MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1799 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 934 MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZTÜRK (Ünite 1-6) Yrd.Doç.Dr. Hakan SAVAfi (Ünite 7, 8) Yrd.Doç.Dr. Alper ALTUNAY (Ünite 9) Prof.Dr. Levend KILIÇ (Ünite 10) Ö r.gör. Burçin TÜRKAN (Ünite 11) Ö r.gör. Neclâ COfiKUN (Ünite 12) Editörler Prof.Dr. Levend KILIÇ Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZTÜRK ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2008 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Televizyon Programlar Yöneticisi Prof. Yalç n Demir Dil ve Yaz m Dan flmanlar Yrd.Doç.Dr. Hülya Pilanc Okt. Gönül Yüksel Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ö r.gör. Nurcan Tepecik Kitap Koordinasyon Birimi Yrd.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Müzik ve Görsel Sanatlar Ö retimi ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde 250 adet bas lm flt r. ESK fieh R, Kas m 2011

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... Kullan m K lavuzu... ix x Temel Müzik Bilgileri... 1 TEMEL MÜZ K B LG LER NE G R fi... 3 Müziksel flitme... 4 Müzik Yaz s... 4 Müzik Yaz s n n Ögeleri... 5 MÜZ KSEL SES... 5 Seslerin Adland r lmas... 7 nsan Sesleri... 7 Toplu Ses E itimi... 7 Toplu fiark Söylemede Ses Birli i... 7 Toplu fiark Söylemede Tart m Birli i... 8 Toplu fiark Söylemede Söyleyifl Birli i... 8 Toplu fiark Söylemede Ayr nt (Nüans) Birli i... 8 NOTA Ö RET M... 8 Nota Birimleri... 9 Ölçü Vuruflu ve Vurufl Biçimleri Ölçü Çeflitleri kiflerli Ölçü Üçerli Ölçü Aksak (Karma) Ölçü Vurufl Biçimleri H z Terimleri De ifltireç De ifltireçlerin fllevi Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Müzik E itiminin Ögeleri TARTIM (R T M) E T M Tart m ve Amac Tart m E itiminde El ve Ayaklar n Kullan l fl Tart m E itiminde Di er Araçlar n Kullan l fl Tart m Al flt rmalar (Tart m Kal plar n Gelifltirme Çal flmas ) Tart m E itiminde Söz Ögelerinin Kullan l fl MÜZ KSEL fi TME (KULAK) E T M Tek Sesle Müziksel flitme E itimi Birkaç Sesle Müziksel flitme E itimi Müzik Motifleriyle Müziksel flitme E itimi Müzik Tümcesiyle Müziksel flitme E itimi Müziksel flitme E itiminde Göz Önünde Bulundurulmas Gereken Konular SES E T M Ses Ç karma Sesin Özellikleri ÜN TE 1 ÜN TE 2

4 iv çindekiler Ses Ç karan Örgenler ve Sesin Oluflumu Ses ve Konuflma E itimi Ses ve Konuflma E itiminde Göz Önünde Bulundurulmas Gereken Konular DEV N M E T M Devinim E itiminin çeri i çeri e Genel Bak fl Devinim Olanaklar Devinimde Ortam (Mekân) Kullan m Müzik ve Devinimin E itsel Bütünlü ü Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 3 ÜN TE 4 Müzik E itiminde Türler...39 MÜZ K E T M NDE TÜRLER Tekerlemeler Say flmalar Ninniler Türküler Çocuk fiark lar Marfllar Çok Sesli Türk Müzi i Evrensel Bat Müzi i Popüler Müzik Çalg Müzi i Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Yarat c Dans/ Devinim ve Müzik YARATICI DANS/DEV N M Devinim (Hareket) E itimi DEV N M N TEMEL B Ç MLER Yürüme Koflma Z plama ve S çrama Sekme Dönme DANS/DEV N M N ÖGELER Yer Zaman Enerji YARATICI DANS/DEV N M N UYGULAMA B Ç MLER Küme Oluflturma ve Ortam Kullan m Ses/söz ve Devinimin Birlikteli i... 58

5 çindekiler v Müzi e Efllik Söz-Müzik-Devinim Bütünlü ü Çalg sal Müzik ve Tart m Çal flmalar Betimsel Oyunlar ETK NL KLER Etkinlik: Etkinlik: Etkinlik: Etkinlik: Etkinlik: YARATICI MÜZ K Yans lama (Taklit) Bulufl (Keflif) Okuma Yazma Do açlama Müzik Çal flmalar nda Hedefler Müzik Etkinliklerinin Planlanmas ETK NL KLER Etkinlik: Etkinlik: Etkinlik: Etkinlik: Etkinlik: Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Müzik E itiminde Ortam Düzenleme ve Çalg Yap m MÜZ K E T M ORTAMLARININ DÜZENLENMES MÜZ K D NLEME VE DA IRCIK ATIK VE ARTIK NESNELERDEN ÇALGI YAPIMI ÇALGI YAPIM ETK NL KLER Pinpon Topundan Flüt Bardakl Boru Ka t Rulodan Z r lt Bas Boru (Tuba) Plastik Kaval Kovadan Bas Gitar Kutudan Gitar Konserve Tenekesinden Kemençe Saks dan Darbuka kili Davul Konuflan Davul Kâ ttan Tef Bardaktan Marakas Cevizden Kastanyet Sesli Eldivenler Su Kaba ndan Ç ng rak Ya mur Çubu u Özet ÜN TE 5

6 vi çindekiler Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 6 ÜN TE 7 ÜN TE 8 Müzik Ö retim Yöntemleri MÜZ K VE YÖNTEMLER GENEL Ö RET M YÖNTEMLER Kulaktan Ö retim Yöntemi Tümdengelim Yöntemi Tümevar m Yöntemi ÖZEL Ö RET M YÖNTEMLER Canland rma (Dramatizasyon) Yöntemiyle Müzik Ö retimi Beden Diliyle Müzik Ö retim Yöntemi Tart msal (Ritmik) Devinimle Müzik Ö retim Yöntemi (Dalcroze Yöntemi) Dalcroze un Tart m (Ritim) Anlay fl Orff-Schulwerk Yaklafl m Orff-Schulwerk Yaklafl m n n E itsel Dayanaklar Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Estetik Bak fl ESTET K BAKIfi GÜNDEL K D LDE GÜZEL VE KAVRAM OLARAK GÜZEL ESTET N TANIMI VE KAPSAMI ESTET K VE SANAT FELSEFES ESTET K BE EN ESTET K YAfiANTI VE ESTET K KAYGI ESTET K NESNELER VE YÖNEL M DE fien YAfiAM VE ESTET K Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Sanat ve Görsel Sanatlar GENEL ANLAMDA VE ÖZEL ANLAMDA SANAT SANATI TANIMLAMAK VE ANLAMAK SANATIN filev SANATIN ÖNCEL KL filev N YER NE GET REB LMES Ç N B R SANAT ESER N N TAfiIMASI GEREKEN N TEL KLER Estetik Yaflant

7 çindekiler vii leti Çokanlaml l k Kurmaca (Yap nt, Fiction) Biriciklik (Unique) ve Organik Bütünlük SANAT ESER NDE KONU, ÇER K, ÖZ VE B Ç M SANAT VE DEOLOJ ; SANATÇI VE DÜNYA GÖRÜfiÜ SANAT VE ELEfiT R SANATIN TÜRLER VE GÖRSEL SANATLAR Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Görsel Alg ve Görsel Estetik Ögeler GÖRSEL ALGI Nas l Görürüz Görsel Alg Süreci ve Yan lsama GÖRSEL ESTET K Ö ELER Yüzey Ifl k Renk Kompozisyon ve Denge Üçüncü Boyut Oluflturma Ifl k ve Renk fiekil Zemin liflkisi Büyüklük-Küçüklük ve Uzakl k-yak nl k Karfl laflt rmalar Z Ekseninin Oluflturulmas Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Sanat ve Teknoloji YÜZEY ÜZER NE RESMETME YÜZEY ÜZER NE RESMETMEN N DÖNEMLER ÇO ALTIM TEKNOLOJ LER VE SANAT ESER TEKNOLOJ N N TUZAKLARI Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 9 ÜN TE 10

8 viii çindekiler ÜN TE 11 ÜN TE 12 Görsel Sanatlar Ö retiminde Ö retim Strateji, Yöntem ve Teknikleri GÖRSEL SANATLAR Ö RET M NDE Ö RET M STRATEJ LER Ö retmen Merkezli Ö retim Stratejileri Sunufl Yoluyla Ö retim Stratejisi Büyük Grupla Ö retim Stratejisi Ö renci Merkezli Ö retim Stratejileri Bulufl Yoluyla Ö retim Stratejisi Araflt rma Yoluyla Ö retim Stratejisi Küçük Gruplarla Ö retim Stratejisi GÖRSEL SANATLAR Ö RET M NDE Ö RET M YÖNTEMLER Anlat m Yöntemi Soru- Cevap Yöntemi Gösterip Yapt rma Yöntemi Tart flma Yöntemi Bellek E itimi Yöntemi Modelden Çal flma Yöntemi Olay Bulmaca Yöntemi Drama GÖRSEL SANATLAR Ö RET M NDE Ö RET M TEKN KLER Gezi-Gözlem Tekni i Müzikle E itim Tekni i Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Yararlan lan nternet Adresleri Görsel Sanatlar Dersi Ö retim Program SANAT E T M VE GÖRSEL SANATLAR DERS GÖRSEL SANATLAR DERS Ö RET M PROGRAMI Görsel Sanatlar Dersi Ö retim Program n n Genel Özellikleri Program n Vizyonu ve Temel Yaklafl m PROGRAMIN YAPISI Görsel Sanatlar Dersinin Genel Amaçlar Görsel Sanatlar E itiminin lkeleri Temel Beceriler Atatürkçülükle lgili Konular ve Ara Disiplinler PROGRAMIN ÖGELER Kazan mlar Ö renme Alanlar ve Etkinlikler Ö renme-ö retme Süreci Ölçme ve De erlendirme PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNEL K ÖNER LER Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Sözlük Dizin

9 Önsöz ix Önsöz Sevgili ö renciler, Müzik ve Görsel Sanatlar Ö retimi kitab ad ndan da anlafl - laca gibi müzik ve görsel sanatlar olmak üzere iki temel konuyu içermektedir. Farkl dersler olarak bilinen bu iki konu bu program çerçevesinde tek bir ders fleklinde yap land r lm flt r. Kitapta müzik ve görsel sanatlarla ilgili hem temel bilgileri hem de ilkö retim okullar nda bu derslerin nas l yürütülmesi gerekti iyle ilgili bilgileri bulacaks n z. Müzik ve görsel sanatlar, insano lunun u raflt en eski konulardand r. Bu konular n geçmifli insanl k tarihi kadar eskidir. Böylesi konular s n rl sayfalar içinde aktarmak tabii ki güçtür. Biz bu kitab n içeri ini desenlerken, kuflkusuz ilkö retim program n göz önünde tuttuk; ancak müzik ve görsel sanatlar denildi inde de üzerinde durulmas gereken temel bafll klara yer verdik. Aç kö retim Fakültesi nin di er ders kitaplar gibi bu kitap da bireysel ö renme ilkelerine göre haz rlanm flt r. Sizler uzaktan ö retim ö rencilerimiz, yirmi birinci yüzy l n en yayg n e itim yöntemlerinden birinin ö rencisisiniz. Fakültemizin siz uzaktan ö retim ö rencileri için haz rlad ça dafl e itim ortamlar bu kitap için de geçerlidir. Bu kitab n ünite yap s içindeki, ünite kapak foto raf ndan yararlan lan kaynaklara kadar her bilgi ve her düzenleme; ö retmeye ve sizleri s - nava haz rlamaya yöneliktir. Bu kitapla ilgili olarak haz rlanan televizyon programlar n ve internet ortam ndaki ders malzemelerini kendinizi gelifltirmek ve bilgilerinizi pekifltirmek için kullan n z. Böylesi bir kitab n sadece ö rencilik günlerinde de il meslek hayat n zda da sizlere yard mc olmas dile iyle. Prof.Dr. Levend K l ç Yrd.Doç.Dr. Ali Öztürk

10 x Kullan m K lavuzu K endi kendine ö renme ilkelerine göre haz rlanm fl olan bu kitab n ifllevlerini ö renmek için haz rlanan Kullan m K lavuzu, konular anlaman zda ve s navlara haz rlanman zda sizlere fayda sa layacakt r. Girifl: Ünitede ifllenen konulara iliflkin bilgi veren, konuya bafllamadan önce sizi düflünmeye iten, gerekti inde konular daha iyi kavrayabilmeniz için yapman z gerekenleri belirten k sa aç klamalard r. Amaçlar m z: Üniteyi tamamlad n zda kazanaca n z bilgi ve becerilerdir. Örnek Olay: Ünitede ifllenen konular n günlük yaflama yans malar n içeren, kuramsal aç klamalarla çevrenizde yaflanan olaylar aras nda ba kurman za yard mc olmay hedefleyen örnek olaylar, anektodlar, al nt lar ya da gazete haberleridir. Yana Ç kma: Metin içinde yer alan önemli kavram ve ifadelere iliflkin tan m ya da aç klamalard r. Önemsemeniz gereken noktalar gösterir. Metin içinde yap lan aç klamalar n bir tür çok k sa özeti gibi düflünülebilir. Anahtar Kavramlar: Ünitede aç mlanan temel kavramlard r. Ünitedeki önemli noktalara DÜfiÜNEL M SORU DÜfiÜNEL M SORU iliflkin D KKAT D KKAT S ra ipuçlar verir. Sizde: fllenen konular kavray p DÜfiÜNEL M kav- DÜfiÜNEL M ramad n z AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ kendi kendinize SORU SORU ölçmenize yard mc olmaya çerik Haritas : Ünite içinde hangi konular n ifllenece ini gösterir. Kitap: K T Ana A P konular n bafll klar n içerir. düflünmeye ve K T A D KKAT P amaçlayan, D KKAT Konu ile ilgili di er kitaplara yönlendirir. uygulamaya TELEV ZYON TELEV ZYON yönlendiren sorulard r. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ NTERNET NTERNET K T A P K T A P TELEV ZYON TELEV ZYON

11 Kullan m K lavuzu xi Kendimizi S nayal m: Ünitede ifllenen konular ö renip ö renmedi inizi kendi kendinize ölçmenizi sa layacak, bir tür s nava haz rl k testidir. S navlarda ç kabilecek türde sorular içerir. Özet: Ünitede ayr nt l ifllenen konular n önemli noktalar tekrar vurgulan r. Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar : "Kendimizi S nayal m" bölümündeki sorular n cevaplar n ve ilgili olduklar konular içerir. Yanl fl cevaplad n z sorularla ilgili konular tekrar etmeniz s navdaki baflar n z art rabilir. Yaflam n çinden: Ünitede aktar lan kuramsal aç klamalar ile günlük yaflam m zda karfl laflt m z olaylar aras nda iliflki kurman z sa lamak için verilmifl haber ve al nt lard r. Okuma Parças : Bu bölümde, baz do rudan iliflkili bilimsel bir çal flmadan al nan okuma parçalar na yer verilmektedir. S ra Sizde Yan t Anahtar : "S ra Sizde"lerde yer alan sorular n cevaplar - n içerir. Her hangi bir S - ra Sizde sorusuna verdi- iniz cevap ile bu bölümdeki cevab karfl laflt rarak, ilgili konuyu ne ölçüde ö rendi inizi belirleyebilirsiniz. Yararlan lan Kaynaklar: fllenen konulara iliflkin daha genifl bilgi edinmek isteseniz bu bölümde yer alan kaynaklar inceleyebilirsiniz.

12

13 Temel Müzik Bilgileri 1 1 Müzikten iki biçimde yararlan r z. Bunlar sanatç yetifltirmek ya da e itsel geliflim amaçl d r. Sanatsal amaçl müzik e itimi sürecinde, ya da genel e itim ortamlar nda müzikten yararlanman n vazgeçilmez koflulu, müzi e iliflkin temel düzeyde de olsa bilginin gereklili idir. Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Müzi in temel ögelerini s ralayabilecek, nsan seslerinin özelliklerini aç klayabilecek, Notalar n ad ve yerlerini saptayabilecek, Notalar n de erlerini aç klayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

14 2 Müzik ve Görsel Sanatlar Ö retimi Örnek Olay Ruhi Ö retmen, bir gün ö retmenler odas nda otururken müzik ö retimine iliflkin bir hizmet içi e itim program gerçeklefltirilece ini ö renip baflvuruda bulundu. Bir süre sonra da baflvurusunun kabul edildi ini ö rendi. Hizmet içi e itim program n n bafllad gün, e itimi sürdürecek olan e itimci, kat l mc ö retmenlere, ilkö retim birinci aflamada müzik derslerinde neler yapt klar na, müzik ö retimine iliflkin baz sorular yöneltti. Bunlardan biri de ö retmenlerin temel müzik bilgilerinin ne kadar n bildikleriyle ilgiliydi. Ruhi Ö retmen, bildiklerinin ço unu unuttu unu; örne in, fakülte y llar nda notalar n ad ve yerlerini ö rendiklerini, ancak sonralar kullanmad n söyledi. Konuyla ilgili sorulan di er sorulara da yan t vermekte zorland. E itimcinin anlatt klar n daha dikkatle dinledi. Hepsi gerekli olan temel bilgilerini, kendisi için ö renmesi gerekti inin ayr m n yapabiliyordu art k. Hizmet içi e itim program - n n sonunda, ilkö retim birinci aflamadaki çocuklar n müzik ö retiminde, temel müzik bilgilerinden neden ve nas l yararlanaca n n yan t n kavramaya bafllam flt. Ruhi Ö retmen, gecikmifl de olsa, bilgiye dayal müzik ö retimini gerçeklefltirecekti art k. Çünkü müzik dersi dolgu olsun diye programa konulmam flt. Çocuklar n bilgiye dayal be eni gelifltirmeleri ise ö retmenlerinin bilgisine ba l yd. Anahtar Kavramlar Müzi in Ögeleri Müziksel flitme Ses E itimi Müzik Yaz s Nota De eri Ölçü Vurufl çerik Haritas MÜZ K Ö RET M TEMEL MÜZ K B LG LER 1. Temel Müzik Bilgilerine Girifl 2. Müziksel Ses 3. Nota Ö retimi

15 Ünite 1 - Temel Müzik Bilgileri 3 TEMEL MÜZ K B LG LER NE G R fi Müzik e itimi, çocu un genel geliflim bütünlü ü içinde müziksel geliflimi üzerinde odaklanmay gerektirir. Bunun ayr m nda ve bilincinde olan geliflmifl ülkelerdeki aileler ve e itimciler, çocu un genel geliflimi içinde müziksel geliflimine ayr bir yer, önem ve öncelik verirler. Çocu un genel geliflimi ile müziksel geliflimi iç içe iflleyen bir süreçtir. Bu ba lamda çocu un genel geliflim özellikleri ile müziksel geliflim özellikleri aras nda çok s k bir iliflki vard r. Müzik bir dildir. Bu dilin de di- erleri gibi kendine özgü kurallar vard r. Müzik e itim ve ö retiminde kurallar n bir araya getirilip uygulanmas Temel Müzik Bilgileri ile tan mlan r. Müzi in abecesi olarak da nitelendirilen temel bilgiler, öncelikle ö retmenler için gereklidir. Ö retmenler, temel müzik bilgilerinden müzik ö retiminde, dolayl olarak yararlanacaklard r. Ö retilecek bir türkü, ninni ya da flark n n notalar n bilmesi ö retmen için gereklidir. Ö retmen nota de erlerini, seslerin ad ve yerlerini, ses kümelerini, bir flark n n bulundu u ses aral ndan baflka bir ses aral na aktarmay bildi i sürece ö retimde yanl fl yapmayacak, bilgi eksikli i nedeniyle müzik etkinliklerini geçifltirmeyecektir. lkö retim ö retmenlerinin müzikçi olmalar, çocuklar da müzisyen gibi yetifltirmeleri istenemez. Ancak temel düzeyde müzik ö retimi için ö retmen de bilmesi gerekenleri ö renmelidir. Her tür ve biçimdeki müzik yap t n n temel ögesi ses ve tart md r. Bir nesnenin titreflimlerinden oluflan enerjiye ses denir. Müzikte kullan lan her sesin dikli i, süresi, gürlü ü, ötümü (t n s ) olmak üzere bafll ca dört özelli i vard r. Müzikte kullan lan her ses, bu dört özelli i tafl r. Sesin ince ya da kal n olma durumuna sesin dikli i denir. Titreflim say s çok olan ses ince; az olan ses ise çok olana göre kal nd r. Bir sesin zaman içindeki uzunlu una-k sal na sesin süresi denir. Bir saniye süreli sese göre, iki saniye süresi olan ses daha uzundur. Bir sesin gür ya da k s k olma durumuna sesin gürlü ü denir. Yeteri kadar gürlü ü olmayan ses duyulmaz. Her sesin duyulacak kadar bir gürlü ü olmal d r. Baflka baflka araçlardan elde edilen sesler aras ndaki ayr ma sesin ötümü denir. Sesin ötümü (t n s ), ses veren arac n yap s na göre de ifliklik gösterir. Bir piyano ile bir keman titreflim say s ayn olan bir sesi çalsalar bile yap ve ötüm özellikleri nedeniyle kolayca ay rt edilebilirler. Müzikte kullan lan sesler, çeflitli araçlardan elde edilir; insan sesi, çalg lar ve elektronik ses vericiler bafll ca müzik araçlar d r. Bunlar n d fl nda de iflik ötüm özelli ine sahip nesnelerden de ses elde edilebilir. Örne in; tahta kafl klar, boru parçalar, de iflik kaplar... vb. Müzik araçlar ndan elde edilen sesler, zaman içinde bafl sonu belli olan seslerdir. Seslerin müzik yap s içinde kullan l fl, zaman n belli dilimleri içinde olur. Kimi ses bir san ye, kimi ses birkaç saniye sürebilir. Bir müzik yap t içinde, seslerin birbirlerine göre çeflitli uzunluk-k sal kta bulunmas demek, içinde yaflan lan zaman seslerin bölmesi demektir. Seslerin zaman bölmesi, müzik yap t n n gereklerine göre bir düzen içinde olur. Baflka bir deyiflle zaman n seslerle düzenli sürelere bölünmesine tart m denir. Bir tart m birimi içinde bir ses bulunabilece i gibi, süresi çok k sa olan birden çok ses de bulunabilir. Tersine, süresi uzun olan bir ses de, birden çok tart m süresini kapsayabilir. Tart ml seslerin belirli bir amaca göre art arda s ralanmas ndan oluflan müziksel yap ya ezgi denir. Ezginin de iflmez ve en belirgin özelli i, bir düzen içinde art arda s ralanm fl seslerden oluflmas d r.

16 4 Müzik ve Görsel Sanatlar Ö retimi Art arda s ralanarak bir ezgi oluflturan sesler, birbirlerine göre diklik ve süre bak m ndan farkl l k gösterirler. Bir ezginin içinde kimi ince, kimi kal n, kimi de orta diklikte olan sesler bulunabilir. Ses E itimi: nsan sesine do ru ve güzel flark söyleme becerisi kazand rmak için yap lan çal flmalara ses e itimi denir. Müziksel flitme Çocu a, sesleri incelikleri-kal nl klar ve tart mlar yla kavrama ve yineleme becerisi kazand rmak amac yla yap lan e itime müziksel iflitme (kulak) e itimi denir. Müziksel iflitme e itimi, çocukta, sesleri birbirinden ay rma, müzik motifi ve cümlesini tan ma, kavrama, an msama ve belleme yetene ini gelifltirir. Geliflen bu yetenekler gitgide bir beceri ve al flkanl k durumuna dönüflür. Çocu un, bir flark y kolayl kla ö renebilmesi için tart m e itimi ne kadar gerekliyse, müziksel iflitme e itimi de o ölçüde gereklidir. Bunlar müzik e itiminin, birbirini bütünleyen iki ana ögesidir. Tart m e itimi ile müziksel iflitme e itimi birbirinden ayr düflünülemez. Ancak, tart m e itimi yaln zca tart m kal plar n konu edinmiflken, iflitme e itimi, buna ek olarak seslerin incelik-kal nl klar yla do ru duyulmas n ve çocu un bunlar temiz bir sesle yinelemesini de konu edinmifltir. Bu bak mdan, müzik sanat nda tart mla sesin ayr lmazl esas olmakla birlikte, müzik e itiminin bir aflamas olarak her iki konu üzerinde de ayr ayr durulmas na gerek vard r. Bunda amaç, müzik e itiminin sonuna kadar bu ayr l klar sürdürmek de ildir. Onlar birlefltirmek, ikisinin e itimini birlikte yürütmektedir. Tart m e itimi konusunu ve müziksel iflitme e itimi konusunu, bu aç dan de erlendirmek gerekir. Müziksel iflitme e itimi, dört aflamal olarak düflünülebilir: 1. Tek sesle 2. Birkaç sesle 3. Müzik motifiyle 4. Müzik tümcesiyle Müziksel iflitme e itimi bu aflamalar izlerken, tart m e itiminin de bu aflamalara koflut olarak yürütülmesi, tart m e itimi ile müziksel iflitme e itimi aras nda birlik ve uyumu sa lamak aç s ndan gereklidir. Buna göre: a) Çocuklara, sesler çeflitli sözcüklerle yineletilmelidir. b) Müziksel iflitme e itimi çal flmalar, devinim (hareket), söz, ve tart m e itimi ile iç içe yap lmal d r. Müzik Yaz s Müzik bir dildir. Yaz l r ve okunur. Müzik yap tlar n yazmaya yarayan belirteçlerin tümüne birden müzik yaz s denir. Müzik yaz s dizek, nota, açk, susku, gürlük, de ifltireç, h z terimleri, anlat m terimleri gibi ögelerden oluflur. Müzik yaz s - n bilen herkes, bu yaz lar okuyabilir; müzik yap t n ve müzi i ö renebilir. Nitekim, çok kolay bir okul flark s ndan çok karmafl k bir orkestra yap t na kadar her türlü müzik yap t bu yaz ile yaz lmakta, okunmakta, çal n p söylenmektedir. steyen herkes, müzik yaz s n okumay ve yazmay ö renebilir. Müzik yaz s n ö renmek, ö retmenler için çok gereklidir. fiark, türkü veya tekerlemeleri hangi yöntemle ö retirlerse ö retsinler, kendileri, müzik yaz s n ve nota de erlerini bilmelidirler. Müzik yaz s n ö renmek onlara, hem kendi müzik da arc n zenginlefltirme ve müzik be enisini gelifltirme yolunu açacak, hem de çocu a daha iyi bir müzik e itimi verebilmek için gerekli olan ön haz rl yapmas na yard mc olacakt r. Bu nedenle, müzik yaz s ve onu okumak ve yazmak iyice ö renilmelidir.

17 TELEV ZYON TELEV ZYON Ünite 1 - Temel Müzik Bilgileri 5 Müzik Yaz s n n Ögeleri Dizek: Düz, yatay ve eflit aral kl befl çizgiye dizek denir. Dizek Dizek fiekil 1.1 Dize in befl çizgisi ve dört aral vard r. Çizgiler ve aral klar afla dan yukar ya do ru say l rlar. 5. Çizgi 4. Çizgi 3. Çizgi 2. Çizgi 1. Çizgi 4. Aral k 3. Aral k 2. Aral k 1. Aral k Bu befl çizginin alt yan na dize in alt, üst yan na da dize in üstü denir. Dize in Üstü fiekil 1.2 Dizekteki Çizgi ve Aral k S ralamas fiekil 1.3 Dize in Alt ve Dize in Üstü Dize in Alt Notalar dize in çizgilerine, aral klar na, alt na ve üstüne yaz l r. fiekil 1.4 Notalar n Dizekteki Konumu Müzik yaz s n n hangi iflinizi kolaylaflt raca n düflündünüz mü? MÜZ KSEL SES DÜfiÜNEL M Nesnelerin titreflimlerinden oluflan enerjiye ses denir. Müzikte çok kal ndan çok inceye kadar pek çok ses kullan l r. Titreflim say s az olan ses kal n, çok olan ses incedir. Bir sesin incelik-kal nl k durumuna, o sesin dikli i denir. SORU Her ses, zaman içinde belirli bir süreyi kapsar. Sesler, müzik yap t n n gereklerine göre çeflitli uzunlukta olur. Bir sesin uzunluk-k sal k durumuna, o sesin süresi D KKAT denir. 1 DÜfiÜNEL M SORU D KKAT AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P K T A P

18 6 Müzik ve Görsel Sanatlar Ö retimi fiekil 1.5 Sesin Dikli ine Örnekler fiekil 1.6 Açk Çeflitleri Buna göre, en afla da olan nota ötekilere göre en kal n sesi göstermektedir; ondan sonra gelen her nota, bir önceki notadan daha yukarda oldu u için, daha ince sesi, en sondaki nota da, en yukarda oldu u için en ince sesi göstermektedir. Notalar, ses adlar tafl maz. Notalar n, belli sesleri gösterebilmesi için açk kullan l r. Notalar adland rmak için kullan lan belirtece açk denir. Üç türlü açk vard r: Sol açk s dize in ikinci çizgisine; Fa açk s dize in 3. ve 4. çizgisine; Do açk s dize in 1., 2., 3. ve 4. çizgilerine konur. fiekil 1.7 Açk lar dize in çizgilerine konur. Sol Açk s ve Sol Sesi Sol çizgisi Sol Bir açk, dize in hangi çizgisine konulmuflsa, o çizgiye (ve o çizgiye konulan notaya) kendi ad n verir. Örne in: Sol açk s ikinci çizgiye konur; bu çizginin ad sol çizgisi olur, bu çizgiye konulan nota da sol notas ad n al r ve dikli i belirli bir sol sesini gösterir. fiekil 1.8 Sol Anahtar na Göre Notalar n Adland r lmas Sol Fa Mi Re Do Si La Sol Sol La Si Do Re Mi Fa Sol Dize in öteki çizgilerine ve boflluklar na konulan notalar da, buna göre adland r l r. Sol açk s, ince sesleri göstermek için kullan l r. Fa açk s, kal n sesleri göstermek için kullan l r.

19 Ünite 1 - Temel Müzik Bilgileri 7 Piyanoda hem ince sesler hem de kal n sesler bulundu u için, piyanodan ç kar lan sesleri göstermek için hem sol açk s, hem de fa açk s kullan l r. Böylece, notalar, dize in ve açk n n yard m yla, seslerin adlar n ve dikliklerini göstermifl olur. Seslerin Adland r lmas Sesleri birbirinden ay rt edebilmek için adland rmak gerekir. Bunun için, müzikte kullan lan pek çok sesten yedisi seçilmifl, bu yedi sesin her birine, kal ndan inceye do ru flu yedi ad verilmifltir: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Bu yedi sesin her birinin inceden ve kal ndan benzeri olan sesler vard r (frekanslar birbirinin katlar olan sesler). Bu benzer seslere da ayn adlar verilmektedir. Böylece, müzikte kullan lan bütün sesler bu yedi ad ile adland r lm fl olmaktad r. Bunlar: Do, re, mi, fa, sol, la, si dir. nsan Sesleri En eski ça lardan bugüne de in müzik yapmak için en çok kullan lan araç insan sesidir. nsan sesi ile yap lan müzi e ses müzi i (vokal müzik) denir. nsan sesi bafll ca üç kümede düflünülebilir. Bunlar: kad n sesleri, erkek sesleri, çocuk sesleridir. Kad n sesleri özelliklerine göre üç ana kümede toplan r: nce kad n sesi (Soprano) Orta kal nl kta kad n sesi (Mezzo soprano) Kal n kad n sesi (Alto) Erkek sesleri özelliklerine göre üç ana kümede toplan r: nce erkek sesi (Tenor) Orta kal nl kta erkek sesi (Bariton) Kal n erkek sesi (Bas) Kendi sesinizin hangi ses grubunda oldu unu tart fl n z. Çocuk sesleri ince ve kal n çocuk sesi olarak iki kümede toplan r. Kendi ses kümenizi merak ediyor musunuz? Toplu Ses E itimi DÜfiÜNEL M Çocuklar n birlikte ve güzel flark söyleyebilmeleri için, onlara topluca uygulanan ses e itimine toplu ses e itimi denir. Birlikte ve güzel flark söyleme, birlikte flark söyleyenler aras nda SORU ses birli i, tart m birli i, söyleyifl birli i, nüans birli i sa lanmas n zorulu k lar. Bu nedenle, toplu ses e itiminin bafll ca bu dört konuda birlik sa lamaya yönelik al flt rmalardan oluflmas D KKAT gerekir. 2 DÜfiÜNEL M SORU D KKAT Toplu fiark Söylemede Ses Birli i Birlikte ve güzel flark söylemek için, flark y oluflturan her ses üzerinde ses birli i sa lanmas gerekir. Bunu sa lamak için, toplu ses e itimi uygulanan çocuklara, ses e itimi al flt rmalar yapt r lmal d r. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P K T A P TELEV ZYON TELEV ZYON

20 8 Müzik ve Görsel Sanatlar Ö retimi fiekil 1.9 Dizek ve Çizekler Toplu fiark Söylemede Tart m Birli i Birlikte ve güzel flark söylemek için, flark n n tart msal yap s n oluflturan her tart mda ve her tart m kal b üzerinde tart m birli i sa lanmas gerekir. Her tart m ne zaman ndan önce ne sonra söylenmeli; ne süresinden k sa, ne uzun yap lmal d r. Tart m birli ini sa lamak için, bu ünitenin Tart m E itimi alt bafll nda yer alan çal flmalar yapt r lmal d r. Toplu fiark Söylemede Söyleyifl Birli i Bir hecenin bütün çocuklar taraf ndan do ru ve anlafl l r biçimde söylenmesine söyleyifl birli i denir. Müzikteki söyleyifle yönelik ayr nt lar n birlikte gerçeklefltirilmesini amaçlar. Birlikte ve güzel flark söylemek için, flark n n sözlerini oluflturan her sesin, her hecenin do ru ve anlafl l r söylenmesinde birlik sa lanmas gerekir. Bir tek harf bile atlanmamal ve olmas gerekti inden baflka türlü söylenmemelidir. Her ses ve hece, flark da kendisine düflen ses ve tart mla birlikte do ru ve anlafl l r biçimde söylenmelidir. Toplu fiark Söylemede Ayr nt (Nüans) Birli i Bir sesin, bütün çocuklar taraf ndan nüansla (hafif, orta, kuvvetli vb.) söylenmesine nüans birli i denir. fiark n n bir sesini, bir tümcesini ya da tümünü çocuklardan kimilerinin hafif, kimilerinin kuvvetli söylemesi o toplulukta nüans birli i olmad n gösterir. Nüans birli i olmayan bir topluluk, flark lar dolgun ve bütünleflmifl bir sesle ve etkileyici biçimde söyleyemez. Müzi in güzel ve etkileyici olmas n sa layan ö elerden birisi de, o müzikteki nüanslard r. Nüanslar ses ve tart m kadar önemlidir. Ö retmenin görevi, flark söylenirken, çocuklar aras nda ses birli i, tart m birli- i, söyleyifl birli i ve nüans birli i sa lamakt r. Bu konularda birlik sa land ölçüde ses e itiminde ve toplu flark söylemede baflar kazan l r. NOTA Ö RET M Dize in alt na ve üstüne konulan küçük çizgilere çizek denir. Dize e yaz lanlardan daha ince ve daha kal n sesleri göstermek için çizek kullan l r. Seslerin dikli- ine göre, gereken say da çizek kullan labilir. Bunlar, dize in üstünde birinci çizek, ikinci çizek, üçüncü çizek ya da dize in alt nda birinci çizek, ikinci çizek, üçüncü çizek gibi deyimlerle adland r l r. Her çizek, dize e kofluk çizilir ve dizek ile çizek aras nda, dizek aral kadar boflluk bulunur.

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

Ö RETMENL K UYGULAMASI-I

Ö RETMENL K UYGULAMASI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2213 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1215 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI Ö RETMENL K UYGULAMASI-I Yazarlar Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N (Ünite 1)

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ DİKSİYON - 1 40/32 DİKSİYON - 2 40/32 BEDEN DİLİ 40/32 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN AMACI DERSİN

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

Üşenme, Erteleme, Vazgeçme.

Üşenme, Erteleme, Vazgeçme. KPSS YE NASIL ÇALIŞILIR? Eğitim Bilimleri Derslerine Nasıl Çalışalım? Üşenme, Erteleme, Vazgeçme. 1-PROGRAM GELİŞTİRME: Bu dersin kendine ait bir jargonu vardır. Soru çözmeye başlamadan önce, Program geliştirme

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

ULAfiTIRMA S STEMLER

ULAfiTIRMA S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2505 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1476 ULAfiTIRMA S STEMLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA (Ünite 1) Ö r.gör. Erkin KARADAYI (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Meserret NALÇAKAN

Detaylı

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2013 2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MÜZİK OKUL ÖNCESİ YILLIK PLANI

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2013 2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MÜZİK OKUL ÖNCESİ YILLIK PLANI . EYLÜL DİNLEME- SÖYLEME- ÇALMA. ÖĞRENM E ALANI TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 03 04 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜZİK OKUL ÖNCESİ YILLIK A.. Çevresindeki ses kaynaklarını ayırt eder. Öğrencilere,

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s 331 13. Gerçel Say lar Kümesi Nihayet gerçel say lar tan mlayaca z. Bir sonraki bölümde gerçel say lar üzerine dört ifllemi ve s ralamay tan mlay p bunlar n özelliklerini

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

E T M B L M NE G R fi

E T M B L M NE G R fi TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1825 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 948 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI E T M B L M NE G R fi Yazarlar Yard.Doç.Dr. Ays n fienel (Ünite 1) Yard.Doç.Dr.

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7 V Ç NDEK LER BÖLÜM I TEMEL LET fi M B LG LER 1. LET fi M N KAVRAMSAL ÇERÇEVES, AMAÇ, TÜR VE ÖZELL KLER...2 1.1. letiflim Kavram...2 1.2. letiflimde Amaç...6 1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3.

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANAIMI 2. ÜNİE: UVVE ve HAREE 3. onu OR, AÇISA MOMENUM ve DENGE EİNİ ve ES ÇÖZÜMERİ 2 2. Ünite 3. onu ork, Aç sal Momentum ve Denge A n n Yan tlar 1. Çubuk dengede oldu una göre noktas na

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

OKUL, A LE VE ÇEVRE fi B RL

OKUL, A LE VE ÇEVRE fi B RL TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1838 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 955 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL, A LE VE ÇEVRE fi B RL Yazarlar Yard.Doç.Dr. Atilla CAVKAYTAR (Ünite

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1795 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 930 TÜRKÇE Ö RET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1795 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 930 TÜRKÇE Ö RET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1795 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 930 TÜRKÇE Ö RET M Yazarlar Prof.Dr. fiefik YAfiAR (Ünite 1) Yard.Doç.Dr. fierife Dilek BELET (Ünite 4, 6, 7, 8) Yard.Doç.Dr. Ali

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Güz Yarıyılı Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 Dersin Kodu: TRD 151 Şube Kodu: AKTS Kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2 s/ hafta Teorik: 2s/ hafta Uygulamalı: 0 s/hafta

Detaylı

Topolojik Uzay. Kapak Konusu: Topoloji

Topolojik Uzay. Kapak Konusu: Topoloji Kapak Konusu: Topoloji Topolojik Uzay Geçen yaz da nin, ad na aç k dedi imiz baz altkümelerini tan mlad k ve bir fonksiyonun süreklili ini tamamen aç k kümeler yard m yla (hiç ve kullanmadan) ifade ettik.

Detaylı