Çocukluk Çağı Kronik Akciğer Hastalıkları ve Beslenme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocukluk Çağı Kronik Akciğer Hastalıkları ve Beslenme"

Transkript

1 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme Sempozyum Dizisi No: 41 Kasım 2004; s Çocukluk Çağı Kronik Akciğer Hastalıkları ve Beslenme Prof. Dr. Haluk Çokuğraş Beslenme şekli, besinlerin niteli ği, çe şitlili ği, o yaş için uy gun lu ğu ve hazırlama yöntemleri sağ lıklı ço cu ğun bes len me sin de son de re ce de önem lidir. Yan lış beslenme ile sadece çocuğun fi zik sel ve men tal ge li şimi olumsuz yönde etkilenmekle kalmaz, çocukluk çağlarında edinilen yanlış beslenme alışkanlıkları ileriki yaşlarda ortaya çıkabilecek kalp-damar hastalıkları, me tabolik bozukluklar, ya da giderek yaygınlaşan ve baş lı ba şına mültisistemik bir sorun olan obezitenin temellerini oluşturur. Altta yatan kronik bir sağ lık sorunu olduğunda doğru beslenme daha da önem kazanır. Çocuklarda kronik solunum yolu hastalıkları içerisinde en önemli olanları astım bron şiyale ve kistik fibrozdur (KF). Her iki hastalık da kü çük yaş larda ortaya çı kar ve yo ğun bir iz lem ve te daviyi gerektirir. Kistik fibrozun prognozunu etkileyen en önemli etkenlerden biri beslenmedir. Ve di ğer alerjik hastalıklarda beslenmenin de rolü olabilece ğini düşündüren bulgular vardır. A. ASTIM BRONŞİYALE VE BESLENME Astım bron şiyale, çocuklarda başta inhalan alerjenler olmak üzere deği şik çevresel faktörlerin etkisiyle kalıtsal bir zeminde geli şen enf la ma tu ar bir so lunum yo lu has ta lı ğı dır. Çocukluk çağı nın en sık rastlanan kronik solunum yolu sorunudur. Türkiye de çocuklardaki sıklı ğı %2-11 ara sında değişmektedir ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de astı mın prevalansında artış görülmektedir. Astım bron şiyale ile beslenme şeklinin ilişkisi olabileceği uzun yıllardır ileri sürülmektedir. Beslenme ve astım ara sındaki ilişkiyi belli baş lıklar altında irdeleyebiliriz: 251

2 Haluk Çokuğraş A ler jik Yü rü yüş ve Bes len me Çocuklarda astım %80 lere varan oranlarda alerjik bir hastalıktır. Alerjik yapı ka lı tımla ilgili bir özelliktir; henüz hangi gen lerden etkilendi ği tam olarak söylenememekle birlikte mültifaktöriyel polijenik bir ka lı t ım biçiminden söz edilebilir. Genetik olarak alerjik yükü olan bir çocuk de ği şik çevresel etkenlerin uyarılarıyla genellikle de kronolojik bir sı ra iz le ye rek de ği şik sistemlerle ilgili alerjik belirtilerin birbirini izledi ği bir sü reç ya şar. Bu na al er jik yü rü yüş denmektedir. Alerjik bir çocukta ya şamın ilk yı lında özellikle besinlerin de rol oynadı ğı, atopik dermatit gibi deri belirtileri gözlenirken, sonraki yıllarda sıklı ğı 2-6 yaşlar arasında tepe noktasına ula şan bronş aler ji si (as tım bron şiyale) ve da ha ile ri yaş lar da da aler jik ri nit ge li şir. Aca ba er ken yaşlardaki beslenme şekli bu alerjik yürüyüş ü engelleyebilir mi? Yapı lan çok sa yıdaki çalışmanın özeti, bebeklerin anne sütü ile beslenmesi ve a lerji oluşturma potansiyeli olan besinlerin geciktirilmesi ilk iki yıl içerisinde deri ve gastrointestinal sistem alerjilerinin çıkması nı engellemekte, ancak solunum sistemi alerjilerinin gelişmesi önlenememektedir. Yine de diğer üstünlükleri de dikkate alı na rak her ço cuk gibi alerji potansiyeli yüksek olan be bek için de an ne sü tü öne ril me li dir. Obezite ve Astım Astımla ilgili yaygın bir göz lem, as tı mın ve di ğer hı şıltı lı hastalıkların şişman çocuklarda daha sık olarak rastlanması dır. Ba tı ti pi ya şam biçiminin gerek astı mın ve gerekse de beslenme bozuklukları nın, bu arada obezitenin sıklı ğında artı şa ne den ol du ğu bilinmektedir. Son yıl lar da çok po pü ler olan hijyen hipotezine göre enfeksiyonlardan korunan, düzgün aşılanan, temiz içme suyu kaynakları na sa hip olan, baş ka bir de yişle daha hijyenik ko şullarda büyüyen çocuklarda TH2 tip bir sitokin profili oluşmakta ve bu çocuklarda alerjik hastalıklar daha fazla görülmektedir. Bu çocukların büyük ölçüde batı tipi beslendikleri de dü şünülebilir. Daha sağ lıklı ko şullarda yaşayan ve muhtemelen daha kilolu olan çocuklarda astı mın daha fazla görülmesinde, beslenme şek li nin de bu hij yen hi po te zin de ki fak tör le re kat kı sı olması ola sı dır. Obezite, ventilasyon-perfüzyon bozuklu ğuna yol açması, solunum işini artırması, diyafragma üzerine basınç yapması ve uy ku-apne sendromu ya da gastroözofageal reflüye neden olması gibi mekanizmalarla astı mın semptomları nı da ha da kö tü leştirebilir. Gerçekten de obezlerde astı mın kli nik ağırlı ğı ve tedaviye alınan yanıt, doğrudan olmasa da, mekanik olarak tidal solunumda ve fonksiyonel rezidüel kapasitede azalma olması, ay nı zamanda da gastroözofageal reflünün de artması sonucunda dolaylı olarak olumsuz yönde etki- 252

3 Çocukluk Çağı Kronik Akciğer Hastalıkları ve Beslenme lenmektedir. Bunun yanı sıra astı mı olan ço cuk lar ge nel de çev re le ri ta ra fından da ha inak tif bir ya şama zorlandıklarından obeziteye eğilimli olabilirler. Tüm dünyada, özellikle de gelişmiş ülkelerde astımla birlikte obezitenin de yaygınlaşması her iki has ta lı ğın da ortak olarak etkilendi ği bir fak tö re, ör ne ğin beslenme şekline ya da ortak genetik özelliklere bağ lı olabileceği dü şüncesini do ğurmuştur. Leptin adipozitlerde üretilerek iştahı azaltan ve enerji tüketimini artıran, bir proteohormondur. Serum leptin düzeyleri ile vücut kit le in dek si ve vü cuttaki total yağ miktarı ara sında doğru bir iliş ki var dır. İl ginç olan, lep tin re septörlerinin akci ğer dokusunda da bulunması dır. Obezlerde yüksek oldu ğu bi linen leptinin astım patogenezinde önemli rolleri olduğunu bildi ğimiz IL-12, IL-6, ve TNF al fa gi bi proenf lamatuar sitokinlerin makrofajlardaki sentezini artırdı ğı da bildirilmiştir. Bununla birlikte, astım ile leptin düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadı ğı bu gün için tam ola rak gös terilebilmiş de ğildir. Vi ta min ler ve Eser Ele ment le rin Ro lü Başta astım bron şiyale olmak üzere alerjik duyarlanma sonucu ortaya çıkan hastalıklarda antioksidan etkili besinler ile enflamasyonun önlenece ği ve bu has ta lıkların sıklı ğı nın azal tılabilece ği gö rü şü uzun yıl lar dır ileri sürülmektedir. Bu amaçla A, E ve C vitaminleri ile çinko, magnezyum, selenyum gi bi eser ele ment le rin di ye te ek len me si nin as tım sıklı ğı nı ve semp tomları nı azaltabilece ği dü şünülmektedir. Bununla birlikte antioksidanlar ile astı mın önlenmesi görüşü bu gün için doğrulanabilmiş de ğildir. Yağ Asit le ri nin Ro lü Beslenme alışkanlıkları nın de ğişmesine paralel olarak günlük diyette yağ asitlerinden balık ya ğı kaynaklı olan ome ga-3 doy ma mış yağların tüketiminin azalarak, daha çok bitkisel kökenli olan ome ga-6 yağ asitlerinin beslenmede fazla yer tutması nın as tı mın yay gınlaşmasında rolü olduğu ileri sürülmektedir. Bitkisel kökenli yağ asit le rin den li no le ik asit, a ler ji de rol oy na yan si to kin kaskadı nın en üst nok ta sında bulunan ara şidonik asidin öncüsüdür ve prostaglandin E2 ye (PGE2) dö nü şebilir. Omega-3 yağ asid le ri ise PGE-2 ya pı mı nı azaltmaktadırlar. PGE2, as tım başta olmak üzere diğer aler jik olay lar da enf lamasyon sürecinde ve semptomların ortaya çıkmasında rol oynayan bir sitokindir. Japonya ve Norveç gibi fazla balık tüketen toplumlarda omega-3 ten zengin beslenme sonucunda astı mın ve alerjik rinitin daha az görüldü ğü ile ri sürülmektedir. Bu konuda şimdiye dek yapılan çalışmaların sonuçları oldukça çelişkili 253

4 Haluk Çokuğraş olmakla birlikte omega-3 yağ asit lerinin diyetteki oranları nın ar tı rılması ve omega-6 yağ asitlerinin ise azaltılması ile as tı mın klinik belirtilerinin bir ölçüde önlenebileceğini düşündüren bazı ça lışmalar mevcuttur. Bununla birlikte günlük diyetteki yağ asit le ri nin ar tı rılması nın ya da azal tılması nın as tım prevalansı, semptom skoru ve prognozu ile ilişkili olarak etkinli ğini saptamak için ge niş ve pla se bo kont rol lu çift kör ça lışmalara gereksinme vardır. B. KİSTİK FİBROZ VE BESLENME Kistik fibroz beyaz ırkın en sık rast la nan ölüm cül, oto zo mal re se sif ge çişli ve multisistemik hastalı ğı dır ler den bu ya na me kon yum ile usu, ti pik pankreas ve akci ğer hastalı ğı bulguları gösteren olgular bildirilmesine kar şın, KF ilk kez 1930 lar da ay rı bir hastalık ola rak ta nımlanmış t ır. Kistik fibroz geni 1985 de ha ritalanmış ve 1989 da izo le edil miş tir. Bu gen 7. kromozomun uzun kolunda lokalize olup (7q31), 1480 amino asit tarafından kodlanan 6.1 kb lık ala nı kaplamakta ve cystic fıbrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) adı verilen bir membran proteinini kodlayarak epi tel hüc re le rin de bo zuk Cl- ka nal la rı oluşmasına neden olmaktadır. Kis tik fibrozda bu genle iliş kili olarak bugüne dek binden fazla mutasyon bildirilmiş olmakla birlikte, en sık görülen mütasyon, delta F 508 olarak adlandı rılan 508 pozisyonundaki 3 baz çiftinin (fenilalanin) delesyonudur. Homozigot delta F 508 mütasyonunda genellikle pankreas yetersizli ği mevcuttur. Beslenme desteğinin bu hastalı ğın iz le min de önem li bir ye ri var dır. Son yayınlarda malnütrisyonun derecesi ile akci ğer hastalı ğı nın evresi arasında bir ilişki olduğu ile ri sü rül mek te dir. Pank re as tu tu lu mu ile gi den has ta lar da pankreatik lipaz aktivitesi azalmış t ır ve ya hiç yok tur. An cak, non pank re atik li paz, gast rik hi pe ra si di te ile tri gli se rit le rin hid ro li zi ni bir öl çü de sağlayabilir. Fos fo li paz A2 nin ek sik li ği safra asitlerinin ileal emilimi üzerine etki eder, bikarbonat sekresyonu yetersizli ği safra asitlerinin çökmesine neden olur; glukokonjüge/taurokonjüge safra asitleri arasındaki denge bozulur. Lipit malabsorpsiyonu yağda eriyen vitaminlerin emiliminde bozulmaya yol açar. Olguların yak la şık %25 inde laktoz malabsorpsiyonu da görülür. Kistik fibrozlu hastaların önem li bir kısmında pankreas yetersizli ğine bağ lı malabsorpsiyon gözlenir. Pankreas enzimlerinin (amilaz, lipaz, tripsin) di ye te ek len me siy le ma lab sorp si yon ön le ne bi lir ve mal nüt ris yon dü ze lir. Malnütrisyonun düzelmesi mevcut akciğer hastalı ğı üzerine de olumlu etki yapar. Pankreas enzimlerinin mide asidinden etkilenmemeleri için bağırsak ta çözünen preparatlar yeğlenmelidir. Çok yüksek dozların fibrotik kolonopati 254

5 Çocukluk Çağı Kronik Akciğer Hastalıkları ve Beslenme yapabilece ği unutulmamalı dır. Kistik fibrozlu hastalarda, malabsorpsiyon, artmış metabolizma hı zı, ener ji kaybı nın fazlalı ğı, solunum işi için daha fazla enerji harcanması ve sık ola rak enfeksiyonlara maruz kalınması nedeniyle negatif bir enerji dengesi sözkonusudur. Özofajit, tekrarlayan kramp şeklinde ağ rılar, kolanjit, ciddi konstipasyon, subakut intestinal obstrüksiyon, respiratuar ekzaserbasyonlar anoreksiye ve akut ki lo kay bına neden olurlar. Delta F 508 homozigotlarda enerji ihtiyacının %25, he te ro zi got lar da ise %10 ola rak art mış ol du ğu ileri sürülmektedir. Bu da kistik fibroz geninin bazal metabolizmaya direkt olarak etkili olabilece ğini ak la ge tir mek te dir. En di rekt ka lo ri met re ile ya pılan çalışmalar, bu hastaların ya şa ve vü cut ağırlı ğı na gö re ge rek li olan ka lo ri le ri nin % u ka dar enerjiye gereksindiklerini göstermiştir. Kronik obstrüktif solunum bozukluklarında istirahatteyken de enerji harcanması nın art tı ğı gösterilmiştir. Azot metabolizması nın incelenmesi farklı sonuçlar vermektedir. Protein sentezinde ve proteinlerin yenilenme hı zında azalma ve azot katabolizmasında artış ol ması, klinik belirtilerin akci ğer hastalı ğı kadar, proteinoenerjetik malnütrisyonun derecesine de bağ lı ol du ğunu düşündürmektedir. Esansiyel yağ asitlerinin eksikli ği (EYA) kistik fibrozların %70-80 in de görülmektedir; bu durum pankreas yetersizli ğinden ziyade alım az lı ğına ve linoleik asitin anormal artmış metabolizmasına bağ lı olabilir. Esansiyel yağ asit eksikli ği respiratuar bozukluklardan da so rum lu dur. Bu has ta la rın beslenmesindeki en önemli nok ta ya ğın kı sıtlanmaması dır, dikkat edilecek husus verilen yağ ile oran tı lı olarak pankreas enziminin kullanılması dır ve adaptas yon 24 sa at lik ste ato re nin ta ki bi ile müm kün dür. Bos ton ve To ron to da hastalıkları takip protokolleri aynı olan 2 kis tik fib roz mer ke zin de ya şam sü releri anlamlı olarak farklı bulunmuştur. Boston da hastaların 21 ya şına kadar, Toronto da ise 30 yaşa ka dar ya şadıkları saptanmış tır. Takip ve tedavi protokolleri aynı olan bu iki mer kez ara sındaki farklı lı ğın nedeni Boston dakilerin dü şük yağ ve MCT kullanmalarına bağlanmış t ır. Kistik fibrozlularda azot miktarı mg/100 kcal, pro te in gr/100 kcal olarak ayarlanmalı dır. Uzun zin cir li yağlar mutlaka diyette bulunmalı dır ve to tal ener ji nin %5-10 u li noleik asit, %1-1.5 u a linoleik asitten oluşmalı dır. Steatore takip edilmeli, buna göre pankreas enzimi dozu ayarlanmalı dır. Kis tik fib roz lu has ta lar ter le faz la mik tar da tuz kay be der ler. Özel lik le süt çocukları yaz ay larında fazla tuz kaybettiklerinden Na dü zeylerinin ya şa gö re normal kabul edilen değerlerden daha yüksek olması uy gun olur. NaCl mik tarı havanın ve vü cu dun ısı sına göre ayarlanmalı ve nor mal bir süt ço cu ğunun 255

6 Haluk Çokuğraş ge rek si ni mi olan 3 meq/kg/24 sa at ten da ha faz la ol ma lı dır. Kistik fibrozlu hastalarda özellikle yağ emilimi etkilendiğinden, yağda emilen vitaminlerin eksikli ğine sık rastlanır. A, D, E ve K vi ta min le ri nin ya nı sıra, B 12, Fe, Zn ve selenyum da diyete ilave edilmelidir. Anoreksisi olan ve oral yolla yeterli kalori alamayan tüm hastalarda enteral beslenme yapılmalı dır. Enteral beslenme özellikle enfeksiyonlara eğilimli olan bu has talarda enfeksiyon riskini azaltma açı sın dan da çok önem li dir. Kistik fib roz da gastroözofageal reflü sık lı ğı nın fazla olmasından dolayı dikkatli olmak gerekir. Enteral nütrisyonun uzun sürmesi gerekti ğinden daha çok gast ros to mi (PEG) yo lu ter cih edi lir. Protein hidrolizatları, glikoz polimerleri, uzun zincirli yağ asitleri ve EYA içeren formülalar ilk zamanda 24 saat, daha sonra gece beslenmesi tarzında kullanılmalı dır. Sonuç olarak kronik akci ğer hastalıkları nın tedavisi planlanırken, olgular mutlaka beslenme açı sın dan da ir delenmeli ve diyetlerinde gerekli düzenlemeler yapılmalı dır. KAYNAKLAR 1. Bibi H, Shoseyov D, Feigenbaum D, et al. The relationship between asthma and obesity in children. J Asthma 2004; 41(4): Romieu I, Mannino DM, Redd SC, et al. Dietary intake, physical activity, body mass index, and childhood asthma in the Third National Health And Nutrition Survey Study. Pediatr Pulmonol 2004; 38(1): Blandon VV, Del Rio NB, Berber EA, et al. Quality of life in pediatric patients with asthma with or without obesity. Allergol Immunopathol 2004; 32(5): Akerman MJ, Calancanis CM, Madsen MK. Relationship between asthma severity and obesity. J Asthma. 2004; 41(5): Oddy WH, Sherriff JL, de Klerk NH, et al. The relation of breastfeeding and body mass index to asthma and atopy in children: a prospective cohort study to age 6 years. Am J Public Health. 2004; 94(9): Demirsoy S. Astma ve diyet. Astım Alerji İmmünoloji. 2004; 2(2): Fogarty A, Britton J. Nutritional issues and asthma. Curr Opin Med 2000: 6(1): Güler N, Kırerleri E, Öneş Ü, et al. Leptin: does it have any role in childhood asthma? J Allergy Clin Immunol. 2004; 114(2): Oddy WH, de Klerk NH, Kendall GE, et al. Ratio of omega-6 to omega-3 fatty acids and childhood asthma. J Asthma. 2004; 41(3): Spector SL, Surette ME. Diet and asthma: has the role of dietary lipids been overlooked in the management of asthma? Ann Allergy Asthma Immunol. 2003; 90(4): Nafstad P, Nystad W, Magnus P, et al. Asthma and allergic rhinitis at 4 years of age in relation to fish consumption in infancy J Asthma. 2003; 40(4): Takemura Y, Sakurai Y, Honjo S, et al. The relationship between fish intake and the prevalence of asthma: the Tokorozawa childhood asthma and polinosis study. Pev Med 2002; 34(2): Leung TF, Li CY, Lam CW, et al. The relation between obesity and asthmatic airway inflammation. Pediatr Allergy Immunol. 2004; 15(4): Wilson DC, Pencharz PB. Nutrition and cystic fibrosis. Nutrition 1998; 14: Mc Donald A. Nutritional management of cystic fibrosis. Arch Dis Cild 1996; 74:

Yemek Bo ru su (Özo fa gus) Kan se ri

Yemek Bo ru su (Özo fa gus) Kan se ri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s. 223-237 Yemek Bo ru su (Özo fa gus) Kan se ri Doç. Dr. Gök han De mir EPİDEMİYOLOJİ

Detaylı

Hiper tan si yon da Bes len me

Hiper tan si yon da Bes len me İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme Sempozyum Dizisi No: 41 Kasım 2004; s. 85-91 Hiper tan si yon da Bes len me Uzm. Dr. Demet Özgül Yetkin Son

Detaylı

Nöroonkolojide Aciller: Üç Tab lo, Üç Semp tom ve Te da vi Sorunları

Nöroonkolojide Aciller: Üç Tab lo, Üç Semp tom ve Te da vi Sorunları İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s. 71-86 Nöroonkolojide Aciller: Üç Tab lo, Üç Semp tom ve Te da vi Sorunları

Detaylı

Sistemik Arter Hipertansiyonu

Sistemik Arter Hipertansiyonu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 43-56 Sistemik Arter Hipertansiyonu Dr. Bur çak Kı

Detaylı

Dispepsiye Yaklaşım. Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik

Dispepsiye Yaklaşım. Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Gastroenterolojide Klinik Yaklaşım Sempozyum Dizisi No: 38 Mart 2004; s. 27-32 Dispepsiye Yaklaşım Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik DİS PEP Sİ

Detaylı

Pri mer Uy ku Bo zuk luk la rı

Pri mer Uy ku Bo zuk luk la rı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Nörolog Olmayanlar İçin Nöroloji Sempozyum Dizisi No: 42 Ocak 2005; s. 219-232 Pri mer Uy ku Bo zuk luk la rı Doç. Dr. Der ya Kay nak 2000

Detaylı

Karaciğer Enzim Yüksekliklerine Klinik Yaklaşım

Karaciğer Enzim Yüksekliklerine Klinik Yaklaşım İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Gastroenterolojide Klinik Yaklaşım Sempozyum Dizisi No: 38 Mart 2004; s. 9-13 Karaciğer Enzim Yüksekliklerine Klinik Yaklaşım Prof. Dr. Hakan

Detaylı

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 9-41 Kalp Yetersizliği Prof. Dr. Ba rış İle ri ge

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Nadir görülen kardiyak kitleye cerrahi yaklaşım

Nadir görülen kardiyak kitleye cerrahi yaklaşım www.me di cal-tri bu ne.com.tr Sağlık mensuplarına özel gazetedir. TÜRKİYE İlk multidisipliner sanal hastane İstanbul Sağlık Müdürü, Türkiye nin ilk ve tek multidisipliner sanal hastanesini Medical Tribune

Detaylı

Ergenlik Çağında Dikkat Eksikliği Hi pe rak ti vi te Bo zuk lu ğu

Ergenlik Çağında Dikkat Eksikliği Hi pe rak ti vi te Bo zuk lu ğu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 59-71 Ergenlik Çağında Dikkat Eksikliği Hi pe rak ti vi te Bo zuk lu ğu Dr. Cevdet

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm

Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 169-178 Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm Dr. Müge Gökçe, Prof. Dr. Feyza Darendeliler

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ Hazırlayanlar Uzm. Dyt. Hilal Çiftçi Uzm. Dyt. Gamze Akbulut Doç. Dr. Seyit M.Mercanlıgil Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve

Detaylı

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri DERLEME İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri Dr. Cahit KALKAN, a Dr. Halis ÖCAL, a Dr. Ali RİŞVAN,

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

2. - 3. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

2. - 3. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 2. - 3. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Endometriozis Etiyopatogenezi

Endometriozis Etiyopatogenezi DERLEME Endometriozis Etiyopatogenezi Dr. Erkut ATTAR a a Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Erkut ATTAR İstanbul

Detaylı

Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi

Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s. 149-160 Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi Prof. Dr. Ka mil Kay nak GİRİŞ VE

Detaylı

Cer ra hi de Kan Ürün le ri nin Trans füz yo nu

Cer ra hi de Kan Ürün le ri nin Trans füz yo nu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 125-131 Cer ra hi de Kan Ürün le ri nin Trans füz yo nu Uzm. Dr. Ka ya

Detaylı

Trisiklik Antidepresanlar ile Zehirlenmelerde Tedavi Yaklaşımları

Trisiklik Antidepresanlar ile Zehirlenmelerde Tedavi Yaklaşımları - DERLEME Trisiklik Antidepresanlar ile Zehirlenmelerde Tedavi Yaklaşımları Dr. Gönül ŞAHĐN, a Dr. Belma GĐRAY a Pınar ERKEKOĞLU, a a Farmasötik Toksikoloji AD, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi,

Detaylı

Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5

Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5 Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5 Tüm sektörlere yönelik bir sistem! Interpower Uluslararası Güç Kaynağı Kontrol Vanaları Konusunda Yenilik: PVD Pinch Vanalar Yeni Nesil Hidrolik Eksen Kontrolü AxisPro

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

İstanbul Örnekleminde İnternet ve Bilgisayar Bağımlılığının Yaygınlığı ve Farklı Etkenlerle İlişkisi

İstanbul Örnekleminde İnternet ve Bilgisayar Bağımlılığının Yaygınlığı ve Farklı Etkenlerle İlişkisi ORİJİNAL ARAŞTIRMA İstanbul Örnekleminde İnternet ve Bilgisayar Bağımlılığının Yaygınlığı ve Farklı Etkenlerle İlişkisi Dr. Itır TARI CÖMERT, a Dr. Kültegin ÖGEL a a Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği, İstanbul

Detaylı