EV TİPİ BULAŞIK MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/5)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EV TİPİ BULAŞIK MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/5)"

Transkript

1 22 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: EV TİPİ BULAŞIK MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, ev tipi bulaşık makinelerinin piyasaya arz edilmesi ile ilgili etiketleme ve ilave ürün bilgisi temin etme gereklerini belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ; ev tipi kullanım amacı dışında satılanlar ve ankastreler de dahil olmak üzere, şebeke enerjisi ile çalışan ev tipi bulaşık makinelerini ve şebeke enerjisinin yanı sıra pille de çalışabilen ev tipi bulaşık makinelerini kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebliğ; a) Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak, b) Avrupa Birliğinin, Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Etiketlenmesine Dair EU/1059/2010 sayılı Tüzüğüne paralel olarak, hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak bu Tebliğde geçen; a) Açık bırakılma modu: Son kullanıcının başka herhangi bir müdahalesi olmaksızın, programın bitimini ve boşaltmayı müteakip süresiz devam eden en düşük güç tüketimi modunu, b) Ankastre ev tipi bulaşık makinesi: Dolaba, duvardaki boşluğa veya benzer bir konuma yerleştirilmesi amaçlanan ve mobilya ilavesi gerektiren ev tipi bulaşık makinesini, c) Anma kapasitesi: İmalatçının talimatları doğrultusunda yüklenmiş olmak kaydıyla, ev tipi bulaşık makinesinin belirli bir program kapsamında muamele edebileceği servis parçaları da dahil sofra takımının azami sayısını, ç) Döngü: Seçilen programın öngördüğü yıkama, durulama ve kurutma sürecinin tamamını, d) Eşdeğer bulaşık makinesi: Aynı üretici tarafından farklı bir ticari kod ile piyasaya arz edilmiş farklı bir modeldeki ev tipi bulaşık makinesi ile aynı anma kapasitesine, teknik özelliklere ve performans özelliklerine, enerji ve su tüketimine ve akustik gürültü emisyonuna sahip olan ev tipi bulaşık makinesi modelini, e) Ev tipi bulaşık makinesi: Kimyasal maddeler, mekanik araçlar, termal enerji ve elektrik enerjisi kullanarak sofra takımlarını, bardakları, çatal bıçak takımlarını ve yemek pişirme aletlerini yıkayan, durulayan ve kurutan ve esasen profesyonel olmayan amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanan makineyi, f) Kapalı mod: Ev tipi bulaşık makinesi bir güç kaynağına bağlıyken, süresiz en düşük enerji tüketimini temin etmek üzere, son kullanıcının kendisi için tasarlanmış olan ve ulaşılabilir durumdaki kumanda veya düğmeleri kullanarak normal kullanım koşullarında ve imalatçının talimatları doğrultusunda ev tipi bulaşık makinesini kapattığı modu; son kullanıcının ulaşabileceği kumanda veya düğmenin bulunmadığı durumlarda, ev tipi bulaşık makinesinin kendisini sabit güç tüketimine döndürdükten sonraki modu, g) Program: Belirli kirlilik seviyeleri veya yük tipleri veya her ikisi açısından uygunluğu imalatçı tarafından önceden belirlenmiş ve beyan edilmiş olan ve birlikte bir tam döngüyü oluşturan bir seri işlevi, ğ) Program süresi: Son kullanıcıdan kaynaklanan ertelemeler hariç olmak kaydıyla, programın başlaması ile bitişi arasında geçen süreyi, h) Satış noktası: Ev tipi bulaşık makinesinin sergilendiği veya satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulduğu yeri, ı) Sofra seti: Tek kişinin kullanımına yönelik belirli bir tabak, bardak ve çatal bıçak setini, i) Son kullanıcı: Ev tipi bulaşık makinesini alan veya alması beklenen tüketiciyi, ifade eder. Ürünü piyasaya arz edenlerin yükümlülükleri MADDE 5 (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri piyasaya arz edenler;

2 a) Her bir ev tipi bulaşık makinesinde Ek-I de belirtilen şekle ve bilgi içeriğine uygun basılı etiket bulunmasını sağlamak, b) Ek-II de belirtilen ürün bilgi formunu bulundurmak, c) Talep halinde, Ek-III te belirtilen teknik dosyayı Bakanlığa sunmak, ç) Belirli bir modeldeki ev tipi bulaşık makinesine yönelik herhangi bir reklamın enerjiye veya fiyata dair bilgi içerdiği durumlarda, enerji verimliliği sınıfını söz konusu reklamda belirtmek, d) Belirli bir modeldeki ev tipi bulaşık makinesine yönelik özel teknik parametreleri açıklayan herhangi bir promosyon materyalinde, promosyonu yapılan modelin enerji verimliliği sınıfını belirtmek, zorundadır. Satıcıların yükümlülükleri MADDE 6 (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin satıcıları; a) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen piyasaya arz eden tarafından temin edilmiş etiketin satış noktasındaki her bir ev tipi bulaşık makinesinin dış ön yüzünde veya üstünde ve açıkça görülebilir şekilde bulunmasını sağlamak, b) Son kullanıcının ürünü görmesinin beklenemeyeceği yerlerde ev tipi bulaşık makinelerinin satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulduğu durumlarda, piyasaya arz edenler tarafından Ek-IV e uygun olarak temin edilen bilgiler ile birlikte söz konusu ürünlerin pazarlamasını yapmak, c) Belirli bir modeldeki ev tipi bulaşık makinesine yönelik herhangi bir reklamın enerjiye veya fiyata dair bilgi içerdiği durumlarda, enerji verimliliği sınıfını da söz konusu reklamda belirtmek, ç) Belirli bir modeldeki ev tipi bulaşık makinesine yönelik özel teknik parametreleri açıklayan herhangi bir promosyon materyalinde, promosyonu yapılan modelin enerji verimliliği sınıfını belirtmek, zorundadır. Ölçüm yöntemleri MADDE 7 (1) 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen bilgiler, kabul görmüş mevcut teknolojiye uygun ölçüm yöntemleri dikkate alınmak suretiyle güvenilir, doğru ve yenilenebilir ölçüm yöntemleri kullanılarak temin edilir. Piyasa gözetim ve denetimi amaçlı doğrulama prosedürü MADDE 8 (1) Beyan edilen enerji sınıfının, yıllık enerji tüketiminin, yıllık su tüketiminin, kurutma verimlilik endeksinin, program süresinin, kapalı modda ve açık bırakılma modunda güç tüketiminin, açık bırakılma modunun süresinin ve havayla yayılan akustik gürültü emisyonunun piyasa gözetimi ve denetimi gerçekleştirilirken, Ek-V te yer alan prosedür uygulanır. Yürürlükten kaldırılan tebliğ MADDE 9 (1) 20/8/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/04 (97/17/AT) yürürlükten kaldırılmıştır. Atıflar MADDE 10 (1) 9 uncu maddeyle yürürlükten kaldırılan tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır. Tebliğlere uygunluk MADDE 11 (1) Bu Tebliğin zorunlu uygulamaya girdiği tarihten önce 9 uncu maddede belirtilen Tebliğe uygun olarak piyasaya arz edilmiş olan ev tipi bulaşık makinelerinde bu Tebliğe uygunluk aranmaz. (2) 23/9/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ev Tipi Bulaşık Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/19) in ve bu Tebliğin hükümlerine uygun olarak bu Tebliğin zorunlu uygulamaya girdiği tarihten önce satış, kiralama ve taksitli satış amacıyla piyasaya arz edilmiş olan ev tipi bulaşık makinelerinin 9 uncu maddede belirtilen Tebliğe uygun olduğu kabul edilir. Zorunlu uygulamaya geçiş GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Tebliğ hükümleri, ikinci ve üçüncü fıkralar saklı kalmak kaydıyla, 1/9/2012 tarihine kadar isteğe bağlı, 1/9/2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanır. (2) Bu Tebliğ, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri için, basılı reklamlar ve basılı teknik promosyonlar hariç olmak üzere, 1/9/2012 tarihine kadar isteğe bağlı, bu tarihten sonra ise zorunlu olarak uygulanır. Söz konusu bentlerin basılı reklamlar ve basılı teknik promosyonlar için zorunlu uygulama tarihi 1/9/2013 tür. 1/9/2013 tarihine kadar basılı reklamlar ve basılı teknik promosyonlar için mezkûr bentler isteğe bağlı olarak uygulanır. (3) Bu Tebliğ, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentleri için, basılı reklamlar ve basılı teknik promosyonlar hariç olmak üzere, 1/9/2012 tarihine kadar isteğe bağlı, bu tarihten sonra ise zorunlu olarak uygulanır. Söz konusu bentlerin basılı reklamlar ve basılı teknik promosyonlar için zorunlu uygulama tarihi 1/9/2013 tür. 1/9/2013 tarihine kadar basılı reklamlar ve basılı teknik promosyonlar için mezkûr bentler isteğe bağlı olarak uygulanır. (4) 1/9/2012 tarihine kadar, isteğe bağlı olarak bu Tebliği uygulamayanlar, bu tarihe kadar 9 uncu maddede belirtilen Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Yürürlük

3 MADDE 12 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 13 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. Ek-I 1. Etiket Etiket

4 ENERJİ kwh/yıl L/yıl 1) Etiket aşağıdaki bilgileri içerir;

5 I. Ürünü piyasaya arz edenin isim veya ticari unvanı, II. Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı, diğer bir ifade ile belirli bir ev tipi bulaşık makinesi modelini, aynı ticari markaya sahip olan veya aynı piyasaya arz eden ismini taşıyan diğer modellerden ayıran ve genellikle harf ve rakamlardan oluşan kod, III. Bu Tebliğin Ek-VI sının 1 inci maddesinde belirlenen enerji verimliliği sınıfı (Ev tipi bulaşık makinesinin enerji verimliliğini gösteren ok işaretinin baş kısmı, ilgili enerji verimliliği sınıfını gösteren ok işaretinin baş kısmının hizasına yerleştirilir), IV. Bu Tebliğin Ek-VII sinin 1 inci maddesinin (b) bendine uygun şekilde yıl başına düşen kwh cinsinden gösterilmiş ve en yakın tam sayıya yuvarlanmış olan yıllık enerji tüketimi (AE C ), V. Bu Tebliğin Ek-VII sinin 3 üncü maddesine uygun şekilde yıl başına düşen litre cinsinden gösterilmiş ve en yakın tam sayıya yuvarlanmış olan yıllık su tüketimi (AW C ), VI. Bu Tebliğin Ek-VI sının 2 nci maddesine göre belirlenen kurutma verimlilik sınıfı, VII. Standart temizleme döngüsü için standart sofra setine dair anma kapasitesi, VIII. db(a) re 1 pw cinsinden belirtilmiş ve en yakın tamsayıya yuvarlanmış olan havayla yayılan akustik gürültü emisyonu. 2) Etiketin tasarımı bu Ek in 2 nci maddesine uygun olmalıdır. Ancak, modelin 66/2010 sayılı Avrupa Birliği nin Ekoetiket düzenlemesine göre AB Ekoetiketi aldığı durumlarda, söz konusu etiketin bir örneği eklenebilir. 2. Etiket tasarımı Etiketin tasarımı aşağıdaki şekle uygun olmalıdır:

6 ENERJİ kwh/yıl L/yıl

7 Bu kapsamda: a) Etiket en az 110 mm genişliğinde ve 220 mm yüksekliğinde olmalıdır. Etiketin daha geniş basıldığı durumlarda, içeriğinin oranları yukarıda belirtilenlere uygun olmalıdır. b) Arka plan beyaz olmalıdır. c) Renkler, örneğe uygun şekilde CMYK cam göbeği, magenta, sarı ve siyah- olacaktır. Örnek: X-00: % 0 cam göbeği, % 70 magenta, % 100 sarı, % 0 siyah. d) Etiket aşağıdaki gereklere uygun olmalıdır (Numaralar yukarıdaki şekilde belirtilen numaraları işaret etmektedir): Çerçeve kalınlığı: 5 punto (pt) renk: cam göbeği 100 % yuvarlak köşeler: 3,5 mm. EU logosu renkler: X ve X-00. Enerji logosu: renk: X Piktogram şekildeki biçimde: EU logosu ve enerji logosu (bileşik): en: 92 mm, yükseklik: 17 mm. Logoların alt sınırı: 1 pt renk: cam göbeği 100 % uzunluk: 92,5 mm. A-G skalası Ok: yükseklik: 7 mm, boşluk: 0,75 mm renkler: En yüksek sınıf: X-00-X-00, İkinci sınıf: X-00, Üçüncü sınıf: X-00, Dördüncü sınıf: X-00, Beşinci sınıf: X-00, Altıncı sınıf: X-00, Son sınıf: 00-X-X-00. Metin: Calibri koyu 18 pt, büyük harflerle ve beyaz; + sembolleri: Calibri koyu 12 pt, büyük harflerle, beyaz, tek sıra halinde. Enerji verimlilik sınıfı Ok: En: 26 mm, yükseklik: 14 mm, 100 % siyah.

8 Metin: Calibri koyu 29 pt, büyük harflerle ve beyaz; + sembolleri: Calibri koyu 18 pt, büyük harflerle beyaz, tek sıra halinde. Enerji: Metin: Calibri normal 11 pt, büyük harflerle, 100 % siyah. Yıllık enerji tüketimi Sınır: 2 pt renk: cam göbeği 100 % yuvarlak köşeler: 3,5 mm. Değer: Calibri koyu 37 pt, 100 % siyah, İkinci sıra : Calibri normal 17 pt, 100 % siyah. Ortalama yıllık su tüketimi Piktogram şekildeki biçimde: Sınır: 2 pt renk: cam göbeği 100 % yuvarlak köşeler: 3,5 mm. Değer: Calibri koyu 24 pt, 100 % siyah; ve Calibri normal16 pt, 100 % siyah. Kurutma verimlilik sınıfı Piktogram şekildeki biçimde: Sınır: 2 pt renk: cam göbeği 100 % yuvarlak köşeler: 3,5 mm. Değer: Calibri normal 16 pt, yatay skala 75 %, 100 % siyah ve Calibri koyu 22 pt, yatay skala 75 %, 100 % siyah. Anma kapasitesi Piktogram şekildeki biçimde: Sınır: 2 pt renk: cam göbeği 100 % yuvarlak köşeler: 3,5 mm. Değer: Calibri koyu 24 pt, 100 % siyah; ve Calibri normal 16 pt, 100 % siyah. Gürültü emisyonları Piktogram şekildeki biçimde: Sınır: 2 pt renk: cam göbeği 100 % yuvarlak köşeler: 3,5 mm. Değer: Calibri koyu 24 pt, 100 % siyah; ve Calibri normal16 pt, 100 % siyah.

9 Ürünü piyasaya arz edenin isim veya ticari markası Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı Ürünü piyasaya arz edenin isim veya ticari markası ve ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı mm lik bir alanda belirtilir. Mevzuat numarası: Calibri koyu 9 pt, 100 % siyah.

10 Ek-II Ürün bilgi formu 1) Ev tipi bulaşık makinesinin ürün bilgi formundaki bilgiler aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde ürün broşüründe veya ürünle birlikte temin edilen diğer belgelerde yer alır; a) Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari markası, b) Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı, diğer bir ifade ile belirli bir ev tipi bulaşık makinesi modelini, aynı ticari markaya sahip olan veya aynı piyasaya arz eden ismini taşıyan diğer modellerden ayıran ve genellikle harf ve rakamlardan oluşan kod, c) Standart temizleme döngüsü için standart sofra setine ilişkin anma kapasitesi, d) Bu Tebliğin Ek-VI sının 1 inci maddesinde tarif edildiği şekliyle enerji verimlilik sınıfı, e) Ev tipi bulaşık makinesinin 66/2010 sayılı Avrupa Birliği nin Ekoetiket düzenlemesine göre AB ekoetiketi aldığı durumlarda, bu konuda bilgi, f) Yıllık kwh cinsinden ifade edilen ve en yakın tam sayıya yuvarlanmış olan yıllık enerji tüketimi (AE C ) ( Soğuk suda 280 standart temizleme döngüsü temel alınarak hesaplanmış ve düşük güç modlarında X kwh/yıl enerji tüketimi şeklinde ifade edilir ve gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına göre değişir ibaresi konulur), g) Standart temizleme döngüsünün enerji tüketimi (Et), h) Kapalı (off) modda ve açık bırakılma (left-on) modundaki güç tüketimi, i) Bu Tebliğin Ek-VII sinin 3 üncü maddesindeki hesaplamaya uygun şekilde yıl başına düşen litre cinsinden ifade edilmiş ve en yakın tam sayıya yuvarlanmış olan yıllık su tüketimi (AW C ) ( 280 standart temizleme döngüsü temel alınarak hesaplanmış olan yıl başına düşen su tüketimi X litre. Gerçek su tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişebilir şeklinde ifade edilir), j) Bu Tebliğin Ek-VI sının 2 nci maddesine uygun şekilde belirlenen ve skala üzerindeki G (en az verimli) ile A (en verimli) arasından seçilen kurutma verimlilik sınıfı (bu bilginin bir tablo üzerinde gösterildiği durumlarda, kullanılan skalanın G den (en az verimli) A ya (en verimli) kadar olduğunun net olması kaydıyla, farklı yöntemlerle de ifade edilebilir, k) Standart program ın etikette ve bilgi formunda hakkında bilgi verilen standart temizleme döngüsü olduğuna, normal kirlilikte sofra takımını temizlemeye uygun olduğuna ve bileşik enerji tüketimi ile su tüketimi açısından en verimli program olduğuna dair bilgi, l) Standart temizleme döngüsü için dakika cinsinden ifade edilmiş ve en yakın dakikaya yuvarlanmış program süresi, m) Ev tipi bulaşık makinesinin güç yönetim sistemine sahip olduğu durumlarda, açık bırakılma (left-on) modundaki süre (T l ), n) db(a) re 1 pw cinsinden ifade edilmiş ve en yakın tam sayıya yuvarlanmış havayla yayılan akustik gürültü emisyonu, o) Ev tipi bulaşık makinesinin ankastre niteliğinde olmasının amaçlandığı durumlarda, bu yönde bilgi. 2) Bir bilgi formu, aynı kişi tarafından piyasaya arz edilen birden fazla ev tipi bulaşık makinesi modeline yönelik olabilir. 3) Bilgi formunda yer alan bilgiler, renkli veya siyah-beyaz olarak, etiketin bir örneği mahiyetinde verilebilir. Bu durumda, bu Ek in 1 inci maddesinde sıralanan ve etiket üzerinde bulunmayan bilgiler de temin edilir.

11 Ek-III Teknik dosya 1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen teknik dosya aşağıdakileri içerir: a) Ürünü piyasaya arz edenin ismi ve adresi, b) Bulaşık makinesinin, makinenin kolaylıkla ve net bir biçimde tanınmasını sağlayacak genel tanımlaması, c) Uygun olan durumlarda, uygulanan uyumlaştırılmış standartların referans numaraları, d) Uygun olan durumlarda, kullanılan diğer teknik standartlar ve özellikler, e) Ürünü piyasaya arz edeni temsil eden kişinin kimlik ve imzası, f) Ölçümlere dair aşağıdakine uygun parametreler, (i) Enerji tüketimi, (ii) Su tüketimi, (iii) Program süresi, (iv) Kurutma verimliliği, (v) Kapalı (off) modda güç tüketimi, (vi) Açık bırakılma (left-on) modunda güç tüketimi, (vii) Açık bırakılma (left-on) modunun süresi, (viii) Havayla yayılan akustik gürültü emisyonu, g) Bu Tebliğin Ek-VII sine uygun gerçekleştirilen hesaplamaların sonuçları. 2) Belirli modeldeki bir ev tipi bulaşık makinesinin teknik dosyasında yer alan bilgilerin, tasarım üzerinden veya diğer bir eşdeğer ev tipi bulaşık makinesinden çıkarım yapılarak veya her iki şekilde de hesaplandığı durumlarda, söz konusu hesaplamalar ve çıkarımların detayları veya her ikisi birden, yapılan hesaplamaların doğrulanmasına yönelik testlerinkilerle birlikte teknik dosyada bulunur. Bu bilgilerin içerisinde, aynı temellere dayanarak bilgi temin edilen diğer tüm eşdeğer ev tipi bulaşık makinesi modellerinin listesi de yer alır. Ek-IV Son kullanıcının sergilenen ürünü görmesinin beklenemeyeceği durumlarda temin edilecek bilgiler 1) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen bilgiler, aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde temin edilir; a) Bu Tebliğin Ek-VI sının 1 inci maddesinde tarif edildiği şekliyle enerji verimlilik sınıfı, b) Standart temizleme döngüsü için standart sofra takımına ilişkin anma kapasitesi, c) Bu Tebliğin Ek-VII sinin 1 inci maddesinin (b) bendine uygun şekilde hesaplanarak en yakın tam sayıya yuvarlanmış ve yıl aşına düşen kwh cinsinden belirtilmiş olan yıllık enerji tüketimi,

12 d) Bu Tebliğin Ek-VII sinin 3 üncü maddesine uygun şekilde hesaplanarak en yakın tam sayıya yuvarlanmış ve yıl başına düşen litre cinsinden belirtilmiş olan yıllık su tüketimi, e) Bu Tebliğin Ek-VI sının 2 nci bölümüne uygun şekilde belirlenen kurutma verimlilik sınıfı, f) db(a) re 1 pw cinsinden ifade edilen ve en yakın tam sayıya yuvarlanmış olan havayla yayılan akustik gürültü emisyonu, g) Modelin ankastre niteliğinde üretildiği durumlarda, bu yönde bilgi. 2) Ürün bilgi formunda yer alan bilgilerin de temin edildiği durumlarda, bu bilgiler bu Tebliğin Ek- II sinde belirtilen şekil ve sıralamaya uygun olmalıdır. 3) Bu Ek te belirtilen bilgilerin basılması veya gösterilmesi sırasında kullanılan tüm boyut ve yazı tipleri görülebilir nitelikte olmalıdır. Ek-V Piyasa gözetim ve denetimi amaçlı doğrulama prosedürü Bu Tebliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen gereklere uygunluğun kontrolü amacıyla, Bakanlık tek bir bulaşık makinesini test eder. Ölçülen parametrelerin, imalatçı tarafından Tablo 1 deki sınırlar dahilinde beyan ediliş olan değerleri karşılamıyor olması halinde, üç bulaşık makinesi üzerinde daha testler yinelenir. Enerji tüketimi hariç olmak kaydıyla, bu üç bulaşık makinesine ait ölçülen değerlerin aritmetik ortalaması Tablo 1 de yer alan sınırlar içerisinde olmalıdır. Enerji tüketimi konusunda ise, ölçülen değer E t nominal değerini %6 dan fazla geçmemelidir. Aksi takdirde, söz konusu model ve tüm diğer eşdeğer ev tipi bulaşık makinelerinin bu Tebliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen gereklere uygun olmadığı kabul edilir. Bu kapsamda, ilgili Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde veya buna paralel olarak Resmî Gazete de referans numaraları yayımlanan belgelerdeki yöntemler de dahil olmak üzere, genel olarak tanınmış son teknoloji ölçüm yöntemlerini dikkate alan güvenilir, doğru ve yenilenebilir prosedürler kullanılır. Tablo 1 Ölçülen parametre Yıllık enerji tüketimi Su tüketimi Kurutma verimliliği Enerji tüketimi Program süresi Kapalı (off) modda ve açık bırakılma (left-on) modunda güç tüketimi Doğrulama toleransları Ölçülen değer, AE C nominal değerini (*), AE C nominal değerinin %10 undan daha fazla geçmemelidir. Ölçülen değer, nominal W t değerini, nominal W t değerinin %10 undan daha fazla geçmemelidir. Ölçülen değer, ID nominal değerinin %19 undan daha fazla ID nominal değerinin gerisinde kalmamalıdır. Ölçülen değer, nominal E t değerini, nominal E t değerinin %10 undan daha fazla geçmemelidir. Ölçülen değer, T t nominal değerlerini, T t nominal değerlerinin %10 undan daha fazla geçmemelidir. Güç tüketiminin 1,00 W den daha fazla ölçülen P o ve P l değeri, nominal değeri %10 dan fazla aşmayacaktır. Güç tüketiminin 1,00 W veya daha az ölçülen P o ve P l değeri,

13 nominal değeri 0,10 W den fazla aşmamalıdır. Açık bırakılma (left-on) modunda süre Havada yayılan akustik gürültü emisyonu Ölçülen değer, T l nominal değerini, T l nominal değerinin %10 undan daha fazla geçmemelidir. Ölçülen değer, nominal değeri karşılamalıdır. (*) Nominal değer ürünü piyasaya arz eden tarafından beyan edilen değeri ifade eder. Ek-VI Enerji verimlilik sınıfları ve kurutma verimlilik sınıfları 1. ENERJİ VERİMLİLİK SINIFLARI Bir ev tipi bulaşık makinesinin enerji verimlilik sınıfı, Tablo 1 de gösterildiği şekilde makinenin Enerji Verimlilik Endeksi (EEI) temel alınmak suretiyle belirlenir. Bir ev tipi bulaşık makinesinin Enerji Verimlilik Endeksi (EEI), bu Tebliğin Ek-VII sinin 1 inci maddesine uygun şekilde belirlenir. Tablo 1 Enerji Verimlilik Sınıfları Enerji Verimlilik Sınıfı Enerji Verimlilik Endeksi A+++ (en verimli) EEI < 50 A++ 50 EEI < 56 A+ 56 EEI < 63 A 63 EEI < 71 B 71 EEI < 80 C 80 EEI < 90 D (En az verimli) EEI KURUTMA VERİMLİLİK SINIFLARI Bir ev tipi bulaşık makinesinin kurutma verimlilik sınıfı, Tablo 2 de gösterildiği şekilde Kurutma Verimlilik Endeksi (ID ) temel alınmak suretiyle belirlenir. Bir ev tipi bulaşık makinesinin Kurutma Verimlilik Endeksi (ID ), bu Tebliğin Ek-VII sinin 2 nci maddesine uygun şekilde belirlenir. Tablo 2 Kurutma Verimlilik Sınıfları Kurutma Verimlilik Sınıfı Kurutma Verimlilik Endeksi A (en verimli) I D > 1,08

14 B 1,08 I D > 0,86 C 0,86 I D > 0,69 D 0,69 I D > 0,55 E 0,55 I D > 0,44 F 0,44 I D > 0,33 G (en az verimli) 0,33 I D Ek-VII Enerji Verimlilik Endeksini, Kurutma Verimlilik Endeksini ve Su Tüketimini Hesaplama Yöntemi 1. ENERJİ VERİMLİLİK ENDEKSİNİ HESAPLAMA YÖNTEMİ Bir ev tipi bulaşık makinesi modelinin Enerji Verimlilik Endeksini (EEI) hesaplamak için, makinenin yıllık enerji tüketimi makinenin standart yıllık enerji tüketimi ile kıyaslanır. a) Enerji Verimlilik Endeksi (EEI) aşağıdaki şekilde hesaplanır ve bir ondalık haneye yuvarlanır: AE C = Ev tipi bulaşık makinesinin yıllık enerji tüketimi SAE C = Ev tipi bulaşık makinesinin standart yıllık enerji tüketimi b) Yıllık enerji tüketimi (AE C ) kwh/yıl cinsinden aşağıdaki şekilde hesaplanır ve iki ondalık haneye yuvarlanır: (i) E t = Standart döngünün kwh/yıl cinsinden hesaplanmış ve üç ondalık haneye yuvarlanmış enerji tüketimi P l = Standart döngünün W cinsinden hesaplanmış ve iki ondalık haneye yuvarlanmış açık bırakılma (left-on) modundaki gücü P o = Standart döngünün W cinsinden hesaplanmış ve iki ondalık haneye yuvarlanmış kapalı (offmode) modundaki gücü T t = Standart döngünün dakika cinsinden hesaplanmış ve en yakın dakikaya yuvarlanmış program süresi 280 = Yıllık standart temizleme döngüsünün toplam sayısı

15 (ii) Ev tipi bulaşık makinesinin güç yönetimi sistemine sahip olduğu ve program bitimini müteakip otomatik olarak kapalı (off) moda geçtiği durumlarda, AE C nin hesaplanması, açık bırakılma (left-on) modunun verimli süresi dikkate alınarak aşağıdaki formüle uygun şekilde hesaplanır: T l = Standart temizleme döngüsünün dakika cinsinden hesaplanmış ve en yakın dakikaya yuvarlanmış açık bırakılma (left-on) modunda geçen süresi 280 = Yıllık standart temizleme döngüsünün toplam sayısı c) Yıllık standart enerji tüketimi SAE C kwh/yıl cinsinden aşağıdaki şekilde hesaplanır ve iki ondalık haneye yuvarlanır: (i) Anma kapasitesi ps 10 ve genişliği > 50 cm olan ev tipi bulaşık makineleri için: (ii) Anma kapasitesi ps 9 olan ev tipi bulaşık makineleri ve anma kapasitesi 9< ps 11 ve genişliği 50 cm olan ev tipi bulaşık makineleri için: ps = Sofra seti sayısı 2. KURUTMA VERİMLİLİĞİ ENDEKSİNİ HESAPLAMA YÖNTEMİ Bir ev tipi bulaşık makinesi modelinin Kurutma Verimlilik Endeksini (ID) hesaplamak için, makinenin kurutma verimliliği referans bulaşık makinesinin kurutma verimliliği ile kıyaslanır. Referans bulaşık makinesinin özellikleri, ilgili Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde veya buna paralel olarak Resmî Gazete de referans numaraları yayımlanan belgelerdeki yöntemler de dahil olmak üzere, genel olarak tanınmış son teknoloji ölçüm yöntemlerine uygun olmalıdır. a) Kurutma Verimliliği Endeksi (ID) aşağıdaki şekilde hesaplanır ve iki ondalık haneye yuvarlanır: ID = exp(lnid) D T,i = Bir test döngüsü (i) kapsamında test edilen ev tipi bulaşık makinesinin kurutma verimliliği D R,i = Bir test döngüsü (i) kapsamında referans bulaşık makinesinin kurutma verimliliği n = Test döngülerinin sayısı, n 5 b) Kurutma verimliliği ( D ), bir standart temizleme döngüsünü müteakip her bir yükün ıslaklık puanının ortalamasıdır. Islaklık puanı, aşağıdaki Tablo 1 e göre hesaplanır: Tablo 1

16 Su izlerinin (W T ) veya ıslak çizgilerin sayısı (W S ) mm 2 olarak toplam ıslak alan (A w ) Islaklık puanı W T = 0 ve W S = 0 Mevcut değil 2 (en verimli) 1 < W T 2 veya W S = 1 A w < < W T veya W S = 2 veya W S = 1 ve W T = 1 A w > 50 0 (en verimsiz) 3. YILLIK SU TÜKETİMİNİ HESAPLAMA YÖNTEMİ Bir bulaşık makinesinin yıllık su tüketimi (AW C ) aşağıdaki gösterildiği şekilde litre cinsinden hesaplanır ve en yakın tam sayıya yuvarlanır: W t = Standart temizleme döngüsü için litre cinsinden ifade edilmiş ve bir ondalık haneye yuvarlanmış su tüketimi. Ek-I 1. Etiket Etiket

17 ENERJİ kwh/yıl L/yıl 1) Etiket aşağıdaki bilgileri içerir;

18 I. Ürünü piyasaya arz edenin isim veya ticari unvanı, II. Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı, diğer bir ifade ile belirli bir ev tipi bulaşık makinesi modelini, aynı ticari markaya sahip olan veya aynı piyasaya arz eden ismini taşıyan diğer modellerden ayıran ve genellikle harf ve rakamlardan oluşan kod, III. Bu Tebliğin Ek-VI sının 1 inci maddesinde belirlenen enerji verimliliği sınıfı (Ev tipi bulaşık makinesinin enerji verimliliğini gösteren ok işaretinin baş kısmı, ilgili enerji verimliliği sınıfını gösteren ok işaretinin baş kısmının hizasına yerleştirilir), IV. Bu Tebliğin Ek-VII sinin 1 inci maddesinin (b) bendine uygun şekilde yıl başına düşen kwh cinsinden gösterilmiş ve en yakın tam sayıya yuvarlanmış olan yıllık enerji tüketimi (AE C ), V. Bu Tebliğin Ek-VII sinin 3 üncü maddesine uygun şekilde yıl başına düşen litre cinsinden gösterilmiş ve en yakın tam sayıya yuvarlanmış olan yıllık su tüketimi (AW C ), VI. Bu Tebliğin Ek-VI sının 2 nci maddesine göre belirlenen kurutma verimlilik sınıfı, VII. Standart temizleme döngüsü için standart sofra setine dair anma kapasitesi, VIII. db(a) re 1 pw cinsinden belirtilmiş ve en yakın tamsayıya yuvarlanmış olan havayla yayılan akustik gürültü emisyonu. 2) Etiketin tasarımı bu Ek in 2 nci maddesine uygun olmalıdır. Ancak, modelin 66/2010 sayılı Avrupa Birliği nin Ekoetiket düzenlemesine göre AB Ekoetiketi aldığı durumlarda, söz konusu etiketin bir örneği eklenebilir. 2. Etiket tasarımı Etiketin tasarımı aşağıdaki şekle uygun olmalıdır:

19 ENERJİ kwh/yıl L/yıl

20 Bu kapsamda: a) Etiket en az 110 mm genişliğinde ve 220 mm yüksekliğinde olmalıdır. Etiketin daha geniş basıldığı durumlarda, içeriğinin oranları yukarıda belirtilenlere uygun olmalıdır. b) Arka plan beyaz olmalıdır. c) Renkler, örneğe uygun şekilde CMYK cam göbeği, magenta, sarı ve siyah- olacaktır. Örnek: X-00: % 0 cam göbeği, % 70 magenta, % 100 sarı, % 0 siyah. d) Etiket aşağıdaki gereklere uygun olmalıdır (Numaralar yukarıdaki şekilde belirtilen numaraları işaret etmektedir): Çerçeve kalınlığı: 5 punto (pt) renk: cam göbeği 100 % yuvarlak köşeler: 3,5 mm. EU logosu renkler: X ve X-00. Enerji logosu: renk: X Piktogram şekildeki biçimde: EU logosu ve enerji logosu (bileşik): en: 92 mm, yükseklik: 17 mm. Logoların alt sınırı: 1 pt renk: cam göbeği 100 % uzunluk: 92,5 mm. A-G skalası Ok: yükseklik: 7 mm, boşluk: 0,75 mm renkler: En yüksek sınıf: X-00-X-00, İkinci sınıf: X-00, Üçüncü sınıf: X-00, Dördüncü sınıf: X-00, Beşinci sınıf: X-00, Altıncı sınıf: X-00, Son sınıf: 00-X-X-00. Metin: Calibri koyu 18 pt, büyük harflerle ve beyaz; + sembolleri: Calibri koyu 12 pt, büyük harflerle, beyaz, tek sıra halinde. Enerji verimlilik sınıfı Ok: En: 26 mm, yükseklik: 14 mm, 100 % siyah.

21 Metin: Calibri koyu 29 pt, büyük harflerle ve beyaz; + sembolleri: Calibri koyu 18 pt, büyük harflerle beyaz, tek sıra halinde. Enerji: Metin: Calibri normal 11 pt, büyük harflerle, 100 % siyah. Yıllık enerji tüketimi Sınır: 2 pt renk: cam göbeği 100 % yuvarlak köşeler: 3,5 mm. Değer: Calibri koyu 37 pt, 100 % siyah, İkinci sıra : Calibri normal 17 pt, 100 % siyah. Ortalama yıllık su tüketimi Piktogram şekildeki biçimde: Sınır: 2 pt renk: cam göbeği 100 % yuvarlak köşeler: 3,5 mm. Değer: Calibri koyu 24 pt, 100 % siyah; ve Calibri normal16 pt, 100 % siyah. Kurutma verimlilik sınıfı Piktogram şekildeki biçimde: Sınır: 2 pt renk: cam göbeği 100 % yuvarlak köşeler: 3,5 mm. Değer: Calibri normal 16 pt, yatay skala 75 %, 100 % siyah ve Calibri koyu 22 pt, yatay skala 75 %, 100 % siyah. Anma kapasitesi Piktogram şekildeki biçimde: Sınır: 2 pt renk: cam göbeği 100 % yuvarlak köşeler: 3,5 mm. Değer: Calibri koyu 24 pt, 100 % siyah; ve Calibri normal 16 pt, 100 % siyah. Gürültü emisyonları Piktogram şekildeki biçimde: Sınır: 2 pt renk: cam göbeği 100 % yuvarlak köşeler: 3,5 mm. Değer: Calibri koyu 24 pt, 100 % siyah; ve Calibri normal16 pt, 100 % siyah.

22 Ürünü piyasaya arz edenin isim veya ticari markası Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı Ürünü piyasaya arz edenin isim veya ticari markası ve ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı mm lik bir alanda belirtilir. Mevzuat numarası: Calibri koyu 9 pt, 100 % siyah.

23 Ek-II Ürün bilgi formu 1) Ev tipi bulaşık makinesinin ürün bilgi formundaki bilgiler aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde ürün broşüründe veya ürünle birlikte temin edilen diğer belgelerde yer alır; a) Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari markası, b) Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı, diğer bir ifade ile belirli bir ev tipi bulaşık makinesi modelini, aynı ticari markaya sahip olan veya aynı piyasaya arz eden ismini taşıyan diğer modellerden ayıran ve genellikle harf ve rakamlardan oluşan kod, c) Standart temizleme döngüsü için standart sofra setine ilişkin anma kapasitesi, d) Bu Tebliğin Ek-VI sının 1 inci maddesinde tarif edildiği şekliyle enerji verimlilik sınıfı, e) Ev tipi bulaşık makinesinin 66/2010 sayılı Avrupa Birliği nin Ekoetiket düzenlemesine göre AB ekoetiketi aldığı durumlarda, bu konuda bilgi, f) Yıllık kwh cinsinden ifade edilen ve en yakın tam sayıya yuvarlanmış olan yıllık enerji tüketimi (AE C ) ( Soğuk suda 280 standart temizleme döngüsü temel alınarak hesaplanmış ve düşük güç modlarında X kwh/yıl enerji tüketimi şeklinde ifade edilir ve gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına göre değişir ibaresi konulur), g) Standart temizleme döngüsünün enerji tüketimi (Et), h) Kapalı (off) modda ve açık bırakılma (left-on) modundaki güç tüketimi, i) Bu Tebliğin Ek-VII sinin 3 üncü maddesindeki hesaplamaya uygun şekilde yıl başına düşen litre cinsinden ifade edilmiş ve en yakın tam sayıya yuvarlanmış olan yıllık su tüketimi (AW C ) ( 280 standart temizleme döngüsü temel alınarak hesaplanmış olan yıl başına düşen su tüketimi X litre. Gerçek su tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişebilir şeklinde ifade edilir), j) Bu Tebliğin Ek-VI sının 2 nci maddesine uygun şekilde belirlenen ve skala üzerindeki G (en az verimli) ile A (en verimli) arasından seçilen kurutma verimlilik sınıfı (bu bilginin bir tablo üzerinde gösterildiği durumlarda, kullanılan skalanın G den (en az verimli) A ya (en verimli) kadar olduğunun net olması kaydıyla, farklı yöntemlerle de ifade edilebilir, k) Standart program ın etikette ve bilgi formunda hakkında bilgi verilen standart temizleme döngüsü olduğuna, normal kirlilikte sofra takımını temizlemeye uygun olduğuna ve bileşik enerji tüketimi ile su tüketimi açısından en verimli program olduğuna dair bilgi, l) Standart temizleme döngüsü için dakika cinsinden ifade edilmiş ve en yakın dakikaya yuvarlanmış program süresi, m) Ev tipi bulaşık makinesinin güç yönetim sistemine sahip olduğu durumlarda, açık bırakılma (left-on) modundaki süre (T l ), n) db(a) re 1 pw cinsinden ifade edilmiş ve en yakın tam sayıya yuvarlanmış havayla yayılan akustik gürültü emisyonu, o) Ev tipi bulaşık makinesinin ankastre niteliğinde olmasının amaçlandığı durumlarda, bu yönde bilgi. 2) Bir bilgi formu, aynı kişi tarafından piyasaya arz edilen birden fazla ev tipi bulaşık makinesi modeline yönelik olabilir. 3) Bilgi formunda yer alan bilgiler, renkli veya siyah-beyaz olarak, etiketin bir örneği mahiyetinde verilebilir. Bu durumda, bu Ek in 1 inci maddesinde sıralanan ve etiket üzerinde bulunmayan bilgiler de temin edilir.

24 Ek-III Teknik dosya 1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen teknik dosya aşağıdakileri içerir: a) Ürünü piyasaya arz edenin ismi ve adresi, b) Bulaşık makinesinin, makinenin kolaylıkla ve net bir biçimde tanınmasını sağlayacak genel tanımlaması, c) Uygun olan durumlarda, uygulanan uyumlaştırılmış standartların referans numaraları, d) Uygun olan durumlarda, kullanılan diğer teknik standartlar ve özellikler, e) Ürünü piyasaya arz edeni temsil eden kişinin kimlik ve imzası, f) Ölçümlere dair aşağıdakine uygun parametreler, (i) Enerji tüketimi, (ii) Su tüketimi, (iii) Program süresi, (iv) Kurutma verimliliği, (v) Kapalı (off) modda güç tüketimi, (vi) Açık bırakılma (left-on) modunda güç tüketimi, (vii) Açık bırakılma (left-on) modunun süresi, (viii) Havayla yayılan akustik gürültü emisyonu, g) Bu Tebliğin Ek-VII sine uygun gerçekleştirilen hesaplamaların sonuçları. 2) Belirli modeldeki bir ev tipi bulaşık makinesinin teknik dosyasında yer alan bilgilerin, tasarım üzerinden veya diğer bir eşdeğer ev tipi bulaşık makinesinden çıkarım yapılarak veya her iki şekilde de hesaplandığı durumlarda, söz konusu hesaplamalar ve çıkarımların detayları veya her ikisi birden, yapılan hesaplamaların doğrulanmasına yönelik testlerinkilerle birlikte teknik dosyada bulunur. Bu bilgilerin içerisinde, aynı temellere dayanarak bilgi temin edilen diğer tüm eşdeğer ev tipi bulaşık makinesi modellerinin listesi de yer alır. Ek-IV Son kullanıcının sergilenen ürünü görmesinin beklenemeyeceği durumlarda temin edilecek bilgiler 1) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen bilgiler, aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde temin edilir; a) Bu Tebliğin Ek-VI sının 1 inci maddesinde tarif edildiği şekliyle enerji verimlilik sınıfı, b) Standart temizleme döngüsü için standart sofra takımına ilişkin anma kapasitesi, c) Bu Tebliğin Ek-VII sinin 1 inci maddesinin (b) bendine uygun şekilde hesaplanarak en yakın tam sayıya yuvarlanmış ve yıl aşına düşen kwh cinsinden belirtilmiş olan yıllık enerji tüketimi,

25 d) Bu Tebliğin Ek-VII sinin 3 üncü maddesine uygun şekilde hesaplanarak en yakın tam sayıya yuvarlanmış ve yıl başına düşen litre cinsinden belirtilmiş olan yıllık su tüketimi, e) Bu Tebliğin Ek-VI sının 2 nci bölümüne uygun şekilde belirlenen kurutma verimlilik sınıfı, f) db(a) re 1 pw cinsinden ifade edilen ve en yakın tam sayıya yuvarlanmış olan havayla yayılan akustik gürültü emisyonu, g) Modelin ankastre niteliğinde üretildiği durumlarda, bu yönde bilgi. 2) Ürün bilgi formunda yer alan bilgilerin de temin edildiği durumlarda, bu bilgiler bu Tebliğin Ek- II sinde belirtilen şekil ve sıralamaya uygun olmalıdır. 3) Bu Ek te belirtilen bilgilerin basılması veya gösterilmesi sırasında kullanılan tüm boyut ve yazı tipleri görülebilir nitelikte olmalıdır. Ek-V Piyasa gözetim ve denetimi amaçlı doğrulama prosedürü Bu Tebliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen gereklere uygunluğun kontrolü amacıyla, Bakanlık tek bir bulaşık makinesini test eder. Ölçülen parametrelerin, imalatçı tarafından Tablo 1 deki sınırlar dahilinde beyan ediliş olan değerleri karşılamıyor olması halinde, üç bulaşık makinesi üzerinde daha testler yinelenir. Enerji tüketimi hariç olmak kaydıyla, bu üç bulaşık makinesine ait ölçülen değerlerin aritmetik ortalaması Tablo 1 de yer alan sınırlar içerisinde olmalıdır. Enerji tüketimi konusunda ise, ölçülen değer E t nominal değerini %6 dan fazla geçmemelidir. Aksi takdirde, söz konusu model ve tüm diğer eşdeğer ev tipi bulaşık makinelerinin bu Tebliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen gereklere uygun olmadığı kabul edilir. Bu kapsamda, ilgili Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde veya buna paralel olarak Resmî Gazete de referans numaraları yayımlanan belgelerdeki yöntemler de dahil olmak üzere, genel olarak tanınmış son teknoloji ölçüm yöntemlerini dikkate alan güvenilir, doğru ve yenilenebilir prosedürler kullanılır. Tablo 1 Ölçülen parametre Yıllık enerji tüketimi Su tüketimi Kurutma verimliliği Enerji tüketimi Program süresi Kapalı (off) modda ve açık bırakılma (left-on) modunda güç tüketimi Doğrulama toleransları Ölçülen değer, AE C nominal değerini (*), AE C nominal değerinin %10 undan daha fazla geçmemelidir. Ölçülen değer, nominal W t değerini, nominal W t değerinin %10 undan daha fazla geçmemelidir. Ölçülen değer, ID nominal değerinin %19 undan daha fazla ID nominal değerinin gerisinde kalmamalıdır. Ölçülen değer, nominal E t değerini, nominal E t değerinin %10 undan daha fazla geçmemelidir. Ölçülen değer, T t nominal değerlerini, T t nominal değerlerinin %10 undan daha fazla geçmemelidir. Güç tüketiminin 1,00 W den daha fazla ölçülen P o ve P l değeri, nominal değeri %10 dan fazla aşmayacaktır. Güç tüketiminin 1,00 W veya daha az ölçülen P o ve P l değeri,

26 nominal değeri 0,10 W den fazla aşmamalıdır. Açık bırakılma (left-on) modunda süre Havada yayılan akustik gürültü emisyonu Ölçülen değer, T l nominal değerini, T l nominal değerinin %10 undan daha fazla geçmemelidir. Ölçülen değer, nominal değeri karşılamalıdır. (*) Nominal değer ürünü piyasaya arz eden tarafından beyan edilen değeri ifade eder. Ek-VI Enerji verimlilik sınıfları ve kurutma verimlilik sınıfları 1. ENERJİ VERİMLİLİK SINIFLARI Bir ev tipi bulaşık makinesinin enerji verimlilik sınıfı, Tablo 1 de gösterildiği şekilde makinenin Enerji Verimlilik Endeksi (EEI) temel alınmak suretiyle belirlenir. Bir ev tipi bulaşık makinesinin Enerji Verimlilik Endeksi (EEI), bu Tebliğin Ek-VII sinin 1 inci maddesine uygun şekilde belirlenir. Tablo 1 Enerji Verimlilik Sınıfları Enerji Verimlilik Sınıfı Enerji Verimlilik Endeksi A+++ (en verimli) EEI < 50 A++ 50 EEI < 56 A+ 56 EEI < 63 A 63 EEI < 71 B 71 EEI < 80 C 80 EEI < 90 D (En az verimli) EEI KURUTMA VERİMLİLİK SINIFLARI Bir ev tipi bulaşık makinesinin kurutma verimlilik sınıfı, Tablo 2 de gösterildiği şekilde Kurutma Verimlilik Endeksi (ID ) temel alınmak suretiyle belirlenir. Bir ev tipi bulaşık makinesinin Kurutma Verimlilik Endeksi (ID ), bu Tebliğin Ek-VII sinin 2 nci maddesine uygun şekilde belirlenir. Tablo 2 Kurutma Verimlilik Sınıfları Kurutma Verimlilik Sınıfı Kurutma Verimlilik Endeksi A (en verimli) I D > 1,08

27 B 1,08 I D > 0,86 C 0,86 I D > 0,69 D 0,69 I D > 0,55 E 0,55 I D > 0,44 F 0,44 I D > 0,33 G (en az verimli) 0,33 I D Ek-VII Enerji Verimlilik Endeksini, Kurutma Verimlilik Endeksini ve Su Tüketimini Hesaplama Yöntemi 1. ENERJİ VERİMLİLİK ENDEKSİNİ HESAPLAMA YÖNTEMİ Bir ev tipi bulaşık makinesi modelinin Enerji Verimlilik Endeksini (EEI) hesaplamak için, makinenin yıllık enerji tüketimi makinenin standart yıllık enerji tüketimi ile kıyaslanır. a) Enerji Verimlilik Endeksi (EEI) aşağıdaki şekilde hesaplanır ve bir ondalık haneye yuvarlanır: AE C = Ev tipi bulaşık makinesinin yıllık enerji tüketimi SAE C = Ev tipi bulaşık makinesinin standart yıllık enerji tüketimi b) Yıllık enerji tüketimi (AE C ) kwh/yıl cinsinden aşağıdaki şekilde hesaplanır ve iki ondalık haneye yuvarlanır: (i) E t = Standart döngünün kwh/yıl cinsinden hesaplanmış ve üç ondalık haneye yuvarlanmış enerji tüketimi P l = Standart döngünün W cinsinden hesaplanmış ve iki ondalık haneye yuvarlanmış açık bırakılma (left-on) modundaki gücü P o = Standart döngünün W cinsinden hesaplanmış ve iki ondalık haneye yuvarlanmış kapalı (offmode) modundaki gücü T t = Standart döngünün dakika cinsinden hesaplanmış ve en yakın dakikaya yuvarlanmış program süresi 280 = Yıllık standart temizleme döngüsünün toplam sayısı

28 (ii) Ev tipi bulaşık makinesinin güç yönetimi sistemine sahip olduğu ve program bitimini müteakip otomatik olarak kapalı (off) moda geçtiği durumlarda, AE C nin hesaplanması, açık bırakılma (left-on) modunun verimli süresi dikkate alınarak aşağıdaki formüle uygun şekilde hesaplanır: T l = Standart temizleme döngüsünün dakika cinsinden hesaplanmış ve en yakın dakikaya yuvarlanmış açık bırakılma (left-on) modunda geçen süresi 280 = Yıllık standart temizleme döngüsünün toplam sayısı c) Yıllık standart enerji tüketimi SAE C kwh/yıl cinsinden aşağıdaki şekilde hesaplanır ve iki ondalık haneye yuvarlanır: (iii) Anma kapasitesi ps 10 ve genişliği > 50 cm olan ev tipi bulaşık makineleri için: (iv) Anma kapasitesi ps 9 olan ev tipi bulaşık makineleri ve anma kapasitesi 9< ps 11 ve genişliği 50 cm olan ev tipi bulaşık makineleri için: ps = Sofra seti sayısı 2. KURUTMA VERİMLİLİĞİ ENDEKSİNİ HESAPLAMA YÖNTEMİ Bir ev tipi bulaşık makinesi modelinin Kurutma Verimlilik Endeksini (ID) hesaplamak için, makinenin kurutma verimliliği referans bulaşık makinesinin kurutma verimliliği ile kıyaslanır. Referans bulaşık makinesinin özellikleri, ilgili Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde veya buna paralel olarak Resmî Gazete de referans numaraları yayımlanan belgelerdeki yöntemler de dahil olmak üzere, genel olarak tanınmış son teknoloji ölçüm yöntemlerine uygun olmalıdır. a) Kurutma Verimliliği Endeksi (ID) aşağıdaki şekilde hesaplanır ve iki ondalık haneye yuvarlanır: ID = exp(lnid) D T,i = Bir test döngüsü (i) kapsamında test edilen ev tipi bulaşık makinesinin kurutma verimliliği D R,i = Bir test döngüsü (i) kapsamında referans bulaşık makinesinin kurutma verimliliği n = Test döngülerinin sayısı, n 5 b) Kurutma verimliliği ( D ), bir standart temizleme döngüsünü müteakip her bir yükün ıslaklık puanının ortalamasıdır. Islaklık puanı, aşağıdaki Tablo 1 e göre hesaplanır: Tablo 1

29 Su izlerinin (W T ) veya ıslak çizgilerin sayısı (W S ) mm 2 olarak toplam ıslak alan (A w ) Islaklık puanı W T = 0 ve W S = 0 Mevcut değil 2 (en verimli) 1 < W T 2 veya W S = 1 A w < < W T veya W S = 2 veya W S = 1 ve W T = 1 A w > 50 0 (en verimsiz) 3. YILLIK SU TÜKETİMİNİ HESAPLAMA YÖNTEMİ Bir bulaşık makinesinin yıllık su tüketimi (AW C ) aşağıdaki gösterildiği şekilde litre cinsinden hesaplanır ve en yakın tam sayıya yuvarlanır: W t = Standart temizleme döngüsü için litre cinsinden ifade edilmiş ve bir ondalık haneye yuvarlanmış su tüketimi.

Ek-I. Etiket 1. Etiket ENERJİ. kwh/yıl. L/yıl

Ek-I. Etiket 1. Etiket ENERJİ. kwh/yıl. L/yıl Ek-I Etiket 1. Etiket ENERJİ kwh/yıl L/yıl 1) Etiket aşağıdaki bilgileri içerir; I. Ürünü piyasaya arz edenin isim veya ticari ünvanı, II. Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı, diğer bir ifade

Detaylı

EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/6)

EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/6) 22 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28331 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/6) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

EV TİPİ ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR YÖNETMELİK (SGM-2012/14) (TASLAK)

EV TİPİ ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR YÖNETMELİK (SGM-2012/14) (TASLAK) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: EV TİPİ ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR YÖNETMELİK (SGM-2012/14) (TASLAK) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257

Detaylı

EV TİPİ SOĞUTMA CİHAZLARININ ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ

EV TİPİ SOĞUTMA CİHAZLARININ ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ 22 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28331 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: EV TİPİ SOĞUTMA CİHAZLARININ ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/4) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

EV TİPİ FIRINLARIN VE ASPİRATÖRLERİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ

EV TİPİ FIRINLARIN VE ASPİRATÖRLERİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: EV TİPİ FIRINLARIN VE ASPİRATÖRLERİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/8) Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

EV TİPİ SOĞUTMA CİHAZLARININ ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/4)

EV TİPİ SOĞUTMA CİHAZLARININ ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/4) 22 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28331 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: EV TİPİ SOĞUTMA CİHAZLARININ ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/4) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

KLİMALARIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM/2013-11)

KLİMALARIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM/2013-11) Resmi Gazete Tarihi: 24.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28861 KLİMALARIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM/2013-11) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28648 EV TİPİ ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2013/6)

Resmî Gazete Sayı : 28648 EV TİPİ ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2013/6) 15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28648 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: EV TİPİ ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2013/6) Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

BAĞIMSIZ VE ÜRÜNLERE ENTEGRE SALMASTRASIZ DEVİRDAİM POMPALARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2011/15)

BAĞIMSIZ VE ÜRÜNLERE ENTEGRE SALMASTRASIZ DEVİRDAİM POMPALARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2011/15) Resmi Gazete Tarihi: 23.09.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28063 BAĞIMSIZ VE ÜRÜNLERE ENTEGRE SALMASTRASIZ DEVİRDAİM POMPALARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2011/15) Amaç MADDE

Detaylı

ELEKTRİK MOTORLARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/2)

ELEKTRİK MOTORLARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/2) 7 Şubat 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28197 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ELEKTRİK MOTORLARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/2) Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/05 (95/13/AT)

Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/05 (95/13/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/05 (95/13/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Tebliğ in amacı; enerji

Detaylı

Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/06 (96/60/AT)

Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/06 (96/60/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/06 (96/60/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Tebliğ in amacı; enerji

Detaylı

TELEVİZYONLARIN ENERJİ ETİKETİ ÖLÇÜMÜ VE ÜRETİCİ BEYANLARININ İSABET ORANI ANALİZİ

TELEVİZYONLARIN ENERJİ ETİKETİ ÖLÇÜMÜ VE ÜRETİCİ BEYANLARININ İSABET ORANI ANALİZİ TELEVİZYONLARIN ENERJİ ETİKETİ ÖLÇÜMÜ VE ÜRETİCİ BEYANLARININ İSABET ORANI ANALİZİ Burcu PALA Elektronik ve Haberleşme Mühendisi bpala@tse.org.tr Güvenir Kaan ESEN Elektrik Yüksek Mühendisi gkesen@tse.org.tr

Detaylı

22 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28331 TEBLİĞ

22 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28331 TEBLİĞ 22 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28331 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: EV TĠPĠ SOĞUTMA CĠHAZLARININ ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE DAĠR TEBLĠĞ (SGM-2012/4) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

EV TĠPĠ ELEKTRĠKLĠ FIRINLARIN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2003/01 (2002/40/AT)

EV TĠPĠ ELEKTRĠKLĠ FIRINLARIN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2003/01 (2002/40/AT) EV TĠPĠ ELEKTRĠKLĠ FIRINLARIN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2003/01 (2002/40/AT) Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 26/2/2003 Sayısı: 25032 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Tebliğin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26376

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26376 Resmi Gazete Tarihi: 14.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26376 EV TİPİ KLİMALARIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Ev Tipi Elektrikli Fırınların Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM:2003/01 (2002/40/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Ev Tipi Elektrikli Fırınların Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM:2003/01 (2002/40/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Ev Tipi Elektrikli Fırınların Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM:2003/01 (2002/40/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; enerji tüketiminde

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. ev tipi klimalarin enerji etiketlemesine İLİŞKİN YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. ev tipi klimalarin enerji etiketlemesine İLİŞKİN YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 14 ralık 2006 PERŞEMBE Resmî azete Sayı : 26376 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK ev tipi klimalarin enerji etiketlemesine İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM maç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar maç

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Ev Tipi Ampullerin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/02 ( 98/11/AT )

Ev Tipi Ampullerin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/02 ( 98/11/AT ) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Ev Tipi Ampullerin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/02 ( 98/11/AT ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Tebliğ in amacı; enerji kullanımının en

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /90-1

Sirküler Rapor Mevzuat /90-1 Sirküler Rapor Mevzuat 20.04.2015/90-1 ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 34) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 19) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 42 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

TEBLİĞ. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ EK-4 ÜN UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ EK-4 ÜN UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 17 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28236 TEBLİĞ Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ EK-4 ÜN UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

TSE GEBZE ELEKTROTEKNİK LABORATUVARI EV ALETLERİ BÖLÜMÜ

TSE GEBZE ELEKTROTEKNİK LABORATUVARI EV ALETLERİ BÖLÜMÜ TSE GEBZE ELEKTROTEKNİK LABORATUVARI EV ALETLERİ BÖLÜMÜ ENERJİ ETİKETLEMESİ ÖLÇÜM METOTLARI VE LABORATUVAR KABİLİYETLERİ Hazırlayanlar: Safiye DEMİR - Erdem BOSTANOĞLU Elektrik-Elektronik Müh. - Elektronik

Detaylı

EV TİPİ KLİMALARIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

EV TİPİ KLİMALARIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: EV TİPİ KLİMLRIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM maç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar maç MDDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; enerji

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/Taslak)

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/Taslak) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/Taslak) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; gıda ile temas eden

Detaylı

DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE, BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTAR İLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI KARARLARININ BİLDİRİLMESİNE VE (1),

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/32) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; devam

Detaylı

Tel : / 7

Tel : / 7 Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği Yönetmeliği (2000/55/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yönetmelik kapsamına giren florasan

Detaylı

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk.

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 449 Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Mükerrer

Detaylı

11 Mart 2015 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİNDE

11 Mart 2015 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİNDE 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 17/6/2011 tarihli

Detaylı

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 23.08.

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 23.08. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm Genel Hükümler Madde 5 Eşit

Detaylı

TEBLİĞ. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN 18 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29123 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TEBLİĞ KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/3) Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Sirküler Rapor /141-1 FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor /141-1 FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 30.06.2014/141-1 FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir

Detaylı

EV TĠPĠ KURUTMALI ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/06 (96/60/AT)

EV TĠPĠ KURUTMALI ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/06 (96/60/AT) EV TĠPĠ KURUTMALI ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/06 (96/60/AT) Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 20/8/2002 Sayısı: 24852 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ )

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, kilo verme amacıyla enerjisi

Detaylı

TÜKETİCİNİN SATIN ALACAĞI AYAKKABILARIN TEMEL UNSURLARININ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

TÜKETİCİNİN SATIN ALACAĞI AYAKKABILARIN TEMEL UNSURLARININ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜKETİCİNİN SATIN ALACAĞI AYAKKABILARIN TEMEL UNSURLARININ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/25)

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/25) Ekonomi Bakanlığından: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/25) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu in amacı; Ek-1 de

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. 15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28648 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1

Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 37) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 20) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 22 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

Detaylı

KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI (SIRA NO: 2014 /...

KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI (SIRA NO: 2014 /... KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI (SIRA NO: 2014 /... ) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, ısı ve elektrik ve/veya mekanik

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 22.01.2010 Sayı: 2010/15 Ref: 4/15

SĐRKÜLER Đstanbul, 22.01.2010 Sayı: 2010/15 Ref: 4/15 SĐRKÜLER Đstanbul, 22.01.2010 Sayı: 2010/15 Ref: 4/15 Konu: ÇEK DEFTERLERĐNĐN BASKI ŞEKLĐNE, BANKALARIN HAMĐLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MĐKTAR ĐLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI KARARLARININ BĐLDĐRĐLMESĐNE

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2)

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Resmi Gazete No : 25107 Resmi Gazete Tarihi : 13.05.2003 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Amaç ve Kapsam Madde 1-

Detaylı

EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİ, BULAŞIK MAKİNELERİ, SOĞUTUCULAR VE FIRINLAR İÇİN ENERJİ ETİKETLEMESİ ÖLÇÜM METOTLARI VE LABORATUVAR KABİLİYETLERİ

EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİ, BULAŞIK MAKİNELERİ, SOĞUTUCULAR VE FIRINLAR İÇİN ENERJİ ETİKETLEMESİ ÖLÇÜM METOTLARI VE LABORATUVAR KABİLİYETLERİ EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİ, BULAŞIK MAKİNELERİ, SOĞUTUCULAR VE FIRINLAR İÇİN ENERJİ ETİKETLEMESİ ÖLÇÜM METOTLARI VE LABORATUVAR KABİLİYETLERİ Cihat ÇINAR, Erdem BOSTANOĞLU, Safiye DEMİR Türk Standardları

Detaylı

17 Ekim 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27027 YÖNETMELĠK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERĠ TĠP ONAY YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

17 Ekim 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27027 YÖNETMELĠK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERĠ TĠP ONAY YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak 17 Ekim 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27027 YÖNETMELĠK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERĠ TĠP ONAY YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29267 TEBLİĞ

Resmî Gazete Sayı : 29267 TEBLİĞ 14 Şubat 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29267 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ ELEKTRİK LAMBALARI VE AYDINLATMA ARMATÜRLERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/9) Amaç MADDE

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

YÖNETMELİK DSİ YERALTISUYU ÖLÇÜM SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DSİ YERALTISUYU ÖLÇÜM SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Haziran 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27957 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK DSİ YERALTISUYU ÖLÇÜM SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.ARG1.2015/1058-10416 Ankara, 05/06/2015 Konu: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Hazırlanan Tebliğ Taslakları Sayın

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 447 Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ (*) (Sayı: 2008/6) (10 Ekim 2008 tarih ve 27020 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ (*) (Sayı: 2008/6) (10 Ekim 2008 tarih ve 27020 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Yasal Dayanak/Tebliğ Amaç ve kapsam ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ (*) (Sayı: 2008/6) (10 Ekim 2008 tarih ve 27020 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı

Detaylı

EV TİPİ ELEKTRİKLİ BUZDOLAPLARI, DONDURUCULAR VE KOMBİNASYONLARININ ENERJİ VERİMLİLİK ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (96/57/AT)

EV TİPİ ELEKTRİKLİ BUZDOLAPLARI, DONDURUCULAR VE KOMBİNASYONLARININ ENERJİ VERİMLİLİK ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (96/57/AT) EV TİPİ ELEKTRİKLİ BUZDOLAPLARI, DONDURUCULAR VE KOMBİNASYONLARININ ENERJİ VERİMLİLİK ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (96/57/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.ARG1.2014/606-8180 TAREKS Uygulaması Hk./Kullanılmış Eşya İthali Ankara, 24/04/2014 SİRKÜLER (M/2014) Türkiye İhracatçılar

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler Resmi Gazete Tarih: 5 Mart 2003 Sayı: 25393 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2006/95/AT) (1) Amaç Amaç, Kapsam,

Detaylı

Söz konusu yönetmelikte;

Söz konusu yönetmelikte; 15.05.2013 (SİRKÜLER 2013 37) Konu: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. İş yerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenlik eğitimlerinin usul

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"ne göre hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre hazırlanmıştır. BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUK EK GIDALARI TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: 01.11.2007-26687 Tebliğ No: 2007-50 Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliğinde Değişiklik Yapılması

Detaylı

18 Ekim 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

18 Ekim 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 18 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29149 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ HIZLI DONDURULMUŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/47) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı;

Detaylı

GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 23.08.

GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 23.08. GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 23.08.2013/28744 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

25 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

25 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 25 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28776 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN BAZI AKSAMLARI VE KARAKTERİSTİKLERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI

Detaylı

TRKGM(2002/01) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TRKGM(2002/01) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Ev Tipi Buzdolapları, Derin Dondurucular, Buzdolabı Derin Dondurucular ve Bunların Bileşimlerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ Amaç TRKGM(2002/01) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 29 Aralık 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28157 (3. Mükerrer) YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

d) Müşteri: Bankalardan hizmet alan gerçek ve tüzel kişileri

d) Müşteri: Bankalardan hizmet alan gerçek ve tüzel kişileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından : ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ 1 (Sayı: 2008/6) (10 Ekim 2008 tarih ve 27020 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1 (12.03.2013 Tarihli ve 28585 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 27.04.2015/103-1

Sirküler Rapor Mevzuat 27.04.2015/103-1 Sirküler Rapor Mevzuat 27.04.2015/103-1 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 19) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 9) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 48) YAYIMLANDI

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 İstanbul, 16.05.2013 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79 11 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27843 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ

Detaylı

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9)

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9) Ekonomi Bakanlığından: KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; ek-1/a, ek-1/b ve ek-2 deki listelerde gümrük

Detaylı

474 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2016 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 3,83 olarak açıklanmıştır.

474 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2016 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 3,83 olarak açıklanmıştır. TARİH : 27/12/2016 SİRKÜLER NO : 2016/154 2017 YILINDA UYGULANACAK HARÇ TUTARLARI: Harçlar Kanunu na ekli tarifelerde yer alan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen

Detaylı

ÜRÜNLERİN ENERJİ VE DİĞER KAYNAK TÜKETİMLERİNİN ETİKETLEME VE STANDART ÜRÜN BİLGİLERİ YOLUYLA GÖSTERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

ÜRÜNLERİN ENERJİ VE DİĞER KAYNAK TÜKETİMLERİNİN ETİKETLEME VE STANDART ÜRÜN BİLGİLERİ YOLUYLA GÖSTERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 5831 ÜRÜNLERİN ENERJİ VE DİĞER KAYNAK TÜKETİMLERİNİN ETİKETLEME VE STANDART ÜRÜN BİLGİLERİ YOLUYLA GÖSTERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 12/9/2011 No : 2011/2257 Dayandığı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar Resmi Gazete Tarihi: 25.10.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29156 SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hususlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı

Detaylı

Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge

Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

Detaylı

ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2008/6) (10 Ekim 2008 tarih ve 27020 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2008/6) (10 Ekim 2008 tarih ve 27020 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Yasal Dayanak/Tebliğ ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2008/6) (10 Ekim 2008 tarih ve 27020 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı uluslararası

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.05.2013/111-1 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN İZLENEBİLİRLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN İZLENEBİLİRLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN İZLENEBİLİRLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, basınçlı

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ (4 Eylül 2002 tarihli ve 24866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 30 Nisan :02 - Son Güncelleme Perşembe, 17 Şubat :13

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 30 Nisan :02 - Son Güncelleme Perşembe, 17 Şubat :13 Sağlık Bakanlığından: YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete:28.4.2007-26506 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-8/2/2011-27840) (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim,

Detaylı

30 Haziran 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

30 Haziran 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 30 Haziran 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30110 YÖNETMELİK Türkiye Ziraat odaları Birliğinden: ZİRAAT ODALARININ GİRİŞ ÜCRETİ VE YILLIK AİDATLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar. TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Sirküler Rapor /210-1

Sirküler Rapor /210-1 Sirküler Rapor 01.12.2014/210-1 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA İLİŞKİNTÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1)HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 146) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 38 SIRA

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 448 Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

17 Ocak 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI

17 Ocak 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI 17 Ocak 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28885 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ne bağlı fakülte, yüksekokul ve enstitülerde

Detaylı

Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2017/1)

Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2017/1) Ekonomi Bakanlığından: Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2017/1) (31.12.2016 T. 29935 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı