlar n ziyaret ederlerdi. E.KUMLUCA KÖYÜ Bu köy Varna iline ba l Pazarc k- Tolbuhin yolu yak n nda Varna ya 30 km uzakl kta, çeflmelerinden akan so uk sular ile meflhur bir köydür. Ayn zamanda Ali Koç Dergâh n n önemli bir kolu imifl. Ben y llar nda bu köyün damad oldu um için köye s k s k gidip geliyordum. Bu gezilerim esnas nda halkla yapt m konuflmalardan anlad m kadar yla köyün kuruluflu tam bilinmemektedir. Ama nüfusun ço u Alvanlar köyünden, bir k s m da Deliorman dan gelmeymifl.1928 y l na kadar 250 hanelik bir Alevî köyüymüfl. Eflimin babaannesi Nuriye nine y llar aras nda Molla Ali dedemin birkaç defa köye gelip cem yürüttü ünü ve bir nevruz bayram nda k rklar semah döndü ünü anlatm flt. Köy mezarl nda Koçlu ve Saçl Baba diye an lan iki mezar vard. Köy halk bu mezarlar türbe hâline getirmiflti. Türbeler adak ve dilek tutanlar taraf ndan çok s k ziyaret ediliyordu y l ndan sonra vefat eden köyün babas Molla Mustafa Kumluca Köyündeki Saçl Koçlu Baba Türbesi nin içten görünüflü. Foto raf, 1995 y l nda çekilmifltir. 150 Hac Bektafl Velî /

7 Ali Koç Babal lar dededen sonra köye yeni dede seçilmemifltir y l na de in köyden göçle beraber köy tamamen ortadan kalkm fl. Türkiye ye göç eden Kumluca halk Tekirda ili Çorlu ilçesine ba l Çeflmeli köyünde iskân olmufllar. Burada 2 dede ile Ali Koçlular Dergâh n n bir kolu olarak yollar na devam ediyorlar. F.BAYACA KÖYÜ Molla Ali taraf ndan yaz lan beyannamede ad geçen Bayaca köyü taliplerine de duyurulmas gereklidir, bunu yapman z istirham ederim sözleri bu köyünde Ali Koçlular Dergâh n n bir kolu oldu unu göstermektedir. Bayaca köyü, Eski Cuma iline 8-10 km uzakl kta orta büyüklükte bir köydü y l nda köy halk talipleri aras nda bir anlaflmazl k yüzünden itilâf ç km flt. Molla Hasan dedem yafll oldu undan dolay babam Molla Cemal babaannemi ve beni at arabas ile bu köye göndermiflti. Bar fl k her y l erkân aç lmadan önce talipler aras nda küskünler varsa onlar bar flt rmak için yap lan bir toplant idi. Köye geldikten sonra dikme baba olan Ali Day larda bir bar fl k toplant s yap lm flt. Bu toplant da babam Molla Cemal dedelik tecrübesi ile arabuluculuk rolü üstlenmifl, bunun sonucunda anlaflma sa lanm flt. Biz bir hafta kadar orada kald k. Bu zaman içerisinde tekkeye ç kmak Harman Tavu u bayramlar yap ld. Geri dönüflümüzde köydeki dostlar m z tekkeye yard m olmas için bu day, m s r ve baz hediyeler vermiflti y l ndan sonra vefat eden Alia a Dede den sonra bu köyde yeni bir dede seçilmemifltir. Son göçlerden sonra köy nüfusu da çok azalm flt r. G.TÜRBELER VE DURUMLARI Alvanlar köyü ve civar nda kuruluflundan beri birçok babalar n kutsal mekânlar olarak bilinen türbeleri vard r. Dosyada tekke diye an lan bu mekânlar babalar n mezarlar bafl na düz ocak tafl ndan harçs z ifllenmifl dörtgen fleklinde iki metre yüksekli inde tafl duvarlardan ibarettir. Ortas nda mum yakmak için yap lm fl küçük bir odac k vard r. Son y llarda Koçlu Baba türbesinin tamirat ifllerini damad m z olan Ahmet Emurlao lu yapt rm flt r. Hasan Baba Türbesi nin tamirat n Hasan Dönmez üstlenmifltir. G.TEKKE Koçlu Dede nin Alvanlar köyüne geliflinden bu yana birkaç yere tekkeler yap lm flt r. Bu yerler hâlâ tekke yeri olarak an lmaktad r. Son tekke 1930 y llar nda Molla Ali Dede nin o lu Molla Hasan dedem taraf ndan babam Molla Cemal e Hac Bektafl Velî /

8 Kaz m Marangoz yapt r lm flt r. Bu iki kat ahflap binan n birinci kat afl odas ve cem odas olarak kullan l yordu, ikinci kat nda Molla Cemal ailesi ile oturuyordu y l nda annemin vefat ndan sonra bu mekân n tamam Ali Koç Dergâh n n hizmetinde kullan lmaktad r. Varna li Balç k lçesi Batova Köyünde Akyaz l Baba Türbesi nin Aflevi, D fltan görünüfl, Varna li Balç k lçesi Batova Köyündeki Akyaz l Baba Türbesi, Hac Bektafl Velî /

9 Ali Koç Babal lar H.SEMAH ÖRNEKLER : Semah nefesleri, dergâh zakiri taraf ndan üç telli ba lama ile çal n p söylenir. Semah dönen çift karfl l kl olarak üç ad mda bir döner. Bu dönüfl, zakirin nefesi kesinceye kadar 4-5 dakika sürer. Di er talipler de Hu hu diyerek el ç rparlar. K rklar Semah Ç kt m k rklar yaylas na Ça rd m üçler aflk na Özümü ummana sald m Muhammed Ali aflk na Gelsin Muhammed im gelsin Düflmüfllerin elin als n Can m Hakk a kurban olsun Muhammed Ali aflk na Gelin flu faktan geçelim Ak karay seçelim Ab- kevserden içelim Muhammed Ali aflk na fiu dünya bir kurulu fakt r Gerçeklere sözüm yoktur Allah bir Muhammed hakt r On ki mamlar aflk na fiah Hatayî m der varal m Anda didârlar görelim Gerçe e canlar verelim Muhammed Ali aflk na NEFES Yol içinde yol sorars n Yol Muhammed Ali nindir Din içinde din sorars n, Din Muhammed Ali nindir Kimdir bizden evvel varan Befl vaktim hazin bulan On parma p nar olan El Muhammed Ali nindir Hac Bektafl Velî /

10 Kaz m Marangoz Varma Yezid in yan na Dokunma çirkin tenine Lanet olsun Yezid in can na Can Muhammed Ali nindir Mümin olanlar seçilsin Münkir Yezid den kaç ls n Gül bizim bahçede aç ls n Gül Muhammed Ali nindir fiah Hatayî m behey narlar Gönlümün curas parlar Güzel flaha do an nurlar Nur Muhammed Ali nindir NEFES Eylen âfl k eylen haber soray m Aflk n atefline yakt n a beni Üç aya ba l birisi boflta Cebrail kurban kime gönderdi Zaman n insan delidir deli Onlar da bilir erkân yolu Gazâdan gelirken Hazret-i Ali Düldülün ard na kimi bindirdi Düldülün önünde ol saf Kamber Bafl na ba lam fl al yeflil çember Kâbe yi yapt ran Halil Peygamber Efli inin tafl m kime yondurdu Pirimin düldülü flu beldeden uçtu Gönlüm derya olup kaynad cofltu Muhammed Mustafa dünyadan göçtü H rka ile tac m kime gönderdi Ben bir dervifl idim kendi hâlimde Hakk n kelam n okurum dilimde Veysel Karanî-i Yemen elinde H rka ile tac ana gönderdi 154 Hac Bektafl Velî /

11 Ali Koç Babal lar MELEK MEZHEB Melek mezhebimin nesin sorars n Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Gözlüye gizli yok ya sen ne arars n Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Muhammed Ali dir K rklar n bafl Mahrum kalmaz anlere ça ran kifli Atal m Yezid e Mervan a tafl Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Biz bu Yezid le yiyip içmeyiz Gizli s rr m z beyan etmeyiz Ol namerdin köprüsünden geçmeyiz Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Eynimize k rm z lar giyeriz Hâlimizce her manadan duyar z Kaderde mam Cafer e uyar z Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz lk yaz ay nda aç l r gülümüz Hakk n dergâh na do ru yolumuz Bizim On ki mam okur dilimiz Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz fiah Hatayî m der Muhammed Ali Anlar kurmufllar erkân yolu Evveli Muhammed ahiri Ali Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz NEFES Dün gece seyrim içinde Men dedem Ali yi gördüm E ildim secde eyledim Düldülle flah m gördüm Kamberi gördüm sa mda Gezerdi cennet ba nda Ali Musa Tur Da nda Men dedem Ali yi gördüm Hac Bektafl Velî /

12 Kaz m Marangoz Üç ç ra yanar fliflede Aslanlar gizli meflede Yedi iklim dört köflede Men dedem Ali yi gördüm Siyah kirpik deste deste Bir güzel yollad m dosta Var mihmandan bir dolu iste Men dedem Ali yi gördüm Cennet kap s na varan Mühr ü kilidini k ran Yezid e bir k l ç vuran Ben dedem Ali yi gördüm Yüce da lar coflkun coflkun Kul Himmetim aflka düflkün Cümle meleklerden üstün Men dedem Ali yi gördüm KOÇLU BABA SEMAHI Seher yellerinden haberin geldi Lütfeyle hâlimden bil Koçlu Babam Kimseler bilmez oldu hâlimden Gözlerimin yafl n sil Koçlu Babam Ben bir derde giriftar oldum çekerim Gözlerimden kanl yafllar dökerim Pirim gelir deyu yola bakar m Yetifl imdad m za gel Koçlu Babam Gerçek etsin flek getirmem özüme Dar ld n m ne bakmazs n yüzüme Art k eksik kalmay nca sözüme Hay r himmet nazar n k l Koçlu Babam Mecnun un serine kufllar tünedi Ah ettikçe didelerim kanad Nice erler geldi k l ç flunad Hamle sana düfltü çal Koçlu Babam 156 Hac Bektafl Velî /

13 Ali Koç Babal lar Dedemo lu eydir bu dergâha gelenler Hani bizden evvel bu hana konanlar Dünya benim deyu dava k lanlar Sabr n selam na dur Koçlu Babam (Not: Semah örnekleri Molla Cemal in k z Rükiye Bac n n semah defterinden al nm flt r.) D PNOTLAR 1 Hac Bektafl- Veli Dergisi nin 31. say s nda yer alan Ali Koç Babal lar Özel Dosyas nda de erli hocalar n araflt rma yaz lar n okuyunca, araflt rman n ciddiyeti karfl s nda bir Ali Koç torunu olarak onur duydum. Bu vesile ile ben de gördü üm ve duydu um bilgileri sizinle paylaflmak istedim. Derginin 31.say s nda Refik Engin e verilen bilgilerden anlafl ld na göre, her iki kolun da ayn dergâh n devam oldu u aç kça görülmektedir. Bu sebeple dergâh kurallar yaz da tekrara düflmemek için yaz lmam flt r. Hac Bektafl Velî /

14 Kaz m Marangoz Allah ad nda en büyük isim Lâ ilâhe olsun her zaman sesin Lâ havle okusun senin nefesin Allah an bulas n huzur Her zaman yetiflir her yerde hâz r Muhammed dir yüce dinin dire i Ulular n çok da yücedir yüre i Haz r her yerde yetiflir gere i Anarsan ad n bulursun felah Muhammed ismidir her zaman ferah Muhammed dir en son gelen nebi Edin salavat ona da karfl Tanr n n yan nda yoktur bir efli Ali dir o Ehlibeytin babas Lâ fetâd r onun flân pâyesi lahi yükselsin sevenler sesi Fat ma d r hûriler bafl Ay rmas n seveni kardefli Tâ ezelden belli Allah n efli Ifl k saçar onun nurludur bafl Medet Mürvet yetiflir el eman Allah da yard mc olur o zaman Hasan d r Ehlibeyt ten olan biri Allah sevmifltir o güzel serveri Sana kurban olay m diri diri Allah m sevsin onlar seveni Nas l sevmek onu candan ezeli Hüseyin dir ol flâh- Kerbelâ Üzerimizden kalks n bunca belâ Sana vermediler dünyada selâ Erenlerin flâh s n ol ulu cân Yetiflirsin dara sende her zaman nflallah buluruz senden biz derman Nas l da k yd sana, Yezit, Mervan Kahramanî de daim yanar özü Kerbelâ içinde a lar da gözü Severiz bizler de Âl-i âbây Bu aflkta bizleri yakar kül eder Ehlibeyte olsun verelim selâm Burada sona erdi güzel kelam Kahraman SALTA 158 Hac Bektafl Velî /

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu?

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? OTOPS Cengiz Özak nc 77 y l sonra ilk kez yay mlanan belgelerle Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? Y l, 1933. Ermeni Tehciri nin üzerinden 18 y l geçmifl;

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

ALİ KOÇ BABA ERKÂNI GERÇEKLERİ. Refik Engin

ALİ KOÇ BABA ERKÂNI GERÇEKLERİ. Refik Engin ALİ BABA ERKÂNI GERÇEKLERİ. Refik Engin Günümüzde ve geçmişte Ali Koç Baba Bektaşi sürekleri, Ali Koç baba soyuna dayanan bir EVLADİYE sistemini uygulamaktadır. Ali Koç Baba Bektaşi süreğine ait pek çok

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

BÜLTEN. Dünya barışına katkı sağlayacak yeni nesiller yetiştirelim.

BÜLTEN. Dünya barışına katkı sağlayacak yeni nesiller yetiştirelim. Mutlu BÜLTEN Kuruluş : 25/08/1983 - Charter : 19/06/1987 UR 2430. Bölge - Kulüp No : 24794 Tarih : 09.09.2014 - Kulübün 1.421, Dönemin 10. Toplantısı Toplantı Günü, Yeri ve Saati : Her Salı Belediye Plaj

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

DR. RIFAT OSMAN BEY DEN ED RNE MERKEZ ASKER HASTANES NE A T ÖNEML K BELGE

DR. RIFAT OSMAN BEY DEN ED RNE MERKEZ ASKER HASTANES NE A T ÖNEML K BELGE 03. Ratıp Kazancıgil- E.#989E16 25/1/12 14:36 Page 23 DR. RIFAT OSMAN BEY DEN ED RNE MERKEZ ASKER HASTANES NE A T ÖNEML K BELGE Dr. Ratip KAZANCIG L* SUMMARY Two Important Documents for the Edirne Central

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz.

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. 1. KONU Adı - Soyadı:... Numarası:.. Sınıfı:. Ön Çalışma 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. SALÇA + 11 2. Afla daki nesnelerden koni, prizma ve küreye

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Bu feryadımı askeriyeden atılan subayların feryadına bir tercüman olması hasebiyle dile getiriyorum.

Bu feryadımı askeriyeden atılan subayların feryadına bir tercüman olması hasebiyle dile getiriyorum. KADER BUNA MÜSAADE ETMEZ Zulüm zulümdür.herkim tarafından ve nerede yapılırsa yapılsın.allah zulmü imhal etsede yani mühlet tanısa da ihmal etmez.kolay kolay neticesini âhirete bırakmaz.bu O nun adaletinin

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

L A SA A M. Ahmet Mercan

L A SA A M. Ahmet Mercan MAS L A SA A T L A N N A M LA Ahmet Mercan A L B A R A K A T Ü R K Ç O C U K YAY I N L A R I ALBARAKA TÜRK YAYINLARI: 29 ÇOCUK K TAPLARI: 15 Derleyen : Ahmet Mercan Resimleyen : smail Özen Editör : Ekrem

Detaylı

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor The study underlying the results published in this paper was conducted as part of research financed under the Research and Technology Innovation Fund (KTIA_AIK_12-1-2013-0043) called Adaptation and ICT-supported

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Yusuf Bulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Yusuf Bulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 2.12.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Tarih yazan Gazi Osman Pafla Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl s ras nda Türk askerinin yazd

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask :

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask : HAT SAN ATINA DÂ R Hat san at ; kam fl, kalem ve is mürekkebinin iflbirli i ile insan elinin vücûde getirdi i bir çizgiler saltanat d r. Basit çizgilerin böylesine fliirleflmesi, slâm n devam edegelen

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714 1 / 5 2015/10/13 10:43 Gündem 11 Ekim 2015 Tek dilekleri barıştı TÜRKĐYE de en büyük terör saldırısı olarak tarihe geçen saldırıda ölenler arasında yurdun dört bir yanından barış ve demokrasi için Ankara

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı