T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U BÜLTEN HAZ RAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U BÜLTEN HAZ RAN 2 0 0 5 46"

Transkript

1 TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN HAZ RAN

2 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk 46 HAZ RAN 2005 Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl letiflim Dan flman Feyza Okan Haber Merkezi Ayflen Özgentafl nci Songör Ali Özdemir (Foto raf) Grafik Tasar m ve Uygulama Aytaç Kaya Bask Aydo du Ofset AYDA B R YAYIMLANIR (Eylül hariç) Adres: Atatürk Bulvar /No: 221 Kavakl dere/ankara Tel: (1744) Fax: web:

3

4 Ortaö retim Ö rencileri Aras Araflt rma Projeleri Final Bilim Adam Yetifltirme Grubu (BAYG) taraf ndan, bilgisayar, biyoloji, fizik, kimya, matematik ve yer bilimi dallar nda düzenlenen Ortaö retim Ö rencileri Aras Araflt rma Projeleri Final Yar flmas sonuçland. ANLA AN gençlerin yarat c ve yararl iflleri ile büyük ve güçlü bir Türkiye nin yarat - laca n söyledi. ö rencinin kat l m n sa lamak amac yla, bu y l yar flma program nda yeni düzenlemelere gidildi. Daha önce TÜB TAK n Ankara daki merkezinde yap lan yar flma, Milli Bilim Adam Yetifltirme Grubu (BAYG) taraf ndan, bilgisayar, biyoloji, fizik, kimya, matematik ve yer bilimi dallar nda düzenlenen Ortaö retim Ö rencileri Aras Araflt rma Projeleri Final Yar flmas sonuçland. Her dal için ayr oluflturulan jüri üyeleri taraf ndan de erlendirilen ve ödüle lay k görülen projeleri gerçeklefltiren ö renciler 31 Milli E itim Bakan Doç. Dr. Hüseyin ÇE- L K de konuflmas nda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemifl flekilde TÜB - TAK' n araflt rma bütçesinin 40 kat art r ld - n ve 450 trilyon Türk Liras 'n n TÜB - TAK'a tahsis edildi ini söyledi. ÇEL K sözlerine flöyle devam etti: Üniversiteler, bünyesinde Ar-Ge bulunan özel sektör, di er araflt rma kurumlar Türkiye'nin programa yapt katk lar n ötesinde çal flmalarda bulunmal d r. AB üyelerinden partnerler bularak onlarla projeler haz rlamal E itim Bakanl ile yap lan iflbirli i sonucunda sekiz bölge merkezine (Adana, Ankara, Antalya, Diyarbak r, Erzurum, stanbul, zmir, Tokat) yay ld. Bu düzenleme ile, geçti imiz y l 528 proje baflvurusu yap lm flken, 2005 y l nda bu say 744 e ç kt. Bölge merkezlerinde yap lan, üniversite rektörlerinin izniyle ve TÜB TAK onay ile bölge koordinatörü olan ö retim üyeleri tafa ndan yönetilen yar flman n ilk etab nda 314 proje yar finale kald. Bu projelerden 77 si finale kalarak Ankara ya davet edildi. May s günü TÜB TAK Feza Gürsey Salonu nda düzenlenen törende ödüllerini ald. Ödül törenine, TÜB TAK BAYG Dan flman Prof. Dr. Mustafa TAN, TÜB TAK Baflkan Yard mc s Prof. Dr. Ömer ANLA AN, Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Prof. Dr. Ziya GÜVENÇ, Çukurova ve okyanus kadar büyük olan 17.5 mil- yar avroluk bu kaynaktan bizim de maksimum düzeyde yararlanmam z temin etmeliyiz. Biz bugün AB'nin araflt rma fonunu finanse eden konumday z. Bu paran n birkaç kat yla geri dönmesi gerekiyor.'' Türkiye'nin sundu u projelerin büyük k sm n n esastan de il, usulden reddedildi ini Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Prof. Dr. Tuncay YILMAZ, Talim Terbiye Final yar fl na kat lan ö renciler, 26 May s günü An tkabir i ziyaret etti. Ziyaretin kaydeden ÇEL K, bu eksikli in k sa sürede Kurulu Baflkan Prof. Dr. Ziya SELÇUK, Milli E itim Bakanl Müsteflar Yard mc s telafi edilmesi gerekti ini söyledi. ard ndan TÜB TAK ta ö renciler için bir Mehmet TEMEL ve Milli E itim Bakan Doç. akflam yeme i düzenlendi May s E itimde özendirme, teflvik etme ve mükafatland rman n, cezaland rma ve tehdit et- Dr. Hüseyin ÇEL K in yan s ra çok say da günlerinde Alt npark Feza Gürsey Bilim davetli ve bas n mensubu kat ld. Merkezi nde sergilenen projeler yo un ilgi gördü. meden daha önemli pedagojik unsurlar oldu unu ifade eden ÇEL K, ikinci sayd klar n n e itimde kesinlikle yeri olmamas ge- Törenin aç l fl konuflmas n yapan Prof. TAN, yar flma hakk nda bilgi verdi. Büyük 49 il ve KKTC den 207 okulun 528 projeyle baflvurdu u yar flmada, Bilgisayar rekti ini vurgulad. icatlar n basit, ufak tefek çal flmalar sonucu ortaya ç kt n belirten Prof. TAN ö rencilere dal nda 6, Biyoloji dal nda 10, Fizik da- hitaben Çal flmalar n z sürdürün, hel nda 9, Kimya dal nda 15, Matematik Mezun oldu u Van Alparslan Ö retmen Lisesi'nden ö rencilerin de ödüle lay k görüldü ünü vesinizi k rmay n. Bizler de TÜB TAK olarak dal nda 7, Mühendislik dal nda 7 ve Yer destek verece iz'' dedi. Prof. Dr. Mustafa TAN n ard ndan söz alan TÜB TAK Baflkan Yard mc s Prof. Dr. Ömer kaydeden ÇEL K, bundan mutluvesinizi luk duydu unu söyledi. Etkinli i yurt geneline yaymak ve daha çok Bilimleri dal nda 8 olmak üzere 62 proje sergilendi. Yar flma sonunda dereceye giren projeler flöyle s ralan yor: 4

5 Yar flmas Sonuçland TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YILI ORTAÖ RET M Ö RENC LER ARASI ARAfiTIRMA PROJELER YARIfiMASI F NAL SERG LENEN B LG SAYAR PROJELER N DERECELER SIRA NO Ö RENC N N ADI SOYADI OKULU PROJEN N ADI DALI B R NC L K ÖDÜLLER KAM L OKAY HAKAN MERTCAN SERDAR KARATEK N B LKAN ERKMEN NERM N DAMLA HAT PO LU ZM R MALTEPE ASKER L SES STANBUL L SES ANKARA ATATÜRK ANADOLU L SES KATI KÜLTÜR FERMANTASYONU LE ASPERG LLUS PARAS T CUS TEM' DEN PROTE- AZ ÜRET M VE KIL G DERME filem NDE KULLANILMASI fii IN HAREKETL ORTAMDAK YAYILIMINI NCELEMEYE YÖNEL K YEN YÖNTEMLER OYUNLARLA K MYA E T M 4 GÜLCE fiah N ANKARA ÖZEL YÜCE FEN L SES STEN LD NDE GAZ ELDE ETMEYE YARAYAN C HAZ 5 EREN BÖLÜKBAfiI ANKARA FEN L SES BAZI CEB RSEL Efi TS ZL KLER N GEOMETR K SPATLARI ÜZER NE 6 YAPRAK SERV CEM L BAK KIYAK ANKARA ATATÜRK ANADOLU L SES PASLANARAK YIKILAN B NALARA SON B YOLOJ F Z K K MYA K MYA MATEMAT K YERB L M K NC L K ÖDÜLLER ÜÇÜNCÜK ÖDÜLLER TEfiV K ÖDÜLLER HÜSEY N ALP GÜRKAN STANBUL GALATASARAY L SES SOLO ÇALGI TANIMA MURAT ÖZTÜRK N L YALÇINKAYA NECLA ÖZGÜRLER ZM R FEN L SES MAN SA ÖZEL DORUK FEN L SES MANTIKSAL FONKS YONLARI SADELEfiT RMEK Ç N YEN B R YÖNTEM KROM ( VI)' NIN TOPRAK SOLUCANI ( OCTODR LUS TRANSPADANUS) ÜZER NDEK S TOTOKS K, ANATOM K VE NÖROTOKS K ETK LER N N NCELENEREK, TOPRAK SOLUCANLARININ A IR METAL TAY N NDE B YOMARKER OLARAK KULLANILDIKLARI TEST YÖNTEMLER N N BAS TLEfiT R LMES 4 KENAN AHISKA ANKARA ÇA RIBEY ANADOLU L SES SU DÖNGÜLÜ CPU SO UTMA S STEM 5 FAT H fi MfiEK ZM R FEN L SES GÖRME ÖZÜRLÜLER Ç N ULTRASON K ALGILAYICILI SES VE T TREfi M UYARICILI BEYAZ BASTON 6 GÜÇHAN YAPAR ANKARA ATATÜRK L SES ORGAN K YAKIT ASLINUR ARSLAN BEGÜM KAYALAR ONUR ÇAM AYTAÇ KURULTAY AYNUR TAfiKAN GÜLSEREN TOPÇUO LU EMRE VAROL VEL MEL H B LEN ÜSAME ÇET NKAYA AHMET SAKLICA GÖKHAN ÇEV K TÜRKER ACARTÜRK EZG CÖMERT AYÇA ALTIPARMAK ORHAN ERTU RUL GÜÇLÜ M. UTKU DAVULCU MERS N ÖZEL YILDIRIM HAN FEN L SES MAN SA TURGUTLU HAL L KALE FEN L SES KOCAEL TEV NANÇ TÜRKEfi ÖZEL L SES ANKARA ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES ZM R ÖZEL YAMANLAR L SES TEK RDA FEN L SES ADANA FEN L SES KROM fileme VE ZENG NLEfiT RME TES S ATIK SUYUNUN KROM- DAN ARITILMASI VE AKARSU KAL TES N N YÜKSELT LMES BÖLÜNEB LME KURALLARI ÜZER NE BAZI FORMÜL ZE B LG LER D LDERES TABAN SED MENTLER N N NCELENMES VE A IR METAL HAR TASININ ÇIKARILMASI GENET K YÖNTEMLER YARDIMIYLA MET N fi FRELEME YISM NATÖR Ç MEKAN DUVARLARINDA YAfiAYAN KÜF MANTARLARINA KARfiI, K MYASALLARA ALTERNAT F DO AL DEZENFEKS YON MADDEN N TESP T GÜVENL KONUT PROJES 5 STANBUL KULEL ASKER L SES SÜPER LETKEN GAUSSMETRE 6 RUD RUBEN MAÇA STANBUL ULUS ÖZEL MUSEV L SES HER TÜRLÜ GAZ ZEH RLENMES N ÖNLEYEN MULT -SENSÖRLÜ H PER VENT LASYON S STEM AL KARAKAYA ISPARTA ÖZEL ALTINBAfiAK BEDR 7 MUSTAFA MUTLU AYHAN L SES ARDIfiIK SAYILARIN TOPLAMLARINA FARKLI B R YAKLAfiIM MEHMET CAN HANÇAR STANBUL FMV ÖZEL AYAZA A 8 GÜNÇE SAYGI IfiIK L SES B R ÜÇGEN N B R NC PEDAL ÜÇGEN N N KEND S NE BENZERL 9 MEL KE HAZAL CAN ZM R FEN L SES POZ T F TAM SAYILARIN BASAMAKLARI TOPLAMI VOLKAN ÖZ CÜNEYT TIRNAVA BERC S MGE UÇAR AHMET ATILGAN YUNUS EMRE GENÇ EMRE ÜSTSOY ENG N SERKAN SOLMAZO LU ESRA TAfi SERDAR DO AN FIRAT DADAfi U UR AKM RZA HASAN ÖZTÜRK EM R UZUN RIZA fi MfiEK ABDULLAH BAYAT ONUR PARLAK DURSUN RGE H. MERVE HANCI YA IZ ALP AKSOY STANBUL KULEL ASKER L SES TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL L SES ISPARTA ÖZEL ALTINBAfiAK BEDR AYHAN L SES ZM R FEN L SES VAN MEHMET AK F ERSOY L SES STANBUL ÖZEL DARÜfifiAFAKA L SES ZM R ÖZEL YAMANLAR L SES VAN ALPASLAN ANADOLU Ö RETMEN L SES ZM R MALTEPE ASKER L SES ZM R ÖZEL FAT H FEN L SES STANBULDA OLMASI BEKLENEN DEPREMDE KÜÇÜKSU VAD S N N ÖZELL NDE OLAN ZEM NLER DEN ZE AKACAK? MESOBUTUS G PBOSUS (MAN SA AKREB ) ZEH R NDEN DO AL B R ANT -H PERTANS F PEPT OL ELDES BAZI DO AL ORMAN A ACI TÜRLER M Z N F DANLARINDA KURAKLIK VE DÜfiÜK SICAKLIK STRESLER NE DAYANIKLILIK ANAL ZLER B R NC L ÜRET MDE ENERJ YE DÖNÜfiEB LEN KARBON M KTARININ HESAPLANMASINDA ALTERNAT F B R YÖNTEM AKILLI B TK SULAMA S STEM MAGNETO-STRES N AKUST K ETK S ÜZER NE B R ÇALIfiMA OSO ( OTOMAT K SAYAÇ OKUMA) ÇOK AMAÇLI ELEKTRON K GÜVENL K S STEM HAVUZ SUYUNUN ELEKTROK MYASAL YÖNTEMLER LE ARITILMASI F Z KSEL ADSORPS YON VE EKSTRAKS YON YÖNTEMLER YLE FENOL VE ANT OKS DANLARINDAN ARITILMIfi KARASUYUN B TK YET fit RMEYE UYGUN OPT MUM TOPRAK KOfiULLARININ BEL RLENMES B LG SAYAR B LG SAYAR B YOLOJ F Z K F Z K K MYA K MYA MATEMAT K YERB L M B LG SAYAR B LG SAYAR B YOLOJ F Z K F Z K K MYA MATEMAT K MATEMAT K MATEMAT K YERB L M B YOLOJ B YOLOJ B YOLOJ B YOLOJ F Z K F Z K F Z K K MYA K MYA 10 SMA L ÜNAL OSMAN YE ENDÜSTR MESLEK L SES DEPREM ANINDA OTOMAT K ELEKTR K KES C. YERB L M AYfiE DO AN/ KÜBRA ÇEL K ASLINUR ARSLAN/BEGÜM KAYALAR ÖZEL SA LIK ÖDÜLÜ GENET K YAPISI DE fit R LM fi MISIR UNUNUN ARTEM A SAL NALARIN (TUZLU STANBUL FAT H fiehrem N L SES SU KAR DES ) PROTE N M KTARI VE ÖLÜM ORANINA OLAN ETK S MERS N ÖZEL YILDIRIM HAN FEN L SES ÖZEL ÇEVRE ÖDÜLÜ KROM fileme VE ZENG NLEfiT RME TES S ATIK SUYUNUN KROMDAN ARITILMASI VE AKARSU KAL TES N N YÜKSELT LMES B YOLOJ K MYA 5

6 FP ACC-SSA-2 Projelerine liflkin Toplant Yap ld FP ACC-SSA-2 ça r s kapsam nda Avrupa Birli i (AB) Komisyonu'ndan destek almaya hak kazanm fl olan 11 projenin bafllat lmas na iliflkin aç l fl toplant s, 6 Haziran günü TÜB TAK Mustafa nan Konferans Salonu nda yap ld. TÜB TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi in aç l fl konuflmas n yapt toplant da, projelerin yönetimi ve mali detaylar ele al nd. AB Komisyonu Araflt rma Genel Müdürlü ü Uluslararas liflkiler Birimi Direktörü Louis BELLEMIN, FP ACC- SSA-2 ça r s projelerinin teknik sorumlusu Virginia ENACHE ile mali sorumlusu Reginald SOENEN in yan s ra, destek almaya hak kazanm fl olan 11 proje sahibi/araflt rma merkezi temsilcileri de toplant da haz r bulundu. Avrupa Birli i (AB) Alt nc Çerçeve Program (6.ÇP) kapsam nda 2004 y l bafl na kadar yay mlanan proje teklif ça r lar na yap - lan baflvurularda Türkiye, Bulgaristan ve Romanya dan kat l mc lar n oran, Avrupa Komisyonu nun beklentilerinden afla da gerçekleflmiflti. Yap lan de erlendirmelerde, bu ülkelerin ulusal Ar-Ge kapasitelerinin yeni 6. ÇP projelerinin gerektirdi i iddial hedeflere ulaflmakta di er ülkelerden geride kald, oluflturulan proje konsorsiyumlar - na katk yapabilecek düzeye ulaflmalar için desteklenmeleri gere i ortaya ç km flt. AB Komisyonu 15 Haziran 2004 tarihinde yay mlad FP ACC-SSA-2 ça r - s yla, bu ülkelerdeki araflt rma merkezlerine toplam tutar nda bir kaynak aktararak yukar daki amaca hizmet etmeyi hedeflemiflti. AB Komisyonu, bu ça r ile, 6. ÇP kapsam nda yer alan yedi tematik alan n her biri için, aday ülkelerdeki gelecek vaadeden ulusal araflt rma merkezlerinin en iyisini seçmeyi hedeflemiflti. Seçilen bu merkezlerin, AB üye ve aday ülkelerindeki di er merkezler ile iflbirli i yapmas, eleman dolafl m /e itimi, konferans, çal fltay v.b etkinliklerin düzenlenmesi ile insan kaynaklar ve ekipman iyilefltirilmesi ve/veya yenilenmesi amac yla maddi olarak desteklenmesi planlanm flt. 19 Ekim 2004 tarihinde kapanan ça r kapsam nda, Türkiye den baflvuran 138 araflt rma merkezinden 27 tanesi baraj puan n geçerek baflar l bulunmufl, bunlardan 16 tanesi bütçe yetersizli i nedeniyle AB Komisyonu taraf ndan desteklenememifl, 11 tanesi ise 8.12 milyon toplam bütçeyle AB Komisyonu ndan destek almaya hak kazanm flt. Bu ça r da, AB Komisyonunca desteklenen Türk araflt rma merkezleri, Bulgaristan ve Romanya araflt rma merkezlerine göre gerek bütçe gerek say olarak daha baflar l oldular. Baraj puan n geçerek baflar l olan, ancak bütçe yeterizli i nedeniyle AB Komisyonundan destek alamayan 16 Türk araflt rma merkezine, yaklafl k 5,7 milyon Avro ile TÜB TAK n destek olmas, TÜB - TAK Bilim Kurulu'nda kararlaflt r ld. BTYK Kararlar Bilim ve Teknoloji Politikalar Uygulama Plan (BTP-UP) ( ) Onayland Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) 10 Mart 2005 tarihinde yap lan 11. Toplant s nda, bir önceki toplant s nda al nan karar gere i haz rlanan Bilim ve Teknoloji Politikalar Uygulama Plan n (BTP-UP) ( ) onaylad. Planda öngörülen eylem alanlar nda görevli tüm kurulufllar n TÜB TAK ile yak n iflbirli i içinde çal flmalar n planlamalar ve yürütmeleri karara ba lanarak, plan n uygulanmas n izleme ve koordine etmek görevi de TÜB TAK a verildi. Türkiye yi uluslararas standartlar n üzerine ç karmay hedefleyen bilim ve teknoloji (BT) at l m n n temel eylem belgesi olma özelli i tafl yan BTP-UP, ulusal bilim ve teknoloji stratejisinin uygulanmas nda, ifle ortak olan tüm BT ve Ar-Ge aktörlerinden oluflan Türkiye Araflt rma Alan (TARAL) ekseninde y llar aras nda yap lmas gereken bafll ca eylemleri belirliyor. Plan n kapsam n oluflturan 7 ana stratejik eylem alan flöyle: n Bilim ve teknoloji fark ndal n n ve kültürünün gelifltirilmesi n Bilim insan yetifltirilmesi ve gelifltirilmesi n Sonuç odakl ve kaliteli araflt rmalar n desteklenmesi n Ulusal bilim ve teknoloji yönetiminin etkinlefltirilmesi n Özel sektörün bilim ve teknoloji performans n n güçlendirilmesi n Araflt rma ortam n n ve altyap s n n gelifltirilmesi n Ulusal ve uluslararas ba lant lar n etkinlefltirilmesi TÜB TAK Bilim ve Teknoloji Politikalar Daire Baflkanl n n web sayfas ndan (http://www.tubitak.gov.tr/btpd) tamam na eriflilebilecek plan n uygulamas - n n izlenmesi ve koordinasyonu ile ilgili haz rl k çal flmalar na devam ediliyor. 6

7 1. Uluslararas G da ve Beslenme Kongresi Düzenleniyor ARB S e Son ki Ayda 5300 Üzerinde Yeni Onayl Kay t Yap ld Marmara Araflt rma Merkezi (MAM) G da Bilimi ve Teknolojisi Araflt rma Enstitüsü taraf ndan, Haziran 2005 tarihlerinde, stanbul Askeri Müze Kültür Sitesi nde Tarladan Sofraya G da Zincirinde G da Kalitesi ve Güvenli i konulu bir Uluslararas G da ve Beslenme Kongresi düzenleniyor. Avrupa Birli i nin öncelikli alanlar ndan biri olan, G da Kalitesi ve Güvenli i konusunun ele al - naca kongreye, AB Komisyonu Biyoteknoloji, Tar m ve G da Araflt rmalar Direktörü Dr. Christian PATTERMAN n yan s ra baflta Avrupa olmak üzere yurtiçi ve yurtd fl nda bulunan üniversiteler, araflt rma merkezleri, sanayi ile kamu kurum ve kurulufllar n n temsilcileri kat lacak. Kongrede, G da Zincirinde G da Kalitesi ve Güvenli i konusu çeflitli oturumlarda incelenerek, yap lacak bilimsel sunufllarla uluslararas platformda tart fl lacak ve de erlendirilecek. TÜB TAK Araflt rmac Bilgi Sistemi ne (ARB S) son iki ayda 5300 üzerinde yeni onayl kay t yap ld. Böylece toplam kay t say s ü geçerken günlük oturum say s 4500 ün üzerine ç kt. ARB S, bilim ve teknoloji konular nda, üyelerine de iflik etkinlik duyurular n iletiyor. Sorgulama servisiyle, konusunda uzman araflt rmac lar n nerede oldu unu bulmak ve ulaflmak mümkün oluyor. Bunlar n yan s ra, OECD bilim ve teknoloji göstergelerini de bünyesinde bulunduran ARB S, bu konulardaki politikalar n belirlenmesinde baz al nan bir veri taban. Tüm kesimleri (kamu, üniversite, özel sektör, STK) içeren ARB S verilerinden, Türkiye - deki Ar-Ge insan gücü, Ar-Ge kurulufllar ile ilgili çok çeflitli istatistiklere ulafl labiliyor. ARB S e girilen kay tlar, incelendikten sonra onaylanarak sisteme aktar l yor. ARB S kullan c lar da bilgilerini güncelleyebiliyor. Daha fazla bilgi için: Yeni/Toplam Onayl Üye Say s ARB S Yeni/Toplam Onayl Üye Say s n n Ayl k Da l m Kongre hakk nda ayr nt l bilgi için: Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ay Ekim Kas m Aral k 2005 Ocak fiubat Mart Nisan May s ANVOC Sempozyumu Düzenlendi Marmara Araflt rma Merkezi (MAM) Kimya ve Çevre Enstitüsü (KÇE), Avrupa Birli i 6. Çerçeve Program deste i ile yürütülen ANVOC projesi kapsam nda bir sempozyum düzenledi. Sempozyum kapsam nda uçucu organik bilefliklerin (VOC) ayr flmas, membran sistemler, kar fl k matrisli membranlar, mevcut teknolojiler ve gaz ayr flmas konular ele al nd. "Application of Nanotechnologies for Separation and Recovery of Volatile Organic Compounds from Waste Air Streams- ANVOC (Nanoteknolojiler Uygulayarak At k Baca Gazlar ndan Uçucu Organik Bilefliklerin Ayr flt r lmas ve Geri Kazan m ) projesi 2004 y l Temmuz ay nda bafllam flt. Bir y l süreli proje ile, kimyasal proseslerin bacalar ndan atmosfere b rak lan at k baca gazlar ndan uçucu organik bilefliklerin (VOCs) tutulmas na yönelik nano ölçüde gelifltirilen membranlar ve di er alternatif ay rma teknikleri hakk nda Avrupa Birli i'ne üye ülkelerden aday ülkelere bilgi transferini sa lamak hedefleniyor. Yürütücülü ünü TÜB TAK Marmara Araflt rma Merkezi nin üstlendi i bu projenin ortaklar aras nda Kocaeli Üniversitesi, Hollanda dan University of Twente European Membrane Institute, Bulgaristan dan da University of Chemical Technologies and Metallurgy bulunuyor. 7

8 Milli Parklarda Ekoloji Temelli Çevre E itimi Gerçeklefltirildi: SP L DA I TÜB TAK Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araflt rma Grubu (ÇAYDAG) koordinatörlü ünde üniversiteler ve Orman Bakanl - n n iflbirli iyle bafllat lan Milli Parklarda Ekoloji Temelli Çevre E itimi projesi 25 May s-4 Haziran günleri aras nda Spil Da Milli Park (Manisa) ve çevresinde gerçeklefltirildi. Ço unlu unu izci lideri ö retmenlerin oluflturdu u 30 a yak n kat l mc yla gerçeklefltirilen e itimde, Spil Da Milli Park n n jeolojik ve jeomorfolojik yap s, bitki örtüsü, t bbi bitkileri, yaban hayvanlar ve mitolojik özellikleri incelendi. Program çerçevesinde, bölgenin tarihi ve kültürel geliflimi hakk nda bilgi edinmek amac yla geziler düzenlendi. Bu kapsamda, Manisa n n antik dönemlerden bafllayarak, Saruhanl Beyli i, Osmanl ve Cumhuriyet dönemlerinden günümüze kalan örnekleri görüldü. Kula volkanlar ve tarihi konaklar gezildi. Kufl Cenneti nde kufl gözlemi yap ld. Akhisar Ovas - Beyoba-Sazoba Kumul alan incelenerek, Salihli Jeotermal Alan ve Bozda -Gölcük çevresi ile Sart Harabeleri gezildi. Soma Termik Santral ve at k alanlar n n çevresel etkileri de yerinde görüldü. Etkinlik kapsam nda, ÇAY- DAG dan proje koordinatörü Doç. Dr. Sancar OZANER in baflkanl - nda Demirköprü Baraj -Kula-Selendi volkanik flekilleri ve Badlands arazisinin jeopark olma ve ekoturizm potansiyelinin tart fl ld bir panel ile Da lardan Denizlere Anadolu bafll kl bir dia gösterisi ve Japonya da Çevre Bilincinin Kökleri konulu konferans düzenlendi. 8

9 5. Bulufl fienli i Yap ld TÜB TAK Bilim ve Teknik ile Bilim Çocuk Dergileri taraf ndan, çocuklar ve gençleri bulufl yapmaya teflvik etmek ve bilimsel düflünceye yak nlaflt rmak amac yla düzenlenen Bulufl fienli i nin beflincisi 3 4 Haziran günlerinde TÜB - TAK Merkez Bina Avlusu nda yap ld. fienlikte, Türkiye nin çeflitli yerlerinden seçilen 170 bulufl sergilendi. Bulufllar, iki farkl kategoride düzenlenen yar flma ile de erlendirildi. lk kategoride, engellilerin yaflam n kolaylaflt racak bulufllar, flgüzar Düzenekler Kural m bafll kl ikinci kategoride de, normalde ellerimizi kullanarak bir ya da birkaç aflamada yapt m z bir ifllemi, mekanik düzenek arac l yla en az befl aflamada gerçeklefltiren bulufllar yar flt. ki gün süren flenliklerde buluflçular n yan s ra ziyaretçilerin de ilgisini çekecek etkinlikler düzenlendi. fienli in Bilim Çocuk Dergisi Grubu, ilkö retim düzeyindeki çocuklar, Bilim ve Teknik Dergisi Grubu da ortaö retim ve üstü düzeydeki kat l mc lar kaps yor. 5. Bulufl flenli i nin Bilim ve Teknik Grubu nda birincilik ödülünü kazanan proje olmad. kincilik Ödülü nü Çok Amaçl Vantilatör projesiyle Merve Bolat ve Fatmanur Sa ro lu, Üçüncülük Ödülü de Görme Özürlüler çin Huni projesiyle Koray Cemalio lu ve Hazar Uzman kazand. Bilim Çoçuk Grubu nda ödül kazanan projeler ve sahipleri flöyle: Engellilerin Yaflam n Kolaylaflt ran Bulufllar Kategorisi: S n flar Birincilik Ödülü: Ifl Sese Dönüfltüren Makine Projesi ile Eda Begüm Birol S n flar kincilik Ödülü: Uykusunda Yorgan Düflen Engellilerin Annesine An nda Haber Veren Sistem Projesi ile Deniz Koç S n flar Üçüncülük Ödülü: Hamakmatik Projesi ile Zeynep Bilge lhan S n flar Birincilik Ödülü: Art k Duyuyorum Projesi ile dil fiener S n flar kincilik Ödülü: Yürüme Engelliler çin Çay Tepsisi Projesi ile Gülfem Nur Ak n S n flar Üçüncülük Ödülü: Ayarlanabilen Ask Projesi ile Ülgen Y ld z S n flar Birincilik Ödülü: Kollar Olmayan Engellilere Ziyafet Sofras Projesi ile Kenan Can, S n flar kincilik Ödülü: Acaba Oca m Aç k m? Projesi ile Jane Bulut S n flar Üçüncülük Ödülü: Dufl fiapkas Projesi ile Semih Y lmaz flgüzar Düzenekler Kural m Kategorisi Kahve Haz rlamak Bu Kadar Zor mu? Projesi ile Bilge Ay k ve Ege Özpirinççi Leblebi Atma Makinesi Projesi ile Erkmen Takan Köstebek Projesi ile Tugay Çelikiz Bilim Çocuk Dergisi Ar Günü Düzenledi Bilimi, ilkö retim ça ndan bafllayarak yayg nlaflt rmay amaçlayan Bilim Çocuk Dergisi, May s günlerinde Ankara n n Kazan ilçesindeki Destek Tar msal Üretim flletmeleri ne ait ar - l kta Ar Günü düzenledi. Etkinli e Demetevler Emin Sa lamer ve Dikmen Yenilik lkö retim Okullar ndan 40 ar ö renci kat ld. Ar Günü nün içeri ini oluflturan bilgilendirmeler ve oyunlar, Bilim Çocuk Dergisi ve TÜB TAK Temel Bilimler Araflt rma Grubu ndan (TBAG) balar s uzman Yavuz DARENDEL O LU nun iflbirli- iyle haz rland. Drama yoluyla ar lar n yaflam döngüsünü ö renen ö renciler, gerçek kovanlar ziyaret ederek, bal peteklerindeki larva, pupa ve yumurtalar gözlemlediler. Gözlem kovan nda kraliçe ve iflçi ar lar yak ndan inceleme f rsat bulan ö renciler, e itim sonundaki gözlemlerini resim kâ tlar na aktararak bir resim sergisi düzenlediler. Etkinliklerin ö leden sonraki bölümünde ar c giysisini ve ar c lar n kulland özel aletleri inceleyen ö renciler, ar lar n yararlar n, farkl ar türlerini birbirinden ay rdetmeyi de ö rendiler. 9

10 enstitülerimiz... enstitülerimiz... MAM MARMARA ARAfiTIRMA MERKEZ Marmara Araflt rma Merkezi (MAM) 1972 y l nda kurulmufltur. MAM, 400 kadar araflt rmac personelden oluflan yaklafl k 650 kiflilik kadrosuyla çal flmalar n Gebze deki 7800 dönümlük yerleflkesinde sürdürmektedir. MAM n misyonu; Türkiye nin küresel rekabet gücünün gelifltirilmesine bilim ve teknolojiyi kullanarak katk da bulunmakt r. MAM n vizyonu; uygulamal araflt rmalar alan nda önder bilim ve teknoloji merkezleri içinde yer almakt r. MAM misyonu ve vizyonu gere i sanayi ile yak n iflbirli i yapmak gerekti inin bilincindedir. Bu bilincin bir göstergesi de MAM n yapmakta oldu u, di er devlet kurumlar na örnek olacak kalite çal flmalar d r. MAM n paydafllar için gerçeklefltirdi i proje ve endüstriyel hizmet çal flmalar nda müflteri odakl l k ile kalite en fazla önem verdi i de erlerdir. Bunun bir sonucu olarak MAM n tüm enstitü ve birimleri 2001 y l nda ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini alm flt r. MAM uluslararas geçerlili i olan çal flmalar n 2002 y l nda DAR/ DAP taraf ndan EN ISO/IEC : 2000 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlar n n Yeterlili i çin Genel fiartlar 10

11 enstitülerimiz... enstitülerimiz... standard na göre akredite edilmifl laboratuvarlarda gerçeklefltirmektedir. Toplam Kalite Yönetimi yaklafl - m n benimseyen MAM tüm bu çal flmalar n sonucunda 2003 y l nda, kamu dal nda Ulusal Kalite Baflar Ödülü nü alm flt r. MAM Kalite ve Çevre politikas n, paydafllar n n, flimdiki ve gelecekteki beklenti ve gereksinimlerini zaman nda ve eksiksiz karfl layan, top- ba l kalmay, objektif olmay, n Yerleflkesindeki faaliyetlerinden kaynaklanabilecek çevre kirlenmesini önlemeyi, n Faaliyetlerini yürürlükteki yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uygun flekilde gerçeklefltirmeyi, n Faaliyetleri s ras nda meydana gelebilecek ve çevre sa l n etkileyebilecek kaza vb. olaylar mümkün olan en az düzeye indirecek önlemleri planlay p uygulamay, n Önder olabilmek için teknoloji ve yönetiminde de iflim ve geliflime aç k olmak, n Gizlilik ilkelerine uymak, n Kamu kaynaklar n kullanarak üretece i temel bilgiyi toplumla paylaflmak, n Rekabeti engelleyici durumlara neden olmamak, n Do aya sayg l olmak, n Kiflisel haklara sayg l olmak ve geliflime olanak sa lamak, lam kalite yönetim sisteminin gerekliliklerini yerine getiren çevre dostu fi MÜKEMMEL YET MER- KEZ olmak için; n Performans n izleyerek süreksel iyilefltirmelerle geliflmeyi, n Ö renen ve sahip oldu u bilgi birikiminden yararlanan ve yararland ran bir kurum olmay, n Yarat c l a ve de iflime aç k, istikrarl bir çal flma ortam oluflturmay, n Müflterilerinin ve çal flanlar n n memnuniyetini art rmay, n Toplumda olumlu etkiler sa lamay, n Gizlilik ve tarafs zl k ilkelerine n Tüm faaliyetlerinde do al kaynak kullan m n optimum düzeyde tutmay, geri kullan m ve geri dönüflümü desteklemeyi, n Yerleflkesinde bulunan do al çevrenin korunmas ve iyilefltirilmesi faaliyetlerini sürdürmeyi, n Çal flanlar n n, mal ve hizmet ald tedarikçilerinin ve yerleflkesinde bulunan paydafllar n n çevreye karfl duyarl l klar n art rmay taahhüt etmek fleklinde ifade etmektedir. MAM n çal flma prensipleri; n Ar-Ge çal flanlar n n gerektirdi i uzmanl k ile evrensel bilim ahlak ve sorumlulu una sahip olmak, n Teknolojinin çevre zarar na yol açmas na neden olmamakt r. MAM n önemli hedeflerinden biri de özyeterlilik oran n yükselterek, d flar dan destek görmeden, kendi yaratt kaynaklarla kendi çal flmalar n yürütebilme konumunu güçlendirmektir. Bu hedef do rultusunda, özyeterlilik oran n n 2005 y l nda %84 seviyesine ç kar lmas amaçlanmaktad r. MAM, baflkanl k birimleri ve 6 enstitü den oluflmaktad r. Ekim 2004 y l nda gerçekleflen yeni bir yap lanma sonucunda 5 olan enstitü say s 6 ya ç km flt r. Bunlar; n Biliflim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) 11

12 n Temel ve/veya uygulamal araflt rmalardan elde edilmifl sonuçlardan faydal araç, gereç, malzeme, hizmet veya ürün, yöntem, süreç, sistem ve üretim teknikleri oluflturulmas, teknolojik problemlerin çözümlenmesi veya mevcut teknolojilerin daenstitülerimiz... enstitülerimiz... n Enerji Enstitüsü (EE) n G da Enstitüsü (GE) n Kimya ve Çevre Enstitüsü (KÇE) n Malzeme Enstitüsü (ME) n Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü (YDBE) dür. MAM bu alt enstitüsünde bulunan zengin altyap s, modern cihazlar ve laboratuvarlar ile sanayiye yönelik projeleri baflar yla gerçeklefltirmektedir. MAM, baflkanl k birimleri ile idari ifllerini yürütmektedir. fl Gelifltirme, Endüstriyel Hizmetler, Stratejik Planlama Muhasebe, Bütçe ve Raporlama, Sat nalma, Kalite Yönetimi, Yap m flletme, Güvenlik ve Sivil Savunma, nsan Kaynaklar, Bilgi fllem, Kütüphane, dare ve Sosyal fller birimleri enstitülere destek vermektedir. Vazgeçilmez de erleri aras nda da ifade edilen gizlili i koruma ilkesi hem sanayi ile birlikte çal flman n hem de silahl kuvvetlere yönelik projeler gelifltirmenin bir gereklili- idir. Müflteri profiline bak ld nda gelen talepler do rultusunda %80 oran nda kamuya yönelik projeler gerçeklefltirilirken, tan t m ve ifl gelifltirme faaliyetlerinin %90 n n özel sektöre yap ld görülmektedir. Bunun nedeni, MAM n Türkiye nin bat toplumlar na yetiflmesinin ancak sanayimizin kendi teknolojisini gelifltirmesi, böylece rekabet gücünü artt rmas ile mümkün olabilece inin bilincinde olmas d r. MAM n Hizmetleri Bilim adamlar n n oluflturdu u insan gücü, yüksek teknolojisi ve genifl kapsaml hizmet veren, son sistem donan ma sahip laboratuvarlar yla ileri teknoloji dünyas n n öncü kurulufllar ndan olan TÜB TAK MAM, endüstriyel kurulufllar n, savunma kurulufllar n n, üniversitelerin ve kamu kurulufllar n n (yerel yönetimler, valilikler, bakanl klar vb.) daima hizmetindedir. Bu hizmetler endüstriyel projeler (ürün, proses gelifltirme, maliyet düflürme, verimlili i art rma vb.) veya endüstriyel hizmetler (test, analiz, ölçüm, e itim, dan flmanl k) fleklinde yürütülmektedir. Projeler Ulusal kalk nma hedeflerini göz önünde tutarak, ileri ve jenerik teknoloji alanlar nda öncelikle Türk Sanayii nin ihracata yönelik rekabet gücünü art rmaya yönelik araflt rma yapmak, araflt rma sorunlar n ortaya koymak, çözmek ve/veya çözülmesine yard mc olmak ve bu çözümlerin uygulanmas n sa lamak amac yla faaliyetlerini sürdüren MAM bugün kendisini Türk Sanayii nin uluslararas rekabet gücünü ve Türkiye nin ulusal güvenli ini art rmaya yönelik olarak sözleflmeli ve stratejik araflt rmalar yapan uygulamal ve müflteri odakl bir araflt rma merkezi olarak tan mlamaktad r. Bu anlay fl ile faaliyetlerine yön veren MAM da yap lan projelerin kapsamlar ; n Yeni bilgiler üretilmesi ve olaylar n bilimsel yorumlar n n yap lmas için bilimsel esaslara uygun olarak yap lan çal flmalar içeren ve gerçeklefltirilmesi için kendine özgü bir yöntem gelifltirilmesini gerektiren deney veya ölçüm içeren projeler, 12

13 enstitülerimiz... enstitülerimiz... ha da gelifltirilmesine yönelik veya teknoloji transferi ve/veya adaptasyonunu içeren projeler, n Paydafllar n n etkinli ini, verimlili- ini ve uluslararas platformlarda rekabet gücünü art rmaya ve yönetimin gelifltirilmesine yönelik en son bilimsel ve teknik geliflmeleri ilgililere aktarmaya yönelik e itim projeleri, AB 6.ÇP çal flmalar na 2002 y l ndan beri büyük bir önem verilmifl, 120 den fazla ilgi beyan (EoI) yap lm fl, 130 dan fazla proje önerisi verilmifl ve 13 kadar çeflitli kategorilerde proje içinde yer al nm flt r. Endüstriyel Hizmetler Endüstriyel hizmet kapsam nda akredite laboratuvarlar ile test, analiz, ölçüm hizmetleri ile birlikte konusunda uzman personeli ile de sanayicilerimizin ihtiyaç duyduklar e itim, dan flmanl k, hizmetleri de verilmektedir. Pazarlamaya Haz r Ürünler TÜB TAK MAM sanayiye hizmetlerini, altyap s n kullanarak gelifltirdi i Malzeme Enstitüsü ne ait 14 ve G da Enstitüsü ne ait 10 toplam 24 adet sanayicinin kullan m na haz r durumdaki pazarlamaya haz r ürünler ile de sürdürmektedir. Rakamlarla MAM 1990 l y llar n ortas ndan itibaren müflteri odakl çal flma prensibini benimsemifl olan MAM, 2000 li y llarda bu yaklafl m n n etkilerini görmüfltür. Sonuç olarak; n MAM, y lda ortalama 160 projeye imza atmaktad r. MAM, Endüstriyel Ortakl k Program yla (EOP), edindi i bilgi birikimini, zengin ekipman ve laboratuvar altyap s n üniversite, bilim, teknoloji ve sanayi çevreleriyle paylaflmaktad r. MAM, EOP ile; Türk Sanayinin gereksinimlerini ve beklentilerini belirleyerek ileriye dönük çal flmalar n bu gereksinimler ve beklentiler do rultusunda planlamaktad r. EOP un amac, tüm paydafllar n n kat l m ile uzun soluklu Ar-Ge projeleri gerçeklefltirmek ve Türkiye nin rekabet gücünün art r lmas na katk da bulunmakt r. Bu amaçla, sanayi kurulufllar MAM n bir parças haline getirilmekte, sürekli bir iletiflim, bilgilendirme sa lanmakta ve çeflitli indirimler de yap labilmektedir. Proje Gelirlerinin Sektörel Da l m Yürütülen Proje Say lar n Bir teknolojik probleminin çözümüne, kullan lacak teknolojik sistemlerin ya da yöntemin gelifltirilmesine yönelik öneriler sunan veya araflt rma ve gelifltirme projelerine altyap oluflturan yol gösterme çabalar n içeren dan flmanl k projeleri. n MAM n 120 den fazla laboratuvar nda y lda yaklafl k test/analiz gerçeklefltirilmektedir. n MAM n 50 nin üzerinde patentli çal flmas bulunmakta ve bu say her y l ortalama %10 artmaktad r. 13

14 k sa k sa... AB 6. Çerçeve Program Ulusal Koordinasyon Ofisi Taraf ndan Tematik Konferans Düzenlendi Avrupa Birli i 6. Çerçeve Program Ulusal Koordinasyon Ofisi taraf ndan, TR-ACCESS projesi kapsam nda yaflam bilimleri, genom bilim ve sa l k için biyoteknoloji alan nda Tematik Konferans, 15 Nisan 2005 te TÜB TAK Feza Gürsey Salonu nda düzenlendi. Konferansa, Avrupa Birli i Komisyonu yaflam bilimleri alan nda strateji ve politika birimi uzman Luis MIN- GUEZ, AB 6. ÇP Ulusal Koordinatörü Prof. Dr. Faruk AR NÇ in yan s ra, Doç. Dr. Nilay BAfiARAN ve Ahu YÜ- CESOY, Hacettepe Üniversitesi nden Prof. Dr. brahim HAZNEDARO LU, Gaziantep Üniversitesi nden Prof. Dr. Ahmet ARSLAN, TÜB TAK Gen Mühendisli i ve Biyoteknoloji Araflt rma Enstitüsü nden Doç. Dr. Sezen ARAT ile Ege Üniversitesi nden Sabire KA- RACALI konuflmac olarak kat ld lar. Konferansta, AB 6. Çerçeve Program, finansal konular, fikri mülkiyet haklar, 7. Çerçeve Program na haz rl k konular nda bilgi verildi, proje haz rlayanlar n ve de erlendirenlerin deneyim ve birikimleri de aktar ld. Ar-Ge Uzmanl Sertifika Program Devam Ediyor Türkiye Sanayi Sevk ve dare Enstitüsü nün (TÜSS DE) bafllatt Ar-Ge Uzmanl Sertifika Program n n yedincisi, 26 Haziran-2 Temmuz 2005 tarihleri aras nda TÜSS DE tesislerinde düzenlenecek. E itimin sonunda yap lacak bir s navla Ar-Ge çal flmalar nda somut ad mlar atacak yetkinli e eriflen baflar l kat l mc lara "Ar-Ge Uzman " sertifikas verilecek. Program hakk nda daha fazla bilgi için: URL: http//www.tusside.gov.tr/arge.asp Arzu ÇUR - Müflteri liflkileri Sorumlusu Tel: (262) / 2109 Faks: (262) e-posta: 4. Linux ve Özgür Yaz l m fienli i Yap ld Linux Kullan c lar Derne i taraf ndan düzenlenen 4. Linux ve Özgür Yaz l m fienli i, May s günlerinde Ankara Milli Kütüphane de yap ld. Türkiye'deki Linux kullan c lar n n buluflmas n sa layan en büyük etkinlik olan fienlikte 4 gün boyunca, 3 paralel salonda, 50 seminer ve 5 panel yap ld. Ziyaretçiler stand alan nda Linux'u destekleyen kurumlar n yetkilileriyle bire bir görüflme f rsat buldu. TÜB TAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araflt rma Enstitüsü (UEKAE) taraf ndan gelifltirilen Pardus Ulusal flletim Sistemi de etkinlik s ras nda ziyaretçilerden yo un ilgi gördü. 14

15 TÜS AD II. Giriflimcilik Kongresi Yap ld Türk Sanayicileri ve fladamlar Derne i (TÜS AD) taraf ndan düzenlenen II. Giriflimcilik Kongresi 31 May s günü stanbul da yap ld. Türkiye nin istikrarl büyümesini sürdürebilmesi için istihdam n gelifltirilmesi ilkesinden hareketle; giriflimcilik kültürünün yayg nlaflt r lmas na katk sa lamak amac yla düzenlenen Kongre nin aç l fl konuflmalar n TÜ Rektör Yard mc s Prof. Dr. Erkin NASUF ile TÜS AD Yönetim Kurulu Baflkan Ömer SABANCI yapt. Kongreye konuflmac olarak kat lan TÜB TAK Baflkan Vekili Prof. Nüket YET fi, Giriflimcili in Gelifltirilmesine Yönelik Teflvikler konulu konuflmas nda bilime, teknolojiye ve giriflimcili e harcanan kaynaklar n bir masraf olarak de- il, ülkenin gelece ine yap lan bir yat r m olarak görülmesi gerekti- ini vurgulad. Prof. Dr. YET fi in ard ndan söz alan Spirit of Enterprise Group Kurucusu Frederic BEGUIN de Genç Giriflimciler çin Yol Haritas konulu sunumunu gerçeklefltirdi. Kongre kapsam nda Baflar l Giriflimci Olman n S rlar ve Genç Giriflimciler için F rsatlar ve Tehditler bafll kl iki oturum yap ld. Jules VERNE in Güzel Sar Tuna kitab nda, Tuna Nehri boyunca yap lan de iflik bir seyahat, ilginç kifliliklere sahip karakterlerin karfl laflt olaylar, yaflan lan maceralar anlat l yor. Hikaye edilen dönemin de er yarg lar n n elefltirel bir bak fl aç s yla aktar ld kitab smet B RKAN Türkçeye çevirdi. Fiyat 5,50 YTL. Popüler Bilim Kitaplar na Bir Klasik Daha Kat ld Güzel Sar Tuna 15

16 TÜB TAK - Ulusal Metroloji Enstitüsü Karikatür Yar flmas n 2002 n Ölçüm ve Günlük Hayat m z Turan Asan

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA İLKELERİ 1- Bölüm komisyonları bir komisyon başkanı ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon üyeleri komisyon

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

T.C. YÖNET M KURULU TOPLANTI TUTANA I /7

T.C. YÖNET M KURULU TOPLANTI TUTANA I /7 T.C. KOCAEL ÜN VERS TES YÖNET M KURULU TOPLANTI TUTANA I Toplant Tarihi Toplant No 06.05.2010 2010/7 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 06.05.2010 Per embe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer. KOMSUO LU

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu;

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu; TÜB TAK AVRUPA B RL ÇERÇEVE PROGRAMLARI B R M KURULUfi VE ÇALIfiMA ESASLARI (*) Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu esaslar ile, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK) bünyesinde Ankara da kurulan

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org 2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ 24-26 Ekim, 2007 İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ www.tubitak.foodcongress.org De erli Katılımcılar, Gıda zincirindeki gıda kalitesi ve gıda güvenli i (tarladan

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

hak kazandığı takdirde, Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eder.

hak kazandığı takdirde, Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eder. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLAN METNİ Üniversitemiz 2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Anadolu Üniversitesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI A2 BÖLÜMÜ SORULARI Teorik Soru Sayısı: 30 İstenilen Başarı Oranı : % 70 ( 21 Soru ) 1 KONULAR İşe Alım Süreci İşyeri Ziyaretleri Personel İhtiyaç Analizi Meslek

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Dr. Nuh ERDOĞAN Yurt İçi Burslar Müdür V. 31 Mayıs 2013 Boğaziçi Üniversitesi Sunum Planı I. Bölüm II.

Detaylı

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 10-12 Mart 2016 Wyndham Grand Levent Otel İstanbul 2. DUYURU www.cocukortopedi2016.org 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ DAVET De erl Meslekda lar m, 1. Ulusal Çocuk

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı