ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Kasým 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3603 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) KAN ARANIYOR. Ali Osman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Kasým 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3603 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) KAN ARANIYOR. Ali Osman"

Transkript

1 Dün mecliste yeni bir konuþma rekoru kýran Çakýcý ya laf atýlýnca, Arif Albayrak Býrakýn adamý konuþsun da aðzýndan bal akýyor dedi. Biz dememiþ miydik size, meclis ballý börekli! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Kasým 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3603 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) KAN ARANIYOR B grubu Rh pozitif kan aranýyor Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Sendikacýlar sordu biz yanýtladýk... Erdoðan Baybars CÝNAYETÝ GÖRDÜM Yalçýn Okut ONLAR YABANCI DEVLET BÜYÜÐÜYSE... Ali Osman Sendikal Plâtform ve miting Özgün Kutalmýþ "GENEL GREV" VE MÝTÝNG Mehmet Levent Gazetemizin kurþunlanmasýnda yeni ipuçlarý... Çetenin avukatý n Silivri Cezaevi'nde hükümsüz tutuklu olarak bulunan Ýsmet Felek'i sýk sýk ziyarete gittiði belirlenen avukat Yünsal Ýlhan, çetenin 'hukuki' iþlemlerini yürütüyor... n Dün yeniden Kýdemli Yargýç Fügen Ulutekin'in huzuruna çýkarýlan Mustafa Yalçýn'ýn davasý Aðýr Ceza Mahkemesi'ne havale edildi... n Daha önce mahkemede "Benim reisim Sedat Peker'dir" diye baðýran Yalçýn, Peker'in gazetemizde yayýnlanan açýklamasýndan sonra, dünkü duruþmada oldukça sakin göründü... n Savcý Damla Güçlü'nün 'adam öldürmeye teþebbüs, kanunsuz ateþli silah ve patlayýcý madde taþýma, meskun mahalde ateþ açma' gibi ithamlarýný kabul eden Yalçýn'ýn davasý 17 Kasým'da Aðýr Ceza'da görüþülmeye baþlanacak... l 2. sayfada Kurþunlamanýn perde gerisi gittikçe aralanýyor... Gazetemizi kurþunlayan tetikçi Mustafa Yalçýn'ý, Silivri Cezaevi'ndeki Ýsmet Felek'in de avukatlýðýný yapan Yünsal Ýlhan savunuyor... Polis baskýnýna tepkiler n Basýn-Sen: Düþündüklerini ifade ettikleri gerekçesiyle hiçbir gazete cezalandýrýlamaz... n KTÖS: Bize 'besleme' hakaretleri yapanlara pankartlý protesto az bile... Olayý uluslararasý alana taþýyacaðýz... l 6. sayfada Gazetemize düzenlenen baskýn kararýnýn arkasýnda Erdal Emanet var... n 3. sayfada Göz, gez, arpacýk, Solomu! n Maðusa Polis Müdürlüðü'nden Lefkoþa'da Polis Genel Müdürlüðü Yardýmcýlýðý'na terfi eden Erdal Emanet, 1996'daki Derinya olaylarýnda bayrak direðine týrmanan Solomu'ya ateþ edenler arasýndaydý... NEW YORK ZÝRVESÝ... Ban dan liderlere iki aylýk süre daha n 4. sayfada

2 EROÐLU ZÝRVEYÝ DEÐERLENDÝRDÝ Derviþ Eroðlu, Ocak 2012'de yapýlacak üçlü zirvenin ardýndan çok taraflý bir zirvenin yer almasýnýn müzakerelerde son anlamý taþýdýðýný söyledi. Dün 16:30 itibarýyla Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Ban Kimoon'un basýn açýklamasýyla sonlanan New York'taki 4'üncü üçlü zirvenin ardýndan Derviþ Eroðlu iki günlük görüþmeleri ve Genel Sekreterin basýn açýklamasýný BRT'ye deðerlendirdi. Zirvenin bekledikleri oranda iyi geçtiðinin altýný çizen Eroðlu, görüþmelerde iki lider olarak görüþlerini ayrý ayrý masaya koyduklarýný belirtti. Görüþmelerden memnun olduðunu vurgulayan Eroðlu, özelikle Genel Sekreter Ban'nýn yaptýðý açýklamadan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Eroðlu, "Sürecin sonuna doðru geldiðimizi belirleyen açýklama özelliði taþýyan sözleri bizi memnun etmiþtir" dedi. Bu görüþmeden sonra Kýbrýs'ta hem liderlerin baþ baþa görüþmesi hem de mekik diplomasisinin devam edecek olmasýnýn kendilerini memnun eden bir diðer geliþme olduðunu kaydeden Derviþ Eroðlu, ortaya koyduklarý önerilerin Genel Sekreter ve ekibi tarafýnda iyi deðerlendirdiðini ifade etti. "SONA YAKLAÞABÝLÝRÝZ" "Kýbrýs'ta yapacaðýmýz görüþmelerde Rum tarafýnýn da bazý yakýnlaþtýrýcý, köprü kurucu öneriler ortaya koymasýyla sona yaklaþabileceðimizi düþünüyorum" diyen Cumhurbaþkaný Eroðlu, Kýbrýs Türk tarafýnýn anlaþma arzusu içinde olduðunu bir kez daha ortaya koyduðunu da vurguladý. "Görüþmelerde Ocak ayý son mu?" þeklindeki soruya karþýlýk Cumhurbaþkaný Eroðlu, þöyle dedi: "Genel Sekreter okuduðu açýklamada, bir uluslararasý konferanstan, yani 4'lü veya 5'li bir zirveden bahsetti. Ocak görüþmesinden sonra bir zirvenin gerçekleþecek olmasý, bir son anlamýna gelir. Biliyorsunuz Haziran'dan itibaren Güney Kýbrýs, AB dönem baþkaný olacak, bu dönemde de görüþmelerin olmasý çok zor. Ban kesin bir tavýr ortaya koydu; önce Ocak zirvesi, sonra 4'lü-5'li zirve gerçekleþecek ve artýk bir anlaþma olacak ya da olmayacak, ortaya çýkacak." TUZLA'DA HIRSIZLIK Tuzla'da, geçen ay, A.M (E-25) kimlikli kiþi, iþçisi olduðu Mesan Ýnþaat Þti Ltd tarafýndan yapýlan bir inþaattan 1 adet su deposunu ve depo içerisinde bulunan inþaat demirleri ile miktarý belli olmayan demir ranza yatak ayaklarýný çaldý. Polis Basýn Bülteni'ne göre, malzemeleri 320 TL nakit paraya satan zanlý, polis tarafýndan aranýyor. DEVLET PÝYANGOSU'NDAN 3 BÜYÜK ÝKRAMÝYE Devlet Piyangosu, 15 Kasým'da KKTC'nin kuruluþ yýldönümü çekiliþinde, 100 bin, 75 bin ve 50 bin olmak üzere 3 büyük ikramiye daðýtacak. Piyangolardan verilen bilgiye göre "Cumhuriyet Bayramý 15 Kasým Özel Çekiliþi" biletlerinde Dr. Fazýl Küçük ile Rauf Denktaþ'ý araç üzerinde halký selamlarken gösteren fotoðraf kullanýldý. Çekiliþ 15 Kasým'da BRT Aile Kanalý'ndan canlý olarak yayýmlanacak. Büyük ikramiye çekiliþleri satýlan biletlere çýkana kadar devam edecek. Aðýr Cezaya havale edildi (Afrika Özel)- Gazetemiz Afrika'yý 3 Temmuz günü kurþunladýktan sonra yakalanan Mustafa Yalçýn, dün yeniden Lefkoþa Kaza Mahkemesi yargýcý huzuruna çýkarýldý. Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin, geçtiðimiz duruþmada davanýn Aðýr Ceza'ya havale edilmesi için savcýlýðýn gerekli dosyalarý hazýrlamasýný istemiþ ve davayý 1 Kasým 2011 tarihine ertelemiþti. Geçtiðimiz duruþmada muhabirimize "Azrailiniz olacaðým lan" diye baðýran Mustafa Yalçýn dünkü duruþmada çok sakindi. Yalçýn ýn avukatlýðýný Ýsmet Felek in de avukatlýðýný yapan Yünsal Ýlhan üstlendi. Mustafa Yalçýn 3 Temmuz 2011 tarihinde gazetemize gelerek Þener Levent'le görüþmek istediðini söylemiþ, isteði reddedilince de kendisine kapýyý açan Ali Osman'a ateþ etmiþti. Daha sonra polis tarafýndan yakalanan Mustafa Yalçýn, Þener Levent'i öldürmeye geldiðini itiraf etmiþti. Dün Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin huzurunda görülen davada iddia makamý adýna Savcý Damla Güçlü ve sanýk avukatý Yünsal Ýlhan hazýr bulundu. Savcý Damla Güçlü, mahkemeye emareleri sunduktan sonra Mustafa Yalçýn'ý itham etti... Adam öldürmeye teþebbüs, kanunsuz ateþli silah ve patlayýcý madde taþýma, þarjör bulundurma, kullanma ve meskun mahalde ateþ açma, kasti hasar yaratmakla suçladý. Mustafa Yalçýn, Savcý Damla Güçlü'nün yaptýðý ithamlarý kabul etti. Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin savcýnýn ithamlarýndan ve mahkemeye sunduðu emarelerden sonra davanýn 17 Kasým 2011 tarihinde Aðýr Ceza'da görüþülmesi kararýna vardý ve Mustafa Yalçýn davasýný Aðýr Ceza'ya havale etti. TUTUKLULUÐU 8 GÜN DAHA UZATILDI Girne'de ev açma ve sirkat suçlarýndan tutuklu zanlý Reþit Cengiz'in tutukluluðu dün çýkarýldýðý Girne Kaza Mahkemesi'nde 8 gün daha uzatýldý. Polis, Eylül-Ekim aylarýnda Girne'de 6 ayrý evi açma ve sirkat suçlarýndan önceki gün tutukladýðý zanlý Reþit Cengiz'in evinde yaptýðý aramada nakit para, altýn ve ziynet eþyalarýndan oluþan emarelere el koydu. Polis tarafýndan yürütülmekte olan soruþturma çerçevesinde zanlýnýn Girne'de Eylül-Ekim aylarýnda meydana gelen diðer ev açma ve hýrsýzlýk suçlarýyla da ilgili olabileceði araþtýrýlýyor. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý "HRÝSTOFYAS BARRA" YAZSAM NE OLUR? "Yabancý devlet büyüklerine hakaret etmek ve onlarý küçük düþürmek" diye bir madde var hala bizim ceza yasalarýmýzda. Sömürge yasasý... Ýngilizden miras bize... Polisler önceki gün gazetemize geldiler ve bu maddeden yine dava okudular bana... Gazetede yayýnladýðýmýz bir yazýdan dolayý deðil... Gazetenin balkonuna astýðýmýz bir pankarttan dolayý... Pankartta yer alan yazýlar daha önce gazetemizde yayýnlanmýþ bazý kupürlerden oluþmaktaydý... Bir Tayyip Erdoðan, bir de Cemil Çiçek için attýðýmýz manþetler... Erdoðan bize "beslemeler" diyerek "Sen kimsin be adam?" diye sorduðunda, biz de ona sormuþtuk: -Ya sen kimsin? Yine toplumumuza hakaret eden Cemil Çiçek'e þöyle demiþtik: -Hade barra! Dava gerekçesi bu pankartlar iþte... Gazetede yayýnladýk, suç sayýlmadý... Pankart yapýp balkona asýnca suç sayýldý. Ne biçim bir yasa bu? Eðer ortada bir suç varsa, her ikisinde de suç sayýlmasý gerekmez mi? Kuzeydeki devlet için "Dandik Cumhuriyet" diyen Kürt milletvekili Hasip Kaplan yerden göðe haklý... Dandik bir cumhuriyette dandik yasalar olur ancak... Bir düzine çelik yelekli polis gazetemizin kapýsýna dayandý... Ellerinde bir mahkeme kararý ile... "Arama emri" çýkarmýþlar... Gazetede arama yapacaklar... Hemen balkona gidip o pankartý indirdiler önce... Daha sonra da odalarýmýza baktýlar... "Yabancý devlet büyüklerine hakaret etmek ve onlarý küçük düþürmek" suçlamasýyla daha önce de dava okundu bana... George Bush'a hakaret etmekten bile dava yedik. Ama TC'li yetkililer her zaman dava nedeni oldu... Bu maddeden dolayý mahkememizde en son görülen davamýz eski Genelkurmay Baþkaný Yaþar Büyükanýt davasý idi... Yaklaþýk üç yýl sürdü bu dava ve bu yýlýn ilk aylarýnda sonuçlandý. Beraat ettik. Yargýç, yazýmýzda hiçbir suç unsuru bulmadý. Savcýlýk istinafa gitti... Ordan da beraat çýktý. TC'li yetkililer Kuzey Kýbrýs'ý Türkiye'nin bir vilayeti gibi görüyorlar... Ve Türkiye'de yaptýklarýný burada da yapmak istiyorlar. Türkiye'de suç sayýlan hareketleri burada bizim hiçbir ceza almadan yapmamýza katlanamýyorlar... Türkiye'de suç sayýlan yazýlarý yazmamýzý, suç sayýlan pankartlarý taþýmamýzý ve cezasýz kalmamýzý hazmedemiyorlar... Ýstanbul'da "Parasýz eðitim istiyoruz" diye pankart açan liseli gençleri 18 ay hapislerde süründürenler, bizim burada kendilerine "barra" çekmemize tahammül edebilirler mi hiç? Korkunç þeyler oluyor Türkiye'de... Askeri cunta dönemlerini aratmayan þeyler... Hiçbir sebep yokken uyduruk nedenlerle tüm rejim muhalifleri içeri týkýlýyor. Erdoðan'a muhalif olan herkes... Suriye'dekinden beþ beter... Kaddafi'nin Libya'sýnda bile hiçbir zaman böylesi olmadý... Ýnsan haklarýný ayaklar altýna alan Türkiye bu haliyle deðil AB üyesi, Afrika Birliði üyesi bile olamaz. Ama Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi antidemokratik rejimlere sesini çýkarmayan Amerika ile Avrupa Türkiye'ye de sesini çýkarmýyor. Bunlara ses çýkarmayanlarýn Kýbrýs'ta Türkiye'yi suçlarýndan dolayý yargýlamalarý ve çözüm için sýkýþtýrmalarý beklenebilir mi? Madem yabancý devlet büyüklerine hakaret etmek ve onlarý küçük düþürmek suç, "Hirstofyas barra" diye pankart yazýp þimdi þu balkona assam ne olur acaba? Veya, -Hassiktir Papandreu! Gelip yine dava okurlar mý bana? Onlarý küçük düþürdüm diye içerlerler mi? Yoksa üstünden bir de ödül mü verirler bana?

3 AFRÝKA dan mektup... Gazetemize düzenlenen baskýn kararýnýn arkasýnda Erdal Emanet var... Göz, gez, arpacýk, Solomu! n Maðusa Polis Müdürlüðü'nden Lefkoþa'da Polis Genel Müdürlüðü Yardýmcýlýðý'na terfi eden Erdal Emanet, 1996'daki Derinya olaylarýnda bayrak direðine týrmanan Solomu'ya ateþ edenler arasýndaydý... n Malatyalý Erdal Emanet, Malatyalý Ýsmet Felek çetesi konusunda da çok pasif davrandý... Ýsmet Felek'in Türkiye'de arandýðýna dair dosya polise intikal ettikten ancak 17 ay sonra Felek KKTC'de tutuklandý... n Ýsmet Felek Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda aðýrlandýðý sýrada da kim olduðu biliniyordu... n Gazetemize ölüm tehditleri savuran ve tetikçi Emin Sýba'ya silahý verenlerden biri olduðu iddia edilen Birtan Zabitler hakkýnda hiçbir soruþturma yapmayan Erdal Emanet, polis baskýný ile gazetemizi hedef alýyor... Geçtiðimiz gün bir pankart nedeniyle gazetemize düzenlenen polis baskýný ile ilgili kararýn arkasýnda Polis Genel Müdürü 2. Yardýmcýsý Erdal Emanet'in olduðu öðrenildi 'li yýllarýn baþýnda Çevik Birlik Komutaný olan ve hatta o sýralarda banka mudileri eylemini biber gazý ile bastýran kiþi olarak bilinen Erdal Emanet, daha sonralarý Maðusa Polis Müdürlüðü'ne atandý ve son terfilerle de Polis Genel Müdürlüðü 2. Yardýmcýlýðýna yükselerek Lefkoþa'da göreve baþladý... Baþkentteki tüm eylemlerde artýk tüm polis operasyonlarý Erdal Emanet tarafýndan yönetiliyor... DERÝNYA OLAYLARI Erdal Emanet'in adýnýn duyulmasýný saðlayan 1996 yýlýndaki Derinya olaylarý oldu. Emanet'in Derinya eylemleri sýrasýnda bayrak direðine týrmanan Solomu'ya karþý silahlý harekete geçenler arasýnda olduðu biliniyor. Elinde tabancasý ile Solomu'yu hedef alan resimleri bulunuyor. Uluslararasý Polis Örgütü (Ýnterpol) bundan dolayý Erdal Emanet'i kýrmýzý bültenine geçirdi... Ancak uluslararasý hukuk KKTC'de geçerli olmadýðý için tutuklanmadý. Türk tarafý Solomu'nun bayrak direðinde vurulmasýndan sonra, bu cinayette 'emeði geçenleri' birer birer ödüllendirdi. Kenan Akýn bakanlýk koltuðuna otururken, Erdal Emanet de terfi basamaklarýný sürekli týrmandý. FELEK ÇETESÝ Malatyalý olduðu bilinen Erdal Emanet Malatyalý Ýsmet Felek çetesi ile ilgili olaylarda pasif kalmakla da dikkati çekti. Ýsmet Felek Türkiye'de polise verdiði ifadede "Erdal Emanet dostum" dedi ve onunla yakýn iliþkilerini deþifre etti... Diðer yandan, Ýsmet Felek'in Türkiye'de eroin kaçakçýlýðýyla ilgili arandýðýna dair dosya polise intikal ettikten ancak 17 ay sonra Felek'in KKTC'de tutuklanmasý gözlerden kaçmadý ve yeni soru iþaretlerine neden oldu. Ýsmet Felek KKTC'de, Bülent Arýnç'ýn kardeþi Ümit Doðay Arýnç'la birlikte Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda Derviþ Eroðlu tarafýndan aðýrlandýðýnda da kim olduðu ve Türkiye'de arandýðý biliniyordu. BÝRTAN ZABÝTLER Halen Maðusa'daki serbest limanda güvenlik görevlisi olarak çalýþan Birtan Zabitler'in, Felek olaylarýna ciddi bir biçimde karýþmýþ olduðu halde, polisin onunla ilgili hiçbir soruþturma yapmamasý da dikkati çekiyor. Bilindiði gibi Zabitler, Felek çetesi ile ilgili yayýnlarýmýza baþladýðýmýz sýralarda gazetemize telefonla ölüm tehditleri yaðdýrmýþ ve biz de bununla ilgili olarak polise þikayette bulunmuþtuk. Ancak ifadelerimizi alan polis bugüne kadar hiçbir iþlem yapmadý... Zabitler'in, gazetemize ilk kurþunlarý sýkan Emin Sýba ile de yakýn iliþkisi olduðu ve hatta tabancayý Sýba'ya onun verdiði iddia ediliyor. Bu olaylarýn üstüne gitmeyen Erdal Emanet'in gazetemize polis baskýný düzenlemesi manidar bir olay sayýlýyor.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Çýktýk lekeli alýnla bu iþgal yýllarýndan Polis devletinden, bombalardan, komplolardan Dünyanýn yüzüne bakacak yüzümüz hiç yok Geçilmez oldu yollar tel örgülerden, coplardan Kalay BÝZ KAPALI KAPILAR ARDINDAKÝ HALTLARA, HERZELERE BAKARIZ KKTC'nin Üçüncü Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu "Ben yazýlý olana bakarým, Talat'ýn Hristofyas'ýn kulaðýna neler fýsýldadýðýna bakmam" demiþ. KKTC'nin Ýkinci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ise "Teessüf ederim. Bütün bilgiler kayýtlýdýr. Yazýlý olmayan anlaþma, anlaþma deðildir" diye yanýt vermiþ. Biz ne Talat'ýn imzaladýklarýna bakarýz, ne de Hristofyas'ýn kulaðýna fýsýldadýklarýna. Derviþ beyin imzalamadýklarýna bakmayýz, fýsýldamadýklarýna hiç bakmayýz. Birinci'sine çok kereler teessüflerimizi püskürtmüþlüðümüz oldu, Ýkincisine de, Üçüncüsüne de teessüflerimizi püskürtüyoruz. Çünkü biz, TC Hükümeti'nin karýþtýrdýðý haltlara, kapalý kapýlar ardýnda bizimkilerle yedikleri herzelere bakarýz Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ONLAR YABANCI DEVLET BÜYÜÐÜYSE... Mitingten bir gün önce vatandaþlarýmýzdan birisi, telefonla polisin Pazartesi günkü mitingte Yasemin Hareketi, Baraka Kültür ve Barikat gazetesi pankartlarýna el koyma kararý aldýðýný söyledi... Miting günü gazetemizin balkonuna bir pankart asýldý... Kimin astýðý hiç önemli deðil... Önemli olan o pankartta yazýlanlara onay verip vermememizdir... Vermemek mümkün mü? Pankart daha önceki bazý manþetlerimizden oluþmuþtu zaten... Yüzlerce pankart vardý miting alanýnda... Polisin gözü balkondaki tek pankarttaydý... Mahkemeden "arama emri" çýkarýp gazetemizi aradýlar... Pankarta da el koydular... Ardýndan da Þener Levent'e dava okudular... "Yabancý devlet büyüklerine hakaret etmek ve küçük düþürmek"... KKTC Baþbakaný'ný basýnýn huzuruna çýkarýp "kaç para maaþ alýyorsun" diye sorguya çeken Tayyip Erdoðan bizlerin bunu ve bize karþý yaptýðý açýklamalarý eleþtirmemiz ve de "Kurtarýldýk mý? Has...tir" pankartýný meydanlara taþýmamýz karþýsýnda kýzýp köpüren Tayyip Erdoðan Ankara'dan bizlere, "Sen kimsin be adam?" diyordu... Bizi Kýbrýs'ýn kuzeyinde Rumlarla birlikte provokatif eylemler yapmakla suçluyor ve KKTC'de maaþlarýn 10 bin TL olduðu yalanýný söylüyordu... O Tayyip'se biz de Kýbrýslýyýz iþte... Karþýsýnda el pençe divan duran ne Eroðlu, ne Ýrsen, ne de Talat'ýz... Cevabýný verdik hemen... "Ya sen kimsin?" Cemil Çiçek ise yapýlan büyük eylemlerde, KKTC'deki yetkilileri çok sessiz kalmakla ve hantal bir yapý olmasýyla eleþtirdi... Neden mi? "Has...tir" pankartýný meydanlara taþýdýktan sonra bizi tutuklamadýklarý için... Daha önceki meydan mitinglerinde Tayyip'in desteðinde Denktaþ'a barra diyerek Digomo'ya gönderenlerin yaptýðý gibi bu kez biz de Çiçek'e "barra" çektik... Bunlar manþetlerimizdi... Bu manþetlerin bir pankartta toplanmasý birilerini kýzdýrmýþ... Karþýmýzdaki elçiyi mi, GKK kumandanýný mý, Kolordu kumandanýný mý kýzdýrmýþ bu pankart bilemem... Ancak polis de Ankara'nýn sivil veya askeri yetkililerinden emir almadan kýmýldayamaz buralarda... Kimseye kýzgýn deðilim aslýnda... "Ýnsanoðlu bir tuhaftýr her lafý kaldýrmaz..." diye bir tekerleme vardýr çünkü... Ýçimizden birileri Ankara'da oturanlarýn hakaretlerini sinelerine çekebilirler, onlarýn suratlarýna tükürmesini "ilahi yarabbi þükür, yaðmur yaðdý" diye þükranla karþýlayabilirler, ama bunu herkesten beklemeleri yanlýþtýr... Bize karþý söylediklerinin cevabýný aynen kendilerine misliyle iade edeceðimizi bilmeleri gerekiyor... Biz de bize açýlan davayý vesile ederek Tayyip Erdoðan'a ve Cemil Çiçek'e dava dosyalayacaðýz... Onlarýn söyledikleri hakaret deðil de bizim cevaplarýmýz mý hakaret oluþturuyor... Onlar yabancý devlet büyüðüyse, biz de Türk iþgali altýnda yaþayan bir avuç onurlu insanýz... NEW YORK ZÝRVESÝ... LÝDERLERE 2 AY DAHA n BAN, LÝDERLERÝN MÜZAKERELERDE SON AÞAMA ÝÇÝN GELECEK ÝKÝ AYDA ÇALIÞMA KONUSUNDA ANLAÞTIÐINI DUYURDU... Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, liderlerin müzakerelerde son aþama (son oyun) için gelecek iki ayda daha fazla çaba gösterilmesi konusunda anlaþtýðýný duyurdu. Derviþ Eroðlu, Dimitris Hristofyas ve BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon arasýnda New York'ta Pazar günü ve dün yapýlan zirvenin ardýndan, dün Kuzey Kýbrýs saatiyle saat 16:30'da açýklama yapýldý. Açýklamayý, BM merkezinde, Eroðlu ve Hristofyas'ýn eþlik ettiði Ban yaptý. Ban, açýklamadan sonra basýndan soru kabul etmedi, liderler de herhangi bir açýklamada bulunmadý. Ban açýklamasýnda 7 Temmuz'da yer alan son üçlü görüþmenin ardýndan liderlerin bazý kilit konularda ilerleme saðladýðýný, ekonomi, AB ile iliþkiler ve iç güvenlik konularýnda kayda deðer ilerlemeler saðlandýðýný, yönetim, mülkiyet, toprak ve vatandaþlýk gibi önemli konularda daha az ilerleme saðlandýðýný ifade etti. Ban, Eroðlu ve Hristofyas'ý Gren Tree'ye söz konusu çekirdek konular üzerinde daha fazla ilerleme saðlama ümidiyle davet ettiðini kaydetti. Gren Tree'deki buluþmanýn liderlerin çözüme ne kadar yaklaþtýðýný görme bakýmýndan da önemli olduðunu belirten Ban, liderlerin iki günlük görüþmede geriye kalan çekirdek konularda cesaretlendirici ilerleme saðladýðýný da duyurdu kaydetti. Ban, "Özel Danýþmanýmýn dediði gibi, görüþmeler olumlu, üretken ve enerjik olmuþtur. Kapsamlý bir çözüme ulaþýlabileceði yönünde bana güvence HÜKÜMETÝN DERDÝ BAÞKA n MAMALI: FAÝZ YASASINI YÜRÜRLÜÐE KOYARAK BORÇLULARIN DERÝN NEFES ALMALARINA ÝMKAN TANIMASI GEREKEN HÜKÜMET BANKALARIN ALACAKLARININ DERDÝNE DÜÞTÜ... Fikrin ve Hukukun Üstünlüðü Hareketi Baþkaný Barýþ Mamalý, hükümeti, "borçlular aleyhine varolan adaletsiz faiz sistemini yok etmek yerine, bankalarýn alacaklarýna öncelik vermekle" suçlayýp, "Faiz Yasasý"nýn Cumhuriyet Meclisi'ne getirilmesini istedi. Mamalý, "Hükümet derhal bu faiz yasasýný yürürlüðe koyup saðlayacaðý adaletli denge ile borçlularýn derin nefes almalarýna imkan tanýmasý gerekirken, bankalarýn alacaklarýnýn derdine düþmüþ ve borçlularýn üzerine nasýl daha seri ve hýzlý gelinebilir, alacaklýlar nasýl daha çok memnun edilebilir bunlarýn peþine düþmüþtür" iddiasýnda bulundu. Barýþ Mamalý dün yayýnladýðý yazýlý açýklamada, ülkede borç faizlerinin, herhangi bir yasal denetim altýnda olmadan fütursuz, sýnýrsýz ve durdurulamayan kontrolsüz bir güçle insanlarý vurmaya devam ettiðini söyledi. Mamalý, þöyle devam etti: "Kapitalize faiz uygulamalarý ( yani sürekli vermiþtir" dedi. Buluþmada liderlerin bir çözüm planýna ulaþabileceðini gösterdiðini ifade eden Ban, ancak yapacak iþin varolduðunu söyledi. Ban, "Hristofyas ve Eroðlu gelecek iki ay içerisinde müzakerelerin son aþamasýna geçmek için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiði konusunda anlaþtý" dedi. Özel temsilcisi ve ekibinin gerekli desteði vermeye hazýr olduðunu da kaydeden Ban, liderleri Ocak 2012'de benzer bir formatta görüþmeye davet ettiðini, çok taraflý konulara geçebilmek için bu zaman zarfýnda Kýbrýs sorununun iç konularýnýn çözülmesini beklediðini belirtti. faize faiz uygulanmasý), yüksek faiz oranlarý ve tahsil edilecek faiz miktarýnda sýnýr olmamasý nedeniyle özellikle iyiniyetli borçlular, altýndan kalkamayacaklarý büyük bir yýkýma uðramaktadýr. Bu insafsýz faiz sistemi nedeniyle insanlarýmýz tüm birikimlerini, evlerini, arabalarýný, iþyerlerini ve geleceklerini bir anda kaybetme noktasýna gelebilmektedir. Bugün birçok insanýmýz üzerine saldýran bu faiz canavarýndan kurtulabilmek ve hapse girmemek için ülkeyi terk etmektedir." Mamalý, "Neden "Faiz Yasasý" meclis genel kuruluna bir türlü getirilmiyor? Hükümet borçlular aleyhine varolan aþýrý adaletsiz bu sistemi yok etmek yerine neden bankalarýn alacaklarýna öncelik veriyor? Tüm bu yaþananlardan anlýyoruz ki, hükümet anayasal sosyal adalet ilkesini hiçe sayarak KKTC Anayasasý'ný bir yerde anlamsýzlaþtýracak icraatlar içerisinde bulunmaktadýr" görüþünü savundu. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent "GENEL GREV" VE MÝTÝNG Sokaklarýn uzun bir sessizliðinden sonra bir "genel grev" ve miting yapýldý Lefkoþa'da. Neden? Çünkü Ankara, Kýbrýslýtürkleri ite kaka sürüklediði bu tükeniþ güzergâhýnda yokoluþumuzu hýzlandýracak ne varsa onda ýsrar ediyordu da ondan... O kadar ki... "Þu þu þu yasalarý geçirmezseniz size maaþ yok" demeye kadar varan, tehdit, þantaj ve dayatmacý bir üslûp kullanýyordu bu ýsrarýnda! Buradaki kuklalar ve kukla olmaya dünden razý olup can atanlar ise, toplumun gaddarca sürüklendiði yokoluþu deðil, sadece o lânet olasý koltuklarý düþünüyorlardý! Ýþte bu ahval ve þerait içinde, Ankara'nýn binbir tehdit ve þantajla dayattýðý ve ýsrarla meclisten geçirtmeye çalýþtýðý, toplumsal geleceðimizi tamamen karartmaya yönelik yasalara karþý yapýldý bu "genel grev" ve miting. Özelleþtirme yasasýna karþý... Sosyal Sigorta yasasýna karþý... Kaçaklara af yasasýna karþý... Ve sýrada bekleyen daha nice dayatmalara karþý. Ama öyle olduðu halde, ne yazýk biz, yani Kýbrýslýtürk halký meydanda yoktuk! Daha doðrusu, görünmemizle kaybolmamýz bir oldu! Deðil 1 gün, 2 gün, 3 gün bir saat bile kalamadýk o meydanda!.. Ýstediðimiz hiçbir þeyden bir zýrnýk elde edemeden, evlerimizin yolunu tuttuk! Hem de miting konuþmacýsýnýn "Mücadelemiz sonuç alýnýncaya kadar sürecektir" haykýrýþlarý arasýnda! Demek ki biz halk olarak sadece kendimizi ve günü kurtarmayý düþünüyoruz! Demek ki biz, çocuklarýmýzýn ve torunlarýmýzýn geleceðini düþünmüyoruz! Demek ki biz, çocuklarýmýza insanca yaþayacaklarý aydýnlýk bir geleceðin yolunu açmak için mücadele etmeyi düþünmüyoruz! Demek ki biz, yarýnlarýmýz için bugün bedel ödemeye hazýr deðiliz! Þimdi birileri kýzabilir bu yazdýklarýma. Umutsuzluk ve karamsarlýk saçýyorsun, diyenler olabilir. Haksýzlýk ediyorsun, diyenler de... Ne yapmalýydým peki? Konuþmacý "Mücadelemiz sonuç alýncaya kadar sürecektir diye gýrtlaðýný yýrtarken, öbek öbek meydaný terkeden insanlarýn arkasýndan alkýþ tutmalý, bravo, en iyisini yaptýnýz mý demeliydim? Kimse kusura bakmasýn... Ama biz, bu toplumsal varoluþ mücadelesini toplum olarak olmasý gerektiði gibi veremedik. "Genel grev" ve miting dolayýsýyla hayat duracak demiþlerdi. Hayat durmadý! Her gün nasýl akýp gidiyorsa... Pazartesi günü de öyle akýp gitti! "Genel grev" dediler meselâ... Ama böyle bir genel grevin eþine benzerine dünyanýn hiçbir yerinde rastlayamazsýnýz. Lefkoþa dýþýndaki bütün okullar açýktý. Eczaneler, hastaneler, belediyelerin temizlik hizmetleri, iç ve dýþ ulaþým, bankalar, maðazalar, marketler, çarþýlar, pazarlar vb. açýktý... Meclisin önünde trafiðin zaman zaman aksamasýnýn dýþýnda hayat hiç durmadý... Saat gibi akýp gitti! Su, elektrik, telefon, ulaþým gibi stratejik hizmetleri bile kilitleyemeyen bir greve istediðiniz kadar genel grev deyin. Kendinizi aldatmaktan baþka birþey deðildir bu. Demek ki býçak henüz kemiðe dayanmadý, diye yazmýþtým dün. Mitingin fotoðraf kareleri bunu söylüyordu. Ancak kimse aklýndan çýkarmasýn. Býçak çocuklarýmýzýn kemiðine dayanmýþtýr. Bu da mý umurumuzda deðil?

5 2 Kasým 2011 Çarþamba 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Þu "Ankara elini yakamýzdan çek" pankartýný taþýmaktan vazgeçin artýk. Elini yakamýzdan çekip baþka yerden tutacak, hiç hoþumuza gitmeyecek!.. * CTP muhalefette bile oy kaybediyormuþ. - Bunu bile beceremediler, artýk iktidarda deðil, muhalefette olduklarýný halka duyuramadýlar. * En ucuz sigara 7.25 TL olmuþ. - Hala içen delidir! * Baþbakan Küçük "Hükümetimiz asayiþi bozucu bir konuda kimseye ayrýcalýk tanýmamakta kararlýdýr" demiþ. - Ýrsen abinin bu komik þakalarýný çok seviyorum. Bu konuda üstüne tanýmam! * Sarris "Daha dikkatli olmalýydým" demiþ. - Takma kafaný! Her insan þeytana uyar Ýyi bir tarafý da var. Reklam cabaya geldi. * Trafik kazasýnda iki kiþi daha ölmüþ. - Kontak kapama eylemi ne zaman? * Stefanu "Al ver yapýlmadý" demiþ. - Hesap ortada zaten. Ne alacak kaldý, ne verecek Her þey fifti fifti! *Sendikalar eylem yaparak hükümeti uyarmýþ. - Ben de destek olsun diye facebookta dürttüm! Bu kýyaðýmý unutmayýn. * Downer "Bekleyip görelim" demiþ. - Boþuna beklemeyin mr. Biz yýllardýr bu anahtar deliðinin baþýnda bekliyoruz da hiçbir þey göremedik henüz. Sendikacýlar sordu biz yanýtladýk... Sendikacýlar: Bizi aç sefil yapmak istiyorlar. Dur diyecek miyiz? Biz: Eveeeeeet! Sendikacýlar: Emeðimizi hiçe sayýyorlar. Susacak mýyýz? Biz: Hayýýýýýýr. Sendikacýlar: Yeni ahlaksýz teklif yapýyorlar.. Kabul edecek miyiz? Biz: Asla Namusumuza leke sürdürmeyiz. (Ne kadar veriyor acaba) Sendikacýlar: Kaderinize razý olur diyorlar. Olacak mýyýz? Biz: Yüz kere hayýr, bin kere hayýr. Ýpe götürseler de hayýr. Sendikacýlar: Ülke bizim, kiralarýz, istersek satarýz diyorlar. Müsaade edecek miyiz? Biz: Payýmýza düþeni vermeye yanaþmazlarsa, kan çýkar ama elletmeyiz. Sendikacýlar: Adaletsizliði, eþitsizliði, hukuksuzluðu ortadan kaldýrmak için, köle olmamak için, tek ses, tek yürek olup direnecek miyiz? Biz: Sonuna kadar evet. Evet. Evet Bin defa evet. BÖYLE BÝR ANDI Biz: Nere be arkadaþlar? Her dediðinize, her istediðinize evet dedik. Destek verdik yüreklendirdik, cesaretlendirdik, þimdi nereye daðýlýyorsunuz sonuç almadan. Ya sýrtý ya garný. Gelin bitirelim bu iþi. Sendikacýlar: Hadi arkadaþlar daðýlalým þimdi. Bir sonraki eylemde görüþürüz. ÇELÝK YELEKLÝ POLÝSLER! Ve polis Afrika'nýn kapýsýna dayandý. Sýrtlarýnda çelik yelek, ellerinde mahkeme emri vardý. Oysa biliyorlardý. Ellerini kollarýný sallayarak da gelseler, girebilirlerdi. Tetikçiler bile öyle yapýyordu. Çelik yelekle gelmeleri þaþkýnlýk yarattý. Oysa þaþacak bir þey yok. Þener Levent boþ deðil artýk. Tabancasý var ya! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Ve Þener'e "Yabancý devlet büyüklerine hakaretten" dava okundu Bir atlan çekirge, iki atlan çekirge Bu defa hapise mapise de yok. Doðrudan ipe!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu GÖRÜÞMELERÝN SONUCUNU BEKLERKEN... (Ýstanbul)- Topu topu üç gün süren görüþmelerin sonunda, oturmuþ 16.30'u bekliyoruz ki Ban ve liderler birlikte dünyaya açýklasýnlar, "çözüm oldu" diye. Doðdum, oynadým, okudum, büyüdüm ve ufak ufak gözlerimin topraða doðru yöneldiði bu günlerde bile çözüm olacak diye beklerken onlar hala görüþmelerden görüþmelere gidip geliyorlar. Ve son buluþmalarý üç gün sürdü... Oturmuþ onlardan "iyi" haberler bekliyoruz saf saf. Mümkün mü? Umarým herkes gibi ben de yanýlýrým. Ve Derviþ Eroðlu kamera karþýsýna geçerek müjdeyi verir 16:30'da, "Oldu bu iþ" diyerek. -Geleceðim, dedim arkadaþýma. -Ne zaman, diye sordu. -Yakýnda, diye müjdeyi verdim. -Önce sen bir gel, burayý bir gör, canlý yaþa, sonra kararýný verirsin. Bunu söylerken telefondan göremiyordum ama biliyordum, sýrýtýyordu. Çok bozulmuþ oralar. Caddeler izmarit dolmuþ. Kaldýrýmlar tükürük ve balgam. Denizlere lenger atýlýyor þimdi deniz temizlesin diye. Ve derelere otomobil, dere sürüklesin diye. Çok kirlenmiþ orasý. Kimi arasam ayný þeyi söylüyor. "Çok bozuk burasý." -Karpuz yetiþtirip satsak. Karpuz bile yetiþmezmiþ burada diye yanýtlar alýyorsunuz.. Ne olmuþ memleketime. Neden herkes karamsar. Çok þaþýrtýyor beni orada kalanlar. Moralim bozuluyor. Çekip daha uzaklara gitmek geliyor içimden eskiden EOKA ve TMT'den kaçanlar gibi. Avustralya'ya gitsem çok uzak, uçaktan korkarým. Kanada soðuk yaþayamam. Afrika'da millet aç, bir de ben ortak olmayayým yiyeceklerine. Peki Asya'ya mý gitsem. Kendi ülkem dururken neden baþka yerleri düþünüyorum ki? Neden Akdeniz'in en güzel köþesinin sahipleri kendi köþeleri yerine uzaklara gidip canlarý sýkýla sýkýla yaþamaya çalýþýrlar ki. Hep gurbete gitmek kaderimiz gibi. Nedense hep itiyorlar git diye. Oysa ki adamlar ta New York'a bizim geleceðimiz kurmak için çalýþýyorlar(!). Ve arkadaþým, telefonda görmüyorum ama hissediyorum, sýrýtarak, "Hele bir gel, dur, yaþa ve ondan sonra karar ver" diyor. O kadar mý kötü. Kötü ki hem sendikalar, hem partiler UBP iktidarý gitsin diye yollarda. Oysa ki bilmiyor onlar yanan bir evde eþyalarý tek tek kurtarmaya çalýþmak candan bile edebilir insaný. Yangýný kökten temizleyeceksin kökten ki geriye ne kalýrsa kurtarýlmýþ olsun. Görüþmeler sonlanmýþ New York'ta ve saat 16.30'da açýklama yapacaklarmýþ. Bekleyemem onlarý, çünkü doðdum, okudum, büyüdüm ufak ufak gözlerim topraða doðru yöneldiði bu günlere kadar çözüm olmadýysa, üç günde hiç olmaz. Kaldý ki ilk günde açýkladýlar anlaþtýklarý bazý konularý. Ama anlaþamadýklarý konular arasýnda mülkiyetten sonra ki mülkiyetin de direkt sorumlusu odur, yerleþikler. Memleketim çok bozulmuþ çok. Hala saat 16.30'a çok var. Kim oturup bekleyecek. Nasýlsa sonuç belli ve ben çýkýyorum. Basýn- Sen, KTÖS açýkladý: "Afrika'ya yapýlan saldýrýyý kýnýyoruz". Ben de kýnýyorum... AFRÝKA'YA BASKIN... BASIN-SEN BASKINI KINADI Basýn-Sen, polisin, Afrika gazetesinin en temel demokratik hakkýný kullanarak balkonuna asmýþ bulunduðu, eski manþetlerinden oluþan pankarta müdahale ettiðini, zor kullanarak pankartý indirdiðini ve gazeteye 'yabancý devlet büyüklerine hakaret edildiði' gerekçesiyle dava okunduðunu savunarak, "düþünceleri ve düþündüklerini ifade ettikleri gerekçesiyle hiçbir gazetenin cezalandýrýlmasýný, susturulmaya çalýþýlmasýný, tehdit edilmesini, dava ve mahkeme yoluyla sindirilmeye çalýþýlmasýný kabul etmediklerini" kaydetti. Basýn-Sen Baþkaný Kemal Darbaz, konuyla ilgili yazýlý açýklamasýnda þöyle dedi: Sendikal Platform tarafýndan düzenlenen genel grev ve miting sona erdiði sýrada polis Afrika gazetesine müdahalede bulunmuþtur. Afrika gazetesinin en temel demokratik hakkýný kullanarak balkonuna asmýþ bulunduðu, eski manþetlerinden oluþan pankarta müdahale eden polis gazete merkezine adeta baskýn yapmýþ ve zor kullanarak pankartý indirmiþlerdir. Bununla da yetinilmemiþ, 'yabancý devlet büyüklerine hakaret edildiði' gerekçesiyle Afrika gazetesine dava okunmuþtur. Afrika gazetesi anayasa tarafýndan garanti alýnan düþünce ve KTÖS: OLAYI ULUSLARARASI ALANA TAÞIYACAÐIZ... KTÖS, Afrika gazetesine yönelik polis müdahalesini "saldýrý" olarak niteleyip bunu kýnadý ve olayý uluslararasý alana taþýyacaklarýný bildirdi. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, yaptýðý yazýlý açýklamada þöyle dedi: "Adamýzýn kuzeyinde Türkiye tarafýndan kurdurulan ayrýlýkcý siyasi rejim bir yandan dayatmalarýna devam ederken, diðer yandan ise sivil toplumun üzerine polis baskýsý ile gitmeye devam etmektedir. 31 Ekim Pazartesi günü meclis önünde yeralan eyleme yönelik olarak alýnan polisiye önlemler Kýbrýslý Türkler'e yönelik hakaret içerdiði gibi rejimin gerçek yüzünü de göstermiþtir. Dikenli teller, coplar, kalkanlar, barikatlar, Kýbrýslý Türkler'i EOKA dönemini hatýrlatmýþtýr. Bu da yetmezmiþ gibi uyduruk arama emirleri ile Afrika gazetesini basan, pankartlara el koyan polis, faþist uygulamalarý daha da ileriye vardýrmýþtýr. ifade özgürlüðünü kullanmýþ olmasýna karþýn tamamen antidemokratik bir uygulamayla yasadýþý ve keyfi 'cezalandýrýlarak" anayasadaki düþünce ve ifade özgürlüðünün sözde olduðunu dünyaya ispatlamýþtýr. Bu gazeteye yönelik keyfi cezalandýrma, yasalar zorlanarak Kürt öðrencileri sýnýr dýþý eden ve gelen tepkileri de 'KKTC demokratik bir hukuk devletidir' diyerek yanýtlayan hükümet yetkililerinin foyasýný ortaya çýkarmaktadýr. Basýn-Sen, düþünceleri ve düþündüklerini ifade ettikleri gerekçesiyle hiçbir gazetenin cezalandýrýlmasýný, susturulmaya çalýþýlmasýný, tehdit edilmesini, dava ve mahkeme yoluyla sindirilmeye çalýþýlmasýný kabul etmez. Bir gazetenin manþeti suç olmazken; o manþetlerden pankartlar yapýlmasýnýn suç olduðunu savunmak kadar yanlýþ bir tutum olamaz. Kimden ve nereden gelirse gelsin bu tür faþizan uygulamalara karþý ülkedeki demokrasi güçleri en geniþ dayanýþma örneðini göstermelidir. Afrika gazetesi özelinde basýn, düþünce ve ifade özgürlüðünün savunucusu, kendilerine demokrat ve hukuk taraftarý etiketi yapýþtýrýp anti-demokratik ve hukuk dýþý uygulamalarýn mimarý olanlarýn karþýsýnda olmaya devam edeceðiz!.. Adamýzýn kuzeyine "özgürlük" sözü vererek gelenler, bize bu faþizan uygulamalarý layýk görmektedirler. Bilinmelidir ki, faþizim bir insanlýk suçudur. Polisin sivil yönetime baðlý olamadýðý ülkemizde bu olaylarýn sorumlusu ona emir veren Güvenlik Kuvvetleri ve iþbirlikçi UBP hükümetidir. Bu olayda ileri sürülen "yabancý devlet büyüklerine" hakaret mazareti tam bir uydurmadýr. Bize "besleme" gibi benzetmelerle hakaret edenlere, toplumumuzu yok etmek, göçe zolamakla ilgili yapýlanlar karþýsýnda pankartlý protesto az bile kalmýþtýr. Kýbrýs Türk toplumuna hakaret edildiðinde bunu sineye çeken iþbirlikçi UBP, polis ve savcýlýðýn uyduruk bahaneler arayarak AKP'ye yað çekmeleri onlar fayda getirmeyecektir. Afrika gazetesine yapýlan saldýrýyý þiddetle kýnar, olayý uluslararasý alan taþýyacaðýmýzý bir kez daha vurgularýz..." GÜNLÜK ALMAN HUKUKÇULAR: "ERDOÐAN TUTUKLANSIN" Almanya'da bir grup hukukçu, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve son 10 yýlýn genelkurmay baþkanlarý ile milli savunma bakanlarý hakkýnda suç duyurusunda bulundu ve Almanya'ya giriþ yapmalarý halinde tutuklanmalarýný talep etti. Gerekçe olarak, "Kürtlere karþý uygulanan devlet terörü" gösterildi. Davayý açan avukat Britta Eder, Nürnberg mahkemelerini hatýrlatarak "Elimizdeki belgeler Türkiye'nin Kürtlere karþý bir devlet terörü uyguladýðýný gösteriyor" dedi. 2003'ten bu yana iþlenen 10 suçu belgeler ve fotoðraflarla anlatan hukukçular "Adli týp incelemeleri birçok olayda kimyasal silahýn kullanýldýðýný gösteriyor" dedi. Eder, ayrýca Ekim tarihleri arasýnda kimyasal silah kullanýlarak öldürüldüðü belirtilen 24 PKK'linin durumunun da suç duyurusuna ekleneceðini kaydetti. Erdoðan'ýn yaný sýra, Milli savunma bakanlarý ile birlikte genelkurmay baþkanlarý; Hilmi Özkök, Yaþar Büyükanýt, Ýlker Baþbuð, Iþýk Koþaner ve Nejdet Özel'in de adlarý geçiyor. Suç duyurusuna imza atan isimler arasýnda yazar Doris Gercke, Atom Savaþýna Karþý Uluslararasý Doktorlar Birliði (IPPNW)'den Dr. Gisela Penteker, Nürnberg Belediye Meclis Üyesi Marion Padua ve sosyolog Martin Dolzer de bulunuyor. BASKIN VE MEDYA Gazetemize yapýlan polis baskýný dünkü gazetelerimizin hiçbirinde önemli bir haber olmadý. Birkaç gazetede sadece satýraralarýnda yer aldý. Demek bir gazeteye bir polis baskýnýnýn da toplumumuzda hiçbir haber deðeri kalmadý! MEHMET KÜÇÜK KAYIP MI? Dün bizi Türkiye'den arayan bazý þahýslar gazetemize bir ilan vermek istediklerini söylediler. Ýlaný da faksla gönderdiler, ancak yayýnlamayý reddettik. Ýlaný veren Teknova Matbaacýlýk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Þirketi... Halkýn Sesi gazetesi sahibi Mehmet Küçük'ü arýyor ve bulamýyorlarmýþ, bulan kendilerine haber versinmiþ! Ne yani, Mehmet Küçük kayýp mý? MAFYA Mecliste yeni bir konuþma rekoruna imza atan Mehmet Çakýcý "UBP mafya ile çeteleri koruyup kolluyor" dedi. Yalnýz UBP mi? Kim gelirse gelsin, mafyaya teslim olmadý mý? SUÇ DUYURUSU Türkiye Kürt gerillalara karþý uzun bir zamandan beri kimyasal silah kullanýyormuþ... Almanya'da Erdoðan hakkýnda suç duyurusunda bulunuldu. Ýþi zor... Saddam da Irak'ta ayný þeyi yapmýþtý! Týrnak... "Haberler mükemmel: Ýki lider uzlaþtý! Peke nelerde uzlaþmýþlar? Ýþte orasý pek muþtulu sayýlmaz. Ortak devlette Ýngilizce bilen memurlar görev yapsýn, Merkez Bankasý'na dönüþümlü baþkanlýk edilsin, ortak para birimi Euro olsun, 5 bin Rum, 3 bin 100 Türk polis olsun vesaire... Bunlar, çözümsüzlüðe programlý iki toplumun dahi reddedemeyeceði þeyler." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "New York'tan ne kopararak ayrýlacak Sayýn Eroðlu diye merak edenlere de bir tek sözüm olacak. 'Hiç' hem de kocaman bir hiiiç kazanarak dönecek. Kazanmayý býrakýnýz, çok þeyler de verecek, hem de üzülerek, sýkýlarak, belki de gizlice aðlayarak. Bütün bu tatsýzlýklar yaþanýrken, Lefkoþa'mýzdaki 'genel grev' ve orda haykýrýlanlar da tuz biber oluyor. Dünya ve Güney Kýbrýs bizi seyrediyor. Gülerek, kahkahalar atarak, ellerini ovuþturarak. Anladýnýz mý?" Özcan ÖZCANHAN (Star) "Cici partimiz CTP gene talebe cemiyeti gibi 'el ilâncýðý' daðýttý. Baþlýk: 'Çözüm (!)-Ya Þimdi Ya Þimdi (!)-Anlaþmadan dönmeyin.' Onlar anlaþmadan döner mi dönmez mi bilmem, ama CTP durmadan dönüyor, yuvarlak bir nesne gibi." Fuat VEZÝROÐLU (Vatan) "Doðrusu eylem yerinden 'mutsuz' ayrýldým... Ve pek çok insan ayný soruyu yöneltti birbirine: 'Niye geldik biz buraya!..'" Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) Günün Kahramaný MEHMET ÇAKICI Dünkü meclis birleþimi tam bir alemdi, tam bir tiyatro. Gündemde Sosyal Güvenlik (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý, Sosyal Sigortalar (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý ve Ýhtiyat Sandýðý (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý vardý. Saat sýralarýnda söz alan TDP lideri Mehmet Çakýcý saatlerce sürecek bir konuþmaya baþladý ve konuþmasýnýn çok uzun olacaðýný da söyledi. Biz bu satýrlarý yazarken saat 21.00'e geliyordu ve Çakýcý hala kürsüde konuþuyordu. Salonda üç-beþ kiþi vardý. Çakýcý'ya laf atýlýnca Arif Albayrak, "Býrakýn yahu adamý konuþsun da aðzýndan bal akýyor" dedi. Bu sýrada duraksayan Çakýcý, "Nerde kalmýþtým unuttum" deyince, Albayrak "74'te" dedi. Mecliste bugüne kadarki en uzun konuþmayý 8 saat ile Alpay Durduran yapmýþtý. Çakýcý onun rekorunu kýracaða benziyor.

7 2 Kasým 2011 Çarþamba Düdüklü Tencere Bülent Aykut FIRSATÇILIK RUHU NASIL BÝR RUHTUR ACABA? Van'da depremden evvel kebapçýlarda satýlan dürümün fiatý 3 TL'den bir anda 11 TL'ye fýrlamýþ. "Depremzede var, gazeteciler var arama kurtarma ekipleri var, kaç para olsa verecekler" diye düþünen zihniyet varken iþlerin kýsa zamanda düzelmesi çok zor. Van ve Erciþ'te ev kiralarý bir anda ikiye katlanmýþ. Evleri yýkýldý sokakta kaldýlar; nasýlsa kiralayacaklar... Fýrsat bu fýrsat mý? Fýrsat bu fýrsatsa vah halimize ki ne vah! Zor ve çaresiz durumda olan insanlarý kazýklamak nasýl bir duygudur acaba? Bu insanlardan kazanýlan paralarý harcamak ve çocuklarýna yedirmek bu fýrsatçýlarý rahatsýz etmez mi? Evleri ufak hasar görüp sadece camlarý kýrýlan halk sera naylonu alýyor camlarýný kapatmak için ama anýnda sera naylonu fiyatý üçe katlanýyor. Bu zihniyet sadece depremde ortaya çýkmýyor ki. Geçtiðimiz yýl Ýzlanda'daki þu an ismi aklýma gelse de yazamayacaðým ve hatta telafuz dahi edemiyeceðim acaip isimli yanardaðýn kül bulutu fýþkýrtmasýyla birlikte oluþan tehlike ile Avrupa'ya uçak seferleri yapýlamamýþtý. Ýstanbul'daki otel fiyatlarý anýnda dörde katlanmýþtý. Avrupalý turistler Ýstanbul'da mahzur kalmýþtý, çaresizdi ve bir gün önce yüz dolara kaldýðý otele ertesi gün dört yüz dolar ödemiþti! Turizme hizmet deðildir her halde bunun adý. Fýrsatçýlýktýr, soygundur ve ülkesine de ihanettir. Vatan hainliði budur iþte. Ülkesini rezil etmektir. Cebini doldurmak için hem yurttaþýný, hem de ülkesine gelen bir yabancýyý gaspetmektir bu. Bu resmen silahsýz bir soygundur. Ülkesine ihanet etmektir bu! Zihniyet ayný zihniyettir. Fýrsatý paraya çevirme zihniyeti! Fiyatlarý bir günde üçe, beþe katlamak... Ýnsanlarýn çaresizliðinden para kazanmaktýr... Soygunun ve fýrsatçýlýðýn olduðu zamanlar sadece doðal afetlerle sýnýrlý deðildir. Normal gün ve zamanlarda 60 TL olan Türkiye-Kýbrýs uçak fiyatlarý neden bayrama birkaç gün kala bir anda 400 TL oluyor? Uçuþ fiyatlarý bayramda neden bir anda dörde katlanýr? Üniversitelerimize kayýt zamanýnda neden yükselir? Üniversite tatil, açýlýþ ve kapanýþlarýnda fiyatlar neden roket gibi bir anda fýrlar? Nedir bunun adý? Güncelleme mi?! Biletimi daha önce ayýrtmadým diye fahiþ fiyata bilet almak zorunda mýyým? Öðrenci nasýlsa gelip kayýt yaptýracak, tatilde de memleketine dönecek sonra da okuluna yine geri dönecek, bunun için bilet fiyatlarý katlanmalý mý? Bu mudur? Deðilse nedir? Tekelci zihniyet mi yoksa? Aklýma gelen baþka bir fýrsatçýlýk: Ýki yaz önce ülkemizde sýcaktan tarlada ekili domatesler yanmýþtý. Domates fiatlarý bir anda üçe katlanmýþtý. Seradaki domatesleri sýcak yaktý onu kabul ettik ama; marketlerdeki doðranmýþ konserve domateslerin fiyatý da bir anda ne oldu da ikiye katlandý? Zihniyet ayný zihniyet. Anavatanda da bu, yavru vatanda da bu. Konserve domatese "fýrsat bu fýrsat" deyip zam yapan zihniyet de ayný. Van depreminde ölenler için "niye gazetelere vefat ilaný vermiyorlar" diyerek; baský ile ilan verdirterek gazetelerine haksýz kazanç saðlayan bazý Türkiye gazetelerinin köþe yazarlarýnýn zihniyeti de ayný. Fýrsat bu fýrsat diyerek içlerindeki kinleri kusan bazý Türkiye TV sunucularýnýn da zihniyeti ayný zihniyet... Konserveye, dürüme, uçak biletine, otel fiyatýna "fýrsat bu fýrsat" deyip fahiþ fiyat isteyen zihniyet ve gazetesine baský ile ilan isteyen gazeteciler hepsi ayný zihniyetin ürünüdür. Bunlar dünyanýn her ülkesinde ve ülkemizde de karþýmýza deðiþik kýlýklarda ve mesleklerde çýkarlar! TC ENERJÝ BAKANI YILDIZ GELÝYOR n KKTC EKONOMÝ VE ENERJÝ BAKANI ATUN ÝLE KKTC'NÝN TPAO'YA TAHSÝS ETTÝÐÝ RUHSATLARLA ÝLGÝLÝ ANLAÞMA ÝMZALANACAK... Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, bugün KKTC'ye geliyor. Yýldýz, Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun ile KKTC'nin, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýna (TPAO) tahsis ettiði ruhsatlarla ilgili bir anlaþma imzalayacaklarýný bildirdi. Yýldýz, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn son ABD seyahatinde Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile iki ülke arasýnda Kýta Sahanlýðý Sýnýrlandýrma Anlaþmasý imzalandýðýný hatýrlattý. Bu kapsamda bugün Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun ile KKTC'nin TPAO'ya tahsis ettiði ruhsatlarla ilgili bir anlaþma imzalayacaklarýný belirten Yýldýz, Mehmet Çakýcý: UBP mafyayý koruyup kolluyor Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda, Sosyal Güvenlik (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý'yla ilgili üçüncü konuþmayý yapan TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, uzun bir konuþmayla hem tasarýlarla ilgili görüþlerini ifade etti; hem de hükümete eleþtiriler yaptý. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, konuþmasýnýn baþýnda UBP ve CTP'nin konuþma sýrasýnýn geriye atýlmasý için iþbirliði yaptýðýný savunarak genel baþkanlarýn her zaman önce konuþmasý gerektiðini söyledi. Bu sýrada CTP Girne Milletvekili Ömer Kalyoncu ve bazý CTP'li milletvekilleriyle Çakýcý arasýnda sözlü tartýþma yaþandý. Oturumu yöneten Meclis Baþkan Vekili Mustafa Yektaoðlu, iç tüzüðün ilgili maddelerini okudu. Çakýcý da itirazýnýn bugüne kadarki uygulamanýn dýþýna çýkýlmasýna olduðunu söyledi. Sosyal Güvenlik (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý, Sosyal Sigortalar (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý ve Ýhtiyat Sandýðý (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý'ný birlikte algýlamak gerektiðini kaydeden Mehmet Çakýcý, hükümetin bütçe açýðýný kapatmak için birtakým yerlerden kaynak bulmasý gerektiðini; UBP'nin de "biz bütçe açýðýný kapatabilmek için bazý tedbirler alacaðýz" dediðini ifade etti. "UBP STATÜKONUN YARATICISI" TDP Genel Baþkaný Çakýcý, UBP'nin Türkiye'den bir ekonomik paket alýp teker teker uygulamaya baþladýðýný belirterek, eðer nüfus kontrol edilseydi çalýþanlarýn ve sendikacýlarýn genel grev ve eylem yerine bazý düzenlemeler yapacaðýný ama düzenin kurucusu, statükonun yaratýcýsý UBP'den bir þey beklemenin ölü gözünden yaþ beklemek olduðunu ileri sürdü. "VERGÝ ÞAMPÝYONU OLMASI GEREKENLER LÝSTEDE YOK" Çakýcý, vergi þampiyonu olmasý gereken çok zengin kiþilerin vergi listelerinde bile yer almadýðýný savundu ve "Buna kim engel oluyor?" diye sordu. Mehmet böylece TPAO olarak denizde bir çok alanda aldýklarý ruhsatlarýn yaný sýra KKTC topraklarýnda da bir adet arama ruhsatýna sahip olacaklarýný söyledi. Bu anlaþmayla TPAO'nun ada ve çevresinde, denizde ve karada daha aktif bir þekilde 3 boyutlu sismik arama ve sondaj yapabileceðini ifade eden Yýldýz, yarýn imzalanacak anlaþmanýn KKTC Meclisinde onaylandýktan sonra yürürlüðe gireceðini kaydetti. Yýldýz ayrýca TPAO'ya sismik gemi alýnmasýyla ilgili çalýþmalarý da baþlattýklarýný ifade ederek, þu ana kadar yabancý þirketlerin gemilerini kiralayarak sismik arama faaliyetlerinde bulunan TPAO'nun, satýn alacaðý bu gemiyle üç boyutlu sismik arama yapabileceðini belirtti. Çakýcý, hükümetin bunlarla ilgileneceðine "dulluk maaþlarýnýn nasýl kesileceðiyle, maaþlarýnýn nasýl budanacaðýyla, asgari maaþlýyla uðraþtýðýný" kaydetti. "MAFYA VE ÇETELER ÜLKENÝN KANINI EMÝYOR" "Mafya ve çetelerin ülkenin kanýný emdiðini" belirten Mehmet Çakýcý, UBP'nin de bunlarý koruyup kolladýðýný öne sürdü. Vergi adaletsizliðinden örnekler veren Çakýcý, düzenin devamý için çalýþanlarýn haklarýnýn budandýðýný, sigorta ve ihtiyat sandýðý yasalarýndaki deðiþikliklerle çalýþanýn cebine el atýldýðýný söyledi. Çakýcý, emek, hak, adalet, sosyal adalet kavgasýnýn sürdüðünü ifade etti. Çökmüþ bir ekonomik yapýnýn meclisi olarak halkýn karþýsýnda durduklarýný söyleyen Mehmet Çakýcý, ülkede mafya olaylarýndan örnekler vererek hükümeti eleþtirdi. Birleþik faiz yasasýyla binlerce insanýn kanýnýn emildiðini, tefecilere teslim edildiðini söyleyen TDP Genel Baþkaný Çakýcý, UBP'yi çetelerin arkasýnda olmakla suçladý. HALA SULTAN TEKKESÝNE GEZÝ Gazimaðusa Belediyesi'nin 65 yaþ ve üzeri halka özel hizmetler sunan kinci Bahar Yaþam Kulübü, Güney Kýbrýs'taki Hala Sultan Tekkesi'ne 3 Kasým'da gezi düzenleyecek. Gazimaðusa Belediyesinden verilen bilgiye göre, Kulübün düzenleyeceði geziye 600'ün üzerinde üyenin katýlmasý bekleniyor. Etkinlik Larnaka gezisi de içeriyor. Ýkinci Bahar Yaþam Kulübüne üyelik ücretsiz olup, 65 yaþ ve üzerindeki Gazimaðusalýlar'a evde bakým ve saðlýk hizmeti sunuyor. Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp konuyla ilgili yaptýðý açýklamada Kulüp'ün üyelerine ikinci baharýný gerçek anlamda yaþatmayý görev bildiðini ve bu anlamda halkýn güvenini kazandýðýný belirtti. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ BOÞA AKAN SULAR... Telefonla gazetemizi arayan Bülent Üster isimli vatandaþýmýz Lefkoþa surlariçinde bulunan Haþmet Gürkan'a ait büstün bulunduðu yerde boþa akan bir su bulunduðundan þikayetçi oldu. Yaptýðý tüm uyarýlara raðmen belediyenin gerekeni yapmadýðýný söyleyen Bülent Üster, Kýbrýs Cumhuriyeti'nden yardým istedi. "Ben bir vatandaþým... Lefkoþa surlariçinde yaþýyorum. Bulunduðum yeri de elimden geldiðince tamir etmeye, güzelleþtirmeye çalýþýrým. Sadece evimi ve çevresini deðil, geçtiðim yerlere de dikkat ederim. Tam bir haftadýr eski Sedirhan Restorant'ýn karþýsýnda bulunan Haþmet Gürkan'a ait büstün olduðu yerden su fýþkýrmakta. Telefonla durumu belediyeye bildirdim. Belediye görevlilerinin gelip gelmediðini gözümle görmedim. Birkaç gün bekledim, su akmaya devam ediyor. Boþu boþuna akan bir su... Yaklaþýk 3-4 inç... Tekrar aradým. Telefonu alan beye durumu aktardým. Bu suyun boþa akmasýnýn günah olduðunu söyledim. Gelip bakacaklarýný söyledi. Ben de ertesi gün yine kendisini arayacaðýmý söyledim. Suyun akmasý üzerine üçüncü kez tekrar belediyeyi aradým. Aldýðým cevap þaþýrtýcýydý. Bu su belediyeye ait deðil... Ýþte bu yanlýþ. Lefkoþa Belediyesi sýnýrlarý içrisinde olan sular belediyeye aittir. Kuyu sularý da, þebeke sularý da... Ben bu konuyu Cemal Baþkan'a iletmelerini de hassaten rica etmiþtim. Ýletmiþ olmalýlar ki, suyun kendilerine ait olmadýðýný söylediler... Cemal Baþkan nasýl olur da böyle bir hataya düþer anlamadým. Buradan son defa çaðrý yapýyorum. Bu su belediyeye ait deðilse, Su Dairesi'ne ait deðilse demek ki güneyde yaþayanlara aittir. Afrika vasýtasýyla onlara da çaðrýda bulunuyorum. Sularýna sahip çýksýnlar. Kýbrýs insaný susuzluk çekiyor çünkü... Bari günlerdir boþ yere akan suyu durdurabilirler..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR RAHAT OL TC SENÝ KAYDEDÝYOR Bizim Mandra Siyah yelekli polislerin, "yüksek yerlerden" aldýklarý emirle Afrika gazetesine ani bir baskýn yapýp, Erdoðan'ýn emriyle yasaklanan pankarta el koymalarý, mandra halký arasýnda büyük öfke ve nefret yaratýr. Vatandaþlar, Afrika gazetesinin bu operasyonla tuvaletlerine varýncaya kadar aranmasýný ise tam bir faþist gösteri olarak nitelerler. Operasyonu baþtan sona izleyen sokaktaki adam, "Bu polis devletinde baþýmýza her an her türlü felâket gelebilir" diye imalý imalý söylenir.

8 8 2 Kasým 2011 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ Sendikal Plâtform ve miting Pazartesi yapýlan sözde genel grev ve miting geniþ halk kesimlerinde hayal kýrýklýðý yanýnda yýlgýnlýk da yaratmýþtýr. En önemlisi de bundan sonra yapýlacak eylemlere katýlýmýn da düþmesine neden olacaktýr. Annan Plâný'ndan hemen önce kurulan Bu Memleket Bizim Plâtformu'ndaki (BMBP) hastalýklar aynen Sendikal Plâtforma (SP) da taþýnmýþtýr. BMBP'nda saatlarce süren ancak bir arpa boyu yol alýnmayan tartýþmalarýn benzerleri þimdi SP'da yaþanmaktadýr. Bana göre küçücük detaylarda boðulunmakta ve aðaçlara bakmaktan orman görülmemektedir. BMBP'nda kim önde olacak tartýþmalarýnda yaþanan tecrübelerden sonra, SP'da kimsenin ön almamasý için uðraþ verilmektedir. Böyle olunca hareket lidersiz kalmakta ve kitleleri çoþturacak bir liderden yoksun olarak meydanlara inilmektedir. Bundan dolayýdýr ki Pazartesi günkü mitingte bayan konuþmacý konuþurken birçok kiþi miting alanýný terketmeye baþlamýþtý. Yine bundan dolayýdýr ki dün yayýnlanan bazý gazetelerin köþe yazarlarý "Mitingte çoþku yoktu. Ruh yoktu" gibi yazýlar yazdýlar. Lider ve hedef birlikteliði olmayan topluluklar, ne kadar organize edilirlerse edilsinler asla gereken sesi çýkaramazlar, kimseyi de ürkütemezler. Annan Plâný döneminde hedef birlikteliði vardý. Hedef Annan Plâný'nýn kabulü ve referandum hakkýnýn alýnmasý idi. Kitleleri çoþturacak liderler de vardý. Gerek BMBP içerisinde yer alan CTP'ne yakýnlýklarý bulunan sendikalar, gerekse de CTP, o zaman BDH lideri olan Mustafa Akýncý'nýn miting meydanlarýnda konuþturulmamasý için türlü ayak oyunlarýna baþ vuruyorlardý. Ancak yine de Akýncý'nýn konuþtuðu mitinglerde, miting alanýnýn terkedilmesi bir yana, acaba Akýncý þimdi ne diyecek diye topluluk kulak kesiliyor ve Akýncý konuþtukça çoþku doruða týrmanýyordu. Üstelik Akýncý doðru adrese sesleniyor ve "Kýbrýs hakkýnda alýnacak karar, Çankaya tepesinde deðil, Ýnönü Meydaný'nda alýnacak" diye dünyaya Kýbrýs Türkünün sesini böyle duyuruyordu. Ayni Akýncý ayni süreç içerisinde ta Ýspanya Mayorka'da Erdoðan'a one minut çekiyordu. Pazartesi yapýlan miting öncesinde ise, hiçbir örgüt yetkilisinin konuþma yapamayacaðý, bazý sendikalarca mýzýr sayýlan pankart ve bayraklarýn açýlamayacaðý kararý alýnýyordu. Böyle kararlar alýnýnca da yapýlan miting ruhsuz oluyordu. Bir sendikacý çýkar ve benim üyelerim arasýnda TC kökenliler de, diðeri ise üyelerim arasýnda saðcý da var deyip baþlamadan mitingin önüne takoz koyarlarsa yaptýklarý mitingin de elbette ruhu olamaz. Altýnda imzasý olduktan sonra býrak isteyen istediði pankartý taþýsýn. Doðru adres emri veren TC Elçiliði olmasýna raðmen sen emri alanlarýn meclisine dönük miting yaparsan o mitingin býrak ruhunu hiçbirþeyi olmaz. Ýþin ironi yaný, Kýbrýs Türklerinden önce yok olacak olan sendikalarýn bunun farkýna varmamalarý. Yüksek Adliye Kurulu'nun atamalarý Yargýçlar yemin ederek göreve baþladý Yüksek Adliye Kurulu'nun Kaza Mahkemesi Baþkanlýðý'na atadýðý Bahar Saner ile Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýçlýðý'na atadýðý Nüvit Gazi Hacý dün yemin ederek resmen göreve baþladý. Nevvar Nolan baþkanlýðýndaki Yüksek Adliye Kurulu huzurunda gerçekleþtirilen yemin töreni, saat 09.00'da Yüksek Adliye Kurulu toplantý odasýnda yer aldý. BAHAR SANER Kaza Mahkemesi Baþkanlýðý'na atanan Bahar Saner, 1969 Limasol doðumlu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1993'de avukatlýk kaydýný yaptýrdý, 1999'da Kaza Mahkemesi Yargýçlýðý'na atandý. 2007'den beri de Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýçlýðý görevi yapan Saner, evli ve iki çocuk annesi. NÜVÝT GAZÝ HACI Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýçlýðý'na atanan Nüvit Gazi Hacý ise 1977 Lefkoþa doðumlu. Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmasýnýn ardýndan 1999'ta avukatlýk kaydýný yaptý. Evli ve bir çocuk annesi Hacý, 2006'da yargýç olarak atandý ve ardýndan Girne, Gazimaðusa kaza mahkemeleri ile Gazimaðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görev yaptý. Kalem Yalçýn Okut CÝNAYETÝ GÖRDÜM 'Cinayeti Gördüm' 60'lý yýllarda M. Antonioni'nin yönettiði ünlü bir filminin adýdýr. Afrika gazetesine çelik yelekli polislerin yaptýðý baskýn ve Türkiye'de gazeteci, yazar, akademisyen vb aydýnlarýn "özel yetkili" savcýlar ve mahkemeler tarafýndan durmaksýzýn yakalanarak kodese atýlmalarý bana Cinayeti Gördüm filmini anýmsattý. 'Özel Yetkili' savcý ve mahkeme ne demek?.. Hukukta buna yer var mý?.. Hukukçu deðilim ama, bütün bu uygulamalarýn hukuk dýþý uygulamalar olduðunu görebilmek için hukuk uzmaný olmaya da gerek yok. Öncekiler yetmemiþ gibi, Siyaset Bilimci Prof. Büþra Ersanlý'yý ve yýllarýn yayýncýsý Zarakolu'nu uyduruk gerekçelerle kodese týkmak aslýnda kendi topuðuna kurþun sýkmaktan baþka bir þey deðildir. Bu kadar pervasýzlýk, bu kadar cüret olamaz Buna ancak: 'Cahilliðin Cüreti' (cehlin cüreti) denebilir. Gösterime girdiði günlerde çok ilgi uyandýran Cinayeti Gördüm, gerçeklik ile sanal gerçekliði ele alýyordu. Senaryosundan kurgu ve çekimlerine kadar Antonioni'nin ustalýðýna ustalýk katan bir film olma yanýnda, dönemin David Hemmings, Venessa Redgrave, Sarah Miles, Jane Birkin gibi önemli sanatçýlarýn rol almasýyla da ilgi uyandýrmýþtý. Bir profesyonel fotoðrafçýnýn bir parkta iki sevgiliyi görüntülerken tesadüfen çitler arasýnda bir cesedi de çekmesi ve cinayetin peþine düþmesi ekseninde geliþen Cinayeti Gördüm filmi, izleyiciyi gerçekliði algýlama, ya da gerçekliði nasýl algýlamalý sorusuyla baþ baþa býrakýyordu. Gerçekten de Türkiye'de de, 'Dandik KKTC'de de siyasi cinayetler iþleniyor. Ve gerçeklik bir sürü manipülasyonla sanal gerçekliðe dönüþtürülüyor. Oysa gerçeklik çim-çið somut olarak ortada. Türkiye'de de burada da sanal bir demokrasi oyunu oynanýyor. Mitingin önünü kesen yüzlerce polis gerçek, kurulan barikatlar gerçek, Afrika'yý basan çelik yelekli polisler gerçek, çalýþanlarýn ekmek ve rýzklarýnýn budandýðý gerçek, zamlar gerçek, dövizin baþýný alýp gittiði ve alým gücünün her geçen düþtüðü gerçek Gerçek olmayan ise sadece "demokrasi"!... Ondan sonra da, Antonioni'nin Cinayeti Gördüm filminde anlattýðý gibi, sanal demokrasiyi gerçek demokrasi diye algýlamamýz isteniyor. Buna çocuklar bile güler. O filmin sonunda Antonioni, filmin kahramaný fotoðrafçýya parkta tenis oynayan iki pandomimcinin oyununu seyrettirir. Oysa oyunda top yoktur. Pandomimciler top varmýþ gibi oynarlar. Topun sadece yere vurup sýçradýkça sesi duyulur. Fotoðrafçý ve seyirciler de olmayan topu sadece sesine kulak vererek gözleriyle takip ederler. Çünkü artýk, o fotoðrafçý fotoðrafladýðý cesedi bulmak için tekrar parka gittiðinde ceset yerinde yoktu Stüdyosundaki, büyütüp büyütüp cesedi iyice görünür hale getirdiði kocaman fotoðraflarý da çalýnmýþtý Týpký bizim hayatlarýmýzýn çalýndýðý gibi Dün sendikalarýn yaptýðý eylem Ankara'daki aðalara bir uyarý olur mu bilemem ama, Kýbrýslýtürkler olarak daha radikal eylemler koymak zorunda olduðumuz gün gibi aþikardýr

9 2 Kasým 2011 Çarþamba Tünel ALINTI KCK TUTUKLAMA- LARINA KARÞI CAN HAVLÝYLE HAYKIRMALIYIZ KCK tutuklamalarýnda sýranýn Prof. Büþra Ersanlý'ya dayanmýþ olmasý, AKP hükümetinin muhalif sözü kökünden kurutup siyaset alanýný bombardýmana tutma gayretinin zirve noktasý. Büþra Ersanlý, BDP Anayasa Komisyonu'ndaydý ve 10 Ekim'de AKP heyetiyle görüþmüþtü. Ersanlý, 'aklýselim sahibi' tanýmlamasýna fevkalade yakýþan bir sosyal bilimcidir. Onu bir savaþ taktikçisi olarak yutturmaya çalýþanlarý tarihe havale etmek yetmez. KCK tutuklamalarýna karþý can havliyle haykýrmak zorundayýz. Yoksa eli kulaðýnda, ölüm kazanacak. KCK tutuklamalarý, AKP hükümetinin BDP'yi muhatap kabul etmediðini, yegâne muhatap olarak PKK gerillalarýný gördüðünü kanýtlamaktadýr. Karþýsýnda duran kimsenin dokunulmaz olmadýðý hissini sabitlemek AKP'nin þu anki savaþ taktiði. YILDIRIM TÜRKER (Radikal) DÝPNOT Devletin açýkladýðý resmi rakamlara göre Van depreminde 601 kiþi hayatýný kaybetti. MA SEN DAHA ORAÞDASIN BE BAY? ARÞÝV TARÝH 29 EYLÜL 2010 Sarayda aðýrlanan, Arýnç la gezip tozan ve Çangar tarafýndan cezaevinde ziyaret edilen Ýsmet Felek in çetesi oldukça maharetli çýktý. Felek in sað kolu olarak bilinen Özcan Hangün geçtiðimiz Aralýk ayýnda iki arkadaþýyla birlikte Ýsmail Barbaros Arslan ý 11 býçak darbesi ile býçakladý... Ama hala serbest... Gözden kaçmayanlar... "BARRA"YI "BARRA"CIYA SORUN Annan mitinglerinin bir numaralý sloganlarýndan biri de "Denktaþ'a barra" idi ve bunun mucidi de Ferdi Sabit Soyer'di. Meydanlarý gür sesiyle bangýr bangýr titrettiðini unutmadýk daha. Bir "Barra" çekiþi vardý ki, daðlar "Ferdi" çaðýrýrdý, "Sabit" çaðýrýrdý. O zamanlar "devlet büyüklerine hakaret" sayýlmayan "barra", nasýl oluyor da TC yetkililerine söylendiðinde "hakaret" sayýlýyor! Polis de, mahkemeler de, "barra"nýn ne olduðunu bilmiyorsa, Ferdi beye sorsun. "Barra" ne demektir Ferdi bey? "Güle güle, yolun açýk olsun, öptüm" deðil mi?söyle onlara ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "BRT 48 yýldýr Kýbrýs Türkü'nün özgürlük ve mutluluðu için mücadele veriyor." Özer KANLI (BRT Genel Müdürü) VÝRGÜL... YALAN DA OLSA HOÞUMUZA GÝDÝYOR BE HRÝSTOFYAS Gazetelerimiz "anlaþtýlar" diye manþet atýyor. Talat, Eroðlu'nun ruhundan da bedeninden de umudu kesmiþ, döktürüyor. Hristofyas ise, "Türk tarafýnýn vermeye çalýþtýðý mesajlar, çözüme çok yakýn olduðumuz þeklindedir. Bu ne yazýk ki propagandadýr" diyor. Bilirig be yoldaþ, ikide birde bunu söyleyip durma.. Sen daha annamadýn galiba Türklerin ne kadar romantik olduðunu. Yalan da olsa "çözüm olacaðýný" söylemek hoþlarýna gidiyor, çünkü Kýbrýs Türkü de yalan da olsa "çözüm olacaðýný" duymak istiyor "AKEL'in Annan Planý'na 'hayýr' demesi partinin tarihinde kara bir leke teþkil ediyor." Mehmet Ali TALAT (Ýkinci KKTC Cumhurbaþkaný) Coðrafyamýzda yýllardýr Kürt sorununu barýþçýl ve onurlu bir biçimde çözümünü isteyen herkes, baský yaþamaya devam ediyor. Baský türleri, zaman zaman deðiþiyor. 90'larda devletin seçtiði yöntem can almaktý... Yüzlerce, binlerce insan bu þekilde katledildiler. Bazýlarýnýn cenazelerine ulaþýldý. Bazýlarý ise hâlâ "kayýp" olarak anýlmakta... Son dönemde ise, aslýnda Türkleþtirme politikasýna son derece benzeyen bir "AKP'leþtirme" politikasý uygulanýyor. Kürt sorununa, 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... AKP'nin dayattýðý ve militarizmden miras aldýðý 'çözümsüzlük politikasýný' kabul etmeyen herkes suçlu ilan ediliyor. KCK operasyonlarý adý altýnda sürdürülen polis operasyonlarý ile yýllardýr birlikte mücadele ettiðimiz arkadaþlarýmýz gözaltýna alýnýyorlar, medyada teþhir ediliyorlar ve tutuklanýyorlar. Sýrasýnýn hangi gün, hangimize geleceði hiç bile deðil... Bizler, yýllardýr sadece düþüncelerimiz nedeniyle defalarca akla gelmeyecek baskýlar yaþadýk. Memleketimden manzaralar "Ragýp Zarakolu ve Profesör Büþra Ersanlý KCK'liyse biz de KCK'liyiz" KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu Ýþte bir örnek; Ragýp Zarakolu! Ragýp, eþi Ayþe gibi bütün ömrünü insan haklarý ve demokrasi mücadelesine adamýþ bir arkadaþýmýz. Bu yolda yaþamadýðý hiçbir baský yöntemi kalmadý. Tüm bu baskýlara karþýn Ragýp vazgeçmedi, hâlâ mücadelesine devam ediyor. Bu yazýnýn yazýldýðý saatlerde bir KCK þüphelisi olarak tutulduðu Emniyet Müdürlüðü'nden, Beþiktaþ Özel Yetkili Aðýr Ceza Mahkemesi'ne çýkarýlmak üzere. O kadar çok arkadaþýmýz var ki içeride ve ne yazýk ki toplumun büyük çoðunluðu sessiz kalmaya devam ediyor. Bizler, 20 yýl önce bugün Ergenekon davasý kapsamýnda tartýþýlan birçok gerçeði ve daha fazlasýný dile getirmiþtik. Hayatlarýmýz pahasýna açýklamalar yapmýþ. raporlar açýklamýþtýk. Ancak, toplum bizi duymadý ya da duymak istemedi. Yýllarca geç kalýndý. Biz artýk "yeter" diyoruz. Haksýzlýk ve hukuksuzluða bir an önce 'dur' demek istiyoruz. Ýnsan Haklarý Savunucusu arkadaþlarýmýz Muharrem Erbey, Vetha Aydýn, Ragýp Zarakolu, Profesör Büþra Ersanlý, Osman Baydemir ve diðer yüzlercesi, KCK'liyse biz de KCK'liyiz diyoruz. Bu nedenle bir grup arkadaþ biraraya geldik ve bir metin kaleme aldýk. BU BÝR ÇAÐRIDIR Þu anda 600'den fazla insan KCK'ye üye olmak iddiasýyla, tutuklanýp cezaevlerine konulmuþ durumda. Ýçlerinde çok sayýda mücadele arkadaþýmýz var... Yýllardýr insan haklarý ve demokrasi mücadelesinde yan yana durduðumuz arkadaþlarýmýza yönelik bu haksýzlýk ve hukuksuzluðu kabul edemiyoruz. KCK davalarý, Kürt sorununa yönelik "silahsýz çözüm" taleplerine vurulan bir darbedir. Bizler, artýk sessiz kalmak istemiyoruz! Ve diyoruz ki; eðer arkadaþlarýmýz KCK'liyse biz de KCK'liyiz. Bu hukuksuzluðun vakit geçirmeden son bulmasýný talep ediyoruz. Siz de bizimle ayný kaygýlarý paylaþýyorsanýz lütfen bu metne imza verin. Ýmzalarýnýzý: veya mail adresine gönderebilirsiniz. (Eren KESKÝN/Özgür Gündem)

10 10 2 Kasým 2011 Çarþamba GÜNEYDEN... DÝPKARPAZ'DA TÝYATRO Athineu (Kiracýköy) Amatör Tiyatrosu hayýrseverler grubunun, 2 Kasým'da (bugün) Dipkarpaz'ý ziyaret ederek burada oyun sahneleyeceði belirtildi. Haravgi gazetesi grubun akþamüzeri 16.00'da "Patentsiz Hellimler" oyununu oynayacaðýný aktardý. Kiracýköy (Athineu) sakinlerinin, Apostolos Andreas Manatsýsýnda ibadet etmek üzere grupla birlikte olacaðýný kaydeden gazete, gruba Kiracýköy Belediye Baþkaný Spiros Papuis'in de eþlik edeceðini belirtti. HASTANEDEKÝ NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE ÝHTÝYAÇLAR SAPTANDI Baþbakan Ýrsen Küçük'ün eþi Gülün Küçük ve UBP Kadýn Kollarý'ndan bir heyet Lefkoþa Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nin henüz hizmet vermeyen Nükleer Týp Bölümü'nü ziyaret ederek ihtiyaç tespitinde bulundu. Ziyarette Hastane Baþhekimi Rýfat Siber ve bölüm çalýþanlarý de hazýr bulundu. Ziyarette konuþan Gülin Küçük, nükleer týp bölümünün bazý hastalýklarýn taný ve teþhisinde önemli rol oynadýðýný söyledi. Kanser hastalarý için bu bölümün önemli olduðunu ifade eden Gülin Küçük, Kuzey RUM GENETÝK ENSTÝTÜSÜNDEN AÇIKLAMA Rum Genetik Enstitüsü, yaptýðý açýklamada, kimlik tespitine yönelik olarak kayýp kemiði kabul etmeyi sürdüreceklerini belirtti. Politis gazetesi ve diðer gazeteler, Genetik Enstitüsü'nün bu açýklamayý Rum basýnýnda geçen hafta çýkan "Enstitü'nün kayýp kemiklerini teslim almayý kabul etmemesine baðlý olarak kayýplarla ilgili araþtýrmalarda sorunlar yaþandýðý" þeklindeki haber dolayýsýyla yaptýðý yazdýlar. Habere göre Genetik Enstitüsü açýklamasýnda ayrýca þimdiye kadar programýn baþlamasýndan (kayýp kemiklerinin tespit edilmesinden) bugüne kadar hiçbir zaman kemiklerin teslim alýnmasýnýn ret edilmediðini belirterek bu haberi "dayanaksýz" olarak nitelendirdi. Enstitü ayrýca, kimlik tespitine yönelik olarak son kayýp kemiði teslim almalarýndan bu yana aylarýn geçtiðine de dikkati çekti. Gazete gecikmenin, sadece kayýp kemiklerinin bulunmasý çalýþmalarýndan deðil, Genetik Enstitüsü'nün, kimlik tespitleri programýnýn devam etmesi için BM ile olan sözleþmenin yenilenmesinde yaþanan sorunlardan da kaynaklandýðýný yazdý. Gazete, Enstitü'nün yaptýðý açýklamada ayrýca, kimlik tespiti programýnýn yurt dýþýna taþýnmasý fikrine de karþý olduðunu belirttiðini yazdý. Aldýðý bilgilere dayanarak gazete, BM'nin; Enstitü ile aralarýnda olan sözleþmenin yenilenmesine iliþkin öneri konusunda Genetik Enstitüsü'nün yanýtýný beklediðini de belirtti. Kýbrýs'ta kanser hastalarýnýn her geçen gün arttýðýna da dikkat çekti. Küçük, kanser hastalýðýnýn uzun bir tedavi süreci olduðunu kaydederek Nükleer Týp Bölümü'nün ihtiyaçlarýný tespit etmek ve bu yönde giriþimde bulunmak istediklerini söyledi. Gülin Küçük, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði ile sürekli irtibat ve iþ birliði içinde olduklarýný da dile getirerek, derneði çalýþmalarýndan dolayý tebrik etti. Gülin Küçük, dünkü ziyaretlerinde hastanenin televizyon, su sebili gibi bazý ÇOCUK ESÝRGEME KURUMU'NA DESTEK Kýbrýs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu'nun "Mutlu Çocuklar Mutlu Yarýnlar" sloganýyla baþlattýðý kampanyaya, Kuzey Kýbrýs Turkcell de destek verdi. Turkcell'den yapýlan açýklamaya göre, 1 Kasým itibarýyla 3757'ye boþ sms atan faturalý aboneler Çocuk Esirgeme Kurumu'nun kampanyasýna 5 TL katký yapmýþ olacak. Kuzey Kýbrýs Turkcell, söz konusu baðýþ sms servisinden elde edilecek tüm geliri, hizmet için hiçbir ücret talep etmeden, Kýbrýs Türk Çocuk ihtiyaçlarýný karþýladýklarýný da söyledi. SÝBER Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Baþhekimi Rýfat Siber de, hastanenin tüm halka ait olduðunu söyleyerek kendilerinin hekim olarak ellerinden geleni yaptýklarýný, Saðlýk Bakanlýðý'nýn da gerekli çalýþmayý yürüttüðünü dile getirdi. Hastaneye dýþtan yapýlan desteklerin çok önemli ve deðerli olduðunu ifade eden Siber, bunun toplumun devleti ve hastanesiyle kaynaþmasý olayý olduðunu söyledi. Esirgeme Kurumu'na verecek. "Mutlu Çocuklar Mutlu Yarýnlar" kampanyasýna yönelik Kýbrýs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Asbaþkaný Tanju Örek, Genel Sekreter Özge Yücesoy ve Dernek Saymaný Sabahattin Sancak, Kuzey Kýbrýs Turkcell'i ziyaret etti. Ziyaret sonucunda, 3757 kýsa mesaj numarasýnýn kampanya için verilmesi kararlaþtýrýldý. ÝTFAÝYE MEMURLARI YEMÝN ETTÝ- Polis Okulu'nda eðitimlerini tamamlayan 13. Dönem Ýtfaiye Memurlarý dün yemin ederek görevlerine baþladý. Yeniceköy'deki Polis Okulu'nda düzenlenen yemin törenine, Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Mehmet Daysal, Yardýmcýsý Tuðgeneral Mehmet Soðancý, Polis Genel Müdürü Günay Özan ile polis teþkilatýnýn üst rütbeli müdür ve yöneticileri, mezun olan öðrencilerin aileleri katýldý. Ýstiklâl Marþýnýn okunmasýyla baþlayan tören, itfaiye memurlarýnýn yemin etmesi ile devam etti. Dönem Birincisi Ali Can ve Polis Okulu Müdürü Vekili Baþmüfettiþ Bekir Abatay'ýn konuþmalarýnýn ardýndan, Yaþ Kütüðüne plaket çakýldý. Dereceye giren öðrencilere diploma ve ödüllerinin takdiminden sonra, Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Mehmet Daysal'ýn konuþmasýyla tören son buldu. HASTANE DIÞINDA YILDA KALP VAKASI GÖRÜLÜYOR Güney Kýbrýs'ta, hastanelerin dýþýnda yýlda yaklaþýk 600 ile 700 kalp durmasý vakasýnýn görüldüðü haber verildi. Simerini gazetesi, Kardiyoloji Derneði'nin verilerine göre bu kiþinin hayatta kalma oranýnýn yüzde 5 ile 8 arasýnda seyrettiðini yazdý. Haberde, Güney Kýbrýs'ta kalp krizine dikkat çekmek ve konuyla ilgili bilgi vermek amacýyla bu hafta bir dizi etkinliðin yapýlacaðý da belirtildi. CEZAEVÝNDE 65 KÝÞÝ AÇLIK GREVÝ YAPIYOR Rum Merkezi Cezaevinde 10'uncu bölümdeki 66 tutukludan 65'inin, uzun süreli tutukluluklarýný protesto amacýyla açlýk grevi yaptýðý haber verildi. Haravgi gazetesine göre Rum Polis Genel Müdürü Mihalis Papageorgiu, gözaltý ve sýnýr dýþý edilme emriyle tutuklu bulunan 65 kiþinin, çok uzun süredir tutuklu olmalarýný protesto amacýyla yemeði reddederek sadece su aldýðýný ve sigara içtiðini belirtti. Haberde açlýk grevinin ne kadardýr sürdüðü belirtilmedi. ÝÞSÝZLÝK ORANI EYLÜL AYINDA YAKLAÞIK YÜZDE 8 Güney Kýbrýs'ta iþsizlik oranýnda yeni bir yükseliþin olduðu, Eylül ayýnda iþsizlik oranýnýn aktif nüfusun yaklaþýk yüzde 8'i olduðu haber verildi. Politis gazetesi "Ýþsizlik Neredeyse Yüzde 8... Eurostat Da Mari'nin Ardýndan Kitlesel Ýþten Çýkarmalar Yýðýný Olacaðýný Görüyor" baþlýklarýyla verdiði haberinde, Eurostat'ýn yayýmladýðý verilere göre 2011 Eylül ayýnda iþsizlik oranýnýn, aktif nüfusun yüzde 7,8'i kadar olduðunu aktardý Temmuz ayýnda aktif nüfusun iþsizlik oranýnýn yüzde 7,5 olduðunu kaydeden gazete, 2010 Eylül ayýnda ise bu oranýnýn yüzde 6 olduðunu aktardý Eylül ayýndaki artýþýn, yýllýk bazda AB içerisinde en büyük üçüncü artýþ olduðuna dikkat çeken gazete, Mari'deki deniz üssünde meydana gelen patlamanýn iþsizlik oranýna olumsuz etki yaptýðýndan bahsetti. RMMO ESKÝ KOMUTANI HAYATINI KAYBETTÝ Rum Milli Muhafýz Ordusu (RMMO) eski Komutaný Dimitrios Dimu'nun dün hayatýný kaybettiði bildirildi. Alithia gazetesi, yýllarýnda RMMO komutanlýðý yapan Dimu'nun kanser tedavisi gördüðü Atina'da son nefesini verdiðini yazdý. LÝBYA SAÐLIK BAKANININ KKTC TEMASLARI RUM BASININDA Libya Ulusal Geçiþ Konseyi Saðlýk Bakaný Abdal Rahman'ýn KKTC'yi ziyaret ederek Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Týp Fakültesi'yle protokol imzalamasý Rum basýnýnda da yanký buldu. Simerini gazetesi, "Libya Sahte Devleti Tanýdý" baþlýðýyla verdiði haberinde, NTV'nin "Libya'nýn KKTC'yi fiilen tanýdýðýna" iliþkin haberine atýfta bulunarak, Rahman'ýn KKTC'deki temaslarýna deðindi. Fileleftheors gazetesi haberi "Libya Bakaný Ýþgal Bölgelerinde... Saðlýk Konularýnda Anlaþma Ýmzaladý" baþlýðýyla verirken; Haravgi de "Ýþgal Bölgelerinde Libya'nýn 'Anlaþmasý' " baþlýðýný kullandý.

11 2 Kasým 2011 Çarþamba 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. MARÝ'DEKÝ DENÝZ ÜSSÜNE KOMUTAN OLARAK ATANAN PÝTSÝAKKOS ÝSTÝFASINI VERDÝ Mari'deki Evangelos Florakis Deniz Üssü'nde 11 Temmuz'da meydana gelen patlamayla hayatýný kaybeden üssün komutaný Andreas Ioannidis yerine atanan Yorgos Pitsiakkos, baþka bir yere nakil kararý üzerine istifasýný sundu. Fileleftheros gazetesi "Deniz Üssünün Komutaný Ýstifasýný Sundu... Deniz Üssünde Yeni Maceralar" baþlýklarýyla verdiði haberde, Pitsiakkos'un patlamanýn olduðu ilk günlerden itibaren çok sýký bir þekilde çalýþtýðýný, üssün desteklenmesi için çaba sarf ettiðini belirtti. RMMO komutanlýðýnýn Pitsiakkos'un yaptýklarýný takdir etmek yerine onu baþka bir göreve nakletme kararý aldýðýný aktaran gazete, bu karar üzerine Pitsiakkos'un istifasýný sunduðunu yazdý. RMMO yetkililerinin, mühendis Pitsiakkos'un yerine uzman birisinin atanmasýnýn daha iyi olacaðý deðerlendirmesinde bulunduðu belirtildi. 49 yýllýk avukat Turgut Kazan'ýn savunmasý bile "terör suçu" sayýldý 'Bunu ne 12 Mart, ne 12 Eylül düþündü' Meslekten men istemi ve 3 yýl hapis ile yargýlanmasýna baþlanacak olan 49 yýllýk avukat Turgut Kazan ''Beni deðil savunma mesleðini yargýlýyorlar. Ýlk kez savunma terör sayýldý" dedi. SAVUNMA TERÖR SUÇU SAYILDI Turgut Kazan, savunmasýný üstlendiði eski Erzincan Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýlhan Cihaner'in lehinde yazýlan bir mektup hakkýnda savcýlýðýn iþlem yapmamasýný eleþtirmesi nedeniyle "3 yýl hapis ve meslekten men" cezasý istemiyle yargýlanacak. Dört dönem Ýstanbul Barosu Baþkanlýðý da yapan, 49 yýllýk avukat Turgut Kazan, Erzurum Aðýr Ceza Mahkemesi'nde bu kez avukat kürsüsünde deðil, "sanýk" kürsüsünde mahkemeye çýkacak. Kazan'ýn "yargýlanmasýna" dayanak gösterilen olay ise savunmasýnýn "terör suçu" sayýlmasý. "ÝHLALLERE SESSÝZ KALACAK AVUKAT ÝSTÝYORLAR" Cemaatlere yönelik soruþturmalarýn ardýndan tutuklanan eski Erzincan Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýlhan Cihaner'e Buca Cezaevi'nden bir tutuklu mektup gönderdi. Mektupta, Risale-i Nur Dershanesi toplantýlarýna katýldýðý bir gün, Savcý Osman Þanal, bazý emniyet yetkilileri, iki profesör ve Erzurum'da cemaat liderliði yapan 3-4 kiþinin toplantý yaptýðýný anlatýp, toplantýya katýlanlarýn "Cihaner'in iþi bitti" dediðini ileri sürdü. Turgut Kazan da mektubu mahkemeye sunarak iddialarla ilgili araþtýrma yapýlmasýný istedi. Hiçbir araþtýrma yapýlmamasý üzerine duruþma sýrasýnda Kazan, bu tutumu eleþtirdi. Kazan'ýn bu eleþtirisi "terör eylemi" sayýldý. Ýlk duruþma öncesi konuþan Kazan, AÝHM kararlarýný hiçe sayan bu anlayýþýn savunma mesleðine açýk bir saldýrý olduðunu belirtti. Avukat Turgut Kazan, "Ýlk kez savunma görevi terör sayýlýyor. Artýk her þey bitmiþtir. Hukuk devleti deðerlerinde aslolan silahlarýn eþitliði ilkesidir. Ben savcýyý eleþtirirken savcý benim aleyhime dava açýyor ve meslekten yasaklanmam gerekiyor. Bunu ne 12 Mart, ne 12 Eylül düþündü. Bütün avukatlara boyun eðdirmek istiyorlar, ihlallere sessiz kalan avukat istiyorlar. Korku salýp, ihlallere seyirci kalmamýzý saðlamak için açýlmýþ bir davadýr" diye konuþtu. (anf) ÖZEL ORTAÖÐRETÝM OKULLARINDA YAKLAÞIK 11 BÝN ÖÐRENCÝ Güney Kýbrýs'ta özel ortaöðretim okullarýný tercih eden öðrencilerin sayýsýnýn yaklaþýk 11 bin olduðu haber verildi. Fileleftheros gazetesi Rum Eðitim Bakanlýðýnýn yayýmladýðý verilere dayanarak, dönemlerinde, devlet okullarýný reddederek, özel ortaokul ve liselere gitmeyi tercih eden öðrencilerin sayýsýnýn 11 bin 111 olduðunu kaydetti. Geçtiðimiz dönem bu sayýnýn 11 bin 94 olduðuna iþaret ederek, geçtiðimiz yýlla bu yýl arasýnda çok büyük bir fark olmadýðýný belirten gazete, öte yandan özel ortaokullarýn birinci sýnýflarýna yapýlan kayýtlarda düþüþ gözlemlendiðini yazdý. Haberde ayrýca Eylül ayýnda, 266 öðrencinin özel okuldan, devlet okuluna geçtiði aktarýldý. Gazeteye göre bu yýl Eðitim Bakanlýnda kayýtlý 37 özel okul bulunuyor. ÖFKELÝLER AÇLIK GREVÝNÝ TAMAMLADI, SONRAKÝ ADRESLERÝ MECLÝS ÖNÜ RMMO'nun "Mari"deki (Tatlýsu) deniz üssünde meydana gelen 13 kiþinin ölümüyle sonuçlanan patlama sonrasýnda Dimitris Hristofyas'ýn istifasý istemiyle çeþitli eylemler düzenleyen "öfkeliler" son olarak Rum Baþkanlýk Köþkü önünde baþlattýklarý üç günlük açlýk grevi eylemini de dün akþam tamamladýlar. Simerini "Ýnfial, Acý, Hayal Kýrýklýðý... Baþkanlýk Önündeki Açlýk Grevi Bitti, Meclis Önünde Protesto Eylemi Baþlýyor" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde öfkelilerin dün gece, Köþk önündeki üç günlük açlýk grevini bitirdiklerini, Hristofyas'ýn istifasý istemiyle bundan sonraki dinamik eylemlerinin Poliviu raporunun ele alýnacaðý Çarþamba (yarýn) ve Perþembe günü Rum meclisi önünde yer alacaðýný açýkladýklarýný yazdý. Habere göre öfkelilerin önderlerinden Ayis Panaretu "Devrik Baþkan Hristofyas'ýn azýnlýk hükümetinin de istifasýný istiyoruz" ifadesini kullandý, þunlarý söyledi: "Azýnlýk hükümetine de hayýr, Evet'e de hayýr, en büyük hayýr da kurumlarý ve kendi kendilerini ortadan kaldýranlara... Kendi kendini ortadan kaldýran ilk kiþi de Baþkan Dimitris Hristofyas'týr. Eylemlerimize, Ýsrail Cumhurbaþkaný Þimon Perez'in de ziyaret edeceði meclis önünde devam edeceðiz. Kendisine, Ýbranice hazýrlanmýþ bir pankartla mesaj vereceðiz. Köþk önündeki eylemimiz Cuma gecesi polis tarafýndan taciz edildi ve yarattýðý terör ile burada açlýk grevi yapan bazý arkadaþlarýmýzý korkuttu. Üzerinde 'pantolonunun hakkýný veren baþkan aranýyor" yazýlý pankartýmýzdan rahatsýz oldular. "Haberde, Perez'e mesaj vermek üzere hazýrlanacak pankartta yazýlacaklar hakkýnda bir bilgiye yer verilmezken, Köþk önünde çekilen çamaþýr teli üzerinde asýlý erkek pantolonlarý ve polisin daha önce kaldýrmaya çalýþtýðý pankartlar görülüyor. Fotoðraflarda, ellerinde Yunan bayraklarýyla görülen bazý eylemciler de yer aldý. GÜNEY KIBRIS ÇÝN'DEKÝ GENÇLÝK TOPLANTISINDA Güney Kýbrýs'ýn, Ekim tarihlerinde Çin'de gerçekleþtirilen bir gençlik toplantýsýna katýldýðý haber verildi. Haravgi gazetesi, toplantýnýn amacýnýn, Avrupa Birliði ve Çin gençlik örgütlerinin ortak politika belgesinin hazýrlanmasý olduðunu yazdý. Öte yandan gazete baþka bir haberinde ise, Rum Öðrenci Birlikleri Federasyonu POFEN'in; 30 Haziran 2012 tarihine kadar Akdeniz Öðrenci Temsilcileri Aðý MED- NET'in baþkanlýðýný üstlendiðini haber verdi. Haberde, POFEN'in Ekim tarihlerinde Portekiz'de 7'incisi düzenlenen MED-NET toplantýsýna katýldýðý ve toplantýda Fransýz heyetinin önerisi üzerine ve oy birliðiyle alýnan kararla; POFEN'in MED-NET baþkanlýðýný üstlendiði ifade edildi. Nedim Þener ile Ahmet Þýk ve binlerce kiþi tutuklu ama Deniz Feneri davasýnda tutuklu kalmadý! Almanya'daki Deniz Feneri Derneðinin Türkiye uzantýsý ile ilgili yürütülen soruþturma kapsamýnda 11 Temmuz'dan itibaren yapýlan operasyonlarda tutuklanarak cezaevinde gönderilen 8 þüpheliden Zahit Akman ve Kanal 7 yöneticilerinin de aralarýnda bulunduðu 6'sý 'kaçma þüphesi yok' gerekçesiyle 21 Ekim'de tahliye edilmiþti. Soruþturmanýn son tutuklularý Kapuyoldaþ ve Þafak da önceki gün kefaletle tahliye edildi. Böylece tutuklananlarýn tamamý 3 ay içerisinde tahliye edildi. SAVCILAR GÖREVDEN ALINMIÞTI Deniz Feneri soruþturmasýný yürüten savcýlar Abdulvahap Yaren, Mehmet Tamöz ve Nadi Türkaslan soruþturmanýn þüphelileri Zahit Akman ve Zekeriya Karaman'la ilgili HSYK'ya 'evrakta tahrifat' iddiasýyla yaptýklarý suç duyurusunun ardýndan 26 Aðustos'ta görevden alýnmýþlardý. Savcýlarýn görevden alýnmasýnýn ardýndan soruþturmanýn tutuklu bulunan þüpheli sanýklarýnýn serbest kalýp, kalmayacaðý tartýþma konusu olmuþtu. NEDÝM ÞENER: "ONLAR HEP DAHA EÞÝTTÝ" Odatv Davasý tutuklu yargýlanan gazeteci Nedim Þener, Silivri Cezaevi'nden gönderdiði mektubunda, Deniz Feneri tahliyeleriyle baþlayan tartýþmayý gündeme getirdi. 241 gündür tutuklu bulunan Nedim Þener, mektubunda þu ifadeleri kullandý: "Ben hiçbir zaman Deniz Feneri soruþturmasý sanýklarý kadar kendimi 'eþit' görmedim. Zahid Akman ve diðerleri hep bizim gibi gazetecilerden 'daha eþit'ti. Bildiðimiz ve görünen o ki, onlarýn bu 'daha eþit' hali varlýðýný hep koruyacak. Bize düþen haddimizi bilmektir. Ben ve Ahmet Þýk hâkim karþýsýna çýkmayý bekliyoruz 8 aydýr. Mahkemeler iddianame çýkmýþ olmasýna, deliller toplanmýþ olmasýna raðmen halen 'atýlý suçun vasýf ve mahiyeti, delil durumu, kaçma þüphesi ve delilleri karartma ihtimali' gerekçesiyle tahliye taleplerini reddediyor" diye yazdý.(sol) Andrulla Vasiliu: Bahsi kazanabilir ve AB'da iyi baþkanlýk yapabiliriz Avrupa Komisyonu'nun Eðitim, Kültür, Çokdillilik konularýndan sorumlu üyesi Kýbrýslý Rum Andrulla Vasiliu, Güney Kýbrýs'ýn 2012 yýlýnýn ikinci yarýsýnda üstleneceði AB dönem baþkanlýðýyla ilgili olarak, "Bahsi kazanabiliriz" dedi. Fileleftheros'un haberine göre, Brüksel temaslarýnýn ardýndan adaya dönüþünde Avrupa konularýndan sorumlu baþkanlýk müsteþarý Andreas Mavroyannis ve diðer yetkililerle görüþen Vasiliu, "Kýbrýs Cumhuriyeti'nin bahsi kazanabileceðini ve AB'de iyi bir baþkanlýk yapabileceðini" söyledi. Vasiliu, Güney Kýbrýs'ýn AB dönem baþkanlýðýný üstlenmesine yönelik hazýrlýklarla ilgili olarak þimdiden Brüksel'den olumlu mesajlar geldiðini dile getirdi. Güney Kýbrýs'ýn AB dönem baþkanlýðý organizasyonunun nasýl geliþtiðini görmek için Avrupa Komisyonu'ndan bir uzman grubunun Güney Kýbrýs'a gittiðini dile getiren Vasiliu, bununla ilgili mesajlarýn oldukça olumlu olduðunu yineledi. Alithia ise konuyla ilgili baþka bir haberinde, Güney Kýbrýs'ýn AB dönem baþkanlýðý sýrasýnda 15 bakanlar konseyi toplantýsý yapýlacaðýný yazdý. Gazete konuyla ilgili yorumsal haberinde, "Türkiye'nin Kýbrýs'ýn baþkanlýk ettiði konseylere katýlmayacaðý" açýklamalarýna da atýf yaptý. RUM GÖÇMENLERE TAPU Ýçiþleri Bakaný Neoklis Silikiotis, Rum hükümetinin, "evleri Kýbrýs Türk topraðý üzerine inþa edilmiþ Rum göçmenlere tapu verilmesi için her türlü yasal çabayý göstereceðine" dair taahhüdünü yineledi. Haravgi'nin haberine göre, "bahse konu topraklarý, sahipleriyle dostane anlaþmalara vararak geri almak için uzun bir süredir iþlemlere baþladýklarýný" dile getiren Silikiotis, izlenen prosedürün basit olmadýðýný, hareket edebilecekleri somut kriterler ve yasal çerçeveler bulunduðunu kaydetti. Bugüne kadar üzerine 400'den fazla konut inþa ettikleri bir araziyi geri almayý baþardýklarýný dile getiren Silikiotis, þimdiye kadar hak sahiplerine bu þekilde 150 tapu verdiklerini, dün de Yukarý Polemidya (Binatlý) sakini 50 aileye tapularýnýn teslim edildiðini kaydetti.

12 12 2 Kasým 2011 Çarþamba KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Daðdan endim ovaya Su doldurdum govaya Gel yarim seviþelim Allah kerim hafdaya UTANÇ ÝMPARATORLUÐU Jean Ziegler Çeviren: Hüseyin Boysan Altýn Kitaplar 304 sayfa "Politikacýlarýn konuþmalarýnýn en deðerli bölümü, aradaki susmalarýdýr." Sir Ralph Richardson YAÞIYOR MUSUN? Takmaya çalýþýrken kuyruðunu Birlikte yaptýðýmýz uçurtmasýnýn Görürdüm çýrpýnýrdý ufacýk kalbin Hatýrýmdan bile geçmezdi Sana duyduklarýmý söylemek Acaba hâlâ yaþýyor musun? Orhan V. Kanýk LEFKOÞA SANAT TÝYATROSU, 'ÝMPARATORLUK KURANLAR' ÝLE PERDE AÇIYOR Lefkoþa Sanat Tiyatrosu, tiyatro sezonunu, 4 Kasým'da 'Ýmparatorluk Kuranlar ya da Þümürz' adlý oyunuyla açýyor. LST yetkililerinden yapýlan açýklamaya göre 4 Kasým Cuma saat 20.00'de Arabahmet Kültürevi'nde ilk gösterimi yapýlacak olan oyunun büyük ilgi görmesi bekleniyor. Boris Vian'ýn yazdýðý ve bir burjuva ailesinin tüm deðerlerini geride býrakarak 'yükseliþini' ele alan oyunun yönetmenliðini Halil Ýbrahim Demir yaparken, Erdem Oktar, Suzan Polat, Çaðdaþ Öðüç, Ulaþ Öðüç, Ýlknur Durmaz ve Çaðla Topcan rol alýyor. Açýklamada, bilgi ve rezevasyon için ve numaralý telefonlara ulaþýlabileceði belirtildi. NAZIM HÝKMET, TÜM YÖNLERÝYLE FARSÇA' DA Tahran, Nazým Hikmet'in hayatý, þiirleri ve yaþam felsefesi tüm boyutlarýyla Farsça'ya çevriliyor Ýranlý yazar, þair ve çevirmen Ahmet Puri, 1978'den beri eserleriyle tanýþýk olduðu Nazým Hikmet'in baþta lirik þiirleri olmak üzere 300 kadar þiirini Farsça'ya tercüme edeceðini söyledi. Ünlü þairin hayatýný ve dünya görüþünü de içeren bir çalýþmaya ayný kitapta yer vereceðini belirten Puri, Ýranlýlarýn bu eserle Nazým Hikmet'i daha yakýndan tanýyacaðýný kaydetti. Ýngiltere'de eðitim gördüðü yýllarda bir Türk arkadaþý aracýlýðýyla Nazým Hikmet'in þiirlerini okumaya baþladýðýný hatýrlatan Puri, Azeri olduðu için Türkçeye pek yabancýlýk çekmediðini ifade etti. Nazým Hikmet'ten daha önce de çeviriler yaptýðýný kaydeden Puri, þunlarý söyledi: "Ýlk þiir kitabýný 'Seviyorum seni ekmeði tuza banýp yer gibi' baþlýðýyla 1989'da tercüme ettim. Þu anda 12 baský yaptý. Ýkinci þiir kitabýný da 'Dünyayý sensiz gezdim' baþlýðýyla 2006'da çevirdim ve þu ana kadar dört kez basýldý." "ÝSTANBUL, BANA BÝR AÞK OLDU" Türkiye'ye ilk kez geçen ay gittiðini, Ýstanbul ve Ankara'yý gezdiðini belirten Puri, "Türkiye'yi özellikle de Ýstanbul'u çok seviyorum. Ýstanbul bana bir aþk oldu. Tekrar gidip ziyaret etmeliyim, çok güzel bir þehir" ifadesini kullandý. Ahmet Puri, Türkiye'nin çok iyi yazar ve þairleri olduðunu, Yaþar Kemal, Aziz Nesin, Orhan Pamuk, Cemal Süreyya, Oktay Rýfat'ýn eserleriyle tanýþýk olduðunu söyledi. Türk ve Ýran kültürlerinin birçok ortak noktasý olduðunu anlatan Puri, "Türkçe'den Farsça'ya ve Farsça'dan da Türkçe'ye daha fazla eser çevrilmeli" diye konuþtu. Puri, Ýstanbul'da bulunduðu sýrada Nazým Hikmet Kültür Merkezini de ziyaret ettiðini ve burada ünlü þair hakkýnda konuþma yaptýðýný belirtti. Nazým Hikmet'in, 'Davet' adlý þiirini okuyan Puri, ünlü þairin son nefesini vermeden önce yazdýðý þiirini de etkileyici bulduðunu söyledi. Puri, Nazým Hikmet için Farsça bir þiir de yazdýðýný belirtti. Nazým Hikmet'in, eserlerinin Ýran'da edebiyat çevrelerince bilindiðini, okunduðunu kaydeden Puri, sözlerini, "Türk halkýna büyük sevgi ve selamlar" ifadeleriyle bitirdi. TÜRK DÜNYASI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERÝ ÇALIÞTAYINA FERÝDUN IÞIMAN DA KATILDI Telsim den Atatürk konulu kompozisyon yarýþmasý Geçtiðimiz yýl Telsim ve Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Genel Orta Öðretim Dairesi Müdürlüðü iþbirliðinde ortaokul ve liseler arasýnda yapýlan kompozisyon yarýþmasý bu sene de 10 Kasým haftasýnda gerçekleþtiriliyor. Geçtiðimiz yýl "Büyük Önder Atatürk" konulu kompozisyonlarýný yazan öðrencilerimiz, bu sene, Atatürk'ün bilim ve teknolojiye verdiði önemi vurgulamak amacýyla söylediði "Hayatta en hakiki mürþit, ilimdir, fendir" cümlesinden yola çýkacak ve kalemlerini konuþturacaklar. Gençlerin daha fazla okumasý, okuduðunu anlayabilmesi ve doðru bir þekilde aktarabilmesini saðlayabilmek ve Büyük Önder Gazi Üniversitesi tarfýndan Ankara'da düzenlenen Türk Dünyasý Güzel Sanatlar Fakülteleri çalýþtayýna Ressam Feridun Iþýman da katýldý. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin baðýmsýzlýklarýný kazanmalarýnýn 20. ve Gazi Üniversitesi'nin kuruluþunun 85. yýldönümü dolayýsýyla Ekim tarihleri arasýnda düzenlenen çalýþtaya katýlan Lefke Avrupa Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi eðitim görevlisi Ressam Feridun Iþýman, "Uyanma Zamaný" isimli büyük boy kompozisyonu da sergiledi. Atatürk ve Kýbrýs Türkü'nün Özgürlük Lideri Dr. Fazýl Küçük gibi Türkiye ve KKTC'nin tarihi þahsiyetlerini daha iyi tanýmalarý ve anlamalarý amacýyla gerçekleþtirilen kompozisyon yarýþlarýnda, gençleri teþvik etmek amacý ile Telsim tarafýndan birincilere dizüstü bilgisayar, ikincilere cep telefonu, üçüncülere data yüklü 3G modem hediye edilecek. Öðrenciler arasýnda heyecan yaratan kompozisyon yarýþmalarýnýn sonuçlarý, 16 Kasým 2011 tarihinde açýklanacak ve kazanan öðrencilere ödülleri 18 Kasým 2011 tarihinde Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nda gerçekleþtirilecek bir tören ile verilecek. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Aslan Kral 3D ( ) 1. salon Korku Gecesi 1. Salon (20.30-Cuma-Cumartesi23.00 Babamýn Penguenleri ( Cuma-Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Çelik Yumruklar ( Cuma- Cumartesi 23.00) Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria Üç Silahþörler Cuma-Cumartesi Aslan Kral 3D ( )) 1. salon Korku Gecesi 3D ( Cuma-Cumartesi) 2. salon

13 2 Kasým 2011 Çarþamba Çýngý Memduh ENER POLÝS DEVLETÝ (8) Zorlayýp el koydular telefonuma hemen Kimseyle görüþemem, haber bile veremem Öðrenmek için sordum tutulma nedenimi Direndim siper ettim onlara bedenimi Yargýç emri var dedi gelenlerden birisi Geniþ omuzlu, uzun, ýzbandut genç irisi Saygýlý durdu bana ince zayýf diðeri Arkadaþýna dedi "Hocamýn çok deðeri Hizmeti dokunmuþtur bölgede hepimize Hocam saygýmýz çoktur tüm ailece size" Bir telefon edeyim yakýnýma istedim Hukukçumu haberdar etmek isterim dedim Varsa eðer herhangi bir yargýcýn emiri Ona gücüm yetemez, emir keser demiri O durumda hakkýmý yargýda savunurum Keyfi karar verenin gannasýna vururum Korsan devletimizin yasalarý emreder Anayasa beþinci maddesinde þöyle der "Anladýðý bir dilde tutuklanma nedeni Anlatýlýr sanýða." Çýldýrtmayýn be beni "Bir hukukçudan derhal yararlanma saðlanýr" Demez kelepçelenir ya kýskývrak baðlanýr Sabah saat dokuzdan geçe geç saata dek Kim verir o yetkiyi be, kelepçeleyerek Beni itip kakarak, siz tartaklayasýnýz Suçsuza zor yaþatýp suçlu aklayasýnýz? Madde beþi tümüyle çiðnediniz be baylar Ýþkence sofranýza hep mi gelir kobaylar? Altýncý madde demez baþý gözü yarýlýr Der "Bir yargýç önüne ayný gün çýkarýlýr Tutuklama anýndan 24 saata dek" Sizdeki bu voyvoda özentisi giderek Telafisi imkansýz yaralar yaratýyor Halkýn yaralarýný faþistçe kanatýyor Yargýç emri var dedin. Okuyayým vermedin Ellerim kelepçeli "Yolda okursun" dedin Ne yolu? Hangi yolda? Nereye gideceðiz? Dendi "Düþ önümüze sana göstereceðiz!" Dedim "Bir yere gitmem, yoktur hiçbir hakkýnýz" Dað baþýnda mýyýz be" faþistlere bakýnýz Ayaklarmý az açýp yere iyice bastým Direnebilmek için tüm vücudumu kastým Beþ kiþi yüklenince üzerime dört yandan Saðlýðým zaten kötü, olmamak için candan Voyvoda vahþilere, býraktým direnmeyi Nasýl beklerler halktan polise güvenmeyi? Emri veren durumda olana ismin sordum Senlen hesaplaþýrýz mahkemede diyordum Tanýt bana "Ne korkan tanýtasýn kendini? Yargýda göreceksin bu hocanýn fendini Çiðniyorsun pervasýz insanlýk haklarýmý Tümünü yýkacaðým sana dayanaklarný AÝHM'e Türkiye'yi çekecem hesap versin Hesapla sen TC'den ne tür bir þamar yersin? Evime baskýn emri da çýkarmýþlar meðer Toplayýp alýrlarsa yok olur bir çok deðer Geçmiþte KTÖS'ü bastýlar, Afrika'yý Sermayeye salmazlar bassýnlar fabrikayý Emekçi örgütleri didik didik yoklarlar Bilgisayarla evrak, ne varýsa toplarlar Altüst ederler dostlar girdikleri ortamý Alýndý belgesi yok, bu faþistleri taný Amaçlarý yalnýzca size zarar vermektir Emiri uygulayýp üst rütbeye ermektir Bir aklýevvel çýkar bunlara emir verir Belirlenen hedefe ekip kurup gönderir Dedik ya dinlemezler yazýlý hiçbir yasa Postallarýn altýnda çiðnenir anayasa Korsanlar bile korsan yasasýný çiðnemz Tek cezasý var "ÖLÜM" korsan hatýr diðnemez (SÜRECEK) KONUK YAZAR Münür Rahvancýoðlu Baraka Aktivisti "Hep denedin hep yenildin Olsun yine dene bir daha yenil Daha iyi yenil..." Samuel Becket 31 Ekim Pazartesi gün, Sendikal Platform tarafýndan organize edilen grev ve mitingler gerçekleþti. O gün, gerek eyleme katýlan gerekse de katýlmayan bir çok kiþi ayný cümleyi kurdu; "Bu mitingler boþuna!" Bu tür cümleler uzunca bir süredir aðzýnda Kýbrýslý Türklerin: "Boþuna uðraþýrýk", "Boþuna konuþuruk", "Boþuna"... Önceleri çok öfkeleniyordum böylesi cümlelere, þimdilerde ise ilgimi çekiyor. Merak ediyorum... Bence "boþunacýlar" en az üç ana grupta toplanýyorlar... Hepsi ayný cümleleri kuruyor olsalar da, hepsinin ayný noktadan motive olduðunu veya ayný pratik içinde olduðunu söylemek haksýzlýk olur... Sadece bu zengin yapýlarý bile ilgilenilmeye deðer bir bileþime sahip olduklarýnýn göstergesi... Mesela bazýlarý geçmiþte çok uðraþtýklarýný, bu uðraþlarý sonucunda edindikleri deneyim ýþýðýnda, bu ülkede herhangi bir þeyin mücadele yolu ile elde edilemeyeceðini öðrendiklerini söylüyorlar. Bunu söylerken gerçekten de herhangi bir eyleme veya mitinge katýlmamaya özen gösteriyorlar. Bu bakýmdan tutarlýlýk arzettiklerini rahatlýkla söyleyebiliriz. Bu grubun konuþurken eleþtirdiði iki odak var; "Eylem çaðrýsý yapan örgütler" ve "halkýn geriye kalaný". Bu kiþilere göre "eylem çaðrýsý yapan örgütler" olumsuzdur, yetersizdir, kararlý deðildir. Halkýn kendileri dýþýnda geriye kalaný da yeterince cesur deðildir ve eylemlere katýlmamaktadýr. Bu yüzden de eylemler "boþunadýr"... Bu eylemlere katýlmama eleþtirisinden kendileri baðýþýktýr, çünkü öncelikle kendileri geçmiþte en az bir eyleme katýlmýþ ve durumu tespit ederek konuþmaktadýrlar. Zaten diðer herkes katýlýrsa onlar kesin eylemlere katýlacaktýr! Ýkinci grup ise henüz eylemlere katýlmaya devam eden, ancak birinci grubun söylemsel üstünlüðüne teslim olan kiþilerden oluþmaktadýr. Bu kiþiler eylemlerin "boþuna olduðunu bilmektedir." Ama gene de eylemlere katýlmaktadýr! Bu grup mensuplarý genelde eylem organizasyonlarýnda ikinci planda kalan örgütlere sempati duyan bireylerden oluþmaktadýr. Üstelik de ilk fýrsattta birinci gruba dahil olma eðilimindedirler. Birinci grubun düþünce ve eylemsizlik bakýmýndan tutarlýlýk gösterdiði açýktýr. Buna karþýlýk ikinci grup da birinci gruba göre "böyle olacaðýný bildiði" halde eylem yapmaya devam ediyor oluþu bakkýmýndan ahlaki bir üstünlüðe çevirmeye çalýþýr. Gerçi birinci grup bundan pek etkilenmez ve zamanýn yaratacaðý pes etme durumunun gelmesini bekleyen bir bilgelik hali ile susar... Üçüncü grup ise genelde hükümetten veya hükümete yakýn kiþilerden oluþur. Artýk hükümette hangi parti varsa; "bu eylemler boþuna", "anlamsýz" gibi sözlerle birinci ve ikinci grubun içinde kulaklarý kendilerine açýk kesimlere mesajlar vermeye çalýþýrlar. Her üç grubu da memnun eden ortak bir þey var "bu mitingler boþuna" cümlesinde... Geleceði biliyor olmanýn yarattýðý bir memnuniyet bu... Ayný zamanda bu cümleyi kuran kiþi kendisini "zeki" hisseder... Ne de olsa, birçok insanýn göremediði bir þeyi görmüþ, "bu mitinglerin boþuna" olduðunu anlamýþ ve "olmayacak duaya amin" demeyerek aptal konumuna düþmemiþtir. Hem "sendikacýlar" tarafýndan da kandýrýlmamýþ, üstelik "yeterince mücadele edemeyen sendikacýlarý" da bir nevi protesto etmiþtir... Yani aslýnda ne zaman bir miting yapýlsa, ne zaman bir eylem yapýlsa, "boþunacýlar" zeki ve ön görülü olma fýrsatlarýnýn gelmesi nedeniyle sevinmelidirler buna göre... Ama gene ilginç bir þekilde "boþunacýlar" miting ve eylemlerin duyurusu yapýldýðý anda gerilirler... Kim bilir, belki vicdanlarýnda bir 13 Bu Mitingler Boþuna! yerde, derinlerde kalmýþ bir isyan kýrýntýsý rahatýz eder onlarý... Belki tüm bu gerçekleri inkar ederek, "hayýr" diyebilmenin, önünü ardýný düþünmeden meydanlara koþabilmenin rahatlýðýný yaþayan diðerlerine öfkelenirler... Keþke derler, "keþke herkes "boþuna" dese... Otursak hep beraber yakýnsak, aðlasak, ikayet etsek, söylensek ve kendimize kýzsak. Ama eylemciler sokaklara dökülerek baþ baþa býrakýrlar onlarý kendi kendileri ile... Ýster boþuna ister deðil, beðenmediði þeye "hayýr" demiþ olmanýn vicdan rahatlýðýný hiçbir þeye deðiþmeyenlerin acýmasýz tavrýdýr bu... Böylece gerekçeler anlamsýzlaþýr... Uzun uzun konuþmasý gerekir "boþunacýlar"ýn... Anlatmasý gerekir neden eyleme katýlýnmamasý gerektiðini... Oysa beðenmediði bir þeyi protesto edecek olanýn bir þey anlatmasýna gerek yoktur ki... Köþeye sýkýþan kedi tüylerini diken diken kaldýrýr, týrnaklarýný çýkarýr... Bir köpekse tehlike altýndaki diþlerini gösterir ve hýrlar... Bir çocuðun elinden oyuncaðýný alýrsanýz aðlar... Çok zorlarsanýz bir kuþu, sizi gagalar... Ýster insan olsun isterse hayvan, her canlý haksýzlýða tepki verir... Üstelik tepkisinin sonucunun bir yere varýp varmayacaðýný hesap ederek yapmaz bunu... Ýþte bu yüzden "boþunacýlarýn" anlatmasý boþuna bir çabadýr bize neden eyleme katýlmadýklarýný... Sýrf bunu anatarak bile hiç de o kadar zeki ve öngörülü olmadýklarýný göstermiþ olurlar çünkü... En iyisi susmaktýr onlar için, boþu boþuna yaþadýklarý anlaþýlmaz belki o zaman... "GENEL HÝJYEN VE SAÐLIK KURALLARI" Deðirmenlik Belediyesi Saðlýk Þubesi, UNDP iþbirliðiyle "Genel Hijyen ve Saðlýk Kurallarý" konulu bir seminer düzenledi. Belediyeden verilen bilgiye göre, Deðirmenlik Belediyesine baðlý Erdemli ve Kalavaç köylerinde yapýlan seminer, halkýn ortak kullaným alanlarý olan kahvehanelerde gerçekleþtirildi. Seminer ile ilgili açýklamada bulunan Deðirmenlik Belediye Baþkaný Osman Iþýsal, vatandaþlarýn günlük hayatta yaþadýklarý ve farkýnda olmadýklarý birçok etkenin aydýnlatýldýðý seminerin yararlý geçtiðini belirtti. Iþýsal, Deðirmenlik Belediyesi olarak saðlýk ve hijyene çok büyük önem verdiklerini, halký bilgilendiren organizasyonlarýný her zaman gerekli olduðunu belirterek, seminere katký koyan herkese teþekkür etti. "SARAY ANKETÝ"NÝN GERÇEKLERLE ÝLGÝSÝ YOK Cumhurbaþkanlýðý, bir gazetede "Saray Anketi" baþlýðýyla yayýnlanan haberin gerçeklerle ilgisi olmadýðýný bildirdi. Cumhurbaþkanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, "Cumhurbaþkanlýðý son olarak 2011 Ocak ayýnda yani 9 ay önce KADEM'e bir anket yaptýrmýþ ancak anketin sorularý arasýnda kesinlikle hükümet icraatlarý veya halkýmýzýn o günlerdeki oy doðrultusuna yönelik herhangi bir soru yer almamýþtýr" denildi. VAN'A YARDIM KERMESÝ Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoþa Ýlçesi Kadýn Kollarý, Van ve çevresinde yaþanan deprem felaketinden zarar görenlere yardýmda bulunmak amacýyla bugün "Yiyecek ve Eþya Kermesi" düzenleyecek. Baþbakan Ýrsen Küçük'ün eþi Gülin Küçük'ün destek ve himayelerinde düzenlenecek kermes, saatleri arasýnda Lefkoþa Atatürk Meydaný'nda yer alacak.

14 14 2 Kasým 2011 Çarþamba BULMACA Soldan Saða: 1-Bir güçlüðe karþý koymak, dayanmak (iki kelime). 2-Binek hayvaný. Nikel'in kýsaltmasý. Vurgusuz þart eki. Harf okunuþu. 3-Uzun, sarý ve yumuþak saç için kullanýlýr. 4-Sonu olmayan gelecek zaman, sonsuzluk. Deniz taþýtlarýnýn yanaþtýðý, çoðu tahta veya betondan yapýlmýþ, denize doðru uzanan yer. 5-Ölen bir kimseden kalan her þey. Bilim adamý. 6-Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. Tavana asýlan, þamdanlý, lambalý, cam veya metal süslü aydýnlatma aracý. 7-Ters okunuþu "Sürekli, kalýcý". Türk müziðinde bir dizinin iþleniþ biçimine verilen ad. 8-Ters okunuþu "Çeþitli gösterilerin yapýldýðý içkili eðlence yeri". Kuzu sesi. 9-Elin ve özellikle el týrnaklarýnýn bakýmý. Genellikle içine sulu þeyler konulan metal kap. 10-Bulunma hali eki. Kalýpla basýlýp elle boyanan, kadýnlarýn baþlarýna baðladýklarý tülbent. 11-Ters okunuþu "Bir iþi yapabilme gücü, kudret, iktidar". Önem verilen, sayýlan birinden gelen iyilik, yardým. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Necatibey Eczanesi: Osman Paþa Cad. No:9/7 (Halk Bankasý Karþýsý) Köþklüçiftlik Tel: Çaðansoy Eczanesi: Kenan Evren Cad. M. Dereli Ýþ Merkezi No:4 Yenikent (Mirage Rest. Yolu-Damdelen Petrol Yaný) Tel: Maðusa Sakarya Eczanesi: Sülün Sok. No:1 Maðusa Týp Merkezi Yaný Tel: Petek Eczanesi: Zafer Anýtý Ticaret Merkezi No:3/4 Tel: Girne Sertaç Eczanesi: Kurtuluþ Cad. Yýlmaz Sami Apt. No:1/B Öðretmenevi Karþýsý, Bektaþ Gýda Pazarý Yaný Tel: Tören Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. Yusuf Ziya Apt. No:210/3 Tel: Güzelyurt Aþar Eczanesi: Ecevit Cad. No:18 B Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Fýrýnda iyice piþirilerek kurutulan çeþitli biçimde peksimet. Bir iþin yapýlmasý için harcanan beden ve kafa gücü. 2-Türlü, önemsiz, ufak tefek þeyler. 3-Mallarýn teker teker veya birkaç parça durumunda azar azar satýlmasýna dayanan satýþ biçimi. 4-Bir çokluðu oluþturan varlýklarýn her biri, birim. Operalarda solistlerden birinin orkestra eþliðinde söylediði þarký. 5-Atmosferin alt tabakalarýndaki küçük su veya buhar tanelerinden oluþan bulutlarýn çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluþan duman. Bir sebze. 6-Ukrayna'nýn baþkenti. Tabiat kanunlarýna aykýrý sonuçlar elde etmek iddiasýnda olanlarýn baþvurduklarý gizli iþlem ve davranýþlara verilen genel ad. 7-Bir þeyin özünü oluþturan ana öðe, temel. Öðrencilere ve yoksullara yiyecek daðýtmak için kurulmuþ hayýr kurumu. 8- Genellikle kollu, baþtan geçirilerek giyilen örme üst giysisi. Vurgusuz soru eki. 9-Olgunlaþmamýþ ham kavun. Zilli bir kasnaða geçirilmiþ kursak zarýndan oluþan çalgý. 10- Ters okunuþu "Katma, ekleme". Usanç ve öfke anlatýr. 11-Eski dilde "Soyluluk, büyüklük, asalet". Ýsa peygambere verilen adlardan biri. TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank BM, LÝBYA'DAN ÜLKEDEKÝ SÝLAHLARIN SIKI KONTROLÜNÜ ÝSTEDÝ Birleþmiþ Milletler (BM), Libya'daki yeni yönetimden, ülkedeki silahlarýn sýký þekilde kontrol edilmesini istedi. Rusya tarafýndan hazýrlanan, oy birliðiyle kabul edilen kararda, taþýnabilir uçaksavar sistemleri ve diðer silahlarýn teröristlerin eline geçmesinin engellenmesi talep edildi. Kararda, mevcut kimyasal silah rezervlerinin de uluslararasý uzmanlarla iþbirliði içinde yok edilmesi gerektiði kaydedildi. ÇÝNLÝ BÝLÝM ADAMLARI PÝRÝNÇTEN ALBÜMÝN ELDE ETTÝ Çinli bilim adamlarý, genetik deðiþikliðe uðrattýklarý pirinçten serum albümin elde etti. Vuhan Üniversitesi bilim adamlarý, sonuçlarý Proceedings dergisinde yayýmlanan araþtýrmalarýnda, bir kilo pirinçten 2,75 gram albümin kazandý. Araþtýrmayý yöneten Yang He, elde ettikleri albümini, karaciðer hastalýðý bulunan fareler üzerinde denediklerini, yaþamsal önem taþýyan bu proteinin iþe yaradýðýný gördüklerini belirterek, pirinçten kazanýlan albüminin doðalýyla ayný etkiyi gösterdiðini, herhangi bir alerjik reaksiyona neden olmadýðýný bildirdi. GÖÇMENLERÝ TAÞIYAN GEMÝ BATTI Endonezya'da göçmenleri taþýyan bir geminin batmasý sonucu en az 6 kiþi öldü, yaklaþýk 20 kiþi kayboldu. Ülkenin güneyindeki Cilacap kentinden Timor'a giden gemide Afganistan, Ýran ve Pakistan vatandaþý 70'ten fazla göçmen vardý. Endonezya Polisi, 48 kiþinin kurtarýldýðýný ve dört kadýn ile iki çocuðun cesetlerinin bulunduðunu açýkladý. ÝRAN EKONOMÝ BAKANI HÜSEYNÝ, HALKTAN ÖZÜR DÝLEDÝ Ýran Ekonomi Bakaný Þemseddin Hüseyni, banka kredisi usulsüzlüðü nedeniyle halktan özür diledi. Hüseyni, bugün meclise gelerek 'görevindeki yetersizlikten' dolayý hakkýnda verilen gensoruyla ilgili kendini savundu. Banka kredisi usulsüzlüðünün kendi görev süresi içinde olduðunu kabul eden Hüseyni, görevden kaçmamak ve görev bilinciyle sorunu halletmek için istifa etmediðini söyledi. Hakkýnda gensoru önergesi veren milletvekillerine de teþekkür eden Hüseyni, bunun aslýnda kendisini savunmak için bir fýrsat olduðunu ifade etti. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Ölümüne Takip TV 8 / Saat: 19:30 Los Angeles'da itfaiyeci olarak çalýþan Grdy Brewer, hayatta en fazla deðer verdiði iki kiþiyi, bir alýþveriþ merkezinde patlatýlan bomba sonucu gözleri önünde kaybeder. Patlamayý Kolombiya' nýn yýllardýr süren iç savaþýnda çarpýþan asi liderlerden The Wolf lakaplý El Lobo gerçekleþtirmiþtir. El Lobo' nun hedefi aslýnda Kolombiya konsolosu ve Amerikan istihbarat ajanlarýdýr ama bombalama sýrasýnda Gordy' nin karýsý ve oðlu da hayatlarýný kaybederler. Gordy' nin tek tesellisi adaletin yerini bulacaðý ve Wolf' un baþka bir eylem gerçekleþtirmeden durdurulacaðýna dair inancýdýr. Ama olayýn üstünden haftalar geçmesine raðmen herhangi bir bu yönde herhangi bir geliþme yaþanmamýþtýr ve artýk kaybedecek hiç bir þeyi olmayan Gordy Kolombiya' ya gidip adaleti kendi elleriyle yerine getirmeye karar verir. Yönetmen: ANDREW DAVIS Oyuncular: ARNOLD SCHWARZENEGGER, FRANCESCA NERI, CLIFF CURTIS, ELIAS KOTES, JOHN LEGUIZAMO, JOHN TURTURRO Smallville CNBC-E / Saat: 19:00 Her efsanenin bir baþlangýcý vardýr. Supermanden önce de Clark Kent adýnda genç bir adam vardý. "Smallville" izleyenleri her Pazar gecesi Clark Kentin kimlik arayýþýna girdiði gençlik yýllarýna götürüyor. Bu hafta neler olacak? Binbaþý Zod ve askerleri Metropolise insanlarý zombiye dönüþtüren bir virüs yayar. Virüsü durdurmanýn tek yolu baþka bir Kriptonlunun kanýndan bir panzehir yapmaktýr. Hastalýk Loise bulaþýnca Chloe Clarktan kanýný baðýþlayarak Loisi kurtarmasýný ister... Eastbound & Down E 2 / Saat: 20:00 Meksika'ya taþýnan Kenny Powers, ülkeye ilginç bir beyzbol sezonu yaþatýyor Geçtiðimiz sezon finalinde Kenny Rogers bir büyük lig takýmýyla yaptýðý anlaþma bozulunca utanç içinde hem ailesini hem de sevgilisini terk etmiþti. Ýlk bölümde Meksika'da takma bir isimle horoz dövüþtürdüðünü öðreneceðiz. Tabii çok geçmeden ne beyzbol ondan, ne de o beyzboldan uzak kalabilecek... Kill Bill 2 STAR / Saat: 02:00 Gelin, intikamýna kaldýðý yerden devam etmektedir. Ýntikam listesindeki beþ ismin ikisini öldüren gelinin onur mücadelesi son hýzýyla sürmektedir. Artýk ölüm sýrasý Elle Driver, Budd ve son olarak da çetenin lideri Bill'e gelecektir. Gelin'in baþlatmadýðý, ancak bitirmeye kararlý olduðu bu ölüm kalým savaþýnýn sonlanmasý gerekmektedir. Usta yönetmen Quentin Tarantino'nun imzasýný taþýyan, baþarýlý aksiyon sahneleriyle dikkat çeken, vizyonda olduðu dönemde çok ses getiren bu müthiþ filmi sakýn kaçýrmayýn! Türü : Gerilim/Aksiyon Yönetmen : Quentin Tarantino Oyuncular : Uma Thurman (Gelin/Beatrix Kiddo), David Carradine (Bill), Daryl Hannah (Elle Driver), Chia Hui Liu (Pei Mei), Michael Madsen (Budd)

15 2 Kasým 2011 Çarþamba 15

16 16 2 Kasým 2011 Çarþamba

17 2 Kasým 2011 Çarþamba 17

18 18 2 Kasým 2011 Çarþamba

19 2 Kasým 2011 Çarþamba 19 RUS ÖÐRENCÝ'DEN DAÜ'DE KAN BAÐIÞI KAMPANYASI Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) öðrencisi Elena Gnedova, kanserli çocuklar ve kan ihtiyacý olan yeni doðum yapmýþ kadýnlar yararýna DAÜ'de kan baðýþý kampanyasý düzenledi. DAÜ Atatürk Meydaný'ndaki kampanya 4 gün sürecek. Rus öðrenci Gneodova'nýn "Bir Damla, Bir Hayat" sloganýyla düzenlediði kampanyada kan verenlere "Belki Bilmeden Bir Baþkasýnýn Hayatýný Kurtarabilirsin" yazýlý tiþört hediye edildi. Gnedova, kan veren herkese teþekkür ederek, "Yardým edebiliyorsanýz, etmelisiniz" dedi. Kampanyaya katýlarak kan veren DAÜ DP LEFKOÞA ÝLÇE BAÞKANI KEMAL ÖZTÜRK Demokrat Parti (DP) 17 Aralýk'ta gerçekleþtireceði 8. Olaðan Genel Kurulunun hazýrlýklarý çerçevesinde, önceki akþam Lefkoþa Ýlçe Kongresini gerçekleþtirdi. Mücahitler Derneði'nde yer alan Kongrede, DP Lefkoþa Ýlçe Baþkanlýðý'na Kemal Öztürk; Ýlçe Yönetim Kurulu'na ise Ozan Beysan, Ozan Erenay, Ülkem Karabiber, Deniz Erdað, Zekeriya Ulaþ, Salih Tikici, Özkan Süer Bardak, Recep Soner Saðlam, Nevzat Nevzat, Faik Bozkaya seçildi. Bir diðer seçimde, Parti Meclisi'ne Bengü Þonya, Atay Ahmet Raþit, Güvenç Cantaþ, Dr Mert Taþkýn, Hasan Tosunoðlu, Mustafa Menekay, Ahmet Demiray, Ali Riza Altay, Tuna Arýhan, Cankat Özturan, Ahmet Savaþan, Hasan Y Hançerli, Rauf Denktaþ, Mehmet Erol Aktoprak, Erdem Özçakýr, Hüseyin Manioðlu, Mehmet Saydam, Tevfik Mut ve Arslan Býçaklý girdi. DP Lefkoþa Gençlik Kollarý Baþkan ve Yönetim Kurulunun da belirlendiði kongrede, DP Lefkoþa Ýlçesi Gençlik Kollarý Baþkanlýðý'na Halil Baltacýgil, Gençlik Kollarý Yönetim Kurulu'na ise Hacer Ýnan, Necati Çakmak, Görkem Eriþen, Tuðçe Karacan, Seval Aþcý, Buðra E Sadrazam, Melih Arnavut, Çaðakan Bozalanlar, Mithat Can Ýçemen, Mehmetali Ýçemen seçildi. Lefkoþa Ýlçe Kongresinde konuþmalar Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak da, herkesin bir gün kan almaya ihtiyaç duyabileceðini belirterek, bu düþünceden hareketle herkesin kan vermesi gerektiðini kaydetti. Öztoprak, üniversitede öðrencilerin kan baðýþý kampanyalarý düzenlediklerini ancak yabancý uyruklu bir öðrencinin böyle bir kampanya düzenlemesinden dolayý çok mutlu olduklarýný ifade etti. HER AY BÝN ÜNÝTE KAN Gazimaðusa Devlet Hastanesi Baþhekimi Dr. Erdal Özcenk de, hastane bünyesinde 1,5 yýl bölümünde ise DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, Genel Sekreter Bengü Þonya, Lefkoþa Ýlçe Baþkaný Kemal Öztürk ve Lefkoþa Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný Halil Baltacýgil söz aldýlar. DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, önce kan bankasý oluþturduklarýný ve camilerden baþlamak üzere kan baðýþý kampanyalarý düzenlediklerini ifade ederek, kan baðýþý konusunda toplumdaki farkýndalýðýn artmasýnýn mutlu ettiðini, özellikle gençlerin duyarlýlýðýnýn sevindirici olduðunu söyledi. Özcenk, KKTC'de ayda 1000 ünite kana ihtiyaç duyulduðunu ve bunlardan 500'ünü thalassaemia hastalarýnýn kullandýðýný belirterek, duyarlýlýk göstererek kan veren herkese teþekkür etti. Rus öðrenci Elena Gnedova da, kan veren herkese teþekkür ederek, "Yardým edebiliyorsanýz etmelisiniz" dedi. konuþmasýnda, partisinin sürekli olarak içten ve dýþtan yýpratýlmaya çalýþýldýðýný söyleyerek, " 'battý, bitti, söndü, baraj altý kaldý' denilen, dýþtan ve içten her türlü baský, her türlü çamur, iftira, yalan ve dolan ile saldýrýlan DP'nin 20. yýlýnda iktidara dönüþü muhteþem olacak" dedi. "FIFA ALTIN TOP ÖDÜLÜ" ADAYLARI BELÝRLENDÝ LÝSTEDEKÝ 23 FUTBOLCUDAN 7'SÝ ÝSPANYOL Uluslararasý Futbol Federasyonlarý Birliði (FIFA) ve France Football dergisinin verdiði "FIFA Altýn Top Ödülü"nün bu yýlki adaylarý belirlendi. Ýki yýldýr üst üste Barcelona'nýn Arjantinli forveti Lionel Messi'nin kazandýðý ödülün bu yýlki 23 adayý arasýnda 7 Ýspanyol bulunuyor Altýn Top Ödülü adaylarý arasýnda Real Madrid'in Türk kökenli Alman futbolcusu Mesut Özil'in yaný sýra, Brezilyalý futbolcular Daniel Alves (Barcelona) ve Neymar da (Santos) yer alýyor. Kamerunlu Samuel Eto'o adaylar arasýndaki tek Afrikalý olarak göze çarparken, listede 8 Barcelonalý futbolcu bulunuyor. Adaylarýn sayýsý 5 Aralýk'ta 3'e indirilecek ve ödülü kazanan futbolcu 9 Ocak 2012'de Zürih'te açýklanacak. 23 adayýn ülkeleri ve forma giydikleri takýmlar þöyle: Eric Abidal (Fransa, Barcelona), Sergio Agüero (Arjantin, Manchester City), Karim Benzema (Fransa, Real Madrid), Iker Casillas (Ýspanya, Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Portekiz, Real Madrid), Daniel Alves (Brezilya, Barcelona), Samuel Eto'o (Kamerun, Anji Mahaçkale), Cesc Fabregas (Ýspanya, Barcelona), Diego Forlan (Uruguay, Ýnter), Andres Iniesta (Ýspanya, Barcelona), Lionel Messi (Arjantin, Barcelona), Thomas Müller (Almanya, Bayern Münih), Nani (Portekiz, Manchester United), Neymar (Brezilya, Santos), Mesut Özil (Almanya, Real Madrid), Gerard Pique (Ýspanya, Barcelona), Wayne Rooney (Ýngiltere, Manchester United), Bastian Schweinsteiger (Almanya, Bayern Münih), Wesley Sneijder (Hollanda, Ýnter), Luis Suarez (Uruguay, Liverpool), David Villa (Ýspanya, Barcelona), Xabi Alonso (Ýspanya, Real Madrid), Xavi Hernandez (Ýspanya, Barcelona). Kayýp köpek Kahverengi Kýbrýs Belosu, tüysüz, erkek, kuyruðu kesilmemiþ ve kuyruðunun ucu beyaz tüylü, mavi tasmalý av köpeði Dikmen bölgesinde kaybolmuþtur. Görenler veya bulanlarýn lütfen aþaðýdaki numaralarý aramalarý rica olunur Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel: ÝLAN 1955 Tereke Tenfiz Kaideleri Kaide 9 Tahtýnda Tereke Ýdare Memuru Tayini Ýçin Ýstida Lefkoþa Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfiz Salahiyeti Tereke Ýstida No: 208/2001 Merhum Melek Durmuþ Hüseyin meselesi hakkýnda. Yukarýda baþlýðý verilen tereke ile ilgili olarak iþbu ilanýn yayýnýndan itibaren 8 (sekiz) gün hitamýnda tereke idare memuru tayini için Girne Kaza Mahkemesi'ne baþvurulacaðý duyurulur. Tuncay Kelebek (Müstakbel Tereke Ýdare Memuru) Lefkoþa Ýngiliz Okulu mezunlarýna duyurulur Halen mezunlar derneðine üye olmayanlar için müracaat formu tedarik edilmiþtir. ESOBGA (Ýngiliz Okulu Mezunu Erkekler ve Kýzlar Derneði) genel kurulu, derneðin Junior School sahasýndaki lokalinde 23 Kasým tarihinde yapýlacaktýr. Derneðe üye olmak isteyenlerin Numaralý telefonla Zübeyir Aðaoðlu'na ulaþmalarý duyurulur. DEVREN SATILIK ÝÞYERÝ Köþklüçiftlik te devren satýlýk G.A. grubu Turizm Acentesi Tel :

20 Urcan Vangöl anýlýyor Bir yýl önce geçirdiði ani rahasýzlýk sonucu yaþamýný yitiren Çetinkaya Kulübü eski baþkaný Urcan Vangöl 4 Kasým Cuma günü kabri baþýnda anýlacak. Urcan Vangöl için ilk tören saat 11.30'da Lefkoþa Kabristanlýðý'ndaki mezarý baþýnda yapýlacak. Ardýndan saat 16.00'da Kumsal Camii'nde mevlit okutulacak. Devler Ligi bu akþam 8 maç ile devam edecek Trabzon galibiyet hedefliyor n Bordo mavililer Avrupa Þampiyonlar Ligi'nde bu akþam CSKA Moskova ile karþýlaþacak... UEFA Avrupa Þampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda bu akþam Rusya'nýn CSKA Moskova takýmý ile sahasýnda karþýlaþacak olan Trabzonspor, tarihi gözle baktýðý karþýlaþmadan galibiyetle ayrýlmayý hedefliyor. Grupta ilk 3 maçta sýrasýyla Ýnter'i deplasmanda 1-0 yenen, sahasýnda Fransa'nýn Lille takýmý ile 1-1 berabere kalan, üçüncü haftada ise CSKA Moskova'ya deplasmanda 3-0 maðlup olan bordomavililer, grupta ikinci galibiyetini alarak puanýný 7'ye çýkarmanýn hesabýný yapýyor. Grupta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 maðlubiyet alarak 4 puan ile ayný puana sahip olduðu CSKA Moskova'nýn averajla arkasýnda üçüncü sýrada yer alan Karadeniz ekibi, bu akþam sahadan galibiyetle ayrýlmasý halinde CSKA Moskova'yý geçecek ve gruptan çýkma yolunda da büyük avantaj yakalayacak. Trabzonspor'da, cezasý biten golcü oyuncu Burak Yýlmaz ile sakatlýðý sona eren Paulo Henrique, takýmda yer alabilecek. Trabzonspor'un 11 golle ligde en golcü oyuncusu olan Burak Yýlmaz'ýn, 75 gün sonra Avrupa hasreti son bulacak. 18 Aðustos'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynanan maçýn 6. dakikasýnda rakibine yaptýðý faul sonrasý kýrmýzý kart gören ve aldýðý 3 maçlýk cezasý sona eren golcü oyuncu, bordo-mavili takým formasý altýnda ilk kez Þampiyonlar Ligi grup maçýna çýkacak. 27 Eylül'de Hüseyin Avni Aker Stadý'nda Fransa'nýn Lille takýmý ile 1-1 biten karþýlaþmada sakatlanan ve ardýndan ameliyat olan Brezilyalý oyuncu Paulo Masa Tenisi spor dalýnda faaliyet gösteren Bekiroðullarý Masa Tenisi Alt Yapý Derneði sezonunda büyük erkekler liginde kadrosunu daha da güçlendirmek için transfer çalýþmalarýný sürdürüyor.daha önce genç takýmý için Yakýn Doðu'dan Hasan Bekiroðullarý'ný ve Vakýflar'dan Abdullah Gökbörü'yü transfer eden Bekiroðullarý, büyük takýmý için Yakýn Doðu'dan Bekir Bekiroðullarý'ný, Semih Çanakcý ve Levent Spor'dan ise Osman Yurtkan'ý transfer etti. Bekiroðullarý Masa Tenisi Alt Yapý Derneði baþkaný Zekiye Bekiroðullarý hedeflerinin gençliðe hizmet olduðunu belirterek, sözlerine þöyle devam etti: "Gençliðe hizmet için kurduðumuz derneðimizin faaliyetlerini her geçen gün artýrmayý ve takým kadrolarýmýzý güçlendirmek için çalýþýyoruz. Bu sezon þimdilik genç erkekler liginde mücadele ediyoruz. Büyükler Liginde ise bu sezon daha güçlü bir takým olarak mücadelemizi devam ettireceðiz." Henrique de tekrar Þampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek düzeye geldi. 5 maç sonra formasýna, Gaziantepspor maçýnýn son 15 dakikasýnda oyuna girerek kavuþan ve golün asistini yapan Henrique de 35 gün sonra Þampiyonlar Ligi'nde görev alabilecek. Þampiyonlar Ligi'nde günün maçlarý Inter -Lille / Benfica -Basel Trabzonspor-CSKA Moskova Lyon-Real Madrid / Ajax-Din. Zagreb Manchester United-Otelul Galati Villarreal-Manchester City Bayern Münih-Napoli Bekiroðullarý transfere devam ediyor Sion UEFA'yý þikayet edecek Ýsviçre'nin Sion kulübü ile UEFA arasýndaki dava yeni bir boyut kazandý. Sion, yerel mahkemeden lehine karar çýkarmasýna karþýn, kendisini ihraç edildiði Avrupa Ligi'ne geri almayan UEFA'yý Avrupa Komisyonu'na þikayet etmeye hazýrlanýyor. Ýsviçre'nin Sion Kulübü ile UEFA arasýndaki buzlar çözülmüyor. Bu sezon Avrupa futbol gündemini uzun süredir meþgul eden tartýþma, Sion'un usulsüz transfer ettiði iddia edilen oyuncularý, Avrupa Ligi Ön Eleme maçýnda oynattýðý gerekçesiyle, UEFA tarafýndan kupadan ihraç etmesiyle baþlamýþtý. Konuyu yerel mahkemeye taþýyan Sion, davada haklý görülmüþ ve durumu UEFA'ya bildirerek, kendilerinin kupaya dahil edilmesi gerektiði uyarýsýnda bulunmuþtu. UEFA ise Avrupa Ligi'ne katýlmasý için Sion'a alternatif planlar sunmuþ; ancak Uluslararasý Spor Tahkim Mahkemesi Cas'ýn nihai kararýný bekleyeceðini duyurmuþtu. Bu süreçte yerel mahkemenin lehine karar almasýna karþýn, UEFA'nýn kendilerini Avrupa Ligi'ne dahil etmemesi nedeniyle, Ýsviçre Kulübü konuyu Avrupa Komisyonu'na taþýmaya hazýrlanýyor. Sion, UEFA'nýn yerel mahkeme kararýný tanýmamasýnýn, Avrupa Birliði ile Ýsviçre Hükümeti arasýnda imzalanan kanun hükümlerine aykýrý olduðunu iddia ederek, Avrupa Komisyonu'nu konu hakkýnda bir tavýr almaya davet etti. Basketbolda yeni sezon için kuralar çekildi Basketbolda hem lig hem de lig öncesi kupalarýn kuralarý geçtiðimiz akþam yapýlan kura çekimi ile gerçekleþti. Kura çekimine sadece Yakýn Doðu Üniversitesi, GAÜ, Soyer ve Yenicami dýþýnda hiç bir kulübünün temsilci göndermemesi dikkat çekti. ATÝLLA TOPALOÐLU TURNUVASI Basketbol sezonunda resmi turnuvalar Atilla Topaloðlu turnuvasý ile start alacak bu turnuvaya büyük erkekler liginde mücadele edecek olan Yenicami, Kaymaklý ve Soyer Spor Katýlacak. Ancak dün Küçük Kaymaklý'nýn lige katýlmama kararý Federasyonun tüm planlarýný alt üst etmiþ durumda Kasým tasrihlerinde gerçekleþtirilecek turnuva ile ilgili kararý Basketbol Federasyonu verecek LEVENT SOYKUT TURNUVASI Her yýl geleneksel oýlarak yapýlan ve ligde bir önceki sözon ilk dört takýmý karþý karþýya getiren Levent Soykut Turnuvasý da Kasým tarihlerinde düzenlenecek iki gün sürecek turnuva eleme usulüne göre yapýlacak ve ilk günün galipleri ikinci gün final oynayacaklar. Program þöyle 17 Kasým 2011 Ýlk gün DAÜ - KOOP YDÜ - Gönyeli 18 Kasým Galiplerin karþý karþýya geleceði Final maçý SÜPER KUPA 30 KASIMDA Bu arada geçen sezonun en büyük kupasý olan süper kupa 30 kasým tarihinde oynanacak. Erkeklerde Koopspor ile Gönyeli Bayanlarda ise Koopspor ile Yakýn Doðu Üniversitesi takýmlarý sezonun en anlamlý ve büyük kupasý için güçlerini ortaya koyacaklar. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Kasým 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3602 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Kasým 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3602 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Cürümleri Önleme Þubesi'nden gazetemize gelen polisler çelik yelekliydi... Biz terörist deðiliz, gazeteciyiz... Bizim barýþçý bir gazete olduðumuzu sanki bilmezler mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Temmuz 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3483 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OSMAN'A BÝR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Temmuz 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3483 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OSMAN'A BÝR Kutlu Adalý öldürüleli 15 yýl oldu. Tetikçinin rengi deðiþti, ama mermisi deðiþmedi... Ne papazlarýn, ne paþalarýn ordusu bizi sindiremedi... Ýmamýn ordusu mu sindirecek þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ankara ya. Serdar Denktaþ döveriz dememiþ

Ankara ya. Serdar Denktaþ döveriz dememiþ Haberlere bakýn... 540 kilo hurda demir çalýnmýþ. 240 metre elektrik kablosu çalýnmýþ. 200 kilo yeraltý telefon kablosu çalýnmýþ. Ve 120 metre de çelik zýrhlý elektrik kablosu çalýnmýþ. Bir baþkadýr benim

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

ALİ ÇAVUŞ: KİMİN IRKÇI OLDUĞUNU HEPBİRLİKTE GÖRDÜK Salı, 13 Aralık :23

ALİ ÇAVUŞ: KİMİN IRKÇI OLDUĞUNU HEPBİRLİKTE GÖRDÜK Salı, 13 Aralık :23 DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş, Bizler ırkçı bir parti değiliz. Yapılan bu saldırıyla birlikte bizlere Irkçı Parti diyenlerin ve hangi partinin ırkçı bir parti olduğunu hepimiz birlikte görmüş

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3326 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NELER OLDU?.. DAHA NELER OLACAK!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3326 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NELER OLDU?.. DAHA NELER OLACAK! Ýþte bir miting pankartý: Ayþe nin parasý bitti, tatilde hýrsýz oldu. Herkesin malýna kondu. Tatil bitti, Ayþe evine dön! Bilet bizden... One way ticket! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Ocak 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3311 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Ocak 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3311 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Otuz yýl önce de meclis kapýsýnda boþ teneke çalýnýyordu, þimdi de çalýnýyor. Ancak bugünkünün geçmiþtekinden ciddi bir farký var... Tencere artýk kazan olmuþ! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Ocak 2011

Detaylı

Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý!

Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý! Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça'nýn aslýnda vali olduðunu bilenler dün söylediklerine hayret etmediler. Ama KKTC'yi hala baðýmsýz ve egemen bir devlet zannedenler buna çok þaþtýlar deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Gazetemiz önünde 24 saat nöbet tutan polis güvenlik önlemlerini artýrdý

Gazetemiz önünde 24 saat nöbet tutan polis güvenlik önlemlerini artýrdý Sendikal Platform nihayet Rauf Denktaþ'a da beðendirebileceði bir miting yapmayý baþardý. Denktaþ "Böyle olacaðýný bilseydim, ben de giderdim" diyor. Yollarý Denktaþ'la buluþanlara ne mutlu! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR Tam bir Baðýþ akýnýna uðradýk dün... Ve bol bol Baðýþ topladýk! Egemenlik onun, Baðýþ bizim oldu! Düzenlenecek yeni kermeste sergilenecek hepsi de... Besleme çantasý 5 TL... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER. Eski KTHY çalýþanlarý ile CAS çalýþanlarý ve balýkçýlar dün hep birlikte eylem yaptýlar. Balýkçýlar da ayaklandýðýna göre hükümetin iþi zor... Balýðýn baþtan koktuðunu kim bilir ki onlarýn bildiði kadar?

Detaylı

Fiþlenenlere kimlik tespiti

Fiþlenenlere kimlik tespiti Türkiye'deki Barýþ ve Demokrasi Partisi Tayyip Erdoðan'a soruyor: "Sen ne hakla Kýbrýs'taki yönetime talimat veriyorsun?" Keþke bizim muhalefetimiz de ayný soruyu sorabilseydi... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3209 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SORUNUNUN BENÝ. KISMI (2) Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3209 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SORUNUNUN BENÝ. KISMI (2) Erdoðan Baybars Vergi Dairesi, Çangar'ýn 4 trilyonluk vergi borcu ve haciz kararýyla ilgili dün de açýklama yapmadý. Neden? Vergi tahsil etmek için baba H.C.'nin peþine düþtü de vakit mi bulamadý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE Ýfade vermek için karakola çaðrýlan Tahir Gökçebel'den polis hiçbir ifade almadý, ama bir geceliðine onu içeri týktý. Tutuklama emri veren yargýcý polis nasýl yanýlttý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3303 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUZEY KIBRIS'I TANITIM.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3303 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUZEY KIBRIS'I TANITIM. Eylemlerine TC Yardým Heyeti'ni protesto ederek baþlayan Sendikal Platform, pankarta 'Arif Hoca'nýn dediðinden' yazmýþ... Arif Hoca'nýn dediði geriye kalanlar için de geçerli! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI. Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli, "Bir maþrapa da sen dök, kökün kurumasýn" diye çaðrý yapýyor. Vatandaþ, "Maþrapa ile deðil lengerle dökeceðiz" diye karþýlýk veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

PETROL DEDÝKODULARI... Yalçýn Okut

PETROL DEDÝKODULARI... Yalçýn Okut Derviþ Eroðlu "Nüfusumuz 1 milyon deðil" dedi. Ama Galatasaray Türkiye'de þampiyon olunca Kýbrýs'ta ortalýk kaynadý... Çetinkaya kupayý alýnca neden kimseden ses seda çýkmýyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3563 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Gebe kalmýþ olabiliriz farketmeden!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3563 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Gebe kalmýþ olabiliriz farketmeden! Ömer Kalyoncu bir kerecik tehdit yeyince mi anladý bu memlekette mafya olduðunu? Bugüne dek sayýsýz tehdit alan 'Afrika'nýn 6 ayda iki kere kurþlunlandýðýndan da haberi yok mu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı