II.TEMEL HÜCRE KÜLTÜRÜ TEKNĠKLERĠ VE ENDOMETRĠUM-EMBRĠYO KO-KÜLTÜRÜ UYGULAMALARI KURSU EYLÜL 2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II.TEMEL HÜCRE KÜLTÜRÜ TEKNĠKLERĠ VE ENDOMETRĠUM-EMBRĠYO KO-KÜLTÜRÜ UYGULAMALARI KURSU 27-28 EYLÜL 2009"

Transkript

1 Değerli üyelerimiz, Aşağıda II.TEMEL HÜCRE KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ VE ENDOMETRİUM-EMBRİYO KO-KÜLTÜRÜ UYGULAMALARI KURSU ve INTERNATİONAL COURSE ON STEREOTAXY, MİCROSURGERY, AND STEREOLOGY kurslarının duyuruları yer almaktadır. Saygılarımızla. II.TEMEL HÜCRE KÜLTÜRÜ TEKNĠKLERĠ VE ENDOMETRĠUM-EMBRĠYO KO-KÜLTÜRÜ UYGULAMALARI KURSU EYLÜL 2009 KOU-KÖGEM KOU-TIP FAKÜLTESĠ YARDIMLA ÜREME TEKNĠKLERĠ MERKEZĠ KURS BAġKANLARI : PROF.DR. ERDAL KARAÖZ YRD.DOÇ.DR. ERAY ÇALIġKAN KURS DÜZENLEME KURULU PROF.DR. ERDAL KARAÖZ DOÇ. DR. SABĠHA ÖZDEMĠR ÖZKAN YRD. DOÇ. DR. ERAY ÇALIġKAN YRD. DOÇ. DR. AYLA EKER SARIBOYACI YRD. DOÇ. DR. GÜLÇĠN GACAR

2 DR. PINAR ÇETĠNALP DEMĠRCAN UZ.BĠO. SELDA AYHAN UZ.BĠO. AYÇA AKSOY UZ.BĠO. Z. SEDA GENÇ EMBR. ENDER YALÇINKAYA TIBBĠ LAB. ALPASLAN OKÇU KURS KATILIMCI SAYISI : 14 KĠġĠ (2 GRUBA AYRILACAKTIR) KURS YERĠ KONAKLAMA KURS ÜCRETĠ : KOU-KÖK HÜCRE VE GEN TEDAVĠLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ, TIP FAK. MORFOLOJĠ BĠNASI, UMUTTEPE YERLEġKESĠ, ĠZMĠT/KOCAELĠ : KOU ANITPARK MĠSAFĠRHANESĠ ÜCRETĠ: 25TL/KĠġĠ/GECE. KOU UYGULAMA OTELĠ-DERBENT (3 YILDIZ) ÜCRETĠ: TEK KĠġĠLĠK:59.5 TL (ODA+K); ÇĠFT KĠġĠLĠK:84 TL(ODA+K) : Uzman-Öğr.Üyesi-Dr.-Biyolog : 1750 TL Kurs dokümanları-kurs kitabı, SOP lar vs., çanta-yaka kartı, kurs sürecinde eğitim amaçlı tüm aktiviteler/uygulamalar, öğle yemekleri, kahve araları, sertifikalar, GALA yemeği. KURS ĠÇERĠĞĠ : Kurs, insan endometrial dokusundan stromal hücre ve bez hücre kültüründen baģlayarak embriyo-endometrium ko-kültür iģleminin sonuna kadarki süreçteki hücre kültür yöntemleri, vitrifikasyon, hücre çoğalım indeksi ve canlılık testleri, apoptozisin flow sitometri olarak saptanmasını içeren teorik ve uygulamalı (tüm kursiyerler iģlemleri yapacaklar) eğitimleri kapsamaktadır. Uygulama eğitimleri için zaman kısıtlaması olmayacaktır. KATILIM ÜCRETĠ HESAP NO.SU SERTĠFĠKA ÖN KOġUL : Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Türkiye Ziraat Bankası Derince ġubesi nolu hesap (Ad-soyad ve kurs adı bilgilerinin verilmesi gerekmektedir.) : Kocaeli Üniversitesi KÖGEM ve Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sertifika (Ġng./Türkçe) verilecektir (1 adet foto gerekli). : Tüm TÜP BEBEK merkezi çalıģanları kursa baģvurabilir.

3 BAġVURU ĠLETĠġĠM Ekteki baģvuru formuyla beraber kurs ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun adresine gönderilmesiyle tamamlanacaktır. Bankaya ücret yatırmadan önce kontenjan durumunu tlf. ile ya da e-posta ile sorgulayınız. Kontenjanların dolması durumu http//:kogem.kocaeli.edu.tr adresinden duyurulacaktır. : Prof.Dr. Erdal Karaöz Kocaeli Üniversitesi, Kök Hücre ve Gen Tedavileri AraĢtırma ve Uygulama Merkezi. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Kat.1. Umuttepe YerleĢkesi, Üçtepeler/Ġzmit/Kocaeli Tlf: http//:kogem.kocaeli.edu.tr KURS PROGRAMI 1.GÜN P.TESĠ : Kayıt : Kurs programının tanıtımı Prof.Dr. E. Karaöz : Endometrial ko-kültür endikasyonları ve baģarısı Yrd. Doç. Dr. S.Ö. Özkan : Temel hücre kültürü teknikleri ve aseptik koģullar Prof.Dr. E. Karaöz 12:00-12:30 : Embriyo implantasyonu Yrd. Doç. Dr. E. ÇalıĢkan 12:00-12:30 : Primer hücre kültürü ve tek tabakalı (Monolayer) Yrd.Doç.Dr.A.E.Sarıboyacı kültürde hücre özellikleri : Öğle yemeği (Tıp Fak.Öğretim üyeleri yemekhanesi) : Hastanın endometrial ko-kültür için Yrd.Doç.Dr.E.ÇalıĢkan hazırlanması ve hastadan dokunun alınması : Endometriyum ko-kültür uygulaması için Yrd.Doç.Dr.A.E.Sarıboyacı laboratuvarda hazırlık : UYGULAMA (KÖGEM/KÖK HÜCRE LAB.) Endometrial ko-kültür hazırlığında kullanılan malzemeler Endometrial ko-kültür hazırlığında kullanılan solüsyon ve kimyasal maddeler Endometrial ko-kültür protokolünün uygulanması

4 (E.KARAÖZ, A.E.SARIBOYACI, A.AKSOY, S.AYHAN,A.OKÇU) GALA YEMEĞĠ 2.GÜN SALI : Sub-kültür, hücre sayım yöntemleri,dondurma-çözme Prof.Dr. E.Karaöz : Hücre çoğalım indeksi ve canlılık testleri (MTT,XTT,BrdU) Dr.P.Ç. Demircan : Endometrial stromal hücrelerde Yrd.Doç.Dr.G.Gacar apoptozun flow sitometride değerlendirilmesi : Öğle yemeği (Tıp Fak.Öğretim üyeleri yemekhanesi) : UYGULAMA (KÖGEM/HÜCRE KÜLTÜRÜ LAB.) Endometrial doku kültürünün 1. günü. gland ve stromal hücrelerin zıt-faz mikroskopik incelenmesi Sub-kültür ve hücre sayım yöntemleri, dondurma-çözme (E.KARAÖZ, A.E.SARIBOYACI, A.AKSOY, S.AYHAN, A.OKÇU) MTT ve XTT Testi uygulaması ve değerlendirilmesi (P.Ç.DEMĠRCAN) : UYGULAMA (KÖGEM/ FLOW SĠTOMETRĠ LAB.) Flow sitometride pratik uygulama (G.GACAR, P.Ç.DEMĠRCAN) (apoptoz-annexin V- uygulaması) : UYGULAMA (KOU-Tüp Bebek Merkezi) Endometrium-Embriyo ko-kültür uygulaması (E.ÇALIġKAN, S.Ö.ÖZKAN, E. YALÇINKAYA) : KURS DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE SERTĠFĠKALARIN DAĞITILMASI

5 I. International course on Stereotaxy, Microsurgery, and Stereology II. 5-7 October 2009 III. Samsun, Turkey IV. V. European Graduate School of Neuroscience Course (EURON) Departments of Neurosurgery and Neuroscience, Maastricht University, Department of Histology and Embryology, Medical School of Ondokuz Mayıs University Turkish Society for Stereology (TSS) Kurs, üç ayrı bölümden oluģmaktadır, bunlar, stereotaksi, mikrocerrahi ve stereolojidir. Stereotaksi, nöroģirurji klinik uygulamaları ve sinir bilimleri araģtırmalarında anatomik hedeflerin bulunmasında çok sık kullanılan tekniklerden biridir. Stereotaksik tekniğin kullanılması ile hedef yapılara, kanül yardımıyla dıģarıdan madde verilmesi veya elektrotlar yardımıyla uyaranların gönderilmesi milimetre düzeyindeki bir doğrulukla mümkün olabilmektedir. Kursumuzun bu bölümünde stereotaksik teknikle ilgili teorik bilgilerin yanında, her bir kursiyere bizzat uygulaması yaptırılarak stereotakisdeki önemli basamaklar da deneyim kazanmaları sağlanacaktır. Stereotaksi kursu, iki kısımdan oluģmaktadır, ilkinde kursla ilgili genel prensipler ders olarak verilecek ve demonstrasyonlar yapılacaktır, ikinci bölümde ise her bir kursiyerin stereotaksik uygulamayı bizzat yapması sağlanacaktır. Bu uygulamalar lokal ilaç verilmesi ve derin beyin stimulasyonu Ģeklindedir. Kursun ikinci kısmını ise mikrocerrahi oluģturmaktadır, mikrocerrahi, cerrahi bölümlerinde yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Bu bölümünde mikrocerrahinin temel kuralları anlatılmakla birlikte, mikrocerrahide kullanılan aletler de tanıtılacaktır. Ayrıca hayvanlarda damar ve sinir mikrocerrahisi uygulamaları gösterilecek ve katılımcılara yaptırılacaktır. Kursun üçüncü kısmı, stereolojinin geliģim sürecini, temel stereolojik tekniklerin prensiplerini, tanecik sayımında kullanılan aletlerin özellikleri ile bunların kullanım alanlarını ve tanecik sayımının stereolojik analiz sistemi kullanılarak yapılmasını kapsamaktadır. Her kursiyerin bahsedilen temel uygulamaları bizzat yapması sağlanacaktır. Detay için:

6