AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS (ANA) SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS (ANA) SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS (ANA) SÖZLEŞMESİ 1- Harbiye, Cumhuriyet Caddesi, No.287 Babadan Apt. 5 No.lu dairede mukim: RAİF DİNÇKÖK, 2- Taksim, Ayazpaşa Caddesi, Cümbüş Apt. 5 No.lu dairede mukim: MİTHAT KALDAM, 3- Nişantaşı, Vali Konağı Caddesi, Sümer Apt. 2 No.da mukim: İZZET KALDAM, 4- Taksim, Lamartin Caddesi, Bil Apt. 5 No.lu dairede mukim: ÖMER LÜTFİ SUGAN, 5- Taksim, Cumhuriyet Caddesi, Dağ Apt. 8 No.lu dairede mukim: ZEKİ YAVER, 6- Maçka, Maçka Palas Kapı 1, daire 15 No.da mukim: ŞEFİK KONUK, arasnda işbu sözleşme ve Ticaret Kanunu hükümlerine tevfikan bir Türk Anonim Şirketi kurulmuştur. FASIL 1 - Kuruluş MADDE 1 - Şirketin adı AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ dir. MADDE 2 - ŞİRKETİN MERKEZİ: Şirketin merkezi İstanbul dadır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na ve Sermaye Piyasası Kurulu na bilgi vermek şartı ile maksat ve mevzuuna uygun işlerin görülebilmesi için yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

2 - 2 - MADDE 3 - ŞİRKETİN MEVZUU Her nev i tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin, tabi, suni ve sentetik elyaftan ve bunların karışımlarından mamul ipliklerin, tekstil ve konfeksiyon sanayi yan ürünlerinin, mefruşat ve mensucat ürünlerinin, her nevi kumaşların, her nevi dokuma ürünlerinin ve bunların imalinde kullanılan ham, yarı mamul ve mamul maddeler ile kimyevi maddelerin, boyaların, işletme malzemelerinin, işlenmelerinde kullanılan makina ve tesisat ile bunların aksam, tesisat, yedek parça ve teferruatının imali, ithali, ihracı, pazarlanması ile tekstil ürünlerinin, terbiye, kasarlama, boya, apre, fiksaj ve emprime işlerinin yapımı ve yaptırılmasıdır. Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir: a) Şirket amacıyla ilgili olarak imalat, fason, ihracat, ithalat, dahili ticaret, gümrük komisyonculuğu hariç komisyon, taahhüt, iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık işleri, b) Şirketin amacıyla ilgili ham maddelerle, yarı mamul ve mamul maddelerin, makina, komple tesis, yedek parça ve aksamın, işletme malzemelerinin, imali, ithali, ihracı ve dahili ticareti, c) Fabrikalar ve sınai tesisler kurmak ve işletmek, d) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, kredileri temin etmek, emval ve kefalet kredileri, emtea, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, e) Şirket faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, f) Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü sınai, mali, ticari, idari, tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, g) Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla gerekli yasal izinleri almak şartıyla şirket teşkili ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve iştirakleri devir ve ferağ etmek,

3 - 3 - h) Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, almak, satmak, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek, ettirmek, şirketin sahip olduğu ve olacağı gayrimenkullerde lehte ve alehte vefa hakkı tesis etmek, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirmek ve terkin ettirmek, satış vaadi sözleşmeleri yapmak ve bu sözleşmeleri tapuya şerh ettirmek ve terkin ettirmek, tapuya tescil ettirmek, cins tashihi yapmak, bedelli veya bedelsiz yola ve yeşil sahaya terk etmek, parka terk etmek, taksim, takas, birleştirme (tevhid), parselasyon yapmak, gayrimenkullerin imarı, ifrazı, ihyası, tevhidi, alt yapı tesislerinin yapımı ve değerlendirilmesi işleri, Medeni Kanununun 752.maddesine göre lehine kaynak hakkı tesis edebilir. i) Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, ipotek ve rehinleri fek ve tadil etmek, j) Şirketin işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak, k) Şirketin amacı ile ilgili olarak, marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ana Sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu husus için Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın ve Sermaye Piyasası Kurulu nun önceden tasvip ve muvafakatini alacaktır.

4 - 4 - MADDE 4 - ŞİRKETİN MÜDDETİ Şirketin kesin kuruluş tarihi tescil edildiği tarihtir. Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile takyid olunmamıştır. Böyle olmakla beraber genel kurul kanunda gösterilen toplantı ve karar nisaplarına riayet şartı ile ana sözleşmeyi tadil ederek şirketin süresini sınırlayabilir. Bu şekilde takyid olunan süre gene kanuni şartlara uyularak daha da kısıtlanabileceği gibi uzatılabilir ve hatta gene süresiz hale dönüştürülebilir. Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbikinden önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınması şarttır. MADDE 5 - ŞİRKETİN SERMAYESİ Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 731 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi YTL. (ellimilyon) Yeni Türk Lirası olup, her biri 1.-YKr (bir) Yeni Kuruş itibari değerde (beşmilyar) paya bölünmüştür. Hisse senetlerinin nominal değeri TL iken, 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun da 1-YKr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebi ile toplam pay sayısı azalmış olup, her biri TL lik 10 adet pay karşılığında 1- YKr lik bir adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş YTL. (yirmimilyon) Yeni Türk Lirasıdır. Bu sermayesinin :

5 ,32 YTL.sı nakden ödenmiştir ,37 YTL.sı Değer Artış Fonunun ,88 YTL.sı İştirak Hisseleri Satış Karının ,41 YTL.sı Fevkalade İhtiyatların ,40 YTL.sı Gayrimenkul Satış Karının ,00 YTL.sı Kar payının hissedarlara hisse senedi olarak verilmesi ,62 YTL.sı Özsermaye Enflasyon farkının sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen Değer Artış Fonu, İştirak Hisseleri Satış Karı, Fevkalade İhtiyatlar, Gayrimenkul Satış Karı, Kar Payı ve Özsermaye Enflasyon Farkı karşılığında çıkarılan hisse senetleri şirket hissedarlarına payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Sermayeyi temsil eden payların tamamı hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırabilir. MADDE 6 - RÜÇHAN HAKKI Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Rüçhan hakkı kullandıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri uyarınca halka arz edilir. MADDE 7 - SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde artırılıp eksiltilebilir.

6 - 6 - MADDE 8 - TAHVİL VE DİĞER MENKUL DEĞERLER İHRACI Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre genel kurul kararı ile her türlü tahvil çıkarabilir. Ancak daha evvel çıkartılan tahvillerin bedelleri tamamen tahsil edilmedikçe yeniden tahvil çıkarılmasına da karar veremez. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli müsaadeleri almak şartıyla finansman bonosu, kâr-zarar ortaklığı belgeleri ve diğer kıymetli evrakı da çıkarabilir. Genel kurul, tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve diğer kıymetli evrakın ihracına ilişkin kararında bu konudaki ayrıntıları ihraç miktar ve zamanıyla şartlarını Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde ihraç yetkisini yönetim kuruluna devredebilir. MADDE 9 - YÖNETİM KURULU Şirket, genel kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az üç en çok dokuz kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Genel Kurul önce yönetim kurulunun üye sayısını tesbit eder ve bundan sonra yönetim kurulu üyelerini seçer. Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilecek gerçek kişi üyeler, temsil etikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiğinde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.

7 - 7 - MADDE 10 - ÜYELİK SÜRESİ VE ÜYELİĞİN AÇILMASI Yönetim Kurulu Üyeleri üç yıl süreyle görev yaparlar. Her yılın sonunda yeniden seçilmeleri caizdir. Genel kurul, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanununun 315.maddesinin 2.fıkrasında sayılan hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır. Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk adi veya olağanüstü genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayına bağlıdır. Yönetim kurulu tarafından tayin olunan üye genel kurulca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe genel kurulca yeni bir seçim yapılır. MADDE 11 - YÖNETİM KURULU TEŞKİLATI VE TOPLANTILARI İdare ve temsil görev süresi kaç yıl olursa olsun yıllık adi genel kurul toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Yönetim kurulu toplantısı lüzum görüldükçe ve en az ayda bir kere olmak üzere şirket merkezinde yapılır. Üyelerin tamamına önceden yazılı olarak haber verilmek suretiyle toplantı şirket merkezinden veya iş yerinden başka bir yerde de yapılabilir. Yönetim kurulu toplantılarının başlıyabilmesi için yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin oy birliği ile verilir. Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları üyelerden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri şirket ana sözleşmesinin 26.maddesinde tesbit olunan kâr hisselerinden başka, genel kurulun tesbit edeceği aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar.

8 - 8 - MADDE 12 - TEMSİL Şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek yönetim kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması şirketi temsil edebilmesi için bunların yönetim kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket unvanı altında imzalanmış olması lazımdır. MADDE 13 - YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, işbu sözleşme ve bu hususlarda şirketin genel kurul tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 319.maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini üyeleri arasından kurabileceği bir Komiteye veya murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir. MADDE 14 - DENETÇİ Şirketin işleri ve ticari defter kayıtları şirket genel kurulu tarafından azami bir yıllık süre ile seçilecek en az bir veya en çok üç Denetçi tarafından denetlenir. Görev süreleri sona eren denetçilerin tekrar seçilmesi caizdir. Denetçiler münferiden görev yapmaya ve rapor vermeye yetkilidirler. Denetçilerin ücreti, şirket genel kurulu tarafından kararlaştırılır.

9 - 9 - MADDE 15 - DENETÇİLERİN GÖREVLERİ Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirecekler ve şirketin iyi bir şekilde idare ve menfaatlerinin korunması için gerekli ve mümkün denetimi yapacaklardır. Buna ek olarak: - Şirketin yönetim kurulu üyeleriyle işbirliği ederek bilançonun tanzim şeklini tayin etmek, - Ana sözleşmede pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına iştiraki için, gerektiği bildirilen şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek, - Bütçe ve bilançoyu denetlemek, - Yönetim kurulunun ihmali durumunda genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak, - Genel kurul toplantılarına katılmak ve yönetim kurulu üyelerinin kanunlara ve şirket ana sözleşmesinin hükümlerine uyup uymadıklarını denetlemek. Bu denetim şekli denetçilerin başlıca görevleri arasındadır. Türk Ticaret Kanununun 353, 354, 355 ve 357.maddeleri hükmü saklıdır. MADDE 16 - GENEL KURUL TOPLANTILARI Şirket genel kurulu adi ve olağanüstü toplanır. Adi genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. Olağan ve olağanüstü tüm genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurulun toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanılabilir. Bu husus toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır.

10 Genel kurulu adiyen toplantıya yönetim kurulu çağırır. Olağanüstü genel kurul yönetim kurulu veya murakıplar tarafından toplantıya davet olunabilir. Şirket sermayesinin en az %10 una sahip hissedarlar gerekçe bildirmek suretiyle ve yazılı şekilde talep etmeleri halinde, yönetim kurulu ve murakıplar genel kurulu toplantıya davet edebilirler. Genel kurulu toplantıya davet eden %10 azınlığın mahkemeden yetki alması hakkı saklıdır. MADDE 17 - TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI Gerek adi gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir. MADDE 18 - OY HAKKI Adi ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı olacaktır. Oy hakkının kullanılması pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV No.8 no.lu tebliğinin hükümlerine uyulması şarttır. Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine malik bulunanların isteği üzerine gizli reye müracaat edilir. MADDE 19 - TOPLANTIYA İŞTİRAK Hamiline yazılı bir hisse senedinden doğan oy hakkı o senede zilyed bulunan kimse tarafından kullanılır. Hamiline yazılı hisse senedi malikleri toplantı gününden en az yedi gün önce şirket merkezine müracaatla bu hisse senetlerini veya bunlara malik olduklarını gösterir vesaiki şirkete tevdie mecburdurlar. Bu tevdi üzerine şirket tarafından kendilerine verilecek üzerinde oy miktarı yazılı bulunan giriş kartlarını ibraz suretiyle

11 genel kurul toplantılarına iştirak edebilirler. Pay sahiplerinin hisse senetlerini muteber bir bankaya tevdi ederek karşılığında alacakları makbuzu şirkete, genel kurul toplantısına giriş belgesini almak üzere toplantıdan en az bir hafta önce vermeleri mümkündür. Mücbir sebeple süresinde kart alamamış olan hissedarlar toplantı günü sabahına kadar usulü dairesinde müracaatla kart alabilirler. MADDE 20 - BAŞKANLIK DİVANI Genel kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekilinin her ikisinin birden hazır bulunmadığı hallerde, Genel Kurul Başkanı, toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile pay sahipleri arasından seçilir. Genel Kurul Katibi ve oy toplama memuru pay sahipleri arasından veya hariçten seçilebilirler. MADDE 21 - HESAP DEVRESİ Her hesap devresi sonunda yıllık yönetim kurulu raporları ile murakıp raporu ve ayrıca şirketin mali durumunu gösterir bir bilanço ile kâr ve zarar hesabı cetveli tanzim olunur ve genel kurulu takiben en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir. Hazırlanacak yönetim kurulu ve murakıp raporlarıyla yıllık bilançodan, genel kurul tutanağından ve genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Komisere verilecektir. Şirket yönetim kurulu, yapılan ilanı, yıllık çalışma ve denetim kurulu raporlarını, genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Sermaye Piyasası Kuruluna vermekle yükümlüdür. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

12 MADDE 22 - YÖNETİM KURULU RAPORU, MURAKIP RAPORU, BİLANÇO VE KÂR-ZARAR CETVELİ Yönetim kurulu raporu ile murakıp raporu, bilanço, kâr ve zarar cetveli genel kurul toplantısından en az onbeş gün önceden şirket merkez ve şubelerinde ortakların tetkikine amade bulundurulacaktır. MADDE 23 - GENEL KURULUN GÖREVLERİ Genel kurul şirketin amaç ve konusunun gerektirdiği bütün hususlarda en yetkili karar organıdır. Özellikle Genel Kurul: a) Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık yıllık veya her toplantı için tayin olunacak belirli ücret veya ödeneklerini tespit etmek veya bu konuda Genel Kurulda Yönetim Kuruluna yetki vererek müteakip yıl onaylamak, b) Yönetim kurulu üyeleri ve murakıpları seçmek faaliyetleri denetleyip ibra etmek, c) Şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesine karar vermek, d) Şirket bilanço, kâr-zarar cetveli ve raporlarını onaylamak, değiştirmek veya reddetmek ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğler dikkate alınarak dağıtılacak kâr miktarını tayin etmek, e) Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, şirketin ödenmiş sermayesini aşmamak daha önce çıkarılanların tamamı ödenmeden yeniden çıkarmamak kaydı ile tahvil ihracına karar vermek yetkilerine de sahiptir. Genel kurul bu yetkisini Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde yönetim kuruluna devredebilir. MADDE 24 - ANA SÖZLEŞME TADİLİ Ana sözleşmede genel kurul kararı ile yapılacak değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

13 MADDE 25 - HESAP DEVRESİ Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci günü başlar, Aralık ayının 31 inci günü biter. Yalnız birinci hesap senesi, şirketin kesin surette teşekkül ederek tescil ve ilan edildiği gün başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü biter. MADDE 26 - SAFİ KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI Şirketin bir hesap dönemi sonunda elde ettiği gelirlerden ödenen veyahut tahakkuk eden her türlü masraf, amortisman, vergi ve karşılıklar indirildikten sonra kalan kısım safi kârı teşkil eder. Bu kârdan : a) %5 i Kanuni yedek akçeye ayrılır. (TTK. Madde 466/1) b) Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve esaslar dahilinde birinci temettü ayrılır. c) Genel Kurul kalandan en fazla %2.5 (yüzde ikibuçuğa) kadar bir meblağı Yönetim Kurulu Üyelerine tahsis edebilir ve bu meblağı hangi nispet ve esaslara göre kendi üyelerine dağıtması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verebilir. d) Safi kârdan a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kâr olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir (TTK. Md. 466/f.2-b.3 hükmü mahfuzdur). e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilmez.

14 MADDE 27 - İLANLAR Şirkete ait ilanlar şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan günlük bir gazete ile en az yedi gün evvel ilan olunduğu gibi, bunlardan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı mecburi olanlar bu gazete ile de ilan olunurlar. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368.maddesi hükümleri dahilinde davet ve toplantı günleri hariç en az 15 gün evvel yapılır ve şirkete ait ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Sermayenin azaltılması ve şirketin tasfiyesine müteallik ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddelerinin hükümleri uygulanır. MADDE 28 - FESİH VE TASFİYE Şirketin iflastan başka bir sebepten dolayı feshi halinde, tasfiye Genel Kurul tarafından seçilen tasfiye memurları tarafından icra edilir. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre yapılır. MADDE 29 - ANA SÖZLEŞMENİN BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ Şirket işbu ana sözleşmeyi bastırarak ortaklara vereceği gibi 50 nüshası bir defaya mahsus olmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve bir nüshada Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir. MADDE 30 - BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA BİLGİ VERME Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılacak her istekte işleri hakkında malumat vermeye mecburdur. MADDE 31 - KANUNİ HÜKÜMLER Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bir hisse senedine sahip olmak bu ana sözleşme hükümlerinin kabulünü tazammum eder.

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ Madde 1 Kuruluş : Aşağıda adları ve soyadları ile ikametgah adresleri yazılı özel kişiler arasında işbu esas mukavele Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

MCT DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

MCT DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MCT DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE-1- KURULUŞ İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nun 392275-339857 sicil numarasında kayıtlı MCT MÜŞAVİRLİK DANIŞMANLIK VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin

Detaylı

ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin 2012 hesap yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul u, gündemindeki maddeleri

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 16 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 16 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 16 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR Şirketimizin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.05.2012

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - KURULUŞ İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu na 44943/14094 sicil numurasına kayıtlı Eczacıbaşı İlaçları Limited Şirketi hissedarları umumi heyeti 28.03.1968 tarihinde toplanarak 968/4

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No : İstanbul - 272403 KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2011 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret ünvanları, ad soyad ve ikametgahları ile tabiyetleri belirtilen gerçek

Detaylı

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1. BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Aşağıda isimleri yazılı kurucular arasında mer'i kanunlar ve işbu sözleşme hükümlerine

Detaylı

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ: Aşağıdaki kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun (bu esas sözleşmede T.T.K. olarak anılacaktır) Anonim Şirketlerin ani kuruluşu hükümlerine

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE 1. - KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, tabiiyetleri ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun ANİ KURULUŞ

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Bölüm : 1 Kuruluşla İlgili Hükümler : Madde 1 : Kuruluş Bu Ana Sözleşmenin 2. maddesinde Ad ve Soyadları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında, Türk

Detaylı

1- T.C.Uyruklu Fahrettin ŞERANER Atatürk Caddesi Kireçhaneler Sokak Huzur Apt. 17/8 Sahrayıcedid 81080 Kadıköy/İstanbul

1- T.C.Uyruklu Fahrettin ŞERANER Atatürk Caddesi Kireçhaneler Sokak Huzur Apt. 17/8 Sahrayıcedid 81080 Kadıköy/İstanbul İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan Sicil No: 346064-293646 SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - KURULUŞ Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

ESAS SÖZLEŞMESİ KAYITLI SERMAYESİ : 80.000.000,- TL. ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ : 41.091.670,33 TL.

ESAS SÖZLEŞMESİ KAYITLI SERMAYESİ : 80.000.000,- TL. ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ : 41.091.670,33 TL. ESAS SÖZLEŞMESİ KAYITLI SERMAYESİ : 80.000.000,- TL. ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ : 41.091.670,33 TL. MERKEZİ : İSTANBUL TİCARET SİCİL NO. : 127284 ADRESİ : Gümüşsuyu Mah.İnönü Cad.Miralay Şefikbey Sok. Hayrun

Detaylı

Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Ana Sözleşme Tadil Tasarısı Ana Sözleşme Tadil Tasarısı ŞİRKETİN ADI ŞİRKETİN UNVANI Madde 2- Madde 2- Şirketin adı ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ dir. MAKSAT VE MEVZUU AMAÇ VE KONU Madde 3- Madde 3- Şirketin

Detaylı

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME Kuruluş Madde 1 Aşağıda ad ve soyadları uyruk ve ikametgahları yazılı kurucular arsında Türk Ticaret Kanun un Anonim Şirketlerin ani suretle

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN KURULUŞU - AMACI - KONUSU - FAALİYETLERİ KURULUŞ MADDE 1-İkinci maddede adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş ve bu esas mukavelename hükümlerine gore

Detaylı

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş : Aşağıda adları tabiyetleri ve ikametleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin (ani)

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN KURULUŞU - AMACI - KONUSU - FAALİYETLERİ MAKSAT VE MEVZUU MADDE 4- Şirketin kuruluş maksat ve

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : KURULUŞ Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL Madde - 1 KURULUŞ İşbu esas Mukavelenin sonuna ekli listede isimleri ve ikametgahları yazılı şahıslar

Detaylı

MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ FASIL I KURULUŞ, KURUCULAR, ÜNVAN, MERKEZ, MÜDDET MADDE 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular ile aşağıdaki maddelerde gösterilen şekilde

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş ve Kurucular: Madde 1: Aşağıda adları yazılı kişiler tarafından 3226 sayılı Kanun Hükümleri ne göre finansal kiralama ile iştigal etmek

Detaylı

Uşak Seramik Sanayii Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

Uşak Seramik Sanayii Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi KURULUŞ : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ MADDE (1) : Aşağıda mukavele altında adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

GENTRA LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

GENTRA LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1:Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani suretle kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 : İzmir Ticaret Sicil Memurluğunun Merkez - 107745 sicil numarasında kayıtlı "A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYÎ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" unvanlı

Detaylı

H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN;

H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN; H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN; Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2013 Cuma günü, saat 14.00 da Erciyes Mah. Hes Cad. No:22

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ Kuruluş: Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde 1 - Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir

Detaylı