ÖZET KENDİ POPÜIASYONUMUZA AİT FUNDUS YÜKSEKLİGİ VE. ıarin ÇEVRESİ STANDART EÖRİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZET KENDİ POPÜIASYONUMUZA AİT FUNDUS YÜKSEKLİGİ VE. ıarin ÇEVRESİ STANDART EÖRİLERİ"

Transkript

1 KENDİ POPÜIASYONUMUZA AİT FUNDUS YÜKSEKLİGİ VE ıarin ÇEVRESİ STANDART EÖRİLERİ Turgay ŞENER Sabahat Atar GÜREL Hulusi GÜREL Sinan ÖZALP Hikmet HASSA Sinan ÖZALP< > ÖZET Fetal gelişmenin değerlendirilme.. sinde fundus yüksekliği(fy) e karın çeresi (KÇ) ölçümleri basit, masraf e özel eğitim gerektirmeyen yöntemler olmalarına karşılık bu ölçümlere lite.. ratürde gereken. önem erilmemiştir. Bunun ana nedeni olarak da standart değişim eğrilerinin bulunmaması gös terilmektedir. Kendi popülasyonumu.. za ait FY e KC standart eğrilerini ha.. zırlanması için Mayıs Hazi.. ran 9 tarihleri arasında antenatal ta kibe gelen gebelerden toplam 500 öl.. çilm alındı. Bu ölçümlerden haftalar arası için 0, 25, 50, 75 e.. persentil değerleri ç ıkartılarak standart eğrileri hazırlandı. SUMMARY Jmportance of the fundal height (FH) and abdominal circumfereiıce (AC} measurements is not stressed enough in the literature although the.. se methods are simple, inexpensie and required no special training to perf orm. Absence of the standart nor mograms is pointed out as the main reasonfor this attitude. Jn order to get normograms of our own population. FH and AC measurements were obta.. ined rom the pregnant patients who isited antepartum outpatient clinic between the May. 989 and June Tenth. 25th. 50th. 7Sth and th percentile alues or 20 to 42 gestational weeks were calculated and normograms prepared.... "' Anadolu Üniersitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastanesi e Doğum Anabtllm Dah 237

2 il lılll, ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ Ciltı 24 Sayı: 2 GİRİŞ Fetal gelişmenin değerlendirilme sinde kullanılan klinik yöntemlerin en önemlilerinden biri Fundus Yüksekliği (FY) ölçümüdür. FY ölçümü hızlı, ba sit e ucuzdur ( 4). Bu konuda yapılan araştırmaların sonuçları çelişkili olup, bazı ara tırmalarda ba arılı sonuçlar erilirken ( 3, 5, 6), diğer bazılarında başarısı daha sınırlı bulunmuştur (7 0). FY ölçümü oldukça basit, ucuz bir yöntem olmakla birlikte gereken önem erilmemektedir. Bu nedenle gebelik yaşına göre düşük ağırlıklı (SGA) in fantların klinik teşhisinde % 030 oranında kullanılmaktadır. Bunun nedeni olarak bu ölçüm ile ilgili standart değerlerin bulunmaması bildirilmiştir (2). Fetal büyüme anomalilerinin teş hisinde Karın Çeresi (KÇ) ölçümü ile ilgili çalışma sayısı çok az olup KÇ öl çümü, gebenin kilosu e cilt kalıplığından (skinfold thickness) etkilendiğin den başarı oranı düşük olarak bildiri! miştir (). Bildiğimiz kadar kendi popülasyonumuz için geliştirilmiş FY e KÇ standart eğrileri bulunmamaktadır. Kendi popülasyonumuza ait FY e KÇ standart eğrilerini çıkartmak için bu çalışma planlandı. YÖNTEM VE GEREÇLER Çalışma, rakımı 800 metre olan Eskişehir ilinde Anadolu Üniersitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları e Doğum Anabilim Dalında gerçekleştidldi. Mayıs989 ile 30 Haziran 9 tarihleri arasında Anadolu Üniersitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum poliklini.. ğine antenatal takip için gelen her ge.. bede 20. haftadan itibaren FY e KÇ ölçümleri yapıldı. FY e KÇ ölçümleri esnemeyen mezura kullanılarak poliklinikte göreli araştırma görelisi tara.. fından yapıldı. FY ölçümü için özellik.. le 2. trimestirde mesanenin boş olmasına dikkat edildi. Gebe sırtüstü yatar pozisyonda iken simfiz pubisin.üst sınırı e fundus uteri işaretlenerek ikisinin arasındaki mesafeye mezura tam uyacak şekilde yerleştirilip FY ölçümü yapıldı. KÇ gebe sırtüstü yatarken umblikus hizasından mezura ile yapıldı. Ölçümler gebenin dosyasında bulunan forma kayıt edildi. Toplam 500 ölçüm yapıldı. Son adet tarihinden (SAT) emin olmama, SAT ile USG arasında 2 haftanın üstünde uyumsuzluğun bulunması, intra.. uterin ölü gebelik, çoğul gebelik, teşhis edilmiş major fetal anomali, ba dışı geliş, polihidroamnios şüphesinin bu.. lunması halinde ölçüm alınmadı. Baş gelişinde başın seiyesi, am.. nion mayi olümü, uterusun oblik pozisyonu, gebenin boyu eya kilosuna göre bir düzeltme yapılmadı. Gebelik yaşının tayininde gebenin SAT'i esas alındı. Olguların tamamına yakınında bu tesbit klinik eeya ultrasonografi ile doğrulandı. 500 FY e KÇ ölçümü gebelik haftasına göre kategorize edilip sıralanarak aşağıdaki formüle göre bulunan persentil değerlerinden 0, 25, 50, 75 e. persentiller bulundu e standart eğrileri çıkartıldı 238

3 ŞENER GÜREL GÜEL HASSA ÖZALP pn*loo p=ölçümün grup içindeki sıra numarası n=grup içindeki olgu sayısı BULGULAR Toplam 500 FY ölçümünden haw zırlanan gebelik haftasına göre stanw dart persentil değerleri Tablo l 'de, Tablo. Toplam 500 ölçümde fundus yüksekliğinin gebelik haftasına göre persenti değerleri Gebelik Ölçüm Persentil değerleri haftası Sayısı 20 6 to 25 l

4 ZEYNEP KAMİL TIP B0LTENİ Cilt: 24 Sayı: 2 standart eğri Şekil 'de erildi. Görüldüğü gibi 37. haftaya kadar olan lineer rtış bu haftadan sonra yaaşlamakta. 4. haftadan sonra da azalma göster mektedir. Toplam 500 karın çeresi ölçü i ;ı I.d ıı r F ) ıı! l PUNDUS YÜKSEKLİÖİ (CM) Şekil:. ı ıs... '',, "! l6...,.. '.. "' ' _,,,. _,,,. ', ,' _,....,' r "'! PERCENT ı... r... r.. I".,,, 75 so GEBELİK HAFI' ASI

5 ŞENER GUREL GUEL HASSA ÔZALP Tablo : 2. Toplam 500 ölçümde karın geresinin gebelik haftasına gön persenıil değerleri Gebelik Ölçüm Haftası Sayısı Persentil değerleri münden hazırlanan gebelik haftasına göre standart persentil değerleri Tablo il e Şekil 2'de erildi. Görüldüğü gibi tüm gebelik boyunca karın çeresinde artış benzer hızda deam etmektedir. 24

6 ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ Cilt: 24 Sayı: 2 ' Şekil: l KARIN ÇEVRESİ (CM) PERCENT us 0 ıos L L. L. ı.. ı ı... _..,. ı ı... l""' ı... ı... ı!,_., ı.. ı V" 9S S... ı t. ı... _:,. : l 75 2S L.. 0 ı _,.,. ı. ı... _y _,.,,. _,, [ "' _... L,.#' l.. _... ı... ı...."' _. [... y GEBELİK HAFTASI TARTIŞMA Fundus yüksekliği ölçümü ucuz, basit olması e tanı değerinin bu niteliklerine göre yüksek olmasına rağmen fetal gelişmenin antenatal değerlendirilmesinde yeterince kullanılmamaktadır. Ülkemizde antenatal takiplerde FY ölçümü kabaca ksiphoid'den itiba.. ren parmak ile yapılmakta e gereken önem erilmemektedir. Dolayısı ile antenatal takiplerd yeterli uygulama alanı bulamamıştır. FY ölçümüne gereken önemin erilmemesinin en önemli nedenlerinden birisi olarak geliştirilmiş standart değerlerin bulun.. maması gösterilmiştir (2). Çalışmamızda, geliştirilen standart fundus yüksekliği değerleri diğer çalışmalarda geliştirilenler ile karşılaş.. tırıldıklarında en yakın korelasyonu Belizan e arkadaşları (2) ile Calert e arkadaşları'nın (2) geliştirdikleri standart değerler ile gösterdi. Onuncu persentil kriter alındığında tüm haftalar için aradaki fark cm'den fazla olmadı. Buna karşılık geliştirdiğimiz standart değerlerin lndira e arkadaşları'nınkinden (3) daha yüksek. Quaranta e arkadaşları'nınkinden (4) da 242

7 ŞENERGÜREL GÜELHASSAÖZALP ha düşük olduğu gözlendi. Diğer çalı.. malarda eşile değer olarak,.. ı... ı.5 standart sapma (SS) değerlerinin kullanıl mış olması eya değer erilmeyip sadece şekil olarak erilmiş olması nedeniyle karşılaştırma yapılamadı (.4.). Çalışmamızda bulunan standart değerlerin gebelik haftasına göre artış oranları Belizan e arkadaşlarının bildirdikleri ile uygunluk göstermektedir (2). Karın çeresi için geliştirilen standart değerler Tablo II'de, bundan hazırlanan eğri ise Şekil 2'de erildi. Kaynak taramasında bulunabilen bir çalışmada () KÇ'nin standart değerlerinin ortalama e :ı:: e 2 standart sapma olarak sadece şekil halinde erilmiş olması nedeniyle kendi bulduğumuz değerler ile karşılaştırma yapılamadı. Yapılan çalışmalarda genellikle fundus yüksekliği ölçümlerinin özellikle gebelik yaşına göre düşük ağırlıklı infantlarda olmak üzere fetal gelişmenin değerlendirilmesinde yararlı bir yöntem olduğu bildirilmiştir. Mezuradan başka bir gereç gerektirmemesi, öğretilmesinin kolay olması, akit olmaması gibi nitelikleri ile ülkemizin özellikle sağlık imkanları kısıtlı çalışma yerlerinde fetal gelişmenin değerlendirilmesinde kullanılmasının yararlı olacağı kanaatindeyiz. Geliştirdiğimiz eğriler kullanılmak suretiyle yapılan takiplerde yeterli geli meyi gösteremeyen gebeler imk8nları ileri merkezlere sek edilerek daha ileri tetkikler ile değerlendirilebilir. Bu yöntem konusunda ebe e hemşirelere eğitim erilerek, yaygın olarak antenatal takipler esnasında kullanılması sağlana rak fetal gelişme anomalilerinin ante.. natal tanısı e uygun takibi ile perinatal morbidite e mortalitenin azaltılması mümkün olabilir. KAYNAKLAR ı. Azziz R., Smith S., Fabro S.: The deelopment and use of a standart symphysial fundal height growth cure in the prediction of sınan for gestational age neonates. lnt. J. Gynecol. Obstet. 26: 8, Belizan J.M., Villar J., Nardin J.C., et al: Diagnosis of intrauterine growth retardation by a simple clinical method: Measurement of uterine height. Am. J. Obstet. Oynecol. 3: 643, Cnattingius S., Axelsson O., Lindmark O.: Symphysis fundus measureme;nts and intrauterine growth retardation. Acta. Obstet. Gynecol. Scand.63:335, Depares J.C., Thornton J.O., Clayden A.D.: Symphysis fundus measurements in Asian and Caucasian women in Bradford. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod Bio. 3: 20, Kenedy L.: The symphysis fundus height graph and fetal growth retardation: Gfmmick or useful clinical tool? J. Trop. Pediatr. 36: 4, Cnattingius S., Axelsson O., Lindmark G.: The clinical alue of measurements of the symphysis fundus distance and ultrasonic measurements of the biparietal diameter in the diagnosis of intrauterine growth retardation. J. Perinat. ed. 3:227,

8 ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ Cilt: 24 Sayı: 2 7. Belizan J.M., Villan J., Nardin J.C.: Poor predictie alue of symphysial fundal height when misused in cunical practice (Letter). Am. J. Obstet. Gynecol. 62: 348, Fescina R.H., Martell M., Martinez G., et al: Small for dates: Ealuati.. ons of different. diagnostic methods. Acta. Obstet. Gynecol. Scand.66:22, Woo J.R, Ngan H.Y., Au K.K., et al: Estimation of fetal weight in utero from symphysis fundal height and abdominal girth measurements. Aust. N.Z.J. Obstet. Gynecol. 25: 268, Lindland A., Nielsin P.V., Mouritsen L.A., et al: The implications of introducing the symphyseal fundal height measuremenf. A prospecti.. e randomized controlled trial. Br. J. Obstet. Oynecol. 97: 675, 9.. Mathai M., Jairaj P., Muthurathnam S.: Screening for light. forgestational age infants: a compari.. son of three simple measurements. Br. J. Obstet. Gynecol. 94: 27, 987. J2. Calert J.P., Crean E.E., Newcom.. be R.G., et al: Antenatal screening by measurement of symphysis fun.. dus height. Br. Med. J. 285: 846, Indira R., Qumachiqui A., Narayan K.A., et al: Symphysisfundal height measurement a reliable paralieter for assessment of fetal growth. lnt. J. Gynecol. Obstet. 33: Quaranta P., Currell R., Redman C.W.O., et al: Prediction of small for dates infants by measurement of symphysial funda! height. Br. J. Obstet. Gynecol. 88: 5,

Tugan BEŞE, Tolga YALÇINKAYA, Figen DEMİR, Cihat ŞEN Cerrahpaşa, Tıp Fakültesi Kakın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Tugan BEŞE, Tolga YALÇINKAYA, Figen DEMİR, Cihat ŞEN Cerrahpaşa, Tıp Fakültesi Kakın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Dergisi Cilt:3, Sayı: 1-2/Mart-Haziran 1995 13-20 13 Ultrasonogram ile Tepe-Makat Uzunluğa, Biparietal Çap, Fronto-Oksipital Çap, Kafa Çevresi, Abdominal Çevre ve Femur Uzunluğu. Ölçümlerine

Detaylı

Fetal Biyometri Persantil Degerlerimiz-I: Bipariyetal Qap

Fetal Biyometri Persantil Degerlerimiz-I: Bipariyetal Qap PerinatolojiDergisi Cilt: 4, Sayı: 2/Haziran 1996 69-73 69 Fetal Biyometri Persantil Degerlerimiz-I: Bipariyetal Qap Tayfun ALPER, Ali YANIK, Erdal MALATYALIOGLU, Şennur DABAK, Arif KÖKÇÜ Ondokuz Mayıs

Detaylı

Burdur İlinde İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Doğum Öncesi Bakımın Değerlendirilmesi

Burdur İlinde İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Doğum Öncesi Bakımın Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:21, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 211 ARAŞTIRMALAR / Researches Burdur İlinde İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Doğum Öncesi Bakımın Değerlendirilmesi Evaluation Of Prenatal Care

Detaylı

Karbonhidrat Metabolizma Bozukluğu Olan Gebeliklerin Maternal ve Perinatal Sonuçları

Karbonhidrat Metabolizma Bozukluğu Olan Gebeliklerin Maternal ve Perinatal Sonuçları Van Tıp Dergisi: 15 (2):44-50, 2008 Karbonhidrat Metabolizma Bozukluğu Olan Gebeliklerin Maternal ve Perinatal Sonuçları Mertihan Kurdoğlu*, Zehra Kurdoğlu**, Aydan Biri*** Özet: Amaç: Sadece 50 gr oral

Detaylı

Asemptomatik Postmenopozal Kadınlarda Transvajinal Patolojileri Değerlendirmedeki Yeri

Asemptomatik Postmenopozal Kadınlarda Transvajinal Patolojileri Değerlendirmedeki Yeri ZKTB KLiNiK ARAŞTIRMA Asemptomatik Postmenopozal Kadınlarda Transvajinal Patolojileri Değerlendirmedeki Yeri Ayşe Nurcan ÜNLÜER¹, Remzi ABALI², Mehmet Aytaç YÜKSEL¹,İlkbal TEMEL¹, Cem ÇELİK², Ahmet Birtan

Detaylı

YENİDOĞANIN FİZİKSEL DOĞUM TRAVMALARI

YENİDOĞANIN FİZİKSEL DOĞUM TRAVMALARI YENİDOĞANIN FİZİKSEL DOĞUM TRAVMALARI (Birth Associated Physical Traumas of the Newborn) Ali Bülbül *, Füsun Okan **, Asiye Nuhoğlu *** Özet Amaç: Fiziksel doğum travması gelişen bebeklerin klinik özellikleri

Detaylı

Dicle Tıp Dergisi 2011; 38 (2): 202-207. Mehmet Sühha Bostancı. Kovancılar Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Elazığ, Türkiye

Dicle Tıp Dergisi 2011; 38 (2): 202-207. Mehmet Sühha Bostancı. Kovancılar Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Elazığ, Türkiye Dicle Tıp Dergisi 2011; 38 (2): 202-207 202 Dicle Medical Journal M. S. Bostancı. Doğu Anadolu Bölgesi nde kontrasepsiyon doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.02.0015 yöntemleri ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 2000-2004 yıllarında gerçekleşen 6727

Detaylı

(UZMANLIK TEZİ) Dr. Barış YOLCU. Yönlendiren: Klinik Şefi Op. Dr. Yavuz CEYLAN

(UZMANLIK TEZİ) Dr. Barış YOLCU. Yönlendiren: Klinik Şefi Op. Dr. Yavuz CEYLAN T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Klinik Şefi: Op. Dr. Yavuz CEYLAN POPÜLASYONUMUZA AİT FETAL BİYOMETRİK

Detaylı

Obezitenin Term Gebelerde Maternal ve Fetal Sonuçlara Etkisi: Bir Olgu Kontrol Çalışması

Obezitenin Term Gebelerde Maternal ve Fetal Sonuçlara Etkisi: Bir Olgu Kontrol Çalışması doi:10.5222/iksst.2015.073 Araştırma itenin Term Gebelerde Maternal ve Fetal Sonuçlara Etkisi: Bir Olgu Kontrol Çalışması The Effect of Obesity on Maternal and Fetal Outcomes in Term Pregnant Women: A

Detaylı

Gebelikteki aneminin doğum şekli ve yeni doğan üzerine etkileri

Gebelikteki aneminin doğum şekli ve yeni doğan üzerine etkileri 138 Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 138-143 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0388 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Gebelikteki aneminin doğum şekli ve yeni doğan üzerine etkileri

Detaylı

Preeklamptik ve Normal Gebelerde Fetal Umbilikal Arter ve Orta Serebral Arter Doppler Bulgularının Kötü Perinatal Sonucu Belirlemedeki Önemi

Preeklamptik ve Normal Gebelerde Fetal Umbilikal Arter ve Orta Serebral Arter Doppler Bulgularının Kötü Perinatal Sonucu Belirlemedeki Önemi Perinatoloji Dergisi Cilt:6, Sayı :i i/eylül Aralık J O'JS 49 Preeklamptik ve Normal Gebelerde Fetal Umbilikal Arter ve Orta Serebral Arter Doppler Bulgularının Kötü Perinatal Sonucu Belirlemedeki Önemi

Detaylı

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Haşim BOYACI*, Füsun YILDIZ*, İlknur BAŞYİĞİT*, Ayşe PALA* * Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, KOCAELİ ÖZET

Detaylı

Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif Vaka-Kontrol Çal flmas

Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif Vaka-Kontrol Çal flmas ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif

Detaylı

Preterm erken membran rüptürü olgularında yenidoğan hastalık ve ölüm oranı sonuçları

Preterm erken membran rüptürü olgularında yenidoğan hastalık ve ölüm oranı sonuçları 296 Özgün Araştırma Original Article DO I: 10.4274/tpa.46.1394 Preterm erken membran rüptürü olgularında yenidoğan hastalık ve ölüm oranı sonuçları Neonatal morbidity and mortality results in preterm premature

Detaylı

Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri

Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008; 51: 1-14 Orijinal Makale Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri Olcay Neyzi 1, Hülya Günöz 2,

Detaylı

Gestasyonel Diabetes Mellitus Tanı ve Tedavisi

Gestasyonel Diabetes Mellitus Tanı ve Tedavisi Derleme Gestasyonel Diabetes Mellitus Tanı ve Tedavisi Feridun KARAKURT 1, Ayşe ÇARLIOĞLU 1, Benan KASAPOĞLU 2, İlknur İnegöl GÜMÜŞ 3 1 Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı, ANKARA

Detaylı

Yenidoğan ünitesine indirekt hiperbilirubinemi nedeniyle yatan bebeklerin klinik ve laboratuvar özellikleri ve ilişkili risk faktörleri

Yenidoğan ünitesine indirekt hiperbilirubinemi nedeniyle yatan bebeklerin klinik ve laboratuvar özellikleri ve ilişkili risk faktörleri 38 JCEI / İ. Tan ve ark. Yenidoğanlarda hiperbilirubinemi 2012; 3 (1): 38-43 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0108 RESEARCH ARTICLE Yenidoğan ünitesine

Detaylı

Uçüncü Trimesterdeki Riskli Gebelerin Değerlendirilmesinde Fetal Renal Arter Doppler Ultrasonografinin Yeri

Uçüncü Trimesterdeki Riskli Gebelerin Değerlendirilmesinde Fetal Renal Arter Doppler Ultrasonografinin Yeri Istanbul Tıp Dergisi 2005:3;17-21 Uçüncü Trimesterdeki Riskli Gebelerin Değerlendirilmesinde Fetal Renal Arter Doppler Ultrasonografinin Yeri Dr. Ayşe UYAR (1), Dr. Remzi ABALI (1), Dr. SinemALBAYRAK (2),

Detaylı

Adölesan gebeliklerin sonuçları

Adölesan gebeliklerin sonuçları doi:10.5222/j.goztepetrh.2012.006 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526X Jinekoloji Adölesan gebeliklerin sonuçları Cüneyt Eftal TANER (*), Demet AYDOĞAN KIRMIZI (*), Aslı İRİŞ (*), Ömer BAŞOĞUL (*) ÖZET Amaç:

Detaylı

Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil

Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil ZKTB Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil Obstetrik ve Jinekoloji, Pediatri, Pediatrik Cerrahi Klinikleri Clinics of Obstetrics and Gynecology, Pediatrics, Pediatric Surgery Editör

Detaylı

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 Anne Ölümlerini Önlemede Doğum ve Acil Obstetrik Vakaya Yaklaşım Sempozyum Kitabı Anne Ölümlerini Önlemede

Detaylı

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ NEŞE KARAKAŞ

Detaylı

Emin Özkaya, Soner Sazak, Ahmet Güzelçicek, Nedim Samancı

Emin Özkaya, Soner Sazak, Ahmet Güzelçicek, Nedim Samancı Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical E. Özkaya Journal ve ark. Farklı beslenme modellerinin büyümeye etkisi Cilt / Vol 37, No 4, 339-345 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Farklı beslenme modellerinin hayatın

Detaylı

Kadın Sağlık Çalışanlarının Doğurganlık Özellikleri, Gebelik ve Doğum Sonu Dönemdeki Çalışma Koşulları*

Kadın Sağlık Çalışanlarının Doğurganlık Özellikleri, Gebelik ve Doğum Sonu Dönemdeki Çalışma Koşulları* Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 6: 39-44 / Mayıs 2005 Afyon Kocatepe Üniversitesi Kadın Sağlık Çalışanlarının Doğurganlık Özellikleri, Gebelik ve Doğum Sonu Dönemdeki Çalışma Koşulları*

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 1986-1992 Yılları Arasındaki Perinatal Mortalite Oranları ve Nedenleri

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 1986-1992 Yılları Arasındaki Perinatal Mortalite Oranları ve Nedenleri Perinatoloji Dergisi 2:101-107,1994 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 1986-1992 Yılları Arasındaki Perinatal Mortalite Oranları ve Nedenleri Rıza MAD AZLİ, Gabus GÜLÇEŞME,

Detaylı

Kontrollü Ovulasyon İndüksiyonu ve İntrauterin İnseminasyon Tedavisi Alan İnfertil Hastalarda Gebelik Oranlarını Etkileyen Faktörler

Kontrollü Ovulasyon İndüksiyonu ve İntrauterin İnseminasyon Tedavisi Alan İnfertil Hastalarda Gebelik Oranlarını Etkileyen Faktörler doi:10.5222/iksst.2015.001 Araştırma Kontrollü Ovulasyon İndüksiyonu ve İntrauterin İnseminasyon Tedavisi Alan İnfertil Hastalarda Gebelik Oranlarını Etkileyen Faktörler Prognostic Factors on Pregnancy

Detaylı

İLK MAMOGRAFİ YAŞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

İLK MAMOGRAFİ YAŞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER RESEARCH ARTICLE/ARAŞTIRMA YAZISI İLK MAMOGRAFİ YAŞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER Esin Dinçel 1, Kemal Kısmet 2, Serap Erel 2, Didem Sunay 3, Mefaret Şahin 2, Volkan Taşova 2, Mehmet Ali Akkuş 2 1 Nevşehir Devlet

Detaylı

Gebelik Takibinde Güncel Yaklaşımlar New Aspects of the Routine Prenatal Care

Gebelik Takibinde Güncel Yaklaşımlar New Aspects of the Routine Prenatal Care New Aspects of the Routine Prenatal Care Uzm. Dr. Tonguç ARSLAN, Doç. Dr. Alin BAŞGÜL YİĞİTER İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı

Detaylı

ABORTUSUN ÖNGÖRÜSÜNDE ULTRASONOGRAF K VE DEMOGRAF K BEL RTEÇLER

ABORTUSUN ÖNGÖRÜSÜNDE ULTRASONOGRAF K VE DEMOGRAF K BEL RTEÇLER 2007; Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa: 20-27 ABORTUSUN ÖNGÖRÜSÜNDE ULTRASONOGRAF K VE DEMOGRAF K BEL RTEÇLER Hasan BULUT, Kemal GÜNGÖRDÜK, Melek BÜYÜKKINACI, H. Cemal ARK stanbul Bakırköy Kadın Do um ve Çocuk Hastalıkları

Detaylı