Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Vygunlıak Büdirimiai» sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (8/459)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Vygunlıak Büdirimiai» sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (8/459)"

Transkript

1 S. Sayıs:ı 172 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 yılı Kesinhesabı hakkında Kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (1/675, 3/459) Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Vygunlıak Büdirimiai» sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (8/459) Sayt T. C. Hayıştay i V , \H.2450 Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına M. XII. 19M Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin ilişik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzaylerim. Sayıştay Başkanı.. 8. Orom Uygunluk Bildirimi Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine uyularak bir nüshası Ulaştırma Bakanlığından Sayıştaya gönderilen Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1944 Malî yılı Kesinhesabmm, Sayıştayca incelenip yargılanmış olan muhasip idare hesabiyle karşılaştırılmış ve Keakihesapta gösterilen rakamların (Bağlı cetvellerdeki meşruhat göz önünde bulundurulmak üz«re) kabule şayan bulunmuş olduğunu arzeyleriz. 22. XIT Sayıştay Başkanı D. : 1 Başkanı D. : 2 Balkanı D. : 3 Başkanı D. : 4 Balkanı 8. Oran F. Eke Y. Z. Aslan R. Bakuy M. A. Apak Üye Üye Üye Üye Üye Üye M. Menemencioğlu. M.. 1. Erenli F. özbudun A. Âli Hemen A. B. Ögel A. K. Arıçay Üye Üye Üye Üye Üye V. Savcı F. Aktulga A. T. D engel F. Işık F. Beşkardeş H. Pay ver E. Arhun

2 2 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 yılı Kesinhesabı haklanda Kanun tasarısı (1/675) T. G. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 16. V Tetkik Müdürlüğü Sayı: , Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütço yılı Kesinhesabı hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hasırlanan ve Bakanlar Kurulunca 7. V tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçe ve iiişikleriyle birlikte sunulduğunu arzederim. Başbakan Ş. Saraçoğlu Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu gerekçesi 1. Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1944 yılma ait tanzim ve takdim kılınmış olan kesinhesap cetveline göre bu İdare için 1944 yılı Bütçesiyle ( ) lira ödenek ve 4738 sayılı Kanunla ( ) lira ek ödenek verilerek ödenek miktarı ( ) liraya çıkarılmıştır. İlişik (A) işaretli cetvelde görüldüğü üzere bu ödeneğin ( ) lira (09) kuruşu yapılan hizmetlerin karşılığı olarak ödenerek ( ) lira (91) kuruşu iptal edilmiştir. Tasarının 1 nci maddesinde yazılı ( ) lira (09) kuruşun tevziine gelince: Meydanlarda pist, bina, hangar gibi sabit tesisata, Tayyare mubayaası yedek malzeme telsiz cihazları ve diğer taşıtlara, İşletme için gerekli benzin yağ karşılığı, Harcırah, ikramiye, kilometre uçuş parası, ayni yardım ve doğum yardımlarına, Maaş, çocuk zammı, mesken tazminatı emekli maaşı ve tedavi masrafları, Ücretler D. D. Y. Tekaüt Sandığına katılma payı, Kırtasiye, mefruşat, demirbaş, tenvir teshin, müteferrika matbu evrak, P. T. T. Telefon ücreti, kira karşılığı ve melbusat, ecza sıhhi malzeme, pasif korunma masrafları, Geçen ve eski yıllar borcu, Merkez Bankası hissesi, bilet satış komisyonu gibi giderlere ödenmiştir. 2. Tasarının ikinci maddesinde İdarenin 1944 yılındaki geliri lira 13 kuruş olduğu yazılıdır. Tasarıya bağlı (B) işaretli cetvelin tetkikmdan da anlaşılacağı üzere idare:

3 işletme hasılatından, Müteferrik hasılattan, Hazineden yardım, Devreden vezne mevcudu olarak ceman tahsil edilmiştir. işletme ve müteferrik hasılat olarak tahmin olunan miktardan lira 13 kuruş fazla tahsilat yapılmıştır. 3. Tasarının 3 ncü maddesi imha olunacak tahsisat bakiyesini 4 ve 5 nci maddeleri de kanunun yayım tarihiyle yürütmeye memur Bakanlıkları göstermektedir. T. B. M. M. Sayıştay Komisyonu Esas No. 1/675, 3/459 Karar No. 21 Sayıştay Komisyonu raporu Yüksek Başkanlığa ( S. Sayısı : 1.72 ) Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1944 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında Başbakanlığın 16. V gün ve / sayılı yazısıyle teklif olunan kanun tasarısı Sayıştayın Uugunluk Bildirimiyle birlikte ve Sayıştay Baş Denetçisi Nihad Başakar ve Genel Müdürlüğün temsilcisi hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 1. ödenekler: 1944 Bütçesiyle konulan ve sonradan çeşitli kanunlarla eklenen ödenek miktarı Kesinhesapta lira omuğu halde Uygunluk Bildiriminde lira 11 kuruş fazlasiyle lira 11 kuruş bulunduğu görülmüştür. Yapılan incelemede: 1941 ve 1943 mülhak Bütçe kanunlarının 5. maddelerine göre idarenin 1940 ve 1942 yıl 1 arı varidat tahsilatı ve Hazinede mevcut alacaklariyle bu yıl 1 ar bütçesinden sarf edilen paralar arasında hâsıl olacak farklar, tayyare ve telsiz mubayaa ve istimlâk bedelleriyle bina ve hangar inşaatına tahsis olunacağı ve bu suretlo elde edilecek tahsisatın karşılığı mevkuf tutulmak üzere gelecek yıllara geçici taahhüdat ve sarfiyat icrasına Ulaştırma Bakannrn mezun olduğu ve bu ödeneğin 1943 Bütçe yılı ve mütaakıp yıllar gelir bütçesinde açılacak özel bir bölüme gelir ve masraf bütçesinin bu işlere ait tertiplerine ödenek kaydolunması gerektiği cihetle idarenin sorumlu saymanlığınca 1941 ve 1943 yıllarında avans olarak verilen istimlâk bedellerin^ den 1944 Bütçe yılında mahsubu icra kılman lira 11 kuruşun özel bir bölüme gelir ve gider bütçesinin 16 ncı (Meydanlar ve istasyon binaları, atelye, hangar inşa, tesis, istimlâk ve tamir işleri) bölümüne ödenek ve gider kaydedildiği ve buna mukabil genel müdürlükçe bu işlemlerin yapılmadığı ve sözü edilen paranın Kesinhesaba dâhil edilmediği anlaşılmış olduğundan Uygunluk Bildiriminde gösterilen lira 11 kuruş ödenek olarak kabul edilmiştir. 2. Giderler : Genel müdürlüğün giderler toplamı Kesinhesapta lira 9 kuruş olduğu halde Uygunluk Bildiriminde lira 64 kuruştur. Bu fark yukarda ödenek bahsinde belirtilen lira 12 kuruş noksan ile maddi hata neticesi olarak 12 nci bölümde genel müdürlükçe fazla gösterilen 106 lira 56 kuruştan tefazulünden ibaret olduğu anlaşıldığından, Komisyonumuzca Uygunluk Bildiriminde yazılı miktar gider ola-

4 rak kabul edilmiş ve bağlı cetveller ona göre dü zenlenmiştir. 3. ödenek bakiyesi : Komisyonumuzca kabul edilen ödenek ve giderlere göre ödenek bakiyesi lira 47 kuruş olup bundan lirasının 3010 sayılı Kanuna göre mevkuf tutulduğu halde daha önce gönderilen Kesinhesapta 15 nci bölümde ve yok edilecek ödeneklere ait sütunda gösterildiği 24. III gün ve 29-3/2110 sayılı yazı ile Sayıştaya bildirildiği ve yok edilecek ödenek miktarının lira 47 kuruştan ibaret bulunduğu anlaşılmış ve bağlı cetveller bu esasa göre düzenlenmiştir. 4. Gelirler : Tahakkukat ve tahsilat : Uygunluk Bildiriminde gelir tahakkukatı lira 24 kuruş olduğu halde Kesinhesapta lira 13 kuruştur. Gelir tahsisatı: Uygunluk Bildiriminde lira 24 kuruş olduğu halde Kesinhesapta lira 13 kuruştur. Tahakkukat vo tahsilatta görülen lira II kuruş noksanlığın mahiyeti yukarda ödenek bahsinde belirtilmiş olduğundan Uygunluk Bildiriminin esas ittihazı uygun görülerek bağlı cetveller ona göre düzenlenmiştir. Yukarda arz olunan sebeplere ve kabul edilen giderler, gelirler ve ödenek miktarlarına göre değişik olarak düzenlenmiş bulunan kanun tasarısı Kamutayın yüksek tasvibine arz edilmek üzere sunuldu. Sayıştay Ko. Baş. Sözcü Kâtip Kastamonu Niğde Yozgad Â. TokÖzlü F. Ecer E.Erbek Bilecik Bolu Çankırı Dr. M. Hüner C. özçağlar A. 1. Zeyneloğlu Kütahya Muğla Siird M. Ispartalıgil A. Çakır S. Çeliktuğ imzada bulunamadı Tokad M. Lâtif oğlu

5 HÜKÜMETİN TEKLİFİ Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1944 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı MADDE 1. Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1944 Bütçe yılı giderleri ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lia (09) kuruştur. MADDE 2. Adı geçen Genel Müdürlüğün aynı yıl geliri (B) işaretli cetvelde yazılı olduğu üzere ( ) lira (13) kuruştur. 5 SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞÎ Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1944 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı MADDE 1. Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1944 Bütçe yılı gideri ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği gibi lira 64 kuruştur. MADDE 2. Devlet Havayolları G«nel Müdürlüğünün 1944 Bütçe yılı geliri ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği gibi lira 24 kuruştur. MADDE 3. Ödenekten yıl içinde harcanmıyan ve ekli (A) işaretli cetvelde ayrı bir sütunda gösterilen ( ) lira (91) kuruş ödenek artığı battal edilmiştir. MADDE 4. Bu kantin yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5. Bu kanunu Maliye ve Ulaştırma Bakanları yürütür. Başbakan Ş. Saraçoğlu Millî Savunma Bakanı A. R. Artunkal Dışişleri Bakanı H. Saka Millî Eğitim Bakanı Yücel Ekonomi Bakam, Fuad Sirmen Gümrük ve Tekel Bakanı Tahsin Coşkan Ulaştırma Bakanı A. F. Cebesoy Çalışma Bakanı Dr. S. Irmak Adalet Bakam M. ökmen İçişleri Bakanı Hilmi Uran Maliye Bakanı N. E. Sümer Bayındırlık Bakanı S. Day Sa. ve So. Y. Bakam Dr. S. Konuk Tarım Bakam. B. Hatipoğlu Ticaret Bakanı R. Karadeniz MADDE 3. Gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere, 3010 sayılı Kanun gereğince avans olarak verilen ve (A) cetvelinin ayrı bir sütununda gösterilen lira ödenekten mevkuf tutulmuştur. MADDE 4. ödenekten 1944 Bütçe yılı içinde hareanımyan ve (A) cetvelinin ayrı bir sütununda gösterilen lira 47 kuruş yokediîmiştir. MADDE 5. yürürlüğe girer. Bu kanun yayımı tarihinde MADDE 6. Bu kanunu Maliye ve Ulaştırma Bakanları yürütür.

6 : -. :.. -. A - 6 CETVELÎ 5 B. ödeneğin çeşidi J Ödenekler Lira K. Giderler Lira K sayılı Kanun gereğince alman avans Yok edilen Ödenekler Maaşlar Ücretler Muvakkat tazminat 1683 sayılı Kanunun 58 nei maddesi gereğince verilecek tekaüt, ikramiyesi ve 3424 sayılı Kanunun 5, nei maddesi gereğince verilecek tazminat 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince verilecek çocuk zammı 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince verilecek yakacak zammı Kilometre uçuş parası Büro masrafları Matbu evrak ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları Kira bedeli Harcırahlar Melbusat 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi, yol ve sair giderleri Hava ve yer nakil vasıtaları masrafları Meydanlar ve istasyon binaları atelye, hangar, inşa, tesis, istimlâk ve tamir işleri Ecza ve sıhhi malzeme masrafları Geri verilecek bilet ücretleriyle bilet satış komisyonları P^sif korunma masrafları 4306 sayılı Kanun gereğince Devletçe parasız verilecek giyim eşyası bedeli ve her türlü masrafları l , ( S. Sayısı : 172)

7 B. ödeneğin çeşidi ödenekler Giderler Lira K sayılı Kanun gereğince alman. Yok edilen avans ödenekler A 7 H. Memleket dâhil ve haricinde staj ve tahsil masrafları Uçucular ikramiyesi Devlet Demiryolları Tekaüt Sandığına iştirak hissesi Baskı, neşir ve propaganda masrafları Meydan ve istasyonlar büfe] eri mütedavil sermayesi Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları 1715 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince evrakı nakdiye itfası 4598 sayıb Kanun gereğince yapılacak doğum ve ölüm yardımları 4599 sayılı Kanun gereğince yapılacak aynı yardım Toplam B - CETVELİ B M. Gelirin çeşidi Bütçede yazılı muhamemnat Tahsilat H. İşletme hasılatı Ankara istasyon bilet hasılatı istanbul istasyon bilet hasılatı Adana istasyon bilet hasılatı Elâzığ ve sair meydanlar Müteferrik hasılat Umumi Muvazeneden yardım Geçen yıldan müdevver nakit özel bölümün geliri <l»»i Toplam