Baflkalar için de bir diyece in olsun Tasada ve bunal mda Ve kendi ruhunu flenlendirecek her fleyi Söyle onlara da, bir flark n olsun dudaklar nda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baflkalar için de bir diyece in olsun Tasada ve bunal mda Ve kendi ruhunu flenlendirecek her fleyi Söyle onlara da, bir flark n olsun dudaklar nda"

Transkript

1

2 GÜNEfi N OLSUN GÖNLÜNDE Güneflin olsun gönlünde Kar bile ya sa, ya da f rt na olsa Gök bulutlarla ve dünya kavgayla dolsa Güneflin olsun gönlünde O zaman gelsin ne gelirse Doldurur fl klarla en karanl k gününü Bir flark n olsun dudaklar nda Sevinçli ezgilerle Seni günlük tasalar bunal ma bo sa bile Bir flark n olsun dudaklar nda O zaman gelsin ne gelirse Yard m eder savuflturmaya en yaln z gününü Baflkalar için de bir diyece in olsun Tasada ve bunal mda Ve kendi ruhunu flenlendirecek her fleyi Söyle onlara da, bir flark n olsun dudaklar nda Yitirme sak n yüreklili ini Güneflin olsun gönlünde Ve her fley iyi olacak Casar Flaischlen (12 May s 1864 de Almanya n n Stuttgart kentinde do mufltur y llar aras nda Metzler yay nevinde çal flm flt r y llar aras nda Pan adl sanat ve edebiyat dergisinin redaktörlü ünü yapm flt r. 1. Dünya Savafl ndan sonra insanlar n kendi iç dünyalar na dönmelerinden dolay Von Alltag und Sonne adl fliir kitaplar çok ra bet görmüfltür. Casar Flaischlen 16 Ekim 1920 de ölmüfl ve ne yaz k ki unutulmufltur.)

3 Ç NDEK LER Sunufl flyeri Ziyaretleri... 6 MMO ya Dekan Ziyareti... 7 E itim ve Kurslar Devam Ediyor... 8 Asansör Sektörü Bilgilendirme Toplant s... 9 stanbuldaki Bombal Sald r Y l: 2008 Say : 79 Yönetim Yeri MMO Adana fiubesi Güzelyal Mah. A. Kahveci Bul. No:37/A Seyhan / ADANA Tel (322) Fax (322) E-Posta: Web: Sahibi TMMOB Makina Mühendisleri Odas Adana fiubesi Ad na Hüseyin ATICI Sorumlu Yaz flleri Müdürü Halil BULUCU Yerel Süreli Yay n BÜLTEN 2 Ayda Bir Yay mlan r. TMMOB Makina Mühendisleri Odas Adana fiubesi Üyelerine ve Ö renci Üyelere Ücretsiz Gönderilir. Temsilciliklerimiz Hatay l Temsilcili i Tel (326) Ni de l Temsilcili i Tel (388) Osmaniye l Temsilcili i Tel (328) skenderun lçe Temsilcili i Tel (326) Yap m ARTI Tan t m & Reklamc l k Ltd. fiti. Tel (322) Bask Ekip Matbaacılık / Döfleme Mah. 4 Sk. No:13 Seyhan / ADANA Baskı Adedi : Baskı Tarihi : KESK in Mücadelesini Destekliyoruz Eylül Dünya Bar fl Günü AKKUYU da Nükleer Karfl t fienlik Eylül Bas n Aç klamas Berke Baraj Teknik Gezisi Temsilcilik Ziyaretleri Sürüyor Adana yi Yönetilmiyor Al Hediyeni, Ver fieref Madalyam! Ters Giden Birfley Var Bölgemizdeki Barajlar Tan yal m Yaflad m z Kenti Tan yal m AKP nin Düzeni, Zam Düzeni Zincirleme Zam Ya muru LPG Piyasas nda Denetim E M MEDAK Seçimleri ZGAZ n Özellefltirilmesi Bilgisayar Programlar Üyelerimizden Haberler

4 SUNUfi Her canl farkl bir enerji biçimidir. Bir yandan kendi yaflam n sürdürmek için enerji toplar. Bir yandan da kazand enerjiyi farkl bir enerji biçimine dönüfltürür. Do ada bunun örne ine her yerde rastlayabiliriz. Yaflam n sürdürülebilmesinin temel gere i olan enerji, besin zincirinin tepesinde bulunan insan için de hem fiziki bir ihtiyaçt r, hem de toplumsal yaflam n sürdürülebilmesinin olmazsa olmaz d r. Her toplumsal ekonomik sistem bir enerji biçiminin ürünüdür ve ancak baflka bir enerji biçiminin ortaya ç kmas ile sona erer. Toplumsal yaflam n içindeki hiyerarflik iliflkiler, bu enerji biçimine kimlerin nas l egemen oldu u ve yönetti i ile derinden ilgilidir. lkel toplumsal sistemler insan enerjisi ile hayat buluyordu. Feodal toplumsal yap lar ise hayvanlar n evcillefltirilmesi ve kontrol edilebilmesine ba l yd. Hatta kimi araflt rmac lar, eyerin bulunmas n n a r silahl ve z rhl askerlere sahip olan derebeylerinin askeri üstünlü ünün ve yönetiminin temeli olarak gösterir. Sanayi devrimi ile içine girdi imiz dönem ise karbon kökenli enerji biçimlerinin makinalarda kullan lmas na dayal bir ekonomik toplumsal sistem. Bu toplumsal sistem de yeni bir enerji biçimi ile birlikte tarihteki yerini alacak. Bugün toplumsal yaflam n devam için gerekli olan karbon kökenli enerji biçimleri (petrol, do algaz, kömür vb.) etraf nda, özellikle ülkemizin de içinde bulundu u bölgemizde pek çok savafl, çat flma iflgal, el koyma gerçekleflmektedir. Enerjinin gündelik hayat m zdaki bu öneminden hareketle ve Çukurova bölgesine gelen do algaz nedeniyle bu çal flma döneminde enerji ile ilgili etkinliklere a rl k verdik. 19 Eylül 2008 Cuma günü konu ile ilgili yetkililerin de kat laca "Bölgemizde Do algaz" paneli ile meslektafllar m z ve kamuoyunu bilgilendirece iz. 11 Ekim 2008 Cumartesi günü "Enerji Verimlili i" konulu bir seminer gerçeklefltirece iz. 25 Ekim 2008 Cumartesi günü "Bölgemizde Gerçeklefltirilecek Enerji Yat r mlar " ile ilgili bir panel gerçeklefltirece iz. Bölgemizde artan sanayi yat r mlar nedeniyle ihtiyaç duyuldu unu tespit etti imiz "Kaynak nspektörlü ü E itimi" kursu Eylül'de düzenlenecek. *** AKP'nin kapat lmas davas ve Ergenekon soruflturmas ile bafllayan ve bugün Deniz Feneri davas ile ilgili geliflmelerle süren geçti imiz dönemin gündemi içinde iki haftal k bir dönem vard ki Türkiye gerçe ini tüm ç plakl ile gözler önüne seriyordu. 27 Temmuz 2008 akflam stanbul Güngören'de gerçeklefltirilen 2 bombal sald r ile 18 yurttafl m z kaybettik. kinci bomban n, ilk bomban n patlat lmas n n ard ndan yard ma giden insanlar n en kalabal k oldu u anda patlat lmas bu sald r n n ayn zamanda insan m z n dayan flma ve yard mlaflma duygusuna karfl da yap ld n n göstergesiydi. 1 A ustos 2008, sabaha karfl Konya'da kaçak bir kuran kursunda denetimsiz, onays z bir LPG tank n n patlamas sonucu çöken binada hayat n kaybeden 17 çocu umuz enkaz alt ndayken kursu düzenleyen derne in yetkilileri sahte belgelerle kendilerini kurtarmaya çal fl yorlard. Çocuklar n ailelerinin hiçbirinin flikâyetçi olmamalar insan m z n tarikat, fleriat, afliret iliflkilerinin aras nda nas l s k flt n n aç k bir iflaretiydi. A ustos'un ilk haftas Ankara'da bir hastanede bir ay içinde 40'a yak n bebe in enfeksiyon nedeniyle ölümü tüm ülkeyi derinden sarst. Sadece ölen bebeklerin naafllar n n kolilerde verilmesi de il ayn zamanda buna benzer olaylar n iki y l önce de yaflanm fl olmas na ra men tekrar etmesi, en savunmas z en fazla korunmas gereken bebeklere verilen de eri ortaya koyuyordu A ustos 2008 günlerinde hafta sonunda meydana gelen trafik kazalar nda 37 yurttafl m z kaybettik. 11 A ustos 2008'de Tuzla'da yine ölüm vard. Filika testinde kobay gibi kullan lan iflçilerden 4'ü bo ularak hayat n kaybetti. Tersane sahibinin "Bu filika bir gemi kazas s ras nda kullan lsayd 16 kifli ölecekti" diyerek 4 kiflinin ölümünü ehven-i fler göstermeye çal flmas ifl sa l ve güvenli inde ne noktada oldu umuzu gösteriyordu. ki hafta içinde gerçekleflen bu 5 olay, ülkemizde insana verilen de eri, yöneticilerin ihmalkârl ve göz yummalar n n, düzensiz, plans z ve kontrolsüz büyümenin sonuçlar n göstermesi aç s ndan önemlidir. Tepki göstermedi imiz, olaylara müdahale eden bir pozisyonda olmad m z her an bir insan m z n daha ölümle karfl karfl ya kalaca bilinciyle meslek odalar bugüne kadar yürüttükleri mücadeleyi yükselterek devam ettirmelidirler. *** 4

5 II. Paylafl m Savafl, ard nda 50 milyondan fazla ölü, milyonlarca yaral, sakat, y k m, ac ve gözyafl b rakt. Savafl n ard ndan, savafl n bafllad gün olan 1 Eylül "Dünya Bar fl Günü" olarak kabul edildi. Aradan geçen 69 y la ra men bugün de iflen bir fley yok. Emperyalist güçler dünyay paylaflmak için, hala birçok yerde mazlum halklara karfl zor kullan yor ve bunu "bar fl ve demokrasi götürmek" ad na yap yor. Irak'ta, Filistin'de, Lübnan'da, Afganistan'da, Kafkasya'da emperyalistlerin güç gösterileri yüzünden insanlar n en temel evrensel hakk olan "yaflama hakk " ellerinden al n yor. 2008'in 1 Eylül'ünde de dünyan n birçok bölgesinde çat flmalar, iflgaller sürüyor. Emperyalistler aras savafl n, Kafkaslarda ve bölgemizde s cak ve kanl biçimler ald, petrol bölgelerini ve enerji koridorlar n kontrol alt na almak amac yla ABD emperyalizminin Afganistan, Irak ve Filistin'de iflgal politikalar n sürdürdü ü ve ran, Suriye, Kafkaslarda yeni sald r politikalar n n planland bir dönemde yaflamaktay z. Komflumuz Irak' n ABD güçleri taraf ndan iflgal ediliflinin 6. y l na yaklafl rken, iflgal ve onun getirdi i ölüm, açl k, yoksulluk ve ac lar hala devam ediyor. Irak'ta, iflgalden bu yana geçen zamanda yaklafl k 2 milyon kiflinin öldürüldü ü tahmin ediliyor y l nda Irak'ta yaflayan 12 Irakl 'dan birisi art k aram zda yok. Lübnan, srail'in sald rganl na maruz kal yor. Di er komflular m z, Suriye ve ran' n ABD sald rganl n n yeni hedefleri oldu u biliniyor, üstelik olas bir sald r n n yürütülece i üslerden birisi olarak flehrimiz Adana'daki ncirlik üssü gösteriliyor. Bir di er komflumuz Gürcistan, ABD'nin korumas alt nda Osetlere sald r yor ve AKP hükümeti, ABD savafl gemilerinin insani yard m örtüsü alt nda Bo azlardan geçifline izin veriyor. T pk 1914'de Alman z rhl lar n n Karadeniz'e geçifline izin verilmesi ve sonradan Osmanl mparatorlu unu sonuna götüren olaydaki gibi bu karar da Türkiye'yi olas bir savaflta taraf haline getirmeye aday bir olayd r. Savafl ile bar fl n aras nda bir seçenek yok. Ya savafltan, ya bar fltan yanas n z! Bir yandan Kafkas haklar na bar fl ça r s yap p, bir yandan Filistin halk yla dayan flma mesajlar yollay p, di er yandan Gürcistan'a askeri yard m yapmak kabul edilemez. Bir yandan bölgenin bar fl gücüymüfl gibi görünüp, di er yandan ncirlik Üssü'nü Irak iflgalinin en büyük ABD üssü olarak kulland rmak, ABD savafl gemilerine Bo azlardan geçifl izni vermek kabul edilemez. Bir yandan Filistin halk için gözyafl döküp, srail'le askeri anlaflmalar ve tatbikatlar sürdürmek kabul edilemez. Yay lmac ve teslimiyetçi bir d fl politika izlemeyen, savafla, iflgale ve talana ortak olmayan, bar fl içinde bir Türkiye istiyoruz. Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti niteli ine sahip, kimli i, kültürü, dili, dini, mezhebi, görüflü ne olursa olsun, eflit haklara sahip yurttafllar olarak yaflayabilece imiz, demokratikleflmeye yönelik çözümlerin benimsendi i, ba ms z, demokratik bir Türkiye istiyoruz. Biz biliyoruz: Baflka bir yaflam mümkün! Baflka bir Türkiye mümkün! Baflka bir Dünya mümkün! Sayg lar m zla. Adana fiubesi Yönetim Kurulu 5

6 fiubem ZDEN HABERLER MMO ADANA fiubes YÖNET M KURULU fiyer Z YARETLER N SÜRDÜRÜYOR 19. Dönem Yönetim Kurulu'nun iflyerlerinde Üyelerle görüflerek, yaflanan sorunlar yerinde belirlemek, çözüm önerileri üretebilmek ve Oda - Üye iliflkisini güçlendirmek amaçl çal flmalar devam ediyor. Bu kapsamda 23 Temmuz 2008 tarihinde Toros Tar m A.fi. Ceyhan Fabrikas, Ekinciler A.fi., Noksel A.fi. ve sdemir A.fi.'de MMO Üyeleri ile MMO Adana fiubesi Yönetim Kurulu Heyeti bir araya geldiler. Toplant lara kat lan Üyelerden Göksel Saraço lu, Nezir Yardak, Deniz fienyi it, Hasan K l nç, Murat Durukan, Ifl l Ünal, Türker peker, Y lmaz Çam, Erdal Talay, G yas Yaz c, Osman Fidan, Gürcan Kelahmet, lyas Aç kgöz, Mustafa Ceyhun ve Ali Salim Akyol söz alarak görüfllerini aç klad lar. fiube bülteni ve merkez dergilerinin gelifltirilmesi; periyodik kontrollerin fabrikalarda çal flan mühendisler taraf ndan de il, MMO taraf ndan yap lmas n n sa lanmas ; mesleki e itimlerin çeflitlenerek artt r lmas ; enerji tasarrufu ve ar tmaya yönelik e itimlerin verilmesi; giderek artan ifl yükü nedeniyle mühendislerin Oda faaliyetlerine zaman ay ramamalar ; Oda ile Üye aras ndaki iletiflimsizli in giderilmesi, bu konuda ünite temsilcilerine düflen görevler ve bir Üye anketinin düzenlenmesi gerekti i; teknik ngilizce kurslar na ve çeflitli ölçeklerde tan flma toplant lar na duyulan ihtiyaç; Endüstri Mühendislerine yönelik etkinliklerin düzenlenmesi; baz etkinliklerin temsilciliklerde düzenlenebilece i; sosyal ve sanatsal etkinliklerin artt r lmas gerekti i; iflyerlerinde özellikle ifl güvenli i ile ilgili sorunlar yafland ve Oda'n n üyelere hukuki destek sa lamas gibi konular yap lan görüflmelerde öne ç kan noktalard. 6

7 MÜHEND SL K M MARLIK FAKÜLTES DEKANI MMO ADANA fiubes 'N Z YARET ETT 27 A ustos 2008 Çarflamba günü gerçekleflen ziyarette; Çukurova bölgesinde sanayi sektöründeki muhtemel geliflmeler ve yeni ö retim y l nda mühendislik e itiminin sorunlar görüflüldü, kurumsal iflbirli inin çeflitli yönleri birlikte gözden geçirildi. Görüflmelere kat lan heyetlerde; Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarl k Fakültesi Dekan Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA, Dekan Yard mc s Prof. Dr. Mustafa LAMAN, Dekan Yard mc s Doç. Dr. Galip SEÇK N, TMMOB Makina Mühendisleri Odas Adana fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Hüseyin ATICI, Baflkan Vekili mdat ÇET NER, Yönetim Kurulu Sekreteri Recep NAR NO LU ve Yönetim Kurulu Sayman Erdal TAfi bulundular. TMMOB MMO Adana fiubesi Yönetim Kurulu NERM N M Z KAYBETT K... ODA MERKEZ BÜRO fief M Z NERM N SÜLEYMANO LU'NU KAYBETT K. ACIMIZ SONSUZDUR. HEP M Z N BAfiI SA OLSUN. SEVG YLE ANIYORUZ... 7

8 MMO ADANA fiubes 'NDE E T M VE KURSLAR DEVAM ED YOR TEMMUZ - A USTOS DÖNEM GERÇEKLEfiEN E T M VE KURSLAR 28 HAZ-13 TEM 2008 fi MAK. OP. YET fit RME KURSU (FORKL FT) (TEMSA A.fi.) 30 HAZ-11 TEM 2008 fi MAK. OP. YET fit RME KURSU (FORKL FT) TEMMUZ 2008 LPG DOLUM BOfiALTIM PERSONEL KURSU (SHELLGAS) TEMMUZ 2008 LPG DOLUM BOfiALTIM PERSONEL KURSU ( SK. LÇE TEMS.) TEMMUZ 2008 fi MAK. OP. YET fit RME KURSU (KAZICI - YÜKLEY C ) (GÜNDÜZ) TEMMUZ 2008 fi MAK. OP. YET fit RME KURSU (MOB L V NÇ) (AKfiAM) 25 TEMMUZ 2008 TEMEL YANGIN E T M (SEYHAN MAK NA) 28 TEM A STS 2008 fi MAK. OP. YET fit RME KURSU (FORKL FT) TEMMUZ 2008 fi MAK. OP. YET fit RME KURSU (HATAY TEMS LC L K) (AKfiAM) TEMMUZ 2008 fi MAK. OP.YET. KURSU (V NÇ-FORKL FT) ( SDEM R)(GÜNDÜZ) A USTOS 2008 L MAN V NC -KULE V NC OP.YET.KURSU ( SK. LÇE TEM.) (AKfiAM) EYLÜL 2008 AUTOCAD B LG SAYAR KURSU EYLÜL 2008 DO ALGAZ ÇTES SAT KURSU 19 EYLÜL 2008 BÖLGEM ZDE DO ALGAZ PANEL 20 EYLÜL 2008 BÖLGEM ZDE DO ALGAZIN MÜHEND SLER AÇISINDAN DURUMU EYLÜL 2008 LPG DOLUM BOfiALTIM KURSU EYLÜL 2008 KAYNAK NSPEKTÖRLÜ Ü E T M ÇUKUROVA ÜN VERS TES MÜHEND SL K VE M MARLIK FAKÜLTES DEKANI PROF. DR. ORHAN BÜYÜKALACA, KORKUT ATA ÜN VERS TES REKTÖRLÜ Ü GÖREV NE ATANDI. KEND S N TEBR K ED YOR VE YEN GÖREV NDE BAfiARILAR D L YORUZ. 8

9 ASANSÖR SEKTÖRÜ B LG LEND RME TOPLANTISI YAPILDI Bilindi i gibi, 2008 y l n n May s ay nda asansörlerde CE iflaretlendirilmesi konusunda Makina Mühendisleri Odas Asansör Kontrol Merkezi, onaylanm fl kurulufl olarak görevlendirilmifltir. Bu süreçte MMO Genel Merkezi ad na sekreterya görevini üstlenmifl olan MMO zmir fiubesi, Asansör Sektörünü bilgilendirme çal flmalar na bölgemizden bafllam fl bulunuyor. 29 A ustos 2008 Cuma günü MMO Adana fiubesi'nde, fiube Baflkan Yard mc s mdat Çetiner Baflkanl nda yap lan toplant ya MMO zmir fiubesi'nden gelen teknik uzmanlar, MMO Adana fiubesi Asansör Komisyonu Baflkan Süleyman Do an ve sektörde çal flan, asansör yetki belgesi sahibi üyelerimiz kat ld lar. Toplant da asansör periyodik kontrolleri ve CE iflaretlendirilmesi konular özellikle öne ç kt. zmir fiubesi'nden kat lan teknik uzmanlar çeflitli konularda yöneltilen sorular yan tlad lar ve yeni durum hakk nda aç klamalar yapt lar. ADRES GÜNCELLEME FORMU Ad - Soyad :... Sicil No :... flyerinin Ad :... flyeri Tel. :... flyeri Adresi :... Fax No. : Ev Adresi :... Ev Tel. : Adresi :... Cep Tel. :... Yaz flma Adresi : Etkinliklerimizi size daha kolay duyurabilmek ve yay nlar m z size daha sa l kl ulaflt rabilmek için, yukar daki formu doldurarak elden veya fax ile flubemize ulaflt r n z. 9

10 STANBUL'DAK BOMBALI SALDIRIYA BÜYÜK TEPK GÖSTER LD stanbul Güngören'de 18 kiflinin ölümü, 150 kiflinin yaralanmas yla sonuçlanan bombal sald r bütün ülkede büyük bir öfke yaratt. Her yerde protesto toplant lar ve aç klamalar yap ld. MMO Adana fiubesi Yönetim Kurulu'nun bas n bülteni metnini ve aralar nda TMMOB'nin de bulundu u örgütlerin Adana nönü Park 'nda yapt klar ortak aç klama metnini sunuyoruz. STANBUL GÜNGÖREN'DEK BOMBALI SALDIRIYI KINIYORUZ Dün gece stanbul Güngören'de ard ard na gerçeklefltirilen 2 bombal sald r sonucu yaflam n yitiren yurttafllar m z n yak nlar na bafl sa l, yaral lara acil flifa diliyoruz. nsan m z n adalet, bar fl, kardefllik, dostluk ve dayan flmaya ihtiyac oldu u bugünlerde belirsizli i ve istikrars zl hâkim k lmaya çal flan odaklar n bu vahfli sald r s n n as l hedefi, ülkemizde s n rl da olsa var olan özgür tart flma ortam ve demokrasidir. Bu sald r ile ülkemizin bugün içinde bulundu u, karmafl k siyasal ve toplumsal dönemeçte, halk m z n korkutularak etkisizlefltirilmesi ve y ld r larak pasifize edilmesi hedeflenmifltir. Bu sald r, insanlar m z n bar fl içinde özgürce bir arada yaflama kültürüne yap lm flt r. Nereden gelirse gelsin, kim yapm fl olursa olsun bu sald r y k n yor, tüm demokrasi güçlerini bu oyunlar bofla ç karmak üzere birlikte davranmaya davet ediyoruz. TMMOB MMO Adana fiubesi Yönetim Kurulu GÜNGÖREN'DEK PATLAMALARI NEFRETLE KINIYORUZ 27 Temmuz 2008 tarihinde, akflam s ralar nda stanbul Güngören'de yurttafllar m za karfl gerçeklefltirilen bombal sald r y protesto ediyor, nefretle k n yoruz. Sald r da yaflamlar n yitirenlerin yak nlar na baflsa l, yaral lara acil flifalar diliyoruz. Sald r n n zamanlamas, yap l fl biçimi ve etkisi önemli ipuçlar vermektedir. AKP' ye karfl aç lan kapatma davas n n görülece i güne denk gelmesi ve Ergenekon iddianamesinde geçen devlet içerisindeki çeteleflmenin, karanl k olaylar n kamuoyunda yo unca tart fl ld süreçte yap lmas düflündürücüdür. 10

11 Sald r da, önce bir bomban n patlat lmas, araya insanlar n toplanabilece i bir zaman aral b rak ld ktan sonra tahribat gücü olan ikinci bomban n patlat lmas karfl m zda oldukça profesyonel güçlerin bulundu una iflaret etmektedir. Kontrgerilla yöntemini ça r flt ran bu olayda verilmek istenen mesaj n yan s ra, mümkün olan en fazla say da masum insan n katledilmesinin hedeflendi i aç kt r. Daha önce Ülkemizde bu türden efline rastlamad m z sald r, bizleri kayg land rmaktad r. Her zamankinden daha fazla iç bar fla ve dayan flmaya ihtiyaç vard r. Bir arada yaflama zeminimizi bozacak oyunlara gelmemeli, bu yönlü giriflimlere karfl uyan k olmal y z. Kör terör, insanl, demokrasiyi, kardeflli i hedef alm flt r. Bundan medet umanlara izin vermeyece iz. Toplumsal duyarl l n ekseni flovenizm ve milliyetçilik olamaz. Milliyetçilik ve flovenizmin kendisi gerilimlerin kayna, bar fl n düflman d r. Marafl'ta, Sivas'ta, Çorum'da ve ayd n cinayetlerinde oldu u gibi bugün de flovenizmin, gericili in, hoflgörüsüzlü ün, tahammülsüzlü ün egemen k l nmak istendi i bir ortama izin verilemez. Sivil insanlara yönelik katliam, vicdan olan, kendine insan m diyen hiç kimse kabul edemez. Bu nedenle katliam bir kez daha nefretle k n yoruz. Siyasi iktidara ça r yap yoruz: Çete iliflkilerinin, uluslar aras karanl k güçlerin cirit att Ülkemizde, her gün yeni bir oyunun tezgâhland gidiflat durduracak ad mlar hiç geciktirmeden at n. Olay n faillerini, Ülkemizin gelece ini karartmak isteyen güçleri tüm boyutlar yla ve iliflki a yla ortaya ç kart n. Türkiye'deki tüm emek, meslek ve kitle örgütlerini ve tüm demokrasi güçlerini, bu k flk rt c ve faflist sald rganl a karfl eflit, özgür, demokratik bir Türkiye'de bir arada yaflam savunmaya ve mücadele etmeye davet ediyoruz... 11

12 KESK' N MÜCADELES N DESTEKL YORUZ Orta oyununa dönüflen toplu görüflmeleri protesto etmek ve Baflbakan' n KESK'e karfl tavr n mahkum etmek için KESK Adana fiubeler Platformu taraf ndan 21 A ustos 2008 Perflembe günü düzenlenen etkinli e havan n afl r s cak olmas na ra men 150 kifli kat ld. 81 lde eflzamanl düzenlenmifl olan etkinlikte, Küçük Saat'ten hareketle AKP l Merkezi'ne kadar sloganlar eflli inde yürüyüfl yap ld. Burada yap lan bas n aç klamas ndan sonra, AKP binas n n önüne siyah çelenk b rak ld. 29 A ustos 2008 Cuma günü ise nönü Park 'nda yap lan oturma eylemi ve bas n aç klamas ile Hükümetin önerdi i zam oranlar protesto edildi. Bas n aç klamas metinlerini özetle sunuyoruz. HAKLARIMIZ Ç N MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECE Z! fiu anda Baflbakanl k binas nda iki milyonu aflk n kamu emekçisini yak ndan ilgilendiren toplu görüflmeler yap l yor. Masa bafl nda oturan iki konfederasyonun yetkilileri d fl nda hiçbir kamu emekçisi, o masadan bir fley ç kmayaca n bildi i için, toplu görüflme süreciyle ilgilenmiyor. Kamu emekçileri art k çok iyi biliyor ki, KESK'in oturmad o masa, hükümetin tek tarafl önerilerini kamu emekçilerine dayatt bir masad r. Kamu emekçileri art k çok iyi biliyor ki, KESK'in oturmad o masada, insanca yaflayacak bir ücret için de il, sendika aidatlar n n yükseltilmesi için pazarl k yap l yor. Kamu emekçileri art k çok iyi biliyor ki, KESK'in oturmad o masadan ne sonuç ç karsa ç ks n, son sözü daima Baflbakan Erdo an söylüyor. Bizler bu duruma itiraz etti imiz için, kamu emekçilerinin iradesini hükümete teslim etmeyi reddetti imiz için, masada de il, sokakta oturmay tercih ettik. Bizler kamu emekçilerinin gözlerinin içine bak la bak la aldat lmas na izin vermedi imiz için, klimal odalarda çay kahve içmeyi de il, iflyerlerinde ve alanlarda sesimizi yükseltmeyi tercih ettik! Buradan tüm kamuoyu önünde bir kez daha masada oturan konfederasyonlara sesleniyoruz: Kendinizi daha fazla gülünç duruma düflürmeyin, derhal o masadan kalk n! Gelin hep birlikte sokaklara ç karak toplu sözleflme ve grev hakk m z kullan l r hale getirelim! Bizler KESK olarak hükümete kul olmak yerine, Toplu Sözleflme ve Grev hakk m z kullanmak için alanlarda olmaya devam edece iz! Tüm kamu emekçilerini bu mücadelede birarada olmaya, birlikte mücadele etmeye ça r yoruz. Sayg lar m zla. KESK ADANA fiubeler PLATFORMU TALEPLER M ZE KULAK TIKAYANLARIN CANINA OT TIKAYACA IZ! Hükümet 2009 y l için kamu emekçilerine verece i zam oran n ilk alt ay için % 3,5 ikinci alt ay için % 4 olarak aç klad. Aç klanan bu oranlara göre ocak ay nda en düflük kamu emekçisi 27 YTL, Temmuz ay nda ise 32 YTL zam alacak! Günlü ü 1 YTL'ye bile gelmeyen bu zamdan utanç duyuyoruz! Emekçilerini bu denli yoksullu a mahkum eden bir hükümet taraf ndan yönetilmekten utanç duyuyoruz! Açl k s n r n 255 YTL olarak belirleyecek kadar Türkiye gerçeklerinden uzak TÜ K taraf ndan aç klanan enflasyon oran nda zam almaktan utanç duyuyoruz! 2 milyonu aflk n kamu emekçisini 15 gündür toplu görüflme kand rmacas yla oyalayan yasalara sahip olmaktan utanç duyuyoruz! Toplu sözleflme ve grev hakk m z kullanmak varken, hükümete kul olmay tercih edenlerin "sendikay z" diye ortada durmalar ndan utanç duyuyoruz! Keflke hakl ç kmasayd k... Keflke, "toplu görüflme masas tek tarafl bir masad r, o masadan kamu emekçisinin lehine bir sonuç ç kmaz" dedi imizde yan lm fl olsayd k. Ama maalesef hakl ç kt k. 15 gün boyunca hükümet toplu görüflme masas n yok sayd. Baflbakan nas l ki milyonlarca kamu emekçisini ve emekliyi kapsamayan ek ödeme aç klamas n tek bafl na yapt ysa, kamu emekçilerinin 2009 y l zamm n da tek bafl na belirleyecek! Toplu görüflme süreci bugün sonlan yor. Fakat bizler mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz! fiimdi gün, kamu emekçisinin öfkesini, IMF bütçesinden ma dur olan tüm kesimlerle buluflturma günüdür! flçilerle, iflsizlerle, yoksullarla, çiftçilerle, emeklilerle, kad nlarla, gençlerle tüm d fllanan ayr mc l a u rayan kesimlerle yan yana gelerek 2009 bütçesinden hakk m z olan almak için alanlar dolduraca z! Bizleri yok sayanlar, bizler de yok sayaca z! IMF ve dünya bankas n n tüm dediklerini dinlerken, bizlere kula n t kayanlar n çan na ot t kayaca z! Ezilen, d fllanan, ma dur edilen tüm toplumsal kesimleri ortak mücadeleye ça r yoruz! KESK ADANA fiubeler PLATFORMU 12

13 1 Eylül Dünya Bar fl Günü MMO Adana fiube Yönetim Kurulu bas n aç klamas : Ülkemizde, Bölgemizde Tüm Dünyada, Bugün Her Zamankinden Fazla htiyac m z Var, 1 Eylül Dünya Bar fl Günü Kutlu Olsun! 1 Eylül, ard nda 50 milyondan fazla ölü, milyonlarca yaral, sakat, y k m, ac ve gözyafl b rakan II. Dünya Savafl 'n n ard ndan, savafl n n bafllad gün oldu u için "Dünya Bar fl Günü" olarak kabul edildi. Büyük ac lara neden olan bu savafl n üzerinden onlarca y l geçmifl olmas na karfl n, dünyada de iflen bir fley yok. Emperyalist güçler dünyay paylaflmak için, birçok yerde mazlum halklara karfl zor kullan yor ve bunu "bar fl ve demokrasi götürmek" ad na yap yor. Irak'ta, Filistin'de, Lübnan'da, Afganistan'da, Kafkasya'da emperyalistlerin güç gösterileri yüzünden insanlar n en temel evrensel hakk olan "yaflama hakk " ellerinden al n yor. 2008'in 1 Eylül'ünde de dünyan n birçok bölgesinde çat flmalar, iflgaller sürüyor. Komflumuz Irak' n ABD güçleri taraf ndan iflgal ediliflinin 6. Y l na yaklafl rken, iflgal ve onun getirdi i ölüm, açl k, yoksulluk ve ac lar hala devam ediyor. Lübnan, srail'in sald rganl na maruz kal yor. Di er komflular m z, Suriye ve ran' n ABD sald rganl n n yeni hedefleri oldu u biliniyor, üstelik olas bir sald r n n yürütülece i üslerden birisi olarak flehrimiz Adana'daki ncirlik üssü gösteriliyor. Bir di er komflumuz Gürcistan, ABD'nin korumas alt nda Oset'lere sald r yor ve AKP hükümeti, ABD savafl gemilerinin insani yard m örtüsü alt nda Bo azlardan geçifline izin veriyor. T pk 1914 de Alman z rhl lar n n Karadeniz'e geçifline izin verilmesi ve sonradan Osmanl mparatorlu unu parçalanmaya kadar götüren olaydaki gibi bu karar da Türkiye'yi olas bir savaflta taraf haline getirmeye aday bir olayd r. Bir di er yanda ise ülkemizde de ad na "Kürt sorunu" denilen ve y llard r devam eden çat flma ortam, demokrasi ve toplumsal bar fl n önündeki en büyük engellerden biri olarak duruyor. Siyasal iktidarlar n çözümsüzlükteki srarlar yüzünden bu konu bir türlü iyiden, do rudan, güzelden yana sonuçlanam yor. Bugün ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada ekilen nefret tohumlar na, halklar aras nda yarat lan düflmanl a karfl bar fl istiyoruz. Bölge halklar yla dostluk ve kardefllik içinde yaflamak istiyoruz. fiiddet ve bask politikalar nda srar edenlerin, çok kimlikli/çok kültürlü bir toplumsal modeli d fllayarak, bar fl n kal c hale getirilmesinden kaç nanlar n, iç ve d fl politikada, gerilim yaratmaktan medet umanlar n, demokratikleflmeyi AB ile pazarl klar n s n r nda tutup, hak arama mücadelesini anti-demokratik olarak görenlerin, yasal düzenlemelerdeki geliflmeleri bile hayata geçirmeyenlerin, bar fl n önünde en büyük engel oldu unu biliyoruz. Yay lmac ve teslimiyetçi bir d fl politika izlemeyen, savafla, iflgale ve talana ortak olmayan, bar fl içinde bir Türkiye istiyoruz. Demokratik, sosyal hukuk devleti niteli ine sahip, kimli i, kültürü, dili, dini, mezhebi, görüflü ne olursa olsun, eflit haklara sahip yurttafllar olarak yaflayabilece imiz, demokratikleflmeye yönelik çözümlerin benimsendi i, ba ms z, demokratik bir Türkiye istiyoruz. Biz biliyoruz: Baflka bir yaflam mümkün! Baflka bir Türkiye mümkün! Baflka bir Dünya mümkün! TMMOB MMO Adana fiubesi Yönetim Kurulu 13

14 Akkuyu'da Nükleer Karfl t fienlik Yap ld Mersin ili Gülnar lçesi'ne ba l Büyükeceli beldesinde Akkuyu Nükleer Santrali yap m n protesto amac yla düzenlenen Nükleer Karfl t fienlikte 'Nükleersiz baflka bir dünya mümkün', 'Nükleere hay r', 'Rüzgar ve günefl bize yeter' yaz l pankartlar aç ld. fienli in aç l fl konuflmas n yapan Tertip Komitesi Baflkan, Mersin Nükleer Karfl t Platform Dönem Sözcüsü, Makina Mühendisi Sabahat Arslan, Çernobil'de yaflanan faciaya ra men nükleer santral yap m nda inat edilmesini elefltirdi. Santralin kurulmas yla faciaya davetiye ç kar laca n anlatan Arslan, flunlar söyledi:"baflkentte herkesin gözleri önünde halk na a r metallerle kirletilmifl arsenikli suyu veren, tersanelerinde yaflanan iflçi ölümlerini önleyemeyen, k sacas insan hayat na ne derece önem verdi ini gösteren bir düzende güvenli diye pazarlanan nükleer santrallerin felaket yaratmas asla sürpriz olmayacakt r. AKP hükümeti Akkuyu'da küçük bir yang na müdahale edemezken, bu politikalarla kurmay planlad nükleer santrallerle ilgili güvenlik ve denetim tedbirlerini de yerine getiremeyece i aç kt r. Bu anlay flla nükleer santralin kurulmas halinde baflta kentimiz, ülkemiz ve dünyam z geri dönüflümü olmayan büyük bir felakete sürüklenecektir. AKP hükümetinin 'Nükleer santral kurulursa sizleri ifle alaca z' söylemleri tamamen yaland r. Ç karm fl olduklar yasada nükleer santrallerde çal flacak tüm personelin d flardan sa lanaca n belirtmifllerdir. Yasa ve yönetmeliklerde ülkemizin nükleer çöplük yap lmas da söz konusudur. Yani Akkuyu'ya nükleer santral kurulmasa bile buraya ABD'nin ve Avrupa'n n nükleer at klar da gömülebilecektir. Nükleer santralin kuruldu u yerlerde tar m biter, hayvanc l k biter, bal kç l k biter, turizm biter, insan sa l da bozulur. Buralarda yetiflen çiçe i, domatesi, narenciyeyi, biberi, salatal kimse yemez. Buralarda avlanan bal kimse yemez. Nükleer santralin oldu u bölgeye turist de gelmez. Nükleer santrallerle ilgili yasay ülkemiz yarar na olmad için önceki Cumhurbaflkan m z Ahmet Necdet Sezer onaylamam flt. Nükleer santral için bugüne kadar ihale dosyas alan Kanada, Japonya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Kore firmalar kendi ülkelerinde art k nükleer santral yapmamaktad rlar." Konuflmalar n ard ndan Arslanköy Kad n Tiyatrosu nükleer santral ve ozon tabakas ndaki deli e dikkat çeken gösteri yapt, Greenpeace üyeleri de alanda dev bir balon açarak ucuna 'Günefli seç, solara geç' yaz l pankart açt. Mersin Romanlar Derne i Dans Toplulu u da, gösteri sundu. Nükleer karfl t flenli e, Adana Nükleer Karfl t Platform organizasyonu ile 40 kifli kat ld. 14

15 12 Eylül Askeri Darbesinin 28. y l nda MMO Adana fiubesi Yönetim Kurulu nun Bas n Aç klamas : 12 EYLÜL DARBEC LER YLE HESAPLAfiMADAN DEMOKRAS KURULAMAZ! 12 Eylül'ün üzerinden 28 y l geçti. "12 Eylül darbecileri" hala yarg lanmad. Anayasaya koydurduklar kendilerini güvenceye alan geçici 15. madde hala yerinde duruyor. 12 Eylül darbesi, ülkemizin emperyalist sisteme ekonomik ba ml l n artt racak, 24 Ocak 1980 kararlar n n demokratik yöntemlerle uygulanmayaca anlafl l nca, tezgâhlanm flt. 12 Eylül'le toplumsal muhalefetin her kesiminin üzerinde korkunç bir bask uygulan rken, her türden dinci, milliyetçi gerici ak mlar n önü aç ld. Her türlü etnik kimlik siyaseti k flk rt ld, büyümesinin zemini yarat ld. Solu ve toplumsal muhalefeti ezen egemenler, toplumu birlefltirecek zemini gerici dinci ak mlarda buldu. Her türden tarikat örgütlenmesine göz yumuldu, kadrolar gericilerle dolduruldu. mam hatip liseleri, kuran kurslar ile bu gerici ak mlar n toplumsal zeminleri gelifltirildi. fiimdi de kendi yaratt klar canavar tehdit olarak görmekteler. 24 Ocak kararlar n n gere i yerine getirilmeye baflland ve bu süreç hala devam ediyor. Demokratik hukuk devletinin de, sosyal devletin de kökleri dinamitlendi. E itim, sa l k, sosyal güvenlik sistemleri ve milyonlarca yoksulun kaderi piyasan n ac mas z koflullar na teslim edildi. K T'ler yerli yabanc özel sektöre ba fllan rcas na verildi. "Emek, hak, halka karfl sorumluluk" gibi insan topluluklar n toplum yapan de erler yerini "piyasa, döviz, borsa, IMF, DB" ye b rakt. Muhalefet eden, farkl görüfl sahibi herkesime vatan haini damgas vurmak gelenek haline getirildi. 12 Eylül darbesinden bu yana 7 kez genel seçimler yap ld. Her seferinde farkl partiler iktidar koltu unu paylaflt lar. Ama hiçbiri 12 Eylül'le hesaplaflmad, darbecileri yarg lamak için ad m atmad, geçici 15. maddeye kald rmak için giriflimde bulunmad. Ergenekon soruflturmas kapsam nda birdenbire demokrat kesilen muhafazakar-neo liberaraller flu gerçe i unutmamal lar. "12 Eylül'le hesaplaflamayan Ergenekon ile hiç hesaplaflamaz". Bütün yapt klar n z, iktidar mücadelesinde yap lan pazarl klar için bir koz edinmeye çal flmaktan öteye geçmez. Buna da hesaplaflma de il olsa olsa itiflme-kak flma denir. Asl nda sadece bu bile gerçe i tüm ç plakl yla göstermektedir. 24 Ocak 1980 kararlar hala uygulanmaktad r. 12 Eylül darbesi hala devam etmektedir. 12 Eylül darbesiyle hesaplafl lmadan, Geçici 15. madde kald r lmadan, darbeciler yarg lanmadan, Türkiye demokrasisi rüfltünü ispat edemeyecektir. 12 Eylül yarg lanmal d r ve tüm sonuçlar yla ortadan kald r lmal d r. 12 Eylül'le hesaplaflamayan bir demokrasi, demokrasi de ildir. TMMOB MMO Adana fiubesi Yönetim Kurulu 15

16 BERKE H DROELEKTR K SANTRAL 'NE TEKN K GEZ DÜZENLEND 07 Eylül 2008 Pazar günü gerçeklefltirilen geziye 40'a yak n üyemiz kat ld. E.Ü.A.fi. Genel Müdür Yard mc s, üyemiz M. Sadi Ank n' n rehberli inde düzenlenen gezide Berke Baraj 'n n de iflik bölümleri gezilip, bilgi al nd. Bölgemizdeki barajlar n en ilginci olan Berke Baraj n n gerçekten görülmeye de er oldu u, geziye kat lanlar n tamam n n ortak görüflüydü. Zevkli oldu u kadar ö retici olan bu gezi için Say n Nevzat Erdem'e ve rehberli imizi yaparak, sab rla sorular m z yan tlayan meslektafl m z ve üyemiz M. Sadi Ank n'a teflekkür ediyoruz. MMO ADANA fiubes YÖNET M KURULU TEMS LC L K Z YARETLER N SÜRDÜRÜYOR fiube Çal flma Program gere ince, 03 Eylül 2008 tarihinde MMO Ni de l Temsilcili ine, 10 Eylül 2008 tarihinde de MMO Osmaniye l Temsilcili ine yap lan ve samimi, s cak bir atmosfer içinde gerçekleflen ziyaretlerde; karfl lafl lan sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde duruldu. 16

17 ADANA Y YÖNET LM YOR Bunu de iflik platformlarda daha önce de ifade ettik. Bugün gerek di er uygar ülkelerdeki geliflmifllik düzeyi ile, gerekse ülkemizin öteki kentleri ile k yasland nda, Adana'n n iyi yönetilmedi i daha net görülebilir. Üstelik mesele yeni de de il. Bu kötü gidiflten tüm Adanal sorumlu, ama en çok da bugün yönetim erkinin bafl nda olanlar sorumlu. Zira bunlar söylerken Adana'n n ne kronikleflmifl ulafl m sorunundan, ne la m kokan bulvarlar ndan, ne çarp k kentleflme ve yanl fl imar uygulamalar ndan, ne kald r m iflgallerinden, ne de düzgün çal flmayan ar tma tesislerinden söz etmiyorum. fiimdi Adana'y yöneten cümle ilgiliye soruyorum: * Hiç Adana otogar ndan otobüse bindiniz mi? Orada yolcu u urlamak veya karfl lamak gibi bir talihsizlik yaflad n z m? Umar m böyle bir zorunlulukla karfl laflmazs n z. Zira Türkiye'nin her bak mdan en ilkel otogar Adana'dad r. * Adana adliyesine gidip "Adli sicil belgesi" almak için, yaz n s cak, k fl n ya mur alt nda birbirini ezen insanlar n aras na dalmak zorunda kald n z m hiç? * Çocu unuza kimlik ç karmak veya "Vukuatl nüfus kay t örne i" almak için eski vilayet binas civar ndaki mimarl k harikas nüfus dairesine baflvurdunuz mu? * Emekli Sand ndan her hangi bir bilgi veya belge almak için, tarihi Tepeba semtindeki efli, emsali görülmemifl hizmet binas n n yerini biliyor musunuz? * Keza ayn semtteki baflka bir binada, Ba -Kur mensuplar na hizmet vermeye çal flan zavall memurlarla kurum mensuplar aras ndaki tart flmalara tan k oldunuz mu? * Elli y l öncesinin ihtiyaçlar na göre tasarlan p yap lan, bugün hala tüm çal flanlar n n ve de hizmet almak zorunda kalan SSK mensuplar n n çile çekti i, nönü Caddesi'ndeki hizmet binas n n merdiven basamaklar ile tan flt n z m? * fiakirpafla Havaalan 'n n köflesine s k flm fl Trafik fiube Müdürlü ü'ne yolunuz düflüp; fare kovalamaktan ifl yapamayan memurlar ile, yaz n s ca, k fl n ya muru ve so u unda hangi pencerenin deli inden belgesini uzat p iflini bitirmenin flafl rm fll içinde ç rp nan Adanal n n çilesine tan k oldunuz mu? De erli yöneticiler, fiimdi elinizi yüre inize, flapkan z önünüze koyup lütfen bir kez daha düflününüz. Sorumlusu oldu unuz bu kente ve burada yaflayan iki milyona yak n insana reva gördü ünüz bunca eziyete ra men, hala bu kentin iyi yönetildi ini söyleyebiliyor musunuz? M. Selçuk GÖNDERMEZ MMO Onur Kurulu Üyesi 17

18 Al Hediyeni, Ver fieref Madalyam! Tanr ile kul aras na girmek ya da Tanr yüzünden kulunu öldürmek! flte ça m z n yüzkaras ve Ülkemize de getirilmek istenilen düzenin bir uygulamas. Sabri BO DAY: Evli ve 17 ayl k çocuk babas d r. Suudi Arabistan' n Cidde flehrinde bir berber dükkan na sahiptir. 11 Mart 2007'de gelen bir flikayet üzerine polis taraf ndan tutuklanan Bo day, kamusal alanda slam' küçük düflürmek ve Tanr 'ya hakaret etmekle suçlanm flt r. Suudi Arabistan yasalar na göre bu davran fllar irtidat ve sapk nl k anlam ndad r ve ölüm cezas n hak eden suçlard r. Arapça'y iyi konuflamayan Sabri Bo day, 31 Mart 2008'de d flar ya kapal ve adaletsiz bir duruflman n ard ndan ölüm cezas alm flt r. Mahkeme sürecinde kendisine çevirmen ve avukat sa lanmam flt r. fiu an Cidde Briman Hapishanesi'nde tutukludur. Bo day, mahkemenin bu karar n temyize götürmek istemektedir ancak Temyiz Mahkemesi bu iste i geri çevirirse ve Kral mahkeme karar n onaylarsa hüküm infaz edilecektir. Yurttafl m z, 15 ayd r karanl k bir hücrede bekliyor... "Allah'a küfretti" iddias yla ölüm cezas na çarpt rd lar... Savunmas n almad lar, dinlemediler... Avukat vermediler... fiimdi bafl n n kesilmesi için bekliyor... Bu rejime hayranl k duyanlar, bu ça d fl rejime sempati besleyenler, size sesleniyorum! * Tanr 'ya küfretti diye bir insan idam edilir mi? * Yaradan yla kulu aras na girmek, yaradan ad na kuluna ceza vermek sapk nl k de il de nedir? * Hay r ve flerrin Allah'tan geldi ini söyleyen Suudiler niçin Allah ad na fler iflliyorlar? Ey Adana, Mersin, Tarsus, Hatay ve Osmaniye'liler, size sesleniyorum! yi ki Suudi Arabistan'da yaflam yorsunuz. Yoksa hepiniz idam sehpalar nda... yoluna giderdiniz. Yat n, kalk n dua edin Cumhuriyete te bafllayan Anadolu ayd nlanmas n n en çok da sizlere yarad n flimdi daha net görebilirsiniz. Cumhuriyete en çok siz sahip ç kmal s n z. Çünkü sonradan göç edenler hariç, Tanr 'y günde en az befl kez an msayan sizlersiniz. Suudiler ne bilsinler küfürdeki kerameti. Ne demifl Ahmet AR F: "...Çukurovam, Kunda m z, kefen bezimiz Kan esmer, yüzü ak. S ca nda sab r tafllar çatlar, Çatlamaz rgad n yüre i. Dilerse buluttan ak, Köpükten yumuflak verir pamu u. Külhan, kavgac d r delikanl s, Ünlü mahpusanelerinde Anadolumun En çok Çukuroval lar mahpustur, Dostuna yaras n gösterir gibi, Bir salk m sö üde su verir gibi, Öyle içten Öyle derin, Türkü söylemek, küfretmek, Çukurova yi idine mahsustur..." 18

19 Sabri gardafl m da Çukurova'n n; Ekme ini yemifl... Suyunu içmifl... Kültürüyle beslenmifl... Ö renmemifl riyakarl, Bellememifl sahtekarl ve ikiyüzlülü ü. "Ferman Padiflah n, da lar bizimdir" diyen Dadalo lu'ndan beslenmifl. Tanr s ile aras na kimseyi sokmam fl, do rudan iliflki kurmufl onunla. Bir yandan küfrederken di er yandan onun için secdeye kapanm fl. Bafl dara düflünce ona s nm fl. Dertlerine derman ve merhemi onda aram fl. flte Çukurova kültürü. Do ru ya da yanl fl, ama gerçek. Zaten "do ru ve yanl fl" göreceli kavramlard r ve kifliden kifliye de iflir. Peki ne yapmal? Öncelikle yetmifl milyon Anadolu insan na bu olay neden - sonuç iliflkileriyle anlat p fark ndal k yaratmal y z. Sonra tepkimizi bizi yönetenlere göstermeliyiz. Önce onlara anlatmal y z Çukurova'y. Hiç de hak etmedi i halde Kral'a verilen devlet fleref madalyas geri al nmal d r. Cumhuriyet ve laiklik düflman, fleriatç bir krala Devlet fleref madalyas verilmez. E er zimmetine geçirmeyip hazineye kaydettirdiyse Cumhurbaflkan Gül, Kral n verdi i hediyeleri derhal geri göndermelidir. Cumhurbaflkan bunu yapmal. MahmutTEBER K Endüstri Mühendisi 11 y ll k bir maraton... TERS G DEN B R fiey VAR AMA... Sonras nda henüz kimsenin anlam n çözemedi i ve gereksizli i konusunda herkesin hemfikir oldu u ÖSS... Ve uzun çabalardan sonra nihayet üniversite... Hangi meslekten olursan z olun, geçti iniz yollar benzerlik tafl yor ve var fl noktas da aç kças disiplinler aras pek fark gözetmiyor. En az 4 sene okuyorsunuz bir ifl sahibi olabilmek için. Ac s yla, uykusuzlu uyla, stresi ve s k nt lar yla içindeyken bitmek bilmeyen 4 sene... Bu zaman diliminde sadece okulu bitirmeye çal flman z yetmiyor. Çünkü herkes taraf ndan biliniyor ki, yabanc dil bilmek iflveren taraf ndan tercih nedenidir. Ve bafll yorsunuz, e er imkan n z varsa, bir yandan da kurslara gitmeye. E er imkan n z yoksa, sizi daha da zorlayan bir süreç bekliyor. Çünkü; ya kursa verecek paray kazanma yoluna gitmeniz gerekiyor, ya da kendi çap n zda dil ö renmeye çal flman z. Her ne olursa olsun, okulun d fl nda, u raflman z gereken bir fley daha art k s rt n zda... Okula devam ediyorsunuz, dil ö renmeye çal fl yorsunuz ama bununla da bitmiyor tabi ki. Çünkü e er teknik bir bölümde okuyorsan z sizi zorunlu stajlar bekliyor. Zorunlu dedi ime bakmay n, burada zorunluluk sadece staj yapacak ö renciyi ba l yor. Zira okulun bu konuda elle tutulur, ya da tüm ö rencilerini kucaklayan bir çal flmas yok. Bu durum, e er ortalama bir ö renciyseniz sizi bir de piyasadan tan d k bulmaya çal flma yoluna itiyor. Bulabilirseniz flansl s n z, peki ya bulamazsan z!.. Bir tan d k buldunuz, staj n z tamamlad n z ve art k okulunuz bitmek üzere. Tüm dersler geçilmifl, geride bir sorun kalmam fl ve ac s yla tatl s yla mezuniyet günü gelip çat yor. Art k diploman z elinizde. lk anda insana inan lmaz geliyor ve o an sanki o belgeyi alman zla birlikte telefonlar n z susmayacakm fl ve herkes size ifl teklif edecekmifl gibi geliyor. Çark n böyle ifllemedi ini daha sonra net bir flekilde kavrayacaks n z. Bir süre ifl ilanlar na bak yorsunuz. Çünkü okul bitti ine göre, art k bir engel kalmam fl olmal. Ama bu sefer de tüm ilanlarda karfl n za askerlik sorunu ç k yor. Herkes, irili ufakl tüm flirketler ve geçici ya da kal c tüm ifller için askerlik istiyor. O an anl yorsunuz, bitmemifl henüz. Askerlik yap lmadan ifl bulunamayacak. Askere gitmeye karar veriyorsunuz ve baflvuruyorsunuz, gerekli tüm ifllemleri yapt ktan sonra en az 4-5 ay beklemeniz gerekiyor. Bu süre içinde çal flabilece iniz bir ifl yok, henüz kimse size mezun gözüyle bakm yor. Evde oturup beklemeyi düflünebilirsiniz ama ya paraya ihtiyac n z varsa... O zaman sizi bitmeyecek gibi gelen bir baflka süreç bekliyor. Mesle inizle alakas olmayan ve kan emiciler taraf ndan istihdam edilece iniz anlams z ifller tam karfl n zda duruyor. Yapmak ya da yapmamak elinizde de il, belki de baflka ç kar yolunuz yok. Ve bafll yorsunuz her gün tüm hayattan, okuldan ve insanlardan nefret ederek, askerlik günü gelene kadar çal flmaya. 19

20 Zaman geçiyor ve askere gitme günü gelip çat yor. Gidiyorsunuz bilmedi iniz ve sonunda ne olaca n bilme hakk na bile sahip olmad n z bir yere. Bu k s mdan uzun uzun bahsetmeyece im, çünkü bu süreç, üzerinde bir yaz yla durulas bir dönem de il. Ve dönüyorsunuz askerden, içinizde yine ayn güzel his; bu sefer tüm engeller kalkt, art k ifl bulamaman za neden olacak hiçbir fley yok. Bir flekilde ifl ilanlar na bak yorsunuz, bu sefer de herkes tecrübe istiyor. Ama istisnas z her iflte karfl n za ç k yor bu durum. Bir de e er ifl konusunda seçiciyseniz, sizi hiç de iyi haberler beklemiyor. Çünkü bir parça di erlerinden öne ç km fl, kaliteli olarak nitelendirebilece iniz ifllerde mutlaka bir y ldan bafllayan ve ucu buca olmayan tecrübeler isteniyor. Ve en kötüsü, bu sefer önünüzdeki engel kendi bafl n za aflabilece iniz bir durum de il, çünkü bu engelin bir baflka unsura ba ml l yok. Tamamen sizinle iflveren aras nda. fl bulabilmeniz için tecrübeye, tecrübe edinebilmeniz için de bir ifle ihtiyac n z var. Bu durum sizi ideallerinizden ufak ufak sapt rmaya bafll yor. lk olarak, uzmanlaflmak istedi iniz alandan vazgeçmeye bafll yorsunuz. Herhangi bir ifl size çal fl labilir geliyor ve bu koflullar alt nda zar zor birkaç ifl örne i bulabiliyorsunuz. Yeni mezun çal flt rmak isteyen ifller... Zannediyorsunuz ki ideallerinizden uzaklaflmak yeterli olacak, ama buldu unuz o ifller için görüflmelere gitti inizde bunun böyle olmad n görüyorsunuz. Çünkü görüflmelerde s ra ücrete geldi inde, iflverenin surat na hakl oldu una inanan, sizdeyse tüm gelecekten ümidini kesmifl ve bir parça da flok olmufl bir ifade yerleflmeye bafll yor. O kadar komik ücretler teklif edilebiliyor ki, "ben okurken dil kursunu karfl layabilmek için çal flt mda daha fazlas n kazan yordum" diye düflünüyorsunuz ister istemez. Önünüzde onlarca seçenek beliriyor görüflmeden ç kt n zda ama hiçbiri de tam olarak içinize sinmiyor. çinizden bir ses bunu unutup, bir baflka görüflmeyi beklemenizi söylüyor, bir di eri de bu ifli kabul etmenizi. Çünkü bundan sonraki bütün ifllerin benzer koflullarda olaca yerleflmeye bafll yor zihninize. Ve bunun gibi rahat bir nefes ald rmayan bir sürü yol daha... Hangisini seçerseniz seçin, piyasada gerekli tecrübeyi edinene kadar geçecek olan süreyi tamamlamak, size bir fleyler katt ndan çok daha fazlas n al p götürüyor. Bir türlü "Ben bunun için mi okudum?" sorusundan, daha do rusu hay flanmas ndan kurtulamadan geçen bir iki y l daha ekleniyor azap hanenize... Üniversite y llar nda hemen hemen herkes ö renim ve harç kredisi alm flt r. Ve alanlar bilir ki geri ödeme mezun olduktan sonra iki y l içinde bafllar ve ö renim sürenizin yar zaman nda ödemeyi tamamlaman z gerekmektedir. Yani biraz daha özellefltirmek gerekirse bu, e er mühendislik fakültesi birinci ö retim bir bölümden mezunsan z ve toplam 4 y lda okulunuzu tamamlad ysan z, geri ödeyece iniz tutar ayl k yaklafl k 350 lirad r. Bu say okul süresinin uzamas, ikinci ö retim olma durumu ya da harç ücreti daha fazla olan di er bölümlerden mezun olunmas yla giderek artmaktad r. Ve yeni mezun çal flanlara ilk ücret olarak 500 liran n teklif edilebildi i bir piyasada, okul y llar nda devletin bir lütfu olarak görünen bu kredinin bir süre sonra mezunun s rt ndaki kamburlardan biri oldu u ortaya ç kmaktad r. Ve bütün bu zaman n, çekilen s k nt lar n ard ndan belki de en kötüsü; siz engelleri ad m ad m ve sab rla aflarken daha önünüze nelerin ç kaca n tam olarak bilememeniz ve tecrübe bile edinseniz, bir türlü kendinizden emin olup, içten bir flekilde "bu sefer hayal etti im gibi bir iflim olacak." diyememeniz. Çünkü koflullar bir türlü bunu söylemenize izin vermeyecek ve k s tlar aras nda en uygun karar vermek için çabalayacaks n z. Bunun tek nedeni de, piyasan n ne yaz k ki ço unlu unu afla daki ilanlar verebilecek kapasitede insanlar n oluflturmas d r. Toplama iflleminden habersiz kifliler taraf ndan verilen bu ilan gördü ümde çok flafl rm flt m, sizinle de paylaflmak istedim. Yorumsuz... X Firmas nda Üretim Planlama departman nda çal flt r lmak üzere; - Üniversitelerin Endüstri ya da Makine Mühendisli i bölümlerinden mezun, - En az iki y l planlama tecrübesine sahip, - Çok iyi derecede ngilizce bilen ( kinci bir dil tercih nedenidir.), - Askerli ini tamamlam fl, - B s n f ehliyeti olan ve aktif olarak araç kullanabilen, - 25 yafl n aflmam fl bay elemanlar al nacakt r. Sayg lar mla. Önder Ziya PAYLAR Endüstri Mühendisi 20

21 BÖLGEM ZDEK BARAJLARI TANIYALIM BERKE BARAJI VE H DROELEKTR K SANTRAL Yap m na 1991 y l nda bafllanm fl ve 2002 y l Ocak ay nda enerji üretimine bafllanm flt r. Berke Baraj Osmaniye'ye 50 km., Adana'ya 140 km. mesafede, Osmaniye ve Kahramanmarafl l s n rlar aras nda, Düziçi lçesi s n rlar içerisindedir. Ceyhan Nehri üzerinde S r Baraj ile Aslantafl Baraj aras nda infla edilmifltir. BERKE ad n baraj n sa yamac n n yasland, santral binas n n da içinde bulundu u Berke Da 'ndan alm flt r. Çift e rilikli, ince beton kemer tipindeki baraj gövdesi 201 m. yüksekli i ile Türkiye'nin en yüksek, dünyan n 16. yüksek baraj d r. Uzunlu u 30 km. ve 427 milyon m_ göl hacmine sahip olan baraj n kullan labilir faydal göl hacmi 287 milyon m_'tür m. enjeksiyon delgisi ve ton enjeksiyon miktar ile Türkiye'nin en büyük enjeksiyon perdesine sahiptir. Berke Baraj ; S r Baraj ile Aslantafl Baraj aras nda yaklafl k 200 metrelik yükseklik fark ndan yararlan larak infla edilmifltir. Kurulufl amac elektrik enerjisi üretimidir. Baraj n bulundu u co rafi koflullar ve konum itibar yla sulama amac bulunmamaktad r. Yer alt tipindeki santral binas nda her birinin kurulu gücü 170 MW olan, dikey Francis tipinde 3 adet ünite vard r. Toplam kurulu gücü (3x 170) 510 MW.'t r. Hidroelektrik olarak bölgemizin en büyük santralidir. Berke Baraj 'n n önemli özelliklerinden bir di eri ise; baraj birimlerine ( gövde, santral binas, ara flalt sahas, denge bacas, dolu savak kapak odalar, dolu savak girifl yap s, su alma yap s v.s. ) de iflik çap ve uzunluklardaki dairesel beton kapl yer alt tünelleri ile ulafl lmakta olmas d r. BERKE HES KARAKTER ST K B LG LER Nehir ad : Ceyhan Santral yeri: Osmaniye - Düziçi flletmeye aç l fl tarihi: Ocak 2002 Kurulu gücü ( MW ): 510 Y ll k üretim ( kwh ): Ünite say s : 3 adet Tipi: Çift e rilikli ince beton kemer Kret uzunlu u (m.): 270 Temelden yüksekli i (m.): 201 Amac : Enerji Enerji tünelinin uzunlu u ( m.): 1921 Enerji tünelinin çap (m.): 9,3 Ceyhan Nehri üzerinde hidroelektrik enerji üretimi amac yla 8 adet santral düflünülmüfltür. Bunlardan 3,6 MW. gücündeki Ceyhan HES, 138 MW. gücündeki Aslantafl Baraj ve HES ile 124 MW. gücündeki Menzelet Baraj ve HES daha önce tamamlanm flt r. mdat ÇET NER MMO Adana fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Vekili 21

22 YAfiADI IMIZ KENT TANIYALIM GAR B NASI, T.C.D.D. BAKIM ATÖLYES VE LOJMANLARI 1911 U ur Mumcu Meydan Tescilli olan yap gerek nitelikli detaylar, gerekse an tsal ifadesiyle Birinci Ulusal Mimarl k Döneminin Adana'daki en seçkin örneklerindendir. 1902'de Konya - Yenice, 1911'de de Fevzi Pafla - Adana demiryolu hatt n yapan Alman bankas taraf ndan infla ettirilmifltir. 1912'de iflletmeye aç lm fl olan Adana Gar Binas n n bulundu u Adana - Fevzi Pafla Hatt, 1933'te devletçe sat n al nm flt r. Y ma yap m tekni i ile tafl malzeme kullan lan yap da planda ve cephede simetrinin hakim oldu u görülür. Binan n ana kütlesinin son kat 1944'te yap lan bir ilavedir. Bu ilave kat Bölge Müdürlü ü bürolar olarak kullan lm fl, 1976'da müdürlü ün yeni binaya tafl nmas n n ard ndan da lojman olarak kullan lmaya bafllanm flt r. Ön cephesi boyunca payandalarla tafl nan saçakla yatayl k etkisi güçlendirilen orta kütlede yer alan ve iki yan nda çini pano süslemeler bulunan sivri kemerli girifl kap s ndan bekleme salonuna ulafl l r. Salonun tavan oldukça yüksek tutulmufl ve dekoratif alç kabartma desenleri ile bezenmifltir. Bekleme salonundan peronlara merdivenlerle ulafl lmaktad r. Orta kütleyi s n rlayan köfle kuleleri oluflturan lojmanlar n girifli yan cephelerden verilmifltir. Yap n n köfleleri ve düfley pencere hatlar n belirleyen tafl iflçili i, kemer al nl klar nda yer alan alt gen y ld z desenli çini panolar ile genifl saçaklar n alt yüzlerinde yer alan ahflap desenler ve süslemeler yap n n karakteristik özellikleridir. Adana Gar binas ile birlikte çevresindeki lojmanlar da infla edilmifltir. Öncelikle yöneticiler için düflünülen konutlar, iki katl ve bahçeli gösteriflli yap lar olarak tasarlanm flt r. Y ma yap m tekni i ile ve iç sofal olarak oluflturulmufl olan bu konutlar da, Gar binas gibi, I. Ulusal Mimarl k Döneminin seçkin uygulamalar d r. Gar binas ile birlikte infla edilen Bak m Atölyesi yay biçiminde tasarlanm fl kütlesi ile dikkat çekici bir yap d r. Yap n n kap ve pencereleri sivri kemerli aç kl klarla oluflturulmufltur. Serpme mozaik s val yap da, pencere ve kap lar n çevresi ile kütlenin köfle noktalar nda tafl kaplama detaylar bulunmaktad r. Yap ya bitiflik olarak infla edilmifl olan personel sosyal birimlerinde de benzer cephe düzeninin benimsendi i görülmektedir. 22

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan;

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan; SAYI : 2012/ KONU : Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru /05/2012 KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA (GÖNDERİLMEK ÜZERE) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 30 Nisan- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 105 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 105 106 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 6. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 12 Mart 2007 tarihinde, Elazığ İMO İl Temsilciliği

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ

İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü nde Bodrum da bir basın açıklaması yapıldı. İMO Bodrum Temsilciliği nde yapılan basın açıklaması Bodrum İKK Genel Sekreteri Şahabettin

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org.

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org. STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU www.bilgim.org.tr Lütfen form içerisindeki sizden istenen bilgileri eksiksiz

Detaylı

Yatay, Beyaz ve E risel

Yatay, Beyaz ve E risel 40 Yatay, Beyaz ve E risel YATAY ETK L, TEK KATLI, E R SEL B R YAPI OLAN TOB YÖNET M B NASI, BULUNDU U ARAZ N N EN YÜKSEK NOKTASINDA, MANZARAYA HAK M OLACAK fiek LDE KONUMLANMAKTADIR Prodek Mimarl k -

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu I Kent Yoksulluğu ve Gecekondu NAİL YILMAZ / YÜCEL BULUT İstanbul, 2009 Yay n No : 2225 Sosyoloji Dizisi : 03 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-143 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı