9.1 DÖNÜŞLÜ ve DÖNÜŞÜMLÜ ZAMİRLER DÖNÜŞ LÜ ZAMİ RLER. Dönüşlü zamirin kullanışı: TEKİL 1. şahıs ik me 2. jij je 2. u zich, u 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9.1 DÖNÜŞLÜ ve DÖNÜŞÜMLÜ ZAMİRLER 9.1.1 DÖNÜŞ LÜ ZAMİ RLER. Dönüşlü zamirin kullanışı: TEKİL 1. şahıs ik me 2. jij je 2. u zich, u 3."

Transkript

1 9. Modül DÖNÜŞLÜ ve DÖNÜŞÜMLÜ ZAMİRLER Türkçe de yüklemin bildirdiği eyemden öznenin etkilendiğini bildiren fiil çatısına dönüşlü fiiller denir. Dönüşlü fiillerde -(I)n eki fiilin özneye dönüşlü olduğunu belirtir, yani kendisine dönüşlü. Dönüşümlü fiillerde -(I)ş eki fiilin iki yada daha fazla şahıs veya konu arasında oluştuğunu belirtir, yani birbirlerine dönüşümlü. yıkamak wassen yıkanmak zich wassen dövmek slaan dövüşmek elkaar slaan DÖNÜŞ LÜ ZAMİ RLER Hollandaca da dönüşlü fiiller (=wederkerende werkwoorden) me, je, u, zich, ons, jullie zamirleriyle (=wederkerende, reflexieve voornaamwoorden) birlikte kullanılırlar. Dönüşlü fiiller dönüşlü zamirleriyle öğrenilmelidir. zich vergissen zich schamen zich bemoeien met yanılmak utanmak -(y)e karışmak Dönüşlü zamirin kullanışı: TEKİL 1. şahıs ik me 2. jij je 2. u zich, u 3. hij zich 3. zij zich ÇOĞUL 1. şahıs wij ons 2. jullie je 3. zij zich o.t.t yıkanıyorum ik was me o.v.t yıkanıyordun jij waste je v.t.t yıkandı hij/zij heeft zich gewassen Ik schaam me. Hij schaamt zich voor zijn daden. Ik heb me in haar vergist. Zij hebben zich vergist. Hij bemoeide zich met alles. We hebben ons de hele nacht vermaakt. Utanıyorum. O yaptıklarından dolayı utanç duyuyor. Onun hakkında yanıldım. Yanıldılar. Herşeye karışıyordu. Tüm gece eğlendik.

2 9. Modül 278 De minister bevindt zich in het buitenland. Ik heb mijn paspoort niet bij me. Trek de deur naar je toe. Wij moeten ons niet druk maken Bakan yurt dışında bulunuyor. Pasaportum üzerimde değil. Kapıyı kendine doğru çek. Canımızı sıkmamalıyız. zich schamen = utan- de daad = iş, eylem zich vergissen = yanıl- zich bemoeien = karış- zich vermaken = eğlen- de minister = bakan zich bevinden = bulun- het buitenland = yurt dışı het paspoort = pasaport bij zich hebben = üzerinde ol- de deur = kapı naar zich toe trekken = kendine doğru çek- zich druk maken = can sık DÖNÜŞ LÜ ZAMİ RLERİ N CÜMLEDEKİ YERİ Kurallı cümlelerde: çekimli fiilden sonra. Ferit scheert zich elke ochtend. Ik herinnerde me zijn naam niet. Hij bemoeit zich niet met andermans zaken. Ferit her sabah tıraş olur. Onun ismini hatırlamıyordum. Başkalarının işlerine karışmıyor. zich scheren = tıraş ol- de ochtend = sabah zich herinneren = hatırla- de naam = isim- zich bemoeien met = -(y)e karış- andermans = başkalarının de zaak = iş Soru ve devrik cümlelerinde: özneden sonra. Wanneer geef jij je voor die nieuwe cursus op? Elke ochtend scheert Ferit zich. Ne zaman yeni kursa kayıt olacaksın? Her sabah Ferittıraş oluyor. zich opgeven voor = -(y)e kayıt ol- de cursus = kurs Dönüşlü fiillerin bazıları her zaman dönüşlüdür bazıları da arada sırada. Kıyaslayınız: Ik was me met zeep. Ik was mijn trui. Hij snijdt zich aan het mes. Hij snijdt het vlees. Sabunla yıkanıyorum. Kazağımı yıkıyorum. Parmağını bıçakla kesiyor. {Kendisini bıçağa kesiyor}. Eti kesiyor. zich wassen = yıkan- de zeep = sabun wassen = yıka- de trui = kazak zich snijden = kendini kes- het mes = bıçak snijden = kes- het vlees = et

3 9. Modül 279 Bu fiillerde zelf vurgu olarak kullanılabilinir: Ik was mezelf. zei het jongetje tegen zijn moeder. Çocuk annesine Kendimi yıkıyorum. diyordu. (er + edat) kombinasyonunda (=voornaamwoordelijke bijwoorden, bkz ) er zarfı çekimli fiil ve dönüşlü zamir arasında da kullanılabilinir. Hij wond zich erover op. {onun hakkında} heyecanlanıyordu. Hij wond er zich over op DÖNÜŞ ÜMLÜ ZAMİ RLER Hollandaca da fiil dönüşümlü (=wederkerig, reciproque voornaamwoord) ise elkaar zamiri kullanılır. dövüşmek elkaar slaan Elkaar dönüşümlü zamirini kullanabilmek için iki yada daha fazla şahıs veya konu olması gerek demiştik. Ondan bu cümlelerde özne her zaman çoğul olur. Wij kennen elkaar al lang. We hebben elkaar een paar keer ontmoet. Ze schrijven elkaar lange brieven. In de trein groeten de mensen elkaar niet. Uzun zamandır tanışıyoruz. Bir kaç kez karşılaştık. Birbirlerine uzun mektuplar yazıyorlar {yazışıyorlar}. Trende insanlar selamlaşmazlar. elkaar kennen = tanış- elkaar ontmoeten = karşılaş- paar = bir kaç de keer = kez elkaar schrijven = yazış- lang = uzun de brief = mektup de trein = tren elkaar groeten = selamlaş- de mens = insan Je yada ze belgisiz zamirler olarak kullanılırsa çekimli fiil tekilde kullanılır. Je kunt elkaar nauwelijks verstaan. Birbirini nerdeyse işitemiyorsun. nauwelijks = nerdeyse ( 7.2.3) elkaar verstaan = birbirini işit-, anla- achter elkaar bij elkaar door elkaar in elkaar met elkaar peş peşe, arka arkaya bir araya; beraber, hepsi birden karışık iç içe birlikte

4 9. Modül 280 onder elkaar op elkaar uit elkaar alt alta; bir arada, kendileri arasında üst üste birbirinden De auto s staan achter elkaar. Wij komen morgen voor de vergadering bij elkaar. Zij wandelen met elkaar. Mannen onder elkaar zijn net kinderen. De borden zijn op elkaar gestapeld. De politie heeft twee vechtenden uit elkaar gehaald. Arabalar arka arkaya duruyor. Toplantı için yarın bir araya geleceğiz. Birlikte dolaşıyorlar. Erkekler bir arada çocuk gibidir. Tabaklar üst üste dizilmiş. Polis dövüşen iki kişiyi birbirinden ayırdı. de auto = araba staan = dur- de vergadering = toplantı wandelen = dolaş- de man = adam net = gibi het kind = çocuk het bord = tabak stapelen = diz- de politie = polis vechten = dövüş- uit elkaar halen = birbirinden ayır- Elkaar ile birçok deyimler vardır. Ik haal die twee altijd door elkaar. Onların ikisini hep karıştırırım. Zij heeft haar bed zelf in elkaar gezet. Yatağını kendisi kurdu. Wij zijn onder elkaar, zeg het maar! Kendi aramızdayız, anlat! Zij zijn uit elkaar gegaan, weet je Ayrıldılar, {onu} bilmiyor musun? dat niet? Het komt voor elkaar! Ga maar! Hal olacaktır! Gidebilirsin! door elkaar halen = karıştır- in elkaar zetten = kur- uit elkaar gaan = ayrıl- voor elkaar komen = hal ol- Cümle yapısı: 1. nesne zamirdir 2. dönüşlü zamir özne çekimli fiil 1. zaman nesne niet ikinci fiil (mastar) edat grubu 2. tarz ortaç 3. yer ön ek edatlı/ edatsız edatlı (şahıs zamiri) dolaylı nesne

5 9. Modül ETKEN & EDİLGEN CÜMLELER Gerçek öznesi söylenmeyerek veya tümleç halinde söylenerek nesnesi özne yerine geçmiş olan fiillere edilgen fiiller (=passieve werkwoorden) denir. Türkçe de olmak fiili ile -Il/-(I)n ekleriyle bir fiil edilgen yapılabilinir. Edilgen cümlelerde özneler eylemin etkisinde kalır. hasta olhastalandövül- ziek worden ziek worden geslagen worden Hollandaca da edilgen cümlelerde worden ve zijn yardımcı fiili kullanılır WORDEN YARDIMCI FİİL İ Worden (olmak) yardımcı fiili bir isim veya sıfatla birlikte kullanılır. Worden kastedilen bir duruma girişi veya kastedilen bir halin alınmasını ifade eder. Worden ile zijn kıyaslandığında, zijn yardımcı fiili isim cümlelerinde kullanılır ve Türkçe de -dir ekiyle kıyaslanabilir demiştik, worden ise bir süreç içinde olmak anlamına gelir. ik word werd jij wordt werd u wordt werd hij/zij wordt werd wij worden werden jullie worden werden zij worden werden Hij is ziek. Hij wordt ziek. Hastadır. Hasta oluyor. worden + isim Ik wil leraar worden. Zij wordt kapster. Öğretmen olmak istiyorum. Kuaför olacak. worden + sıfat Hij wordt boos. Ik ben bang dat ik ziek word. Het wordt laat. Kızıyor. Hasta olacağımdan korkarım. Geç oluyor.

6 9. Modül 282 ziek = hasta de leraar = öğretmen de kapster = bayan berber boos worden = kız- bang zijn = kork- dat = -(y)ecek ( ) laat = geç EDİ LGEN CÜMLENİ N KULLANIŞ I Bütün geçişli fiiller (yani nesne alan eylemler) edilgen yapılabilir. Hollandaca da edilgen cümlelerde, zamana bağlı olarak, worden/ werden veya zijn/was yardımcı fiilleri çekime uğrar. Tamamlanmamış zamanlarda (=onvoltooide tijd) worden yardımcı fiili, tamamlanmış zamanlarda (=voltooide tijd) zijn ile yapılır. tamamlanmamış şimdiki zaman : worden + ortaç geçmiş : werden + ortaç tamamlanmış şimdiki zaman : zijn + ortaç geçmiş : was + ortaç Ortaç genelde cümlenin sonunda yer alır. Ik werd geslagen. Ik ben geslagen. Zou hij soms geslagen zijn? Het model werd getekend. Het boek is gelezen. Het pakje was geopend. Dövülüyordum. Dövüldüm. {belki} Dövülmüş olmasın? Model çizildi. Kitap okundu. Paket açılmıştı. slaan = döv- soms = belki het model = model tekenen = çiz- het boek = kitap lezen = oku- het pak = paket openen = aç- Tamamlanmış zamanda etken cümlelerde eylem özne tarafından yapılır (hebben + ortaç) edilgen cümlelerde eylem özne tarafından yapılmaz (zijn + ortaç). etken (actief) Ik heb geslagen. Ik heb hem geopereerd. Ik heb een ei gebakken. Ik heb een brief geschreven. Ik heb de deur gesloten. edilgen (passief) Ik ben geslagen. Hij is geopereerd. Het ei is gebakken. De brief is geschreven. De deur is gesloten. Eylem kim tarafından yapıldığı önemli değilse edilgen halini kullanırız! Edilgen eylemin kimin tarafından yapıldığı belirtilmek istenirse, yapan veya neden olan kişi veya şey door ile verilir.

7 9. Modül 283 Ik ben door Hasan geslagen. Het ei is door mij gebakken. Hasan tarafından dövüldüm. Yumurta benim tarafımdan haşlandı. slaan = döv- het ei = yumurta bakken = haşlan- Etken cümleler edilgen yapılırken, etken cümlenin nesnesi, özne durumuna geçer. Öznenin tekil veya çoğul olmasına göre yardımcı fiil de çekimine uğrar. Ik lees dit boek Dit boek wordt door mij gelezen Ik lees deze boeken Deze boeken worden door mij gelezen Edilgen cümlelerde başka yardımcı fiil daha kullanılırsa, bu yardımcı fiil çekime uğrar ve worden yardımcı fiili mastar olarak cümlenin arkasında yer alır. De koffie moet nog betaald worden. De medicijnen kunnen na 11 uur worden afgehaald. Kahve daha ödenmesi gerek. İlaçlar saat 11 den sonra gelip alınabilinir. de koffie = kahve betalen = öde- het medicijn = ilaç afhalen = gelip al- Dönüşlü eylemler (zich alan eylemler) edilgen yapılamazlar. Ik scheer me Ik word geschoren. Tıraş oluyorum. (kendim yapıyorum) Tıraş oluyorum. (başkası yapıyor) EDİ LGEN CÜMLELERDE GEÇİ C İ ÖZNE OLARAK ER ZARFI Edilgen cümlede özne belirtisiz ise er kullanılınır. Er wordt een vergadering georganiseerd. Er moeten nieuwe maatregelen tegen vandalisme worden genomen. Bir toplantı organize ediliyor. Vandalizme karşı yeni tedbirler alınmalıdır. de vergadering = toplantı organiseren = organize et- de maatregel = tedbir het vandalisme = vandalizm nemen = al-

8 9. Modül 284 Belirtili öznede er kullanılmaz. De vergadering wordt volgende week Toplantı haftaya tutulacak. gehouden. volgende week = haftaya houden = tut- Belirtili ve belirtisiz özneli cümlelerin farkına iyi dikkat ediniz. İlk cümlede hangi kitabın getirildiği bellidir. İkinci cümlede belli değildir. Het boek is voor je gebracht. Er is een boek voor je gebracht. Kitap senin için getirildi. Senin için bir kitap getirildi. het boek = kitap brengen = getir- Özne belli değilse edilgen cümlede er kullanılınır. Er werd gebeld. Telefon edildi. s Winters wordt er veel geschaatst. Kışları çok paten kayılır. Er mag hier niet gerookt worden. Burada sigara içilemez. bellen = telefon et- s winters = kışları schaatsen = paten kay- mogen = -(y)ebil- ( 7.3.2) roken = sigara iç- Tamamlanmış şimdiki zaman da (=v.t.t.) belirtisiz özne (men, iemand, je, ze v.s.) yerine genelde edilgen cümle tercih edilir. Ze hebben daar dure flats gebouwd. Orada pahalı apartmanlar inşa ettiler. Er zijn daar dure flats gebouwd. Orada pahalı apartmanlar inşa edildi. We hebben over veel zaken gesproken. Çok konu {konular} hakkında konuştuk. Er is over veel zaken gesproken. Çok konu {konular} hakkında konuşuldu. de flat = apartman bouwen = inşa et- de zaak = konu spreken = konuş- Geçişsiz (nesne almayan) olsa da bazı fiiller edilgen yapılabilinir. Bu eylemlerle yapılan edilgen cümleler de özne olarak er alırlar. Ze hebben hier stevig gerookt. Er is hier stevig gerookt. Er heeft iemand voor je gebeld. Er is voor je gebeld. Burada bayağı {sıkı} sigara içmişler. Burada bayağı {sıkı} sigara içilmiş. Seni birisi telefonda aradı. Telefonda arandın. stevig = sıkı roken = sigara iç- bellen = telefonbda ara-

9 9. Modül ETKEN ve EDİ LGEN FİİLLERİ N ÇEKİ M Lİ STESİ ETKEN (=actief) EDİLGEN (=passief) (o.t.t.) Ik zoek Ik wordt gezocht Arıyorum Aranıyorum Ararım Aranırım (o.v.t.) Ik zocht Ik werd gezocht Arıyordum Aranıyordum Arardım Aranırdım (v.t.t) Ik heb gezocht Ik ben gezocht Aradım Arandım (v.v.t) Ik had gezocht Ik was gezocht Aramıştım Aranmıştım (o.t.t.t.) Ik zal zoeken Ik zal worden gezocht Ik zal gezocht worden Arayacağım Aranacağım (o.v.t.t.) Ik zou zoeken Ik zou worden gezocht Ik zou gezocht worden Arayacaktım Aranacaktım (v.t.t.t.) Ik zal hebben gezocht Ik zal zijn gezocht Ik zal gezocht zijn Aramış olacağım Aranmış olacağım (v.v.t.t.) Ik zou gezocht hebben Ik zou zijn gezocht Ik zou gezocht zijn Aramış olacaktım Aranmış olacaktım

10 9. Modül HOLLANDA NIN EKONOMİSİ Hollanda küçük bir ülke olduğu halde dünyanın en fazla ziraî ürünler (=agrarische producten) ihracat eden üç ülkeden biridir. Bunun 80% i Avrupa Birliğine (=de Europese Unie) aittir. Süt mamülleri üreten hayvancılık ta (=de melkveehouderij) ve bahçecilik te (=de tuinbouw) çiçekler, meve ve ağaçlar gibi ürünler bunların en önemlileridir. Tarımcılıkta (=de landbouw) buday, patates ve şeker gibi mamüllerin üretimi son yıllarda çok gelişti. İyi eğitim, yüksek düzeyde araştırma, uygulamaya yönelik bilgilendirme buna katkıda bulundu. Hollanda nın brüt iç gelirinin (=het bruto binnenlands product) 2,6% sını oluşturan çalışan nüfus un (=de beroepsbevolking) 3,7% sı tarımcılıkla meşguldur. Hollanda sanayisi uluslar arası karaktere sahiptir. Yani ürünler yalnız yurt dışında satılmayıp Hollanda şirketlerinin de yurtdışında kurulup burada ki şirketlerle işbirliği yaptıkları anlamına gelir. Burada en önemli sektörler kimya (Shell, Akzo-Nobel, DSM gibi), gıda işlemi (Unilever, DSM, Heineken gibi) ve metal dir. Elektronik sektörü de oldukça önemlidir. Avrupa içersinde hightech cihaz ve tüketici ürünlerin ikinci dağıtıcısıdır. Philips fiması elektronik aletleriyle (radyo, televizyon ve video) meşhurdur ve cd Philips in icadıdır. Hollanda metal sanayisinde elektronik yönetme sistemleriyle dünyada lideridir. Philips Doğal gaz, elektrik ve içme suyu openbare nutsbedrijven (firmaları) tarafından tüketiciye ulaştırılır. Eskiden bu görevi hükümet üstlenirdi. Günümüzde bunlar özelleştirildi. Lakin hükümet herzaman bu şirketleri sıkı gözetim altında tutuyor.

11 9. Modül 287 Hollanda nın en önemli madeni (=delfstof) doğalgazdır (=aardgas). Hollanda nın kuzeyinde (Slochteren) oldukça büyük doğalgaz yatakları bulunur. Bu doğalgazın ihracatı Hollanda yı Batı Avrupanın en önemli doğalgaz ihracatçısı yapar. Kuzeydenizinde doğalgaz ve petrol (=olie) da çıkartılır. Tuz, çamur, çakıl ve kireç Hollanda nın diğer madenlerdir. Hizmet sektörü son 20 yılda Hollanda nın en büyük ekonomik sektörü haline gelmiştir. Ticari hizmetlerin ihracatı mal ihracatınından daha hızlı gelişmiştir. Hizmet sektörünün en önemli sektörü ticaret olup, bunu taşıma, iletişim, bankacılık, sigorta ve sağlık takip eder. Hollandalı lar daha 17. asırda dünya ile ticarete başlamışlar. Doğu Asya ile ticaret yapan de V.O.C., (de Verenigde Oost-Indische Compagnie) adında ki firma uzun süre dünyanın en büyük ticaret firmasıydı. Günümüzün ticaretinde Ahold, SHV Holdings ve Hagenmeyer firmaları Hollanda nın ilk üç firmasıdır. Avrupa Birliğinde sınırların kalkması Hollanda nın coğrafi yapısından dolayı taşıma sektörü için çok olumlu olmuştur. Hollanda dünyada en yoğun tren hatlarına sahiptir. Büyük şehirler arasında şehirler arası trenlerle (=de intercity treinen) seyahat edebilirsiniz. Trein Amsterdam, Brüksel, Paris ve Köln arasındaki hızlı tren hattı yavaşçana şekil almaya başladı. Yetmişlı yıllardan beri Hollanda da araba sahipleri çok çoğaldı yılında 5 milyondan fazla araba sahibi vardı. Bundan dolayı kalabalıklığı ve kuyrukları (=files) önlemek için yeni altyapı sistemi (=de infrastructuur) geliştirildi. Böylelikle ekonomi için çok önemli olan ticaret alanlarınına ulaşım kolaylaştırılmıştır. Rotterdam limanı dünyanın en büyük limanı olup buraya yılda deniz gemileri ve nehir gemileri girer. Buraya gelen

12 9. Modül 288 çoğu ürünler yol, demir yolları ve nehir yoluyla Avrupa nın içine nakledilir. Nehirler üzerinde iletişim (=de binnenvaart) Hollanda danın coğrafi yapısından dolayı kolaydır. Yüzlerce kamyonun taşıyabileceği yükü ( ton) bir seferde bir gemi nakledebilir. Bu nakliye 16 sefer kara üzerinden daha temizdir. Hollanda Avrupa nın nakliyecisi haline gelmiştir. Rotterdamse haven Hollanda ya giren ürünlerin yarısından fazlası Rotterdam limanı ve Schiphol hava limanı aracılıyla nakledilir. Avrupa nın sayılı havalimanlarından olan Schiphol yılda 1 milyon ton ürün nakleder. Schiphol hariç Hollanda da Rotterdam, Groningen, Eindhoven ve Maastricht şehirlerinde de küçük havalimanı bulunur. Bankacılık ve sigortacılıkta Hollanda uluslar arası piyasasında ABN AMRO, ING ve Aegon gibi isimlerle ün yapmıştır. Her yıl eylül ün üçüncü salısında Prinsjesdag olur. Kraliçe La Hey de parlamenter yılını taht nutuğu (=de troonrede) ile açar. Burada hükemetin gelecek yıl için tasarladığı politiği açıklar. Bu nutuğun sonunda maliyet bakanı (=de minister van Financiën) hükümet bütçesini (=de overheidsbegroting) parlamentoya (=de Tweede Kamer) sunar. Hollanda nın güncel bütçe politiği bütçe açığını ve devlet borcunu azaltmaktır. Hollanda nın küçük olmasına ve ekonominin gerilemesine rağmen 267,7 milyar euro ile dünyada sekizinci ihracatçı ve dördüncü yatırımcı olarak yerini belirlemiştir. Hollanda nın yıllık iç geliri (=Bruto Binnenlands Product) 372 milyar euro ile dünyada 15. sırada yer alır. (kaynak: IMF 2000)

13 9. Modül 289 Schiphol Aşağıdaki örnek cümlere tercüme yaparken iyi dikkat ediniz! 1. Çarsı üzerinden eve gidiyorum. Ik ga naar huis via het winkelcentrum. I. fiil cümlesi yüklem: git- = gaan II. özne ben = ik + ç.f. ik ga III. üzerinden = via; -(y)e = naar IV. özne + ç.f. + yer Ik ga naar huis via het winkelcentrum 2. Kime mektup yazdınız? Aan wie heeft u een brief geschreven? - Eğitim bakanlığına. - Aan het ministerie van onderwijs. I. fiil cümlesi yüklem: yaz- = schrijven II. Tamamlanmış şimdiki zaman (v.t.t.) III. özne siz = u + ç.f. ortaç u heeft geschreven IV. -(y)e yaz- = schrijven aan ( 8.2.2) Yazılan şahıs olduğu için wie soru zamiri. ( 8.2.3) V. edat + soru zamiri + ç.f. + özne + nesne + ortaç Aan wie heeft u een brief geschreven?

14 9. Modül Geçen hafta onu (= mektubunu) Vorige week heb ik hem (= je brief) ona (= abime) verdim. aan hem (= mijn broer) gegeven. I. fiil cümlesi yüklem: ver- = geven II. Tamamlanmış şimdiki zaman (v.t.t.) III. özne ben = ik + ç.f. ortaç ik heb gegeven IV. zaman + ç.f. + özne + nesne + dolaylı nesne + ortaç Vorige week heb ik hem (= je brief) aan hem (= mijn broer) gegeven. 4. Bazı insanlar halen ergen Sommige mensen gedragen zich {delikanlılar} gibi davranırlar. nog als pubers. I. fiil cümlesi yüklem: davran- = zich gedragen II. özne bazı insanlar = sommige mensen + ç.f. sommige mensen gedragen zich III. özne + ç.f. + dönüşlü zamir + zaman + nesne Sommige mensen gedragen zich nog als pubers. 5. Evleri satılması gerek. Hun huis moet verkocht worden. I. fiil cümlesi yüklem: satılmak gerek- = verkocht moeten worden II. sat-ıl-mak= verkocht worden III. özne evleri = hun huis + ç.f. mastar hun huis moet verkocht worden IV. özne + ç.f. + mastar Hun huis moet verkocht worden.

15 9. Modül 291 Alı ş t ı rma 6 Hasan komşusuna anlatıyor: 1. Bu hafta sonu arabayla Türkiye ye izine gideceğim. 2. {o} Uçakla yaklaşık 2000 euro tutuyor. 3. Arabayla Türkiye ye [gitmek] çok ucuz. 4. Dördümüz arabada Avupa nın içinden seyehat edeceğiz. 5. {o} Bavullarımız {ile} bagajımızda, çocuklar arkada ve eşim yanımda zor olmamalı. 6. Sabah saat 4 civarı hareket edeceğiz. 7. Üç saat içinde Almanya ya varırız. 8. Almanya üzerinden Avusturya ya geçeceğim. 9. Avusturya da Alp dağlarından geçeceğiz {süreceğiz}. 10. Daha hiç İtalya ya gitmedim {İtalya da bulunmadım}. 11. Orada kaybolmamak için İtalya nın yol haritasını aldım. 12. Ve belki bir kaç gün İtalya da kalabiliriz. 13. Feribotla Yunanistana geçmeyi düşünüyorum. 14. İkibin kilometre ve 3 günden sonra Türkiye ye ulaşacağız. 15. Üç hafta Türkiye de kalacağız. 16. Bir hafta boyunca Ankara da akrabalarımızı ziyaret edeceğiz. 17. Sonra 2 hafta civarı güneyde kalacağız. 18. {o} İnşallah çok güzel tatil olacak. 19. Okullar başlamadan önce de geri döneceğiz. 20. Sana Türkiye den mektup yollarım {yollayacağım}. komşu de buur man -(y)e anlat- ver tel len aan 1. hafta sonu het week end (de weekends) araba de auto (m; de auto s) izin de va kan tie (v; de vakanties) izine git- op vakantie gaan 2. uçak het vlieg tuig (de vliegtuigen) yaklaşık haast tut- kos ten 3. çok heel ucuz goed koop 4. dördümüz met z n vieren ( 5.3.4) Avupa het Eu ro pa seyehat et- rei zen 5. bavul de kof fer (m; de koffers) bagaj de kof fer bak (m; de kofferbakken) çocuk het kind (de kinderen) arkada ach ter in yer belirten zarf ( 6.4) eş de vrouw (v; de vrouwen) yan naast yanımda naast me zor moei lijk ol- zijn (was; geweest) 6. sabah s och tends

16 9. Modül 292 hareket et- ver trek ken 7. Almanya het Duits land -(y)e var- be rei ken 8. Avusturya het Oos ten rijk -(y)e geç- gaan naar 9. Alp dağları de Al pen sür- rij den 10. daha nog hiç me nooit İtalya het Ita lië -DE bulun- zijn in bir yerde bulunmayı belirtir ( 3.5.1) 11. orada daar kaybol- ver dwa len yol haritası de we gen kaart (de wegenkaarten) al- ko pen 12. belki mis schien bir kaç en kel gün de dag (m; de dagen) kal- blij ven 13. feribot de veer boot (de veerboten) Yunanistan het Grie ken land -(y)e geç- over ste ken naar düşüncesinde ol- van plan zijn 14. kilometre de ki lo me ter (m; de kilometers) -(y)e ulaş- be rei ken 15. hafta de week (de weken) 16. boyunca lang akraba de fa mi lie (v; de families) -(y)i ziyaret et- be zoe ken 17. sonra daar na civarı on ge veer güney het zui den kal- ver blij ven 18. inşallah ho pe lijk tatil de va kan tie (v; de vakanties) ol- wor den 19. okul de school (de scholen) başla- be gin nen -meden önce voordat ( ) de en geri dön- te rug ke ren 20. mektup de brief (m; de brieven) -(y)e yolla- stu ren naar

Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar

Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal Hollandaca hepimizi birbirimize baglar Wat leest u in deze folder? 1.

Detaylı

İş E-Posta. E-Posta - Giriş. Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise. Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim

İş E-Posta. E-Posta - Giriş. Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise. Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim - Giriş Türkçe Hollandaca Sayın Başkan, Geachte heer President Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise Sayın yetkili, Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim Sayın yetkili,

Detaylı

Immigratie Documenten

Immigratie Documenten - Algemeen için nereden form bulabilirim? Vragen waar men een formulier kan vinden [belge] ne zaman verildi? Vragen wanneer een document is afgegeven [belge] nerede verildi? Vragen waar een document is

Detaylı

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak - Olmazsa olmazlar Kunt u me alstublieft helpen? Yardım isteme Spreekt u Engels? Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak Spreekt u _[taal]_? Birinin belli bir dili konuşup konuşmadığını sormak Ik

Detaylı

ADIM ADIM HOLLANDACA. Ferhat YILDIZ

ADIM ADIM HOLLANDACA. Ferhat YILDIZ 1 ADIM ADIM HOLLANDACA Ferhat YILDIZ Bu eserin her türlü yayım hakkı Ferhat YILDIZ A aittir. E-Mail: ferhatyildiz@mail.com Web: www.ferhatyildiz.ticiz.com 2 ÖNSÖZ Kitaplarımı yazarken bana inancını kaybetmeyen

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Hollandaca-Türkçe

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Hollandaca-Türkçe Dilekler : Evlilik Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde olsun. Yeni evli bir çifti Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie

Detaylı

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak - Olmazsa olmazlar Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Yardım isteme İngilizce konuşuyor musunuz? Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak _[dil]_ konuşuyor musunuz? Birinin belli bir dili konuşup

Detaylı

Eindexamen havo Turks 2014-I

Eindexamen havo Turks 2014-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ankalar Volgens het nieuwe wetsvoorstel moeten

Detaylı

Jeugdbescherming) görüflmenizin özel bir nedeni vard r. Belki çocu unuz gözetim veya vesayet alt na verilmifltir.

Jeugdbescherming) görüflmenizin özel bir nedeni vard r. Belki çocu unuz gözetim veya vesayet alt na verilmifltir. De William Schrikker Groep William Schrikker Gençlik Koruma Bürosu, koruma ve yard ma ihtiyac olan özürlü kifliler için kurulmufl William Schrikker Group adl uzman kurulufl bünyesinde hizmet verir. Grup,

Detaylı

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 11.Hafta

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 11.Hafta TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI 11.Hafta Yapım Ekleri ve Uygulaması Fiilden İsim Yapma Ekleri Sıfat Fiil Ekleri Fiilden Fiil Yapma Ekleri Zarf Fiil Ekleri Fiilden İsim Yapma Ekleri Fiil

Detaylı

Seyahat Dışarda yeme. Dışarda yeme - Girişte. Dışarda yeme - Yemek siparişi verme

Seyahat Dışarda yeme. Dışarda yeme - Girişte. Dışarda yeme - Yemek siparişi verme - Girişte _[zaman]_de _[kişi sayısı]_ için masa ayırtmak istiyorum. Rezervasyon yapma _[kişi sayısı]_ için bir masa lütfen. Masa sorma Kredi kartı kabul ediyor musunuz? Kredi kartıyla ödeyip ödeyemeyeceğini

Detaylı

Eindexamen havo Turks 2012 - I

Eindexamen havo Turks 2012 - I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ltınımız yer altında mı kalsın? 1p 1 rtvin

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2007-I

Eindexamen Turks havo 2007-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Çalışan annelerin çocuklarını bekleyen büyük...

Detaylı

Gıda emniyeti konusunda tavsiyeler

Gıda emniyeti konusunda tavsiyeler Gıda emniyeti konusunda tavsiyeler Turkse versie Adviezen over voedselveiligheid Hastalar ve ziyaretçiler için bilgiler Gıdaların bozulmasını önlemek için hastahanemizde gıdaların hazırlanmasında uyulması

Detaylı

Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Anvers yeni gelenleri karşιlama bür

Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Anvers yeni gelenleri karşιlama bür Onthaalbureau Inburgering Antwerpen Anvers yeni gelenleri karşιlama bür Bent u nieuw in Vlaanderen en wilt u Nederlands leren? wilt u meer weten over het leven in Vlaanderen? zoekt u werk? hebt u andere

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2012 tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 45 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2005-I

Eindexamen Turks havo 2005-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Öz Kayseri pastırması ile nin gıda Oscarını

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2015 tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 54 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Başvuru Referans Mektubu

Başvuru Referans Mektubu - Giriş Sayın Yetkili, Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim Sayın Yetkili, Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim Sayın Yetkili, Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti Geachte heer Geachte mevrouw Geachte

Detaylı

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir.

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir. CÜMLENİN ÖĞELERİ TEMEL ÖĞELER Yüklem (Fiil, Eylem) Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Yükleme, cümlede yargı bildiren çekimli öge de diyebiliriz. Yüklem, yukarıda belirttiğimiz

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2005-I

Eindexamen Turks vwo 2005-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ir Gençlik Projesi 1 Türkiye ra tırmalar

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Antik Çağ Mozaiklerinde Matematik 1 E 2 C 3 A 4 maximumscore 2 1 onjuist 2 juist 3 onjuist 4 juist indien vier antwoorden

Detaylı

CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE

CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE YÜKLEM Cümlede işi, oluşu, durumu bildiren öğeye yüklem denir. Diğer öğeleri bulmak için bütün sorular yükleme yöneltilir. Dilimizde her türlü sözcük ve söz öbeği yüklem

Detaylı

YENİ GELENLER İÇİN BRÜKSEL DE ÖĞRETİM HAKKINDA HER ŞEY

YENİ GELENLER İÇİN BRÜKSEL DE ÖĞRETİM HAKKINDA HER ŞEY çocuğunuz için bir okul YENİ GELENLER İÇİN BRÜKSEL DE ÖĞRETİM HAKKINDA HER ŞEY TURKS İÇİNDEKİLER I 1 1 GENEL BİLGİLER 2 2 ÇOCUĞUNUZ BİR YENİ GELEN Mİ? 5 3 YENİ GELENLER İÇİN ÖĞRETİM 6 4 BİR OKUL SEÇME

Detaylı

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur Turks 1,2 Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur 20 05 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen; het examen bestaat uit 45 vragen.

Detaylı

Flandre ya göç. Migreren naar Vlaanderen. Göçmen aileler için başlangıç seti. Starterspakket voor familiemigranten

Flandre ya göç. Migreren naar Vlaanderen. Göçmen aileler için başlangıç seti. Starterspakket voor familiemigranten Flandre ya göç Göçmen aileler için başlangıç seti, Migreren naar Vlaanderen Starterspakket voor familiemigranten Met steun van het Europees Integratiefonds Avrupa Uyum Fonu nun desteği ile AYSEL Eğer Flandre

Detaylı

Hollanda daki eşinizin yanına gitmek

Hollanda daki eşinizin yanına gitmek Hollanda daki eşinizin yanına gitmek Hollanda toplumuna uyum sağlamak Naar uw partner in Nederland Meedoen in de Nederlandse samenleving Naar uw partner in Nederland Meedoen in de Nederlandse samenleving

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Pre-eclampsie en het HELLP-syndroom - Turks Preeklampsi ve HELLP sendromu

Pre-eclampsie en het HELLP-syndroom - Turks Preeklampsi ve HELLP sendromu Pre-eclampsie en het HELLP-syndroom - Turks Preeklampsi ve HELLP sendromu Bu broşür gebelikte hipertansiyon (yüksek tansiyon) hakkında bilgi içermektedir. Bu broşürde gebelik hipertansiyonu, preeklampsi

Detaylı

Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven.

Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven. Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven. Beter voor elkaar 2 Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring

Detaylı

Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz.

Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz. CÜMLENİN ÖĞELERİ Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz. Bir cümlenin oluşması için en önemli şart,

Detaylı

U kunt meerdere vakjes aankruisen. Birden fazla haneyi işaretleyebilirsiniz.

U kunt meerdere vakjes aankruisen. Birden fazla haneyi işaretleyebilirsiniz. Aanvraag/Başvuru Vrijwillige Verzekering Gönüllü Sigortalılık Met dit formulier kunt u vrijwillige verzekering voor een ouderdomspensioen AOW en/ of nabestaandenuitkering Anw aanvragen. U kunt de aanvraag

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2002-I

Eindexamen Turks havo 2002-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Sol elin u ursuzlu u! 1 a ıdaki seçeneklerden

Detaylı

Examen VWO. Turks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur. Vragenboekje

Examen VWO. Turks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur. Vragenboekje Turks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur 20 05 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen; het examen bestaat uit 44 vragen.

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2015 tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 52 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Bloei! Turkse tradities in een Nederlandse context. deel 2 8 vrouwen vertellen hun verhaal. Hollanda ortamında Türk gelenekleri

Bloei! Turkse tradities in een Nederlandse context. deel 2 8 vrouwen vertellen hun verhaal. Hollanda ortamında Türk gelenekleri Bloei! Turkse tradities in een Nederlandse context deel 2 8 vrouwen vertellen hun verhaal Yeşerme! Hollanda ortamında Türk gelenekleri 2. bölüm 8 kadın kendi hikâyesini anlatıyor Dit project is mede mogelijk

Detaylı

Algemeen Handelsblad Amsterdam 25.05.1920 van Dinsdag

Algemeen Handelsblad Amsterdam 25.05.1920 van Dinsdag Algemeen Handelsblad Amsterdam 25.05.1920 van Dinsdag ARMENIE De Armenisch-Turksche kwestie Van een onzer medewerkers in den Balkan ontvingen wij den volgenden interessanten brief, waarvan de inhoud een

Detaylı

Onlar, bizim çocuklarımız! Het zijn onze kinderen!

Onlar, bizim çocuklarımız! Het zijn onze kinderen! Onlar, bizim çocuklarımız! Türk toplumunda eşcinsellik üzerine konuşabilmek! Homoseksualiteit bespreekbaar maken in de Turkse gemeenschap Het zijn onze kinderen! COLOFON Uitgever Inspraakorgaan Turken

Detaylı

"DOE MAAR GEWOON: 99 TIPS VOOR HET OMGAAN MET NEDERLANDERS" Hans Kaldenbach

DOE MAAR GEWOON: 99 TIPS VOOR HET OMGAAN MET NEDERLANDERS Hans Kaldenbach Erdinç Saçan "DOE MAAR GEWOON: 99 TIPS VOOR HET OMGAAN MET NEDERLANDERS" Hollandalilarin Davranışları Hollandada yasayan fertler olarak Hollandalilar ile iyi geçinmek için onlarin bazi konularda neler

Detaylı

Examen HAVO. Turks 1,2. tijdvak 1 donderdag 24 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks 1,2. tijdvak 1 donderdag 24 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2007 tijdvak 1 donderdag 24 mei 13.30-16.00 uur Turks 1,2 ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Beweging en plezier bijna elke zondag of zaterdag. Chiro is een Nederlandstalige jeugdbeweging waar sport, spel en plezier centraal staan!

Beweging en plezier bijna elke zondag of zaterdag. Chiro is een Nederlandstalige jeugdbeweging waar sport, spel en plezier centraal staan! Ebeveynler için bir broşür Een brochure voor ouders Kimler için? 6 ile 18 yaş grubundaki bütün çocuklar ve gençler için Voor wie? Alle kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar Neredeyse her Pazar veya Cumartesi

Detaylı

Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak

Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak - Genel Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak Vad är avgifterna om jag använder bankautomater

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2007-I

Eindexamen Turks vwo 2007-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 nadolu teşi dünya sahnelerinde 2p 1 Welke

Detaylı

Examen HAVO. Turks 1,2. tijdvak 1 vrijdag 30 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks 1,2. tijdvak 1 vrijdag 30 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 13.30-16.00 uur Turks 1,2 ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 41 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

GIDS OM UW KIND IN TE SCHRIJVEN ÇOCUĞUNUZU OKULA KAYIT YAPTIRMA KILAVUZU KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS GENT ANAOKULU VE İLKOKUL GENT

GIDS OM UW KIND IN TE SCHRIJVEN ÇOCUĞUNUZU OKULA KAYIT YAPTIRMA KILAVUZU KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS GENT ANAOKULU VE İLKOKUL GENT GIDS OM UW KIND IN TE SCHRIJVEN ÇOCUĞUNUZU OKULA KAYIT YAPTIRMA KILAVUZU KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS GENT ANAOKULU VE İLKOKUL GENT VOOR KINDEREN GEBOREN IN 2013 OF VROEGER 2013 VE ÖNCESİ DOĞAN ÇOCUKLAR

Detaylı

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar.

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Mustafa Öğretmenim, cümlenin asıl öğeleri Yüklem ve Özne dir. Öğretmenim, Zarf Tümleci, Dolaylı Tümleç ve Nesne (Belirtili Nesne Belirtisiz Nesne) de yardımcı öğeleridir.

Detaylı

Turks vwo 2016-I. Tekst 1 Antik Çağ Mozaiklerinde Matematik. Tekst 2 Yerin Altında 8 Bin Asker

Turks vwo 2016-I. Tekst 1 Antik Çağ Mozaiklerinde Matematik. Tekst 2 Yerin Altında 8 Bin Asker Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ntik Çağ Mozaiklerinde Matematik 1p 1 Yazının

Detaylı

in gesprek over / konumuz: Gegeneraliseerde angststoornis Yaygın anksiyete bozukluğu

in gesprek over / konumuz: Gegeneraliseerde angststoornis Yaygın anksiyete bozukluğu in gesprek over / konumuz: Gegeneraliseerde angststoornis Yaygın anksiyete bozukluğu Colofon / Kolofon Auteurs / Yazarlar: A.J.L.M. van Balkom I.M. van Vliet Redactie / Redaksiyon: W. Smith-van Rietschoten

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2006-I

Eindexamen Turks vwo 2006-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 21. Yüzyılın lacı ep oktoru 1 a ıdakilerden

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2010 tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-16.00 uur Turks tevens oud programma Turks 1,2 ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 46 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 52 punten

Detaylı

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Om hulp vragen İngilizce konuşuyor musunuz? Vragen of iemand Engels spreekt _[dil]_ konuşuyor musunuz? Vragen of iemand een bepaalde taal

Detaylı

Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven.

Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven. Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven. Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven. U heeft

Detaylı

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl)

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 17 mei 9.00 11.30 uur 20 02 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen; het examen bestaat

Detaylı

ICT Ve Dil Tabanlı Sosyokültürel Sinerji Projesi. ICT and Language Based Socio-Cultural Synergy Project GÜNLÜK KONUŞMA KALIPLARI KİTAPÇIĞI

ICT Ve Dil Tabanlı Sosyokültürel Sinerji Projesi. ICT and Language Based Socio-Cultural Synergy Project GÜNLÜK KONUŞMA KALIPLARI KİTAPÇIĞI ERASMUS+ PROGRAMI ICT Ve Dil Tabanlı Sosyokültürel Sinerji Projesi ERASMUS+ PROGRAMME ICT and Language Based Socio-Cultural Synergy Project GÜNLÜK KONUŞMA KALIPLARI KİTAPÇIĞI DIE DAGELIJKS GESPREK BOEKJE

Detaylı

Examen HAVO 2013. Turks. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO 2013. Turks. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2013 tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 46 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Fiilde Çatı (Eylemde Çatı)

Fiilde Çatı (Eylemde Çatı) Fiilde Çatı (Eylemde Çatı) Cümlede, eylemin nesne alabilip alamamasına ya da öznenin, eylemde bildirilen işle ilgili olarak gösterdiği özelliğe eylem çatısı denir. Not: Yüklemi isim olan cümlelerde fiil

Detaylı

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2016 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2016 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2016 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 12.01.2016 17.01.2016 2017 Yılı Fuar Tarihleri 10-15.01.2017 Fuarın Açık Olduğu saatler 10:00-18:00 Ziyaretçi Sayısı

Detaylı

in gesprek over / konumuz: Sociale fobie Sosyal fobi

in gesprek over / konumuz: Sociale fobie Sosyal fobi in gesprek over / konumuz: Sociale fobie Sosyal fobi Colofon / Kolofon Auteurs / Yazarlar: J.F. van Veen I.M. van Vliet A.J.L.M. van Balkom Redactie / Redaksiyon: W. Smith-van Rietschoten (eindredacteur

Detaylı

Başvuru Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Başvuru Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş Sayın Yetkili, Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim Sayın Yetkili, Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim Sayın Yetkili, Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti Geachte heer Geachte mevrouw Geachte

Detaylı

Seyahat Sağlık. Sağlık - Acil durum. Sağlık - Doktorda. Hastaneye götürülmek isteme. Ik voel me niet lekker. Travel_Health_Emergency_2_desc

Seyahat Sağlık. Sağlık - Acil durum. Sağlık - Doktorda. Hastaneye götürülmek isteme. Ik voel me niet lekker. Travel_Health_Emergency_2_desc - Acil durum Hastaneye gitmem lazım. Hastaneye götürülmek isteme Hastayım. Travel_Health_Emergency_2_desc Derhal doktoru görmem gerekiyor! Acil tıbbi müdahale isteme Yardım! Acil tıbbi ilgi için seslenme

Detaylı

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur 20 03 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen; het examen bestaat

Detaylı

NTFF Activiteitenrapport

NTFF Activiteitenrapport The Netherlands-Turkey Friendship Foundation NTFF Activiteitenrapport 2011-2012 Programma : Nederland en Turkije: Een sterke combinatie, opening NTFF Doel : Laten zien wat Nederland en Turkije van elkaar

Detaylı

Het basisexamen inburgering in het buitenland. Yurtdışında yapılması gereken temel uyum sınavı

Het basisexamen inburgering in het buitenland. Yurtdışında yapılması gereken temel uyum sınavı Het basisexamen inburgering in het buitenland Yurtdışında yapılması gereken temel uyum sınavı Het basisexamen inburgering in het buitenland Yurtdışında yapılması gereken temel uyum sınavı 02 Hollanda

Detaylı

Eindexamen vwo Turks 2013-I

Eindexamen vwo Turks 2013-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 İstanbullu İzmirliler 1p 1 1. ve 2. paragrafta

Detaylı

*Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, buraya, şuraya, oraya, burası, şurası, orası,

*Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, buraya, şuraya, oraya, burası, şurası, orası, ZAMİRLER Kişi (Şahıs) Zamirleri *ben, sen, o,biz, siz, onlar Not: Ek alabilirler: bana, sana, bize, ondan, onları İşaret Zamirleri *Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, buraya, şuraya, oraya, burası, şurası,

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2003-I

Eindexamen Turks vwo 2003-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Vitrindekiler Tekst 1 bestaat uit drie boekrecensies.

Detaylı

Eindexamen Turks vwo I

Eindexamen Turks vwo I Tekst 2 nne-babası gibi polis olacaktı Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 1p 7 halkın medyanın moda dünyasının müzik dünyasının 1p 8 empati hayal planlar

Detaylı

Donörler hayati önem taşırlar Donoren zijn van levensbelang

Donörler hayati önem taşırlar Donoren zijn van levensbelang Bu broşür, NTS-Donorvoorlichting tarafından yayınlanmıştır. www.transplantatiestichting.nl Donörler hayati önem taşırlar Donoren zijn van levensbelang Donörler hayati önem taşırlar Donororganen en donorweefsels

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 dinsdag 31 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 dinsdag 31 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2011 tijdvak 1 dinsdag 31 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 53 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

ZAMİR Varlıkların veya onların isimlerinin yerini geçici veya kalıcı olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle, bazı eklere zamir denir. Zamirlerin Özellikleri: İsim soyludur.

Detaylı

ZUAL GÖZÜTOK Turkije Zual heeft diabetes type 2. DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? Turks - Nederlands

ZUAL GÖZÜTOK Turkije Zual heeft diabetes type 2. DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? Turks - Nederlands ZUAL GÖZÜTOK Turkije Zual heeft diabetes type 2 DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? Turks - Nederlands Diyabeti değiştirme yolumuz Novo Nordisk diyabetin geleceğini değiştirmeyi kendisine bir misyon olarak

Detaylı

CÜMLE TÜRLERİ YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE. Fiil Cümlesi. *Yüklemi çekimli fiil olan cümlelere denir.

CÜMLE TÜRLERİ YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE. Fiil Cümlesi. *Yüklemi çekimli fiil olan cümlelere denir. CÜMLE TÜRLERİ YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE Fiil Cümlesi *Yüklemi çekimli fiil olan cümlelere denir. İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye erişemez. Seçilmiş birkaç kitaptan güzel ne olabilir. İsim

Detaylı

DIYABET NEDIR? Wat is diabetes?

DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? www.novonordisk.nl Turks - Nederlands P a s s i e v o o r l e v e n İçindekiler DİYABET 6 ŞEKER HASTASININ VÜCUDUNDA NELER OLUYOR? 8 ŞİKAYETLER 14 BİRİNCİ TİP DİYABET 14

Detaylı

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 18 mei 9.00 11.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 18 mei 9.00 11.30 uur Turks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 onderdag 18 mei 9.00 11.30 uur 20 06 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen; het examen bestaat uit 44 vragen.

Detaylı

Pijnbestrijding tijdens de bevalling - Turks Doğum sırasında sancıyı dindirmek

Pijnbestrijding tijdens de bevalling - Turks Doğum sırasında sancıyı dindirmek Pijnbestrijding tijdens de bevalling - Turks Doğum sırasında sancıyı dindirmek Pijnbestrijding tijdens de bevalling Bevallen doet pijn. Weinig vrouwen zullen opkijken van deze uit spraak. Zij weten dat

Detaylı

DIYABET NEDIR? Wat is diabetes?

DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? www.novonordisk.nl Turks - Nederlands İçindekiler DİYABET 6 Şeker HASTASININ VÜCUDUNDA NELER OLUYOR? 8 ŞİKAYETLER 14 Bİrİncİ tip diyabet 14 İkİncİ tip diyabet 18 diyabet

Detaylı

Anesthesievragenlijst voor volwassenen - Turks / Yetişkinler için Anestezi Soru Listesinin İngilizce çevirisi

Anesthesievragenlijst voor volwassenen - Turks / Yetişkinler için Anestezi Soru Listesinin İngilizce çevirisi Anesthesievragenlijst voor volwassenen - Turks / Yetişkinler için Anestezi Soru Listesinin İngilizce çevirisi Ameliyat öncesi poliklinik muayeneye giderken bu formu doldurulmuş olarak yanınıza alın. Güncel

Detaylı

Eindexamen vwo Turks I

Eindexamen vwo Turks I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Takvim-i Vekayi 3p 1 Welke van onderstaande

Detaylı

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9 FRANSA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Paris Fransızca Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Nicolas Sarkozy François Fillon Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2011 - I

Eindexamen Turks vwo 2011 - I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ünya yetmez dedi, uzay için özel 1p 1 Karou

Detaylı

Examen HAVO. Turks 1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Turks 1,2 (nieuwe stijl) Turks 1,2 (nieuwe stijl) Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur 20 03 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen; het examen bestaat

Detaylı

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl)

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 21 juni 10.00 12.30 uur 20 02 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen; het examen bestaat

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2002-II

Eindexamen Turks havo 2002-II Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Tarım, Türkiye yi kurtarır 1 Yazar bir batılı

Detaylı

HEPATITIS B. Nederlands Turks

HEPATITIS B. Nederlands Turks HEPATITIS B Nederlands Turks 1 Önsöz Bu broşür hepatit B virüsünün karacigerde neden oldugu iltihaplanma konusunda kafanıza takılan bir çok soruya cevap niteligini taşmaktadır. Bu virüs kara cigerinizde

Detaylı

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.)

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.) Passive voice "edilgen" anlamındadır. Bir cümlenin Active kullanımında yüklemi yapan bellidir ve özne olarak adlandırılır. Passive kullanımında ise özne yüklemden etkilenir. Eylemi yapanın, yani öznenin

Detaylı

Yukarıdaki diyalogda kaçıncı cümlede diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır?

Yukarıdaki diyalogda kaçıncı cümlede diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır? 8. Sınıf Fiilimsiler Testi 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil vardır? A) Çocuklar, bahçedeki kırık kapıdan girip meyve ağaçlarına çıktılar. B) Arkadaşımın ailesi buradan taşınalı tam iki yıl

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE What must we remember? (Neyi hatırlamalıyız?) 1. Sentence Structure / Word Order Cümle Yapısı / Sözcük Sırası Bilindiği gibi İngilizce Cümleler Türkçe gibi yazılmamaktadır.

Detaylı

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Staatsexamen HAVO 2014 Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Maandag 26 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje HF-1008-w-14-1-o 1 Havo Turkse taal elementair

Detaylı

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır.

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır. NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri, yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yazının okunmasını kolaylaştırır ve anlam karışıklığına düşülmesine engel

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2009 tijdvak 1 vrijdag 29 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

1.Aşağıdaki isimlere uygun sıfatkarı getiriniz.(büyük, açık, tuzlu, şekerli, soğuk, uzun,güzel, zengin)

1.Aşağıdaki isimlere uygun sıfatkarı getiriniz.(büyük, açık, tuzlu, şekerli, soğuk, uzun,güzel, zengin) Birnci vize 1.Aşağıdaki isimlere uygun sıfatkarı getiriniz.(büyük, açık, tuzlu, şekerli, soğuk, uzun,güzel, zengin) a)... su b)... otel c)... kahve ç)... çay d)... yemek e)... boylu f)... adam g)... kız

Detaylı

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1 الجملة CÜMLE Okuma Parçası :.... Tercüme Okul Okul büyüktür. Bahçesi geniştir. Okulun kapıları yüksektir. Sınıfları çoktur. Öğrenciler okula sabah girerler

Detaylı

FİİLİMSİLER. a)isim FİİL(MASTARLAR):Fiillere getirilen (MA y IŞ MAK) ekleriyle türetilen sözcüklere isim fiil denir.

FİİLİMSİLER. a)isim FİİL(MASTARLAR):Fiillere getirilen (MA y IŞ MAK) ekleriyle türetilen sözcüklere isim fiil denir. FİİLİMSİLER Fiillere getirilen, özel eklerle türetilen cümlede isim, sıfat, zarf görevinde kullanılan sözcüklere fiilimsi denir. Fiilimsiler üçe ayrılır. a)isim FİİL(MASTARLAR):Fiillere getirilen (MA y

Detaylı

1.1. CÜMLENĐN ÖGELERĐ

1.1. CÜMLENĐN ÖGELERĐ CÜMLE BĐLGĐSĐ 1. CÜMLE Duygu, düşünce ve durumları belli bir yargıya bağlı olarak bildiren kelime veya kelime grubuna cümle adı verilir. 1.1. CÜMLENĐN ÖGELERĐ Cümle içerisinde yer alan ve farklı görev

Detaylı

Website beoordeling halis.org

Website beoordeling halis.org Website beoordeling halis.org Gegenereerd op Juni 10 2015 11:23 AM De score is 56/100 SEO Content Title Halis KAYA Freelance Web Tasarım Uzmanı ve Danışmanı Lengte : 52 Perfect, uw title tag bevat tussen

Detaylı

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING NAAR NEDERLAND HANDLEIDING www.naarnederland.nl 1. Önsöz Uzun bir süre kalmak için Hollanda ya yeni gelen ve geçici oturum iznine ihtiyacı olanlardan bir kısmının 15 Mart 2006 tarihinden itibaren Hollanda

Detaylı

De keizersnede - Turks

De keizersnede - Turks De keizersnede - Turks Sezaryen Bu broşürde sezaryendeki genel gidişat hakkında bilgi verilmektedir. Buna tıbbi dilde sezaryen seksiyo denir. Sezaryen için değişik nedenler bulunmaktadır. Bu broşür genelde

Detaylı