ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Kasým 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3603 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) KAN ARANIYOR. Ali Osman

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Kasým 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3603 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) KAN ARANIYOR. Ali Osman"

Transkript

1 Dün mecliste yeni bir konuþma rekoru kýran Çakýcý ya laf atýlýnca, Arif Albayrak Býrakýn adamý konuþsun da aðzýndan bal akýyor dedi. Biz dememiþ miydik size, meclis ballý börekli! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Kasým 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3603 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) KAN ARANIYOR B grubu Rh pozitif kan aranýyor Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Sendikacýlar sordu biz yanýtladýk... Erdoðan Baybars CÝNAYETÝ GÖRDÜM Yalçýn Okut ONLAR YABANCI DEVLET BÜYÜÐÜYSE... Ali Osman Sendikal Plâtform ve miting Özgün Kutalmýþ "GENEL GREV" VE MÝTÝNG Mehmet Levent Gazetemizin kurþunlanmasýnda yeni ipuçlarý... Çetenin avukatý n Silivri Cezaevi'nde hükümsüz tutuklu olarak bulunan Ýsmet Felek'i sýk sýk ziyarete gittiði belirlenen avukat Yünsal Ýlhan, çetenin 'hukuki' iþlemlerini yürütüyor... n Dün yeniden Kýdemli Yargýç Fügen Ulutekin'in huzuruna çýkarýlan Mustafa Yalçýn'ýn davasý Aðýr Ceza Mahkemesi'ne havale edildi... n Daha önce mahkemede "Benim reisim Sedat Peker'dir" diye baðýran Yalçýn, Peker'in gazetemizde yayýnlanan açýklamasýndan sonra, dünkü duruþmada oldukça sakin göründü... n Savcý Damla Güçlü'nün 'adam öldürmeye teþebbüs, kanunsuz ateþli silah ve patlayýcý madde taþýma, meskun mahalde ateþ açma' gibi ithamlarýný kabul eden Yalçýn'ýn davasý 17 Kasým'da Aðýr Ceza'da görüþülmeye baþlanacak... l 2. sayfada Kurþunlamanýn perde gerisi gittikçe aralanýyor... Gazetemizi kurþunlayan tetikçi Mustafa Yalçýn'ý, Silivri Cezaevi'ndeki Ýsmet Felek'in de avukatlýðýný yapan Yünsal Ýlhan savunuyor... Polis baskýnýna tepkiler n Basýn-Sen: Düþündüklerini ifade ettikleri gerekçesiyle hiçbir gazete cezalandýrýlamaz... n KTÖS: Bize 'besleme' hakaretleri yapanlara pankartlý protesto az bile... Olayý uluslararasý alana taþýyacaðýz... l 6. sayfada Gazetemize düzenlenen baskýn kararýnýn arkasýnda Erdal Emanet var... n 3. sayfada Göz, gez, arpacýk, Solomu! n Maðusa Polis Müdürlüðü'nden Lefkoþa'da Polis Genel Müdürlüðü Yardýmcýlýðý'na terfi eden Erdal Emanet, 1996'daki Derinya olaylarýnda bayrak direðine týrmanan Solomu'ya ateþ edenler arasýndaydý... NEW YORK ZÝRVESÝ... Ban dan liderlere iki aylýk süre daha n 4. sayfada

2 EROÐLU ZÝRVEYÝ DEÐERLENDÝRDÝ Derviþ Eroðlu, Ocak 2012'de yapýlacak üçlü zirvenin ardýndan çok taraflý bir zirvenin yer almasýnýn müzakerelerde son anlamý taþýdýðýný söyledi. Dün 16:30 itibarýyla Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Ban Kimoon'un basýn açýklamasýyla sonlanan New York'taki 4'üncü üçlü zirvenin ardýndan Derviþ Eroðlu iki günlük görüþmeleri ve Genel Sekreterin basýn açýklamasýný BRT'ye deðerlendirdi. Zirvenin bekledikleri oranda iyi geçtiðinin altýný çizen Eroðlu, görüþmelerde iki lider olarak görüþlerini ayrý ayrý masaya koyduklarýný belirtti. Görüþmelerden memnun olduðunu vurgulayan Eroðlu, özelikle Genel Sekreter Ban'nýn yaptýðý açýklamadan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Eroðlu, "Sürecin sonuna doðru geldiðimizi belirleyen açýklama özelliði taþýyan sözleri bizi memnun etmiþtir" dedi. Bu görüþmeden sonra Kýbrýs'ta hem liderlerin baþ baþa görüþmesi hem de mekik diplomasisinin devam edecek olmasýnýn kendilerini memnun eden bir diðer geliþme olduðunu kaydeden Derviþ Eroðlu, ortaya koyduklarý önerilerin Genel Sekreter ve ekibi tarafýnda iyi deðerlendirdiðini ifade etti. "SONA YAKLAÞABÝLÝRÝZ" "Kýbrýs'ta yapacaðýmýz görüþmelerde Rum tarafýnýn da bazý yakýnlaþtýrýcý, köprü kurucu öneriler ortaya koymasýyla sona yaklaþabileceðimizi düþünüyorum" diyen Cumhurbaþkaný Eroðlu, Kýbrýs Türk tarafýnýn anlaþma arzusu içinde olduðunu bir kez daha ortaya koyduðunu da vurguladý. "Görüþmelerde Ocak ayý son mu?" þeklindeki soruya karþýlýk Cumhurbaþkaný Eroðlu, þöyle dedi: "Genel Sekreter okuduðu açýklamada, bir uluslararasý konferanstan, yani 4'lü veya 5'li bir zirveden bahsetti. Ocak görüþmesinden sonra bir zirvenin gerçekleþecek olmasý, bir son anlamýna gelir. Biliyorsunuz Haziran'dan itibaren Güney Kýbrýs, AB dönem baþkaný olacak, bu dönemde de görüþmelerin olmasý çok zor. Ban kesin bir tavýr ortaya koydu; önce Ocak zirvesi, sonra 4'lü-5'li zirve gerçekleþecek ve artýk bir anlaþma olacak ya da olmayacak, ortaya çýkacak." TUZLA'DA HIRSIZLIK Tuzla'da, geçen ay, A.M (E-25) kimlikli kiþi, iþçisi olduðu Mesan Ýnþaat Þti Ltd tarafýndan yapýlan bir inþaattan 1 adet su deposunu ve depo içerisinde bulunan inþaat demirleri ile miktarý belli olmayan demir ranza yatak ayaklarýný çaldý. Polis Basýn Bülteni'ne göre, malzemeleri 320 TL nakit paraya satan zanlý, polis tarafýndan aranýyor. DEVLET PÝYANGOSU'NDAN 3 BÜYÜK ÝKRAMÝYE Devlet Piyangosu, 15 Kasým'da KKTC'nin kuruluþ yýldönümü çekiliþinde, 100 bin, 75 bin ve 50 bin olmak üzere 3 büyük ikramiye daðýtacak. Piyangolardan verilen bilgiye göre "Cumhuriyet Bayramý 15 Kasým Özel Çekiliþi" biletlerinde Dr. Fazýl Küçük ile Rauf Denktaþ'ý araç üzerinde halký selamlarken gösteren fotoðraf kullanýldý. Çekiliþ 15 Kasým'da BRT Aile Kanalý'ndan canlý olarak yayýmlanacak. Büyük ikramiye çekiliþleri satýlan biletlere çýkana kadar devam edecek. Aðýr Cezaya havale edildi (Afrika Özel)- Gazetemiz Afrika'yý 3 Temmuz günü kurþunladýktan sonra yakalanan Mustafa Yalçýn, dün yeniden Lefkoþa Kaza Mahkemesi yargýcý huzuruna çýkarýldý. Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin, geçtiðimiz duruþmada davanýn Aðýr Ceza'ya havale edilmesi için savcýlýðýn gerekli dosyalarý hazýrlamasýný istemiþ ve davayý 1 Kasým 2011 tarihine ertelemiþti. Geçtiðimiz duruþmada muhabirimize "Azrailiniz olacaðým lan" diye baðýran Mustafa Yalçýn dünkü duruþmada çok sakindi. Yalçýn ýn avukatlýðýný Ýsmet Felek in de avukatlýðýný yapan Yünsal Ýlhan üstlendi. Mustafa Yalçýn 3 Temmuz 2011 tarihinde gazetemize gelerek Þener Levent'le görüþmek istediðini söylemiþ, isteði reddedilince de kendisine kapýyý açan Ali Osman'a ateþ etmiþti. Daha sonra polis tarafýndan yakalanan Mustafa Yalçýn, Þener Levent'i öldürmeye geldiðini itiraf etmiþti. Dün Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin huzurunda görülen davada iddia makamý adýna Savcý Damla Güçlü ve sanýk avukatý Yünsal Ýlhan hazýr bulundu. Savcý Damla Güçlü, mahkemeye emareleri sunduktan sonra Mustafa Yalçýn'ý itham etti... Adam öldürmeye teþebbüs, kanunsuz ateþli silah ve patlayýcý madde taþýma, þarjör bulundurma, kullanma ve meskun mahalde ateþ açma, kasti hasar yaratmakla suçladý. Mustafa Yalçýn, Savcý Damla Güçlü'nün yaptýðý ithamlarý kabul etti. Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin savcýnýn ithamlarýndan ve mahkemeye sunduðu emarelerden sonra davanýn 17 Kasým 2011 tarihinde Aðýr Ceza'da görüþülmesi kararýna vardý ve Mustafa Yalçýn davasýný Aðýr Ceza'ya havale etti. TUTUKLULUÐU 8 GÜN DAHA UZATILDI Girne'de ev açma ve sirkat suçlarýndan tutuklu zanlý Reþit Cengiz'in tutukluluðu dün çýkarýldýðý Girne Kaza Mahkemesi'nde 8 gün daha uzatýldý. Polis, Eylül-Ekim aylarýnda Girne'de 6 ayrý evi açma ve sirkat suçlarýndan önceki gün tutukladýðý zanlý Reþit Cengiz'in evinde yaptýðý aramada nakit para, altýn ve ziynet eþyalarýndan oluþan emarelere el koydu. Polis tarafýndan yürütülmekte olan soruþturma çerçevesinde zanlýnýn Girne'de Eylül-Ekim aylarýnda meydana gelen diðer ev açma ve hýrsýzlýk suçlarýyla da ilgili olabileceði araþtýrýlýyor. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý "HRÝSTOFYAS BARRA" YAZSAM NE OLUR? "Yabancý devlet büyüklerine hakaret etmek ve onlarý küçük düþürmek" diye bir madde var hala bizim ceza yasalarýmýzda. Sömürge yasasý... Ýngilizden miras bize... Polisler önceki gün gazetemize geldiler ve bu maddeden yine dava okudular bana... Gazetede yayýnladýðýmýz bir yazýdan dolayý deðil... Gazetenin balkonuna astýðýmýz bir pankarttan dolayý... Pankartta yer alan yazýlar daha önce gazetemizde yayýnlanmýþ bazý kupürlerden oluþmaktaydý... Bir Tayyip Erdoðan, bir de Cemil Çiçek için attýðýmýz manþetler... Erdoðan bize "beslemeler" diyerek "Sen kimsin be adam?" diye sorduðunda, biz de ona sormuþtuk: -Ya sen kimsin? Yine toplumumuza hakaret eden Cemil Çiçek'e þöyle demiþtik: -Hade barra! Dava gerekçesi bu pankartlar iþte... Gazetede yayýnladýk, suç sayýlmadý... Pankart yapýp balkona asýnca suç sayýldý. Ne biçim bir yasa bu? Eðer ortada bir suç varsa, her ikisinde de suç sayýlmasý gerekmez mi? Kuzeydeki devlet için "Dandik Cumhuriyet" diyen Kürt milletvekili Hasip Kaplan yerden göðe haklý... Dandik bir cumhuriyette dandik yasalar olur ancak... Bir düzine çelik yelekli polis gazetemizin kapýsýna dayandý... Ellerinde bir mahkeme kararý ile... "Arama emri" çýkarmýþlar... Gazetede arama yapacaklar... Hemen balkona gidip o pankartý indirdiler önce... Daha sonra da odalarýmýza baktýlar... "Yabancý devlet büyüklerine hakaret etmek ve onlarý küçük düþürmek" suçlamasýyla daha önce de dava okundu bana... George Bush'a hakaret etmekten bile dava yedik. Ama TC'li yetkililer her zaman dava nedeni oldu... Bu maddeden dolayý mahkememizde en son görülen davamýz eski Genelkurmay Baþkaný Yaþar Büyükanýt davasý idi... Yaklaþýk üç yýl sürdü bu dava ve bu yýlýn ilk aylarýnda sonuçlandý. Beraat ettik. Yargýç, yazýmýzda hiçbir suç unsuru bulmadý. Savcýlýk istinafa gitti... Ordan da beraat çýktý. TC'li yetkililer Kuzey Kýbrýs'ý Türkiye'nin bir vilayeti gibi görüyorlar... Ve Türkiye'de yaptýklarýný burada da yapmak istiyorlar. Türkiye'de suç sayýlan hareketleri burada bizim hiçbir ceza almadan yapmamýza katlanamýyorlar... Türkiye'de suç sayýlan yazýlarý yazmamýzý, suç sayýlan pankartlarý taþýmamýzý ve cezasýz kalmamýzý hazmedemiyorlar... Ýstanbul'da "Parasýz eðitim istiyoruz" diye pankart açan liseli gençleri 18 ay hapislerde süründürenler, bizim burada kendilerine "barra" çekmemize tahammül edebilirler mi hiç? Korkunç þeyler oluyor Türkiye'de... Askeri cunta dönemlerini aratmayan þeyler... Hiçbir sebep yokken uyduruk nedenlerle tüm rejim muhalifleri içeri týkýlýyor. Erdoðan'a muhalif olan herkes... Suriye'dekinden beþ beter... Kaddafi'nin Libya'sýnda bile hiçbir zaman böylesi olmadý... Ýnsan haklarýný ayaklar altýna alan Türkiye bu haliyle deðil AB üyesi, Afrika Birliði üyesi bile olamaz. Ama Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi antidemokratik rejimlere sesini çýkarmayan Amerika ile Avrupa Türkiye'ye de sesini çýkarmýyor. Bunlara ses çýkarmayanlarýn Kýbrýs'ta Türkiye'yi suçlarýndan dolayý yargýlamalarý ve çözüm için sýkýþtýrmalarý beklenebilir mi? Madem yabancý devlet büyüklerine hakaret etmek ve onlarý küçük düþürmek suç, "Hirstofyas barra" diye pankart yazýp þimdi þu balkona assam ne olur acaba? Veya, -Hassiktir Papandreu! Gelip yine dava okurlar mý bana? Onlarý küçük düþürdüm diye içerlerler mi? Yoksa üstünden bir de ödül mü verirler bana?

