T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK"

Transkript

1 Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak tarih ve 142 karar numarasıyla Belediyemiz Meclisince kabul edilen, Muğla Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Fen İşleri Dairesi Başkanlığı nın 03/03/2015 tarih ve sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak tarih ve 142 karar numarasıyla Belediyemiz Meclisince kabul edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlanmış olup, makamınızca da uygun görülmesi halinde taslak yönetmeliğin Belediye Meclisinde görüşülmesi için yazımızın gündeme alınmak üzere Belediye Meclisine havale edilmesi hususunu; Arz ederim. Denilmektedir. Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak tarih ve 142 karar numarasıyla Belediyemiz Meclisince kabul edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Uygulama Yönetmeliğinin aşağıda metni yazılı değişiklikleri meclisimize geldiği şekliyle aynen kabulüne OYBĠRLĠĞĠ ĠLE KARAR VERĠLDĠ. T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE tarih ve 142 karar numarasıyla Belediyemiz Meclisince kabul edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Uygulama Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinin 8 nolu alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 8) Yol Yapım ve Bakım ġube Müdürü MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının son cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. Abone bağlantılarında alt yapı tesisi olması durumunda Muğla BüyükĢehir Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı (Koruma Uygulama ve Denetim ġube Müdürlüğü) ile bünyesinde Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu kurulmuģ bulunan Ġlçe Belediyelerinde söz konusu izin aranmayacaktır. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 5 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (5) Kurum ve kuruluģlar ile gerçek ve tüzel kiģilerin münferit alt yapı çalıģmaları için ruhsat baģvuruları istek yazısına (dilekçe, resmi yazı); ilgili kurumun iģ bilgi formu, uygulama projesi veya krokisi (onaylı olarak) eklenecektir. Abone bağlantısı alt yapı çalıģmaları için Sayfa 1 / 3

2 ruhsat baģvuruları istek yazısına (dilekçe, resmi yazı); ilgili kurumun iģ bilgi formu, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni ve abonelik cinsine göre varsa bağlantı krokisi (onaylı olarak) eklenecektir. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 13 üncü fıkrasının 2 nci cümlesinde yer alan tarihe göre yer teslimi ile birlikte ibaresi kazı baģlangıç tarihine göre şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. (15) Abone bağlantıları ve münferit iģler için yapılacak alt yapı çalıģmalarına ait alt yapı ruhsatları; 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesi (g) fıkrası ve 27 nci maddesi doğrultusunda sorumluluk bölgesine göre ilgili belediyesince (ilçe ya da büyükģehir belediyesi) verilecektir. Bu iģlere ait Alt Yapı Ruhsat Bedeli, Zemin Tahrip Bedelleri ve Teminatlar ilgili belediyesince (ilçe ya da büyükģehir belediyesi) tahsil edilecektir. (16) UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığınca çıkarılan ve tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlaman, Sabit ve Mobil HaberleĢme Altyapısı veya ġebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin TaĢınmazlardan Geçirilmesine ĠliĢkin Yönetmeliğe göre sabit ve mobil haberleģme alt yapısı veya Ģebekelerin bedellerinin tek elde toplanabilmesi için telekomünikasyonla ilgili tüm alt yapı ruhsatları (arıza müdahaleleri dâhil) Muğla BüyükĢehir Belediyesi sorumluluğundadır. Üst yapı tamiratı, kontrol ve denetimi 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesi (g) fıkrası ve 27 nci maddesi doğrultusunda sorumluluk bölgesine göre ilçe belediyesince veya büyükģehir belediyesince yapılacaktır. (17) Kurum ve kuruluģların menhol, baca, bağlantı odaları gibi yerlerde yapacakları temizlik, kontrol, menhol içi bakım onarım ve kablo çekimi çalıģmaları için kazı izni baģvuru zorunluluğu yoktur. Bu durumda kurum ve kuruluģlar, AYKOME Uygulama Yönetmeliğinin Emniyet Tedbirleri konulu 25 inci madde hükümlerini yerine getireceklerdir. (18) AYKOME ruhsat verme yetkisini genel kurul kararı ile düzenleyebilir. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (3) Kurum ve kuruluģlar ile gerçek ve tüzel kiģilerden, kazı yapılan yerin tranģe üst kaplaması ilçe belediyesi veya büyükģehir belediyesince yapılacaksa kazı izin bedeli ile birlikte zemin tahrip bedelinin % 30 u kadar teminat alınır. Bu bedel banka teminat mektubu olarak da verilebilir. Kesin ve süresiz teminat mektupları kabul edilir. Kazı yapılan yerin tranģe üst kaplaması ilçe belediyesi veya büyükģehir belediyesince yapılacaksa ve hesaplanan Zemin Tahrip Bedeli (iki bin)-türk Lirası (bu tutarın her yıl Yurt Ġçi Üretici Fiyat Endeksine göre güncellenmesi koģuluyla) altında ise Zemin Tahrip Bedelinin %30 u kadar teminat alınmayacaktır. MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (9) Muğla Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğünün (MUSKĠ) kendi imkânları ile yapacakları çalıģmalar ile arıza çalıģmalarının ruhsatlandırılmasında, kazı yapılan yerin tranģe üst kaplamasının ilçe belediyesi veya büyükģehir belediyesi tarafından yapılması Sayfa 2 / 3

3 durumunda sadece Zemin Tahrip Bedeli tahsil edilir. Alt yapı ruhsat bedeli ve teminat alınmaz. TranĢe üst kaplamasının MUSKĠ tarafından yapılması durumunda Zemin Tahrip Bedeli ve Teminat alınmaz. MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin 2 nci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. ÇalıĢma yapılacak alan ile ilgili trafik iģaretlemelerini gösterir proje veya kroki Muğla BüyükĢehir Belediyesi UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı Trafik ġube Müdürlüğüne veya Ġlçelerde ilgili trafik birimlerine sunularak onaylatılacaktır. MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasındaki..alt yapı çalışmaları ile ilgili ibaresinden sonra gelmek üzere ve abone bağlantıları için ibaresi eklenmiştir. MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin 16 ncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (16) (a) Alt yapı ve üst yapı çalıģmalarında, muayene bacaları, menhol, rogar ve benzeri alt yapı tesislerinin hafriyat veya moloz ile doldurulması halinde, bu maddenin 3 üncü fıkrası gereği iģlem yapılır. Tutanakta belirlenen süre içinde temizlenmemesi halinde, her bir menhol, rogar ve benzeri için Muğla BüyükĢehir Belediye Meclisince belirlenmiģ olan cezai bedel uygulanır. Ayrıca 5 (beģ) gün içerisinde temizleme iģleminin yapılmaması halinde, düzeltme iģini tesisin sahibi kurum yapar ve masraflarını ilgili kurumdan tahsil eder. (b) Alt yapı ve üst yapı çalıģmalarında, muayene bacaları, menhol, rogar ve benzeri alt yapı tesislerine hasar verilmesi halinde, her biri için Muğla BüyükĢehir Belediye Meclisince belirlenmiģ olan cezai bedel uygulanır. Ayrıca 5 (beģ) gün içerisinde verilen hasarı düzeltmemesi halinde, düzeltme iģini tesisin sahibi kurum yapar ve masraflarını ilgili kurumdan tahsil eder. MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 1 inci fıkrasında Bu yönetmeliğin 31 inci maddesinin ibaresinden sonra 16 ncı ve ibaresi eklenmiştir. MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinden sonraki Tespit Tarihi konu başlığı devamında yazılan MADDE 18 MADDE 34 olarak değiştirilmiştir. MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin MADDE 34, MADDE 35, MADDE 36, MADDE 37 ve MADDE 38 şeklindeki madde numaraları MADDE 35, MADDE 36, MADDE 37, MADDE 38 ve MADDE 39 şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 14 Bu Yönetmelik Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edildikten sonra Belediyemiz web sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. MADDE 15 Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Yürütür. Sayfa 3 / 3

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

ÖZEL ORMANLARDA VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

ÖZEL ORMANLARDA VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK ÖZEL ORMANLARDA VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ĠÇME SUYU KAYNAKLARININ TĠCARĠ AMAÇLA. KĠRALANMASI VE DENETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠÇME SUYU KAYNAKLARININ TĠCARĠ AMAÇLA. KĠRALANMASI VE DENETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. BURSA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BUSKĠ BURSA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠÇME SUYU KAYNAKLARININ TĠCARĠ AMAÇLA KĠRALANMASI VE DENETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ARITMA TESĠSLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.11.05.03/367 08/06/2011 Konu : Yol ve gündelik giderleri GENELGE 2011/47 Yol ve gündelik giderlerine ait iģlemler değiģik tarihlerde yayımlanan genelge ve genel yazılar ile yürütülmüģtür.

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955 sayılı genel yazı. 23/12/2014

Detaylı

Buna göre; İLAN NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞINDAN AĞAÇLANDIRMA AMAÇLI KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR KİRALAMA AMACI

Buna göre; İLAN NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞINDAN AĞAÇLANDIRMA AMAÇLI KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR KİRALAMA AMACI İLAN NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞINDAN AĞAÇLANDIRMA AMAÇLI KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR SIRA NO İLİ-İLÇESİ KÖY/KSB/MAH. PARSEL YÜZÖLÇÜM KİRA SÜRESİ KİRALAMA AMACI BAŞVURU BEDELİ 1. GRUP BAŞVURU BEDELİ 2.GRUP

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukukî Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukukî Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 R.G.Yayım Sayısı

Detaylı

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) 11741 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU 2013 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin başlıklı 22 nci maddesi kapsamında yapılan alımlara ilişkin kılavuz 22/a 22/f 22/b DOĞRUDAN TEMİN 22/e 22/c 22/d FİNANS

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması

1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması EKİM 2014 HUKUK BÜLTENİ Bilgi Notları: 1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması Son günlerde Şirketlerimizde en çok sancı oluşturan konulardan birisi; Şirketler nezdinde sınırlı

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 5 Eylül 2004 PAZAR Sayı : 25574 Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları

Detaylı

13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ :

13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ : 13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ : 13.01-5302 sayılı Yasa nın 64 üncü maddesi hükmüne göre, İl Özel İdaresinin diğer kuruluşlar ile ilişkisinde üç temel şartı vardır. Bu üç şart birlikte

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT Nisan 2012 YATIRIM PROGRAMLAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ Ülkemizde kamu yatırım ve

Detaylı

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı