ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Kasým 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3603 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) KAN ARANIYOR. Ali Osman

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Kasým 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3603 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) KAN ARANIYOR. Ali Osman"

Transkript

1 Dün mecliste yeni bir konuþma rekoru kýran Çakýcý ya laf atýlýnca, Arif Albayrak Býrakýn adamý konuþsun da aðzýndan bal akýyor dedi. Biz dememiþ miydik size, meclis ballý börekli! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Kasým 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3603 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) KAN ARANIYOR B grubu Rh pozitif kan aranýyor Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Sendikacýlar sordu biz yanýtladýk... Erdoðan Baybars CÝNAYETÝ GÖRDÜM Yalçýn Okut ONLAR YABANCI DEVLET BÜYÜÐÜYSE... Ali Osman Sendikal Plâtform ve miting Özgün Kutalmýþ "GENEL GREV" VE MÝTÝNG Mehmet Levent Gazetemizin kurþunlanmasýnda yeni ipuçlarý... Çetenin avukatý n Silivri Cezaevi'nde hükümsüz tutuklu olarak bulunan Ýsmet Felek'i sýk sýk ziyarete gittiði belirlenen avukat Yünsal Ýlhan, çetenin 'hukuki' iþlemlerini yürütüyor... n Dün yeniden Kýdemli Yargýç Fügen Ulutekin'in huzuruna çýkarýlan Mustafa Yalçýn'ýn davasý Aðýr Ceza Mahkemesi'ne havale edildi... n Daha önce mahkemede "Benim reisim Sedat Peker'dir" diye baðýran Yalçýn, Peker'in gazetemizde yayýnlanan açýklamasýndan sonra, dünkü duruþmada oldukça sakin göründü... n Savcý Damla Güçlü'nün 'adam öldürmeye teþebbüs, kanunsuz ateþli silah ve patlayýcý madde taþýma, meskun mahalde ateþ açma' gibi ithamlarýný kabul eden Yalçýn'ýn davasý 17 Kasým'da Aðýr Ceza'da görüþülmeye baþlanacak... l 2. sayfada Kurþunlamanýn perde gerisi gittikçe aralanýyor... Gazetemizi kurþunlayan tetikçi Mustafa Yalçýn'ý, Silivri Cezaevi'ndeki Ýsmet Felek'in de avukatlýðýný yapan Yünsal Ýlhan savunuyor... Polis baskýnýna tepkiler n Basýn-Sen: Düþündüklerini ifade ettikleri gerekçesiyle hiçbir gazete cezalandýrýlamaz... n KTÖS: Bize 'besleme' hakaretleri yapanlara pankartlý protesto az bile... Olayý uluslararasý alana taþýyacaðýz... l 6. sayfada Gazetemize düzenlenen baskýn kararýnýn arkasýnda Erdal Emanet var... n 3. sayfada Göz, gez, arpacýk, Solomu! n Maðusa Polis Müdürlüðü'nden Lefkoþa'da Polis Genel Müdürlüðü Yardýmcýlýðý'na terfi eden Erdal Emanet, 1996'daki Derinya olaylarýnda bayrak direðine týrmanan Solomu'ya ateþ edenler arasýndaydý... NEW YORK ZÝRVESÝ... Ban dan liderlere iki aylýk süre daha n 4. sayfada

2 EROÐLU ZÝRVEYÝ DEÐERLENDÝRDÝ Derviþ Eroðlu, Ocak 2012'de yapýlacak üçlü zirvenin ardýndan çok taraflý bir zirvenin yer almasýnýn müzakerelerde son anlamý taþýdýðýný söyledi. Dün 16:30 itibarýyla Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Ban Kimoon'un basýn açýklamasýyla sonlanan New York'taki 4'üncü üçlü zirvenin ardýndan Derviþ Eroðlu iki günlük görüþmeleri ve Genel Sekreterin basýn açýklamasýný BRT'ye deðerlendirdi. Zirvenin bekledikleri oranda iyi geçtiðinin altýný çizen Eroðlu, görüþmelerde iki lider olarak görüþlerini ayrý ayrý masaya koyduklarýný belirtti. Görüþmelerden memnun olduðunu vurgulayan Eroðlu, özelikle Genel Sekreter Ban'nýn yaptýðý açýklamadan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Eroðlu, "Sürecin sonuna doðru geldiðimizi belirleyen açýklama özelliði taþýyan sözleri bizi memnun etmiþtir" dedi. Bu görüþmeden sonra Kýbrýs'ta hem liderlerin baþ baþa görüþmesi hem de mekik diplomasisinin devam edecek olmasýnýn kendilerini memnun eden bir diðer geliþme olduðunu kaydeden Derviþ Eroðlu, ortaya koyduklarý önerilerin Genel Sekreter ve ekibi tarafýnda iyi deðerlendirdiðini ifade etti. "SONA YAKLAÞABÝLÝRÝZ" "Kýbrýs'ta yapacaðýmýz görüþmelerde Rum tarafýnýn da bazý yakýnlaþtýrýcý, köprü kurucu öneriler ortaya koymasýyla sona yaklaþabileceðimizi düþünüyorum" diyen Cumhurbaþkaný Eroðlu, Kýbrýs Türk tarafýnýn anlaþma arzusu içinde olduðunu bir kez daha ortaya koyduðunu da vurguladý. "Görüþmelerde Ocak ayý son mu?" þeklindeki soruya karþýlýk Cumhurbaþkaný Eroðlu, þöyle dedi: "Genel Sekreter okuduðu açýklamada, bir uluslararasý konferanstan, yani 4'lü veya 5'li bir zirveden bahsetti. Ocak görüþmesinden sonra bir zirvenin gerçekleþecek olmasý, bir son anlamýna gelir. Biliyorsunuz Haziran'dan itibaren Güney Kýbrýs, AB dönem baþkaný olacak, bu dönemde de görüþmelerin olmasý çok zor. Ban kesin bir tavýr ortaya koydu; önce Ocak zirvesi, sonra 4'lü-5'li zirve gerçekleþecek ve artýk bir anlaþma olacak ya da olmayacak, ortaya çýkacak." TUZLA'DA HIRSIZLIK Tuzla'da, geçen ay, A.M (E-25) kimlikli kiþi, iþçisi olduðu Mesan Ýnþaat Þti Ltd tarafýndan yapýlan bir inþaattan 1 adet su deposunu ve depo içerisinde bulunan inþaat demirleri ile miktarý belli olmayan demir ranza yatak ayaklarýný çaldý. Polis Basýn Bülteni'ne göre, malzemeleri 320 TL nakit paraya satan zanlý, polis tarafýndan aranýyor. DEVLET PÝYANGOSU'NDAN 3 BÜYÜK ÝKRAMÝYE Devlet Piyangosu, 15 Kasým'da KKTC'nin kuruluþ yýldönümü çekiliþinde, 100 bin, 75 bin ve 50 bin olmak üzere 3 büyük ikramiye daðýtacak. Piyangolardan verilen bilgiye göre "Cumhuriyet Bayramý 15 Kasým Özel Çekiliþi" biletlerinde Dr. Fazýl Küçük ile Rauf Denktaþ'ý araç üzerinde halký selamlarken gösteren fotoðraf kullanýldý. Çekiliþ 15 Kasým'da BRT Aile Kanalý'ndan canlý olarak yayýmlanacak. Büyük ikramiye çekiliþleri satýlan biletlere çýkana kadar devam edecek. Aðýr Cezaya havale edildi (Afrika Özel)- Gazetemiz Afrika'yý 3 Temmuz günü kurþunladýktan sonra yakalanan Mustafa Yalçýn, dün yeniden Lefkoþa Kaza Mahkemesi yargýcý huzuruna çýkarýldý. Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin, geçtiðimiz duruþmada davanýn Aðýr Ceza'ya havale edilmesi için savcýlýðýn gerekli dosyalarý hazýrlamasýný istemiþ ve davayý 1 Kasým 2011 tarihine ertelemiþti. Geçtiðimiz duruþmada muhabirimize "Azrailiniz olacaðým lan" diye baðýran Mustafa Yalçýn dünkü duruþmada çok sakindi. Yalçýn ýn avukatlýðýný Ýsmet Felek in de avukatlýðýný yapan Yünsal Ýlhan üstlendi. Mustafa Yalçýn 3 Temmuz 2011 tarihinde gazetemize gelerek Þener Levent'le görüþmek istediðini söylemiþ, isteði reddedilince de kendisine kapýyý açan Ali Osman'a ateþ etmiþti. Daha sonra polis tarafýndan yakalanan Mustafa Yalçýn, Þener Levent'i öldürmeye geldiðini itiraf etmiþti. Dün Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin huzurunda görülen davada iddia makamý adýna Savcý Damla Güçlü ve sanýk avukatý Yünsal Ýlhan hazýr bulundu. Savcý Damla Güçlü, mahkemeye emareleri sunduktan sonra Mustafa Yalçýn'ý itham etti... Adam öldürmeye teþebbüs, kanunsuz ateþli silah ve patlayýcý madde taþýma, þarjör bulundurma, kullanma ve meskun mahalde ateþ açma, kasti hasar yaratmakla suçladý. Mustafa Yalçýn, Savcý Damla Güçlü'nün yaptýðý ithamlarý kabul etti. Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin savcýnýn ithamlarýndan ve mahkemeye sunduðu emarelerden sonra davanýn 17 Kasým 2011 tarihinde Aðýr Ceza'da görüþülmesi kararýna vardý ve Mustafa Yalçýn davasýný Aðýr Ceza'ya havale etti. TUTUKLULUÐU 8 GÜN DAHA UZATILDI Girne'de ev açma ve sirkat suçlarýndan tutuklu zanlý Reþit Cengiz'in tutukluluðu dün çýkarýldýðý Girne Kaza Mahkemesi'nde 8 gün daha uzatýldý. Polis, Eylül-Ekim aylarýnda Girne'de 6 ayrý evi açma ve sirkat suçlarýndan önceki gün tutukladýðý zanlý Reþit Cengiz'in evinde yaptýðý aramada nakit para, altýn ve ziynet eþyalarýndan oluþan emarelere el koydu. Polis tarafýndan yürütülmekte olan soruþturma çerçevesinde zanlýnýn Girne'de Eylül-Ekim aylarýnda meydana gelen diðer ev açma ve hýrsýzlýk suçlarýyla da ilgili olabileceði araþtýrýlýyor. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý "HRÝSTOFYAS BARRA" YAZSAM NE OLUR? "Yabancý devlet büyüklerine hakaret etmek ve onlarý küçük düþürmek" diye bir madde var hala bizim ceza yasalarýmýzda. Sömürge yasasý... Ýngilizden miras bize... Polisler önceki gün gazetemize geldiler ve bu maddeden yine dava okudular bana... Gazetede yayýnladýðýmýz bir yazýdan dolayý deðil... Gazetenin balkonuna astýðýmýz bir pankarttan dolayý... Pankartta yer alan yazýlar daha önce gazetemizde yayýnlanmýþ bazý kupürlerden oluþmaktaydý... Bir Tayyip Erdoðan, bir de Cemil Çiçek için attýðýmýz manþetler... Erdoðan bize "beslemeler" diyerek "Sen kimsin be adam?" diye sorduðunda, biz de ona sormuþtuk: -Ya sen kimsin? Yine toplumumuza hakaret eden Cemil Çiçek'e þöyle demiþtik: -Hade barra! Dava gerekçesi bu pankartlar iþte... Gazetede yayýnladýk, suç sayýlmadý... Pankart yapýp balkona asýnca suç sayýldý. Ne biçim bir yasa bu? Eðer ortada bir suç varsa, her ikisinde de suç sayýlmasý gerekmez mi? Kuzeydeki devlet için "Dandik Cumhuriyet" diyen Kürt milletvekili Hasip Kaplan yerden göðe haklý... Dandik bir cumhuriyette dandik yasalar olur ancak... Bir düzine çelik yelekli polis gazetemizin kapýsýna dayandý... Ellerinde bir mahkeme kararý ile... "Arama emri" çýkarmýþlar... Gazetede arama yapacaklar... Hemen balkona gidip o pankartý indirdiler önce... Daha sonra da odalarýmýza baktýlar... "Yabancý devlet büyüklerine hakaret etmek ve onlarý küçük düþürmek" suçlamasýyla daha önce de dava okundu bana... George Bush'a hakaret etmekten bile dava yedik. Ama TC'li yetkililer her zaman dava nedeni oldu... Bu maddeden dolayý mahkememizde en son görülen davamýz eski Genelkurmay Baþkaný Yaþar Büyükanýt davasý idi... Yaklaþýk üç yýl sürdü bu dava ve bu yýlýn ilk aylarýnda sonuçlandý. Beraat ettik. Yargýç, yazýmýzda hiçbir suç unsuru bulmadý. Savcýlýk istinafa gitti... Ordan da beraat çýktý. TC'li yetkililer Kuzey Kýbrýs'ý Türkiye'nin bir vilayeti gibi görüyorlar... Ve Türkiye'de yaptýklarýný burada da yapmak istiyorlar. Türkiye'de suç sayýlan hareketleri burada bizim hiçbir ceza almadan yapmamýza katlanamýyorlar... Türkiye'de suç sayýlan yazýlarý yazmamýzý, suç sayýlan pankartlarý taþýmamýzý ve cezasýz kalmamýzý hazmedemiyorlar... Ýstanbul'da "Parasýz eðitim istiyoruz" diye pankart açan liseli gençleri 18 ay hapislerde süründürenler, bizim burada kendilerine "barra" çekmemize tahammül edebilirler mi hiç? Korkunç þeyler oluyor Türkiye'de... Askeri cunta dönemlerini aratmayan þeyler... Hiçbir sebep yokken uyduruk nedenlerle tüm rejim muhalifleri içeri týkýlýyor. Erdoðan'a muhalif olan herkes... Suriye'dekinden beþ beter... Kaddafi'nin Libya'sýnda bile hiçbir zaman böylesi olmadý... Ýnsan haklarýný ayaklar altýna alan Türkiye bu haliyle deðil AB üyesi, Afrika Birliði üyesi bile olamaz. Ama Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi antidemokratik rejimlere sesini çýkarmayan Amerika ile Avrupa Türkiye'ye de sesini çýkarmýyor. Bunlara ses çýkarmayanlarýn Kýbrýs'ta Türkiye'yi suçlarýndan dolayý yargýlamalarý ve çözüm için sýkýþtýrmalarý beklenebilir mi? Madem yabancý devlet büyüklerine hakaret etmek ve onlarý küçük düþürmek suç, "Hirstofyas barra" diye pankart yazýp þimdi þu balkona assam ne olur acaba? Veya, -Hassiktir Papandreu! Gelip yine dava okurlar mý bana? Onlarý küçük düþürdüm diye içerlerler mi? Yoksa üstünden bir de ödül mü verirler bana?

3 AFRÝKA dan mektup... Gazetemize düzenlenen baskýn kararýnýn arkasýnda Erdal Emanet var... Göz, gez, arpacýk, Solomu! n Maðusa Polis Müdürlüðü'nden Lefkoþa'da Polis Genel Müdürlüðü Yardýmcýlýðý'na terfi eden Erdal Emanet, 1996'daki Derinya olaylarýnda bayrak direðine týrmanan Solomu'ya ateþ edenler arasýndaydý... n Malatyalý Erdal Emanet, Malatyalý Ýsmet Felek çetesi konusunda da çok pasif davrandý... Ýsmet Felek'in Türkiye'de arandýðýna dair dosya polise intikal ettikten ancak 17 ay sonra Felek KKTC'de tutuklandý... n Ýsmet Felek Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda aðýrlandýðý sýrada da kim olduðu biliniyordu... n Gazetemize ölüm tehditleri savuran ve tetikçi Emin Sýba'ya silahý verenlerden biri olduðu iddia edilen Birtan Zabitler hakkýnda hiçbir soruþturma yapmayan Erdal Emanet, polis baskýný ile gazetemizi hedef alýyor... Geçtiðimiz gün bir pankart nedeniyle gazetemize düzenlenen polis baskýný ile ilgili kararýn arkasýnda Polis Genel Müdürü 2. Yardýmcýsý Erdal Emanet'in olduðu öðrenildi 'li yýllarýn baþýnda Çevik Birlik Komutaný olan ve hatta o sýralarda banka mudileri eylemini biber gazý ile bastýran kiþi olarak bilinen Erdal Emanet, daha sonralarý Maðusa Polis Müdürlüðü'ne atandý ve son terfilerle de Polis Genel Müdürlüðü 2. Yardýmcýlýðýna yükselerek Lefkoþa'da göreve baþladý... Baþkentteki tüm eylemlerde artýk tüm polis operasyonlarý Erdal Emanet tarafýndan yönetiliyor... DERÝNYA OLAYLARI Erdal Emanet'in adýnýn duyulmasýný saðlayan 1996 yýlýndaki Derinya olaylarý oldu. Emanet'in Derinya eylemleri sýrasýnda bayrak direðine týrmanan Solomu'ya karþý silahlý harekete geçenler arasýnda olduðu biliniyor. Elinde tabancasý ile Solomu'yu hedef alan resimleri bulunuyor. Uluslararasý Polis Örgütü (Ýnterpol) bundan dolayý Erdal Emanet'i kýrmýzý bültenine geçirdi... Ancak uluslararasý hukuk KKTC'de geçerli olmadýðý için tutuklanmadý. Türk tarafý Solomu'nun bayrak direðinde vurulmasýndan sonra, bu cinayette 'emeði geçenleri' birer birer ödüllendirdi. Kenan Akýn bakanlýk koltuðuna otururken, Erdal Emanet de terfi basamaklarýný sürekli týrmandý. FELEK ÇETESÝ Malatyalý olduðu bilinen Erdal Emanet Malatyalý Ýsmet Felek çetesi ile ilgili olaylarda pasif kalmakla da dikkati çekti. Ýsmet Felek Türkiye'de polise verdiði ifadede "Erdal Emanet dostum" dedi ve onunla yakýn iliþkilerini deþifre etti... Diðer yandan, Ýsmet Felek'in Türkiye'de eroin kaçakçýlýðýyla ilgili arandýðýna dair dosya polise intikal ettikten ancak 17 ay sonra Felek'in KKTC'de tutuklanmasý gözlerden kaçmadý ve yeni soru iþaretlerine neden oldu. Ýsmet Felek KKTC'de, Bülent Arýnç'ýn kardeþi Ümit Doðay Arýnç'la birlikte Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda Derviþ Eroðlu tarafýndan aðýrlandýðýnda da kim olduðu ve Türkiye'de arandýðý biliniyordu. BÝRTAN ZABÝTLER Halen Maðusa'daki serbest limanda güvenlik görevlisi olarak çalýþan Birtan Zabitler'in, Felek olaylarýna ciddi bir biçimde karýþmýþ olduðu halde, polisin onunla ilgili hiçbir soruþturma yapmamasý da dikkati çekiyor. Bilindiði gibi Zabitler, Felek çetesi ile ilgili yayýnlarýmýza baþladýðýmýz sýralarda gazetemize telefonla ölüm tehditleri yaðdýrmýþ ve biz de bununla ilgili olarak polise þikayette bulunmuþtuk. Ancak ifadelerimizi alan polis bugüne kadar hiçbir iþlem yapmadý... Zabitler'in, gazetemize ilk kurþunlarý sýkan Emin Sýba ile de yakýn iliþkisi olduðu ve hatta tabancayý Sýba'ya onun verdiði iddia ediliyor. Bu olaylarýn üstüne gitmeyen Erdal Emanet'in gazetemize polis baskýný düzenlemesi manidar bir olay sayýlýyor.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Çýktýk lekeli alýnla bu iþgal yýllarýndan Polis devletinden, bombalardan, komplolardan Dünyanýn yüzüne bakacak yüzümüz hiç yok Geçilmez oldu yollar tel örgülerden, coplardan Kalay BÝZ KAPALI KAPILAR ARDINDAKÝ HALTLARA, HERZELERE BAKARIZ KKTC'nin Üçüncü Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu "Ben yazýlý olana bakarým, Talat'ýn Hristofyas'ýn kulaðýna neler fýsýldadýðýna bakmam" demiþ. KKTC'nin Ýkinci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ise "Teessüf ederim. Bütün bilgiler kayýtlýdýr. Yazýlý olmayan anlaþma, anlaþma deðildir" diye yanýt vermiþ. Biz ne Talat'ýn imzaladýklarýna bakarýz, ne de Hristofyas'ýn kulaðýna fýsýldadýklarýna. Derviþ beyin imzalamadýklarýna bakmayýz, fýsýldamadýklarýna hiç bakmayýz. Birinci'sine çok kereler teessüflerimizi püskürtmüþlüðümüz oldu, Ýkincisine de, Üçüncüsüne de teessüflerimizi püskürtüyoruz. Çünkü biz, TC Hükümeti'nin karýþtýrdýðý haltlara, kapalý kapýlar ardýnda bizimkilerle yedikleri herzelere bakarýz Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ONLAR YABANCI DEVLET BÜYÜÐÜYSE... Mitingten bir gün önce vatandaþlarýmýzdan birisi, telefonla polisin Pazartesi günkü mitingte Yasemin Hareketi, Baraka Kültür ve Barikat gazetesi pankartlarýna el koyma kararý aldýðýný söyledi... Miting günü gazetemizin balkonuna bir pankart asýldý... Kimin astýðý hiç önemli deðil... Önemli olan o pankartta yazýlanlara onay verip vermememizdir... Vermemek mümkün mü? Pankart daha önceki bazý manþetlerimizden oluþmuþtu zaten... Yüzlerce pankart vardý miting alanýnda... Polisin gözü balkondaki tek pankarttaydý... Mahkemeden "arama emri" çýkarýp gazetemizi aradýlar... Pankarta da el koydular... Ardýndan da Þener Levent'e dava okudular... "Yabancý devlet büyüklerine hakaret etmek ve küçük düþürmek"... KKTC Baþbakaný'ný basýnýn huzuruna çýkarýp "kaç para maaþ alýyorsun" diye sorguya çeken Tayyip Erdoðan bizlerin bunu ve bize karþý yaptýðý açýklamalarý eleþtirmemiz ve de "Kurtarýldýk mý? Has...tir" pankartýný meydanlara taþýmamýz karþýsýnda kýzýp köpüren Tayyip Erdoðan Ankara'dan bizlere, "Sen kimsin be adam?" diyordu... Bizi Kýbrýs'ýn kuzeyinde Rumlarla birlikte provokatif eylemler yapmakla suçluyor ve KKTC'de maaþlarýn 10 bin TL olduðu yalanýný söylüyordu... O Tayyip'se biz de Kýbrýslýyýz iþte... Karþýsýnda el pençe divan duran ne Eroðlu, ne Ýrsen, ne de Talat'ýz... Cevabýný verdik hemen... "Ya sen kimsin?" Cemil Çiçek ise yapýlan büyük eylemlerde, KKTC'deki yetkilileri çok sessiz kalmakla ve hantal bir yapý olmasýyla eleþtirdi... Neden mi? "Has...tir" pankartýný meydanlara taþýdýktan sonra bizi tutuklamadýklarý için... Daha önceki meydan mitinglerinde Tayyip'in desteðinde Denktaþ'a barra diyerek Digomo'ya gönderenlerin yaptýðý gibi bu kez biz de Çiçek'e "barra" çektik... Bunlar manþetlerimizdi... Bu manþetlerin bir pankartta toplanmasý birilerini kýzdýrmýþ... Karþýmýzdaki elçiyi mi, GKK kumandanýný mý, Kolordu kumandanýný mý kýzdýrmýþ bu pankart bilemem... Ancak polis de Ankara'nýn sivil veya askeri yetkililerinden emir almadan kýmýldayamaz buralarda... Kimseye kýzgýn deðilim aslýnda... "Ýnsanoðlu bir tuhaftýr her lafý kaldýrmaz..." diye bir tekerleme vardýr çünkü... Ýçimizden birileri Ankara'da oturanlarýn hakaretlerini sinelerine çekebilirler, onlarýn suratlarýna tükürmesini "ilahi yarabbi þükür, yaðmur yaðdý" diye þükranla karþýlayabilirler, ama bunu herkesten beklemeleri yanlýþtýr... Bize karþý söylediklerinin cevabýný aynen kendilerine misliyle iade edeceðimizi bilmeleri gerekiyor... Biz de bize açýlan davayý vesile ederek Tayyip Erdoðan'a ve Cemil Çiçek'e dava dosyalayacaðýz... Onlarýn söyledikleri hakaret deðil de bizim cevaplarýmýz mý hakaret oluþturuyor... Onlar yabancý devlet büyüðüyse, biz de Türk iþgali altýnda yaþayan bir avuç onurlu insanýz... NEW YORK ZÝRVESÝ... LÝDERLERE 2 AY DAHA n BAN, LÝDERLERÝN MÜZAKERELERDE SON AÞAMA ÝÇÝN GELECEK ÝKÝ AYDA ÇALIÞMA KONUSUNDA ANLAÞTIÐINI DUYURDU... Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, liderlerin müzakerelerde son aþama (son oyun) için gelecek iki ayda daha fazla çaba gösterilmesi konusunda anlaþtýðýný duyurdu. Derviþ Eroðlu, Dimitris Hristofyas ve BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon arasýnda New York'ta Pazar günü ve dün yapýlan zirvenin ardýndan, dün Kuzey Kýbrýs saatiyle saat 16:30'da açýklama yapýldý. Açýklamayý, BM merkezinde, Eroðlu ve Hristofyas'ýn eþlik ettiði Ban yaptý. Ban, açýklamadan sonra basýndan soru kabul etmedi, liderler de herhangi bir açýklamada bulunmadý. Ban açýklamasýnda 7 Temmuz'da yer alan son üçlü görüþmenin ardýndan liderlerin bazý kilit konularda ilerleme saðladýðýný, ekonomi, AB ile iliþkiler ve iç güvenlik konularýnda kayda deðer ilerlemeler saðlandýðýný, yönetim, mülkiyet, toprak ve vatandaþlýk gibi önemli konularda daha az ilerleme saðlandýðýný ifade etti. Ban, Eroðlu ve Hristofyas'ý Gren Tree'ye söz konusu çekirdek konular üzerinde daha fazla ilerleme saðlama ümidiyle davet ettiðini kaydetti. Gren Tree'deki buluþmanýn liderlerin çözüme ne kadar yaklaþtýðýný görme bakýmýndan da önemli olduðunu belirten Ban, liderlerin iki günlük görüþmede geriye kalan çekirdek konularda cesaretlendirici ilerleme saðladýðýný da duyurdu kaydetti. Ban, "Özel Danýþmanýmýn dediði gibi, görüþmeler olumlu, üretken ve enerjik olmuþtur. Kapsamlý bir çözüme ulaþýlabileceði yönünde bana güvence HÜKÜMETÝN DERDÝ BAÞKA n MAMALI: FAÝZ YASASINI YÜRÜRLÜÐE KOYARAK BORÇLULARIN DERÝN NEFES ALMALARINA ÝMKAN TANIMASI GEREKEN HÜKÜMET BANKALARIN ALACAKLARININ DERDÝNE DÜÞTÜ... Fikrin ve Hukukun Üstünlüðü Hareketi Baþkaný Barýþ Mamalý, hükümeti, "borçlular aleyhine varolan adaletsiz faiz sistemini yok etmek yerine, bankalarýn alacaklarýna öncelik vermekle" suçlayýp, "Faiz Yasasý"nýn Cumhuriyet Meclisi'ne getirilmesini istedi. Mamalý, "Hükümet derhal bu faiz yasasýný yürürlüðe koyup saðlayacaðý adaletli denge ile borçlularýn derin nefes almalarýna imkan tanýmasý gerekirken, bankalarýn alacaklarýnýn derdine düþmüþ ve borçlularýn üzerine nasýl daha seri ve hýzlý gelinebilir, alacaklýlar nasýl daha çok memnun edilebilir bunlarýn peþine düþmüþtür" iddiasýnda bulundu. Barýþ Mamalý dün yayýnladýðý yazýlý açýklamada, ülkede borç faizlerinin, herhangi bir yasal denetim altýnda olmadan fütursuz, sýnýrsýz ve durdurulamayan kontrolsüz bir güçle insanlarý vurmaya devam ettiðini söyledi. Mamalý, þöyle devam etti: "Kapitalize faiz uygulamalarý ( yani sürekli vermiþtir" dedi. Buluþmada liderlerin bir çözüm planýna ulaþabileceðini gösterdiðini ifade eden Ban, ancak yapacak iþin varolduðunu söyledi. Ban, "Hristofyas ve Eroðlu gelecek iki ay içerisinde müzakerelerin son aþamasýna geçmek için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiði konusunda anlaþtý" dedi. Özel temsilcisi ve ekibinin gerekli desteði vermeye hazýr olduðunu da kaydeden Ban, liderleri Ocak 2012'de benzer bir formatta görüþmeye davet ettiðini, çok taraflý konulara geçebilmek için bu zaman zarfýnda Kýbrýs sorununun iç konularýnýn çözülmesini beklediðini belirtti. faize faiz uygulanmasý), yüksek faiz oranlarý ve tahsil edilecek faiz miktarýnda sýnýr olmamasý nedeniyle özellikle iyiniyetli borçlular, altýndan kalkamayacaklarý büyük bir yýkýma uðramaktadýr. Bu insafsýz faiz sistemi nedeniyle insanlarýmýz tüm birikimlerini, evlerini, arabalarýný, iþyerlerini ve geleceklerini bir anda kaybetme noktasýna gelebilmektedir. Bugün birçok insanýmýz üzerine saldýran bu faiz canavarýndan kurtulabilmek ve hapse girmemek için ülkeyi terk etmektedir." Mamalý, "Neden "Faiz Yasasý" meclis genel kuruluna bir türlü getirilmiyor? Hükümet borçlular aleyhine varolan aþýrý adaletsiz bu sistemi yok etmek yerine neden bankalarýn alacaklarýna öncelik veriyor? Tüm bu yaþananlardan anlýyoruz ki, hükümet anayasal sosyal adalet ilkesini hiçe sayarak KKTC Anayasasý'ný bir yerde anlamsýzlaþtýracak icraatlar içerisinde bulunmaktadýr" görüþünü savundu. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent "GENEL GREV" VE MÝTÝNG Sokaklarýn uzun bir sessizliðinden sonra bir "genel grev" ve miting yapýldý Lefkoþa'da. Neden? Çünkü Ankara, Kýbrýslýtürkleri ite kaka sürüklediði bu tükeniþ güzergâhýnda yokoluþumuzu hýzlandýracak ne varsa onda ýsrar ediyordu da ondan... O kadar ki... "Þu þu þu yasalarý geçirmezseniz size maaþ yok" demeye kadar varan, tehdit, þantaj ve dayatmacý bir üslûp kullanýyordu bu ýsrarýnda! Buradaki kuklalar ve kukla olmaya dünden razý olup can atanlar ise, toplumun gaddarca sürüklendiði yokoluþu deðil, sadece o lânet olasý koltuklarý düþünüyorlardý! Ýþte bu ahval ve þerait içinde, Ankara'nýn binbir tehdit ve þantajla dayattýðý ve ýsrarla meclisten geçirtmeye çalýþtýðý, toplumsal geleceðimizi tamamen karartmaya yönelik yasalara karþý yapýldý bu "genel grev" ve miting. Özelleþtirme yasasýna karþý... Sosyal Sigorta yasasýna karþý... Kaçaklara af yasasýna karþý... Ve sýrada bekleyen daha nice dayatmalara karþý. Ama öyle olduðu halde, ne yazýk biz, yani Kýbrýslýtürk halký meydanda yoktuk! Daha doðrusu, görünmemizle kaybolmamýz bir oldu! Deðil 1 gün, 2 gün, 3 gün bir saat bile kalamadýk o meydanda!.. Ýstediðimiz hiçbir þeyden bir zýrnýk elde edemeden, evlerimizin yolunu tuttuk! Hem de miting konuþmacýsýnýn "Mücadelemiz sonuç alýnýncaya kadar sürecektir" haykýrýþlarý arasýnda! Demek ki biz halk olarak sadece kendimizi ve günü kurtarmayý düþünüyoruz! Demek ki biz, çocuklarýmýzýn ve torunlarýmýzýn geleceðini düþünmüyoruz! Demek ki biz, çocuklarýmýza insanca yaþayacaklarý aydýnlýk bir geleceðin yolunu açmak için mücadele etmeyi düþünmüyoruz! Demek ki biz, yarýnlarýmýz için bugün bedel ödemeye hazýr deðiliz! Þimdi birileri kýzabilir bu yazdýklarýma. Umutsuzluk ve karamsarlýk saçýyorsun, diyenler olabilir. Haksýzlýk ediyorsun, diyenler de... Ne yapmalýydým peki? Konuþmacý "Mücadelemiz sonuç alýncaya kadar sürecektir diye gýrtlaðýný yýrtarken, öbek öbek meydaný terkeden insanlarýn arkasýndan alkýþ tutmalý, bravo, en iyisini yaptýnýz mý demeliydim? Kimse kusura bakmasýn... Ama biz, bu toplumsal varoluþ mücadelesini toplum olarak olmasý gerektiði gibi veremedik. "Genel grev" ve miting dolayýsýyla hayat duracak demiþlerdi. Hayat durmadý! Her gün nasýl akýp gidiyorsa... Pazartesi günü de öyle akýp gitti! "Genel grev" dediler meselâ... Ama böyle bir genel grevin eþine benzerine dünyanýn hiçbir yerinde rastlayamazsýnýz. Lefkoþa dýþýndaki bütün okullar açýktý. Eczaneler, hastaneler, belediyelerin temizlik hizmetleri, iç ve dýþ ulaþým, bankalar, maðazalar, marketler, çarþýlar, pazarlar vb. açýktý... Meclisin önünde trafiðin zaman zaman aksamasýnýn dýþýnda hayat hiç durmadý... Saat gibi akýp gitti! Su, elektrik, telefon, ulaþým gibi stratejik hizmetleri bile kilitleyemeyen bir greve istediðiniz kadar genel grev deyin. Kendinizi aldatmaktan baþka birþey deðildir bu. Demek ki býçak henüz kemiðe dayanmadý, diye yazmýþtým dün. Mitingin fotoðraf kareleri bunu söylüyordu. Ancak kimse aklýndan çýkarmasýn. Býçak çocuklarýmýzýn kemiðine dayanmýþtýr. Bu da mý umurumuzda deðil?

5 2 Kasým 2011 Çarþamba 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Þu "Ankara elini yakamýzdan çek" pankartýný taþýmaktan vazgeçin artýk. Elini yakamýzdan çekip baþka yerden tutacak, hiç hoþumuza gitmeyecek!.. * CTP muhalefette bile oy kaybediyormuþ. - Bunu bile beceremediler, artýk iktidarda deðil, muhalefette olduklarýný halka duyuramadýlar. * En ucuz sigara 7.25 TL olmuþ. - Hala içen delidir! * Baþbakan Küçük "Hükümetimiz asayiþi bozucu bir konuda kimseye ayrýcalýk tanýmamakta kararlýdýr" demiþ. - Ýrsen abinin bu komik þakalarýný çok seviyorum. Bu konuda üstüne tanýmam! * Sarris "Daha dikkatli olmalýydým" demiþ. - Takma kafaný! Her insan þeytana uyar Ýyi bir tarafý da var. Reklam cabaya geldi. * Trafik kazasýnda iki kiþi daha ölmüþ. - Kontak kapama eylemi ne zaman? * Stefanu "Al ver yapýlmadý" demiþ. - Hesap ortada zaten. Ne alacak kaldý, ne verecek Her þey fifti fifti! *Sendikalar eylem yaparak hükümeti uyarmýþ. - Ben de destek olsun diye facebookta dürttüm! Bu kýyaðýmý unutmayýn. * Downer "Bekleyip görelim" demiþ. - Boþuna beklemeyin mr. Biz yýllardýr bu anahtar deliðinin baþýnda bekliyoruz da hiçbir þey göremedik henüz. Sendikacýlar sordu biz yanýtladýk... Sendikacýlar: Bizi aç sefil yapmak istiyorlar. Dur diyecek miyiz? Biz: Eveeeeeet! Sendikacýlar: Emeðimizi hiçe sayýyorlar. Susacak mýyýz? Biz: Hayýýýýýýr. Sendikacýlar: Yeni ahlaksýz teklif yapýyorlar.. Kabul edecek miyiz? Biz: Asla Namusumuza leke sürdürmeyiz. (Ne kadar veriyor acaba) Sendikacýlar: Kaderinize razý olur diyorlar. Olacak mýyýz? Biz: Yüz kere hayýr, bin kere hayýr. Ýpe götürseler de hayýr. Sendikacýlar: Ülke bizim, kiralarýz, istersek satarýz diyorlar. Müsaade edecek miyiz? Biz: Payýmýza düþeni vermeye yanaþmazlarsa, kan çýkar ama elletmeyiz. Sendikacýlar: Adaletsizliði, eþitsizliði, hukuksuzluðu ortadan kaldýrmak için, köle olmamak için, tek ses, tek yürek olup direnecek miyiz? Biz: Sonuna kadar evet. Evet. Evet Bin defa evet. BÖYLE BÝR ANDI Biz: Nere be arkadaþlar? Her dediðinize, her istediðinize evet dedik. Destek verdik yüreklendirdik, cesaretlendirdik, þimdi nereye daðýlýyorsunuz sonuç almadan. Ya sýrtý ya garný. Gelin bitirelim bu iþi. Sendikacýlar: Hadi arkadaþlar daðýlalým þimdi. Bir sonraki eylemde görüþürüz. ÇELÝK YELEKLÝ POLÝSLER! Ve polis Afrika'nýn kapýsýna dayandý. Sýrtlarýnda çelik yelek, ellerinde mahkeme emri vardý. Oysa biliyorlardý. Ellerini kollarýný sallayarak da gelseler, girebilirlerdi. Tetikçiler bile öyle yapýyordu. Çelik yelekle gelmeleri þaþkýnlýk yarattý. Oysa þaþacak bir þey yok. Þener Levent boþ deðil artýk. Tabancasý var ya! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Ve Þener'e "Yabancý devlet büyüklerine hakaretten" dava okundu Bir atlan çekirge, iki atlan çekirge Bu defa hapise mapise de yok. Doðrudan ipe!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu GÖRÜÞMELERÝN SONUCUNU BEKLERKEN... (Ýstanbul)- Topu topu üç gün süren görüþmelerin sonunda, oturmuþ 16.30'u bekliyoruz ki Ban ve liderler birlikte dünyaya açýklasýnlar, "çözüm oldu" diye. Doðdum, oynadým, okudum, büyüdüm ve ufak ufak gözlerimin topraða doðru yöneldiði bu günlerde bile çözüm olacak diye beklerken onlar hala görüþmelerden görüþmelere gidip geliyorlar. Ve son buluþmalarý üç gün sürdü... Oturmuþ onlardan "iyi" haberler bekliyoruz saf saf. Mümkün mü? Umarým herkes gibi ben de yanýlýrým. Ve Derviþ Eroðlu kamera karþýsýna geçerek müjdeyi verir 16:30'da, "Oldu bu iþ" diyerek. -Geleceðim, dedim arkadaþýma. -Ne zaman, diye sordu. -Yakýnda, diye müjdeyi verdim. -Önce sen bir gel, burayý bir gör, canlý yaþa, sonra kararýný verirsin. Bunu söylerken telefondan göremiyordum ama biliyordum, sýrýtýyordu. Çok bozulmuþ oralar. Caddeler izmarit dolmuþ. Kaldýrýmlar tükürük ve balgam. Denizlere lenger atýlýyor þimdi deniz temizlesin diye. Ve derelere otomobil, dere sürüklesin diye. Çok kirlenmiþ orasý. Kimi arasam ayný þeyi söylüyor. "Çok bozuk burasý." -Karpuz yetiþtirip satsak. Karpuz bile yetiþmezmiþ burada diye yanýtlar alýyorsunuz.. Ne olmuþ memleketime. Neden herkes karamsar. Çok þaþýrtýyor beni orada kalanlar. Moralim bozuluyor. Çekip daha uzaklara gitmek geliyor içimden eskiden EOKA ve TMT'den kaçanlar gibi. Avustralya'ya gitsem çok uzak, uçaktan korkarým. Kanada soðuk yaþayamam. Afrika'da millet aç, bir de ben ortak olmayayým yiyeceklerine. Peki Asya'ya mý gitsem. Kendi ülkem dururken neden baþka yerleri düþünüyorum ki? Neden Akdeniz'in en güzel köþesinin sahipleri kendi köþeleri yerine uzaklara gidip canlarý sýkýla sýkýla yaþamaya çalýþýrlar ki. Hep gurbete gitmek kaderimiz gibi. Nedense hep itiyorlar git diye. Oysa ki adamlar ta New York'a bizim geleceðimiz kurmak için çalýþýyorlar(!). Ve arkadaþým, telefonda görmüyorum ama hissediyorum, sýrýtarak, "Hele bir gel, dur, yaþa ve ondan sonra karar ver" diyor. O kadar mý kötü. Kötü ki hem sendikalar, hem partiler UBP iktidarý gitsin diye yollarda. Oysa ki bilmiyor onlar yanan bir evde eþyalarý tek tek kurtarmaya çalýþmak candan bile edebilir insaný. Yangýný kökten temizleyeceksin kökten ki geriye ne kalýrsa kurtarýlmýþ olsun. Görüþmeler sonlanmýþ New York'ta ve saat 16.30'da açýklama yapacaklarmýþ. Bekleyemem onlarý, çünkü doðdum, okudum, büyüdüm ufak ufak gözlerim topraða doðru yöneldiði bu günlere kadar çözüm olmadýysa, üç günde hiç olmaz. Kaldý ki ilk günde açýkladýlar anlaþtýklarý bazý konularý. Ama anlaþamadýklarý konular arasýnda mülkiyetten sonra ki mülkiyetin de direkt sorumlusu odur, yerleþikler. Memleketim çok bozulmuþ çok. Hala saat 16.30'a çok var. Kim oturup bekleyecek. Nasýlsa sonuç belli ve ben çýkýyorum. Basýn- Sen, KTÖS açýkladý: "Afrika'ya yapýlan saldýrýyý kýnýyoruz". Ben de kýnýyorum... AFRÝKA'YA BASKIN... BASIN-SEN BASKINI KINADI Basýn-Sen, polisin, Afrika gazetesinin en temel demokratik hakkýný kullanarak balkonuna asmýþ bulunduðu, eski manþetlerinden oluþan pankarta müdahale ettiðini, zor kullanarak pankartý indirdiðini ve gazeteye 'yabancý devlet büyüklerine hakaret edildiði' gerekçesiyle dava okunduðunu savunarak, "düþünceleri ve düþündüklerini ifade ettikleri gerekçesiyle hiçbir gazetenin cezalandýrýlmasýný, susturulmaya çalýþýlmasýný, tehdit edilmesini, dava ve mahkeme yoluyla sindirilmeye çalýþýlmasýný kabul etmediklerini" kaydetti. Basýn-Sen Baþkaný Kemal Darbaz, konuyla ilgili yazýlý açýklamasýnda þöyle dedi: Sendikal Platform tarafýndan düzenlenen genel grev ve miting sona erdiði sýrada polis Afrika gazetesine müdahalede bulunmuþtur. Afrika gazetesinin en temel demokratik hakkýný kullanarak balkonuna asmýþ bulunduðu, eski manþetlerinden oluþan pankarta müdahale eden polis gazete merkezine adeta baskýn yapmýþ ve zor kullanarak pankartý indirmiþlerdir. Bununla da yetinilmemiþ, 'yabancý devlet büyüklerine hakaret edildiði' gerekçesiyle Afrika gazetesine dava okunmuþtur. Afrika gazetesi anayasa tarafýndan garanti alýnan düþünce ve KTÖS: OLAYI ULUSLARARASI ALANA TAÞIYACAÐIZ... KTÖS, Afrika gazetesine yönelik polis müdahalesini "saldýrý" olarak niteleyip bunu kýnadý ve olayý uluslararasý alana taþýyacaklarýný bildirdi. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, yaptýðý yazýlý açýklamada þöyle dedi: "Adamýzýn kuzeyinde Türkiye tarafýndan kurdurulan ayrýlýkcý siyasi rejim bir yandan dayatmalarýna devam ederken, diðer yandan ise sivil toplumun üzerine polis baskýsý ile gitmeye devam etmektedir. 31 Ekim Pazartesi günü meclis önünde yeralan eyleme yönelik olarak alýnan polisiye önlemler Kýbrýslý Türkler'e yönelik hakaret içerdiði gibi rejimin gerçek yüzünü de göstermiþtir. Dikenli teller, coplar, kalkanlar, barikatlar, Kýbrýslý Türkler'i EOKA dönemini hatýrlatmýþtýr. Bu da yetmezmiþ gibi uyduruk arama emirleri ile Afrika gazetesini basan, pankartlara el koyan polis, faþist uygulamalarý daha da ileriye vardýrmýþtýr. ifade özgürlüðünü kullanmýþ olmasýna karþýn tamamen antidemokratik bir uygulamayla yasadýþý ve keyfi 'cezalandýrýlarak" anayasadaki düþünce ve ifade özgürlüðünün sözde olduðunu dünyaya ispatlamýþtýr. Bu gazeteye yönelik keyfi cezalandýrma, yasalar zorlanarak Kürt öðrencileri sýnýr dýþý eden ve gelen tepkileri de 'KKTC demokratik bir hukuk devletidir' diyerek yanýtlayan hükümet yetkililerinin foyasýný ortaya çýkarmaktadýr. Basýn-Sen, düþünceleri ve düþündüklerini ifade ettikleri gerekçesiyle hiçbir gazetenin cezalandýrýlmasýný, susturulmaya çalýþýlmasýný, tehdit edilmesini, dava ve mahkeme yoluyla sindirilmeye çalýþýlmasýný kabul etmez. Bir gazetenin manþeti suç olmazken; o manþetlerden pankartlar yapýlmasýnýn suç olduðunu savunmak kadar yanlýþ bir tutum olamaz. Kimden ve nereden gelirse gelsin bu tür faþizan uygulamalara karþý ülkedeki demokrasi güçleri en geniþ dayanýþma örneðini göstermelidir. Afrika gazetesi özelinde basýn, düþünce ve ifade özgürlüðünün savunucusu, kendilerine demokrat ve hukuk taraftarý etiketi yapýþtýrýp anti-demokratik ve hukuk dýþý uygulamalarýn mimarý olanlarýn karþýsýnda olmaya devam edeceðiz!.. Adamýzýn kuzeyine "özgürlük" sözü vererek gelenler, bize bu faþizan uygulamalarý layýk görmektedirler. Bilinmelidir ki, faþizim bir insanlýk suçudur. Polisin sivil yönetime baðlý olamadýðý ülkemizde bu olaylarýn sorumlusu ona emir veren Güvenlik Kuvvetleri ve iþbirlikçi UBP hükümetidir. Bu olayda ileri sürülen "yabancý devlet büyüklerine" hakaret mazareti tam bir uydurmadýr. Bize "besleme" gibi benzetmelerle hakaret edenlere, toplumumuzu yok etmek, göçe zolamakla ilgili yapýlanlar karþýsýnda pankartlý protesto az bile kalmýþtýr. Kýbrýs Türk toplumuna hakaret edildiðinde bunu sineye çeken iþbirlikçi UBP, polis ve savcýlýðýn uyduruk bahaneler arayarak AKP'ye yað çekmeleri onlar fayda getirmeyecektir. Afrika gazetesine yapýlan saldýrýyý þiddetle kýnar, olayý uluslararasý alan taþýyacaðýmýzý bir kez daha vurgularýz..." GÜNLÜK ALMAN HUKUKÇULAR: "ERDOÐAN TUTUKLANSIN" Almanya'da bir grup hukukçu, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve son 10 yýlýn genelkurmay baþkanlarý ile milli savunma bakanlarý hakkýnda suç duyurusunda bulundu ve Almanya'ya giriþ yapmalarý halinde tutuklanmalarýný talep etti. Gerekçe olarak, "Kürtlere karþý uygulanan devlet terörü" gösterildi. Davayý açan avukat Britta Eder, Nürnberg mahkemelerini hatýrlatarak "Elimizdeki belgeler Türkiye'nin Kürtlere karþý bir devlet terörü uyguladýðýný gösteriyor" dedi. 2003'ten bu yana iþlenen 10 suçu belgeler ve fotoðraflarla anlatan hukukçular "Adli týp incelemeleri birçok olayda kimyasal silahýn kullanýldýðýný gösteriyor" dedi. Eder, ayrýca Ekim tarihleri arasýnda kimyasal silah kullanýlarak öldürüldüðü belirtilen 24 PKK'linin durumunun da suç duyurusuna ekleneceðini kaydetti. Erdoðan'ýn yaný sýra, Milli savunma bakanlarý ile birlikte genelkurmay baþkanlarý; Hilmi Özkök, Yaþar Büyükanýt, Ýlker Baþbuð, Iþýk Koþaner ve Nejdet Özel'in de adlarý geçiyor. Suç duyurusuna imza atan isimler arasýnda yazar Doris Gercke, Atom Savaþýna Karþý Uluslararasý Doktorlar Birliði (IPPNW)'den Dr. Gisela Penteker, Nürnberg Belediye Meclis Üyesi Marion Padua ve sosyolog Martin Dolzer de bulunuyor. BASKIN VE MEDYA Gazetemize yapýlan polis baskýný dünkü gazetelerimizin hiçbirinde önemli bir haber olmadý. Birkaç gazetede sadece satýraralarýnda yer aldý. Demek bir gazeteye bir polis baskýnýnýn da toplumumuzda hiçbir haber deðeri kalmadý! MEHMET KÜÇÜK KAYIP MI? Dün bizi Türkiye'den arayan bazý þahýslar gazetemize bir ilan vermek istediklerini söylediler. Ýlaný da faksla gönderdiler, ancak yayýnlamayý reddettik. Ýlaný veren Teknova Matbaacýlýk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Þirketi... Halkýn Sesi gazetesi sahibi Mehmet Küçük'ü arýyor ve bulamýyorlarmýþ, bulan kendilerine haber versinmiþ! Ne yani, Mehmet Küçük kayýp mý? MAFYA Mecliste yeni bir konuþma rekoruna imza atan Mehmet Çakýcý "UBP mafya ile çeteleri koruyup kolluyor" dedi. Yalnýz UBP mi? Kim gelirse gelsin, mafyaya teslim olmadý mý? SUÇ DUYURUSU Türkiye Kürt gerillalara karþý uzun bir zamandan beri kimyasal silah kullanýyormuþ... Almanya'da Erdoðan hakkýnda suç duyurusunda bulunuldu. Ýþi zor... Saddam da Irak'ta ayný þeyi yapmýþtý! Týrnak... "Haberler mükemmel: Ýki lider uzlaþtý! Peke nelerde uzlaþmýþlar? Ýþte orasý pek muþtulu sayýlmaz. Ortak devlette Ýngilizce bilen memurlar görev yapsýn, Merkez Bankasý'na dönüþümlü baþkanlýk edilsin, ortak para birimi Euro olsun, 5 bin Rum, 3 bin 100 Türk polis olsun vesaire... Bunlar, çözümsüzlüðe programlý iki toplumun dahi reddedemeyeceði þeyler." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "New York'tan ne kopararak ayrýlacak Sayýn Eroðlu diye merak edenlere de bir tek sözüm olacak. 'Hiç' hem de kocaman bir hiiiç kazanarak dönecek. Kazanmayý býrakýnýz, çok þeyler de verecek, hem de üzülerek, sýkýlarak, belki de gizlice aðlayarak. Bütün bu tatsýzlýklar yaþanýrken, Lefkoþa'mýzdaki 'genel grev' ve orda haykýrýlanlar da tuz biber oluyor. Dünya ve Güney Kýbrýs bizi seyrediyor. Gülerek, kahkahalar atarak, ellerini ovuþturarak. Anladýnýz mý?" Özcan ÖZCANHAN (Star) "Cici partimiz CTP gene talebe cemiyeti gibi 'el ilâncýðý' daðýttý. Baþlýk: 'Çözüm (!)-Ya Þimdi Ya Þimdi (!)-Anlaþmadan dönmeyin.' Onlar anlaþmadan döner mi dönmez mi bilmem, ama CTP durmadan dönüyor, yuvarlak bir nesne gibi." Fuat VEZÝROÐLU (Vatan) "Doðrusu eylem yerinden 'mutsuz' ayrýldým... Ve pek çok insan ayný soruyu yöneltti birbirine: 'Niye geldik biz buraya!..'" Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) Günün Kahramaný MEHMET ÇAKICI Dünkü meclis birleþimi tam bir alemdi, tam bir tiyatro. Gündemde Sosyal Güvenlik (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý, Sosyal Sigortalar (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý ve Ýhtiyat Sandýðý (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý vardý. Saat sýralarýnda söz alan TDP lideri Mehmet Çakýcý saatlerce sürecek bir konuþmaya baþladý ve konuþmasýnýn çok uzun olacaðýný da söyledi. Biz bu satýrlarý yazarken saat 21.00'e geliyordu ve Çakýcý hala kürsüde konuþuyordu. Salonda üç-beþ kiþi vardý. Çakýcý'ya laf atýlýnca Arif Albayrak, "Býrakýn yahu adamý konuþsun da aðzýndan bal akýyor" dedi. Bu sýrada duraksayan Çakýcý, "Nerde kalmýþtým unuttum" deyince, Albayrak "74'te" dedi. Mecliste bugüne kadarki en uzun konuþmayý 8 saat ile Alpay Durduran yapmýþtý. Çakýcý onun rekorunu kýracaða benziyor.

7 2 Kasým 2011 Çarþamba Düdüklü Tencere Bülent Aykut FIRSATÇILIK RUHU NASIL BÝR RUHTUR ACABA? Van'da depremden evvel kebapçýlarda satýlan dürümün fiatý 3 TL'den bir anda 11 TL'ye fýrlamýþ. "Depremzede var, gazeteciler var arama kurtarma ekipleri var, kaç para olsa verecekler" diye düþünen zihniyet varken iþlerin kýsa zamanda düzelmesi çok zor. Van ve Erciþ'te ev kiralarý bir anda ikiye katlanmýþ. Evleri yýkýldý sokakta kaldýlar; nasýlsa kiralayacaklar... Fýrsat bu fýrsat mý? Fýrsat bu fýrsatsa vah halimize ki ne vah! Zor ve çaresiz durumda olan insanlarý kazýklamak nasýl bir duygudur acaba? Bu insanlardan kazanýlan paralarý harcamak ve çocuklarýna yedirmek bu fýrsatçýlarý rahatsýz etmez mi? Evleri ufak hasar görüp sadece camlarý kýrýlan halk sera naylonu alýyor camlarýný kapatmak için ama anýnda sera naylonu fiyatý üçe katlanýyor. Bu zihniyet sadece depremde ortaya çýkmýyor ki. Geçtiðimiz yýl Ýzlanda'daki þu an ismi aklýma gelse de yazamayacaðým ve hatta telafuz dahi edemiyeceðim acaip isimli yanardaðýn kül bulutu fýþkýrtmasýyla birlikte oluþan tehlike ile Avrupa'ya uçak seferleri yapýlamamýþtý. Ýstanbul'daki otel fiyatlarý anýnda dörde katlanmýþtý. Avrupalý turistler Ýstanbul'da mahzur kalmýþtý, çaresizdi ve bir gün önce yüz dolara kaldýðý otele ertesi gün dört yüz dolar ödemiþti! Turizme hizmet deðildir her halde bunun adý. Fýrsatçýlýktýr, soygundur ve ülkesine de ihanettir. Vatan hainliði budur iþte. Ülkesini rezil etmektir. Cebini doldurmak için hem yurttaþýný, hem de ülkesine gelen bir yabancýyý gaspetmektir bu. Bu resmen silahsýz bir soygundur. Ülkesine ihanet etmektir bu! Zihniyet ayný zihniyettir. Fýrsatý paraya çevirme zihniyeti! Fiyatlarý bir günde üçe, beþe katlamak... Ýnsanlarýn çaresizliðinden para kazanmaktýr... Soygunun ve fýrsatçýlýðýn olduðu zamanlar sadece doðal afetlerle sýnýrlý deðildir. Normal gün ve zamanlarda 60 TL olan Türkiye-Kýbrýs uçak fiyatlarý neden bayrama birkaç gün kala bir anda 400 TL oluyor? Uçuþ fiyatlarý bayramda neden bir anda dörde katlanýr? Üniversitelerimize kayýt zamanýnda neden yükselir? Üniversite tatil, açýlýþ ve kapanýþlarýnda fiyatlar neden roket gibi bir anda fýrlar? Nedir bunun adý? Güncelleme mi?! Biletimi daha önce ayýrtmadým diye fahiþ fiyata bilet almak zorunda mýyým? Öðrenci nasýlsa gelip kayýt yaptýracak, tatilde de memleketine dönecek sonra da okuluna yine geri dönecek, bunun için bilet fiyatlarý katlanmalý mý? Bu mudur? Deðilse nedir? Tekelci zihniyet mi yoksa? Aklýma gelen baþka bir fýrsatçýlýk: Ýki yaz önce ülkemizde sýcaktan tarlada ekili domatesler yanmýþtý. Domates fiatlarý bir anda üçe katlanmýþtý. Seradaki domatesleri sýcak yaktý onu kabul ettik ama; marketlerdeki doðranmýþ konserve domateslerin fiyatý da bir anda ne oldu da ikiye katlandý? Zihniyet ayný zihniyet. Anavatanda da bu, yavru vatanda da bu. Konserve domatese "fýrsat bu fýrsat" deyip zam yapan zihniyet de ayný. Van depreminde ölenler için "niye gazetelere vefat ilaný vermiyorlar" diyerek; baský ile ilan verdirterek gazetelerine haksýz kazanç saðlayan bazý Türkiye gazetelerinin köþe yazarlarýnýn zihniyeti de ayný. Fýrsat bu fýrsat diyerek içlerindeki kinleri kusan bazý Türkiye TV sunucularýnýn da zihniyeti ayný zihniyet... Konserveye, dürüme, uçak biletine, otel fiyatýna "fýrsat bu fýrsat" deyip fahiþ fiyat isteyen zihniyet ve gazetesine baský ile ilan isteyen gazeteciler hepsi ayný zihniyetin ürünüdür. Bunlar dünyanýn her ülkesinde ve ülkemizde de karþýmýza deðiþik kýlýklarda ve mesleklerde çýkarlar! TC ENERJÝ BAKANI YILDIZ GELÝYOR n KKTC EKONOMÝ VE ENERJÝ BAKANI ATUN ÝLE KKTC'NÝN TPAO'YA TAHSÝS ETTÝÐÝ RUHSATLARLA ÝLGÝLÝ ANLAÞMA ÝMZALANACAK... Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, bugün KKTC'ye geliyor. Yýldýz, Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun ile KKTC'nin, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýna (TPAO) tahsis ettiði ruhsatlarla ilgili bir anlaþma imzalayacaklarýný bildirdi. Yýldýz, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn son ABD seyahatinde Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile iki ülke arasýnda Kýta Sahanlýðý Sýnýrlandýrma Anlaþmasý imzalandýðýný hatýrlattý. Bu kapsamda bugün Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun ile KKTC'nin TPAO'ya tahsis ettiði ruhsatlarla ilgili bir anlaþma imzalayacaklarýný belirten Yýldýz, Mehmet Çakýcý: UBP mafyayý koruyup kolluyor Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda, Sosyal Güvenlik (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý'yla ilgili üçüncü konuþmayý yapan TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, uzun bir konuþmayla hem tasarýlarla ilgili görüþlerini ifade etti; hem de hükümete eleþtiriler yaptý. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, konuþmasýnýn baþýnda UBP ve CTP'nin konuþma sýrasýnýn geriye atýlmasý için iþbirliði yaptýðýný savunarak genel baþkanlarýn her zaman önce konuþmasý gerektiðini söyledi. Bu sýrada CTP Girne Milletvekili Ömer Kalyoncu ve bazý CTP'li milletvekilleriyle Çakýcý arasýnda sözlü tartýþma yaþandý. Oturumu yöneten Meclis Baþkan Vekili Mustafa Yektaoðlu, iç tüzüðün ilgili maddelerini okudu. Çakýcý da itirazýnýn bugüne kadarki uygulamanýn dýþýna çýkýlmasýna olduðunu söyledi. Sosyal Güvenlik (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý, Sosyal Sigortalar (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý ve Ýhtiyat Sandýðý (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý'ný birlikte algýlamak gerektiðini kaydeden Mehmet Çakýcý, hükümetin bütçe açýðýný kapatmak için birtakým yerlerden kaynak bulmasý gerektiðini; UBP'nin de "biz bütçe açýðýný kapatabilmek için bazý tedbirler alacaðýz" dediðini ifade etti. "UBP STATÜKONUN YARATICISI" TDP Genel Baþkaný Çakýcý, UBP'nin Türkiye'den bir ekonomik paket alýp teker teker uygulamaya baþladýðýný belirterek, eðer nüfus kontrol edilseydi çalýþanlarýn ve sendikacýlarýn genel grev ve eylem yerine bazý düzenlemeler yapacaðýný ama düzenin kurucusu, statükonun yaratýcýsý UBP'den bir þey beklemenin ölü gözünden yaþ beklemek olduðunu ileri sürdü. "VERGÝ ÞAMPÝYONU OLMASI GEREKENLER LÝSTEDE YOK" Çakýcý, vergi þampiyonu olmasý gereken çok zengin kiþilerin vergi listelerinde bile yer almadýðýný savundu ve "Buna kim engel oluyor?" diye sordu. Mehmet böylece TPAO olarak denizde bir çok alanda aldýklarý ruhsatlarýn yaný sýra KKTC topraklarýnda da bir adet arama ruhsatýna sahip olacaklarýný söyledi. Bu anlaþmayla TPAO'nun ada ve çevresinde, denizde ve karada daha aktif bir þekilde 3 boyutlu sismik arama ve sondaj yapabileceðini ifade eden Yýldýz, yarýn imzalanacak anlaþmanýn KKTC Meclisinde onaylandýktan sonra yürürlüðe gireceðini kaydetti. Yýldýz ayrýca TPAO'ya sismik gemi alýnmasýyla ilgili çalýþmalarý da baþlattýklarýný ifade ederek, þu ana kadar yabancý þirketlerin gemilerini kiralayarak sismik arama faaliyetlerinde bulunan TPAO'nun, satýn alacaðý bu gemiyle üç boyutlu sismik arama yapabileceðini belirtti. Çakýcý, hükümetin bunlarla ilgileneceðine "dulluk maaþlarýnýn nasýl kesileceðiyle, maaþlarýnýn nasýl budanacaðýyla, asgari maaþlýyla uðraþtýðýný" kaydetti. "MAFYA VE ÇETELER ÜLKENÝN KANINI EMÝYOR" "Mafya ve çetelerin ülkenin kanýný emdiðini" belirten Mehmet Çakýcý, UBP'nin de bunlarý koruyup kolladýðýný öne sürdü. Vergi adaletsizliðinden örnekler veren Çakýcý, düzenin devamý için çalýþanlarýn haklarýnýn budandýðýný, sigorta ve ihtiyat sandýðý yasalarýndaki deðiþikliklerle çalýþanýn cebine el atýldýðýný söyledi. Çakýcý, emek, hak, adalet, sosyal adalet kavgasýnýn sürdüðünü ifade etti. Çökmüþ bir ekonomik yapýnýn meclisi olarak halkýn karþýsýnda durduklarýný söyleyen Mehmet Çakýcý, ülkede mafya olaylarýndan örnekler vererek hükümeti eleþtirdi. Birleþik faiz yasasýyla binlerce insanýn kanýnýn emildiðini, tefecilere teslim edildiðini söyleyen TDP Genel Baþkaný Çakýcý, UBP'yi çetelerin arkasýnda olmakla suçladý. HALA SULTAN TEKKESÝNE GEZÝ Gazimaðusa Belediyesi'nin 65 yaþ ve üzeri halka özel hizmetler sunan kinci Bahar Yaþam Kulübü, Güney Kýbrýs'taki Hala Sultan Tekkesi'ne 3 Kasým'da gezi düzenleyecek. Gazimaðusa Belediyesinden verilen bilgiye göre, Kulübün düzenleyeceði geziye 600'ün üzerinde üyenin katýlmasý bekleniyor. Etkinlik Larnaka gezisi de içeriyor. Ýkinci Bahar Yaþam Kulübüne üyelik ücretsiz olup, 65 yaþ ve üzerindeki Gazimaðusalýlar'a evde bakým ve saðlýk hizmeti sunuyor. Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp konuyla ilgili yaptýðý açýklamada Kulüp'ün üyelerine ikinci baharýný gerçek anlamda yaþatmayý görev bildiðini ve bu anlamda halkýn güvenini kazandýðýný belirtti. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ BOÞA AKAN SULAR... Telefonla gazetemizi arayan Bülent Üster isimli vatandaþýmýz Lefkoþa surlariçinde bulunan Haþmet Gürkan'a ait büstün bulunduðu yerde boþa akan bir su bulunduðundan þikayetçi oldu. Yaptýðý tüm uyarýlara raðmen belediyenin gerekeni yapmadýðýný söyleyen Bülent Üster, Kýbrýs Cumhuriyeti'nden yardým istedi. "Ben bir vatandaþým... Lefkoþa surlariçinde yaþýyorum. Bulunduðum yeri de elimden geldiðince tamir etmeye, güzelleþtirmeye çalýþýrým. Sadece evimi ve çevresini deðil, geçtiðim yerlere de dikkat ederim. Tam bir haftadýr eski Sedirhan Restorant'ýn karþýsýnda bulunan Haþmet Gürkan'a ait büstün olduðu yerden su fýþkýrmakta. Telefonla durumu belediyeye bildirdim. Belediye görevlilerinin gelip gelmediðini gözümle görmedim. Birkaç gün bekledim, su akmaya devam ediyor. Boþu boþuna akan bir su... Yaklaþýk 3-4 inç... Tekrar aradým. Telefonu alan beye durumu aktardým. Bu suyun boþa akmasýnýn günah olduðunu söyledim. Gelip bakacaklarýný söyledi. Ben de ertesi gün yine kendisini arayacaðýmý söyledim. Suyun akmasý üzerine üçüncü kez tekrar belediyeyi aradým. Aldýðým cevap þaþýrtýcýydý. Bu su belediyeye ait deðil... Ýþte bu yanlýþ. Lefkoþa Belediyesi sýnýrlarý içrisinde olan sular belediyeye aittir. Kuyu sularý da, þebeke sularý da... Ben bu konuyu Cemal Baþkan'a iletmelerini de hassaten rica etmiþtim. Ýletmiþ olmalýlar ki, suyun kendilerine ait olmadýðýný söylediler... Cemal Baþkan nasýl olur da böyle bir hataya düþer anlamadým. Buradan son defa çaðrý yapýyorum. Bu su belediyeye ait deðilse, Su Dairesi'ne ait deðilse demek ki güneyde yaþayanlara aittir. Afrika vasýtasýyla onlara da çaðrýda bulunuyorum. Sularýna sahip çýksýnlar. Kýbrýs insaný susuzluk çekiyor çünkü... Bari günlerdir boþ yere akan suyu durdurabilirler..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR RAHAT OL TC SENÝ KAYDEDÝYOR Bizim Mandra Siyah yelekli polislerin, "yüksek yerlerden" aldýklarý emirle Afrika gazetesine ani bir baskýn yapýp, Erdoðan'ýn emriyle yasaklanan pankarta el koymalarý, mandra halký arasýnda büyük öfke ve nefret yaratýr. Vatandaþlar, Afrika gazetesinin bu operasyonla tuvaletlerine varýncaya kadar aranmasýný ise tam bir faþist gösteri olarak nitelerler. Operasyonu baþtan sona izleyen sokaktaki adam, "Bu polis devletinde baþýmýza her an her türlü felâket gelebilir" diye imalý imalý söylenir.

8 8 2 Kasým 2011 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ Sendikal Plâtform ve miting Pazartesi yapýlan sözde genel grev ve miting geniþ halk kesimlerinde hayal kýrýklýðý yanýnda yýlgýnlýk da yaratmýþtýr. En önemlisi de bundan sonra yapýlacak eylemlere katýlýmýn da düþmesine neden olacaktýr. Annan Plâný'ndan hemen önce kurulan Bu Memleket Bizim Plâtformu'ndaki (BMBP) hastalýklar aynen Sendikal Plâtforma (SP) da taþýnmýþtýr. BMBP'nda saatlarce süren ancak bir arpa boyu yol alýnmayan tartýþmalarýn benzerleri þimdi SP'da yaþanmaktadýr. Bana göre küçücük detaylarda boðulunmakta ve aðaçlara bakmaktan orman görülmemektedir. BMBP'nda kim önde olacak tartýþmalarýnda yaþanan tecrübelerden sonra, SP'da kimsenin ön almamasý için uðraþ verilmektedir. Böyle olunca hareket lidersiz kalmakta ve kitleleri çoþturacak bir liderden yoksun olarak meydanlara inilmektedir. Bundan dolayýdýr ki Pazartesi günkü mitingte bayan konuþmacý konuþurken birçok kiþi miting alanýný terketmeye baþlamýþtý. Yine bundan dolayýdýr ki dün yayýnlanan bazý gazetelerin köþe yazarlarý "Mitingte çoþku yoktu. Ruh yoktu" gibi yazýlar yazdýlar. Lider ve hedef birlikteliði olmayan topluluklar, ne kadar organize edilirlerse edilsinler asla gereken sesi çýkaramazlar, kimseyi de ürkütemezler. Annan Plâný döneminde hedef birlikteliði vardý. Hedef Annan Plâný'nýn kabulü ve referandum hakkýnýn alýnmasý idi. Kitleleri çoþturacak liderler de vardý. Gerek BMBP içerisinde yer alan CTP'ne yakýnlýklarý bulunan sendikalar, gerekse de CTP, o zaman BDH lideri olan Mustafa Akýncý'nýn miting meydanlarýnda konuþturulmamasý için türlü ayak oyunlarýna baþ vuruyorlardý. Ancak yine de Akýncý'nýn konuþtuðu mitinglerde, miting alanýnýn terkedilmesi bir yana, acaba Akýncý þimdi ne diyecek diye topluluk kulak kesiliyor ve Akýncý konuþtukça çoþku doruða týrmanýyordu. Üstelik Akýncý doðru adrese sesleniyor ve "Kýbrýs hakkýnda alýnacak karar, Çankaya tepesinde deðil, Ýnönü Meydaný'nda alýnacak" diye dünyaya Kýbrýs Türkünün sesini böyle duyuruyordu. Ayni Akýncý ayni süreç içerisinde ta Ýspanya Mayorka'da Erdoðan'a one minut çekiyordu. Pazartesi yapýlan miting öncesinde ise, hiçbir örgüt yetkilisinin konuþma yapamayacaðý, bazý sendikalarca mýzýr sayýlan pankart ve bayraklarýn açýlamayacaðý kararý alýnýyordu. Böyle kararlar alýnýnca da yapýlan miting ruhsuz oluyordu. Bir sendikacý çýkar ve benim üyelerim arasýnda TC kökenliler de, diðeri ise üyelerim arasýnda saðcý da var deyip baþlamadan mitingin önüne takoz koyarlarsa yaptýklarý mitingin de elbette ruhu olamaz. Altýnda imzasý olduktan sonra býrak isteyen istediði pankartý taþýsýn. Doðru adres emri veren TC Elçiliði olmasýna raðmen sen emri alanlarýn meclisine dönük miting yaparsan o mitingin býrak ruhunu hiçbirþeyi olmaz. Ýþin ironi yaný, Kýbrýs Türklerinden önce yok olacak olan sendikalarýn bunun farkýna varmamalarý. Yüksek Adliye Kurulu'nun atamalarý Yargýçlar yemin ederek göreve baþladý Yüksek Adliye Kurulu'nun Kaza Mahkemesi Baþkanlýðý'na atadýðý Bahar Saner ile Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýçlýðý'na atadýðý Nüvit Gazi Hacý dün yemin ederek resmen göreve baþladý. Nevvar Nolan baþkanlýðýndaki Yüksek Adliye Kurulu huzurunda gerçekleþtirilen yemin töreni, saat 09.00'da Yüksek Adliye Kurulu toplantý odasýnda yer aldý. BAHAR SANER Kaza Mahkemesi Baþkanlýðý'na atanan Bahar Saner, 1969 Limasol doðumlu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1993'de avukatlýk kaydýný yaptýrdý, 1999'da Kaza Mahkemesi Yargýçlýðý'na atandý. 2007'den beri de Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýçlýðý görevi yapan Saner, evli ve iki çocuk annesi. NÜVÝT GAZÝ HACI Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýçlýðý'na atanan Nüvit Gazi Hacý ise 1977 Lefkoþa doðumlu. Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmasýnýn ardýndan 1999'ta avukatlýk kaydýný yaptý. Evli ve bir çocuk annesi Hacý, 2006'da yargýç olarak atandý ve ardýndan Girne, Gazimaðusa kaza mahkemeleri ile Gazimaðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görev yaptý. Kalem Yalçýn Okut CÝNAYETÝ GÖRDÜM 'Cinayeti Gördüm' 60'lý yýllarda M. Antonioni'nin yönettiði ünlü bir filminin adýdýr. Afrika gazetesine çelik yelekli polislerin yaptýðý baskýn ve Türkiye'de gazeteci, yazar, akademisyen vb aydýnlarýn "özel yetkili" savcýlar ve mahkemeler tarafýndan durmaksýzýn yakalanarak kodese atýlmalarý bana Cinayeti Gördüm filmini anýmsattý. 'Özel Yetkili' savcý ve mahkeme ne demek?.. Hukukta buna yer var mý?.. Hukukçu deðilim ama, bütün bu uygulamalarýn hukuk dýþý uygulamalar olduðunu görebilmek için hukuk uzmaný olmaya da gerek yok. Öncekiler yetmemiþ gibi, Siyaset Bilimci Prof. Büþra Ersanlý'yý ve yýllarýn yayýncýsý Zarakolu'nu uyduruk gerekçelerle kodese týkmak aslýnda kendi topuðuna kurþun sýkmaktan baþka bir þey deðildir. Bu kadar pervasýzlýk, bu kadar cüret olamaz Buna ancak: 'Cahilliðin Cüreti' (cehlin cüreti) denebilir. Gösterime girdiði günlerde çok ilgi uyandýran Cinayeti Gördüm, gerçeklik ile sanal gerçekliði ele alýyordu. Senaryosundan kurgu ve çekimlerine kadar Antonioni'nin ustalýðýna ustalýk katan bir film olma yanýnda, dönemin David Hemmings, Venessa Redgrave, Sarah Miles, Jane Birkin gibi önemli sanatçýlarýn rol almasýyla da ilgi uyandýrmýþtý. Bir profesyonel fotoðrafçýnýn bir parkta iki sevgiliyi görüntülerken tesadüfen çitler arasýnda bir cesedi de çekmesi ve cinayetin peþine düþmesi ekseninde geliþen Cinayeti Gördüm filmi, izleyiciyi gerçekliði algýlama, ya da gerçekliði nasýl algýlamalý sorusuyla baþ baþa býrakýyordu. Gerçekten de Türkiye'de de, 'Dandik KKTC'de de siyasi cinayetler iþleniyor. Ve gerçeklik bir sürü manipülasyonla sanal gerçekliðe dönüþtürülüyor. Oysa gerçeklik çim-çið somut olarak ortada. Türkiye'de de burada da sanal bir demokrasi oyunu oynanýyor. Mitingin önünü kesen yüzlerce polis gerçek, kurulan barikatlar gerçek, Afrika'yý basan çelik yelekli polisler gerçek, çalýþanlarýn ekmek ve rýzklarýnýn budandýðý gerçek, zamlar gerçek, dövizin baþýný alýp gittiði ve alým gücünün her geçen düþtüðü gerçek Gerçek olmayan ise sadece "demokrasi"!... Ondan sonra da, Antonioni'nin Cinayeti Gördüm filminde anlattýðý gibi, sanal demokrasiyi gerçek demokrasi diye algýlamamýz isteniyor. Buna çocuklar bile güler. O filmin sonunda Antonioni, filmin kahramaný fotoðrafçýya parkta tenis oynayan iki pandomimcinin oyununu seyrettirir. Oysa oyunda top yoktur. Pandomimciler top varmýþ gibi oynarlar. Topun sadece yere vurup sýçradýkça sesi duyulur. Fotoðrafçý ve seyirciler de olmayan topu sadece sesine kulak vererek gözleriyle takip ederler. Çünkü artýk, o fotoðrafçý fotoðrafladýðý cesedi bulmak için tekrar parka gittiðinde ceset yerinde yoktu Stüdyosundaki, büyütüp büyütüp cesedi iyice görünür hale getirdiði kocaman fotoðraflarý da çalýnmýþtý Týpký bizim hayatlarýmýzýn çalýndýðý gibi Dün sendikalarýn yaptýðý eylem Ankara'daki aðalara bir uyarý olur mu bilemem ama, Kýbrýslýtürkler olarak daha radikal eylemler koymak zorunda olduðumuz gün gibi aþikardýr

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Rüþvet komplosu yapanlar, þimdi de bu

Rüþvet komplosu yapanlar, þimdi de bu Hangi baykuþ Eroðlu'nun kulaðýna fýsýldamýþsa fýsýldamýþ... Meclisten çekilmeye hazýrlanan partiler varmýþ! Nerde o günler Derviþ Bey... Onlarý çelik halatlarla baðlayýp çeksek de yerlerinden kýpýrdatamayýz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3554 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Eroðlu - Hristofyas

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3554 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Eroðlu - Hristofyas Avrupa Konseyi seks köleliði konusunda Rum tarafýný uyarmýþ... Gözündeki merteði görmeyenler de havalanýyorlar bundan... Dua edin ki korsanýz ve bizi tanýmýyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR Tam bir Baðýþ akýnýna uðradýk dün... Ve bol bol Baðýþ topladýk! Egemenlik onun, Baðýþ bizim oldu! Düzenlenecek yeni kermeste sergilenecek hepsi de... Besleme çantasý 5 TL... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý!

Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý! Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça'nýn aslýnda vali olduðunu bilenler dün söylediklerine hayret etmediler. Ama KKTC'yi hala baðýmsýz ve egemen bir devlet zannedenler buna çok þaþtýlar deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Yaseminlerimizi geri alacaðýz

Yaseminlerimizi geri alacaðýz Temmuz'un adý deliye çýktý. 20 Temmuz 74'te Türk askeri adaya çýktý. 6 Temmuz 1996'da Kutlu Adalý öldürüldü. 7 Temmuz'da biz tutuklandýk. Ve 3 Temmuz 2011'de gazetemiz kurþunlandý. Deli dedilerse boþuna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ. Ferdi Sabit Soyer 2 Mart mitinginde mutlaka TC ve KKTC bayraklarý da olsun istiyor. Onu bundan vazgeçirmek için uðraþmayýn boþuna. Türklük damarý kabardý mý uçar dangalabiþdada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Rüzgar gibi geçti... Baþrollerde Joe Biden, Jill Biden... Yönetmen Joe Biden... Prodüksiyon Biden Company. Türü kurgu. Konu: Gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Temmuz 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3491 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AKLIN VARSA. Baybars.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Temmuz 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3491 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AKLIN VARSA. Baybars. Cenevre zirvesini olumlu bulan Mehmet Ali Talat'a göre, Eroðlu'nun bunu sabote etme ihtimali varmýþ! Ýlahi Talat, týpký senin gibi Eroðlu'nun da Ankara'sýz bir þey yapmadýðýný bilmez misin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLAN... Ali Osman

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLAN... Ali Osman "Çatýr çatýr iktidara yürüyoruz" diyen Mehmet Çakýcý'ya bir 'Afrika' okuru soruyor: Bu memlekette iktidar mý var? Ýktidarsýzlýktan muzdarip olan bu yerde hangi yol iktidara çýkar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3979 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EYLEM DEDÝKLERÝ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3979 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EYLEM DEDÝKLERÝ. Henüz 5 yaþýndayken söylemiþtik. Þimdi 29 yaþýna bastý, ama deðiþen bir þey yok. Adý KK, soyadý TC, adresi Mersin 10/Turkey... Lüzum görüldüðü takdirde her an iptal edilebilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3595 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Ýsfendiyar

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3595 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Ýsfendiyar Nüfus sayýmýnýn sürekli ertelendiðine dair duyumlar alýyormuþ Özkan Yorgancýoðlu. Olabilir Özkan Bey... Yorgan fazla uzun da daraltmaya çalýþýyorlar herhalde biraz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3851 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA ELMA KURDU

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3851 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA ELMA KURDU Yeni Polis Genel Müdürü mü arýyorsunuz? KKTC'yi Erdal Emanet'e emanet edin! Hem iyi biber gazý kullanýr, hem de bayraðýmýzý indirmeye kalkan Rum olursa haddini bildirir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ORAKLA BÝÇÝLEN TARLALARA HASRET YAÞIYORUZ HÜKMÜ YOK ARTIK... Dolgun Dalgýçoðlu. Umarýz 20 yýl sonra karþý karþýya gelmezler!..

ORAKLA BÝÇÝLEN TARLALARA HASRET YAÞIYORUZ HÜKMÜ YOK ARTIK... Dolgun Dalgýçoðlu. Umarýz 20 yýl sonra karþý karþýya gelmezler!.. Davul zurna çaldýk olmadý... Vuvuzelaya geçtik sonra... Þimdi de tava, tencere çalýyoruz... Orkestra tamam... Çal gardaþ çal! Kara bulutlarý kaldýr aradan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2012

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA... Ramazan uðurlu geldi galiba... Hele þükür, daðlarýmýzda þimdilik yangýn yok! Oruç tutanlar da þahittir... Henüz bir yangýn helikopteri almadýðýmýzý Allah da bilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3823 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝLETLER BOÞA GÝTTÝ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3823 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝLETLER BOÞA GÝTTÝ. Hem fuhuþu yasaklayan, hem de fuhuþtan vergi toplayan devlet, 3 Moldovyalý kadýný fuhuþ yaptýklarý için tutukladý, ama erkekleri tutuklamadý. Bu kadýnlar tek baþlarýna mý fuhuþ yaptý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Mart 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3361 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Mart 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3361 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Engin Ardýç, Kýbrýslýlar bizi istemiyor, oradan çekilelim, ama giderken de onlara, Sakýn bir daha baþýnýz sýkýþýrsa bizi çaðýrmayýn, bir gece ansýzýn gelmeyiz diyelim diyor. Çaðýrýrsak gelmeyin! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 2011'ÝN ALTIN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 2011'ÝN ALTIN. "Ben eski bir TMT'ciyim, ama artýk bu rezilliðe katlanamam... Biz bugünler için mi savaþtýk?" diye feryat ediyor yurttaþýmýz... Savaþmýþlar, vuruþmuþlar, ama galiba içimizde yanlýþ adamlarý vurmuþlar!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI... UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu'na göre TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý 'politikacý' deðilmiþ. Ya siz nesiniz Ertuðrul Bey? Politikacý mýsýnýz, yoksa politik acý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3209 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SORUNUNUN BENÝ. KISMI (2) Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3209 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SORUNUNUN BENÝ. KISMI (2) Erdoðan Baybars Vergi Dairesi, Çangar'ýn 4 trilyonluk vergi borcu ve haciz kararýyla ilgili dün de açýklama yapmadý. Neden? Vergi tahsil etmek için baba H.C.'nin peþine düþtü de vakit mi bulamadý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı