Ülke Ülke Yerel Yönetimler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ülke Ülke Yerel Yönetimler"

Transkript

1 Ülke Ülke Yerel Yönetimler Delhi Anakent Yerel Yönetimi Hikmet Kavruk Hindistan' da yerel yönetimler kırsal alan ve kentsel alan yerel yönetimleri şeklinde ayrılmaktadır. Hindistan Anayasası'nın 9. Bölümü kırsal alan yerel yönetim birimlerini, 9A Bölümü de kentsel alan yerel yönetim birimlerini düzenlemektedir. Kırsal alan yerel yönetim birimlerine, hepsini birden ifade edecek şekilde "panchayats", ya da "panchayati raj" "panchayat sistemi" denilmektedir (Maheswari, 1995: 75; Arora ve Goya!, 1996: 285; Basu, 1997: 269; Singh ve Singh, 1990: 3 ı 3) yılından itibaren anayasal düzenlemeyle l üç kademeli bir kırsal alan yerel yönetim sistemi oluşturulmuştur. Bunlar (Anayasanın 243/c maddesi); köy düzeyinde kırsal alan yerel yönetim birimi (panchayats at the village level), orta büyüklükteki kırsal alanlarda yerel yönetim birimleri (panchayats at the intennediate level), bölge düzeyinde kırsal alan yerel yönetim birimleri (panchayats at the district level). Hindistan Anayasası, kentsel alan yerel yönetim birimlerinin her birini kapsayacak şekilde, genel bir isimle "belediye" ifadesini kullanmakta ve belediyeleri üç tip olarak sınıflandınnaktadır (Anayasa, m.243q). Bunlar; kırsal alandan kentsel alana dönüşmekte olan küçük kentsel alanlar için "Nagar Panchayat", orta büyüklükteki kentsel alanlar için "Municipal Council" ve anakentsel alanlar için "Municipal Corporation"dir. Municipal Corporation (Anakent Belediye Yönetimi), kentsel yerel yönetim birimleri içinde, daha saygın ve arzulanan ve büyük ölçüde özerkliği olan anakentlere özgü yerel yönetim birimleridir (Kavruk, 1999: 158). Eyalet meclisinin çıkaracağı kanun İle birer kamu tüzelkişisi olarak kurulur. Eyalet statüsünde Yrd. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi. i Anayasanın 73. düzenlemesi, 6 Kasım 1992 tarihinde Lok Sabha (İcra Meclisi) 'nce kararlaştırılan, 23 Kasım 1992'de Rajya Sabha (Yasama Meclisi)'da onaylanan Anayasanın 73.düzenlemesi 24 Nisan 1933'de yürürlüğe girmiştir. Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 10 Sayı 4 Ekim 2001, s

2 Ülke Ülke Yerel Yönetimler 97 olmayan ve doğrudan federal yönetime tabi olan alanlardaki (union territories)2 anakentlerde, Anakent Belediye Yönetimi kurulması ise Federal Parlamento'nun çıkaracağı kanunla olur. Örneğin Delhi Municipal Corporation gibi (Maheshwari, 1995: 178; Kavruk, 1999: 139). Municipal Corporation (anakent yerel yönetimi)'nin en eskisi Bombay, Madras ve Calcutta'dır. Örneğin, 1951 tarihli kuruluş kanunu ile "Madras City Corporation" oluşturulmuştur ve bir model teşkil etmiştir tarihinde ise birkaç anakentp içine alacak düzeyde tek kanun ile bu kentlerde anakent belediye yönetimleri oluşturulmuştur (Arora ve Goyal, 1996: 264; Kavruk, 1999: 140). Bu makalede Hindistan'ın Başkenti Delhi'de anakentsel özellikler ve anakent yerel yönetim biçimi genel hatlarıyla ele alınmaktadır. Hindistan Federal bir devlet olarak eyaletlerden ve doğrudan federal devlet tarafından yönetilen 6 bölgeden oluşmaktadır. Ulusal Başkent Delhi de doğrudan federal devlet tarafından yönetilen bu 6 bölgeden birisidir. Bu özelliklerinin yanında Delhi' de farklı bir yerel yönetim sistemi uygulanmaktadır. Tarihi Gelişinti İçinde Başkent Delhi Ülkelerin yönetim merkezleri olarak bütün başkentler, bu statüsünden dolayı kentleşme hızını ve yoğunluğunu farklı olarak yaşamaktadır. Diplomatik ve yönetsel kurum ve kuruluşların bulunuyor olması, başkentlere ayrı bir önem vermeyi ve yatırım yapmayı gerekli kılmakta, kültürel, sosyal, ekonomik sektörler ile hizmet sektörleri yoğun olarak başkentlerde birikmektedir. Bugünkü adıyla "ulusal başkent" olarak kabul edilen Delhi, yüzyıllar boyunca Hindistan' a başkentlik yapmıştır. Çeşitli toplumlar ülke yönetimine sahip olmak için başkent statüsünden dolayı bu kenti ele geçirme gayretlerinde bulunmuşlardır. Bu nedenle tarihsel açıdan da tarihi ve kültürel değerleri haiz bir kenttir yıl önce kurulduğuna inanılan, çeşitli dönemlerde farklı toplum ve kültürlerin imparator ve kralları Delhi'yi yönetmişler ve asırlarca oluşan bu birliktelik, Delhi' de heterojen bir kültür oluşturmuştur (Daharmendra, 197 ı: 27; Chopra, 1970: 1; Mishra, 1978: 105; Madho, 1921: 1). 2 Hindistan 'da eyajet statüsünde 25 adet alan vardır. Bunların haricinde 7 adet eyalet statüsünde olmayan, dcğ rudan federal devletle ilgili, yönetim ve işlemlerinde federal devletin genel yönetim alanı içine giren alanlar mevcuttur. Bunlar başkent Delhi, Andaman ve Nicobar Adaları, Lakshadweep, Dadra ve Nagar Haveli, IU man ve Diu, Pondicherry, Chandigarh'dır. Bu federal topraklar doğrudan cumhurbaşkanı tarafından yöretilir. Her birine cumhurbaşkanı tarafından birer vali atanır. Bunların içinde Delhi, Federal Devletin Başkenti olup, özel statüsü vardır. 3 Kanpur, Agra, Varanasi, Allahabad ve Lucknow kentlerini içine alan ve her birinin baş harflerinin birleşıi rilmesiyle kısaca KA V AL olarak adlandırılan kentlerde, 1959 tarihli kanunla municipal corporation oluştu rulmuştur. Aynı şekilde Gwalior, Indore, Raipur ve Jabalpur (GIRJ) kentlerinde de aynı şekilde bir uygulama yapılmıştır (Bkz. Arora ve Goyal, 1996: 264; Maheshwari, 1995: 178).

3 98 Çağdaş Yerel Yönetimler, JO (4) Ekim 2001 Tarihsel gelişimi içinde Delhi' de sekiz değişik yerleşim merkezi oluşturulmuş, kent her defasında yeniden inşa olmuştur. Bunların en eskisi "Indraprastha" ismiyle bilinen ve son Hindu Kralı Tomar Hanedanlığı' nın 12. yüzyılın başlarına kadar elinde bulundurduğu Delhi'dir (Chopra, 1970: 1-3~ Madho, 1921: 2-4). Bundan sonra 12. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Delhi'de müslümanlar hakim olmuş,4 daha sonra da bağımsız hale geldiği güne değin, İngilizlerin elinde bulunmuştur. Delhi'nin modem tarihi, başkentin Calcutta (Kalküta)'dan buraya Delhi'ye a lınmasıyla (l2 Aralık ı 91 ı) başlamaktadır (Bhagwan, ı 983: 2-3). Bu tarihten i tibaren kentin boş alanı planlı bir şekilde inşa edilmiş, eski yerleşim mekanları kısmen restore edilmiştir. Böylece kent iki parçadan oluşmaktadır: Old Delhi (Eski Delhi) ve New Delhi (Yeni Delhi). Old Delhi, birçok hindu ve müslüman imparatorluklarına başkentlik etmiş ve 17. yüzyılda Şahcihan tarafından kurulmuş ve halen o dönemlere ait yapı ve kültürü de barındıran sıkışık, plansız, karmaşık bir yerleşim alanıdır. Pek çok harabe, anıtsal eser, cami, türbe, kale gibi yapılar ile pazar, ticaret ve küçük endüstri ve esnaflığın yoğun olduğu ve daha çok müslüman nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bölümdür (Nagpaul, 1996: 182; Maheshwari, 1982: 12). Delhi'nin Anakentsel Nitelikleri New Delhi ise İngiliz yönetimi altında bulunduğu yıllarda boş bir alan üzerine planlanarak kurulmuştur. Bugünkü planlı yol ve parkıar, yerleşim alanları, elçilikler, parlamento ve bakanlıklar ve diğer kamusal yapılar, kentin bu düzenli bölümünde kuruludur. Kültürel ve sosyal etkinlik merkezleri, eğitim kurumları, bankacılık ve diğer hizmet sektörleri, müzeler, modem oteller, stadyum ve diğer sportif alanlarla kentin bu bölümü, değişik mimari ve estetik planlama ile oluşturulmuştur yılında da Hindistan bağımsız bir devlet haline gelince kent bu hali ile el değiştirmiştir (Nagpaul, 1996: ~ Bhagwan, 1983: 3; Mehra, 1991: 10-13). Hindistan 'ın ulusal başkenti Delhi, ülkenin çok hızlı büyüyen bölgesidir. Nüfusu 1971 'de 4 milyon civarında iken, 1981 'de 6 milyon, ı 991 'de 8.5 ve 1995' de yaklaşık 10 milyon olduğu, yirminci yüzyılın sonunda da 15 milyonu bulacağı tahmin edilmektedir (Nagpaul, ı 996: ı 82). Kentin nüfus artışı, kent 4 Indraprastha ismiyle bilinen ilk Delhi kenti, i 2. yüzyılda ikinci kez farklı bir parçasında Allah-ud Din tarafından inşa olunmuştur. Üçüncü Delhi, Tughlak Şah zamanında Taghlakabad ismiyle, dördüncü Delhi Jihanpanah ismiyle 14. yüzyılda; Beşinci Delhi Ferozabad ismiyle, Altıncı Delhi Mugml hükümdarı Hümayun Şah'dan kenti ele geçiren Afgan hükümdarı Sher Shah (Şer Şah) tarafından, 17. yüzyılda da Yedinci Delhi Şah Cihan tarafından Şahcihanabad ismiyle kurulmuş olup, 1910 yılında da İngilizler Hindistan yöretiminde başkent olarak belirledikleri Calcutta'dan, başkenti 191 i yılında Delhi'ye taşımışlar ve şehri restore edip, yeni bir Delhi oluşturmuşlardır. Oluşturulan yeni mekan New Delhi, geriye kalan eski yerleşim yerleri ise Old Dahi ismiyle anılmaktadır. Bu konuda Bkz. Chopra, 1970: 1-12; Madho,1921: 1 17.

4 Ülke Ülke Yerel Yönetimler 99 leşme oranının genelolarak yüksekliği, Pakistan ile yapılan nüfus mübadelesi sonucu yerleşmelerin Delhi' de yoğunlaşması ve civar kent ve eyaletlerden buraya olan göçler ile açıklanabilir. Bombay, Calcutta, Delhi ve Madras anakentleri "dev kentler" (giant city) olarak da ifade edilmektedir. Bu kentler sadece Hindistan'ın değil, aynı zamanda Güney ve Güneydoğu Asya'nın dev kentleridir. Hindistan'daki 100 binin üzerindeki kentlerde yaşayan toplam kentli nüfusun dörtte biri bu dört anakentte yaşamaktadır. Nüfusu bir milyonun üzerinde bulunan kentlerde yaşayan yaklaşık 50 milyon nüfusun yüzde 70'i, yani 35 milyonu bu dört anakentte bulunmaktadır (Nagpaul, 1996: 102; Jacobson ve Ved, 1974: 34). Hindistan'da Dört Anakentte Nüfus ve 2001 Yılı Tahmini (Milyon) Cakutta Bombay Delhi Madras Toplam Kaynak: Nagpaul, 1996: 103. Hindistan' da kentleşme açısından, metropolitanlaşma (anakentleşme) sürecinde sömürge döneminin de bir yansıması olarak, 4 anakent, belirleyici rol oynamaktadır (Sita ve Chatterjee, 1990: 139). Hiç şüphesiz bu dört anakent olan Bombay, Calcutta, Delhi ve Madras, ulusal düzeyde ülke ekonomisinin temelde organize edildiği kentlerdir (Alam, 1984: 453; Sita ve Chatterjee, 1989:245). Calcutta'da toplam işçilerin yüzde 40.74'ü, Bombay ve Ahmadabad'da yüzde 35.68'i, Delhi'de ise yüzde 23.49'u imalat ve tamirat sektöründe; hizmet sektöründe ise, Delhi'de toplam işçilerin yüzde 33.06'sı, Kampur ve Madras'da yüzde 30'u, Bombay'da yüzde 2L.55'i, Calcutta'da yüzde 19.93'ü çalışmaktadır. Ticaret sektörü açısından Delhi'de yüzde 25.07, Kampur'da yüzde 27.42, Ahmadabad ve Madras'da yüzde 2Yi; Bombay'da yüzde 24'ü, Calcutta'da yüzde 22'si çalışmaktadır (Bose, 1995: 37). Böyle bakıldığında Calcutta ve Bombay'ın endüstri kenti, Delhi'nin de hizmet sektörü ağırlıklı bir yerleşim yeri olduğu görülmektedir. Eski imparatorluklara başkentlik yapmış Delhi, bu sefer 15 Ağustos 194T de bağımsızlığını elde eden Hindistan'ın başkentliğini ulusal düzeyde üstlenmiştir. Bu tarihten itibaren Delhi, merkezi hükümet tarafından doğrudan yönetilmeye başlanmıştır. 195 ı'de eyaletlerle ilgili anayasal hükümler parlamentodan geçin

5 100 Çağdaş Yerel Yönetimler, 10 (4) Ekim 2001 ce, Delhi' de yönetim, seçilmiş bir meclise bırakılmış, fakat Delhi Meclisi uzun sürmeyip, 1 Kasım 1956 tarihinde Eyaletler Reorganizasyon Komisyonu, Delhi için Federal Topraklar (Union Territories) statüsünde bir düzenleme getirmiştir. Böylece Delhi yine doğrudan Federal Hükümet tarafından yönetilmeye başlanmıştır. Yerel nüfusun istekleri doğrultusunda Federal Hükümet, 1966 yılında Delhi' de metropolitan idareyi (Delhi Metropolitan Meclisini) kurmuştur (Bhagwan, 1983: 2). Günümüzde varlığı süren Delhi Metropolitan Meclisi sadece danışma meclisi konumundadır. Delhi sadece ulusal başkent olarak değil, aynı zamanda yaşam standardı olarak da önemli bir yerleşim mekanıdır. Hindistan'ın bütün ey alet ve federal yönetime ait alanları içinde Delhi, kişi başına düşen gelir açısından birinci sırada gelmektedir. Delhi, Kuzey Hindistan'ın ticaret merkezi olma özelliğinin yanında, sanayi, sanat, eğitim, bilim, turizm merkezi durumundadır (Bhagwan, 1983: 2). Delhi 'nin kentsel özelliklerinden en önemlisi nüfusunun çok hızlı artmasıdır. Nüfus artış hızı, bağımsızlıktan bugüne liman kentleri ve eyalet başkentleri olan Bombay, Calcutta ve Madras anakentıerinin nüfus artış hızının çok üstünde olmuştur (Mishra, ı 978: 107; Bhagwan, ı 983: 3). Başkent olmasının yanı sıra ülkenin kuzeyinin pazar merkezi olması, bankacılık ve diğer hizmet sektörünün burada yoğunlaşması, kara, demir ve hava ulaşım ağının Delhi merkezli oluşu, anakentin cazibesini ve göç çekim merkezi olmasını belirleyen sebeplerdendir Belediye Reformu Öncesi Delhi'de Belediye Yönetimi Delhi'de ilk yerel yönetim kurumunun, 1863 yılında Punjab Hükümeti Kanunuyla oluşturulan Delhi Belediye Komitesi ile başladığı belirtilmektedir. O zamanlar Delhi Punjab'ın bir parçası durumundaydı. Komite atanmış üyelerden oluşuyordu yılından itibaren ilk kez, Komitenin bir kısım üyeleri seçilerek oluşturulmaya başlanmıştır (Bhagwan, 1983: 5-6). Bağımsızlık tarihine kadar (1947) Delhi' de ı O ayrı kentsel yerel kuruluş hizmet vermekteydi. Bunlar kuruluş tarihleriyle şöyledir (Bhagwan, 1983: 6): Delhi Belediye Komitesi (ı 863) Najafgarh Özel Alan Komitesi (1886) Mehrauli Özel Alan Komitesi (1886) Kentsel Kısımlar Özel Alan Komitesi (1886) Shahdara Özel Alan Komitesi (ı 916)5 New Delhi belediye Komitesi (1916) Narela Özel Alan Komitesi (1919) 5 Bu komite ı 95 ı'de Belediye Komitesine dönüşmüştür.

6 Ülke Ülke Yerel Yönetimler 101 Delhi Kale Özel Alan Komitesi (1924) Delhi Askeri Bölgeler Özel Alan Komitesi (1938) Batı Delhi Özel Alan Komitesi (1943) Delhi'de kurulu oldukları alanlarda hizmet gören bu belediye ve özel alan komitelerinin yanında, Delhi'nin tamamına hizmet sunmak üzere 194 i yılları arasında bazı özel amaçlı yerel idareler de kurulmuştur. Bunlar Delhi Su ve Kanalizasyon İdaresi, Delhi Elektrik İdaresi, Delhi Ulaşım İdaresi, Delhi Kalkınma İdaresi gibi Belediye Reformuyla Delhi'de Oluşturulan Üçlü Belediye Yapısı Sözü edilen 10 yerel kurumun bir tanesi kırsal alan bölge yönetimi, dördü belediye, beş tanesi de özel alan komitesi niteliğinde idi belediye reformu ile Delhi' de bu on yerel yönetim biriminin birleştirilmesi ile Delhi Anakent Belediye Yönetimi (Municipal Corporation of Delhi) kurulmuştur (28 Aralık 1957 tarih ve 66/1957 sayılı Delhi Anakent Belediye Kanunu). New Delhi Belediye Komitesi ile Delhi Askeri Alan Komitesi bu birleşmenin dışında tutularak farklı bir statü ile korunmuştur (Datta ve Chakravarty, 1981: 31). Diğerleri ise Delhi Anakent Belediyesinin bünyesinde birer yerel komite olarak düzenlenmiştir. Böylece 1958' den beri Delhi anakent yönetimi üç yerel yönetim birimi ile temin edilmiştir. Bunlar Delhi Anakent Belediyesi (Municipal Corporation of Delhi), New Delhi Belediye Komitesi (New Delhi Municipal Committee) ve Delhi Askeri Alan Komitesi (Delhi Cantonment Board) (Nagpaul, 1996: 210; Datta ve Chakravarty, 1981: 28). Bu üç yerel yönetim birimi içinde sadece Delhi Anakent Belediyesi seçimle oluşturulmaktadır. Askeri Alan Komitesinin ise, kurulu bulunduğu alan içerisinde bir kısım üyeleri seçilmektedir. Seçilen komite üyeleri genellikle sivil kişilerden, diğerleri ise askerlerden müteşekkildir. New Delhi Belediye Komitesi üyelerinin tamamı ise merkezi hükümet tarafından atanmaktadır (Nagpaul, 1996: 210) yılında kurulmuş ve 1933 yılında yeniden tamamen düzenlenmiş olan New Delhi Belediye Komitesi, i 994 yılında New Delhi Belediyesi (New Delhi Municipal Council) haline getirilmiştir (14 Temmuz 1994 tarih ve 44/1994 sayılı New Delhi Belediye Kanunu). Ancak New Delhi Belediye Meclisinin üyeleri ve meclis başkanı (başkan dahil 15 atanmış üye), federal Hükümet ve Delhi Hükümetince (Delhi Genel Yönetimi) atanan kişilerden oluşmaktadır. New Delhi Belediyesi, Delhi'nin kentsel bölgesinde 43 km 2 lik bir alan üzerinde kuruludur. Bu alan merkezi hükümetin hükümet binalarının, diplomatik temsilciliklerin, beş yıldızlı otellerin bankacılık ve mali kurumların yoğun olarak kurulu bulunduğu bir mekandır (Nagpaul, 1996: 212). Bu özelliğinden do

7 102 Çağdaş Yerel Yönetimler. 10 (4) Ekim 2001 layı New Delhi ayrı bir statüde tutulmuş ve belediyecilik hizmetleri New Delhi Belediyesine bırakılmıştır (New Delhi Belediye Kanunu, 2. Kısım, m. 3 ve 4). Askeri Alan Komitesi de, New Delhi Belediye Meclisi gibi, Delhi'nin kentsel bölgesinde 43 km 2 lik bir hizmet alanına sahiptir. 1938'de kurulmuştur tarihli Askeri Alan Komiteleri Kanunu hükümlerine göre yönetilmektedir. Komİte, merkezi hükümetin yani Savunma Bakanlığının denetim İ ve gözetimi altında kendi hizmet sahası içinde, genel yönetim ve belediye hizmetlerinin yönetiminden sorumludur (Nagpaul, 1996: 212). Delhi Anakent Belediyesinin Hizmet Alanı 1485 km 2 olan ulusal başkent Delhi'nin (Union Capital Territory of Delhi) toprak alanının yarısı kentsel ve diğer yarısı da kırsal özellikler göstennektedir. Kentsel alanı yoğun yerleşme alanlarıdır nüfus sayımına göre Delhi nüfusunun yüzde 90'ı (8.47 milyon), Delhi'nin kentsel bölgesinde, yüzde 10'u ise (949 bin) Delhi'nin kırsal kesimlerinde yaşamaktadır (Nagpaul, 1996: ). Delhi'nin kentsel alanı üzerinde kurulu toplam 86 km 2 lik kısmına bu iki özel statülü yerel yönetim birimi (New Delhi Belediyesi ve Delhi Cantonment Board) hizmet sunmaktadır. Geriye kalan ve hem kırsal hem de kentsel alanın tamamına (yaklaşık 1400 km 2 ) Delhi Anakent Belediyesi hizmet sunmaktadır. Anakent Belediyesi Delhi'nin yerel yönetim anlayışına uygun tek seçilmiş yerel yönetim birimidir. Genelolarak anakentlerde, Anakent Belediyesi, sadece kentsel alanlar üzerine kurulu iken, Delhi Anakent Belediyesinin hizmet sınırları Ulusal Başkent Delhi Alanı 'nın sınırlarının tamamını kapsar ve bu hizmet alanının yarısı kırsal bölgedir. Bu hizmet alanı içerisinde özel statülü iki yerel yönetim birimine ait 86 km 2 lik kısmı Anakent Belediyesinin hizmet alanının dışındadır. Bu nedenle Delhi anakent Belediyesi hizmet alanı açısından ülkenin birinci, nüfus açısından da i kinci anakent belediyesi durumundadır (Bhagwan, 1983: 8-9). Delhi Anakent Belediyesinin Organları Delhi Anakent Belediyesinin organları; Meclis (Council), Meclis başkanı (Mayor) ve T<omiteler (Committees)'dir. Delhi Anakent Belediye Meclisi, genel karar organıdır. 80 üyesi yerel halk tarafından doğrudan seçimle, diğer üyeler ise çeşitli usuller ile merkezi hükümet ve Delhi Genel Yönetimince atanır. Seçimle gelen üyeler son nüfus sayısına göre tespit edilir nüfus sayımına göre bu sayı 80'dir. Diğer üyelerin sayısı değişkenlik gösterdiğinden, Delhi Anakent Belediyesi Meclis üye sayısı 80'den aşağı olamaz ve 134 den de çok tespif edilemez (Delhi Anakent Belediye Kanunu, m. 3).

8 Ülke Ülke Yerel Yönetimler 103 Seçilmiş seksen üyenin haricindeki üyeler şöyle tespit edilir: 12 üye çeşitli kast temsilcileri için, bu sayının üçte birinden az olmamak kaydıyla tespit edilen sayıda kadınların temsili için yer ayrılır; Delhi valiliğince atanacak, belediye yönetiminde bilgili ve tecrübeli 10 üye; Bölgeden seçilmiş olan Federal Parlamentonun tüm üyeleri; Ulusal Başkent Delhi İdare Heyetinin beşte biri oranında üyesi belediye meclisinde görev yapmak üzere atanır (Delhi Anakent Belediye Kanunu, m. 3). Seçilmiş meclis üyeleri yerel halk tarafından doğrudan seçimle ve 5 yıl süre için seçilir (Delhi Anakent Belediye Kanunu, m. 4). Meclis her yıl kendi üyeleri arasından bir belediye başkanı ve bir belediye başkanvekili seçer. Başkanın yetkileri sınırlıdır. Görevi daha çok anakent belediyesini temsil etmektir. İcra yetkisinden çok temsili görevleri vardır. İcra yetkisi anakent belediyesinin kamu görevlisi olan genel sekreterine aittir. Genel sekreter kurumunun işlerini ve personelini yönetir. İcracı makamdır. Belediye başkanı genel sekreteryayı kontrol eder (Kavruk, 1999: 159; IULA-EMME, 1993: 94; Maheshwari, 1995: 184). Komitelere başkanlık yapar ve koordinasyonu sağlar. Daha çok belediye tüzelkişiliğini temsil etme ve protokol görevleri vardır. Çok sayıdaki komiteler yürütme işlevini görmektedir. Daimi komite, kırsal alan komitesi ve eğitim komiteleri standart komiteler o lup bunun haricinde hizmet kollarına ilişkin çeşitli komiteler kurulmaktadır. Kırsal alan komitesi, kırsal alandan seçilmiş üyelerden oluşur. Eğitim komitesi ise 7 üyeden oluşur. Bunlardan üç tanesi eğitim konusunda uzman kişilerden olmak üzere anakent belediye meclisince, meclis dışından atanır (Delhi Anakent Belediye Kanunu, m. 39 ve 40). Komiteler her yıl ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir kişiyi komite başkanı olarak seçer. Komitelerin bazısının yapısı süreklidir ve belediye meclis kararıyla bunlar yasalolarak daimi kılınabilirler. Delhi Anakent Belediyesi bünyesinde altı sürekli (yasalolarak zorunlu) komite mevcuttur (Maheshwari, 1995: 188); Daimi Komite, Delhi Elektrik Temini İdaresi Komitesi, Delhi Ulaşım İdaresi Komitesi, Delhi Su Temini ve Kanalizasyon İdaresi Komitesi, Kırsal Alan Komitesi, Eğitim Komitesi. En önemli komite, meclis yetki ve görevlerinin somutlaştığı komite olan Daimi Komitedir. Genellikle belediyeye ilişkin personel ve diğer kaynaklar daimi komite altında toplanır. Daimi Komite üyeleri 7 ila 16 arasında değişmektedir. Bu komite, belediye meclis üyelerinin dengeli oranda temsil edilmesi gözetile

9 104 Çağdaş Yerel Yönetimler, ID (4) Ekim 2001 rek oluşturulur. Yetki ve görevlerinden dolayı önemli bir komitedir. Delhi Anakent Belediyesi Daimi Komitesinin yetkileri özetle şunlardır (Maheshwari, i 995: ı 89): Anakent belediyesinin bütçesini hazırlar ve meclise sunar; bütçede kalemler arasında ödenek aktarmasında bulunabilir; belediye meclis üyelerinin özlük işleri ile ilgilenir; belediye personelinin aylık maaşının tespiti ve ödenmesi işini yürütür; belediyeye ait hesaplarla ve yazışmalarla ilgilenir; belediye meclis üyeleri yıllık raporlarını ve mali yılın çalışma raporlarını daimi komiteye sunarlar; belediye adına sözleşmeler yapar. Delbi Anakent Belediyesinin Görevleri Anakent Belediyesinin görevleri zorunlu ve isteğe bağlı görevler olarak belirlenmiştir (Delhi Anakent Belediye Kanunu, m. 42 ve 43). Ayrıca Federal Anayasa, tüm kentsel belediyeler için bir takım görevler vermiştir. Bunlar da zorunlu görevlerdir. Zorunlu görevler yapılmak kaydı ile belediye isteğe bağlı görevleri yapabilir ki, bu görevler de kanunda sayılmıştır. Anakent Belediyesinin zorunlu görevleri kanalizasyon hizmetleri, her türlü temizlik ve çöp toplama hizmetleri, sağlığa zararlı yerlerin düzenlenmesi ve kazandırılması hizmetleri, doğum ve ölüm kayıtlarının tutulması, halkın hastalıklara karşı aşılanması, salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı önlem alınması, halk sağlığı ile ilgili gerekli yatırımları yapmak, çocuk ve ana sağlık merkezleri ve dispanserler oluşturmak, pazar ve alışveriş merkezleri kurmak ve düzenlemek, haksız ve zararlı ticaret ve uygulamaları düzeltmek, tehlike oluşturan yapı ve yerleri düzenlemek veya ortadan kaldırmak, cadde, köprü, yer altı geçitieri, yolların yapımı, bakım ve onarımı, cadde ve kamusal yerlerin ışıklandırılması, bakım ve temizliğinin yapılması, cadde ve binaların numaralandırılması ve isimlendirilmesi; merkezi hükümetin vereceği yardımlar ile ilkokulların yapımı, bakım ve onarımı; belediye binalarının bakım ve onarımı; park-bahçe ve oyun sahalarının yapılması ve bakımı, hizmet alanı içindeki anıtsal eserlerin bakımı; ekonomik ve sosyal kalkınma planlarının hazırlanması, başka kanunlarla verilen görevlerin yerine getirilmesi. Delbi Anakent Belediyesinin Gelirleri ve Vesayet Denetimi Anakent belediyesi, emlak vergisi, araç ve hayvan vergisi, tiyatro vergisi, ilan vergisi, emlak alım-satım vergisi, inşaat ruhsat ve başvurusu vergisi, elektrik üretim ve dağıtım vergisi gibi vergi gelirleri; çeşitli fonlar; borçlanmalar gibi gelir kalemlerine sahiptir (Delhi Anakent Belediye Kanunu, m.99, 113, 185). Fonlar daha çok merkezi hükümet ve Delhi Genel Yönetimi yardımları ile o luşmaktadır. Delhi' de mevcut yerel yönetimlerin hepsi de hem Federal yönetimin, hem de Delhi Genel Yönetiminin yoğun denetimi altındadır (Nagpaul, 1996: 2 i 2). Bu

10 Ülke Ülke Yerel Yönetimler ıos denetim genelolarak hukukilik denetimi şeklinde olup, onama, izin verme, planlama ve bütçe oluşturma vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Ön izne tabi görevlerin yapılması, personelin atanması, gelir kalemlerinin harcanması aşamalarındaki vesayet denetimi, hiyerarşik denetimi aratmayacak düzeyde işletilmekte ve yerel özerklik önemli ölçüde göz ardı edilmektedir. Sonuç Delhi'de anakent belediye yönetimi 1957 belediye reformu ile oluşturulmuştur Hindistan Anayasası ı 995 yılındaki değişikliği ile yerel yönetimleri, yerleşim yerlerinin kırsal ve kentsel değerlerine göre sınıflandırmış, kentsel alanlarda üç tür yerel yönetim birimi öngörmüştür. Anayasa bu hükmüyle, Calcutta, Bombay ve Delhi gibi büyük kentlerde daha önceden kurulu bulunan anakent belediyeciliği tipinde (municipal corporation) yerel örgütlenmelerin, tüm ülke genelinde diğer büyük yerleşim alanları için de kurulmasını hükme bağlamıştır. Delhi'de bulunan üç ayrı yerel yönetim birimi olan Delhi Anakent Belediyesi, New Delhi Belediyesi ve Delhi Askeri Alan Komitesi kendi hizmet alanları içerisinde yetkili ve görevli tüzelkişiliklerdir. Her birinin ayrı kuruluş ve görev kanunu vardır. Aralarında koordinasyon ve işbirliği daha çok vesayet denetimi sayesinde ve merkezi hükümet ve Delhi Genel Yönetiminin görüş ve kararları ile temin edilmektedir ki her üç yerel yönetim birimi üzerinde de yoğun bir vesayet denetimi mevcuttur. Delhi anakent belediyesinin kuruluş tarihi eski olmasına karşın, bazı yapısal sorunları çözüımemiş bugünlere kadar taşınmıştır. Ülkedeki diğer anakent belediyelerinden farklı bir yapıya sahip kılınmış, Delhi kentine hem tarihsel atfedilen değerler, hem de ülkenin federal yapısı içerisinde federal devlete başkentlik etmesi Delhi yerel yönetiminin bugünkü sorunlarının belirleyici nedenleridir. Çünkü Delhi, bir eyalet başkenti değildir; diğer eyaletlerin sınırları içerisine de dahil edilmemiştir, ayrı bir eyalet olarak da düzenlenmemiştir. Doğrudan federal devletin yönetimine tabi topraklar şeklinde adlandırılmıştır. Delhi topraklarının tamamı hem Delhi Genel Yönetiminin, hem de Delhi A nakent Belediyesinin hizmet alanı olarak tespit edilmiştir. Oysa Delhi anakentinin etrafı kırsal alandır. Anakent çevresindeki bu geniş kırsal alan, anakentler için mücavir alan kabul edilebilecek genişlikten çok farklıdır. Anakent belediyesinin hizmet alanının Delhi Genel Yönetiminin (mülki idarenin) sınırları ile aynı tutulması, anakentin planlı bir şekilde geliştirilmesine imkan yaratmak şeklinde gerekçelendirilebilmektedir. Hizmet alanı bakımından Delhi Anakent Belediyesini, Ülkemizde uygulanan anakent belediyeciliği ile il özel idaresinin hizmet alanları ve işlevleriyle kıyasladığımızda, her iki yerel yönetim biriminin de hizmet alanını aynı anda üstlenmiş olduğunu söyleyebiliriz.

11 106 Çağdaş Yerel Yönetimler, /0 (4) Ekim 200/ Delhi Anakent Belediyesi hizmet sahası içerisinde, kentin en işlek alanı olan Yeni Delhi (New Delhi) ayrı bir belediye olarak düzenlenmiştir. Bu düzenleme bizdeki iki kademeli anakent belediyeciliği (yerel federasyon) uygulamasından farklıdır. New Delhi Belediyesinin, anakent belediyesiyle kentsel bütünlüğün temini açısından ve gelir ve görev bölüşümü bakımından ilişkilendirilmemiş olması planlama ve koordinasyon sorunlarına yol açmaktadır. Kaynakça Alam, S. M. (1984),"The National Settlement System of India", (Ed. L.S. Bourne ve diğerleri), Urbanization and Settlement Systems: International Perspectives, Oxford University Press, Oxford, s Arora, Ramesh K. ve Goyal, Rajni (1996), Indian PubZic Administration Institutions and Issues, 2. Edition, Wıshwa Prakashan Publishing, New Delhi. Basu, Durga Das (1997), Introduction to the Constitution of India, Eighteenth Edition, Prentice-Hall of India Publishing, New Delhi. Bhagvan, Jaİ (1983), Municipal Finance in the Metropolitan Cilies of India-A Case Study ofdelhi Municipal Corporation, Concept Publishing, New Delhi. Bose, Ashish (1995), "Urbanization and Slums" (Eds. Prodipto Roy and Shangon Das Gupta), Urbanization and Slums, Har-Anand Publishing, New Delhi. Chopra, P. (1978), Delhi-History and Places Interest, Delhi Adminİstration Press, Delhi, 197 0, s. 1; Rameshwar Prasad Mishra (Ed): Million Cilies of India, Vikas Publishing House, New Delhi. Daharmendra, Nath (1971), 'The Government Set-up of Delhi", The Indian Polilical Science Review, April-September, s D atta, Abhijit ve Chakravarty, Bappaditya (1981). Organizing Metropolitan Development, Indian Institute of Public Administration, Centre for Urban Studies Press., New Delhi. IULA-EMME ve Başbakanlık TKİB (1993), Karşılaştırmalı Yerel Yönetim Yapıları Araştırması, Yerel Yönetimlerin Geliştirilmesi Programı Raporlar Dizisi 4, İstanbuL. Jacobson, Leo ve Ved, Parasash (Eds) (1974), Metropolitan Growth, Public Policy of South East Asia, Wiley Publication, New York. Kavruk, Hikmet (1999), "Hindistan'da Yerel Yönetimler", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 3, Temmuz, s Madho, Pershad (1921), A Short History ofdelhi, Pioneer Press, Allahabad. Maheshwari, Dayal (ı 982),. Rediscovering Delhi, The Story of Shahjahanabad, Sb Chand Publishing, New Delhi.

12 Ülke Ülke Yerel Yönetimler ıo7 Maheswari, Shriram R. (1995), Local Government in India, Lakshmi Narain Agarwal Publishing, Agra. Mehra, Ajay K. (1991), The Politics of Urban Redevelopment-A Study of Old Delhi, Sage Publications, New Delhi. Nagpaul, Hans (1996), Modernization and Urbanization in India-Problems and Issues, Rawat Publications, New Delhi. Singh, Hoshiar ve Singh, Mohinder (1990), Public Administration in India-Theory and Practice, Sterling Publishers, New Delhi. Sita, K. ve Chatterjee, M. (1990), "Metropolitan Dominancee in India: The Demographic Imprint of Colonial Dependency" (Ed. B.Robert Potter ve Ademola T. Salau), Cüies and Development in the Third World, Manshell Publishing, London, s Sita, K. ve Chatterjee, M. (1989), "The Economics Structuring of India", International Journal of Urban and Regional Researclı, Vol. 13, Nu. 2, s

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA Amaç USUL VE ESASLARI MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB Kadın Girişimciler

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esasları

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ TURKISH DENTAL ASSOCIATION GENELGE Sayı : 001-1.1507 Tarih: 18.11.2011 Konu : TDB Öğrenci Kolu Yönergesi DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA, 21 Nisan 2000 tarihli Türk Dişhekimleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİİRT ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Siirt Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE'DE EĞİTİM HİZMETLERİNİN YERELLEŞMESİ

TÜRKİYE'DE EĞİTİM HİZMETLERİNİN YERELLEŞMESİ kış 1998 TÜRKİYE'DE EĞİTİM HİZMETLERİNİN YERELLEŞMESİ -Bir Model Önerisi- Dr. Kemal KOKSAL Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanı Çağdaş yönetim kuramları 21. yüzyılda merkezi yönetim odaklı

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU 5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU ÖMER MURAT YAVAŞ GRUP BAġKANI PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI RĠSK BELĠRLEME VE STRATEJĠ GRUP BAġKANLIĞI YERİNDEN YÖNETİM

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( 14/10/2014 tarih ve 316 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN

6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN 6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN DEVİR VE NAKİL SÜRECİ Devir ve Nakil Süreci Kapsamında

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu ve Öğrenci Konseyi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİLGEM) KURULUŞ VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler.

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler. EK-8 İDARİ KOMİTE VE TIR YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI / VE İÇ TÜZÜĞÜ İDARİ KOMİTENİN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI VE İÇ TÜZÜĞÜ (06/06/1999 tarihli ve 23717 sayılı Resmi

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29527 Amaç NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ

TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ Projenin Amacı: Çok şubeli kuruluşların şube lokasyon seçimlerinde ve ayrıca mevcut şubelerinin potansiyel/verimlilik analizlerinde

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Haziran 2015 tarihli Altmışaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç: MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi Meslek Yüksekokullarındaki

Detaylı

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 Sayılı Kanun; Çiftçi mallarının korunması esaslarını düzenlemek üzere 10.07.1941 tarihinde yayımlanmıştır. Kanun Hükümleri; -Köy sınırları

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi Rıza Yurddaş * Ali Akpınar ** 1. Giriş 1.1. Genel Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi (Fihrist), Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı