ÇALIfiMA PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010-2012 ÇALIfiMA PROGRAMI"

Transkript

1 ÇALIfiMA PROGRAMI Uluslararas ortamda, küresel sermayenin ortaya koydu u, bütün insanl k de erlerini yok eden politikalar, ülkemizi de derinden etkilemekte, baflta demokrasi ve kentlerimiz olmak üzere bütün yaflam alanlar m z ve mesle imizi tehdit eder boyutlara varmaktad r. Üreten, istihdam yaratan planl kalk nma politikalar yerine, sermaye ve arazi rantlar na dayanan politikalar sürdürülmek istenmektedir. Bu politikalar n siyasi ve ekonomik kararlar n n daha rahat uygulanabilmesi, örgütlü yap lar n ve meslek odalar n n ele geçirilmesini, ifllevsizlefltirilmesini, bilim, adalet ve hukuk kavramlar n n içinin boflalt lmas n topluma dayatmaktad r. Özetle tan mlanan politikalar, Avrupa Birli i Uyum Süreci ad alt nda mimarl k alan n da do rudan etkileyen yasal düzenlemelere dönüflmekte, meslek alanlar m z ve kurumsal yap m z yeniden flekillendirilmeye çal fl lmaktad r. Böylesi bir süreçte, mimarl n, mimarlar n ve Mimarlar Odas n n, ülkenin ve toplumun ihtiyaç duydu u güçte varolabilmesi, farkl görüfllerle birlikte bütün üyelerini kavramas yla olanakl d r. Örgütlülük bilinci ve kültürünün gelifltirilmesi ve kat l mc, fleffaf yönetim anlay fllar n n sürdürülebilmesi daha çok önem kazanmaktad r. Uygarl k tarihini yans tan ve gelece e tafl yacak olan mimarl k mesle inin bütün bu süreçlerden olumsuz etkilenmemesi, Mimarlar Odas 'n n ve mimarlar n kararl, tutarl ve etkin çabas ile olanakl d r. Demokrasi, bar fl ve özgürlükten yana, kararl ve taraf olmay sürdürmenin öncelikli sorumluluk oldu u bilinciyle, binlerce y ll k mimarl k ve yap kültürünün oluflturdu u birikimi tafl yan ve yans tan bir mesle in meslek kuruluflu olarak, ülkemizde ve kentimizde mimarl k kültürünü gelifltirmeyi, mimarl toplumda hak etti i sayg n yere ulaflt rmay, mimarl k meslek prati inin iyilefltirilmesi için Mimarlar Odas n n bir bilgi üretim ve paylafl m arac haline getirilmesini hedefleyen bir program n oluflturulup hayata geçirilmesi temel amac m zd r. Bölgemizde ve kentimizde mimarl k, kentsel çevreyle do rudan iliflkili olarak, toplumsal ihtiyaçlar n geliflme ve de iflme e ilimleriyle etkileflim içinde, duyarl, dengeli ve ça dafl geliflmelere haz rl kl olmak zorundad r. Bu gereksinimi karfl layacak mesleki politikalar n gelifltirilmesi ve mimarl - n, topluma güvence oluflturacak, nitelikli uygulamalarla yaflam çevrelerimizi daha kaliteli bir düzeye tafl yacak gücünün hayata geçirilmesi öncelikli çal flma akslar m zdan biri olacakt r. Sayd m z bu temel ilke ve politikalar kapsam nda ve süreklilik ba lam nda oluflturdu umuz Çal flma Program m z n, etkin ve verimli bir biçimde uygulanabilmesi siz üyelerimizin; de erli katk, destek ve birlikteli iyle sa lanacakt r.

2 Mimarl k Kültürünün Gelifltirilmesi ve Mimarl k Politikalar Yaflam çevrelerimizin ve kentlerimizin alg lanmas nda ki belirleyici ö e sahip olduklar mimarl klar d r. Ülkemizde ve kentimizde yaflayanlar n gurur duydu u üst düzeyde bir mimari kaliteye eriflilmesi, kentlerin mekânsal geliflmesinde mimarl k boyutunun daha fazla dikkate al nmas n n sa lanmas ve bu amaçla karar vericilerde ve kentlilerde canl bir mimari kültürün gelifltirilmesi son derece önemlidir. Bu ba lamda, Türkiye Mimarl k Politikas metninde tan mlanan uluslararas geliflmeler ve ülkemiz koflullar yla do rudan ba lant l olarak kullan c lar n, mimarl k hizmetlerinin, mimar n toplum ve kamu yarar n n güvenceye al nmas hedefi kapsam nda Ulusal Mimarl k Politikalar n n yaflama geçirilmesi çal flmalar na destek olunmal d r. Ulusal Mimarl k Politikalar na koflut olarak, yerel mimari de erlerin korunmas ve art r lmas ba lam nda bölgemizde bulunan ilgili bütün kurum ve kurulufllarla en genifl diyalog ortamlar gelifltirilerek Yerel Mimarl k Politikas oluflturulmal d r. Parlamento nun da gündeminde yer alan Mimarl k Kanunu nun yasalaflma sürecinin titizlikle izlenmesi, Oda Genel Kurullar nda kabul edilen ilke ve öneriler do rultusunda yasalaflmas için temsilciliklerimizle birlikte, siyasi partiler ve bölge milletvekilleri ile diyaloglar gelifltirilmelidir. Topluma nitelikli bir mimarl k hizmetinin önemi, yararlar ve gereklili i anlat lmal d r. Üye Oda liflkileri AB sürecinde yaflanan geliflmeler, mimarl k düzeninin yeniden tan mlanmas ile ilgili çal flmalar ve yasal mevzuat de ifliklikleri hakk nda üyelerimizle karfl l kl görüfl al flverifli içinde düzenli bir bilgilendirme platformu sa lanacakt r. Üye veri taban n n zenginlefltirilece i bir çal flma yürütülecektir. Üyelerimizin mesleki sorunlar n n çözümüne yönelik olarak, hukuk dan flmanl hizmetimiz önümüzdeki çal flma döneminde zenginleflerek hizmet vermeye devam edecektir. Meslekle ilgili kurumlarda görev yapan yetkililer ile üyelerimizin özel gündemli etkinliklerle, periyodik olarak bir araya gelebilecekleri, düflünce ve sorunlar n paylafl labilece i, çözüm önerilerinin ele al naca toplant lar n gerçeklefltirilmesine yönelik çal flmalara devam edilecektir. Özel kesimde ücretli çal flan üyelerimiz için en az ücret önerilmesine devam edilecek ve Tip Hizmet Sözleflmesi uygulamas ile üyelerin ifl ortamlar nda yapm fl olduklar çal flmalar n büro sahipleri taraf ndan tescillenerek güvence alt na al nmas için gerekli çal flmalar yap lacakt r. Kamu kurumlar nda ve üniversitelerde çal flan üyelerimizin özlük ve demokratik haklar için verdikleri mücadelenin desteklenmesine devam edilecektir. Buna yönelik olarak kamu kurumlar nda çal flan üyelerimizle toplant lar düzenlenerek ortak eylem plan haz rlanacakt r. flyeri temsilcileri hayata geçirilecektir.

3 Mesle in farkl alanlar nda yer alan üyelerimize yönelik özel gündemli toplant lar gerçeklefltirilerek, üyeler aras fikir al flveriflinin sa lanmas, gündemdeki konular n de erlendirilmesi ve sonuç üretilmesine yönelik çal flmalar yap lacak, bu konuda etkinli i art rmak amac yla, çal flmalar n ilgili kesimlerin temsilcilerinin katk s yla yürütülmesi sa lanacakt r. Oda bünyesinde internet üzerinde çal flmalar n sürdüren insan kaynaklar bölümü gelifltirilerek sürdürülecektir. Üyelerimizin mesleki yaflamlar n desteklemek üzere finans ve çeflitli hizmet kurulufllar ile yap lan anlaflmalar gelifltirilerek sürdürülecektir. Üyelerin yo un kat l m yla gerçekleflen etkinlik ve üye ifllemlerinin daha sa l kl ve nitelikli olarak sürdürülmesinin sa lanmas için yeni ve ça dafl bir mekân edinilmesine dönük yürütülen çal flmalara devam edilecektir. Bu amaçla geçen dönem titizlikle sürdürülen arsa veya bina al m için potansiyel alanlar n belirlenmesi çal flmalar n n sonuçland r larak bu dönem fiubemize yeni bir mekân kazand r lmas amaçlanmaktad r. Yeni mezun mimarlarla meslek örgütlenmesi ve mesle in uygulama alanlar n n paylafl laca toplant lar sürdürülecektir. Geliflen bilgi teknolojilerine koflut olarak üyelerimizin Odaya gelmeden de baz ifllemlerini yürütebilmesi ve geliflmelerden haberdar olabilmesi için internet sitemiz gelifltirilerek hizmete devam edecektir. Üyelerimizin karfl laflt klar mesleki sorunlar n ve bunlara yönelik çözüm önerilerini tart flmak üzere genifl kat l ml ve ilgili di er meslek adamlar n n da haz r bulunaca atölye çal flmalar düzenlenmeye devam edilecek, üzerinde uzlafl lan çözüm önerileri hayata geçirilecektir. lginin neredeyse bitme noktas na geldi i meclisin genifl bir dan flma kurulu olarak çal flmas sa lanmal bu nedenle her kesimden deneyimli ve dinamik üyelerin bir araya gelmesi sa lanmal d r. Mimarlar n en önemli güvencesi olan Fikir ve Sanat Eserleri Yasas uyar nca, mimarl k uygulamalar nda üyelerin hak ve sorumluluklar n n benimsetilmesine, müelliflik haklar n n korunmas na yönelik çal flmalar yap lacakt r. Mimarlar n ifl alanlar, yetki ve etki alanlar ile bu alanlar n geniflletilmesi ve zenginlefltirilmesi için çal flmalar yap lacak, meslek alan m z daraltmaya yönelik anlay fllara karfl kararl l kla mücadele edilecektir. Serbest Çal flan Mimarlar Dan flma Kurulu toplant lar na devam edecektir. Kurumsal liflkiler Mimarlar Odas n n ve mesle in yeniden yap lanmas nda, mesle e ve topluma karfl sorumluluklar n kurumsallaflmas n gelifltirmek ve yayg nlaflt rmak için sürdürülen çal flmalar devam edecektir. Mesle imizle ilgili kanunlarda ( mar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Yap Denetimi Kanunu, TMMOB Kanunu vb.) Odam z n ve meslektafllar m z n etkinli inin sa lanmas konusunda yasal güvencelerinin oluflturulmas için çal fl lacakt r. fiube etkinlik alan ndaki belediyelerin kadro yap lar taranacak; belediyelerle nitelikli bir kentsel çevre yaratmak ad na iletiflime geçilecek, ilgili birimlerde Mimar istihdam edilmesi için giriflimlerde bulunulacak.

4 Oda Merkezi, di er fiubeler, Temsilcilikler ve Oda Temsilcileri ile ortak etkinlikler düzenlenmeye devam edecektir. fiubemiz etkinlik alan nda bulunan birimlerle periyodik bölge toplant lar gelifltirilerek sürdürülecektir. Mesle in uygulanmas nda kurumsal yap n n ortak uygulamalarla kamuya benimsetilmesi ve uygulamalarda eflgüdüm sa lanmas amac yla çal flmalar yap lacakt r. Mimarl k Vakf ve Mimarlar Yard mlaflma Sand çal flmalar n n zmir de aktif olarak hayata geçirilmesi çal flmalar h zland r lacakt r. Kentimiz ve bölgemizdeki kamu yat r mlar ve önemli kentsel projeler konusunda karar ve planlama süreçleri de dâhil olmak üzere yönlendirici mesleki ve bilimsel çal flmalar gerçeklefltirilecektir. Kamu kurumlar ve özel sektörün mimarl k hizmeti al mlar nda nitelikli ürünler elde etmesini sa layacak yar flma gibi yöntemlerin teflvik edilmesi yönünde çal flmalar daha sistemli ele al nacak, yine bu kurumlar taraf ndan yar flmalar n talep edilir bir proje üretim biçimi haline gelmesi sa lanacakt r. Kamu Kurumlar ile üyelerimiz aras ndaki iletiflim gelifltirilecektir. TMMOB ve Di er Meslek Kurulufllar ile liflkiler Toplumsal ve kentsel geliflmelerde TMMOB ve di er meslek kurulufllar ile birlikte düzenlenecek ortak etkinliklerle kamuoyuna düzenli bilgi aktar lacak, öneriler gelifltirilerek kent gündemine iliflkin kararlara katk sa lanacakt r. Ülkemizin ba ms z, laik, demokratik, bar fl yanl s ve ça dafl bir ülke olmas na yönelik geleneksel duyarl l - m z meslek odalar yla olan ortak etkinliklerimizde de sürecektir. Yerel Yönetimler ile liflkiler Kentlerin yönetiminde öncelikle yetkili ve sorumlu olan yerel yönetimlerle iletiflim sürdürülecektir. Kentimizin gelifliminde mimarl k alan ndan hareketle oluflturulacak görüfl ve katk lar m z, mesleki teknik raporlarla güçlendirilerek kentsel kararlarda yönlendirici rol üstlenilecektir. Yerel Yönetimlerde imarla, yap yla, planlamayla, korumayla ilgili çeflitli kurullarda ve meclislerde Oda n n temsiliyeti sa lanarak kente dair projelerin oluflma aflamas nda kat l m amaçlanacak ve yönlendirici bir rol üstlenilmeye çal fl lacakt r. Ancak bu süreçten d fllan lmas ve projelerin kentin, kentlinin, kamu yarar n n aleyhinde biçimlenmesi durumunda hukuki yollara baflvurularak mimarl n ve kentlinin haklar savunulacakt r. Kentleflme, planlama, denetim konular nda yerel yönetimlerle ortak etkinlikler düzenlenecektir. Günümüzde s kl kla de iflen yönetmeliklerin ortak ve do ru bir yoruma kavuflturulmas için belediyelerdeki ilgili birimlerle gündemli toplant lar yap lacakt r. zmir Yerel Gündem 21 toplant lar, BfiB Yüksek Yap lar nceleme Kurulu, Kent Konseyi, Belediye Meclisi htisas Komisyonlar, Koruma Kurullar, l Engelliler Çal flma Grubu gibi kurumlarla yürütülen çal flmalar sürdürülecektir.

5 Yerel yönetim yap lar n n ve kentsel tasar m çal flmalar n n projelerinin, mimari proje yar flmalar yla elde edilmesine ve mimari yar flmalar n daha kolay ve h zl bir süreçle aç lmas na yönelik çal flmalarda bulunulacakt r. Meslektafllar m z n yerel yönetimlerde yaflad klar s k nt lar ilgili belediyeyle kurumsal olarak iletiflime geçilerek çözülmeye çal fl lacak, bu süreçte üyemize hukuki aç dan dan flmanl k yap lacakt r. fiube etkinlik alan ndaki yerel yönetimler irdelenerek nitelikli bir kentsel çevre yaratmak için mutlaka mimar istihdam edilmesine dönük çal flmalar sürdürülecektir. Uluslararas liflkiler Mimarlar Odas n n UIA, ACE vb. uluslararas mimarl k örgütleriyle birlikte gerçeklefltirece i etkinliklere ve programlara etkin olarak destek verilecektir. Uygarl k ve kültür tarihinin en önemli co rafyalar ndan olan, kadim mimarl k kültürüne sahip Ege Havzas ndaki baflta Yunanistan Selanik olmak üzere- komflu ülkelerin mimarl k odalar yla bilgi paylafl m ve ortak etkinlikler düzenleme temelinde kurumsal iliflkiler kurulacakt r. Meslek alan nda uluslararas sayg nl k kazanm fl mimarlar kentimize davet edilmeye devam edilecek bunun yan s ra zmirli mimarlar n yurt d fl ndaki etkinliklerde sunum yapmalar için çal flmalar yap lacakt r. GATS, AB Süreci ve Mimarl k Yaflanan süreç bir çat flma alan oluflturdu u kadar, kendimizi tan ma, birikmifl sorunlar m z analiz etme, eksikliklerimizi kapatma ve tarihsel olanaklar m z de erlendirme ortam da yaratmaktad r. Öncelikli gündemimiz olan mesleki hizmetin yabanc laflmas na karfl direnifl gelifltirmeye çal fl rken, bir yandan da mesleki niteli in gelifltirilmesi konusunda yapt m z çal flmalar daha ilerilere götürmek gerekiyor. Bu ba lamda, ülkemiz mimarl k ve mühendislik potansiyelini de erlendirmeye ve uluslararas giriflimlerde bulunmaya devam edece iz. Mesleki Uygulama ve Denetim Son y llarda mimarl k alan nda h zl geliflmeler ve yenilikler ortaya ç kmakta ve mimarl k hizmeti alan n do rudan etkileyen yasa, yönetmelik, flartname ve standartlarda sürekli de ifliklikler yap lmaktad r. Mimarlar Odas mesleki denetim sürecinin, mimar n meslek prati inin gelifltirilmesine olanak sa layacak flekilde, söz konusu geliflme ve yenilikleri izleyerek, bilgi üreten, derleyen, paylaflan ve mimar destekleyen bir iflleve dönüflerek daha da güçlendirilmesi gerekti i öngörülmektedir. Yap Denetimi Hakk nda Kanun, mar Kanunu, mar Yönetmelikleri, Kamu hale Kanunu ve mesleki standartlarla ilgili yürütülen çal flmalar gelifltirilerek devam edecektir. Sa l kl bir yap n n oluflturulabilmesi için gerekli tüm standartlar n ( fl ve yap çevresi güvenli i, deprem güvenli i, yang n güvenli i, çocuk, yafll ve engellilere yönelik güvenlik ve kullan m kolayl klar, ses ve s izolas-

6 yonlar, su izolasyonlar vb.) ilgili e itim kurumlar, enstitüler, yerel yönetimler ve kamu kurumlar ile iflbirli i halinde gelifltirilmesi için olanaklar aranacakt r. Kamu hale Yasas n n uygulama sürecinde yaflanan sorunlar belirlenecek, bu sorunlar n giderilmesi için çal flmalar yap lacak, ihaleye esas mimari uygulama projesi ürünlerinin elde edilebilmesi için gerekli meslek içi e itim ve altyap çal flmalar n n sa lanmas na yönelik giriflimlerde bulunulacakt r. Tescilli bürolar n yeniden organizasyonu ve gelifltirilmesi için yöntemler araflt r lacakt r. Yerel yönetimlerin plan notlar güncellenerek üyelere duyurulacakt r. Mimar iflveren aras nda yap lan sözleflmenin içeri inin zenginlefltirilmesi için hukukçularla birlikte çal flma gerçeklefltirilecektir. Mimarlar aras haks z rekabetin giderilmesine dönük çal flmalar sürdürülecektir. Ekonomik Kriz ve Mimarlar Ekonomisi sürekli kriz içindeki ülkemizde, ifl olanaklar n n azalmas üyelerimizi de etkilemektedir. Mesle imizde yaflanan iflsizleflme, ifllevsizlefltirme ve de ersizlefltirme karfl s nda, mesleki toplumsal kamusal gereksinimleri gözeten yap sal çözüm aray fllar n n sürdürülmesine çal fl lacakt r. Bilirkiflilik Çal flmalar Bilirkiflilik çal flmalar n n kurumsallaflmas, etkinli inin art r lmas, bilirkiflilik yapmak isteyen üyeler ile Oda n n sürekli bir program içinde bir arada olmas amac yla bafllat lan çal flmalar sürdürülecektir. Bilirkiflili e iliflkin mevzuat n düzenlenmesi ve karfl lafl lan sorunlar n giderilebilmesi için di er meslek odalar ve hukukçularla gerçeklefltirilen ortak çal flmalar sürdürülecek, bilirkiflilik seminerlerini tamamlayan üyelerimize sertifika verilmesi konusunda çal flmalara devam edilecektir. Sürekli Mesleki Geliflim Sürekli Mesleki Geliflim uygulamalar, mimarl k mesle i ve mimarl k hizmetinin; etkinli ini, verimlili ini ve geliflimini sürekli k lmak amac yla, meslek mensuplar na, de iflen dünya koflullar, bilimsel, teknolojik geliflmeler ve toplumsal gereksinimler çerçevesinde, mesleki formasyonlar n sürekli gelifltirme ortamlar n, olanaklar n ve f rsatlar n sunmak, edindi i yeni bilgi ve becerilerini de erlendirmek ve referanslar haline getirmek amac yla Genel Merkez taraf ndan Sürekli Mesleki Geliflim uygulamalar mevzuat kapsam nda bafllam flt r. Bu uygulamalar n yerel ba lamda en üst düzeyde sürdürülebilmesi için gereken çal flmalar geçen dönem oldu u gibi bu dönem de sürdürülecektir. Geçmifl y llarda da yo un bir program çerçevesinde düzenlemifl oldu umuz panel, söylefli, sergi, seminer, kurs, sempozyum ve atölye çal flmalar zenginleflerek devam edecektir.

7 Bilgisayar Destekli Tasar m kurslar gelifltirilerek sürdürülecektir. Malzeme ve yap teknolojilerindeki geliflmelerin üyelerimize aktar m sa lanacak; farkl flehirlerde düzenlenen yap ve malzeme fuarlar na üyelerimizin kat l m sa lanacakt r. Üyelerimizin, Fikir ve Sanat Eserleri Yasas, Afet Yönetmeli i, Kamu hale Kanunu, mar Yönetmeli i gibi mesle in uygulama alan ndaki kanun ve yönetmelikler hakk nda yayg n e itimle bilgilendirilece i seminer ve söyleflilerin düzenlenmesine devam edilecektir. Mimarl k meslek alan n tan mlayan ve etkileyen bütün mevzuatlardaki geliflmelerin ve de iflmelerin yönlendirilmesi; uygulamalarda bütünlü ün sa lanmas ve sonuçlar hakk nda üyeler en genifl flekilde bilgilendirilecektir. Mesle i ilgilendiren yasa, yönetmelik ve içtihat kararlar n n kitap haline getirilmesi için bafllat lan çal flmalar sürdürülecek, güncelli i sa lanacakt r. Mimarl k E itimi Mimarl k e itimine yap lacak katk lar n kentin mimarl n n düzeyini yükseltece i bilinciyle kentimizdeki mimarl k e itimi veren üniversitelerle kurumsal iliflkilerimiz en üst düzeyde tutulacakt r. Mimarlar Odas Ö renci Üyelik sistemine kay tl ö renci üyelerinin ve tüm ö rencilerin Oda etkinliklerine daha yo un kat l mlar sa lanacak, bunun yan s ra ö rencilerle ilgili Oda çal flmalar n n yönetim ve organizasyon aflamalar nda da yer almalar sa lanarak Mimarlar Odas n n ve mimarl k ortam n n önemli birer ö esi olmalar amaçlanacakt r. Mimarlar Odas Ö renci Üyelik sistemi ile çok genifl ö renci kesimlerine ulafl lm flt r. Kentimizdeki Mimarl k Bölümleri ne kay tl ö rencilere daha etkin bilgi, dan flma - yönlendirme deste i verilmesi ve Oda ile ö renciler aras nda sürekli bir iletiflim kanal n n oluflturulmas hedeflenmektedir. Mimarlar Odas ve Üniversite birlikteli inde oluflturulacak staj komisyonu yürütücülü ünde, ö rencilere staj yeri bulunmas na ve hedeflenen amac yakalayacak staj uygulamalar n n sa lanmas çal flmalar sürdürülecektir. Mimarl k ö rencilerinin mesleki stajlar n nitelikli bir biçimde yapabilmeleri için stajyer çal flt rmak isteyen bürolar m zla ö rencilerin iletiflimi sa lanacakt r. Mimarl k ö rencilerinin e itim süreçlerini destekleyecek panel, sempozyum, atölye ve yaz okulu çal flmalar gelifltirilerek sürdürülecektir Mimarl k ö rencileri için kentsel ve bölgesel sorun veya sorumluluklarla ilgili fikir projesi yar flmalar düzenlenecektir. Mimarl k e itimi sadece mimarl k fakülteleriyle s n rl kalmayacak, kentimizde ilk ve ortaö renim aflamas ndaki ö rencilere yönelik, onlar n mimarl k kültürüyle tan flmalar n sa layacak etkinlikler düzenlenecektir. Bu ba lamda baz okullarla geçen dönem kurulan iletiflim sürdürülecek bu listeye yeni okullar ve etkinlikler eklenecektir. Mimarl k ö rencilerinin Oda etkinliklerine kat l mlar n n gerek kendi geliflimlerine, gerekse kentteki mimarl k ortam n n dinamizmine yapaca katk lar göz önünde tutularak mimarl k ö rencileriyle iletiflim her zaman canl tutulacakt r.

8 UIA (Uluslararas Mimarlar Birli i)'n n mimarl k e itimine iliflkin haz rlad belgeler fl nda çal flmalar yürütülecek, düzenlenecek atölye çal flmalar yla e itim üzerine öneriler gelifltirilecektir. Ö renci üyeler aras nda iletiflimin sa lanabilece i bülten çal flmas na bafllanacakt r. Çocuk ve Mimarl k Yap l çevre e itiminin erken yafllarda kazand r lmas n amaçlayan Mimarl k ve Çocuk çal flmalar fiubemizde ve Temsilciliklerimizde sürdürülecektir. fiubemiz bu do rultuda ilkö retim okullar ndan gelen etkinlik taleplerini desteklemeye devam edecektir. letiflim/yay n/bilgi- fllem Oda çal flmalar n n ve meslek alan ndaki geliflmelerin üyelere aktar lmas ile üyelerin istek ve görüfllerinin de Oda yönetimine iletilmesi konular nda yap lan çal flmalar kapsam nda, Oda ile üyeler aras nda interaktif bir iletiflim ortam n n oluflturulmas için çal flmalar yap lacakt r. adresinde yay n devam eden web sitemizin tasar m ve içeri i yeniden ele al - narak bu iliflkinin kurulmas nda etkin bir araç olmas hedeflenmektedir. Mimarlar Odas taraf ndan yürütülen yay n çal flmalar s ras nda ortaya ç kan dokümanlar n arflivlenerek, özellikle web sitesi arac l yla kullan ma sunulmas na devam edilecek; zmir ve yak n çevresinin tekil ya da kentsel ölçekli mimarl k birikiminin tan n p tan t lmas na yönelik belgeleme ve arfliv çal flmalar zenginlefltirilerek sürdürülecektir. Ege Mimarl k / Bülten Ege Mimarl k dergisinin Yay n Komitesi yürütücülü ünde üç ayl k periyoduyla yay n na devam edilecektir. Dergimiz kay tl üyelerin yan s ra ülke genelinde tüm akademisyenlere ve üniversitelere da t larak hem genifl tabanl bir tart flma ortam yarat lacak hem de bölgemize yönelik çal flmalar olan kesimlerin dergimizle iletiflime geçmesi kolaylaflt r lacakt r. Bölgemize yönelik yay nlar n art r lmas amaçlanacakt r. Bu ba lamda EGEM MARLIK dergisinin baz say lar bölgemizdeki bir yerleflmeye ayr lacak bunun yan s ra bölgemizin mimarl k ortam n konu alan kitaplar n art r lmas için çal flmalar yürütülecektir. Ayl k olarak yay mlanan Haberler bülteni yine Oda ile üyeler aras nda iletiflimin bir arac olmaya devam edecektir.

9 Toplum ve Mimarl k Çal flmalar Yap lmas düflünülen çal flmalar yaln zca mesle in aktif olarak içinde yer alan üyelerle ve mimarl k ö rencileriyle s n rl kalmayacak, mimarl n ve mimarl k mesle inin topluma tan t lmas amac ile yap lan çal flmalar, gerçeklefltirilen programlar ve düzenlenen etkinlikler, bas n toplant lar ve bas n aç klamalar yoluyla kamuoyuna duyurulacak; afifl, broflür ve sergi gibi çal flmalar n etkin bir biçimde sürdürülmesi sa lanacakt r. Bas nda ve televizyonlarda özellikle mesleki görüfle ihtiyaç duyulan programlara kat l m sa lanarak mimarl k mesle inin tan t m yap lacak; mesle in geliflimi ve uygulama niteli inin art r lmas yönünde çal flmalarda bulunulacakt r. Özellikle liselere yönelik olarak meslek tan t m n amaçlayan toplant lara devam edilerek, mimarl k mesle i ve Mimarlar Odas hakk nda bilgi veren broflürler da t lacak; Mimarl k Bölümleri nde e itim görmeyi amaçlayan ö rencilerin tercihlerini bilinçli bir flekilde yapmalar için destek verilecektir. Mimarl k Haftas Mimarlar Odas zmir fiubesi nin geleneksellefltirdi i Mimarl k Haftas kapsam nda düzenlenen panel, söylefli, sergi, seminer, sempozyum ve atölye çal flmalar zenginleflerek devam edecek, bu kapsamda mimarl k alan n n önemli aktörleri zmir e davet edilmeye devam edilecektir. Kütüphane Dokümantasyon fiube kütüphanemizin kapsaml bir meslek alan kütüphanesine dönüfltürülmesine yönelik çabalar m z artarak devam edecek, üyelerimizin ve ö rencilerin kütüphaneden daha fazla yararlanabilmelerini sa layacak bir iflleyifl oluflturulmas na çal fl lacakt r. Kütüphaneye al nacak yay nlar konusunda Mimarl k fakültelerinin kütüphaneleriyle eflgüdümlü çal flmalar yürütülecektir. Meslekle ilgili mevzuat ile mesle in uygulanmas için gerekli bilgiler, bilgisayar ortam nda üyelerimizin kullan m na sunulmufltur. Bu çal flmalar sürekli olarak güncellenerek, üyelerimizin de iflikliklerden en k sa sürede haberdar olmas sa lanacakt r. fiube internet sayfas nda, kütüphanemizde bulunan kitaplara iliflkin liste yay mlanacakt r. Kentsel ve Çevresel Sorunlara Yönelik Çal flmalar Odan n kent ve çevre sorunlar karfl s nda mimarl k mesle i çerçevesinde ve planl kentleflme ilkeleri ba lam nda gösterdi i duyarl l k sürdürülecek, bu anlamda di er kurum ve kurulufllar ile iliflki ve iflbirli i güçlendirilecektir. Hukuk d fl dayatmalara karfl yasal zeminde mücadeleye devam edilecektir.

10 Kent ve çevre sorunlar na dair ilgili kurumlar Oda bünyesindeki komisyonlar m z ve ilgili uzmanlar taraf ndan oluflturulan raporlarla yönlendirilmeye çal fl lacakt r. Her zaman sorunlar n çözümüne odaklan lacak, flimdiye kadar oldu u gibi öncelikle kurumsal iletiflim ve teknik destek yollar sonuna kadar kullan lacak ancak bu çabalar n sonuç vermemesi durumunda yarg yoluna baflvurularak akl n, bilimin ve adaletin yerini bulmas sa lanacakt r. Kentsel çevrenin nitelikli olarak üretilmesi süreçlerine yönelik gerekli araflt rmalar ve çal flmalar bafllat lacakt r. Kent bütününü ve her türlü kentsel altyap y etkileyecek imar faaliyetleriyle ilgili Oda görüfllerinin, planlama karar süreçlerine kat lmas na çal fl lacakt r. Kentlerimizin vizyonuna ve geliflme akslar na dair sa l kl fikirlerin oluflabilmesi ad na çal flmalar yap lacakt r. Büyükflehir Belediyesinin önderli inde di er kurumlar nda içinde yer ald genifl tabanl bir çal flma grubuyla kent parsellerinin taranmas, kentin aksayan yönlerinin tespit edilmesi; sa l kl, nitelikli kentsel geliflim akslar n n belirlenmesi için çal flmalar yap lmal d r. Üyelerimiz ve ö renci üyelerimiz aras nda kente iliflkin öneriler gelifltirmek üzere fikir ve proje yar flmalar düzenlenecek, bu yar flmalardan elde edilecek sonuçlar kent gündemine tafl nacakt r. Nitelikli kentsel çevrenin yeniden üretilmesi için gerekli çal flmalar sürdürülecektir. Hukuk Bürosu Çal flmalar Hukuk büromuz mimarl k mesle inin hukuki zeminini güçlendirmek, üyelerimizin mesleki sorunlar n n çözümüne yönelik olarak dan flmanl k hizmeti vermek üzere çal flmalar n sürdürecek, üyelerimize yönelik hukuk dan flmanl sistemi daha aktif hizmet verecek flekilde gelifltirilecektir. Mimarlar Odas n n bugüne kadar sürdürdü ü kentleflme süreçlerindeki planlama ilkelerine ayk r ve ayr cal kl uygulamalara karfl mücadele ve hukuki giriflimler sürdürülecektir. Mesle imizin eylem alanlar yla ilgili yasal düzenlemeler izlenecek, öneriler gelifltirilecektir. Mali Müflavirlik Dan flma Bürosu Üyelerimizin mali bilgi zeminini güçlendirmek, mesleki faaliyetlerinden dolay karfl laflt klar mali mevzuatlarla ilgili genifl kapsaml dan flmanl k hizmeti vermek üzere Mali Müflavirlik Dan flma Bürosu kurulacak ve tüm üyelerimizin hizmetine sunulacakt r. Mesle imizin eylem alanlar yla ilgili mali düzenlemeler izlenecek, öneriler gelifltirilecektir. Yeni mezun olan ya da yeni büro açacak olan meslektafllar m za mesle e dair dan flmanl k hizmeti verilecektir.

11 Sosyal Etkinlikler Üyelerimiz aras nda birlikteli i güçlendirmek, dayan flmay sa lamak amac yla etkinlikler programlanacak, mesleki, teknik ve kültürel geziler düzenlenecektir. Farkl sektörlerdeki firmalarla, üyelerimize özel indirim uygulamas anlaflmalar gerçeklefltirilecektir. Üyelerimizin ve kentimizdeki mimarl k ö rencilerinin sosyal ve kültürel hayatlar n zenginlefltirecek, bir araya gelmelerini sa layacak, mimarl kla do rudan ya da dolayl olarak ilgili sergi, söylefli, panel, kokteyl gibi etkinlikler nitelik ve nicelik olarak üst düzeyde sürdürülecektir. Önümüzdeki dönemde gerçeklefltirmeyi amaçlad m z fiubemize ait yeni hizmet binas program içerisinde üyelerimiz için bir buluflma noktas olarak bir mekân oluflturulacakt r. zmir Mimarl Envanter Çal flmalar zmir in mimarl k birikiminin belgelenmesi, foto raf, dia ve projelerin arflivlenmesi çal flmalar ayr nt land r - larak ve geniflletilerek sürdürülecektir. Elde edilen dokümanlar sergiler ve web ortam arac l yla kentlilerin ve üyelerimizin izlenimine sunulacakt r. zmir kenti ve çevresinin uzak geçmiflinin yan s ra yak n geçmifline ait olan nitelikli mimari eserler için envanter çal flmalar yap lacak, bunlar n kentte ve internet ortam nda sergilerle tan t lmas sa lanacakt r. zmir mimarl k ortam na eme i geçen mimarlar n eserleri ve biyografilerini içeren bas l ve dijital yay nlar oluflturulacakt r. Güncel zmir mimarl n belgelemek ve nitelikli eserleri ödüllendirip tan tmak için periyodik olarak düzenlenecek zmir Kent Mimarl Sergisi ve Ödülleri etkinli i bafllat lacakt r. zmir Mimarl k Sergisi ve Ödülleri zmir Mimarl k Ödülleri, TMMOB Mimarlar Odas zmir fiubesi taraf ndan fiube etkinlik alan olan zmir, Ayd n, Manisa ve Uflak kentlerinde mimarl k eyleminin tan t lmas, özendirilmesi, ödüllendirilmesi; mimarl n kamuoyunun gündemine tafl nmas, mimarl k ürünlerinin belgelenmesi ve fiube-üye iliflkilerinin güçlendirilmesi amac yla verilecektir. Ödül program için zemin oluflturan ve bu program ile birlikte iflleyen sergi ile fiube etkinlik alan nda elde edilen mimari yap tlar n bir arada sunuldu u bir buluflma - tart flma ortam yarat lmas ve elde edilen ürünlere ait dokümantasyonun Mimarlar Odas Arflivi ne kazand r lmas da program n amaçlar aras nda yer almaktad r.

12 Mimarlar Odas zmir fiubesi 40. Dönem Yönetim Kurulu As l Üyeler Baflkan: Baflkan Yard mc s : Sekreter Üye: Sayman Üye: Üye: Üye: Üye: Hasan Topal Alev A r Nilüfer Ç narl Mutlu lker Özdel Hikmet Sivri Gökmen Ç nar Bilgin Ali Okan Y lmaz Yedek Üyeler Murat Günayd n Erdal Uzuno lu Cenk Kocaman Hakan K l nçarslan Selin Za pus Candemir Halil brahim Alpaslan Serdar Uslubafl Üyelerimizin yönetime kat l m n ve önerilerinin prati e geçirilmesini önemseyen yönetim anlay fl m zla; tüm üyelerimizi bizimle birlikte mimarl k mesle inin geliflimi için çal flmaya davet ediyoruz. Mimarlar Odas zmir fiubesi Yönetim Kurulu

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI NfiAAT MÜHEND SLER ODASI D YARBAKIR fiubes MO D YARBAKIR BÜLTEN { Ç NDEK LER } MO Diyarbak r Bülteni Y l: 1 Say :1 nflaat Mühendisleri Odas Diyarbak r fiubesi Yay n Organ d r. TMMOB nflaat Mühendisleri

Detaylı

41. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU

41. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 41. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 15 Ocak 2012-15 fiubat 2014 TMMOB M MARLAR ODASI ZM R fiubes 2 çindekiler Bölüm 1 M MARLAR ODASI KURUM Ç L fik LER Mimarlar Odas Örgütlü ü ile liflkiler 13 fiube Temsilcilikleri

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

40. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU

40. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 40. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 31 Ocak 2010-15 Ocak 2012 TMMOB M MARLAR ODASI ZM R fiubes çindekiler Bölüm 1 M MARLAR ODASI KURUM Ç L fik LER Mimarlar Odas Örgütlü ü ile liflkiler 13 fiube Temsilcilikleri ve

Detaylı

kolaylaflt rmak üzere Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP) taraf ndan 1989 da oluflturulmufltur. Birleflmifl Milletler Çevre Program (UNEP)

kolaylaflt rmak üzere Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP) taraf ndan 1989 da oluflturulmufltur. Birleflmifl Milletler Çevre Program (UNEP) 8. Bilgi ve letiflim 8.1. Bilgi ve letiflimin Sürdürülebilir Kalk nmadaki Yeri Bilgi ve iletiflim, uluslar n geliflmiflli inin göstergesi olarak kullan lmaya bafllam flt r. Bilgi üreten, bilgiye ulaflan

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Ç NDEK LER MERHABA...3 KAPAK KONUSU IV. GENÇ HAR TACILAR GÜNLER...5. ULUSLARARASI ETK NL KLER FIG 2007 ÇALIfiMA HAFTASI...10

Ç NDEK LER MERHABA...3 KAPAK KONUSU IV. GENÇ HAR TACILAR GÜNLER...5. ULUSLARARASI ETK NL KLER FIG 2007 ÇALIfiMA HAFTASI...10 Ç NDEK LER MERHABA...........................3 KAPAK KONUSU IV. GENÇ HAR TACILAR GÜNLER............5 ULUSLARARASI ETK NL KLER FIG 2007 ÇALIfiMA HAFTASI..............10 HKMO DAN HABERLER TMMOB HAR TA VE

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

2009 YEREL SEÇ MLER NE DO RU

2009 YEREL SEÇ MLER NE DO RU TMMOB M MARLAR ODASI 2009 YEREL SEÇ MLER NE DO RU POL T KALAR / DE ERLEND RMELER RAPOR 15 Ocak 2009 TMMOB Mimarlar Odas, küresel kriz koflullar nda yerel niteli inin ötesine geçerek genel seçim niteli

Detaylı

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI TMMOB M MARLAR ODASI ULUSAL M MARLIK POL T KALARI Yay nlayan Derleyen Tasar m Bask TMMOB Mimarlar Odas Tu çe Selin Ta mat Nilgün Kara Babacan Yalç n Matbaac l k Ltd. fiti,

Detaylı

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 > 94-115 araflt rma, bilgi ifllem ve iletiflim Araflt rma Faaliyetleri Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi fllem Halkla liflkiler D fl liflkiler > araflt rma, Bilgi

Detaylı

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r.

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r. ller Bankas gibi bir kurumun tasfiyesi, salt bir örgütlenmenin son bulmas anlam na gelmemekte; yerel yönetim mali sisteminin dönüflümüne, yerel yönetim hizmetlerinin merkezi planlama d fl na ç kar larak

Detaylı

Siyasal yönetimler, tüm yurttafllar na eflit olanaklar çerçevesinde asayifl, e itim, sa l k ve refah da tabildikleri, toplumsal çat flma, uzlaflmazl

Siyasal yönetimler, tüm yurttafllar na eflit olanaklar çerçevesinde asayifl, e itim, sa l k ve refah da tabildikleri, toplumsal çat flma, uzlaflmazl 5. Yönetiflim 5.1. Yönetiflim ve Siyasal Sistem Yönetiflim, siyasal sistemin yönetiminde hükümet ile toplum aras nda karfl l kl etkileflim, ortak çal flma ve karar almada paydafl (stakeholder) olma koflullar

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

Herkes düfllerinin büyüklü ü kadar özgürdür diyoruz

Herkes düfllerinin büyüklü ü kadar özgürdür diyoruz Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s 2008 Y l: 18 Say : 81 HKMO 41. Ola an Genel Kurulu yap ld Herkes düfllerinin büyüklü ü kadar özgürdür diyoruz Yaz s 3. sayfada

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

www.koc.com.tr %100 geri dönüflümlü ka ıttan imal edilmifltir. Üretim esnasında hiçbir a aca zarar verilmemifltir.

www.koc.com.tr %100 geri dönüflümlü ka ıttan imal edilmifltir. Üretim esnasında hiçbir a aca zarar verilmemifltir. www.koc.com.tr %100 geri dönüflümlü ka ıttan imal edilmifltir. Üretim esnasında hiçbir a aca zarar verilmemifltir. FARKLIYIZ FARKINDAYIZ Koc - Toplulu u Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2009 KURUMSAL

Detaylı

Tasar m - Bask : 312 432 23 78 kardelen@kardelenofset.com.tr

Tasar m - Bask : 312 432 23 78 kardelen@kardelenofset.com.tr T M M O B P e y z a j M i m a r l a r O d a s 6. Dönem Çal flma Raporu 2004-2006 TMMOB Peyzaj Mimarlar Odas fiehit Adem Yavuz Sok. No: 14/17 K z lay/ankara Tel: 0 312 418 15 06-418 62 50 Faks: 0 312 419

Detaylı

C M Y CM MY CY CMY K

C M Y CM MY CY CMY K ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu 2010 çindekiler Do a ve Kültürle Var z 3 Baflkan'dan 4 Genel Sekreter'den 6 Do al Miras 8 7 A aç Ormanlar 9 Kültür Miras 16 Kendini Koruyan Kentler 18 Planlama 28 Kent Müzeleri

Detaylı

Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375)

Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375) Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2003, TÜS AD Tüm haklar sakl d r. Bu eserin tamam ya

Detaylı

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR C LT 1 TÜS AD DEVLETTE ET K ALTYAPI D Z S No: 1 Kas m 2005 (Yay n

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

Gönüllü K lavuzu. Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r.

Gönüllü K lavuzu. Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r. Gönüllü K lavuzu Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r. Rubicon Vakf Roghorst 117, 6708 KE, Wageningen, Hollanda http://www.rubiconfoundation.org/ Rubicon Vakf Hollanda

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M. K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M. K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M NSAN KAYNAKLARI 19 YÖNET M K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK)

Detaylı

7. Dönem 2. Dan flma Kurulu Toplant m z Gerçekleflti

7. Dönem 2. Dan flma Kurulu Toplant m z Gerçekleflti Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 7. Dönem 2. Dan flma Kurulu Toplant m z Gerçekleflti 5. Geleneksel Deniz Buluflmam z Gerçekleflti 3 Do algaz Bilgilendirme Toplant s Gerçeklefltirildi 4 30

Detaylı

Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301)

Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301) T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Te p e b a fl / s t a n b u l Telefon: (0212) 249 07

Detaylı