3 AFRÝKA dan mektup... Gazetemize düzenlenen baskýn kararýnýn arkasýnda Erdal Emanet var... Göz, gez, arpacýk, Solomu! n Maðusa Polis Müdürlüðü'nden Lefkoþa'da Polis Genel Müdürlüðü Yardýmcýlýðý'na terfi eden Erdal Emanet, 1996'daki Derinya olaylarýnda bayrak direðine týrmanan Solomu'ya ateþ edenler arasýndaydý... n Malatyalý Erdal Emanet, Malatyalý Ýsmet Felek çetesi konusunda da çok pasif davrandý... Ýsmet Felek'in Türkiye'de arandýðýna dair dosya polise intikal ettikten ancak 17 ay sonra Felek KKTC'de tutuklandý... n Ýsmet Felek Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda aðýrlandýðý sýrada da kim olduðu biliniyordu... n Gazetemize ölüm tehditleri savuran ve tetikçi Emin Sýba'ya silahý verenlerden biri olduðu iddia edilen Birtan Zabitler hakkýnda hiçbir soruþturma yapmayan Erdal Emanet, polis baskýný ile gazetemizi hedef alýyor... Geçtiðimiz gün bir pankart nedeniyle gazetemize düzenlenen polis baskýný ile ilgili kararýn arkasýnda Polis Genel Müdürü 2. Yardýmcýsý Erdal Emanet'in olduðu öðrenildi 'li yýllarýn baþýnda Çevik Birlik Komutaný olan ve hatta o sýralarda banka mudileri eylemini biber gazý ile bastýran kiþi olarak bilinen Erdal Emanet, daha sonralarý Maðusa Polis Müdürlüðü'ne atandý ve son terfilerle de Polis Genel Müdürlüðü 2. Yardýmcýlýðýna yükselerek Lefkoþa'da göreve baþladý... Baþkentteki tüm eylemlerde artýk tüm polis operasyonlarý Erdal Emanet tarafýndan yönetiliyor... DERÝNYA OLAYLARI Erdal Emanet'in adýnýn duyulmasýný saðlayan 1996 yýlýndaki Derinya olaylarý oldu. Emanet'in Derinya eylemleri sýrasýnda bayrak direðine týrmanan Solomu'ya karþý silahlý harekete geçenler arasýnda olduðu biliniyor. Elinde tabancasý ile Solomu'yu hedef alan resimleri bulunuyor. Uluslararasý Polis Örgütü (Ýnterpol) bundan dolayý Erdal Emanet'i kýrmýzý bültenine geçirdi... Ancak uluslararasý hukuk KKTC'de geçerli olmadýðý için tutuklanmadý. Türk tarafý Solomu'nun bayrak direðinde vurulmasýndan sonra, bu cinayette 'emeði geçenleri' birer birer ödüllendirdi. Kenan Akýn bakanlýk koltuðuna otururken, Erdal Emanet de terfi basamaklarýný sürekli týrmandý. FELEK ÇETESÝ Malatyalý olduðu bilinen Erdal Emanet Malatyalý Ýsmet Felek çetesi ile ilgili olaylarda pasif kalmakla da dikkati çekti. Ýsmet Felek Türkiye'de polise verdiði ifadede "Erdal Emanet dostum" dedi ve onunla yakýn iliþkilerini deþifre etti... Diðer yandan, Ýsmet Felek'in Türkiye'de eroin kaçakçýlýðýyla ilgili arandýðýna dair dosya polise intikal ettikten ancak 17 ay sonra Felek'in KKTC'de tutuklanmasý gözlerden kaçmadý ve yeni soru iþaretlerine neden oldu. Ýsmet Felek KKTC'de, Bülent Arýnç'ýn kardeþi Ümit Doðay Arýnç'la birlikte Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda Derviþ Eroðlu tarafýndan aðýrlandýðýnda da kim olduðu ve Türkiye'de arandýðý biliniyordu. BÝRTAN ZABÝTLER Halen Maðusa'daki serbest limanda güvenlik görevlisi olarak çalýþan Birtan Zabitler'in, Felek olaylarýna ciddi bir biçimde karýþmýþ olduðu halde, polisin onunla ilgili hiçbir soruþturma yapmamasý da dikkati çekiyor. Bilindiði gibi Zabitler, Felek çetesi ile ilgili yayýnlarýmýza baþladýðýmýz sýralarda gazetemize telefonla ölüm tehditleri yaðdýrmýþ ve biz de bununla ilgili olarak polise þikayette bulunmuþtuk. Ancak ifadelerimizi alan polis bugüne kadar hiçbir iþlem yapmadý... Zabitler'in, gazetemize ilk kurþunlarý sýkan Emin Sýba ile de yakýn iliþkisi olduðu ve hatta tabancayý Sýba'ya onun verdiði iddia ediliyor. Bu olaylarýn üstüne gitmeyen Erdal Emanet'in gazetemize polis baskýný düzenlemesi manidar bir olay sayýlýyor.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Çýktýk lekeli alýnla bu iþgal yýllarýndan Polis devletinden, bombalardan, komplolardan Dünyanýn yüzüne bakacak yüzümüz hiç yok Geçilmez oldu yollar tel örgülerden, coplardan Kalay BÝZ KAPALI KAPILAR ARDINDAKÝ HALTLARA, HERZELERE BAKARIZ KKTC'nin Üçüncü Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu "Ben yazýlý olana bakarým, Talat'ýn Hristofyas'ýn kulaðýna neler fýsýldadýðýna bakmam" demiþ. KKTC'nin Ýkinci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ise "Teessüf ederim. Bütün bilgiler kayýtlýdýr. Yazýlý olmayan anlaþma, anlaþma deðildir" diye yanýt vermiþ. Biz ne Talat'ýn imzaladýklarýna bakarýz, ne de Hristofyas'ýn kulaðýna fýsýldadýklarýna. Derviþ beyin imzalamadýklarýna bakmayýz, fýsýldamadýklarýna hiç bakmayýz. Birinci'sine çok kereler teessüflerimizi püskürtmüþlüðümüz oldu, Ýkincisine de, Üçüncüsüne de teessüflerimizi püskürtüyoruz. Çünkü biz, TC Hükümeti'nin karýþtýrdýðý haltlara, kapalý kapýlar ardýnda bizimkilerle yedikleri herzelere bakarýz Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ONLAR YABANCI DEVLET BÜYÜÐÜYSE... Mitingten bir gün önce vatandaþlarýmýzdan birisi, telefonla polisin Pazartesi günkü mitingte Yasemin Hareketi, Baraka Kültür ve Barikat gazetesi pankartlarýna el koyma kararý aldýðýný söyledi... Miting günü gazetemizin balkonuna bir pankart asýldý... Kimin astýðý hiç önemli deðil... Önemli olan o pankartta yazýlanlara onay verip vermememizdir... Vermemek mümkün mü? Pankart daha önceki bazý manþetlerimizden oluþmuþtu zaten... Yüzlerce pankart vardý miting alanýnda... Polisin gözü balkondaki tek pankarttaydý... Mahkemeden "arama emri" çýkarýp gazetemizi aradýlar... Pankarta da el koydular... Ardýndan da Þener Levent'e dava okudular... "Yabancý devlet büyüklerine hakaret etmek ve küçük düþürmek"... KKTC Baþbakaný'ný basýnýn huzuruna çýkarýp "kaç para maaþ alýyorsun" diye sorguya çeken Tayyip Erdoðan bizlerin bunu ve bize karþý yaptýðý açýklamalarý eleþtirmemiz ve de "Kurtarýldýk mý? Has...tir" pankartýný meydanlara taþýmamýz karþýsýnda kýzýp köpüren Tayyip Erdoðan Ankara'dan bizlere, "Sen kimsin be adam?" diyordu... Bizi Kýbrýs'ýn kuzeyinde Rumlarla birlikte provokatif eylemler yapmakla suçluyor ve KKTC'de maaþlarýn 10 bin TL olduðu yalanýný söylüyordu... O Tayyip'se biz de Kýbrýslýyýz iþte... Karþýsýnda el pençe divan duran ne Eroðlu, ne Ýrsen, ne de Talat'ýz... Cevabýný verdik hemen... "Ya sen kimsin?" Cemil Çiçek ise yapýlan büyük eylemlerde, KKTC'deki yetkilileri çok sessiz kalmakla ve hantal bir yapý olmasýyla eleþtirdi... Neden mi? "Has...tir" pankartýný meydanlara taþýdýktan sonra bizi tutuklamadýklarý için... Daha önceki meydan mitinglerinde Tayyip'in desteðinde Denktaþ'a barra diyerek Digomo'ya gönderenlerin yaptýðý gibi bu kez biz de Çiçek'e "barra" çektik... Bunlar manþetlerimizdi... Bu manþetlerin bir pankartta toplanmasý birilerini kýzdýrmýþ... Karþýmýzdaki elçiyi mi, GKK kumandanýný mý, Kolordu kumandanýný mý kýzdýrmýþ bu pankart bilemem... Ancak polis de Ankara'nýn sivil veya askeri yetkililerinden emir almadan kýmýldayamaz buralarda... Kimseye kýzgýn deðilim aslýnda... "Ýnsanoðlu bir tuhaftýr her lafý kaldýrmaz..." diye bir tekerleme vardýr çünkü... Ýçimizden birileri Ankara'da oturanlarýn hakaretlerini sinelerine çekebilirler, onlarýn suratlarýna tükürmesini "ilahi yarabbi þükür, yaðmur yaðdý" diye þükranla karþýlayabilirler, ama bunu herkesten beklemeleri yanlýþtýr... Bize karþý söylediklerinin cevabýný aynen kendilerine misliyle iade edeceðimizi bilmeleri gerekiyor... Biz de bize açýlan davayý vesile ederek Tayyip Erdoðan'a ve Cemil Çiçek'e dava dosyalayacaðýz... Onlarýn söyledikleri hakaret deðil de bizim cevaplarýmýz mý hakaret oluþturuyor... Onlar yabancý devlet büyüðüyse, biz de Türk iþgali altýnda yaþayan bir avuç onurlu insanýz... NEW YORK ZÝRVESÝ... LÝDERLERE 2 AY DAHA n BAN, LÝDERLERÝN MÜZAKERELERDE SON AÞAMA ÝÇÝN GELECEK ÝKÝ AYDA ÇALIÞMA KONUSUNDA ANLAÞTIÐINI DUYURDU... Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, liderlerin müzakerelerde son aþama (son oyun) için gelecek iki ayda daha fazla çaba gösterilmesi konusunda anlaþtýðýný duyurdu. Derviþ Eroðlu, Dimitris Hristofyas ve BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon arasýnda New York'ta Pazar günü ve dün yapýlan zirvenin ardýndan, dün Kuzey Kýbrýs saatiyle saat 16:30'da açýklama yapýldý. Açýklamayý, BM merkezinde, Eroðlu ve Hristofyas'ýn eþlik ettiði Ban yaptý. Ban, açýklamadan sonra basýndan soru kabul etmedi, liderler de herhangi bir açýklamada bulunmadý. Ban açýklamasýnda 7 Temmuz'da yer alan son üçlü görüþmenin ardýndan liderlerin bazý kilit konularda ilerleme saðladýðýný, ekonomi, AB ile iliþkiler ve iç güvenlik konularýnda kayda deðer ilerlemeler saðlandýðýný, yönetim, mülkiyet, toprak ve vatandaþlýk gibi önemli konularda daha az ilerleme saðlandýðýný ifade etti. Ban, Eroðlu ve Hristofyas'ý Gren Tree'ye söz konusu çekirdek konular üzerinde daha fazla ilerleme saðlama ümidiyle davet ettiðini kaydetti. Gren Tree'deki buluþmanýn liderlerin çözüme ne kadar yaklaþtýðýný görme bakýmýndan da önemli olduðunu belirten Ban, liderlerin iki günlük görüþmede geriye kalan çekirdek konularda cesaretlendirici ilerleme saðladýðýný da duyurdu kaydetti. Ban, "Özel Danýþmanýmýn dediði gibi, görüþmeler olumlu, üretken ve enerjik olmuþtur. Kapsamlý bir çözüme ulaþýlabileceði yönünde bana güvence HÜKÜMETÝN DERDÝ BAÞKA n MAMALI: FAÝZ YASASINI YÜRÜRLÜÐE KOYARAK BORÇLULARIN DERÝN NEFES ALMALARINA ÝMKAN TANIMASI GEREKEN HÜKÜMET BANKALARIN ALACAKLARININ DERDÝNE DÜÞTÜ... Fikrin ve Hukukun Üstünlüðü Hareketi Baþkaný Barýþ Mamalý, hükümeti, "borçlular aleyhine varolan adaletsiz faiz sistemini yok etmek yerine, bankalarýn alacaklarýna öncelik vermekle" suçlayýp, "Faiz Yasasý"nýn Cumhuriyet Meclisi'ne getirilmesini istedi. Mamalý, "Hükümet derhal bu faiz yasasýný yürürlüðe koyup saðlayacaðý adaletli denge ile borçlularýn derin nefes almalarýna imkan tanýmasý gerekirken, bankalarýn alacaklarýnýn derdine düþmüþ ve borçlularýn üzerine nasýl daha seri ve hýzlý gelinebilir, alacaklýlar nasýl daha çok memnun edilebilir bunlarýn peþine düþmüþtür" iddiasýnda bulundu. Barýþ Mamalý dün yayýnladýðý yazýlý açýklamada, ülkede borç faizlerinin, herhangi bir yasal denetim altýnda olmadan fütursuz, sýnýrsýz ve durdurulamayan kontrolsüz bir güçle insanlarý vurmaya devam ettiðini söyledi. Mamalý, þöyle devam etti: "Kapitalize faiz uygulamalarý ( yani sürekli vermiþtir" dedi. Buluþmada liderlerin bir çözüm planýna ulaþabileceðini gösterdiðini ifade eden Ban, ancak yapacak iþin varolduðunu söyledi. Ban, "Hristofyas ve Eroðlu gelecek iki ay içerisinde müzakerelerin son aþamasýna geçmek için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiði konusunda anlaþtý" dedi. Özel temsilcisi ve ekibinin gerekli desteði vermeye hazýr olduðunu da kaydeden Ban, liderleri Ocak 2012'de benzer bir formatta görüþmeye davet ettiðini, çok taraflý konulara geçebilmek için bu zaman zarfýnda Kýbrýs sorununun iç konularýnýn çözülmesini beklediðini belirtti. faize faiz uygulanmasý), yüksek faiz oranlarý ve tahsil edilecek faiz miktarýnda sýnýr olmamasý nedeniyle özellikle iyiniyetli borçlular, altýndan kalkamayacaklarý büyük bir yýkýma uðramaktadýr. Bu insafsýz faiz sistemi nedeniyle insanlarýmýz tüm birikimlerini, evlerini, arabalarýný, iþyerlerini ve geleceklerini bir anda kaybetme noktasýna gelebilmektedir. Bugün birçok insanýmýz üzerine saldýran bu faiz canavarýndan kurtulabilmek ve hapse girmemek için ülkeyi terk etmektedir." Mamalý, "Neden "Faiz Yasasý" meclis genel kuruluna bir türlü getirilmiyor? Hükümet borçlular aleyhine varolan aþýrý adaletsiz bu sistemi yok etmek yerine neden bankalarýn alacaklarýna öncelik veriyor? Tüm bu yaþananlardan anlýyoruz ki, hükümet anayasal sosyal adalet ilkesini hiçe sayarak KKTC Anayasasý'ný bir yerde anlamsýzlaþtýracak icraatlar içerisinde bulunmaktadýr" görüþünü savundu. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent "GENEL GREV" VE MÝTÝNG Sokaklarýn uzun bir sessizliðinden sonra bir "genel grev" ve miting yapýldý Lefkoþa'da. Neden? Çünkü Ankara, Kýbrýslýtürkleri ite kaka sürüklediði bu tükeniþ güzergâhýnda yokoluþumuzu hýzlandýracak ne varsa onda ýsrar ediyordu da ondan... O kadar ki... "Þu þu þu yasalarý geçirmezseniz size maaþ yok" demeye kadar varan, tehdit, þantaj ve dayatmacý bir üslûp kullanýyordu bu ýsrarýnda! Buradaki kuklalar ve kukla olmaya dünden razý olup can atanlar ise, toplumun gaddarca sürüklendiði yokoluþu deðil, sadece o lânet olasý koltuklarý düþünüyorlardý! Ýþte bu ahval ve þerait içinde, Ankara'nýn binbir tehdit ve þantajla dayattýðý ve ýsrarla meclisten geçirtmeye çalýþtýðý, toplumsal geleceðimizi tamamen karartmaya yönelik yasalara karþý yapýldý bu "genel grev" ve miting. Özelleþtirme yasasýna karþý... Sosyal Sigorta yasasýna karþý... Kaçaklara af yasasýna karþý... Ve sýrada bekleyen daha nice dayatmalara karþý. Ama öyle olduðu halde, ne yazýk biz, yani Kýbrýslýtürk halký meydanda yoktuk! Daha doðrusu, görünmemizle kaybolmamýz bir oldu! Deðil 1 gün, 2 gün, 3 gün bir saat bile kalamadýk o meydanda!.. Ýstediðimiz hiçbir þeyden bir zýrnýk elde edemeden, evlerimizin yolunu tuttuk! Hem de miting konuþmacýsýnýn "Mücadelemiz sonuç alýnýncaya kadar sürecektir" haykýrýþlarý arasýnda! Demek ki biz halk olarak sadece kendimizi ve günü kurtarmayý düþünüyoruz! Demek ki biz, çocuklarýmýzýn ve torunlarýmýzýn geleceðini düþünmüyoruz! Demek ki biz, çocuklarýmýza insanca yaþayacaklarý aydýnlýk bir geleceðin yolunu açmak için mücadele etmeyi düþünmüyoruz! Demek ki biz, yarýnlarýmýz için bugün bedel ödemeye hazýr deðiliz! Þimdi birileri kýzabilir bu yazdýklarýma. Umutsuzluk ve karamsarlýk saçýyorsun, diyenler olabilir. Haksýzlýk ediyorsun, diyenler de... Ne yapmalýydým peki? Konuþmacý "Mücadelemiz sonuç alýncaya kadar sürecektir diye gýrtlaðýný yýrtarken, öbek öbek meydaný terkeden insanlarýn arkasýndan alkýþ tutmalý, bravo, en iyisini yaptýnýz mý demeliydim? Kimse kusura bakmasýn... Ama biz, bu toplumsal varoluþ mücadelesini toplum olarak olmasý gerektiði gibi veremedik. "Genel grev" ve miting dolayýsýyla hayat duracak demiþlerdi. Hayat durmadý! Her gün nasýl akýp gidiyorsa... Pazartesi günü de öyle akýp gitti! "Genel grev" dediler meselâ... Ama böyle bir genel grevin eþine benzerine dünyanýn hiçbir yerinde rastlayamazsýnýz. Lefkoþa dýþýndaki bütün okullar açýktý. Eczaneler, hastaneler, belediyelerin temizlik hizmetleri, iç ve dýþ ulaþým, bankalar, maðazalar, marketler, çarþýlar, pazarlar vb. açýktý... Meclisin önünde trafiðin zaman zaman aksamasýnýn dýþýnda hayat hiç durmadý... Saat gibi akýp gitti! Su, elektrik, telefon, ulaþým gibi stratejik hizmetleri bile kilitleyemeyen bir greve istediðiniz kadar genel grev deyin. Kendinizi aldatmaktan baþka birþey deðildir bu. Demek ki býçak henüz kemiðe dayanmadý, diye yazmýþtým dün. Mitingin fotoðraf kareleri bunu söylüyordu. Ancak kimse aklýndan çýkarmasýn. Býçak çocuklarýmýzýn kemiðine dayanmýþtýr. Bu da mý umurumuzda deðil?

5 2 Kasým 2011 Çarþamba 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Þu "Ankara elini yakamýzdan çek" pankartýný taþýmaktan vazgeçin artýk. Elini yakamýzdan çekip baþka yerden tutacak, hiç hoþumuza gitmeyecek!.. * CTP muhalefette bile oy kaybediyormuþ. - Bunu bile beceremediler, artýk iktidarda deðil, muhalefette olduklarýný halka duyuramadýlar. * En ucuz sigara 7.25 TL olmuþ. - Hala içen delidir! * Baþbakan Küçük "Hükümetimiz asayiþi bozucu bir konuda kimseye ayrýcalýk tanýmamakta kararlýdýr" demiþ. - Ýrsen abinin bu komik þakalarýný çok seviyorum. Bu konuda üstüne tanýmam! * Sarris "Daha dikkatli olmalýydým" demiþ. - Takma kafaný! Her insan þeytana uyar Ýyi bir tarafý da var. Reklam cabaya geldi. * Trafik kazasýnda iki kiþi daha ölmüþ. - Kontak kapama eylemi ne zaman? * Stefanu "Al ver yapýlmadý" demiþ. - Hesap ortada zaten. Ne alacak kaldý, ne verecek Her þey fifti fifti! *Sendikalar eylem yaparak hükümeti uyarmýþ. - Ben de destek olsun diye facebookta dürttüm! Bu kýyaðýmý unutmayýn. * Downer "Bekleyip görelim" demiþ. - Boþuna beklemeyin mr. Biz yýllardýr bu anahtar deliðinin baþýnda bekliyoruz da hiçbir þey göremedik henüz. Sendikacýlar sordu biz yanýtladýk... Sendikacýlar: Bizi aç sefil yapmak istiyorlar. Dur diyecek miyiz? Biz: Eveeeeeet! Sendikacýlar: Emeðimizi hiçe sayýyorlar. Susacak mýyýz? Biz: Hayýýýýýýr. Sendikacýlar: Yeni ahlaksýz teklif yapýyorlar.. Kabul edecek miyiz? Biz: Asla Namusumuza leke sürdürmeyiz. (Ne kadar veriyor acaba) Sendikacýlar: Kaderinize razý olur diyorlar. Olacak mýyýz? Biz: Yüz kere hayýr, bin kere hayýr. Ýpe götürseler de hayýr. Sendikacýlar: Ülke bizim, kiralarýz, istersek satarýz diyorlar. Müsaade edecek miyiz? Biz: Payýmýza düþeni vermeye yanaþmazlarsa, kan çýkar ama elletmeyiz. Sendikacýlar: Adaletsizliði, eþitsizliði, hukuksuzluðu ortadan kaldýrmak için, köle olmamak için, tek ses, tek yürek olup direnecek miyiz? Biz: Sonuna kadar evet. Evet. Evet Bin defa evet. BÖYLE BÝR ANDI Biz: Nere be arkadaþlar? Her dediðinize, her istediðinize evet dedik. Destek verdik yüreklendirdik, cesaretlendirdik, þimdi nereye daðýlýyorsunuz sonuç almadan. Ya sýrtý ya garný. Gelin bitirelim bu iþi. Sendikacýlar: Hadi arkadaþlar daðýlalým þimdi. Bir sonraki eylemde görüþürüz. ÇELÝK YELEKLÝ POLÝSLER! Ve polis Afrika'nýn kapýsýna dayandý. Sýrtlarýnda çelik yelek, ellerinde mahkeme emri vardý. Oysa biliyorlardý. Ellerini kollarýný sallayarak da gelseler, girebilirlerdi. Tetikçiler bile öyle yapýyordu. Çelik yelekle gelmeleri þaþkýnlýk yarattý. Oysa þaþacak bir þey yok. Þener Levent boþ deðil artýk. Tabancasý var ya! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Ve Þener'e "Yabancý devlet büyüklerine hakaretten" dava okundu Bir atlan çekirge, iki atlan çekirge Bu defa hapise mapise de yok. Doðrudan ipe!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu GÖRÜÞMELERÝN SONUCUNU BEKLERKEN... (Ýstanbul)- Topu topu üç gün süren görüþmelerin sonunda, oturmuþ 16.30'u bekliyoruz ki Ban ve liderler birlikte dünyaya açýklasýnlar, "çözüm oldu" diye. Doðdum, oynadým, okudum, büyüdüm ve ufak ufak gözlerimin topraða doðru yöneldiði bu günlerde bile çözüm olacak diye beklerken onlar hala görüþmelerden görüþmelere gidip geliyorlar. Ve son buluþmalarý üç gün sürdü... Oturmuþ onlardan "iyi" haberler bekliyoruz saf saf. Mümkün mü? Umarým herkes gibi ben de yanýlýrým. Ve Derviþ Eroðlu kamera karþýsýna geçerek müjdeyi verir 16:30'da, "Oldu bu iþ" diyerek. -Geleceðim, dedim arkadaþýma. -Ne zaman, diye sordu. -Yakýnda, diye müjdeyi verdim. -Önce sen bir gel, burayý bir gör, canlý yaþa, sonra kararýný verirsin. Bunu söylerken telefondan göremiyordum ama biliyordum, sýrýtýyordu. Çok bozulmuþ oralar. Caddeler izmarit dolmuþ. Kaldýrýmlar tükürük ve balgam. Denizlere lenger atýlýyor þimdi deniz temizlesin diye. Ve derelere otomobil, dere sürüklesin diye. Çok kirlenmiþ orasý. Kimi arasam ayný þeyi söylüyor. "Çok bozuk burasý." -Karpuz yetiþtirip satsak. Karpuz bile yetiþmezmiþ burada diye yanýtlar alýyorsunuz.. Ne olmuþ memleketime. Neden herkes karamsar. Çok þaþýrtýyor beni orada kalanlar. Moralim bozuluyor. Çekip daha uzaklara gitmek geliyor içimden eskiden EOKA ve TMT'den kaçanlar gibi. Avustralya'ya gitsem çok uzak, uçaktan korkarým. Kanada soðuk yaþayamam. Afrika'da millet aç, bir de ben ortak olmayayým yiyeceklerine. Peki Asya'ya mý gitsem. Kendi ülkem dururken neden baþka yerleri düþünüyorum ki? Neden Akdeniz'in en güzel köþesinin sahipleri kendi köþeleri yerine uzaklara gidip canlarý sýkýla sýkýla yaþamaya çalýþýrlar ki. Hep gurbete gitmek kaderimiz gibi. Nedense hep itiyorlar git diye. Oysa ki adamlar ta New York'a bizim geleceðimiz kurmak için çalýþýyorlar(!). Ve arkadaþým, telefonda görmüyorum ama hissediyorum, sýrýtarak, "Hele bir gel, dur, yaþa ve ondan sonra karar ver" diyor. O kadar mý kötü. Kötü ki hem sendikalar, hem partiler UBP iktidarý gitsin diye yollarda. Oysa ki bilmiyor onlar yanan bir evde eþyalarý tek tek kurtarmaya çalýþmak candan bile edebilir insaný. Yangýný kökten temizleyeceksin kökten ki geriye ne kalýrsa kurtarýlmýþ olsun. Görüþmeler sonlanmýþ New York'ta ve saat 16.30'da açýklama yapacaklarmýþ. Bekleyemem onlarý, çünkü doðdum, okudum, büyüdüm ufak ufak gözlerim topraða doðru yöneldiði bu günlere kadar çözüm olmadýysa, üç günde hiç olmaz. Kaldý ki ilk günde açýkladýlar anlaþtýklarý bazý konularý. Ama anlaþamadýklarý konular arasýnda mülkiyetten sonra ki mülkiyetin de direkt sorumlusu odur, yerleþikler. Memleketim çok bozulmuþ çok. Hala saat 16.30'a çok var. Kim oturup bekleyecek. Nasýlsa sonuç belli ve ben çýkýyorum. Basýn- Sen, KTÖS açýkladý: "Afrika'ya yapýlan saldýrýyý kýnýyoruz". Ben de kýnýyorum... AFRÝKA'YA BASKIN... BASIN-SEN BASKINI KINADI Basýn-Sen, polisin, Afrika gazetesinin en temel demokratik hakkýný kullanarak balkonuna asmýþ bulunduðu, eski manþetlerinden oluþan pankarta müdahale ettiðini, zor kullanarak pankartý indirdiðini ve gazeteye 'yabancý devlet büyüklerine hakaret edildiði' gerekçesiyle dava okunduðunu savunarak, "düþünceleri ve düþündüklerini ifade ettikleri gerekçesiyle hiçbir gazetenin cezalandýrýlmasýný, susturulmaya çalýþýlmasýný, tehdit edilmesini, dava ve mahkeme yoluyla sindirilmeye çalýþýlmasýný kabul etmediklerini" kaydetti. Basýn-Sen Baþkaný Kemal Darbaz, konuyla ilgili yazýlý açýklamasýnda þöyle dedi: Sendikal Platform tarafýndan düzenlenen genel grev ve miting sona erdiði sýrada polis Afrika gazetesine müdahalede bulunmuþtur. Afrika gazetesinin en temel demokratik hakkýný kullanarak balkonuna asmýþ bulunduðu, eski manþetlerinden oluþan pankarta müdahale eden polis gazete merkezine adeta baskýn yapmýþ ve zor kullanarak pankartý indirmiþlerdir. Bununla da yetinilmemiþ, 'yabancý devlet büyüklerine hakaret edildiði' gerekçesiyle Afrika gazetesine dava okunmuþtur. Afrika gazetesi anayasa tarafýndan garanti alýnan düþünce ve KTÖS: OLAYI ULUSLARARASI ALANA TAÞIYACAÐIZ... KTÖS, Afrika gazetesine yönelik polis müdahalesini "saldýrý" olarak niteleyip bunu kýnadý ve olayý uluslararasý alana taþýyacaklarýný bildirdi. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, yaptýðý yazýlý açýklamada þöyle dedi: "Adamýzýn kuzeyinde Türkiye tarafýndan kurdurulan ayrýlýkcý siyasi rejim bir yandan dayatmalarýna devam ederken, diðer yandan ise sivil toplumun üzerine polis baskýsý ile gitmeye devam etmektedir. 31 Ekim Pazartesi günü meclis önünde yeralan eyleme yönelik olarak alýnan polisiye önlemler Kýbrýslý Türkler'e yönelik hakaret içerdiði gibi rejimin gerçek yüzünü de göstermiþtir. Dikenli teller, coplar, kalkanlar, barikatlar, Kýbrýslý Türkler'i EOKA dönemini hatýrlatmýþtýr. Bu da yetmezmiþ gibi uyduruk arama emirleri ile Afrika gazetesini basan, pankartlara el koyan polis, faþist uygulamalarý daha da ileriye vardýrmýþtýr. ifade özgürlüðünü kullanmýþ olmasýna karþýn tamamen antidemokratik bir uygulamayla yasadýþý ve keyfi 'cezalandýrýlarak" anayasadaki düþünce ve ifade özgürlüðünün sözde olduðunu dünyaya ispatlamýþtýr. Bu gazeteye yönelik keyfi cezalandýrma, yasalar zorlanarak Kürt öðrencileri sýnýr dýþý eden ve gelen tepkileri de 'KKTC demokratik bir hukuk devletidir' diyerek yanýtlayan hükümet yetkililerinin foyasýný ortaya çýkarmaktadýr. Basýn-Sen, düþünceleri ve düþündüklerini ifade ettikleri gerekçesiyle hiçbir gazetenin cezalandýrýlmasýný, susturulmaya çalýþýlmasýný, tehdit edilmesini, dava ve mahkeme yoluyla sindirilmeye çalýþýlmasýný kabul etmez. Bir gazetenin manþeti suç olmazken; o manþetlerden pankartlar yapýlmasýnýn suç olduðunu savunmak kadar yanlýþ bir tutum olamaz. Kimden ve nereden gelirse gelsin bu tür faþizan uygulamalara karþý ülkedeki demokrasi güçleri en geniþ dayanýþma örneðini göstermelidir. Afrika gazetesi özelinde basýn, düþünce ve ifade özgürlüðünün savunucusu, kendilerine demokrat ve hukuk taraftarý etiketi yapýþtýrýp anti-demokratik ve hukuk dýþý uygulamalarýn mimarý olanlarýn karþýsýnda olmaya devam edeceðiz!.. Adamýzýn kuzeyine "özgürlük" sözü vererek gelenler, bize bu faþizan uygulamalarý layýk görmektedirler. Bilinmelidir ki, faþizim bir insanlýk suçudur. Polisin sivil yönetime baðlý olamadýðý ülkemizde bu olaylarýn sorumlusu ona emir veren Güvenlik Kuvvetleri ve iþbirlikçi UBP hükümetidir. Bu olayda ileri sürülen "yabancý devlet büyüklerine" hakaret mazareti tam bir uydurmadýr. Bize "besleme" gibi benzetmelerle hakaret edenlere, toplumumuzu yok etmek, göçe zolamakla ilgili yapýlanlar karþýsýnda pankartlý protesto az bile kalmýþtýr. Kýbrýs Türk toplumuna hakaret edildiðinde bunu sineye çeken iþbirlikçi UBP, polis ve savcýlýðýn uyduruk bahaneler arayarak AKP'ye yað çekmeleri onlar fayda getirmeyecektir. Afrika gazetesine yapýlan saldýrýyý þiddetle kýnar, olayý uluslararasý alan taþýyacaðýmýzý bir kez daha vurgularýz..." GÜNLÜK ALMAN HUKUKÇULAR: "ERDOÐAN TUTUKLANSIN" Almanya'da bir grup hukukçu, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve son 10 yýlýn genelkurmay baþkanlarý ile milli savunma bakanlarý hakkýnda suç duyurusunda bulundu ve Almanya'ya giriþ yapmalarý halinde tutuklanmalarýný talep etti. Gerekçe olarak, "Kürtlere karþý uygulanan devlet terörü" gösterildi. Davayý açan avukat Britta Eder, Nürnberg mahkemelerini hatýrlatarak "Elimizdeki belgeler Türkiye'nin Kürtlere karþý bir devlet terörü uyguladýðýný gösteriyor" dedi. 2003'ten bu yana iþlenen 10 suçu belgeler ve fotoðraflarla anlatan hukukçular "Adli týp incelemeleri birçok olayda kimyasal silahýn kullanýldýðýný gösteriyor" dedi. Eder, ayrýca Ekim tarihleri arasýnda kimyasal silah kullanýlarak öldürüldüðü belirtilen 24 PKK'linin durumunun da suç duyurusuna ekleneceðini kaydetti. Erdoðan'ýn yaný sýra, Milli savunma bakanlarý ile birlikte genelkurmay baþkanlarý; Hilmi Özkök, Yaþar Büyükanýt, Ýlker Baþbuð, Iþýk Koþaner ve Nejdet Özel'in de adlarý geçiyor. Suç duyurusuna imza atan isimler arasýnda yazar Doris Gercke, Atom Savaþýna Karþý Uluslararasý Doktorlar Birliði (IPPNW)'den Dr. Gisela Penteker, Nürnberg Belediye Meclis Üyesi Marion Padua ve sosyolog Martin Dolzer de bulunuyor. BASKIN VE MEDYA Gazetemize yapýlan polis baskýný dünkü gazetelerimizin hiçbirinde önemli bir haber olmadý. Birkaç gazetede sadece satýraralarýnda yer aldý. Demek bir gazeteye bir polis baskýnýnýn da toplumumuzda hiçbir haber deðeri kalmadý! MEHMET KÜÇÜK KAYIP MI? Dün bizi Türkiye'den arayan bazý þahýslar gazetemize bir ilan vermek istediklerini söylediler. Ýlaný da faksla gönderdiler, ancak yayýnlamayý reddettik. Ýlaný veren Teknova Matbaacýlýk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Þirketi... Halkýn Sesi gazetesi sahibi Mehmet Küçük'ü arýyor ve bulamýyorlarmýþ, bulan kendilerine haber versinmiþ! Ne yani, Mehmet Küçük kayýp mý? MAFYA Mecliste yeni bir konuþma rekoruna imza atan Mehmet Çakýcý "UBP mafya ile çeteleri koruyup kolluyor" dedi. Yalnýz UBP mi? Kim gelirse gelsin, mafyaya teslim olmadý mý? SUÇ DUYURUSU Türkiye Kürt gerillalara karþý uzun bir zamandan beri kimyasal silah kullanýyormuþ... Almanya'da Erdoðan hakkýnda suç duyurusunda bulunuldu. Ýþi zor... Saddam da Irak'ta ayný þeyi yapmýþtý! Týrnak... "Haberler mükemmel: Ýki lider uzlaþtý! Peke nelerde uzlaþmýþlar? Ýþte orasý pek muþtulu sayýlmaz. Ortak devlette Ýngilizce bilen memurlar görev yapsýn, Merkez Bankasý'na dönüþümlü baþkanlýk edilsin, ortak para birimi Euro olsun, 5 bin Rum, 3 bin 100 Türk polis olsun vesaire... Bunlar, çözümsüzlüðe programlý iki toplumun dahi reddedemeyeceði þeyler." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "New York'tan ne kopararak ayrýlacak Sayýn Eroðlu diye merak edenlere de bir tek sözüm olacak. 'Hiç' hem de kocaman bir hiiiç kazanarak dönecek. Kazanmayý býrakýnýz, çok þeyler de verecek, hem de üzülerek, sýkýlarak, belki de gizlice aðlayarak. Bütün bu tatsýzlýklar yaþanýrken, Lefkoþa'mýzdaki 'genel grev' ve orda haykýrýlanlar da tuz biber oluyor. Dünya ve Güney Kýbrýs bizi seyrediyor. Gülerek, kahkahalar atarak, ellerini ovuþturarak. Anladýnýz mý?" Özcan ÖZCANHAN (Star) "Cici partimiz CTP gene talebe cemiyeti gibi 'el ilâncýðý' daðýttý. Baþlýk: 'Çözüm (!)-Ya Þimdi Ya Þimdi (!)-Anlaþmadan dönmeyin.' Onlar anlaþmadan döner mi dönmez mi bilmem, ama CTP durmadan dönüyor, yuvarlak bir nesne gibi." Fuat VEZÝROÐLU (Vatan) "Doðrusu eylem yerinden 'mutsuz' ayrýldým... Ve pek çok insan ayný soruyu yöneltti birbirine: 'Niye geldik biz buraya!..'" Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) Günün Kahramaný MEHMET ÇAKICI Dünkü meclis birleþimi tam bir alemdi, tam bir tiyatro. Gündemde Sosyal Güvenlik (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý, Sosyal Sigortalar (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý ve Ýhtiyat Sandýðý (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý vardý. Saat sýralarýnda söz alan TDP lideri Mehmet Çakýcý saatlerce sürecek bir konuþmaya baþladý ve konuþmasýnýn çok uzun olacaðýný da söyledi. Biz bu satýrlarý yazarken saat 21.00'e geliyordu ve Çakýcý hala kürsüde konuþuyordu. Salonda üç-beþ kiþi vardý. Çakýcý'ya laf atýlýnca Arif Albayrak, "Býrakýn yahu adamý konuþsun da aðzýndan bal akýyor" dedi. Bu sýrada duraksayan Çakýcý, "Nerde kalmýþtým unuttum" deyince, Albayrak "74'te" dedi. Mecliste bugüne kadarki en uzun konuþmayý 8 saat ile Alpay Durduran yapmýþtý. Çakýcý onun rekorunu kýracaða benziyor.

7 2 Kasým 2011 Çarþamba Düdüklü Tencere Bülent Aykut FIRSATÇILIK RUHU NASIL BÝR RUHTUR ACABA? Van'da depremden evvel kebapçýlarda satýlan dürümün fiatý 3 TL'den bir anda 11 TL'ye fýrlamýþ. "Depremzede var, gazeteciler var arama kurtarma ekipleri var, kaç para olsa verecekler" diye düþünen zihniyet varken iþlerin kýsa zamanda düzelmesi çok zor. Van ve Erciþ'te ev kiralarý bir anda ikiye katlanmýþ. Evleri yýkýldý sokakta kaldýlar; nasýlsa kiralayacaklar... Fýrsat bu fýrsat mý? Fýrsat bu fýrsatsa vah halimize ki ne vah! Zor ve çaresiz durumda olan insanlarý kazýklamak nasýl bir duygudur acaba? Bu insanlardan kazanýlan paralarý harcamak ve çocuklarýna yedirmek bu fýrsatçýlarý rahatsýz etmez mi? Evleri ufak hasar görüp sadece camlarý kýrýlan halk sera naylonu alýyor camlarýný kapatmak için ama anýnda sera naylonu fiyatý üçe katlanýyor. Bu zihniyet sadece depremde ortaya çýkmýyor ki. Geçtiðimiz yýl Ýzlanda'daki þu an ismi aklýma gelse de yazamayacaðým ve hatta telafuz dahi edemiyeceðim acaip isimli yanardaðýn kül bulutu fýþkýrtmasýyla birlikte oluþan tehlike ile Avrupa'ya uçak seferleri yapýlamamýþtý. Ýstanbul'daki otel fiyatlarý anýnda dörde katlanmýþtý. Avrupalý turistler Ýstanbul'da mahzur kalmýþtý, çaresizdi ve bir gün önce yüz dolara kaldýðý otele ertesi gün dört yüz dolar ödemiþti! Turizme hizmet deðildir her halde bunun adý. Fýrsatçýlýktýr, soygundur ve ülkesine de ihanettir. Vatan hainliði budur iþte. Ülkesini rezil etmektir. Cebini doldurmak için hem yurttaþýný, hem de ülkesine gelen bir yabancýyý gaspetmektir bu. Bu resmen silahsýz bir soygundur. Ülkesine ihanet etmektir bu! Zihniyet ayný zihniyettir. Fýrsatý paraya çevirme zihniyeti! Fiyatlarý bir günde üçe, beþe katlamak... Ýnsanlarýn çaresizliðinden para kazanmaktýr... Soygunun ve fýrsatçýlýðýn olduðu zamanlar sadece doðal afetlerle sýnýrlý deðildir. Normal gün ve zamanlarda 60 TL olan Türkiye-Kýbrýs uçak fiyatlarý neden bayrama birkaç gün kala bir anda 400 TL oluyor? Uçuþ fiyatlarý bayramda neden bir anda dörde katlanýr? Üniversitelerimize kayýt zamanýnda neden yükselir? Üniversite tatil, açýlýþ ve kapanýþlarýnda fiyatlar neden roket gibi bir anda fýrlar? Nedir bunun adý? Güncelleme mi?! Biletimi daha önce ayýrtmadým diye fahiþ fiyata bilet almak zorunda mýyým? Öðrenci nasýlsa gelip kayýt yaptýracak, tatilde de memleketine dönecek sonra da okuluna yine geri dönecek, bunun için bilet fiyatlarý katlanmalý mý? Bu mudur? Deðilse nedir? Tekelci zihniyet mi yoksa? Aklýma gelen baþka bir fýrsatçýlýk: Ýki yaz önce ülkemizde sýcaktan tarlada ekili domatesler yanmýþtý. Domates fiatlarý bir anda üçe katlanmýþtý. Seradaki domatesleri sýcak yaktý onu kabul ettik ama; marketlerdeki doðranmýþ konserve domateslerin fiyatý da bir anda ne oldu da ikiye katlandý? Zihniyet ayný zihniyet. Anavatanda da bu, yavru vatanda da bu. Konserve domatese "fýrsat bu fýrsat" deyip zam yapan zihniyet de ayný. Van depreminde ölenler için "niye gazetelere vefat ilaný vermiyorlar" diyerek; baský ile ilan verdirterek gazetelerine haksýz kazanç saðlayan bazý Türkiye gazetelerinin köþe yazarlarýnýn zihniyeti de ayný. Fýrsat bu fýrsat diyerek içlerindeki kinleri kusan bazý Türkiye TV sunucularýnýn da zihniyeti ayný zihniyet... Konserveye, dürüme, uçak biletine, otel fiyatýna "fýrsat bu fýrsat" deyip fahiþ fiyat isteyen zihniyet ve gazetesine baský ile ilan isteyen gazeteciler hepsi ayný zihniyetin ürünüdür. Bunlar dünyanýn her ülkesinde ve ülkemizde de karþýmýza deðiþik kýlýklarda ve mesleklerde çýkarlar! TC ENERJÝ BAKANI YILDIZ GELÝYOR n KKTC EKONOMÝ VE ENERJÝ BAKANI ATUN ÝLE KKTC'NÝN TPAO'YA TAHSÝS ETTÝÐÝ RUHSATLARLA ÝLGÝLÝ ANLAÞMA ÝMZALANACAK... Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, bugün KKTC'ye geliyor. Yýldýz, Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun ile KKTC'nin, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýna (TPAO) tahsis ettiði ruhsatlarla ilgili bir anlaþma imzalayacaklarýný bildirdi. Yýldýz, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn son ABD seyahatinde Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile iki ülke arasýnda Kýta Sahanlýðý Sýnýrlandýrma Anlaþmasý imzalandýðýný hatýrlattý. Bu kapsamda bugün Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun ile KKTC'nin TPAO'ya tahsis ettiði ruhsatlarla ilgili bir anlaþma imzalayacaklarýný belirten Yýldýz, Mehmet Çakýcý: UBP mafyayý koruyup kolluyor Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda, Sosyal Güvenlik (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý'yla ilgili üçüncü konuþmayý yapan TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, uzun bir konuþmayla hem tasarýlarla ilgili görüþlerini ifade etti; hem de hükümete eleþtiriler yaptý. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, konuþmasýnýn baþýnda UBP ve CTP'nin konuþma sýrasýnýn geriye atýlmasý için iþbirliði yaptýðýný savunarak genel baþkanlarýn her zaman önce konuþmasý gerektiðini söyledi. Bu sýrada CTP Girne Milletvekili Ömer Kalyoncu ve bazý CTP'li milletvekilleriyle Çakýcý arasýnda sözlü tartýþma yaþandý. Oturumu yöneten Meclis Baþkan Vekili Mustafa Yektaoðlu, iç tüzüðün ilgili maddelerini okudu. Çakýcý da itirazýnýn bugüne kadarki uygulamanýn dýþýna çýkýlmasýna olduðunu söyledi. Sosyal Güvenlik (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý, Sosyal Sigortalar (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý ve Ýhtiyat Sandýðý (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý'ný birlikte algýlamak gerektiðini kaydeden Mehmet Çakýcý, hükümetin bütçe açýðýný kapatmak için birtakým yerlerden kaynak bulmasý gerektiðini; UBP'nin de "biz bütçe açýðýný kapatabilmek için bazý tedbirler alacaðýz" dediðini ifade etti. "UBP STATÜKONUN YARATICISI" TDP Genel Baþkaný Çakýcý, UBP'nin Türkiye'den bir ekonomik paket alýp teker teker uygulamaya baþladýðýný belirterek, eðer nüfus kontrol edilseydi çalýþanlarýn ve sendikacýlarýn genel grev ve eylem yerine bazý düzenlemeler yapacaðýný ama düzenin kurucusu, statükonun yaratýcýsý UBP'den bir þey beklemenin ölü gözünden yaþ beklemek olduðunu ileri sürdü. "VERGÝ ÞAMPÝYONU OLMASI GEREKENLER LÝSTEDE YOK" Çakýcý, vergi þampiyonu olmasý gereken çok zengin kiþilerin vergi listelerinde bile yer almadýðýný savundu ve "Buna kim engel oluyor?" diye sordu. Mehmet böylece TPAO olarak denizde bir çok alanda aldýklarý ruhsatlarýn yaný sýra KKTC topraklarýnda da bir adet arama ruhsatýna sahip olacaklarýný söyledi. Bu anlaþmayla TPAO'nun ada ve çevresinde, denizde ve karada daha aktif bir þekilde 3 boyutlu sismik arama ve sondaj yapabileceðini ifade eden Yýldýz, yarýn imzalanacak anlaþmanýn KKTC Meclisinde onaylandýktan sonra yürürlüðe gireceðini kaydetti. Yýldýz ayrýca TPAO'ya sismik gemi alýnmasýyla ilgili çalýþmalarý da baþlattýklarýný ifade ederek, þu ana kadar yabancý þirketlerin gemilerini kiralayarak sismik arama faaliyetlerinde bulunan TPAO'nun, satýn alacaðý bu gemiyle üç boyutlu sismik arama yapabileceðini belirtti. Çakýcý, hükümetin bunlarla ilgileneceðine "dulluk maaþlarýnýn nasýl kesileceðiyle, maaþlarýnýn nasýl budanacaðýyla, asgari maaþlýyla uðraþtýðýný" kaydetti. "MAFYA VE ÇETELER ÜLKENÝN KANINI EMÝYOR" "Mafya ve çetelerin ülkenin kanýný emdiðini" belirten Mehmet Çakýcý, UBP'nin de bunlarý koruyup kolladýðýný öne sürdü. Vergi adaletsizliðinden örnekler veren Çakýcý, düzenin devamý için çalýþanlarýn haklarýnýn budandýðýný, sigorta ve ihtiyat sandýðý yasalarýndaki deðiþikliklerle çalýþanýn cebine el atýldýðýný söyledi. Çakýcý, emek, hak, adalet, sosyal adalet kavgasýnýn sürdüðünü ifade etti. Çökmüþ bir ekonomik yapýnýn meclisi olarak halkýn karþýsýnda durduklarýný söyleyen Mehmet Çakýcý, ülkede mafya olaylarýndan örnekler vererek hükümeti eleþtirdi. Birleþik faiz yasasýyla binlerce insanýn kanýnýn emildiðini, tefecilere teslim edildiðini söyleyen TDP Genel Baþkaný Çakýcý, UBP'yi çetelerin arkasýnda olmakla suçladý. HALA SULTAN TEKKESÝNE GEZÝ Gazimaðusa Belediyesi'nin 65 yaþ ve üzeri halka özel hizmetler sunan kinci Bahar Yaþam Kulübü, Güney Kýbrýs'taki Hala Sultan Tekkesi'ne 3 Kasým'da gezi düzenleyecek. Gazimaðusa Belediyesinden verilen bilgiye göre, Kulübün düzenleyeceði geziye 600'ün üzerinde üyenin katýlmasý bekleniyor. Etkinlik Larnaka gezisi de içeriyor. Ýkinci Bahar Yaþam Kulübüne üyelik ücretsiz olup, 65 yaþ ve üzerindeki Gazimaðusalýlar'a evde bakým ve saðlýk hizmeti sunuyor. Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp konuyla ilgili yaptýðý açýklamada Kulüp'ün üyelerine ikinci baharýný gerçek anlamda yaþatmayý görev bildiðini ve bu anlamda halkýn güvenini kazandýðýný belirtti. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ BOÞA AKAN SULAR... Telefonla gazetemizi arayan Bülent Üster isimli vatandaþýmýz Lefkoþa surlariçinde bulunan Haþmet Gürkan'a ait büstün bulunduðu yerde boþa akan bir su bulunduðundan þikayetçi oldu. Yaptýðý tüm uyarýlara raðmen belediyenin gerekeni yapmadýðýný söyleyen Bülent Üster, Kýbrýs Cumhuriyeti'nden yardým istedi. "Ben bir vatandaþým... Lefkoþa surlariçinde yaþýyorum. Bulunduðum yeri de elimden geldiðince tamir etmeye, güzelleþtirmeye çalýþýrým. Sadece evimi ve çevresini deðil, geçtiðim yerlere de dikkat ederim. Tam bir haftadýr eski Sedirhan Restorant'ýn karþýsýnda bulunan Haþmet Gürkan'a ait büstün olduðu yerden su fýþkýrmakta. Telefonla durumu belediyeye bildirdim. Belediye görevlilerinin gelip gelmediðini gözümle görmedim. Birkaç gün bekledim, su akmaya devam ediyor. Boþu boþuna akan bir su... Yaklaþýk 3-4 inç... Tekrar aradým. Telefonu alan beye durumu aktardým. Bu suyun boþa akmasýnýn günah olduðunu söyledim. Gelip bakacaklarýný söyledi. Ben de ertesi gün yine kendisini arayacaðýmý söyledim. Suyun akmasý üzerine üçüncü kez tekrar belediyeyi aradým. Aldýðým cevap þaþýrtýcýydý. Bu su belediyeye ait deðil... Ýþte bu yanlýþ. Lefkoþa Belediyesi sýnýrlarý içrisinde olan sular belediyeye aittir. Kuyu sularý da, þebeke sularý da... Ben bu konuyu Cemal Baþkan'a iletmelerini de hassaten rica etmiþtim. Ýletmiþ olmalýlar ki, suyun kendilerine ait olmadýðýný söylediler... Cemal Baþkan nasýl olur da böyle bir hataya düþer anlamadým. Buradan son defa çaðrý yapýyorum. Bu su belediyeye ait deðilse, Su Dairesi'ne ait deðilse demek ki güneyde yaþayanlara aittir. Afrika vasýtasýyla onlara da çaðrýda bulunuyorum. Sularýna sahip çýksýnlar. Kýbrýs insaný susuzluk çekiyor çünkü... Bari günlerdir boþ yere akan suyu durdurabilirler..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR RAHAT OL TC SENÝ KAYDEDÝYOR Bizim Mandra Siyah yelekli polislerin, "yüksek yerlerden" aldýklarý emirle Afrika gazetesine ani bir baskýn yapýp, Erdoðan'ýn emriyle yasaklanan pankarta el koymalarý, mandra halký arasýnda büyük öfke ve nefret yaratýr. Vatandaþlar, Afrika gazetesinin bu operasyonla tuvaletlerine varýncaya kadar aranmasýný ise tam bir faþist gösteri olarak nitelerler. Operasyonu baþtan sona izleyen sokaktaki adam, "Bu polis devletinde baþýmýza her an her türlü felâket gelebilir" diye imalý imalý söylenir.

8 8 2 Kasým 2011 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ Sendikal Plâtform ve miting Pazartesi yapýlan sözde genel grev ve miting geniþ halk kesimlerinde hayal kýrýklýðý yanýnda yýlgýnlýk da yaratmýþtýr. En önemlisi de bundan sonra yapýlacak eylemlere katýlýmýn da düþmesine neden olacaktýr. Annan Plâný'ndan hemen önce kurulan Bu Memleket Bizim Plâtformu'ndaki (BMBP) hastalýklar aynen Sendikal Plâtforma (SP) da taþýnmýþtýr. BMBP'nda saatlarce süren ancak bir arpa boyu yol alýnmayan tartýþmalarýn benzerleri þimdi SP'da yaþanmaktadýr. Bana göre küçücük detaylarda boðulunmakta ve aðaçlara bakmaktan orman görülmemektedir. BMBP'nda kim önde olacak tartýþmalarýnda yaþanan tecrübelerden sonra, SP'da kimsenin ön almamasý için uðraþ verilmektedir. Böyle olunca hareket lidersiz kalmakta ve kitleleri çoþturacak bir liderden yoksun olarak meydanlara inilmektedir. Bundan dolayýdýr ki Pazartesi günkü mitingte bayan konuþmacý konuþurken birçok kiþi miting alanýný terketmeye baþlamýþtý. Yine bundan dolayýdýr ki dün yayýnlanan bazý gazetelerin köþe yazarlarý "Mitingte çoþku yoktu. Ruh yoktu" gibi yazýlar yazdýlar. Lider ve hedef birlikteliði olmayan topluluklar, ne kadar organize edilirlerse edilsinler asla gereken sesi çýkaramazlar, kimseyi de ürkütemezler. Annan Plâný döneminde hedef birlikteliði vardý. Hedef Annan Plâný'nýn kabulü ve referandum hakkýnýn alýnmasý idi. Kitleleri çoþturacak liderler de vardý. Gerek BMBP içerisinde yer alan CTP'ne yakýnlýklarý bulunan sendikalar, gerekse de CTP, o zaman BDH lideri olan Mustafa Akýncý'nýn miting meydanlarýnda konuþturulmamasý için türlü ayak oyunlarýna baþ vuruyorlardý. Ancak yine de Akýncý'nýn konuþtuðu mitinglerde, miting alanýnýn terkedilmesi bir yana, acaba Akýncý þimdi ne diyecek diye topluluk kulak kesiliyor ve Akýncý konuþtukça çoþku doruða týrmanýyordu. Üstelik Akýncý doðru adrese sesleniyor ve "Kýbrýs hakkýnda alýnacak karar, Çankaya tepesinde deðil, Ýnönü Meydaný'nda alýnacak" diye dünyaya Kýbrýs Türkünün sesini böyle duyuruyordu. Ayni Akýncý ayni süreç içerisinde ta Ýspanya Mayorka'da Erdoðan'a one minut çekiyordu. Pazartesi yapýlan miting öncesinde ise, hiçbir örgüt yetkilisinin konuþma yapamayacaðý, bazý sendikalarca mýzýr sayýlan pankart ve bayraklarýn açýlamayacaðý kararý alýnýyordu. Böyle kararlar alýnýnca da yapýlan miting ruhsuz oluyordu. Bir sendikacý çýkar ve benim üyelerim arasýnda TC kökenliler de, diðeri ise üyelerim arasýnda saðcý da var deyip baþlamadan mitingin önüne takoz koyarlarsa yaptýklarý mitingin de elbette ruhu olamaz. Altýnda imzasý olduktan sonra býrak isteyen istediði pankartý taþýsýn. Doðru adres emri veren TC Elçiliði olmasýna raðmen sen emri alanlarýn meclisine dönük miting yaparsan o mitingin býrak ruhunu hiçbirþeyi olmaz. Ýþin ironi yaný, Kýbrýs Türklerinden önce yok olacak olan sendikalarýn bunun farkýna varmamalarý. Yüksek Adliye Kurulu'nun atamalarý Yargýçlar yemin ederek göreve baþladý Yüksek Adliye Kurulu'nun Kaza Mahkemesi Baþkanlýðý'na atadýðý Bahar Saner ile Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýçlýðý'na atadýðý Nüvit Gazi Hacý dün yemin ederek resmen göreve baþladý. Nevvar Nolan baþkanlýðýndaki Yüksek Adliye Kurulu huzurunda gerçekleþtirilen yemin töreni, saat 09.00'da Yüksek Adliye Kurulu toplantý odasýnda yer aldý. BAHAR SANER Kaza Mahkemesi Baþkanlýðý'na atanan Bahar Saner, 1969 Limasol doðumlu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1993'de avukatlýk kaydýný yaptýrdý, 1999'da Kaza Mahkemesi Yargýçlýðý'na atandý. 2007'den beri de Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýçlýðý görevi yapan Saner, evli ve iki çocuk annesi. NÜVÝT GAZÝ HACI Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýçlýðý'na atanan Nüvit Gazi Hacý ise 1977 Lefkoþa doðumlu. Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmasýnýn ardýndan 1999'ta avukatlýk kaydýný yaptý. Evli ve bir çocuk annesi Hacý, 2006'da yargýç olarak atandý ve ardýndan Girne, Gazimaðusa kaza mahkemeleri ile Gazimaðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görev yaptý. Kalem Yalçýn Okut CÝNAYETÝ GÖRDÜM 'Cinayeti Gördüm' 60'lý yýllarda M. Antonioni'nin yönettiði ünlü bir filminin adýdýr. Afrika gazetesine çelik yelekli polislerin yaptýðý baskýn ve Türkiye'de gazeteci, yazar, akademisyen vb aydýnlarýn "özel yetkili" savcýlar ve mahkemeler tarafýndan durmaksýzýn yakalanarak kodese atýlmalarý bana Cinayeti Gördüm filmini anýmsattý. 'Özel Yetkili' savcý ve mahkeme ne demek?.. Hukukta buna yer var mý?.. Hukukçu deðilim ama, bütün bu uygulamalarýn hukuk dýþý uygulamalar olduðunu görebilmek için hukuk uzmaný olmaya da gerek yok. Öncekiler yetmemiþ gibi, Siyaset Bilimci Prof. Büþra Ersanlý'yý ve yýllarýn yayýncýsý Zarakolu'nu uyduruk gerekçelerle kodese týkmak aslýnda kendi topuðuna kurþun sýkmaktan baþka bir þey deðildir. Bu kadar pervasýzlýk, bu kadar cüret olamaz Buna ancak: 'Cahilliðin Cüreti' (cehlin cüreti) denebilir. Gösterime girdiði günlerde çok ilgi uyandýran Cinayeti Gördüm, gerçeklik ile sanal gerçekliði ele alýyordu. Senaryosundan kurgu ve çekimlerine kadar Antonioni'nin ustalýðýna ustalýk katan bir film olma yanýnda, dönemin David Hemmings, Venessa Redgrave, Sarah Miles, Jane Birkin gibi önemli sanatçýlarýn rol almasýyla da ilgi uyandýrmýþtý. Bir profesyonel fotoðrafçýnýn bir parkta iki sevgiliyi görüntülerken tesadüfen çitler arasýnda bir cesedi de çekmesi ve cinayetin peþine düþmesi ekseninde geliþen Cinayeti Gördüm filmi, izleyiciyi gerçekliði algýlama, ya da gerçekliði nasýl algýlamalý sorusuyla baþ baþa býrakýyordu. Gerçekten de Türkiye'de de, 'Dandik KKTC'de de siyasi cinayetler iþleniyor. Ve gerçeklik bir sürü manipülasyonla sanal gerçekliðe dönüþtürülüyor. Oysa gerçeklik çim-çið somut olarak ortada. Türkiye'de de burada da sanal bir demokrasi oyunu oynanýyor. Mitingin önünü kesen yüzlerce polis gerçek, kurulan barikatlar gerçek, Afrika'yý basan çelik yelekli polisler gerçek, çalýþanlarýn ekmek ve rýzklarýnýn budandýðý gerçek, zamlar gerçek, dövizin baþýný alýp gittiði ve alým gücünün her geçen düþtüðü gerçek Gerçek olmayan ise sadece "demokrasi"!... Ondan sonra da, Antonioni'nin Cinayeti Gördüm filminde anlattýðý gibi, sanal demokrasiyi gerçek demokrasi diye algýlamamýz isteniyor. Buna çocuklar bile güler. O filmin sonunda Antonioni, filmin kahramaný fotoðrafçýya parkta tenis oynayan iki pandomimcinin oyununu seyrettirir. Oysa oyunda top yoktur. Pandomimciler top varmýþ gibi oynarlar. Topun sadece yere vurup sýçradýkça sesi duyulur. Fotoðrafçý ve seyirciler de olmayan topu sadece sesine kulak vererek gözleriyle takip ederler. Çünkü artýk, o fotoðrafçý fotoðrafladýðý cesedi bulmak için tekrar parka gittiðinde ceset yerinde yoktu Stüdyosundaki, büyütüp büyütüp cesedi iyice görünür hale getirdiði kocaman fotoðraflarý da çalýnmýþtý Týpký bizim hayatlarýmýzýn çalýndýðý gibi Dün sendikalarýn yaptýðý eylem Ankara'daki aðalara bir uyarý olur mu bilemem ama, Kýbrýslýtürkler olarak daha radikal eylemler koymak zorunda olduðumuz gün gibi aþikardýr

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Kasým 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3602 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Kasým 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3602 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Cürümleri Önleme Þubesi'nden gazetemize gelen polisler çelik yelekliydi... Biz terörist deðiliz, gazeteciyiz... Bizim barýþçý bir gazete olduðumuzu sanki bilmezler mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Temmuz 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3483 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OSMAN'A BÝR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Temmuz 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3483 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OSMAN'A BÝR Kutlu Adalý öldürüleli 15 yýl oldu. Tetikçinin rengi deðiþti, ama mermisi deðiþmedi... Ne papazlarýn, ne paþalarýn ordusu bizi sindiremedi... Ýmamýn ordusu mu sindirecek þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý!

Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý! Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça'nýn aslýnda vali olduðunu bilenler dün söylediklerine hayret etmediler. Ama KKTC'yi hala baðýmsýz ve egemen bir devlet zannedenler buna çok þaþtýlar deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Ocak 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3311 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Ocak 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3311 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Otuz yýl önce de meclis kapýsýnda boþ teneke çalýnýyordu, þimdi de çalýnýyor. Ancak bugünkünün geçmiþtekinden ciddi bir farký var... Tencere artýk kazan olmuþ! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Ocak 2011

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3303 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUZEY KIBRIS'I TANITIM.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3303 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUZEY KIBRIS'I TANITIM. Eylemlerine TC Yardým Heyeti'ni protesto ederek baþlayan Sendikal Platform, pankarta 'Arif Hoca'nýn dediðinden' yazmýþ... Arif Hoca'nýn dediði geriye kalanlar için de geçerli! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Ankara ya. Serdar Denktaþ döveriz dememiþ

Ankara ya. Serdar Denktaþ döveriz dememiþ Haberlere bakýn... 540 kilo hurda demir çalýnmýþ. 240 metre elektrik kablosu çalýnmýþ. 200 kilo yeraltý telefon kablosu çalýnmýþ. Ve 120 metre de çelik zýrhlý elektrik kablosu çalýnmýþ. Bir baþkadýr benim

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3310 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLMAYAN SINIRIN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3310 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLMAYAN SINIRIN. UBP nin yeni Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu KKTC ekonomisi hiç bu kadar iyi olmamýþtý diyor. Biz dememiþ miydik size, memleket batarken bazýlarý Lale Devri yaþýyor diye... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Fiþlenenlere kimlik tespiti

Fiþlenenlere kimlik tespiti Türkiye'deki Barýþ ve Demokrasi Partisi Tayyip Erdoðan'a soruyor: "Sen ne hakla Kýbrýs'taki yönetime talimat veriyorsun?" Keþke bizim muhalefetimiz de ayný soruyu sorabilseydi... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

PETROL DEDÝKODULARI... Yalçýn Okut

PETROL DEDÝKODULARI... Yalçýn Okut Derviþ Eroðlu "Nüfusumuz 1 milyon deðil" dedi. Ama Galatasaray Türkiye'de þampiyon olunca Kýbrýs'ta ortalýk kaynadý... Çetinkaya kupayý alýnca neden kimseden ses seda çýkmýyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER. Eski KTHY çalýþanlarý ile CAS çalýþanlarý ve balýkçýlar dün hep birlikte eylem yaptýlar. Balýkçýlar da ayaklandýðýna göre hükümetin iþi zor... Balýðýn baþtan koktuðunu kim bilir ki onlarýn bildiði kadar?

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3326 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NELER OLDU?.. DAHA NELER OLACAK!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3326 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NELER OLDU?.. DAHA NELER OLACAK! Ýþte bir miting pankartý: Ayþe nin parasý bitti, tatilde hýrsýz oldu. Herkesin malýna kondu. Tatil bitti, Ayþe evine dön! Bilet bizden... One way ticket! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi

Detaylı

Gazetemiz önünde 24 saat nöbet tutan polis güvenlik önlemlerini artýrdý

Gazetemiz önünde 24 saat nöbet tutan polis güvenlik önlemlerini artýrdý Sendikal Platform nihayet Rauf Denktaþ'a da beðendirebileceði bir miting yapmayý baþardý. Denktaþ "Böyle olacaðýný bilseydim, ben de giderdim" diyor. Yollarý Denktaþ'la buluþanlara ne mutlu! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

TC nin meclisi. KK nýn deðil. Açý senerlevent@yahoo.com

TC nin meclisi. KK nýn deðil. Açý senerlevent@yahoo.com Göç yasasý denilen rezaleti ortadan kaldýrmaya kimsenin gücü yetmiyor. Davullarý boyunlarýnda taþýyanlara kýzmayýn... Bu kez tokmak davula deðil, baþlarýna mý insin istersiniz yoksa? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE Ýfade vermek için karakola çaðrýlan Tahir Gökçebel'den polis hiçbir ifade almadý, ama bir geceliðine onu içeri týktý. Tutuklama emri veren yargýcý polis nasýl yanýlttý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI. Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli, "Bir maþrapa da sen dök, kökün kurumasýn" diye çaðrý yapýyor. Vatandaþ, "Maþrapa ile deðil lengerle dökeceðiz" diye karþýlýk veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3563 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Gebe kalmýþ olabiliriz farketmeden!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3563 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Gebe kalmýþ olabiliriz farketmeden! Ömer Kalyoncu bir kerecik tehdit yeyince mi anladý bu memlekette mafya olduðunu? Bugüne dek sayýsýz tehdit alan 'Afrika'nýn 6 ayda iki kere kurþlunlandýðýndan da haberi yok mu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR Tam bir Baðýþ akýnýna uðradýk dün... Ve bol bol Baðýþ topladýk! Egemenlik onun, Baðýþ bizim oldu! Düzenlenecek yeni kermeste sergilenecek hepsi de... Besleme çantasý 5 TL... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3559 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR UZMAN SORUSU

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3559 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR UZMAN SORUSU 1974'ten sonra portokalý biz yedik, üzümü de Rumlar yedi... Doðalgaz ve petrolü ise yabancýlar yutacak, Rumlar payýný alacak ve biz de kör talihimize yanacaðýz þimdi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Þubat 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3353 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT PAKETÝNDE ZEHÝR OLSA, Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Þubat 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3353 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT PAKETÝNDE ZEHÝR OLSA, Erdoðan Baybars 2 Mart'taki mitingte 'küfürlü' pankart olmamasý için herkes pusuya yattý. O halde biz de bu kez 'kurtarýcý'ya deðil de Hristofyas'a bir 'hastir' çekeriz... Buna hiç itirazýnýz olmaz deðil mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3209 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SORUNUNUN BENÝ. KISMI (2) Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3209 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SORUNUNUN BENÝ. KISMI (2) Erdoðan Baybars Vergi Dairesi, Çangar'ýn 4 trilyonluk vergi borcu ve haciz kararýyla ilgili dün de açýklama yapmadý. Neden? Vergi tahsil etmek için baba H.C.'nin peþine düþtü de vakit mi bulamadý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Toplumumuzun baþýnýn Türkiye tarafýndan nasýl ezilmek istendiði dün bir kere daha belgelendi...

Toplumumuzun baþýnýn Türkiye tarafýndan nasýl ezilmek istendiði dün bir kere daha belgelendi... Toplumumuzun baþýnýn Türkiye tarafýndan nasýl ezilmek istendiði dün bir kere daha belgelendi... Vur bre ölmem Ýþgal rejiminin tüm güvenlik güçleri dün Erdoðan'ýn geliþini protesto etmek isteyen eylemcilere

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Ekim 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3585 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BIRAKMADI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Ekim 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3585 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BIRAKMADI. 'Nerden Buldun Yasasý' tütmeye baþladý yine ortalýkta... Otuz senedir tütüyor, ama çýkaran yok bu yasayý... Merak etmesin kimse, bu sefer de havadýr hava... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Ekim 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLURSA OLSUN...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLURSA OLSUN... Rum tarafý Cenevre zirvesinden memnun. BM de memnun, AB de memnun... Solcu memnun, saðcý memnun... Nesreddin Hoca da memnun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ocak 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3670 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Ali Osman

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ocak 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3670 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Ali Osman Derviþ Eroðlu'nun Tayyip Erdoðan ile imzaladýðý kýta sahanlýðý anlaþmasý dün meclisten oyçokluðuyla geçti. Sahanlýk tamam! Þimdi de sahanda yumurtaya ne dersiniz? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ocak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA. New York'taki üçlü görüþmeden ne anladýnýz siz? Biz bir þey anlamadýk. Her iki taraf da memnunmuþ üstelik bu görüþmeden. BM Genel Sekreteri Nasreddin Hoca'yý da geçti anlaþýlan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Kurtlar vadisinde çiçek tüter mi?

Kurtlar vadisinde çiçek tüter mi? Ne dediniz Cemil Bey? Bu eylemciler yeþil hattýn diðer yanýndan mý geldi? Bravo! Yanýlmadýnýz hiç! Baf'tan, Leymosun'dan ve Larnaka'dan geldik... Ya siz nerden geldiniz? Onu söyleyin! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Temmuz 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4594 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Temmuz 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4594 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Mehmet Ali Talat Ýsrail'i kýnadý, "bu vahþetten de öte bir þey" dedi... Ancak Amerika'ya laf etmedi. Neden? Çünkü Amerika daha önce dediði gibi "Ortadoðunun feneri" de ondan mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Temmuz 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3491 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AKLIN VARSA. Baybars.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Temmuz 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3491 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AKLIN VARSA. Baybars. Cenevre zirvesini olumlu bulan Mehmet Ali Talat'a göre, Eroðlu'nun bunu sabote etme ihtimali varmýþ! Ýlahi Talat, týpký senin gibi Eroðlu'nun da Ankara'sýz bir þey yapmadýðýný bilmez misin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak?

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? Amerika ve Ýsveç büyükelçilerini geri çaðýran Türkiye dünyaya kapýlarýný kapatýyor. Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2010

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk Ýngiliz piçi dediler, yetmedi... Rum piçi dediler, yetmedi... Þimdi de 'Or... çocuklarý' diyorlar... Bugünleri de gördük iþte... Ve daha neler göreceðiz kimbilir... Bunlara 'hassiktir' çekmek az bile!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı