Beymelek Lagün Gölü'nde Farklý Göz Açýklýðýndaki Monofilament Galsama Aðlarýnýn Av Verimleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Beymelek Lagün Gölü'nde Farklý Göz Açýklýðýndaki Monofilament Galsama Aðlarýnýn Av Verimleri"

Transkript

1 Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (1): ISSN Beymelek Lagün Gölü'nde Farklý Göz Açýklýðýndaki Monofilament Galsama Aðlarýnýn Av Verimleri 1* 2 3 Çetin SÜMER, Mehmet AYDIN, Ýsa TEKÞAM 1 Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Sinop 2 Ordu Üniversitesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Fatsa/Ordu 3 Akdeniz Su Ürünleri Araþtýrma Üretme ve Eðitim Enstitüsü Müdürlüðü, Demre/Antalya 1 * Sorumlu yazar: Tel: , e-posta: Geliþ Tarihi: Kabul Tarihi: Abstract Catching Efficiency of Different Mesh Sizes Gillnets in Beymelek Lagoon In this study, conducted of Beymelek Lagoon, western Mediterranean coast (Antalya) was used the different mesh sizes (40, 52, 60, 68, 72 and 80 mm) of monofilament gillnets in order to determine its catch efficiency. A total of 17 fish species from 8 families were identified. These species; white thichlipped mullet (Chelon labrosus Risso, 1827), white seabream (Diplodus sargus L., 1758), striped seabream (Lithognathus mormyrus L., 1758), gilthead seabream (Sparus aurata L., 1758), madeiran sardinella (Sardinella maderensis Lowe, 1838), rabbitfish (Siganus rivulatus Forsskal, 1775), bogue (Boops boops L., 1758), thinlip grey mullet (Liza ramada Risso, 1810), seabass (Dicentrarchus labrax L., 1758), round sardinella (Sardinella aurita Valenciennes, 1847), derbio (Trachinotus ovatus L., 1758), live sharksucker (Echeneis naucrates L., 1758), grey mullet (Mugil cephalus L., 1758), false scad (Caranx rhonchus Geoffroy Saint-Hilaire, 1817), annular seabream (Diplodus annularis L., 1758), anchovy (Engraulis encrasicolus L., 1758), and red mullet (Mullus barbatus Linnaeus, 1758). The mean catch per unit effort of gillnets of mesh sizes of 40, 52, 60, 68, 72 and 80 mm were found to be 1.72, 2.45, 1.55, 0.75, 0.75, 0.46 kg/100 m, respectively. The highest amount of catch were found 52, 40 and 60 mm mesh sizes of gillnets, respectively. Keywords: Beymelek Lagoon, gillnets, catch per unit effort, catch composition. Özet Batý Akdeniz (Antalya) kýyýsýndaki Beymelek Lagün Gölü'nde yürütülen bu çalýþmada, farklý göz açýklýklarýndaki (40, 52, 60, 68, 72 ve 80 mm) monofilament galsama aðlarý kullanýlmýþtýr. Örneklemeler sonucunda 8 familyaya ait 17 tür balýk yakalanmýþtýr. Bu balýk türleri; mavraki kefal (Chelon labrosus Risso, 1827), sargos (Diplodus sargus L., 1758), mýrmýr (Lithognathus mormyrus L., 1758), çipura (Sparus aurata L., 1758), tirsi sardalya (Sardinella maderensis Lowe, 1838), beyaz sokar (Siganus rivulatus Forsskal, 1775), kupes (Boops boops L., 1758), ceran kefal (Liza ramada Risso, 1810), levrek (Dicentrarchus labrax L., 1758), yuvarlak sardalya (Sardinella aurita Valenciennes, 1847), yaladerma (Trachinotus ovatus L., 1758), yapýþkan balýk (Echeneis naucrates Linnaeus, 1758), topan kefal (Mugil cephalus L., 1758), kral balýðý (Caranx rhonchus Geoffroy Saint-Hilaire, 1817), ýsparoz (Diplodus annularis L., 1758), hamsi (Engraulis encrasicolus L., 1758) ve barbunya (Mullus barbatus Linnaeus, 1758) balýðýdýr. 40, 52, 60, 68, 72 ve 80 mm göz açýklýðýndaki monofilament galsama aðlarýn birim çabadaki av miktarlarý sýrasýyla ortalama 1.72, 2.45, 1.55, 0.75, 0.75, 0.46 kg/100 m olarak bulunmuþtur. En yüksek av miktarý sýrasýyla 52, 40 ve 60 mm göz açýklýðýndaki aðlarda rastlanýlmýþtýr. Anahtar Kelimeler: Beymelek Lagün Gölü, galsama aðý, birim av miktarý, av kompozisyonu. Giriþ Lagünler, göreceli olarak sýð suya sahip, denizden kýsmen veya tamamen tecrit olabilen çökelme sonucu oluþan bariyerler nedeniyle yüzeysel su sahalarýdýr (Kýrdaðlý, 1999). Su Ürünleri Merkez Arastýrma Enstitüsü Müdürlügü, Trabzon Bu çalýþma Temmuz 2009 tarihinde Rize'de düzenlenen 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyum'unda poster olarak sunulmuþ.

2 Denizlerle baðlantýlý olan bu sulak alanlar birçok 2009; Emre vd., 2009; Emre vd., 2010; Balýk vd., tür balýðýn ve diðer birçok organizmanýn 2011a; Balýk vd., 2011b; Sümer, 2012) birçok beslendiði, geliþtiði ve yaþamýnýn en az bir çalýþmalar bulunsa da, bu yapýdaki hassas alanlar devresini geçirdiði besince zengin korunaklý üzerinde çalýþmalarýn sürekli olarak devam yaþam sahalarýdýr (Buhan, 1998). Özellikle yavru ettirilmesi, mevcut durumun ortaya konulmasý ve balýklar için beslenme ve düþmanlarýna karþý izlenmesi açýsýndan büyük önem arz etmektedir. barýnma yerlerini oluþturduðundan lagüner sahalar Bir bölgedeki balýkçýlýðýn tamamen hem biyolojik hem de ekonomik açýdan önemlidir. yasaklanmasýnýn getireceði güçlükler göz önünde Bu türdeki sulak alanlarýn ve bu alanlarda tutulursa, stoklarýn korunmasýnda en akýlcý yöntem kullanýlan av araçlarýnýn verimli-liklerine yönelik mevcut avcýlýðýn tür, büyüklük ve zaman açýsýndan ülkemizde yapýlmýþ bir çok çalýþma yer almaktadýr daha etkin bir þekilde kontrol edilmesi ve av (Alpbaz ve Kýnacýgil, 1988; Buhan vd., 1998; araçlarýnýn ýslahýdýr (Aydýn vd., 1997). Lagün ve Duman ve Çelik, 2001; Balýk, 2001; Balýk ve göller, denizel alanlara oranla daha küçük su Çubuk, 2001; Erdem ve Gülþahin, 2006; Balýk vd., kütleleri olmasý nedeniyle, bu bölgelerde yapýlacak 2007; Orsay ve Duman, 2008; Acarlý vd., 2009). avcýlýðýn kontrolü, alanýn iþletilmesi açýsýndan Ülkemizde küçük ölçekli avcýlýðýn büyük bir büyük önem taþýmaktadýr. Göz açýklýðý gibi av kýsmýný oluþturan galsama aðlarý hem denizlerde aracýnýn yapýsal özellikleri veya operasyon hem de lagün ve göllerde çok yaygýn olarak zamanýna müdahaleler bu sucul ekosistemlere çok kullanýlmaktadýr. Galsama aðlarý; insan gücü ve büyük kazanýmlar saðlayacaðý gibi mevcut küçük motor gücüne sahip tekne veya botlarla stoklarýn da geliþimini saðlayacaktýr. Tersi kullanýlabilen; küçük nehir ve göller dahil olmak müdahalelerde ise stoklar açýsýndan tahribi üzere, denizlerin sýð kýyý kesim-lerinde ve daha giderilmeyecek sonuçlara neden olabilir. Özellikle derin sularda ekonomik deðeri yüksek olan lagünlerde sürdürülebilir bir avcýlýk için hedef balýklarýn avcýlýðýnda etkin olarak kullanýlan av türlerin mevcut stok yapýlarýnýn çok iyi araçlarý olarak tanýmlanmaktadýr (Hamley, 1975). tanýmlanarak, kullanýlmasý düþünülen av aracýna Galsama aðlarýnýn yapýsý, kullanýldýðý bölge yönelik alýnabilecek tedbirlere ihtiyaç duyulþartlarý ve hedef türe baðlý olarak deðiþiklik maktadýr. gösterebilmektedir. Araþtýrmanýn yapýl-dýðý bölge Bu çalýþma ile Beymelek Lagün Gölü'nde Akdeniz Su Ürünleri Araþtýrma Üretme ve Eðitim daðýlým gösteren balýk populasyonlarýnýn; çeþitli Enstitüsüne tahsisli bir bölge olduðundan kontrol göz açýklýklarýnda tasarlanan monofilament altýnda tutulmakta, genel-likle araþtýrma ve anaç galsama aðlarýndaki aylýk daðýlýmlarý ve birim teminine yönelik avcýlýk yapýlmaktadýr. Avcýlýkta çabadaki av verimleri karþýlaþtýrýlmýþtýr. lagün içindeki hedef türler dikkate alýnarak genel olarak 50 ila 80 mm arasýnda deðiþen göz Materyal ve Metot açýklýklarýnda galsama aðlarý kullanýlmaktadýr. Araþtýrma, Antalya iline 140 km uzaklýktaki Avcýlýk voli yöntemi ile gece yapýlmakta ve aðlar Beymelek Lagün Gölü'nde yürütülmüþtür. kýsa süre sonra toplanmaktadýr. Beymelek Lagün Beymelek Lagün Gölü 350 ha yüzey alanýna sahip Gölünün zengin ve dinamik yapýsý nedeniyle, olup, 100 hektarlýk alan su baskýn sahasýdýr (Þekil bölgede mavi yengeçlerin farklý tuzak tipleri ile 1). Ancak lagünün denizle baðlantýsýnýn saðlandýðý avcýlýðý (Atar vd., 2002; Atar ve Seçer, 2003), aðýz noktasýna mendirek yapýmýyla lagün aðzý çipura (Sparus aurata L., 1758), mýrmýr sürekli olarak açýk kalmakta ve bu nedenle lagünde (Lithognathus mormyrus L., 1758), kastroz kefal artýk su baskýný olaylarý meydana gelmemektedir. (Liza saliens Risso, 1810) populasyonunun yapýsý Bu da lagün sahasýný sýnýrlandýrmaktadýr. Ortalama ve lagünün verimliliði üzerine (Kocakaya, 1999; m derinlikteki lagün gölünün dip materyali Küçük-kara, 1999; Sümer ve Balýk, 2007; Sümer, kumlu ve çamurlu yapýdadýr.

3 Þekil 1. Beymelek Lagün Gölü. Lagün'de Haziran 2004 ve Ocak 2005 dönemleri arasýndaki 7 aylýk sürede, toplam 9 av operasyonu gerçekleþtirilmiþtir. Birden fazla operasyon yapýlan aylarda, aylara göre að göz açýklýklarýnýn av veriminin hesaplanmasýnda operasyonlarýn ortalamasý alýnmýþtýr. Örnekleme operasyonlarýnda; her biri 100 m uzunluðunda 40, 52, 60, 68, 72 ve 80 mm göz açýklýklarýndaki monofilament sade galsama aðlarý kullanýlmýþtýr (Þekil 2). Aðlar Ø 0.23 mm ip kalýnlýðýnda olup, göz arasýnda deðiþen derinliklerde ve %50 donam faktörü ile donatýlmýþtýr. Balýk yakalanmýþtýr. Þekil 2. Farklý göz açýklýklarýndaki aðlardan oluþan að takýmý. Deneme aðlarý rastgele sýralanarak, bir set oluþturularak suya býrakýlmýþtýr. Avcýlýk gece, voli yöntemine göre balýklarýn etrafýnýn çevrile- rek aðlarýn suya býrakma iþlemi tamamlandýktan sonra labut adý verilen bir tahta parçasý yardýmý ile balýklarýn ürkütülerek aðlara yönlendirilmesi prensibine göre yapýlmýþtýr. Aðlar atýldýktan yarým saat sonra toplanýlmýþtýr. Daha uzun süreli operasyonda gölde baskýn olarak bulunan mavi yengeçlerin (Callinectes sapidus Rathbun, 1896) að materyali ve avlanan balýklar için zarar riski bulunmaktadýr. Operasyon sonrasýnda her bir aðda yakalanan balýklarýn tür tasnifleri yapýlmýþ ve her bir türe ait balýk miktarý ile aðýrlýklarý alýnmýþtýr. Göz açýklýklarýna göre her bir að ile yakalanan balýk türlerinin birim çabadaki av miktarlarý (BAVM) hesaplanmýþtýr. BAVM'ýn hesaplanmasýnda, BAVM = Ó(Y/n)/N formülünden yararlanýlmýþtýr (Hyvärinen ve Salojärvi, 1991). Burada Y: bir operasyondaki av miktarý (kg), n: að uzunluðu (m), N: operasyon sayýsýný göstermektedir. Bu araþtýrmada birim çabadaki av deðerleri aylýk olarak hesaplanmýþtýr ve her bir operasyondaki birim çabadaki av verimi 100 m uzunluðundaki bir birim (unit) aðýn avladýðý av miktarýný göstermektedir. Ýstatistiksel deðerlendirmede önem kontrolleri Varyans Analizi (ANOVA), her bir ay ve að göz açýklýklarý arasýndaki fark Çoklu Karþýlaþtýrma Analizi (LSD 0.05) ne tabi tutulmuþtur. Güven sýnýrý için P = 0.05 deðeri esas alýnmýþtýr (Düzgüneþ vd., 1993; Sümbüloðlu ve Sümbüloðlu, 2005). Bulgular Araþtýrma kapsamýnda gerçekleþtirilen saha örneklememeleri sonucunda að göz açýklýðýna göre aylýk yakalanma oranlarý ve balýk türlerinin av miktarlarý sýrasýyla Çizelge 1 ve 2'de gösterilmiþtir. Deneme çalýþmalarý sonucunda toplam 9 av operasyonu gerçekleþtirilmiþ olup, 7 aylýk sürede, her ay 6 farklý göz açýklýðýna sahip galsama aðlarý ile toplam kg ve 759 adet balýk yakalanmýþtýr.

4 Çi zelge 1. Beymelek Lagün Gölünde aylýk að göz açýklýklarýna göre yakalanma miktarlarýnýn kg(adet)/100 m daðýlýmlarý Çizelge 2.Beymelek Lagün Gölündeki balýk türlerinin að göz açýklýklarýna göre yakalanma miktarlarýnýn kg(adet)/100 m daðýlýmlarý Örneklemeler sonucunda 8 familyaya ait 17 türde balýk yakalanmýþtýr. Bunlar sýrasýyla Sparidae familyasýndan sargos, mýrmýr, çipura, kupes, ýsparoz, Mugilidae familyasýndan mavraki kefal, ceran kefal, topan kefal, Clupeidae familyasýndan tirsi sardalya, yuvarlak sardalya,

5 Carangidae familyasýndan kral balýðý, yakalanan av miktarlarýna göre en baskýn olan yaladerma, Siganidae familyasýndan beyaz türler sýrasýyla; mavraki kefal (%30.2), sargos sokar, Moronidae familyasýndan levrek, (%24.9), mýrmýr (%8.6), çipura (%8.3) tirsi Echeneidae familyasýndan yapýþkan balýk, sardalya (%6.8), balýk sayýlarýna göre en baskýn Engraulidae familyasýndan hamsi ve mullidae olan türler sýrasýyla; sargos (%35.2), mavraki familyasýndan barbunya balýðý türleridir. kefal (%14.1), tirsi sardalya (%13.2), mýrmýr Lagünde daðýlým gösteren balýklar içerisinde (%10) ve çipura (%8)'dýr (Çizelge 3). Çizelge 3. Beymelek Lagün Gölündeki balýk türlerinin aylýk yakalanma miktarlarýnýn kg(adet)/100 m daðýlýmlarý Að göz açýklýðý büyüklüðüne göre mm'lik aðda mavraki kefal (Çizelge 7), 72 çalýþmada denenen her bir að tipinin aðýn birim çabadaki av miktarý sýrasýyla 40 mm'lik að için mavraki kefal ve tirsi sardalya (Çizelge 4), 52, 60 mm' lik aðlarda sargos (Çizelge 5, 6), 68 verimliliðine sahiptir. mm'lik aðda mavraki kefal, çipura ve sargos (Çizelge 8), 80 mm'lik aðda ise çipuranýn (Çizelge 9) diðer türlere oranla daha fazla av

6 Çizelge mm göz açýklýðýndaki galsama aðýnýn türlere göre BAVM deðerleri (kg/100 m) Çizelge mm göz açýklýðýndaki galsama aðýnýn türlere göre BAVM deðerleri (kg/100 m) Çizelge mm göz açýklýðýndaki galsama aðýnýn türlere göre BAVM deðerleri (kg/100 m)

7 Çizelge mm göz açýklýðýndaki galsama aðýnýn türlere göre BAVM deðerleri (kg/100 m) Çizelge mm göz açýklýðýndaki galsama aðýnýn türlere göre BAVM deðerleri (kg/100 m) Çizelge mm göz açýklýðýndaki galsama aðýnýn türlere göre BAVM deðerleri (kg/100 m) Aðlarýn çalýþma süresince birim av miktarlarýnýn að göz açýklýklarýna göre aylýk verimlerine bakýldýðýnda, 40 mm aðýn Haziran- Eylül 04, 52 mm lik aðýn Ekim-Ocak, 60 mm lik aðýn Ocak, 68 mm lik aðýn Aðustos-Eylül 04, 72 mm lik aðda Haziran-Temmuz 04 ve 80 mm lik aðda ise Temmuz 04 ayýnda daha yüksek av oranýna sahip olduklarý tespit edilmiþtir (Çizelge 1). Birim av veriminin en yüksek olduðu göz açýklýklarý ise sýrasýyla 52, 40 ve 60 mm lik aðlarda gerçekleþmiþtir (Þekil 3). Denemedeki aðlardan yapýlan 9 denemenin ortalama birim av

8 miktarý 8.16 kg/100 m olarak hesaplanmýþtýr. istatistiksel farkýn önemsiz (p>0.05), að göz Aylara göre yakalanan toplam av miktarlarýnýn ve açýklýklarýna göre toplam balýk adetleri arasýndaki toplam balýk adetinin av operasyonlarýna göre fark istatistiki olarak önemli bulunmuþ (p<0.05), fark istatistiki olarak önemsiz bulunmuþtur çoklu varyans analizine göre sýrasýyla 52, 40 ve 60 (p>0.05). Að göz açýklýklarýna göre yakalanan mm göz açýklýðýnda yakalanan balýk sayýsý diðer toplam av miktarlarýnýn av operasyonlarýna göre aylara farklý bulunmuþtur. Þekil 3. Að göz açýklýklarýna göre ortalama birim çabadaki av miktarý (kg/ 100 m). Göz açýklýklarý 40 ila 80 mm arasýnda yüzen balýklara oranla daha yüksek oranda deðiþen galsama aðlarýnýn toplam birim av yakalanýrlar (Pope vd., 1975). miktarlarý en yüksek olarak mavraki kefal ve Lagünler genellikle sýð yapýya sahip sargos için ortalama sýrasýyla 2.83, 2.33 kg/100 olduklarýndan su sýcaklýk deðiþimlerinden m olarak tespit edilmiþtir. Tüm aðlarýn aylýk oldukça çabuk etkilenebilmektedir. Bu kapsambirim av miktarlarýnýn daðýlýmlarý incelendi- da kýþ mevsiminin gelmesiyle su sýcaklýkðinde en yüksek olarak Eylül 04 (10.19 kg/100 larýndaki ani düþüþlerle balýklarýn aktivitelerinde m), Ekim 04 (9.83 kg/100 m), Ocak 05 (9.72 azalmalar görülmektedir. Kýþ büyümesinde su kg/100 m) aylarýnda ve bu aylarý sýrasýyla sýcaklýðýna baðlý olarak bazý dönemlerde Aðustos 04 (7.33 kg/100 m), Haziran 04 (6.54 büyümenin tamamen durduðu birçok araþtýrmacý kg/100 m), Temmuz 04 (5.72 kg/100 m) ve tarafýndan bildirilmektedir (Erkoyuncu, 1995, Aralýk 04 (3.97 kg/100 m) aylarý takip etmiþtir. Kraljeviã, 1995, Aksungur vd., 2006). Çalýþmamýzda Aralýk 04 ve Ocak 05 ayý itibariyle Tartýþma ve Sonuç rastlanýlan tür sayýsýnda oldukça büyük azalma Galsama aðlarýnda temel prensip; aktif görülmüþtür. Bunun sebebinin Beymelek Lagün olarak hareket eden balýðýn, að gözüne burun Gölü'ndeki su sýcaklýðýnýn düþmesiyle balýklarýn ucundan, solungaç kapaðýnýn arkasýndan veya hareketlerindeki azalmadan ve bazý türlerin sýrt yüzgecinin ön kýsmýndan sýkýþarak üreme mevsimi nedeniyle sürü halinde göç yakalanmasýna dayanýr. Galsama aðlarý pasif av hareketine baþlamasýndan kaynaklandýðý düþüaraçlarýndan olup aðýn etrafýnda yüzen balýklarý nülmektedir. yakalar. Teorik olarak hýzlý yüzen balýklarýn að Pasif av araçlarýndan olan galsama aðlarý ile karþýlaþma olasýlýðý fazla olduðundan yavaþ ile avcýlýkta balýklarýn aktiviteleri çok önemlidir.

9 Birim av miktarýný etkileyen su sýcaklýðý, Chelon labrosus, Liza aurata, Liza saliens ve Liza besin durumu, oksijen miktarý, akýntý, ay ýþýðý, ramada) %41.9 ile en fazla oranda av verdiði, gece ve gündüz sürelerindeki deðiþim gibi pek bunu takiben gölün en önemli türü olan çipura çok faktör vardýr. Balýklarýn aktiviteleri de bu balýðýnýn geldiði (%38.3), bunu levrek (%10.5), faktörlere baðlý olarak deðiþiklik göstere- mýrmýr (%4.2), yýlan balýðý (%3.5) ve sargos bilmektedir. Uluabat Gölü'nde yapýlan bir balýðýnýn (%1.6) takip ettiði bildirilmiþtir (Sümer çalýþmada, elde edilen birim çabadaki av ve Balýk, 2007). Çalýþmamýzda elde ettiðimiz deðerlerinin aylýk farklýlýklarýnda özellikle su sonuçlara göre 3 türde kefal (Chelon labrosus, sýcaklýðý deðiþiminin etkili olduðu, balýklarýn Liza ramada ve Mugil cephalus) yakalanmýþ olup aktiviteleri türlere göre farklýlýk arz etmekle diðer 2 türe rastlanýlmamýþ, çipura balýðý ise birlikte belli sýcaklýk deðerleri içerisinde çalýþmada oldukça az miktarda avlanabilmiþtir. gerçekleþtiði, su sýcaklýðýnýn bu tolerans Bunlarýn aksine sargos ve mýrmýr balýðýnýn diðer deðerlerin dýþýna çýkmasý durumunda balýklarýn türlere oranla birim av miktarlarýnda önemli bir aktivitelerinin yavaþladýðý bildirilmiþtir (Balýk ve artýþ gözlemlenmiþtir. Çubuk, 2001). Bu çalýþmada aylar arasýnda Alaz ve Gurbet (2005) aktif balýkçýlýk türlere göre elde edilen birim av verimlerinde yapýlan sahalarda að gruplarý ve göz geniþliði önemli sayýlabilecek deðiþimler tespit edilmiþtir. dikkate alýndýðýnda að gözü büyüdükçe daha az Bu deðiþimde, özellikle Haziran 04, Temmuz 04, balýk yakalandýðýný tespit etmiþlerdir. Bu Aðustos 04 tarihlerinde yapýlan denemelerde av çalýþmada da genelde avýn büyük bir kýsmýnýn oranýnýn düþük çýkmasýnda ve Eylül 04, Ekim 04, küçük gözlü aðlar ile gerçekleþtiði görülmüþtür. Ocak 05 tarihlerinde av oranýnda artýþ Av miktarlarýndaki azalmalara raðmen görülmesinde; lagün balýkçýlýðýnýn Eylül ayýnýn denizlerimizin merasý görevindeki lagün baþý itibariyle baþlanarak lagün aðzýnýn göllerimizdeki balýkçýlýðýn düzenlenmesinde kapatýlmasý ve Nisan ayýnýn sonu itibariyle lagün hedef türün iyi belirlenerek, bu türe en az bir defa aðzýnýn açýlmasý, kuzuluklarýn kaldýrýlmasýnýn üreme þansý tanýnacak þekilde uygun göz lagün içindeki balýkçýlýða olan etkisinden açýklýðýnýn seçilmesi ve mümkün oldukça diðer kaynaklandýðý ileri sürülebilir. Bu deðiþimde türlere ait populasyonlara zarar vermeden gerekli ayrýca, lagün göllerinin oldukça dinamik bir önlemler alýnarak avcýlýðýn bu doðrultuda devam yapýya sahip olmasý ve büyük bölümünün sýð ettirilmesi gerekmektedir. olmasý nedeniyle hýzlý deðiþen çevresel paramet- Sonuç olarak, Beymelek Lagün gölü ticari relerin etkili olabileceði tahmin edilmektedir. balýk avcýlýðýna kapalý olmasýna karþýn, gerek bu Araþtýrma süresince Beymelek Lagün lagündeki balýk populasyonlarýnýn tür Gölü'nde 6 farklý göz açýklýðýndaki (40, 52, 60, 68, çeþitliliðinin mevsimsel daðýlýmý ve bolluklarý, 72 ve 80 mm) monofilament galsama aðlarý ile 17 gerekse de iþletmeye açýk benzer yapýdaki lagün türde balýk yakalanmýþtýr. Bu balýk türleri; sargos, sistemlerinde avcýlýk etkinliðinin belirlenmesi mavraki kefal, mýrmýr, çipura, tirsi sardalya, açýsýndan referans saðlayabilecek bulgular elde beyaz sokar, kupes, ceran kefal, yuvarlak edilmiþtir. Beymelek Lagün Gölü'nde farklý göz sardalya, levrek, yapýþkan balýk, kral balýðý, açýklýklarýna sahip galsama aðlarý ile yapýlan yaledarma, ýsparoz, topan kefal, barbunya balýðý avcýlýkta kuzuluklarýn kapalý olduðu dönemin ve hamsi türleridir. Beymelek Lagün Gölü'nde avcýlýk için daha verimli bir dönem olduðu, yýllarýnda dalyancýlýk ve ticari Akdeniz bölgesi için en önemli hassas alanlar avcýlýktan elde edilen toplam avýn birim av içinde yer alan lagün sahasýnda 8 familyaya ait 17 miktarýnýn hesaplamalarý üzerine yapýlan türde balýk yakalanmasý, çoðu türün bölgede çalýþmada kefal türlerinin (Mugil cephalus, korunduðunu ve barýndýðýný göstermektedir.

10 Elde edilen sonuçlarda, farklý göz açýklýklarýndaki aðlarýn farklý türler üzerinde etkinliði göz önüne alýnýrsa ülkemizdeki diðer lagünlerde yapýlacak avcýlýklarda hedef türlerin belirlenerek ona uygun að göz açýklýðýnýn seçilmesi bu tipteki hassas alanlarýn korunmasý ve uygun þekilde iþletilmesi açýsýndan önem taþýmaktadýr. Teþekkür Bu çalýþmanýn gerçekleþmesindeki imkân ve desteklerinden dolayý Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Akdeniz Su Ürünleri Araþtýrma Üretme ve Eðitim Enstitüsü Müdür- lüðü'ne, arazi çalýþmalarýndaki yardýmlarýndan dolayý Enstitü personeline teþekkürlerimizi sunarýz. Kaynaklar Efforts for Mono- and Multifilament Trammel Nets in Lake Beyþehir. Turkish Journal of Fisheries and Acarlý, D., Kara, A., Bayhan, B. ve Çoker, T Aquatic Sciences, Homa Lagünü'nden (Ýzmir Körfezi, Ege Denizi) Balýk, Ý. ve Çubuk, H Uluabat Gölü'ndeki bazý balýk Yakalanan Türlerin Av Kompozisyonu ve Av türlerinin avcýlýðýnda galsama aðlarýnýn av Verimi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, Cilt 26, Sayý 1: verimleri. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 18 (3-4), Aksungur, N., Aksungur, M., Akbulut, B., Üstündað, C. ve Balýk, Ý., Çubuk, H. ve Özkök, R Eðirdir Gölü'nde Çiftçi, Y Kalkan Balýðý (Psetta maxima Ekonomik Balýk Populasyonlarýnýn Göl Linnaeus, 1758)'nýn Doðu Karadeniz Koþullarýnda Sahasýndaki Daðýlýmlarý. Journal of Fisheries Büyüme Özellikleri. E. Ü. Su Ürünleri Dergisi. Cilt. Sciences.com, 1 (2): , Sayý (3-4), Balýk, Ý., Emre, Y., Sümer, Ç. ve Tamer, F.Y. 2011a. Spatial Alaz A. ve Gurbet, R Farklý Avlak Sahalarýnda and temporal variations and assemblge structure of Mono-Multi ve Multi Filament Fanyalý Uzatma fish species in Beymelek Lagoon, Turkey. Journal Aðlarýnýn Av Verimliliði. E. Ü. Su Ürünleri Dergisi. of Applied Ichthyology 27(4): pp. Cilt. 22, Sayý (1-2), Balýk, Ý., Emre, Y., Sümer, Ç., Tamer, F.Y., Oskay, D.A. ve Alpbaz, A. ve Kýnacýgil, T Ýzmir Homa Dalyaný'nýn Tekþam, Ý. 2011b. Population structure, growth and Balýk verimliliði ve Balýk Faunasý Üzerine bir reproduction of leaping grey mullet (Liza saliens çalýþma. E.Ü. Su Ürünleri Yüksekokulu Dergisi, Risso, 1810) in Beymelek Lagoon, Turkey. Iranian Cilt: 5, Sayý: Journal of Fisheries, 10(2): pp. Atar, H.H., Ölmez, M., Bekcan, S. ve Seçer, S Buhan, E Köyceðiz Lagün sistemlerindeki mevcut Comparison of three different traps for catching durumun ve kefal populasyonlarýnýn araþtýrýlarak blue crab (Callinectes sapidus Rathbun 1896) in lagün iþletmeciliðinin geliþtirilmesi, Bodrum Su Beymelek Lagoon. Turk Vet Anim Sci, 26: ürünleri Araþtýrma Enstitüsü, Yayýn No. 3, 347 s Buhan, E., Yýlmaz, H., Mater, S. ve Morkan, Y Atar, H.H. ve Seçer, S Width/length-weight Köyceðiz Lagün Sistemi Lagün Ýþletmeciliði ve relationships of the blue crab (Callinectes sapidus Balýkçýlýðý. Doðu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Rathbun 1896) population living in Beymelek Sempozyumu Haziran 1998, S , Lagoon Lake, Turk Vet Anim Sci, 27: Erzurum. Aydýn, M., Düzgüneþ E., Þahin, C., ve Mutlu, C Duman, E. ve Çelik, A Atatürk Baraj Gölü Bozova Mezgit (Merlangius merlangus) Avcýlýðýnda Bölgesi'nde Avlanan Balýklar ve Verimlilikleri, Ege Kullanýlan Galsama Aðlarýnýn Seçicilik Üniv., Su Ürünleri Dergisi, 18, 1-2, 65-69, Ýzmir. Parametrelerinin Hesaplanmasý. Akdeniz Düzgüneþ, O., Kesici, T. ve Gürbüz, P Ýstatistik Balýkçýlýk Kong Nisan. Ýzmir: s. metotlarý. II. Baský Ankara Üniv. Ziraat Fak. Balýk, Ý Comparison of Seasonal Catch Per Unit Yayýnlarý: 1291, Ders Kitabý: 369, Ankara, 218s.

11 Emre, Y., Balýk, Ý., Sümer, Ç., Oskay, D.A. ve Yesilçimen, Temel Bilimleri Anabilim Dalý Eðirdir/Isparta. H.Ö Growth and reproduction studies on Kraljeviã, M Rast komarce, Sparus aurata, i pica, gilthead seabream (Sparus aurata) in Beymelek Diplodus puntazzo Cetti, u prirodnim i Lagoon, Turkey. Ýranian Journal of Fisheries kontroliranim uvjetima. Ph. D. thesis, Univ. Sciences 8(2): Zagreb. Emre, Y., Balýk, Ý., Sümer, Ç., Oskay, D.A. ve Yesilçimen, Küçükkara, R Beymelek Gölü'nde çipura balýðý H.Ö Age, growth, length-weight relationship avcýlýðý ve populasyon özelliklerinin araþtýrýlmasý. and reproduction of the striped seabream S.D.Ü. Eðirdir Su Ürün. Fak. Doktora Tezi, 89 s. (Lithognathus mormyrus L., 1758) (Sparidae) in Orsay, B. ve Duman, E Keban Baraj Gölü the Beymelek Lagoon (Antalya, Turkey). Turk J Çemiþgezek Bölgesi Uzatma Aðlarý Balýkçýlýðý ve Zool 34: Av Verimi. F.Ü. Fen ve Müh. Bil. Derg., 20,4, 563- Erdem, M. ve Gülþahin, A Güney Ege Bölgesi 568, Elazýð. (Muðla) Dalyanlarý ve Balýkçýlýk Yönetimi. 1. Pope, J.A., Margetts, A.R., Hamley, J.M. ve Akyüz, E.F. Balýklandýrma ve Rezervuar Yönetimi Manual of methods for fish stock assessment. Sempozyumu. Akdeniz Su Ürünleri Araþtýrma Ens. Part III. Selectivity of Fishing Gear. FAO (Food Antalya. Agr. Organ U.N.) Fish. Tec. Pap. (41) Rev. 1: 46p. Erkoyuncu, Ý Balýkçýlýk Biyolojisi ve Populasyon Sümbüloðlu, K. ve Sümbüloðlu, V Biyoistatistik. Dinamiði. Ondokuz Mayýs Üniversitesi Sinop Su Hatipoðlu Yayýnlarý: 53, Yükseköðretim dizisi. Ürünleri Fakültesi Yayýnlarý 95. Sinop. 265s. ISBN: s. Hamley, J.M Review of gillnet selectivity. J. Fish. Sümer, Ç. ve Balýk, Ý Türkiye'nin Doðu ve Batý Board. Can., 32: Akdeniz Kýyýsýnda Bulunan Ýki Lagünün Av Verimi Hyvärinen, P. ve Salojärvi, K The applicability of ve Tür Kompozisyonu Yönünden Karþýlaþtýrýlmasý. catch per unit effort (CPUE) statistics in fisheries Ulusal Su Günleri Mayýs management in Lake Dulujärvi, Northern Finland. Sümer, Ç Beymelek Lagün Gölü'nde Çipura Catch effort sampling strategies, chapter 23, 241- Balýðýnýn (Sparus aurata L., 1758) Bazý 261. Populasyon Parametrelerinin Tahmini. Sinop Kýrdaðlý, M Lagün-deniz etkileþiminin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri incelenmesi. Gemi Ýnþaatý ve Deniz Teknolojisi Avlama ve Ýþleme Teknolojisi Anabilim Dalý, Kongresi 99; Doktora tezi, 139s. Kocakaya, S Beymelek (Kale/Antalya) Lagününde Sümer, Ç Length-weight relationships of 15 lagoon Bulunan Çipura (Sparus auratus L. 1758) fish species collected in the Beymelek Lagoon (SW Populasyonunun Yapýsý ve Geliþmesi. Süleyman Turkey). Cahiers de Biologie Marine Vol. 53: 185- Demirel Üniv. Fen Bilimleri Enst. Su Ürünleri 188pp.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT : SİNOP ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ AKLİMAN/SİNOP

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT : SİNOP ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ AKLİMAN/SİNOP ÇETİN SÜMER ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 23.12.2014 Adres : SİNOP ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ AKLİMAN/SİNOP Telefon : 3682876255-3737 E-posta : cetinsumer@sinop.edu.tr Doğum Tarihi

Detaylı

BEYMELEK LAGÜN GÖLÜ (ANTALYA) AV VERİMİ VE KOMPOZİSYONU. Çetin SÜMER 1 * İsa TEKŞAM 2.

BEYMELEK LAGÜN GÖLÜ (ANTALYA) AV VERİMİ VE KOMPOZİSYONU. Çetin SÜMER 1 * İsa TEKŞAM 2. Anadolu Tarım Bilim. Derg., 13,28(1):47-1 Anadolu J Agr Sci, 13,28(1):47-1 doi:.7161/anajas.13.281.47 URL: http://dx.doi.org/.7161/anajas.13.281.47 Araştırma Article BEYMELEK LAGÜN GÖLÜ (ANTALYA) AV VERİMİ

Detaylı

TÜRKİYE NİN DOĞU VE BATI AKDENİZ KIYISINDA BULUNAN İKİ LAGÜNÜN AV VERİMİ VE TÜR KOMPOZİSYONU YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE NİN DOĞU VE BATI AKDENİZ KIYISINDA BULUNAN İKİ LAGÜNÜN AV VERİMİ VE TÜR KOMPOZİSYONU YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI TÜRKİYE NİN DOĞU VE BATI AKDENİZ KIYISINDA BULUNAN İKİ LAGÜNÜN AV VERİMİ VE TÜR KOMPOZİSYONU YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Çetin SÜMER*, İsmet BALIK AKDENİZ SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ÜRETİM VE EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Detaylı

19 (2), , (2), , 2007

19 (2), , (2), , 2007 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 9 (2), 5-9, 27 9 (2), 5-9, 27 Farklı Göz Genişliğinde Monofilament ve Multifilament Solungaç Ağlarının Barbun Balığı (Mullus barbatus

Detaylı

An investigation on catch composition of trammel nets used in Ordu

An investigation on catch composition of trammel nets used in Ordu Research Article Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences Volume: 3 Issue: 1 (2017) 15-19 An investigation on catch composition of trammel nets used in Ordu Ordu Kıyı Sularında Kullanılan Fanyalı

Detaylı

Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (4): 15-19 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Araþtýrma Makalesi Research Article

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı : Cenkmen R. BEĞBURS Doğum Tarihi : 1967 Doğum Yeri : Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Avlama Teknolojisi E-posta : begburs@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL**

Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL** ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağları ile Yakalanan Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Bireylerinde Total Boy ile Vücut

Detaylı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 57000 Sinop. Çetin SÜMER TKB Akdeniz Su Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Beymelek, Antalya

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 57000 Sinop. Çetin SÜMER TKB Akdeniz Su Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Beymelek, Antalya OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2006,21(1):71-75 J. of Fac. of Agric., OMU, 2006,21(1):71-75 KALKAN (Psetta maxima, Linneaus, 1758) VE MEZGİT (Merlangius merlangus euxinus, Nordman 1840) BALIKLARININ YAŞ VE BOY

Detaylı

İ. BALIK H. ÇUBUK. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Eğirdir, Isparta

İ. BALIK H. ÇUBUK. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Eğirdir, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 9-3,(2005)- Eğirdir Gölü nde Galsama Ağları ile Sudak (Sander Lucioperca (Linnaeus, 1758)) ve Gümüşi Havuz Balığı (Carassius Gibelio (Bloch, 1782))

Detaylı

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (1): 20-26 www.sumae.gov.tr/yunus ISSN 1303-4456 Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði * Gülþen

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 6(4): 287-296 (2012) DOI: 10.3153/jfscom.akdeniz003 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X 2012 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ GÜNEYDOĞU KARADENİZ İN ÜÇ FARKLI

Detaylı

Yumurtalık Koyu nda Dip Trolü ile Yakalanan Türlerin Mevsimsel Değişimi ve Verimlilik İndeksi

Yumurtalık Koyu nda Dip Trolü ile Yakalanan Türlerin Mevsimsel Değişimi ve Verimlilik İndeksi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (1-2): 29 34 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Yumurtalık Koyu nda Dip

Detaylı

C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi ISSN C.B.U. Journal of Science 5.1 (2009) (2009) 19 26

C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi ISSN C.B.U. Journal of Science 5.1 (2009) (2009) 19 26 Dip Trolü ile Farklı Av Sahalarından Avlanan Karagöz İstavrit (Trachurus trachurus, L.) ve Lüfer (Pomatomus saltatrix, L.) Balıklarının Av Verimi ve Boy Kompozisyonlarının Karşılaştırılması C.B.Ü. Fen

Detaylı

Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Avcılığında Kullanılan Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağlarının Seçiciliğinin Araştırılması

Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Avcılığında Kullanılan Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağlarının Seçiciliğinin Araştırılması ISSN: 2148-0273 Cilt 2, Sayı 1, 2014 / Vol. 2, Issue 1, 2014 Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Avcılığında Kullanılan Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağlarının Seçiciliğinin Araştırılması

Detaylı

Eğirdir Gölü nde Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Avcılığında Kullanılan Multiflament Fanyalı Ağların Seçiciliği

Eğirdir Gölü nde Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Avcılığında Kullanılan Multiflament Fanyalı Ağların Seçiciliği Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 20, Sayı 1, 37-42, 2016 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 20, Issue 1, 37-42, 2016 DOI: 10.19113/sdufbed.85550

Detaylı

FARKLI BALIK TÜRLERİNİN FANYALI AĞLAR ÜZERİNDEKİ YAKALANMA KONUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI*

FARKLI BALIK TÜRLERİNİN FANYALI AĞLAR ÜZERİNDEKİ YAKALANMA KONUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI* FARKLI BALIK TÜRLERİNİN FANYALI AĞLAR ÜZERİNDEKİ YAKALANMA KONUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI* Süleyman ÖZDEMİR 1 ve Yakup ERDEM 2 1-KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2-ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Mono ve Multifilament Solungaç Ağlarının Farklı Hava Şartlarındaki Av Verimlerinin Karşılaştırılması

Mono ve Multifilament Solungaç Ağlarının Farklı Hava Şartlarındaki Av Verimlerinin Karşılaştırılması Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 63-68, 2006 18 (1), 63-68, 2006 Mono ve Multifilament Solungaç Ağlarının Farklı Hava Şartlarındaki Av Verimlerinin Karşılaştırılması

Detaylı

Eğirdir Gölü nde Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Avcılığında Kullanılan Monofilament Fanyalı Ağların Seçiciliği

Eğirdir Gölü nde Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Avcılığında Kullanılan Monofilament Fanyalı Ağların Seçiciliği Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 18(2), 69-74, 2014 Eğirdir Gölü nde Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio

Detaylı

BODRUM YARIMADASINDA KULLANILAN GALSAMA AĞLARININ SEÇİCİLİĞİ

BODRUM YARIMADASINDA KULLANILAN GALSAMA AĞLARININ SEÇİCİLİĞİ BODRUM YARIMADASINDA KULLANILAN GALSAMA AĞLARININ SEÇİCİLİĞİ ÖZET Mehmet AYDIN 1, Ertuğ DÜZGÜNEŞ 2 1-AKDENİZ SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ÜRETİM VE EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 2-KTÜ DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTES maydin69@hotmail.com

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÖZET Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com Bu

Detaylı

Su Ürünleri Dergisi Cilt No: 15 Sayı:3-4 293-303 İzmir-Bornova 1998

Su Ürünleri Dergisi Cilt No: 15 Sayı:3-4 293-303 İzmir-Bornova 1998 Su Ürünleri Dergisi Cilt No: 5 Sayı:-4-0 İzmir-Bornova 8 Farklı Göz Genişliğine Sahip Sade Dip Uzatma Ağlarında İsparoz (Diplodus annularis Linn., 758) ve İzmarit (Spicara flexuosa Rafinesque, 80) Balıklarının

Detaylı

Doğu Karadeniz de Av Sezonunda Avlanılan Hamsi

Doğu Karadeniz de Av Sezonunda Avlanılan Hamsi DOĞU KARADENİZ DE 2009-2010 AV SEZONUNDA AVLANILAN HAMSİ BALIĞI NIN (Engraulis encrasicolus (L., 1758)), POPULASYON PARAMETRELERİ VE HEDEF DIŞI AV ORANLARI Yaşar GENÇ 1,*, Orhan AK 1, N. Selda BAŞÇINAR

Detaylı

DİP TROLÜ İLE İKİ FARKLI DERİNLİKTE AVLANAN MEZGİT (Gadus merlangus euxinus N. 1840) BALIĞININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONUNUN DEĞİŞİMİ

DİP TROLÜ İLE İKİ FARKLI DERİNLİKTE AVLANAN MEZGİT (Gadus merlangus euxinus N. 1840) BALIĞININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONUNUN DEĞİŞİMİ DİP TROLÜ İLE İKİ FARKLI DERİNLİKTE AVLANAN MEZGİT (Gadus merlangus euxinus N. 1840) BALIĞININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONUNUN DEĞİŞİMİ ÖZET Yakup ERDEM 1, Süleyman ÖZDEMİR 2, Ercan ERDEM 1, Zekiye BİRİNCİ

Detaylı

Uzatma Ağlarının Ağ Materyali ve Yapısal Özelliklerinin Türlerin Yakalanabilirliği ve Tür Seçiciliği Üzerindeki Etkisi

Uzatma Ağlarının Ağ Materyali ve Yapısal Özelliklerinin Türlerin Yakalanabilirliği ve Tür Seçiciliği Üzerindeki Etkisi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (3-4): 429 433 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Research

Detaylı

Eğirdir Gölü nde Monofilament ve Multifilament Sade Uzatma Ağlarının Av ve Ekonomik Verimliliklerinin Karşılaştırılması

Eğirdir Gölü nde Monofilament ve Multifilament Sade Uzatma Ağlarının Av ve Ekonomik Verimliliklerinin Karşılaştırılması Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 17(1), 43-48, 2013 Eğirdir Gölü nde Monofilament ve Multifilament Sade Uzatma

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Seçicilik, Galsama ağı, Gelibolu Yarımadası, Kupes, Boops boops

Anahtar Kelimeler: Seçicilik, Galsama ağı, Gelibolu Yarımadası, Kupes, Boops boops Menba Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Menba Journal of Fisheries Faculty Araştırma/Research Article nda (Kuzey Ege Denizi, Türkiye) Kupes Balığı (Boops boops Linnaeus, 1758) Avcılığında Kullanılan Multifilament

Detaylı

Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research

Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research 1(2): 72-79 (2015) E-ISSN 2149-0236 doi: 10.3153/JAEFR15007 ORIGINAL ARTICLE/ORİJİNAL ÇALIŞMA FULL PAPER TAM MAKALE ÇANAKKALE BÖLGESİ NDE KUPES

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU null 23.12.2014 SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI (YL)

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU null 23.12.2014 SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI (YL) SABRİ BİLGİN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU null 23.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Sinop/Merkez. Telefon : 0368287625-3354 E-posta Doğum Tarihi : 20.11.1974 Faks : Kadro Yeri

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr.Songül YÜCE Ünvan Su Ürünleri Müh. Telefon 04242411085 E-mail songul.yuce@gthb.gov.tr smyuce@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1969-Elazığ Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

İsmet Balık, Hıdır Çubuk. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, 32500, Eğirdir, Isparta, Türkiye

İsmet Balık, Hıdır Çubuk. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, 32500, Eğirdir, Isparta, Türkiye E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (1-2): 149-154 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Sudak (Stizostedion

Detaylı

KARADENİZDE DİP TROLÜ İLE EKİM VE KASIM AYLARINDA AVLANAN LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIĞININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONUN KARŞILAŞTIRILMASI

KARADENİZDE DİP TROLÜ İLE EKİM VE KASIM AYLARINDA AVLANAN LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIĞININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONUN KARŞILAŞTIRILMASI 400 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 400-408 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 KARADENİZDE DİP TROLÜ İLE EKİM VE KASIM AYLARINDA AVLANAN LÜFER (Pomatomus saltatrix,

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X 4(4): 446-454 (2010) DOI: 10.3153/jfscom.2010048 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X RESEARCH ARTICLE 2010 www.fisheriessciences.com ARAŞTIRMA MAKALESİ GÜNEY EGE DE SİNARİT (Dentex dentex)

Detaylı

Yeni Türlerin Yetiştiriciliği. Dr. C. Güngör MUHTAROĞLU Akvatek Su Ürünleri Ltd.

Yeni Türlerin Yetiştiriciliği. Dr. C. Güngör MUHTAROĞLU Akvatek Su Ürünleri Ltd. Yeni Türlerin Yetiştiriciliği Dr. C. Güngör MUHTAROĞLU Akvatek Su Ürünleri Ltd. Su Ürünleri Sektörü Günümüze kadar olan deniz balıkları yetiştiriciliğinde birçok türün üzerinde çalışmalar yapılarak kültüre

Detaylı

Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesi nde kullanılan av araçları The fishing gears using in Kemaliye Region of Keban Dam Lake

Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesi nde kullanılan av araçları The fishing gears using in Kemaliye Region of Keban Dam Lake http://www.egejfas.org Su Ürünleri Dergisi (2017) Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34(2): 195-201 (2017) DOI: 10.12714/egejfas.2017.34.2.11 ARAŞTIRMA MAKALESİ RESEARCH ARTICLE Keban Baraj

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2 (2001) 1-5 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi Lengths Determination

Detaylı

Uzunçayýr Baraj Gölü'ndeki (Tunceli) Capoeta trutta (Heckel, 1843)'nýn Bazý Populasyon Parametreleri

Uzunçayýr Baraj Gölü'ndeki (Tunceli) Capoeta trutta (Heckel, 1843)'nýn Bazý Populasyon Parametreleri Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (2): 3-14 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araþtýrma Makalesi Research Article Uzunçayýr Baraj Gölü'ndeki (Tunceli) Capoeta trutta (Heckel, 1843)'nýn Bazý Populasyon Parametreleri

Detaylı

İzmir Körfezi nde Sardalya (Sardina pilchardus Walbaum, 1792) Balığı Avcılığında Kullanılan Galsama Ağlarının Seçiciliği

İzmir Körfezi nde Sardalya (Sardina pilchardus Walbaum, 1792) Balığı Avcılığında Kullanılan Galsama Ağlarının Seçiciliği E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 00 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 00 Cilt/Volume 9, Sayı/Issue (3-4): 465 47 Ege University Press ISSN 300-590 http://jfas.ege.edu.tr/ İzmir Körfezi nde Sardalya

Detaylı

Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesi nde Yaşayan Barbus esocinus ve Barbus xanthopterus un Avcılığında Kullanılan Av Araçları

Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesi nde Yaşayan Barbus esocinus ve Barbus xanthopterus un Avcılığında Kullanılan Av Araçları F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(2), 385-392, 2004 Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesi nde Yaşayan Barbus esocinus ve Barbus xanthopterus un Avcılığında Kullanılan Av Araçları Özet Bülent ORSAY

Detaylı

Homa Lagünü nden (İzmir Körfezi, Ege Denizi) Yakalanan Türlerin Av Kompozisyonu ve Av Verimi*

Homa Lagünü nden (İzmir Körfezi, Ege Denizi) Yakalanan Türlerin Av Kompozisyonu ve Av Verimi* E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2009 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2009 Cilt/Volume 26, Sayı/Issue 1: 39 47 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Homa Lagünü nden (İzmir Körfezi,

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: UĞUR UZER Doğum Tarihi/Yeri: 26.02.1981 / İstanbul Yazışma Adresi: Su Ürünleri Fakültesi Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul Telefon:

Detaylı

Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý

Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý Murad ÇANAKCI (1), Ýbrahim AKINCI (2) (1) Batý Akdeniz Tarýmsal Araºtýrma Enstitüsü Müdürlüðü, Antalya (2)

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Tuzla Çayý ve Tercan Baraj Gölü ndeki Capoeta capoeta umbla

Tuzla Çayý ve Tercan Baraj Gölü ndeki Capoeta capoeta umbla Ekoloji 19, 73, 55-64 (2009) Tuzla Çayý ve Tercan Baraj Gölü ndeki Capoeta capoeta umbla HECKEL,1843'nýn Bazý Biyo-Ekolojik Özellikleri ile Total Yað ve Yað Asitleri Kompozisyonlarýnýn Karþýlaþtýrýlmasý

Detaylı

EDREMİT KÖRFEZİ DİP UZATMA AĞLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE YAPISAL FARKLILIKLARI

EDREMİT KÖRFEZİ DİP UZATMA AĞLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE YAPISAL FARKLILIKLARI 2(3): 432-439 (2008) DOI: 10.3153/jfscom.mug.200735 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 1307-234X 2008 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ EDREMİT KÖRFEZİ DİP UZATMA AĞLARININ

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Antalya Körfezi nde Avcılık İle Yakalanan Balık Türleri ve Bunların İşlenerek Değerlendirilmesi

Antalya Körfezi nde Avcılık İle Yakalanan Balık Türleri ve Bunların İşlenerek Değerlendirilmesi Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (2): 41-47, 2009 ISSN:1308-3961, www.nobel.gen.tr Antalya Körfezi nde Avcılık İle Yakalanan Balık Türleri ve Bunların İşlenerek Değerlendirilmesi Mete KUŞAT, Habil

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Ayvalýk (Ege Denizi) Kýyýlarýnda Denizkestanesi (Paracentrotus lividus) Avcýlýðý

Ayvalýk (Ege Denizi) Kýyýlarýnda Denizkestanesi (Paracentrotus lividus) Avcýlýðý Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (4): 3-7 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Ayvalýk (Ege Denizi) Kýyýlarýnda Denizkestanesi (Paracentrotus lividus) Avcýlýðý Araþtýrma Makalesi Research Article 1* 2 2 Yeþim DEMÝR

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:7-Sayı/No: 2 : 405-411 (2006) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE FARKLI BÜYÜKLÜKTE KANCA

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Barbunya Galsama Ağlarında Kullanılan Poliamid Monofilament ve Multifilament Ağ İpinin Av Kompozisyonuna Olan Etkisi

Barbunya Galsama Ağlarında Kullanılan Poliamid Monofilament ve Multifilament Ağ İpinin Av Kompozisyonuna Olan Etkisi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (3-4): 285 289 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Barbunya Galsama Ağlarında

Detaylı

Dip Trollerinde 40 ve 44 mm Ağ Gözü Uzunluğuna Sahip Pantolon Tipi Torbalarda Seçiciliğin Karşılaştırılması Üzerine Araştırma

Dip Trollerinde 40 ve 44 mm Ağ Gözü Uzunluğuna Sahip Pantolon Tipi Torbalarda Seçiciliğin Karşılaştırılması Üzerine Araştırma Dip Trollerinde 4 ve 44 mm Ağ Gözü Uzunluğuna Sahip Pantolon Tipi Torbalarda Seçiciliğin Karşılaştırılması Üzerine Araştırma Raşit GURBET, Hikmet HOŞSUCU, Akın Türker İLKYAZ, Uğur ÖZEKİNCİ Ege Üniversitesi

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Kişisel bilgiler Adı Soyadı :Yalçın Töre Doğum Tarihi, Yeri :13 Haziran 1977, İskenderun Unvanı :Yrd. Doç. Dr. Gsm :0543 761 8181 e-mail :yalcintore@hotmail.com 2.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 4(2): 129-135 (2010) DOI: 10.3153/jfscom.2010012 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X 2010 www.fisheriessciences.com TECHNICAL NOTES TEKNİK NOT KUZEYDOĞU AKDENİZ DE KARİDES BALIKÇILIĞI VE

Detaylı

Güllük Dalyanı balıkçılığı Fisheries in Güllük Lagoon

Güllük Dalyanı balıkçılığı Fisheries in Güllük Lagoon http://www.egejfas.org Su Ürünleri Dergisi (2015) Ege J Fish Aqua Sci 32(3): 145-149 (2015) DOI: 10.12714/egejfas.2015.32.3.04 ARAŞTIRMA MAKALESİ RESEARCH ARTICLE Güllük Dalyanı balıkçılığı Fisheries in

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 5(2): 99-106 (2011) DOI: 10.3153/jfscom.2011012 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X 2011 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ TRABZON KIYILARINDA DEMERSAL TÜR DAĞILIMI

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(10): 834-840, 2015 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi İzmir Körfezi (Orta Ege Denizi) nde 2011-2013

Detaylı

Rize İlinde Kullanılan Uzatma Ağlarının Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi

Rize İlinde Kullanılan Uzatma Ağlarının Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 27(1), 35-48, 2015 27(1), 35-48, 2015 Rize İlinde Kullanılan Uzatma Ağlarının Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Özet Alaylı AY, Erdal DUMAN

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ORTA EGE DE UZATMA AĞLARININ BALIK POPULASYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

ORTA EGE DE UZATMA AĞLARININ BALIK POPULASYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI ORTA EGE DE UZATMA AĞLARININ BALIK POPULASYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI PROJE NO: 198Y023 Doç.Dr. H. Tuncay KINACIGİL Akın Türker İLKYAZ Adnan AYAZ Dr.Okan AKYOL Uğur ALTINAĞAÇ Aralık 2000

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi / YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi / YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ferhat DEMİROL Ünvan Teknik Hizmetler Koordinatörü Telefon 0 530 746 54 64 0 424 241 10 85 / 107 E-mail ferhat.demirol@tarim.gov.tr, ferhatdemirol@hotmail.com Doğum Tarihi -

Detaylı

ORTA KARADENİZ DE ORTASU TROLÜ İLE AVLANAN HAMSİ (Engraulius encrasicolus, L.) BALIĞININ SÜRÜ YAPISI VE BOY KOMPOZİSYONUNUN GÜNLÜK DEĞİŞİMİ

ORTA KARADENİZ DE ORTASU TROLÜ İLE AVLANAN HAMSİ (Engraulius encrasicolus, L.) BALIĞININ SÜRÜ YAPISI VE BOY KOMPOZİSYONUNUN GÜNLÜK DEĞİŞİMİ ORTA KARADENİZ DE ORTASU TROLÜ İLE AVLANAN HAMSİ (Engraulius encrasicolus, L.) BALIĞININ SÜRÜ YAPISI VE BOY KOMPOZİSYONUNUN GÜNLÜK DEĞİŞİMİ Süleyman ÖZDEMİR 1,*, Hasan Hüseyin SATILMIŞ 1, Yakup ERDEM 1

Detaylı

Gürel TÜRKMEN, Osman ÖZDEN, Hakan YILMAZYERLÝ, Hülya SAYGI Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 35100 Bornova-ÝZMÝR

Gürel TÜRKMEN, Osman ÖZDEN, Hakan YILMAZYERLÝ, Hülya SAYGI Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 35100 Bornova-ÝZMÝR 14, 56, 16-22 2005 Penaeus (Melicertus) kerathurus (Forskal, 1775)'un Süfa (Homa) Dalyaný'nda Göçlerini Etkileyen Faktörler ve Bazý Morfometrik Özellikleri Üzerine Bir Çalýþma Gürel TÜRKMEN, Osman ÖZDEN,

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Nergiz YALÇIN. DSİ Genel Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Yücetepe, ANKARA

Nergiz YALÇIN. DSİ Genel Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Yücetepe, ANKARA BARAJ GÖLLERİNDEN YAKALANAN PULLU SAZAN (Cyprinus carpio L., 1758) VE AYNALI SAZAN (Cyprinus carpio L., 1758 var. specularis) BALIKLARI İÇİN SEÇİCİLİK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Nergiz YALÇIN DSİ

Detaylı

21 (1), 1-8, (1), 1-8, 2009

21 (1), 1-8, (1), 1-8, 2009 Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 21 (1), 1-8, 2009 21(1), 1-8, 2009 Karadeniz de Avlanan Pelajik Türlerden İstavrit (Trachurus trachurus), Lüfer (Pomatomus saltatrix) ve

Detaylı

İzmir Körfezi nde İri Sardalya (Sardinella aurita Valenciennes, 1847) Balığı Avcılığında Kullanılan Multiflament Galsama Ağların Seçiciliği

İzmir Körfezi nde İri Sardalya (Sardinella aurita Valenciennes, 1847) Balığı Avcılığında Kullanılan Multiflament Galsama Ağların Seçiciliği E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 003 Cilt/Volume 0, Sayı/Issue (-): 55 64 Ege University Press ISSN 300-590 http://jfas.ege.edu.tr/ İzmir Körfezi nde İri Sardalya

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

*M. Fatih Can 1, Kadir Duran İğne 2. *E mail:

*M. Fatih Can 1, Kadir Duran İğne 2. *E mail: E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2005 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2005 Cilt/Volume 22, Sayı/Issue (1-2): 143 147 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Atatürk Baraj Gölü

Detaylı

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi 15, 61, 6-15 2006 Beyhan TAÞ Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Ordu Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 52750 Perþembe-ORDU Özet Bu çalýþma, Derbent

Detaylı

Şekil 1. Türkiye 2008 yılı su ürünleri üretiminin dağılımı (TÜİK, 2009)

Şekil 1. Türkiye 2008 yılı su ürünleri üretiminin dağılımı (TÜİK, 2009) 01 giriş 1.GİRİŞ Türkiye yi çevreleyen denizlerin hepsi Akdeniz sular sisteminin bir parçası olmakla birlikte birbirinden ekolojik, coğrafik, jeomorfolojik, meteorolojik ve benzeri bazı özellikler bakımından

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dr. Aysun TÜRKMEN

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dr. Aysun TÜRKMEN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dr. Aysun TÜRKMEN Adres Telefon E-posta : Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi kimya Bölümü :0454 3101000-1469 :aturkmen72@hotmail.com 2. Doğum Tarihi :02.04.1972 3. Unvanı

Detaylı

Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi

Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi 15, 62, 48-54 2007 Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi Ekrem LAÇÝN Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni

Detaylı

Anahtar Kelimeler: İri sardalya, Sardinella aurita, galsama ağı, seçicilik, Gelibolu Yarımadası.

Anahtar Kelimeler: İri sardalya, Sardinella aurita, galsama ağı, seçicilik, Gelibolu Yarımadası. Menba Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Menba Journal of Fisheries Faculty ISSN: 147-54 Araştırma/Research Article Gelibolu Yarımadası'nda (Kuzey Ege Denizi, Türkiye) İri Sardalya (Sardinella aurita Valenciennes,

Detaylı

Ülkemiz Sularýnda Hamsi ile Ýlgili Yapýlan Bilimsel Çalýþmalar

Ülkemiz Sularýnda Hamsi ile Ýlgili Yapýlan Bilimsel Çalýþmalar Bilimsel Çalýþmalar Ülkemiz Sularýnda Hamsi ile Ýlgili Yapýlan Bilimsel Çalýþmalar Dr. Orhan AK Su Ürünleri Merkez Araþtýrma Enstitüsü, Trabzon Hamsi; herkes tarafýndan bilinen hakkýnda þiirler, maniler

Detaylı

İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ÇİPURA (Sparus aurata, Linneaus, 1758) AVCILIĞINDA KULLANILAN MONOFİLAMENT FANYALI UZATMA AĞLARININ SEÇİCİLİĞİ

İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ÇİPURA (Sparus aurata, Linneaus, 1758) AVCILIĞINDA KULLANILAN MONOFİLAMENT FANYALI UZATMA AĞLARININ SEÇİCİLİĞİ 4(1): 28-37 (2010) DOI: 10.3153/jfscom.2010004a Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X 2010 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ÇİPURA (Sparus

Detaylı

Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi Uzatma Ağları Balıkçılığı ve Av Verimi

Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi Uzatma Ağları Balıkçılığı ve Av Verimi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 20 (4), 563-568, 2008 20(4), 563-568, 2008 Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi Uzatma Ağları Balıkçılığı ve Av Verimi Bülent ORSAY,

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI

SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI Türkiye kültür balıkçılığı için uygun iç sulara, tatlı sulara ve denizlere sahiptir. Kültür balıkçılığının geleceği tahminlerin ötesinde bir önem arz etmektedir. Dünyanın

Detaylı

DEMET KOCATEPE ÖZGEÇMİŞ. Adres. Telefon : 3682715785-435 E-posta Doğum Tarihi : 11.01.1983 Faks : Kadro Yeri. Görev Yeri : Öğrenim Bilgisi

DEMET KOCATEPE ÖZGEÇMİŞ. Adres. Telefon : 3682715785-435 E-posta Doğum Tarihi : 11.01.1983 Faks : Kadro Yeri. Görev Yeri : Öğrenim Bilgisi DEMET KOCATEPE ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 14.11.2014 Adres : TURİZM işletmeciliği VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU FEN EDEBİYAT FAK. YERLEŞKESİ SİNOP Telefon : 3682715785-435 E-posta Doğum Tarihi

Detaylı

Elazýð Ýli Balýk Eti Tüketim Alýþkanlýðý ve Tercihinin Belirlenmesi

Elazýð Ýli Balýk Eti Tüketim Alýþkanlýðý ve Tercihinin Belirlenmesi Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (1): 3-11 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araþtýrma Makalesi Research Article Elazýð Ýli Balýk Eti Tüketim Alýþkanlýðý ve Tercihinin Belirlenmesi 1 1 1 Emin ÇÝÇEK, Hakan AKGÜN,

Detaylı

Elazýð Ýli Balýk Eti Tüketim Alýþkanlýðý ve Tercihinin Belirlenmesi

Elazýð Ýli Balýk Eti Tüketim Alýþkanlýðý ve Tercihinin Belirlenmesi Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (1): 3-11 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araþtýrma Makalesi Research Article Elazýð Ýli Balýk Eti Tüketim Alýþkanlýðý ve Tercihinin Belirlenmesi 1 1 1 Emin ÇÝÇEK, Hakan AKGÜN,

Detaylı

DENİZ ÜRÜNLERİNE AİT TABLET BİLGİLER VE OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI DENİZ BALIKLARI

DENİZ ÜRÜNLERİNE AİT TABLET BİLGİLER VE OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI DENİZ BALIKLARI DENİZ ÜRÜNLERİNE AİT TABLET BİLGİLER VE OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI DENİZ BALIKLARI Balık Alırken; a) Balığın boyuna b) Balığın tazelik özelliklerine c) Satın alınan yerin fiziki ve hijyenik şartlarına

Detaylı

Homa Lagününden Elde Edilen Çipuraların (Sparus aurata L., 1758) Kıyısal ve Açıkdeniz Ağ Kafeslerde Gelişimlerinin Karşılaştırılması

Homa Lagününden Elde Edilen Çipuraların (Sparus aurata L., 1758) Kıyısal ve Açıkdeniz Ağ Kafeslerde Gelişimlerinin Karşılaştırılması E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 006 Cilt/Volume, Ek/Suppl. (/): 5-57 Su Ürünleri Yetiştiriciliği / Aquaculture Ege University Press ISSN 0-590 http://jfas.ege.edu.tr/

Detaylı

İzmir Körfezi nde (Ege Denizi) Kullanılan Sürüklenen Pelajik Uzatma Ağlarının Teknik Özellikleri

İzmir Körfezi nde (Ege Denizi) Kullanılan Sürüklenen Pelajik Uzatma Ağlarının Teknik Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2007 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2007 Cilt/Volume 24, Sayı/Issue (1-2): 179 183 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Research

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ. Yabancı Dil/Derecesi KPDS ÜDS TOFL IELTS. GÖREV YERLERİ (Tarih/Unvan/Kurum) YAYINLARI MAKALELER/BİLDİRİLER

EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ. Yabancı Dil/Derecesi KPDS ÜDS TOFL IELTS. GÖREV YERLERİ (Tarih/Unvan/Kurum) YAYINLARI MAKALELER/BİLDİRİLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nilgün AKSUNGUR Ünvan Mühendis Telefon 0312 3157623/1351 E-mail Doğum Yeri- Tarihi naksungur@tagem.gov.tr Afşin Yüksek Lisans Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Akademik Birim/

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ağ Kafes Üniteleri Etrafındaki Balıkların Kaldırma Ağı ile Avcılığı Üzerine Bir Ön Çalışma

Ağ Kafes Üniteleri Etrafındaki Balıkların Kaldırma Ağı ile Avcılığı Üzerine Bir Ön Çalışma E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (1-2): 233 237 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short

Detaylı

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(4): 516 523, 2014. www.turkjans.com

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(4): 516 523, 2014. www.turkjans.com TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkans.com Gelibolu Yarımadası'nda (Kuzey Ege Denizi, Türkiye) Palamut Balığı (Sarda sarda Bloch, 1793) Avcılığında

Detaylı

Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesi nde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri

Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesi nde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (1-2): 65-69 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri

Detaylı

Kültür Şartlarında Yetiştirilen Karadeniz Alabalığının (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) Yaş ve Cinsiyete Bağlı Bazı Vücut İndekslerinin Belirlenmesi

Kültür Şartlarında Yetiştirilen Karadeniz Alabalığının (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) Yaş ve Cinsiyete Bağlı Bazı Vücut İndekslerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültes Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1-2 (2008) Kültür Şartlarında Yetiştirilen Eyüp ÇAKMAK 1, Nadir BAŞÇINAR 2, Yahya ÇAVDAR 1, Nilgün AKSUNGUR 1, Şirin FİRİDİN

Detaylı

Dalaman Çayý Üzerindeki Bereket Hidro- Elektrik Santrali Baraj Gölü Suyunun Bazý Fiziko-Kimyasal Parametrelerinin ve Balýk Faunasýnýn Araþtýrýlmasý

Dalaman Çayý Üzerindeki Bereket Hidro- Elektrik Santrali Baraj Gölü Suyunun Bazý Fiziko-Kimyasal Parametrelerinin ve Balýk Faunasýnýn Araþtýrýlmasý 16, 62, 30-36 2007 Dalaman Çayý Üzerindeki Bereket Hidro- Elektrik Santrali Baraj Gölü Suyunun Bazý Fiziko-Kimyasal Parametrelerinin ve Balýk Faunasýnýn Araþtýrýlmasý Nedim ÖZDEMÝR Muðla Üniversitesi,

Detaylı

İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE FANYALI UZATMA AĞLARI İLE KARİDES AVCILIĞININ YAPISAL ÖZELLİKLERİ

İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE FANYALI UZATMA AĞLARI İLE KARİDES AVCILIĞININ YAPISAL ÖZELLİKLERİ 3(4): 310-317 (2009) DOI: 10.3153/jfscom.2009035 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 1307-234X 2009 www.fisheriessciences.com SHORT COMMUNICATION KISA BİLGİLENDİRME İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE FANYALI UZATMA

Detaylı