tlrni Eserler 105 Dr. Mehmet BULUT Dizgi&Grafik Cevdet DOGAN y ISBN Baskı Türkiye Diyanet Vakfı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "tlrni Eserler 105 Dr. Mehmet BULUT Dizgi&Grafik Cevdet DOGAN 2005-06-y -0003-642 ISBN 975.19.3756-6 Baskı Türkiye Diyanet Vakfı"

Transkript

1 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlan 642 tlrni Eserler 105 Yayın Editörü & Redaksiyon Dr. Mehmet BULUT Dizgi&Grafik Cevdet DOGAN y ISBN Baskı Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Ostim örnek Sanayi Sitesi 358. Sokak No: ll Yenimahalle 1 ANKARA Tel: (0312) Diyanet işleri Başkanlığı Dini Yayınlar Dairesi Başkanlığı Tel: (O 312)

2 ( rri J TEBLİG VE MÜZAKERELERİ Eylül ANKARA Yf -ıyeı wıım İslam Afl!~tırrıH\Iım Merkezi Kütüphanesi Dem. No: Tas. No: Ankara

3 i 812/111. DiN ŞÜRASI TESLiG VE MÜZAKERELERi VII. OTURUM (22 Eylül 2004) ikinci TEBLiG ALMANYA'DA MiSYONERLiK FAALiYETLERi Mehmet SOYHUN* Giriş Bu tebliğde ana hatlanyla Almanya'da misyonerlik faaliyetlerini ele almak istiyorum. Burada Hıristiyan ilahiyatı içinde m,isyonerlik teolojisini ve tarihi gelişimini ele alma imkanı bulunmamaktadır. Misyonerlik üzerinde kısaca durup Almanya'da misyonerierin neler yaptıklan, hangi alanlarda nasıl faaliyetlerde bulunduklan üzerinde durmak istiyorum. Böylece sonuçta Almanya'da yaşayan, genel olarak Müslümanlar veya özel olarak Türkler açısından bu çalısınaiann ne anlama geldiği konusunda bir fikir sahibi olma imkarn olacaktır. Burada söyleyeceklerim ve çıkaracağım sonuçlar Almanya için geçerlidir. Çünkü evrensel nitelik taşıyan misyonerlik çalışmalan, hem tarz ve strateji olarak hem de etkileri ülkelere göre benzerlikler ve farklılıklar gösterebilmektedir. Bu nedenle Hıristiyanlar kendi aralannda yaptıklan toplantılarda faaliyetlerinin sonuçlanru değerlendirmekte ve buna göre yeni stratejiler geliştirmeye çalışmaktadırlar. Hıristiyanlık ve Misyonerlik Misyonerlik, "bir dinin, özellikle de Hristiyanlığın, diğer din mensuplan arasında öğretmen ve vaiz gibi elemanlar gönderilerek yayılması" anlamına gelmektedir. Hz. İsa'nın "gidin ve bütün milletleri şakirt edinin ve onlan Baba, Oğul ve Ruhu'I-Kudüs adıyla vaftiz edin"l ifadesi misyonerliğin temelini oluşturmaktadır ve bu nedenle Hıristiyanlık var olduğu sürece vazgeçilemeyecek emirlerden biri olarak kabul edilmektedir.2 Misyonerliğin her hıristiyanın asli görevlerinden biri olduğu vurgulanmaktadır. Hatta dünyanın demografik, dirıf ve sosyolojik yapısına bakan kiliseler, misyonerliğin henüz fazla yol almadığı sonucuna varmaktadır ve globalleşen dünyada faaliyet alanlannın sürekli genişlediği ileri sürülmektedir. Bu inanca göre evrensel ve yerel Katolik kiliselerinin, her kilise kurumunun, cemi- Goethe Üniversitesi, Frankfurt! Almanya. 1 Matta 28, Krş. II. Vatikan Konsili, Dekret über die Missioristiitigkeit der Kirche Ad Gentes, Nr. 6, vatarchive!hist_councils/ü_ vatican_council!docuınents/vat-ü_decree_l _ad-gentes_ge.html

4 lll. KOMiSYON: AVRUPA BiRLiGi SÜRECiNDE SOSYAL HAYAT VE DiN 1813 yetinin ve her inananın mecburi görevi, Hz. İsa'nın mesajını dünyanın her bölgesine ve bütün insanlara ulaştırmaktır.3 Papa'nın yayınladığı "Redemptoris Missio" fermanının girişinde, bütün gücün misyonerliğe verilmesi zorunluluğu belirtilerek bunun kanıtı olarak Pavlus'un "İncili vazediyorum diye, benim için övünme olmaz; çünkü bir mecburiyet altındayım; eğer İlleili vazetmezsem vay bana!" ifadesi zikredilmektedir.4 Hristio/anlığın teslls inancı misyonerliğe de yansımaktadır. Baba Tann, oğlu Hz. isa'yı insanlara göndermiş, Baba ve Hz. isa da müştereken Ruhu'I-Kudüs'ü de insanlara göndermiştir. Bu sebeple misyonerlik, tannnın en önemli faaliyetinde kendini göstermekte ve "missio dei" olarak kiliseler tarafından tartışmasız kabul görmektedir. Bu durumdan dolayı da Katolik kilisesine göre Tann, kiliseyi misyonu için' kurdurmuştıır ve kullanmaktadır. Yani misyon kiliseye hizmet için değildir, bilakis kilise, misyon için varlığını sürdürmektedir. Bu sebeple misyonerlik yapan kilise ile misyon sahibi olan ve faaliyetleri ile mesaj veren kilise aynmı üzerinde durulmaktadır. Hıristiyanlara göre Hz. isa'nın "Baba beni gönderdiği gibi, ben de s,izi gönderiyorum"5 ifadesi bağlayıcılığını devam ettirmekte ve misyonerlikte devamlılığı göstermektedir. 6 II. Vatikan Konsil kararianna göre Halklann Hristiyanlaştınlması MeclisF, Papalık Misyonerlik Teşkilatlannın öncülüğünde yerel kiliselerin bu çalışmalan yapması8 ve aynca her Piskoposluk bölgesinde "Dünya Misyonu" adlı bir Piskoposluk Komisyonu teşkil edilmesi talimatını vermiştir. 9 Misyonerlik anlayışına göre Hz. isa'yı tanımak insaniann hakkıdır. Dolayısıyla misyonerierin bu konudaki yaklaşımı, hak sahibi insanlara bu hizmeti götürme anlayışı şeklindedir ve onlar kendilerinin tannnın krallığınının gerçekleştirmesi için birer araç olduk Ianna inanmaktadırlar. Hz. İsa bütün insaniann kurtııluşu için gönderilmiş ve Hristiyanlığa göre insaniann 3 Il. Vati.kan Konsilinin Ad Gentes Beyanau, Kongregation für die Evangelisierung der Völker "Cooperati.o Missionalis" - Instruktion über die missionarische Zusammenarbeit, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 137, Deutsche Bischofskonferenz, Bonn, 1998, s Enzyklika "Redemptoris M.issio" Seiner Heiligkeit Papst Johannes Paul ll. über die fortdauernde Gültigkeit des missionarischen Auftrages, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. ı 00, Deutsche Bischofskonferenz, Bonn, 1990, s.7. 5 Yuhanna 20, "Cooperati.o Missionalis", s.6, Protestan ve diğer kiliseler açısından da misyonerlik aynı dinf temellere dayanmaktadır. 7 Valikan'da bir bakanlık durumunda olan bu "Kongregasyon"un emrinde rahip, tarikat üyesi bulunmakta, dünya çapında 280 eğitim merkezinde toplam rahip yeti.şti.rmektedir. Bu personelin çoğu aylık 30 Dolara çalışunlmaktadır okul, hastane, ilkyardım karnplan, 780 cüzzam merkezi ve ı2.000 muhtelif sosyal ve yardım kuruluşu bu meclise bağlı olarak faaliyetierini yürüunektedir. Bkz.: 8 Katolik kilisesinde bütün piskoposlar Valikan'ın missic misyonerlik teşkilatının bölgesinin başında bulunmaktadırlar. Aynca bu teşkilat diğer yerel teşkilatlardan öncelikli bir konuma sahiptir. 9 "Cooperati.o Missionalis", s.14.

5 814/111. DiN ŞÜRASI TESLiG VE MÜZAKERELERi kurtuluşu için kendini çarmıhta feda etmiştir. Bu durum katolik kilisesinde "ad gentes" misyonerliği olarak algılanmaktadır. Bütün din adamlan ve laik cemaatın imkan dahilindeki bütün insanlan Hıristiyanlaştırmak işin çalışmasının bir vazife olduğu kabul edilmektedir.lo Misyonerlik, çeşitli yollarla insanlan Hıristiyanlaştırma anlamına geldiği gibi, dini anlatma, hatta örnek olacak şekilde sadece yaşama anlamına da geldiği düşünülürse, nerede başlayıp nerede bittiğini belirlemek veya hangi davranışın misyonerlik kapsamına girdiğine, hangisinin girmediğine karar vermek kolay değildir. örneğin merkezi yerlerdeki kijiselerin açık tutulması ve insanların kiliseye girip mum yakarak dua edebilme imkan Ianna sahip olmalan ve sessizlik ortamı bulmalan da misyonerlik olarak görülmektedir.ll Bununla birlikte konunun anlaşılabilmesi için şöyle bir ayrun yapabiliriz: Kiliselerin kendi cemaatlerine yönelik olarak yaptıklan faaliyetler, dinf ayin ve törenler misyonerlik kapsamı dışında tutulabilir. Bunun dışında kalan diğer insanlara yönelik bütün çalışmalar misyonerlik olarak anlaşılabilir. Dinf tören ve ayinler de eğer başkalan görsün ve etkilensin diye yapılırsa bir tür misyonerlik olarak görülebilir. Misyonerlik, kendi içinde genel olarak ikiye aynlmaktadır: ı- "Dış Misyonerlik", Hristiyan olmayanlara yönelik olarak yapılan çalışmalan ifade etmekte; 2- "İç Misyonerlik" ise kiliselerin kendi ülkesinde kendi mezhebine mensup olmayan veya kilise ile iliş~ kisi kopmuş ya da zayıflamış insanlara yönelik çalışmalar olarak anlaşılmaktadır.l2 Bundan farklı olarak misyonerlik faaliyetleri, doğrudan, yani doğrudan dini aniatma ve dolaylı, yani doğrudan dini olmayan bir çerçevede dolaylı olarak Hıristiyanlığa hizmet etme şeklinde de ikiye ayrılabilir. Misyonerliğin çeşitli aşamalarda gerçekleştirildiği söylenebilir. Hristiyanlann başka insanlarla sükunet ve banş içinde yaşamalan (Konvivenz) esrrasındaki uygun fırsatlarda şehadette (Zeugnis) bulunulması, ineilden bahsedilmesi, anlatılması ve tebliğ edilmesi (Verkündigung), incilin tanıtılması ve Hristiyanlaştırma (Evangelisierung) önerrili aşamalardandır. Bundan sonra cemaat kurulması veya varsa mevcut cemaate katılma aşaması gelmektedir. Bunlara hazırlık ve katkı açısından enkültürasyon (Inkulturation) ve diyalog da önerrili birer aşama olarak görülebilmektedir. Almanya'da Misyonerlik Çalışmalan Bu noktada şunu belirtmekte yarar vardır. Almanya'da kiliselerin yaptıklan misyonerlik çalışmalanıiın hepsi Almanya'ya özgü değildir. Bunlann benzerleri diğer Avrupa ülkelerinde de yapılmaktadır. Bunlann bir kısmı uluslar arası düzeydeki faaliyetlerin uzantısı mahiyetindedir, bazılan ise yerel ve ülkelerin özelliklerine uyarlanmış tır. Bu faaliyetleri dini aniatma faaliyeti olarak görmek de mümkündür. Burada ele alınacak misyoner- 1 O Ad Gen tes, II. Vatikan Konsili. ll Bkz.: Missionaıisch Kirche sein, Offene Kirchen-Brennende Kerzen-Deutende Wort, Deutsche Bischofskonferenz, Nr. 72, Bonn, Universallexikon, Gütersloh, 2002.

6 lll. KOMiSYON: AVRUPA BiRLiGi SÜRECiNDE SOSYAL HAYATVEDiN /815 lik çalışmalan Almanya içinde yapılan faaliyetlerle sınırlı olacaktır. Alman kiliselerinin para ve elemanlada yaptıklan Almanya dışındaki misyonerlik faaliyetlerinin de çok önemli olduğundan ve müstakil olarak ele alınması gerektiğinden dolayı burada üzerinde durulmayacah.'tır. Bu çalışmalan, doğrudan misyonerlik faaliyetleri ve dolaylı misyonerlik faaliyetleri şeklinde tasnif etmeyi daha uygun bulmaktayım. 1- Doğrudan Misyonerlik Faaliyetlerine örnekler Burada klasik misyonerlikten, evleri dolaşıp propaganda yapanlardan, Hristiyanlık hakkında yazılar ve Kitab-ı Mukaddes dağıtınundan bahsetmeyip örnek olması ve pratik durumu göstermesi açısından farklı ve ilginç projelerden bahsetmek istiyorum. a- Kurumlar, Kampanyalar ve Programlar Dünyadaki bütün Katolik kiliselerde ekim ayının sondan ikinci pazar günü Dünya Misyonerlik Günü olarak kutlanmakta, ayinlerde misyoner teşkilatlan için bütün kiliselerde bağış toplanmaktadır. Bu gün için aynca kampanyalar yapması için kiliselere özel broşürler istek halinde gönderilmekte ve programlar düzenlenmektedir. Sadece bu günde toplanan toplam bağışın miktan 200 milyon Dolar olarak ifade edilmektedif.13 Misyonerlik Yıldönümleıi: Almanya, 756 yılında vefat eden Misyoner Bonifatius tarafından Hristiyanlaştırılmıştır. "Şehir' edilen Bonifatius'un vefatının yıldönümü Katolik ve protestan kiliseleri tarafından bu yıl ihtişamlı törenlerle kutlanmış, naaşının taşındığı Fulda 'ya kadar katedilen yol, "hacı yolu" olarak yürünmüştür.14 ı 99 2 yılında Katolik Kilisesi Güney Amerika'nın hristiyanlaştınlmasının SOO. yıldönümünü kutlamış, kutlama ile ilgili programın dokümantasyonu yayınlanmıştır.15 Orta ölçekli ve büyük garlarda, özürlü, yabancı ve bilgisiz insaniann vasıtalara inme, binme, dirılenme, hareket cetvelini okııma vb. her türlü ihtiyaçlanna yardırncı olmak gibi görevleri bulunan "Gar Misyonlan" bulunmaktadır. Bunlar 1894 yılında Katelikler tarafından kurulmus ve ı 91 O yılından itibaren Katolik ve Protestan kiliseleri tarafından müştereken işletilmektedir. Kurumsallaşmış ilk ortak hareket olan bu faaliyetin, tarafların üzerinde müştereken anlaştıklan farklı bir haç sembolü bulunmaktadır.16 Pazar, meydan vb. yerlerde "çadii misyonlan" kurulmaktadır yılı "Kitab-ı Mukaddes Yıh" ilan edilmiş ve Almanya düzeyinde Kitab-ı Mukad-. desle ilgili yüzlerce kampanya yapılmıştır. Bu kapanyalarda klasik Kitab-ı Mukaddes dağıtımının ötesinde muhtevanırı da aktanldığı toplantılar ağırlığı teşkil etmiştir. ls Aynı yıl 13 Andreas Englisch, Millionen gegen Mohammed, Welt am Sonntag, , ı jahre nach Bonifatius neue Route, Blickpunkt Schöneck, , 1992 r 15 Bkz. : 500 jahrfeier der Evangelisierung von Südametika, DBK, Bonn

7 816/ lll. DiN ŞÜRASI TEBLiG VE MÜZAKERELERi içinde ve bu kampanyayı destekler mahiyette "Bibelbox' ismi a1tında başka bir kampanya açılmıştır. 11x11x11 m ebatlannda iki katlı bir küp şeklinde bir çadır 10 büyük şehirde 26 Nisan ve 20 Temmuz arasında tura çıkarılmış ve şehirlerin önemli merkezlerinde kurulmuştur. 61 günde toplam kişinin bu çadırlan ziyaret ettiği, civardaki platform programlarla beraber izleyenierin sayısı civarinda olduğu ifade edilmektedif.19 Köln programını sonuç raporu, "Köln'deki Bibelbox" başlığını taşımaktadır. Alt başlığı ise "Misyoner Ekümenliğin Göstergesi- Cesaret Veren Bir Proje"dir. Programın amaçlan arasında 1- Kitab-ı Mukaddes Misyonerliği, 2- ekümeniklik ve 3- dinlerarası (diyalog) zikredilmektedir. Projeyi Almanya'daki Katolik, Protestan Kiliseleri ve bütün kiliselerin müştereken oluşturduldan kurum olan Hristiyan Kiliseleri Çalışma Grubunda (ACK), Hristiyan (Misyoner) Teşkilatlar ve (Evangelikal) 'Alman Protestan Birliği' başlığı a1tında bir araya gelmiş olan kuruluşlar düzenlemiştir. Maddi giderler bölgedeki Protestan Eyalet Kilisesi, Katolik Piskoposluk, yayınevi sahibi bir sponsor ve Federa1 içişleri Bakanlığı tarafindan karşılanmıştır. Bu projenirı raporunda yer a1an şu ifadeler önemlidir: "Eh'Ümenik misyoner hareket zaruridir ve bizim kiliselerimizin misyonerlik faaliyetlerinde daha fazla beraberlik mümkündür. "20 ACK, bu sebeple bütün üye kiliselerden, misafir kiliselerden ve aynca bütün misyonerlik ve Hristiyanlaştırmaya kendini adamış kişilerden bu faaliyetlerini birleştirmelerini istemektedir. Yani Almanya'daki bütün kiliseler, müşterek görevleri olarak Misyonerliği ve Hristiyanlaştınnayı görmektedirler. 21 Aynca Avrupa çapında Protestan ve Katolik kiliselerinin ekümenik kurulu yıllan arasındaki süreyi 'şiddetin aşılmasının 1 O yılı: olarak ilan etmişlerdir, bununla hıristiyarılığın banşa olan müsbet katkılan anlatılınaya ça1ışılmaktadır. 1848'de Katoliklar tarafından başlatılan Katalikler Günü ve 1949'da Protestanlar tarafindan aynca yapılmaya başlanan Kilise Günleri şu anda iki yılda bir dönüşümlü olarak yapılmaktadır ve amaçlan arasında misyoner1ik22 de bulunmaktadır. Bu program her yıl farklı bir şehirde yapılmakta ve beş gün devam etmektedir. Bu süre içinde bütün şehirde yüzlerce program yapılmakta ve adeta bütün şehir seferber edilmektedir. Almanya'nın her yerinden gelen onbinlerce kişi misafir edilmekte ve programlara katılınaktadır. Bütün okullar, kiliseler, spor salonlan, fuar al~nlan vb. yerlerde bilimsel etkiniiiderin yanısıra ayinler, konserler, banş dua1an ve Müslümanlada diyalog platformlan türünden çeşitli programlar gerçekleştirilmektedir. 19 Örneğin Köln'de kişi içinde Kitab-ı Mukades ile ilgili metinler ve 10 şahsın tanıtılmakta olduğu çadın ziyaret etmiştir. Dış alanda kurulan platformda çeşitli programlar düzenlenmiş, müzik gruplan konserler vermiş, tartışmalar yapılrnışnr. 20 Mankel, jens, Die Bibelbox in Köln , Ein mutmachendes Projeh-t rrıissionaıischer Öh11mene, Absch!ussbeıichte und Dokumentation, Kölner Ökumenische Beitrage Nr Unser gemeinsamer Auftrag: Mission und Evangelisation in Deutschland. Ein Wort der Arbeitsgemeinschaft Chıistlicher Kirchen in Deutschland. Texte aus der ökumenischen Centrale Nr. 6. Hrsg. ACK, April

8 lll. KOMiSYON: AVRUPA BiRLiG i SÜRECiNDE SOSYAL HAYAT VE DiN / yılıilda Katalik ve Protestan kiliseleri ilk defa bir araya gelerek I. Ekümenik Kilise Günleri başlığı altında bu etkinliği Berlin'de ortak olarak gerçekleştirdiler. Bu program da Federal içişleri Bakanlığı tarafından desteklenmişfu yılında Almanya'da yapılacak olan Dünya Futbol Şampiyonası için misyonerler şimdiden program yapmak için kollan sıvadıklannı ifade etmektedirler.24 Web sayfasında Federal İçişleri Bakanının da bu projeyi desteklediği ifade edilmektedir.25 b- Medya (TV, Radyo ve internet) Uydu üzerinden dijital yayın yapan "Bibel TV' de Hıristiyanlıkla ilgili yayınlar yapılmakta, örnekler verilerek kişilerin nasıl hristiyan olduklan veya bu dinenasıl hizmet ettikleri anlatılmaktadır. Fabrikatör bir Hristiyanın işeilerinin sadece Hristiyan mı olduklannın sorulması üzerine verdiği cevap düşündürücüdür: "Öyle olsa nasıl misyonerlik yapabilelim ki? Ama idareci kadro Hristiyanlardan oluşmaktadır. "26 Kuşkusuz bütün işverenler bu durumda değildir. Das Woıt zum Sonntag: Birinci Alman Televizyon Kanalı ARD'de cumartesirıi pazara bağlayan gece, dönüşürnlü olarak Katalik ve Protestan papazlar tarafından 5 dakika süren kısa bir 'Pazar vaazı' yayınlanmaktadır. Ayrıca özel. eyaletlerin ve federal resmi televizyon ve radyo kanalların da dirıf yayın mecburiyeti bulunmaktadır.27 Bunun yanında resmi kabul edilmiş tüzel kişiliği bulunan kiliselerin resmi yayın kuruluşlarının yayın kurullarında bulunma ve programlarla ilgili görüş ifadesi ve yayın politikasında belirleyicilik haklan bulunmaktadır. Çoğunluğu Protestan olan, ancak hür kiliselerin ve Katoliklerin de içinde bulunduğu ProChrist adlı uydu yayını Essen'deki kapalı spor salonundan 2-3 yılda bir defa, bir hafta cilvarında yayın yapmakta, bu yayın Avrupanın her yerinden kiliseler ve açık alanlarda izlenmekte, özel prograrnlar gerçekleştirilmektedir. Aralarında Türkçe'nin de bulunduğu birçok dile bu prograrnlar tercüme edilmekte ve yayın yapılmaktadır.28 Gief1ıen yakınlarında Wetzlar' da Protestan "Jncil Radyosu (ERF)" bulunmaktadır. Orta dalgadan yayın yapan radyo, haftanın belirli günlerinde içinde Türkçenin de bulunduğu yabancı dillerde yayın yapmaktadır. Bu radyonun Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinde kablo üzerinden dinlenebilmesi için web sayfasını ziyaret edenlerin "Kablo Yayın Misyonen" olmalan ve projeye bağışta bulunmalan istenmektedir.29 Bu kurum çeşitli Alman te- 23 Bkz.:www.katholikentag.de, wv.,rw.kirchentag.de/de!be\vegung/index.htrnl, Spordan sorumlu bakan olduğu için bu organizasyondan da sorumlu olduğu için bu projeyi de destekliyor şeklinde anlaşılmış olabilir. 26 Bibel-TV, Protestan Kilisesi (EKD) Tacheles ismiyle bir kilisede güncel konularla ilgili tartışmalann yapıldı canlı program TRT 3 gibi olan Phoenix Televizyonunda yayınlanmaktadır

9 818 1 lll. DiN ŞÜRASI TESLiG VE MÜZAKERELERi leviıyonlan veya radyolannda yayınlanması için paket programlar da hazırlamaktadır. Bunun yanında Katoliklerin kablo veya uydu üzerinden yayın yapan DomRadio, Radio Horeb veya Vatikan Radyosu bulunmaktadır. Bilgisayar Misyonerliği: İsteyenler için teknolojik misyonerlik imkanı da bulunmaktadır. Web sayfasına ulaşarak bilgisayar programcılan konuyla ilgili kendi yapabilecekleri katkılanru belirtebilmektedirler. Bu kadar bilgisi olmayan ama yirıe de "hizmet" etmek isteyenlerin, internetten indirebilecekleri muhtelif dillerdeki İncil veya başka Hristiyan içerikli program veya oyunlan disket veya CD'ye çekerek ilgilenenlere ulaştırabilecekleri duyurulmaktadır. 30 Paskalya veya Noel öncesinde Protestan Kilisesi, kilise ile ilgili veya bu bayramlada ilgili olarak bilboardlarda çok seçenekli cevaplan olan sorular sorarak kişilerin bunlar üzerinde düşünmelerini farklı bir yoldan temin etmeye ve müntesip kazanmaya çalışmaktadır. Kiliselerin özel ve resmi ajansıara haber geçen etkin haber ajanslan da bulunmaktadır. Dergi, gazete, bilboard vb. alanlarda ilanlar verilerek ve isteyenlere Kitab-ı Mukaddes hediye edilebileceği belirtilmektedir. Çoğu zaman bu ilanlarda Hz. lsa'nın tek kurtancı olduğuna veya benzeri mesajlar içeren İncil pasajianna yer verilmekte ve böylece ümitsiz durumdaki irısanlara umut ışığını burada bulabilecekleri anlatılınaya çalışılmaktadır. c- Yayınlar ve Eğitim Faaliyetleri Almanya'da toplam 13 üniversite veya yüksekokulda "Misyonerlik Kürsüleri" bulunmakta31 ve çeşitli misyonerlik dergileri yayınlanmaktadır. Aynca misyonerlikle ilgili olan araştırmacıların veya tarihçilerin demekleri de vardır. 32 Misyonerlik ile şarkiyatçılık arasında bir bağlantı olup olmadığı tartışma konusudur yılında Köln'de faaliyete başlayan CİBEDO (Hristiyan-İslam Münasebetleri ve Dokümantasyon Merkezi) Beyaz Pederler Misyoner Teşkilatına bağlı olarak Katelik Kilisesi tarafından kurdurulmuştur. Başında uzun süre bir misyonerin bulunduğu ve Frankfurt'a taşınan bu merkezde İslam ile ilgili yayırılanan kitaplar toplarırnakta, çeşitli konular ve kuruluşlarla ilgili dokümantasyonlar yapılmaktadır. 20 yıllık bir süreden sonra 1997'de Beyaz Pederler Misyoner Teşkilatı, derneğe dönüştürülerek sorumluluk Alman Piskoposlar Kurulu'na geçmiştir. Yeni yapılanma sonucu 2000 yılından itibaren CİBEDO, bu kurulun "uzman dairesr özelde olarak piskoposlara, genelde din adamlarına, araştırmacılara ve ilgi duyanlara hizmet vermektedir yılına kadar üç ayn isirnde dergiler çıkanp, bu tarihten sonra dijital dergi yayınma devam eden CİBEDO'nun diyalog ve İslam ile ilgili yayınladığı kitaplan da bulunmaktadır.33 örneğin cizvit pederi C.W.Troll'un 'Müs Soyhun, Mehmet, Almanya Frankfurt'taki Hristiyan-!slam Münasebetleri ve Dokümantasyon Merkezi'nin "Cİ BEDO" (Christlich-islamische Begegnungs- und Dokumentationsstelle) Tarihi ve Kültürel Faaliyetleri, Selçuk Üniv. Sosyal Bil.Enst., yayınlanmaınış yüksek lisans tezi, Konya, 2001, s. so, 119. Roma'da da P.l.S.A.l. adlı Papalık Arap ve islam Araştırınalan Enstitüsü bulunmaktadır ve "IslamoChristiana" dergisini çıkarmaktadır.

10 lll. KOMiSYON: AVRUPA BiRLiGi SÜRECiNDE SOSYAL HAYAT VE DiN /819 lümanlar Soruyor Hıristiyanlar Yanıtlıyor' kitabının tercümesi intemetirı yanında buradan temin edilebilmektedir yılında kurulan ve merkezi Wiesbaden'de bulunan "Orientdienst:' isimli Şark Hizmetleri kurumu ise papaz, laik kilise yöneticileri vb. kişilere İslam ile ilgili programlar sunmakta ve internette İslam hakkında olumsuz bilgiler vermektedir. 34 Aynca "ORIEN TIERUNfi" isimli yılda beş defa yayınlanan bir dergi çıkanlmaktadır. Misyoneriere ve potansiyel Hristiyan adaylarına yönelik hazırlanan Almanca derginin hedef kitlesi, isminden de anlaşılacağı gibi Müslümanlardır ve bir oryantasyon olmayı hedeflemektedir. Türk gazetelerine ilan vererek Kitab-ı Mukaddes hakkında ilgi uyandırma projeleri için özel bağış kampanyası düzenlenmektedir. 35 Öbür taraftan hangi tarihte hangi bölgede kimlere yönelik misyonerlik çalışmalan yapılacağı genel olarak bildirilerek okuyuculann dua ile destek olmalan istenmektedir. 36 Türkler de dahil Müslümanlardan Hristiyan olan kişilerin nasıl Hristiyan olduklan, hangi problemleri çektikleri vb. konular dergide röportaj şeklinde yayınlanmaktadır. Merkezi Bonn ci vannda bulunan "Islaminsdtut:' ise Lozan Hareketi diye adlandırılan Evangelikal geleneğe bağlı bir kurumdur. İsviçreli ve Almanyalı idarecil~rden oluşan kurumun özel web sayfalannda çoğu Dr. Christiane Schirrmacher'in yazılarından oluşan tslam ile ilgili negatif yazılar ve hıristiyanlar açısından önemli veya menfi haberler arşiv bölümünde bulunmaktadır.38 Enstitü, "Islam und Christlicher Glaube" ve "Islam and Chrisdanity" ismiyle Almanca ve İngilizce olarak yılda iki defa çıkan bir dergi yayınlamaktadır. Bu iki kurumun bağlı bulunduğu evangelikal 'Alman Protestan Birlik', müntesiplerinin kullandıklan bir dua kitapçığı yayınlamaktadır. Ramazan ayında ise özel baskı ile "İslam Dünyası İçin 30 Gün Dua Takvimr kitapçığı yayınlanmaktadır. İslam ülkeleri, o ülkeden gelen Müslümanlar ve İslam ile ilgili konular burada tanıtılmakta, hıristiyanlann dikkati bunlara çekilmeye çalışılmakta ve misyonerlik irrıkanlan hakkında bilgiler verilmektedir.39 Bunlar çeşitli dillerde kitap, makale vb. yayınlar ithal etmekte, gerekli yayınlar, teyp veya video kasetlerini tercüme ettirmektedirler. 2- Dolaylı Misyonerlik Faaliyetleri Kiliselerin beyanatlannda Diakoni, yani hasta, muhtaç ve fakiriere yapılan sosyal, dinfve hayri yardım faaliyetlerinin misyonerlikten aynlamayacağı vurgulanınaktadır. Bunun için de kiliseler çeşitli alanlarla ilgili yardım kuruluşlan, hastane, huzur evleri vb. kurumlan kurmuştur. Bunlann faaliyetlerine girmeyeceğim. 34 Evangelische Allianz Deutschland'a bağlıdır. Bkz.: 35 Knödler, M., Türkische Bibelinserate Europa, Orientierung, 031Juli 2004, s Orientierung, 031Juli 2004, s Bkz.: Evangelische Allianz Deutschland'a bağlıdır. Bkz.: Tage Gebet für die Islamische W e lt (internet üzerinden pdf dosyalan bulunabilmektedir). 39 Weirnarer Verfassung, Artikel141, Anstaltsseelsorge.

11 ~~ ~ lll. DiN ŞÜRASI TESLiG VE MÜZAKERELERI. a- Fakirlik ve Muhtaçlık Giyecek bağışlan: Şehrin belirli yerlerinde sürekli duran özel metal konteynerlerde J.rullanılmış elbise ve ayakkabılar toplanmaktadır. Bunun yanında belirli zamarılarda evlere ilarılar dağıtılmakta ve bu tür yardırrılann toplanatağı duyurulmaktadır. Bu elbise ve ayakkabilarnı giyilebilir, temiz ve mümkünse ütülenmiş olarak buralara bırakılması istenmektedir. Belirli merkezlerde toplarup tasnif edildikten sonra duruma göre doğrudan muhtaçlara dağıtılmakta veya para ile eskici vb.lerine satılmakta ve bu paralar da bu şekilde misyonerlik içirı kullanılmaktadır. Çocuk bakımını üstlenme: Fakir çocuklann bakırrılannı üstlenmeleri içirı durumu iyi olan kişilere ulaşılmaya çalışılmakta ve cüzi miktarlada vaftiz annesi veya babası olunabileceği ifade edilmektedir. Hastane, hapishane, askeriye ve huzur evlerinde dini rehberlik: itirazlan olmaması halirıde bu tür kururrılarda kalan Müslümarılan Hıristiyan papazlar ve görevliler de ziyaret edebilmekte, ilıtiyaçlan bulunması halirıde onlara yardım etmekte ve orılar içirı duada bulunmaktadırlar. Müslüman cemiyetler ve görevliler anayasal 'ayin ve dirıf rehberlik haklan 4o olan bu ziyaretleri, kurumsallaşamamadan dolayı Hıristiyarılar kadar düzenli veya sıklıkla gerçekleştirememektedirler. Hakkaniyete uygun alışveriş (Fair Handel): üçüncü dünya ülkelerinden ithal edilen kahve, kakao, pirinç ve el sanatı gibi ürürıler üretildikleri ülkelerin rayiş bedeli ile değil de Almanya'daki rayiş bedelleri üzerinden satın alınması çalışmalan yapılmaktadır. Bu mallar Almanya'da "Bir Dünya Dükkan'1an veya "Adil (Hakkani) Ticaret" vb. dükkarılannda satılmaktadil Almanya'ya iltica eden, ancak devlet tarafından iltica müracaatı kabul edilmeyen kişiler, kiliselere sığınarak Kilise llticasma başvurmakta, bu durumda devlet bu kişileri sınırdışı edememektedir. Vasiyetle miras bırakma: özellikle zengin yaşlllann miraslannı kiliseye veya ilgili teşkilatlara bırakmalan içirı özel kampanyalar yapılmaktadır.41 b- Aile ve Eğitim Evlilik ve çocuk eğitimi: Etnik ve din} çoğulcu toplurrılarda evlilikler de ayn bir meseledir. Hristiyan ve Müslüman kadın ve erkekler arasında evlilikler gerçekleşmektedir. Bu evliliklerden doğan çocuklar zaman zaman problerrılere sebep olmaktadır. Mesela Katolik Kilisesi mensubu bir eş, Piskoposluktan Müslüman bir kişi ile evlenebilmek için yazılı izin almak mecburiyetindedir. Bu iznin alınabilmesi ise, o kişirıirı doğacak muhtemel çocuğu Katalik olarak yetiştireceğine, yani vaftiz ettireceğine dair yazılı taahhütte bulunmasına bağlıdır. 42 Çoğu Müslüman bunu bilmemekte, çocuk doğduktan sonra vaftiz edil- 40 Weimarer Verfassung, Artikel 141, Anstaltsseelsorge. 41 örneğin Bkz. : 42 Bkz.: Katholisch Islamische Ehen. Eine Handreichung, Erzbischöfliches Generalvikaı:iat Köin, Hauptamt Seelsorge (Hg.), REFIDI, Köin, s

12 lll. KOMiSYON: AVRUPA BiRLiG i SÜRECiNDE SOSYAL HAYAT VE DiN /821 mesi için kiliseye götürülmesi planlandığında şaşırmaktadır. Bazı eşler ise ilk baştan çocuklanna her iki tarafın dinini öğretmek ve çocuğun büyüdüğünde karan kendisinin vermesi üzerinde anlaşmaktadırlar. Son zamanlarda bu tür evliliklerin nikah törenlerinin kiliselerde gerçekleştirilmesi yönünde istekler gelmektedir. Anaokullan ve kiliselerin okullan: Kiliselere bağlı okulların bir görevi de kilise inancını ve 'i.nisyonunu iletmektir. Ancak Müslüman öğrencilerin bu okullardaki Hristiyan Din Dersi'ne katılma mecburiyederi bulunmamaktadır. Katalik ve Protestan kiliselerinin gençler/e ilgili özel teşkilatian bulunmakta, bu teşkilatıann işlettikleri gençlik merkezleri bulunmaktadır. 43 özetleyecek olursak; 1970'li yıllarda ilk olarak Köln44 ve Münih Piskoposluklan nezdirıde Hristiyan 01- mayanlarla Münasebeder Daireleri (ÖKNi), daha sonra diğer bölgelerde çeşitli daireler kurulmuştur. Protestan Kilisesinde de yabancılada ilgili birimler oluşturulmuştur. ömeğirı Wuppertal'da Ren ve Vestfalya eyaletlerinin Protestan Kiliseleri müştereken "Birleşmiş Protestan Misyoner Teşkilatı" içirıde "islam Danışma Merkezi" kurmuş, Afrika'da misyonerlik yapan birpapaz ilk müdür olarak atanmıştır.45 Günümüzde organik bağı kalmayan daireler sadece komşu birıadadırlar. Günümüzde hem Katalik piskoposluklan, hem de Protestan eyalet kiliselerinde bölgesel olarak Müslümanlada ilgili münasebetlerden sorurrılu papazlar veya yer yer laik kişiler atanmıştır. Hatta bazı şehirlerde veya ilçelerde yerel sorurrılular bulunmaktadır. Bu kişilerin bir kısmı mesaisinin tamamını bu hizmete ayırmaktadır, bir kısmı ise papazlık veya öğretmenlik görevini devam ettirmekle beraber bu hizmeti vermektedir. Uzak ülkelere gitmeye gerek kalmayacak şekilde "ayamığıza gelmiş milledeı" olarak ifade edilen göçmenler, diğer din mensup lan, misyoner teşkilatlarnun yeni bir çalışma alanı olarak görülmeye başlanmıştır.46 Ancak bunlann Müslümanlara ve Türklere yönelik çalışmalan hakkında açık bilgi bulmak mümkün olmamaktadır. ömeğirı hedefi Müslümanlara isa Mesih misyonunu götürmek olan Orientierung dergisinin ve Orientdienst'in veya Islarninstitut'un adresleri titizlikle gizlenmekte, yazışmalar posta kutusu üzerinden yapılmaktadır. 43 örneğin 44 Köln'deki dairenin adı REFIDI, Referat fiir Interreligiösen Dialog olarak değiştirilmiştir. 45 Makalenin çerçevesinin aşılmaması için başka örnekler verilmemiştir. Bkz.: Zusammenleben mit Muslimen in Deutschland, Gestaltung der christlichen Begegnung mit Muslimen. Eine Handreichung des Rates der EKD, Gütersloh, örneğin misyonerlik çalışmalannı koordine için EKD nezdinde Misyoner Hizmetler Çalışma Grubu (Arbeitsgemeinschaft Missionarischer Dienste-AMD) vb. orgarılar h11rulınuştur. Bunun yanında Evangelikal hareketler iki büyük kiliseye misyonerlik yapmadıklan, diyalog yaparak zaman zaman Müslümaniann savunucusu haline geldikleri yönünde ithamda da bulunmaktadırlar.

13 r lll. DiN ŞÜRASI TEBLiG VE MÜZAKERELERi Müslümanlara yönelik misyonerliğin ne kadar başarılı olduğu hakkında kesin ve istatistiki bilgiler bulunmamaktadır. Zaman zaman yuvarlak rakamlar ifade edilmekte, ancak bunlar kendi cemaatlerine ve bağış toplamaya yönelik propaganda görüntüsü vermektedir. Mevcut durum kanaatime göre ciddi bir ~ehdit boyutunda görünmemektedir. Farklılaşsa da hakim geleneksel aile yapısı, kültürel bağlar ve özellikle Türklerin kendi aralarında yaşamalan, misyonerlik için engel olarak görülmektedir ve bu sebeple Müslümanlar arasında misyonerlik yapmak 'zor' olarak ifade edilmektedir. Yayınlardaki genel kanaate göre bunun islam coğrafyası için de geçerli olduğu söylenebilir. Yeni hedef olarak görülen göçmenler içinde özellikle Almanya'da doğup büyüyen nesiller toplum ve kültüre daha açık olduklan için misyonerliğe daha fazla muhatap olabilir. Bu gruplann hem islam, hem de Hristiyanlık hakkındaki dinf kültür ve bilgileri cami kurslannda ve okullardaki (verme irrıkanlannın aranılınası gereken din) dersler(in)de desteklenmelidir. Gençler özellikle Vatikan'ın son yaptığı açıklamasındaki gibi, evlilik ve sonuçlan hakkında bilinçlendirilmelidir. ÖNERiLER Misyonerlik ve aleyhte yapılan propaganda ve haberler takip edilmelidir. Kişilerin hangi zaaflanndan istifade edildiği tesbit edilmeli, delaylı misyonerlik kurbanı olabilecek problemli ve bilinçsiz kişiler ile ilgilenilmeli ve onlara dinf ve kültürel açıdan yardım ternin edilmeye çalışılmalıdır. Saf niyetli olup misyonerliğe alet olunmamalı, uygun fırsatlarda islam hakkındaki ön yargılar kıqlrnaya çalışılmalı, yanlış bilgiler sabırla düzeltilmeli, uygun zaman ve zeminde gerekli mesajlar verilmelidir. Yürütülen faaliyetlerden islam'ı tebliğ veya kendi müntesiplerini bilinçlendirme açısından hangisinin kullanılabileceği ve hangilerine karşı özel tedbirler alınması gerektiği değerlendirilmelidir. Bütün medya araçlan kullanılarak özel yayınlar yapılmalıdır. (Türksat'tan yayın yapan misyoner kanallan mukabilinde bir gece TRT-INT'te sadece bir saatlik yayın yapan Diyanet Saati vardır: "Diyanet TV" kurulmalıdır).

\.- s o, q \ İSLAMi İLİMLER FAKÜLTESi ------.ATATÜRK.ÜNİVERSİTESİ. 1. Sayı, Aralık 1975 / ----------- ----~-----... --.. - ----...

\.- s o, q \ İSLAMi İLİMLER FAKÜLTESi ------.ATATÜRK.ÜNİVERSİTESİ. 1. Sayı, Aralık 1975 / ----------- ----~-----... --.. - ----... /).tu. / ----------- ----~-----... --.. - ----... --- ------.ATATÜRK.ÜNİVERSİTESİ İSLAMi İLİMLER FAKÜLTESi \.- s o, q \ '-'..... - -~. Sayı, Aralık 975 Atatürk Üniversitesi Basımevi-ERZURUM, 976 LAİK FRANSA'DA

Detaylı

Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m

Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m Rainer Korten 6 yıldan beri Türkiye de yaşama memnuniyetini tadiyorum ve sayıları yaklaşık 12-14000 i bulan, ana dili

Detaylı

II. DİN ŞÜRASI. (ll) .:JT-::J (23-27 KASIM 1998) TEBLİG VE MÜZAKERELERİ. Jslllm Muştırmalım Merkezi. DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI. Dem.

II. DİN ŞÜRASI. (ll) .:JT-::J (23-27 KASIM 1998) TEBLİG VE MÜZAKERELERİ. Jslllm Muştırmalım Merkezi. DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI. Dem. DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI II. DİN ŞÜRASI TEBLİG VE MÜZAKERELERİ (23-27 KASIM 1998) (ll) TUriii ye ı:,ıyamt H' ı Jslllm Muştırmalım Merkezi KUtUphtmesi Dem. No:.:JT-::J ANKARA-2003 Diyanet İşleri

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Zeki Salih Zengin Giriş...13 1. İlk Dönemlerde Din Hizmetleri...14 2. Osmanlılar Döneminde Din Hizmetleri...17 3. Tanzimat Sonrasında

Detaylı

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE ÖĞRENME ALANI: İNANÇ 1. ÜNİTE: KUTSAL KİTAP VE HAVARİLER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Kutsal

Detaylı

Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas

Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas Ali Aslan Almanya son on yıllarda her şeyden önce Müslüman ağırlıklı devletlerden gelen göçmenler yoluyla dini ve kültürel

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

ENGELLİLERİN DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ FAALİYETLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM AMAÇLI TEKLİFLER

ENGELLİLERİN DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ FAALİYETLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM AMAÇLI TEKLİFLER ENGELLİLERİN DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ FAALİYETLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM AMAÇLI TEKLİFLER TUİK verilerine göre Türkiye nüfusu Aralık 0 de, 75.67.384 kişi olarak tespit edilmiştir.

Detaylı

Avrupa nın imamları Mainz de yetişecek. ACG nin mesajı: Gençler zenginliğimizdir. Maneviyatsız bereket olmaz. Bereketin anahtarları.

Avrupa nın imamları Mainz de yetişecek. ACG nin mesajı: Gençler zenginliğimizdir. Maneviyatsız bereket olmaz. Bereketin anahtarları. Gemeinschaft. Community. Communauté. İslam Toplumu Millî Görüş» www.igmg.org 09 Ekim 2015 Sayı 69 HASENE KURBAN KAMPANYASINDA YENİ REKOR: 161.500 HISSE s. 21 GENEL MERKEZ 27. Avrupa Kur ân-ı Kerîm Tilavet

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

Avrupa da Yerelleşen İslam

Avrupa da Yerelleşen İslam Avrupa da Yerelleşen İslam Doç. Dr. Ahmet Yükleyen Uluslararası İlişkiler Bölümü Ticari Bilimler Fakültesi İstanbul Ticaret Üniversitesi İçerik Medeniyetler Sorunsalı: İslam ve Avrupa uyumsuz mu? Özcü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Leyla AYDEMİR 2. Adres Sancak Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 59 B Blok Kat 6 No:21 Yomra/Trabzon 3. Doğum Tarihi 12.01.1980 4. E-Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com 5. Öğrenim Durumu 10/2008

Detaylı

TEBLİG VE MÜZAKERELERİ. Ankara - 2005. 20-24 Eylül2004 1 ANKARA. DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI /642. Tas. No:

TEBLİG VE MÜZAKERELERİ. Ankara - 2005. 20-24 Eylül2004 1 ANKARA. DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI /642. Tas. No: DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI /642 I TEBLİG VE MÜZAKERELERİ 20-24 Eylül2004 1 ANKARA -Yf ~ty(} D\Yflft!H Valm İsl!\m Al'aijtırmfihm Merkezi KUtUphanesi Dem. No: Tas. No: Ankara - 2005 Diyanet İşleri

Detaylı

SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ

SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ IX.ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 27-30 Eylül 2000 ERZURUM SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ Prof.Dr. Mustafa ERGÜN Konunun önemi Araştırmalarda

Detaylı

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin Yrd. Doç. Dr. Leyla ÖZDEMİR Holtur Evleri 2. Etap A Blok Daire 24 Boztepe/Trabzon Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com Doğum Tarihi: 12.01.1980 Eğitim Bilgileri 10/2008 12/2012 Doktora Humboldt Üniversitesi

Detaylı

AVUSTURYA DA DĐN EĞĐTĐMĐ

AVUSTURYA DA DĐN EĞĐTĐMĐ AVUSTURYA DA DĐN EĞĐTĐMĐ Eğitim Uzmanı ŞABAN KARAKÖSE AVUSTURYA (Österreich, Nemçe) Genel Bilgiler Başkent: Viyana Resmi dil: Almanca Bağımsızlık: 1955 AB ye kabul: 1995 Nüfus: 8,3 milyon (2007) Para birimi:

Detaylı

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu 1. Adı Soyadı : MUSTAFA CAN 2. Doğum Tarihi : 10.01.1963 3. Doğum Yeri : Kahramanmaraş-Merkez 4. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 5. Öğrenim Durumu: Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez)

Detaylı

"Allah Adına Şiddete Hayır! Barışın Savunucuları Olarak Hıristiyanlar ve Müslümanlar"

Allah Adına Şiddete Hayır! Barışın Savunucuları Olarak Hıristiyanlar ve Müslümanlar "Keine Gewalt im Namen Gottes! Christen und Muslime als Anwälte für den Frieden" Erklärung des Gesprächskreises "Christen und Muslime" beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken "Allah Adına Şiddete

Detaylı

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA (1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA Birinci Ehlibeyt (a.s) Kültür ve Sanat Festivaline Davet Kısa Filmler ve İngilizce Kitap Yazımı bölümlerinde Büyük Peygamber (s.a.a) konulu ve büyük hediyeli

Detaylı

Türkiye ve Almanya da Dini Az nl klar - St. Térèse Kilisesi örne inde

Türkiye ve Almanya da Dini Az nl klar - St. Térèse Kilisesi örne inde Türkiye ve Almanya da Dini Az nl klar - St. Térèse Kilisesi örne inde Dr. Felix Körner Ankara daki Katolik Kilisesi Müsaadenizle 1985 yılından başlamak istiyorum. Din eğitimcisi ve Ankara Üniversitesi

Detaylı

Dezavantajlı Gruplar Psiko-Sosyal ve Manevi Bakım

Dezavantajlı Gruplar Psiko-Sosyal ve Manevi Bakım Dezavantajlı Gruplar Psiko-Sosyal ve Manevi Bakım Proje Yetkilisi Bekir Gerek Proje Yürütücüsü Fatıma Zeynep Belen - Dursun Açıkgül Proje Yürütücü Yardımcısı Adem Yıldırım Proje Araştırmacıları Öznur Özdoğan

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Tel: 0(352) 437 49 37 PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINDA 2015 YILI İÇİN PLANLANAN FAALİYETLER Stratejik Amaç 1: KAYHAM ın Kayseri konulu kitap

Detaylı

www.yerel.tv BOSS PRP GROUP kuruluşudur.

www.yerel.tv BOSS PRP GROUP kuruluşudur. Seyretmek için nedeniniz var www.yerel.tv bir BOSS PRP GROUP kuruluşudur. Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Gardenya 5 Plaza Kat: 5 Ataşehir İstanbul Tel.: +90 216 455 98 44 Faks : +90 216 548 19 72

Detaylı

Anket formu. Lübeck te Yaşlılık ve Göç

Anket formu. Lübeck te Yaşlılık ve Göç Anket formu Lübeck te Yaşlılık ve Göç 1 Cinsiyet 2 Çocuklarım var Erkek Kadın, çocuğum var. 3 Yaş 4 Çalışmaktayım 30 yaşından küçüğüm 30-39 yaşındayım 40-49 yaşındayım 50-59 yaşındayım 60-69 yaşındayım

Detaylı

TD-IHK nın Frankfurt resepsiyonu Yazan Sevim Ercan

TD-IHK nın Frankfurt resepsiyonu Yazan Sevim Ercan 1 von 6 07.12.2011 16:53 Çarşamba, 07 Aralık 2011 16:26 TD-IHK nın Frankfurt resepsiyonu Yazan Sevim Ercan Yazdır İlk yorumlayan olun! Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK), 6 Aralık 2011 tarihinde

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

2005, yıl:1, sayı:4, ss.62-64 de yayımlanmıştır.

2005, yıl:1, sayı:4, ss.62-64 de yayımlanmıştır. AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE DİN ÖĞRETİMİ VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI 1 Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın 2 Bu yazıda, önce Avrupa Birliği ülkelerindeki din öğretimi uygulamaları hakkında bilgi verilecek

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ

ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ ALMANCA VE FRANSIZCA DĠL KURSLARI Avrupa'nın bir çok farklı dil konuşulan ülkesi Ġsviçre'de Almanca veya Fransızca dillerinden bir tanesini öğrenmeniz mümkündür. Kış sporlarının

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Dış

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ORTODOKS MİSYONERLİĞİ

TÜRKİYE DEKİ ORTODOKS MİSYONERLİĞİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (DİNLER TARİHİ) TÜRKİYE DEKİ ORTODOKS MİSYONERLİĞİ Yüksek Lisans Tezi Beyhan MOLLAHÜSEYİNOĞLU Ankara-2006 T.C.

Detaylı

TÜRKİYE'DE MiSYONERLİK

TÜRKİYE'DE MiSYONERLİK DİNLER TARİHİ ARAŞTIRMALARI-V DİNLER TARiHÇiLERİ GÖZÜYLE TÜRKİYE'DE MiSYONERLİK TÜRKİYE DİNLER TARİHİ DERNEGİ YA YlNLARI TÜRKİYE DİNLER TARİHİ DERNEGİ Yayın No: 5 ISBN: 975-94505-5- O Bütün Yayın Hakları

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

AKŞEMSEDDİN İSLAMİ İLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (AKİMER)

AKŞEMSEDDİN İSLAMİ İLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (AKİMER) AKŞEMSEDDİN İSLAMİ İLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (AKİMER) 10 11 1 AKŞEMSEDDİN İSLAMİ İLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı nın 26/03/2015 tarih ve 75850160-101.04/16183

Detaylı

Müslümanlar için yeni ve yabancı bir anlayış değildir. Zira yaşamalarına denir. İslam dini ilk zamanlardan itibaren farklı inançlara dinî

Müslümanlar için yeni ve yabancı bir anlayış değildir. Zira yaşamalarına denir. İslam dini ilk zamanlardan itibaren farklı inançlara dinî 1. DİNİ ÇOĞULCULUK Dini çoğulculuk (plüralizm), dinlere mensup insanların Dini çoğulculuk, zengin farklı tarihi tecrübeye sahip olan Allah tan başkasına tapanlara putlarına) sövmeyin; sonra onlar da Sizin

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz faaliyetlerinin kitle iletişim araçları ve diğer yollarla halkımıza duyurulması, tanıtılması, belediyemizin gerçekleştirdiği sosyal, kültürel ve toplumsal

Detaylı

Radyo-Televizyon Primi Şirketler, kurumlar ve kamu yararına faaliyet gösteren kurumlar için

Radyo-Televizyon Primi Şirketler, kurumlar ve kamu yararına faaliyet gösteren kurumlar için Radyo-Televizyon Primi Şirketler, kurumlar ve kamu yararına faaliyet gösteren kurumlar için Priminiz 2013 yılından bu yana radyo-televizyon primi geçerli olup, böylelikle ARD, ZDF ve Deutschlandradio nun

Detaylı

Bilgi ve Haberleşme - Telekomünikasyon. PACS, Sayısal Tıbbı Arşiv, İlaç ve Malzeme Takibi. RFID, Ses ve Görüntüleme Teknolojileri

Bilgi ve Haberleşme - Telekomünikasyon. PACS, Sayısal Tıbbı Arşiv, İlaç ve Malzeme Takibi. RFID, Ses ve Görüntüleme Teknolojileri ORGANİZASYON HAKKINDA Organizasyon Adı : 3. Uluslararası Sağlık Bilişim Zirvesi İçerik : Sağlık Bilişimi, Biomedikal, Görüntüleme Teknolojileri,Tesis, Dijital Hastane-Sağlık, Tele-tıp, HBYS, Bilişim, İletişim,

Detaylı

Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin

Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin itikat, ibadet ve ahlak konularında yeterli bilgiye sahip

Detaylı

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Gönül Elçileri İletişim Stratejisi

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Gönül Elçileri İletişim Stratejisi T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gönül Elçileri İletişim Stratejisi Gönül Elçiliği tanımı Gönül Elçiliği: İnsana ve insanlığa hizmet için karşılık beklemeden emek veren kişi ve gruplar için kullanılan

Detaylı

Dr. Ali İsra Güngör, CizvitLer ve KatoLik Kilisesi'ndeki Yeri (XVI+252

Dr. Ali İsra Güngör, CizvitLer ve KatoLik Kilisesi'ndeki Yeri (XVI+252 AüİFD Cilt XLIII (2002) Sayı 2 s.505-512 Kitap Tanıtımı Dr. İbrahim SÜMER * Dr. Ali İsra Güngör, CizvitLer ve KatoLik Kilisesi'ndeki Yeri (XVI+252 s.), Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Yayınları,

Detaylı

Özel Kalem Müdürlüğü. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Özel Kalem Müdürlüğü. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Özel Kalem Müdürlüğü 2014 Yılı Faaliyet Raporu ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Görevleri : 1-Belediye Başkanının resmi,özel ve gizlilik taşıyan yazışmalarını yürütmek. 2-Belediye Başkanına ve Müdürlüğe gelen,giden

Detaylı

KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜREL ENDÜSTRİ

KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜREL ENDÜSTRİ KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜREL ENDÜSTRİ Gamze ALEMDAR Türk - Çin Dostluk Vakfı Genel Müdürü Kültürel İşbirliğinde Yeni Bir Uygulama Kültür, bize miras bırakılan, sahip olduğumuz, gelecek nesillere bırakabileceğimiz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Şükran ŞIPKA 2. Doğum Tarihi : 30.07.1959 3. Unvanı : Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora(Hukuk) Derece Alan Üniversite Yılı Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982

Detaylı

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ KONU SORUMLU YAPILACAK GÖZDEN GEÇİRME PER. GÖS. 1 Her yıl üye bilgilerinde güncelleme yapılması, üye durumlarının ( faaı- askıda- terk ) belirlenmesi Üyeler telefonlar

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

MAKİNE SEKTÖRÜ DÜNYA TİCARETİNDE 2. SIRADADIR

MAKİNE SEKTÖRÜ DÜNYA TİCARETİNDE 2. SIRADADIR TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ MAKİNE SEKTÖRÜ DÜNYA TİCARETİNDE 2. SIRADADIR 1,9 TRİLYON DOLAR İLE DÜNYA İHRACATINDAN %12,2 PAY ALAN MAKİNE SEKTÖRÜ; PETROL ÜRÜN GRUBUNDAN SONRA 2. KONUMDADIR. TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Birinci Medya

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Markanıza

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

ALMANYA KA TO LİK KİLİSESi. Bilindiği. ~!~e~~~~--------------------------------- ALMAN ANAYASASINA GÖRE DİN VE vicdan HÜRRİYETİ.

ALMANYA KA TO LİK KİLİSESi. Bilindiği. ~!~e~~~~--------------------------------- ALMAN ANAYASASINA GÖRE DİN VE vicdan HÜRRİYETİ. ALMANYA KA TO LİK KİLİSESi ~!~e~~~~--------------------------------- YurtdışıDiıı Gaevlisi Bilindiği üzere Hristiyan dünyasının en önemli mezhebi Katolik mezhebidir. Başında dünya katoliklerinin ruhani

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

@ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIGI YAYlNLARI

@ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIGI YAYlNLARI @ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIGI YAYlNLARI ~ if 1'LER\,,_.. TURKIYE'NIN ' t\jt AVRUPA BIRLIGI'NE GIRIŞININ DINBOYUTU (SEMPOZYUM) 17-19 Eylül 2001 DÜZENLEYEN DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI İŞBİRLİGİ İLE ÇANAKKALE

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Almancadan Türkçeye Çeviri YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Almancadan Türkçeye Çeviri YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Almancadan Türkçeye Çeviri YDA 404 8 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

CAMİ İNŞA PROJESİ ÇAD ( 200 M² )

CAMİ İNŞA PROJESİ ÇAD ( 200 M² ) CAMİ İNŞA PROJESİ ÇAD ( 200 M² ) İHH Projeler Birimi PROJENİN KONUSU Bu proje, Çad ın başkenti N'Djamena'daki Diguel semtinde 200 m² büyüklüğünde bir cami ve imam evi inşa edilmesini kapsamaktadır. ÇAD

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

Almanya da İslami banka ürünlerinin talep potansiyeli

Almanya da İslami banka ürünlerinin talep potansiyeli Almanya da İslami banka ürünlerinin talep potansiyeli A) İslami Bankacılık ile ilgili bilgi 1. Daha önce İslami Bankacılık konusunda bir şey duydunuz mu? (Açıklama, Soru 4) İslami Bankacılığın temelinde

Detaylı

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR. . EVLİLİK HAZIRLIKLARI, EV GEREÇLERİ VE MOBİLYA FUARI 10-14 NİSAN 201 TRABZON DÜNYA TİCARET MERKEZİ BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.

Detaylı

TEBLİG VE MÜZAKERELERİ. Ankara - 2005. 20-24 Eylül2004 1 ANKARA. DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI /642. Tas. No:

TEBLİG VE MÜZAKERELERİ. Ankara - 2005. 20-24 Eylül2004 1 ANKARA. DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI /642. Tas. No: DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI /642 I TEBLİG VE MÜZAKERELERİ 20-24 Eylül2004 1 ANKARA -Yf ~ty(} D\Yflft!H Valm İsl!\m Al'aijtırmfihm Merkezi KUtUphanesi Dem. No: Tas. No: Ankara - 2005 Diyanet İşleri

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C. ALANYA BELEDİYESİ TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ORGANİZASYON YAPISI, GÖREV VE SORUMLULUKLARINDA ANAN SORUNLAR VE

ORGANİZASYON YAPISI, GÖREV VE SORUMLULUKLARINDA ANAN SORUNLAR VE STRATEJİ GELİŞ İŞTİRME BİRİMLERİNİN ORGANİZASYON YAPISI, GÖREV VE SORUMLULUKLARINDA YAŞANAN ANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Sunum Planı 1. Strateji Geliştirme Daire Başkanl kanlıklarının Çalışma Usul

Detaylı

Almanya'da islami camiada yaşam

Almanya'da islami camiada yaşam Deutsche Islam Konferenz Almanya'da islami camiada yaşam Alman İslam Konferansı namına: Dirk Halm Martina Sauer Jana Schmidt Anja Stichs Kısa özet Almanya'da islami teşkilatların önerileri ve strüktürleri

Detaylı

VUK SĐRKÜLERĐ. Đkametgâhlarını işyeri adresi olarak gösteren hekimlerin durumu

VUK SĐRKÜLERĐ. Đkametgâhlarını işyeri adresi olarak gösteren hekimlerin durumu 18.02.2009/56 HEKĐMLERĐN POS CĐHAZI KULLANIMI VE ECZANELERĐN MUAYENE KATILIM PAYINA ĐLĐŞKĐN VUK SĐRKÜLERĐ ÖZET 40 sıra No lu VERGĐ USUL KANUNU SĐRKÜLERĐnde, sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler (diş

Detaylı

DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLAR

DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLAR DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLAR Bütün ülkelerin din ve kültürlerinde kutlanan özel günler vardır. Bu özel günler, bir tarihi veya dini amaçla kutlanır. Böyle günler o ülkenin dini ve resmi günleridir. Bu günlere

Detaylı

Turgay KAYA Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Basın-Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Olarak Amacımız;

Turgay KAYA Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Basın-Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Olarak Amacımız; Turgay KAYA Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Basın-Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Olarak Amacımız; Amaç MADDE 1-Bu yönetmeliğin amacı, Kars Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Detaylı

GAZETE KUPÜRLERİ İNTERNET SAYFALARI TV RAPORLARI

GAZETE KUPÜRLERİ İNTERNET SAYFALARI TV RAPORLARI 08-10 Ekim 2016 GAZETE KUPÜRLERİ TIKLAYINIZ İNTERNET SAYFALARI TIKLAYINIZ TV RAPORLARI TIKLAYINIZ GAZETE KUPÜRLERİ ANADOLU Tarih : 10.10.2016 HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 10 ANKARA Tiraj : 3044 SİYASİ

Detaylı

www.sosyalmedyaodulleri.com.tr

www.sosyalmedyaodulleri.com.tr 2015 Sosyal Medya Kulübü SMÖ 2015 Takvim Dijital Dünya da Biz Benzer Etkinlikler Sponsorluk Türleri Ana Sponsorluk Platin Sponsorluk Gold Sponsor Silver Sponsorluk Kategori Sponsorlukları Diğer Sponsorluklar

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO. Akçansa dan Pınarbaşı İlköğretim Okulu na anlamlı destek

AKÇANSA ÇİMENTO. Akçansa dan Pınarbaşı İlköğretim Okulu na anlamlı destek AKÇANSA ÇİMENTO Akçansa dan Pınarbaşı İlköğretim Okulu na anlamlı destek Akçansa, Ezine ye bağlı Pınarbaşı İlköğretim Okulu nun bakım ve onarımı, alt yapı düzenlemesi ve sınıf içi eğitim materyalleri ile

Detaylı

Katolikler bir hac yolculuğu gibi kilise yolunda dua ederek yürüyorlar

Katolikler bir hac yolculuğu gibi kilise yolunda dua ederek yürüyorlar 1845 Kapusen rahiplerin gelişi: Gürcistan'da yaşayan İtalyan asıllı 8 kapusen rahip yaşadıkları ülkeyi terk etmek zorunda kalmışlardı. Yolculuk sırasında Karadeniz üzerinden geçerken bu bölgede yalnız

Detaylı

Hıristiyan inancına göre. Hıristiyan ibadetinin en önemli olanı. Bir çok dua çeşidi vardır.

Hıristiyan inancına göre. Hıristiyan ibadetinin en önemli olanı. Bir çok dua çeşidi vardır. Tüm dinsel gelenekler gibi dinsel pratikler Hıristiyan inancı içinde merkezi öneme sahip bir husustur. Hıristiyanlar Her şeyi yaratan zati bir Tanrıya inanmaktadır. Kutsal Kitaba göre Tanrı, sevgi, adalet,

Detaylı

DETAY Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti

DETAY Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti DETAY Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti HAKKIMIZDA Detay Fuarcılık Organizasyon & Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Y-276 numaralı Yurtiçinde

Detaylı

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi KADIN HAYATLARINI YAZMAK: OTO/BİYOGRAFİ,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

Adı Soyadı : AHMET GÜÇ. Akademik Unvanı : PROF. DR.

Adı Soyadı : AHMET GÜÇ. Akademik Unvanı : PROF. DR. Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : AHMET GÜÇ Akademik Unvanı : PROF. DR. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : TOSYA /98 Uyruğu : T.C. Cinsiyet : ERKEK Yabancı Diller : ARAPÇA, İNGİLİZCE Tel (İş) : 0 () 0000 (70) Faks

Detaylı

Prof. Dr. Heinrich de Wall /Çalışma Grubu 2 (DIK) Alt Çalışma Grubu Ek 2

Prof. Dr. Heinrich de Wall /Çalışma Grubu 2 (DIK) Alt Çalışma Grubu Ek 2 Prof. Dr. Heinrich de Wall /Çalışma Grubu 2 (DIK) Alt Çalışma Grubu Ek 2 Hazırlama Tarihi: 20.02.08 İslam din dersinin anayasal çerçeve koşulları I. Görev tanımlaması Genel Kurul un 2 Mayıs 2007 tarihli

Detaylı

MEMLEKETİM İNTERNET PORTALI BİLGİ NOTU

MEMLEKETİM İNTERNET PORTALI BİLGİ NOTU MEMLEKETİM İNTERNET PORTALI BİLGİ NOTU Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza (ve mavi kart hamillerine) daha etkin hizmet sunmak amacıyla Dışişleri Bakanlığımız eşgüdümünde ve farklı bakanlıklarımızın içerik

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.17 EĞİTİM - YAYIM BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.17 EĞİTİM - YAYIM BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.17 EĞİTİM - YAYIM BİRİMİ Eğitim Yayım Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.070 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi tarafından

Detaylı

Sevgili Kardeşlerim, Rabbimiz sizlere barış bağışlasın. Bu barışın daima sizlerle birlikte olması için dua ediyorum. Bir episkoposun görevi, yalnız

Sevgili Kardeşlerim, Rabbimiz sizlere barış bağışlasın. Bu barışın daima sizlerle birlikte olması için dua ediyorum. Bir episkoposun görevi, yalnız Mons. Luigi Padovese nin Anadolu da Yaşayan Hıristiyanlara Mektubu 2007-2008 Sevgili Kardeşlerim, Rabbimiz sizlere barış bağışlasın. Bu barışın daima sizlerle birlikte olması için dua ediyorum. Bir episkoposun

Detaylı

Sağlıkta Deneyim SPONSORLUK DOSYASI

Sağlıkta Deneyim SPONSORLUK DOSYASI Sağlıkta Deneyim SPONSORLUK DOSYASI ORGANİZASYON HAKKINDA Organizasyon Adı : İçerik : Web Sitesi : Tarih : Resmi Açılış : Zirve Ziyaret Saatleri : Organizasyon yeri : Düzenleyen : 4. Uluslararası Sağlık

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası brosur_tr.indd 1 20.02.2016 10:07:58 FAKÜLTEMİZ Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuş olup 1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlamıştır. Fakültemizin misyonu

Detaylı

DATA 4U Araştırma Merkezi

DATA 4U Araştırma Merkezi DATA 4U Araştırma Merkezi Almanya`da ve Avrupa`da 20 Yıl Etnik Pazar ve Medya Araştırma Merkezi Sayfa 1 Faaliyetlerimiz Medya Araştırması Yılda bir kaç defa gerçekleştirilen Türk televizyon kanallarının

Detaylı

Tanımlar: MADDE: 4 Bu protokolde geçen; a. T.C. Devlet Bakanlığı : T.C. Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı'nı;

Tanımlar: MADDE: 4 Bu protokolde geçen; a. T.C. Devlet Bakanlığı : T.C. Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı'nı; T.C. DEVLET BAKANLIĞI, T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. VE BİLİNÇLİ GENÇLER DERNEĞİ TÜRKİYE BİLİNÇLİ GENÇLİK PROJESİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar Hamburg Uyum Meclisi Genel bilgiler Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar 1. Uyum Meclisi ne için gereklidir? Entegrasyon; örneğin politika, ekonomi, iş piyasası, eğitim, sosyal işler, kültür, din,

Detaylı

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Neden RadyoGRAFİ? 2005 yılında kurulan derneğimiz TÜMRAD-DER, 2000 nin üzerinde üyesi ile yaptığı ulusal ve yerel eğitim faaliyetleri, düzenlediği kongreler

Detaylı

ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli/Akdeniz Mahallesinde 2015 Genel Seçimlerine

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

16: Yahudilik 2.3. Hristiyanlık

16: Yahudilik 2.3. Hristiyanlık 16:17 2.2. Yahudilik 2.3. Hristiyanlık KA ZA NI MI MIZ 16:17 3. Günümüzde yaşayan dinleri temel özellikleriyle tanır. (Yahudilik ve Hristiyanlık) 16:17 1. Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir? 2. Günümüzde

Detaylı

Almanya da İslam İlahiyatı Teorik ve Kurumsal Zorluklar. Istanbul, 16. Ekim 2014. 1. Almanya da İslam İlahiyatının Gelişmesi

Almanya da İslam İlahiyatı Teorik ve Kurumsal Zorluklar. Istanbul, 16. Ekim 2014. 1. Almanya da İslam İlahiyatının Gelişmesi Almanya da İslam İlahiyatı Teorik ve Kurumsal Zorluklar Istanbul, 16. Ekim 2014 1. Almanya da İslam İlahiyatının Gelişmesi İslam, Almanya da Hıristiyanlıktan sonra en büyük dindir. Müslümanlar Alman nüfusunun

Detaylı

5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ AÇIKLAMA. Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012. Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013. Yapılacak işin adı

5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ AÇIKLAMA. Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012. Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013. Yapılacak işin adı 5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012 AÇIKLAMA Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013 S.No Yapılacak işin adı Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak - 2013

Detaylı

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI I.BÖLÜM T.C PAZARCIK KAYMAKAMLIĞI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI a)

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 82 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Öner GÜNER Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü 1968 yılında Giresun Bulancak

Detaylı

TD-IHK: Türk-Alman Ekonomileri Arasında Köprü

TD-IHK: Türk-Alman Ekonomileri Arasında Köprü - 1-07.11.2008, Köln TD-IHK: Türk-Alman Ekonomileri Arasında Köprü TD-IHK: Üyelerimizle yerinde ve doğrudan doğruya irtibat Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Türk kökenli işletmelerin ve vatandaşların en yoğun

Detaylı