ÇALIfiMA PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010-2012 ÇALIfiMA PROGRAMI"

Transkript

1 ÇALIfiMA PROGRAMI Uluslararas ortamda, küresel sermayenin ortaya koydu u, bütün insanl k de erlerini yok eden politikalar, ülkemizi de derinden etkilemekte, baflta demokrasi ve kentlerimiz olmak üzere bütün yaflam alanlar m z ve mesle imizi tehdit eder boyutlara varmaktad r. Üreten, istihdam yaratan planl kalk nma politikalar yerine, sermaye ve arazi rantlar na dayanan politikalar sürdürülmek istenmektedir. Bu politikalar n siyasi ve ekonomik kararlar n n daha rahat uygulanabilmesi, örgütlü yap lar n ve meslek odalar n n ele geçirilmesini, ifllevsizlefltirilmesini, bilim, adalet ve hukuk kavramlar n n içinin boflalt lmas n topluma dayatmaktad r. Özetle tan mlanan politikalar, Avrupa Birli i Uyum Süreci ad alt nda mimarl k alan n da do rudan etkileyen yasal düzenlemelere dönüflmekte, meslek alanlar m z ve kurumsal yap m z yeniden flekillendirilmeye çal fl lmaktad r. Böylesi bir süreçte, mimarl n, mimarlar n ve Mimarlar Odas n n, ülkenin ve toplumun ihtiyaç duydu u güçte varolabilmesi, farkl görüfllerle birlikte bütün üyelerini kavramas yla olanakl d r. Örgütlülük bilinci ve kültürünün gelifltirilmesi ve kat l mc, fleffaf yönetim anlay fllar n n sürdürülebilmesi daha çok önem kazanmaktad r. Uygarl k tarihini yans tan ve gelece e tafl yacak olan mimarl k mesle inin bütün bu süreçlerden olumsuz etkilenmemesi, Mimarlar Odas 'n n ve mimarlar n kararl, tutarl ve etkin çabas ile olanakl d r. Demokrasi, bar fl ve özgürlükten yana, kararl ve taraf olmay sürdürmenin öncelikli sorumluluk oldu u bilinciyle, binlerce y ll k mimarl k ve yap kültürünün oluflturdu u birikimi tafl yan ve yans tan bir mesle in meslek kuruluflu olarak, ülkemizde ve kentimizde mimarl k kültürünü gelifltirmeyi, mimarl toplumda hak etti i sayg n yere ulaflt rmay, mimarl k meslek prati inin iyilefltirilmesi için Mimarlar Odas n n bir bilgi üretim ve paylafl m arac haline getirilmesini hedefleyen bir program n oluflturulup hayata geçirilmesi temel amac m zd r. Bölgemizde ve kentimizde mimarl k, kentsel çevreyle do rudan iliflkili olarak, toplumsal ihtiyaçlar n geliflme ve de iflme e ilimleriyle etkileflim içinde, duyarl, dengeli ve ça dafl geliflmelere haz rl kl olmak zorundad r. Bu gereksinimi karfl layacak mesleki politikalar n gelifltirilmesi ve mimarl - n, topluma güvence oluflturacak, nitelikli uygulamalarla yaflam çevrelerimizi daha kaliteli bir düzeye tafl yacak gücünün hayata geçirilmesi öncelikli çal flma akslar m zdan biri olacakt r. Sayd m z bu temel ilke ve politikalar kapsam nda ve süreklilik ba lam nda oluflturdu umuz Çal flma Program m z n, etkin ve verimli bir biçimde uygulanabilmesi siz üyelerimizin; de erli katk, destek ve birlikteli iyle sa lanacakt r.

2 Mimarl k Kültürünün Gelifltirilmesi ve Mimarl k Politikalar Yaflam çevrelerimizin ve kentlerimizin alg lanmas nda ki belirleyici ö e sahip olduklar mimarl klar d r. Ülkemizde ve kentimizde yaflayanlar n gurur duydu u üst düzeyde bir mimari kaliteye eriflilmesi, kentlerin mekânsal geliflmesinde mimarl k boyutunun daha fazla dikkate al nmas n n sa lanmas ve bu amaçla karar vericilerde ve kentlilerde canl bir mimari kültürün gelifltirilmesi son derece önemlidir. Bu ba lamda, Türkiye Mimarl k Politikas metninde tan mlanan uluslararas geliflmeler ve ülkemiz koflullar yla do rudan ba lant l olarak kullan c lar n, mimarl k hizmetlerinin, mimar n toplum ve kamu yarar n n güvenceye al nmas hedefi kapsam nda Ulusal Mimarl k Politikalar n n yaflama geçirilmesi çal flmalar na destek olunmal d r. Ulusal Mimarl k Politikalar na koflut olarak, yerel mimari de erlerin korunmas ve art r lmas ba lam nda bölgemizde bulunan ilgili bütün kurum ve kurulufllarla en genifl diyalog ortamlar gelifltirilerek Yerel Mimarl k Politikas oluflturulmal d r. Parlamento nun da gündeminde yer alan Mimarl k Kanunu nun yasalaflma sürecinin titizlikle izlenmesi, Oda Genel Kurullar nda kabul edilen ilke ve öneriler do rultusunda yasalaflmas için temsilciliklerimizle birlikte, siyasi partiler ve bölge milletvekilleri ile diyaloglar gelifltirilmelidir. Topluma nitelikli bir mimarl k hizmetinin önemi, yararlar ve gereklili i anlat lmal d r. Üye Oda liflkileri AB sürecinde yaflanan geliflmeler, mimarl k düzeninin yeniden tan mlanmas ile ilgili çal flmalar ve yasal mevzuat de ifliklikleri hakk nda üyelerimizle karfl l kl görüfl al flverifli içinde düzenli bir bilgilendirme platformu sa lanacakt r. Üye veri taban n n zenginlefltirilece i bir çal flma yürütülecektir. Üyelerimizin mesleki sorunlar n n çözümüne yönelik olarak, hukuk dan flmanl hizmetimiz önümüzdeki çal flma döneminde zenginleflerek hizmet vermeye devam edecektir. Meslekle ilgili kurumlarda görev yapan yetkililer ile üyelerimizin özel gündemli etkinliklerle, periyodik olarak bir araya gelebilecekleri, düflünce ve sorunlar n paylafl labilece i, çözüm önerilerinin ele al naca toplant lar n gerçeklefltirilmesine yönelik çal flmalara devam edilecektir. Özel kesimde ücretli çal flan üyelerimiz için en az ücret önerilmesine devam edilecek ve Tip Hizmet Sözleflmesi uygulamas ile üyelerin ifl ortamlar nda yapm fl olduklar çal flmalar n büro sahipleri taraf ndan tescillenerek güvence alt na al nmas için gerekli çal flmalar yap lacakt r. Kamu kurumlar nda ve üniversitelerde çal flan üyelerimizin özlük ve demokratik haklar için verdikleri mücadelenin desteklenmesine devam edilecektir. Buna yönelik olarak kamu kurumlar nda çal flan üyelerimizle toplant lar düzenlenerek ortak eylem plan haz rlanacakt r. flyeri temsilcileri hayata geçirilecektir.

3 Mesle in farkl alanlar nda yer alan üyelerimize yönelik özel gündemli toplant lar gerçeklefltirilerek, üyeler aras fikir al flveriflinin sa lanmas, gündemdeki konular n de erlendirilmesi ve sonuç üretilmesine yönelik çal flmalar yap lacak, bu konuda etkinli i art rmak amac yla, çal flmalar n ilgili kesimlerin temsilcilerinin katk s yla yürütülmesi sa lanacakt r. Oda bünyesinde internet üzerinde çal flmalar n sürdüren insan kaynaklar bölümü gelifltirilerek sürdürülecektir. Üyelerimizin mesleki yaflamlar n desteklemek üzere finans ve çeflitli hizmet kurulufllar ile yap lan anlaflmalar gelifltirilerek sürdürülecektir. Üyelerin yo un kat l m yla gerçekleflen etkinlik ve üye ifllemlerinin daha sa l kl ve nitelikli olarak sürdürülmesinin sa lanmas için yeni ve ça dafl bir mekân edinilmesine dönük yürütülen çal flmalara devam edilecektir. Bu amaçla geçen dönem titizlikle sürdürülen arsa veya bina al m için potansiyel alanlar n belirlenmesi çal flmalar n n sonuçland r larak bu dönem fiubemize yeni bir mekân kazand r lmas amaçlanmaktad r. Yeni mezun mimarlarla meslek örgütlenmesi ve mesle in uygulama alanlar n n paylafl laca toplant lar sürdürülecektir. Geliflen bilgi teknolojilerine koflut olarak üyelerimizin Odaya gelmeden de baz ifllemlerini yürütebilmesi ve geliflmelerden haberdar olabilmesi için internet sitemiz gelifltirilerek hizmete devam edecektir. Üyelerimizin karfl laflt klar mesleki sorunlar n ve bunlara yönelik çözüm önerilerini tart flmak üzere genifl kat l ml ve ilgili di er meslek adamlar n n da haz r bulunaca atölye çal flmalar düzenlenmeye devam edilecek, üzerinde uzlafl lan çözüm önerileri hayata geçirilecektir. lginin neredeyse bitme noktas na geldi i meclisin genifl bir dan flma kurulu olarak çal flmas sa lanmal bu nedenle her kesimden deneyimli ve dinamik üyelerin bir araya gelmesi sa lanmal d r. Mimarlar n en önemli güvencesi olan Fikir ve Sanat Eserleri Yasas uyar nca, mimarl k uygulamalar nda üyelerin hak ve sorumluluklar n n benimsetilmesine, müelliflik haklar n n korunmas na yönelik çal flmalar yap lacakt r. Mimarlar n ifl alanlar, yetki ve etki alanlar ile bu alanlar n geniflletilmesi ve zenginlefltirilmesi için çal flmalar yap lacak, meslek alan m z daraltmaya yönelik anlay fllara karfl kararl l kla mücadele edilecektir. Serbest Çal flan Mimarlar Dan flma Kurulu toplant lar na devam edecektir. Kurumsal liflkiler Mimarlar Odas n n ve mesle in yeniden yap lanmas nda, mesle e ve topluma karfl sorumluluklar n kurumsallaflmas n gelifltirmek ve yayg nlaflt rmak için sürdürülen çal flmalar devam edecektir. Mesle imizle ilgili kanunlarda ( mar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Yap Denetimi Kanunu, TMMOB Kanunu vb.) Odam z n ve meslektafllar m z n etkinli inin sa lanmas konusunda yasal güvencelerinin oluflturulmas için çal fl lacakt r. fiube etkinlik alan ndaki belediyelerin kadro yap lar taranacak; belediyelerle nitelikli bir kentsel çevre yaratmak ad na iletiflime geçilecek, ilgili birimlerde Mimar istihdam edilmesi için giriflimlerde bulunulacak.

4 Oda Merkezi, di er fiubeler, Temsilcilikler ve Oda Temsilcileri ile ortak etkinlikler düzenlenmeye devam edecektir. fiubemiz etkinlik alan nda bulunan birimlerle periyodik bölge toplant lar gelifltirilerek sürdürülecektir. Mesle in uygulanmas nda kurumsal yap n n ortak uygulamalarla kamuya benimsetilmesi ve uygulamalarda eflgüdüm sa lanmas amac yla çal flmalar yap lacakt r. Mimarl k Vakf ve Mimarlar Yard mlaflma Sand çal flmalar n n zmir de aktif olarak hayata geçirilmesi çal flmalar h zland r lacakt r. Kentimiz ve bölgemizdeki kamu yat r mlar ve önemli kentsel projeler konusunda karar ve planlama süreçleri de dâhil olmak üzere yönlendirici mesleki ve bilimsel çal flmalar gerçeklefltirilecektir. Kamu kurumlar ve özel sektörün mimarl k hizmeti al mlar nda nitelikli ürünler elde etmesini sa layacak yar flma gibi yöntemlerin teflvik edilmesi yönünde çal flmalar daha sistemli ele al nacak, yine bu kurumlar taraf ndan yar flmalar n talep edilir bir proje üretim biçimi haline gelmesi sa lanacakt r. Kamu Kurumlar ile üyelerimiz aras ndaki iletiflim gelifltirilecektir. TMMOB ve Di er Meslek Kurulufllar ile liflkiler Toplumsal ve kentsel geliflmelerde TMMOB ve di er meslek kurulufllar ile birlikte düzenlenecek ortak etkinliklerle kamuoyuna düzenli bilgi aktar lacak, öneriler gelifltirilerek kent gündemine iliflkin kararlara katk sa lanacakt r. Ülkemizin ba ms z, laik, demokratik, bar fl yanl s ve ça dafl bir ülke olmas na yönelik geleneksel duyarl l - m z meslek odalar yla olan ortak etkinliklerimizde de sürecektir. Yerel Yönetimler ile liflkiler Kentlerin yönetiminde öncelikle yetkili ve sorumlu olan yerel yönetimlerle iletiflim sürdürülecektir. Kentimizin gelifliminde mimarl k alan ndan hareketle oluflturulacak görüfl ve katk lar m z, mesleki teknik raporlarla güçlendirilerek kentsel kararlarda yönlendirici rol üstlenilecektir. Yerel Yönetimlerde imarla, yap yla, planlamayla, korumayla ilgili çeflitli kurullarda ve meclislerde Oda n n temsiliyeti sa lanarak kente dair projelerin oluflma aflamas nda kat l m amaçlanacak ve yönlendirici bir rol üstlenilmeye çal fl lacakt r. Ancak bu süreçten d fllan lmas ve projelerin kentin, kentlinin, kamu yarar n n aleyhinde biçimlenmesi durumunda hukuki yollara baflvurularak mimarl n ve kentlinin haklar savunulacakt r. Kentleflme, planlama, denetim konular nda yerel yönetimlerle ortak etkinlikler düzenlenecektir. Günümüzde s kl kla de iflen yönetmeliklerin ortak ve do ru bir yoruma kavuflturulmas için belediyelerdeki ilgili birimlerle gündemli toplant lar yap lacakt r. zmir Yerel Gündem 21 toplant lar, BfiB Yüksek Yap lar nceleme Kurulu, Kent Konseyi, Belediye Meclisi htisas Komisyonlar, Koruma Kurullar, l Engelliler Çal flma Grubu gibi kurumlarla yürütülen çal flmalar sürdürülecektir.

5 Yerel yönetim yap lar n n ve kentsel tasar m çal flmalar n n projelerinin, mimari proje yar flmalar yla elde edilmesine ve mimari yar flmalar n daha kolay ve h zl bir süreçle aç lmas na yönelik çal flmalarda bulunulacakt r. Meslektafllar m z n yerel yönetimlerde yaflad klar s k nt lar ilgili belediyeyle kurumsal olarak iletiflime geçilerek çözülmeye çal fl lacak, bu süreçte üyemize hukuki aç dan dan flmanl k yap lacakt r. fiube etkinlik alan ndaki yerel yönetimler irdelenerek nitelikli bir kentsel çevre yaratmak için mutlaka mimar istihdam edilmesine dönük çal flmalar sürdürülecektir. Uluslararas liflkiler Mimarlar Odas n n UIA, ACE vb. uluslararas mimarl k örgütleriyle birlikte gerçeklefltirece i etkinliklere ve programlara etkin olarak destek verilecektir. Uygarl k ve kültür tarihinin en önemli co rafyalar ndan olan, kadim mimarl k kültürüne sahip Ege Havzas ndaki baflta Yunanistan Selanik olmak üzere- komflu ülkelerin mimarl k odalar yla bilgi paylafl m ve ortak etkinlikler düzenleme temelinde kurumsal iliflkiler kurulacakt r. Meslek alan nda uluslararas sayg nl k kazanm fl mimarlar kentimize davet edilmeye devam edilecek bunun yan s ra zmirli mimarlar n yurt d fl ndaki etkinliklerde sunum yapmalar için çal flmalar yap lacakt r. GATS, AB Süreci ve Mimarl k Yaflanan süreç bir çat flma alan oluflturdu u kadar, kendimizi tan ma, birikmifl sorunlar m z analiz etme, eksikliklerimizi kapatma ve tarihsel olanaklar m z de erlendirme ortam da yaratmaktad r. Öncelikli gündemimiz olan mesleki hizmetin yabanc laflmas na karfl direnifl gelifltirmeye çal fl rken, bir yandan da mesleki niteli in gelifltirilmesi konusunda yapt m z çal flmalar daha ilerilere götürmek gerekiyor. Bu ba lamda, ülkemiz mimarl k ve mühendislik potansiyelini de erlendirmeye ve uluslararas giriflimlerde bulunmaya devam edece iz. Mesleki Uygulama ve Denetim Son y llarda mimarl k alan nda h zl geliflmeler ve yenilikler ortaya ç kmakta ve mimarl k hizmeti alan n do rudan etkileyen yasa, yönetmelik, flartname ve standartlarda sürekli de ifliklikler yap lmaktad r. Mimarlar Odas mesleki denetim sürecinin, mimar n meslek prati inin gelifltirilmesine olanak sa layacak flekilde, söz konusu geliflme ve yenilikleri izleyerek, bilgi üreten, derleyen, paylaflan ve mimar destekleyen bir iflleve dönüflerek daha da güçlendirilmesi gerekti i öngörülmektedir. Yap Denetimi Hakk nda Kanun, mar Kanunu, mar Yönetmelikleri, Kamu hale Kanunu ve mesleki standartlarla ilgili yürütülen çal flmalar gelifltirilerek devam edecektir. Sa l kl bir yap n n oluflturulabilmesi için gerekli tüm standartlar n ( fl ve yap çevresi güvenli i, deprem güvenli i, yang n güvenli i, çocuk, yafll ve engellilere yönelik güvenlik ve kullan m kolayl klar, ses ve s izolas-

6 yonlar, su izolasyonlar vb.) ilgili e itim kurumlar, enstitüler, yerel yönetimler ve kamu kurumlar ile iflbirli i halinde gelifltirilmesi için olanaklar aranacakt r. Kamu hale Yasas n n uygulama sürecinde yaflanan sorunlar belirlenecek, bu sorunlar n giderilmesi için çal flmalar yap lacak, ihaleye esas mimari uygulama projesi ürünlerinin elde edilebilmesi için gerekli meslek içi e itim ve altyap çal flmalar n n sa lanmas na yönelik giriflimlerde bulunulacakt r. Tescilli bürolar n yeniden organizasyonu ve gelifltirilmesi için yöntemler araflt r lacakt r. Yerel yönetimlerin plan notlar güncellenerek üyelere duyurulacakt r. Mimar iflveren aras nda yap lan sözleflmenin içeri inin zenginlefltirilmesi için hukukçularla birlikte çal flma gerçeklefltirilecektir. Mimarlar aras haks z rekabetin giderilmesine dönük çal flmalar sürdürülecektir. Ekonomik Kriz ve Mimarlar Ekonomisi sürekli kriz içindeki ülkemizde, ifl olanaklar n n azalmas üyelerimizi de etkilemektedir. Mesle imizde yaflanan iflsizleflme, ifllevsizlefltirme ve de ersizlefltirme karfl s nda, mesleki toplumsal kamusal gereksinimleri gözeten yap sal çözüm aray fllar n n sürdürülmesine çal fl lacakt r. Bilirkiflilik Çal flmalar Bilirkiflilik çal flmalar n n kurumsallaflmas, etkinli inin art r lmas, bilirkiflilik yapmak isteyen üyeler ile Oda n n sürekli bir program içinde bir arada olmas amac yla bafllat lan çal flmalar sürdürülecektir. Bilirkiflili e iliflkin mevzuat n düzenlenmesi ve karfl lafl lan sorunlar n giderilebilmesi için di er meslek odalar ve hukukçularla gerçeklefltirilen ortak çal flmalar sürdürülecek, bilirkiflilik seminerlerini tamamlayan üyelerimize sertifika verilmesi konusunda çal flmalara devam edilecektir. Sürekli Mesleki Geliflim Sürekli Mesleki Geliflim uygulamalar, mimarl k mesle i ve mimarl k hizmetinin; etkinli ini, verimlili ini ve geliflimini sürekli k lmak amac yla, meslek mensuplar na, de iflen dünya koflullar, bilimsel, teknolojik geliflmeler ve toplumsal gereksinimler çerçevesinde, mesleki formasyonlar n sürekli gelifltirme ortamlar n, olanaklar n ve f rsatlar n sunmak, edindi i yeni bilgi ve becerilerini de erlendirmek ve referanslar haline getirmek amac yla Genel Merkez taraf ndan Sürekli Mesleki Geliflim uygulamalar mevzuat kapsam nda bafllam flt r. Bu uygulamalar n yerel ba lamda en üst düzeyde sürdürülebilmesi için gereken çal flmalar geçen dönem oldu u gibi bu dönem de sürdürülecektir. Geçmifl y llarda da yo un bir program çerçevesinde düzenlemifl oldu umuz panel, söylefli, sergi, seminer, kurs, sempozyum ve atölye çal flmalar zenginleflerek devam edecektir.

7 Bilgisayar Destekli Tasar m kurslar gelifltirilerek sürdürülecektir. Malzeme ve yap teknolojilerindeki geliflmelerin üyelerimize aktar m sa lanacak; farkl flehirlerde düzenlenen yap ve malzeme fuarlar na üyelerimizin kat l m sa lanacakt r. Üyelerimizin, Fikir ve Sanat Eserleri Yasas, Afet Yönetmeli i, Kamu hale Kanunu, mar Yönetmeli i gibi mesle in uygulama alan ndaki kanun ve yönetmelikler hakk nda yayg n e itimle bilgilendirilece i seminer ve söyleflilerin düzenlenmesine devam edilecektir. Mimarl k meslek alan n tan mlayan ve etkileyen bütün mevzuatlardaki geliflmelerin ve de iflmelerin yönlendirilmesi; uygulamalarda bütünlü ün sa lanmas ve sonuçlar hakk nda üyeler en genifl flekilde bilgilendirilecektir. Mesle i ilgilendiren yasa, yönetmelik ve içtihat kararlar n n kitap haline getirilmesi için bafllat lan çal flmalar sürdürülecek, güncelli i sa lanacakt r. Mimarl k E itimi Mimarl k e itimine yap lacak katk lar n kentin mimarl n n düzeyini yükseltece i bilinciyle kentimizdeki mimarl k e itimi veren üniversitelerle kurumsal iliflkilerimiz en üst düzeyde tutulacakt r. Mimarlar Odas Ö renci Üyelik sistemine kay tl ö renci üyelerinin ve tüm ö rencilerin Oda etkinliklerine daha yo un kat l mlar sa lanacak, bunun yan s ra ö rencilerle ilgili Oda çal flmalar n n yönetim ve organizasyon aflamalar nda da yer almalar sa lanarak Mimarlar Odas n n ve mimarl k ortam n n önemli birer ö esi olmalar amaçlanacakt r. Mimarlar Odas Ö renci Üyelik sistemi ile çok genifl ö renci kesimlerine ulafl lm flt r. Kentimizdeki Mimarl k Bölümleri ne kay tl ö rencilere daha etkin bilgi, dan flma - yönlendirme deste i verilmesi ve Oda ile ö renciler aras nda sürekli bir iletiflim kanal n n oluflturulmas hedeflenmektedir. Mimarlar Odas ve Üniversite birlikteli inde oluflturulacak staj komisyonu yürütücülü ünde, ö rencilere staj yeri bulunmas na ve hedeflenen amac yakalayacak staj uygulamalar n n sa lanmas çal flmalar sürdürülecektir. Mimarl k ö rencilerinin mesleki stajlar n nitelikli bir biçimde yapabilmeleri için stajyer çal flt rmak isteyen bürolar m zla ö rencilerin iletiflimi sa lanacakt r. Mimarl k ö rencilerinin e itim süreçlerini destekleyecek panel, sempozyum, atölye ve yaz okulu çal flmalar gelifltirilerek sürdürülecektir Mimarl k ö rencileri için kentsel ve bölgesel sorun veya sorumluluklarla ilgili fikir projesi yar flmalar düzenlenecektir. Mimarl k e itimi sadece mimarl k fakülteleriyle s n rl kalmayacak, kentimizde ilk ve ortaö renim aflamas ndaki ö rencilere yönelik, onlar n mimarl k kültürüyle tan flmalar n sa layacak etkinlikler düzenlenecektir. Bu ba lamda baz okullarla geçen dönem kurulan iletiflim sürdürülecek bu listeye yeni okullar ve etkinlikler eklenecektir. Mimarl k ö rencilerinin Oda etkinliklerine kat l mlar n n gerek kendi geliflimlerine, gerekse kentteki mimarl k ortam n n dinamizmine yapaca katk lar göz önünde tutularak mimarl k ö rencileriyle iletiflim her zaman canl tutulacakt r.

8 UIA (Uluslararas Mimarlar Birli i)'n n mimarl k e itimine iliflkin haz rlad belgeler fl nda çal flmalar yürütülecek, düzenlenecek atölye çal flmalar yla e itim üzerine öneriler gelifltirilecektir. Ö renci üyeler aras nda iletiflimin sa lanabilece i bülten çal flmas na bafllanacakt r. Çocuk ve Mimarl k Yap l çevre e itiminin erken yafllarda kazand r lmas n amaçlayan Mimarl k ve Çocuk çal flmalar fiubemizde ve Temsilciliklerimizde sürdürülecektir. fiubemiz bu do rultuda ilkö retim okullar ndan gelen etkinlik taleplerini desteklemeye devam edecektir. letiflim/yay n/bilgi- fllem Oda çal flmalar n n ve meslek alan ndaki geliflmelerin üyelere aktar lmas ile üyelerin istek ve görüfllerinin de Oda yönetimine iletilmesi konular nda yap lan çal flmalar kapsam nda, Oda ile üyeler aras nda interaktif bir iletiflim ortam n n oluflturulmas için çal flmalar yap lacakt r. adresinde yay n devam eden web sitemizin tasar m ve içeri i yeniden ele al - narak bu iliflkinin kurulmas nda etkin bir araç olmas hedeflenmektedir. Mimarlar Odas taraf ndan yürütülen yay n çal flmalar s ras nda ortaya ç kan dokümanlar n arflivlenerek, özellikle web sitesi arac l yla kullan ma sunulmas na devam edilecek; zmir ve yak n çevresinin tekil ya da kentsel ölçekli mimarl k birikiminin tan n p tan t lmas na yönelik belgeleme ve arfliv çal flmalar zenginlefltirilerek sürdürülecektir. Ege Mimarl k / Bülten Ege Mimarl k dergisinin Yay n Komitesi yürütücülü ünde üç ayl k periyoduyla yay n na devam edilecektir. Dergimiz kay tl üyelerin yan s ra ülke genelinde tüm akademisyenlere ve üniversitelere da t larak hem genifl tabanl bir tart flma ortam yarat lacak hem de bölgemize yönelik çal flmalar olan kesimlerin dergimizle iletiflime geçmesi kolaylaflt r lacakt r. Bölgemize yönelik yay nlar n art r lmas amaçlanacakt r. Bu ba lamda EGEM MARLIK dergisinin baz say lar bölgemizdeki bir yerleflmeye ayr lacak bunun yan s ra bölgemizin mimarl k ortam n konu alan kitaplar n art r lmas için çal flmalar yürütülecektir. Ayl k olarak yay mlanan Haberler bülteni yine Oda ile üyeler aras nda iletiflimin bir arac olmaya devam edecektir.

9 Toplum ve Mimarl k Çal flmalar Yap lmas düflünülen çal flmalar yaln zca mesle in aktif olarak içinde yer alan üyelerle ve mimarl k ö rencileriyle s n rl kalmayacak, mimarl n ve mimarl k mesle inin topluma tan t lmas amac ile yap lan çal flmalar, gerçeklefltirilen programlar ve düzenlenen etkinlikler, bas n toplant lar ve bas n aç klamalar yoluyla kamuoyuna duyurulacak; afifl, broflür ve sergi gibi çal flmalar n etkin bir biçimde sürdürülmesi sa lanacakt r. Bas nda ve televizyonlarda özellikle mesleki görüfle ihtiyaç duyulan programlara kat l m sa lanarak mimarl k mesle inin tan t m yap lacak; mesle in geliflimi ve uygulama niteli inin art r lmas yönünde çal flmalarda bulunulacakt r. Özellikle liselere yönelik olarak meslek tan t m n amaçlayan toplant lara devam edilerek, mimarl k mesle i ve Mimarlar Odas hakk nda bilgi veren broflürler da t lacak; Mimarl k Bölümleri nde e itim görmeyi amaçlayan ö rencilerin tercihlerini bilinçli bir flekilde yapmalar için destek verilecektir. Mimarl k Haftas Mimarlar Odas zmir fiubesi nin geleneksellefltirdi i Mimarl k Haftas kapsam nda düzenlenen panel, söylefli, sergi, seminer, sempozyum ve atölye çal flmalar zenginleflerek devam edecek, bu kapsamda mimarl k alan n n önemli aktörleri zmir e davet edilmeye devam edilecektir. Kütüphane Dokümantasyon fiube kütüphanemizin kapsaml bir meslek alan kütüphanesine dönüfltürülmesine yönelik çabalar m z artarak devam edecek, üyelerimizin ve ö rencilerin kütüphaneden daha fazla yararlanabilmelerini sa layacak bir iflleyifl oluflturulmas na çal fl lacakt r. Kütüphaneye al nacak yay nlar konusunda Mimarl k fakültelerinin kütüphaneleriyle eflgüdümlü çal flmalar yürütülecektir. Meslekle ilgili mevzuat ile mesle in uygulanmas için gerekli bilgiler, bilgisayar ortam nda üyelerimizin kullan m na sunulmufltur. Bu çal flmalar sürekli olarak güncellenerek, üyelerimizin de iflikliklerden en k sa sürede haberdar olmas sa lanacakt r. fiube internet sayfas nda, kütüphanemizde bulunan kitaplara iliflkin liste yay mlanacakt r. Kentsel ve Çevresel Sorunlara Yönelik Çal flmalar Odan n kent ve çevre sorunlar karfl s nda mimarl k mesle i çerçevesinde ve planl kentleflme ilkeleri ba lam nda gösterdi i duyarl l k sürdürülecek, bu anlamda di er kurum ve kurulufllar ile iliflki ve iflbirli i güçlendirilecektir. Hukuk d fl dayatmalara karfl yasal zeminde mücadeleye devam edilecektir.

10 Kent ve çevre sorunlar na dair ilgili kurumlar Oda bünyesindeki komisyonlar m z ve ilgili uzmanlar taraf ndan oluflturulan raporlarla yönlendirilmeye çal fl lacakt r. Her zaman sorunlar n çözümüne odaklan lacak, flimdiye kadar oldu u gibi öncelikle kurumsal iletiflim ve teknik destek yollar sonuna kadar kullan lacak ancak bu çabalar n sonuç vermemesi durumunda yarg yoluna baflvurularak akl n, bilimin ve adaletin yerini bulmas sa lanacakt r. Kentsel çevrenin nitelikli olarak üretilmesi süreçlerine yönelik gerekli araflt rmalar ve çal flmalar bafllat lacakt r. Kent bütününü ve her türlü kentsel altyap y etkileyecek imar faaliyetleriyle ilgili Oda görüfllerinin, planlama karar süreçlerine kat lmas na çal fl lacakt r. Kentlerimizin vizyonuna ve geliflme akslar na dair sa l kl fikirlerin oluflabilmesi ad na çal flmalar yap lacakt r. Büyükflehir Belediyesinin önderli inde di er kurumlar nda içinde yer ald genifl tabanl bir çal flma grubuyla kent parsellerinin taranmas, kentin aksayan yönlerinin tespit edilmesi; sa l kl, nitelikli kentsel geliflim akslar n n belirlenmesi için çal flmalar yap lmal d r. Üyelerimiz ve ö renci üyelerimiz aras nda kente iliflkin öneriler gelifltirmek üzere fikir ve proje yar flmalar düzenlenecek, bu yar flmalardan elde edilecek sonuçlar kent gündemine tafl nacakt r. Nitelikli kentsel çevrenin yeniden üretilmesi için gerekli çal flmalar sürdürülecektir. Hukuk Bürosu Çal flmalar Hukuk büromuz mimarl k mesle inin hukuki zeminini güçlendirmek, üyelerimizin mesleki sorunlar n n çözümüne yönelik olarak dan flmanl k hizmeti vermek üzere çal flmalar n sürdürecek, üyelerimize yönelik hukuk dan flmanl sistemi daha aktif hizmet verecek flekilde gelifltirilecektir. Mimarlar Odas n n bugüne kadar sürdürdü ü kentleflme süreçlerindeki planlama ilkelerine ayk r ve ayr cal kl uygulamalara karfl mücadele ve hukuki giriflimler sürdürülecektir. Mesle imizin eylem alanlar yla ilgili yasal düzenlemeler izlenecek, öneriler gelifltirilecektir. Mali Müflavirlik Dan flma Bürosu Üyelerimizin mali bilgi zeminini güçlendirmek, mesleki faaliyetlerinden dolay karfl laflt klar mali mevzuatlarla ilgili genifl kapsaml dan flmanl k hizmeti vermek üzere Mali Müflavirlik Dan flma Bürosu kurulacak ve tüm üyelerimizin hizmetine sunulacakt r. Mesle imizin eylem alanlar yla ilgili mali düzenlemeler izlenecek, öneriler gelifltirilecektir. Yeni mezun olan ya da yeni büro açacak olan meslektafllar m za mesle e dair dan flmanl k hizmeti verilecektir.

11 Sosyal Etkinlikler Üyelerimiz aras nda birlikteli i güçlendirmek, dayan flmay sa lamak amac yla etkinlikler programlanacak, mesleki, teknik ve kültürel geziler düzenlenecektir. Farkl sektörlerdeki firmalarla, üyelerimize özel indirim uygulamas anlaflmalar gerçeklefltirilecektir. Üyelerimizin ve kentimizdeki mimarl k ö rencilerinin sosyal ve kültürel hayatlar n zenginlefltirecek, bir araya gelmelerini sa layacak, mimarl kla do rudan ya da dolayl olarak ilgili sergi, söylefli, panel, kokteyl gibi etkinlikler nitelik ve nicelik olarak üst düzeyde sürdürülecektir. Önümüzdeki dönemde gerçeklefltirmeyi amaçlad m z fiubemize ait yeni hizmet binas program içerisinde üyelerimiz için bir buluflma noktas olarak bir mekân oluflturulacakt r. zmir Mimarl Envanter Çal flmalar zmir in mimarl k birikiminin belgelenmesi, foto raf, dia ve projelerin arflivlenmesi çal flmalar ayr nt land r - larak ve geniflletilerek sürdürülecektir. Elde edilen dokümanlar sergiler ve web ortam arac l yla kentlilerin ve üyelerimizin izlenimine sunulacakt r. zmir kenti ve çevresinin uzak geçmiflinin yan s ra yak n geçmifline ait olan nitelikli mimari eserler için envanter çal flmalar yap lacak, bunlar n kentte ve internet ortam nda sergilerle tan t lmas sa lanacakt r. zmir mimarl k ortam na eme i geçen mimarlar n eserleri ve biyografilerini içeren bas l ve dijital yay nlar oluflturulacakt r. Güncel zmir mimarl n belgelemek ve nitelikli eserleri ödüllendirip tan tmak için periyodik olarak düzenlenecek zmir Kent Mimarl Sergisi ve Ödülleri etkinli i bafllat lacakt r. zmir Mimarl k Sergisi ve Ödülleri zmir Mimarl k Ödülleri, TMMOB Mimarlar Odas zmir fiubesi taraf ndan fiube etkinlik alan olan zmir, Ayd n, Manisa ve Uflak kentlerinde mimarl k eyleminin tan t lmas, özendirilmesi, ödüllendirilmesi; mimarl n kamuoyunun gündemine tafl nmas, mimarl k ürünlerinin belgelenmesi ve fiube-üye iliflkilerinin güçlendirilmesi amac yla verilecektir. Ödül program için zemin oluflturan ve bu program ile birlikte iflleyen sergi ile fiube etkinlik alan nda elde edilen mimari yap tlar n bir arada sunuldu u bir buluflma - tart flma ortam yarat lmas ve elde edilen ürünlere ait dokümantasyonun Mimarlar Odas Arflivi ne kazand r lmas da program n amaçlar aras nda yer almaktad r.

12 Mimarlar Odas zmir fiubesi 40. Dönem Yönetim Kurulu As l Üyeler Baflkan: Baflkan Yard mc s : Sekreter Üye: Sayman Üye: Üye: Üye: Üye: Hasan Topal Alev A r Nilüfer Ç narl Mutlu lker Özdel Hikmet Sivri Gökmen Ç nar Bilgin Ali Okan Y lmaz Yedek Üyeler Murat Günayd n Erdal Uzuno lu Cenk Kocaman Hakan K l nçarslan Selin Za pus Candemir Halil brahim Alpaslan Serdar Uslubafl Üyelerimizin yönetime kat l m n ve önerilerinin prati e geçirilmesini önemseyen yönetim anlay fl m zla; tüm üyelerimizi bizimle birlikte mimarl k mesle inin geliflimi için çal flmaya davet ediyoruz. Mimarlar Odas zmir fiubesi Yönetim Kurulu

2008-2010 Çal flma Program

2008-2010 Çal flma Program 2008-2010 Çal flma Program 2008-2010 Çal flma Program Dünyada ve ülkemizde bilgi ve teknoloji ola anüstü bir h zla geliflmekte, eriflim ve iletiflim yayg nlafl rken, yerald m z co rafya baflta olmak üzere

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN 2007 SÜREKL MESLEK GEL fi M E T MLER VE KRED LEND RME ESASLARINA L fik N B LG LEND RME Sürekli Mesleki Geliflim çerçevesinde Odam z bünyesinde

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. GENEL TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi üyelerinin görüşlerine açılarak hazırlanmış olan program yaklaşımları, ilkeler, önermeler

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu 14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu Kamu ve özel sektörde çalışan mimarların mesleki alanda gereksinimlerini karşılamak, mesleki uğraşlarını kolaylaştırmak, mesleki hizmetinin güvencelerini sağlamak

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) Bilgi ve Belge Merkezi, sahip olduğu elektrik mühendisliği ve Oda ilgili her türlü bilgi, belge ve kaynakla kapsamlı bir araştırma

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, 22 Nisan 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27560 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ VE EL SANATLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 25. Dönem Çalışma Programı nda, Odamız merkez ve şubelerin büro işleyişinde etkinliğini arttırıcı teknik alt yapının güçlendirilerek oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA İLKELERİ 1- Bölüm komisyonları bir komisyon başkanı ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon üyeleri komisyon

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi 20. Dönem Çalışma Programı (2012-2014)

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi 20. Dönem Çalışma Programı (2012-2014) TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi 20. Dönem Çalışma Programı (2012-2014) 1. GİRİŞ İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi 20.Dönem (2012-2014) Çalışma Programı nda, inşaat mühendislerinin

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

STANBUL fiUBES YEM AKADEM PROJES YC

STANBUL fiUBES YEM AKADEM PROJES YC STANBUL fiUBES YEM AKADEM PROJES YC Hakk nda YC stanbul fiubesi YEM in Çal flmalar YEM Akademi Projesi Nedir? YEM Akademi Projesinin Hedefleri YEM Akademi Proje Koordinasyon Kurulu YEM Akademi Projesinin

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 105 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 105 106 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 6. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 12 Mart 2007 tarihinde, Elazığ İMO İl Temsilciliği

Detaylı

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 17 Ekim 2009 Gün ve 27379 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 12 Ekim 2009 Gün ve 2009/15513 Sayılı 2010 Yılı Programının Uygulanması,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Türkiye de D fl Ticaret ve Gümrük Hakk nda Genel Bilgi 1980 lerden sonraki h zl ekonomik de iflim ile Türkiye nin D fl Ticaret hacmi büyük ölçüde artm

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu;

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu; TÜB TAK AVRUPA B RL ÇERÇEVE PROGRAMLARI B R M KURULUfi VE ÇALIfiMA ESASLARI (*) Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu esaslar ile, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK) bünyesinde Ankara da kurulan

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin öğrenim

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu esas Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı