Spor tesisleri yýkýlmasýn imza kampanyasýna Vatandaþlar büyük destek veriyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Spor tesisleri yýkýlmasýn imza kampanyasýna Vatandaþlar büyük destek veriyor"

Transkript

1 Spor tesisleri yýkýlmasýn imza kampanyasýna Vatandaþlar büyük destek veriyor Ýçinde Stadyum, güreþ eðitim merkezi, tenis kortlarý, sentetik çim sahalar ve basketbol potalarýnýn yaný sýra Gençlik ve spor müdürlüðü binalarýnýn yer aldýðý spor komplekslerinin yýkýlarak yerine konutlarýn yapýlma projesinin kamuoyuna yarar deðil, zararý olacaðýný düþünen vatandaþlar oluþturulan platformun imza kampanyasýna büyük destek veriyor. SAYFA TE "Aðýr tonajlý kamyonlar köy yollarýný bozuyor" Nurettin Karaca Aðýr tonajlý araçlarýn geçiþinden dolayý bozular köy yollarý Ýl Genel Meclisi'nin son toplantýsýnda ele alýndý. Mecliste bir konuþma yapan Ýl Genel Meclis Üyesi Nurettin Karaca... SAYFA 7 DE 7 EYLÜL 5 PAZARTESÝ 4 KURUÞ Düðün konvoyunda Ýskilip'e söz verip yapmadýðýmýz hizmet yok kaza: ölü Çorum'da kontrolden çýkan otomobilin düðün konvoyuna dalmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda kiþi öldü, 9 kiþi yaralandý. Þehitlikte þüpheli yangýnlar Mültecilere Kur'an-ý Kerim hediye ettiler Çorum Ýnsani Deðerler Platformu Çorum'da bulunan mültecilere Kur'an-ý Kerim hediye etti.platform adýna basýn açýklamasýný yapan Gül-Der Baþkaný Yakut Bozdoðan, mültecilerin yaþadýklarý drama dikkat çektiði þu konuþmayý yaptý... SAYFA 6 DA Çorum Þehitliði çevresinde önceki gece ayrý noktada yangýn çýktý. Ormanlýk alana yakýn noktalarda çýkan yangýn itfaiye tarafýndan söndürülürken, polis alarma geçti. SAYFA 9 DA Kaza, Çorum-Alaca karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haydar Þahan yönetimindeki 9 UF 79 plakalý otomobil, bölünmüþ yolda kontrolden çýkarak karþý þeride geçti. Savrulan otomobil, Çorum yönünden gelen düðün konvoyundaki Salih Türk'ün (5) kullandýðý 9 AR 57 plakalý araçla kafa kafaya çarpýþtý. Sürücü Türk olay yerinde, araçtaki Seda Nur Þimþek (8) ise Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlýrken yolda hayatýný kaybetti. "Memur ve emekli kuruþa muhtaç hale getirildi" Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Necati Gül Türkiye Kamu-Sen Araþtýrma Geliþtirme Merkezi'nin yapmýþ olduðu 5 Aðustos ayýna ait asgari geçim endeksi sonuçlarýnýn açýklandýðýný ifade etti.sayfa 5 TE SAYFA 9 DA Necati Gül Süheybi Rumi ÝHO eðitim öðretime hazýr Kýsa adý ÇORÝMDER olan Çorum Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði kentte yeni açýlan ve açýlacak olan Ýmam Hatip okullarýný ziyaret etmeye devam ediyor. SAYFA DE Bekir Özsaçmacý MHP'den Milletvekili aday adayý oldu Av. Bekir Özsaçmacý yaptýðý yazýlý açýklamada Kasým'da yapýlacak olan milletvekilliði genel seçimleri öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Çorum Milletvekili aday adayý olduðunu belirtti. SAYFA 6 DA AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr.Cahit Baðcý incelemelerde bulunmak ve yatýrýmlarla ilgili çalýþmalarda yapmak üzere Ýskilip'e gitti. SAYFA TE AK Parti Merkez Ýlçe'den STK lara ziyaret AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý STK ziyaretlerine devam ediyor. AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý bu kapsamda Deniz Feneri Derneði Çorum Þubesi ve Beþir Derneðini ziyaret etti. SAYFA 5 TE Gülsün Mert Mikroskop SAYFA TE Bir 'Doðruluk' hikayesi Cansu-yu ANALÝZ Kasýmda Seçim olacak mý.. Çoruma 'Yýldýrým düþecekmi'! Kasýmda yapýlacaðý duyurulan erken seçimlere yol alýrken kafalar gerçekten karýþýk. Güneydoðudan üzücü þehit haberleri gelmeye devam ediyor. Çatýþmalar terör saldýrýlarý devam ediyor. Güneydoðu da bulunan ve moral adýna telefonda görüþebildiðimiz bazý güvenlik gücü mensubu polis ve asker dostlarýmýzýn ortak beklentisi þu,' Bize sayý mühimmat v.s. lazým deðil. Bize, 'Süpürge Operasyonu yapýn diyecek irade lazým.' Bölgede -5 bin bilemediniz Bin Terörist olsa ne yazar? bize Süpürün temizleyin dense ' Teröristleri süpürür temizleriz.' Denmektedir. Terörü kökten biteremesseniz, sandýk zamaný veya sonrasýnda daima bela olarak karþýnýzda yer alacaktýr. Olaya bu açýdan baktýðýmýzda Kasýmda normal bir seçim yaþanmayacaðýný öngörebiliriz. Normal bir seçim yapýlacak olursa bugünkü mevcut partilerin milletvekili sayýlarýndan toplamda kadar sayý ya deðiþir, ya deðiþmez. Bu durumda ise taraflar kendi pozisyonlarýna göre ' Terörün körüklenmesinden nemalanma gafletine girebilirler' Terör körüklenirse seçim günü sandýklara OHAL bölgesi kapsamýnda, Taþýmacýlýk v.s. tedbirler ile gidilmesi de söz konusu olabilir. Böyle bir ortamda bugün parlemantoda 8 Sandelyesi bulunan HADEP'in ' Kadar sandelyesi AKP ye kayabilir!' diðer tahminimiz ise, Yüksek seçim Kurulu Güneydoðu Bölgesinde Terör gerekçesi ile kullanýlan oylarý geçersiz sayabilir! Kasým Seçimleri adýna son tahminim ise, 'Seçim Yapýlmayabilir!' Seçim Yapýlýrsa Çorumun durumu Kasýmda seçimlerin gerçekleþmesi durumunda Çorumdan nasýl bir sonuç çýkar? Hatýrlanacaðý gibi 7 haziran seçimlerinde AKP. Vekili Bin oy ile kurtarýrken, ayný sayý ile kaybeden MHP olmuþtu. En Rahat parti yine CHP olacak. Sýkýþtýrýlmýþ heyecan ve koþarak sandýða gidecek CHP Seçmen sayýsý 9 Bin barýnda olan Çorumda CHP li Tufan Köse 75 Bin civarýnda oy alarak yola devam eder. 7 Haziranda aday adayý sayýsý 4'a dayanan AKP de Kasým seçimleri adýna yüzde 4 düþüþle 6 aday adayýna düþtü. Burada kritik isim var. Erol Olçok ve Murat Yýldýrým. 7 haziran öncesinde telefondan Konuþtuðumuz ve Sayýn Erdoðan'ýn sahaya in dediði ' Erol Olçok' ' Sen nasýlsa bizimsin bekle' gerekçeli aday yapýlmamýþtý. Bu kez müracaat edip etmediðini bilmiyoruz. Müracaat ettiyse ve Çoruma git denmiþse dengeler deðiþir! Ve Çorumda AKP nin. vekili garanti edebileceði en önemli isim, Erol Olçok'dur. Þayet Olçok yoksa Salim Uslu ve Cahit Baðcý ilk de kesin olacaktýr. Burada. Dönem yasaðý kalkmýþ olan Murat Yýldýrým'ýn tekrar siyasi sahne alacak olmasý da önemlidir. Murat Yýldýrým, 'Siyasette ve partisinin en tecrübeli ve kurnaz isimlerindendir.' Siyasette belirlediði hedefe ulaþma adýna yeteneklerini sergileme konusunda ise, tek rakibi Muzaffer Külcü dür! AKP 7 haziranda kýl payý.. Vekili kazanmýþtý. Mevcutlar dýþýnda listede yer almak isteyen kuvvetli referanslar ile gücü olanlarýn en büyük Kozu ise, ' Kaybetme riskimiz var. Ben olursam toparlarým' söylemi olacaktýr. Bu Argümaný Milli görüþ gömleðini hatýrlatarak en iyi kullanacak isim ise Murat Yýldýrým dýr. Çoruma Seçilebilir yerden Kadýn Kontenjaný kararlý bir þekilde uygulanýrsa Çorum 7 haziranda ki liste ile yola devam edecektir. Deðiþtirilebilir en kolay isim 7 Haziranda bin oy kaybýnýn yerel faturasý kendi partili rakipleri tarafýndan ' merkez adayýnýn bulunmadýðý gerekçesi ise Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt' a kesilmesi söz konusudur. MHP nin durumu ise Çorumda Bahçeliye tepkili olan MHP li seçmenler oy verilebilecek çalýþýlacak bir aday belirlenmesi umudu ile bekleyiþini sürdürüyor. Çorumda MHP nin vekil çýkartmasý özellikle '. Sýra için belirlenecek isme baðlý'

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 7 EYLÜL 5 PAZARTESÝ AJANDA 4:4 6:4 :46 6: 9:6 : Aydýn'ýn kurtuluþu (9) - Koç ayýrma zamaný - Kanûnî Sultan Süleyman Hânýn vefâtý (566) Allahü teâlânýn beðendiði iþleri yaparken mütevazý ve alçak gönüllü olun! Avn bin Abdullah Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri DÜÞ ÖRTEN Süheybi Rumi ÝHO eðitim öðretime hazýr ELEMAN ARANIYOR Kurumumuz bünyesinde görevlendirilmek üzere Halkla iliþkiler personeli ve rehberlik sertifikasý olan Rehber öðretmen alýnacaktýr. Bülent ÖZCAN Salýnýr þiirim uykuda Yanar diri imgelerim Yüreðim mürekkep lekesi Damýtýr acýyý güzellerim Hüznümü kanatýr bir dize Süzülüp içinden dizelerin Gezerim bir bir sözcükleri Yüzümü Nil'e dökerim Benim uslu çocuk yaným Söyle nerde yitik gemin Kýyý belledin göðü hep Denizini görmediðin... Kýsa adý ÇORÝMDER olan Çorum Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði kentte yeni açýlan ve açýlacak olan Ýmam Hatip okullarýný ziyaret etmeye devam ediyor. Dernek yönetimi Ýlim Yayma Cemiyeti arkasýnda açýlan Süheybi Rumi Ýmam Hatip Ortaokuluna giderek Okul Kurucu Müdürü Davut Demirbaþ'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Yeni açýlan Süheybi Rumi Ýmam Hatip Ortaokuluna ilk kayýt yapýldý. ÇORÝM- DER'in görüþmeleri ile ikna edilen Muhammed Mustafa Atak isimli öðrencinin kayýt iþlemleri Okul Müdürü Davut Demirbaþ tarafýndan yapýldý. Kaydolmaya dedesi ile birlikte gelen öðrenciye ÇORÝMDER tarafýndan kitap ve Hayrettin Karaman'ýn imam hatip mensubiyetini anlatan bir yazýsý hediye edildi. Ayrýca Ýmam Hatip Ortaokulu'nu tercih eden öðrenciye destek olan velisine de teþekkür ederek rahmetli Prof. Dr. Salim Öðüt'ün imam hatibe kaydolduktan sonra babasýnýn annesine "Bu çocuk artýk imam hatibe gidiyor, bundan sonra ona Salim efendi diyeceksin" sözü hatýrlatýlarak, gereken özeni göstermeye de devam etmeleri istendi. ÇORÝMDER Baþkaný Ayhan Boyraz okullarýn açýlmasýna kýsa zaman kala tamamlanan ve yeni eðitim öðretim yýlýnda faaliyete girecek olan ÝHO'lara bir yenisinin daha eklendiðini dile getirerek, "Aslýnda ziyaretimiz "hayýrlý olsun" yanýnda "kolay gelsin" ziyaretidir. Okulu ziyaretimiz esnasýnda çalýþmalarý yerinde inceledik ve donatýlarý, sýnýflarý ve imkanlarý ile muhteþem bir yapýya sahip olduðunu gördük. Davut Demirbaþ müdürümüzün gayretleri ile beraber bu imkanlarý bir arada düþününce okuyacak öðrencilerimize baþarýdan baþka bir þey kalmýyor.sýnýflarýn düzenlenmesi ve öðrencilerimize kusursuz bir okul hazýrlayan Müdürümüz Davut Demirbaþý özverili çalýþmalarýndan dolayý tebrik ediyor ve camiamýza böyle bir okul kazandýran baþta Milli Eðitim Müdürlüðümüz olmak üzere herkese þükranlarýmýzý sunuyoruz" dedi. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Sýnav Eðitim Kurumlarý (Alis Düðün Salonu Karþýsý) EKER BOYA Her Türlü Boya Ýþleri Yapýlýr. Daire-Dükkan-Apartman Tel: Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD,9786,98 EUR,95,9 STERLiN 4,578 4,599,4986,55 JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: 6. ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd....4 Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi... () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi... - Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat... Polis...55 Yangýn... Orman Yangýný Ýhbar...77 Alo Zabýta...5 Alo Jandarma...56 Elektrik Arýza...86 Su Arýza...85 Telefon Arýza... Ýþ ve Ýþçi Bulma...8 Özel Elitpark Hastanesi Afad... Dost Radyo. yaþýnda Dost Radyo. Yaþýný özel bir programla kutladý.dost Radyo kurucularý Emine ve Þahin Örgel'in hazýrlayýp birlikte sunduklarý canlý yayýna Çorum'un önemli sanatçýlarýndan Mürþit Has ve Songül Öztürk katýldý. Ýkinci albümlerinden türküleri seslendiren sanatçýlara gitarýyla Zeynel Demir eþlik etti. Programa ilerleyen bölümünde Çorumlu sanatçý Bora Gökgöz de katýldý. Dost Radyo kurucularý Emine ve Þahin Örgel, programda þiir okurken, radyonun bu güne gelmesinde emeði geçen bütün çalýþma arkadaþlarýna teþekkür ettiler. Haber Servisi Rota Home açýldý Çorum'da Binevler Kavþaðý'nda hizmet vermeye baþlayan Rota Home Alýþveriþ Merkezi'nin açýlýþ töreni geçtiðimiz Cuma günü gerçekleþtirildi. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat ile birlikte Ýsmail Yýlmaz ve Osman Yýlmaz'ýn sahibi olduðu Rota Home Alýþveriþ Merkezi'nin açýlýþýný gerçekleþtirdi. Bekiroðlu, Rota Home Alýþveriþ Merkezi'nin sahipleri Ýsmail Yýlmaz ve Osman Yýlmaz ile bir süre görüþerek, alýþveriþ merkezinin hayýrlý ve uðurlu olmasýný bol kazanç dilediklerini söyledi. Rota Home'un sahipleri Ýsmail Yýlmaz ve Osman Yýlmaz da açýlýþlarýna katýlan AK Parti Ýl Baþkaný Bekiroðlu ve Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yagbat'a katýlýmlarýndan dolayý teþekkür etti. Haber Servisi Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 5 Daire: 4 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : TL. Yurt Dýþý : Euro TEL: Yýl: Sayý: 79 7 EYLÜL PAZARTESÝ 5 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 6 TL. : Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:7/ Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): :.5 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x cm.) : 5. TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (.st.x5 cm.) : 5. TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : 5. TL Kongre Ýlanlarý : 5. TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : 5. TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : 5. TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 5 KR e-posta :

3 7 EYLÜL 5 PAZARTESÝ Gülsün Mert Mikroskop Bir 'Doðruluk' hikayesi Cansu-yu Spor tesisleri yýkýlmasýn imza kampanyasýna Vatandaþlar büyük destek veriyor Ceritoðlu'dan Norveç Büyükelçisine ziyaret AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt Norveç'in Ankara Büyükelçisi Janis Björn Kanavin'i Büyükelçilik binasýnda ziyaret etti. Görüþmede Çorum'da yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji yatýrýmlarý ve elçilik nezdindeki sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda kadýn ve gençlere yönelik projelere Çorum'un ev sahipliði yapabileceði gündeme geldi. Ceritoðlu Norveçli yatýrýmcýlarýn Çorumla tanýþtýrýlmasý noktasýnda da Büyükelçiye temennilerini iletti. AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr.Cahit Baðcý incelemelerde bulunmak ve yatýrýmlarla ilgili çalýþmalarda yapmak üzere Ýskilip'e gitti. Ankara'dan Ýskilip'e gelirken yol þantiyesine uðrayan Baðcý, þantiye þefinden bilgi aldý. Baðcý iþin hayýrlý olmasýný dileyerek kazasýz bitirmek dileðinde bulunarak, "Yaz kýþ çalýþarak Oðuzlar,Ýskilip ve Bayat ilçelerimizi Ankara ve batý illerimize baðlayan Çankýrý yolunu yýl içinde bitirmenizi istiyoruz.kesinlikle ödenek sorunu yaþamayacaksýnýz" dedi. BAÐCI ÝSKÝLÝPLÝLERÝ YATIRIMLAR HAKKINDA BLGÝLENDÝRDÝ Cuma namazýný Ýskilip Ulu Camiinde kýlan Baðcý, Ýl Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu,Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Av.Ýsmail Yaðbat,Bünyamin Aydemir,Þahin Yýldýz,Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma,Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya,Belediye ve Ýl Genel Meclis Üyeleri ile birlikte hemþehrileri ile sohbet etti ve yatýrýmlar hakkýnda bilgi verdi. Doðalgazýn ihale sürecinin tamamlanmasý nedeniyle teþekkür eden Ýskilipliler ne zaman baþlanacaðý konusunda Baðcý'dan bilgi aldýlar. Doðalgaz konusunda bilgi veren Baðcý "Yapým ihalesi sonuçlandý.çorum-sungurlu-ankara ana hattan Ýskilip'e hat yapýmýna önümüzdeki günlerde baþlanacaktýr. Ayný zamanda þehir içi hatlarýn döþemesi için EPDK tarafýndan Çorumgaz'a yetki verilmesi EPDK Kuruluna sunuldu.yetki onayý alýnýr alýnmaz Çorumgaz inþallah bir aksilik olmazsa önümüzdeki ay çalýþmalara baþlayacaktýr. Size daha kaliteli bir yaþam sunmak için çalýþýp çabalýyoruz.biraz daha sabýr ve anlayýþ diyoruz" þeklinde kaydetti. Baðcý ve Bekiroðlu daha sonra Ýskilip Kaymakamý Þuayp Gürsoy'u makamýnda ziyaret ettiler. Çalýþmalar ve yatýrýmlar konusunda karþýlýklý iþbirliðinin önemine deðinen Baðcý, Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy'a "Ýskilip manevi atmosferi ile herkesi kuþatýyor. Kaymakamlarýmýzýn Ýskilip'e büyük emek ve katkýlarý var. Siz de gelir gelmez samimiyetle büyük bir gayret içindesiniz. Özellikle tanýtým çalýþmalarý ve restorasyon projeleri konusundaki ürettiðiniz projeleri önemsiyoruz ve destek sunmak için bizde çalýþýyoruz. Anlayýþ ve elbirliði son derece önemli. Bu frekansý yakaladýðýmýz zaman iþ yapma süresi daha da kýsalmaktadýr ve hizmetler daha erken tamamlanmaktadýr. Bizler ek ödenek temin ediyoruz. Sizlerde encümen üyelerimizle köylere hizmet götürme birliði aracýlýðý ile kýrsalda hemþehrilerimizin yaþamýna projelerle katký sunuyorsunuz. Çalýþmalarýnýzda kolaylýklar ve baþarýlar dileriz" dedi. Kaymakam Þuayip Gürsoy, Baðcý ve Bekiroðlu'nun ziyaretinden duyduðu memnuniyeti ifade ederek teþekkür etti ve ilçede eðitim yatýrýmlarý, talepler ve ihtiyaçlar konusunda bilgi verdi ve özellikle kamu yatýrýmlarýnda arsa sorunu yaþandýðýný söyledi. Belediye Baþkaný Çatma ise bu soruna çözüm üretmek için imar planý düzenlemesi içinde olduklarý bilgisini verdi. HASTANE YIL SONUNA BÝTECEK Baðcý ziyaret sonrasý Kaymakam Gürsoy, Bekiroðlu ve Çatma ile Atýf Hoca Devlet Hastanesi inþaatýný ziyaret ederek firma yetkililerinden bilgi aldý. Ýskilip Hastanesindeki gecikme nedeniyle daha fazla zaman kaybý yaþamak istemediklerini belirten Baðcý hastanenin yýl sonuna tamamlanmasýný hedeflediklerini söyledi. Hastane yetkililerinin diyaliz ünitesinin geniþletilmesi ihtiyacýnýn olduðunu ve bu konunun Bakanlýða yazýldýðýnýn ifade edilmesi üzerine Baðcý Bakanlýk Yatýrým Dairesini arayarak proje tadilatýna onay verilmesini istedi ve bu konuda olumlu cevap alan Baðcý, Diyaliz ünitesinin ayný anda hastaya hizmet verecek þekilde düzenleneceðinin bilgisini verdi. ÝSKÝLÝP'E YENÝ BÝR YÜKSEK OKUL ÝNÞA EDÝLECEK Baðcý ve beraberindekiler daha sonra Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksek Okulunu ziyaret ettiler. Okuldaki öðrencinin 'e yaklaþmasý nedeniyle yeni derslik ve yurt sorunu yaþandýðýný ifade eden Ýskilip Belediye Baþkaný Çatma, mülkiyeti belediyeye ait otobüs garajýna Meslek Yüksel Okulu yapýlmak üzere üniversiteye devredildiðini belirtti. Baðcý, yüksek okulun inþaatýnýn yatýrým programýna alýnmasý için Kalkýnma Bakanlýðý ile görüþeceðini söyledi. ÝSKÝLÝP CEZAEVÝ PROJESÝ HAZIRLANMAYA BAÞLANDI Baðcý son olarak yeni cezaevi yapýlmak üzere Adalet Bakanlýðýna devredilen arazide incelemelerde bulundu. Belediye Baþkaný Çatma'dan söz konusu bölgenin içmesuyu ve yol gibi altyapýsýnýn yapýldýðýný ve imar planýnda 7 metrelik yol ayrýldýðý bilgisini alan Baðcý "Cezaevinde teknik proje yapýmýna baþlandý.ýnþallah önümüzdeki yýl inþaatýnýn yapýmýna baþlanmasý planlanmaktadýr. Son derece önemli bir yatýrým olup yakýn takibimizdedir" dedi. BEKÝROÐLU:ÝSKÝLÝP BÝZÝ ANLADI Ýçinde Stadyum, güreþ eðitim merkezi, tenis kortlarý, sentetik çim sahalar ve basketbol potalarýnýn yaný sýra Gençlik ve spor müdürlüðü binalarýnýn yer aldýðý spor komplekslerinin yýkýlarak yerine konutlarýn yapýlma projesinin kamuoyuna yarar deðil, zararý olacaðýný düþünen vatandaþlar oluþturulan platformun imza kampanyasýna büyük destek veriyor. Konu bir süre önce bazý avukatlar tarafýndan yargýya taþýnmýþtý. Konunun ' Yürütmeyi durdurma ' yönündeki bir kararýn çýkýp çýkmayacaðýný ise vatandaþlar büyük bir merakla bekliyorlar. Ýskilip'e söz verip yapmadýðýmýz hizmet yok VE BÜYÜK DESTEK VERDÝ Ziyaretler sonrasý bir deðerlendirmede bulunan AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu " Tüm Çorumla birlikte Ýskilip ilçemiz yýllýk iktidarlarýmýzda partimize inanmýþ ve güvenmiþ ve % 7'i aþan destekler vermiþtir. AK Parti tüm Türkiye'yi baþtan baþa imar ederken Çorumumuz'a, tüm ilçelerimize olduðu gibi Ýskilip ilçemize de büyük yatýrýmlar ve hizmetler getirmiþtir. Her yýl hizmetlerimize yenileri eklenmektedir. Ýþte bugün hemeþehrilerimize, sulamanýn, Ankara yolunun ve Kargýn Göletinin baþladýðýný müjdeledik ve yeni bir yüksek okul, yurt, meslek lisesi, kýz imam hatip ve cezaevi yapýmý için kollarý sývadýðýmýzý ve Doðalgazýn yapýmýna önümüzdeki günlerde baþlanacaðýný söyledik. Hemþehrilerimizden bol dua ve destek aldýk. Ülkemizin terör belasýndan kurtarýlmasý istikrara ve huzura kavuþmasý için desteklerini istedik. Ýskiliplinin Partimize olan teveccühünü görünce moral bulduk. Daha çok çalýþma sözü verdik" þeklinde kaydetti. Milletvekili Cahit Baðcý ise deðerlendirmesinde, "Bugün tüm teþkilatlarýmýzla Ýskilip'te güzel bir çalýþma ziyaretimiz oldu. Hemþerilerimizi yatýrýmlarla ilgili bilgilendirdik, geliþmeler ve yeni yatýrým kararlarýmýz hakkýnda bilgiler verdik, görüþlerini dinledik. Her zaman olduðu gibi Ýskilipli hemþehrilerimizin teveccühü bizlere moral ve doping oldu.ýskilip'e bir þey yapýlmadý diyenlere en iyi cevabý yine Ýskilipli Kasým'da verecek. Ýskilip'te söz verip vaatte bulunup yapmadýðýmýz bir iþimiz yoktur. Hodri meydan. Yeni hastane, adliye, halk eðitim, yurtlar, rýhtým, dere ýslahý ve taþkýn koruma projeleri, temiz içmesuyu, yenilen içmesuyu, kanalizasyon ve yaðmursuyu hatlarý, enerji þebekesi yenilendi. Þimdi doðalgazý da ekleyecek ve altyapý sorunu kökten çözecek, kaldýrýmlarý, yollarý, asfaltý ve kilittaþ sokaklarý ile modern bir Ýskilip inþa edeceðiz. Hepsinin üstüne Yeni bir Meslek Yüksek Okulu ve Yarý Bir devirde hac için Mekke'ye giden birisi bir adamýn "Allah'ým, sen doðrularýn yardýmcýsý ol, onlara yardým et." Diye dua ettiðine þahit olur. Adam sürekli ayný duayý yapmaktadýr. Adam diðerinin sürekli niye ayný duayý ettiðini merak eder ve sorar. Adam hikayesini anlatmaya baþlar: Bir zaman ben de sen gibi hacý olmaya gelmiþtim. Kabeyi tavaf ederken bir kese altýn buldum. Kesenin sahibini aradým. Ama bulamadým. Ben de onu kaldýðým yere götürdüm. Daha sonra altýn sahibinin altýnlarýný aradýðýný duydum. Ýlk baþta altýnlarý geri vermek nefsime aðýr geldi. Çünkü çok altýn vardý. Daha sonra tellallar altýnlarý bulana altýn ödül verileceðini duyurdular. Bunun üzerine haram bin altýndansa helalinden altýn daha iyidir diyerek nefsimi yendim ve altýnlarý sahibine teslim ettim. Hacdan dönerken ödül olarak aldýðým altýn ile bir köle satýn aldým. Aldýðým köle iyi çýktý, çalýþkan ve iþ bilirdi. Ben de ona iyi muamele ederdim. Bir zaman bu köleye talip çýktý iyi fiyat veriyorlardý. Köle beni uyardý: -Gelen adamlarý tanýyorum. Bunlar babamýn adamlarý. Ben bir hükümdarýn oðluyum. Bir savaþta esir düþtüm. Sen de beni satýn aldýn. Sana istediðin ücreti vermek zorundalar. Beni 5 bin altýndan aþaðý satma. Bana köle gibi deðil arkadaþ gibi davrandýðýn için sana böyle bir iyiliðim olsun. Köleyi 5 bin altýna satýp tüccarlýða baþladým. Bir sürü tüccar dostum oldu. Günlerden bir gün, bir tüccar arkadaþým bana bir tüccarýn öldüðünü, kýzýnýn yalnýz kaldýðýný ben de bekar olduðum için onunla evlenebileceðimi söyledi. Kýzýn kimsesi yoktu, mallarýný idare etmek için birine ihtiyacý vardý. Güvenilir bir tüccar olduðum için O da benimle evlenmeyi kabul etti. Evlenince kýzýn tahmin ettiðimden daha zengin olduðunu gördüm. Hazine gibi serveti vardý. Beni bir odaya götürdü. Odada bir sürü altýn kesesi vardý. -Kaç altýn var bu keselerde, diye sordum. -Her kesede altýn var. Biri hariç. Birinde 97 altýn var. Babam hacdayken altýn kesesinin birini düþürmüþ. Ödül parasý olarak altýn vermiþ, dedi. Adam sözünü þöyle sonlandýrdý. Bugüne kadar doðruluðumun, dürüstlüðümün karþýlýðýný gördüm, onun için sürekli böyle dua ediyorum. Açýk Cezaevi yapacak, bu yatýrýmlar ile Ýskilip'e AK Parti'nin mührünü vuracaðýz. Milletimiz son yýldýr Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen düþmanlarýmýza karþý AK Parti'nin sürdürdüðü mücadeleyi çok iyi biliyoruz. Biz ülkemizin huzuru istikrarý ve güvenini korumak için sonuna kadar mücadele edeceðiz. Son 5 aydýr yaþananlarý,olup biten herþeyi kriz ve kaos tüccarlarýný, sorumluk almaktan ve ülkeyi yönetmekten kaçanlarý,sadece konuþan ve eleþtirenleri, AK Parti ve Tayyip Erdoðan karþýtlýðý adýna kurulan kirli karanlýk ittifaklarý milletimiz çok iyi gördü ve anladý. Bunun hesabýný sandýkta soracaktýr. Biz ülkenin huzurunu korumak adýna hainlerle, bölücü ve paralelle, çetelerle, yasadýþý örgütlerle ve Türkiye düþmanlarý ile iþbirliði yapanlarla mücadele edecek ve asla teslim olmayacaðýz. Milletin emanetini koruduk ve korumaya devam edeceðiz. Ülkemizin birliðini ve bütünlüðünü koruyacak ve bölücülere fýrsat vermeyeceðiz.her gün emniyet ve güvenlik güçlerimize kalleþçe ve alçakça plan yapanlarýn cezasýný vereceðiz.türkiye eðilmeyecektir.millet bizimledir.daha dün TBMM'de hükümete karþý CHP, MHP ve HDP ittifakýný millet ibret ve dehþetle ekranlarý baþýnda izlemiþtir. AK Parti karþýtlýðýnda birleþen tüm muhalefetin bu ülkeye verebileceði bir þey yok, olsa olsa yeni krizler ve kaostur. Millet 'i unutmadý ve asla unutmayacaktýr. Terör Türkiye'yi güçsüz düþürme projesidir. Parlamento'yu kilitleme çabasýna girenlere millet hesabýný mutlaka soracaktýr. Millet huzurun, güvenin ve istikrarýn önemini son 5 ayda çok daha iyi anladý. Bu seçim ülkenin yeniden kendine geliþinin miladý olacaktýr. Bütünlüðümüzü ve Ýç barýþýmýzý koruma sorumluluðu ile seçimlere gideceðiz" diyerek açýklamasýný tamamladý.

4 7 EYLÜL 5 PAZARTESÝ 4 Bayat'ta altyapý çalýþmalarý Eðitim öðretim sezonu öncesi moral depoladýlar Okullarýn açýlmasýna az bir zaman kala Osmancýk Atatürk Ortaokulu öðretmenleri organize ettikleri yayla buluþmasýyla moral depoladýlar. Hafta sonunda Çampýnar Köklen yaylasýnda deðerlendiren öðretmenler gönüllerince eðlenerek verdikleri birlik ve beraberlik mesajlarý ile yeni öðretim yýlýna hazýrlanmanýn keyfini sürdüler. Okulda görevli öðretmenlerin yaný sýra öðretmen eþleri ve çocuklarýnýn tam kadro katýldýðý yayla buluþmasý ile ilgili olarak bir deðerlendirme yapan Okul Müdürü Sakin Karakaþ "Atatürk Ortaokulu olarak bu tür organizasyonlar yapmak için çok bahanemiz var. Konduk yaylasýnda buluþmak için de yine bir bahanemiz oldu ve bir araya geldik ve hafta sonunu birlikte deðerlendirdik. Bu ve benzer organizasyonlar bizi daha güçlü kýlarak takým ruhunu þahlandýrýyor. Arkadaþlarýmýz arasýnda karþýlýklý sevgi saygý muhabbeti, muhabbet ise güven tesis etmeyi ve güvenin tesis edilmesi de baþarýyý getiriyor. Evet biz Atatürk ortaokulu olarak týpký þekil a da görüldüðü gibi güçlü bir takýmýz. Bu açýdan bu takýmýn bütün oyuncularýný alkýþlýyorum" dedi. Hayal Tur, hizmete girdi Hayal Tur, 6 yýldýr SER-KOOP Baþkanlýðýný baþarýyla yürüten Erdal Budak ile Murat Karaçam ortaklýðýnda hizmete girdi. Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No:75 adresinde faaliyetine baþlayan Hayal Tur, Çorum'da 'ye yakýn servis otobüsüyle personel taþýmacýlýðýna yeni bir boyut getirecek. Yýllarýn verdiði deneyim ve tecrübeyle hizmet vereceklerini aktaran Hayal Tur ortaklarýndan Erdal Budak, tüm araçlarýn servis bakýmlý olduðu gibi þoförlerinde deneyimli olduðunu dile getirdi. Servis araçlarýnýn kalkýþ saatlerinden 5 dakika önce kalkýþ yerlerinde hazýr bulunacaðýný ifade eden Budak, ayrýca firmalarýnýn servis aracýnýn arýza yapmasý, tamir ve bakým gibi sebeplerle servis hizmetini aksatmasý halinde baþka bir servis aracýný en kýsa zamanda temin edeceðini söyledi. Servis aracýnda meydana gelebilecek arýzalar (kalorifer-havalandýrma) servis hizmetini aksatmayacak þekilde zamanýnda ve eksiksiz olarak firmalarý tarafýndan giderileceðini vurgulayan Budak, "Firmalar, servis araçlarýnýn cinsini, sayýsýný, güzergahýný, servis saatlerini istediði gibi deðiþtirme hakkýna sahiptir. Firmamýz bu istekleri 5 iþ günü içinde yapmakla yükümlüdür. Firmalar, herhangi bir sebep göstermeksizin servis aracýný ve þoförün deðiþtirilmesini talep edebilir. Firmamýz bu talebi iþ günü içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. D belgeli, klimalý, ferdi kaza sigortalý, rahat ve konforlu araç filomuzla personel taþýmacýlýðýnýn yaný sýra gezi ve tur organizasyonu, düðün-niþan törenleri, havaalaný transferleri, þehir içi ve þehirlerarasý toplu taþýma hizmetleri ile faaliyetteyiz" dedi. Kendileri için paradan çok müþteri memnuniyetinin önemli olduðunu dile getiren Erdal Budak, tüm Çorumlu firmalarýn güvenli taþýmacýlýðýný yapabilecek güç ve donanýmda olduklarýný da sözlerine ekledi. Hayal Tur'a (.64) nolu telefondan ulaþabilirsiniz. Bayat Belediyesi, Tepebayat Mahallesinin en eski sokaklarýndan olan Þahinler Sokak, Yatukçu Mahallesinin Hatýplar Sokaðýnda yaya kaldýrýmlarýný düzenlemek ve caddelerin kullanýþlý bir hale getirmek için bordür ve kilitli parke taþý döþeme çalýþmalarýna devam ediyor. Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü Yatukcu Mahallesinde devam eden bordür ve kilitli parke taþý döþeme çalýþmalarýný yerinde inceleyerek bildi aldý.baþkan Ekrem Ünlü yaptýðý açýklamada, Yatukcu Mahallesi cadde ve sokaklarýn su ishale hattý kazma çalýþmalarý sýrasýnda bozulan yol sonucunda toz ve dumanda içerisinde gerek esnafýn gerekse binalarda oturan vatandaþlarýn büyük sýkýntý yaþadýklarýnýn farkýnda olduklarýný belirterek, yeni su ishale hattý kazý çalýþmalarýnýn bitmesinin ardýndan öncelikli hizmetleri yapacaklarýný söyledi. Yatukcu Mahallesindeki çalýþmalarýn hummalý bir þekilde devam ettiðini belirten Baþkan Ünlü, çalýþmalarýn plan ve program dahilinde biteceðini de sözlerine ekledi. "Ülkem Üzerine Doðan Güneþ Büyük Deha" Osmancýk'ta sahnelenecek YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýl Koordinatörlüðü bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yeler þöyle: "9.9.5 tarihinde saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Ýðdeli Köyü Kýzýlkýr Mahallesine tarihinde.-4. saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Ýðdeli köyüne tarihinde.-. saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Kumçelteði köyüne tarihinde saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Tozluburun köyüne tarihinde.-. saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Kumçelteði Köyü Yeni Yeniyerleþime tarihinde saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Paþa Köyü,Pýnarcýk Köyü,Beðdili Köyü,Hamamlý Çay Köyü,Ayaz Köyü,Çatak Köyü,Soðuksu Köyü,Paþa Köyü Baðlarý,Pýnarcýk Köyü Baðlarý,Sarmaþa Köyü Baðlarýna ve Dedeogullarý Tavukculuk, Bol Kar Tavuk Çiftliði, Seçkýn Tavukculuk, Hacýogullarý Tavukculuk, Yücel Karakas -Tavuk Çiftliði çatak, Çelik Gýda Ýnþaat, Bahri Diker(Tav.Çiftliði), Gök-Ar Tavukculuk, Ceyhun Demirbaþ(Tarýmsal Sulama), Erol Baþ Tarýmsal Sulama- Pýnarcýk Köyü Çorum, Paþa Baðlarý Baðcýlýk." Osmancýk Belediyesi tarafýndan "Ülkem Üzerine Doðan Güneþ Büyük Deha" adlý tiyatro oyunu sahnelenecek. Yusuf Kutluca'nýn yazdýðý ve yönettiði "Ülkem Üzerine Doðan Güneþ Büyük Deha" adlý oyun 9 Eylül Çarþamba günü saat 9.'da Osmancýk Kültür Merkezinde seyirci ile buluþacak. Ücretsiz sahnelenecek oyunda umhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn hayatý anlatýlýyor. Haber Servisi

5 7 EYLÜL 5 PAZARTESÝ 5 "Memur ve emekli kuruþa muhtaç hale getirildi" Necati Gül Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Necati Gül Türkiye Kamu-Sen Araþtýrma Geliþtirme Merkezi'nin yapmýþ olduðu 5 Aðustos ayýna ait asgari geçim endeksi sonuçlarýnýn açýklandýðýný ifade ederek, "Türkiye Ýstatistik Kurumu'ndan alýnan Aðustos 5 fiyatlarýna göre yapýlan araþtýrmada çalýþan tek kiþinin yoksulluk sýnýrý.,8 TL olarak hesaplanýrken, dört kiþilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 4.,74 TL olarak belirlendi" dedi. Sonuçlarýn, dört kiþilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre %,8 oranýnda arttýðýný gösterirken, çalýþan tek kiþinin açlýk sýnýrý da bir önceki aya göre %,45 oranýnda yükselmiþ ve.67,58 TL olarak hesaplandýðýný dile getiren Necati Gül, "Türkiye'de 4 kiþilik bir ailenin ortalama gýda ve barýnma harcamalarý toplamý ise 5 yýlý Aðustos ayýnda.686,48 TL olarak tahmin edildi. Yapýlan araþtýrmada, 4 kiþilik bir ailenin saðlýk kuruluþlarýnýn belirlediði gibi saðlýklý bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanýn Aðustos 5 verilerine göre günlük 4,5 TL olduðu belirlendi. Ailenin aylýk gýda harcamasý toplamý ise.5,6 TL olmuþtur. Aðustos 5 itibarý ile ortalama.47, TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptýðý gýda harcamasý, maaþýnýn %4,'ünü oluþturdu. Türkiye Ýstatistik Kurumu verilerinde bulunan konut gideri ise Aðustos 5 ortalama maaþýnýn %7,6'sýna denk gelmiþtir. Buna göre bir memur, ortalama maaþýnýn %7,6'sýný yalnýzca gýda ve barýnma harcamalarýna ayýrmak zorunda kaldý. Diðer ihtiyaçlarýný karþýlamak için ise maaþýnýn %9,94'ü kaldý. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaþým, saðlýk, eðitim, haberleþme, giyim gibi diðer zorunlu ihtiyaçlarýný karþýlamasý için Aðustos 5 maaþýndan geriye yalnýzca 7,7 TL kaldý. Özellikle gýda fiyatlarýnda son bir yýlda görülen artýþlar, açýklanan enflasyon rakamlarýnýn üzerinde gerçekleþirken, enflasyon hesaplamasýnýn da sorgulanmasýna neden oldu. Öyle ki, 4 yýlýnýn Aðustos ayýna göre koyun etinde %,6; dana etinde %8,5 oranýnda artýþ yaþandý. Son bir yýllýk sürede nohut %8; kuru soðan %,5; þeftali %5,5; erik %5, zamlandý. En fazla artýþýn sebze fiyatlarýnda görüldüðü son bir yýl içinde kabaðýn fiyatý %5,9; patlýcanýn fiyatý %,; çarliston biberin fiyatý %,; dolma biberin fiyatý %,; yeþil soðanýn fiyatý %,9 salatalýðýn fiyatý %,4; sivri biberin fiyatý ise %4,8; oranýnda arttý" dedi. Isýnma giderlerinde de büyük artýþýn gerçekleþtiði ifade edilen araþtýrmada TÜÝK verilerine göre doðalgazýn metreküpünün bir yýlda %,; odunun tonunun ise %9,4 arttýðýnýn belirlendiðini dile getiren Gül açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Eðitim harcamalarýnýn da %, yükseldiði belirlenen araþtýrmada, 4 Aðustos ayý ile 5 Aðustos aylarý arasýnda belediyenin içme suyu fiyatlarýna da %7, oranýnda zam yaptýðý belirtildi. Türkiye Kamu- Sen Ar-Ge Merkezimizin her ay düzenli olarak açýkladýðý asgari geçim endeksi Aðustos ayý sonuçlarý, Türk memuru ve toplumun diðer kesimlerinin enflasyon karþýsýnda belinin biraz daha büküldüðü sonucunu ortaya koymuþtur. Özellikle geçtiðimiz yýlýn ayný ayý ile kýyaslandýðýnda bir yýlda 4 kiþilik bir ailenin zorunlu harcamalarýnýn 8 TL yükseldiði ortaya çýkmaktadýr. Döviz kurlarýndaki artýþ, altýn fiyatlarýndaki yükseliþ, sebze meyve fiyatlarýna gelen zamlar nedense cebimize yansýyor ama TÜÝK'in enflasyon hesabýna yansýmýyor. Vatandaþýmýzýn mutfak enflasyonunun bu olmadýðý apaçýk ortada. Ýçinde bulunduðumuz Eylül ayýnýn okullarýn açýlacaðý ve Kurban bayramýný içinde barýndýrmasý münasebetiyle gelecek ay asgari geçim tablosunun biraz daha aðýrlaþmýþ þekilde karþýmýza çýkacaðý bugünden bellidir. Geride býraktýðýmýz toplu sözleþme görüþmelerinde atýlan imzalar daha kurumadan memur maaþlarýndaki erime ve geçim zorluðu bir kat daha artmýþtýr. Söz verilmesine raðmen memur emeklileri hala TL ek zammýný alamamýþtýr. Bayram öncesinde ihtiyaçlarýn arttýðý, harcamalarýn hat safhaya çýktýðý bu dönemde bütün memur emeklilerimiz yetersiz olmasýna raðmen bu TL'yi umutla beklemektedir. Türk memuru ve emeklisi kuruþa muhtaç hale getirilmiþtir. Kurban kesenlerin zengin sýnýfýnda sayýldýðý günümüzde, memurlarýmýz kurban ibadetini dahi yerine getirecek bütçeye sahip deðildir. Biz toplu sözleþme görüþmelerinde dini bayramlarda memur ve emeklilere 6 TL bayram ikramiyesi talebimizi dile getirmiþtik. Her bayram yaþanan maðduriyeti, memurlarýn, emeklilerin ve çocuklarýn gözlerindeki hüznü gördüðümüzde bu talebimizin ne derece haklý gerekçelere dayandýðýný bir kez daha anlýyoruz. Bu þekilde her geçen gün artan ekonomik krizin etkilerinin memurlarýn omuzlarýna biraz daha yük bindirdiðini görüyor ve enflasyon temelli maaþ artýþlarýnýn memurun ve emeklinin yaralarýna merhem olmadýðýný bir kez daha ifade ediyoruz." AK Parti Merkez Ýlçe'den Deniz Feneri ve Beþir Derneði'ne ziyaret Tarým Or Kam Sen'den kuruluþ yýldönümü etkinliði Tarým Or Kam Sen Çorum Ýl Temsilciliði üyeleri sendikanýn kuruluþ yýldönümünde kahvaltý da bir araya geldiler. Tarým Or Kam Sen Çorum Ýl Temsilcisi Günsel Yetik Erlik konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Tarým ve Orman çalýþaný sendika üyelerinin bir arada kuruluþ gününde birlik beraberlik ve kaynaþma kahvaltýsýnda ülkenin içersinde bulunduðu bugünlerinde deðerlendirildiði, memura verilecek olan 6 ve 7 zam oranlarýnýn da tartýþýldýðý kabul edilemeyeceðini bir kez daha dile getirildiði, savaþlarýn ortasýnda barýþ savunulduðu, ege sahillerinde kýyýya vuran cansýz bedenlerin tek sebebi vahþi kapitalizmin doyumsuzluðunun tablosu olarak deðerlendirildiði birlik ve beraberlik günümüzde ayrýca kuruluþ gününde emekliye ayrýlan; Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü çalýþaný sendika üyesi orman muhafaza memuru Suat Kesen ve mili parklar orman muhafaza memuru Mustafa Arslan'a birer plaket sunulmuþ olup emeklilik hayatýnda baþarýlar dilenmiþtir. Sendikalý arkadaþlarýmýzla kurulu günümüzün bir tatil sabahý kahvaltýsýnda bir arada olmanýn mutluluðunu yaþamak bizleri onurlandýrmýþtýr. Daha nice 5 Eylüllerde sendikamýzýn kuruluþ gününü kutlamaya yurtta ve dünyada barýþý savunmaya" dedi. AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý STK ziyaretlerine devam ediyor. AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý bu kapsamda Deniz Feneri Derneði Çorum Þubesi ve Beþir Derneðini ziyaret etti. Ziyaretlere AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç'ýn yaný sýra Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Boyraz, Ertuðrul Eren, Ayþe Erdemirci, Ebru Kayýkçý, Ebru Þen, Rabie Buyruk ve Karakeçili Mahallesi Baþkaný Name Pak eþlik etti. Deniz Feneri Derneðini ziyaret edip Türkiye'nin ilk iyilik hareketlerinden biri olan Deniz Fenerinin çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldýklarýný dile getiren Yaþar Anaç, "Yeryüzünde ve özellikle bölgemizde yaþanan sýkýntýlar, ülkemizde yaþayan insanýmýzý, STK'larýmýzý rahatsýz ettiði gibi ülkeyi yöneten siyasal iktidarý, yani hükümetimizi de rahatsýz etmektedir. Bunun için insani bir duruþ sergilemek gerekliliðine inanýyor ve ona göre de hareket ediyoruz. Her fýrsatta özgürlük ve insan haklarý konusunda söz söyleyen Batýda bugün hakim olan bir sessizlik mevcut. Buna raðmen ülkemiz, tarihin her evresinde Anadolu ismine münhasýr ev sahipliði, sýcaklýðý ve insanlýðý bugünde devam etmektedir. Gerek hükümetimizin çalýþmalarý gerekse sivil toplum kuruluþlarýmýzýn desteði bizi mutlu etmektedir. Özellikle þehrimizde ihtiyaç sahibi insanlara yardýmlarýndan dolayý, Ülkemizin ilk iyilik hareketlerinden olan Deniz Fenerini tebrik ediyor çalýþmalarýnda baþarýlar diliyoruz" dedi. Deniz Feneri Derneði Çorum Þube Baþkaný Yasemin Eyvazlý ise yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. AK Parti heyeti daha sonra Beþir Derneði'ni ziyaret etti. Beþir Derneði ziyaretinde Dernek Baþkaný Murat Beþikçioðlu'na babasýnýn vefatý dolayýsý ile taziyede bulunan heyet dernek çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Heyet Beþir Derneðinin hayýr çarþýsýnda insanlarý incitmeden marketten alýþveriþ yapar gibi ihtiyacýný gidermesine olanak saðlamasý nedeni ile teþekkür etti. Haber Servisi

6 7 EYLÜL 5 PAZARTESÝ 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 5. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 4 saat hizmetinizdeyiz. Bekir Özsaçmacý MHP'den Milletvekili aday adayý oldu Av. Bekir Özsaçmacý yaptýðý yazýlý açýklamada Kasým'da yapýlacak olan milletvekilliði genel seçimleri öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Çorum Milletvekili aday adayý olduðunu belirtti. "Son yirmi yýlda millet ve milliyetçilik tecrübe ve fikirlerinin siyasal alana daha yakýnlaþtýðýný görmekteyiz. Kýsacasý millet düþünürleri, milliyetçilik düþünürleri olmak zorunda kaldýlar. Ancak milliyetçilik kavramýnýn, birçok açýdan her türlü sosyal/ekonomik duruma, her ideolojik eðilime, her siyasal modele uyarlanabilir bir kavram oluþu, ona hem küresel, hem de parti yada bir ulusa baðlanma kavramý kazandýrmakta. Kaçýnýlmaz olarak ilerleyen bu tarih tarafýmýzý, tepkimizi ve duruþumuzu gösterme fýrsatý vermektedir" diyerek açýklamasýna baþlayan Bekir Özsaçmacý, "Bana dokunmayan yýlan bin yýl yaþasýn nemelazýmcýlýðýnda akmaz kokmaz tarafsýzlýk bu bir deðersizlik belirtisidir. Bu nedenle gelen aðam giden paþam iþaretinde kral hiçbir zaman çýplak deðildir. Herkesin köþe bucak kaçtýðý, devrin hokkabazlarýndan menfaat umduðu bir dönemde millete dönmenin, milletle yürümenin, milletle var olmanýn, milleti tanýmanýn önemini bizlere Milliyetçi Hareket göstermiþtir. Bu sese güç vermek gerekmektedir. Bu duygu ve düþüncelerle; kim o ki? Ya da ne zaman ki? Hani nerede? Kim varki? Sorularýyla aranan ve beklenilen bu mesafeyi anlamlý kýlmak için iþte sizlerleyim. Sizler... bizlerin... bizler, onlarýn hikayesinde duyulan ihtiyacýn iþte burada sesleriyiz. Duygu, heyecan adýna bir birikimin topluma faydalý olacak yansýmasý da diyebilirsiniz. Tüm birikimlerimizin gönül þimþeðinde çakan duruþun yaðmurunda ýslanmak arzusuyla yürüyoruz, yürüyeceðiz. Sizde bizimle yürümek isterseniz yani adýnýzýn yanýnda durmak isterseniz hadi davete icap edin! Ýnsan bilmediðine muhtaç deðildir. Muhtaç olmadýðýndan heyecan duymaz ve heyecan duymadýðýna talip olmaz. Buralý olmak isteyenlere merhaba Dönem Çorum Milletvekili aday adaylýðýmý açýklýyor kamuoyu önünde tüm halkýmýza merhaba diyor bizimle yürümeye davet ediyorum" þeklinde kaydetti. Mültecilere Kur'an-ý Kerim hediye ettiler Çorum Ýnsani Deðerler Platformu Çorum'da bulunan mültecilere Kur'an-ý Kerim hediye etti.platform adýna basýn açýklamasýný yapan Gül-Der Baþkaný Yakut Bozdoðan, mültecilerin yaþadýklarý drama dikkat çektiði þu konuþmayý yaptý: "Tarih /9/5. Güneþin batýþý belki de en güzel burada seyrediliyordu þarký ve gitar eþliðinde. Umursamazlýk ve zevk-ü sefa içerisinde karanlýða batan bir gecenin sabahýnda bu sefer güneþ bize o koskoca karanlýðýmýzý verdi sahilin eli ile. Kahkahalar eþliðinde, Güneþ - Sahil - Çocuk þiirlerimiz vardý bizim. Bu gün ise Güneþ bize karanlýðý getirmiþti. Sahil ise çocuklarý. Çocuklar ise ölümü. Bu ölen o sahildeki çocuk muydu! yoksa insanlýðýmýz, merhametimiz, vicdanýmýz ya da ümmet miydi bilinmez. Bir þiir de bu tabloya yazýlýr mý? Ya da "Çocuklara kýymayýn efendiler Bulutlar adam öldürmesin " dizeleri bu gün için mi yazýlmýþtý. Bir metre kare yer bulamadýn mý? ey koskoca ümmet! bu iki çocuða demezler mi bize? Sormazlar mý bunun hesabýný? Göbeðini þiþirmek için doldurduðun kilerini bu çocuklar için boþaltamaz mýydýn ey ümmet. Sen sabah, bal ve kaymaðýný sýcak çayýnýn eþliðinde yudumlarken, buz gibi suda genzini ap acý tuzun yaktýðý ufacýk bedenlerin yaþlý ve açýk kalmýþ gözlerinin içine nasýl bakacaðýnýn hesabýný iyi hazýrla ey büyük ümmet. Vicdanlarýmýzý rahatlatmak için batýyý suçlamakta artýk kapatmayacaktýr günahlarýmýzýn ve suçlarýmýzýn üstününe oldu bize, hesap gününün gelip çatmayacaðýný mý sanýyoruz. O gözlerin dehþetten yerinden fýrlayacaðý günün,silkelen ey ümmet, kendine gel, benliðine dön. Ve hiç umursamayanlar, duymayanlar, görmeyenler, konuþmayanlar, rahatsýz olanlar. Ülkelerini terk etmeselerdi diyenler. Sýnýr kapýlarýna bile sýðdýramayanlar. Evlerinin kömürlüklerini, ahýrlarýný çok çok yüksek bedelle kiraya veren fýrsatçýlar. Her türlü çalýþma sahasýnda yevmiyelerimizi düþürdünüz diye bu çocuklarýn babalarýna dayak atanlar. Babalarýný, analarýný hatta bu yavrucaðýzlarý köle niyetine çalýþtýran iþverenler. Yapýlan yardýmlarý kýskanan fitneciler. Rahat mýsýnýz þimdi? Eserinizi, resimlere konu olan bu tabloyu takarsýnýz artýk yaldýzlý köþklerinizin en nadide baþ köþesine. Ve daha çok petrol, daha çok maden, daha çok para, daha çok toprak için uygarlýk-medeniyet-demokrasi ve özgürlük maskesi takmýþ ABD-Ýsrail-Çin-Rusya-Avrupa ve bunlarýn yardakçýlarý-iþbirlikçileri."ýnsanca yaþatmak isteyenler" artýk meydanlarda ve kol kola. Büyüyerek, geliþerek, yeni bir dünya için kalktýlar dua ve kýyama. Bu dua ve kýyam, mülteci doðuran coðrafyalarda uygarlýk dediðimiz vahþi yaratýðýn sömürgelerini bitirecek. Bu dua ve kýyam, önce size bu gidiþ nereye diyecek ve akabinde biz de dünya da 5'ten büyüktür diyecek. Bu dua ve kýyam, çocuðunu yaþatabilmek için onu ölüme sürüklemek zorunda kalan denizlerimizin yeni hayaletleri ile yüzleþtirecek sizleri. Bu çocuklarýn ahý, sizlerin sahtekarlýðýný kahretmeyecek mi sanýyorsunuz." Konuþmanýn ardýndan Mül- Kilit Taþý Alýmý alýmý 474 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 9 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edileeeklir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 5/78 -Ýdarenin a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: 9 Merkez/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : 6458/ c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ adresi (varsa) -Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Yol, kaldýrým ve saha çalýþmasý iþlerinde kullanýlmak üzere 8. ný 6 cm lik (6xx6 mm ) renksiz kemik tip kilit taþý,. m 6 cm lik (6xx6 mm) sarý renkli kemik tip kilit taþý olmak Üzere toplam. m kilit taþý alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Fen Ýþleri Müdürlüðü Þantiyesi c) Teslim tarihi Sözleþmenin imzalanmasýný takip eden günden itibaren (Oniki) tak vim günü içerisinde kilit taþlarý teslim edilecektir. - Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No: ÇORUM b) Tarihi ve saati :.9.5- : 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4... Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4... Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4... Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4... Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4... Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve TRY ( Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No: ÇORUM adresinden satýn alýnabilir. 7.. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No: ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 6 (altmýþ) takvim günüdür.. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: 9 Kur'an-ý Kerimleri veren Ýl Müftülüðü yetkilileri ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna teþekkür etti. Bozdoðan, "Kýyam ehli kardeþlerimiz ve STK temsilcilerimiz, malum önümüzde Kurban Bayramý vardýr. Bu bayramý en iyi þekilde deðerlendirmek adýna kurbanlarýmýzý muhacir kardeþlerimizle paylaþmanýzý ve paylaþtýrmanýzý sizlerden istirham ediyoruz. Bu konuda ilgili derneklerimiz ve Platformumuzla irtibata geçebilirsiniz. Hepinize katýlýmlarýnýzdan ötürü Ýnsani Deðerler Platformu adýna teþekkürlerimizi sunuyorum" dedi. Bahadýr YÜCEL KÝLÝT TAÞI SATIN ALINACAKTIR ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Resmi ilanlar de

7 7 EYLÜL 5 PAZARTESÝ 7 Güneþ enerjisi tesisi için izin talebi Sungurlu Ýlçesi Alembeyli Köyü'nde bir arazide güneþ enerjisi ile enerji üretimi yapýlmasý konusu Ýl Genel Meclisi'nde ele alýndý. Ýl Genel Meclisi'nin Eylül ayý olaðan toplantýlarý cumartesi günü yapýlan toplantý ile tamamlandý. Toplantýda gündeme alýnan maddeler görüþülerek karara baðlanýrken, bazý meclis üyeleri de gündem dýþý konuþmalar yaparak, araþtýrma önergeleri verdiler. Toplantýda Sungurlu Ýlçesi Alembeyli Köyü Seki mevkii 99 parsel nolu m tapu yüzölçümlü tarla vasýflý taþýnmazýn 84. m'lik kýsmýnýn güneþ enerjisine dayalý enerji üretim alaný olarak planlanmasýna yönelik plan müellifince hazýrlanan /5 ölçekli nazým imar planý ve / ölçekli uygulama imar planýnýn 94 sayýlý Ýmar Kanunu'nun 8. maddesi ile 5 sayýlý Ýl Özel Ýdaresi Kanunu'nun. maddesi (c) bendi gereðince görüþülmesi gündeme geldi. Konu, incelenmek ve rapora baðlanmak üzere Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu'na havale edildi. Toplantý diðer gündem maddelerinin görüþülmesinin ardýndan tamamlandý. Yýlmaz MERT Meclis arkeolojik kazýlarý araþtýracak Ýl Genel Meclis Baþkanlýðýna Boðazkale kazýlarýnýn araþtýrýlmasý için bir önerge teklifi verildi. Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda yapýlan Ýl Genel Meclisi'nin hafta sonu toplantýsýnda; Boðazkale Ýl Genel Meclis Üyeleri Abdullah Meteoðlu, Hacý Mustafa Þimþek, Alaca Ýl Genel Meclis Üyesi Ali Sami Odabaþ ve Ortaköy Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Çelik'in imzalarýyla bir araþtýrma önergesi verildi: Önerge þu þekilde: "Ýlimiz Boðazkale Ýlçesi örenyerlerinde bir asýrlýk kazý yapýlmaktadýr. Bu kazýlarýn yapým anlaþmalarý nelerdir? Kazýlarýn yöre halkýna yansýmasý var mý? Varsa bunlarýn etkileri nelerdir? Çorum halký bu kazýlarý ve kazý alanlarý hakkýnda yeterince bilgilendirilmekte midir? Çýkartýlan eserlerin bakýmý yapýlýp sergilenmeleri nasýl olmaktadýr? Bu konularýn araþtýrýlýp kamuoyunun ve meclisimizin bilgilendirilmesi hususunu takdirlerinize arz ederiz." Önerge teklifi, incelenmek ve rapor hazýrlanmak üzere Turizm Komisyonu'na havale edildi. Yýlmaz MERT Köylerin su depolarýnýn bakýmlarý yapýlýyor Ýl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Mustafa Alagöz, köylerde içme suyu depolarýnýn saðlýk açýsýndan büyük önem taþýdýðýný, depolarýn belirli aralýklarla temizliðinin, bakým onarýmýnýn yapýlmasý gerektiðini söyledi. Ýl Genel Meclisi Baþkanlýðýnca geçtiðimiz hafta sonunda yapýlan toplantýlarda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, köylerde kullanýlan su depolarýnýn incelenip, saðlýk açýsýndan durumlarý onarým gerektirenlerin incelenip, hasar tespitinin yapýlmasý ve onarýlmasý ile ilgili öneri meclisin ayýn son toplantýsýnda ele alýndý. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun hazýrladýðý rapor hakkýnda bilgi veren Komisyon Baþkaný Mustafa Alagöz, "Ýçme suyu depolarý insan saðlýðý açýsýndan birinci derecede önem taþýmaktadýr. Bu nedenle ayda bir temizlik ve depolarýnýn gerek temizliði gerekse su kaçýrmasýný önlemek amacýyla hazne kýsmýna (suyun biriktiði yer) HDPE plakalarla polietilen kaplama yapýlmaya baþlanmýþtýr" dedi. Alagöz, açýklamasýnda þu bilgileri aktardý: "Komisyonumuzca yapýlan çalýþmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre, içme suyu depolarý köy nüfusuna göre planlamakta olup,, 5, 75,, ve m hacimlerde projelendirerek yapýlmaktadýr. Ýçme suyu þebekesine verilerek hanelere temiz hijyenik içilebilir su temin edilmektedir. Köy içme suyu depolarý idaremizce yapýlarak köy muhtarlýklarýna teslim edilmekte ve bakým, onarým ve temizliði köy muhtarlýðý tarafýndan yapýlmaktadýr. Büyük çapta tadilat gerektiren iþler ve deponun ekonomik ömrünü tamamlamasý sonucu yenisinin yapýlmasý iþi idaremizce yapýlmaktadýr. Küçük çaplý tadilatlar ise köy muhtarý tarafýndan yapýlmaktadýr. Saðlýklý içme suyu temini için depolarýn temizliði, bakým ve onarýmý önem arz etmektedir. Bu nedenle gerek muhtarlýklardan gelen taleplerin incelenmesi sonucu, gerekse idaremiz elemanlarý tarafýndan tespit edilen noksanlýklar sonucu deponun programa konularak ya yeniden yapýlmakta veya büyük çaplý tadilat yapýlmaktadýr. Ýçme suyu depolarý insan saðlýðý açýsýndan birinci derecede önem taþýmaktadýr. Bu nedenle ayda bir temizlik ve depolarýnýn gerek temizliði gerekse su kaçýrmasýný önlemek amacýyla hazne kýsmýna (suyun biriktiði yer) HDPE plakalarla polietilen kaplama yapýlmaya baþlanmýþtýr. Ýlk örnekler bu yýl yapýlmýþ olup, olumlu sonuçlar alýnmýþtýr. Uygulama önümüzdeki yýllarda devam edecektir. Bunun yanýnda gerek muhtarlýklardan gelen taleplerin incelenmesi gerekse teknik elemanlarýmýzýn tespiti sonucu 6 yýlýnda Merkez Þeydim Köyü, Hýmýroðlu Köyü, Kelleli Mahallesi, Kýzýlcabayýr Köyü, Kutluözü Köyü, Mecitözü Ýlçesi Bekiþler Köyü, Bekiþler Köyü Çambekiþ Mahallesi, Bekiþler Köyü Dorukbekiþ Mahallesi, Oðuzlar Ýlçesi Derinöz Köyü, Kayý Köyü, Onbeþevler Mahallesi, Sungurlu Ýlçesi Gökçam Köyü, Yörüklü Köyü, Mehmetbeyli Köyü, Türkhacýlarhaný Köyü ve Çavuþcu Köyü içme suyu deposu yapýmý veya tadilat iþi programa teklif edilmiþtir. Ayrýca gelen taleplerin incelenmesi devam edecek ve ihtiyaç halinde depo yapým ve tadilat iþleri programlara teklif edilmeye devam edecektir." Yýlmaz MERT Çorum'da çilek üretimi geliþiyor Son yýllarda çilek üretimi konusunda Çorum'da önemli çalýþmalar yapýlýyor. Özellikle Ýskilip, Dodurga, Laçin ve Mecitözü bölgelerinde çilek tarlalarýnda ve üretimde büyük bir artýþ görülüyor. Dodurga Ýl Genel Meclis Üyesi Mehmet Tatlýsu, Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda meclis üyelerine Dodurga'dan getirdiði organik çilekleri ikram ederken, çilek üretimi konusunda da bir konuþma yaptý. Mehmet Tatlýsu, son yýllarda Çorum'un çilek üretiminde adýndan sýkça söz ettirmeye baþladýðýný, leblebi ile adýný duyuran Çorum'un bundan böyle çilekle de anýlacaðýný belirterek, özellikle yaz mevsimi ve sonbahar dönemlerinde hiçbir ilde çilek üretilemediðini, sadece Konya ve Çorum'da çilek üretildiðini, bu durumun Çorum açýsýndan büyük bir avantaj olduðunu, Çorum'un iklim koþullarý gereði yýlýn her ayýnda çilek üretebilecek avantajý elinde bulundurduðunu, kentte son derece kaliteli, organik ve lezzetli çilek üretiminin yapýlabildiðini söyledi. Yýlmaz MERT Ýbrahim Göleti kurumak üzere Alaca Ýlçesi'nde bulunan Ýbrahim Göleti'nin suyunun azalmasý ve göletin kurumak üzere olmasý Ýl Genel Meclisi'nin gündemine geldi. Alaca'nýn Çevreli, Kargýn ve Ýbrahim Köyleri sýnýrlarý içerisinde bulunan Atatürk (Ýbrahim Göleti), yaz mallerinin üzerinde geçmesi nedeniyle tamamen kurumak üzere. Kuraklýk nedeniyle sularý azalan göletteki balýklar susuzluktan ölmeye yüz tuttu. Yer yer kalan küçük su birikintileri veya çamur içinde kalan balýklar yaþamaya çalýþýrken, birçoðunun da öldüðü belirtildi. Alaca'nýn en eski göletlerinden olan ve yaz aylarýnda çok sayýda vatandaþýn mesire yeri olarak kullandýðý Ýbrahim Göleti, sulama baþta olmak üzere birçok amaçla kullanýlýyordu. Sularýn çekilmesiyle birlikte kuruyan gölette toprak çatladý. Bu yýl, ilkbahar ve yaz aylarýnýn bol yaðýþlý geçmesine raðmen göletin kurumak üzere olmasý, sularýnýn çekilmesi köylüyü endiþelendirirken, vatandaþlar, önümüzdeki dönemlerde arazilerinin tamamen susuz kalmasýndan korkuyor. Konu Ýl Genel Meclisi Toplantýsý'nda Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya tarafýndan gündeme getirildi. Kaya, Ýbrahim Göleti'nin susuz kaldýðýný, sularýn bir hayli çekildiðini, bu durumun neden kaynaklandýðýný anlayamadýklarýný belirterek, ilkbahar ve yaz mevsiminin bol yaðýþlý geçmesine raðmen göletin sularýnýn azalmasýnýn nedenlerinin araþtýrýlmasýnda fayda gördüðünü söyledi. Konuyla ilgili bilgi veren Alaca Ýl Genel Meclis Üyesi Abdurrahman Karagöz, göletin köylüler tarafýndan bu sene yoðun olarak kullanýldýðýný, göletin talebi karþýlayamadýðýndan suyunun azalmýþ olabileceðini belirtti. Alaca Ýl Genel Meclis Üyesi Ali Sami Odabaþ ise sulama kanallarýnýn bozuk olduðunu, ayrýca kaçak olabileceðini belirterek, "Ýbrahim göleti normal zamanlarda genellikle dolu oluyor. Ancak yoðun kullanýmdan dolayý yaz aylarýnýn sonlarýna doðru gölet boþalabiliyor. Bu durumun çaresi kapalý sistem dönüþümü saðlamaktýr. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn kapalý sistem projesi mevcut. Konuyla ilgili giriþimlerimiz ve çabalarýmýz devam ediyor" dedi. Yýlmaz MERT Aðýr tonajlý araçlarýn geçiþinden dolayý bozular köy yollarý Ýl Genel Meclisi'nin son toplantýsýnda ele alýndý. Mecliste bir konuþma yapan Ýl Genel Meclis Üyesi Nurettin Karaca, Kýnýk Köyü yolunun asfaltýnýn aðýr tonajlý araçlar nedeniyle sýk sýk bozulduðunu, köylülerin haklý olarak yolun yapýlmasýný istediðini, bu talep karþýsýnda Ýl Özel Ýdaresi'nin de ikide bir yol yapmaktan dolayý olaya sýcak bakmadýðýný, yolu kullanan firmalarýn da sözleþme hükümlerine uymadýðýný, sorunun sürüncemede kaldýðýný, yasal yollara baþvurmanýn da uzun bir zaman aldýðýný anlatarak, "Bu konu uzun süredir çözülemiyor. köklü bir çözüm önerisi getirelim. Bu yollar niçin ve nasýl bozuluyor, bozulduðunda ne yapýlmasý gerekli, firmalarýn bir taahhüdü var mý, varsa neden yerine getirilmiyor, bu konuda komisyon bir çalýþma yapsýn" dedi. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ise aðýr tonajlý araçlarýn yollarý bozmasýndan dolayý büyük problem yaþardýklarýný, "Aðýr tonajlý kamyonlar köy yollarýný bozuyor" bu konuda muzdarip olduklarýný, taahhüdünü yerine getirmeyen firmalarýn mahkemeye verilmesi halinde sonuçlanmasýnýn uzun bir süre aldýðýný, yollarýn sýk sýk yapýlmasýnýn da milli servete zarar verdiðini, bir çýkmaz içerisinde olduklarýný söyledi. Kaya, "Yolu stabilize yaparýz ancak o zaman da toz çok oluyor. Kýnýk Köyü'nün etrafý ova, tarým arazileri çok fazla. Yolu stabilize yaptýðýmýzda arazilerde toz sorunu yaþanýyor" diye konuþtu. Bazý il genel meclis üyeleri de baþka köylerin benzer sorunlarýný gündeme getirdi. Bunun üzerine; Çorum Merkez Kýnýk, Ýskilip - Çukurköy, Osmancýk - Tekzen, Alaca - Boðaziçi, Çorum Merkez Mislerovacýðý, Kavacýk ve Kazýklýkaya, Dodurga Çiftlik, Alpagut ve Tutuþ grup yolunun Ar-Ge Komisyonu tarafýndan incelenmesi, bu konuda rapor hazýrlanarak meclisin bilgisine sunulmasý konusunda karar alýndý. Yýlmaz MERT

8 7 EYLÜL 5 PAZARTESÝ YAÞAM 8 Dünyada Uyananlarýn Hali Nasreddin Hoca'ya rüyasýnda 999 altýn vermiþler. Hoca: - Þunu bin altýna tamamlayýn da alayým, yoksa almýyorum, derken Kelime Avý uyanývermiþ. Bakmýþ ki ortada ne altýnlar var ne de altýný verenler.- Bu ne iþ Ya Rabbi! demiþ. Ahirette uyanan her þeyini önünde hazýr bulacakken, Dünyada uyanan malýnýn hepsini kaybediyor. Günün Sudoku Bulmacasý Her gün 5 milyon ekmek çöpe atýlýyor Bir yanda dünya genelinde milyonlarca insan açlýk ile mücadele ederken, diðer yanda yaþanan israf, yýllýk milyon dolarlarý buluyor. Ýsraf, Türkiye'de de büyük rakamlara ulaþtý. Zira sadece ekmek israfý bile günlük 5 milyonu buluyor. Uzmanlar, fazla alýnan, uygun þartlarda saklanmayan ve çöpe atýlan ekmeklerle okul, hastane ve yurt yapýlabileceðini söylüyor.türkiye'de her gün yaklaþýk 5 milyon adet ekmek çöpe atýlýyor. Bu þekilde günlük 5 milyon, yýllýk,8 milyar lirayý bulan bir servetin çöpe atýldýðýna dikkat çeken Yaþar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gýda Teknolojisi Program Sorumlusu Dr. Eylem Ezgi Fadýloðlu, ekmek israfýný önleyecek öneriler ve tarifler sundu. Fadýloðlu, Yapýlan araþtýrmalar, her gün 5 milyon ekmeðin yüzde 5,4'ünün fýrýnlarda, yüzde 7,9'unun hanelerde, yüzde,7'sininse yemekhaneler, lokantalar ve otellerde israf edildiðini ortaya koymuþtur. dedi.ekmeðin evlerde çöpe atýlmasýnýn en önemli sebepleri arasýnda gereðinden fazla alýnmasý, uygun þartlarda saklanmamasý ve kalitesinin düþük olmasýnýn yer aldýðýný belirten Fadýloðlu, Her gün ayný miktarda ekmek satýn almak yerine, yapacaðýnýz yemek çeþidini göz önünde bulundurarak alýn. Ekmeði fýrýndan alýrken aç karnýnýza almayýn. Kokusuna ve açlýðýnýza yenik düþerek gereðinden fazla alabilirsiniz. Ekmeði açýkta deðil, poþet içerisinde saklayýn. Ekmeði dilimleyerek tüketin. Toplu yemek tüketim yerlerindeki ekmek israfýný önlemek için ekmek, dilimlenmiþ olarak veya küçük ekmek olarak verilmeli, self servis tezgâhlarýnda yemeklerden sonra yer almalýdýr. önerisinde bulundu. BU TARÝFLERLE EKMEKTEN TASARRUF EDÝN Eylem Ezgi Fadýloðlu, bayat ekmekleri deðerlendirecek tarifler de sundu: Bayatlamýþ ekmekleri fýrýnda hafif nemlendirip ýsýtarak ya da kaynayan suyun buharýyla yumuþatabilirsiniz. Fazla ekmeði derin dondurucuda saklayabilir, ihtiyaç duyulduðu takdirde tost makinesinde ýsýtarak yemeklerinizin yanýnda sýcak olarak da tüketebilirsiniz. Bayat ekmekten galeta unu yapabilirsiniz. Bayat ekmeðin içinden çýkardýðýmýz kýsýmlarý kurutarak, köfte yapýmýnda kullanabilirsiniz. Bayat ekmekten küçük kanepeler hazýrlayarak misafirlerinize sunum yapabilir, pizza veya omlet yapabilirsiniz. Kruton yapabilir ve çorbalarýn üzerine koyabilirsiniz. Bunun için bayatlamýþ ekmekleri küp küp kesip fýrýnda kýzardýktan sonra cam kavanozda bir hafta saklayabilirsiniz. Bayatlamýþ ekmekleri dilimleyerek fýrýn tepsisine dizip üzerine tereyaðý, beyaz peynir, yumurta, doðranmýþ domates, yeþil biber karýþýmýný sürdükten sonra fýrýnda kýzartýrsanýz, kahvaltýlarda afiyetle yiyebilirsiniz. Bayatlamýþ ekmekten, ekmek dolmasý yapabilirsiniz. Bayat ekmeklerden, viþneli ekmek tatlýsý yapabilirsiniz. Bunun yaný sýra ekmek tatlýsý yapabilir ve üzerine muhallebi ya da puding de ilave edebilirsiniz. ÇÖPE GÝDEN EKMEK PARASIY LA OKUL VE HASTANE YAPILIR Ekmek israfýnýn yýllýk ekonomik boyutu yaklaþýk,8 milyar TL'ye karþýlýk geliyor. Bu tutarla beþ kiþilik 84 bin aile bir yýl boyunca yoksulluk sýnýrýnda geçinebilir, 8 bin asgari ücretli kiþi bir yýl boyunca geçinebilir veya 87 bin öðrenciye ay boyunca aylýk 8 TL burs verilebilir. Baþka bir açýdan bakýldýðýnda yataklý 6 hastane, 6 derslikli 94 okul, öðrenci kapasiteli 7 yurt, 4 kilometrelik bölünmüþ yol gibi hizmetlerden herhangi biri yapýlabilir. Sinema : Sinema Yeþil Deniz Cemil in babasýyla gömü ararken yanlýþlýkla bir cesedi ortaya çýkaran Üsen, cesetin üzerini yeniden toprakla kapatýp hiçbir þey olmamýþ gibi evine dönmek ister. Ancak yolda yüzüðünün kaybolduðunu fark edince cinayetin üzerine kalacaðýndan korkup olay yerine geri döner. Bu arada Helga nýn Muzo yu istemediðini öðrenen Sibel, abisinin ona yalan söylediðini anlamýþtýr. Üsen eve döndüðünde ona evdeki tüfeði doðrultup pasaportunu vermesini ister. : Ne Münasebet meyen Nil, Hakký Bey in herkesi þok edecek hamlesi karþýsýnda ne diyeceðini bilemez. Diðer yandan Demir, kendini Nil e affettirmek için her yolu dener. Ancak Nil, Demir e çok kýrgýndýr ve onu affetmemekte kararlýdýr. Kendini affettiremeyen Demir, Nil e büyük bir sürpriz yapacakken yaþanan talihsiz bir olay, ikiliyi allak bullak eder. Nil ve Demir kendileri gibi birbirlerine olan güvenleri sarsýlan evli bir çiftin ara buluculuk davasýný alýrlar. Çocuðun kendinden olmadýðýný iddia eden baba ve eþini aldatmadýðýný savunan anne... Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü : Sinema Güneþin Kýzlarý Güneþin Kýzlarý bugün ekranlarda Kanal D nin ilgiyle izlenen Güneþin Kýzlarý dizisinin günü deðiþti. Sevilen dizi, bugünden itibaren Pazartesi akþamlarý saat. de ekrana gelecek. Oyuncular: Emre Kýnay (Haluk), Evrim Alasya (Güneþ), Tolga Sarýtaþ (Ali), Burcu Özberk (Nazlý), Berk Atan (Savaþ), Hande Erçel (Selin), Miray Akay (Peri), Meltem Gülenç (Rana), Funda Ýlhan (Sevilay) Süleyman Þah Süleyman Þah veya Süleyman Þah bin Kaya Alp (d. 78? - ö. 7; Fýrat), Kaya Alp'in oðlu, Ertuðrul Gazi'nin babasý, Osman Gazi'nin dedesidir. Oðuzlarýn Kayý boyundandýr. Doðum yeri ve tarihi hakkýnda kesin bilgiler yoktur.. yüzyýlýn sonlarýnda doðduðu ve Kayý boyunun reisi olduðu bilinir. Moðol hükümdarý Cengiz Han ýn Orta Asya daki istilâsý üzerine,. yüzyýlda Türkistan dan batýya doðru göç etmeye karar vermiþtir. Türkistan'dan 5. kiþiyle Kuzey Kafkasya üzerinden Doðu Anadolu'ya gelerek, 4'te Erzincan ve Ahlat taraflarýna yerleþti. Ayný boya mensup bazý aþiretler de Diyarbakýr, Mardin ve Urfa'ya yerleþtiler.süleyman Þah Kayý boyu'ndan birkaç bey ile Caber'e giderken Fýrat Nehri'nde boðuldu. Ölümünden sonra Caber Kalesi'nin Fýrat nehri hizasýndaki kuzeyde (Türkiye'ye kuþ uçuþu km kadar güneyde) bir kümbete defnedildi.mezarýn bulunduðu bölge, I. Dünya Savaþý sonrasýnda Suriye Osmanlý Devletinden ayrýlýnca, Fransýz Suriye Mandasý sýnýrlarý içerisinde kalmýþtýr. Ancak Ankara Anlaþmasý ve Lozan Antlaþmasý'na göre Türkiye' nin topraðý sayýlmýþtýr. Þubat 5 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafýndan Suriye'deki iç savaþ öne sürülerek gerçekleþtirilen operasyon neticesinde türbe geçici süreliðine Türkiye sýnýrýna 8 metre mesafedeki Eþme köyüne taþýnmýþtýr. HAMBURGER Malzemeler adet hamburger ekmeði Yarým kilo orta yaðlý kýyma su bardaðý ufalanmýþ ekmek çay bardaðý süt çay kaþýðý hardal çay kaþýðý karabiber,kýrmýzýbiber ve tuz Yarým demet maydanoz adet ince doðanmýþ soðan Kýzartmak için: Sývýyað Yemeðin Tarifi Bir kabýn içinde kýymayý, ufalanmýþ ekmeði, sütü, hardalý, tuzu, baharatlarý, ince kýyýlmýþ maydanozu, ince doðranmýþ veya rendelenmiþ soðaný birlikte yoðurun. Hazýrladýðýnýz kýymadan parçalar koparýp hamburger köftesi yapýn ve bol yaðda kýzartýn. Köfteleri, hamburger ekmeklerinin içine birer tane yerleþtirin. Tost makinesinde dakika kadar ýsýtýn.arzuya göre hamburgerlerin arasýna hardal, mayonez, ketçap ve yeþillik koyup servis yapýn. Bizim sözlerimizin hepsi nakit, baþkalarýnýnki nakildir. Nakil, nakdin fer'idir. Hz.Mevlana 8:45. Sayfa :4 Dudaktan Kalbe : Öðle Haberleri :5 Derya nýn Dünyasý 5: Dudaktan Kalbe Yerli Dizi 6:4 Dolu Dolu Anadolu 7:4 Gagguk 8: Ana Haber 8: Spor Bülteni 9:5 Ana Haber 9:5 Spor Bülteni : Mercek Altý 8: Yasemince Yerli Dizi 9. Þehit in Annesi. Aliye.5 Telgrafýn Telleri 4.4 Ebru Yaþar la Her Gün 6. Kumarbazýn Karýsý 8: Ana Haber 9: Neþeli Ayaklar :45 Haber Saati : Tarzan Rýfký :45 Dev Yýlan 7: Pis Yedili Yerli Dizi 8: Ayý Kardeþler 8: Pepee 9: Show Dünyasý : Her Þey Dahil : Nursel in Mutfaðý : Bu Tarz Benim 6: Asla Vazgeçme 8: Ana Haber 9:5 Deniz Yýldýzý :5 Güldür Güldür : Ne Münasebet 4:45 Denize Hançer Düþtü 6. Geniþ Aile Yerli Dizi 8. Acemi Cadý. Akasya Duraðý. Çok Güzel Hareketler Bunlar 5. Evim Þahane 7.5 Arka Sokaklar 8:5 Koca Kafalar 9: Ana Haber : Güneþin Kýzlarý : Dizi 8. Böyle Bitmesin Yerli Dizi.5 Beni Böyle Sev. Haber.5 Küçük Hanýmefendi 5. Hayat Yokuþu 6.5 Zengin Kýz Fakir Oðlan 8. Gönül Köprülerimiz 8:55 Spor 9: Ana Haber : Yeþil Deniz : Truman Show 9: Maceracý :4 Ayna. Tv Filmi. Ritmini Arayan Kalpler 4:45 Yetim Gönüller 5: Beþinci Boyut Yerli Dizi 6:4 Ötesiz Ýnsanlar 8. Ana Haber Bülteni 9: Çýnarýn Gölgesinde :5 Sungurlar : Ýyi Seyirler

9 AÐUS- 7 EYLÜL 5 PAZARTESÝ 9 Çorumlu kardeþler Kurtlar Vadisinde Düðün konvoyunda kaza: ölü Çorum'da kontrolden çýkan otomobilin düðün konvoyuna dalmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda kiþi öldü, 9 kiþi yaralandý. Kaza, Çorum-Alaca karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haydar Þahan yönetimindeki 9 UF 79 plakalý otomobil, bölünmüþ yolda kontrolden çýkarak karþý þeride geçti. Savrulan otomobil, Çorum yönünden gelen düðün konvoyundaki Salih Türk'ün (5) kullandýðý 9 AR 57 plakalý araçla kafa kafaya çarpýþtý. Sürücü Türk olay yerinde, araçtaki Seda Nur Þimþek (8) ise Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlýrken yolda hayatýný kaybetti. Kazada; Dilek Þimþek (4), Merve Demir (), Nazife Demir (), Yasemin Þimþek (), Açelya Demir () ile diðer otomobildeki sürücü Haydar Þahan, Zeynep Þahan, Sadýk Günel (74) ve Þemsi Günel (66) yaralandý. Saðlýk görevlileri tarafýndan ilk müdahaleleri yapýlan yaralýlar, ambulans ve özel araçlarla Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Dilek Þimþek ve Açelya Demir'in saðlýk durumunun aðýr olduðu bildirildi. Konvoyda yer alan damat Murat Þimþek ile yakýný gördükleri manzara karþýsýnda þok geçirerek yakýnlarý tarafýndan hastaneye kaldýrýldý. Damat Murat Þimþek, arkadaþlarýnýn kucaðýnda acil servise getirilerek tedavi altýna alýndý. Kazanýn ardýndan konvoya katýlanlar hastaneye akýn etti. Ölüm haberini alanlar, yakýnlarý tarafýndan güçlükle sakinleþtirildi. Düðün konvoyunun Murat Þimþek ile Ebru Çakýrtekin'in kýna gecesi için Çorum'dan merkeze baðlý Çakýr köyüne gittiði öðrenildi. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. Þehitlikte þüpheli yangýnlar Kýbrýs'ta yaþayan Çorumlu Mustafa ve Ömer Þaþmaz kardeþler, bir ekran fenomeni haline gelen Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin yeni sezon bölümünde rol aldýlar. Uzun yýllardýr reyting rekorlarý kýran 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinin yeni sezon çekimleri Kýbrýs'ta yapýldý. Dizi çekimlerinde, Lefkoþa ve Girne'nin tarihi yapýlarýnýn bulunduðu meydan, Bedesten, Surlariçi ve Büyük Han gibi önemli yerler kullanýldý. Kendine has hayran kitlesi bulunan dizinin yeni sezon bölümünde Çorumlu iki kardeþ de rol aldý. yýldýr Kýbrýs'ta yaþayan Mustafa ve Ömer Þaþmaz, bir tanýdýklarýnýn vasýtasýyla ellerinde silahlarla kendilerini dizi setinde buldular. Aslen Mecitözülü olan ve yýldýr Kýbrýs'ta yaþayan Þaþmaz kardeþler, dizide özel tim olarak görev aldýlar. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin bir takipçisi ve hayraný olduðunu söyleyen Ömer Þaþmaz, "Bu dizide tim askeri olarak rol aldým. Sayýn Necati Þaþmaz, Cahit Kayaoðlu ve Erhan Ufak gibi oyuncularla bir araya gelmekten son derece mutluluk duydum. Yeni sezonda ilk çekimler Kýbrýs'ta baþladý ve Ýstanbul'da devam ediyor. Buradan deðerli yönetmenim Serdar Akar'a teþekkür edip kolaylýklar diliyorum" dedi. Haber Servisi Sinpaþ siyasi demeç veren müdürü görevden aldý Çorumlu iþadamý Avni Çelik'in sahibi olduðu Sinpaþ Grubu, ekonomik ve siyasi belirsizlikleri eleþtiren Sinpaþ GYO Genel Müdürü Seba Gacemer'i yayýnlanan röportajý dolayýsýyla görevden aldý. Sinpaþ GYO'dan Kamuyu Aydýnlatma Platformu'na yapýlan açýklama þöyle: "Sinpaþ GYO Genel Müdürü Sn. Seba Gacemer, basýnda yayýnlanan ve yanlýþ yorumlamalara yol açabilecek röportajý dolayýsýyla, Sinpaþ GYO Yönetim Kurulu Baþkaný Sn. Avni Çelik tarafýndan tedbiren görevden alýnmýþtýr. Bu süre zarfýnda üretimden sorumlu genel müdür yardýmcýsý Sn. Fatih Yýlmazoðlu Genel Müdürlük görevine vekaleten atanmýþtýr. Kamuyonunun bilgisine saygýyla duyurulur." Sinpaþ GYO Yönetim Kurulu Baþkaný Avni Çelik ise Akþam'a verdiði demeçte, "Sinpaþ daima siyasetin dýþýnda, ekonominin içinde yer almýþtýr. Siyasetle bireyler ilgilenebilirler ve görüþlerini özgürce ifade edebilirler. Elbette çalýþanlarýmýz kiþisel olarak görüþlerini sohbet ortamýnda açýklayabilirler ama bunlarýn kurum görüþü olarak yansýtýlmasý yanlýþtýr" açýklamasýnda bulundu. GACEMER NE DEMÝÞTÝ? 7 Haziran seçimleri sonrasý beklenen koalisyon olmadýðýný, tekrar seçime gidilmesine karar verildiðini hatýrlatan Sinpaþ GYO Genel Müdürü Seba Gacemer, uzun süren belirsizlik döneminin inþaat sektörünü etkilediðini belirterek "Önce yönetilen bir devlet lazým. Kim kurarsa kursun ama hükümet kurulsun. Bir parti kazanana kadar seçim yapmak yerine yeni formüller bulunmalý" demiþti. Hem vatandaþlarýn hem de þirketlerin bir muhatabý olmadýðýný belirten Gacemer, konut alýcýsýnýn da belirsizlik döneminden olumsuz etkilendiðini dile getirdi. Ocak ayýnda inþaat sektörü ile hükümet arasýnda büyük bir zirve olduðunu hatýrlatan Gacemer, "Sektör sorunlarýný anlattý, çözüm yollarý konuþuldu ama süreç týkandý. Bizde 'devlet baba' denir ya, devlet baba babalýðýný yapsýn. Parti baðýmsýz bunu söylüyorum" ifadelerini kullanmýþtý. 'Konut sektörü cengaver bir sektör' diyen Gacemer, kamu desteði almadan yatýrýmlara devam ettiklerini belirtti. Yabancýya konut satýþýnýn ihracat sayýlmamasýný eleþtiren Gacemer, þunlarý söyledi: "Yabancý Türkiye'den ev alýrken ne onlara ne de bize avantaj yok. Biz geçen yýl yabancýya milyon TL'lik konut sattýk. Biz malý burada teslim ediyoruz ihracat deðil, yurtdýþýnda teslim eden için ihracat. Bu doðru deðil. Çorum Þehitliði çevresinde önceki gece ayrý noktada yangýn çýktý. Ormanlýk alana yakýn noktalarda çýkan yangýn itfaiye tarafýndan söndürülürken, polis alarma geçti. Þehitlik çevresinde son bir haftada 5 ayrý noktada yangýn çýktý. Ýlk olay geçtiðimiz hafta sonu meydana geldi. Þehitlik ile Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi arasýndaki alanda saat arayla iki yangýn çýktý. Bölgedeki kuru otlarýn tutuþmasý ile baþlayan yangýnlar itfaiye tarafýndan büyümeden söndürüldü. Saat. sýralarýnda Þehitlik yakýnýnda ormanlýk alanýn hemen kenarýnda ot yangýný baþladý. Ýtfaiyenin alevleri söndürmesinin ardýndan Þehitliðin üst tarafýnda iki farklý noktada daha yangýn çýktý. Yangýn büyümeden kontrol altýna alýndý. Orman Ýþletme Müdürlüðü'ne ait bir itfaiye de bölgeye sevk edildi.üst üste yangýn çýkmasý üzere Çorum polisi harekete geçti. Çok sayýda resmi ve sivil ekip, Þehitlik çevresinde geniþ çaplý araþtýrma baþlattý. Bölgedeki araç ve þüpheli þahýslar tek tek kontrol edildi. Taþ ocaðýna kadar olan bölgede araþtýrma yapan polis ekipleri, Þehitlik çevresindeki kontrollerine devam ediyor. Muhtar Þeker, sosyal medyayý aktif kullanýyor Hýzla geliþen teknolojiye ayak uyduran mahalle muhtarlarý, vatandaþlara artýk sosyal medya üzerinden ulaþýyor. Mimar Sinan Mahallesi Muhtarý Fevzi Þeker, sosyal paylaþým sitesi Facebook'taki "Çorum Mimar Sinan Mahallesi" grubunu aktif olarak kullanýyor. Mahalledeki vatandaþlara duyuru ve önemli uyarýlarý Facebook grubundan yapan muhtar Fevzi Þeker, anlýk olarak paylaþýmlarda bulunuyor. Yol ve altyapý çalýþmalarý nedeniyle yaþanabilecek aksaklýklara karþý uyarýlar paylaþan Þeker, elektrik ve su kesintileriyle ilgili de bilgilendirme yapýyor. Ayný zamanda vatandaþlarýn çeþitli sorunlarla ilgili mesaj ve yorumlarýna da cevap veriyor. Fevzi Þeker, son olarak Çorum'da Fatih Sultan Mehmet Camii'nin ismi verilerek yardým toplayanlara karþý vatandaþlarý uyardý. Muhtar Þeker, geçtiðimiz yýl da benzer þekilde Fatih Sultan Camii'nin ismi verilerek dua kitabý satýþýyla yardým toplandýðýný, benzer yardýmlarýn þehir merkezinde de yapýldýðýný duyduklarýný belirterek, "Cami adýna kitap satýþý yaparak yardým toplayanlar varmýþ. Vatandaþlar bizi uyardý. Biz de bu ve benzer þekilde yardým toplayanlarýn ilgili mercilere bildirilmesini istiyoruz. Fatih Sultan Mehmet Camii'nin böyle bir yardým faaliyeti yoktur. Hatta Çorum merkezde herhangi bir cami için yardým toplanmamaktadýr. Hemþehrilerimiz bu tür insanlara itibar etmesin, hemen ilgili mercilere haber versin" dedi. Haber Servisi

10 7 EYLÜL 5 PAZARTESÝ 'Ýktidarýn talimatýyla düþünce ve basýn hürriyeti zindana atýldý' Adli yýl açýlýþýnda konuþan Türkiye Barolar Birliði (TBB) Baþkaný Metin Feyzioðlu, isim vermeden iktidarý eleþtirdi. Hükümetin adaletten þaþtýðýný, basýn hürriyetinin zindana atýldýðýný dile getiren Feyzioðlu, Adalet sistemini çökertenlerin oturduðu saraylar bir gün baþlarýna çökecek. ifadesini kullandý. Barolar Birliði Kültür Merkezi'nde düzenlenen 5-6 adli yýl açýlýþ programýna, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Avrupa Barolar Federasyonu Genel Sekreteri Charles Kaufhold, Avrupa Barolar ve Hukuk Kuruluþlarý Konseyi Uluslararasý Avukatlar Birliði ile 7 ülkenin baro baþkanlarý katýldý. Açýlýþta konuþan Baþkan Metin Feyzioðlu, halkýn gücünden korkanlarýn iktidarlarýný sürdürmek için halký birbirine düþman etmek zorunda olduðunu belirterek þu çaðrýyý yaptý: Bu oyunu bozmanýn akýllý ve kararlý bir yolu vardýr. O da merkeze insaný koymaktýr. Bizi bölmek, bizi birbirimize düþürmek isteyenlere inat adaletin paydasýnda 77 milyon yurttaþýmýzý eþit yurttaþ olarak kucaklamak ve kucaklaþtýrmaktýr. Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu (HSYK) üzerindeki iktidar baskýsýný ve özgür basýna yönelik operasyonlarý eleþtiren Feyzioðlu, þunlarý söyledi: Ýktidar sahiplerinin telkin, tavsiye ve hatta talimatlarý üzerine medya kuruluþlarýna ve sermaye þirketlerine yargý eli ile, müfettiþler eli ile bürokrasi eli ile baskýnlar düzenlediði, eziyet edildiði ve düþünce hürriyetinin, basýn hürriyetinin zindana atýldýðý bir gerçektir. Varsýn dikensiz gül bahçesi rüyalarýný gören despotlar bizden rahatsýz olsun. Varsýn dikensiz gül bahçelerinde gül koklamak isteyen sultanlar bizi istemesin. Biz milletimizle, halkýmýzla, toplumumuzla el ele Türkiye'de demokrasiyi ve hukuk devletini kurmaya kararlýyýz. Metin Feyzioðlu, geçen yýl Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan'ýn resmi adlý yýl açýlýþ töreni terk etmesine de atýfta bulunarak, Doðrularý en saygýlý ifadelerle söylediðimiz de bile duymaya tahammül edemeyen kifayetsiz muhterisler 7 yýllýk adli yýl açýlýþ töreni geleneðinden rahatsýz olduklarýndan bunu kanunla mevzuattan kaldýrdýlar. Oysa yüksek mahkemenin yüksek yöneticilerine düþen Biz sana boyun eðmiyoruz. Ankara'da hâkimler var' olmalýydý. Onlarýn yerine biz söyleyelim; sana boyun eðmiyoruz, Türkiye'de avukatlar var. þeklinde konuþtu. Adalet sisteminin önemine vurgu yapan TBB Baþkaný, Ýktidarlarý tarihe altýn harflerle yazdýracak olan, diktikleri binalar, yaptýklarý yollar ve köprüler deðil adaletli olup olmadýklarýdýr. Adalet sistemini çökertenler ne kadar ihtiþamlý saraylarda, binalarda otururlarsa otursunlar göreceksiniz o saraylarý ve o binalarý bir gün baþlarýna çökecek. deðerlendirmesini yaptý. Metin Feyzioðlu, basýn mensuplarýna daðýtýlan konuþma metninde yer alan ancak kürsüdeyken dile getirmediði ifadelerinde ise Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn ister kabul edilsin, ister edilmesin Türkiye'nin yönetim sistemi deðiþmiþtir' açýklamasýyla Anayasa'yý ihlal ettiðini dile getirerek, Demokrasi inancý, istenildiði zaman çýkarýlýp atýlacak bir gömlek deðildir. deðerlendirmesinde bulundu. Ananas suyu yaðlarý eritiyor Kabýzlýða neden olan yiyecekler Yeyip içtiklerimizin sindirim sistemi ve baðýrsaklarýn çalýþma biçimini büyük ölçüde etkileyeceðini tahmin etmesi zor deðil. Öte yandan kabýzlýk sorunuyla baþ etmeye çalýþan pek çok kiþide bu sorun beslenme konusunda yaptýklarý hatalar yüzünden ortaya çýkmaktadýr. Çok fazla iþlenmiþ, hazýr gýda tüketmek ve bunun yaný sýra yeterince sývý almayýp lifli gýdalara beslenmede yer vermemek kabýzlýða neden olur. Baðýrsak hareketleri düzenli deðilse baðýrsaklarý tamamen boþaltmak sorun haline gelir. Zaman içerisinde baðýrsaðýn kolon bölümünde toplanan dýþký, kolonun gerilmesine ve baðýrsak hareketlerinin gerçekleþmesinin daha da zorlaþmasýna yol açar. Kronik kabýzlýk bazý durumlarda cerrahi müdahaleyi gerektirecek kadar ciddi olabilir. Kabýzlýða yol açan beslenme dýþý sebepler olabilir ancak bunlara geçmeden önce hangi yiyeceklerin kabýzlýða neden olduðunu bilmek ve beslenmede doðru adýmlarý atmak, kabýzlýk riskini azaltabilir veya sindirimde rahatlama saðlayabilir. Ýþlenmiþ Gýdalar Herhangi bir yiyecek doðal yapýsý deðiþecek þekilde bir iþleme tabi tutulmuþsa, bu yiyecek iþlenmiþ yiyecek / iþlenmiþ gýda kategorisine girer. Lif içeriði düþük olan bu iþlenmiþ gýdalar kabýzlýk riski oluþturur. Ayrýca kabýzlýk sýrasýnda da bu tür yiyeceklerin tüketilmemesi gerekir. Kabýzlýða neden olan iþlenmiþ yiyeceklere örnek verecek olursak: Ekmek, makarna, beyaz pirinç, pizza, cips, patates kýzartmasý, kahvaltýlýk gevrekler, bisküvi, kurabiye, çörek, kraker, kek, çikolata, pasta ve benzeri unlu-þekerli pastane iþleri, salam, sosis, sucuk gibi iþlenmiþ etler, dondurulmuþ gýdalar, konserve yiyecekler, hazýr soslar vb. Günümüzde etrafýmýz bu kadar sarýlmýþken iþlenmemiþ gýda yiyebilmenin ne büyük bir zahmet istediði ortada. Oysa, taze sebzemeyve, bakliyat, kuru meyve, kuru yemiþ bakýmýndan zengin, olabildiðince doðal, organik yiyeceklerden oluþan bir beslenme alýþkanlýðý edinmeniz sadece kabýzlýk sorununu çözmekle kalmaz. Böyle bir beslenme cilt sorunlarý ya da halsizlik þikayeti gibi baþka alanlarda da saðlýðýnýza olumlu katkýda bulunur. Et ve Yumurta Farklý gýdalarýn kiþiler üzerindeki etkisi kiþiden kiþiye farklýlýk gösterebilir. Ancak et ve yumurta çoðu kiþide kabýzlýða neden olduðu bilinen gýdalardýr. Özellikle de lifli sebze, meyveleri ve bakliyatý es geçip yemeklerde et ve yumurtaya çok yer veriliyorsa kabýzlýk riski artar. Yað oraný yüksek olan kýrmýzý etin sindirimi zordur ve demir bakýmýndan zengin olmasý da kabýzlýk riski oluþturabilir. Kýrmýzý et yerken yanýnda bol yeþil salata tüketmeye, yani lif de almaya özen gösterin. Süt ve Süt Ürünleri Süt, peynir, dondurma, yoðurt gibi süt ve süt ürünleri çok fazla tüketildiðinde kabýzlýk nedeni olabilir. Özellikle çocuklar söz konusu olduðunda bu durum çok sýk karþýmýza çýkar. Yetiþkinler içinse peynir, kabýzlýk yapan süt ürünlerinin baþýnda gelir. Çikolata, Kafein ve Muz Çikolata, kahve ve muz konusunda kiþilerin görüþ ayrýlýklarý yaþadýðýna þahit olabilirsiniz. Kimileri kahve baðýrsaklarý hareketlendirir der; muzun kabýzlýða iyi geldiðini düþünen de çoktur. Peki acaba doktorlar ne diyor? Çikolata yað oraný yüksek olduðu için özellikle de huzursuz baðýrsak sendromu olan kiþilerde kabýzlýk riski doðurur. Kafeinin baðýrsaklarý harekete geçirdiði doðrudur ancak ayný zamanda vücudun su kaybetmesine de sebep olur. Dolayýsýyla vücut susuzsa siyah çay, kahve gibi içecekler kabýzlýðý sadece daha da kötüleþtirir. Muz eðer olgun bir muzsa kabýzlýða iyi gelebilir ama olmamýþ bir muz sindirimi zorlar, kabýzlýðý kötüleþtirir. Muz ayný zamanda baðýrsaklardaki suyu da çekebilir. Bu durumda kafeinde olduðu gibi, vücut susuz kalmýþsa muz yüzünden kabýzlýk çok daha kötüye gidecektir. Kabýzlýk ve Beslenme Burada kabýzlýða neden olduðu veya kabýzlýðý daha da kötüleþtirdiði söylenen yiyecekleri tamamen hayatýnýzdan çýkarmanýz elbette çok zor olacaktýr. Ancak öðünlerinizde olabildiðince mevsim sebzelerine yer vermek, fast food tarzý gýdalardan uzak durmak, kuru erik, kuru kayýsý, bakliyat gibi kabýzlýða iyi geldiði bilinen yiyeceklere yönelmek iþinizi kolaylaþtýrýr. Kabýzlýk yapan yiyecekler grubuna daha temkinli yaklaþmalý, yiyecekseniz de kararýnda tüketmelisiniz. Kabýzlýk söz konusu olduðunda atlanmamasý gereken bir diðer nokta ise gün içinde bol su içmenin önemidir. Özellikle de lif bakýmýndan zengin gýdalar tüketmeye baþladýðýnýzda,lifin baðýrsaklarýnýzý gerektiði gibi çalýþtýrmasý için yeterince su içmeniz tavsiye edilir. Duygusal yeme sendromu' kilo vermeyi engelliyor Ananas, sýcak iklimde yetiþen tropikal meyvelerden biridir. Ananasýn büyük bir kýsmý sudur ve kalorisi oldukça düþüktür. Ýçeriðinde demir, kalsiyum, potasyum, magnezyum, A vitamini, B ve C vitaminleri bolca bulunur. Meydan Gazetesi'nde yer alan habere göre; Uzman Diyetisyen Pýnar Kural Enç, ananasýn cildi pürüzsüzleþtirdiðini, týrnak ve saçlarý güçlendirdiðini, kanser oluþumunu engellediðini ve gözlere de iyi geldiðini söylüyor. Ananasýn ayný zamanda sindirime de yardýmcý olduðunu belirten Enç, Zayýflamayý saðlayan enzim olan bromelain sayesinde sadece sindirime yardýmcý olmakla kalmaz, vücutta meydana gelebilecek olan iltihaplarý ve þiþkinlikleri de etkili bir biçimde azaltýr. Ananas, az bulunan bir mineral olan manganezin mükemmel bir kaynaðýdýr diyor. Ananasý tuzlu suda bekletin Ananasýn kilo verdirmedeki sýrrýnýn zengin suyunda saklý olduðunu kaydeden Enç, þu bilgileri veriyor: * Ananas suyu vücuttaki yaðý etkili bir þekilde eritebilir. Bu nedenle her gün yemekte ananas ya da ananas suyu tüketilebilir. * Ancak yemeden önce ananasý tuzlu suda yarým saat bekletin. Böylelikle mide ve baðýrsaklarý temizler. * Ananas etin sindirilmesinde yardýmcý olabilir. * Ýçindeki protein mayasý, yemeklerdeki proteinleri etkili bir þekilde çözümleyerek mide ve baðýrsaklarý hareketlendirir. * Bunun yaný sýra ananas stresin giderilmesi ve baðýþýklýk sisteminin güçlendirilmesine de yardýmcý olur. * Tansiyon ve kandaki yað oranýný düþürür. * Ananas, vücutta yað birikimini de önler. * Ýdrar söktürücü özelliði sayesinde de vücuttaki toksinlerin atýmýna yardýmcýdýr. Yaptýðýnýz tüm diyetlere raðmen kendinizi her defasýnda týkýnýrcasýna yemekten alýkoyamýyorsanýz duygusal yeme sendromu'nuz olabilir. Uzmanlar duygusal yeme sendromunun daha çok suçluluk duygusu ve fiziksel olarak kendini beðenmeme durumlarýnda ortaya çýkabileceðini belirtti. Psikiyatrist Dr. Hakan Karaþ, Birçok kiþinin diyet uygulayamamasýnýn nedeni sanýldýðý gibi açlýða tahammülsüzlük deðildir. Hatta birçok diyet kiþilerin aç kalmadan zayýflamasý üzerine programlanýr. Buna raðmen diyette baþarýsýz olmanýn nedeni hepimizin zaman zaman yapmaktan kendini alýkoyamadýðý duygusal nedenlerle yemedir. Bu yüzden insanlarýn çoðunun kilo almasýnýn ve saðlýklý beslenmemesinin önündeki temel nedenlerden biri de duygusal yemedir. Yeme ihtiyacýna odaklanmak, dikkati hoþnutsuzluk duygularýndan uzaklaþtýrsa da obeziteye ve saðlýk sorunlarýna zemin hazýrlar. dedi. Stresin de yemeyi tetiklediðini söyleyen Karaþ, Stres ve olumsuz duygular hayatýmýzýn bir parçasý olduðu için ve insanlarýn iþ dýþýnda kendilerine ayýrdýklarý zaman gittikçe azaldýðýndan, günümüzde duygusal yeme yani; yeme ile rahatlamaya çalýþmak gittikçe yaygýn bir hal almaktadýr. ifadelerini kullandý. Yemede aþýrýlýkla baþ edilebileceðini belirten Karaþ, Duygusal açlýk bir yeme bozukluðunun ya da depresyon, anksiyete bozukluðu gibi bir rahatsýzlýðýn parçasý olabilir. Bunun bir psikiyatrist tarafýndan deðerlendirilmesi gerekir. Fiziksel açlýk belirtilerinin tanýnmasýný içeren beslenme eðitimi ve fiziksel aktivite faydalý olabilir. Olumsuz duygularla ilgili farkýndalýðýn artýrýlmasý ve yeme tetikleyicilerinin tanýnmasý farklý baþa çýkma yollarý geliþtirmede ilk adýmdýr. Haz ve doyum kaynaklarýný zenginleþtirmemiz bizi tek ödül kaynaðý olarak gördüðümüz yemeðe mahkûm olmaktan kurtarýr. þeklinde konuþtu.

11 AÐUS- 7 EYLÜL 5 PAZARTESÝ Akýllý eþyalar teknoloji fuarýnýn yýldýzý oldu Ailenin okul kaygýsý çocuklara yansýyor Okullarýn açýlmasýna az bir zaman kaldý. Okula gidilecek ilk gün, anne ve babalar saatlerce kendilerinden ayrý kalacak çocuklarý için Yeterli beslenecek mi, servisine binerken kendini koruyabilecek mi, tuvalet temizliðini yapacak mý?' gibi kaygý dolu sorunlar hissediyor. Tüm bu sorunlarla endiþeye kapýlan ebeveynlerin çocuklarýna da bu endiþeyi yansýttýðýný kaydeden Bayýndýr Levent Týp Merkezi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Beyhan Bulgurlu, Aslýnda çocuklar sadece ailelerinin endiþelerinin bir yansýmasý olarak huzursuz oluyor ve stres altýna giriyor. diyor. Uzman þunlarý öneriyor: Öncelikle okulun ne olduðu, ne gibi sorunlarla karþýlaþýlabileceði çocuða net ve gerçekçi olarak anlatýlmalý. Mümkünse okul ortamý önceden görülmeli, çocuklar birkaç kiþiyle tanýþtýrýlmalý ve bahçede oynanmasýna izin verilmeli. Okuldaki tuvalete gidip gelmesine izin verilmesi de ortama adaptasyon ve kendine güven anlamýnda etkili olur. zaman Tiroit, göz saðlýðýný tehdit ediyor Hormon ve kilo deðiþimleriyle sýkça gündeme gelen tiroit hastalýklarý, görme saðlýðý ve göz estetiðini de ciddi oranda tehdit ediyor. Uzmanlar, tiroit hastalarýný, rutin göz muayenelerini kesinlikle aksatmamasý konusunda uyarýyor. Dünyagöz Ataköy'den Opr. Dr. Akýn Banaz, tiroit hastalýðýna baðlý olarak göz çevresini saran yað dokusunda ve kaslarda meydana gelen þiþmelerin gözde þaþýlýða, göz kapaðýnýn açýkta kalmasýna ve gözün öne fýrlamasýna neden olabileceðini belirtiyor. Banaz, tiroit hastalarýnda göz tutulumlarýnýn ileri evrede körlüðe neden olduðu için tedavi sürecinin çok dikkatle yönetilmesi gerektiðini söylüyor. Sigara kullanan tiroid hastalarýnda göz tutulumunun daha sýk görüldüðüne dikkat çeken uzman, bu nedenle hastalarýn sigarayý býrakmasýný öneriyor. Berlin'de düzenlenen IFA 5 Tüketici Elektroniði Fuarý'na internete baðlanan saat, buzdolabý, fýrýn gibi akýllý eþyalar damgasýný vurdu. 5 bin mektrekarelik alana yayýlan fuarda ilgi gören diðer ürünler arasýnda son model oyun bilgisayarlarý, akýllý telefon, tablet, PC ve 4K televizyonlar vardý. Yaklaþýk 9 yýldýr Almanya'da düzenlenen IFA Tüketici Elektroniði Fuarý bu yýl kapýlarýný 4 Eylül'de açtý. 'den fazla ülkeden.65'ye yakýn firmanýn katýldýðý fuar 9 Eylül'e kadar ziyarete açýk olacak. Bu yýl binden fazla kiþinin ziyaret etmesi beklenen fuarda Türkiye'den Vestel ve Arçelik gibi isimlerin yanýnda 5'ye yakýn Türk þirketi sahne aldý. Vestel IFA Tüketici Elektroniði Fuarý'na 5 yýldýr katýlan Vestel, bu yýl bin metrekarelik alanda 68 yeni ürün sergiledi. Fuar konseptini akýllý þehirler ve akýllý cihazlar olarak belirlediklerini ifade eden Vestel Þirketler Grubu Ýcra Kurulu Baþkaný Turan Erdoðan, her türlü eþyanýn internete baðlanacaðý çözümler üzerinde çalýþtýklarýný söyledi. Vestel'in bir diðer ilgi alaný ise telekomünikasyondu. Ýhalesi yeni yapýlan 4.5G teknolojisi içinde olmayý istiyoruz. diyen Turan Erdoðan, Netaþ ile yerlilik katkýsýnda bulunmak için görüþmelere baþladýklarý bilgisini paylaþtý. Fuar alanýnda sergisi yapýlan Vestel elektrikli otomobil þarj ünitesi ziyaretçilerin ilgisini çeken ürünler arasýndaydý. Henüz prototip aþamasýnda olan üniteden tanesi ekim ayýnda Zorlu Center'a yerleþtirilecek. Fuar alanýnda dikkat çeken bir baþka yenilik ise 4K nýn iki katý daha iyi görüntü sunan 8K televizyon oldu. Diðer ilginç ürünler arasýnda, yüzde 6 daha az enerji tüketen Vestel Pyrojet çamaþýr makinesi ve 4 kiþilik bulaþýðý sadece 5,5 lt su ile yýkayabilen Vestel Nora bulaþýk makinesi yer aldý. Fuarda ayrýca Vestel'in akýllý telefonunun yeni versiyonu Venüs 'ün bir prototipi paylaþýldý. Telefonun resmi tanýtýmý ve satýþýnýn ise yýl sonuna doðru yapýlmasý bekleniyor. Beko ve Grundig IFA 5 fuarýnda ses getiren bir baþka Türk firmasý ise Arçelik'ti. Fuar alanýnda basýn mensuplarýyla bir araya gelen Arçelik Genel Müdürü Hakan Bulgurlu, grup bünyesinde yer alan Beko ve Grundig markalarýyla geliþtirdikleri yeni ürünleri tanýttý. Bu ürünler arasýnda dünyanýn en hýzlý buz yapan makinasý, 4 kamerayla içindeki malzemeleri gösteren buzdolabý, ýþýk teknolojisiyle çalýþan sanal ocak seti VUX, hýzlý kurutma özellikli kurutma makinesi, dokunmatik özellikli fýrýn ve tablet uygulamasý üzerinden kontrol edilen beyaz eþya ürünleri yer alýyor. Asus 7 gramlýk aðýrlýðý ve 9 cm'lik uzunluðuyla dünyanýn en küçük bilgisayarlarýndan birisini üreten Asus teknolojinin sýnýrlarýný ciddi þekilde zorlamýþ oldu. VivoStick adlý cihazda HDMI ekran çýkýþý, GB RAM, GB depolama alaný, Bluetooth 4., 8.n Wi-Fi desteði ve iki adet USB giriþi bulunuyor. Asus'un fuarda dikkat çeken bir baþka ürünü ise yeni akýllý saat modeli Zen Watch 'ydi. Android Wear iþletim sistemine sahip olan cihaz yurtdýþýnda ekim ayýnda satýþa çýkacak. Android Wear'in Türkçe versiyonu henüz hazýr olmadýðý için saatin Türkiye'ye geliþ tarihi belirsiz. Huawei Çinli teknoloji firmasýnýn fuar alanýnda ilgi çekici ürünleri arasýnda yeni akýllý telefon modeli Mate S bulunuyordu. Force Touch teknolojisine sahip olan bu cihaz ekrana dokunma þiddetine göre tepki verebiliyor. Huawei ayrýca yeni akýllý saati Huawei Watch ve Mate S'in bir alt modeli olan Huawei G8 akýllý telefonunu da tanýttý. Sony Sony, dünyanýn ilk 4K ekranlý akýllý telefonu Sony Xperia Z5 Premium modelini tanýttý. 5.5 inç ekran geniþliðine sahip olan model 86 ppi gibi çok yüksek bir piksel yoðunluðu sunuyor. 4K video kaydý yapabilen cihaz.8'e kadar çýkan ISO aralýðý ve. saniyelik oto fokus süresine sahip. Fuarda ayrýca ayný telefon serisinin diðer modelleri olan Xperia Z5 ve Xperia Z5 Compact'ýn da tanýtýmý yapýldý. Yeni akýllý telefon serisinin kasým ayýnda satýþa çýkmasý bekleniyor. Toshiba 4K ekranlý Satellite Radius adlý bilgisayar Toshiba standýnda bu yýl dikkatleri çeken baþlýca ürün oldu. Kullanýcýlarýn yüzünü tanýyýp giriþ yapmasýný saðlayan Windows Hello teknolojisini destekleyen ürünün monitörü iki farklý yönde katlanabiliyor. Toshiba standýnda dikkat çeken bir diðer yenilik ise TB'a kadar depolama alaný sunan harici disk ünitesi Canvio Ready'di. USB. teknolojisini destekleyen cihaz 5 Gbit/s'ye kadar hýzda veri transferi yapabiliyor. Lenovo 7 inç ekranýyla sýra dýþý bir büyüklüðe sahip olan Phab ve 6.8 inç ekranlý Phab Plus adlý akýllý telefonlar Lenovo'nun standýnda ilgi çeken ürünlerin baþýnda geliyordu. Stantta ayrýca çift ön kameralý Lenovo Vibe S adlý akýllý telefon modeli de sergilendi. Miix 7 adlý ürün ise Microsoft'un Surface Pro adlý tablet bilgisayarýna rakip olabilecek tasarýma sahip bir ürün olarak dikkat çekti. Fuarda ayrýca Lenovo'nun geçtiðimiz yýl Google'dan satýn aldýðý Motorola'nýn Moto 6 model akýllý saati de sergilendi. Yuvarlak ekrana sahip olan model farklý versiyonda satýþa çýkacak. Samsung Güney Koreli teknoloji devi Samsung fuarda SleepSense adlý uyku cihazýný tanýttý. Yastýk altýna yerleþtirilen cihaz kullanýcýnýn uyku düzenini kontrol etmesini saðlýyor. SmartThings adýyla tanýtýmý yapýlan bir diðer teknoloji ise otomobilden evin sýhhi tesisatýna kadar birçok farklý alaný uzaktan kontrol etmeye yardýmcý oluyor. Samsung'un yeni akýllý saat modeli Gear S ise üç farklý versiyonuyla dikkat çekti. Klasik yuvarlak saat görünümünde. inç Super AMOLED ekran paneline sahip olan cihazýn G SIM kartlý versiyonu da var. Ali Koç: 7 yýl öncesine döndük Taze sebze yemeði tokluk saðlar Sebze ve meyveler, hem mineral hem de vitaminlerle hücreyi koruyan antioksidanlar bakýmýndan oldukça zengindir. Birçok hastalýk vücudun savunma mekanizmasýnýn düþük olduðu dönemlerde kapýmýzý çalar. Kanserin gitgide yaygýnlaþtýðý bu dönemlerde beslenmeye ve özellikle de taze sebze-meyve tüketimine önem gitgide artýyor. Uzman Diyetisyen Þefika Aydýn Selçuk, organik besine olan inançla beraber toplumda, meyve ve sebzeleri doðal halinde tüketme isteðinin arttýðýný söylüyor. Taze meyvelerle destekleyin Sebze ve meyvelerin içeriðindeki lifin kabýzlýk þikâyeti olanlara iyi geldiðini hatýrlatan Selçuk, þu bilgileri veriyor: Baðýrsak sorunu yaþayanlarda veya sýkýntýlý dönemlerde sýklýkla yaþanan kabýzlýk için kâse salata veya taze doðranmýþ meyveler bu rahatsýzlýðý kýsa sürede geçirebilir. Ayrýca içeriðinde bulunan karbonhidrat sayesinde; ana öðünlerde tüketilen salata ve sebze yemekleriyle ara öðünlerdeki meyveler tokluk saðlar ve kan þekerini düzenler. B- Türkiye Konferansý'nda Türkiye'de herkesi derinden etkileyen kötü haberlere dikkat çeken Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve B- Ýstihdam Görev Gücü Koordinatör Baþkaný Ali Koç, Lehman Brothers iflasýnýn üzerinden 7 yýl geçmesine raðmen ayný noktaya dönüldüðünü görmek üzücü. dedi. Koç, Belki umudumuzu yitiriyoruz ama daha az umutlu olma lüksümüz yok. Daha fazla çalýþkan ve azimli olmamýz gerekiyor. Lehman Brothers'ýn iflasýnýn üzerinden 7 yýl geçmiþ olmasýna raðmen neredeyse yeniden ayný noktaya döndüðümüzü görmek üzücü. diye konuþtu. Koç, merkez bankalarýnýn ve hükümetlerin gösterdiði yoðun gayretlere raðmen, finans piyasalarýnýn hâlâ hassas, ekonomik büyümenin cansýz ve milyonlarca insanýn iþsiz olduðunu vurgulayarak, Ekonomik büyüme yine bundan çok etkilenir durumda. Çok daha önemlisi milyonlarca insan istihdam piyasasýnýn dýþýnda. Aslýnda bizim yakýtýmýz umut. Aksi halde hayatta kalamayýz. Ýstihdam çok önemli. Bu umudu canlý tutmak mecburiyetindeyiz. ifadelerini kullandý. Ali Koç, dünya ekonomisindeki söz konusu problemleri çözmek üzere G- liderlerinin geçen yýl Brisbane'de G- ülkelerinin milli gelirini 8'e kadar yüzde daha artýrmayý taahhüt ettiklerini belirtti.

12 7 EYLÜL 5 PAZARTESÝ Gölcükspor ezdi geçti: 4- Spor Toto. Lig. Grup'ta mücadele eden Gölcükspor, Körfez Ýskenderunspor'u 4- yendi.. Lig. Grup'ta lige þampiyonluk hedefiyle baþlamasýna raðmen ilk iki maçta puanla tanýþamayan Gölcükspor, dün evimde oynadýðý maçta Hatay temsilcisi Körfez Ýskenderunspor'u 4- yendi. Maçýn skorunu belirleyen gollerin tanesini Abuzer Gaffar Toplu atarken Ender Acar ve YeldarYamaç'ýn bulduðu birer gol ile Gölcükspor, Körfez Ýskenderunspor'u 4- yendi. Belediye puaný zor kurtardý Takýmlar Puan Durumu O G B M P - Bergama Bld Batman Petrol Kastamonu 966 Bayburt GÖÝ Van BBSK Dersimspor Niðde Bld Beylerbeyispor Dardanelspor Çatalcaspor Manavgatspor Gölcükspor Darýca GB 4 Erzincanspor Çorum Bld Tavþanlý Linyit K.Ýskenderun Çine Madran Sandýklýspor SAHA: Dr.TurhanKýlýçcýoðlu HAKEMLER: Burak Cem Tahiroðlu, Ýrfan Genç, Fahri Dere ÇORUM BELEDÝYESPOR: Fatih Kaldan, Akýn, Oðuzhan (Dk 86 Furkan), Eþref K. (Dk 55 Turgay An) Zafer (Dk 6 Emrah) Eray, Hakan, Emre, Uður, Eþref Korkmazoðlu, M.Fatih. TAVÞANLI LÝNYÝTSPOR: Ali, Veli, Muhammet, Egecan, (Dk. 86 Fatih), Onur, Ümit Kocabaþ, (Dk 75 Kemal), Batuhan, Deniz, Kadir, Hasan, Berkay(Dk 69 Savaþ) SARI KARTLAR: Oðuzhan, Akýn(Çorum Bld.) Veli, Muhammet Serdar, Egecan, Kadir, Batuhan (Tavþanlý Linyitspor) GOL: DK.8 penaltýdan Turgay An Ligin geride kalan haftasýnda puan alamayan Çorum Belediyespor 8.dakikada Turgay'ýn penaltýdan kaydettiði golle puanla tanýþtý..hafta maçýnda Dr.TurhanKýlýçcýoðlu Stadýnda Tavþanlý temsilcisi Linyitspor ile karþýlaþan Çorum Belediyespor varlýk gösteremediði maçta puaný hanesine yazdýrdý. Cumartesi günü saat 6.'da baþlayan maçý bin 5 civarýnda taraftar takip etti. Sahada mücadele eden takýmda futbol adýna hiçbir þey ortaya koyamazken, ilk yarý baþladýðý gibi sona erdi. Ýkinci yarýda ise Çorum Belediyespor, topu ayaðýnda fazla tutan taraf oldu. Pozisyon bulmakta ve rakip kale sahasý içerisine girmekte bir hayli zorlanan Çorum Belediyespor orta alandan kale alaný içerisine gönderilen yüksek toplarla pozisyon arasa da baþarýlý olamadý.rakip takýmda forma numarasý ile mücadele eden Egecan izleyenlerin büyük beðenisini toplarken, geliþtirdiði ataklarla takýmý sýrtlamaya çalýþan futbolcu oldu. Çorum Belediyespor kalesini uzaktan þutlarla yoklayan Egecan ilk ve ikinci yarýda çektiði þutlardan netice alamadý. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan, yaptýðý oyuncu deðiþiklikleri ile oyunun rakip alanda oynanmasýný saðlarken, 8.dakikada Oðuzhan'ýn yerde kalmasý ile maçýn Adana Bölgesi hakemi penaltýyý verdi. Penaltý atýþýný kullanan Turgay, kalecinin tersine topu gönderdi ve Çorum Belediyespor sahadan - galip ayrýlarak ilk puanýný almýþ oldu. Yasin Yücel Fatih Özcan'dan aday adaylýðý istifasý Ara vermediler Çarþamba günü kupa maçýnda Gölbaþýspor ile.tur maçýnda mücadele edecek olan Çorum Belediyespor hazýrlýklarýna ara vermeden baþladý. Cumartesi günü sahasýnda Linyitspor'u - yenen Çorum Belediyespor, kupa mesaisine baþladý. Dün yapýlan antrenmanda Gökhan dýþýnda tüm futbolcular hazýr bulundular. 6.'da Ulukavak Nazmi Avluca Sahasý'nda yapýlan antrenmanda Linyitlispor maçýnda forma giyen futbolcular düz koþu yaparken diðer futbolcular ise düz koþularýnda ardýndan taktik antrenman yaptý. Çorum Belediyespor hazýrlýklarýný bugün yapacaðý tek antrenmanla sürdürecek. Yasin Yücel Çorum Belediyespor Mali As Baþkaný Fatih Özcan Kasým'da yapýlacak milletvekilliði genel seçimleri öncesinden MHP'den milletvekili aday adayý oldu. Fatih Özcan aday adaylýðý nedeniyle Çorum Belediyespor'da ki görevinden istifa etti. Özcan aday adaylýðýný ve istifasýný yaptýðý basýn açýklamasý ile açýkladý. Açýklamasýna, "Yaklaþýk,5 yýl önce, mensubu olmaktan gurur duyduðum Çorum Belediyespor ailesine katýlarak ilimizin tek profesyonel kulübünün daha iyi noktalara gelmesi için üzerime düþen neyse, yerine getirmek adýna elimden gelen tüm gayreti gösterdim. Bu süre zarfýnda bir aile gibi gördüðüm yönetim kurulu üyesi aðabey ve kardeþlerimle birlikte, bizi hiçbir þartta yalnýz býrakmayan büyük Çorum Belediyespor camiasýna þampiyonluk hediye edememiþ olmak en büyük üzüntülerimden biridir" diyerek baþlayan Özcan, "Ýnsanoðlu nefes aldýðý süreç içerisinde yaradanýn kendisi için bahþettiði kaderi yaþarken, gidilecek yol hususunda da aklýn yönlendirmesiyle hareket ederek bu kadere bir çeþit vesile kýlma görevini de ifa etmek zorundadýr. Gelinen noktada kendi adýma siyasi anlamda da bir takým faaliyetler içerisine girme zorunluluðum hasýl olmuþtur. Geçtiðimiz Cuma günü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezine yaptýðým baþvuru ile Kasým 5 tarihinde yapýlacak Genel Seçimde MHP Milletvekili aday adaylýðý sürecini de baþlatmýþ bulunmaktayým. Umarým memleketim ve þahsým adýna hayýrlara vesile olur. Ýþte bu yüzdendir ki; benim için siyaset üstü bir kurum olan ve büyük bir gönül baðý ile baðlý bulunduðum Çorum Belediyespor'un yönetim kurulu üyeliðinden istifa ediyorum. Bu ayrýlýþtaki en temel unsur, hem þahsýmýn, hem de çok sevdiðim kulübümün böylesine siyasi bir süreçte zarar görmesinin önüne geçmek ve bir takým art niyetli düþüncelere zemin hazýrlamamaktýr. Çorum Belediyespor Yönetim Kurulu üyeliðim süresi içerisinde bana bir baba þefkati ile yaklaþan ve bu büyük camianýn bir mensubu olmamda emeði bulunan Kulüp Baþkaným Sayýn Zeki Gül ile yönetim kurulunda omuz omuza kader birliði yaptýðým aðabey ve kardeþlerime sonsuz teþekkürlerimi sunuyorum. Allah hepsinden razý olsun. Tabi bütün bunlarýn yanýnda o büyük taraftarýmýzý da unutmamak gerekir. Yaz-kýþ demeden belki de ceplerindeki son kuruþ paralarýný feda ederek takýmýmýzý destekleyen, kilometrelerce ötede deplasman maçlarýnda dahi yalnýz býrakmayan, baþarýya giden her noktada sürekli yanýmýzda olan taraftarýmýzýn gönlümdeki yeri çok ayrý. Çorumspor tribünlerinden gelen biri olarak onlarýn bu takýma verdiklerinin ne kadar deðerli olduðunu, yönetici olarak görev yapmaya baþladýktan sonra daha iyi anlama þansým oldu. Ve benim için hayatýmýn en zor yol ayrýmlarýndan biriyle karþý karþýyayým. Þu çok iyi bilinsin ki; siyasi yada dünya görüþüm ne olursa olsun Çorum Belediyespor için bundan önce olduðu gibi bundan sonra da elimden gelenin fazlasýný yapmak için çalýþacaðým. Belki bir yönetim kurulu üyesi olarak içerisinde bulunamayacaðým ancak maddi-manevi tüm benliðim ve dualarýmla her zaman bu büyük camiaya hizmet edeceðimin bilinmesini istiyorum. Bu vesileyle bende emeði bulunan herkese teþekkür ederken, haklarýný da helal etmelerini istiyorum. Benim zerre hakkým varsa sonuna kadar helal olsun. Çorum Belediyespor'umuzu önce Allah'a, sonra bu þehrin güzel insanlarýna emanet ediyorum" dedi. Spor Servisi

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

Teröre karþý tek yürek

Teröre karþý tek yürek "UNESCO'nun 30. yýlýnda Hattuþa" çalýþtayý yapýlacak "UNESCO Dünya Miras Alaný Hattuþa" etkinlikleri 19 Eylül'de Boðazkale'de yapýlacak. Boðazkale'de 19 Eylül 2015 tarihinde Dulkadiroðullarý Konaðýnda

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM 30/05/13 09:31. ASKALEILCETARIMMUD 4151028 s.ol AŞKALE Kliylcrc lliı;mct T.C. KA YMAKAMLIOI Götürmc Birliği SAyı KONU 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 ~.t' ~A. ~ /' - ~ h.2.11.tp.af. J/.a.LI..u...$(.AI.&'.

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı