T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U BÜLTEN HAZ RAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U BÜLTEN HAZ RAN 2 0 0 5 46"

Transkript

1 TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN HAZ RAN

2 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk 46 HAZ RAN 2005 Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl letiflim Dan flman Feyza Okan Haber Merkezi Ayflen Özgentafl nci Songör Ali Özdemir (Foto raf) Grafik Tasar m ve Uygulama Aytaç Kaya Bask Aydo du Ofset AYDA B R YAYIMLANIR (Eylül hariç) Adres: Atatürk Bulvar /No: 221 Kavakl dere/ankara Tel: (1744) Fax: web:

3

4 Ortaö retim Ö rencileri Aras Araflt rma Projeleri Final Bilim Adam Yetifltirme Grubu (BAYG) taraf ndan, bilgisayar, biyoloji, fizik, kimya, matematik ve yer bilimi dallar nda düzenlenen Ortaö retim Ö rencileri Aras Araflt rma Projeleri Final Yar flmas sonuçland. ANLA AN gençlerin yarat c ve yararl iflleri ile büyük ve güçlü bir Türkiye nin yarat - laca n söyledi. ö rencinin kat l m n sa lamak amac yla, bu y l yar flma program nda yeni düzenlemelere gidildi. Daha önce TÜB TAK n Ankara daki merkezinde yap lan yar flma, Milli Bilim Adam Yetifltirme Grubu (BAYG) taraf ndan, bilgisayar, biyoloji, fizik, kimya, matematik ve yer bilimi dallar nda düzenlenen Ortaö retim Ö rencileri Aras Araflt rma Projeleri Final Yar flmas sonuçland. Her dal için ayr oluflturulan jüri üyeleri taraf ndan de erlendirilen ve ödüle lay k görülen projeleri gerçeklefltiren ö renciler 31 Milli E itim Bakan Doç. Dr. Hüseyin ÇE- L K de konuflmas nda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemifl flekilde TÜB - TAK' n araflt rma bütçesinin 40 kat art r ld - n ve 450 trilyon Türk Liras 'n n TÜB - TAK'a tahsis edildi ini söyledi. ÇEL K sözlerine flöyle devam etti: Üniversiteler, bünyesinde Ar-Ge bulunan özel sektör, di er araflt rma kurumlar Türkiye'nin programa yapt katk lar n ötesinde çal flmalarda bulunmal d r. AB üyelerinden partnerler bularak onlarla projeler haz rlamal E itim Bakanl ile yap lan iflbirli i sonucunda sekiz bölge merkezine (Adana, Ankara, Antalya, Diyarbak r, Erzurum, stanbul, zmir, Tokat) yay ld. Bu düzenleme ile, geçti imiz y l 528 proje baflvurusu yap lm flken, 2005 y l nda bu say 744 e ç kt. Bölge merkezlerinde yap lan, üniversite rektörlerinin izniyle ve TÜB TAK onay ile bölge koordinatörü olan ö retim üyeleri tafa ndan yönetilen yar flman n ilk etab nda 314 proje yar finale kald. Bu projelerden 77 si finale kalarak Ankara ya davet edildi. May s günü TÜB TAK Feza Gürsey Salonu nda düzenlenen törende ödüllerini ald. Ödül törenine, TÜB TAK BAYG Dan flman Prof. Dr. Mustafa TAN, TÜB TAK Baflkan Yard mc s Prof. Dr. Ömer ANLA AN, Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Prof. Dr. Ziya GÜVENÇ, Çukurova ve okyanus kadar büyük olan 17.5 mil- yar avroluk bu kaynaktan bizim de maksimum düzeyde yararlanmam z temin etmeliyiz. Biz bugün AB'nin araflt rma fonunu finanse eden konumday z. Bu paran n birkaç kat yla geri dönmesi gerekiyor.'' Türkiye'nin sundu u projelerin büyük k sm n n esastan de il, usulden reddedildi ini Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Prof. Dr. Tuncay YILMAZ, Talim Terbiye Final yar fl na kat lan ö renciler, 26 May s günü An tkabir i ziyaret etti. Ziyaretin kaydeden ÇEL K, bu eksikli in k sa sürede Kurulu Baflkan Prof. Dr. Ziya SELÇUK, Milli E itim Bakanl Müsteflar Yard mc s telafi edilmesi gerekti ini söyledi. ard ndan TÜB TAK ta ö renciler için bir Mehmet TEMEL ve Milli E itim Bakan Doç. akflam yeme i düzenlendi May s E itimde özendirme, teflvik etme ve mükafatland rman n, cezaland rma ve tehdit et- Dr. Hüseyin ÇEL K in yan s ra çok say da günlerinde Alt npark Feza Gürsey Bilim davetli ve bas n mensubu kat ld. Merkezi nde sergilenen projeler yo un ilgi gördü. meden daha önemli pedagojik unsurlar oldu unu ifade eden ÇEL K, ikinci sayd klar n n e itimde kesinlikle yeri olmamas ge- Törenin aç l fl konuflmas n yapan Prof. TAN, yar flma hakk nda bilgi verdi. Büyük 49 il ve KKTC den 207 okulun 528 projeyle baflvurdu u yar flmada, Bilgisayar rekti ini vurgulad. icatlar n basit, ufak tefek çal flmalar sonucu ortaya ç kt n belirten Prof. TAN ö rencilere dal nda 6, Biyoloji dal nda 10, Fizik da- hitaben Çal flmalar n z sürdürün, hel nda 9, Kimya dal nda 15, Matematik Mezun oldu u Van Alparslan Ö retmen Lisesi'nden ö rencilerin de ödüle lay k görüldü ünü vesinizi k rmay n. Bizler de TÜB TAK olarak dal nda 7, Mühendislik dal nda 7 ve Yer destek verece iz'' dedi. Prof. Dr. Mustafa TAN n ard ndan söz alan TÜB TAK Baflkan Yard mc s Prof. Dr. Ömer kaydeden ÇEL K, bundan mutluvesinizi luk duydu unu söyledi. Etkinli i yurt geneline yaymak ve daha çok Bilimleri dal nda 8 olmak üzere 62 proje sergilendi. Yar flma sonunda dereceye giren projeler flöyle s ralan yor: 4

5 Yar flmas Sonuçland TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YILI ORTAÖ RET M Ö RENC LER ARASI ARAfiTIRMA PROJELER YARIfiMASI F NAL SERG LENEN B LG SAYAR PROJELER N DERECELER SIRA NO Ö RENC N N ADI SOYADI OKULU PROJEN N ADI DALI B R NC L K ÖDÜLLER KAM L OKAY HAKAN MERTCAN SERDAR KARATEK N B LKAN ERKMEN NERM N DAMLA HAT PO LU ZM R MALTEPE ASKER L SES STANBUL L SES ANKARA ATATÜRK ANADOLU L SES KATI KÜLTÜR FERMANTASYONU LE ASPERG LLUS PARAS T CUS TEM' DEN PROTE- AZ ÜRET M VE KIL G DERME filem NDE KULLANILMASI fii IN HAREKETL ORTAMDAK YAYILIMINI NCELEMEYE YÖNEL K YEN YÖNTEMLER OYUNLARLA K MYA E T M 4 GÜLCE fiah N ANKARA ÖZEL YÜCE FEN L SES STEN LD NDE GAZ ELDE ETMEYE YARAYAN C HAZ 5 EREN BÖLÜKBAfiI ANKARA FEN L SES BAZI CEB RSEL Efi TS ZL KLER N GEOMETR K SPATLARI ÜZER NE 6 YAPRAK SERV CEM L BAK KIYAK ANKARA ATATÜRK ANADOLU L SES PASLANARAK YIKILAN B NALARA SON B YOLOJ F Z K K MYA K MYA MATEMAT K YERB L M K NC L K ÖDÜLLER ÜÇÜNCÜK ÖDÜLLER TEfiV K ÖDÜLLER HÜSEY N ALP GÜRKAN STANBUL GALATASARAY L SES SOLO ÇALGI TANIMA MURAT ÖZTÜRK N L YALÇINKAYA NECLA ÖZGÜRLER ZM R FEN L SES MAN SA ÖZEL DORUK FEN L SES MANTIKSAL FONKS YONLARI SADELEfiT RMEK Ç N YEN B R YÖNTEM KROM ( VI)' NIN TOPRAK SOLUCANI ( OCTODR LUS TRANSPADANUS) ÜZER NDEK S TOTOKS K, ANATOM K VE NÖROTOKS K ETK LER N N NCELENEREK, TOPRAK SOLUCANLARININ A IR METAL TAY N NDE B YOMARKER OLARAK KULLANILDIKLARI TEST YÖNTEMLER N N BAS TLEfiT R LMES 4 KENAN AHISKA ANKARA ÇA RIBEY ANADOLU L SES SU DÖNGÜLÜ CPU SO UTMA S STEM 5 FAT H fi MfiEK ZM R FEN L SES GÖRME ÖZÜRLÜLER Ç N ULTRASON K ALGILAYICILI SES VE T TREfi M UYARICILI BEYAZ BASTON 6 GÜÇHAN YAPAR ANKARA ATATÜRK L SES ORGAN K YAKIT ASLINUR ARSLAN BEGÜM KAYALAR ONUR ÇAM AYTAÇ KURULTAY AYNUR TAfiKAN GÜLSEREN TOPÇUO LU EMRE VAROL VEL MEL H B LEN ÜSAME ÇET NKAYA AHMET SAKLICA GÖKHAN ÇEV K TÜRKER ACARTÜRK EZG CÖMERT AYÇA ALTIPARMAK ORHAN ERTU RUL GÜÇLÜ M. UTKU DAVULCU MERS N ÖZEL YILDIRIM HAN FEN L SES MAN SA TURGUTLU HAL L KALE FEN L SES KOCAEL TEV NANÇ TÜRKEfi ÖZEL L SES ANKARA ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES ZM R ÖZEL YAMANLAR L SES TEK RDA FEN L SES ADANA FEN L SES KROM fileme VE ZENG NLEfiT RME TES S ATIK SUYUNUN KROM- DAN ARITILMASI VE AKARSU KAL TES N N YÜKSELT LMES BÖLÜNEB LME KURALLARI ÜZER NE BAZI FORMÜL ZE B LG LER D LDERES TABAN SED MENTLER N N NCELENMES VE A IR METAL HAR TASININ ÇIKARILMASI GENET K YÖNTEMLER YARDIMIYLA MET N fi FRELEME YISM NATÖR Ç MEKAN DUVARLARINDA YAfiAYAN KÜF MANTARLARINA KARfiI, K MYASALLARA ALTERNAT F DO AL DEZENFEKS YON MADDEN N TESP T GÜVENL KONUT PROJES 5 STANBUL KULEL ASKER L SES SÜPER LETKEN GAUSSMETRE 6 RUD RUBEN MAÇA STANBUL ULUS ÖZEL MUSEV L SES HER TÜRLÜ GAZ ZEH RLENMES N ÖNLEYEN MULT -SENSÖRLÜ H PER VENT LASYON S STEM AL KARAKAYA ISPARTA ÖZEL ALTINBAfiAK BEDR 7 MUSTAFA MUTLU AYHAN L SES ARDIfiIK SAYILARIN TOPLAMLARINA FARKLI B R YAKLAfiIM MEHMET CAN HANÇAR STANBUL FMV ÖZEL AYAZA A 8 GÜNÇE SAYGI IfiIK L SES B R ÜÇGEN N B R NC PEDAL ÜÇGEN N N KEND S NE BENZERL 9 MEL KE HAZAL CAN ZM R FEN L SES POZ T F TAM SAYILARIN BASAMAKLARI TOPLAMI VOLKAN ÖZ CÜNEYT TIRNAVA BERC S MGE UÇAR AHMET ATILGAN YUNUS EMRE GENÇ EMRE ÜSTSOY ENG N SERKAN SOLMAZO LU ESRA TAfi SERDAR DO AN FIRAT DADAfi U UR AKM RZA HASAN ÖZTÜRK EM R UZUN RIZA fi MfiEK ABDULLAH BAYAT ONUR PARLAK DURSUN RGE H. MERVE HANCI YA IZ ALP AKSOY STANBUL KULEL ASKER L SES TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL L SES ISPARTA ÖZEL ALTINBAfiAK BEDR AYHAN L SES ZM R FEN L SES VAN MEHMET AK F ERSOY L SES STANBUL ÖZEL DARÜfifiAFAKA L SES ZM R ÖZEL YAMANLAR L SES VAN ALPASLAN ANADOLU Ö RETMEN L SES ZM R MALTEPE ASKER L SES ZM R ÖZEL FAT H FEN L SES STANBULDA OLMASI BEKLENEN DEPREMDE KÜÇÜKSU VAD S N N ÖZELL NDE OLAN ZEM NLER DEN ZE AKACAK? MESOBUTUS G PBOSUS (MAN SA AKREB ) ZEH R NDEN DO AL B R ANT -H PERTANS F PEPT OL ELDES BAZI DO AL ORMAN A ACI TÜRLER M Z N F DANLARINDA KURAKLIK VE DÜfiÜK SICAKLIK STRESLER NE DAYANIKLILIK ANAL ZLER B R NC L ÜRET MDE ENERJ YE DÖNÜfiEB LEN KARBON M KTARININ HESAPLANMASINDA ALTERNAT F B R YÖNTEM AKILLI B TK SULAMA S STEM MAGNETO-STRES N AKUST K ETK S ÜZER NE B R ÇALIfiMA OSO ( OTOMAT K SAYAÇ OKUMA) ÇOK AMAÇLI ELEKTRON K GÜVENL K S STEM HAVUZ SUYUNUN ELEKTROK MYASAL YÖNTEMLER LE ARITILMASI F Z KSEL ADSORPS YON VE EKSTRAKS YON YÖNTEMLER YLE FENOL VE ANT OKS DANLARINDAN ARITILMIfi KARASUYUN B TK YET fit RMEYE UYGUN OPT MUM TOPRAK KOfiULLARININ BEL RLENMES B LG SAYAR B LG SAYAR B YOLOJ F Z K F Z K K MYA K MYA MATEMAT K YERB L M B LG SAYAR B LG SAYAR B YOLOJ F Z K F Z K K MYA MATEMAT K MATEMAT K MATEMAT K YERB L M B YOLOJ B YOLOJ B YOLOJ B YOLOJ F Z K F Z K F Z K K MYA K MYA 10 SMA L ÜNAL OSMAN YE ENDÜSTR MESLEK L SES DEPREM ANINDA OTOMAT K ELEKTR K KES C. YERB L M AYfiE DO AN/ KÜBRA ÇEL K ASLINUR ARSLAN/BEGÜM KAYALAR ÖZEL SA LIK ÖDÜLÜ GENET K YAPISI DE fit R LM fi MISIR UNUNUN ARTEM A SAL NALARIN (TUZLU STANBUL FAT H fiehrem N L SES SU KAR DES ) PROTE N M KTARI VE ÖLÜM ORANINA OLAN ETK S MERS N ÖZEL YILDIRIM HAN FEN L SES ÖZEL ÇEVRE ÖDÜLÜ KROM fileme VE ZENG NLEfiT RME TES S ATIK SUYUNUN KROMDAN ARITILMASI VE AKARSU KAL TES N N YÜKSELT LMES B YOLOJ K MYA 5

6 FP ACC-SSA-2 Projelerine liflkin Toplant Yap ld FP ACC-SSA-2 ça r s kapsam nda Avrupa Birli i (AB) Komisyonu'ndan destek almaya hak kazanm fl olan 11 projenin bafllat lmas na iliflkin aç l fl toplant s, 6 Haziran günü TÜB TAK Mustafa nan Konferans Salonu nda yap ld. TÜB TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi in aç l fl konuflmas n yapt toplant da, projelerin yönetimi ve mali detaylar ele al nd. AB Komisyonu Araflt rma Genel Müdürlü ü Uluslararas liflkiler Birimi Direktörü Louis BELLEMIN, FP ACC- SSA-2 ça r s projelerinin teknik sorumlusu Virginia ENACHE ile mali sorumlusu Reginald SOENEN in yan s ra, destek almaya hak kazanm fl olan 11 proje sahibi/araflt rma merkezi temsilcileri de toplant da haz r bulundu. Avrupa Birli i (AB) Alt nc Çerçeve Program (6.ÇP) kapsam nda 2004 y l bafl na kadar yay mlanan proje teklif ça r lar na yap - lan baflvurularda Türkiye, Bulgaristan ve Romanya dan kat l mc lar n oran, Avrupa Komisyonu nun beklentilerinden afla da gerçekleflmiflti. Yap lan de erlendirmelerde, bu ülkelerin ulusal Ar-Ge kapasitelerinin yeni 6. ÇP projelerinin gerektirdi i iddial hedeflere ulaflmakta di er ülkelerden geride kald, oluflturulan proje konsorsiyumlar - na katk yapabilecek düzeye ulaflmalar için desteklenmeleri gere i ortaya ç km flt. AB Komisyonu 15 Haziran 2004 tarihinde yay mlad FP ACC-SSA-2 ça r - s yla, bu ülkelerdeki araflt rma merkezlerine toplam tutar nda bir kaynak aktararak yukar daki amaca hizmet etmeyi hedeflemiflti. AB Komisyonu, bu ça r ile, 6. ÇP kapsam nda yer alan yedi tematik alan n her biri için, aday ülkelerdeki gelecek vaadeden ulusal araflt rma merkezlerinin en iyisini seçmeyi hedeflemiflti. Seçilen bu merkezlerin, AB üye ve aday ülkelerindeki di er merkezler ile iflbirli i yapmas, eleman dolafl m /e itimi, konferans, çal fltay v.b etkinliklerin düzenlenmesi ile insan kaynaklar ve ekipman iyilefltirilmesi ve/veya yenilenmesi amac yla maddi olarak desteklenmesi planlanm flt. 19 Ekim 2004 tarihinde kapanan ça r kapsam nda, Türkiye den baflvuran 138 araflt rma merkezinden 27 tanesi baraj puan n geçerek baflar l bulunmufl, bunlardan 16 tanesi bütçe yetersizli i nedeniyle AB Komisyonu taraf ndan desteklenememifl, 11 tanesi ise 8.12 milyon toplam bütçeyle AB Komisyonu ndan destek almaya hak kazanm flt. Bu ça r da, AB Komisyonunca desteklenen Türk araflt rma merkezleri, Bulgaristan ve Romanya araflt rma merkezlerine göre gerek bütçe gerek say olarak daha baflar l oldular. Baraj puan n geçerek baflar l olan, ancak bütçe yeterizli i nedeniyle AB Komisyonundan destek alamayan 16 Türk araflt rma merkezine, yaklafl k 5,7 milyon Avro ile TÜB TAK n destek olmas, TÜB - TAK Bilim Kurulu'nda kararlaflt r ld. BTYK Kararlar Bilim ve Teknoloji Politikalar Uygulama Plan (BTP-UP) ( ) Onayland Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) 10 Mart 2005 tarihinde yap lan 11. Toplant s nda, bir önceki toplant s nda al nan karar gere i haz rlanan Bilim ve Teknoloji Politikalar Uygulama Plan n (BTP-UP) ( ) onaylad. Planda öngörülen eylem alanlar nda görevli tüm kurulufllar n TÜB TAK ile yak n iflbirli i içinde çal flmalar n planlamalar ve yürütmeleri karara ba lanarak, plan n uygulanmas n izleme ve koordine etmek görevi de TÜB TAK a verildi. Türkiye yi uluslararas standartlar n üzerine ç karmay hedefleyen bilim ve teknoloji (BT) at l m n n temel eylem belgesi olma özelli i tafl yan BTP-UP, ulusal bilim ve teknoloji stratejisinin uygulanmas nda, ifle ortak olan tüm BT ve Ar-Ge aktörlerinden oluflan Türkiye Araflt rma Alan (TARAL) ekseninde y llar aras nda yap lmas gereken bafll ca eylemleri belirliyor. Plan n kapsam n oluflturan 7 ana stratejik eylem alan flöyle: n Bilim ve teknoloji fark ndal n n ve kültürünün gelifltirilmesi n Bilim insan yetifltirilmesi ve gelifltirilmesi n Sonuç odakl ve kaliteli araflt rmalar n desteklenmesi n Ulusal bilim ve teknoloji yönetiminin etkinlefltirilmesi n Özel sektörün bilim ve teknoloji performans n n güçlendirilmesi n Araflt rma ortam n n ve altyap s n n gelifltirilmesi n Ulusal ve uluslararas ba lant lar n etkinlefltirilmesi TÜB TAK Bilim ve Teknoloji Politikalar Daire Baflkanl n n web sayfas ndan (http://www.tubitak.gov.tr/btpd) tamam na eriflilebilecek plan n uygulamas - n n izlenmesi ve koordinasyonu ile ilgili haz rl k çal flmalar na devam ediliyor. 6

7 1. Uluslararas G da ve Beslenme Kongresi Düzenleniyor ARB S e Son ki Ayda 5300 Üzerinde Yeni Onayl Kay t Yap ld Marmara Araflt rma Merkezi (MAM) G da Bilimi ve Teknolojisi Araflt rma Enstitüsü taraf ndan, Haziran 2005 tarihlerinde, stanbul Askeri Müze Kültür Sitesi nde Tarladan Sofraya G da Zincirinde G da Kalitesi ve Güvenli i konulu bir Uluslararas G da ve Beslenme Kongresi düzenleniyor. Avrupa Birli i nin öncelikli alanlar ndan biri olan, G da Kalitesi ve Güvenli i konusunun ele al - naca kongreye, AB Komisyonu Biyoteknoloji, Tar m ve G da Araflt rmalar Direktörü Dr. Christian PATTERMAN n yan s ra baflta Avrupa olmak üzere yurtiçi ve yurtd fl nda bulunan üniversiteler, araflt rma merkezleri, sanayi ile kamu kurum ve kurulufllar n n temsilcileri kat lacak. Kongrede, G da Zincirinde G da Kalitesi ve Güvenli i konusu çeflitli oturumlarda incelenerek, yap lacak bilimsel sunufllarla uluslararas platformda tart fl lacak ve de erlendirilecek. TÜB TAK Araflt rmac Bilgi Sistemi ne (ARB S) son iki ayda 5300 üzerinde yeni onayl kay t yap ld. Böylece toplam kay t say s ü geçerken günlük oturum say s 4500 ün üzerine ç kt. ARB S, bilim ve teknoloji konular nda, üyelerine de iflik etkinlik duyurular n iletiyor. Sorgulama servisiyle, konusunda uzman araflt rmac lar n nerede oldu unu bulmak ve ulaflmak mümkün oluyor. Bunlar n yan s ra, OECD bilim ve teknoloji göstergelerini de bünyesinde bulunduran ARB S, bu konulardaki politikalar n belirlenmesinde baz al nan bir veri taban. Tüm kesimleri (kamu, üniversite, özel sektör, STK) içeren ARB S verilerinden, Türkiye - deki Ar-Ge insan gücü, Ar-Ge kurulufllar ile ilgili çok çeflitli istatistiklere ulafl labiliyor. ARB S e girilen kay tlar, incelendikten sonra onaylanarak sisteme aktar l yor. ARB S kullan c lar da bilgilerini güncelleyebiliyor. Daha fazla bilgi için: Yeni/Toplam Onayl Üye Say s ARB S Yeni/Toplam Onayl Üye Say s n n Ayl k Da l m Kongre hakk nda ayr nt l bilgi için: Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ay Ekim Kas m Aral k 2005 Ocak fiubat Mart Nisan May s ANVOC Sempozyumu Düzenlendi Marmara Araflt rma Merkezi (MAM) Kimya ve Çevre Enstitüsü (KÇE), Avrupa Birli i 6. Çerçeve Program deste i ile yürütülen ANVOC projesi kapsam nda bir sempozyum düzenledi. Sempozyum kapsam nda uçucu organik bilefliklerin (VOC) ayr flmas, membran sistemler, kar fl k matrisli membranlar, mevcut teknolojiler ve gaz ayr flmas konular ele al nd. "Application of Nanotechnologies for Separation and Recovery of Volatile Organic Compounds from Waste Air Streams- ANVOC (Nanoteknolojiler Uygulayarak At k Baca Gazlar ndan Uçucu Organik Bilefliklerin Ayr flt r lmas ve Geri Kazan m ) projesi 2004 y l Temmuz ay nda bafllam flt. Bir y l süreli proje ile, kimyasal proseslerin bacalar ndan atmosfere b rak lan at k baca gazlar ndan uçucu organik bilefliklerin (VOCs) tutulmas na yönelik nano ölçüde gelifltirilen membranlar ve di er alternatif ay rma teknikleri hakk nda Avrupa Birli i'ne üye ülkelerden aday ülkelere bilgi transferini sa lamak hedefleniyor. Yürütücülü ünü TÜB TAK Marmara Araflt rma Merkezi nin üstlendi i bu projenin ortaklar aras nda Kocaeli Üniversitesi, Hollanda dan University of Twente European Membrane Institute, Bulgaristan dan da University of Chemical Technologies and Metallurgy bulunuyor. 7

8 Milli Parklarda Ekoloji Temelli Çevre E itimi Gerçeklefltirildi: SP L DA I TÜB TAK Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araflt rma Grubu (ÇAYDAG) koordinatörlü ünde üniversiteler ve Orman Bakanl - n n iflbirli iyle bafllat lan Milli Parklarda Ekoloji Temelli Çevre E itimi projesi 25 May s-4 Haziran günleri aras nda Spil Da Milli Park (Manisa) ve çevresinde gerçeklefltirildi. Ço unlu unu izci lideri ö retmenlerin oluflturdu u 30 a yak n kat l mc yla gerçeklefltirilen e itimde, Spil Da Milli Park n n jeolojik ve jeomorfolojik yap s, bitki örtüsü, t bbi bitkileri, yaban hayvanlar ve mitolojik özellikleri incelendi. Program çerçevesinde, bölgenin tarihi ve kültürel geliflimi hakk nda bilgi edinmek amac yla geziler düzenlendi. Bu kapsamda, Manisa n n antik dönemlerden bafllayarak, Saruhanl Beyli i, Osmanl ve Cumhuriyet dönemlerinden günümüze kalan örnekleri görüldü. Kula volkanlar ve tarihi konaklar gezildi. Kufl Cenneti nde kufl gözlemi yap ld. Akhisar Ovas - Beyoba-Sazoba Kumul alan incelenerek, Salihli Jeotermal Alan ve Bozda -Gölcük çevresi ile Sart Harabeleri gezildi. Soma Termik Santral ve at k alanlar n n çevresel etkileri de yerinde görüldü. Etkinlik kapsam nda, ÇAY- DAG dan proje koordinatörü Doç. Dr. Sancar OZANER in baflkanl - nda Demirköprü Baraj -Kula-Selendi volkanik flekilleri ve Badlands arazisinin jeopark olma ve ekoturizm potansiyelinin tart fl ld bir panel ile Da lardan Denizlere Anadolu bafll kl bir dia gösterisi ve Japonya da Çevre Bilincinin Kökleri konulu konferans düzenlendi. 8

9 5. Bulufl fienli i Yap ld TÜB TAK Bilim ve Teknik ile Bilim Çocuk Dergileri taraf ndan, çocuklar ve gençleri bulufl yapmaya teflvik etmek ve bilimsel düflünceye yak nlaflt rmak amac yla düzenlenen Bulufl fienli i nin beflincisi 3 4 Haziran günlerinde TÜB - TAK Merkez Bina Avlusu nda yap ld. fienlikte, Türkiye nin çeflitli yerlerinden seçilen 170 bulufl sergilendi. Bulufllar, iki farkl kategoride düzenlenen yar flma ile de erlendirildi. lk kategoride, engellilerin yaflam n kolaylaflt racak bulufllar, flgüzar Düzenekler Kural m bafll kl ikinci kategoride de, normalde ellerimizi kullanarak bir ya da birkaç aflamada yapt m z bir ifllemi, mekanik düzenek arac l yla en az befl aflamada gerçeklefltiren bulufllar yar flt. ki gün süren flenliklerde buluflçular n yan s ra ziyaretçilerin de ilgisini çekecek etkinlikler düzenlendi. fienli in Bilim Çocuk Dergisi Grubu, ilkö retim düzeyindeki çocuklar, Bilim ve Teknik Dergisi Grubu da ortaö retim ve üstü düzeydeki kat l mc lar kaps yor. 5. Bulufl flenli i nin Bilim ve Teknik Grubu nda birincilik ödülünü kazanan proje olmad. kincilik Ödülü nü Çok Amaçl Vantilatör projesiyle Merve Bolat ve Fatmanur Sa ro lu, Üçüncülük Ödülü de Görme Özürlüler çin Huni projesiyle Koray Cemalio lu ve Hazar Uzman kazand. Bilim Çoçuk Grubu nda ödül kazanan projeler ve sahipleri flöyle: Engellilerin Yaflam n Kolaylaflt ran Bulufllar Kategorisi: S n flar Birincilik Ödülü: Ifl Sese Dönüfltüren Makine Projesi ile Eda Begüm Birol S n flar kincilik Ödülü: Uykusunda Yorgan Düflen Engellilerin Annesine An nda Haber Veren Sistem Projesi ile Deniz Koç S n flar Üçüncülük Ödülü: Hamakmatik Projesi ile Zeynep Bilge lhan S n flar Birincilik Ödülü: Art k Duyuyorum Projesi ile dil fiener S n flar kincilik Ödülü: Yürüme Engelliler çin Çay Tepsisi Projesi ile Gülfem Nur Ak n S n flar Üçüncülük Ödülü: Ayarlanabilen Ask Projesi ile Ülgen Y ld z S n flar Birincilik Ödülü: Kollar Olmayan Engellilere Ziyafet Sofras Projesi ile Kenan Can, S n flar kincilik Ödülü: Acaba Oca m Aç k m? Projesi ile Jane Bulut S n flar Üçüncülük Ödülü: Dufl fiapkas Projesi ile Semih Y lmaz flgüzar Düzenekler Kural m Kategorisi Kahve Haz rlamak Bu Kadar Zor mu? Projesi ile Bilge Ay k ve Ege Özpirinççi Leblebi Atma Makinesi Projesi ile Erkmen Takan Köstebek Projesi ile Tugay Çelikiz Bilim Çocuk Dergisi Ar Günü Düzenledi Bilimi, ilkö retim ça ndan bafllayarak yayg nlaflt rmay amaçlayan Bilim Çocuk Dergisi, May s günlerinde Ankara n n Kazan ilçesindeki Destek Tar msal Üretim flletmeleri ne ait ar - l kta Ar Günü düzenledi. Etkinli e Demetevler Emin Sa lamer ve Dikmen Yenilik lkö retim Okullar ndan 40 ar ö renci kat ld. Ar Günü nün içeri ini oluflturan bilgilendirmeler ve oyunlar, Bilim Çocuk Dergisi ve TÜB TAK Temel Bilimler Araflt rma Grubu ndan (TBAG) balar s uzman Yavuz DARENDEL O LU nun iflbirli- iyle haz rland. Drama yoluyla ar lar n yaflam döngüsünü ö renen ö renciler, gerçek kovanlar ziyaret ederek, bal peteklerindeki larva, pupa ve yumurtalar gözlemlediler. Gözlem kovan nda kraliçe ve iflçi ar lar yak ndan inceleme f rsat bulan ö renciler, e itim sonundaki gözlemlerini resim kâ tlar na aktararak bir resim sergisi düzenlediler. Etkinliklerin ö leden sonraki bölümünde ar c giysisini ve ar c lar n kulland özel aletleri inceleyen ö renciler, ar lar n yararlar n, farkl ar türlerini birbirinden ay rdetmeyi de ö rendiler. 9

10 enstitülerimiz... enstitülerimiz... MAM MARMARA ARAfiTIRMA MERKEZ Marmara Araflt rma Merkezi (MAM) 1972 y l nda kurulmufltur. MAM, 400 kadar araflt rmac personelden oluflan yaklafl k 650 kiflilik kadrosuyla çal flmalar n Gebze deki 7800 dönümlük yerleflkesinde sürdürmektedir. MAM n misyonu; Türkiye nin küresel rekabet gücünün gelifltirilmesine bilim ve teknolojiyi kullanarak katk da bulunmakt r. MAM n vizyonu; uygulamal araflt rmalar alan nda önder bilim ve teknoloji merkezleri içinde yer almakt r. MAM misyonu ve vizyonu gere i sanayi ile yak n iflbirli i yapmak gerekti inin bilincindedir. Bu bilincin bir göstergesi de MAM n yapmakta oldu u, di er devlet kurumlar na örnek olacak kalite çal flmalar d r. MAM n paydafllar için gerçeklefltirdi i proje ve endüstriyel hizmet çal flmalar nda müflteri odakl l k ile kalite en fazla önem verdi i de erlerdir. Bunun bir sonucu olarak MAM n tüm enstitü ve birimleri 2001 y l nda ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini alm flt r. MAM uluslararas geçerlili i olan çal flmalar n 2002 y l nda DAR/ DAP taraf ndan EN ISO/IEC : 2000 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlar n n Yeterlili i çin Genel fiartlar 10

11 enstitülerimiz... enstitülerimiz... standard na göre akredite edilmifl laboratuvarlarda gerçeklefltirmektedir. Toplam Kalite Yönetimi yaklafl - m n benimseyen MAM tüm bu çal flmalar n sonucunda 2003 y l nda, kamu dal nda Ulusal Kalite Baflar Ödülü nü alm flt r. MAM Kalite ve Çevre politikas n, paydafllar n n, flimdiki ve gelecekteki beklenti ve gereksinimlerini zaman nda ve eksiksiz karfl layan, top- ba l kalmay, objektif olmay, n Yerleflkesindeki faaliyetlerinden kaynaklanabilecek çevre kirlenmesini önlemeyi, n Faaliyetlerini yürürlükteki yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uygun flekilde gerçeklefltirmeyi, n Faaliyetleri s ras nda meydana gelebilecek ve çevre sa l n etkileyebilecek kaza vb. olaylar mümkün olan en az düzeye indirecek önlemleri planlay p uygulamay, n Önder olabilmek için teknoloji ve yönetiminde de iflim ve geliflime aç k olmak, n Gizlilik ilkelerine uymak, n Kamu kaynaklar n kullanarak üretece i temel bilgiyi toplumla paylaflmak, n Rekabeti engelleyici durumlara neden olmamak, n Do aya sayg l olmak, n Kiflisel haklara sayg l olmak ve geliflime olanak sa lamak, lam kalite yönetim sisteminin gerekliliklerini yerine getiren çevre dostu fi MÜKEMMEL YET MER- KEZ olmak için; n Performans n izleyerek süreksel iyilefltirmelerle geliflmeyi, n Ö renen ve sahip oldu u bilgi birikiminden yararlanan ve yararland ran bir kurum olmay, n Yarat c l a ve de iflime aç k, istikrarl bir çal flma ortam oluflturmay, n Müflterilerinin ve çal flanlar n n memnuniyetini art rmay, n Toplumda olumlu etkiler sa lamay, n Gizlilik ve tarafs zl k ilkelerine n Tüm faaliyetlerinde do al kaynak kullan m n optimum düzeyde tutmay, geri kullan m ve geri dönüflümü desteklemeyi, n Yerleflkesinde bulunan do al çevrenin korunmas ve iyilefltirilmesi faaliyetlerini sürdürmeyi, n Çal flanlar n n, mal ve hizmet ald tedarikçilerinin ve yerleflkesinde bulunan paydafllar n n çevreye karfl duyarl l klar n art rmay taahhüt etmek fleklinde ifade etmektedir. MAM n çal flma prensipleri; n Ar-Ge çal flanlar n n gerektirdi i uzmanl k ile evrensel bilim ahlak ve sorumlulu una sahip olmak, n Teknolojinin çevre zarar na yol açmas na neden olmamakt r. MAM n önemli hedeflerinden biri de özyeterlilik oran n yükselterek, d flar dan destek görmeden, kendi yaratt kaynaklarla kendi çal flmalar n yürütebilme konumunu güçlendirmektir. Bu hedef do rultusunda, özyeterlilik oran n n 2005 y l nda %84 seviyesine ç kar lmas amaçlanmaktad r. MAM, baflkanl k birimleri ve 6 enstitü den oluflmaktad r. Ekim 2004 y l nda gerçekleflen yeni bir yap lanma sonucunda 5 olan enstitü say s 6 ya ç km flt r. Bunlar; n Biliflim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) 11

12 n Temel ve/veya uygulamal araflt rmalardan elde edilmifl sonuçlardan faydal araç, gereç, malzeme, hizmet veya ürün, yöntem, süreç, sistem ve üretim teknikleri oluflturulmas, teknolojik problemlerin çözümlenmesi veya mevcut teknolojilerin daenstitülerimiz... enstitülerimiz... n Enerji Enstitüsü (EE) n G da Enstitüsü (GE) n Kimya ve Çevre Enstitüsü (KÇE) n Malzeme Enstitüsü (ME) n Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü (YDBE) dür. MAM bu alt enstitüsünde bulunan zengin altyap s, modern cihazlar ve laboratuvarlar ile sanayiye yönelik projeleri baflar yla gerçeklefltirmektedir. MAM, baflkanl k birimleri ile idari ifllerini yürütmektedir. fl Gelifltirme, Endüstriyel Hizmetler, Stratejik Planlama Muhasebe, Bütçe ve Raporlama, Sat nalma, Kalite Yönetimi, Yap m flletme, Güvenlik ve Sivil Savunma, nsan Kaynaklar, Bilgi fllem, Kütüphane, dare ve Sosyal fller birimleri enstitülere destek vermektedir. Vazgeçilmez de erleri aras nda da ifade edilen gizlili i koruma ilkesi hem sanayi ile birlikte çal flman n hem de silahl kuvvetlere yönelik projeler gelifltirmenin bir gereklili- idir. Müflteri profiline bak ld nda gelen talepler do rultusunda %80 oran nda kamuya yönelik projeler gerçeklefltirilirken, tan t m ve ifl gelifltirme faaliyetlerinin %90 n n özel sektöre yap ld görülmektedir. Bunun nedeni, MAM n Türkiye nin bat toplumlar na yetiflmesinin ancak sanayimizin kendi teknolojisini gelifltirmesi, böylece rekabet gücünü artt rmas ile mümkün olabilece inin bilincinde olmas d r. MAM n Hizmetleri Bilim adamlar n n oluflturdu u insan gücü, yüksek teknolojisi ve genifl kapsaml hizmet veren, son sistem donan ma sahip laboratuvarlar yla ileri teknoloji dünyas n n öncü kurulufllar ndan olan TÜB TAK MAM, endüstriyel kurulufllar n, savunma kurulufllar n n, üniversitelerin ve kamu kurulufllar n n (yerel yönetimler, valilikler, bakanl klar vb.) daima hizmetindedir. Bu hizmetler endüstriyel projeler (ürün, proses gelifltirme, maliyet düflürme, verimlili i art rma vb.) veya endüstriyel hizmetler (test, analiz, ölçüm, e itim, dan flmanl k) fleklinde yürütülmektedir. Projeler Ulusal kalk nma hedeflerini göz önünde tutarak, ileri ve jenerik teknoloji alanlar nda öncelikle Türk Sanayii nin ihracata yönelik rekabet gücünü art rmaya yönelik araflt rma yapmak, araflt rma sorunlar n ortaya koymak, çözmek ve/veya çözülmesine yard mc olmak ve bu çözümlerin uygulanmas n sa lamak amac yla faaliyetlerini sürdüren MAM bugün kendisini Türk Sanayii nin uluslararas rekabet gücünü ve Türkiye nin ulusal güvenli ini art rmaya yönelik olarak sözleflmeli ve stratejik araflt rmalar yapan uygulamal ve müflteri odakl bir araflt rma merkezi olarak tan mlamaktad r. Bu anlay fl ile faaliyetlerine yön veren MAM da yap lan projelerin kapsamlar ; n Yeni bilgiler üretilmesi ve olaylar n bilimsel yorumlar n n yap lmas için bilimsel esaslara uygun olarak yap lan çal flmalar içeren ve gerçeklefltirilmesi için kendine özgü bir yöntem gelifltirilmesini gerektiren deney veya ölçüm içeren projeler, 12

13 enstitülerimiz... enstitülerimiz... ha da gelifltirilmesine yönelik veya teknoloji transferi ve/veya adaptasyonunu içeren projeler, n Paydafllar n n etkinli ini, verimlili- ini ve uluslararas platformlarda rekabet gücünü art rmaya ve yönetimin gelifltirilmesine yönelik en son bilimsel ve teknik geliflmeleri ilgililere aktarmaya yönelik e itim projeleri, AB 6.ÇP çal flmalar na 2002 y l ndan beri büyük bir önem verilmifl, 120 den fazla ilgi beyan (EoI) yap lm fl, 130 dan fazla proje önerisi verilmifl ve 13 kadar çeflitli kategorilerde proje içinde yer al nm flt r. Endüstriyel Hizmetler Endüstriyel hizmet kapsam nda akredite laboratuvarlar ile test, analiz, ölçüm hizmetleri ile birlikte konusunda uzman personeli ile de sanayicilerimizin ihtiyaç duyduklar e itim, dan flmanl k, hizmetleri de verilmektedir. Pazarlamaya Haz r Ürünler TÜB TAK MAM sanayiye hizmetlerini, altyap s n kullanarak gelifltirdi i Malzeme Enstitüsü ne ait 14 ve G da Enstitüsü ne ait 10 toplam 24 adet sanayicinin kullan m na haz r durumdaki pazarlamaya haz r ürünler ile de sürdürmektedir. Rakamlarla MAM 1990 l y llar n ortas ndan itibaren müflteri odakl çal flma prensibini benimsemifl olan MAM, 2000 li y llarda bu yaklafl m n n etkilerini görmüfltür. Sonuç olarak; n MAM, y lda ortalama 160 projeye imza atmaktad r. MAM, Endüstriyel Ortakl k Program yla (EOP), edindi i bilgi birikimini, zengin ekipman ve laboratuvar altyap s n üniversite, bilim, teknoloji ve sanayi çevreleriyle paylaflmaktad r. MAM, EOP ile; Türk Sanayinin gereksinimlerini ve beklentilerini belirleyerek ileriye dönük çal flmalar n bu gereksinimler ve beklentiler do rultusunda planlamaktad r. EOP un amac, tüm paydafllar n n kat l m ile uzun soluklu Ar-Ge projeleri gerçeklefltirmek ve Türkiye nin rekabet gücünün art r lmas na katk da bulunmakt r. Bu amaçla, sanayi kurulufllar MAM n bir parças haline getirilmekte, sürekli bir iletiflim, bilgilendirme sa lanmakta ve çeflitli indirimler de yap labilmektedir. Proje Gelirlerinin Sektörel Da l m Yürütülen Proje Say lar n Bir teknolojik probleminin çözümüne, kullan lacak teknolojik sistemlerin ya da yöntemin gelifltirilmesine yönelik öneriler sunan veya araflt rma ve gelifltirme projelerine altyap oluflturan yol gösterme çabalar n içeren dan flmanl k projeleri. n MAM n 120 den fazla laboratuvar nda y lda yaklafl k test/analiz gerçeklefltirilmektedir. n MAM n 50 nin üzerinde patentli çal flmas bulunmakta ve bu say her y l ortalama %10 artmaktad r. 13

14 k sa k sa... AB 6. Çerçeve Program Ulusal Koordinasyon Ofisi Taraf ndan Tematik Konferans Düzenlendi Avrupa Birli i 6. Çerçeve Program Ulusal Koordinasyon Ofisi taraf ndan, TR-ACCESS projesi kapsam nda yaflam bilimleri, genom bilim ve sa l k için biyoteknoloji alan nda Tematik Konferans, 15 Nisan 2005 te TÜB TAK Feza Gürsey Salonu nda düzenlendi. Konferansa, Avrupa Birli i Komisyonu yaflam bilimleri alan nda strateji ve politika birimi uzman Luis MIN- GUEZ, AB 6. ÇP Ulusal Koordinatörü Prof. Dr. Faruk AR NÇ in yan s ra, Doç. Dr. Nilay BAfiARAN ve Ahu YÜ- CESOY, Hacettepe Üniversitesi nden Prof. Dr. brahim HAZNEDARO LU, Gaziantep Üniversitesi nden Prof. Dr. Ahmet ARSLAN, TÜB TAK Gen Mühendisli i ve Biyoteknoloji Araflt rma Enstitüsü nden Doç. Dr. Sezen ARAT ile Ege Üniversitesi nden Sabire KA- RACALI konuflmac olarak kat ld lar. Konferansta, AB 6. Çerçeve Program, finansal konular, fikri mülkiyet haklar, 7. Çerçeve Program na haz rl k konular nda bilgi verildi, proje haz rlayanlar n ve de erlendirenlerin deneyim ve birikimleri de aktar ld. Ar-Ge Uzmanl Sertifika Program Devam Ediyor Türkiye Sanayi Sevk ve dare Enstitüsü nün (TÜSS DE) bafllatt Ar-Ge Uzmanl Sertifika Program n n yedincisi, 26 Haziran-2 Temmuz 2005 tarihleri aras nda TÜSS DE tesislerinde düzenlenecek. E itimin sonunda yap lacak bir s navla Ar-Ge çal flmalar nda somut ad mlar atacak yetkinli e eriflen baflar l kat l mc lara "Ar-Ge Uzman " sertifikas verilecek. Program hakk nda daha fazla bilgi için: URL: http//www.tusside.gov.tr/arge.asp Arzu ÇUR - Müflteri liflkileri Sorumlusu Tel: (262) / 2109 Faks: (262) e-posta: 4. Linux ve Özgür Yaz l m fienli i Yap ld Linux Kullan c lar Derne i taraf ndan düzenlenen 4. Linux ve Özgür Yaz l m fienli i, May s günlerinde Ankara Milli Kütüphane de yap ld. Türkiye'deki Linux kullan c lar n n buluflmas n sa layan en büyük etkinlik olan fienlikte 4 gün boyunca, 3 paralel salonda, 50 seminer ve 5 panel yap ld. Ziyaretçiler stand alan nda Linux'u destekleyen kurumlar n yetkilileriyle bire bir görüflme f rsat buldu. TÜB TAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araflt rma Enstitüsü (UEKAE) taraf ndan gelifltirilen Pardus Ulusal flletim Sistemi de etkinlik s ras nda ziyaretçilerden yo un ilgi gördü. 14

15 TÜS AD II. Giriflimcilik Kongresi Yap ld Türk Sanayicileri ve fladamlar Derne i (TÜS AD) taraf ndan düzenlenen II. Giriflimcilik Kongresi 31 May s günü stanbul da yap ld. Türkiye nin istikrarl büyümesini sürdürebilmesi için istihdam n gelifltirilmesi ilkesinden hareketle; giriflimcilik kültürünün yayg nlaflt r lmas na katk sa lamak amac yla düzenlenen Kongre nin aç l fl konuflmalar n TÜ Rektör Yard mc s Prof. Dr. Erkin NASUF ile TÜS AD Yönetim Kurulu Baflkan Ömer SABANCI yapt. Kongreye konuflmac olarak kat lan TÜB TAK Baflkan Vekili Prof. Nüket YET fi, Giriflimcili in Gelifltirilmesine Yönelik Teflvikler konulu konuflmas nda bilime, teknolojiye ve giriflimcili e harcanan kaynaklar n bir masraf olarak de- il, ülkenin gelece ine yap lan bir yat r m olarak görülmesi gerekti- ini vurgulad. Prof. Dr. YET fi in ard ndan söz alan Spirit of Enterprise Group Kurucusu Frederic BEGUIN de Genç Giriflimciler çin Yol Haritas konulu sunumunu gerçeklefltirdi. Kongre kapsam nda Baflar l Giriflimci Olman n S rlar ve Genç Giriflimciler için F rsatlar ve Tehditler bafll kl iki oturum yap ld. Jules VERNE in Güzel Sar Tuna kitab nda, Tuna Nehri boyunca yap lan de iflik bir seyahat, ilginç kifliliklere sahip karakterlerin karfl laflt olaylar, yaflan lan maceralar anlat l yor. Hikaye edilen dönemin de er yarg lar n n elefltirel bir bak fl aç s yla aktar ld kitab smet B RKAN Türkçeye çevirdi. Fiyat 5,50 YTL. Popüler Bilim Kitaplar na Bir Klasik Daha Kat ld Güzel Sar Tuna 15

16 TÜB TAK - Ulusal Metroloji Enstitüsü Karikatür Yar flmas n 2002 n Ölçüm ve Günlük Hayat m z Turan Asan

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. HAZ RAN 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. HAZ RAN 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N H A Z R A N n 2 0 0 7 n S A Y I : 6 6 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M

Detaylı

HAZ RAN-TEMMUZ n 2006 n SAYI:58

HAZ RAN-TEMMUZ n 2006 n SAYI:58 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N HAZ RAN-TEMMUZ n 2006 n SAYI:58 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M u s t

Detaylı

T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U BÜLTEN E Y L Ü L 2 0 0 5 49

T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U BÜLTEN E Y L Ü L 2 0 0 5 49 TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN EYLÜL 2005 49 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk 49 EYLÜL 2005 Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan

Detaylı

B Ü L T E N T E M M U Z

B Ü L T E N T E M M U Z temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 1 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N T E M M U Z n 2 0 0 7 n S A Y I : 6 7 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 2 Biz uygarl ktan,

Detaylı

01 Koç Toplulu u, çal flanlar yla birlikte, müflterilerinin tatminini sa layarak sa l kl geliflmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmay amaçlar. Bu suretle ülkesi, müflterileri,

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

ünihaber Ankara Üniversitesi Haber Bülteni 01-15 May s 2007 www.ankara.edu.tr Sosyal Bilimler Enstitüsü,

ünihaber Ankara Üniversitesi Haber Bülteni 01-15 May s 2007 www.ankara.edu.tr Sosyal Bilimler Enstitüsü, ünihaber Say : 86 Ankara Üniversitesi Haber Bülteni 01-15 May s 2007 www.ankara.edu.tr (15 günde bir ç kar) Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Ö renci Kay t ve zleme Program na Geçti Kendisine ba l

Detaylı

T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U BÜLTEN A R A L I K 2 0 0 5 52

T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U BÜLTEN A R A L I K 2 0 0 5 52 TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN ARALIK 2005 52 Biz ygarl ktan, ilimden ve fenden kvvet al yor ve ona göre yürüyorz. Mstafa Kemal Atatürk 52 ARALIK 2005 Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan

Detaylı

Genel Müdür ün Mesaj. Sayg de er Paydafllar m z,

Genel Müdür ün Mesaj. Sayg de er Paydafllar m z, Genel Müdür ün Mesaj Sayg de er Paydafllar m z, Arçelik A.fi. nin sürdürülebilir geliflim oda yla hareket ederek gerçeklefltirdi i baflar l performans na iliflkin beflinci raporunu sizlerle paylaflmaktan

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

Baflar y Teflvik Etmek

Baflar y Teflvik Etmek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Mevlana n n Kentinde Anadolu çin Bulufltuk 2003 Y l Vehbi Koç Ödülü Sahibi: AÇEV Koç Holding Enerji Grubu Baflkan Ömer M. Koç nsan Kaynaklar 14 Adil ve Eflit Bir De

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler Kurucumuz bize hayal edin demiflti. Çünkü hayal etti imizde bir gün hayallerimizi gerçeklefltirebilece imizi biliyordu. Biz, bugün Elginkan Toplulu u çal flanlar olarak hem kurucumuzun hayalleri hem de

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2012 FAAL YET RAPORU

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2012 FAAL YET RAPORU TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2012 FAAL YET RAPORU 2 3 Türkiye ç Denetim Enstitüsü 2012 Faaliyet Raporu Bask Mart 2013 letiflim Adresi Türkiye ç Denetim Enstitüsü Derne i Y ld z Posta Cad. Ak n Sitesi 1.

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

Temel Finansal Göstergeler

Temel Finansal Göstergeler selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu Temel Finansal Göstergeler Temel Finansal Göstergeler 2004 2005 2006 Net Sat fllar 1.916.264.503 2.756.287.238 3.150.807.238 Net Kâr 48.362.174 93.966.002 97.286.103

Detaylı

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Bu broflür Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen Avrupa flletmeler A stanbul Merkezi faaliyetleri

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

www.aygaz.com.tr 444 4 999 Sürdürülebilir Kalk nma Raporu 2007 2 3 4 8 10 12 16 20 22 23 24 25 26 28 31 33 34 36 37 38 42 Ufkumuz-fiirket Profili Aygaz Genel Müdürü nün Rapor Takdimi 2007 Y l nda Aygaz

Detaylı

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt.

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt. Ç NDEK LER ED TÖR yi bir kuram, en etkin yönetim arac d r Temmuz-A ustos 2003 Y l 44 Say 233 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent- STANBUL Tel:

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

8 Manflet: TÜRKL M Semineri ve Borusan Lojistik Birinci Tedarikçi Günü.

8 Manflet: TÜRKL M Semineri ve Borusan Lojistik Birinci Tedarikçi Günü. SAYI BEfi HAZ RAN K B NYED 2 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU içindekiler 6 Manflet: Borusan International Pars JSCo resmi aç l fl gerçekleflti! 7 Manflet: Borusan Lojistik ve Borusan International ran da bir

Detaylı

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. SA LIK BAKANLI I Ankara, 2006 TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. Sa l k Bakanl, Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Mithatpafla Cad. No: 3

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı