Spor tesisleri yýkýlmasýn imza kampanyasýna Vatandaþlar büyük destek veriyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Spor tesisleri yýkýlmasýn imza kampanyasýna Vatandaþlar büyük destek veriyor"

Transkript

1 Spor tesisleri yýkýlmasýn imza kampanyasýna Vatandaþlar büyük destek veriyor Ýçinde Stadyum, güreþ eðitim merkezi, tenis kortlarý, sentetik çim sahalar ve basketbol potalarýnýn yaný sýra Gençlik ve spor müdürlüðü binalarýnýn yer aldýðý spor komplekslerinin yýkýlarak yerine konutlarýn yapýlma projesinin kamuoyuna yarar deðil, zararý olacaðýný düþünen vatandaþlar oluþturulan platformun imza kampanyasýna büyük destek veriyor. SAYFA TE "Aðýr tonajlý kamyonlar köy yollarýný bozuyor" Nurettin Karaca Aðýr tonajlý araçlarýn geçiþinden dolayý bozular köy yollarý Ýl Genel Meclisi'nin son toplantýsýnda ele alýndý. Mecliste bir konuþma yapan Ýl Genel Meclis Üyesi Nurettin Karaca... SAYFA 7 DE 7 EYLÜL 5 PAZARTESÝ 4 KURUÞ Düðün konvoyunda Ýskilip'e söz verip yapmadýðýmýz hizmet yok kaza: ölü Çorum'da kontrolden çýkan otomobilin düðün konvoyuna dalmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda kiþi öldü, 9 kiþi yaralandý. Þehitlikte þüpheli yangýnlar Mültecilere Kur'an-ý Kerim hediye ettiler Çorum Ýnsani Deðerler Platformu Çorum'da bulunan mültecilere Kur'an-ý Kerim hediye etti.platform adýna basýn açýklamasýný yapan Gül-Der Baþkaný Yakut Bozdoðan, mültecilerin yaþadýklarý drama dikkat çektiði þu konuþmayý yaptý... SAYFA 6 DA Çorum Þehitliði çevresinde önceki gece ayrý noktada yangýn çýktý. Ormanlýk alana yakýn noktalarda çýkan yangýn itfaiye tarafýndan söndürülürken, polis alarma geçti. SAYFA 9 DA Kaza, Çorum-Alaca karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haydar Þahan yönetimindeki 9 UF 79 plakalý otomobil, bölünmüþ yolda kontrolden çýkarak karþý þeride geçti. Savrulan otomobil, Çorum yönünden gelen düðün konvoyundaki Salih Türk'ün (5) kullandýðý 9 AR 57 plakalý araçla kafa kafaya çarpýþtý. Sürücü Türk olay yerinde, araçtaki Seda Nur Þimþek (8) ise Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlýrken yolda hayatýný kaybetti. "Memur ve emekli kuruþa muhtaç hale getirildi" Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Necati Gül Türkiye Kamu-Sen Araþtýrma Geliþtirme Merkezi'nin yapmýþ olduðu 5 Aðustos ayýna ait asgari geçim endeksi sonuçlarýnýn açýklandýðýný ifade etti.sayfa 5 TE SAYFA 9 DA Necati Gül Süheybi Rumi ÝHO eðitim öðretime hazýr Kýsa adý ÇORÝMDER olan Çorum Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði kentte yeni açýlan ve açýlacak olan Ýmam Hatip okullarýný ziyaret etmeye devam ediyor. SAYFA DE Bekir Özsaçmacý MHP'den Milletvekili aday adayý oldu Av. Bekir Özsaçmacý yaptýðý yazýlý açýklamada Kasým'da yapýlacak olan milletvekilliði genel seçimleri öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Çorum Milletvekili aday adayý olduðunu belirtti. SAYFA 6 DA AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr.Cahit Baðcý incelemelerde bulunmak ve yatýrýmlarla ilgili çalýþmalarda yapmak üzere Ýskilip'e gitti. SAYFA TE AK Parti Merkez Ýlçe'den STK lara ziyaret AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý STK ziyaretlerine devam ediyor. AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý bu kapsamda Deniz Feneri Derneði Çorum Þubesi ve Beþir Derneðini ziyaret etti. SAYFA 5 TE Gülsün Mert Mikroskop SAYFA TE Bir 'Doðruluk' hikayesi Cansu-yu ANALÝZ Kasýmda Seçim olacak mý.. Çoruma 'Yýldýrým düþecekmi'! Kasýmda yapýlacaðý duyurulan erken seçimlere yol alýrken kafalar gerçekten karýþýk. Güneydoðudan üzücü þehit haberleri gelmeye devam ediyor. Çatýþmalar terör saldýrýlarý devam ediyor. Güneydoðu da bulunan ve moral adýna telefonda görüþebildiðimiz bazý güvenlik gücü mensubu polis ve asker dostlarýmýzýn ortak beklentisi þu,' Bize sayý mühimmat v.s. lazým deðil. Bize, 'Süpürge Operasyonu yapýn diyecek irade lazým.' Bölgede -5 bin bilemediniz Bin Terörist olsa ne yazar? bize Süpürün temizleyin dense ' Teröristleri süpürür temizleriz.' Denmektedir. Terörü kökten biteremesseniz, sandýk zamaný veya sonrasýnda daima bela olarak karþýnýzda yer alacaktýr. Olaya bu açýdan baktýðýmýzda Kasýmda normal bir seçim yaþanmayacaðýný öngörebiliriz. Normal bir seçim yapýlacak olursa bugünkü mevcut partilerin milletvekili sayýlarýndan toplamda kadar sayý ya deðiþir, ya deðiþmez. Bu durumda ise taraflar kendi pozisyonlarýna göre ' Terörün körüklenmesinden nemalanma gafletine girebilirler' Terör körüklenirse seçim günü sandýklara OHAL bölgesi kapsamýnda, Taþýmacýlýk v.s. tedbirler ile gidilmesi de söz konusu olabilir. Böyle bir ortamda bugün parlemantoda 8 Sandelyesi bulunan HADEP'in ' Kadar sandelyesi AKP ye kayabilir!' diðer tahminimiz ise, Yüksek seçim Kurulu Güneydoðu Bölgesinde Terör gerekçesi ile kullanýlan oylarý geçersiz sayabilir! Kasým Seçimleri adýna son tahminim ise, 'Seçim Yapýlmayabilir!' Seçim Yapýlýrsa Çorumun durumu Kasýmda seçimlerin gerçekleþmesi durumunda Çorumdan nasýl bir sonuç çýkar? Hatýrlanacaðý gibi 7 haziran seçimlerinde AKP. Vekili Bin oy ile kurtarýrken, ayný sayý ile kaybeden MHP olmuþtu. En Rahat parti yine CHP olacak. Sýkýþtýrýlmýþ heyecan ve koþarak sandýða gidecek CHP Seçmen sayýsý 9 Bin barýnda olan Çorumda CHP li Tufan Köse 75 Bin civarýnda oy alarak yola devam eder. 7 Haziranda aday adayý sayýsý 4'a dayanan AKP de Kasým seçimleri adýna yüzde 4 düþüþle 6 aday adayýna düþtü. Burada kritik isim var. Erol Olçok ve Murat Yýldýrým. 7 haziran öncesinde telefondan Konuþtuðumuz ve Sayýn Erdoðan'ýn sahaya in dediði ' Erol Olçok' ' Sen nasýlsa bizimsin bekle' gerekçeli aday yapýlmamýþtý. Bu kez müracaat edip etmediðini bilmiyoruz. Müracaat ettiyse ve Çoruma git denmiþse dengeler deðiþir! Ve Çorumda AKP nin. vekili garanti edebileceði en önemli isim, Erol Olçok'dur. Þayet Olçok yoksa Salim Uslu ve Cahit Baðcý ilk de kesin olacaktýr. Burada. Dönem yasaðý kalkmýþ olan Murat Yýldýrým'ýn tekrar siyasi sahne alacak olmasý da önemlidir. Murat Yýldýrým, 'Siyasette ve partisinin en tecrübeli ve kurnaz isimlerindendir.' Siyasette belirlediði hedefe ulaþma adýna yeteneklerini sergileme konusunda ise, tek rakibi Muzaffer Külcü dür! AKP 7 haziranda kýl payý.. Vekili kazanmýþtý. Mevcutlar dýþýnda listede yer almak isteyen kuvvetli referanslar ile gücü olanlarýn en büyük Kozu ise, ' Kaybetme riskimiz var. Ben olursam toparlarým' söylemi olacaktýr. Bu Argümaný Milli görüþ gömleðini hatýrlatarak en iyi kullanacak isim ise Murat Yýldýrým dýr. Çoruma Seçilebilir yerden Kadýn Kontenjaný kararlý bir þekilde uygulanýrsa Çorum 7 haziranda ki liste ile yola devam edecektir. Deðiþtirilebilir en kolay isim 7 Haziranda bin oy kaybýnýn yerel faturasý kendi partili rakipleri tarafýndan ' merkez adayýnýn bulunmadýðý gerekçesi ise Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt' a kesilmesi söz konusudur. MHP nin durumu ise Çorumda Bahçeliye tepkili olan MHP li seçmenler oy verilebilecek çalýþýlacak bir aday belirlenmesi umudu ile bekleyiþini sürdürüyor. Çorumda MHP nin vekil çýkartmasý özellikle '. Sýra için belirlenecek isme baðlý'

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 7 EYLÜL 5 PAZARTESÝ AJANDA 4:4 6:4 :46 6: 9:6 : Aydýn'ýn kurtuluþu (9) - Koç ayýrma zamaný - Kanûnî Sultan Süleyman Hânýn vefâtý (566) Allahü teâlânýn beðendiði iþleri yaparken mütevazý ve alçak gönüllü olun! Avn bin Abdullah Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri DÜÞ ÖRTEN Süheybi Rumi ÝHO eðitim öðretime hazýr ELEMAN ARANIYOR Kurumumuz bünyesinde görevlendirilmek üzere Halkla iliþkiler personeli ve rehberlik sertifikasý olan Rehber öðretmen alýnacaktýr. Bülent ÖZCAN Salýnýr þiirim uykuda Yanar diri imgelerim Yüreðim mürekkep lekesi Damýtýr acýyý güzellerim Hüznümü kanatýr bir dize Süzülüp içinden dizelerin Gezerim bir bir sözcükleri Yüzümü Nil'e dökerim Benim uslu çocuk yaným Söyle nerde yitik gemin Kýyý belledin göðü hep Denizini görmediðin... Kýsa adý ÇORÝMDER olan Çorum Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði kentte yeni açýlan ve açýlacak olan Ýmam Hatip okullarýný ziyaret etmeye devam ediyor. Dernek yönetimi Ýlim Yayma Cemiyeti arkasýnda açýlan Süheybi Rumi Ýmam Hatip Ortaokuluna giderek Okul Kurucu Müdürü Davut Demirbaþ'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Yeni açýlan Süheybi Rumi Ýmam Hatip Ortaokuluna ilk kayýt yapýldý. ÇORÝM- DER'in görüþmeleri ile ikna edilen Muhammed Mustafa Atak isimli öðrencinin kayýt iþlemleri Okul Müdürü Davut Demirbaþ tarafýndan yapýldý. Kaydolmaya dedesi ile birlikte gelen öðrenciye ÇORÝMDER tarafýndan kitap ve Hayrettin Karaman'ýn imam hatip mensubiyetini anlatan bir yazýsý hediye edildi. Ayrýca Ýmam Hatip Ortaokulu'nu tercih eden öðrenciye destek olan velisine de teþekkür ederek rahmetli Prof. Dr. Salim Öðüt'ün imam hatibe kaydolduktan sonra babasýnýn annesine "Bu çocuk artýk imam hatibe gidiyor, bundan sonra ona Salim efendi diyeceksin" sözü hatýrlatýlarak, gereken özeni göstermeye de devam etmeleri istendi. ÇORÝMDER Baþkaný Ayhan Boyraz okullarýn açýlmasýna kýsa zaman kala tamamlanan ve yeni eðitim öðretim yýlýnda faaliyete girecek olan ÝHO'lara bir yenisinin daha eklendiðini dile getirerek, "Aslýnda ziyaretimiz "hayýrlý olsun" yanýnda "kolay gelsin" ziyaretidir. Okulu ziyaretimiz esnasýnda çalýþmalarý yerinde inceledik ve donatýlarý, sýnýflarý ve imkanlarý ile muhteþem bir yapýya sahip olduðunu gördük. Davut Demirbaþ müdürümüzün gayretleri ile beraber bu imkanlarý bir arada düþününce okuyacak öðrencilerimize baþarýdan baþka bir þey kalmýyor.sýnýflarýn düzenlenmesi ve öðrencilerimize kusursuz bir okul hazýrlayan Müdürümüz Davut Demirbaþý özverili çalýþmalarýndan dolayý tebrik ediyor ve camiamýza böyle bir okul kazandýran baþta Milli Eðitim Müdürlüðümüz olmak üzere herkese þükranlarýmýzý sunuyoruz" dedi. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Sýnav Eðitim Kurumlarý (Alis Düðün Salonu Karþýsý) EKER BOYA Her Türlü Boya Ýþleri Yapýlýr. Daire-Dükkan-Apartman Tel: Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD,9786,98 EUR,95,9 STERLiN 4,578 4,599,4986,55 JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: 6. ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd....4 Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi... () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi... - Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat... Polis...55 Yangýn... Orman Yangýný Ýhbar...77 Alo Zabýta...5 Alo Jandarma...56 Elektrik Arýza...86 Su Arýza...85 Telefon Arýza... Ýþ ve Ýþçi Bulma...8 Özel Elitpark Hastanesi Afad... Dost Radyo. yaþýnda Dost Radyo. Yaþýný özel bir programla kutladý.dost Radyo kurucularý Emine ve Þahin Örgel'in hazýrlayýp birlikte sunduklarý canlý yayýna Çorum'un önemli sanatçýlarýndan Mürþit Has ve Songül Öztürk katýldý. Ýkinci albümlerinden türküleri seslendiren sanatçýlara gitarýyla Zeynel Demir eþlik etti. Programa ilerleyen bölümünde Çorumlu sanatçý Bora Gökgöz de katýldý. Dost Radyo kurucularý Emine ve Þahin Örgel, programda þiir okurken, radyonun bu güne gelmesinde emeði geçen bütün çalýþma arkadaþlarýna teþekkür ettiler. Haber Servisi Rota Home açýldý Çorum'da Binevler Kavþaðý'nda hizmet vermeye baþlayan Rota Home Alýþveriþ Merkezi'nin açýlýþ töreni geçtiðimiz Cuma günü gerçekleþtirildi. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat ile birlikte Ýsmail Yýlmaz ve Osman Yýlmaz'ýn sahibi olduðu Rota Home Alýþveriþ Merkezi'nin açýlýþýný gerçekleþtirdi. Bekiroðlu, Rota Home Alýþveriþ Merkezi'nin sahipleri Ýsmail Yýlmaz ve Osman Yýlmaz ile bir süre görüþerek, alýþveriþ merkezinin hayýrlý ve uðurlu olmasýný bol kazanç dilediklerini söyledi. Rota Home'un sahipleri Ýsmail Yýlmaz ve Osman Yýlmaz da açýlýþlarýna katýlan AK Parti Ýl Baþkaný Bekiroðlu ve Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yagbat'a katýlýmlarýndan dolayý teþekkür etti. Haber Servisi Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 5 Daire: 4 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : TL. Yurt Dýþý : Euro TEL: Yýl: Sayý: 79 7 EYLÜL PAZARTESÝ 5 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 6 TL. : Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:7/ Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): :.5 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x cm.) : 5. TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (.st.x5 cm.) : 5. TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : 5. TL Kongre Ýlanlarý : 5. TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : 5. TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : 5. TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 5 KR e-posta :

3 7 EYLÜL 5 PAZARTESÝ Gülsün Mert Mikroskop Bir 'Doðruluk' hikayesi Cansu-yu Spor tesisleri yýkýlmasýn imza kampanyasýna Vatandaþlar büyük destek veriyor Ceritoðlu'dan Norveç Büyükelçisine ziyaret AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt Norveç'in Ankara Büyükelçisi Janis Björn Kanavin'i Büyükelçilik binasýnda ziyaret etti. Görüþmede Çorum'da yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji yatýrýmlarý ve elçilik nezdindeki sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda kadýn ve gençlere yönelik projelere Çorum'un ev sahipliði yapabileceði gündeme geldi. Ceritoðlu Norveçli yatýrýmcýlarýn Çorumla tanýþtýrýlmasý noktasýnda da Büyükelçiye temennilerini iletti. AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr.Cahit Baðcý incelemelerde bulunmak ve yatýrýmlarla ilgili çalýþmalarda yapmak üzere Ýskilip'e gitti. Ankara'dan Ýskilip'e gelirken yol þantiyesine uðrayan Baðcý, þantiye þefinden bilgi aldý. Baðcý iþin hayýrlý olmasýný dileyerek kazasýz bitirmek dileðinde bulunarak, "Yaz kýþ çalýþarak Oðuzlar,Ýskilip ve Bayat ilçelerimizi Ankara ve batý illerimize baðlayan Çankýrý yolunu yýl içinde bitirmenizi istiyoruz.kesinlikle ödenek sorunu yaþamayacaksýnýz" dedi. BAÐCI ÝSKÝLÝPLÝLERÝ YATIRIMLAR HAKKINDA BLGÝLENDÝRDÝ Cuma namazýný Ýskilip Ulu Camiinde kýlan Baðcý, Ýl Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu,Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Av.Ýsmail Yaðbat,Bünyamin Aydemir,Þahin Yýldýz,Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma,Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya,Belediye ve Ýl Genel Meclis Üyeleri ile birlikte hemþehrileri ile sohbet etti ve yatýrýmlar hakkýnda bilgi verdi. Doðalgazýn ihale sürecinin tamamlanmasý nedeniyle teþekkür eden Ýskilipliler ne zaman baþlanacaðý konusunda Baðcý'dan bilgi aldýlar. Doðalgaz konusunda bilgi veren Baðcý "Yapým ihalesi sonuçlandý.çorum-sungurlu-ankara ana hattan Ýskilip'e hat yapýmýna önümüzdeki günlerde baþlanacaktýr. Ayný zamanda þehir içi hatlarýn döþemesi için EPDK tarafýndan Çorumgaz'a yetki verilmesi EPDK Kuruluna sunuldu.yetki onayý alýnýr alýnmaz Çorumgaz inþallah bir aksilik olmazsa önümüzdeki ay çalýþmalara baþlayacaktýr. Size daha kaliteli bir yaþam sunmak için çalýþýp çabalýyoruz.biraz daha sabýr ve anlayýþ diyoruz" þeklinde kaydetti. Baðcý ve Bekiroðlu daha sonra Ýskilip Kaymakamý Þuayp Gürsoy'u makamýnda ziyaret ettiler. Çalýþmalar ve yatýrýmlar konusunda karþýlýklý iþbirliðinin önemine deðinen Baðcý, Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy'a "Ýskilip manevi atmosferi ile herkesi kuþatýyor. Kaymakamlarýmýzýn Ýskilip'e büyük emek ve katkýlarý var. Siz de gelir gelmez samimiyetle büyük bir gayret içindesiniz. Özellikle tanýtým çalýþmalarý ve restorasyon projeleri konusundaki ürettiðiniz projeleri önemsiyoruz ve destek sunmak için bizde çalýþýyoruz. Anlayýþ ve elbirliði son derece önemli. Bu frekansý yakaladýðýmýz zaman iþ yapma süresi daha da kýsalmaktadýr ve hizmetler daha erken tamamlanmaktadýr. Bizler ek ödenek temin ediyoruz. Sizlerde encümen üyelerimizle köylere hizmet götürme birliði aracýlýðý ile kýrsalda hemþehrilerimizin yaþamýna projelerle katký sunuyorsunuz. Çalýþmalarýnýzda kolaylýklar ve baþarýlar dileriz" dedi. Kaymakam Þuayip Gürsoy, Baðcý ve Bekiroðlu'nun ziyaretinden duyduðu memnuniyeti ifade ederek teþekkür etti ve ilçede eðitim yatýrýmlarý, talepler ve ihtiyaçlar konusunda bilgi verdi ve özellikle kamu yatýrýmlarýnda arsa sorunu yaþandýðýný söyledi. Belediye Baþkaný Çatma ise bu soruna çözüm üretmek için imar planý düzenlemesi içinde olduklarý bilgisini verdi. HASTANE YIL SONUNA BÝTECEK Baðcý ziyaret sonrasý Kaymakam Gürsoy, Bekiroðlu ve Çatma ile Atýf Hoca Devlet Hastanesi inþaatýný ziyaret ederek firma yetkililerinden bilgi aldý. Ýskilip Hastanesindeki gecikme nedeniyle daha fazla zaman kaybý yaþamak istemediklerini belirten Baðcý hastanenin yýl sonuna tamamlanmasýný hedeflediklerini söyledi. Hastane yetkililerinin diyaliz ünitesinin geniþletilmesi ihtiyacýnýn olduðunu ve bu konunun Bakanlýða yazýldýðýnýn ifade edilmesi üzerine Baðcý Bakanlýk Yatýrým Dairesini arayarak proje tadilatýna onay verilmesini istedi ve bu konuda olumlu cevap alan Baðcý, Diyaliz ünitesinin ayný anda hastaya hizmet verecek þekilde düzenleneceðinin bilgisini verdi. ÝSKÝLÝP'E YENÝ BÝR YÜKSEK OKUL ÝNÞA EDÝLECEK Baðcý ve beraberindekiler daha sonra Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksek Okulunu ziyaret ettiler. Okuldaki öðrencinin 'e yaklaþmasý nedeniyle yeni derslik ve yurt sorunu yaþandýðýný ifade eden Ýskilip Belediye Baþkaný Çatma, mülkiyeti belediyeye ait otobüs garajýna Meslek Yüksel Okulu yapýlmak üzere üniversiteye devredildiðini belirtti. Baðcý, yüksek okulun inþaatýnýn yatýrým programýna alýnmasý için Kalkýnma Bakanlýðý ile görüþeceðini söyledi. ÝSKÝLÝP CEZAEVÝ PROJESÝ HAZIRLANMAYA BAÞLANDI Baðcý son olarak yeni cezaevi yapýlmak üzere Adalet Bakanlýðýna devredilen arazide incelemelerde bulundu. Belediye Baþkaný Çatma'dan söz konusu bölgenin içmesuyu ve yol gibi altyapýsýnýn yapýldýðýný ve imar planýnda 7 metrelik yol ayrýldýðý bilgisini alan Baðcý "Cezaevinde teknik proje yapýmýna baþlandý.ýnþallah önümüzdeki yýl inþaatýnýn yapýmýna baþlanmasý planlanmaktadýr. Son derece önemli bir yatýrým olup yakýn takibimizdedir" dedi. BEKÝROÐLU:ÝSKÝLÝP BÝZÝ ANLADI Ýçinde Stadyum, güreþ eðitim merkezi, tenis kortlarý, sentetik çim sahalar ve basketbol potalarýnýn yaný sýra Gençlik ve spor müdürlüðü binalarýnýn yer aldýðý spor komplekslerinin yýkýlarak yerine konutlarýn yapýlma projesinin kamuoyuna yarar deðil, zararý olacaðýný düþünen vatandaþlar oluþturulan platformun imza kampanyasýna büyük destek veriyor. Konu bir süre önce bazý avukatlar tarafýndan yargýya taþýnmýþtý. Konunun ' Yürütmeyi durdurma ' yönündeki bir kararýn çýkýp çýkmayacaðýný ise vatandaþlar büyük bir merakla bekliyorlar. Ýskilip'e söz verip yapmadýðýmýz hizmet yok VE BÜYÜK DESTEK VERDÝ Ziyaretler sonrasý bir deðerlendirmede bulunan AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu " Tüm Çorumla birlikte Ýskilip ilçemiz yýllýk iktidarlarýmýzda partimize inanmýþ ve güvenmiþ ve % 7'i aþan destekler vermiþtir. AK Parti tüm Türkiye'yi baþtan baþa imar ederken Çorumumuz'a, tüm ilçelerimize olduðu gibi Ýskilip ilçemize de büyük yatýrýmlar ve hizmetler getirmiþtir. Her yýl hizmetlerimize yenileri eklenmektedir. Ýþte bugün hemeþehrilerimize, sulamanýn, Ankara yolunun ve Kargýn Göletinin baþladýðýný müjdeledik ve yeni bir yüksek okul, yurt, meslek lisesi, kýz imam hatip ve cezaevi yapýmý için kollarý sývadýðýmýzý ve Doðalgazýn yapýmýna önümüzdeki günlerde baþlanacaðýný söyledik. Hemþehrilerimizden bol dua ve destek aldýk. Ülkemizin terör belasýndan kurtarýlmasý istikrara ve huzura kavuþmasý için desteklerini istedik. Ýskiliplinin Partimize olan teveccühünü görünce moral bulduk. Daha çok çalýþma sözü verdik" þeklinde kaydetti. Milletvekili Cahit Baðcý ise deðerlendirmesinde, "Bugün tüm teþkilatlarýmýzla Ýskilip'te güzel bir çalýþma ziyaretimiz oldu. Hemþerilerimizi yatýrýmlarla ilgili bilgilendirdik, geliþmeler ve yeni yatýrým kararlarýmýz hakkýnda bilgiler verdik, görüþlerini dinledik. Her zaman olduðu gibi Ýskilipli hemþehrilerimizin teveccühü bizlere moral ve doping oldu.ýskilip'e bir þey yapýlmadý diyenlere en iyi cevabý yine Ýskilipli Kasým'da verecek. Ýskilip'te söz verip vaatte bulunup yapmadýðýmýz bir iþimiz yoktur. Hodri meydan. Yeni hastane, adliye, halk eðitim, yurtlar, rýhtým, dere ýslahý ve taþkýn koruma projeleri, temiz içmesuyu, yenilen içmesuyu, kanalizasyon ve yaðmursuyu hatlarý, enerji þebekesi yenilendi. Þimdi doðalgazý da ekleyecek ve altyapý sorunu kökten çözecek, kaldýrýmlarý, yollarý, asfaltý ve kilittaþ sokaklarý ile modern bir Ýskilip inþa edeceðiz. Hepsinin üstüne Yeni bir Meslek Yüksek Okulu ve Yarý Bir devirde hac için Mekke'ye giden birisi bir adamýn "Allah'ým, sen doðrularýn yardýmcýsý ol, onlara yardým et." Diye dua ettiðine þahit olur. Adam sürekli ayný duayý yapmaktadýr. Adam diðerinin sürekli niye ayný duayý ettiðini merak eder ve sorar. Adam hikayesini anlatmaya baþlar: Bir zaman ben de sen gibi hacý olmaya gelmiþtim. Kabeyi tavaf ederken bir kese altýn buldum. Kesenin sahibini aradým. Ama bulamadým. Ben de onu kaldýðým yere götürdüm. Daha sonra altýn sahibinin altýnlarýný aradýðýný duydum. Ýlk baþta altýnlarý geri vermek nefsime aðýr geldi. Çünkü çok altýn vardý. Daha sonra tellallar altýnlarý bulana altýn ödül verileceðini duyurdular. Bunun üzerine haram bin altýndansa helalinden altýn daha iyidir diyerek nefsimi yendim ve altýnlarý sahibine teslim ettim. Hacdan dönerken ödül olarak aldýðým altýn ile bir köle satýn aldým. Aldýðým köle iyi çýktý, çalýþkan ve iþ bilirdi. Ben de ona iyi muamele ederdim. Bir zaman bu köleye talip çýktý iyi fiyat veriyorlardý. Köle beni uyardý: -Gelen adamlarý tanýyorum. Bunlar babamýn adamlarý. Ben bir hükümdarýn oðluyum. Bir savaþta esir düþtüm. Sen de beni satýn aldýn. Sana istediðin ücreti vermek zorundalar. Beni 5 bin altýndan aþaðý satma. Bana köle gibi deðil arkadaþ gibi davrandýðýn için sana böyle bir iyiliðim olsun. Köleyi 5 bin altýna satýp tüccarlýða baþladým. Bir sürü tüccar dostum oldu. Günlerden bir gün, bir tüccar arkadaþým bana bir tüccarýn öldüðünü, kýzýnýn yalnýz kaldýðýný ben de bekar olduðum için onunla evlenebileceðimi söyledi. Kýzýn kimsesi yoktu, mallarýný idare etmek için birine ihtiyacý vardý. Güvenilir bir tüccar olduðum için O da benimle evlenmeyi kabul etti. Evlenince kýzýn tahmin ettiðimden daha zengin olduðunu gördüm. Hazine gibi serveti vardý. Beni bir odaya götürdü. Odada bir sürü altýn kesesi vardý. -Kaç altýn var bu keselerde, diye sordum. -Her kesede altýn var. Biri hariç. Birinde 97 altýn var. Babam hacdayken altýn kesesinin birini düþürmüþ. Ödül parasý olarak altýn vermiþ, dedi. Adam sözünü þöyle sonlandýrdý. Bugüne kadar doðruluðumun, dürüstlüðümün karþýlýðýný gördüm, onun için sürekli böyle dua ediyorum. Açýk Cezaevi yapacak, bu yatýrýmlar ile Ýskilip'e AK Parti'nin mührünü vuracaðýz. Milletimiz son yýldýr Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen düþmanlarýmýza karþý AK Parti'nin sürdürdüðü mücadeleyi çok iyi biliyoruz. Biz ülkemizin huzuru istikrarý ve güvenini korumak için sonuna kadar mücadele edeceðiz. Son 5 aydýr yaþananlarý,olup biten herþeyi kriz ve kaos tüccarlarýný, sorumluk almaktan ve ülkeyi yönetmekten kaçanlarý,sadece konuþan ve eleþtirenleri, AK Parti ve Tayyip Erdoðan karþýtlýðý adýna kurulan kirli karanlýk ittifaklarý milletimiz çok iyi gördü ve anladý. Bunun hesabýný sandýkta soracaktýr. Biz ülkenin huzurunu korumak adýna hainlerle, bölücü ve paralelle, çetelerle, yasadýþý örgütlerle ve Türkiye düþmanlarý ile iþbirliði yapanlarla mücadele edecek ve asla teslim olmayacaðýz. Milletin emanetini koruduk ve korumaya devam edeceðiz. Ülkemizin birliðini ve bütünlüðünü koruyacak ve bölücülere fýrsat vermeyeceðiz.her gün emniyet ve güvenlik güçlerimize kalleþçe ve alçakça plan yapanlarýn cezasýný vereceðiz.türkiye eðilmeyecektir.millet bizimledir.daha dün TBMM'de hükümete karþý CHP, MHP ve HDP ittifakýný millet ibret ve dehþetle ekranlarý baþýnda izlemiþtir. AK Parti karþýtlýðýnda birleþen tüm muhalefetin bu ülkeye verebileceði bir þey yok, olsa olsa yeni krizler ve kaostur. Millet 'i unutmadý ve asla unutmayacaktýr. Terör Türkiye'yi güçsüz düþürme projesidir. Parlamento'yu kilitleme çabasýna girenlere millet hesabýný mutlaka soracaktýr. Millet huzurun, güvenin ve istikrarýn önemini son 5 ayda çok daha iyi anladý. Bu seçim ülkenin yeniden kendine geliþinin miladý olacaktýr. Bütünlüðümüzü ve Ýç barýþýmýzý koruma sorumluluðu ile seçimlere gideceðiz" diyerek açýklamasýný tamamladý.

4 7 EYLÜL 5 PAZARTESÝ 4 Bayat'ta altyapý çalýþmalarý Eðitim öðretim sezonu öncesi moral depoladýlar Okullarýn açýlmasýna az bir zaman kala Osmancýk Atatürk Ortaokulu öðretmenleri organize ettikleri yayla buluþmasýyla moral depoladýlar. Hafta sonunda Çampýnar Köklen yaylasýnda deðerlendiren öðretmenler gönüllerince eðlenerek verdikleri birlik ve beraberlik mesajlarý ile yeni öðretim yýlýna hazýrlanmanýn keyfini sürdüler. Okulda görevli öðretmenlerin yaný sýra öðretmen eþleri ve çocuklarýnýn tam kadro katýldýðý yayla buluþmasý ile ilgili olarak bir deðerlendirme yapan Okul Müdürü Sakin Karakaþ "Atatürk Ortaokulu olarak bu tür organizasyonlar yapmak için çok bahanemiz var. Konduk yaylasýnda buluþmak için de yine bir bahanemiz oldu ve bir araya geldik ve hafta sonunu birlikte deðerlendirdik. Bu ve benzer organizasyonlar bizi daha güçlü kýlarak takým ruhunu þahlandýrýyor. Arkadaþlarýmýz arasýnda karþýlýklý sevgi saygý muhabbeti, muhabbet ise güven tesis etmeyi ve güvenin tesis edilmesi de baþarýyý getiriyor. Evet biz Atatürk ortaokulu olarak týpký þekil a da görüldüðü gibi güçlü bir takýmýz. Bu açýdan bu takýmýn bütün oyuncularýný alkýþlýyorum" dedi. Hayal Tur, hizmete girdi Hayal Tur, 6 yýldýr SER-KOOP Baþkanlýðýný baþarýyla yürüten Erdal Budak ile Murat Karaçam ortaklýðýnda hizmete girdi. Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No:75 adresinde faaliyetine baþlayan Hayal Tur, Çorum'da 'ye yakýn servis otobüsüyle personel taþýmacýlýðýna yeni bir boyut getirecek. Yýllarýn verdiði deneyim ve tecrübeyle hizmet vereceklerini aktaran Hayal Tur ortaklarýndan Erdal Budak, tüm araçlarýn servis bakýmlý olduðu gibi þoförlerinde deneyimli olduðunu dile getirdi. Servis araçlarýnýn kalkýþ saatlerinden 5 dakika önce kalkýþ yerlerinde hazýr bulunacaðýný ifade eden Budak, ayrýca firmalarýnýn servis aracýnýn arýza yapmasý, tamir ve bakým gibi sebeplerle servis hizmetini aksatmasý halinde baþka bir servis aracýný en kýsa zamanda temin edeceðini söyledi. Servis aracýnda meydana gelebilecek arýzalar (kalorifer-havalandýrma) servis hizmetini aksatmayacak þekilde zamanýnda ve eksiksiz olarak firmalarý tarafýndan giderileceðini vurgulayan Budak, "Firmalar, servis araçlarýnýn cinsini, sayýsýný, güzergahýný, servis saatlerini istediði gibi deðiþtirme hakkýna sahiptir. Firmamýz bu istekleri 5 iþ günü içinde yapmakla yükümlüdür. Firmalar, herhangi bir sebep göstermeksizin servis aracýný ve þoförün deðiþtirilmesini talep edebilir. Firmamýz bu talebi iþ günü içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. D belgeli, klimalý, ferdi kaza sigortalý, rahat ve konforlu araç filomuzla personel taþýmacýlýðýnýn yaný sýra gezi ve tur organizasyonu, düðün-niþan törenleri, havaalaný transferleri, þehir içi ve þehirlerarasý toplu taþýma hizmetleri ile faaliyetteyiz" dedi. Kendileri için paradan çok müþteri memnuniyetinin önemli olduðunu dile getiren Erdal Budak, tüm Çorumlu firmalarýn güvenli taþýmacýlýðýný yapabilecek güç ve donanýmda olduklarýný da sözlerine ekledi. Hayal Tur'a (.64) nolu telefondan ulaþabilirsiniz. Bayat Belediyesi, Tepebayat Mahallesinin en eski sokaklarýndan olan Þahinler Sokak, Yatukçu Mahallesinin Hatýplar Sokaðýnda yaya kaldýrýmlarýný düzenlemek ve caddelerin kullanýþlý bir hale getirmek için bordür ve kilitli parke taþý döþeme çalýþmalarýna devam ediyor. Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü Yatukcu Mahallesinde devam eden bordür ve kilitli parke taþý döþeme çalýþmalarýný yerinde inceleyerek bildi aldý.baþkan Ekrem Ünlü yaptýðý açýklamada, Yatukcu Mahallesi cadde ve sokaklarýn su ishale hattý kazma çalýþmalarý sýrasýnda bozulan yol sonucunda toz ve dumanda içerisinde gerek esnafýn gerekse binalarda oturan vatandaþlarýn büyük sýkýntý yaþadýklarýnýn farkýnda olduklarýný belirterek, yeni su ishale hattý kazý çalýþmalarýnýn bitmesinin ardýndan öncelikli hizmetleri yapacaklarýný söyledi. Yatukcu Mahallesindeki çalýþmalarýn hummalý bir þekilde devam ettiðini belirten Baþkan Ünlü, çalýþmalarýn plan ve program dahilinde biteceðini de sözlerine ekledi. "Ülkem Üzerine Doðan Güneþ Büyük Deha" Osmancýk'ta sahnelenecek YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýl Koordinatörlüðü bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yeler þöyle: "9.9.5 tarihinde saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Ýðdeli Köyü Kýzýlkýr Mahallesine tarihinde.-4. saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Ýðdeli köyüne tarihinde.-. saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Kumçelteði köyüne tarihinde saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Tozluburun köyüne tarihinde.-. saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Kumçelteði Köyü Yeni Yeniyerleþime tarihinde saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Paþa Köyü,Pýnarcýk Köyü,Beðdili Köyü,Hamamlý Çay Köyü,Ayaz Köyü,Çatak Köyü,Soðuksu Köyü,Paþa Köyü Baðlarý,Pýnarcýk Köyü Baðlarý,Sarmaþa Köyü Baðlarýna ve Dedeogullarý Tavukculuk, Bol Kar Tavuk Çiftliði, Seçkýn Tavukculuk, Hacýogullarý Tavukculuk, Yücel Karakas -Tavuk Çiftliði çatak, Çelik Gýda Ýnþaat, Bahri Diker(Tav.Çiftliði), Gök-Ar Tavukculuk, Ceyhun Demirbaþ(Tarýmsal Sulama), Erol Baþ Tarýmsal Sulama- Pýnarcýk Köyü Çorum, Paþa Baðlarý Baðcýlýk." Osmancýk Belediyesi tarafýndan "Ülkem Üzerine Doðan Güneþ Büyük Deha" adlý tiyatro oyunu sahnelenecek. Yusuf Kutluca'nýn yazdýðý ve yönettiði "Ülkem Üzerine Doðan Güneþ Büyük Deha" adlý oyun 9 Eylül Çarþamba günü saat 9.'da Osmancýk Kültür Merkezinde seyirci ile buluþacak. Ücretsiz sahnelenecek oyunda umhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn hayatý anlatýlýyor. Haber Servisi

5 7 EYLÜL 5 PAZARTESÝ 5 "Memur ve emekli kuruþa muhtaç hale getirildi" Necati Gül Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Necati Gül Türkiye Kamu-Sen Araþtýrma Geliþtirme Merkezi'nin yapmýþ olduðu 5 Aðustos ayýna ait asgari geçim endeksi sonuçlarýnýn açýklandýðýný ifade ederek, "Türkiye Ýstatistik Kurumu'ndan alýnan Aðustos 5 fiyatlarýna göre yapýlan araþtýrmada çalýþan tek kiþinin yoksulluk sýnýrý.,8 TL olarak hesaplanýrken, dört kiþilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 4.,74 TL olarak belirlendi" dedi. Sonuçlarýn, dört kiþilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre %,8 oranýnda arttýðýný gösterirken, çalýþan tek kiþinin açlýk sýnýrý da bir önceki aya göre %,45 oranýnda yükselmiþ ve.67,58 TL olarak hesaplandýðýný dile getiren Necati Gül, "Türkiye'de 4 kiþilik bir ailenin ortalama gýda ve barýnma harcamalarý toplamý ise 5 yýlý Aðustos ayýnda.686,48 TL olarak tahmin edildi. Yapýlan araþtýrmada, 4 kiþilik bir ailenin saðlýk kuruluþlarýnýn belirlediði gibi saðlýklý bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanýn Aðustos 5 verilerine göre günlük 4,5 TL olduðu belirlendi. Ailenin aylýk gýda harcamasý toplamý ise.5,6 TL olmuþtur. Aðustos 5 itibarý ile ortalama.47, TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptýðý gýda harcamasý, maaþýnýn %4,'ünü oluþturdu. Türkiye Ýstatistik Kurumu verilerinde bulunan konut gideri ise Aðustos 5 ortalama maaþýnýn %7,6'sýna denk gelmiþtir. Buna göre bir memur, ortalama maaþýnýn %7,6'sýný yalnýzca gýda ve barýnma harcamalarýna ayýrmak zorunda kaldý. Diðer ihtiyaçlarýný karþýlamak için ise maaþýnýn %9,94'ü kaldý. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaþým, saðlýk, eðitim, haberleþme, giyim gibi diðer zorunlu ihtiyaçlarýný karþýlamasý için Aðustos 5 maaþýndan geriye yalnýzca 7,7 TL kaldý. Özellikle gýda fiyatlarýnda son bir yýlda görülen artýþlar, açýklanan enflasyon rakamlarýnýn üzerinde gerçekleþirken, enflasyon hesaplamasýnýn da sorgulanmasýna neden oldu. Öyle ki, 4 yýlýnýn Aðustos ayýna göre koyun etinde %,6; dana etinde %8,5 oranýnda artýþ yaþandý. Son bir yýllýk sürede nohut %8; kuru soðan %,5; þeftali %5,5; erik %5, zamlandý. En fazla artýþýn sebze fiyatlarýnda görüldüðü son bir yýl içinde kabaðýn fiyatý %5,9; patlýcanýn fiyatý %,; çarliston biberin fiyatý %,; dolma biberin fiyatý %,; yeþil soðanýn fiyatý %,9 salatalýðýn fiyatý %,4; sivri biberin fiyatý ise %4,8; oranýnda arttý" dedi. Isýnma giderlerinde de büyük artýþýn gerçekleþtiði ifade edilen araþtýrmada TÜÝK verilerine göre doðalgazýn metreküpünün bir yýlda %,; odunun tonunun ise %9,4 arttýðýnýn belirlendiðini dile getiren Gül açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Eðitim harcamalarýnýn da %, yükseldiði belirlenen araþtýrmada, 4 Aðustos ayý ile 5 Aðustos aylarý arasýnda belediyenin içme suyu fiyatlarýna da %7, oranýnda zam yaptýðý belirtildi. Türkiye Kamu- Sen Ar-Ge Merkezimizin her ay düzenli olarak açýkladýðý asgari geçim endeksi Aðustos ayý sonuçlarý, Türk memuru ve toplumun diðer kesimlerinin enflasyon karþýsýnda belinin biraz daha büküldüðü sonucunu ortaya koymuþtur. Özellikle geçtiðimiz yýlýn ayný ayý ile kýyaslandýðýnda bir yýlda 4 kiþilik bir ailenin zorunlu harcamalarýnýn 8 TL yükseldiði ortaya çýkmaktadýr. Döviz kurlarýndaki artýþ, altýn fiyatlarýndaki yükseliþ, sebze meyve fiyatlarýna gelen zamlar nedense cebimize yansýyor ama TÜÝK'in enflasyon hesabýna yansýmýyor. Vatandaþýmýzýn mutfak enflasyonunun bu olmadýðý apaçýk ortada. Ýçinde bulunduðumuz Eylül ayýnýn okullarýn açýlacaðý ve Kurban bayramýný içinde barýndýrmasý münasebetiyle gelecek ay asgari geçim tablosunun biraz daha aðýrlaþmýþ þekilde karþýmýza çýkacaðý bugünden bellidir. Geride býraktýðýmýz toplu sözleþme görüþmelerinde atýlan imzalar daha kurumadan memur maaþlarýndaki erime ve geçim zorluðu bir kat daha artmýþtýr. Söz verilmesine raðmen memur emeklileri hala TL ek zammýný alamamýþtýr. Bayram öncesinde ihtiyaçlarýn arttýðý, harcamalarýn hat safhaya çýktýðý bu dönemde bütün memur emeklilerimiz yetersiz olmasýna raðmen bu TL'yi umutla beklemektedir. Türk memuru ve emeklisi kuruþa muhtaç hale getirilmiþtir. Kurban kesenlerin zengin sýnýfýnda sayýldýðý günümüzde, memurlarýmýz kurban ibadetini dahi yerine getirecek bütçeye sahip deðildir. Biz toplu sözleþme görüþmelerinde dini bayramlarda memur ve emeklilere 6 TL bayram ikramiyesi talebimizi dile getirmiþtik. Her bayram yaþanan maðduriyeti, memurlarýn, emeklilerin ve çocuklarýn gözlerindeki hüznü gördüðümüzde bu talebimizin ne derece haklý gerekçelere dayandýðýný bir kez daha anlýyoruz. Bu þekilde her geçen gün artan ekonomik krizin etkilerinin memurlarýn omuzlarýna biraz daha yük bindirdiðini görüyor ve enflasyon temelli maaþ artýþlarýnýn memurun ve emeklinin yaralarýna merhem olmadýðýný bir kez daha ifade ediyoruz." AK Parti Merkez Ýlçe'den Deniz Feneri ve Beþir Derneði'ne ziyaret Tarým Or Kam Sen'den kuruluþ yýldönümü etkinliði Tarým Or Kam Sen Çorum Ýl Temsilciliði üyeleri sendikanýn kuruluþ yýldönümünde kahvaltý da bir araya geldiler. Tarým Or Kam Sen Çorum Ýl Temsilcisi Günsel Yetik Erlik konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Tarým ve Orman çalýþaný sendika üyelerinin bir arada kuruluþ gününde birlik beraberlik ve kaynaþma kahvaltýsýnda ülkenin içersinde bulunduðu bugünlerinde deðerlendirildiði, memura verilecek olan 6 ve 7 zam oranlarýnýn da tartýþýldýðý kabul edilemeyeceðini bir kez daha dile getirildiði, savaþlarýn ortasýnda barýþ savunulduðu, ege sahillerinde kýyýya vuran cansýz bedenlerin tek sebebi vahþi kapitalizmin doyumsuzluðunun tablosu olarak deðerlendirildiði birlik ve beraberlik günümüzde ayrýca kuruluþ gününde emekliye ayrýlan; Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü çalýþaný sendika üyesi orman muhafaza memuru Suat Kesen ve mili parklar orman muhafaza memuru Mustafa Arslan'a birer plaket sunulmuþ olup emeklilik hayatýnda baþarýlar dilenmiþtir. Sendikalý arkadaþlarýmýzla kurulu günümüzün bir tatil sabahý kahvaltýsýnda bir arada olmanýn mutluluðunu yaþamak bizleri onurlandýrmýþtýr. Daha nice 5 Eylüllerde sendikamýzýn kuruluþ gününü kutlamaya yurtta ve dünyada barýþý savunmaya" dedi. AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý STK ziyaretlerine devam ediyor. AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý bu kapsamda Deniz Feneri Derneði Çorum Þubesi ve Beþir Derneðini ziyaret etti. Ziyaretlere AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç'ýn yaný sýra Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Boyraz, Ertuðrul Eren, Ayþe Erdemirci, Ebru Kayýkçý, Ebru Þen, Rabie Buyruk ve Karakeçili Mahallesi Baþkaný Name Pak eþlik etti. Deniz Feneri Derneðini ziyaret edip Türkiye'nin ilk iyilik hareketlerinden biri olan Deniz Fenerinin çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldýklarýný dile getiren Yaþar Anaç, "Yeryüzünde ve özellikle bölgemizde yaþanan sýkýntýlar, ülkemizde yaþayan insanýmýzý, STK'larýmýzý rahatsýz ettiði gibi ülkeyi yöneten siyasal iktidarý, yani hükümetimizi de rahatsýz etmektedir. Bunun için insani bir duruþ sergilemek gerekliliðine inanýyor ve ona göre de hareket ediyoruz. Her fýrsatta özgürlük ve insan haklarý konusunda söz söyleyen Batýda bugün hakim olan bir sessizlik mevcut. Buna raðmen ülkemiz, tarihin her evresinde Anadolu ismine münhasýr ev sahipliði, sýcaklýðý ve insanlýðý bugünde devam etmektedir. Gerek hükümetimizin çalýþmalarý gerekse sivil toplum kuruluþlarýmýzýn desteði bizi mutlu etmektedir. Özellikle þehrimizde ihtiyaç sahibi insanlara yardýmlarýndan dolayý, Ülkemizin ilk iyilik hareketlerinden olan Deniz Fenerini tebrik ediyor çalýþmalarýnda baþarýlar diliyoruz" dedi. Deniz Feneri Derneði Çorum Þube Baþkaný Yasemin Eyvazlý ise yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. AK Parti heyeti daha sonra Beþir Derneði'ni ziyaret etti. Beþir Derneði ziyaretinde Dernek Baþkaný Murat Beþikçioðlu'na babasýnýn vefatý dolayýsý ile taziyede bulunan heyet dernek çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Heyet Beþir Derneðinin hayýr çarþýsýnda insanlarý incitmeden marketten alýþveriþ yapar gibi ihtiyacýný gidermesine olanak saðlamasý nedeni ile teþekkür etti. Haber Servisi

6 7 EYLÜL 5 PAZARTESÝ 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 5. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 4 saat hizmetinizdeyiz. Bekir Özsaçmacý MHP'den Milletvekili aday adayý oldu Av. Bekir Özsaçmacý yaptýðý yazýlý açýklamada Kasým'da yapýlacak olan milletvekilliði genel seçimleri öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Çorum Milletvekili aday adayý olduðunu belirtti. "Son yirmi yýlda millet ve milliyetçilik tecrübe ve fikirlerinin siyasal alana daha yakýnlaþtýðýný görmekteyiz. Kýsacasý millet düþünürleri, milliyetçilik düþünürleri olmak zorunda kaldýlar. Ancak milliyetçilik kavramýnýn, birçok açýdan her türlü sosyal/ekonomik duruma, her ideolojik eðilime, her siyasal modele uyarlanabilir bir kavram oluþu, ona hem küresel, hem de parti yada bir ulusa baðlanma kavramý kazandýrmakta. Kaçýnýlmaz olarak ilerleyen bu tarih tarafýmýzý, tepkimizi ve duruþumuzu gösterme fýrsatý vermektedir" diyerek açýklamasýna baþlayan Bekir Özsaçmacý, "Bana dokunmayan yýlan bin yýl yaþasýn nemelazýmcýlýðýnda akmaz kokmaz tarafsýzlýk bu bir deðersizlik belirtisidir. Bu nedenle gelen aðam giden paþam iþaretinde kral hiçbir zaman çýplak deðildir. Herkesin köþe bucak kaçtýðý, devrin hokkabazlarýndan menfaat umduðu bir dönemde millete dönmenin, milletle yürümenin, milletle var olmanýn, milleti tanýmanýn önemini bizlere Milliyetçi Hareket göstermiþtir. Bu sese güç vermek gerekmektedir. Bu duygu ve düþüncelerle; kim o ki? Ya da ne zaman ki? Hani nerede? Kim varki? Sorularýyla aranan ve beklenilen bu mesafeyi anlamlý kýlmak için iþte sizlerleyim. Sizler... bizlerin... bizler, onlarýn hikayesinde duyulan ihtiyacýn iþte burada sesleriyiz. Duygu, heyecan adýna bir birikimin topluma faydalý olacak yansýmasý da diyebilirsiniz. Tüm birikimlerimizin gönül þimþeðinde çakan duruþun yaðmurunda ýslanmak arzusuyla yürüyoruz, yürüyeceðiz. Sizde bizimle yürümek isterseniz yani adýnýzýn yanýnda durmak isterseniz hadi davete icap edin! Ýnsan bilmediðine muhtaç deðildir. Muhtaç olmadýðýndan heyecan duymaz ve heyecan duymadýðýna talip olmaz. Buralý olmak isteyenlere merhaba Dönem Çorum Milletvekili aday adaylýðýmý açýklýyor kamuoyu önünde tüm halkýmýza merhaba diyor bizimle yürümeye davet ediyorum" þeklinde kaydetti. Mültecilere Kur'an-ý Kerim hediye ettiler Çorum Ýnsani Deðerler Platformu Çorum'da bulunan mültecilere Kur'an-ý Kerim hediye etti.platform adýna basýn açýklamasýný yapan Gül-Der Baþkaný Yakut Bozdoðan, mültecilerin yaþadýklarý drama dikkat çektiði þu konuþmayý yaptý: "Tarih /9/5. Güneþin batýþý belki de en güzel burada seyrediliyordu þarký ve gitar eþliðinde. Umursamazlýk ve zevk-ü sefa içerisinde karanlýða batan bir gecenin sabahýnda bu sefer güneþ bize o koskoca karanlýðýmýzý verdi sahilin eli ile. Kahkahalar eþliðinde, Güneþ - Sahil - Çocuk þiirlerimiz vardý bizim. Bu gün ise Güneþ bize karanlýðý getirmiþti. Sahil ise çocuklarý. Çocuklar ise ölümü. Bu ölen o sahildeki çocuk muydu! yoksa insanlýðýmýz, merhametimiz, vicdanýmýz ya da ümmet miydi bilinmez. Bir þiir de bu tabloya yazýlýr mý? Ya da "Çocuklara kýymayýn efendiler Bulutlar adam öldürmesin " dizeleri bu gün için mi yazýlmýþtý. Bir metre kare yer bulamadýn mý? ey koskoca ümmet! bu iki çocuða demezler mi bize? Sormazlar mý bunun hesabýný? Göbeðini þiþirmek için doldurduðun kilerini bu çocuklar için boþaltamaz mýydýn ey ümmet. Sen sabah, bal ve kaymaðýný sýcak çayýnýn eþliðinde yudumlarken, buz gibi suda genzini ap acý tuzun yaktýðý ufacýk bedenlerin yaþlý ve açýk kalmýþ gözlerinin içine nasýl bakacaðýnýn hesabýný iyi hazýrla ey büyük ümmet. Vicdanlarýmýzý rahatlatmak için batýyý suçlamakta artýk kapatmayacaktýr günahlarýmýzýn ve suçlarýmýzýn üstününe oldu bize, hesap gününün gelip çatmayacaðýný mý sanýyoruz. O gözlerin dehþetten yerinden fýrlayacaðý günün,silkelen ey ümmet, kendine gel, benliðine dön. Ve hiç umursamayanlar, duymayanlar, görmeyenler, konuþmayanlar, rahatsýz olanlar. Ülkelerini terk etmeselerdi diyenler. Sýnýr kapýlarýna bile sýðdýramayanlar. Evlerinin kömürlüklerini, ahýrlarýný çok çok yüksek bedelle kiraya veren fýrsatçýlar. Her türlü çalýþma sahasýnda yevmiyelerimizi düþürdünüz diye bu çocuklarýn babalarýna dayak atanlar. Babalarýný, analarýný hatta bu yavrucaðýzlarý köle niyetine çalýþtýran iþverenler. Yapýlan yardýmlarý kýskanan fitneciler. Rahat mýsýnýz þimdi? Eserinizi, resimlere konu olan bu tabloyu takarsýnýz artýk yaldýzlý köþklerinizin en nadide baþ köþesine. Ve daha çok petrol, daha çok maden, daha çok para, daha çok toprak için uygarlýk-medeniyet-demokrasi ve özgürlük maskesi takmýþ ABD-Ýsrail-Çin-Rusya-Avrupa ve bunlarýn yardakçýlarý-iþbirlikçileri."ýnsanca yaþatmak isteyenler" artýk meydanlarda ve kol kola. Büyüyerek, geliþerek, yeni bir dünya için kalktýlar dua ve kýyama. Bu dua ve kýyam, mülteci doðuran coðrafyalarda uygarlýk dediðimiz vahþi yaratýðýn sömürgelerini bitirecek. Bu dua ve kýyam, önce size bu gidiþ nereye diyecek ve akabinde biz de dünya da 5'ten büyüktür diyecek. Bu dua ve kýyam, çocuðunu yaþatabilmek için onu ölüme sürüklemek zorunda kalan denizlerimizin yeni hayaletleri ile yüzleþtirecek sizleri. Bu çocuklarýn ahý, sizlerin sahtekarlýðýný kahretmeyecek mi sanýyorsunuz." Konuþmanýn ardýndan Mül- Kilit Taþý Alýmý alýmý 474 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 9 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edileeeklir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 5/78 -Ýdarenin a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: 9 Merkez/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : 6458/ c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ adresi (varsa) -Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Yol, kaldýrým ve saha çalýþmasý iþlerinde kullanýlmak üzere 8. ný 6 cm lik (6xx6 mm ) renksiz kemik tip kilit taþý,. m 6 cm lik (6xx6 mm) sarý renkli kemik tip kilit taþý olmak Üzere toplam. m kilit taþý alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Fen Ýþleri Müdürlüðü Þantiyesi c) Teslim tarihi Sözleþmenin imzalanmasýný takip eden günden itibaren (Oniki) tak vim günü içerisinde kilit taþlarý teslim edilecektir. - Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No: ÇORUM b) Tarihi ve saati :.9.5- : 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4... Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4... Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4... Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4... Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4... Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve TRY ( Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No: ÇORUM adresinden satýn alýnabilir. 7.. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No: ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 6 (altmýþ) takvim günüdür.. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: 9 Kur'an-ý Kerimleri veren Ýl Müftülüðü yetkilileri ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna teþekkür etti. Bozdoðan, "Kýyam ehli kardeþlerimiz ve STK temsilcilerimiz, malum önümüzde Kurban Bayramý vardýr. Bu bayramý en iyi þekilde deðerlendirmek adýna kurbanlarýmýzý muhacir kardeþlerimizle paylaþmanýzý ve paylaþtýrmanýzý sizlerden istirham ediyoruz. Bu konuda ilgili derneklerimiz ve Platformumuzla irtibata geçebilirsiniz. Hepinize katýlýmlarýnýzdan ötürü Ýnsani Deðerler Platformu adýna teþekkürlerimizi sunuyorum" dedi. Bahadýr YÜCEL KÝLÝT TAÞI SATIN ALINACAKTIR ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Resmi ilanlar de

7 7 EYLÜL 5 PAZARTESÝ 7 Güneþ enerjisi tesisi için izin talebi Sungurlu Ýlçesi Alembeyli Köyü'nde bir arazide güneþ enerjisi ile enerji üretimi yapýlmasý konusu Ýl Genel Meclisi'nde ele alýndý. Ýl Genel Meclisi'nin Eylül ayý olaðan toplantýlarý cumartesi günü yapýlan toplantý ile tamamlandý. Toplantýda gündeme alýnan maddeler görüþülerek karara baðlanýrken, bazý meclis üyeleri de gündem dýþý konuþmalar yaparak, araþtýrma önergeleri verdiler. Toplantýda Sungurlu Ýlçesi Alembeyli Köyü Seki mevkii 99 parsel nolu m tapu yüzölçümlü tarla vasýflý taþýnmazýn 84. m'lik kýsmýnýn güneþ enerjisine dayalý enerji üretim alaný olarak planlanmasýna yönelik plan müellifince hazýrlanan /5 ölçekli nazým imar planý ve / ölçekli uygulama imar planýnýn 94 sayýlý Ýmar Kanunu'nun 8. maddesi ile 5 sayýlý Ýl Özel Ýdaresi Kanunu'nun. maddesi (c) bendi gereðince görüþülmesi gündeme geldi. Konu, incelenmek ve rapora baðlanmak üzere Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu'na havale edildi. Toplantý diðer gündem maddelerinin görüþülmesinin ardýndan tamamlandý. Yýlmaz MERT Meclis arkeolojik kazýlarý araþtýracak Ýl Genel Meclis Baþkanlýðýna Boðazkale kazýlarýnýn araþtýrýlmasý için bir önerge teklifi verildi. Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda yapýlan Ýl Genel Meclisi'nin hafta sonu toplantýsýnda; Boðazkale Ýl Genel Meclis Üyeleri Abdullah Meteoðlu, Hacý Mustafa Þimþek, Alaca Ýl Genel Meclis Üyesi Ali Sami Odabaþ ve Ortaköy Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Çelik'in imzalarýyla bir araþtýrma önergesi verildi: Önerge þu þekilde: "Ýlimiz Boðazkale Ýlçesi örenyerlerinde bir asýrlýk kazý yapýlmaktadýr. Bu kazýlarýn yapým anlaþmalarý nelerdir? Kazýlarýn yöre halkýna yansýmasý var mý? Varsa bunlarýn etkileri nelerdir? Çorum halký bu kazýlarý ve kazý alanlarý hakkýnda yeterince bilgilendirilmekte midir? Çýkartýlan eserlerin bakýmý yapýlýp sergilenmeleri nasýl olmaktadýr? Bu konularýn araþtýrýlýp kamuoyunun ve meclisimizin bilgilendirilmesi hususunu takdirlerinize arz ederiz." Önerge teklifi, incelenmek ve rapor hazýrlanmak üzere Turizm Komisyonu'na havale edildi. Yýlmaz MERT Köylerin su depolarýnýn bakýmlarý yapýlýyor Ýl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Mustafa Alagöz, köylerde içme suyu depolarýnýn saðlýk açýsýndan büyük önem taþýdýðýný, depolarýn belirli aralýklarla temizliðinin, bakým onarýmýnýn yapýlmasý gerektiðini söyledi. Ýl Genel Meclisi Baþkanlýðýnca geçtiðimiz hafta sonunda yapýlan toplantýlarda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, köylerde kullanýlan su depolarýnýn incelenip, saðlýk açýsýndan durumlarý onarým gerektirenlerin incelenip, hasar tespitinin yapýlmasý ve onarýlmasý ile ilgili öneri meclisin ayýn son toplantýsýnda ele alýndý. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun hazýrladýðý rapor hakkýnda bilgi veren Komisyon Baþkaný Mustafa Alagöz, "Ýçme suyu depolarý insan saðlýðý açýsýndan birinci derecede önem taþýmaktadýr. Bu nedenle ayda bir temizlik ve depolarýnýn gerek temizliði gerekse su kaçýrmasýný önlemek amacýyla hazne kýsmýna (suyun biriktiði yer) HDPE plakalarla polietilen kaplama yapýlmaya baþlanmýþtýr" dedi. Alagöz, açýklamasýnda þu bilgileri aktardý: "Komisyonumuzca yapýlan çalýþmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre, içme suyu depolarý köy nüfusuna göre planlamakta olup,, 5, 75,, ve m hacimlerde projelendirerek yapýlmaktadýr. Ýçme suyu þebekesine verilerek hanelere temiz hijyenik içilebilir su temin edilmektedir. Köy içme suyu depolarý idaremizce yapýlarak köy muhtarlýklarýna teslim edilmekte ve bakým, onarým ve temizliði köy muhtarlýðý tarafýndan yapýlmaktadýr. Büyük çapta tadilat gerektiren iþler ve deponun ekonomik ömrünü tamamlamasý sonucu yenisinin yapýlmasý iþi idaremizce yapýlmaktadýr. Küçük çaplý tadilatlar ise köy muhtarý tarafýndan yapýlmaktadýr. Saðlýklý içme suyu temini için depolarýn temizliði, bakým ve onarýmý önem arz etmektedir. Bu nedenle gerek muhtarlýklardan gelen taleplerin incelenmesi sonucu, gerekse idaremiz elemanlarý tarafýndan tespit edilen noksanlýklar sonucu deponun programa konularak ya yeniden yapýlmakta veya büyük çaplý tadilat yapýlmaktadýr. Ýçme suyu depolarý insan saðlýðý açýsýndan birinci derecede önem taþýmaktadýr. Bu nedenle ayda bir temizlik ve depolarýnýn gerek temizliði gerekse su kaçýrmasýný önlemek amacýyla hazne kýsmýna (suyun biriktiði yer) HDPE plakalarla polietilen kaplama yapýlmaya baþlanmýþtýr. Ýlk örnekler bu yýl yapýlmýþ olup, olumlu sonuçlar alýnmýþtýr. Uygulama önümüzdeki yýllarda devam edecektir. Bunun yanýnda gerek muhtarlýklardan gelen taleplerin incelenmesi gerekse teknik elemanlarýmýzýn tespiti sonucu 6 yýlýnda Merkez Þeydim Köyü, Hýmýroðlu Köyü, Kelleli Mahallesi, Kýzýlcabayýr Köyü, Kutluözü Köyü, Mecitözü Ýlçesi Bekiþler Köyü, Bekiþler Köyü Çambekiþ Mahallesi, Bekiþler Köyü Dorukbekiþ Mahallesi, Oðuzlar Ýlçesi Derinöz Köyü, Kayý Köyü, Onbeþevler Mahallesi, Sungurlu Ýlçesi Gökçam Köyü, Yörüklü Köyü, Mehmetbeyli Köyü, Türkhacýlarhaný Köyü ve Çavuþcu Köyü içme suyu deposu yapýmý veya tadilat iþi programa teklif edilmiþtir. Ayrýca gelen taleplerin incelenmesi devam edecek ve ihtiyaç halinde depo yapým ve tadilat iþleri programlara teklif edilmeye devam edecektir." Yýlmaz MERT Çorum'da çilek üretimi geliþiyor Son yýllarda çilek üretimi konusunda Çorum'da önemli çalýþmalar yapýlýyor. Özellikle Ýskilip, Dodurga, Laçin ve Mecitözü bölgelerinde çilek tarlalarýnda ve üretimde büyük bir artýþ görülüyor. Dodurga Ýl Genel Meclis Üyesi Mehmet Tatlýsu, Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda meclis üyelerine Dodurga'dan getirdiði organik çilekleri ikram ederken, çilek üretimi konusunda da bir konuþma yaptý. Mehmet Tatlýsu, son yýllarda Çorum'un çilek üretiminde adýndan sýkça söz ettirmeye baþladýðýný, leblebi ile adýný duyuran Çorum'un bundan böyle çilekle de anýlacaðýný belirterek, özellikle yaz mevsimi ve sonbahar dönemlerinde hiçbir ilde çilek üretilemediðini, sadece Konya ve Çorum'da çilek üretildiðini, bu durumun Çorum açýsýndan büyük bir avantaj olduðunu, Çorum'un iklim koþullarý gereði yýlýn her ayýnda çilek üretebilecek avantajý elinde bulundurduðunu, kentte son derece kaliteli, organik ve lezzetli çilek üretiminin yapýlabildiðini söyledi. Yýlmaz MERT Ýbrahim Göleti kurumak üzere Alaca Ýlçesi'nde bulunan Ýbrahim Göleti'nin suyunun azalmasý ve göletin kurumak üzere olmasý Ýl Genel Meclisi'nin gündemine geldi. Alaca'nýn Çevreli, Kargýn ve Ýbrahim Köyleri sýnýrlarý içerisinde bulunan Atatürk (Ýbrahim Göleti), yaz mallerinin üzerinde geçmesi nedeniyle tamamen kurumak üzere. Kuraklýk nedeniyle sularý azalan göletteki balýklar susuzluktan ölmeye yüz tuttu. Yer yer kalan küçük su birikintileri veya çamur içinde kalan balýklar yaþamaya çalýþýrken, birçoðunun da öldüðü belirtildi. Alaca'nýn en eski göletlerinden olan ve yaz aylarýnda çok sayýda vatandaþýn mesire yeri olarak kullandýðý Ýbrahim Göleti, sulama baþta olmak üzere birçok amaçla kullanýlýyordu. Sularýn çekilmesiyle birlikte kuruyan gölette toprak çatladý. Bu yýl, ilkbahar ve yaz aylarýnýn bol yaðýþlý geçmesine raðmen göletin kurumak üzere olmasý, sularýnýn çekilmesi köylüyü endiþelendirirken, vatandaþlar, önümüzdeki dönemlerde arazilerinin tamamen susuz kalmasýndan korkuyor. Konu Ýl Genel Meclisi Toplantýsý'nda Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya tarafýndan gündeme getirildi. Kaya, Ýbrahim Göleti'nin susuz kaldýðýný, sularýn bir hayli çekildiðini, bu durumun neden kaynaklandýðýný anlayamadýklarýný belirterek, ilkbahar ve yaz mevsiminin bol yaðýþlý geçmesine raðmen göletin sularýnýn azalmasýnýn nedenlerinin araþtýrýlmasýnda fayda gördüðünü söyledi. Konuyla ilgili bilgi veren Alaca Ýl Genel Meclis Üyesi Abdurrahman Karagöz, göletin köylüler tarafýndan bu sene yoðun olarak kullanýldýðýný, göletin talebi karþýlayamadýðýndan suyunun azalmýþ olabileceðini belirtti. Alaca Ýl Genel Meclis Üyesi Ali Sami Odabaþ ise sulama kanallarýnýn bozuk olduðunu, ayrýca kaçak olabileceðini belirterek, "Ýbrahim göleti normal zamanlarda genellikle dolu oluyor. Ancak yoðun kullanýmdan dolayý yaz aylarýnýn sonlarýna doðru gölet boþalabiliyor. Bu durumun çaresi kapalý sistem dönüþümü saðlamaktýr. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn kapalý sistem projesi mevcut. Konuyla ilgili giriþimlerimiz ve çabalarýmýz devam ediyor" dedi. Yýlmaz MERT Aðýr tonajlý araçlarýn geçiþinden dolayý bozular köy yollarý Ýl Genel Meclisi'nin son toplantýsýnda ele alýndý. Mecliste bir konuþma yapan Ýl Genel Meclis Üyesi Nurettin Karaca, Kýnýk Köyü yolunun asfaltýnýn aðýr tonajlý araçlar nedeniyle sýk sýk bozulduðunu, köylülerin haklý olarak yolun yapýlmasýný istediðini, bu talep karþýsýnda Ýl Özel Ýdaresi'nin de ikide bir yol yapmaktan dolayý olaya sýcak bakmadýðýný, yolu kullanan firmalarýn da sözleþme hükümlerine uymadýðýný, sorunun sürüncemede kaldýðýný, yasal yollara baþvurmanýn da uzun bir zaman aldýðýný anlatarak, "Bu konu uzun süredir çözülemiyor. köklü bir çözüm önerisi getirelim. Bu yollar niçin ve nasýl bozuluyor, bozulduðunda ne yapýlmasý gerekli, firmalarýn bir taahhüdü var mý, varsa neden yerine getirilmiyor, bu konuda komisyon bir çalýþma yapsýn" dedi. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ise aðýr tonajlý araçlarýn yollarý bozmasýndan dolayý büyük problem yaþardýklarýný, "Aðýr tonajlý kamyonlar köy yollarýný bozuyor" bu konuda muzdarip olduklarýný, taahhüdünü yerine getirmeyen firmalarýn mahkemeye verilmesi halinde sonuçlanmasýnýn uzun bir süre aldýðýný, yollarýn sýk sýk yapýlmasýnýn da milli servete zarar verdiðini, bir çýkmaz içerisinde olduklarýný söyledi. Kaya, "Yolu stabilize yaparýz ancak o zaman da toz çok oluyor. Kýnýk Köyü'nün etrafý ova, tarým arazileri çok fazla. Yolu stabilize yaptýðýmýzda arazilerde toz sorunu yaþanýyor" diye konuþtu. Bazý il genel meclis üyeleri de baþka köylerin benzer sorunlarýný gündeme getirdi. Bunun üzerine; Çorum Merkez Kýnýk, Ýskilip - Çukurköy, Osmancýk - Tekzen, Alaca - Boðaziçi, Çorum Merkez Mislerovacýðý, Kavacýk ve Kazýklýkaya, Dodurga Çiftlik, Alpagut ve Tutuþ grup yolunun Ar-Ge Komisyonu tarafýndan incelenmesi, bu konuda rapor hazýrlanarak meclisin bilgisine sunulmasý konusunda karar alýndý. Yýlmaz MERT

Ýnsanlýk kýyýya vurdu'

Ýnsanlýk kýyýya vurdu' Düðün konvoyunda kaza, ölü, 9 yaralý Çorum da kýna gecesine giden düðün konvoyundaki otomobilin karþý þeride geçen baþka bir otomobille çarpýþmasý sonucu kiþi hayatýný kaybederken, biri çocuk 9 kiþi yaralandý.

Detaylı

Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da

Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da ÝÞKUR 946 engelliye iþ buldu Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ýl Müdürlüðü'nde 1439 engellinin iþ arayan kaydýnýn bulunduðu, bunlarýn 946'sýnýn çalýþtýðý, geriye kalan 493 kiþinin ise halen iþsiz olduðu belirtildi.

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

%50 ye varan indirimler

%50 ye varan indirimler Adliye Sarayý ihtiyaca cevap veremiyor Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Adliye Sarayý'nýn artýk talebi karþýlamadýðýný belirterek, ek binanýn 2016 yatýrým programýna alýnmasý için deðerlendirmeler

Detaylı

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den MHP'den Türkeþ'e sert tepki! Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkan Yardýmcýsý Bülent Bora Baltacý düzenlediði basýn toplantýsýnda seçim hükümetinde görev almayý kabul eden Tuðrul Türkeþ'e tepki gösterdi.

Detaylı

dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir"

dijital ortamda buluþtu Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha

Detaylı

Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý

Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türkleri için yürüyecek Çorum Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türklerine destek için yürüyüþ yapacak ve toplanan bir týr dolusu yardým Kayseri'ye gönderilecek. Çorum Ýnsani

Detaylı

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor 326 adet kaçak telefon ele geçirildi Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon

Detaylı

"Türkiye'nin büyümesinden

Türkiye'nin büyümesinden Þehit polis topraða verildi 2013 BÖYLE GEÇTÝ... Yozgat'ta görev yaparken Ankara'nýn Elmadað ilçesindeki Polis Meslek Yüksekokulu'nda komiser yardýmcýlýðý kursuna giden Mustafa Ahýskalý Kýrýkkale'de trafik

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Sesiz dillerin sesi olacaklar

Sesiz dillerin sesi olacaklar Yeni Emniyet Müdürlüðü hizmet kalitesini yükseltecek Vali Sabri Baþköy, yapýmý devam eden Ýl Emniyet Müdürlüðü hizmet binasý inþaatýnda inceleme ve denetimlerde bulundu. Ýnþaatda incelemelerde bulunan

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Terör son bulmalý Demokrasi Hakim olmalý Hitit Gýda Amasya'ya uzandý

Terör son bulmalý Demokrasi Hakim olmalý Hitit Gýda Amasya'ya uzandý Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... AK PARTÝ MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI

Detaylı

þafak' operasyonu Uyuþturucu tacirlerine Külcü bugün açýklýyor Kitap okudular hediye kazandýlar

þafak' operasyonu Uyuþturucu tacirlerine Külcü bugün açýklýyor Kitap okudular hediye kazandýlar Saat Kulesi Meydanýnda 29 Ekim coþkusu 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kitap okudular hediye kazandýlar Uyuþturucu tacirlerine þafak' operasyonu Eren Er Dershanesinin öðrencilere okuma bilincini kazandýrmak

Detaylı

Selim Aydýn SAYFA 3 TE

Selim Aydýn SAYFA 3 TE Kamu Sen'den baskýnlara tepki! Selim Aydýn "Çöp atmak için bile makam aracý kullanýlýyor" Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Ülke genelinde insanlarda kaygý yaþatmak

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı