Ali Koç Babal lar. Anahtar Kelimeler: Ali Koç Baba, Ali Koç Baba Dergâh, Molla Cemal, Molla Hasan.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ali Koç Babal lar. Anahtar Kelimeler: Ali Koç Baba, Ali Koç Baba Dergâh, Molla Cemal, Molla Hasan."

Transkript

1 Ali Koç Babal lar AL KOÇ BABALILAR 1 Kaz m MARANGOZ ÖZET Bu çal flmada kendisi de bir Ali Koç torunu olan Kaz m Marangoz un Ali Koç Baba Oca ve dergâh faaliyetlerine de inilmifltir. Ayr ca bu çal flmada, aslen Bulgaristan da bulunan Ali Koç Baba Dergâh n n yürüttü ü faaliyetler esnas nda karfl lafl lan s k nt lar ve bunal mlar da Kaz m Marangoz taraf ndan dile getirilmektedir. Anahtar Kelimeler: Ali Koç Baba, Ali Koç Baba Dergâh, Molla Cemal, Molla Hasan. ABSTRACT In this writing Kaz m Marangoz who is a grand child of Ali Koç Baba touched on Ali Koç Baba Family and the actions of their leaders who are belonged to dervish lodge.moreover,in this writing the difficulties and depressions lived during the actions performed by Ali Koç Baba s dervish lodge in Bulgaria are expressed. Key Words: Ali Koç Baba, Ali Koç Baba s Derv sh Lodge, Molla Cemal, Molla Hasan Girifl Molla Ali dedemin ilk eflinden iki o lu Hasan ve Mustafa, ikinci efli Ak Ana dan da Haflim ve fiakir ad nda iki o lu olmak üzere toplam dört o lu olmufltur. Hasan ve Mustafa Bulgaristan da kalm fllard r. Molla Ali Baba n n Bulgaristan da Alvanlar köyünde kalan büyük o lu Molla Hasan Baba kolundan gelen babalar Bulgaristan d fl nda görev almam fllard r. kinci o lu Molla Mustafa Baba kolundan gelen babalar Muratl ilçesinde ve Çorlu Sa l k Mahallesinde görev yapmaktad rlar. Molla Ali dedem 1928 y l nda serbest göçmen olarak Ak Ana ve iki o lu Haflim ve fiakir ile birlikte Bulgaristan n fiumnu ili Osmanpazar ilçesi Alvanlar köyünden K rklareli ili Lüleburgaz ilçesi Umurca köyüne iskân olmufltur. Molla Ali dedem göç etmeden önce büyük o lu Molla Hasan a Ali Koç Dergâh n n Evladiye gelene ine göre el ve icazet vermifltir. Elimizde bulunan icazetnamelerin asl ndan çekilmifl resmini ve fotokopisini belge olarak sunuyorum. Bulgaristan da Alvanlar köyü (fiumnu iline ba l ), Küçükler köyü (fiumnu iline ba l ), Veletler köyü (fiumnu iline ba l ), Bayace köyü (Eski Cuma iline ba l ), Kumluca köyü (Varna iline ba l ) Ali Koç Dergâh n n talipleriymifl. Küçükler ve Veletler köylerinde dikme babalar olmad için oradaki ayin cemleri Alvanlar merkezden Koçlu Baba Dergâh dedesi ve büyük o lu taraf ndan yürütülüyordu. Hac Bektafl Velî /

2 Kaz m Marangoz Molla Ali dedem Türkiye ye göç edince, talip çoklu undan olmal ki o lu Molla Mustafa ya da icazet verdi ini üç köy halk na ve ileri gelen ihtiyar heyetlerine bildirmifltir. Bu beyanlardan sonra Molla Mustafa amcam da dede olarak yol yürütmüfltür y l na kadar iki tarafla kendi talipleri aras nda Ali Koç Dergâh n ve ayin cemlerini aksatmadan yürütmüfllerdir k fl nda kinci Dünya Savafl bütün fliddetiyle devam ederken Bulgaristan Çar Hükümeti Almanya taraf nda savafla kat ld. Memleketin her taraf nda s k yönetim, soka a ç kma yasa ve karartmalar uygulanmaya bafllam flt. Ali Koç Baba cem gelenekleri aras nda, y lda bir defa olmak üzere Çocuk Bayram ad yla bir cem yap l yordu.bu ceme gelen çocuklar bir kurban kesip burada cem kurallar yla tan flt r l yordu. Bilhassa askere, gideceklerin dede taraf ndan yap lan hay r dualar çok önemliydi. Çünkü Türk çocuklar askere silah alt na de il de Truduvak denilen çok a r flartlarda çal flt r lan iflçi olarak al n yorlard. Çocuk Bayram cemi genelde flubat ay bafl nda veya ortas nda yap l yordu. Köyümüz Balkan eteklerinde bulundu u için bu mevsimde buralarda k fl flartlar çok a rd. Bu bayram gençler aras nda bir gelenek, sevgi ve inanç oldu u için savafl flartlar n n yasaklar na ra men, bayram n gizliden yap lmas na karar verilmiflti. Cem gece yap l yordu. K rk elli delikanl cemevine toplan yordu. Önce hâl hat r sorma sonra niyaz etme, dedeyle görüflme, ç rak uyand rma ve dergâh kurallar ö retiliyordu. Ard ndan dede taraf ndan gülbank ve dualar okunuyor, dolu gezdiriliyor ve sofralar konup yemek yeniliyordu. Yemekten sonra semah dönme ö retiliyordu. Bütün çocuklar karfl l kl, dergâh zakiri taraf ndan çal nan ba lama ve söylenen semah nefesleriyle s ralan ncaya kadar semah devam ediyordu. Cem toplant lar daima Kur an- Kerim den bir ayetle sona eriyordu y l flubat ay Çocuk Bayram ceminin sona erece i vakit cem gözcüsü Bacak Ali bas ld k deyip içeriye haber veriyor. Kap da köy muhtar Rademir muhtarl k kâtibi Ivan ve iki köy korucusu Koya ve Todor Kimse k p rdamas n deyip küfür ve tehditler savurarak cemevini basarlar. çerde bulunan delikanl lar Molla Hasan dededen müsaade isteyerek bask n yapanlar zarars z hâle getirmek istemifllerdir. Ancak derin tecrübeleri olan Molla Hasan dedem gençlere sab rl olmalar n söyler. Kendisinin çekindi i nokta ise olay n dinî bir cem ayini de il de siyasî bir e itim toplant s fleklinde alg lanaca d r. Cemi basanlar teker teker kap dan ç kartt klar gençleri tekme tokat ve tüfek dipçi iyle dövüyorlard. D flar daki so u a ald rmadan çorapla, baz lar n yal nayak kar içinde tutuyorlard. 146 Hac Bektafl Velî /

3 Ali Koç Babal lar Gençler kovulduktan sonra dergâh kurbanc s P t rh Ahmet i, Saki Bacak Çavufl u ve Gözcü Bacak Ali yi de dövmüfllerdi. Bu olaydan sonra derin bir soruflturma ve sorgulamaya maruz b rak lan Molla Hasan Dede m Mart 1943 te 63 yafl nda vefat etti.1910 do umlu, Molla Hasan dedemin büyük o lu Molla Cemal, 1932 y l nda evlenip ele yap fl p, ikrar verip, müsahip olunca Molla Hasan dede taraf ndan, onun baz cemleri yürütmesine izin veriliyordu. Kendisi vefat edince büyük o lu Molla Cemal Ali Koç Dergâh n n dedesi olarak cem ayinlerini yürütmeye devam etmifltir**. 9 Eylül 1944 tarihinde Bulgaristan da komünist rejim ifl bafl na geldi. Koçlu Babal lar Dergâh da Komünist Rejimin ekonomik ve dinî bask lar n, yasaklar n a r bir flekilde hissediyordu. Halk dinî inançlar ndan koparmak için din aleyhtar toplant lar, ateist propagandalar yap l yordu. Dedelik görevini yürüten Molla Cemal Dede s k s k izleniyordu. Bazen emniyete ça r l p sorgulan yordu. Uzun y llar Ali Koç Dede mden bafllay p büyük baflar lara ulaflan Ali Koç Dergâh n n Alvanlar kolunu zor günler bekliyordu y l tar m gelirleri vergisini zaman nda ödeyemeyen Molla Cemal Dedeyi 6 ay hapse mahkum etmifllerdi. Amaçlar onu y ld rmakt k fl nda slimliye Orman flletmesi nde kat rlar n bile giremedi i dere yamaçlar ndan, s rt nda odun tafl tm fllard. 1 Nisan 1958 tarihine gelindi inde bütün zorluklara ve yasaklamaklara ra men k s tl da olsa gizli gizli, cem faaliyetleri sürmüfltür. Bu tarihten itibaren komünist rejim devletlefltirme politikas yla halk n elindeki mal na el koymufltur. Çok düflük ücretlerle halk bo az toklu una çal flt r lm flt r y l na de in tüm zorlamalar ve s k nt lara karfl n Koçlu Baba Dergâh, Molla Cemal Dede nin çabalar yla cem ayinlerini yürütmüfltür y l nda babam Molla Cemal Dede nin ölümüyle göreve köyün inançl, yol erkân âfl klar, o lu Hasan dede yapm fllard r. Hasan çok genç ve tecrübesiz de olsa dergâh n bilirkiflileri taraf ndan desteklenip cemleri yürütmesi sa lanm flt r y l Alvanlar halk na ve Koçlu Babal lar Dergâh na inen en a r darbe y l olmufltur. Bulgaristan hükümetinin alm fl oldu u isim de ifltirme Asimilasyon karar 2 milyona yak n Türk için kapanmaz yaralar açm flt r k fl nda, -15 derece so ukta Alvanlar köyüne gönderilen hükümet temsilcileri, halk n sert direnifliyle karfl lafl nca bunun bir isyana dönüflmemesi için Bulgar silahl kuvvetlerinden yard m istemifltir. Bunun üzerine köye bir tank bölü ü gönderilerek halk n direniflini k rmak için bask lar bafllam fl. Bu direnifl birkaç gece devam ediyor. Halk, etraf köylerden de kat l mla bu bask lara karfl direniyor. Hükümet temsilcileri propaganda faaliyetiyle halk Bulgar olmaya ikna çabalar n sürdürse de bunda baflar l olam yorlar. Halk köy meydan na yakt klar atefllerle ve köyün önder genç- Hac Bektafl Velî /

4 Kaz m Marangoz Bulgaristan n Alvanlar Köyünde çok a r flartlar alt nda 48 y l Ali Koçlular Dergâh n yürüten Molla Ali Torunu Molla Hasan o lu Molla Cemal Baba. Foto raf, 1952 y l nda çekilmifltir. lerinin (içlerinde köyün dedesi Hasan da var) konuflmalar yla direniyor. Tüm bu olaylardan sonra tutuklamalar bafllar. Tutuklanan gençler Kotel lçe Emniyet Müdürlü ü nde sorgulan rlar, iflkence ile birlikte dövülürler. Hücrelerde a r flartlarda tutulurlar. Birkaç ay devam eden bu hadiselerden sonra Türklü ünden vazgeçmeyen insanlar m z isyana teflvik suçundan adlî makamlarca davalara maruz kal rlar. Bir k sm Belene kamp na, di erleri kapal ceza evlerine gönderilirler. Bu mahkumlar n aras nda 4 y l a r hapis cezas na çarpt r lan Molla Cemal o lu Ali Koç Dergâh dedesi Hasan da bulunmaktayd. Mahkumiyetini Eski Za ra Hapishanesi nde tamamlayan Hasan Dede, köye döndü ünde k s tl da olsa dergâh faaliyetlerine devam etmifltir Haziran nda Bulgaristan hükümetinin mecburî göç karar ile s n r d fl edilen Hasan, ailesi ile birlikte Türkiye ye geldi. A abeyi olarak ben, kendisini ikamet etmekte oldu um Tekirda n Muratl ilçesinde yan ma ald m. Kendisi hâlen Muratl Belediyesi nde greyder operatörü olarak çal flmaktad r. Hasan Özyi it (Molla Cemal o lu) in Türkiye ye göç etmesi, köyde Molla Mustafa Amca n n ölmesi ve çocuklar n n da Türkiye ye göç etmesiyle dergâh faaliyetlerini yürütecek kimse kalmam flt r y l ndan sonra Molla Cemal in kardefli, Molla Fedail in o lu Molla Hasan dergâh taliplerince dedeli e uygun görülmüfl. Molla Hasan Türkiye ye gelip Hamza Koçerdin Dede den el ve icazet alarak Ali Koç Dergâh n n dedesi olarak Alvanlar köyünde görevine hâlen devam etmektedir. EK B LG LER A- SOYADI DE fi KL Ali Koç Dedem, Ni bolu ya geliyor. Ali Koç Dergâh n kurup hayat n n sonuna kadar Alikoç soyad yla kal yor. Torunu Hüseyin le arada pek çok y l, bilinmeyen bir sebeple kopukluk oldu u anlafl l yor. 148 Hac Bektafl Velî /

5 Ali Koç Babal lar Ni bolu daki Ali Koç Baba Türbesi. Foto raf, 1995 y l nda çekildi. B-KOÇLU BABA HÜSEY N DEDEM Hamza Koçerdin amcamdan dinledi ime göre; Alvanlar köyünün yak nlar nda koca Balkan ma aralar nda gizlenen Bulgar haydut çeteleri, Balkanlar a ve Avrupa ya giden kervanlar n yollar n kesip, soygunlar yap p, adam öldürüyorlarm fl. Hüseyin dedem bir Osmanl istihbarat görevlisi olarak buralara bir sürü çoban k l nda geliyor. Burada haydutlar ile dostluk kurup güvenlerini kazan yor. Bir gece komflu Urbisa köyündeki Osmanl birlikleri ile kurdu u irtibat neticesinde Haydut çetesini ani bir bask nla da t yorlar. Bu hizmetine karfl l k dedeme Alvanlar köyünden mal mülk veriliyor. Hüseyin dedemin Alvanlarda kal p Koçlu Baba soyad yla Ali Koç Dergâh n yürüttü ü anlafl l yor. C-MOLLALAR SOYADI Koçlu Baba soyad n n Mollalar soyad yla de iflmesinin sebebi Erdebil den verilen, tam anlam n bilmedi imiz icazet belgesi mi, yoksa seyyidler soyundan oldu umuzu aç klayan bir seçere midir; bu konuda net bir bilgi bulunmamaktad r. D. KOÇLU BABA TÜRBES GELENEKLER Koçlu Baba vefat edince onun mezar na bir türbe yap l yor. Türbenin etraf sonradan Koçlu Baba soyundan gelenler için bir aile mezarl oluyor. Bu gelenek Hac Bektafl Velî /

6 Kaz m Marangoz hâlen devam etmektedir. Mezarl n içindeki as rl k mefle a açlar kutsal say larak halk taraf ndan kesilmemektedir. Türbenin etraf tahta parmakl kla çevrili olup, içinde de mum yakmak için küçük bir göz oda mevcuttur. Burada mumlar yak l r ve yakan kifli Kur an- Kerim okur. E er mum yakan kifli ayet okuyam yorsa türbe dönüflü tekkede mutlaka Kur an okunurdu. Her güz mevsimi eylül ay nda köy halk birer Cebrail kurban kesip Koçlu Baba Türbesi ni ve ölmüfl olan akrabalar n n mezarlar n ziyaret ederlerdi. E.KUMLUCA KÖYÜ Bu köy Varna iline ba l Pazarc k- Tolbuhin yolu yak n nda Varna ya 30 km uzakl kta, çeflmelerinden akan so uk sular ile meflhur bir köydür. Ayn zamanda Ali Koç Dergâh n n önemli bir kolu imifl. Ben y llar nda bu köyün damad oldu um için köye s k s k gidip geliyordum. Bu gezilerim esnas nda halkla yapt m konuflmalardan anlad m kadar yla köyün kuruluflu tam bilinmemektedir. Ama nüfusun ço u Alvanlar köyünden, bir k s m da Deliorman dan gelmeymifl.1928 y l na kadar 250 hanelik bir Alevî köyüymüfl. Eflimin babaannesi Nuriye nine y llar aras nda Molla Ali dedemin birkaç defa köye gelip cem yürüttü ünü ve bir nevruz bayram nda k rklar semah döndü ünü anlatm flt. Köy mezarl nda Koçlu ve Saçl Baba diye an lan iki mezar vard. Köy halk bu mezarlar türbe hâline getirmiflti. Türbeler adak ve dilek tutanlar taraf ndan çok s k ziyaret ediliyordu y l ndan sonra vefat eden köyün babas Molla Mustafa Kumluca Köyündeki Saçl Koçlu Baba Türbesi nin içten görünüflü. Foto raf, 1995 y l nda çekilmifltir. 150 Hac Bektafl Velî /

7 Ali Koç Babal lar dededen sonra köye yeni dede seçilmemifltir y l na de in köyden göçle beraber köy tamamen ortadan kalkm fl. Türkiye ye göç eden Kumluca halk Tekirda ili Çorlu ilçesine ba l Çeflmeli köyünde iskân olmufllar. Burada 2 dede ile Ali Koçlular Dergâh n n bir kolu olarak yollar na devam ediyorlar. F.BAYACA KÖYÜ Molla Ali taraf ndan yaz lan beyannamede ad geçen Bayaca köyü taliplerine de duyurulmas gereklidir, bunu yapman z istirham ederim sözleri bu köyünde Ali Koçlular Dergâh n n bir kolu oldu unu göstermektedir. Bayaca köyü, Eski Cuma iline 8-10 km uzakl kta orta büyüklükte bir köydü y l nda köy halk talipleri aras nda bir anlaflmazl k yüzünden itilâf ç km flt. Molla Hasan dedem yafll oldu undan dolay babam Molla Cemal babaannemi ve beni at arabas ile bu köye göndermiflti. Bar fl k her y l erkân aç lmadan önce talipler aras nda küskünler varsa onlar bar flt rmak için yap lan bir toplant idi. Köye geldikten sonra dikme baba olan Ali Day larda bir bar fl k toplant s yap lm flt. Bu toplant da babam Molla Cemal dedelik tecrübesi ile arabuluculuk rolü üstlenmifl, bunun sonucunda anlaflma sa lanm flt. Biz bir hafta kadar orada kald k. Bu zaman içerisinde tekkeye ç kmak Harman Tavu u bayramlar yap ld. Geri dönüflümüzde köydeki dostlar m z tekkeye yard m olmas için bu day, m s r ve baz hediyeler vermiflti y l ndan sonra vefat eden Alia a Dede den sonra bu köyde yeni bir dede seçilmemifltir. Son göçlerden sonra köy nüfusu da çok azalm flt r. G.TÜRBELER VE DURUMLARI Alvanlar köyü ve civar nda kuruluflundan beri birçok babalar n kutsal mekânlar olarak bilinen türbeleri vard r. Dosyada tekke diye an lan bu mekânlar babalar n mezarlar bafl na düz ocak tafl ndan harçs z ifllenmifl dörtgen fleklinde iki metre yüksekli inde tafl duvarlardan ibarettir. Ortas nda mum yakmak için yap lm fl küçük bir odac k vard r. Son y llarda Koçlu Baba türbesinin tamirat ifllerini damad m z olan Ahmet Emurlao lu yapt rm flt r. Hasan Baba Türbesi nin tamirat n Hasan Dönmez üstlenmifltir. G.TEKKE Koçlu Dede nin Alvanlar köyüne geliflinden bu yana birkaç yere tekkeler yap lm flt r. Bu yerler hâlâ tekke yeri olarak an lmaktad r. Son tekke 1930 y llar nda Molla Ali Dede nin o lu Molla Hasan dedem taraf ndan babam Molla Cemal e Hac Bektafl Velî /

8 Kaz m Marangoz yapt r lm flt r. Bu iki kat ahflap binan n birinci kat afl odas ve cem odas olarak kullan l yordu, ikinci kat nda Molla Cemal ailesi ile oturuyordu y l nda annemin vefat ndan sonra bu mekân n tamam Ali Koç Dergâh n n hizmetinde kullan lmaktad r. Varna li Balç k lçesi Batova Köyünde Akyaz l Baba Türbesi nin Aflevi, D fltan görünüfl, Varna li Balç k lçesi Batova Köyündeki Akyaz l Baba Türbesi, Hac Bektafl Velî /

9 Ali Koç Babal lar H.SEMAH ÖRNEKLER : Semah nefesleri, dergâh zakiri taraf ndan üç telli ba lama ile çal n p söylenir. Semah dönen çift karfl l kl olarak üç ad mda bir döner. Bu dönüfl, zakirin nefesi kesinceye kadar 4-5 dakika sürer. Di er talipler de Hu hu diyerek el ç rparlar. K rklar Semah Ç kt m k rklar yaylas na Ça rd m üçler aflk na Özümü ummana sald m Muhammed Ali aflk na Gelsin Muhammed im gelsin Düflmüfllerin elin als n Can m Hakk a kurban olsun Muhammed Ali aflk na Gelin flu faktan geçelim Ak karay seçelim Ab- kevserden içelim Muhammed Ali aflk na fiu dünya bir kurulu fakt r Gerçeklere sözüm yoktur Allah bir Muhammed hakt r On ki mamlar aflk na fiah Hatayî m der varal m Anda didârlar görelim Gerçe e canlar verelim Muhammed Ali aflk na NEFES Yol içinde yol sorars n Yol Muhammed Ali nindir Din içinde din sorars n, Din Muhammed Ali nindir Kimdir bizden evvel varan Befl vaktim hazin bulan On parma p nar olan El Muhammed Ali nindir Hac Bektafl Velî /

10 Kaz m Marangoz Varma Yezid in yan na Dokunma çirkin tenine Lanet olsun Yezid in can na Can Muhammed Ali nindir Mümin olanlar seçilsin Münkir Yezid den kaç ls n Gül bizim bahçede aç ls n Gül Muhammed Ali nindir fiah Hatayî m behey narlar Gönlümün curas parlar Güzel flaha do an nurlar Nur Muhammed Ali nindir NEFES Eylen âfl k eylen haber soray m Aflk n atefline yakt n a beni Üç aya ba l birisi boflta Cebrail kurban kime gönderdi Zaman n insan delidir deli Onlar da bilir erkân yolu Gazâdan gelirken Hazret-i Ali Düldülün ard na kimi bindirdi Düldülün önünde ol saf Kamber Bafl na ba lam fl al yeflil çember Kâbe yi yapt ran Halil Peygamber Efli inin tafl m kime yondurdu Pirimin düldülü flu beldeden uçtu Gönlüm derya olup kaynad cofltu Muhammed Mustafa dünyadan göçtü H rka ile tac m kime gönderdi Ben bir dervifl idim kendi hâlimde Hakk n kelam n okurum dilimde Veysel Karanî-i Yemen elinde H rka ile tac ana gönderdi 154 Hac Bektafl Velî /

11 Ali Koç Babal lar MELEK MEZHEB Melek mezhebimin nesin sorars n Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Gözlüye gizli yok ya sen ne arars n Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Muhammed Ali dir K rklar n bafl Mahrum kalmaz anlere ça ran kifli Atal m Yezid e Mervan a tafl Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Biz bu Yezid le yiyip içmeyiz Gizli s rr m z beyan etmeyiz Ol namerdin köprüsünden geçmeyiz Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Eynimize k rm z lar giyeriz Hâlimizce her manadan duyar z Kaderde mam Cafer e uyar z Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz lk yaz ay nda aç l r gülümüz Hakk n dergâh na do ru yolumuz Bizim On ki mam okur dilimiz Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz fiah Hatayî m der Muhammed Ali Anlar kurmufllar erkân yolu Evveli Muhammed ahiri Ali Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz NEFES Dün gece seyrim içinde Men dedem Ali yi gördüm E ildim secde eyledim Düldülle flah m gördüm Kamberi gördüm sa mda Gezerdi cennet ba nda Ali Musa Tur Da nda Men dedem Ali yi gördüm Hac Bektafl Velî /

12 Kaz m Marangoz Üç ç ra yanar fliflede Aslanlar gizli meflede Yedi iklim dört köflede Men dedem Ali yi gördüm Siyah kirpik deste deste Bir güzel yollad m dosta Var mihmandan bir dolu iste Men dedem Ali yi gördüm Cennet kap s na varan Mühr ü kilidini k ran Yezid e bir k l ç vuran Ben dedem Ali yi gördüm Yüce da lar coflkun coflkun Kul Himmetim aflka düflkün Cümle meleklerden üstün Men dedem Ali yi gördüm KOÇLU BABA SEMAHI Seher yellerinden haberin geldi Lütfeyle hâlimden bil Koçlu Babam Kimseler bilmez oldu hâlimden Gözlerimin yafl n sil Koçlu Babam Ben bir derde giriftar oldum çekerim Gözlerimden kanl yafllar dökerim Pirim gelir deyu yola bakar m Yetifl imdad m za gel Koçlu Babam Gerçek etsin flek getirmem özüme Dar ld n m ne bakmazs n yüzüme Art k eksik kalmay nca sözüme Hay r himmet nazar n k l Koçlu Babam Mecnun un serine kufllar tünedi Ah ettikçe didelerim kanad Nice erler geldi k l ç flunad Hamle sana düfltü çal Koçlu Babam 156 Hac Bektafl Velî /

13 Ali Koç Babal lar Dedemo lu eydir bu dergâha gelenler Hani bizden evvel bu hana konanlar Dünya benim deyu dava k lanlar Sabr n selam na dur Koçlu Babam (Not: Semah örnekleri Molla Cemal in k z Rükiye Bac n n semah defterinden al nm flt r.) D PNOTLAR 1 Hac Bektafl- Veli Dergisi nin 31. say s nda yer alan Ali Koç Babal lar Özel Dosyas nda de erli hocalar n araflt rma yaz lar n okuyunca, araflt rman n ciddiyeti karfl s nda bir Ali Koç torunu olarak onur duydum. Bu vesile ile ben de gördü üm ve duydu um bilgileri sizinle paylaflmak istedim. Derginin 31.say s nda Refik Engin e verilen bilgilerden anlafl ld na göre, her iki kolun da ayn dergâh n devam oldu u aç kça görülmektedir. Bu sebeple dergâh kurallar yaz da tekrara düflmemek için yaz lmam flt r. Hac Bektafl Velî /

14 Kaz m Marangoz Allah ad nda en büyük isim Lâ ilâhe olsun her zaman sesin Lâ havle okusun senin nefesin Allah an bulas n huzur Her zaman yetiflir her yerde hâz r Muhammed dir yüce dinin dire i Ulular n çok da yücedir yüre i Haz r her yerde yetiflir gere i Anarsan ad n bulursun felah Muhammed ismidir her zaman ferah Muhammed dir en son gelen nebi Edin salavat ona da karfl Tanr n n yan nda yoktur bir efli Ali dir o Ehlibeytin babas Lâ fetâd r onun flân pâyesi lahi yükselsin sevenler sesi Fat ma d r hûriler bafl Ay rmas n seveni kardefli Tâ ezelden belli Allah n efli Ifl k saçar onun nurludur bafl Medet Mürvet yetiflir el eman Allah da yard mc olur o zaman Hasan d r Ehlibeyt ten olan biri Allah sevmifltir o güzel serveri Sana kurban olay m diri diri Allah m sevsin onlar seveni Nas l sevmek onu candan ezeli Hüseyin dir ol flâh- Kerbelâ Üzerimizden kalks n bunca belâ Sana vermediler dünyada selâ Erenlerin flâh s n ol ulu cân Yetiflirsin dara sende her zaman nflallah buluruz senden biz derman Nas l da k yd sana, Yezit, Mervan Kahramanî de daim yanar özü Kerbelâ içinde a lar da gözü Severiz bizler de Âl-i âbây Bu aflkta bizleri yakar kül eder Ehlibeyte olsun verelim selâm Burada sona erdi güzel kelam Kahraman SALTA 158 Hac Bektafl Velî /