Yay n No : 2823 Hukuk Dizisi : 1386 ISBN Bask Ağustos 2013 STANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yay n No : 2823 Hukuk Dizisi : 1386 ISBN 978-605 - 377-848 - 6. 7. Bask Ağustos 2013 STANBUL"

Transkript

1 6 7 TÜRK TİCARET KANUNU Kavramlar Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 3095 S. Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun Çek Kanunu Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Ticarette Tağşişin Men i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Ticare İşletme Rehni Kanunu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim Ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

2 Yay n No : 2823 Hukuk Dizisi : 1386 ISBN Bask Ağustos 2013 STANBUL Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n hakla r BE TA Ba s m Ya y m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet ha lin de, fo to ko pi, fak si mi le ve ya bafl ka her hangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Editör : Av. Celal ÜLGEN Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask - Cilt : Pasifik Ofset Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3 Baha İş Merkezi A Blok Avcılar / İSTANBUL Tel: (0212) (Sertifika No ) Kapak Tasar m : Gülgonca Çarpık Beta Basım Yayım Dağıtım A.fi. (Sertifika No ) Narl bahçe Sokak Damga Binas No: 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 Ç NDEK LER TÜRK TİCARET KANUNU Bafllang ç...1 A) Kanunun uygulama alanı...1 I - Ticari hükümler...1 II - Ticari örf ve âdet...2 III - Ticari işler...2 IV - Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri Genel olarak Ticari davalar ve çekişmesiz yargı işlerinin görüleceği mahkemeler...3 B) Çeşitli hükümler...4 I - Zamanaşımı...4 II - Teselsül karinesi...4 III - Ticari işlerde faiz Oran serbestisi ve bileşik faizin şartları Uygulanacak hükümler Faizin başlangıcı...5 BİRİNCİ KİTAP Ticari İşletme... 5 BİRİNCİ KISIM Tacir...5 A) Ticari işletme Bütünlük ilkesi...5 B) Tacir...6

4 IV I - Gerçek kişiler Genel olarak Küçük ve kısıtlılar Ticaret yapmaktan menedilenler Esnaf...7 II - Tüzel kişiler...7 III - Donatma iştiraki...7 C) Tacir olmanın hükümleri...7 I - Genel olarak...7 II - Özel olarak Ticari iş karinesi Ücret isteme hakkı Fatura ve teyit mektubu Ücret ve sözleşme cezasının indirilmesi Ticari satış ve mal değişimi...9 İKİNCİ KISIM Ticaret Sicili...10 A) Kuruluş...10 I - Genel olarak...10 II - Yönetim...11 III - Yönetmelik...12 B) Tescil...12 I - Şartları İstem İlgililer İstemin şekli Süre Değişiklikler...13 II - Sicil müdürünün görevleri İnceleme görevi ve geçici tescil Tescile davet ve ceza İtiraz...15

5 III - Açıklık...15 IV - Sonuçları Tescil ve ilanın üçüncü kişilere etkisi Görünüşe güven Sorumluluk...16 ÜÇÜNCÜ KISIM Ticaret Unvanı ve İşletme Adı A) Ticaret unvanı...17 I - Kullanma zorunluluğu Genel olarak Tescil...17 II - Ticaret unvanının şekli Gerçek kişiler Tüzel kişiler...18 a) Kollektif ve komandit şirketler...18 b) Anonim, limited ve kooperatif şirketler...18 c) Tacir sayılan diğer tüzel kişiler ve donatma iştiraki...19 d) Ortak hükümler Ekler Ticaret unvanının devamı Şubeler Ticaret unvanının devri...20 III - Ticaret unvanının korunması İlke Bildirim ve ceza Unvanına tecavüz edilen kimsenin hakları...21 B) İşletme adı...21 DÖRDÜNCÜ KISIM Haksız Rekabet V

6 VI A) Genel olarak I - Amaç ve ilke...22 II - Dürüstlük kuralına aykırı davranışlar, ticari uygulamalar...22 B) Hukuki sorumluluk...25 I - Çeşitli davalar...25 II - Çalıştıranın sorumluluğu...26 III - Basın, yayın, iletişim ve bilişim kuruluşlarının sorumluluğu...26 IV - Kararın ilanı...28 V - Zamanaşımı...28 VI - İhtiyati tedbirler...28 C) Ceza sorumluluğu...29 I - Cezayı gerektiren fiiller...29 II - Tüzel kişilerin cezai sorumluluğu...29 BEŞİNCİ KISIM Ticari Defterler A) Defter tutma ve envanter...30 I - Defter tutma yükümlülüğü...30 II - Defterlerin tutulması...31 III - Envanter...32 IV - Envanteri kolaylaştırıcı yöntemler...33 B) Açılış bilançosu, yılsonu finansal tabloları...33 I - Genel hükümler Düzenleme yükümü Düzenlemeye ilişkin ilkeler Dil ve para birimi İmza...34 II - Kalemlere ilişkin ilkeler Tamlık ve mahsup yasağı Bilançonun içeriği Aktifleştirme yasağı...35

7 VII 4. Karşılıklar Dönem ayırıcı hesaplar Sorumluluk ilişkileri...36 III - Değerleme ilkeleri Genel değerleme ilkeleri Varlıklar ile borçların değerleme ölçüleri İktisap ve üretim değerleri Değerlemeyi basitleştirici yöntemler...37 C) Saklama ve ibraz...37 I - Belgelerin saklanması, saklama süresi...37 II - Hukuki uyuşmazlıklarda ibraz...39 III - Uyuşmazlıklarda suret alınması...39 IV - Defterlerin tümüyle incelenmesi...39 V - Görüntü ve veri taşıyıcılara aktarılmış belgelerin ibrazı...39 VI - Ticarete yeni başlayanlar için uygulama...40 VII - Kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları kurumunun yetkisi...40 ALTINCI KISIM Cari Hesap...41 A) Tanım ve şekil...41 B) Hükümleri...41 I - Genel olarak...41 II - Özel durumlar Ticari senetler Ücret ve giderler Hesap dışında kalan alacaklar...42 III - Bakiye Belirlenmesi Faiz Bileşik faiz ve sözleşme ile belirlenebilecek hükümler...43

8 VIII IV - Bütünlük ilkesi...43 C) Cari hesabın sona ermesi...43 I - Genel olarak...43 II - Ölüm ve kısıtlılık hâlleri...43 D) Bakiyenin haczi...44 E) Zamanaşımı...44 YEDİNCİ KISIM Acentelik A) Genel olarak...44 I - Tanımı...44 II - Uygulama alanı...45 III - İnhisar...45 B) Acentenin yetkileri...45 I - Genel olarak...45 II - Özel ve yazılı yetki gerektiren hâller...46 III - Sözleşme yapma yetkisi...46 IV - Yetkisizlik...46 C) Acentenin borçları...46 I - Genel olarak...46 II - Haber verme yükümlülüğü...47 III - Önlemler...47 IV - Ödeme borcu...47 D) Acentenin hakları...48 I - Ücret Ücrete hak kazandıran işlemler Ücrete hak kazanma zamanı Ücretin miktarı Ücretin ödeme zamanı...49 II - Olağanüstü giderlerin karşılanması...50 III - Faiz isteme hakkı...50 IV - Hapis hakkı...50

9 IX E) Müvekkilin borçları...50 F) Acentelik sözleşmesinin sona ermesi...51 I - Sebepleri...51 II - Denkleştirme istemi...51 III - Rekabet yasağı anlaşması...52 İKİNCİ KİTAP Ticaret Şirketleri...53 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler...53 A) Türleri...53 B) Tüzel kişilik ve ehliyet...53 C) Uygulanacak kanun hükümleri...54 D) Sermaye koyma borcu...54 I - Konusu...54 II - Hükmü Genel olarak Temerrüt faizi Sorumlu olma Karineler Faiz ve ücret alma hakkı...57 E) Ortakların kişisel alacaklıları...57 F) Birleşme, bölünme ve tür değiştirme...57 I - Uygulama alanı ve kavramlar Uygulama alanı Kavramlar...58 II - Birleşme Genel hükümler...58 a) İlke...58 b) Geçerli birleşmeler...59 c) Tasfiye hâlindeki bir şirketin birleşmeye katılması...59

10 X d) Sermayenin kaybı veya borca batıklık hâlinde birleşmeye katılma Ortaklık payları ve hakları...60 a) Ortaklık payının ve haklarının korunması...60 b) Ayrılma akçesi Sermaye artırımı, yeni kuruluş ve ara bilanço...61 a) Sermaye artırımı...61 b) Yeni kuruluş...61 c) Ara bilanço Birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu...62 a) Birleşme sözleşmesi...62 aa) Birleşme sözleşmesinin yapılması...62 bb) Birleşme sözleşmesinin içeriği...62 b) Birleşme raporu...63 c) Birleşme sözleşmesinin ve birleşme raporunun denetlenmesi İnceleme hakkı ve malvarlığında değişiklikler...64 a) İnceleme hakkı...64 b) Malvarlığındaki değişikliklerle ilgili bilgiler...65 c) Birleşme kararı Kesinleşmeye ilişkin hükümler...67 a) Ticaret siciline tescil...67 b) Hukuki sonuçlar...67 c) İlan Sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi...68 a) Uygulama alanı...68 b) Kolaylıklar Alacaklıların ve çalışanların korunması...69 a) Alacakların teminat altına alınması...69

11 XI b) Ortakların kişisel sorumlulukları ve iş ilişkilerinin geçmesi...69 III - Bölünme Genel hükümler...70 a) İlke...70 b) Geçerli bölünmeler...70 c) Şirket paylarının ve haklarının korunması Bölünmenin uygulanmasına ilişkin hükümler...71 a) Sermayenin azaltılması...71 b) Sermaye artırımı...71 c) Yeni kuruluş...71 d) Ara bilanço Bölünme belgelerini inceleme hakkı...72 a) Bölünme sözleşmesi ve bölünme planı...72 aa) Genel olarak...72 bb) Bölünme sözleşmesinin ve bölünme planının içeriği...72 b) Bölünmenin dışında kalan malvarlığı...73 c) Bölünme raporu...74 aa) İçerik...74 bb) Bölünme sözleşmesinin veya bölünme planının ve bölünme raporunun denetlenmesi...75 d) İnceleme hakkı...75 e) Malvarlığındaki değişikliklerle ilgili bilgiler Bölünme kararı Korunmaya ilişkin hükümler...76 a) Alacaklıların korunması...76 aa) Çağrı...76 bb) Alacakların teminat altına alınması...76

12 XII b) Sorumluluk...77 aa) Bölünmeye katılan şirketlerin ikinci derecede sorumluluğu...77 bb) Ortakların kişisel sorumluluğu İş ilişkilerinin geçmesi Ticaret siciline tescil ve geçerlilik...78 IV - Tür değiştirme Genel hükümler...79 a) İlke...79 b) Geçerli tür değiştirmeler...79 c) Kollektif ve komandit şirketlerin tür değiştirmelerine ilişkin özel düzenleme Şirket payının ve haklarının korunması Kuruluş ve ara bilanço Tür değiştirme planı Tür değiştirme raporu Tür değiştirme planının ve tür değiştirme raporunun denetlenmesi İnceleme hakkı Tür değiştirme kararı ve tescil Alacaklıların ve çalışanların korunması...83 V - Ortak hükümler Ortaklık paylarının ve ortaklık haklarının incelenmesi Birleşmenin, bölünmenin ve tür değiştirmenin iptali ve eksikliklerin sonuçları Sorumluluk...84 VI - Ticari işletme ile ilgili birleşme ve tür değiştirme...85 G) Şirketler topluluğu...85 I -Hâkim ve bağlı şirket...85 II - Pay ve oy oranlarının hesaplanması...87

13 XIII III - Karşılıklı iştirak...87 IV - Bildirim, tescil ve ilan yükümlülükleri...87 V - Bağlı ve hâkim şirketlerin raporları...88 VI - Bağlı şirketler hakkında bilgi alma...89 VII - Hakların donması...90 VIII - Sorumluluk Hâkimiyetin hukuka aykırı kullanılması Tam hâkimiyet hâlinde...92 a) Talimat...92 b) İstisna...92 c) Bağlı şirketin organlarının şirkete ve pay sahiplerine karşı sorumsuzluğu...92 d) Şirket alacaklılarının dava hakkı...93 IX - Çeşitli hükümler Özel denetim Satın alma hakkı Güvenden doğan sorumluluk...93 H) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının düzenleme ve denetleme yetkisi...94 İKİNCİ KISIM Kollektif Şirket...94 BİRİNCİ BÖLÜM Şirketin Niteliği ve Kuruluşu...94 A) Tanım...94 B) Sözleşme...95 I - Şekil...95 II - Zorunlu kayıtlar...95 III - Noksanlıklar...95 C) Tescil...96 I - Yükümlülük...96

14 XIV II - Yükümlülüğün yerine getirilmemesi...96 İKİNCİ BÖLÜM Ortaklar Arasındaki İlişkiler...96 A) Sözleşme serbestisi...96 B) Şirketin yönetimi...96 I - Yönetimin kime ait olduğu Genel olarak Görevden alma...97 a) Şirket sözleşmesiyle atama...97 b) Ortaklar kararıyla atama Yönetim işlerinde yalnız başına veya birlikte hareket Diğer ortakların itirazı...97 II - Yönetimin kapsamı...98 III - Faiz verme borcu...98 C) Denetim...98 D) Oy hakkı ve kararlar...98 E) Kâr payı hakkı ve zarara katılma...99 I - Finansal tablolarının çıkarılması...99 II - Ortağın istemleri...99 III- Zarar payı F) Rekabet yasağı I - Kural II - Aykırı hareket ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri A) Tüzel kişiliğin kazanılması B) Temsil I - Kapsam II - Hükümleri...101

15 XV III - Temsil yetkisinin kaldırılması C) Şirket alacaklılarının durumu I - Ortakların kişisel sorumluluğu II- Sorumluluğun derecesi III - Mahkeme kararı IV- İflas Şirketin iflası Şirketin ve ortakların iflası Ortakların hakları V - Takas DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Şirketin Sona Ermesi ve Ortağın Ayrılması A) Sona erme I - Sebepleri Genel olarak İstisnalar Haklı sebepler Özel durumlar a) Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi b) Karine Kişisel alacaklıların durumu a) Şirket süresinin uzatılması hâlinde itiraz hakkı b) Haciz ve şirketin feshini isteme hakkı II - Hükümleri Tescil ve ilan Ortakların yönetim haklarının sona ermesi Geçici yönetim B) Ortakların şirketten ayrılması I - Özel durumlar...107

16 XVI 1. Ortağın ölümü Ortağın iflası Haklı sebepler Fesih ihbarı İki kişilik şirkette a) Haklı sebeplerin varlığında b) Diğer sebeplerin varlığında II - Hükümler Tescil Ayrılan ortağın payı a) Hesaplama şekli b) Ödeme şekli c) Ödeme zamanı d) Tamamlanmamış işler e) Zamanaşımı f) Özel durumlar g) Zamanaşımının kesilmesi BEŞİNCİ BÖLÜM Tasfiye A) Genel hükümler I - Sözleşme serbestisi Kural Ortakların kararlarına uyma zorunluluğu II - Tüzel kişiliğin devamı III - İflas IV - Şirket alacaklılarının rüçhan hakkı B) Tasfiye memurları I - Genel olarak II- Seçim ve atama III - Görevden alma Tasfiye memuru olan ortaklar a) Sona ermeden önce atanma...113

17 XVII b) Sona ermeden sonra atama Ortak olmayan tasfiye memurları Mahkemece atanan tasfiye memurları IV - İşlem biçimine ilişkin hükümler Birlikte hareket Devir yasağı ve vekil etme Temsil Yalnız başına hareket Yetkilerin genişletilmesi veya daraltılması V - Tescil ve ilan VI- Ücret VII - Sorumluluk C) Tasfiye işleri I - Koruma önlemleri II - Defter tutma yükümlülüğü Başlangıç envanteri ve bilançosu Defterler Son bilanço Saklama zorunluluğu III - Tasfiyenin amacı IV - Yeni işler Kural İstisna V - Varlıkların paraya çevrilmesi Ayrı ayrı satış Toptan satış Paranın yatırılması VI - Borçların ödenmesi VII - Ortakların ek ödemeleri VIII - Tasfiyeden arta kalanın dağıtılması Geçici ödemeler Son dağıtma...118

18 XVIII IX - Ortakların denetleme hakkı Bilgi isteme hakkı Defterleri inceleme hakkı X - Tasfiyenin sonu ÜÇÜNCÜ KISIM Komandit Şirket BİRİNCİ BÖLÜM Şirketin Niteliği ve Kuruluşu A) Tanımı B) Uygulanacak hükümler C) Sözleşme I - Yorum II- Komanditerlerin sermaye koyma borcu İKİNCİ BÖLÜM Ortaklar Arasındaki İlişkiler A) Sözleşme serbestisi B) Komanditerlerin hukuki durumu I - Yönetim II - Denetleme III - Rekabet yasağı IV - Kâr ve zarar Genel olarak Geri verilmesi zorunlu olmayan faizler ve kâr payları a) Usulüne göre tahakkuk ettirilmiş olanlar b) Usulsüz tahakkuk ettirilmiş olanlar V - Ortaklığın geçişi Devir hâlinde Ölüm hâlinde...122

19 XIX ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri A) Uygulanacak hükümler B) Şirketin temsili C) Komanditer ortağın sorumluluğu I - Genel olarak II - İstisnalar Adı şirketin unvanında bulunan komanditer Şirket adına işlemde bulunan komanditer III - Alacaklıların durumu Takip imkânı Sermayenin azaltılması İflas a) Şirketin iflası b) Komanditelerin sorumluluğu c) Komanditerin iflası Takas DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi A) Uygulanacak hükümler DÖRDÜNCÜ KISIM Anonim Şirket BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler A) Genel Hükümler I - Tanım II - Özel kanunlara bağlı anonim şirketler...126

20 XX III - Amaç ve konu IV - En az sermaye tutarı V - Devletin gözetimi İzin Kamu tüzel kişilerinin yönetim kurulunda temsili B) Kuruluş I - Kurucu işlem II - Kuruluş belgeleri III - Kurucular Tanım Asgari sayı IV - Esas sözleşme İçerik Emredici hükümler V - Taahhüdün onaylanması VI - Ayni sermaye Ayni sermaye konulabilecek malvarlığı unsurları Değer biçme VII - Pay bedellerinin ödenmesi Nakdî sermaye Ödeme yeri Halka arzedilecek paylar VIII - Primli paylar IX - Kurucu menfaatleri X - Kurucular beyanı XI - Halka arz taahhüdü XII - İşlem denetçisi raporu XIII - Kuruluştan önce pay taahhüdünün devri XIV - Fesih davası XV - Şirketin tescili ve ilanı...135

21 XXI XVI - Tüzel kişiliğin kazanılması C) Kanuna karşı hile D) Temel ilkeler I - Eşit işlem ilkesi II - Pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağı İKİNCİ BÖLÜM Yönetim Kurulu A) Genel olarak I - Atama ve seçim Üyelerin sayısı ve nitelikleri Belirli grupların yönetim kurulunda temsil edilmesi Sigorta Görev süresi II - Üyeliğin boşalması III - Görevden alma B) Yönetim ve temsil I - Genel olarak Esas Görev dağılımı Yönetimin devri Ticari mümessil ve vekiller Özen ve bağlılık yükümlülüğü II - Temsil yetkisi Genel olarak Kapsam ve sınırlar İmza şekli Tescil ve ilan III - Görevler ve yetkiler Genel olarak Devredilemez görev ve yetkiler...142

22 XXII 3. Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu a) Çağrı ve bildirim yükümü b) İflasın ertelenmesi Riskin erken saptanması ve yönetimi Şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi a) Genel olarak b) Kanuna karşı hile c) Yakın ve ciddi bir kaybın önlenmesi d) İstisnalar e) İvazsız iktisap f) Elden çıkarma g) Aykırı iktisap hâlinde elden çıkarma h) Sermayenin azaltılması ı) Saklı tutulan hükümler i) Kendi paylarını taahhüt yasağı j) Hakların kullanılması IV - Yönetim kurulu toplantıları Kararlar Batıl kararlar Bilgi alma ve inceleme hakkı Müzakereye katılma yasağı V- Yönetim kurulu üyelerinin mali hakları VI - Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı..150 VII - Rekabet yasağı ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Denetleme A) Genel olarak B) Konu ve kapsam C) Denetçi I - Seçim, görevden alma ve sözleşmenin feshi...154

23 XXIII II - Denetçi olabilecekler D) İbraz yükümü ve bilgi alma hakkı E) Denetim raporu F) Görüş yazıları G) Denetçilerin sır saklamadan doğan sorumluluğu H) Şirket ile denetçi arasındaki görüş ayrılıkları I) Topluluk ilişkileri için özel denetçi denetimi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Genel Kurul A) Genel olarak B) Görev ve yetkileri C) Toplantılar D) Çağrı I - Yetki Yetkili ve görevli organlar Azlık a) Genel olarak b) Mahkemenin izni II - Gündem III - Çağrının şekli Genel olarak Genel kurula katılmaya yetkili olan pay sahipleri Çağrısız genel kurul E) Toplantının yapılması I - Hazır bulunanlar listesi II - Toplantı ve karar nisabı III - Toplantı başkanlığı ve iç yönerge IV - Toplantının ertelenmesi V - Esas sözleşme değişikliklerinde toplantı ve karar nisapları...168

24 XXIV VI - Tutanak VII - Kararların etkisi VIII - Bilançonun onaylanmasına ilişkin karar F) Pay sahibinin kişisel hakları I - Genel kurula katılma İlke Şirkete karşı yetkili olma Pay sahibinin temsili a) Genel olarak b) Organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci c) Tevdi eden temsilcisi d) Bildirge e) Bildirim Birden çok hak sahibi II - Yetkisiz katılma III - Oy hakkı İlke Oy hakkının doğumu Oydan yoksunluk IV - Bilgi alma ve inceleme hakkı V - Özel denetim isteme hakkı Genel kurulun kabulü Genel kurulun reddi Atama Görev Rapor İşleme konulma ve açıklama Giderler G) Genel kurul kararlarının iptali I - İptal sebepleri II - İptal davası açabilecek kişiler...178

25 XXV H) Butlan I) Çeşitli hükümler I - İlan, teminat ve kanun yolu II - Kararın yürütülmesinin geri bırakılması III - Kararın etkisi IV - Kötüniyetle iptal ve butlan davası açanların sorumluluğu BEŞİNCİ BÖLÜM Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi BİRİNCİ AYIRIM Genel Olarak A) İlke B) Usul I - Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izni ve genel kurul kararı II - İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu III - Tescil İKİNCİ AYIRIM Özel Değişiklikler A) Sermayenin artırılması I - Ortak hükümler Genel olarak Yönetim kurulunun beyanı Denetleme raporu II - Sermaye taahhüdü yoluyla artırım Esas sermaye sisteminde Kayıtlı sermaye sisteminde Rüçhan hakkı III - İç kaynaklardan sermaye artırımı...186

26 XXVI IV - Şarta bağlı sermaye artırımı İlke Sınırlar Esas sözleşmedeki dayanak Pay sahiplerinin korunması Değiştirme veya alım hakkını haiz bulunan kişilerin korunması Sermaye artırımının gerçekleştirilmesi a) Hakların kullanılması, sermaye taahhüdü b) Uygunluğun doğrulanması c) Esas sözleşmenin uygun duruma getirilmesi d) Ticaret siciline tescil Esas sözleşmeden çıkarma B) Esas sermayenin azaltılması I - Karar II - Alacaklılara çağrı III - Kararların yerine getirilmesi ALTINCI BÖLÜM Pay ve Sermaye Koyma Borcu BİRİNCİ AYIRIM Pay A) Genel hükümler I - Asgari itibarî değer II - Payların bölünememesi B) İmtiyazlı paylar I - Tanım II - Oyda imtiyazlı paylar...193

27 XXVII İKİNCİ AYIRIM Pay Bedelini İfa Borcu ve İfa Etmemenin Sonuçları A) İlke B) Ödemeye çağrı C) Temerrüt I - Sonuçları II - Iskat usulü YEDİNCİ BÖLÜM Menkul Kıymetler BİRİNCİ AYIRIM Pay senetleri A) Ortak Hükümler I - Türler Şartlar Dönüştürme II - Pay senedi bastırılması III - Pay senetlerinin şekli IV - Yıpranmış pay senetleri B) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri C) Nama yazılı payların ve pay senetlerinin devrinde ilke D) Devrin sınırlandırılması I - Kanuni sınırlama II - Esas sözleşmeyle sınırlama İlkeler Borsaya kote edilmemiş nama yazılı paylar a) Red sebepleri b) Hükümleri...198

28 XXVIII 3. Borsaya kote edilmiş nama yazılı paylar a) Red sebepleri b) Bildirme yükümü c) Hakların geçişi d) Red süresi III - Pay defteri Kayıt Kaydın silinmesi Bedellerinin tamamı ödenmemiş nama yazılı paylar İKİNCİ AYIRIM İntifa Senetleri A) Çıkarılması B) Hükümleri ÜÇÜNCÜ AYIRIM Borçlanma Senetleriyle Alma ve Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetler A) Genel kurul kararıyla B) Yönetim kurulu kararıyla C) Sınır SEKİZİNCİ BÖLÜM Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payı A) Kâr ve tasfiye payı hakkı I - Genel olarak II - Hesaplama biçimi B) Kâr payı, hazırlık dönemi faizi ve kazanç payı I - Kâr payı II - Hazırlık dönemi faizi III - Kazanç payları C) Geri alma hakkı...204

29 XXIX I - Kötüniyet hâlinde II - Şirketin iflası hâlinde DOKUZUNCU BÖLÜM Şirketin Finansal Tabloları, Yedek Akçeler A) Anonim şirketlerin finansal tabloları ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu I - Hazırlama yükümü II - Dürüst resim ilkesi III - Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu B) Şirketler topluluğunun finansal tabloları ve yıllık faaliyet raporu I - Uygulanacak muhasebe standartları II - Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu C) Yedek akçeler I - Kanuni yedek akçe Genel kanuni yedek akçe Şirketin iktisap ettiği kendi pay senetleri için ayrılan yedek akçe ve yeniden değerleme fonları II - Şirketin isteği ile ayırdığı yedek akçe Genel olarak Çalışanlar ve işçiler lehine yardım akçesi III - Kâr payı ile yedek akçeler arasında ilgi D) Çeşitli hükümler I - İlan II - Yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri III - Özet finansal tabloları IV - Sır saklama yükümü E) Özel hükümler...209

30 XXX ONUNCU BÖLÜM Sona Erme ve Tasfiye A) Sona erme I - Sona erme sebepleri Genel olarak Özel hâller a) Organların eksikliği b) Haklı sebeplerle fesih II - Hükümleri Tescil ve ilan Sonuçlar III - İflas hâlinde tasfiye IV - Şirket organlarının durumu B) Tasfiye I - Tasfiye memurları Atama Görevden alma Aktifleri satma yetkisi Yetkilerin sınırlandırılması ve genişletilmesi II - Tasfiye işleri İlk envanter ve bilanço Alacaklıların çağrılması ve korunması Diğer tasfiye işleri Tasfiye sonucu dağıtma Defterlerin saklanması III - Şirket unvanının sicilden silinmesi IV - Uygulanacak diğer hükümler C) Ek tasfiye D) Tasfiyeden dönülmesi ONBİRİNCİ BÖLÜM Hukuki Sorumluluk A) Sorumluluk hâlleri...217

31 XXXI I - Belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması II - Sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi III - Değer biçilmesinde yolsuzluk IV - Halktan para toplamak V - Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının sorumluluğu VI - Denetçinin ve işlem denetçilerinin sorumluluğu..218 B) Şirketin zararı I - Genel olarak II - İflas hâlinde III - Teselsül ve başvuru IV - İbra İbranın etkisi Kuruluş ve sermaye artırımında ibra V - Zamanaşımı VI - Yetkili mahkeme ONİKİNCİ BÖLÜM Cezai Sorumluluk A) Suçlar ve cezalar B) Soruşturma ve kovuşturma usulü BEŞİNCİ KISIM Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket A) Tanımı B) Uygulanacak hükümler C) Kuruluş I - Esas sözleşme Şekil İçeriği...224

32 XXXII II - Kurucular III - Uygulanacak hükümler D) Yönetim I - Uygulanacak hükümler II - Görevden alınma III - Rekabet yasağı ALTINCI KISIM Limited Şirket BİRİNCİ BÖLÜM Tanım ve Kuruluş A) Kavram B) Ortakların sayısı C) Şirket sözleşmesi I - Şekil II - İçerik Zorunlu kayıtlar Şirket sözleşmesinde öngörülmeleri şartıyla bağlayıcı olan hükümler Ayni sermaye, ayni devralmalar ve özel menfaatler Emredici hükümler D) Sermaye I - En az tutar II - Ayni sermaye III - Mal bedelleri ve kurucu menfaatleri E) Esas sermaye payları F) İntifa senetleri G) Kuruluş I - Kurulma anı II - Tescil İstem...229

33 XXXIII 2. Tescil ve ilan III - Tüzel kişilik İKİNCİ BÖLÜM Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi A) Genel olarak B) Özel değişiklikler I - Esas sermayenin artırılması İlke Rüçhan hakkı II - Esas sermayenin azaltılması ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ortakların Hak ve Borçları A) Esas sermaye payının işlemlere konu olması I - Genel olarak II - Pay defteri III - Esas sermaye payının geçişi hâlleri Devir Miras, eşler arasındaki mal rejimi ve icra Gerçek değerin belirlenmesi Tescil IV - Birden fazla ortağa ait esas sermaye payı, bu pay üzerinde çeşitli haklar Paylı mülkiyet İntifa ve rehin hakkı B) Geri verme yasağı C) Ortakların sorumluluğu D) Ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri I - Ek ödeme yükümlülüğü Kural Yükümlülüğün sürmesi Geri ödeme...237

34 XXXIV II - Yan edim yükümlülüğü III - Sonradan öngörülme E) Kâr payı ve ilgili diğer hükümler I - Kâr payı ve yedek akçeler II - Faiz yasağı ve hazırlık dönemi faizi III - Finansal tablolar ve yedek akçeler IV - Haksız alınan kâr paylarının geri verilmesi F) Şirketin kendi esas sermaye paylarını iktisabı G) Bağlılık yükümlülüğü ve rekabet yasağı H) Bilgi alma ve inceleme hakkı I) Özkaynakların yerini tutan ödünçler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Şirketin Organları A) Genel kurul I - Yetkiler II - Genel kurulun toplanması Çağrı Oy hakkı ve hesaplanması Oy hakkından yoksunluk III - Karar alma Olağan karar alma Önemli kararlar IV - Genel kurul kararlarının butlanı ve iptali B) Yönetim ve temsil I - Müdürler Genel olarak Müdürlerin birden fazla olmaları II - Görevler, yetkiler ve yükümlülükler Devredilemez ve vazgeçilemez görevler Özen ve bağlılık yükümü, rekabet yasağı Eşit işlem...246

35 XXXV III - Müdürlerin yerleşim yeri IV - Temsil yetkisinin kapsamı, sınırlandırılması V - Görevden alma, yönetim ve temsil yetkisinin geri alınması ve sınırlandırılması VI - Ticari mümessiller ve ticari vekiller VII - Haksız fiil sorumluluğu C) Sermaye kaybı ve borca batıklık I - Bildirim yükümlülüğü II - İflasın bildirilmesi veya ertelenmesi D) Denetçi BEŞİNCİ BÖLÜM Sona Erme ve Ayrılma A) Sona erme sebepleri ve sona ermenin sonuçları B) Tescil ve ilan C) Çıkma ve çıkarılma I - Genel olarak II - Çıkmaya katılma III - Çıkarma IV - Ayrılma akçesi İstem ve tutar Ödeme D) Tasfiye E) Uygulanacak hükümler ÜÇÜNCÜ KİTAP Kıymetli Evrak BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler A) Kıymetli evrakın tanımı B) Senetten doğan borç C) Kıymetli evrakın devri...252

36 XXXVI I - Genel şekil II - Ciro Şekil Hükümleri D) Senedin türünün değiştirilmesi E) İptal kararı I - Şartları II - Hükümleri F) Özel hükümler İKİNCİ KISIM Nama Yazılı Senetler A) Tanımı B) Alacaklının hakkını nasıl ispat edeceği I - Kural olarak II - Eksik nama yazılı senetler C) İptal kararı ÜÇÜNCÜ KISIM Hamile Yazılı Senetler A) Tanımı B) Borçlunun def ileri I - Genel olarak II - Hamile yazılı faiz kuponları C) İptal kararı I - Genel olarak Yetki Ödeme yasağı İlan ile çağrı, başvuru süresi İlan şekli Hükümleri...257

37 XXXVII a) Senedin ibrazı hâlinde b) Senedin ibraz edilmemesi hâlinde II - Kuponlarda usul III - Banknotlarda ve buna benzer kâğıtlarda usul D) İpotekli borç senedi ve irat senedi DÖRDÜNCÜ KISIM Kambiyo Senetleri A) Borçlanma ehliyeti BİRİNCİ BÖLÜM Poliçe BİRİNCİ AYIRIM Poliçenin Düzenlenmesi ve Şekli A) Şekil I - Unsurları Genel olarak Unsurların bulunmaması II - Münferit unsurlar Düzenleyenin aynı zamanda muhatap veya emrine ödenecek kişi olması Adresli ve yerleşim yerli poliçe Faiz şartı Poliçe bedelinin çeşitli şekillerde gösterilmesi B) İmza edenlerin sorumluluğu I - Geçerli olmayan imzaların bulunması II - Yetkisiz imza III - Düzenleyenin sorumluluğu IV - Açık poliçe...260

38 XXXVIII İKİNCİ AYIRIM Ciro A) Poliçenin devredilmesi B) Ciro I - Kayıtsız, şartsız olması II - Cironun şekli III - Cironun hükümleri Devir işlevi Teminat işlevi Hamilin hak sahipliği IV - Def iler V - Cironun çeşitleri Tahsil cirosu Rehin cirosu Vadeden sonraki ciro ÜÇÜNCÜ AYIRIM Kabul ve Aval A) Kabule arz I - Kural II - Kabule arz şartı ve yasağı III - Görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi gereken poliçelerde IV - Bir daha kabule arz B) Kabul I - Şekli Genel olarak Kabulün sınırlandırılması Adresli ve yerleşim yerli poliçe II - Hükümleri Genel olarak Kabul şerhinin çizilmesi...266

39 XXXIX C) Aval I - Aval verenler II - Şekil III - Hükümler DÖRDÜNCÜ AYIRIM Ödeme A) Vade I - Vadenin belirlenmesi Genel olarak Görüldüğünde ödenecek poliçe Görüldükten belirli bir süre sonra ödenecek poliçe II - Sürelerin hesabı Genel olarak Takvimlerin çatışması B) Ödeme I - İbraz II - Makbuz istemek hakkı III - Vadeden önce ve vadesinde ödeme IV - Yabancı ülke parası ile ödeme V - Tevdi BEŞİNCİ AYIRIM Kabul Etmeme ve Ödememe Hâllerinde Başvurma Hakları A) Başvurma hakkı I - Genel olarak II - Protesto Süreler ve şartları Şekli a) Noterlikçe düzenlenmesi...271

40 XL b) İçindekiler c) Protesto belgesi d) Kısmi kabul hâlinde e) Birden fazla kişiye karşı düzenlenen protesto Saklama yükümü Sakat protesto Protesto düzenlenmesi gerekmeyen hâller III - İhbar zorunluluğu IV - Teselsül V - Başvurma hakkının kapsamı Hamilin hakkı Ödeyen kişinin hakkı VI - Makbuz Genel olarak Kısmi kabul hâlinde VII - Retret VIII - Başvurma hakkının düşmesi Genel olarak Mücbir sebepler B) Sebepsiz zenginleşme C) Poliçe karşılığının devri D) Araya girme I - Genel hükümler II - Araya girme suretiyle kabul Şartlar, hamilin durumu Şekil Araya girerek kabul edenin sorumluluğu III - Araya girerek ödeme Şartları Hamilin ibraz yükümlülüğü Reddin sonucu...280

41 XLI 4. Makbuz Hakların devri, araya girenlerin birden fazla olması hâli ALTINCI AYIRIM Poliçe Nüshaları ve Suretleri A) Poliçe nüshaları I - İsteme hakkı II - Nüshalar arasındaki ilişki III - Kabul şerhi B) Poliçe suretleri I - Şekil ve hükümleri II - Senet aslının teslimi YEDİNCİ AYIRIM Çeşitli Hükümler A) Senet metnindeki değişiklikler B) Zamanaşımı I - Süreler II - Kesilme Sebepleri Hükümleri C) Süreler Tatil günleri Sürenin hesaplanması Atıfet süreleri D) Poliçeye ilişkin işlemlerin yapılacağı yer E) İmzalar F) İptal I - Önleyici önlemler II - Poliçeyi eline geçiren kişinin bilinmesi III - Poliçeyi eline geçirenin bilinmemesi...285

42 XLII 1. Dilekçe sahibinin yükümlülükleri İhtar a) İçeriği b) Süreler c) İlan IV - İade davası V - İptal kararı VI - Teminat SEKİZİNCİ AYIRIM Kanunlar İhtilafı A) Ehliyet B) Şekil ve süreler I - Genel olarak II - Hakların kullanılması ve korunmasına ilişkin işlemler III - Başvurma hakkı C) Borçlanmaların hükümleri I - Genel olarak II - Kısmi kabul ve ödeme III - Ödeme IV - Sebepsiz zenginleşmeden doğan haklar V - Karşılığın hamile geçmesi VI - İptal kararı İKİNCİ BÖLÜM Bono veya Emre Yazılı Senet A) Unsurlar B) Unsurların bulunmaması C) Uygulanacak hükümler D) Düzenleyenin sorumluluğu...291

43 XLIII ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çek BİRİNCİ AYIRIM Çeklerin Düzenlenmesi ve Şekli A) Şekli I - Unsurlar II - Unsurların bulunmaması B) Münferit unsurlar I - Muhatap Muhatap olma ehliyeti Karşılık II - Kabul yasağı III - Kimin lehine çekilebileceği IV - Faiz şartı V - Adresli ve yerleşme yerli çek İKİNCİ AYIRIM Devir A) Devredilebilirlik B) Ciro I - Genel olarak II - Hak sahipliğini ispat görevi III - Hamiline yazılı çek üzerine yapılan ciro C) Elden çıkan çek D) Protestodan ve ibraz süresinin geçmesinden sonraki ciro ÜÇÜNCÜ AYIRIM Ödeme ve Ödememe A) Ödeme...296

44 XLIV I - Aval II - Muacceliyet III - Ödeme için ibraz Genel olarak Takvim farklılığı Takas odası IV - Çekten cayma Genel olarak Özel hâller V - Ciroların incelenmesi VI - Yabancı ülke parasıyla ödenecek çek VII - Çizgili çek Şekil ve şartları Hükümleri VIII - Hesaba geçirilmek üzere düzenlenen çek Genel olarak Hamilin hakları a) İflas hâlinde b) Hesaba geçirilmeme hâlinde B) Ödememe I - Hamilin başvurma hakları II - Protesto III - Başvurma hakkının kapsamı IV - Mücbir sebepler DÖRDÜNCÜ AYIRIM Çeşitli Hükümler A) Sahte veya tahrif edilmiş çek B) Çekin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi C) Zamanaşımı D) Bankanın tanımı E) Süreler...302

45 XLV I - Tatil günleri II - Sürelerin hesabı F) Uygulanacak hükümler BEŞİNCİ AYIRIM Kanunlar İhtilafı A) Muhatap olma ehliyeti B) Şekil ve süreler C) Borçlanmaların hükümleri I - Düzenlenme yeri kanunu II - Ödeme yeri hukuku III - Yerleşim yeri hukuk BEŞİNCİ KISIM Kambiyo Senetlerine Benzeyen Senetler ve Diğer Emre Yazılı Senetler A) Emre yazılı senet I - Tanımı II - Borçlunun def ileri B) Kambiyo senetlerine benzeyen senetler I - Emre yazılı havaleler Genel olarak Kabul zorunluluğunun bulunmaması Kabulün hükümleri İcrada uygulanmayacak hükümler II - Emre yazılı ödeme vaatleri C) Cirosu kabil olan diğer senetler ALTINCI KISIM Makbuz Senedi ve Varant A) Umumi mağazalar I - Genel olarak II - İstisnalar...308

46 XLVI B) Makbuz senedi ve varant I - Şekil Makbuz senedi Varant Defter Kısmi senet II - Ciro Genel olarak Hükümleri Varantın cirosu C) Mallar üzerinde tasarruflar I - Yapılamayacak işlemler II - Malın geri alınması Genel olarak Kısmen geri alma III - Sattırma hakkı Şartlar Satış bedeli Başvurma hakkı Sigorta D) Zamanaşımı E) Senetlerin zıyaı DÖRDÜNCÜ KİTAP Taşıma İşleri BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler A) Taşıyıcı B) Hükümlerin uygulama alanı C) Saklı tutulan hükümler I- Kural...313

47 XLVII II- Özel hükümlerin sorumluluğu etkilememesi D) Sorumluluğun kaldırılmasına veya hafifletilmesine ait hükümlerin geçersizliği E) Zamanaşımı İKİNCİ KISIM Eşya Taşıma A) Taşıma sözleşmesinin uygulanması I - Taşıma senedi II - Taşıma senedinin içeriği III - Taşıma senedinin ispat gücü IV - Yük senedi V - Refakat belgeleri VI - Tehlikeli eşya VII - Ambalaj ve işaret VIII - Yükleme ve boşaltma IX - Özel durumlarda gönderenin kusursuz sorumluluğu X - Gönderen tarafından fesih XI - Kısmi taşımayı istem hakkı XII - Yükleme süresine uyulmaması hâlinde taşıyıcının hakları XIII - Emir, talimat ve tasarruflar XIV - Taşıma ve teslim engelleri XV - Taşıma ücretinin hesaplanması ve ödenmesi XVI - Gönderilenin hakları ve ödeme borcu XVII - Ödemeli teslim XVIII - Taşıma süresi XIX - Zıya karinesi B) Taşıyıcının sorumluluğu I - Zıya veya hasar ile gecikmeden doğan zarardan sorumluluk...324

48 XLVIII II - Sorumluluktan kurtulma Genel olarak a) Taşıyıcının özeni b) Araç arızası ve kiraya verenin kusuru Özel hâller III - Yardımcıların kusuru IV - Tazminatta esas alınacak değer V- Zarar saptama giderleri VI - Sorumluluk sınırları VII - Diğer giderlerin tazmini VIII - Diğer zararlarda sorumluluğun en yüksek tutarı.328 IX - Sözleşme dışı istemler X - Sorumluluğu sınırlama hakkının kaybı XI - Yardımcı kişilerin sorumluluğu XII - Fiilî taşıyıcı XIII - Bildirim XIV - Yetkili mahkeme XV - Hapis hakkı XVI - Birden çok taşıyıcı XVII - Birden çok hapis hakkının sırası ÜÇÜNCÜ KISIM Taşınma Eşyası Taşıması A) Uygulanacak hükümler B) Taşıyıcının yükümlülükleri C) Taşıma senedi, tehlikeli mal, refakat belgeleri, bildirim ve bilgi verme yükümlülükleri D) Gönderenin özel hâllerde sorumluluğu E) Sorumluluktan kurtulma sebepleri F) Sorumluluk sınırı G) Bildirim H) Sorumluluğu sınırlama hakkının kaybı...333

49 XLIX DÖRDÜNCÜ KISIM Değişik Tür Araçlar ile Taşıma A) Sözleşme B) Bilinen zarar yeri C) Bildirim ve zamanaşımı D) Taşınma eşyasının taşıması BEŞİNCİ KISIM Yolcu Taşıma A) Kurallara uyma zorunluluğu B) Seferin yapılamaması C) Seferin gecikmesi I - Hareketin gecikmesi II - Sefer sırasında Yol değiştirme Zorunlu sebepler D) Seferin duraklaması E) Bagaj I - Taşıyıcının sorumluluğu II- Taşıyıcının hapis hakkı F) Taşıyıcının sorumluluğu G) Yolcunun ölümü H) Yönetmelik ALTINCI KISIM Taşıma İşleri Komisyoncusu A) Taşıma komisyonculuğu sözleşmesi B) Hükümleri I - Eşyanın taşıtılması II - Bildirme yükümlülüğü...341

50 L III - Ücretin muacceliyeti IV - Kesin ücret V - Gönderenin alacakları VI - Hapis hakkı VII - Sonraki komisyoncu VIII - Halefiyet IX - Komisyoncunun taşıma işini üzerine alması X - Toplama yük C) Sorumluluk I - Komisyoncunun sorumluluğu II - Yardımcıların kusuru D) Zamanaşımı BEŞİNCİ KİTAP Deniz Ticareti BİRİNCİ KISIM Gemi BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler A) Tanımlar I - Gemi, ticaret gemisi II - Denize, yola ve yüke elverişli gemi III - Tamir kabul etmez gemi, tamire değmez gemi IV - Gemi adamları B) Hükümlerin uygulama alanı C) Gemilerin hukuksal niteliği I - Genel olarak II - Taşınmazlarla ilgili hükümlerden gemilere uygulanacak olanlar...346

51 LI İKİNCİ BÖLÜM Geminin Kimliği A) Geminin adı I - Seçme serbestisi II - Gövde üzerine yazılma zorunluluğu B) Geminin bayrağı I - Türk Bayrağını çekme hakkı ve yükümlülüğü II - İstisnaları III - Türk Bayrağı çekme hakkının kaybedilmesi IV - Hakkın ispatı Gemi tasdiknamesi Bayrak şahadetnamesi Muaf olma C) Geminin bağlama limanı D) Ceza hükümleri I- Suç oluşturan fiiller Kanuna aykırı şekilde bayrak çekme Tasdikname veya şahadetname almadan ve gemide bulundurmadan bayrak çekme Harp gemileri ile istihkâmlar önünde ve limanda bayrak çekmemek Geminin adının ve bağlama limanının yazılmaması II - Ortak hükümler Kusur Suçun işlendiği yer ve işleyenin vatandaşlığı E) Tüzük ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Gemi Sicili A) Genel hükümler...351

52 LII I - Sicil müdürlükleri ve bölgeleri II - Yetkili sicil müdürlüğü III - Tescili caiz gemiler IV - Tescili zorunlu gemiler V - Tescili caiz olmayan gemiler B) Geminin tescili I - İstem Şekli İçeriği Belgeler a) Genel olarak b) Yabancı sicile kayıtlı gemiler için II - Tescil Tescil edilecek hususlar Değişiklikler C) Silinme I - İstem üzerine II - Resen Genel şartları Özel hâller D) Gemi tasdiknamesi I - İçeriği II - Yeniden düzenlenmesi III - Değişiklikler IV - İbraz zorunluluğu E) Sicil işlemlerini yaptırmaya davet F) Hükümleri I - Sicilin açıklığı II - Sicil karineleri III - Sicilin gerçek hukuki duruma uygun hâle getirilmesi IV- İtirazlar...359

53 LIII V - Şerhler Verilebilecekleri hâller Verilmesi Sağladığı hak Hükümden düşmesi Silinmesi VI - İtiraz veya şerhin kalkması VII - Sicile güven ilkesi G) Zamanaşımı H) Kayıt giderleri İ) Yapı hâlindeki gemilere özgü sicil I- Genel olarak II- Yapının tescili Tescil istemi a) Şekli b) İçeriği Tescil a) Tescil edilecek hususlar b) Değişiklikler c) Hükümleri d) Silme J) Sicil müdürlüğünün kararlarına itiraz K) Tüzük L) Türk Uluslararası Gemi Sicili DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mülkiyet ve Diğer Ayni Haklar BİRİNCİ AYIRIM Uygulanacak Hükümler A) Sicile kayıtlı gemilere B) Sicile kayıtlı olmayan gemilere...365

54 LIV İKİNCİ AYIRIM Mülkiyet A) İktisabı I- Aslen iktisabı Sahiplenme Olağan zamanaşımı Olağanüstü zamanaşımı II- Devren iktisabı Devrin şekli Devrin kapsamı B) Zıya I- Geminin zıyaı II- Terk III- Zamanaşımı C) Sicile kayıtlı gemi payı ve iştirak payı üzerinde mülkiyet I- İktisabı Aslen Devren a) Devir yoluyla b) İştirak payının bırakılması yoluyla II- Zıyaı D) Yapı hâlinde bulunan gemiler ve yapı payları üzerindeki mülkiyet I- Yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunmayan yapılar ve yapı payları II- Yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunan yapılar ve yapı payları ÜÇÜNCÜ AYIRIM Gemi Rehni...370

55 LV A) Sicile kayıtlı olmayan gemiler üzerindeki iştirak payının rehni B) Sicile kayıtlı olan gemilerin rehni I- Tersane sahibinin ipotek hakkı II- Gemi ipoteği Niteliği Kurulması Sicile geçirilecek hususlar İpoteğin derecesi İpoteğin teminat altına aldığı alacak a) Genel olarak b) Faizler İpoteğin kapsamı a) Gemi, gemi payı, bütünleyici parça, eklenti, gemi yerine geçen satış veya kamulaştırma bedeli ve tazminat istemleri b) Birlikte gemi ipoteğinde birden çok gemi veya gemi payı c) Sigorta tazminatı aa) Kural bb) Sigortacının yapacağı ödemeler cc) Gemi ipoteğinin sigortacıya bildirilmesi aaa) Bildirim yükümü bbb) Birden çok sigortacının varlığında ccc) İpotekli alacaklının yerleşim yerini değiştirmesi dd) Sigortacının borcundan kurtulması ee) İpoteğin ödeyen sigortacıya geçmesi ff) Sigortacının prim ve ödemeleri kabul etmek zorunluluğu...378

56 LVI 7. İpoteğin hükümleri a) Alacağın muaccel olmasından önce aa) İpotekli alacaklının hakları aaa) Gemi maliki aleyhine bbb) Üçüncü kişiler aleyhine bb) Malikin hakları aaa) Def ide bulunma hakkı bbb) Alacağın muacceliyeti için bildirimde bulunma hakkı ccc) Malike temsilci atanması b) Alacağın muaccel olmasından sonra aa) Gemi malikinin borcu ödeme hakkı bb) Alacağın malike geçmesi cc) Gemi malikinin belgelerin verilmesini istem hakkı Gemi ipoteğinin devri ve değiştirilmesi a) İpoteğin devri aa) Genel olarak bb) İtiraz ve def iler cc) Devri genel hükümlere tabi alacaklar b) İpoteğin değiştirilmesi aa) İpoteğin içeriğinin değiştirilmesi bb) İpoteğin derecesinin değiştirilmesi cc) İpotekli alacağın yerine başka bir alacağın konulması Gemi ipoteğinin sona ermesi a) Sebepleri aa) Alacakla birlikte ipoteğin de düşmesi sonucunu doğuran sebepler aaa) Alacağın düşmesi bbb) Alacaklı ve malik sıfatlarının birleşmesi...383

57 LVII ccc) Birlikte gemi ipoteğinde malikin alacaklıya ödemede bulunması ddd) Birlikte gemi ipoteğinde ipoteğin borçluya geçmesi eee) Alacaklının gemi malikine karşı sahip olduğu istem hakkının zamanaşımına uğraması bb) Sadece ipoteğin düşmesi sonucunu doğuran sebepler aaa) Tarafların anlaşması bbb) Alacaklının feragati ccc) İpoteğin süresinin dolması cc) Mahkemece ipoteğin düşmesine karar verilmesi aaa) Alacaklının belli olmaması hâlinde bbb) Paranın tevdii hâlinde III- Yapı hâlindeki gemiler üzerinde ipotek Konusu Kurulması Kapsamı Derecesi Uygulanacak hükümler DÖRDÜNCÜ AYIRIM İntifa Hakkı A) Kurulması B) Uygulanacak hükümler İKİNCİ KISIM Donatan ve Donatma İştiraki A) Donatan I- Tanımı...388

58 LVIII II - Gemi adamlarının kusurlarından doğan sorumluluğu III - Yetkili mahkeme B) Donatma iştiraki I - Tanımı II - İştirakin tescili III - Paydaş donatanlar arasındaki ilişkiler IV - İştirakin yönetimi ve temsili Kararlar Gemi müdürü a) Atanması ve görevden alınması b) Yönetim yetkisi c) Temsil yetkisi aa) Kapsamı bb) Hükümleri cc) Sınırlandırılması d) Yükümlülükleri aa) Özen yükümlülüğü bb) Defter tutma ve belgeleri saklama yükümlülüğü cc) Bilgi ve hesap verme yükümlülüğü V - Kazanca ve zarara katılma VI - Giderlere katılma VII - Paydaş donatanların şahsında değişiklik VIII - Paydaş donatan olan kaptan IX - Paydaş donatanların sorumluluğu İştirakin borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı sorumluluğu İştirak payının devredilmiş olması hâlinde X - Sona ermesi Sona erme sebepleri a) Fesih kararı...393

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay TÜRK TİCARET KANUNU İSMMMO Yayınları 142 Grafik ve Uygulama Evren Günay Baskı ve Cilt TOR OFSET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah.. 4. Bölge 9. Cadde 116. Sok.. No: 2 Esenyurt/İSTANBUL

Detaylı

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri.

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri. TÜRK TİCARET KANUNU Bu kitap FSEK md.1/b-c kapsamında İşlenme Eser dir ve tüm yayın hakları Seçkin Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş. ye aittir. Kitap içerisinde ve kapağında kullanılan tasarım, logo, marka,

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Soner ALTAŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLER (Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Gerekçeli) Anonim Şirketin Kuruluşu ve Kuruluş Belgeleri Genel

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti?

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Soner ALTAŞ Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre ŞİRKETLER HUKUKUNDA NELER DEĞİŞTİ? Kollektif Şirket Komandit Şirket Anonim Şirket Limited

Detaylı

Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

İÇİNDEKİLER CİLT I GİRİŞ ŞİRKET DERNEK VAKIF KAVRAMLARI ORTAKLIK KAVRAMI VE DİĞER KURUMLAR I. -GENEL OLARAK TOPLULUKLAR-3 II. -ŞİRKET, DERNEK VE

İÇİNDEKİLER CİLT I GİRİŞ ŞİRKET DERNEK VAKIF KAVRAMLARI ORTAKLIK KAVRAMI VE DİĞER KURUMLAR I. -GENEL OLARAK TOPLULUKLAR-3 II. -ŞİRKET, DERNEK VE İÇİNDEKİLER CİLT I GİRİŞ ŞİRKET DERNEK VAKIF KAVRAMLARI ORTAKLIK KAVRAMI VE DİĞER KURUMLAR I. -GENEL OLARAK TOPLULUKLAR-3 II. -ŞİRKET, DERNEK VE VAKIF KAVRAMLARI-4 III. -ADİ ORTAKLIK TEMELİNE DAYALI ORTAKLIK

Detaylı

ticaret hukukunun genel ilkeleri

ticaret hukukunun genel ilkeleri Prof. Dr. AYŞE NUR BERZEK Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ticaret hukukunun genel ilkeleri 10. Baskı Yay n No : 2935 Hukuk Dizisi : 1445 10. Baskı - Eylül 2013 İSTANBUL

Detaylı

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Önsöz i Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ORTAKLIKLAR HUKUKU Kısa Karşılaştırma ve Değerlendirmeler Dersler Soru Örnekleri Yeni TTK ya Göre Yazılmış

Detaylı

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail KÖKBULUT 2012 BEDELSİZDİR Sahibi Hazırlayan : İsmail KÖKBULUT : İsmail KÖKBULUT Kapak Tasarım : Derya Başpınar Basım Tarihi : Şubat 2012 İsteme Adresi : SUNUŞ

Detaylı

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İPOTEK VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Gözden Geçirilmiş ve

Detaylı

6102 sayılı Yeni TTK nın Getirdiği Önemli Yenilikler ve Tacirlerin Öncelikli Olarak Yapmaları Gereken İşlemler

6102 sayılı Yeni TTK nın Getirdiği Önemli Yenilikler ve Tacirlerin Öncelikli Olarak Yapmaları Gereken İşlemler 6102 sayılı Yeni TTK nın Getirdiği Önemli Yenilikler ve Tacirlerin Öncelikli Olarak Yapmaları Gereken İşlemler Yrd.Doç.Dr. Mücahit Ünal Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

Detaylı

KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1 II - Kuruluş belgeleri MADDE 336- (1) III - Kurucular 1. Tanım MADDE 337 2. Asgari sayı MADDE 338

KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1 II - Kuruluş belgeleri MADDE 336- (1) III - Kurucular 1. Tanım MADDE 337  2. Asgari sayı MADDE 338 KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1) Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşmede,

Detaylı

Ticari İşletme Tanımı:

Ticari İşletme Tanımı: Ticari İşletme Tanımı: Kanunda ticari işletme türlerinin sayılması yerine ticari işletme tanımı yapılmıştır. Tanıma göre ticari işletmenin esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı

Detaylı

Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

Değerli Meslek Mensupları,

Değerli Meslek Mensupları, Değerli Meslek Mensupları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz çalışma, anonim şirket esas sözleşme değişikliklerinde veya yeni

Detaylı

GEMİ VE UÇAK İPOTEĞİNİN HUKUKSAL TEMELLERİ

GEMİ VE UÇAK İPOTEĞİNİN HUKUKSAL TEMELLERİ Doç. Dr. Kerim ATAMER 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nu ve 6103 Sayılı Kanun u Hazırlayan Komisyonun Üyesi GEMİ VE UÇAK İPOTEĞİNİN HUKUKSAL TEMELLERİ İçindekiler (Özet) Önsöz...VII İçindekiler (Özet)...

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU. Kanun No. 6102. Kabul Tarihi: 13/1/2011. R.G. Tarihi :... R.G. Sayısı :... BAŞLANGIÇ. A) Kanunun uygulama alanı

TÜRK TİCARET KANUNU. Kanun No. 6102. Kabul Tarihi: 13/1/2011. R.G. Tarihi :... R.G. Sayısı :... BAŞLANGIÇ. A) Kanunun uygulama alanı TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 R.G. Tarihi :... R.G. Sayısı :... A) Kanunun uygulama alanı BAŞLANGIÇ I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli

Detaylı

14 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27846 TÜRK TİCARET KANUNU. Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011

14 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27846 TÜRK TİCARET KANUNU. Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 14 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27846 TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler BAŞLANGIÇ MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 09 02 2012 TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler BAŞLANGIÇ MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî

Detaylı

14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN

14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN 14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN

14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN 14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

100 Soruda Limited Şirketler

100 Soruda Limited Şirketler 100 Soruda Limited Şirketler 2 İçindekiler Genel Olarak 7 1. Yeni TTK nın limited şirketlere ilişkin olarak getirdiği yenilikler nelerdir? 8 2. Limited şirket kaç ortakla kurulabilir? 8 3. Limited şirket

Detaylı

AV. FULYA DURU EROL. BÜLTEN Özel Sayı 2012 -Türk Ticaret Kanunu TÜRK TİCARET KANUNU I)TİCARİ İŞLETME HUKUKU NA İLİŞKİN YENİLİKLER

AV. FULYA DURU EROL. BÜLTEN Özel Sayı 2012 -Türk Ticaret Kanunu TÜRK TİCARET KANUNU I)TİCARİ İŞLETME HUKUKU NA İLİŞKİN YENİLİKLER TÜRK TİCARET KANUNU Uzun yıllar süren çalışmaların ardından 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Kanun un gerekçesinde

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 1 TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 2 KONU: ENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMELERİNİN

Detaylı

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri Av. Yuda REYNA - Av. Süzet ANJEL Kanun No : 6102 Kabul Tarihi : 13.01.2011 Resmi Gazetede

Detaylı

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler:

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler: YENİ TTK E Ğİ T İ M İ ------------------------------------------------------------------------------ 1 Eğitimciler: İlhan GÜNERİ Yeminli Mali Müşavir M.Necati BALCI Bağımsız Denetçi- SMMM YENİ TTK NELER

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL TÜRK TİCARET KANUNU İLK TİCARET KANUNU İlk Ticaret Kanunu 1926 yılında çıkmıştır. 29.5.1926 tarih ve

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM Ymm. Ali Alıç Yönetim Kurulu Üyesi Ymm. Ali Alıç 1959 Gülnar da (Mersin) doğdu. 1982 de AÜ. SBF İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. 1991 University of Sheffield

Detaylı