SİİRT İLİNDE HİZMET VEREN DEĞİŞİK BİRİMLERDEN (LOKANTA, KAFETERYA GİBİ) ALINAN ÖRNEKLERDEN PATOJEN MİKROORGANİZMALARIN ARANMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİİRT İLİNDE HİZMET VEREN DEĞİŞİK BİRİMLERDEN (LOKANTA, KAFETERYA GİBİ) ALINAN ÖRNEKLERDEN PATOJEN MİKROORGANİZMALARIN ARANMASI"

Transkript

1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MB YL SİİRT İLİNDE HİZMET VEREN DEĞİŞİK BİRİMLERDEN (LOKANTA, KAFETERYA GİBİ) ALINAN ÖRNEKLERDEN PATOJEN MİKROORGANİZMALARIN ARANMASI Veteriner Hekim Ütğm. Melih SAYIN DANIŞMAN Prof. Dr. Osman KAYA AYDIN 2007

2 ÖNSÖZ Ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlı olarak toplu beslenme hizmetlerinden yararlanan kişi sayısındaki artış, hızlı endüstriyel gelişim, kentleşmenin yaygınlaşması, ekonomik istikrarsızlıklar gibi nedenler sistemlerin niteliğini değiştirmiş, aynı zamanda hizmet alanını da genişletmiştir. Bilinçli tüketicinin toplu beslenme sistemlerinden beklentisi kaliteli, güvenilir ve ekonomik bir hizmet anlayışıdır (Tunçel , Ciğerim ve Beyhan, Toprak 2000, Noyan 2001). Gıda maddelerinin hijyenik koşullarda üretilip, hijyen zinciri bozulmadan tüketiminin sağlanması sağlıklı beslenmede önemli bir kriterdir. Gıda işletmelerinde uygulanması gereken temel kurallardan en önemlisi, gıdaların tüketiciye sağlığa zararlı etmenlerden uzak bir biçimde sunulmasıdır (Bobeng ve David 1977, Göktan ve Tunçel 1987, Troller 1993, Marriott 1995, İrfan 1999). Toplu beslenme sistemlerinde hijyen kontrolü, sağlıklı bir üretimde alınması gereken tüm tedbirleri kapsamaktadır. Gıda işletmelerinde üretim akışındaki hatalar ya da gıdaların fazla miktarda hazırlanıp, önceden pişirilerek bekletilmesi ve servis aşamasına kadar geçen süreçte olabilecek kontaminasyonlar, tüketici sağlığı açısından potansiyel risk taşımaktadır (İnal 1992, Atasever 2000, Merdol 2000, Fidan 2004). Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklara, dünyanın birçok ülkesinde yaygın şekilde rastlanmaktadır. İngiltere`de yılları arasında ortaya çıkan 438 gıda kaynaklı salgından 253`ünün lokanta ve otellerde, 80`inin hastanelerde, 61`inin enstitülerde, 24`ünün personel yemekhanesinde, 17`sinin ise okullarda görüldüğü bildirilmiştir (Scott ve Blomfield 1990). Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol Merkezi (Center for Disease Control)`nin yaptığı araştırmada; ABD`de her yıl yaklaşık 6,5 milyon civarında gıda kaynaklı zehirlenme vakasının görüldüğü, bu salgınların önemli bir kısmının ölümle sonuçlandığı ve yıllık maddi zararın yılda 1-10 milyar dolar olduğu bildirilmiştir (İnal 1992). Hijyen koşulları hakkında gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan tablo dikkate alındığında, toplu beslenme sistemlerinde hijyenin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Ülkemizde konuyla ilgili sağlıklı istatistiki bir veri bulunmamakla birlikte, yapılan çalışmalarda (Göktan 1985, Civan 1993, Civan ve Ergün 1993, Alemdar ve Ağaoğlu 1999) mikrobiyolojik yönden incelenen gıda işletmelerinde genel hijyenik koşullara uyulmadığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada, Siirt bölgesinde bulunan lokantaların alet-ekipman ve çevre yönünden durumunun belirlenmesi, elde edilecek bulgular doğrultusunda bu iş yerleri ve çalışanlarının hijyen konusunda bilgilendirilmesi, tespit edilen problemlerin çözümünde

3 gerekli önerilerde bulunulması, sağlıklı gıda üretimi ile toplum sağlığının korunması amaçlanmıştır.

4 İÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY i ÖNSÖZ ii İÇİNDEKİLER iv ÇİZELGELER DİZİNİ vi 1. GİRİŞ 1 2. GEREÇ VE YÖNTEM Materyal Besiyerleri İzolasyon besiyerleri İdentifikasyon besiyerleri Lassen in 3 lü tüp besiyerleri Ayıraçlar İndol ayıracı Nitrat ayıraçları Boyalar Metot Mikrobiyolojik Muayene Örneklerden Patojen Etken İzolasyonu İzole edilen suşların identifikasyonu Gram boyama özelliğinin belirlenmesi Biyokimyasal testler Katalaz testi Koagulaz Testi Oksidaz testi Nitrat testi BULGULAR 15

5 4. TARTIŞMA SONUÇ 23 ÖZET 24 SUMMARY 25 KAYNAKLAR 26 ÖZGEÇMİŞ 29 TEŞEKKÜR 30

6 ÇİZELGELER DİZİNİ Tablo 1. Örnekleme Yapılan Kaynaklar 7 Tablo 2. İşletmelere Ait Ortak Kaynaklarda Tespit Edilen Mikroorganizmalar 15 Tablo 3. Farklı İşletme ve Kaynakta Tespit Edilen Mikroorganizmalar 19

7 1. GİRİŞ Gıda maddelerinin hijyenik koşullarda üretilmesi ve hijyen zinciri bozulmadan tüketiminin sağlanması sağlıklı beslenmede dikkate alınması gereken bir unsurdur. Hijyenik olmayan koşullarda üretilen gıdalara çeşitli kaynaklardan bulaşan mikroorganizmalar, uygun ortamda hızla çoğalarak duyusal kalitenin bozulmasına, ekonomik kayıplara ve gıda kaynaklı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Gıda işletmelerinde üretim esnasında gerekli hijyenik önlemlerin alınması ve etkin bir kontrol sisteminin uygulanması, son ürün kontaminasyonu ve hastalıkların önlenmesi açısından oldukça önemlidir. Bu durum, işletmeye maddi açıdan olduğu kadar zaman açısından da önemli katkı sağlamaktadır (Göktan ve Tunçel 1987, İnal 1992, Civan 1993, Yücel 1998). Üretimde etkin bir hijyen kontrolünün sağlanmasında, bu işletmelerde görevli yönetici kadro ile personelin hijyen konusunda eğitimli olması gerekmektedir. Geçmişte görülen epidemik salgınlar, daha çok temel bazı prensiplerin bilinmemesi ya da uygulanmamasından kaynaklanmıştır. Bu nedenle, toplu beslenme sistemlerinde sağlık açısından oluşabilecek riskleri en az düzeye indirmek ya da tamamen ortadan kaldırabilmek için işletme hijyenine önem verilmesi gerekmektedir (Göktan 1985, Ewen ve Todd 1985, Yıldırım 1992, Civan ve Ergün 1993, Fidan 2004). Gıda üretimi yapılan iş yerlerinde kullanılan alet ve ekipman, mikroorganizmaların gıdalara ve çevreye bulaşmasında önemli bir kontaminasyon kaynağıdır. Alet ve ekipmanın özellikle ulaşılamayan kısımları ve pürüzlü yüzeyleri başlıca potansiyel mikrobiyel kaynaklardır. Bu nedenle, gıdaların işlenmesinde kullanılan aletekipmanların kolay temizlenip dezenfekte edilebilen, korozyona dayanıklı ve koku emici olmayan materyalden yapılmış olmaları, hijyen konusunda eğitimli personel tarafından her gün ve belli periyotlarda temizlenip dezenfekte edilmeleri gerekmektedir (Aran 1986, Scott ve Blomfield 1990, Civan ve Ergün 1993, Yücel 1998).

8 Çiğ ve tüketime hazır besinlerin işlenmesinde aynı ekipmanların kullanılmamasına özen gösterilmesi, çapraz kontaminasyonun önlenmesinde önemli bir faktördür (Aran 1986, Temiz 1998, Yücel 1998, Fidan 2004). Kalkan (1993), et satış yerlerinin hijyenik durumunu incelediği çalışmada, aerob genel canlı, koliform bakteri, S. aureus, enterokok ve maya-küf sayılarını et kütüklerinde 1.0x x10 8 kob/cm 2, 1.0x10 2-2,6x10 2 kob/cm 2, 1.0x x10 3 kob/cm 2, 1.0x x10 2 kob/cm 2, 1.8x x10 4 kob/cm 2 ; et satış tezgahlarında 1.0x x10 7 kob/cm 2, 1.0x x10 4 kob/cm 2, 1.5x x10 3 kob/cm 2, 1.0x x10 3 kob/cm 2, 1.0x x10 5 kob/cm 2 ; bıçaklarda ise 1.0x x10 8 kob/cm 2, 1.0x x10 3 kob/cm 2, 1.0x x10 2 kob/cm 2, 1.0x x10 2 kob/cm 2, 1.0x x10 4 kob/cm 2 arasında tespit etmiştir. Aynı çalışmada, örneklerin hiçbirinde E. coli ve Salmonella türlerine rastlayamamıştır. Toprak (2000), Kara Harp Okulu mutfağında kullanılan kazanlarda aerob genel canlı, psikrofil mikroorganizma, koliform bakteri, E. coli, enterokok, mikrokok-stafilokok ve koagulaz pozitif stafilokok sayılarını saptama sınırı altında (<log2.3 kob/cm 2 ) tespit etmiştir. Jay ve ark. (1999), Avusturalya`nın Melbourne şehrinde bulunan 40 evin mutfaklarının hijyenik koşullarını inceledikleri çalışmada; ev sakinlerinin ellerinin düzenli bir şekilde yıkanmadığını, mutfak yüzeylerinin temizliğinin yetersiz olduğunu, mutfak içerisinde evcil hayvanların dolaştığını, ellerin ve tabakların kurulanmasında aynı havluların kullanıldığını bildirmişlerdir. Kontamine gıdalardan kaynaklanan hastalıklar çağımızda en yaygın sağlık sorununu oluşturmaktadır (Anonymous 1989, Ünlütürk ve Turantaş 1998, Merdol 2000, Fidan 2004). Gıda kaynaklı hastalıkların ortaya çıkmasında mikroorganizmalar, kimyasal kalıntılar, katkı maddeleri, çevresel kirlilik ve radionükleidlerin sorumlu olduğu bildirilmiştir (Ünlütürk ve Turantaş 1998). Gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen işlemler zincirinde, çeşitli kaynaklardan bulaşan mikroorganizmalar uygun koşullarda hızla

9 çoğalarak ürün kalitesi ve halk sağlığı açısından önemli bir risk oluşturmakta, aynı zamanda ekonomik kayıplara da neden olabilmektedir. Yapılan çalışmalarda (De Wit ve Kampelmacher 1981, Gork 1985, Cruıckshnk 1990, Ünlütürk ve Turantaş 1998), gıda işletmelerinde kullanılan alet-ekipman ile personelden kaynaklanan kontaminasyonun göz ardı edilemeyecek kadar önemli olduğu bildirilmiştir. Gıda kaynaklı hastalık riskinin önemli ölçüde azaltılması ve toplum sağlığının korunması açısından, bu işyerlerinde kontaminasyonu önleyecek hijyen kurallarının uygulanması gerekmektedir (Anonymous 1989). Gıda işletmelerinde kullanılan alet ve ekipman uygun şekilde temizlenip dezenfekte edilmediğinde ya da bunların imal edildiği maddelerin dezenfeksiyona uygun olmaması durumunda, gıda maddeleri çeşitli mikroorganizmalarla kontamine olabilmektedir (Göktan 1985). Çiğ gıda veya diğer bulaşma kaynakları aracığıyla kontamine olan alet-ekipman ve bezlerin kullanılması ve bunların iyi dezenfekte edilmemesi kontaminasyonda etkili olan faktörlerdir (Atasever 2000). Roberts (1982), konu ile ilgili olarak yaptığı çalışmada, gıda üretimi yapılan iş yerlerinde çalışan işçilerin elbiseleri ile üretimde kullanılan alet ve makinelerin kontaminasyonda önemli rol oynadığını bildirmiştir. İşletmede kullanılan alet ve ekipmanın sıcaklığı 77 0 C olan su içerisinde 5 dakika bekletilmesi, ortamdaki mikroorganizmaların önemli bir kısmının elimine edilmesi ya da sayısının risk oluşturmayacak seviyeye düşürülmesinde etkili olmaktadır (Civan 1993, Toprak 2000). Gıda kaynaklı hastalıkların ortaya çıkmasında kontamine alet-ekipman ve çapraz kontaminasyon önemli rol oynamaktadır. Bir çok gıda kaynaklı hastalık tablosu çiğ gıdaların ısı işlemi görmüş gıda maddelerini kontamine etmesi sonucu ortaya çıkmaktadır (Göktan 1985, Alemdar ve Ağaoğlu 1999).

10 Gıda kaynaklı patojenler çiğ gıdadan, soğuk tüketilen ya da tüketime hazır gıda maddelerine alet-ekipman ve personel yoluyla bulaşabilmektedir. Gıdaların işlenmesinde kullanılan kesme tahtaları, dilimleyici, karıştırıcı ve öğütücüler de başlıca potansiyel buluşma kaynağını oluşturmaktadır (Scott ve Blomfield 1990). Gıda işletmelerinde muhtemel bir kontaminasyonun önlenmesinde çiğ gıdaların pişirilmiş gıdalarla teması engellenmeli, tüketime hazır gıda maddeleri özellikle et, süt ve yumurtadan hazırlanmış yiyecekler mutfak ısısında bekletilmeden hemen pişirilmeli ya da soğukta muhafaza edilmelidir (Ciğerim ve Beyhan 1994). Besin zehirlenmeleri, günümüzde birçok ülkede halen önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Gıdalarla birçok hastalık etkenlerinin insanlara bulaştığı ve bu hastalıkların dünyada oldukça yaygın olduğu bilinmektedir (Menemencioğlu 1982, Richmond 1991). Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar patojen bir mikroorganizma ya da toksini ile bulaşmış besinlerin tüketimi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Toplu beslenme sistemlerinde personel ve işletme hijyeninin yetersiz olması, yemeklerin önceden hazırlanıp bekletilmesi, yemeklerin pişirilmesi ve yeniden ısıtılmasında uygulanan sıcaklık normlarının uygun olmaması, sıcak muhafaza ve soğutma işlemindeki hatalar, tüketime hazır gıdaların çiğ gıda veya kirli alet-ekipman ve yüzeylerle kontaminasyonu, artık yemek kullanımı ve benzeri faktörler gıda kaynaklı zehirlenmelerin ortaya çıkmasında etkili olmaktadır (Ciğerim ve Beyhan 1994, Atasever 2000, Noyan 2001, Fidan 2004). Besin zehirlenmelerinde hastalık belirtileri, genelde kontamine besinin tüketimini izleyen 30 dakika ile 2 haftalık bir süreçte ortaya çıkmaktadır. Bu durumdan en çok etkilenen kesimin hamileler, çocuklar, yaşlı ve hastalar olduğu bildirilmektedir (Atasever 2000). Mikrobiyal gıda zehirlenmeleri toksin ya da toksi-enfeksiyon tipinde gelişmektedir. Stafilokoklar ve Cl. botulinum toksinleri zehirlenmeye neden olurken; Salmonella, Enterococ, E.coli, Proteus, P. aeruginosa, Y. enterocolitica, Cl. putrificum, Cl. perfringers,

11 B. cereus, B. licheniformis, C. jejuni, Shigella ve V. parahaemolyticus toksi-enfeksiyon oluşturan etkenlerdir (Turantaş ve Ünlütürk 1989, Ünlütürk ve Turantaş 1998). Amerika Birleşik Devletlerinde ortaya çıkan gıdaya bağlı zehirlenme ve hastalık vak`alarının %90-99`unun mikrobiyal kaynaklı olduğu bildirilmektedir (Anonymous 1989). İskoçya da değişik hastanelerde yılları arasında tespit edilen 48 salgın vakalarında toplam 2287 kişinin etkilendiği, bunlardan 12 vakada ölüm görüldüğü bildirilmiştir (Anonymous 1982). Wieneke ve ark. (1993), yılları arasında İngiltere`de ortaya çıkan gıda kaynaklı zehirlenmelerin %75`inin et ve et ürünleri, %8`inin süt ürünleri, %7`sinin ise balık ve kabuklulardan kaynaklandığını bildirmişlerdir. Sağlıklı hammaddeden sağlıklı ürün elde edilmesinde en önemli faktörlerden birisi de işletmelerde uygulanan temizlik ve dezenfeksiyondur. Gıda maddelerinin mikroorganizmalarla kontaminasyonun önlenmesi ve ortamdaki mikroorganizmaların elimine edilebilmesi için, gıda işletmelerinde kullanılan alet-ekipman ile tuvaletlerin temizlik ve dezenfeksiyonuna önem verilmelidir (Turan 1992, Civan 1993, Fidan 2004). Gerekli şekilde dezenfeksiyonu yapılmamış alet ve ekipmanlar üzerinde biriken et, yağ, kan ve bağ doku artıkları yapışkan ve temizlenmesi güç kirler oluşturarak mikroorganizmaların hızla çoğalmasına neden olmaktadır. Özellikle E. coli lerin inkubasyon sürelerinin kısa oluşu sebebiyle çoğaldığı ve tek bir bakterinin de 24 saat sonunda 4,7x10 21 düzeyine ulaştığı gözönüne alındığında, konunun önemi daha iyi anlaşılmaktadır (Tunçel 1992). Alet-ekipmanın temizliğinde kullanılan dezenfektanların yeterince nüfuz etmemesi durumunda, bunlar üzerindeki çatlaklara yerleşen mikroorganizma ya da sporları gıda maddelerini kolayca kontamine edebilmektedir. Bu nedenle, üretimde kullanılan araç-gereç ve ekipmanın etkin bir şekilde temizlenip dezenfekte edilmesi mikrobiyal buluşmanın kontrolünde alınması gereken önemli bir tedbirdir (Tunçel 1992).

12

13 2. GEREÇ VE YÖNTEM 2.1 Materyal Siirt ilinde bulunan 15 adet lokanta ve restorandan 135 adet svab örneği taşıma solusyonu içinde muhafaza edilerek, uygun sürede incelenmek üzere Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Rutin Teşhis Laboratuvarına soğuk zincir altında gönderildi. Örneklerin toplandığı yerler Tablo 1 de belirtilmektedir. Tablo 1. Örnekleme Yapılan Kaynaklar Örneklerin Örnekleme Yapılan Yerler Sıralaması 1. Sabun Kabı 2. Havluluk 3. Lavabo (Musluk Başı) 4. Buzdolabı (Soğutucu) Kapı Kolu 5. Tezgah (Yiyeceğin Yapıldığı) 6. Tencere 7. Tava 8. Tepsi 9. İş Önlükleri 2.2 Besiyerleri

14 2.2.1 İzolasyon besiyerleri Kanlı Agar Kanlı Agar 40 g Distile Su 1000 ml Karışımın ph sı e ayarlanıp, 15 dakika otoklav edildikten sonra, 50 C ye kadar soğutulup, içerisine % 7 oranında steril defibrine koyun kanı ilave edildi (Koneman ve ark. 1997) İdentifikasyon besiyerleri MacConkey Agar Gr / lt Peptone 20 Lactose 10 Bile Salt 5 Neutral Red Agar 12 Karışımın ph sı e ayarlanıp, 15 dk otoklav edildikten sonra, 50 ºC ye kadar soğutularak petri kaplarına döküldü (Koneman ve ark. 1997) Lassen in 3 lü tüp besiyerleri

15 Tüp I Peptone Lactose Glucose Sodium thiosulphate Ferric ammonium sulphate NaCl Agar Phenol red (0.2 lik) Distile su 20 g 10 g 1g 0.2 g 0.3 g 6 g 17 g 12.5 ml 1000 ml edildi. Karışımın ph sı 7.6 ya ayarlandı ve 121 ºC de 15 dk otoklav edilmek suretiyle steril Tüp II Peptone Neopeptone Mannitol Agar Potassium nitrate Phenol red ( % 0.2 lik ) Distile su 5 g 5 g 2 g 2.5 g 1.7 g 20 ml 1000 ml Karışımın ph sı 7.6 ya ayarlandı ve 121 ºC de 15 dk otoklav edilmek suretiyle steril edildi. Tüp III L- Tryptophan 0.3 g

16 Potassium Dihydrogen phosphate Potassium Hydrogne phosphate Üre Ethanol ( % 95 lik ) Phenol red ( % 0.2 lik) NaCl Distile su 0.1 g 0.1 g 2 g 1 g 20 ml 0.5 g 1000 ml Besiyerinin sterilizasyonu milipore (0.2 µ) filtreden süzülerek yapıldı (Koneman ve ark. 1997). Nitrat test ortamı Peptone KNO 3 Distile su 2 g 0.2 g 1000 ml Karışım kaynayan benmaride eritildikten sonra 10 ml olacak şekilde tüplere dağıtıldı ve 15 dakika otoklavda sterilize edildi (Koneman ve ark. 1997). İndol test ortamı Peptone Sodium chloride Distile su 4 g 2 g 100 ml Karışımın ph sı ya ayarlandıktan sonra, tüplere 3-5 ml dağıtıldı ve 15 dakika otoklavda sterilize edildi (Koneman ve ark. 1997). 2.3 Ayıraçlar

17 2.3.1 İndol ayıracı (Koneman ve ark. 1997) P-Dimethylaminobenzaldehyde Isoamyl alcoohol HCl (konsantre) 10 g 150 ml 50 ml Nitrat ayıraçları (Koneman ve ark. 1997) A indikatörü Sulphanilic acid 0.8 g 5 N acetic asid 100 ml B indikatörü Dimethl-alfa-naphthylamine 0.6 g 5 N acetic acid 100 ml Boyalar Gram boyama yapıldı. 2.4 Metot Mikrobiyolojik Muayene

18 Örneklerden Patojen Etken İzolasyonu Svablar % 7 koyun kanı ilaveli kanlı agarlara ve McConcey agarlara ekimleri yapıldı. Besiyerleri 37 º C de 24 saat inkube edildi (Koneman ve ark. 1997) İzole edilen suşların identifikasyonu İzolasyon besiyerinde üreyen mikroorganizmaların morfolojileri, pigment ve hemoliz özellikleri ve Gram boyama özellikleri incelenerek, şüpheli kolonilerin belirtilen kriterlere göre identifikasyonları yapıldı Gram boyama özelliğinin belirlenmesi Koyun kanlı agarda 24 saatlik inkubasyon sonucunda üreyen kolonilerin morfolojileri, hemoliz ve pigment özellikleri incelendi. Üreyen koloniler, Gram boyamaya tabi tutuldu. Gram boyma sonucunda Gram pozitif ve Gram negatif olarak ayrılan suşlar biyokimyasal testlerle identifikasyona tabi tutuldu Biyokimyasal testler Şüpheli kolonilerin kanlı agarlara pasajları yapılarak saf kültürleri elde edildi. Saf kültürlere katalaz, koagülaz ve oksidaz testleri uygulandı. Bu testler sonucunda Gram pozitif olanların identifikasyonu yapıldı. Ayrıca Gram negatif kolonilerden Lassen in üçlü tüp besiyerlerine ekimleri yapıldı. Lassen üçlü tüp besiyerleri 37 ºC de 24 saat inkube edildi. İnkubasyondan sonra tüpler değerlendirildi ve Gram negatif suşların identifikasyonları gerçekleştirildi. (Holt ve ark. 1994, Koneman ve ark. 1997) Katalaz testi

19 İzolasyonu yapılan mikroorganizmaların katalaz aktiviteleri hidrojen peroksit (H 2 O 2 ) ile ölçüldü. Lam üzerine oksijen (O 2 ) açığa çıkmasından dolayı gaz oluşturan koloniler katalaz pozitif olarak değerlendirildi (Koneman ve ark. 1997) Koagulaz Testi Test için taze tavşan plazması kullanılmıştır. Test izolasyonu yapılan Gram ve katalaz pozitif koklara uygulanmıştır. Bunun için temiz bir lam üzerinde bir damla serum fizyolojikte şüpheli koloni homojenize edilmiş ve üzerine bir damla plazma eklenmiştir. Reaksiyon test prosedürlerine göre değerlendirilmiştir (Arda 1997) Oksidaz testi İzolasyonu yapılan mikroorganizmaların oksidaz aktiviteleri, oksidaz diski (Bacto) ile ölçüldü. Şüpheli bakterilerin 24 saatlik saf kültüründen platin öze ile alınan birkaç koloni oksidaz diskine yayılarak sürüldü saniye içinde diskin pembe mor bir renk alması pozitif, renk değişikliğinin olmaması negatif olarak değerlendirildi (Koneman ve ark. 1997) Nitrat testi İçinde nitratlı buyyon bulunan tüplere, şüpheli mikroorganizmaların saf kültüründen birkaç koloni ekildi ve 37 ºC de 5 gün inkube edildi. Daha sonra buyyonun üzerine nitrat ayıraçlarından (Solusyon A, Solusyon B), 1 er ml dökülerek besiyerinin renginin kırmızı veya kiremit kırmızısı olması pozitif, renk değişikliğinin olmaması negatif olarak kabul edildi (Koneman ve ark. 1997).

20 3. BULGULAR

21 Araştırma sonucunda hedeflenen yerlerden izole edilen bakteriler Tablo 2 de gösterilmektedir. Tablo 2. İşletmeler Ait Ortak Kaynaklarda Tespit Edilen Mikroorganizmalar. Araştırmamızda, Sabun kabı örneklerinden Klebsiella pneumotropica, Basillus sp., Pseudomonas sp., Flavobacterium sp., Shigella sp., Staph. aureus, Listeria monocytogenes izole edilmiştir. Sabun kabı örneklerinden 2 (% 13,3) sinde bakteriyel üreme ÖRNEKLEME YAPILAN YERLER Sabun Kabı Havluluk Lavabo (Musluk Başı) Buzdolabı (Soğutucu) Kapı Kolu Tezgah (Yiyeceğin Yapıldığı) Tencere Tava ÜRETİLEN BAKTERİLER Klebsiella pneumotropica, Basillus sp., Pseudomonas sp., Flavobacterium sp., Shigella sp., Staph. aureus, Listeria monocytogenes Staph. aureus, Pseudomonas sp., Streptococcus sp., Acinetobacter sp, Corynebacterium sp., Flavobacterium sp., E. coli, Klebsiella pneumotropica Klebsiella pneumotropica, Shigella sp., Manhaemia haemolytica, Flavobacterium sp., Pseudomonas sp., E. coli, Basillus sp., Staph. aureus Klebsiella pneumotropica, Klebsiella ozonae, Staph. aureus, E. coli, Flavobacterium sp., Shigella sp., Pseudomonas sp., Corynebacterium sp. Pasteurella multocida, Staph. aureus, Salmonella typhimurium, Pseudomonas sp., Shigella sp., Klebsiella sp., Lactobasillus sp., Basillus sp., Corynebacterium sp. Klebsiella ozonae, Manhaemia haemolytica, Streptococcus sp., Klebsiella pneumotropica, Shigella sp., Basillus sp., Staph. aureus, Flavobacterium sp, Pseudomonas sp. Pseudomonas sp., Staph. aureus, Acinetobacter.sp, Flavobacterium sp., Basillus sp.,corynebacterium sp., Shigella sp., Listeria monocytogenes Klebsiella pneumotropica, Salmonella typhimurium, Flavobacterium sp., Tepsi Lactobasillus sp., E. coli, Pseudomonas sp., Listeria monocytogenes, Shigella sp. Klebsiella ozonae, Staph. aureus, Salmonella typhimurium, Shigella sp., İş Önlükleri E. coli, Listeria monocytogenes, Corynebacterium sp., Candida albicans, Basillus sp. görülmemiştir. Sabun kabı örneklerinden izole edilen bakterilerin % 30,7 i Klebsiella pneumotropica, % 15,4 ünü Bacillus sp., % 15,4 ünü Pseudomonas sp., % 15,4 ünü

22 Flavobacterium sp., % 7,7 sini Listeria monocytogenes, % 7,7 sini Pseudomonas sp. ve yine % 7,7 sini Shigella sp. oluşturmaktadır. Havluluklardan alınan örneklerden Staph. aureus, Pseudomonas sp., Streptococcus sp., Acinetobacter sp, Corynebacterium sp., Flavobacterium sp., E. coli, Klebsiella pneumotropica izole edilmiştir. Havluluklardan alınan örneklerin 1 (% 6,6) inde bakteriyel üreme görülmemiştir. Havluluklardan izole edilen bakterilerin % 28,6 sı Corynebacteriun sp., %28,6 sını Flavobacterium sp., % 7,1 ini Staphylococcus aureus, % 7,1 ini Pseudomonas sp., % 7,1 ini Streptococcus sp., % 7,1 ini Acinetobacter sp., % 7,1 ini E. coli ve % 7,1 ini Klebsiella pneumotropica oluşturmaktadır. Lavabolardan (Musluk başı) alınan örneklerden Klebsiella pneumotropica, Shigella sp., Manhaemia haemolytica, Flavobacterium sp., Pseudomonas sp., E. coli, Basillus sp., Staph. aureus izole edilmiştir. Lavabo örneklerinden 2 (% 13,3) sinde bakteriyel üreme görülmemiştir. Lavabolardan izole edilen bakterilerin % 23 ü Klebsiella pneumotropica, % 23 ü Bacillus sp., % 15,4 ü Shigella sp., % 7,7 si Manhaemia haemolytica, % 7,7 si Flavobacterium sp., % 7,7 si Pseudomonas sp., % 7,7 si E. coli ve % 7,7 sini Staphylococcus aureus oluşturmaktadır. Buzdolabı (Soğutucu) kapı kollarından alınan örneklerden Klebsiella pneumotropica, Klebsiella ozonae, Staph. aureus, E. coli, Flavobacterium sp., Shigella sp., Pseudomonas sp., Corynebacterium sp. izole edilmiştir. Buzdolabı örneklerinden 2 (% 13,3) sinde bakteriyel üreme görülmemiştir. Buzdolablarından izole edilen bakterilerin % 20 si Flavobacterium sp., % 13,3 ü Shigella sp., % 13,3 ü Staphylococcus aureus, % 13,3 ü Klebsiella pneumotropica, % 13,3 ü E. coli, % 13,3 ü Pseudomonas sp., % 6,6 sı Corynebacterium sp. ve % 6,6 sınıda Klebsiella ozonae oluşturmaktadır. Tezgahlardan alınan örneklerden Klebsiella pneumotropica, Klebsiella ozonae, Staph. aureus, E. coli, Flavobacterium sp., Shigella sp., Pseudomonas sp., Corynebacterium sp izole edilmiştir.tezgah örneklerinin 1 (% 6.6) inde bakteriyel üreme görülmemiştir.tezgahlardan izole edilen bakterilerin % 26,6 sı Shigella sp., % 13,3 ünde Staphylococcus aureus, % 13,3 ünnde Basillus sp., %13,3 ünde Pseudomanas sp., %6,6 sı Pasteurella multocida, %6,6 sı Salmonella typhimurium, % 6,6 sı Klebsiella sp., %6,6 sı Lactobacillus sp. ve % 6,6 sını Corynebacterium sp. oluşturmaktadır. Tencerelerden alınan örneklerden Klebsiella ozonae, Manhaemia haemolytica, Streptococcus sp., Klebsiella pneumotropica, Shigella sp., Basillus sp., Staph. aureus,

23 Flavobacterium sp., Pseudomonas sp. izole edilmiştir. Tencere örneklerinin 3 (% 20) ünde üreme görülmemiştir. Tencerelerden izole edilen bakterilerin % 23 ü Shigella sp., % 15,4 ü Basillus sp., % 7.7 si Klebsiella ozonae, % 7.7 si Manhaemia haemolytica, % 7.7 si Streptococcus sp., % 7.7 si Klebsiella pneumotropica, % 7.7 si Staphylococcus aureus, % 7.7 si Cotynebacterium sp., % 7.7 si Flavobacterium ve % 7.7 sini Pseudomonas oluşturmaktadır. Tavalardan alınan örneklerden Pseudomonas sp., Staph. aureus, Acinetobacter.sp, Flavobacterium sp., Basillus sp.,corynebacterium sp., Shigella sp., Listeria monocytogenes izole edilmiştir. Tavalardan alınan örneklerinin 3 (% 20) ünde üreme görülmemiştir. Tavalardan izole edilen bakterilerin % 25 i Staphylococcus aureus, % 16,6 sı Pseudomonas sp., % 16,6 sı Corynebacterium sp., % 8,3 ü Acinetobacter sp., % 8,3 ü Flavobacterium sp., % 8,3 ü Bacillus sp., % 8,3 ü Shigella sp. ve % 8,3 ü Listeria monocytogenes oluşturmaktadır. Tepsilerden alınan örneklerden Klebsiella pneumotropica, Salmonella typhimurium, Flavobacterium sp., Lactobasillus sp., E. coli, Pseudomonas sp., Listeria monocytogenes, Shigella sp. izole edilmiştir.tepsilerden alınan örneklerin 1 (% 6.6) sında üreme görülmemiştir.tepsilerden izole edilen bakterilerin %28.5 i E.coli., %21.4 ü Flavobacterium sp., %14.2 si Klebsiella pneumotropica, %7.1 i Salmonella typhimurium, %7.1 i Lactobacillus sp., %7.1 i Lactobacillus sp.,%7.1 i Pseudomanas sp., %7.1 i Listeria monocytogenes, %7.1 i Shigella sp. oluşturmaktadır. İş önlüklerinden alınan örneklerden, Klebsiella ozonae, Staph. aureus, Salmonella typhimurium, Shigella sp., E. coli, Listeria monocytogenes, Corynebacterium sp., Candida albicans, Basillus sp. izole edilmiştir. İş önlüklerinden alınan örneklerin 1 (% 6,6) inde üreme görülmemiştir. İş önlüklerinden izole edilen bakterilerin %21,4 ünde Listeria monocytogenes, % 14,3 ünde Shigella sp., % 14,3 ünde staphylococcus aureus, %14,3 ünde E. coli, % 7,1 inde Klebsiella ozonae, % 7,1 inde Salmonella typhimurium, % 7,1 inde Candida albicans, % 7,1 inde Bacillus sp. ve % 7,1 ini de Corynebacterium sp. oluşturmaktadır. Ayrıca farklı harflerle kodlanan işletmelerin hedeflenen yerlerinden örnek başına izole edilen izolatlar da Tablo 3 te belirtilmektedir.

24 Tablo 3. Farklı İşletme ve Kaynakta Tespit Edilen Mikroorganizmalar ÖRNEK ÜREYEN BAKTERİ ÖRNEK ÜREYEN BAKTERİ ÖRNEK ÜREYEN BAKTERİ ÖRNEK ÜREYEN BAKTERİ A1 BÜO(*) E1 Basillus sp. I1 Shigella sp. L1 Staph. aureus A2 Staph. aureus E2 Acinetobacter sp I2 E. coli L2 Klebsiella pneumotropica A3 Klebsiella pneumotropica E3 Flavobacterium sp. I3 BÜO(*) L3 Klebsiella pneumotropica A4 Klebsiella pneumotropica E4 Shigella sp. I4 E. coli L4 Pseudomonas sp. A5 Pasteurella multocida E5 Klebsiella sp. I5 Shigella sp. L5 BÜO(*) A6 Klebsiella ozonae/ Manhaemia haemolytica E6 Basillus sp. I6 Corynebacterium sp. L6 Shigella sp. A7 Pseudomonas sp. E7 Flavobacterium sp. I7 Staph. aureus L7 Staph. aureus A8 Klebsiella pneumotropica E8 Lactobasillus sp. I8 Flavobacterium sp. L8 Pseudomonas sp. A9 Klebsiella ozonae E9 Shigella sp. I9 Listeria monocytogenes L9 BÜO(*) B1 BÜO(*) F1 Listeria monocytogenes İ1 Klebsiella pneumotropica M1 Flavobacterium sp. B2 BÜO(*) F2 Flavobacterium sp. İ2 Flavobacterium sp. M2 Flavobacterium sp. B3 BÜO(*) F3 Basillus sp. İ3 Basillus sp. M3 Klebsiella pneumotropica B4 Klebsiella ozonae/ Staph. aureus/ E. coli F4 BÜO(*) İ4 Klebsiella pneumotropica M4 Flavobacterium sp. B5 Staph. aureus F5 Pseudomonas sp. İ5 Basillus sp. M5 Staph. aureus B6 Streptococcus sp. F6 Pseudomonas sp. İ6 BÜO(*) M6 Shigella sp. B7 BÜO(*) F7 Pseudomonas sp. İ7 Corynebacterium sp. M7 BÜO(*) B8 BÜO(*) F8 Shigella sp. İ8 E. coli M8 Listeria monocytogenes B9 Staph. aureus F9 Candida albicans İ9 E. coli M9 Corynebacterium sp. C1 Klebsiella pneumotropica G1 Pseudomonas sp. J1 Pseudomonas sp. N1 Klebsiella pneumotropica C2 Pseudomonas sp. G2 Corynebacterium sp. J2 Corynebacterium sp. N2 Corynebacterium sp. C3 Shigella sp. G3 Pseudomonas sp. J3 Basillus sp. N3 Shigella sp. C4 Flavobacterium sp. G4 Shigella sp. J4 Pseudomonas sp. N4 Staph. aureus C5 Salmonella typhimurium/ Pseudomonas sp. G5 Lactobasillus sp. J5 Shigella sp. N5 Corynebacterium sp. C6 Klebsiella pneumotropica G6 Basillus sp. J6 Flavobacterium sp. N6 BÜO(*) C7 Staph. aureus G7 Basillus sp. J7 BÜO(*) N7 Shigella sp. C8 Salmonella typhimurium G8 E. coli J8 Flavobacterium sp. N8 Klebsiella pneumotropica C9 Salmonella typhimurium G9 E. coli J9 Shigella sp. N9 Listeria monocytogenes D1 Basillus sp. H1 Flavobacterium sp. K1 Klebsiella pneumotropica D2 Streptococcus sp. H2 Flavobacterium sp. K2 Corynebacterium sp. D3 Manhaemia haemolytica H3 E. coli K3 Staph. aureus (*) Bakteriyel üreme olmadı. D4 Flavobacterium sp. H4 BÜO(*) K4 Corynebacterium sp. D5 Shigella sp. H5 Basillus sp. K5 Shigella sp. D6 Shigella sp. H6 Staph. aureus K6 BÜO(*) D7 Acinetobacter.sp H7 Corynebacterium sp. K7 Listeria monocytogenes D8 Flavobacterium sp. H8 E. coli K8 E. coli D9 Staph. aureus H9 Listeria monocytogenes K9 Basillus sp.

25 4. TARTIŞMA Bu çalışmada, Siirt bölgesinde bulunan lokanta ve restoranların alet-ekipman ve çevre hijyeni yönünden mikrobiyolojik durumları araştırıldı. Bu amaçla il merkezinde tesadüfi olarak seçilen 15 lokanta belirlendi. Bu lokantalarda kullanılan, sabun kabı, havluluk, lavabo (musluk başı,), buzdolabı (soğutucu), kapı kolu, tezgah (yiyeceğin yapıldığı), tencere, tava, tepsi ve iş önlüklerinden alınan toplam 135 örnek mikrobiyolojik yönden incelendi. Yapılan mikrobiyolojik analizler sonucunda; buzdolabı kolunda, Klebsiella pneumotropica, Klebsiella ozonae, Staph. aureus, E.coli, Flavobacterium, Pseudomonas sp., Shigella sp., Corynebacterium sp. gibi mikroorganizmalar tespit edilmiştir. Örneklerin hiçbirinde Salmonella izole edilememiştir. Alınan örneklerden izole edilen bakteri türlerinin yoğun oluşu hijyenik koşullara uyulmadığını göstermektedir. Tuncel (1992), buzdolabı kapı kollarından, koliform ve fekal koliform izole etmiş ve aldığı sonuçlar bu çalışmaya paralellik göstermektedir. Bu çalışmada tezgahlardan (yiyeceğin yapıldığı) alınan örneklerde; Pasteurella multocida, Staph. aureus, Salmonella typhimurium, Pseudomonas sp., Shigella sp., Corynebacterium sp., Klebsiella sp., Pseudomonas sp., Lactobasillus sp., Basillus sp. izole edilmiştir. Toprak (2000), yapmış olduğu çalışmasında, işlem tezgahlarında Koliform bakteri, Fekal koliform, E. coli ve Enterococ izole etmiştir. Bu sonuçlar tezgahlarda hazırlanan gıdaların temizlik ve dezenfeksiyonun etkin bir şekilde yapılmadığı durumlarda önemli bir enfeksiyon kaynağı oluşturabileceğini göstermektedir. Tencerelerden alınan örneklerden yapılan mikrobiyolojik analizlerde; Klebsiella ozonae, Manhaemia haemolytica, Streptococcus sp., Klebsiella pneumotropica, Shigella sp., Basillus sp., Pseudomonas sp., Staph. aureus, Corynebacterium sp., Flavobacterium sp. tespit edilmiştir. Fidan (2004) ise bunların dışında tencerelerde koliform grubu

26 mikroorganizma, Mikrokok-stafilokok ve maya-küf etkenlerini izole etmiştir. Ayrıca Toprak (2000)`ın, sonuçları elde ettiğimiz bulgularla paralellik göstermektedir. Elde edilen bu sonuçlar Siirt ilindeki lokantaların çoğunda bulaşıkların elle yıkanması, mutfakta daima akan sıcak suyun bulunmaması, temizliğin yetersiz olması ve dezenfeksiyon işleminin uygulanmamasından kaynaklandığını göstermektedir. Tepsilerden alınan örneklerde, Salmonella typhimurium, Flavobacterium sp., Pseudomonas sp., Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumotropica, Lactobasillus sp., Shigella sp., E. coli izole ve identifiye edilmiştir. Fidan (2004) ise, bunların dışında Mikrokok-stafilokok ve maya-küf etkenlerini izole ettiğini bildirmektedir. Tavalardan, Pseudomonas sp., Staph. aureus, Acinetobacter.sp., Shigella sp., Flavobacterium sp., Basillus sp., Corynebacterium sp., Listeria monocytogenes izole edilmiştir. Elde edilen bu veriler, Fidan (2004)`ın çalışmadaki sonuçlardan farklılık arz etmektedir. İş önlüklerinden, Klebsiella ozonae, Staph. aureus, Salmonella typhimurium, Corynebacterium sp., Listeria monocytogenes, Shigella sp., Candida albicans, E. coli, Basillus sp. izole ve identifiye edilmiştir. Elde edilen sonuçlar Toprak (2000) ile Fidan (2004)`ın, sonuçlarına paralellik göstermektedir. Sabun kablarından, Klebsiella pneumotropica, Basillus sp., Staph. aureus, Flavobacterium sp., Listeria monocytogenes, Pseudomonas sp., Shigella sp. izole edilmiştir. Havluluklardan, Staph. aureus, Pseudomonas sp., Streptococcus sp., Klebsiella pneumotropica, Flavobacterium sp., Corynebacterium sp., Acinetobacter.sp, E. coli izole edilmiştir.

27 Lavabolardan alınan örneklerde ise, Klebsiella pneumotropica, Shigella sp., Manhaemia haemolytica, Flavobacterium sp., Basillus sp., Pseudomonas sp., E. coli, Staph. aureus izole ve identifiye edilmiştir. Ravenhill (1980), gıda üretimi yapılan iş yerlerinde sıvı sabun, kağıt mendil ve eldiven kullanımının, personel ve işletme hijyeni açısından önemli bir unsur olduğu vurgulamaktadır. Nortje ve ark. (1989), gıda üretimi yapılan yerlerde kullanılan alet ve ekipmanın son ürün kontaminasyonunda önemli rol oynadığını bildirmektedirler.

28 5. SONUÇ Örneklerin alındığı lokantalarda kullanılan alet-ekipman ve diğer örneklerde bazı patojenlerin üremiş olması genel hijyenik koşullara uyulmadığını göstermektedir. Karşılaşılan bu durum insan sağlığı açısından potansiyel bir risk oluşturmaktadır. Kontrol edilen lokantalarda hijyenik kalitenin istenilen düzeye getirilebilmesi için aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir: İş yerlerinde etkin bir kontrol sistemi olan HACCP ( Hazard Analysis Critical Control Point-Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) programı uygulanmalı, bu program dahilinde üretim zincirinde yer alan tüm basamaklarda kritik kontrol noktaları (CCP) belirlenerek, bu noktalarda önleyici tedbirler alınmalıdır. Tahta aksam içeren alet-ekipman ve masaların yerine kolay temizlenebilen, dezenfeksiyona uygun malzemeden imal edilmiş olan ekipman kullanılmalı, bu materyalin düzenli aralıklarla temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmalıdır. Uygun bir temizlik ve dezenfeksiyon programı hazırlanmalı, bu program çerçevesinde işletmenin durumu, kullanılacak yöntemler ve personelin eğitim seviyesi dikkate alınarak, temizlik ve dezenfeksiyonun uygulanma sıklığı ve zamanı belirlenmelidir. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde yetkili sağlık kurumlarınca bu lokantaların alet-ekipman ve personelinin periyodik olarak hijyenik kontrolleri yapılmalıdır.

29 ÖZET Siirt İl Merkezinde Hizmet Veren Değişik Birimlerden (Lokanta, Kafeterya Gibi) Alınan Örneklerden Patojen Mikroorganizma Aranması Bu çalışmada Siirt il merkezinde hizmet veren çeşitli birimlerdeki (lokanta, kafeterya) alet-ekipman ve çevre hijyeni yönünden durumu araştırıldı. Bu amaçla 15 lokanta ve restoran pilot nokta seçilerek bu iş yerlerinde kullanılan alet-ekipman ve çevreden alınan toplam 135 örnek materyal kullanıldı. Yapılan mikrobiyolojik analizler sonucunda, iş önlüklerinde %95, tepsi %95, tava %90, tencere %85, tezgah %95, buzdolabı kapı kolu %95, lavabo (musluk başı) %90, havluluk %95, sabun kabı %90 oranında mikroorganizma tespit edildi. Sonuç olarak bu araştırmada kontrol edilen lokantaların genel hijyenik durumlarının iyi olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca alet-ekipman ve çevreden alınan örneklerde besin zehirlenmeleri yönünden önemli mikroorganizmaların saptanması, bu iş yerlerinin tüketici sağlığı açısından potansiyel bir risk kaynağı oluşturabileceği düşüncesini uyandırmıştır. Bu bağlamda kontrol programının uygulanması yararlı olacaktır. Anahtar Kelimeler: Bakteri, İzolasyon, İdentifikasyon, Hijyen, Restoran

30 SUMMARY Detectıon Of Pathogen Microorganısms From Samples Of Dıfferent Unıts (Restaurant, Cafeterıa, Etc.) Servıcıng In The Center Of Sıırt Provınce In this study, various equipments in different units (restaurant, cafeteria) servicing in the center of Siirt province were detected about environmental hygene. For this aim, 15 restaurants were chosen as pilot point and 135 samples were taken from the equipments used in these units. As a result of microbiologic analyses, microorganisms were detected as the raito of 10% in aprons, 95% in bowls, 90% in pans, 85% in cooking pans, 95% in floors, 95% in fridge handles, 90% in faucets, 95% in toel handles, 90% in soap containers. As a result of this study, it was seen that the detected restaurant had poor general hygenic condition. In addition, some microorganisms were isolated important for food poisonings and this is a potential risk for public health. For this situation, proceeding of control programmes will be useful. Keywords: Bacteria, Isolation, Identification, Hygene, Restaurant

31 KAYNAKLAR Alemdar S ve Ağaoğlu S (1999). Van İli Et Satış Yerlerinde Çevre ve Personel Hijyeni Üzerine Araştırmalar, Y Y Ü Sağ. Bil. Derg., 6, 1-2, Anonymous (1982). Guideeines for Organisation and Management of Surveillance of Foodborne Diseases, WHO, Cenova. Anonymous (1989). Food safety, Examples of Health Education Materials, World Health Organization Publications, WHO/EHE/FOS.89.2, p35, Geneva-Switzerland. Aran N (1986). Gıda Endüstrisinde Sanitasyon ve Uygulamaları, Tübitak, İlkbahar Dizi Seminerleri. Arda M (1997). Temel Bazı Önemli Biyokimyasal Testler. Medisan Yayın Serisi No:25, 1. Baskı; Atasever M (2000). Besin İş Yerlerinde Hijyen, Besinlerin Hazırlanması ve Muhafazası, Y Y Ü Vet. Fak. Derg., 11, 2, Bobeng B and David BD (1977). HACCP models for quality control of entree production in foodservice systems, J Food Protect, 51, Alınmıştır Ciğerim N ve Beyhan Y (1994). Toplu Beslenme Sistemlerinde Hijyen, Kök Yay, 4-71, Ankara. Civan E (1993). İstanbul Bölgesi Hayvansal Gıda İşletmelerinde Personel, Çevre ve Üretim Hijyeni, İ Ü Sağ. Bil. Enst. Doktora Tezi, İstanbul. Civan E ve Ergün Ö (1993). Hayvansal Gıda Üreten İşletmelerde Hijyen Kuralları. Veterinarium, 4, 1, Cruıckshnk JG (1990). Food handlers and food poisoing, Brit Med J 300, De Wit JC and Kampelmacher EH (1981). Some aspects of microbial contamination of hands of workers in food industies, Zbl Bakt Hyg B, 172,

32 Ewen C and Todd D (1985). Economic loss from foodborne disease outbreaks associated with food service establishments, J Food Prot, 448, 2, Fidan F (2004). Ağrı Bölgesinde Bulunan Lokantaların Hijyenik Durumu Üzeine Araştırmalar, Y. Y. Ü. Bes. Hij. Ve Tek. Ana Bil. Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Van. Gork FP (1985). Personel hygiene and basic requirement for hygienic food production, Int Symp on Safe Food in Airline Catering, Frankfurt, Germany. Göktan D (1985). Gıda İşletme ve Tüketim Zincirinde Mikroorganizma ve Bulaşmanın Kontrolü, E. Ü. Müh. Fak. Derg. Seri B, 3, 2, Göktan D ve Tunçel G (1987). Gıda Sanayiinde İş Güvenliği ve Sanitasyonun Önemi, E. Ü. Müh. Fak. Derg., Seri B, 5, 2, Holt J G, Krieg N R, Sneath, P H P, Staley, J T, Williams, S T (1994). Bergey s Manual of Determinative Bacteriology. Williams & Wilkins.Baltimore, Ninth Edition, pp: , , , İnal T (1992). Besin Hijyeni (Hayvansal Gıdalarda Sağlık Kontrolü), Final Ofset, İstanbul. İrfan NC (1999). Endüstriyel Mutfaklarda Tasarım ve Yerleşim, İnoksan, Jay LS, Comar D and Govenkock LD (1999). A video study of Australian domestic food-handling practices, J Food Protect, 62, 11, Kalkan A (1993). Et Satış Yerlerinin ve Personelin Hijyenik Kontrolü Üzerine Araştırmalar, Ankara Üniv. Sağ. Bil. Enst., Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Koneman E W, Allen S D, Janda W M, Schreckenberger P C, Winn W C (1997). Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. Lippincott, New York, Fıfth Edıtıon, pp: , , , Marriott NG (1995). Principles of Food Sanitation, 2 nd Ed, Van Nostrand Reinhold, New York. Menemencioğlu M (1982). Gıda Kalite Kontrolü El Kitabı, Titiz Ofset, Ankara. Merdol TK (2000). Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Çalışan Personel İçin Sanitasyon / Hijyen Eğitim Rehberi, Hatipoğlu Yay, 123, 4-15, Ankara.

33 Nortje GL, Nel L, Jordan E and Naude RT (1989). A microbiological survey of fresh meat in the supermarket trade, Part 2: BeefRetil Cuts, Meat Sci, 25, Noyan ND (2001). Hastahane Mutfaklarında Kritk Kontrol Noktaları, Ankara Üniv. Sağ. Bil. Enst., Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Ravenhill G (1980). Hygiene and health, the employers responsibility, Food, Flavouring, Ingredints, Packaging and Prıcessinhg, 1,38. Richmond M (1991). The Microbiological Safety of Foods, 2 Vols, London, HMSO. Roberts D (1982). Factors contributting tı outbreaks of food poisoing in England and Wales , J Hyg, 89, Scott E and Blomfield SF (1990). The survival and transfer of microbial contamination cloths hands and utensils, J Appl Bact, 68, Temiz A (1998). Gıda Sanayinde Temizlik ve Dezenfeksiyon, Gıda Sanayii, 10, Toprak Y (2000). Kara Harp Okulu Mutfağında HACCP Sisteminin Uygulanması, Ankara Üniv. Sağ. Bil. Enst., Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Troller JA (1993). Sanitation in Food Processing, Academic Press, New York. Tunçel T (1992). Besin Hijyeni (Hayvansal Gıdalarda Sağlık Kontrolü), Final Ofset, İstanbul. Turan G (1992). Bursa Yöresinde Değişik Gıda İşletmelerinin Hijyenik Durumları Üzerine Araştımalar, U. Ü. Sağ. Bil. Enst., Yüksek Lisans Tezi, Bursa. Turantaş F ve Ünlütürk A (1989). Evlerde Mikrobiyolojik Bulaşma Kaynakları Temizlik ve Dezenfeksiyon, E. Ü. Müh. Fak. Derg. Seri B, 7,2, Ünlütürk A ve Turantaş F (1998). Gıda Mikrobiyolojisi, 1. Baskı, Mengi Tan Basımevi, İzmir. Wieneke AA, Roberts D and Gilbert RJ (1993). Staphylococcal food poisoning in the United Kingdom , Epidomiol Infect, 110, Yıldırım Y (1992). Et Endüstrisi, Yıldırım Basımevi, Ankara. Yücel A (1998). İşletme Hijyeni, U: Ü. Zir. Fak. Ders Notları, 36, Bursa.

34 ÖZGEÇMİŞ 1977 yılında Ankara`da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Aydın`da tamamladıktan sonra 1995 yılında Ankada Üniversitesi Veteriner Fakültesini kazandı ve 2000 yılında Veteriner Hekim olarak mezun oldu yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığında Veteriner Hekim Subay olarak göreve başladı yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine başladı. Halen Kara Kuvvetleri Komutanlığında Veteriner Hekim Subay olarak göreve devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

35 TEŞEKKÜR Yüksek Lisans tez konusunun seçimi ve çalışmaların yürütülmesinde yardımlarını esirgemeyen, tez danışmanım Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman KAYA`ya ve çalışmalarımda desteklerini gördüğüm hocam Yrd. Doç. Dr. Şükrü KIRKAN ve tüm Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlilerine, ayrıca tezimin her aşamasında manevi desteğini esirgemeyen anneme, babama ve sevgili eşim Özgül SAYIN` a teşekkür ederim.

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ HASTANELERDE MUTFAK PERSONEL HİJYENİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ HASTANELERDE MUTFAK PERSONEL HİJYENİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ HASTANELERDE MUTFAK PERSONEL HİJYENİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Tuğba ŞAYİN SERT Danışman Yrd.Doç.Dr. Bilal BİLGİN TEKİRDAĞ

Detaylı

Toplu Tüketim Yerlerinde Gıda Güvenliği ve HACCP Uygulamaları (Food Safety and HACCP Applications for Mass Consumption Places)

Toplu Tüketim Yerlerinde Gıda Güvenliği ve HACCP Uygulamaları (Food Safety and HACCP Applications for Mass Consumption Places) Toplu Tüketim Yerlerinde Gıda Güvenliği ve HACCP Uygulamaları (Food Safety and HACCP Applications for Mass Consumption Places) Aybuke CEYHUN SEZGİN a, Nevzat ARTIK b a Gazi University, Faculty of Tourism,

Detaylı

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Fatma OR KAHRAMANMARAŞ TA ÜRETĐLEN MARAŞ USULÜ DONDURMALARIN MĐKROBĐYOLOJĐK KALĐTELERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISO GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEMİNİ UYGULAYAN ET ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİNDE ÜRETİLEN SUCUK, SALAM, SOSİS VE HAMBURGER KÖFTENİN GIDA PATOJENLERİ YÖNÜNDEN KONTROLÜ

Detaylı

Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1

Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2004 Cilt: 02 Sayı: 10 Sayfa: 1-28 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702041001.pdf Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1

Detaylı

Besin işyerlerinde: Hijyen, besinlerin hazırlanması ve muhafazası

Besin işyerlerinde: Hijyen, besinlerin hazırlanması ve muhafazası Besin işyerlerinde: Hijyen, besinlerin hazırlanması ve muhafazası Mustafa ATASEVER Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Erzurum. Özet Besin kaynaklı hastalıklar

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRESUN İLİ NDE TÜKETİME SUNULAN BALIKLARDAN İZOLE EDİLEN ENTEROBACTERIACEAE ÜYELERİNİN ANTİBİYOTİK VE AĞIR METAL

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA DAKİ DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTELLERDE ÇALIŞAN YİYECEK VE İÇECEK PERSONELİNİN HİJYEN BİLGİLERİ VE UYGULAMALARININ İNCELENMESİ Yalçın SARGIN

Detaylı

Toplu Beslenme Sistemlerine Genel Bir Bakış

Toplu Beslenme Sistemlerine Genel Bir Bakış Akademik Gıda / Academic Food Journal ISSN Print: 1304-7582, Online: 2146-9377 http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 12(1) (2014) 124-128 Derleme Makale / Review Paper Toplu Beslenme Sistemlerine

Detaylı

A Research on Drinking Water in Tokat in Terms of Coliform Bacteria. Sema AVCI*, M.Zahir BAKICI**, Memnune ERANDAÇ*** Cumhuriyet Üniversitesi

A Research on Drinking Water in Tokat in Terms of Coliform Bacteria. Sema AVCI*, M.Zahir BAKICI**, Memnune ERANDAÇ*** Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tokat İlindeki İçme Sularının Koliform Bakteriler önünden Araştırılması A Research on Drinking Water in Tokat in Terms of Coliform Bacteria Sema AVCI*, M.Zahir BAKICI**,

Detaylı

Hastane Mutfaklarında ve Mama Hazırlamada DAS Uygulamaları

Hastane Mutfaklarında ve Mama Hazırlamada DAS Uygulamaları Hastane Mutfaklarında ve Mama Hazırlamada DAS Uygulamaları Uzm. Hmş. Serpil EROL İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İSTANBUL GIDA HİJYENİNDE YASAL DÜZENLEMELER

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. GIDA İŞLETMELERİNDE HACCP UYGULAMALARI ve DENETİMİ. Prof. Dr. Artemis Karaali İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. GIDA İŞLETMELERİNDE HACCP UYGULAMALARI ve DENETİMİ. Prof. Dr. Artemis Karaali İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GIDA İŞLETMELERİNDE HACCP UYGULAMALARI ve DENETİMİ Prof. Dr. Artemis Karaali İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi

Detaylı

Taze Sıkılmış Meyve Sularının Mikrobiyolojik Kalitesi 1

Taze Sıkılmış Meyve Sularının Mikrobiyolojik Kalitesi 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2006 Cilt: 04 Sayı: 04 Sayfa: 1-20 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702060401.pdf Taze Sıkılmış Meyve Sularının Mikrobiyolojik Kalitesi 1 Ufuk Bağcı 2, Ayhan Temiz 3 Giriş

Detaylı

İzmir İlinde Satılan Sokak Sütleri ile Orta ve Büyük Ölçekli Çiftliklerde Üretilen Sütlerin Özelliklerinin Belirlenmesi 1

İzmir İlinde Satılan Sokak Sütleri ile Orta ve Büyük Ölçekli Çiftliklerde Üretilen Sütlerin Özelliklerinin Belirlenmesi 1 Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2010, 47 (2): 161-169 ISSN 1018 8851 Harun KESENKAŞ 2 Necati AKBULUT 3 2 Dr., Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Bornova/İzmir harun.kesenkas@ege.edu.tr

Detaylı

Bursa Piyasasında Satılan Hazır Toz Çorbaların Mikrobiyolojik ve Bazı Kimyasal Özellikleri *

Bursa Piyasasında Satılan Hazır Toz Çorbaların Mikrobiyolojik ve Bazı Kimyasal Özellikleri * U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 1, 87-95 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bursa Piyasasında Satılan Hazır Toz Çorbaların Mikrobiyolojik ve Bazı Kimyasal Özellikleri

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Canan KESKİNÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ TAVUK ÇİFTLİĞİNDEN ENTEROBACTERIACEAE ÜYELERİNİN İZOLASYONU VE ANTİBİYOTİK DİRENÇLİLİK DAĞILIMI BİYOLOJİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ D E R G İ S İ

TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ D E R G İ S İ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ D E R G İ S İ ISSN 0377-9777 RESAMENS YAYIN ORGANI CİLT 6 2 6 2 V O L U M S A Y I 1,2,3 1, 2, 3 N U M

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI HACCP GIDA GÜVENLİK SİSTEMİ UYGULAMALARININ ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN BELİRLENMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ALANYA BÖLGESİ

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YURTLARINDAKİ BESİN HİJYENİ YAKLAŞIMLARI VE BESİN HAZIRLAMA UYGULAMALARI Melek Yaman 1 Leyla Özgen 1

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YURTLARINDAKİ BESİN HİJYENİ YAKLAŞIMLARI VE BESİN HAZIRLAMA UYGULAMALARI Melek Yaman 1 Leyla Özgen 1 28 2007 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:20, s.28-38 ÖZET ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YURTLARINDAKİ BESİN HİJYENİ YAKLAŞIMLARI VE BESİN HAZIRLAMA UYGULAMALARI Melek Yaman

Detaylı

PRINCIPLES OF A HEALTHY KITCHEN

PRINCIPLES OF A HEALTHY KITCHEN Oral Sessions SAĞLIKLI MUTFAK ĠLKELERĠ Mustafa TAYAR Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, BURSA E-posta: Mtayar1962@gmail.com ÖZET Günümüzde gıda zehirlenmelerinin

Detaylı

HASTANE MUTFAKLARINDA ÇALIŞAN AŞÇILARIN GIDA GÜVENLİĞİ BİLGİ VE UYGULAMALARININ BELİRLENMESİ: KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ

HASTANE MUTFAKLARINDA ÇALIŞAN AŞÇILARIN GIDA GÜVENLİĞİ BİLGİ VE UYGULAMALARININ BELİRLENMESİ: KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BESLENME EĞİTİMİ BİLİM DALI HASTANE MUTFAKLARINDA ÇALIŞAN AŞÇILARIN GIDA GÜVENLİĞİ BİLGİ VE UYGULAMALARININ

Detaylı

Bir Hazır Yemek İşletmesinde HACCP Sisteminin Kurulması

Bir Hazır Yemek İşletmesinde HACCP Sisteminin Kurulması Bir Hazır Yemek İşletmesinde HACCP Sisteminin Kurulması B. Bilgin 1 Ü.C. Erkan 2 1 Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ 2 Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ İlkan Ali OLGUNOĞLU MARİNE EDİLMİŞ HAMSİDE (Engraulis engrasicholus L., 1758) DUYUSAL, KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK DEĞİŞİMLER SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAYONEZDE MİKROBİYOLOJİK RAF ÖMRÜ. Saliha KOÇAK GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAYONEZDE MİKROBİYOLOJİK RAF ÖMRÜ. Saliha KOÇAK GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAYONEZDE MİKROBİYOLOJİK RAF ÖMRÜ Saliha KOÇAK GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2006 Her hakkı saklıdır ÖZET Yüksek Lisans Tezi MAYONEZDE

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EDİRNE İLİNDEKİ ÇEVRESEL SULARDA KİRLİLİK İNDİKATÖRÜ MİKROORGANİZMALARIN VE YENİ ÇIKAN BAKTERİYEL PATOJENLERİN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE SAPTANMASI MÜJDAT ÖZGÜR

Detaylı

Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 (2) 2008: 605-629

Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 (2) 2008: 605-629 Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 () 008: 0- KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE GIDA GÜVENLİĞİ VE ÇEŞME İLÇESİNDE YER ALAN TURİZM BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİNDE GIDA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Editörden. Kış ayının kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde yeni yılın ilk e-bültenini sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz.

Editörden. Kış ayının kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde yeni yılın ilk e-bültenini sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Editörden Sevgili e-haber Okuyucuları, Kış ayının kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde yeni yılın ilk e-bültenini sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Kalite Sistem olarak hazırladığımız

Detaylı

- 3 - 2.LİTERATÜR BİLGİSİ

- 3 - 2.LİTERATÜR BİLGİSİ - 1-1. GİRİŞ Geleneksel gıda ürünlerimizden biri olan yufka yakın tarihe kadar, evlerde ve küçük işletmelerde üretilmekteydi. Gerek iş, gerekse sosyal hayattaki değişimler insanların yaşam tarzını etkilemiş

Detaylı