Termal Seramik 2. fabrikas n açt

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Termal Seramik 2. fabrikas n açt"

Transkript

1 8 Termal Seramik 2. fabrikas n açt Termal Seramik in, II. seramik fabrikas, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, bakanlar, milletvekilleri ile devletin di er ileri gelenlerinin kat l m yla 11 Eylül de Bilecik te yap lan aç l fl töreniyle hizmete girdi. Temeli 2003 y l nda Baflbakan Recep Tayyip Erdo an taraf ndan at lan fabrikan n aç l fl kurdelesi yine Baflbakan Erdo an taraf ndan kesildi. Böylece Termal Seramik, artan ihracat ve iç piyasa talebine cevap verebilmek ve ürün gam n gelifltirmek amaçl gerçeklefltirmeyi planlad üç aflamal yat r m projesinin ilkini gerçeklefltirmifl oldu. 20x20 cm den, 60x60 cm ye kadar de iflik ebatlarda Termal Seramik opens its second factory yer karosu ve granit, 25x33, 33x45, 25x40,30x60 cm ebatlar nda tek piflirim duvar karosu ve 10x10 cm yer ve duvar karosu yan nda her türlü aksesuar üretimi yap lacak olan tesis dört ayr üniteden olufluyor. 6 milyon m 2 /y l s rl porselen üretilecek tesiste ayr ca 750 bin m 2 /y l kapasiteli 10x10 ve trim üretimi de devreye girecek. Fabrikan n ilk iki ünitesinin toplam kapal alan m 2, kapasitesi 6 Milyon m 2 /y l y l n n Ocak ve Eylül aylar nda devreye girecek olan di er iki ünite ile birlikte II. fabrikan n toplam kapasitesinin 16 milyon m 2 ye ve Termal Seramik toplam kapasitesinin 25 Milyon m 2 /y l a ulaflmas bekleniyor. Termal Seramik s second ceramic factory was launched by the opening ceremony held in Bilecik on September 11 with Prime Minister Recep Tayyip Erdo an, ministers, members of parliament and other leading officials of the state attending. The opening ribbon of the factory, whose foundation was laid in 2003 by Prime Minister Recep Tayyip Erdo an, was cut again by Prime Minister Erdo an. Thus, Termal Seramik realized the first phase of the three-phase investment project planned to achieve for satisfying the increasing export and domestic market demand and developing its product range. The facility, where floor tiles and granite in sizes ranging from 20x20 cm to 60x60 cm, single fired wall tiles of 25x33, 33x45, 25x40 and 30x60 cm, floor and wall tiles of 10x10 cm and all types of accessories will be produced, comprises four separate units. Also, 750 thousand m 2 /year capacity 10x10 and trim tile production will start at the facility where 6 million m 2 / year glazed porcelain will be produced. The total indoor area of the first two units of the factory is 28,500 m 2 with a capacity of 6 million m 2 /year. It is expected that, together with the two other units to become operational in January and September of 2006, the total capacity of factory 2 will reach 16 million m 2 and the overall capacity of Termal Seramik will go up to 25 million m 2 /year.

2 9 Termal fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet O uzman Türk Seramik Sanayii nin genel yap s ve ihracat potansiyeli hakk nda yapt aç l fl konuflmas nda Bu sektör ithal ikamesi maximum %7 olan, istihdam yüksek, hammadde kaynaklar na sahip, ihracat flans çok yüksek olan önemli bir sektörümüzdür. Bu potansiyelin de erlendirilmesini Say n Baflbakan m z n dikkatlerine arz ediyorum. Tesisin çal flanlar m za, bölgeye ve ülkemize hay rl olmas n diliyor, hepinizi en derin sayg lar mla selaml yorum dedi. Termal Seramik Genel Müdürü Köksal Ç nar ise tesis hakk nda teknik bilgi verdi i konuflmas nda yat r mlara devam edeceklerini söyledi. Üretiminin %70 ini ihraç eden Termal Seramik, son iki ünitenin de devreye girmesi ile 50 Milyon USD lik bir yat r m, 25 Milyon m 2 /y l kapasite, 1000 çal flan personel, 70 Milyon USD ihracat geliri ile dünya platformunda global bir oyuncu olarak yerini almay hedefliyor. Termal Group of Companies Chairman of the Board Mehmet O uzman, in his opening speech on the general structure and export potential of Turkish ceramic industry, said; This industry is an important sector of ours with maximum 7 % import substitution, with high employment, with raw material resources and a high chance for exports. I submit the evaluation of this potential to the attention of our Honorable Prime Minister. I hope that the facility will be beneficial to our employees, to the region and our country and I salute you with my deepest respects. Termal Seramik General Manager Köksal Ç nar, in his speech he offered technical details on the facility, said they would continue with their investments. Exporting 70 % of its production, Termal Seramik targets to take its place as a global player in the world platform, with an investment of USD 50 million, a capacity of 25 million m 2 /year, 1,000 employees and USD 70 million export income when the final two units are launched.

3 10 Dünya banyolar nda stanbul rüzgar stanbul wind in world bathrooms Tasar m dehas Ross Lovegrove imzal yeni koleksiyon, Londra da tan t ld. VitrA n n komple banyo çözümleri sunma konusundaki becerisinin, 21. yüzy l n tasar m dehalar aras nda gösterilen Ross Lovegrove un sofistike teknoloji ve malzeme kullanma yetene iyle birlefliminden do an yeni koleksiyonun dünya lansman Londra da gerçeklefltirildi. Ross Lovegrove taraf ndan tasarlanan ve stanbul ad verilen özel koleksiyon için 100 ü aflk n ürün gelifltirildi. Toplant ya Türkiye ve dünyadan tasar m alan nda faaliyet gösteren mimar, iç mimar, tasar mc lar n yan s ra Eczac bafl ve VitrA n n yöneticileri ile önemli müflterileri kat ld. Tamamen uyumlu ve tüketici için maksimum esneklik sunan iç mekanlar oluflturacak flekilde tasarlanan koleksiyondaki ürünler aras nda, seramik tak mlar, seramik yer ve duvar karolar, küvet, banyo mobilyalar, armatür ve aksesuarlar yer al yor. Geometrik desenler, seramik karolar n yan s ra küvet panelinde ve banyo mobilyas kapaklar nda da kullan l rken lavaboayak kombinasyonunun heykelimsi görüntüsü, tasar mc n n yarat c l n n ve VitrA n n üretim teknolojisindeki ustal n n kan t olarak gösteriliyor. Yeni koleksiyonda her fleyin beyaz, ak flkan ve birbiriyle bütünleflik oldu u, kesintisiz, slak bir mekan kavram dikkat çekiyor. The new collection bearing the signature of design genius Ross Lovegrove was introduced in London. The world launching of the new collection born out of the merger of VitrA s skill in the field of offering complete bathroom solutions with the ability to use sophisticated technology and materials of Ross Lovegrove who is cited among the design geniuses of 21st century was held in London. Over 100 products were developed for the collection designed by Ross Lovegrove and given the name Istanbul. The meeting was attended by executives and important customers of Eczac bafl and VitrA alongside of architects, interior decorators and designers engaged in the field of design from Turkey and all over the world. Ceramic sets, ceramic floor and wall tiles, tubs, bathroom furniture, taps and accessories are among the products in the collection designed so as to create interior spaces offering maximum flexibility for the consumer in total harmony. Geometrical designs are used on the tub panels and bathroom furniture covers in addition to ceramic tiles and the statuesque appearance of the basin pedestal combination is shown as proof of the creativity of the designer and the mastery of VitrA of the production technology. In the new collection; an uninterrupted wet space concept, where everything is white, fluid and integrated to each other, draws attention.

4 stanbul u ziyaret etti inde Türk seramik ve banyo kültürüyle yak ndan ilgilenen Ross Lovegrove, Türkler in etnik yap s ndan, mimarisinden ve adetlerinden ilham alarak yeni bir perspektif gelifltirdi. Osmanl geometrisini ve hat sanat n inceleyerek bunlar hem grafiksel hem ak flkan olabilen, organik ve yüksek duyarl l a sahip sanatlar olarak de erlendirdi. Lovegrove un, stanbul dan çok etkilenmesi ve farkl kültürlerin birleflti i bir aç k müze olarak nitelendirmesi, yeni koleksiyonun da isim kayna oldu. Ross Lovegrove, who was interested in Turkish ceramic and bathroom culture closely in his visit to stanbul, developed a new perspective inspired by the ethnic composition, architecture and customs of Turks. Examining the Ottoman geometry and the art of calligraphy, he evaluated these as organic arts with high sensitivity, which may be both graphical and also fluid. The name of the collection was due to Lovegrove s being influenced by Istanbul very much, calling it an open museum where different cultures merged.

5 12 New projects from Kale Group Kale Grubu, 48. Kurulufl y ldönümünde yeni yat r mlar n hizmete açt. Kaleseramik Kale Sinterflek Fabrikas, Kalefrit 9. Frit Fabrikas, Kalebodur ve 6. Fabrikalar modernizasyon yat r mlar n n aç l fl kurdelesi 9. Cumhurbaflkan Süleyman Demirel ve Bakanlar taraf ndan kesildi. Kale Sinterfleks Kale Grubu nun yeni yat r mlar ndan biri olan Kale Sinterfleks Seramik Fabrikas dünyada ilk kez Kaleseramik taraf ndan kuruldu. Kale Sinterfleks Seramik 1mx3mx3mm lik boyutuyla ve teknik özellikleri devrim yaratacak bir ürün. Esnek ve hafif olan bu seramik plakalar, ses ve s izolasyonu da sa layan panel halinde getirilerek komple bina yap m nda, binan n çeflitli alanlar nda ve mobilya üretiminde de kullan labilecek. Fabrika y lda 1,5 milyon m 2 üretim gerçeklefltirecek. Kale Group launched its new investment projects in its 48th anniversary. The opening ribbon of Kaleseramik Kale Sinterflex Factory, 9th Kalefrit Factory, Kalebodur 4th, 5th and 6th Factories modernization projects was cut by the 9th President Süleyman Demirel and Ministers. Kale Sinterflex Kale Sinterflex Ceramic Factory, one the new investment projects by Kale Group, was installed for the first time in the world by Kaleseramik. The 1mx3mx3mm size and technical features of Kale Sinterflex Ceramic makes it a product to create a revolution. These flexible and light ceramic plates may be used in constructions of complete buildings in various areas of buildings and in manufacturing of furniture used in panels which allow sound and heat insulation. The factory will achieve 1.5 million m 2 production per year. Kale Grubu ndan, yeni yat r mlar

6 13 Linea Frit Fabrikas 9 No lu Kontinü Frit F r n 18 ton/gün kapasite ile frit üretimi gerçeklefltirip, mevcut f r nlar n gelifltirilmesiyle tasarlanm fl olan f r nda, önemli oranda enerji ve bak m masraflar tasarrufu ile verimlilik art fl getiriyor. 4, 5, 6. Yer Karosu Fabrikas Modernizasyon Yat r m Klasik stoklu sistemde çal flmakta olan bu fabrika, yap lan yat r m ile kontinü sisteme dönüfltürüldü. Bunun sonucunda kalite art fl, enerji tasarrufu ve önemli oranda verimlilik art fl ile kifli bafl na üretimde yaklafl k %20 art fl sa lanm fl olacak. 7. Duvar Karosu Fabrikas ve Granit Fabrikas Pres Yat r mlar Bu yat r mla toplam 4 adet yeni pres ve bunlara ait 3 dikey kurutucu yat r m gerçeklefltirilerek, yeni preslerle üretim art fl, daha büyük ebatlarda karo üretimi imkan ve verimlilik art fl elde edilecek. Zeynep Bodur Okyay Zihinsel Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi Ayn gün aç lan Zeynep Bodur Okyay Zihinsel Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi 6000 m 2 aç k, 3600 m 2 kapal alan yla hizmete girdi. Bodur, merkezin engelli çocuklar n bak m ve e itimi için çok önemli oldu unu ifade etti. Merkezin aç l fl kurdelesi 9. Cumhurbaflkan Süleyman Demirel, Devlet Bakan Nimet Çubukçu, çiflleri Bakan Abdülkadir Aksu, brahim Bodur, Süleyman Bodur ve Zeynep Bodur Okyay taraf ndan kesildi. Frit Factory Continuous Frit Kiln No.9 The kiln designed by improving existing kilns with a production capacity of 18 tons/day frits brings significant energy and maintenance cost savings and productivity increase. Floor Tile Factories 4, 5, 6 Modernization Project These factories, which ran under classic stock system, were transformed into the continuous system under the project. As a result, increases in quality, energy savings and productivity will be achieved alongside of approximately 20 % increase in production per person. Wall Tile Factory 7 and Granite Factory Press Projects In this project, 4 new presses and 3 vertical driers will be built resulting in productivity increase, capability to produce tiles in larger sizes and increase in productivity. Zeynep Bodur Okyay Mentally Retarded Children Rehabilitation Center Zeynep Bodur Okyay Mentally Retarded Children Rehabilitation Center, which was launched the same day, started to offer services with 6,000 m 2 outdoor and 3,600 m 2 indoor space. Bodur stated that the center was highly important for the care and education of retarded children. The opening ribbon of the center was cut by 9th President Süleyman Demirel, Minister of State Nimet Çubukçu, Minister of Internal Affairs Abdülkadir Aksu, Ibrahim Bodur, Süleyman Bodur and Zeynep Bodur Okyay.

7 14 Seres 2005, Ekim tarihleri aras nda Eskiflehir de, Anadolu Üniversitesi, Yunus Emre Kampüsü nde gerçeklefltirildi. III. Uluslararas Kat l ml Seramik, Cam, Emaye, S r ve Boya Semineri nde (Seres 2005) seramik, cam, emaye, s r ve boya alanlar nda çal flan akademisyenler, sanatç lar, tasar mc lar ve ilgili sektör çal flanlar bir araya geldi. Sektörel bilgi birikiminin, tecrübelerin paylafl lmas ve iflbirli i olanaklar n n belirlenmesi konusunda önemli bir etkinlik olan seminerin ana sponsorlar ndan biri ise Seramik Federasyonu ydu. Seminer in aç l fl konuflmas n Serkap Yönetim Kurulu Baflkan ve Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Ahmet Yamaner yapt. Yamaner, sektörün son y l içinde önemli bir aflama kaydetti ini, bugün dünyan n önemli aktörlerinden biri oldu unu ancak seramik yan sanayiinin ayn geliflimi gösteremedi ini belirtti. Ancak baflar l giriflimlerin seramik yan sanayiinde bafllad n, bu gayretlerin en iyi flekilde sonuçlanaca n ifade etti. Seminer in di er aç l fl konuflmalar n Türk Seramik Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Ayhan Çavuflo lu ve Rektör Prof. Dr. Engin Ataç yapt. Üç gün süren seminerin ana konu bafll klar ise flunlard ; Seramik sektöründe s r ve boya, seramik, cam, s r, emaye ve boya hammaddeleri, at klar n seramik s r ve boyalar nda de erlendirilmesi, seramik, s r ve boya üretim süreçleri, arkeolojide seramik, s r ve boya, dekor, tasar m, arkeometri, kalite kontrol, çevresel etkiler. Seres 2005, was held in Eskiflehir October at Anadolu University, Yunusemre Campus. AT the III Internationally Participated Ceramic, Glass, Enamel, Glaze and Dye Seminar, (Seres 2005), academicians, artists, designers working in the fields of ceramic, glass, enamel, glaze and dye and those employed in the relevant industries came together. One of the main sponsors of the seminar, a significant event allowing the sharing of the knowledge accumulation and the expereince in the industry and identification of collaboration opportunities was the Ceramic Federation. Serkap Chairman of the Board and Vice Chairman of the Board of Ceramic Federation Ahmet Yamaner gave opening speech of the seminar. Yamaner noted that the industrymade a major leap in the last years becoming one of the leading players in the world currently, yet that the ceramic auxiliary industry failed to achieve the same thing. He stated that succesful endeavors were under way in the ceramic auxiliary industry, which he believed would lead to best results. Turkish Ceramic Association Chairman of the Board Ayhan Çavuflo lu ve University President Prof. Dr. Engin Ataç were the other opening speakers. The topic highlights of the seminar lasting three days were: Glaze and dye in the ceramic industry, ceramic, glass, glaze, enamel and dye raw materials, utilization of wastes in ceramic, glaze and dye, ceramic, glass, glaze manufacturing processes, ceramic in archaeology, glaze and dye, decor, design, archaeometrics, quality control and environmental impacts.

8 16 Çanakc lar, her geçen gün gelifltirdi i ürün yelpazesine bu ay itibariyle yenilenen web sayfas n da ekledi. Creavit markas n n ön plana ç kt adresinin sat fl kanallar bölümünde Çanakc lar imzas ile Creavit ürünlerini bulabilece iniz her bayiye tek t kla ulaflman z mümkün. Bize ulafl n bölümünde ise Çanakc lar Türkiye merkezlerine ulafl m bilgisini açt n zda Türkiye s n rlar içinde seçti iniz iki yerleflim merkezi aras ndaki yol, en k sa süre ve en az mesafede yak t bedeliyle birlikte benzin tüketimi hesaplan yor. Çanakc lar with its renewed web site Yenilenen web sayfas yla Çanakc lar Çanakc lar added its web site renewed this month to its product range it develops every day. In the sale channels section of featuring Creavit brand, you can access any dealer you may find Creavit products with Çanakc lar signature by a single click. In the Contact Us section, when you click on access to Çanakc lar Turkey centers, the distance between two locations within the borders of Turkey, the shortest time, the shortest distance and the minimum gas consumption with fuel cost is calculated. You don t have to go to a Çanakc lar dealer by this method; you may easily make the road planning between two cities of your choice. The botanic area is an indication of Chairman of Board of Directors Mehmet Çanakc s concern in nature and environment, by forming a large zoo on the grounds of Çanakc lar factory in Zonguldak Gökçebey. Bu yöntemle mutlaka bir Çanakc lar bayisine ulaflman z gerekmiyor istedi iniz iki flehir aras ndaki yol planlamas n rahatl kla yapabiliyorsunuz. Botanik alan ise do aya ve çevreye duyarl Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Çanakc n n bu özeni Zonguldak Gökçebey de bulunan Çanakc lar fabrikas n n bahçesinde büyük bir hayvanat bahçesi oluflturarak gösteriyor olmas.

9 17 Ege Seramik Cersaie 2005 Fuar nda Ege Seramik at Cersaie 2005 Trade Fair Ege Seramik her sene oldu u gibi bu sene de Cersaie Fuar nda yeni seramik serilerini fuar ziyaretçileri ile paylaflt. 135 m 2 lik Ege Seramik Stand, minimalist tarzda ve iki farkl konseptte haz rland. lk bölümde yeni seramik serilerinden Cashmere, Pietra ve Alviano, canl mekan ve kayar panolarda görselleri ile beraber sergilenirken, di er bölüm ise tamamen Safari Seramik Serisi ne ayr ld. Tüm fuar ziyaretçilerinin yo un ilgi gösterdi i Ege Seramik Stand, sektörün uluslararas en önemli fuarlar ndan olan Cersai 2005 de Türk Serami i ni baflar yla temsil etti. As it does every year, Ege Seramik shared its new ceramic lines with trade fair visitors in Cersaie Trade Fair this year again. The Ege Seramik Stand of 135 m 2 was prepared in minimalist style and in two different concepts. New ceramic lines Cashmere, Pietra and Alviano were displayed in live spaces and kayar boards together with video materials in the first section with the other section totally dedicated to safari ceramic line. The Ege Seramik stand, which drew great interest of all trade fair visitors represented Turkish ceramic in Cersai 2005, one of the most significant international trade fairs of the industry.

10 18 Menemen 2 nd International Art Festival and Pottery Contest Menemen II. Uluslararas Sanat Festivali ve Çömlek Yar flmas The jug, which is one of the best known traditional forms of pottery, is almost one of the symbols of Izmir s Menemen district. Starting from this point, international contests started to be held since last year to promote the traditional pottery production of the region both in the world and also in Turkey as part of The Culture, Art and Liberation Festivities, nineteenth of which was celebrated due to the 83rd Anniversary of Menemen s liberation. In the contests participated in by 7 pottery craftsmen and artists from Lesbos, 21 from Ayd n-çine, Ankara- Gölbafl and 42 from Menemen; Prof. Hamiye Çolako lu, ceramic fine artist Tüzüm K z lcan, Çanakkale Seramik Factories Art Consultant Mustafa Tunçalp, ceramic fine artist Y ld z Aker, President of Art and Sculptures Museum Conservation Association Y ld z fiima, Hacettepe University Faculty of Fine Arts Ceramic Department member of faculty Assistant Prof. Dr. Hüseyin Özçelik, Dokuz Eylül University Faculty of Fine Arts Ceramic Department member of faculty Assistant Prof. Dr. Candan Güngör and Adnan Menderes University Higher Vocational School Ceramic Department lecturer Dilek Tokatl gil served as jury members. Geleneksel çömlek formlar n n en tan nm fllar ndan biri olan testi, zmir in Menemen ilçesinin adeta simgelerinden biri. Bu noktadan hareketle, yörenin geleneksel çömlek üretimini hem dünyada hem de Türkiye de tan tmak amac ile Menemen in kurtuluflunun 83. y ldönümü nedeniyle 19. sunun kutland Kültür, Sanat ve Kurtulufl fienlikleri kapsam nda geçen y ldan itibaren uluslararas yar flmalar düzenlenmeye baflland. Midilli den 7, Ayd n- Çine, Ankara- Gölbafl ndan toplam 21, Menemen den 42 çömlek ustas ve sanatç n n kat ld yar flmalarda Prof. Hamiye Çolako lu, seramik sanatç s Tüzüm K z lcan, Çanakkale Seramik Fabrikalar Sanat Dan flman Mustafa Tunçalp, seramik sanatç s Y ld z Aker, Resim ve Heykel Müzesi Koruma Derne i Baflkan Y ld z fiima, Hacettepe Üniv. G. S. F. Seramik Bölümü ö retim üyesi Yard. Doç. Hüseyin Özçelik, Dokuz Eylül Üniv. G. S. F. Seramik Bölümü ö retim üyesi Yard. Doç. Candan Güngör, Adnan Menderes Üniv. M. Y. O. Seramik Bölümü Ö r. Gör. Dilek Tokatl gil jüri üyeli i yapt lar. Estetik Dalda Uluslararas Ustalar Yar flmas na kat lan yar flmac lar boyutlar serbest, torna ç k fll form tasar mlar n tüm hünerlerini göstererek bir gün içerisinde oluflturdular. Yaklafl k 70 eserin de erlendirilmesi sonucunda birincilik ödülüne Bilal Deniz, ikincilik ödülüne Vedat Dura, üçüncülük ödülüne Yorgos Akamatou nun eserleri, mansiyon ödüllerine ise s ras yla Tansu Çetiner, Ali Hikmet Koç, brahim Gönen in eserleri lay k görüldü. Teknik Dalda Uluslararas Genç Ustalar Yar flmas, birincilik ödülünü U ur Tokmak, ikincilik ödülünü Ali Hikmet Koç, üçüncülük ödülünü Veysi Polat ald. Mansiyon ödüllerini s ras yla Veysel Çoban, Gökhan Taflhomcu, Mehmet Oral ald lar. The contestants participating in the international Craftsmen Contest in the aesthetics discipline created their free size, lathe turned form designs in one day, displaying all their skills. As a result of evaluation of approximately 70 works, Bilal Deniz was awarded the first prize, Vedat Dura the second prize, Yorgos Akamatou the third prize and in order, the works of Tansu Çetiner, Ali Hikmet Koç and Ibrahim Gönen were deemed worthy of receiving honorable mention awards. In the international Young Craftsmen Contest in the Technical Discipline, the first prize went to U ur Tokmak, the second prize to Ali Hikmet Koç and the third prize to Veysi Polat. In order, Veysel Çoban, Gökhan Taflhomcu and Mehmet Oral received the honorable mention awards.

11 20 Çanakkale Seramik&Kalebodur dan iç ve d fl mekanlar nda do al dokuyu yakalamak isteyenler için, ça dafl, özgür, sa lam ve estetik bir görünüm; Kale Stone Dünyada ilk kez Çanakkale Seramik&Kalebodur taraf ndan Twinpress teknolojisi ile üretilen Kale Stone Serisi ne do al tafl imitasyonunda yeni jenerasyon iki ürün daha kat ld ; Apollon Stone ve Heraklia Stone. Heraklia Stone Ad n efsanelere konu olan binlerce y ll k uygarl n baflkentinden alan Heraklia Stone, yüzey strüktürü ve özellikli aplikasyonlar ile, birbirini takip etmeyen özgün kaya görünümü ile hayallerinizdeki mekanlar tasarlaman z sa l yor. Kemik, bej, bej-yeflil kahve ve gri renk alternatifleri, 60x120 cm. ebad ve 30x30 cm. ve katlar fleklinde modülerlik avantajlar ile Heraklia Stone do ay mekanlar n zla bütünlefltiriyor. Apollon Stone Gün fl n n parlak tanr s olan Apollon dan ad n alan seri, yeflil, kahve, bej, gri ve k z l renklerden oluflurken Kale Stone serisinin tüm özelliklerini bünyesinde bar nd r yor. Dayan kl l, hafifli i, modülerli i ve daha pek çok özelli i ile Apollon Stone, mekanlar na do all tafl mak isteyen, kaya yüzeyine önem veren tasar mc lara pek çok avantaj beraberinde sunuyor. A reflection of quality, aesthetics and technology; Kale Stone Kalite, estetik ve teknolojinin yans mas ; Kale Stone Heraklia Stone Apollon Stone A contemporary, free, sound and aesthetic look for those who wish to seize the natural texture in their interior and outdoor spaces from Çanakkale Seramik&Kalebodur; Kale Stone Two more new generation products imitating natural stone joined the Kale Stone Line produced for the first time in the world by Çanakkale Seramik&Kalebodur under twin press technology; Apollon Stone and Heraklia Stone. Heraklia Stone Heraklia Stone, taking its name from a civilization of thousands of years, which has been the theme of legends, allows you to design the spaces you have imagined with its surface structure and feature applications, with its non-consecutive, original rock look. Heraklia Stone integrates nature with your spaces with bone, beige, beige-green, brown and gray color choices and its modularity advantages in size 60x120 cm and 30x30 cm and multiples. Apollon Stone The line, which gets its name from Apollo, the bright god of sunlight, comes in green, brown, beige, gray and crimson colors accommodating all features of the Kale Stone Line. Apollon Stone offers many advantages to those designers wishing to carry the natural look to their spaces, emphasizing rock surface, with its robustness, lightness, modularity and many other features.

12 21 Elginkan Vakf ndan e itime büyük destek Major support to education from Elginkan Foundation E.C.A. markal ürünlerin üreticisi olan Elginkan Toplulu u nu yöneten Elginkan Vakf, zmit e örnek bir e itim tesisi kazand rd. Vak f, mimarisi ve ö rencilere yönelik olanaklar yla e itim dünyas na yeni ufuklar açacak olan zmit Cahit Elginkan Anadolu Lisesi ni 21 Eylül de hizmete soktu. Törenle gerçeklefltirilen aç l fl Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Milli Savunma Bakan Vecdi Gönül, Çevre ve Orman Bakan Osman Pepe, Kocaeli Valisi Erdal Ata ve Elginkan Vakf Yönetim Kurulu Baflkan smail Hakk Bal kç yapt. 750 ö rencinin e itim görece i okul 4 milyon YTL (4 trilyon TL) ye mal oldu. Okul, m 2 si kapal olmak üzere toplam m 2 lik alanda kuruldu. 24 derslikli lisede kapal spor salonu, yemekhane, kütüphane, laboratuarlar ve bilgisayar odalar bulunuyor. Vakf n, bu y l hizmete giren ve toplam yat r m maliyeti 6 trilyon tutar nda olan TÜ Ekrem Elginkan Lisesi ve zmit Cahit Elginkan Anadolu Lisesi ile e itime katk s 10 trilyonu afl yor. Bünyesindeki 19 flirketle bugün Türkiye nin dev kurulufllar ndan biri haline gelen Elginkan Toplulu u nun kurucusu Elginkan ailesi, tüm miras Elginkan Vakf na b rakm flt r. Elginkan Vakf n n bafll ca amaçlar ndan biri e itim kurumlar açmakt r. Bu nedenle hem vakf n gelirleri hem de topluluk flirketlerinin karlar n n önemli bir bölümü e itim amaçl olarak Türk halk n n hizmetine harcanmaktad r. Izmit gained a model educational facility with the support of Elginkan Foundation which runs the Elginkan group manufacturing E.C.A. brand products. The Foundation launched Izmit Cahit Elginkan Anadolu High School which will open new horizons for the world of education with its architecture and student facilities on September 21. The opening ceremony was attended by Prime Minister Recep Tayyip Erdo an, Minister of National Defence Vecdi Gönül, Minister of Environment and Forestry Osman Pepe, Kocaeli Governor Erdal Ata and Elginkan Foundation Chairman of Board of Directors, Ismail Hakk Bal kç. The school to be attended by 750 students cost YTL 4 million (TL 4 trillion) and was installed on a total area of m 2 with m 2 indoor space. The High School with 24 classrooms has and indoor gymnasium, cafeteria, library, laboratories and computer rooms. The Foundation s contribution to education is over 10 trillion with ITÜ Ekrem Elginkan High School launced this year with a total project cost of 6 trillion and Izmit Cahit Elginkan Anadolu High School. Elginkan Family, the founder of Elginkan Group which has become one of the giant organizations of Turkey today with 19 group companies, has left all its inheritance to Elginkan Foundation. One of the major missions of Elginkan Foundation is launching educational institutions. Therefore, both the revenues of the Foundation and also a major portion of the earnings of group companies are spent to serve the Turkish public oriented to education.

13 22 Zehra Çobanl s blue ceramics Zehra Çobanl n n mavi seramikleri Tuana Modern serami in ikinci kuflak sanatç lar ndan Zehra Çobanl, kendine özgü yaratt seramik stilinde ustaca ilerlemeye devam ediyor. Sanatç n n, deneyim ve çal flmalar n n göstergesi olan mavi seramikleri gittikçe yal na, tek renge yönelmesinin bir sonucudur. Çobanl tamamen yerelden, evrensele giden bir yolda ilerlerken geleneksel serami imize modern yorumlarla gönderme yap yor ve çok bilinen geleneksel kap kültüründen yola ç k yor. Serami ini kendine özgü, yüksek piflirim astar tekni iniyle ve seramik yüzeyde resimsel bir dekorlama tarz yla, yal n bir anlat m içinde anlaml k lmaya çal fl yor. Do u ve Bat sentezinin yo ruldu u Avustralya da, farkl s lardaki astarlarla çal flma olana bulan sanatç bunu kendine özgü, teknik ve estetik aray fllarla eserlerine yans tm flt r. Zehra Çobanl, son dönem eserlerini toplad The Blue Art Zehra Çobanl Ceramics adl kitab nda bu eserlerinin güçlü ifadesini, teknik ve estetik aç dan üst düzeye tafl d n gösteriyor. Osmanl çinilerinin vazgeçilmez rengi mavi, eserlerinin can al c rengi konumuna girerken ifade arac olarak ise desen olarak baflta padiflahlar n tu ralar n ç k fl noktas olarak kullanmakla beraber bunlar yerini yüzeyde, zamanla kaligrafik yorum ve düzenlemelere b rakm flt r. Di er tasar mlar nda ço unlukla yine Osmanl lalesi, znik çinilerinin vazgeçilmez haliç deseni ve çintemani tek bafllar na Çobanl n n eserlerinde estetik yorumlamalarla yerini almaktad r. Bunlar aras nda tabaklar, kavanozlar, kutular, çanaklar, kapakl kutular, çaydanl klar, vazolar, kadehler, kufl figürleri ve yer yer k rkl düzenlemelerin yer ald enstalasyon çal flmalar da bulunmaktad r. Termal Seramik, a second generation fine artist of modern ceramics, continues to advance masterfully in the original ceramic style she created. The blue ceramics of the artist, which are the indicators of her experience and work, are a result of her moving towards the plain, the unicolor as time progresses. When advancing on a path going from the fully local to the universal, Çobanl makes references to our traditional ceramics by modern interpretations, starting from the widely known traditional bowl culture. She attempts to render her ceramics meaningful with a high fired glazing technique and a picturesque decorative style on the ceramic surface, with a plain style of expression. The artist, who found the opportunity to work with undercoats in various temperatures in Australia where the eastern and western synthesis is kneaded, reflects this to her works with original, technical and aesthetic searches. In her book titled The Blue Art Zehra Çobanl Ceramics in which she compiled her works in the latest period, she shows that she carried the powerful expression of these works to a top level in terms of technique and aesthetics. As the indispensable color of Ottoman tiles, blue becomes the striking color of her works; she uses first of all the tugras of sultans as design, as a tool of expression, as a starting point, in time to be replaced by calligraphic interpretations and arrangements on surfaces. In her other designs, again the Ottoman tulip, the indispensable haliç design of znik tiles and chintemani are found in Çobanl s works with aesthetic interpretations all on their own. Among these works are plates, jars, boxes, bowls, boxes with lids, teapots, vases, glasses, bird figures and installation works including forty-arrangements at times.

14 24 Umpafl Seramik yat r m ata nda Umpafl Seramik s investment campaign Sektörde 6 y ll k k sa süreli geçmifline ra men ürün ve hizmet kalitesiyle iç ve d fl piyasada sayg n bir konum edinen Umpafl Seramik artan piyasa taleplerine cevap verebilmek amac yla mevcut kapasitesini % 25 oran nda art rarak 10.5 milyon m 2 / y l üretim kapasitesine ulaflt. Eylül ay içersinde devreye al nan 2.5 milyon m 2 /y l kapasiteli duvar tesisinde 25x33,25x40,33x45 ve daha farkl ebatlarda çift piflirim duvar karosu üretimi gerçeklefltirilecek. Devreye giren yeni tesis ile 70 kiflilik ek istihdam ve sektöre yaklafl k 5 milyon dolarl k ek ihracat katk s sa lanacak. Devam nda yeni yat r mlar n da planlamas içerisinde olan Umpafl Seramik, kapasite artt rmaya yönelik yeni ek üretim tesisleri yat r mlar n en k sa zamanda gerçeklefltirmek amac ile fizibilite çal flmalar n sürdürüyor. Umpafl Seramik, gaining a reputable position in local and international markets by its product and service quality despite its not so long past of 6 years in the industry, reached a production capacity of 10.5 million m 2 /year by increasing its present capacity by 25 % to meet the increasing market demand. At the wall facility with 2.5 million m 2 /year capacity commissioned in September, double fired wall tiles in sizes 25x33, 25x40, 33x45 and others will be carried out. An additional export volume of approximately 5 million Dollars and jobs for 70 persons will be achieved by way of the launched new facility. Umpafl Seramik, planning new further investments, is pursuing feasibility studies to realize new additional production facility investments for increasing capacity as soon as possible.

15 25 O A B Orta Anadolu hracatç Birlikleri Seramik sektörü iflbirli i projeleri Haziran tarihleri aras nda Bolu/Abant ta gerçeklefltirilen Seramik Sektörü Arama Konferans sonucu ortaya ç kan flbirli i Projeleri Çal flma Gruplar n n liderleri, 3 Ekim de stanbul da O.A..B. Genel Sekreterli i nin organizasyonuyla bir araya geldi. TOBB Seramik ve Refrakter Sektör Kurulu Baflkan Süleyman Caner in baflkanl k etti i toplant ya kamu kurulufllar ndan, özel sektörden ve üniversitelerden bir çok temsilci kat ld. Oluflturulan çal flma gruplar n n on ikisinin bugüne kadar konular yla ilgili olarak yap lan çal flmalar n n genel bir de erlendirmesini yapt klar toplant da TCDD temsilcileri liman ve demiryollar ile Euro Palet konusunda da aç klamalarda bulundular. Toplant ya Türk-Rus fladamlar Konseyi Baflkan Turgut Gür de kat larak Rusya pazar ile ilgili olarak genifl kapsaml bir sunum yapt. 4 Ekim tarihinde ise Seramik Makine ve Yan Sanayii Gelifltirme Projesi kapsam nda seramik sektöründe kullan lan makinelerin al c s firmalar ile yerli makine üreticilerinin buluflturularak gerek seramik sektöründe kullan lan yüksek teknolojinin ülkemizde üretilmesi ve gerekse yurt d fl na ç kacak dövizin yurt içinde kalmas amac yla, seramik sektöründeki makine talebinin belirlenmesine yönelik bir toplant gerçeklefltirildi. Ceramic industry cooperation projects The heads of the Cooperation Project Work Groups materializing as a result of the ceramic industry search conference held in Bolu, Abant, June 18-19, came together in Istanbul on October 3 under an organization by Central Anatolia Exporters Union General Secretariat. A large number of representatives from public agencies, the private sector and universities attended the meeting chaired by Süleyman Caner, Union of Chambers and Exchanges of Turkey/Ceramic and Refractory Industry Board Chairman. At the meeting where twelve of the created work groups did an overall evaluation of the work performed so far in their fields, Turkish Railways representatives commented on ports and railways and Euro Palet. Turgut Gür, Turkish-Russian Businessmen Council Chairman attended the meeting with a comprehensive presentation on the Russian market. On October 4, a meeting was held for determining the machine demand in the ceramic industry for producing the high technology employed in the ceramic industry in our country, keeping the foreign currency to leave the country within the country by bringing together the purchasers of machinery used in the ceramic industry and the local machine manufacturers as part of Ceramic Machinery and Side Industry Development Project.

16 26 12 Eylül de Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Mehmet Ali fiahin, Milli E itim Bakan Hüseyin Çelik, Enerji Bakan Hilmi Güler, Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m ve Maliye Bakan Kemal Unak tan n birlikte gerçeklefltirdi i ö retim y l n n bafllat lmas ve Nafi Güral Fen Lisesi nin aç l fl n n yap ld törene, bas n, ifl ve siyaset dünyas n n önemli isimleri kat ld. E itim ve ö retim hayat na yeni binas nda devam edecek olan Nafi Güral Fen Lisesi, artan ve çeflitlenen imkanlar yla baflar lar na baflar katmay hedeflemektedir m 2 kapal alan üzerine kurulan Nafi Güral Fen Lisesi nde, 20 derslik, 3 laboratuar, 50 kiflilik brifing salonu, bilgisayar salonu, 250 kiflilik konferans salonu, 72 kiflilik k z ö renci yurdu, 216 kiflilik erkek ö renci yurdu bulunmaktad r. Nafi Güral Science High School opens in Kütahya The ceremony held on September 12 for starting the academic year and opening of Nafi Güral Science High School attended by Prime Minister Recep Tayyip Erdo an, Minister of State and Deputy Prime Minister Mehmet Ali fiahin, Minister of National Education Hüseyin Çelik, Minister of Energy Hilmi Güler and Minister of Transportation Binali Y ld r m and Minister of Finance Kemal Unak tan was also attended by significant names of the media and the business and political world. Nafi Güral Science High School, which will be run in its new building targets adding new ones to its success with its enhanced and diversified facilities. There are 20 classrooms, 3 laboratories, 50-person briefing hall, computer hall, 250-person conference hall, 72-person girls dormitories and 216-person boys dormitories in Nafi Güral Science High School installed on an indoor space of 8,200 m 2. Nafi Güral Fen Lisesi Kütahya da aç ld

17 28 ASS S Ege den y l n son serileri The last lines of the year from Ege Ege Seramik y l n son aylar n yepyeni s rl granit serileri ile karfl l yor. Safari, Assisi ve Cashmere serilerinde kullan lan dingin renk formlar mekanlar n za seçkin bir hava veriyor. Safari Serisi 33x33 ve 45x45 boyutlar nda üretilen Safari Serisi; bej, ceviz, cotto, alt n, yeflil ve mavi renklerinde çal fl lm fl ve egzotik hayvan derileri, kurumufl toprak ve eski tafl dokular ndan esinlenilmifl. Cashmere Serisi Cashmere, do al kayrak tafl malzemesinden esinlenerek tasarlanm fl bir seri. Düz zeminlere derinlik hissi kazand ran Cashmere; 45x45, 33x33 ve 16.5x16.5 boyutlar nda tasarlan rken antrasit, fildifli, ceviz ve cotta renk seçenekleri bulunmakta. Assisi Serisi Assisi, duvarda 25x33, yerde 45x45, 33x33 ve 16.5x16.5 s rl granit serileri taupe,bej, beyaz ve ceviz renkleriyle evinizdeki tüm mekanlarda kullan labiliyor. Ege Seramik meets the final months of the year with brand new glazed granite series. The serene color forms used in the Safari, Assisi and Cashmere lines bring and elegant atmosphere to your spaces. Safari Line Safari Line produced in sizes 33x33 and 45x45 are processed in colors beige, walnut, cotto, gold, green and blue under inspiration by exotic animal skins, dried earth and old stone textures. Cashmere Line Cashmere is a line designed inspired by natural kayrak stone. Cashmere, designed in sizes 45x45, 33x33 and 16.5x16.5, offers choices of color in anthracite, ivory, walnut and cotta, bringing the sense of depth to smooth floors. Assisi Line Assisi may be used in any space in your home in glazed granite lines of taupe, beige, white and walnut in sizes 25x33 on walls, and 45x45, 33x33 and 16.5x16.5 on floors. SAFAR CASHMERE

18 29 Toprak Seramik, Stand at Akdeniz Ceramics-Bathroom Exhibition Toprak Seramik, Akdeniz Seramik-Banyo Fuar nda Timder ve Atimder taraf ndan düzenlenen Akdeniz Seramik- Banyo-Ankastre Cihazlar ve Mutfak Fuar 29 Eylül-2 Ekim 2005 tarihleri aras nda Antalya Expo Center da yap ld. Türkiye nin oldu u kadar dünyan n da önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya da bu y l ilki gerçeklefltirilen fuarda özellikle otel pazar na yönelik yap malzemeleri ve slak mekan ürünleri tan t ld. Toprak Seramik de bu fuarda 2005 y l n n en yeni porselen karo, karo seramik, banyo tak m ve akrilik modellerini ziyaretçilerin be enisine sundu. Ayn zamanda fuar n etkinlik sponsoru da olan Toprak Seramik, Antalya Mimarlar Odas iflbirli i ile mimarlara verilen panelin ard ndan panel konuflmac lar Mimar Cengiz Bektafl ve Ayd n Boysan n da kat l m ile stand nda verdi i kokteyl ile ziyaretçilere keyifli dakikalar yaflatt. Fuar n aç l fl gününde Aysu Baceo lu nun Toprak Seramik stand ndaki ürün tan t m, seramik ustalar na ve tesisatç lara tulum da tmas da izleyicilerin ve bas n n ilgisini çeken etkinliklerdendi. Akdeniz Ceramics-Bathroom- Ancastre Equipments and Kitchen Exhibition, organized by Timder and Antimder, is held in Antalya Expo Center between 29 September and 2 October Building materials especially for the hotel market are introduced at the fair, which is held for the first time in Antalya, one of the most significant tourism destinations not only for Turkey but also for the world. Toprak Seramik presented its brand-new bathroom, acrylic, ceramics and porcelain tile lines. After the panel discussion held by the Antalya Chamber of Architects, Toprak Seramik, being the activity sponsor of the Exhibition, hosted a coctail party at its stand, where the panel speakers Arcitect Cengiz Bektafl and Ayd n Boysan made the visitors have a pleasurable time. Another entertaining activity that attracted the attention of visitors and the media in the opening day of the Exhibition, was Aysu Baceo lu s giving out overalls to ceramics craftsmen and installers at Toprak Seramik stand

19 30 New investment by BPB BPB den yeni yat r m ngiliz alç devi BPB, Türkiye deki yat r mlar na bir yenisini daha ekleyerek BPB Ankara Hasano lan fabrikas na yap lan Euroluk ek tesislerde Eylül 2005 itibar yla üretime geçti y l nda ngiltere'de kurulan dünyan n bir numaral alç üreticisi BPB günümüzde dünya çap na yay lm fl olan toplam 90 üretim tesisiyle, 50'den fazla ülkedeki alç yap malzemesi pazar na 1000 den fazla ürün ve sistem sunuyor y l nda Ankara daki Do an Alç Fabrikas n alarak BPB Gypsum Üretim ve Ticaret Ltd. fiti. ad yla Türkiye de hizmet vermeye bafllayan BPB, 1600 tonluk üretim kapasitesiyle Do an Fabrikas n, inflaat sektöründe Rigips Alç ve endüstriyel alç sektöründe Formula markalar n bünyesinde bar nd r yor. BPB nin endüstriyel alç lardan sorumlu birimi olan BPB Formula n n, vitrifiye, kiremit ve masa üstü porselen kal p alç lar, dekorasyon amaçl alç lar, metal döküm alç lar, difl alç lar, gübre ve g da katk s üretti i bafll ca ürünler. British plaster giant BPB launched its 500,000 Euro expansion facilities added to BPB Ankara Hasano lan plantin September 2005, adding yet another one to its investment projects in Turkey. Established in UK in 1925, the number one global plaster manufacturer BPB offers over 1000 products and systems to the plaster building material markets in more than 50 countries in 90 production facilities combined, spread all over the world. BPB, having started operating in Turkey under the name BPB Gypsum Üretim ve Ticaret Ltd. fiti. purchasing Do an Plaster Plant in Ankara in 2001, incorporates Do an Plant with a production capacity of 1600 tons, Rigips Plaster in the construction industry and the Formula brand in the industrial plaster sector. Vitreous ware, tile and desktop porcelain mold plasters, decorative plasters, metal casting and dentistry plasters and fertilizer and food additives are main products offered by BPB Formula, BPB s division in charge of industrial plasters.

20 32 Türk seramik sektörünün h zla büyüyen markalar ndan biri olan Kütahya Seramik, Ça dafl Yaflam konseptli yeni ma azalar na bir yenisini daha ekledi. Group Yap, 16 Eylül de Kozyata Carrefour karfl s nda hizmete aç ld. Görkemli aç l fl törenini Maltepe Belediye Baflkan Say n Fikri Köse, Kütahya Seramik Pazarlama ve Sat fl Müdürü Say n Edip Kefli gerçeklefltirdi. Aç l fla protokol, bas n ve ifl dünyas n n önemli isimlerinin yan s ra Kiptafl Genel Müdürü Say n smet Y ld r m ve Kütahya Porselen San. A. fi. Yönetim Kurulu Üyesi Say n Erkan Güral da kat ld. Düfllerinizi gerçe e dönüfltüren Kütahya Seramik ürün gam, seçkin mimari inceliklerle detayland r lm fl yeni showroomda bir kez daha hayat buldu. Kütahya Seramik ten yeni showroom Biella Granada New showroom from Kütahya Seramik Kütahya Seramik, one of the rapidly growing brands of Turkish ceramic sector, added a new one to its new stores with Contemporary Life concept. Group Yap was opened across Carrefour Kozyata on September 16. The opening ceremony was held by Mr. Fikri Köse, Maltepe Mayor, and Mr. Edip Kefli, Kütahya Seramik Marketing and Sales Director. In addition to dignitaries and important names of the media and the business world, Kiptafl General Manager Mr. Ismet Y ld r m and Kütahya Porselen San. A.fi. Board Member Mr. Erkan Güral attended the opening. The Kütahya Seramik product range, making your dreams come true, came to life once again in the new showroom detailed with distinguished architectural finesse.

21 34 A new breath in living spaces with Serel s Nora Line Serel Nora Serisi ile mekanlarda yeni bir soluk Serel in yenili i seven tüketicileri için tasarlad Nora serisi ile banyolarda pastel tonlar n ferahl yaflan yor. Yarat c l n, estetik ve konforlu ürünler oluflturmak için kullanan Serel, 2005 y l nda Nora serisi ile banyolarda yenili in rüzgar n estiriyor. Nora serisinin 25x40 ebatlar nda ve Rustik tarzda olan f st k yeflili, turkuaz mavisi ve bej rengi karolar mekanlara farkl bir soluk getiriyor. Seri, 7,5x25 ebatlar ndaki vetrosa (cam kabartmal ) Nora bordür ile kullan ld gibi, 7,5x25 ebatlar ndaki iki farkl tarzda ve birbirini kombine eden Dora bordür ile de uyumlu olarak minimalist tarzda banyolar sunuyor. SEREL in yepyeni serisi, 33x33 ebatlar nda yeflil, mavi, ve bej tonlar nda yer karolar ile tamamlan yor. The comfort of pastel shades are experienced in bathrooms with the Nora line designed by Serel for its consumers who like novelties. Serel, using its creativeness to make aesthetic and comfort providing products, blows the wind of innovation in the bathrooms with its Nora line in The pistachio green, turquoise blue and beige colored tiles of the Nora line, which come in 25*40 size and rustic style, bring a breath of fresh air to spaces. The line may either be used with vetrosa (glass reliefed) Nora border tiles of 7.5*25 or is used to offer bathrooms of minimalist style in harmony with the coordinated Dora border tiles of two different styles in size 7.5*25. Serel s brand new line is finished with green, blue and beige floor tiles of size 33*33.

22 Domotex Hannover 2006 ( January ) Domotex Hannover 2006 ( Ocak ) Dünyan n en kapsaml hal, yer ve zemin kaplamalar ihtisas fuar son h zla Ocak 2006 ya haz rlan yor. Dünyan n elliden fazla ülkesinden gelen kat l mc lar, Domotex Hannover 2006 y yeniliklerini ve ürünlerini tan tman n yan s ra, yeni anlaflmalar ve sat fl yapmalar n sa layan global bir forum olarak de erlendirecekler te görülen rekor düzeyindeki kat l m sonucunda, fuar n organizatörü olan Deutsche Messe AG 2006 y l için m 2 alanda toplam 1200 kat l mc firmay a rlamay hedefliyor. Almanya dan 910 firma, Belçika dan 98 firma fuara kat l rken Belçika y Türkiye ve Hollanda izliyor. Ziyaretçiler, toptan ve perakendeciler, hal üretici ve sat c lar, yer ve zemin kaplamas üreten ve satanlar ile mimari, iç mekan düzenlemesi, tasar m ve hizmetleri gibi iliflkili endüstrilerden gelen profesyonellerden olufluyor daki ziyaretçi say s n n yaklafl k olaca tahmin ediliyor. The most comprehensive carpet, floor and ground coverings specialization trade fair of the world is getting ready for January 2006 at maximum pace. Participants coming from more than fifty countries in the world in addition to introducing their novelties and products will take advantage of Domotex Hannover 2006 as a global forum, allowing them to make new deals and sales. After the record level participation in 2005, the trade fairs organizer Deutsche Messe AG aims at hosting 1,200 participant firms on an area of 88,000 m 2 in firms from Germany and 98 firms from Belgium will attend the fair with Turkey and Holland next in line. Wholesalers, retailers, carpet manufacturers and vendors, floor and ground covering manufacturers and vendors and professionals from related industries like architecture, interior, decoration, design and services comprise the visitors. It is expected that the number of visitors in 2006 will be approximately 45,000.

23 36 Ege Seramik opens new showrooms Ege Seramik yeni showroomlar n açt Ege Seramik widens its country wide authorized dealer network each passing day. The number of Ege Seramik sales points went up to 288 with the opening of 3 new authorized dealers in different cities in September. Is dem Ltd. fiti opened in Bilecik offers the whole product range of Ege Seramik- EgeMARK for sale. Bilecik Mayor Selim Ya c and Ege Pazarlama Board Member and General Manager Mehmet Taner carried out the opening of Is dem installed on an indoor area of 280 m 2. The opening of the second showroom of Bizal Ltd. fiti. in Mu la was held by a cocktail party attended by Adnan Polat, Esq. Ege Seramik Chairman of the Board, Mu la Ak Parti Member of Parliament Seyfi Terzibafl o lu, Esq. and many distinguished guests. The opening of 300 m 2 Ege Seramik showroom of Ege-Art San ve Tic. A.fi. was carried out by a cocktail party attended by Bak rköy Mayor Atefl Ünal Erzen, Esq., CHP Member of Parliament for Istanbul Mehmet Ali Özpolat, and Adnan Polat, Esq., Chairman of the Board of Ege Seramik. Ege Seramik yurt çap ndaki yetkili sat c a n her geçen gün geniflletiyor. Eylül ay içerisinde farkl flehirlerde gerçeklefltirilen 3 yeni Yetkili Sat c aç l fl ile Ege Seramik sat fl noktalar n n say s n 288 e ç kard. Bilecik de aç l fl gerçeklefltirilen Is dem Ltd. fiti, Ege Seramik- EgeMARK ürün portföyünün tümünü sat fla sunuyor. 280 m 2 kapal alan üzerinde kurulu Is dem in aç l fl n Bilecik Belediye Baflkan Selim Ya c ve Ege Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mehmet Taner yapt lar. Bizal Ltd. fiti.nin, Mu la daki 2. showroomunun aç l fl, Ege Seramik Yönetim Kurulu Baflkan Say n Adnan Polat, Mu la Ak Parti Milletvekili Say n Seyfi Terzibafl o lu ve kalabal k bir davetli toplulu unun kat l m yla düzenlenen kokteyl ile gerçeklefltirildi.. Ege-Art San ve Tic. A.fi. ye ait 300 m 2 lik Ege Seramik showroomunun aç l fl Bak rköy Belediye Baflkan Say n Atefl Ünal Erzen, CHP stanbul Milletvekili Say n Mehmet Ali Özpolat ve Ege Seramik Yönetim Kurulu Baflkan Say n Adnan Polat n kat ld klar bir kokteyl ile gerçeklefltirildi.

Seramik sektörü Unicera 2007 ye haz rlan yor

Seramik sektörü Unicera 2007 ye haz rlan yor 02Bhaberler.qxd 3/25/07 8:11 PM Page 8 Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 Haberler / News Seramik sektörü Unicera 2007 ye haz rlan yor Ceramic sector gets ready for Unicera 2007 Seramik sektörü 4-8 Nisan

Detaylı

Unicera 18. Uluslararas Seramik ve Banyo Fuar

Unicera 18. Uluslararas Seramik ve Banyo Fuar Mart-Nisan / March-April 2006/ No.14 Haberler / News Unicera 18. Uluslararas Seramik ve Banyo Fuar Unicera 18th International Ceramic and Bathroom Trade Fair 1988 y l ndan bu yana her y l Nisan ay nda,

Detaylı

Seramik sektörünün gövde gösterisi; UNICERA 19. Uluslararas Seramik ve Banyo Fuar

Seramik sektörünün gövde gösterisi; UNICERA 19. Uluslararas Seramik ve Banyo Fuar 05Fuarlar.doc 5/18/07 5:04 PM Page 52 Fuarlar / Fairs May s-haziran / May-June 2007/ No.21 Seramik sektörünün gövde gösterisi; UNICERA 19. Uluslararas Seramik ve Banyo Fuar Demonstration of strength by

Detaylı

Seramik Sektörü markalaflmaya h z verdi Ceramic Industry speeds up brandization

Seramik Sektörü markalaflmaya h z verdi Ceramic Industry speeds up brandization Eylül-Ekim / September-October 2007/ No.22 Haberler / News Seramik Sektörü markalaflmaya h z verdi Ceramic Industry speeds up brandization 8 Sektör, marka günü için biraradayd Türk seramiklerinin markalaflmas

Detaylı

Ideal Standart ve Jado nun Türkiye distribütörü Ece Banyo

Ideal Standart ve Jado nun Türkiye distribütörü Ece Banyo HABERLER / NEWS Ideal Standart ve Jado nun Türkiye distribütörü Ece Banyo Ece Banyo, distributor for Turkey, of Ideal Standart and Jado Vitrifiye sektörünün en h zl büyüyen firmas Ece Yenilikçi tasar mlar

Detaylı

UNICERA 2009 SÖYLEfi / INTERVIEW. Kale Group, participating in the 21st UNICERA Uluslararas ras Seramik Banyo ve Mutfak

UNICERA 2009 SÖYLEfi / INTERVIEW. Kale Group, participating in the 21st UNICERA Uluslararas ras Seramik Banyo ve Mutfak UNICERA 2009 SÖYLEfi / INTERVIEW Kale, tüm yenilikleriyle UNICERA da Kale at UNICERA with all its innovation Yeninin heyecan temas ile 21.UNICERA Kale Group, participating in the 21st UNICERA Uluslararas

Detaylı

Suyun iyilefltiren etkisi Catalina küvetle yaflan yor. 12 Ocak-Mart 2009 January-March No: 27

Suyun iyilefltiren etkisi Catalina küvetle yaflan yor. 12 Ocak-Mart 2009 January-March No: 27 ÜRÜNLER / PRODUCTS Suyun iyilefltiren etkisi Catalina küvetle yaflan yor Yaflam alanlar nda zihinsel ve bedensel bir yolculuk yapmak isteyenler için tasarlanan RocaKale nin 193x193 cm boyutundaki 4 kiflilik

Detaylı

Avrupa nın 3. büyük fuarı UNICERA, gövde gösterisine hazırlanıyor...

Avrupa nın 3. büyük fuarı UNICERA, gövde gösterisine hazırlanıyor... Haberler / News Ocak-Mart / January-March 2008/No.24 Avrupa nın 3. büyük fuarı UNICERA, gövde gösterisine hazırlanıyor... Europe s 3rd largest trade fair, UNICERA, ready to make a statement 9 13 Nisan

Detaylı

Reklamlarla Kale. Kale with adverts. Haberler / News

Reklamlarla Kale. Kale with adverts. Haberler / News 8 Seramik sektöründe y llar sonra yap lan ilk televizyon reklam sektörün iki dev markas Çanakkale Seramik&Kalebodur dan geldi. Kaleseramik yenilikçi, estetik ve modern yap s n imaj reklam filmi için haz

Detaylı

Hindistan da seramik workshop

Hindistan da seramik workshop ZLED KLER M Z / OUR IMPRESSIONS Hindistan da seramik workshop Tüm dünyada ünlenmifl çömlek ustas Sardar Gurcharan Singh ad na o lu ve di er sanatseverler taraf ndan kurulan Delhi Blue Pottery Trust Vakf

Detaylı

yi Yaflanan ve Yaflatan Mekanlar UNICERA da sergilendi

yi Yaflanan ve Yaflatan Mekanlar UNICERA da sergilendi May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Fuarlar / Fairs UNICERA 18. Uluslararas Seramik ve Banyo Fuar yi Yaflanan ve Yaflatan Mekanlar UNICERA da sergilendi UNICERA 18th International Ceramics and Bathroom

Detaylı

Toprak Seramik ve nflaat Malzemeleri Pazarlama ve Ticaret

Toprak Seramik ve nflaat Malzemeleri Pazarlama ve Ticaret 32 Quality Policy The story of Toprak Seramik started with the opening of the factory, Toprak Seniteri ve zolatör Sanayi A.fi., in Bozüyük in 1980. With the additional investments, the factory started

Detaylı

UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ ÖDÜLLÜ ÇİNİ SANATÇISI: Mehmet Gürsoy UNESCO LIVING HUMAN TREASURE AWARD WINNER ÇiNi ARTIST Mehmet GürSOY

UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ ÖDÜLLÜ ÇİNİ SANATÇISI: Mehmet Gürsoy UNESCO LIVING HUMAN TREASURE AWARD WINNER ÇiNi ARTIST Mehmet GürSOY Bilim, Teknik ve Endüstri Dergisi. Scientific, Technical and Industrial Journal Kasım - Şubat 2013 November - February 2014 Sector / Sektör : 44 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik

Detaylı

Anadolu Ateşi Cersaie Fuarı nda büyüledi

Anadolu Ateşi Cersaie Fuarı nda büyüledi Kasım-Aralık / November-December 2007/No.23 Haberler / News Anadolu Ateşi Cersaie Fuarı nda büyüledi Fire of Anatolia Charms at the Cersaie Trade Fair Türk seramiklerinin dünyada markalaşma faaliyetlerini

Detaylı

Artema dan estetik ve tasarruflu çözümler

Artema dan estetik ve tasarruflu çözümler Minimax Artema dan estetik ve tasarruflu çözümler Küresel s nma ve enerji, banyo ve mutfaklarda kullan lan ürünlerin ifllevlerini de de ifltirdi. Su tasarruflu ürünlerin ön plana ç kt sektörde Artema,

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

President & CEO, GE International

President & CEO, GE International T ü r k i y e n i n g e l e c e i n d e k i yat r mlar n enerji ve altyap gereksinimleri b e l i r l e y e c e k. Energy and infrastructure requirements will drive Turkey s investments in the future. Baflkan

Detaylı

SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS

SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS içindekiler 28 38 84 95 06 08 12 14 38 42 SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS TÜRKİYE SERAMİK FEDERASYONU

Detaylı

Yurtbay olarak kaliteden ödün vermeden yurtiçinde en be enilen ilk üç firma aras nda olmay arzuluyoruz

Yurtbay olarak kaliteden ödün vermeden yurtiçinde en be enilen ilk üç firma aras nda olmay arzuluyoruz 03Sektorelbakis.qxd 1/16/07 12:20 PM Page 50 Ocak-fiubat / January-February 2007/ No.19 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Yurtbay Seramik Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Mustafa Girgin: Yurtbay olarak

Detaylı

Zeynep Bodur Okyay Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı seçildi

Zeynep Bodur Okyay Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı seçildi Temmuz-Eylül / July-September 2008/No.26 Haberler / News Zeynep Bodur Okyay Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı seçildi Zeynep Bodur Okyay Elected as President of Turkish Ceramics Federation The ordinary

Detaylı

İznik Eğitim ve Öğretim Vakfı nın Çalışmaları Iznik Training and Education Foundation Activities

İznik Eğitim ve Öğretim Vakfı nın Çalışmaları Iznik Training and Education Foundation Activities Bilim, Teknik ve Endüstri Dergisi. Scientific, Technical and Industrial Journal Kasım 2012-Şubat 2013 November 2012-Febuary 2012 Sektörel : 41 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik

Detaylı

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE İŞTE İSTANBUL UN EN BAŞARILI

Detaylı

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I)

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I) YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008 Mehmet DOMAÇ: Tersanelere Giren Herkes E itilmeli Mehmet DOMAÇ: Every One Entering into the Shipyards Must Be Trained Yaflar Duran Aytafl: Gemi

Detaylı

GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s

GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s 10 GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s Türkiye, 2008

Detaylı

Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality

Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality 1976 senesinde bir flah s flirketi olarak açt zücaciye ma azas ile ticaret hayat na bafllayan Süleyman

Detaylı

A Tradition from the Ottomans to the Present: Yıldız Çini and Porcelain Factory

A Tradition from the Ottomans to the Present: Yıldız Çini and Porcelain Factory Bilim, Teknik ve Endüstri Dergisi. Scientific, Technical and Industrial Journal Temmuz-Ekim 2012 July-October 2012 Sektörel : 40 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik Federasyonu

Detaylı

Ağa Han Mimarlık Ödülü 2013 Kısa Liste Projeleri Aga Khan Award for Architecture 2013 Shorlisted Projects

Ağa Han Mimarlık Ödülü 2013 Kısa Liste Projeleri Aga Khan Award for Architecture 2013 Shorlisted Projects Mimarlık, Sanat ve Tasarım Dergisi. Architecture, Art and Design Magazine KG Mimarlık ın Yeni Projeleri KG Architecture s Recent Projects ADP den Hogeland Koleji Hogeland College from ADP Ağa Han Mimarlık

Detaylı

DO ve Denizbank fl Birli i

DO ve Denizbank fl Birli i DO ve Denizbank fl Birli i Cooperation Between IDO and Denizbank DO ile Denizbank n ifl birli i ile gerçeklefltirilen Sea&Miles Kredi Kart projesi, 10 Mart 2006 tarihinde stanbul Esma Sultan Yal s nda

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı