Ýþte heyelanýn fotoðraflarý (Ç.HAK:2708)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýþte heyelanýn fotoðraflarý (Ç.HAK:2708)"

Transkript

1 Ýþte heyelanýn fotoðraflarý Hakimiyet in dünki sayýsýnda manþetten duyurduðu Kýrkdilim Yolu ile ilgili tehlike, ürpertici görüntülerle korku salmaya devam ediyor. TIR da yüklü bulunan okul sýralarý kullanýlamaz hale geldi. * HABERÝ 2 DE Heyelana karþý tedbir amaçlý dizilen beton bariyerler de, toprak kaymasýnýn önünde duramýyor. Týr alev aldý okul sýralarý yandý * HABERÝ 3 DE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Böylesi görülmedi Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn ýn çaðrýsýna kulak veren Dodurgalý iþadamlarý sýradýþý bir baðýþa imza attý. Biraraya gelen 12 iþadamý satýn aldýklarý yeni araçlarý Dodurga Belediyesi ne teslim etti. Bakan Topçu Çorum da Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, bugün Çorum da. Yalçýn Topçu 3 EKÝM 2015 CUMARTESÝ (Ç.HAK:2708) ÇORUM * HABERÝ 6 DA * HABERÝ 12 DE Belediyeye kazandýrýlan üç yeni araçtan ikisini Dodurgalý iþ adamlarý karþýladý. Yeniden, tek baþýna iktidar Jandarma dan kaçak Çorum un en Kaçak dolum yapýlarak pyisasa sürülen tüplere Jandarma tarafýndan el konuldu. Yusuf Böçek, 39 yaþýnda dede olma sevinci yaþadý. AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, partinin 13 yýllýk iktidarý boyunca gerçekleþtirdiði kazanýmlara sahip çýkýlmasý gerektiðini belirterek, kazanýmlarýn devamý için AK Parti'nin yeniden, tek baþýna ve güçlü bir þekilde iktidar olmasý gerektiðini söyledi. genç dedesi 39 yaþýnda dede oldu Afra Düðün Salonlarý Personel Müdürü Yusuf Böçek, genç yaþta dede oldu. 39 yaþýnda torun sahibi olan Yusuf Böçek, Çorum un en genç dedesi ünvanýn da sahibi oldu. * HABERÝ 8 DE AK Parti Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, Karahacipliler le sohbet edip, destek istedi. tüp operasyonu Çorum Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý ekipleri tarafýndan düzenlenen operasyonda 48 adet kaçak tüp ele geçirildi. * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 7 DE Huzur içinde bir seçim dileði Çeþitli hediyelerle öðrencilerin ilköðretim haftasýný kutlayan Eðitim Sen yönetimi, öðrencile ve öðretmenlere yeni eðitim ve öðretim yýlýnýn hayýrlý olmasýný diledi. Üyük ün hediyeleri Türk Eðitim Sen den Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi yöneticileri, Üyük Ýlkokulu nu ziyaret etti. * HABERÝ 4 DE Milliyetçi Hareket Partisi teþkilat yöneticileri ve milletvekili adaylarý Emniyet Müdürü Murat Kolcu'yu makamýnda ziyaret etti. Milletvekili adayý Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, ziyarette huzur içinde bir seçim dilediklerini ifade etti. * HABERÝ 5 DE Saðlýk Müdürlüðü yönetici ve personeli, kan baðýþýnda bulundu. Saðlýk Müdürlüðü nden anlamlý kampanya Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðünce Kan Baðýþý Kampanyasý düzenlendi. MHP Milletvekili Adayý Aybüke Topçubaþý Ekici, huzur içinde bir seçil dilediklerini belirtti. * HABERÝ 9 DA

2 2 CUMARTESÝ 3 EKÝM 2015 Kýrkdilim de yaþanan toprak kaymasý, riskin büyüklüðünü gözler önüne seriyor. Ýþte heyelanýn fotoðraflarý HURÞÝT BOZKURT Özellikle Kýrkdilim Yolu nu sürekli kullanmak zorunda olan bölge sakinleri, tedbir alýnmasýný istiyor. Yolun genel görünümü (üstte) ve ikinci bariyerlere kadar uzanan taþlar, yol üzerindeki olumsuzluðu resmediyor. Kýrkdilim de yaþanan heyelan tehlikesini Hakimiyet in dünki manþetinden duyurduk. Bölgeden çekilen fotoðraflar sonbahar yaðýþlarý ile birlikte Kýrkdilim de heyelanýn yeniden baþ gösterdiðini açýkça gösterdi. Çorum u Ýstanbul a baðlayan önemli geçiþ yollarýndan Kýrkdilim in Laçin tarafýnda heyelan yaþanýyor. Yol kenarýna ve ortasýna düþen kaya parçalarý trafiði riske düþürmeye devam ediyor. Çorum-LaçinOsmancýk yolu üzerinde bulunan ve coðrafi yapýsýndan dolayý çok fazla müdahale edilemeyen Kýrkdilim de büyük kaya parçalarýnýn yolun tek þeridini kapattýðý gözleniyor. Sinop tan baþlayýp Boyabat, Kargý, Osmancýk, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niðde üzerinden Akdeniz e ulaþan Kuzey-Güney aksýnýn önemli bir parçasýný oluþturan yolda heyelan riski her geçeng ün artýyor. Bölgede yaþayan vatandaþlar Kýrkdilim yolunun özellikle kayalýklarýn olduðu bölümlere çelik aðlar örülmesini istiyorlar. Otogaz ve tüpgaza zam Akaryakýt ürünlerinden otogaz ve tüpgaza zam geldi. Tüpgaza 27 kuruþ, otogaza ise 15 kuruþ zam yapýldý. Tüpgaz ve LPG fiyatlarýna geceyarýsýndan itibaren geçerli olmak üzere tüpgaz'a yüzde 10,72 ve otogaz'a yüzde 9,17 oranýnda zam geldi. Oranlara göre; 2 kg'lýk tüpgaz fiyatý 12 liradan 12,54 liraya, 12 kg'lýk tüpgaz fiyatý 63 liradan 66,24 liraya, 24 kg'lýk tüpgaz fiyatý da 125,5 liradan 131,98 liraya yükseldi. Ýstanbul'da pompa fiyatýnda ise 15 kuruþ zam ile litrede 2,36 liradan 2,51 liraya yükseldi.(haber7) Heyelana karþý tedbir amaçlý dizilen beton bariyerler de, toprak kaymasýnýn önünde duramýyor. Söz dinlemeyen bankalara ceza geliyor Bankalarýn, getirilen sýnýrlamalara raðmen, tüketicinin onayýný almadan bazý hizmet ve ürünlerden, farklý isimlerle, ücret talep etmeye devam etmesi, BDDK'yý harekete geçirdi Bankalarýn, getirilen sýnýrlamalara raðmen, tüketicinin onayýný almadan bazý hizmet ve ürünlerden, farklý isimlerle, ücret talep etmeye devam etmesi, Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý'ný harekete geçirdi. Sabah'ýn haberine göre bazý bankalar yasal düzenleme ve ilgili yönetmeliklerden haberleri yokmuþ gibi davranarak birbirinden ilginç isimlerle ücret almaya devam ediyor. Hatta müþterilerine ödemelerini anýmsatmak için ararken bile iletiþim ücreti talep ediliyor. KAPSAMLI ÝNCELEME Gümrük Bakanlýðý, bankalarýn yönetmeliklere uyup uymadýðý konusunda kapsamlý bir inceleme yürütüyor. Ýnceleme, tüketici haklarýnýn korunmasý, faizler ve sözleþmeler olmak üzere üç ana baþlýkta sürüyor. Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetim Müdürlüðü müfettiþleri, kredi sözleþmelerini tek tek inceleyerek ilgili yönetmeliklere uyulup uyulmadýðýna bakýyor. 150 MÝLYONLUK CEZA Ayrýca, bankalarýn kullandýrdýðý kredilerde o günkü piyasaya duyurulan faiz oraný ile orantýlý olup olmadýðýna bakýlýyor. Sözleþmede yer alan hizmetleri vermeyen, kampanyalarda verilen kredilerde açýklanan faizle alýnan faiz arasýndaki uçuk fark bulunan bankalara para cezasý kesildi. Kampanyalarda faizler konusunda tüketiciyi yanýltan üç bankaya toplamda yaklaþýk 150 milyon liralýk ceza verildi. Bakanlýðýn faizler konusunda üç bankaya ceza kestiði, 20'yi aþkýn bankaya yönelik de incelemelerini sürdürdüðü belirtiliyor. YAPTIRIMLAR ARTIYOR Müþteriden iþlem fiþi ücreti isteyen bankalara da cezai iþlem yapýlacak. Bu ücretlerle karþý karþýya kalan tüketicilerin itiraz ederek, hiçbir þekilde ödeme yapmamasý gerektiði belirtildi. BDDK da sektöre yönelik þikâyetleri dikkate alarak yeni yaptýrýmlara hazýrlanýyor. Tüketici haklarýný ihlal eden bankalarýn yaný sýra personel de sorumlu tutulacak.

3 CUMARTESÝ 3 EKÝM Jandarma dan kaçak tüp operasyonu Çorum Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý ekipleri tarafýndan düzenlenen operasyonda 48 adet kaçak tüp ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratý de- ðerlendiren Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý ve Kaçakçýlýk Organize Suçlarla Þube Müdürlüðü Çorum dan Samsun a seyir halinde olan A.R. yönetimindeki minibüste LPG tüplerinin kaçak dolum yapýlarak satýþa arz edildiði bilgisine ulaþtý. Bunun üzerine çalýþma baþlatan jandarma ekipleri, bir minibüsü takibe aldý. Minibüsü bir süre takip ettikten sonra operasyon için düðmeye basan jandar- ma ekipleri, Samsun yolu üzerinde minibüsü durdu. Minibüste kasa bölümünde yapýlan aramada 44 adet 12 kiloluk tüp, 4 adet 2 kiloluk olmak üzere toplam 48 adet tüpün üzerinde bulunan silinglerinin (emniyet þeridi) tüp gazlarýn üzerinde yazýlý bulunan marka ile uyuþmadýðý ve 5307 sayýlý kanuna aykýrý olarak faaliyet gösteren gaz dolum firmasýndan doldurulduðu tespit edildi. Cumhuriyet savcýsýnýn talimatý ile izinsiz ve ruhsatsýz olarak dolumu yapýlan tüpler yediemine teslim edilirken araç sürücüsü hakkýnda yasal iþlem yapýldý.(ýha) Osmancýk ve Oðuzlar da yangýn Kaçak dolum yapýlarak pyisasa sürülen tüplere Jandarma tarafýndan el konuldu. Osmancýk ve Oðuzlar da çýkan yangýnlarda iki ev kül oldu. Edinilen bilgilere göre, ilçeye baðlý Karalargüney köyünde yaþayan K.E. ye (85) ait evin çatý kýsmýndaki elektrik tesisatýnýn þase yapmasý sonucu yangýn çýktý. Kýsa sürede büyüyen yangýn itfaiye ekipleri ve vatandaþlarýn yardýmýyla kýsa sürede söndürüldü. Herhangi bir can kaybý ve yaralanmanýn olmadýðý yangýnda K.E. ye ait ev kullanýlamaz hale geldi. Oðuzlar ilçesinde Her iki ilçede çýkan yangýnlarda, iki ev kullanýlamaz hale geldi. de N.K. ye ait evin elektrik tesisatýndaki arýza nedeniyle yangýn çýktý. Büyük çapta maddi hasarýn meydana geldiði yangýnda yaþlý ada- ma ait iki katlý ev tamamen yandý.(ýha) Ýki ayrý kaza, 17 yaralý Çorum da meydana gelen iki ayrý trafik kazasýnda 7 si çocuk 17 kiþi yaralandý. Ýlk kaza, Boðazkale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu istikametinden Boðazkale istikametine seyir halinde olan M.Y. yönetimindeki otomobil Yekbas köyü yakýnlarýnda yaptýðý þerit ihlali sonucu karþý yönden gelen H.H.B. yönetimindeki kamyonetle çarpýþtý. Kaza sürücüler ile kamyonette bulunran Þ.D. (34), M.B. (37), Þ.B. (9), G.B. (14) F.B. (6) yaralandý. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapýlan yaralýlar Sungurlu Devlet Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi Lastiði alev alan Týr ýn dorsesindeki okul sýralarý yandý Osmancýk ta seyir halindeki TIR alev aldý. Osmancýk ta seyir halindeki TIR ýn alev almasý sonucu yangýn çýktý. Yangýnda Ýstanbul daki bir okula götürülen okul sýrasý takýmlarý kül oldu. Edinilen bilgilere göre, Tokat ýn Niksar ilçesinden Ýstanbul a okul sýrasý götüren Cemal Ölter (33) yönetimindeki 34 HD 2127 plakalý TIR, Kumbel mevkiine geldiði sýrada lastiði alev aldý. Kýsa sürede büyüyen yangýn TIR ýn dorse kýsmýna sýçradý. TIR dan alevler yükseldiðini gören Trafik Bölge Müdürlüðü ekipleri D-100 karayolunda güvenlik önlemi alýrken itfaiyeyi arayarak yardým istedi. Ýhbar üzerine bölgeye Osmancýk ve Kargý ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Kýsa sürede olay yerine gelen ekipler, yangýný kontrol altýna alarak söndürdü. Yangýnda TIR ýn dorse bölümü ve içerisinde bulunan okul sýrasý takýmlarý yandý. Yangýn nedeniyle bir süre trafiðe kapatýlan D-100 karayolu ekiplerin çalýþmasýný tamamlamasýnýn ardýndan kontrollü olarak tekrar trafiðe açýldý. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) TIR da yüklü bulunan okul sýralarý kullanýlamaz hale geldi. Yangýn itfaiye ekipleri tarafýndan kontrol altýna alýndý. D-100 Karayolu, yangý nedeniyle bir süre trafiðe kapandý. Boðaçkale ve osmancýk ta meydana gelen kazalarda 17 kiþi yaralandý. altýna alýndý. Ýkinci kazada ise Osmancýk ilçesinden Amasya nýn Merzifon ilçesine seyir halinde olan M.Y. yönetimindeki otomobil Gökdere Tedaviye giderken yolda vefat etti Pankreas kanseri tedavisi görmek için Ordu dan Ankara ya giden hasta, Güney köyü civarýnda vefat etti. Eþi ile birlikte çýktýðý tedavi yolcuðunda ecele yenik düþen S.Ç., Güney Köyü civarýnda fenalaþtý. Eþi tarafýndan çaðrýlan ambulans olay yerin geldiðinde hasta vefat etti. Þüpheli bir ölüm olma ihtimalini göz önünde bulunduran Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, olayla ilgili soruþturma baþlattý. (Haber Merkezi) köyü mevkiinde anayola kontrolsüz olarak çýktýðý belirtilen M.Þ. yönetimindeki otomobille çarpýþtý. Kaza, sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan H.Þ. (20), N.Y. (30), E.Y. (2), B.Y. (7), Y.A. (32), Þ.A. (31), B.A. (7) ve B.A. (6) yaralandý. Yaralýlar Osmancýk Devlet Hastanesi nde tedavi altýna alýndý.(ýha) Raylý kapý üzerine düþtü Sungurlu da faaliyet gösteren bir iþyerinde, C.B. (26) isimli iþçe, raylý kapýnýn üzerine devrilmesiyle yaralandý. Malzeme çýkarmak için raylý kapýyý açmaya çalýþan talihsiz iþçi, bir anda raydan kurtulup devrilen demir kapýnýn altýnda kaldý. Mesai arkadaþlarý tarafýndan demir kapýnýn altýndan kurtarýlan iþçi, Sungurlu Devlet Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. (Haber Merkezi) Alet alan lastiðin baþlattýðý yangýnýn çekiciye ulaþmamasý için, çekiçi dorseden ayrýldý.

4 4 CUMARTESÝ 3 EKÝM 2015 Üyük ün hediyeleri Türk Eðitim Sen den Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi, Üyük Ýlkokulu nu ziyaret etti. Ýlköðretim Haftasý dolayýsýyla gerçekleþtirilen ziyarette, Türk Eðitim Sen Þube yöneticileri öðrencilere çeþitli hediyeler verirken, tüm eðitim camiasýnýn ve öðrencilerin yeni eðitim öðretim yýlýný kutlayarak, çalýþmalarýnda baþarýlar dilediler. Ziyarete iliþkin açýklama yapan Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, Geleceðimizi emanet edeceðimiz çocuklarýmýza nasýl Canik Belediye Baþkaný Osman Genç'i makamýnda ziyaret eden Ýlkadým Kaymakamý Turan Atlamaz, Canik Belediyesi'nin çalýþmalarýný takdir ettiðini belirterek, Baþkan Genç'i tebrik etti. Ýlkadým Kaymakamý Turan Atlamaz, Canik Belediye Baþkaný Osman Genç'i makamýnda ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleþen ziyarette Baþkan Genç, Kaymakam Atlamaz'a belediye tarafýndan yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Daha sonra Canik Belediyesi hizmet binasýný gezen Atlamaz, hizmet binasýnýn yeni birimleri ve teknolojik donanýmlarý hakkýnda bilgi aldý. Özellikle ay-yýldýzlý hizmet binasýný çok beðendiðini belirten Kaymakam Atlamaz, kendisinin de eski bir Belediye Baþkaný olduðunu belirterek, Canik'e çok güzel bir belediyecilik örneðine þahit olduðunu söyledi. STANDARTLAR ÜSTÜ BELEDÝYECÝ- LÝK Canik ilçesine yapýlan hizmetlerle adýndan söz ettirdiðini belirten Ýlkadým Kaymakamý Turan Atlamaz, "Ben de Çorum'da yýllarca Belediye Baþkanlýðý yaptým. Ayrýca Kaymakam olarak deðiþik yerleri gezdim. Ancak Canik'te Belediye Baþkanýmýz tarafýndan hizmetler gerçekten beni memnun etti. Burada çok güzel bir belediyecilik örneði gördüm. Özellikle gençlere ve kadýnlara yönelik yapýlan yatýrýmlar, eðitim Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn, Üyük Köyü Ýlkokulu ziyaret etti. Çeþitli hediyelerle öðrencilerin ilköðretim haftasýný kutlayan Eðitim Sen yönetimi, öðrencile ve öðretmenlere yeni eðitim ve öðretim yýlýnýn hayýrlý olmasýný diledi. tesisleri, kentsel dönüþüm çalýþmalarý gerçekten örnek olacak nitelikte. Belediye hizmet binasýnda yer alan Akademik Belediyecilik Birimi, Dýþ Ýliþkiler Birimi, Proje Geliþtirme Birimi, Aile Birimi, Hukuk Birimi ve Engelli Koordinasyon Birimi, burada standartlar üstü bir belediyecilik yapýldýðýný gösteriyor" dedi. VÝZYONU GENÝÞ BAÞKAN Canik Belediyesi'nin özellikle eðitim ve kültür yatýrýmlarýný takdir ettiðini ifade eden Atlamaz, "Canik Belediyesi düzenlediði sempozyumlarla önemli bir hizmete imza atýyor. Ayrýca basýlan tarih kitaplarý da þehrin tarihi kimliðini ortaya çýkarmasý açýsýndan önemli oldu. Baþkanýmýzýn þehrin tarihine önem vermesi çok güzel. Ayrýca Canik Belediyesi'nin teknolojik donanýmlarý da çaðdaþ belediyeciliðin göstergesi. Hemen hemen her alanda hizmeti burada görmek mümkün. Bir ilçe belediyesi olarak büyük projelere imza atýlmýþ olmasý, baþkanýmýzýn vizyonunun ne kadar geniþ olduðunu gösteriyor" diye konuþtu. 'YEPYENÝ BÝR CANÝK' Ýlçede yaptýklarý çalýþmalardan da bahseden Canik Belediye Baþkaný Osman Genç, "Eðitimden kültüre, spordan saðlýða, yaþam alanlarýndan ticarete kadar her alanda 7'den 77'ye her kesime hitap eden yatýrýmlar yapýyoruz. Canik artýk sadece Karadeniz Bölgesinde yýldýzý parlayan deðil, Türkiye'nin göz bebeði olan ve örnek gösterilen bir ilçe konumunda. 11 yýlda 2.5 milyar liralýk yatýrým Canik in geliþimini gösteriyor. Belediye imkanlarýyla yaptýðýmýz yatýrýmlarý çoðu il belediyesi bile gerçekleþtiremiyor. Bizim tek bir amacýmýz var, milletimize hizmet etmek ve þehrimizin, ülkemizin büyümesine katkýda bulunmak. Ýlçemizi 11 yýlda baþtan aþaðý deðiþime tabi tuttuk ve yepyeni bir Canik oluþturduk" þeklinde konuþtu. DEÐERLERÝNÝ ÖZÜMSEYEN GENÇ- LÝK Necip Fazýl Kýsakürek'in, toplumlar parasýzlýktan deðil, ahlaksýzlýktan çökerler sözünü hatýrlatan Baþkan Genç, þunlarý söyledi; "Þehrimizin ve ülkemizin en büyük ihtiyacý ahlaki, ilmi ve stratejik derinliktir. Yani þehrimiz ve ülkemiz bunlarýn üzerinde geleceðe ilerlemelidir. Biz bir yandan kentsel dönüþüm çalýþmalarýyla çaðdaþ yaþam alanlarý oluþtururken, gençlerimize yönelik yaptýðýmýz eðitsel ve kültürel yatýrýmlarla da þehrimizi 2023, 2053, 2071, hatta 2099'a hazýrlýyoruz. Yani Ýslam algýsýyla yetiþen, deðerlerini özümseyen ve milli ve ahlaki deðerleri geleceðe taþýyacak bir gençlik yetiþtiriyoruz. Çünkü þehrin mimarisi estetiði, insanýn estetiði ise ahlakýdýr. Bu ikisinin birleþimi þehrin ruhunu oluþturur"(ýha) daha iyi bir gelecek hazýrlarýz diye Türk Eðitim-Sen üzerine düþeni yapmaktadýr ve de yapmaya devam edecektir. Ýyi bir eðitimin yolu, doðru bir sistem ve yeterli ekonomik kaynaktan geçmektedir. Bu bakýmdan gerekli tedbirler alýnmalý, çocuðu eðitim gören vatandaþlarýmýza eðitim öðretim yardýmý yapýlmalýdýr. Bu vesile ile, tüm öðrencilerimizin, öðretmenlerimizin ve velilerimizin eðitim ve öðretim yýlýný kutlar, hayýrlý olmasýný dilerim. dedi. Kaymakam Atlamaz dan Baþkan Genç e ziyaret Çorum Belediyesi eski Baþkaný Samsun Ýlkadým Kaymakamý hemþehrimiz Turan Atlamaz, Canik Belediyesi ni ziyaret etti. Turan Atlamaz, Canik Belediyesi nin hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Kendisinin de eski bir belediye baþkaný olduðunu hatýrlatan Atlamaz, Canik Belediyesi ni takdir ettiðini ifade etti. Hayrettin Karaman Ýslamcýlýk, filozof, entelektüel Bazý yazýlar okuyor, konuþmalar dinliyorum; buralarda konuþanlar ve yazanlar mealen þöyle diyorlar: Biz bir entelektüel, bir filozof yetiþtiremiyoruz, bunun da sebeplerinden biri muhafazakâr Ýslam anlayýþý ve bu anlayýþý hareket programýna temel kýlmýþ olan Ýslamcýlardýr. Ýslam ve Demokrasi Tartýþmalarý baþlýklý bir yazýmda þöyle demiþtim: Ýster iman ister amel konusunda olsun taklid varsa hür, derin, delile dayalý düþünce yoktur. Her iki alanda tefekkür ve ictihad yöntemiyle bilgiye, kanaate, imana ulaþanlara geldiðimizde bunlara da aklý, zekayý, tecrübe ve müþahedeyi mutlak otorite kabul eden, vahyin karþýsýna bunlarý koyan manasýnda entelektüel, hür düþünce sahibi (ve filozof) denemez. Bir insan aklý baþýnda ve reþid olunca, kendisine ailesi tarafýndan telkin edilen din üzerinde bizzat düþünürse, kabul etme veya etmeme þýklarý eþit olarak iman meselesine yönelir ve tefekküre baþlarsa bu noktada hür düþünce vardýr. Ya taklid veya tahkik yoluyla bir kere iman ettikten sonra artýk müminin tefekkürünü imaný sýnýrlar, imanýn ýþýðýnda düþünür, beþer üstü, ilahi bilgi kaynaklarýna itibar eder, aklýn yetkisini aþan alanlarda doðrudan vahye dayanýr, aklýn alanýnda ise vahiy ile aklýn kesin verilerini uzlaþtýrýr, vahyi dýþlayamaz. Ýslam alimi, entelektüel, filozof niçin gerekli, niçin bizde bunlar yok diye yakýnanlar var? Ýnsanlýk var olduðundan beri düþünen, duyan (duygusu olan), güzeli arayan, tabiatý gereði cemiyet, düzen ve medeniyet kuran insanoðlunun çeþitli problemleri, bunalýmlarý, rahatsýzlýk veren mechulleri olmuþ, bilim, felsefe ve din de bu alanlarda derdine çare olarak ortaya çýkmýþtýr. Bilimin belli bir alaný var, orada iþe yarýyor, çizmeden yukarý çýkarsa bilim olmaktan da çýkar. Felsefe beþere ait bilgi kabiliyetine dayanýyor, ilâhî bilgi (vahiy, peygamberler) ile karþýlaþtýðý zaman ya bunu inkar ediyor (mümkün görmüyor) veya aklý ný esas alarak dini yorumluyor, onu beþerî bilgiye ve çözüme indirgiyor. Bunu yapýnca da din dýþýnda bir tez, bir düþünce, bir ekol olarak kalýyor. Bilim ve felsefe insanlýðýn bazý problemlerine çare olmuþtur, ama bunlar yetmemiþ, kaoslar, problemler, çatýþmalar, bunalýmlar hep var olmuþ, insanlar da hep bir kurtarýcý aramýþlardýr. Bu beklenti ve arayýþtan istifade ederek ve Kurtarýcý bizim önderimizdir ve yolumuzdur diyerek ortaya çýkan cahiller veya sahtekârlar insanlarýn baþýna bela ve pek çok canýn, malýn telef olmasýna sebep olmuþlardýr. Aklý dýþlamayan, bilimi teþvik eden, ama beþerin haddini bilmesi gerektiðini de tenbih eyleyen Ýslam'ýn vaadi iki cihan saadetidir. Doðru Ýslam anlayýþý þimdi bir daha tanýmlayacaðým ve muhafazakâr islamcýlarýn da benimsediði anlayýþtýr: Doðru Ýslam'ý entelektüeller ve filozoflar deðil, Ýslam alimleri anlamýþlardýr ve anlarlar. Ýslam alimlerinin anlama ve doðru bilgiye ulaþma metodlarý vahyin þýðýnda, rehberliðinde ve hidayetinde iþleyen akýldýr (beþeri bilgi vasýtalarýdýr). Bu yöntemin detaylarý ve açýlýmý kelam ve fýkýh usulü ilimlerinde ortaya konmuþtur. Ýslam alimleri (müctehidler ve müceddidler) her çaðda yetiþebilirler, var olurlar ve vardýrlar. En önemli týkanýklýk/çözümsüzlük bu yolu kapamakla ortaya çýkar ve çýktýðý da olmuþtur. Ýslam alimleri var oldukça bize ait ve sahih yöntemler kullanýlarak insanlýðýn problemlerine Ýslam'dan çare üretmenin kapýsý kapanmaz. Dünyada entelektüeller ve filozoflar varsýn olsunlar, ama Müslümanlarýn, olmazsa yakýnmalarý ve yetiþtirmek için yola koyulmalarý gereken rehberleri Ýslam alimleridir. CHPÝl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Yaþlýlar Haftasý nedeniyle yayýmladýðý mesajda, tüm yaþlýlara saðlýklý ve mutlu yaþamlar diledi. Yaþlýlarýmýz milletimizin onurudur. diyen Yýldýrým, mesajýný þöyle sürdürdü; Onlara sahip çýkmak ve onlarla ilgilenmek tüm toplum bireylerinin vatandaþlýk görevidir. Büyüklerine sahip çýkan toplumlar medeniyeti yakalamýþ toplumlardýr.ömrünün büyük bir kýsmýnda topluma ve ülkesine hizmet vermiþ olan büyüklerimizi yaþlandýklarý dönemde memnun etmek gurur vericidir. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk demiþtir ki; Bir milletin yaþlý vatandaþlarýna ve emeklilerine karþý tutumu o milletin yaþama kudretinin Yaþlýlarýmýz Gürsel Yýldýrým en önemli kýstasýdýr. Geçmiþte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalýþmýþ olanlara karþý minnet hissi duymayan bir milletin, geleceðe güvenle bakmaya hakký yoktur. Bu duygularýmla tüm büyüklerimizin Yaþlýlar Haftasý ný kutluyor, nice saðlýklý ve mutlu günler temenni eder, sevgi ve saygýlarýmý sunarým.

5 CUMARTESÝ 3 EKÝM Huzur içinde bir seçim dileði MHP Milletvekili Adayý Aybüke Topçubaþý Ekici, huzur içinde bir seçil dilediklerini belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi teþkilat yöneticileri ve milletvekili adaylarý Emniyet Müdürü Murat Kolcu'yu makamýnda ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre ziyarete, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili Adayý Av. Aybüke Topçubaþý Ekici ve Fatih Özcan katýldý. Ziyarette konuþan MHP Milletvekili Adayý Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, "Emniyet teþkilatlarý bizim medarý iftarýmýzdýr. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak nezaket ve sakinlik çerçevesi içerisinde geçecek bir seçim dönemi diliyoruz. Bunun içinde elimizden gelen çabayý sarfediyoruz. Biz nasibine iman edenlerdeniz. MHP olarak bu milletin bekasýný, huzurunu düþünenlerdeniz" dedi. Toplumun huzurunu, güvenliðini saðlamanýn emniyet müdürlüðünün görevi olduðunu hatýrlatan Emniyet Müdürü Murat Kolcu ise, heyete çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. MHP heyeti daha sonra mensuplarýný görev yerlerinde ziyaret ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Yaðmaksan a seçim ziyareti MHP Milletvekili Adaylarý emniyet ziyaretinde personele hayýrlý iþler dileðinde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekili adaylarý ve partililer Yaðmaksan'ý ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre ziyarete MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili Adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Fatih Özcan, Av. Muhsin Kocasaraç, Seçim Ýþlerinden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ali Fatih Göktuð ve partililer katýldý. Ziyarette Yaðmaksan Yönetim Kurulu Baþkaný Fatih Yaðlý ve Mustafa Yaðlý ile görüþen MHP heyeti, firmanýn çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Yaðmaksan Yönetim Kurulu Baþkaný Fatih Yaðlý ve Mustafa Yaðlý, heyete çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. MHP'liler firma çalýþanlarý ile bir araya geldi. MHP Milletvekili Adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, çalýþanlarla sohbet etti. Doðan, MHP ile ilgili merak edilen sorularý da yanýtlayarak, çalýþanlarýn siyasilerden beklentilerini dinledi. MHP Milletvekili Adaylarý Yaðmak San Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Yaðlý yý ziyaret etti. Mustafa Yaðlý, misafirlerine firma çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Mahmut Ercoþkun un acý günü Kadir Ercoþkun, Alaca da kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Alaca Mezarlýðý nda defnedildi. MHP Alaca Eski Ýlçe Baþkaný Mahmut Ercoþkun nun babasý Kadir Ercoþkun vefat etti. Kadir Ercoþkun nun cenazesi öðle namazý sonrasýnda kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Alaca'da mezarlýða defnedildi. Yapýlan açýklamaya göre, cenaze törenine Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, MHP Milletvekili adaylarý Prof. Dr. Vahit Doðan, Fatih Özcan, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Sungurlu Ýlçe Baþkaný Adnan Barak ve Meclis üyeleri baþta olmak üzere Ercoþkun ailesinin dost ve yakýnlarý katýldý. Hakimiyet Merhuma Allah dan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. (Haber Merkezi) MHP den resmi kurumlara ziyaret MHP Milletvekili Adaylarý, ziyaret turlarýna resmi kurumlarla devam etti. 1 Kasým seçimlerine hazýrlanan MHP Milletvekili Adaylarý resmi kurumlarý ziyaret etti. Ziyarette, MHP Ýl Bekir Çetin, MHP Milletvekili Adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Fatih Özcan, Av. Muhsin Kocasaraç, MHP Seçim Ýþlerinden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ali Fatih Göktuð ve partililer hazýr bulundu. Partiden yapýlan açýklamaya göre, Valilik, Vergi Dairesi, Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve personelinin ziyaret edildiði seçim çalýþmasýnda MHP Milletvekili Adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, kurumlarda, kurum çalýþanlarý ile bir süre sohbet etti. 1 Kasým seçimlerine sayýlý günler kaldýðýnýn altýný çizen Doðan, tüm engellere raðmen baþta kamu kurum ve kuruluþlar olmak üzere çalmadýk kapý býrakmayacaklarýný belirterek, " Mülki idareyi ihmal etmemek gerek. Bu sýkýntýlý dönemlerde koordineli çalýþmalar yürütmemiz gerekiyor. Provakatif eylemlere karþýn huzurlu bir seçim dönemi için devletinde sahada bizim güvenliðimizi saðlamasý lazým. Çalýþmalarýmýz yýldýrma politikalarýna raðmen tüm hýzýyla devam edecek. Sizlerin de sokaktaki vatandaþlarýmýzýn da sorunlarýný dinleyip günü geldiðinde bu sorunlarý kökünden kazýyacaðýz." MHP Milletvekili Adayý Av. Aybüke Topçubaþý Ekici ise, Halk Saðlýðý Müdürlüðü'nde kadýn personellerle bir araya geldi. Ekici, sýcak ortamda geçen sohbette çalýþan kadýn personellerden destek isteyerek, pozitif ayrýmcýlýða karþý olduðunu söyledi. Ekici, burada yaptýðý açýkla- mada, "Pozitif ayrýmcýlýða gerek yok. Kadýnýn elinin deðdiði her yer gül bahçesi olur. Bende sizden kadýn dayanýþmasý istiyorum. Sizleri mecliste nitelikli bir þe- kilde temsil edeceðime söz veriyorum. Çalýþmalarýmýz bütün hýzýyla devam ediyor. Ayrýca karþýmýzda gülen yüzleri görmek bize pozitif bir hava katýyor." dedi.

6 6 CUMARTESÝ 3 EKÝM 2015 Bakan Topçu Çorum da Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, bir dizi ziyaret ve programlara katýlmak üzere Çorum a geliyor. Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, bugün Çorum da. 1. Hattuþa Kültür ve Gastronomi Festivali ve Ýskilip te düzenlenecek temel atma ve Atýf Hoca konferansýna katýlmak üzere Çorum da bulunan Bakan Topçu, Çorum Valiliði, Belediye Baþkanlýðý, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü, Emniyet Müdürlüðü ve Jandarma Komutanlýðý ziyaretlerinin ardýndan Ýskilip e geçecek. Doðalgaz için temel atýlacak Doðalgaz bekleyen Osmancýk, Alaca ve Ýskilip ilçelerinin boru hatlarý ve þehir içi þebekelerinin döþenmesi için bütün süreçler tamamlandý. Ýlk temel atma töreni bugün Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu'nun katýlýmýyla Ýskilip'te gerçekleþecek. Boru Hatlarý için 8,5 Milyon $ Yatýrým Milletvekili seçildikten sonra sil baþtan yaptýðý yoðun, planlý, koordineli ekip çalýþmasý ile süreci yöneten Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yaptýðý açýklamada; "Ýlçelerimizin doðalgaza kavuþmasý için yaptýðýmýz çalýþmalarýn sonucunu almanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Bilindiði üzere üç ilçemizin Boru Hattý ihalesini alan yüklenici firma 20 Aðustos'ta yer teslimini alarak ön hazýrlýk çalýþmalarýna baþladý. Þantiye kurulumu ve teknik altyapýsýný oluþturuyor. Sadece Boru Hatlarý için yaklaþýk 8,5 Milyon Dolar yatýrým yapacaðýz. Ayný zamanda Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK) þehir içi þebekeler için de Çorumgaz'ý yetkilendirdi. Belediyelerimiz de ilgili firma ile Salim Uslu hýzlý bir þekilde protokollerini imzaladýlar. Þehiriçi þebeke için ilk temel atma törenimizi Atýf Hocamýzýn memleketinde Kültür ve Turizm Bakanýmýz Yalçýn Topçu'nun katýlýmýyla Ýskilip'te gerçekleþtireceðiz. Hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Doðalgazýn ilçelere ulaþtýrýlmasý ile ilgili olarak; Alaca ilçesine yaklaþýk 1 Milyon 250 Bin ABD Dolarý, Osmancýk ilçesine yaklaþýk 4 Milyon 750 Bin ABD Dolarý, Ýskilip ilçesine yaklaþýk 2 Milyon 500 Bin ABD Dolarý yatýrým yapýlacak. Ýþ kapsamýnda; Osmancýk için metre ve 8 inch çapýnda, Ýskilip için m ve 6 inch çapýnda, Alaca için de m ve 6 inch çapýnda yüksek basýnç doðalgaz çelik boru hattý yapýlacak. Bilindiði üzere 2010 yýlýnda Alaca ve Osmancýk için asgari 3.000'leri aþan abone talebi toplanmýþ ancak, lisans belgesinde bu iki ilçenin bulunmamasý ve yeni bir YPK kararý gerektirmesi nedeniyle süreç uzamýþtý. Milletvekillerinin yaptýðý yoðun çalýþmalar, konunun dönemin Sayýn Baþbakaný (Recep Tayyip Erdoðan) ve ilgililere bizzat Uslu tarafýndan dile getirilmesi ile Bakanlar Kurulunun Türkiye genelindeki nüfusu 'i aþan ilçelerin faydalandýrýlmasý kararý 28 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe girmiþti. açýklamada, cuma namazý için 40 yaþ altý Müslüman erkeklerin Aksa'ya giriþine izin verilmeyeceði, kadýnlarýn giriþine ise bir kýsýtlama getirilmediði bildirildi. Ýsrail pazar günü yatsý namazýndan itibaren 50 yaþ altý Müslüman erkeklerin Aksa'ya giriþine izin vermiyor- du. Yapýlan düzenlemede "elektrik abone sayýsýnýn % 60'ýna ulaþan ilçeler" kriterine yapýlan itirazý, TBMM Ýdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz ve ilgililere taþýyarak bu rakamýn çok yüksek olduðunu ve "mesken" abone sayýsýnýn % 60'ýnýn daha gerçekçi ve ulaþýlabilir olduðunu belirtmiþ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðýnca "ikincil" düzenlemeler bu teklife göre "deðiþtirilerek" çýkartýlmýþtý. Bu yeni durumda Alaca ve Osmancýk ilçelerinin yaný sýra Ýskilip te ilave edilerek Valilik, Ýl Özel Ýdare, ilçe belediyeleri, milletvekilleri ve ilgili kamu kurumlarý ile ortak - eþgüdümlü çalýþarak proje ve kamulaþtýrma ihale sürecine ulaþmayý baþaran ilk 3 ilçe olmuþlardý. Boru Hatlarý Proje ve Kamulaþtýrma Ýhaleleri 17, 22, 23 Ocak 2014 tarihlerinde, Yapým Ýþleri ihalesi de 16 Haziran 2015 tarihinde gerçekleþmiþti. Mescid-i Aksa ya giriþ yasaðý Ýsrail iþgal güçleri 40yaþýn altýndaki Müslüman erkeklerin Mescid-i Aksa'ya girmesine yasak getirdi Kudüs te Mescid-i Aksa'ya 40 yaþ altý Müslüman erkeklerin cuma namazý için giriþi yasaklandý. Ýsrail iþgal güçlerinden yapýlan yazýlý Öte yandan çok sayýda Ýsrail iþgal gücü, Kudüs'ün farklý noktalarýnda ve Aksa'nýn çevresine konuþlandýrýlmýþ durumda. Ýsrail, Yahudi yerleþimciler ve turistleri saat ve arasýnda Aksa'nýn avlusuna girmesine izin veri- yor. Dün de Ýsrail güçlerinin korumasý altýnda 357 Yahudi yerleþimcinin Aksa'nýn avlusuna girdiði bildirilmiþti. Ýsrail'in Yahudilerin dini günleri nedeniyle Mescid-i Aksa'ya Filistinlilerin girmesini bazen tamamen bazen de kýsmi olarak engellemesi nedeniyle 13 Eylül'den beri Kudüs baþta olmak üzere Filistin'in farklý kentlerinde gerilim yaþanýyor. Ýsrail güçleri bu süreçte Filistinlileri yakalama bahanesiyle Mescid-i Aksa'nýn avlusuna girmiþti. Hatta Ýsrail askerleri postallarýyla kutsal mescidin içine girmiþ, pencerelerinden içeriye gaz bombasý atmýþtý.(dünya Bülteni) AK Parti den huzurevi ve itfaiye ziyareti AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Meryem Demir, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri Semra Aydýn, Safure Umutlu, Musa Arif Erkan ve Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, Atýl Uzelgün ve Kamile ve Hacý Ahmet Akdað Huzurevi ile Ýtfaiye Müdürlüðü'nü ziyaret etti. AK Parti'den yapýlan açýklamaya göre, her iki huzurevinde barýnan yaþlýlarýmýzýn dertlerini dinleyen, onlarla sohbet eden parti yöneticileri, büyükler olarak onlarýn her zaman deðerli olduðunu, ifade ettiler. Yaþlýlarýn geçmiþi hatýrlatýp öðreterek geleceðe yön verilmesini saðladýðýný dile getirdiler. Ýtfaiye Müdürlüðü'ne yapýlan ziyarette ise, mesleði onlardan dinlediler. Yangýnlarýn önlenmesi için her zaman duyarlý olunmasý gerektiðini ve duyarlýlýðýn ormanlarýn yok olmasýný kurtaracaðýný belirten parti yöneticileri, itfaiyecilerin çok önemli önemli bir görev yaptýklarýný hatýrlattýlar. AK Parti yöneticileri, huzurevinde kalan yaþlýlarý ziyaret etti. AK Partili yöneticiler, Ýtfaiye Müdürlüðü nü ziyaret etti.

7 CUMARTESÝ 3 EKÝM Yeniden, tek baþýna iktidar AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, partinin 13 yýllýk iktidarý boyunca gerçekleþtirdiði kazanýmlara sahip çýkýlmasý gerektiðini belirterek, kazanýmlarýn devamý için AK Parti'nin yeniden, tek baþýna ve güçlü bir þekilde iktidar olmasý gerektiðini söyledi. 1 Kasým seçimlerinin hazýrlýk çalýþmalarýný sürdüren Milletvekili Adayý Ceylan, Ortaköy ün Karahacip köyünü ziyaret etti. Daha önce belde olan, ancak 30 Mart 2014 seçimleriyle birlikte kapanarak köy haline dönüþen Karahacip'te vatandaþlarla sohbet eden, onlarýn sorunlarýný dinleyen Ceylan, köy halkýna seslenerek 1 Kasým seçimlerinde partisine destek istedi. Ceylan, Karahacip Muhtarý Servet Atmaca'dan da sorunlar ve talepler hakkýnda bilgi aldý. Ceylan'a Karacahip ziyareti sýrasýnda; AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý; Eyüp Arslan, Adnan Armaðan, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri; Ünal Nalçacý, Þahin Yýldýz, Mehmet Yetim, Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Alagöz, Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri; Þerif Þentürk, Cemal Býyýk, Gençlik Kollarý Üyeleri ile çok sayýda partili eþlik etti. Yapýlan açýklamaya göre, Karahacipliler e seslenen Ceylan, AK Parti'nin 13 yýllýk iktidarý boyunca gerek ülkemize, gerekse Çorum'a çok güzel hizmetler getirildiðini belirterek, bu hizmetlerin, yatýrýmlarýn korunmasý, devamýnýn gelmesi için AK Parti'nin yeniden tek baþýna iktidar olmasý gerektiðini belirterek, bu nedenle 1 Kasým seçimlerinin bir milat olduðunu söyledi. KÖYLER AK PARTÝ ÝLE KALKINIYOR Son yýllarda Çorum'da kilittaþý konusunda ataða geçildiðini belirten Ceylan, Çorum'un 759 köyünün tamamýnýn kilittaþýna kavuþacaðýný, köylerin kilit parke taþý ile birlikte çamurdan kurtulduðunu kaydetti. "Köylerin tamamýnda þebekeli içme suyu mevcut yýlýnda iktidara geldiðimizde köylerin yüzde 17'sinde þebekeli içme suyu varken, bu rakam þu anda yüzde 100 seviyesinde" diyen Ceylan, köylerin altyapý eksikliklerinin büyük ölçüde çözüldüðünü, köylerin refah seviyesinin, yaþam standardýnýn yükseltildiðini anlattý. Türkiye'nin son günlerde zor bir süreç yaþadýðýný, gerek ekonomik gidiþat, gerek terör sorunu, gerekse istikrardaki týkanýklýk nedeniyle birtakým sorunlar yaþandýðýný anlatan Ceylan, bu süreçten millet olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz, kenetlenmemiz gerektiðini bildirdi. Partililerden davaya sahip çýkmalarýný isteyen Ceylan, bu sýkýntýlý dönemin ancak AK Parti ile atlatýlabileceðini vurguladý. Ceylan, 13 yýllýk kazanýmlarýn kaybolmamasý ve devamýnýn gelmesi için AK Parti'nin yeniden, tek baþýna ve güçlü bir þekilde iktidar olmasý gerektiðini söyledi. Tek baþýna iktidar olan en kötü hükümetin bile en iyi koalisyondan iyi olduðunun altýný çizen Ceylan, Türkiye'de ortaklýk kültürünün olmadýðýný, çift baþlý hükümetin karar almada ve uygulamada baþarýlý olamadýðýný, Türkiye'de geçmiþ yýllarda bunun birçok örneðinin görül- düðünü anlattý. YATIRIM VE HÝZMETLERÝN KESÝNTÝSÝZ DEVAMI ÝÇÝN YENÝDEN AK PARTÝ Ceylan, "ÝMF'ye olan borçlar AK Parti zamanýnda ödenmedi mi? Öðrencilere ders kitaplarý AK Parti zamanýnda bedava verilmedi mi? Ýlçeler, beldeler AK Parti zamanýnda Toplum Yararýna Çalýþma Programýndan ve iþçi istihdamýndan yararlanmadý mý? Ýnsanlarýmýz hastanelerde muayene olmak için ödünç karne aradýðý günlerden, istediði hastanede, istediði doktora muayene olduðu günlere geldi. SSK hastanelerinde uzun ilaç kuyruklarý yaþandýðýný unutmadýk. Saðlýkta gelinen nokta AK Parti'nin eseri deðil mi? Sakatlara, bakýma muhtaçlara maaþ ödemesi AK Parti zamanýnda olmadý mý? Fakire fukaraya kömür, gýda yardýmlarý AK Parti zamanýnda yapýlmadý mý? 18 bin km. bölünmüþ yol, 22 yeni havalimaný, hýzlý tren yollarý AK Parti zamanýnda yapýlmadý mý? Kredi faizleri AK Parti döneminde tek haneli rakamlara, yüzde 1'in altýna çekilmedi mi?" diye konuþarak AK Parti iktidarýnda sayýlamayacak kadar hizmet ve yatýrým geldiðini dile getirdi. AK Parti'nin terörle etkin mücadele yaptýðýný, terör örgütlerinin son 30 yýlýn en büyük darbesini aldýðýný, terörün belinin, kolunun kýrýldýðýný ifade eden Ceylan, yakýn bir zaman sonra Türkiye'nin terör probleminin de kalmayacaðýný açýkladý. TERÖRÜN BELÝNÝ KIRDIK Artýk Türkiye'nin Göktürk 2 adý altýnda kendi uydusuyla terörle mücadele ettiðinin altýný çizen Ceylan, "Türkiye, AK Parti Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, Karahacipliler le sohbet edip, destek istedi. kendi uydusunu fýrlattýðý için, baþka ülkelere muhtaç kalmadan, gerçek ve birilerinin müdahale edemediði bilgi ve fotoðraflarýn elde edilmesinden dolayý terörle mücadelede baþarýlý olundu" dedi. Ceylan, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Türkiye artýk kendi tankýný, kendi tüfeðini, kendi helikopterini, savaþ uçaðýný yapar duruma geldi. Ýstanbul'da 3. Köprü, dünyanýn en büyük 2. Havalimaný AK Parti'nin eseridir. Son 6 ayda, hatta son 3 ayda teröre harcanan para ile emekliye yüzde 20 zam yapýlabilirdi, ülkemizin 20 yýllýk enerji ihtiyacýný karþýlar, bu enerjiyi ithal edebilirdik. Bu para ile Ankara ile Diyarbakýr arasýna hýzlý tren yapabilirdik. Dünya devi Mercedes Benz ayarýnda 14 tane fabrika kurabilirdik. Çözüm sürecini istememizin sebebi iþte buydu. 3 yýldýr Türkiye'de þehit haberleri almýyorduk, analarýn gözyaþlarý dinmiþti. Ancak çözüm sürecinin kýymetini birileri bilmedi, anlamadý. 7 Haziran seçimlerinin ardýndan terörü yeniden hortlattýlar. Þimdi de gereken cevabý aldýlar. Son 30 yýlýn en aðýr darbesini alan PKK'nýn beli de, kolu da kýrýlmýþtýr. Bizler 3 yýldýr barýþ barýþ diye baðýrdýk, dinletemedik. Þimdi de köþeye sýkýþtýlar, onlar barýþ barýþ diye baðýrýyor. Bizler bu memleketi kimseye böldürmeyiz, kimseye parçalatmayýz. Tek devlet, tek millet, tek bayrak konusunda taviz vermeyeceðiz." Ceylan, ülkenin yeniden istikrara kavuþmasý, yatýrýmlarýn ve hizmetlerin devam etmesi için AK Parti'nin yeniden, tek baþýna ve de güçlü bir þekilde iktidar olmasýnýn þart olduðunu savunarak, 1 Kasým seçimlerinin bunun için bir milat olduðunu söyledi. Karahacip köylüleri ise beldenin kapanmasýna raðmen hizmetlerin devam ettiðini belirterek, "Bize belediyeyi aratmadýnýz, bunun için sizlere teþekkür ederiz" dediler. Bazý vatandaþlar ise Ahmet Sami Ceylan'ý meclise milletvekili olarak deðil, bakan olarak göndermek istediklerini dile getirdi. Köylüler, Ceylan'ý hayýr dualarý eþliðinde uðurladý. KÖYLÜ KADINLARDAN CEYLAN A TÜRK BAYRAÐI Ortaköy Ýlçesi'ne baðlý Karahacip köyünü ziyaret eden AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, bir sürprizle karþýlaþtý. Yaþlý bir kadýn, köyden topladýðý kýr çiçeklerini Ceylan'a verdi. Aldýðý çiçek karþýsýnda oldukça duygulanan Ceylan, bu kez ikinci bir sürprizle karþýlaþtý. Köylü kadýnlar Ceylan'a yanlarýnda getirdikleri Türk bayraðýný hediye etti. Kadýnlar, "Bu bayraðýn üzerinde þehitlerimizin kaný var. Teröre fýrsat vermeyin, þehitlerimizin kaný yerde kalmasýn. Terörle sonuna kadar mücadele edin" dediler. Milletvekili Adayý Ceylan ise kadýnlarýn elini öperek, onlarla bir süre sohbet etti. AK Parti Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, Ýncesu ya yatýrýmlarýn devam edeceðini söyledi. Ýncesu ya yatýrým devam edecek AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, Ortaköy Ýncesu köyü ve kanyonunu ziyaret etti. Ceylan'a Ýncesu ziyareti sýrasýnda; AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý; Eyüp Arslan, Adnan Armaðan, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri; Ünal Nalçacý, Þahin Yýldýz, Mehmet Yetim, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, AK Parti Ortaköy Ýlçe Baþkaný Mustafa Uysal, Çorum Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Alagöz, Ortaköy Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Çelik, Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri; Þerif Þentürk, Cemal Býyýk, Gençlik Kollarý Üyeleri, Dodurga eski Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, Elvançelebi eski Belediye Baþkaný Hamdi Özseçer, AK Parti Milletvekili Aday Adayý Orhan Bozkurt ile çok sayýda partili eþlik etti. Ceylan ve beraberindekiler, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir'den Ýncesu'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Ceylan, Ýncesu Kanyonu'nun turizm açýsýndan hak ettiði yere gelmesi, geliþmesi ve ülke ve dünya genelinde tanýnmasý, turist çekmesi için üzerlerine düþen görevi yapacaklarýný, beklentilerin karþýlanmasý ve sorunlarýn çözümü noktasýnda da çaba göstereceklerini dile getirdi. Ýncesu'ya son yýllarda yapýlan yatýrýmlar, yapýlan çalýþmalarla bölgenin cazibe merkezi haline geldiðinin altýný çizen Ceylan, "Ýncesu Kanyonu, AK Parti hükümetleri zamanýnda gereken yatýrýmlarý almaya baþlamýþtýr. Bu yatýrýmlarýn devamý gelecek" dedi. Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Çelik ise her hafta Pazar günü Ýncesu Kanyonu Kültür Park giriþine yöresel organik ürünlerin satýþýnýn gerçekleþtirildiði kanyon pazarý kurulduðunu, gelen konuklarýn bu pazardan alýþveriþ yaparak yöresel ürünleri satýn alabileceðini bildirdi. Çelik ayrýca kanyonun aydýnlatmasýnýn Ýl Özel Ýdaresi katkýlarýyla saðlanacaðýný söyledi. Ýncesu'ya ayrýca mescit, WC, lavabo gibi yatýrýmlarýn da yapýldýðý belirtildi. Aþdaðul da halkla istiþare AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, Ortaköy ilçesi Aþdaðul beldesinde halkla buluþtu. 1 Kasým seçimlerinin hazýrlýk çalýþmalarýný sürdüren Milletvekili Adayý Ceylan, çalýþma arkadaþlarýyla birlikte Aþdaðul Beldesi'ni ziyaret etti. Aþdaðul'da esnafý ve vatandaþlarý ziyaret eden Ceylan, hem hal-hatýr sordu, hem de sorunlarýný dinledi. Yapýlan açýklamaya göre, 1 Kasým seçimleri için Aþdaðul halkýndan AK Parti'ye destek isteyen Ceylan, istikrarýn, huzur ve güvenin devamý, hizmetlerin kesintiye uðramamasý için AK Parti'nin yeniden tek baþýna ve güçlü bir þekilde iktidara gelmesi gerektiðini anlattý. Ceylan, Aþdaðul Belediye Baþkaný CHP'li Dursun Uzunca ile de bir süre görüþerek beldenin sorunlarý, talepleri ve beklentileri hakkýnda bilgi aldý. Belediyenin bazý yatýrýmlarýný ve yapmak istediði çalýþmalarý yerinde gören Ceylan, milletvekili seçilmesi halinde so- AK Parti Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, Aþdaðul da vatandaþla buluþtu. Ceylan, beldenin CHP li Belediye Baþkaný ný da ziyaret ederek, belediye çalýþmalarý hakkýnda görüþ alýþveriþxinde bulundu. runlarýn yakýn takipçisi olacaðýný söyledi. Ceylan'a Aþdaðul ziyareti sýrasýnda; AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý; Eyüp Arslan, Adnan Armaðan, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri; Ünal Nalçacý, Þahin Yýldýz, Mehmet Yetim, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, AK Parti Ortaköy Ýlçe Baþkaný Mustafa Uysal, Çorum Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Alagöz, Ortaköy Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Çelik, Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri; Þerif Þentürk, Cemal Býyýk, Gençlik Kollarý Üyeleri, Dodurga eski Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, Elvançelebi eski Belediye Baþkaný Hamdi Özseçer, AK Parti Milletvekili Aday Adayý Orhan Bozkurt ile çok sayýda partili eþlik etti.

8 8 CUMARTESÝ 3 EKÝM 2015 Çorum un en genç dedesi 39 yaþýnda dede oldu Yusuf Böçek, 39 yaþýnda dede olma sevinci yaþadý. Böçek, Çorum un en genç dedesi ünvanýn da sahibi oldu. RECEP MEBET Rýza Görücü nün kurucusu olduðu Çaðdaþ Kozmetik, oluþturduðu pazarlama sistemi ile sektörde iddialý. Harem s Bitkisel Ürünler Bölge Bayiliði ni de yürüten Çaðdaþ Kozmetik, ünlü markalarýn kiþisel bakým ürünlerini Çorum baþta olmak üzere çevre il ve ilçelerde satýþa sunuyor. Sektörde yaklaþýk 10 yýldýr faaliyet gösterdiðini anlatan Rýza Görücü, saç bakýmýndan cilt bakýmýna, parfümeriden oda spreylerine kadar müþterilerine geniþ bir ürün yelpazesi sunduklarýný söyledi. Toptan satýþýn yaný sýra doðrudan satýþ ekibimizle perakende olarak kiþisel bakým ve kozmetik ürünleri pazarlýyoruz diyen Görücü, sýcak satýþta marketleri bile geride býraktýklarýný açýkladý. Ýhtiyaç duyulan ürünleri müþterilerin ayaðýna kadar götürdüklerini belirten Görücü, Kaliteli ürün, doðru hizmet sloganýyla faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti. RECEP MEBET Afra Düðün Salonlarý Personel Müdürü Yusuf Böçek, genç yaþta dede oldu. 39 yaþýnda torun sahibi olan Yusuf Böçek, Çorum un en genç dedesi ünvanýn da sahibi oldu. Halime-Ýlhan Karasu çiftinin Eren adýnda nurtopu gibi bir erkek evladý dünyaya geldi. Zeliha-Yusuf Böçek çifti ile Güleser- Orhan Karasu çiftinin torunu olan Eren, doðumuyla birlikte ailesinin gözdesi haline geldi. Eren in ailelerinin ilk torunu olduðunu belirten Yusuf Böçek, genç yaþta dede olduðunu söyledi. Dede olduðumu öðrenenler hayrete düþüyor diyen Böçek, Çünkü henüz 39 yaþýndayým ve gerçekten de dede olmak için erken bir yaþtayým. Ancak Allah nasip etti evladýmýzýn mürüvvetini gördük ve neticesinde torun sahibi olduk dedi. Temmuz ayýnda dünyaya gelen ve yaklaþýk 3 aylýk olan torununun ailenin neþe ve mutluluk kaynaðý olduðunu belirten Böçek, Büyüklerimiz Torun, evlattan tatlý oluyor derlerdi. Bu sözü genç yaþta yaþayarak tecrübe etme imkaný buldum. Gerçekten de dedelik çok güzel ve farklý bir duygu. Allah herkese torun sahibi olmayý ve onlarý sevmeyi nasip etsin diye konuþtu. Çaðdaþ Kozmetik sektörde iddialý Rýza Görücü, sýcak satýþta marketleri bile geride býraktýklarýný açýkladý. Çalýþma ekibini motive etmek amacýyla çeþitli etkinlikler de düzenlediklerini dile getiren Görücü, Bu yýl tüm personelimizi tatille ödüllendirdik diyerek çalýþan memnuniyetinin müþteri memnuniyetini de beraberinde getirdiðine dikkat çekti. Görücü, Ürün ve hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Yeniyol Mahallesi Kubbeli Caddesi Hilal Ýþ Merkezi numara 5/22 ye bekliyoruz diye konuþtu. Tantitoni nin açýlýþý bugün Tantitoni Çorum Maðazasý, Vergi Dairesi karþýsýnda hizmete açýlacak. RECEP MEBET ZMR Mutfak Eþyalarý firmasý kurucusu Halim Özkahveci nin sahibi olduðu Tantitoni Çorum Maðazasý bugün saat da Karakeçili Mahallesi Gazi Caddesi numara 43/C de düzenlenecek törenle hizmete açýlacak. Mutfaðýnýz Ýçin Herþey sloganýyla faaliyet gösterecek olan Tantitoni, Vergi Dairesi karþýsýnda hizmet verecek. Renkli ürünlerle mutfaklarda eðlence vaadettiklerini anlatan Halim Özkahveci, Ürünlerimizi yakýndan görmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi açýlýþýmýza davet ediyoruz dedi. Türk Telekom Grup Maðazasý, Avea, TTNET ve Tivibu gibi markalarý ayný çatý altýnda buluþturuyor. Teknoloji Market ten iki yeni maðaza Türk Telekom Grup Maðazalarý hizmette RECEP MEBET Serkan Yýldýz ýn sahibi olduðu Teknoloji Market tarafýndan Çorum da iki ayrý Türk Telekom Grup Maðazasý hizmete sunuldu. Gazi ve Ýnönü Caddeleri nde hizmete giren Türk Telekom Grup Maðazalarý, Avea, TTNET ve Tivibu gibi iletiþim sektörünün seçkin markalarýný ayný çatý altýnda buluþturdu. Serkan Yýldýz ýn sahibi olduðu Teknoloji Market, iletiþim sektöründe büyümeye devam ediyor. Sektörde 12 yýllýk tecrübe ile Çorum halkýnýn hizmetinde olduklarýný belirten Serkan Yýldýz, Yeni maðazalarýmýzda tüm iletiþim ihtiyaçlarýnýza özel çözümleri bulabilir, akýllý cihazlarý size özel çok uygun fýrsatlar ile alabilirsiniz dedi. Türkiye nin dört bir yanýnda hizmete giren Türk Telekom Grup Maðazalarý nda sunu- Maðazalarda alanýnda deneyimli personellerin görev yaptýðý belirtildi. lan hizmetlerden de bahseden Yýldýz, þu bilgileri verdi: Türk Telekom Grup maðazalarýnda mobil, internet ve ev telefonu tarife ve kampanyalarýndan sizin için en uygun olanlarý keþfedebilir, tarife karþýlaþtýrmasý yapabilir ve fýrsatlardan faydalanabilirsiniz. Avea, TTNET ve Türk Telekom Teknoloji Market, sektörde 12 yýllýk tecrübe ile hizmetlerini sürdürüyor. fatura ödemelerinizi gerçekleþtirebilirsiniz. En yeni cihaz modellerini ihtiyaçlarýnýzý karþýlayabilirsiniz. canlý ve gerçek cihazlarla maðazalarýmýzda deneyebilir, satýn alabilirsiniz. lerinizi gerçekleþtirebilirsiniz. Alanýnda uzman müþ- Teknik destek, arýza, iade, hat iptali gibi iþlem- Alanýnda yetkin cihaz uzmanlarýmýzdan; canlý teri temsilcilerimiz aracýlýðý ile þikayetlerinize anýnda çözüm bulabilirsiniz. olarak sergilediðimiz cihazlar hakkýnda bilgi alabilir, tarife ve fiyat karþýlaþtýrmasý yapabilirsiniz. Ýhtiyaç duyulan tüm iletiþim çözümleri ve en Cihaz gereksinimlerinizin yaný sýra geniþ bir yeni teknolojik ürünler, çok özel fýrsat ve ayrýcalýklarla Türk Telekom Grup maðazalarýmýzda Çorum yelpazede sunduðumuz aksesuar portföyümüzden halkýný bekliyor. Türk Telekom Grup Maðazalarý, Gazi ve Ýnönü Caddeleri nde hizmete girdi.

9 Vali Kara, Ankara da seçim güvenliði toplantýsýna katýldý (ÝHA) - Ýçiþleri Bakaný Selahattin Altýnok, "Seçim güvenliðiyle ilgili tedbirlerimizi seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasýný kapsayacak þekilde titizlikle planlýyor ve uyguluyoruz. Bu doðrultuda bakanlýk olarak seçim sürecinin tam bir tarafsýzlýk ve güven içinde yürütülmesini saðlayarak, bugün toplantýya katýlan yaklaþýk 25 ilimizde bulunan 14 milyon seçmeni ve ülke genelinde oy kullanacak olan yaklaþýk 54 milyon seçmenin hiçbir baský ve yönlendirmeye maruz kalmadan hür iradesinin sandýða yansýtabilmesi için çalýþýyoruz" dedi. 1 Kasým Milletvekili Genel Seçimi kapsamýnda ilki Sivas'ta toplanan Seçim Güvenliði Bölge Toplantýlarýnýn altýncýsý, aralarýnda Ankara, Antalya, Zonguldak, Sinop, Afyonkarahisar ve Çorum'un yer aldýðý 25 ilden gelen valilerin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Gölbaþý Vilayetler Evi'nde düzenlenen toplantýya Ýçiþleri Bakaný Selami Altýnok, Jandarma Genel Komutaný Orgeneral Galip Mendi, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, Sahil Komutaný Tümamiral Hakan Üstem ile askeri yetkililer ve emniyet yetkilileri katýldý. Toplantýda konuþan Bakan Altýnok, "31 Aðustos tarihi itibarýyla baþlayan seçim sürecinin huzur ve güven ortamýnda demokratik bir olgunluk içinde geçmesini, ülkemiz için hayýrlara vesile olmasýný diliyorum" diyerek sözlerine baþladý. Türk halkýnýn 30 yýlý aþkýn bir süredir terör olaylarý nedeniyle çok ciddi sýkýntýlarla karþý karþýya kaldýðýný belirten Altýnok, "Son aylarda terör olaylarý toplumsal barýþýmýzý, bin yýllýk kardeþliðimizi, ülkemizin birliðini bütünlüðünü hedef aldý. Yapýlan hain saldýrýlarla, kurulan tuzaklarla çocuk-yaþlý, kadýn-erkek pek çok masum vatandaþýmýzý kaybettik. Kandan beslenen bu þebeke milletin namus ve þerefini korumak için görev yapan asker ve polisimizi yataðýnda uyurken, trafik görevini yaparken, paazarda çarþýda eþinin çocuðunun yanýnda kalleþçe ve korkakça yapýlan saldýrýlarla þehit ettiler. Hiçbir ahlaka sýðmayacak þekilde eli kalem tutacak çocuklarýn eline silah veren gözü dönmüþ katiller her gün binlerce turistin, ziyaretçinin gezeceði tarihi kentlerimizin sokaklarýný patlayýcý tuzaklarla kapatmaya çalýþýyorlar. Ýnsanlarý evlerinde tehdit etmeye baþladýlar" ifadelerini kullandý. Bakan Altýnok, "Tek bir örgüt mensubu kalmayýncaya kadar mücadelemiz devam edecek" dedi. Türkiye'nin seçimlerle ilgili deneyiminin yaklaþýk 150 yýl öncesine dayandýðýný hatýrlatan Altýnok, bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile il ve ilçe seçim kurullarýnýn çalýþtýklarýný belirtti. Bakan Altýnok, "Seçim sürecinin demokrasi þölenine dönüþmesi ve ülkemize yakýþýr bir þekilde geçirilebilmesi için baþta bakanlýðýmýz olmak üzere birçok kurum ve kuruluþa büyük sorumluluklar düþmektedir" dedi. SEÇÝM GÜVENLÝÐÝ ÇALIÞMALARI Seçimlerin hür ve demokratik bir þekilde yapýlmasý için güvenli bir ortamýn saðlanmasýnýn önemine dikkat çeken Altýnok, "Hükümetimiz ve bakanlýðýmýz bundan önceki seçimlerde olduðu gibi bu seçimlerle ilgili de her türlü güvenlik tedbirini almaktadýr. Kamu güvenliðinin saðlanmasý ile kamu dýþý eylem ve iþlemlerin önlenmesi Bakanlýðýmýz'a aittir. Seçim güvenliðiyle ilgili tedbirlerimizi seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasýný kapsayacak þekilde titizlikle planlýyor Ýklim Hareketlerini Ýzleme Grubu, Aralýk ayýndaki Ýklim Zirvesi öncesi, sera gazý emisyonlarýnýn iklim deðiþikliklerine sebep olarak dünya sýcaklýðýný ortalamanýn çok üstüne çýkarttýðýný rapor ederek yeni bir iklim planý hazýrlamaya baþladý Araþtýrma kurumlarýnca geliþtirilen Ýklim Hareketleri Ýzleme (CAT) grubu tarafýndan Eylül ayýnda yayýnlanan analiz raporlarýnda sera gazý emisyonlarýnýn, sýnýr olan 2 santigratýn üzerinde 3.1 santigrat olduðu açýklandý. Sera gazý emisyonlarý nedeniyle iklim deðiþikliklerinin ve dünyadaki ortalama sýcaklýðýn artmasý üzerine küresel ýsýnmayý en kýsa zamanda Vali Ahmet Kara 2 C le sýnýrlandýrmak için Sera Gazý Emisyonunun azaltýlmasýnda anlaþýlýr ve sayýsal hedefler belirlenmek üzere yeni bir iklim planý hazýrlanýyor. Çin, ABD ve 28 üyeli Avrupa Birliði de dahil olmak üzere 140 ülke küresel emisyonlarýndaki hedeflenen azaltma planlarýný iklim zirvesi öncesinde sundu. ve uyguluyoruz. Bu doðrultuda bakanlýk olarak seçim sürecinin tam bir tarafsýzlýk ve güven içinde yürütülmesini saðlayarak, bugün toplantýya katýlan yaklaþýk 25 ilimizde bulunan 14 milyon seçmeni ve ülke genelinde oy kullanacak olan yaklaþýk 54 milyon seçmenin hiçbir baský ve yönlendirmeye maruz kalmadan hür iradesinin sandýða yansýtabilmesi için çalýþýyoruz. Bu çerçevede seçimlerin güven içinde yapýlmasý için seçim günü 385 bin personel görev yapacaktýr. Seçimlerde görev alacak personelimize yönelik gerekli tüm eðitimler verilmiþtir" açýklamasýnda bulundu. "SEÇÝM HAREKAT MERKEZLERÝ OLUÞTU- RULDU" "26. Dönem Milletvekili Seçimlerinde Alýnacak Emniyet Tedbirleri" konulu genelgenin 81 ilin valiliðine gönderildiðini belirten Altýnok, "Seçimlerle ilgili temel mevzuat, genel ve Yüksek Seçim Kurulu kararlarýndan bazýlarýný içeren seçim güvenliði rehberi hazýrlanarak daðýtýlmý yapýlýyor. Seçim döneminde güvenlik tehdidi konularýnýn takibi amacýyla Emniyet Genel Müdürlüðü, Jandarma Genel Komutanlýðý ve Bakanlýk, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinde seçim harekat merkezlerini oluþturuldu" dedi. 1 Kasým seçimlerine yönelik hazýrlýk kapsamýnda seçim güvenliði bölge toplantýlarý yaptýklarýný anlatan Altýnok, bu kapsamda ilk toplantýnýn Sivas'ta gerçekleþtirildiðini, bugün ise bu toplantýlarýn altýncýsýnýn 25 ilin katýlýmýyla Ankara'da gerçekleþtirildiðini vurguladý. VALÝ VE EMNÝYET GÜÇLERÝ ÖNLEM ALI- YOR Bakan Altýnok, þöyle devam etti: "Güvenliði düzenlediðimiz bölge toplantýlarýyla tüm illerimizin seçim güvenliðiyle ilgili yaptýklarý çalýþmalarý hep beraber deðerlendiriyoruz. Koordinasyon gerektiren hususlarý yeniden gözden geçiriyoruz. Karþýlaþabilecek sorunlarý netleþtirerek eksiklikleri gideriyoruz. Þüphesiz seçim güvenliðinin saðlanmasý hususunda il idaresinin baþý ve illerin huzur ve güvenliðinden birinci derece sorumlu olan valililerimize ve güvenlik güçlerimize büyük görevler düþmektedir. Bu çerçevede pek çok ilimiz kendi güvenlik toplantýlarýný yaparak alacaklarý tedbirleri aldýlar ve hayata geçirmeye baþladýlar. Bu toplantýdan sonra tüm illerimiz seçim güvenliði ile ilgili planlama ve çalýþmalarýný tekrar gözden geçirip alýnan kararlarý titizlikle uygulayacaklardýr. Yapmýþ olduðumuz hazýrlýklar ve almýþ olduðumuz tedbirlerle vatandaþlarýmýzýn hür iradesini özgürce kullanmalarý, siyasi partilerin ve adaylarýn yasalar çerçevesinde propaganda ve siyasi faaliyette bulunmalarý için her türlü kolaylýðý saðlayacak, seçim sandýklarýnýn kurulacaðý mahallelerde vatandaþlarýn herhangi bir baskýya uðramadan rahatça oylarýný kullanacak þekilde gerekli güvenlik tedbirleri alýnacaktýr. Bu toplantýlar seçimlerin demokratik bir ortamda, huzur ve güven içinde geçirilmesi konusundaki kararlýlýk ve hassasiyetimizin bir göstergesi olarak deðerlendirilebilir. Ýçiþleri Bakaný Selami Altýnok'un açýklamalarýnýn ardýndan toplantýnýn basýna kapalý bölümünde illerin seçim güvenliði ile ilgili çalýþmalarý, sunum ve ihtiyaçlar konusunda detaylý görüþ alýþveriþinde bulunulacaðý kaydedildi.(ýha) Ýklim uyarýsý, dünya daha fazla ýsýnacak Dünyanýn dördüncü büyük sera gazý kirleten ülkesi olan Hindistan henüz raporunu sunmadý. Kasým daki Paris Ýklim Zirvesi nde Kyoto Protokolü nin ardýndan yeni bir iklim deðiþikliði rejimi kurulacak. Türkiye, BM ye sera gazý salýmýndaki katkýsýný açýklayan metnini ise (Intended Nationally Determined Contribution/ÝNDC) dün yollamýþtý. Türkiye kendisine, AB ülkeleri BM Ýklim Deðiþikliði Çerçeve Sözleþmesi 20. Taraflar Konferansý'nda (COP 20), sera gazlarýnýn 1990 verileri baz alýnarak, 2030 a kadar yüzde 40 azaltýlmasýný hedef koymuþtu.(dünya Bülteni) CUMARTESÝ 3 EKÝM Saðlýk Müdürlüðü nden anlamlý kampanya Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðünce Kan Baðýþý Kampanyasý düzenlendi. Kan temininin insan hayatý açýsýndan zorunlu ihtiyaç olduðu gerçeðini benimsetmek ve bu konuda farkýndalýk yaratmak amacýyla, Ýl Saðlýk Müdürlüðü idarecileri ve çalýþanlarý tarafýndan Türk Kýzýlayý na kan baðýþýnda bulunuldu. Kan baðýþý kampanyasý; Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Ýl Saðlýk Müdür Yardýmcýlarý, Þube Müdürleri ve çok sayýda personelin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Saðlýk Müdürlüðü yönetici ve personeli, kan baðýþýnda bulundu. En yüksek ve düþük gelirli iller Türkiye Ýstatistik Kurumu (TUÝK) 2014 Gelir ve Yaþam Koþullarý Araþtýrmasý Bölgesel Sonuçlarý ný açýkladý. Daha önce Türkiye, kent, kýr ve Ýstatistiki Bölge Birimleri Sýnýflamasý (ÝBBS) 1. Düzey e göre açýklanan Gelir ve Yaþam Koþullarý Araþtýrmasýna iliþkin tahminler bu haber bülteni ile ilk defa ÝBBS 2. Düzey temelinde 26 bölge için verilmektedir. Gelir bilgilerinin referans dönemi bir önceki takvim yýlý olan 2013'tür. En yüksek gelir TR51 (Ankara) Bölgesine ait oldu Türkiye de ortalama yýllýk eþdeðer hanehalký kullanýlabilir fert geliri 2014 yýlýnda 14 bin 553 TL iken, ÝBBS 2. Düzey bölgeleri itibarýyla, TR51 (Ankara), 20 bin 446 TL ile ortalama yýllýk eþdeðer hanehalký kullanýlabilir fert geliri en yüksek bölge oldu. Bu bölgeyi, 19 bin 62 TL ile TR10 (Ýstanbul) Bölgesi ve 16 bin 935 TL ile TR31 (Ýzmir) Bölgesi izledi. Ortalama yýllýk eþdeðer hanehalký kullanýlabilir fert gelirinin en düþük olduðu bölgeler 7 bin 233 TL ile TRC3 (Mardin, Batman, Þýrnak, Siirt), 7 bin 570 TL ile TRC2 (Þanlýurfa, Diyarbakýr) ve 7 bin 901 TL ile TRB2 (Van, Muþ, Bitlis, Hakkari) þeklinde sýralandý. Eþdeðer ortalama hanehalký kullanýlabilir fert geliri, ÝBBS 2. Düzey, 2014 Gelir eþitsizliði en düþük bölge TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartýn) oldu Gelir daðýlýmý eþitsizliði ölçütlerinden olan Gini katsayýsý, sýfýra yaklaþtýkça gelir daðýlýmýnda eþitliði, 1 e yaklaþtýkça gelir daðýlýmýnda bozulmayý ifade etmektedir. Gini katsayýsý Türkiye de 2014 yýlý itibarýyla 0,391 iken, bu deðerin en düþük olduðu bölgeler; 0,304 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartýn) ve 0,308 ile TR21 (Tekirdað, Edirne, Kýrklareli) oldu. Gini katsayýsýnýn en yüksek olduðu bölgeler ise 0,413 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) ve 0,412 ile TRC2 (Þanlýurfa, Diyarbakýr) oldu. En yüksek gelire sahip %20 lik grubun gelirinin en düþük gelire sahip %20 lik grubun gelirine oraný þeklinde hesaplanan P80/P20 oraný Türkiye genelinde 7,4 iken, bu deðerin en düþük olduðu bölgeler 4,5 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartýn), 4,6 ile TR82 (Kastamonu, Çankýrý, Sinop) oldu. Yoksulluk oraný en yüksek bölge TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) oldu Her bölge için eþdeðer hanehalký kullanýlabilir fert medyan gelirin %50 si temelinde hesaplanan yoksulluk sýnýrýna göre, yoksulluk oranýnýn en yüksek olduðu bölgeler; %15,3 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) ve %14,4 ile TR31 (Ýzmir) oldu. Yoksulluk oranýnýn en düþük olduðu bölgeler ise %6,3 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartýn) ve %6,8 ile TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uþak) bölgeleri oldu. Medyan gelirin %50 sine göre yoksulluk oranlarý, ÝBBS 2. Düzey, 2014 Yoksullarýn %16,1 i TRC2 (Þanlýurfa, Diyarbakýr) bölgesinde yer aldý Türkiye için eþdeðer hanehalký kullanýlabilir fert medyan gelirin %50 si bazýnda hesaplanan yoksulluk sýnýrýna göre, Türkiye de yoksulluk oraný %15 oldu. Buna göre; yoksullarýn %16,1 i TRC2 (Þanlýurfa, Diyarbakýr) bölgesinde, %9,3 ü TRC3 (Mardin, Batman, Þýrnak, Siirt), %8,4 ü ise TRB2 (Van, Muþ, Bitlis, Hakkari) bölgesinde yer aldý. Türkiye deki yoksullar içinde en düþük paya sahip bölgeler ise %0,3 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartýn), %0,6 ile TR21 (Tekirdað, Edirne, Kýrklareli) ve TR82 (Kastamonu, Çankýrý, Sinop) olarak sýralandý.

10 10 CUMARTESÝ 3 EKÝM 2015 Hemþehrimiz EBSO Genel Sekreter Yardýmcýsý oldu Ege Bölgesi Sanayi Odasý (EBSO) bünyesinde boþ bulunan genel sekreter yardýmcýlýðýna, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý müþavirlerinden Nazým Bütün atandý. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý müþavirlerinden Nazým Bütün, Ege Bölgesi Sanayi Odasý (EBSO) Genel Sekreter Yardýmcýsý oldu Çorum-Ýskilip doðumlu olan Bütün, Ýstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü nü 1988 yýlýnda bitirdikten sonra, 1989 yýlýnda Gümrükler Genel Müdürlüðü Gümrük Kontrolörü olarak göreve baþladý. Bütün, 1993 yýlýnda Birleþmiþ Milletler (BM) adýna Sýrbistan a uygulanan ambargonun icrasý için Doðu sýnýrýnda (Romanya) gümrük denetiminde de Eðitimde kaliteye dikkat çekti Türk Hava Yollarý (THY) Genel Müdürü Temel Kotil, Ýstanbul'a kurulacak 3. havalimanýna iliþkin önemli mesajlar verdi... Türk Hava Yollarý (THY) Genel Müdürü Temel Kotil, Ýstanbul'a kurulacak 3. havalimanýna iliþkin önemli açýklamalarda bulundu. Kotil, "10 saatlik seyahatlerde Avrupa'ya uçanlar aktarma olarak Ýstanbul'u kullandýðýnda, evlerine 3 saat erken gitmiþ olacak. Avrupa'nýn aðýrlýk merkezi Ýstanbul olacak" dedi. Star'ýn haberine göre; Akçakoca Belediyesince bir otelde düzenlenen "Liderlik ve Etkili Yöneticilik" konferansýnda konuþan Kotil, Türkiye'nin havacýlýk sektöründe bahtýnýn çok açýk olduðunu söyledi. HAKKARÝ HAVA- ALANIMIZ BÝLE RAN- TABL OLDU THY'nin uçak sayýsýný 300'lere ulaþtýrdýðýný aktaran Kotil, "Ýran'dan dolayý Hakkari Havaalanýmýz bile rantabl oldu. Havaalanlarýmýzýn hepsi kullanýlýyor, hepsine de uçuþlarýmýz mevcut. Cesur bir hava yolu þirketiyiz, yatýrým yapmaktan çekinmiyoruz, çok düþük oranlý kredi kullanýyoruz. Ýç hatlardaki sehayat, adeta halkýn yolu oldu, halkýmýz iç hatlarda uçmaktan çekinmiyor, iç hatlarda seyahat oranýmýz çok yükseldi. Bu da Türkiye'de orta sýnýfýn arttýðýný gösteriyor" ifadesini kullandý. EVLERÝNE 3 SA- AT ERKEN GÝTMÝÞ OLACAKLAR Ýstanbul'a kurulacak havalimanýnýn Avrupa uçuþlarýna büyük katký saðlayacaðýný vurgulayan Kotil, þöyle konuþtu: "Dünyanýn en büyük havaalaný kurulduðunda, 10 saatlik seyahatlerde Nazým Bütün görev yaptý. Nazým Bütün daha sonra 1998 yýlýnda Edirne Gümrükler Baþmüdür Yardýmcýlýðý görevini yürüttü. 17 Ocak 2006 yýlýnda Ýzmir Gümrük ve Muhafaza Baþmüdürü olarak tayin edilen Bütün, bakanlýklarýn yapýlandýrýlmasýna dair kararname ile diðer yöneticilerle birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý müþavirliðine atandý. Nazým Bütün, Ýzmir Gümrük ve Muhafaza Baþmüdürlüðü nün adýnýn Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüðü olarak deðiþtirilmesinden sonra, 9 Nisan 2012 tarihine kadar Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüðü görevini vekaleten yürüttü. Nazým Bütün, bu tarihten 30 Eylül 2015 e kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Bakanlýk Müþaviri olarak görev yapýyordu.(ýha) Eðitim- Öðretim yýlýnýn tüm eðitim çalýþanlarýna ve öðrenci, velilerden oluþan tüm eðitim bileþenlerine hayýrlý olmasýný dileyen Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Ýl Baþkaný Ýbrahim Býçak, eðitimde kalite üzerinde durulmasý gerektiðini bildirdi. Milli Eðitim'de kalite ve fýrsat eþitliði anlamýnda olumlu iþler yapýldýðýný ancak öðrencilerin eðitimde geçirdiði sürenin artýrýlmasý ve eðitim sisteminde þekilseltali reformlar yerine esas unsur olan 'öðrenme' üzerine yoðunlaþýlmasý gerektiðini belirten Býçak, þöyle dedi: "Türkiye'yi 21. yüzyýla uygun ve bu yüzyýlda geçerli olan becerilere sahip öðrenci yetiþtirmede baþarýlý hale getirmemiz gerekiyor. Orta halli bir demokrasiye, orta halli bir ekonomiye mecbur deðiliz ki bu hedef tamamen ama tamamen eðitim sistemimizin kalitesinin daha da artýrýlmasýyla ve eðitimde fýrsat eþitliðini daha da güçlendirmemizle olacak bir þeydir. Dünyadaki geliþmeler ýþýðýnda Türk eðitim sisteminin niteliðini açýkça tartýþmamýz ve masaya yatýrmamýz gerekmektedir. 21. yüzyýlda, eðitimde sadece bilgiyi öðretmenin yeterli olmadýðýný bilmemiz gerekiyor. Bilginin gerçek hayatta ne kadar pratiðe dönüþtüðüdür artýk önemli olan ve tabi ki bilginin nasýl öðretildiði de. Bu baðlamda sormamýz gerekiyor; Türk eðitim sistemi öðrencilere giriþimciliði, yaratýcýlýðý, yenilikçiliði, liderliði ve ahlaký ne kadar verebiliyor? Öte yandan Türkiye'de, sürekli geliþen ve deðiþen bir kavram olarak eðitim sistemi ne kadar sürdürülebilirlik, kalite ve fýrsat eþitliðini saðlayabilmektedir? Çocuklarýmýzý onursuz bir yarýþa sevkeden sýnavcý eðitim sistemini sonlandýracak demokratik düzenlemeler yapýlmaktadýr. Meslek liseleri sözde deðil özde cazipleþtirilerek henüz ilkokuldan itibaren çocuklarýmýz pedagojik esaslar dâhilinde mesleki yönlendirmeleri yapýlmaya devam edilmektedir. Türkiye'deki temel sorun sýnavlarýn okuldaki eðitimin önüne geçmiþ olmasýndan kaynaklýdýr. Eðitimde fýrsat eþitliði ve kalite standardý politikamýza daha çok önem vermeliyiz. Ezberci eðitim sisteminden daha hýzlý bir þekilde uzaklaþmalý, uygulama daha çok öncelenmelidir. Altyapýsý eksiz, donanýmsýz, personeli eksik, öðretmeni yetersiz okullar derhal rehabilite edilmelidir. Okul- Ýbrahim Býçak lar doðru, gerekli ve gerçek hayatta karþýlýðý olan nitelikli bilgiyi öðreterek mezunlarýný donanýmlý ve birikimli hale getirecek keyfiyette olmalýdýr. Atanamayan öðretmenler atanarak öðretmen açýðý kapatýlmalýdýr. Okullarda güvenlik ve temizlik baþta olmak üzere personel açýðý giderilmelidir. Öðretmenlerin mesleki formasyonlarý güçlendirilmeli ve nitelikli hizmet içi kurslarla kendilerini geliþtirmeleri teþvik edilmelidir. Öðretmenlerin ve tabidir ki tüm eðitim çalýþanlarýnýn mesleki, özlük, demokratik ve ekonomik haklarý iyileþtirilerek saygýnlýðý artýrýlmalýdýr. Malumu ilandýr ki kimi özel okullarda öðretmenlerimiz sigortasýz, güvencesiz, zor ve sýkýntýlý þartlarda veyahut asgari ücretle çalýþtýrýlýyor. Milli Eðitim ve Çalýþma Bakanlýðý dershane ve özel eðitim kurumlarýndaki öðretmenlerimizin sömürülmesini önlemelidir. Bu minvalde demokratik ve pedagojik vizyonla dile getirdiðimiz bu hatýrlatmalarýmýzýn dikkate alýnacaðýný ve yeni eðitim yýlýnda daha çok kaliteye yoðunlaþacaðýmýzý umuyorum." 3. havaalaný Türkiye yi lider yapacak Avrupa'ya uçanlar aktarma olarak Ýstanbul'u kullandýðýnda, evlerine 3 saat erken gitmiþ olacak. Avrupa'nýn aðýrlýk merkezi Ýstanbul olacak. Uçuþlar ucuzlayacak, daha ekonomik olacak. Ýstanbul'a yapýlan 3. havaalaný dünya tarihini deðiþtirecek. 45 Afrika ülkesine, 100'ün üzerinde Avrupa'ya daðýtým noktasý koyduk. Minibüsler gibi 'indi bindi' yaptýk. Bulunduðumuz noktaya gelmek için çok çalýþtýk. Çalýþmalarýmýza hükümetimiz büyük destek verdi. Artýk yeni havaalaný ile Ýstanbul'un merkez olmasý tamamen taçlandýrýlacak." 26 OLAN HAVA- ALANI SAYIMIZ 55'E YÜKSELDÝ Türkiye'nin havacýlýktaki baþarýsýnýn asýl sebebinin hükümetin desteði, þirketin çabasý ve müþteri memnuniyeti olduðunu dile getiren Kotil, havacýlýkta tarih yazýldýðýný anlattý. THY Genel Müdürü Kotil, 2004'te 26 milyon olan iç hat yolcu sayýsýnýn bu yýl 131 milyona ulaþtýðýna dikkati çekerek, þunlarý kaydetti: "Türkiye'de 26 olan havaalaný sayýmýz 55'e yükseldi. Burada hükümetimiz koca bir alkýþý hak ediyor. Dünya havacýlýðýnýn yüzde 2'siyiz. Yüzde 4,5 olursak lider konuma ulaþacaðýz. Birçok büyük þirket kar elde etmek için pazar paylarýný düþürüyor, biz ise büyütüyoruz. Þu anda yurt dýþýndan gelen yolcularýn yarýsý transit yolcu. Bu sayý her yýl yüzde 33 artýyor. Ýstanbul'a 3. havaalaný yapýldýðýnda resmen aðýrlýk merkezi olacaðýz. Biz Afrikaya'ya günlük 10 bin bilet satýyoruz. 26 adet daha uçak sipariþ ettik. Uçmadýðýmýz birkaç ülke kaldý. Onlara da en kýsa sürede uçacaðýz." Sabiha Gökçen Havalimaný'na 2. pistin yapýldýðýna iþaret eden Temel Kotil, "Pist bittiðinde Atatük Havalimaný'ndan büyük olacak. Hükümet bu noktada ciddi yatýrým yapýyor. Sungurlu da Ýtfaiye Haftasý kutlandý Sungurlu Belediye Baþkan Yardýmcýsý Bahri Sezen, Belediye Meclis Üyeleri Fevzi Yalýnkýlýçlý ve Fazlý Koçak Ýtfaiye Müdürlüðü nü ziyaret ederek Ýtfaiye personelinin Ýtfaiye Haftasý ný kutladý. Yoðun programýndan dolayý kutlamaya katýlamayan Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner itfaiyecilere çiçek gönderdi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Meclis Üyelerini Ýtfaiye Müdürü Eþref Bayav ve itfaiye personeli karþýladý. Baþkan Yardýmcýsýnýn pasta ve içecek ikram ettiði itfaiye personeli çok memnun kaldýklarýný ve mutlu olduklarýný dile getirdiler. Ziyarette açýklamalarda bulunan Sungurlu Belediye Baþkan Yardýmcýsý Bahri Sezen, "Þehrimizde baþarýlý bir þekilde çalýþmalarýný yürüten itfaiye personelimize teþekkür ediyorum. Sizlerin varlýðý Sungurlu da yaþayan bütün hemþerilerimize güven veriyor. Sungurlu da her türlü yangýna zamanýnda yetiþmektesiniz. Yangýnlara özveriyle müdahale eden, cesaretle olayýn üzerine üzerine giden, yerine göre baþkasýnýn canýný kurtarmak için kendi canýný feda edebilecek þuurda hareket eden sizlerin varlýðý, Sungurlu da yaþayan bütün hemþehrilerimizin güven içinde yaþamalarýna vesile oluyor. Önümüzdeki süreç içinde Ýtfaiye birimimiz hem modern ekipmanýyla, araçlarýyla bu kimliði koruyacak ve daha da ilerleyecek. Buradan Türkiye deki tüm itfaiyecilerin, Ýtfaiye Haftasýný kutluyorum dedi. Kýsa bir sohbetten sonra dua okunarak sonlanan programda, Ýtfaiye Haftasý nýn 301. yýlýný kutladýklarýný belirten Ýtfaiye Müdürü Eþref Bayav, "Arayarak ve çiçek göndererek bizleri unutmayan saygýdeðer baþkanýmýz Abdulkadir Þahiner e, itfaiye müdürlüðümüze gelerek bizleri onure eden Belediye Baþkan Yardýmcýmýz Bahri Sezen e ve Belediye Meclis Üyelerimiz Fevzi Yalýnkýlýçlý ve Fazlý Koçak a çok teþekkür ediyoruz" þeklinde konuþtu.(ýha) Okul müdürleri toplandý eðitim öðretim yýlý sene baþý okul müdürleri toplantýsý yapýldý. Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü toplantý salonunda Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu baþkanlýðýnda eðitim öðretim dönemi sene baþý okul müdürleri toplantýsý yapýldý. Toplantýya Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürleri Þaban Atlý, Yýlmaz Karaalp, okul ve kurum müdürleri katýldý. Yapýlan açýklamaya göre toplantýda geçen dönemin analizi yapýlarak, yeni eðitim öðretim yýlýnda yapýlabilecek çalýþmalar masaya yatýrýldý. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, yeni eðitim yýlýnda okul müdürlerinden beklentilerini dile getirdikten sonra taleplerini dinledi. Sungurlu Ýtfaiyesi personeli, Ýtfaiye Haftasý ný pasta keserek kutladý. Sungurlu da okul müdürleri toplantýsý gerçekleþtirildi. Toplantýda bir önceki dönemin analizi ve yeni dönemin ihtiyaçlarý ele alýndý.

11 CUMARTESÝ 3 EKÝM :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Zil-Hicce 1436 Hicri Þemsi:1394 Rûmi:20 Eylül 1431 Hýzýr: EKÝM Güzel ahlâk; güler yüz, tatlý söz, iyilik yapmak ve kötülük etmemektir. Hasan-ý Basrî Rahmetullahi Aleyh ÖÐLE ÝKÝNDÝ Dünyayý fesada verenler Aleme ýþýk ve nur saçanlar Bu iki havuzun maddeleri oldu. Her insan bir dünyanýn esiri oldu. Olaylar ve neticesi meþakkatler o insanlarý kendilerine köle ettiler. Çocukluk ile baþlayan hayat oyunlarý kýyamete kadar devam edecek olan manzaralarý meydana getirdi. Aðlayanlar ve sýzlayanlar Kahkahadan göbeði çatlayanlar.. AKÞAM YATSI AB ile Türkiye arasýnda ortaklýk görüþmeleri baþladý (2005) - Mudanya Konferansý (1922) - Almanya'nýn birleþmesi (1990) Hayat Devam Ederken (2) Hayat her asýrda böyle devam ediyordu. Günümüz de bu haller zirveye çýktý. Sevinç ile kederin kol kola gezdiði mekanlarýn içinde bulduk kendimizi. Bu bunalýmlar ve kargaþa ve keþmekeþler içinde bir kurtuluþ çaresini aradýk. Kuþlarý rýzýksýz, arýlarý Yakupsuz býrakmayan Rabbimiz, bir kurtuluþ çaresi ihsan etti. Çaðlarý nebisiz býrakmayan Allah, asrýmýzý da sahipsiz býrakmadý. Ýþte nurlar bu feryad ve figanlarýn güçlü bir müjdecisi oldu. "On üçüncü asrýn minaresinin baþýnda durmuþum. Sureten medeni, dinde layakt olanlarý camiye davet ediyorum. Ey mezarý müteharrik betbahtlar! Kabir sizi bekliyor. Gelen neslin önünde durmayýnýz. Nesli cedid geliyor" diyordu. Ýþte yeni nesil Çiðnetmedi ve çiðnetmeyecek Öyle kuvvetli hakikatler ile hayatýn bütün olumsuzluklarýný yerle bir etti.. Her þeye raðmen Her fitne fesada raðmen... Varsýn dünyanýn ikbal ve iktidarlarý onlarýn olsun. "Bizler öyle hakikate hayatýmýzý vakfetmiþiz ki! Cennet gibi güzel, Güneþ gibi parlak, Ve saadeti ebediye gibi þirindir." Bu hallerin dünyasýnda bulamayanlar hakikatlere bakmalýdýr. Aileler bu ölçüler ile mesrur olurlar. Savaþlar ve kardeþ kavgalarýný, bitkinlik ve kýrgýnlýklarý, fesat ve kargaþalarý, Ýslam dünyasýnýn içine düþtüðü açmazlarý hep bu Kur'an hakikatleri huzura kavuþturur. "Siz kati biliniz ki Risale-i Nur þakirtlerinin meþgul olduðu vazife, kainattaki en muazzam mesailden daha ehemmiyetlidir." Haberine daima kulak vermeliyiz. Bu sadece bu ülkenin meselesi deðildir. Bu bütün cihanýn meselesidir. Ne Amerika nýn, ne Rusya nýn, ne de Fransa nýn meseleleri bunun önüne geçemez. Önce kendi dünyamýzý süsleyecek, daha sonra yakýn çevremizden baþlayarak insanlýk alemine bunlar ulaþtýrýlacak. Fiili hal ve hareketlerimiz ile, kalbi dua ve niyazlarýmýz ile Hayat devam ederken bu haller bizimle beraber yaþayacak. Gerisini kainatýn sahibine býrakacaðýz Bunlarda ihmallerimiz olursa halimiz ha- METEOROLOJÝ Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Dil, nasýlda canlý. Yenileniyor devamlý. Ýþte "paylaþým" kelimesinin yeni baðlamdaki yoðun kullanýlýþý. Bu yýllarda en fazla kulanýlan sözcüklerden biri "paylaþmak." Sanal alemdeki aktarýmlar, sunumlar, beðeniler için kullanýlmakta kelime. Neredeyse, gerçek anlamýný yitirecek bu ifdade. "Paylaþtým." "Paylaþýyorum." "Paylaþýrým." "Paylaþacaðým." * Ýnsanýn moderniteyle imtihaný sanal alemli yeni hayat tarzý. Ýnsanlýðýn evrensel ve yerel kültürel deðerleri bu sanal alemin hareketliliðinin hayata etkisiyle deðiþik tepkimelere gireceði ileri sürülebilir.diðer yandan, açýk bir topluma mý dönüþüyor insanlýðýn tümü diye bir soru geliyor aklýmýza. * Dünya alem, hakikaten yeni. Meþhur bir söz vardýr ya: "Her sabah dünya yeniden kurulur." Artýk her an kurulmakta gezeðenimizin alemi. Sanatýyla, kültürüyle, ekonomisiyle,çevresiyle.. Sanal alem, en geniþ katýlýmlý, kullanýmlý bir liberal dünya ortamý gibi. Sanýrým, uzaydan ziyade bu sanal alem sayesinde yeni bir gezegen oluþturdu kendine insanlýk. Sanallýðýyla dünya içinde yeni bir alem. Bu sanal ortamda mevcut birikimleri farklý biçimlerde kullanýp yorumlayarak gerçek zamanlý yaþamýn hem içinde, hem dýþýnda bir niteliðe sahiplik çýkýyor Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:26 Sayý: EKÝM 2015 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Yeni Dünya Alem Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM ortaya. Ayný zamanda; hem özel,hem genel, gizli ile açýðýný birarada barýndýran, þaþýrtýcý, aktüel, pratik, praðmatik,romantik ve biraz da gizemli, kapsamý sonsuz, gerçekçilikte sýnýrsýzlýk arayýþýyla tanýmlanabilecek izlenimi veriyor insana. Hayal ve rüya alemi insan için neyse, sanal alem de insanlýk için birparça öyle herhalde þimdilik. * Fotodünya. Dünya alem umulandan fazla sanallaþýyor mu ne? Ýnsan iliþkileri mesajlara, sanal alem yazýþmalarýna baðlanýyor git gide. Fotoðraflar. Albümler tarih oldu.sanal alem fotoðraflar dünyasý haline dönüþüyor. Milyarlarca fotoðraf. Dünya, artýk fotoðraflarla konuþuyor gibi. Fotodünya'nýn sinemasal bir dili oluþur sanýrým yakýn gelecekte.bunca fotoðrafa bakan gözlerin halini düþünüyorum.sayýsýz görüntünün aktarýldýðý zihni de. Ýnsanoðlu her þeyi görüntüye dönüþtürüyor þu devirde. Kitaptan çok fotoðraf birikiyor. * Sanat ve fotoðraflarýn artýþý. Önünüzdeki dönemde yazý etkisini yitirebilir.edebiya eseri üretirken fotoðraf daha çok kullanýlabilir. Fotoðrafla anlamaya,anlatma, kaydetmeye alýþmýþ insaoðluna onsuz bir edebi eseri okutmak oldukça zor hale gelebilir. Hatta bütün sanatlar için bu etkinin söz konusu olacaðý düþünülebilir. Akýllý telefonlar insaný kendine baðlýyor neredeyse. Herkes onun ekranýna bakýyor arabada otururken, otobüs beklerken, piknik yaparken, kalabalýk mekanlarda çayýný kahvesini içerken.. Sanal alem,imkanlarýnýn yaný sýra insana yeni yorgunluklar getiriyor. Ýlgi alanlarýný geniþletiyor.alem, sanal olduðundan iletiþim durumlarý alýþýlmýþýn dýþýnda özellik taþýyor. Hayatý sanal alemin katkýyla yeniden oluþturmak, ona içerik ve üslup kazandýrmak toplumlarýn yeni uðraþ alanlarýndan biri olsa gerek modern yaþamda. DEÐÝNMELER Þahin ERTÜRK Peynirin tuzu azalýyor, ambalaja giriyor Peynir tebliðinde tuz oranlamasýnda da düzenleme yapýlacak. Buda yüksek tansiyon ve bu hastalýðýn sebep olduðu baðlantýlý birçok hastalýðýn önüne geçilmesi planlanýyor. Trakya Üniversitesi (TÜ) Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu, 1 Ocak'ta yürürlüðe girecek "Peynir Tebliði"nin öngördüðü yeniliklere iliþkin, "Peynirin ambalajýnýn içerisinde ne olduðu yazacak. Bunu bilinçli olarak alacaksýnýz. Yaðlý, az yaðsýz, tuzlu, az tuzlu þekilde çeþitlendirme gelecek. Bu uygulama ile birçok hastalýðýn önüne geçilmiþ olacak, Türkiye'de çokça görülen brusella hastalýðýna yakalanma oraný düþecek" dedi. Ekuklu, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, yeni tebliðe iliþkin medyada sadece ambalaj konusunun konuþulduðunu anýmsattý. Peynirle ilgili yeni düzenlemeleri içeren tebliðde insan hayatýný ilgilendiren birçok ayrýntý olduðunu, çaðdaþ ülkelerde gýda maddelerinin açýkta satýlmadýðýný ifade eden Ekuklu, "Gýda konusunda ciddi, uluslararasý standartlar vardýr. Bu standartlarda üretim yapýldýðýnda maliyetlerin de yükselebildiðini biliyoruz. Dolayýsýyla son derece uygun, gerekli ancak geç kalýnmýþ bir uygulamadýr peynir tebliði" diye konuþtu. Ekuklu, "peynirin artýk tadýna bakýlmayacaðý" tartýþmasýný da þu sözlerle deðerlendirdi: "Toplum daha çok 'almak istediðimiz peynirin tadýna bakmak isteriz, aldýðýmýz poþetli ürünün içerisinden ne çýkacak bilemeyiz' diyecektir. Tabii bu konuda da haklýlýk payý vardýr ancak konuþtuðumuz konu gýdaysa þayet bunda birtakým standartlarýn olmasý gerekir. Peynirin açýkta satýlmasý kabul edilemez. Saðlýðýn yanýnda lezzet ve tadým kýsmý sadece bir teferruattýr. Gýda maddesinin açýkta satýlmasý çok büyük riskler taþýyor. Bu kadar yaygýn bir toplumda hemen hemen her semt pazarýnda satýlan gýda maddesini bu tür standartlar koymadan kontrol edemezsiniz. Gýda maddeleriyle bulaþan saðlýk sorunlarý çok büyük kitleleri ilgilendirebiliyor. Böyle bir kontrol kaçýnýlmaz olarak yapýlmalýdýr." "Açýkta satýlan taklit gýda ürünlerine dikkat" Vatandaþlarýn açýkta satýlan taklit gýda ürünlerine dikkat etmesi gerektiðini belirten Ekuklu, "Her gýda maddesinde taklit dediðimiz bir sürü kuralsýzlýk var. Talaþý boyayýp 'pul biber, kýrmýzý biber' diye satýyorlar. Bu kadar yaygýn sorun yaþanan bir alanda devletin bir düzenleme yapmasý kaçýnýlmazdýr. Buna peynirden baþlandý artýk uluslararasý standartlarýn uygulanmasý gereklidir" þeklinde konuþtu. Vatandaþlarýn "aldýðýmýz peynirin tadýna bakamayacaðýz" gerekçesiyle tebliði reddetmemesi gerektiðini vurgulayan Ekuklu, düzenleme sayesinde birçok hastalýðýn önüne geçileceðini bildirdi. Teblið ile peynirin bir ambalajýn içerisine sokulmasýndan öte pek çok düzenleme getirildiðini vurgulayan Ekuklu, þöyle devam etti: "Bunun ötesinde peynirin üretimi aþamasýnda uyulmasý gereken birtakým kurallar var. Dünyanýn geliþmiþ ülkeleri bunu onlarca yýl önce yaptýlar ve uyguluyorlar, dolayýsýyla biz geç bile kaldýk. Bu kadar yaygýn ve açýkta satýlan bir ürünü kontrol etmek imkansýzdýr. Küçük bir kasaba ve þehirde bile semt pazarlarý kuruluyor ve peynir satýlýyor. Burada toz ve bir mikroorganizma ile kirlenmeyi nasýl kontrol edebilirsiniz." "Saðlýðýn yanýnda lezzet ikinci planda olmalý" Gýda tüketiminde lezzetin ikinci planda olmasý gerektiðini ifade eden Ekuklu, "Teblið kapsamýnda peynirin ambalajýnýn içerisinde ne olduðu yazacak. Bunu bilinçli olarak alacaksýnýz. Yaðlý, az yaðsýz, tuzlu, az tuzlu þekilde çeþitlendirme gelecek. Bu uygulama ile birçok hastalýðýn önüne geçilmiþ olacak. Türkiye'de çokça görülen brusella hastalýðýna yakalanma oraný düþecek. Peynir tebliðinde tuz oranlamasýnda da düzenleme yapýlacak. Bu da yüksek tansiyon ve bu hastalýðýn sebep olduðu baðlantýlý birçok hastalýðýn önüne geçilecek" dedi. Ekuklu, Türkiye'nin bir tarým ülkesi olduðunu anýmsatarak, "Beþ duyumuzla peynir hakkýnda bir fikir sahibi olabiliriz. Renk deðiþikliðine bakarak ya da kokusundan peynirin bozuk olduðunu anlarsýnýz ama bazý kirlilikler var bunu duyu organlarýyla yakalayamazsýnýz. Peynirin içerisinde bir kimyasal madde ve ilaç varsa bunu anlayamazsýnýz" diye konuþtu. Hayvancýlýk ve tarým yapýlýrken çok sayýda tarým ilacý kullanýldýðýna dikkati çekerek "Hayvanlar bu tarým ilaçlarýný dýþarýda beslenirken alýyor, sütlerine geçiyor ve sütten peynir yapýyoruz. Bunu hangi vatandaþ, gözle, tadarak, kokuyla, yada dokunarak kimyasal kirlilik olup olmadýðýný nasýl anlayabilir. Bu teblið bu düzenlemeleri içeriyor" ifadesini kullandý. AA Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský Gram KOÇTÜRK MATBAACILIK 3,4024 3,4041 ALIÞ 110,23 3,0106 3,0118 SATIÞ 110,30 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. NÖBETÇÝ ECZANELER BEZGÝNOÐLU ECZANESÝ SEDA KOÇAK (TEL: ) HÜRRÝYET CAD. NO:13 - SAAT KULESÝ YANI AKMAN ECZANESÝ AYLÝN AKMAN ANAKLI (TEL: ) BAHABEY CD. NO:103/A - YEÞÝL FIRIN YANI OYA ECZANESÝ OYA MALATYALI (TEL: ) GAZÝ CAD. 53/A - VERGÝ DAÝRESÝ KARÞISI CUMARTESÝ GAZÝ ECZANESÝ ÖZGÜR ZÝHAR (TEL: ) DR. ÝLHAN GÜREL CD. NO:27/17 - ÖZEL HASTANE CÝVARI - ÝKRAM OPET BENZÝNLÝK YANI DAMLA ECZANESÝ OLCAY ÇORUMLU (TEL: ) G.BEY MH. 1. MÝLLET SOK. ESKÝ SSK POLÝKLÝNÝK YANI NO:28 - YENÝ GÖÐÜS HAST. POL. KARÞISI PAZAR KAYA ECZANESÝ KENAN KAYA (TEL: ) GÜLABÝBEY MAH. CEMÝLBEY 1. SOK. ESKÝ SSK HASTANESÝ YENÝ GÖÐÜS HAST. POLÝKLÝNÝK KARÞ. VEFAT EDENLER 1-Deðirmendere Köyü' nden gelme, Kadir ve Celal ARSLAN' ýn babasý; Halil ARSLAN. 2-Umut Kafe Sahibi Umut ERYÜCEL'in ablasý; Haným ERYÜCEL. 3-Karabürçek Köyü' nden, Hamza EVSEN' in eþi, Ýsmail ve Hüseyin EVSEN' in annesi; Emine EVSEN Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 CUMARTESÝ 3 EKÝM 2015 Yaþlýlar, günlerini kutladý Huzurevi sakinleri Dünya Yaþlýlar Günü nü kutladý. Atýl Uzelgün Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü, 1 Ekim Dünya Yaþlýlar Günü nü kutladý. Merkez bahçesinde düzenlenen kutlamaya Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Ýl Müdür Yardýmcýlarý Ýsmail Yýlmaz, Türcay Aksoy ve Kuruluþ Müdürü Abdulhaluk Longa, Kuruluþ Müdür Yardýmcýsý Cemil Ýnceyýlmaz ve huzurevinde yaþayan yaþlýlar katýldý. Günün anlam ve önemiyle ilgili konuþma yapan Ýl Müdürü Ali Dinçer, yaþlýlarýn toplumdaki önemine deðindi. Dinçer konuþmasýnýn sonunda böyle bir günün kutlanmasýna vesile olan baþta Huzurevi Müdürü Abdulhaluk Longa ve personeline teþekkür etti. Emekli dostlar buluþtu Çorum Kadastro Müdürlüðü nden emekli olanlar, bir araya gelerek anýlarýný tazeledi. Çorum Kadastro Müdürlüðü nden emekli eski dostlar bir araya geldi. Her hafta belirli günlerde bir kýraathanede toplanan emekli dostlar, eski günleri yad ederek sohbet ettiler. Emekliler adýna konuþan Mustafa Altun, Aramýzdan ayrýlarak ebedi aleme göç eden Sayýn Prof. Mehmet Uyanýk'ý rahmetle anarým. Bütün emeklilere saðlýklý neþeli ömürler dilerim. dedi. Halep'te Türk Lirasý dönemi Kurum yetkilileri de huzurevi sakinlerini bu özel günlerinde yalnýz býrakmadý. Suriye'de günden güne deðer kaybeden Suriye Lirasý'na karþý direniþçiler, kontrol ettikleri bölgelerde kademeli olarak Türk Lirasý'na geçmeye baþladý. Ülkenin en büyük ikinci kenti Halep'te halk bu uygulamadan memnun. Yýlmaz Bilgen / Al Jazeera Direniþçilere baðlý Halep Meclis Baþkaný Usame Telcu ile Türk Lirasý'na geçme kararlarýnýn gerekçelerini ve sonuçlarýný ele aldýk. "Esed Rejimi Þu An Ekonomik Olarak Tamamen Bitik Durumda" Direniþçilerin denetimindeki bölgelerin Belediye Baþkanlýðý görevini de yürüten Usame Telcu, geldikleri noktada birçok nedenden dolayý Suriye Lirasý'ndan vazgeçme ve ABD Dolarý ile Türk Lirasý arasýnda tercih yapmak zorunda kaldýklarýný söyledi. Usame Telcu, Türk Lirasý'ný seçme sebeplerini þöyle anlattý: "Bir kaç ay önce Esed rejimi Rusya'da karþýlýksýz para bastýrdý. Þu an ekonomik olarak tamamen bitik durumda olan rejimin bu giriþimi, iflasýnýn açýk bir göstergesiydi. Biz bu geliþmeleri izliyoruz. Konu hakkýndaki uzmanlardan oluþan Ýktisatçýlar Sendikasý'ný kurduk. Sahada aktif olan tüm sivil toplum kuruluþlarýnýn ortak kararý ile geçtiðimiz günlerde resmî karar aldýk ve aþamalý olarak tüm özgür bölgelerde Türk Lirasý kullanýmýna geçileceðini duyurduk. Tüm maaþlarýn Türk Lirasý olarak daðýtýlmasý ilk uygulamamýz oldu.". "Dolar Olarak Gelen Yardýmlarý Suriye Lirasý'yla Deðiþtirmek Rejime Nefes Aldýrýyordu" Halep Meclis Baþkaný'na göre bu deðiþim sürecinde kendilerini bekleyen birçok zorluk var ve bu zorluklarý aþmada Türkiye'nin ciddi desteði gerekiyor: "Oybirliði ile aldýðýmýz karar öncesi ciddi tetkik ve araþtýrmalar yaptýk. Bizim içeride ekonomik üretim araçlarýmýz yok. Yardýmlar ise genelde dolar olarak geliyor. Bugüne kadar bu dolarlarý verip Suriye Lirasý alýyorduk. Bu ekonomik anlamda rejime nefes aldýran bir uygulamaydý. Üstelik rejim eski banknotlarý topladý ve Rusya'da yeni basýlanlarla deðiþtirmeye baþladý. Yeni basýlan paranýn ekonomik bir deðeri yok. Herhangi bir karþýlýðý olmayan bu para rejimin düþmesi ile basit bir kâðýttan öte deðer taþýmayacak.". "Irak Örneði Ortada" Saddam rejiminin son dönemlerinde týpký þu an Suriye'de olduðu gibi kontrolsüz ve karþýlýksýz para politikasý uyguladýðýný belirten Telcu, Suriye Lirasý'ný acilen terk etmek zorunda kaldýklarýný söyledi: "90'lý yýllarda Irak'ta Baas rejimi düþtüðünde Irak dinarý hurda kâðýt muamelesi gördü. Suriye Baasý'nýn da sonu farklý olmayacak ve benzer durum burada da yaþanacak. Bu tercihimizde o dönem yaþananlarýn da büyük etkisi oldu. Zaten kýsýtlý olan kaynaklarýmýzý bu batýk ekonomiye feda etmek istemedik.". "Türkiye Ekonomisine Katkýmýz Olsun Ýstedik" Þam rejiminin maaþ ödeyemez duruma düþtüðünü ve ancak Rusya'ya bastýrdýðý yeni paralarla bir nebze nefes aldýðýný ifade eden Telcu, Türk Lirasý'ný kullanma sebeplerinden birinin de Türkiye ekonomisine katkýda bulunmak olduðunu belirtti. "Uygulamada Zorluklar Olacak, Türkiyeli Yetkililerden Yardým Bekliyoruz" Henüz Türkiyeli makamlar ile herhangi bir temaslarýnýn olmadýðýný söyleyen Halepli yetkili, uygulamada birçok sorunla karþýlaþmayý beklediklerini ve bu konuda Türkiyeli yetkililerden de yardým beklediklerini belirtti. Baþta Suriye'ye geçirilecek paranýn transferinde yaþanacak güvenlik sorununa dikkat çeken Meclis Baþkaný, karþýlýklý iyi niyet adýmlarý ile bu zorluklarýn aþýlacaðý kanýsýnda. Halep merkezi ve çevresinde Suriyeli direniþçilerce kontrol edilen bölgelerde ekmek satýþlarýnýn Türk Lirasý üzerinden yapýlmasý ve tüm fiyat etiketlerinin Suriye Lirasý ile birlikte Türk Lirasý ile belirtilmesi geçiþ döneminin ilk uygulamalarý arasýnda yer alýyor. Halep Esnafý Uygulamadan Umutlu Al Jazeera, Halep merkezinde Sahur ve Holluk semtlerinde bulunan esnafa para deðiþimini sordu. Sahur'da pazarcýlýk yapan Faris Sahli, Türk Lirasý'na geçilmesinin fiyatlarý sabitlemek açýsýndan iyi olacaðýný düþünüyor. Suriye Lirasý'nýn istikrarsýz seyrinden dolayý fiyatlarýn çok sýk deðiþtiðine iþaret eden Sahli, bu nedenle alýcý ve satýcýlarýn zor duruma düþtüðünü ifade etti. Kendisinin de sekiz ay Türkiye'de kaldýðýný söyleyen Sahli, son beþ yýlda çok sayýda Halepli vatandaþýn Türkiye'ye gelip gittiðini ve Türk Lirasý'na yabancý olmadýklarýndan dolayý adaptasyon sürecini kolay atlatabileceklerini belirtti. Türkmenlerin yoðunlukta yaþadýðý semtlerden Holluk'ta bakkallýk yapan Kamil Aziz ise son iki yýldýr zaten yoðun olmasa da bölgede Türk Lirasý ile alýþveriþ yapýldýðýný anlatýyor. Tüm ürünlerin Türkiye'den tedarik edildiðini ve kur deðiþiminden dolayý önemli bir kayýp olduðunu söyleyen Aziz, Türk Lirasý'na geçilmesi ile bu farkýn ortadan kalkacaðýný ve zor durumda olan Halep halkýnýn bundan faydalanacaðýný kaydetti. Mart ayýnda Suriye'nin kuzeyindeki Ýdlib kentini Esed güçlerinden ele geçiren Fetih Ordusu kentte ve kýrsalýnda temmuz ayýndan itibaren Türk Lirasý'na geçmiþti. Direniþçiler, Türk Lirasý tercihlerinden dolayý madeni para ve kuruþ kullanýmýndan da rahatlýk saðladýklarýný ifade ediyorlar yýlýndan beri direniþçiler, birçok mahalleyi rejim güçlerinden aldý. Direniþçiler Sükkeri, Sahur, Haydariye, Ýnzarad, Mesakin Henanu, Selahaddin, Þeyh Hýdýr, Bostan Paþa, Ýzaa, Meþhed, Seyfüd Devle, Tarýk el-bab, Þaar, Firdevs gibi birçok büyük mahalleyi kontrol ederken þehrin yüzde 45'ten fazlasýnda hâkimiyet saðladý. Meydan, Süleymaniye, Cabirriye, Meyselun, Cemiliyye, Muhafaza, Meridyen, Hamdaniyye, Þahbe, Süryan Cedide gibi mahallelerden oluþan ve Halep'in daha çok güney kýsmýnda kalan bölümde ise ordu güçleri bulunuyor. Halep merkezle birlikte kurtarýlmýþ diðer ilçe, kasaba ve köyde de aþamalý olarak Türk lirasýna geçilecek. Dodurga nýn araç filosu güçlendi Dodurga Belediyesi ne yeni alýnan araçlar için kurban kesildi. Dodurga Belediyesi nin araç filosu güçlendi. Ya p ý l a n açýklamaya göre, Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn'ýn çabalarý ile Belediye araç filosuna üç yeni araç kazandýrýldý. Dodurgalý 12 iþ adamýnýn oluþturduðu havuz ile bir adet makam aracý, bir adet 4x4 arazi aracý alýndý. Zabýta Birimi için Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi nden hibe olarak Renault Kangoo marka araç tahsis edildi. Belediyeye kazandýrýlan üç yeni araçtan ikisini Dodurgali iþ adamlarý karþýladý. Kurban kesilerek baþlayan tören, dua ile devam etti.

13 ÝÞKUR ortaokul ve lise öðrencilerine yol gösterecek Balkondan düþen þahýs yaralandý Çorum un Bayat ilçesinde temizlik yaparken evinin balkonundan aþaðý düþen þahýs yaralandý. Olay, ilçeye baðlý Tepekutuðun köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.Þ. (20) evinin balkonunda temizlik yaptýðý sýrada baþýnýn dönmesi sonucu dengesini kaybederek yaklaþýk 3 metre yükseklikten aþaðý düþtü. Yakýnlarý tarafýndan Bayat Devlet Hastanesine kaldýrýlan Z.Þ. tedavisinin ardýndan taburcu edildi.(ýha) Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu, cep telefonunu çaldýran ya da kaybedenleri ne yapmalarý gerektiði konusunda vatandaþlarý bilgilendirdi. bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumunca (BTK), çalýnma, kayýp gibi rýzasý dýþýnda mobil telefonu elinden çýkan vatandaþlarýn Bilgi ve Ýhbar Merkezi'ne bildirmeleri halinde telefonun iletiþime kapatýldýðý belirtildi. BTK 'dan yapýlan açýklamada, bazý basýnyayýn organlarý ile internet sitelerinde yer alan "Cep telefonunuz kaybolunca aman dikkat" baþlýðýyla yayýnlanan ve hatalý bilgiler içeren haberler üzerine açýklama yapýlmasýna ihtiyaç duyulduðu ifade edildi. Rýzasý dýþýnda mobil telefonu elinden çýkan vatandaþlarýn öncelikli olarak BTK bünyesinde kurulan ve 7 gün 24 saat hizmet veren Bilgi ve Ýhbar Merkezi'ni aramasý gerektiðine dikkat çekilen açýklamada, "En son kullanýlan hattýn yasal sahibi tarafýndan BTK bünyesinde kurulan Bilgi ve Ýhbar Merkezi'ne ait numaralý telefon aranarak 15 haneli IMEI numaranýzý, kimlik bilgilerinizi ve telefonunuzu en son kullandýðýnýz zamaný bildirmeniz, verdiðiniz bilgilerin abonesi olduðunuz en son iþletmeciniz tarafýndan doðrulanmasý durumun- ÝÞKUR, baþarýlý meslek seçimi ve kariyer planý yapmalarý için ortaokul ve lise öðrencilerine kariyer danýþmanlýðý yapacak. Ýþkur Genel Müdürü Nusret Yazýcý, yaptýðý açýklamada, 3 bin 808 iþ ve meslek danýþmanýyla birlikte çalýþtýklarýný belirtti. Öðrencilere yönelik hizmetler çerçevesinde bireysel ve grup görüþmelerinin yapýldýðýný anlatan Yazýcý, þöyle konuþtu: "Danýþmanlarca meslekler, mesleki eðitim olanaklarý ve bir üst eðitim-öðretim seçenekleri hakkýnda detaylý bilgiler veriliyor. Bu sebeple meslek seçme aþamasýnda olan öðrencilerin, velilerin ve öðretmenlerin bilgi ve ilgi düzeylerini artýrmak amacýyla 'Meslek Seçimine Destek Dergisi' hazýrlandý. Bu dergiyle hem öðrencilerin meslek ve çalýþma hayatýyla ilgili bilgi eksiklerinin giderilmesi hem de velilerin çocuklarýna meslek seçimi aþamasýnda destek vermesi hedeflendi. Bu yüzden Ýþkur, meslek seçimi ve kariyer planlarýný yaparken öðrencilere yardým olmasý amacýyla hazýrladýðýmeslek Seçimine Destek Dergisi'ni tüm ortaokul ve liselere göndererek 1 milyon öðrenciye ulaþtýracak." MESLEK TANITIM GÜNLERÝ NDE DA- ÐITILACAK Bu yýl bin Meslek Seçimine Destek Dergisinin basýldýðýný ve tüm ortaokul ile lise öðrencilerine daðýtýlacaðýný bildiren Yazýcý, þunlarý kaydetti: "Okul ziyareti ve dergi daðýtýmý faaliyetlerinin eðitim-öðretim dönemi göz önünde bulundurularak tamamlanmasý bekleniyor. Ayrýca bu sene yeni bir faaliyet olarak Ýl müdürlüklerince düzenlenecek olan Meslek Tanýtým Günleri'nde de derginin daðýtýmý yapýlacak. Dergi, meslek seçimi aþamasýnda Avrupa standartlarýnda özgeçmiþ hazýrlama, 21. yüzyýlda aranan beceriler, teknolojik baðýmlýlýk konularýnda yardýmcý olurken, ayný zamanda velilere de çocuklarýyla iletiþim yollarý, çocuðun meslek seçiminde ve kendini tanýmasýnda ailenin önemi konularýnda yol gösterici olacak."(aa) Düðün konvoyunda kaza, 2 yaralý Çorum un Ortaköy ilçesinde bir düðün konvoyunda meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre, N.T. yönetimindeki otomobil Karahacip köyündeki düðün konvoyunda bulunan seyir halindeki R.Ö.'nün kullandýðý araçla çarpýþtý. Kazada araç sürücüsü N.T. ve yanýnda bulunan S.T. yaralandý. Yaralýlar Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde tedavi altýna alýndý.(ýha) Telefonunuz kaybolduysa... da ilgili telefon iletiþime kapatýlmaktadýr" ifadesi kullanýldý. Bilgi ve Ýhbar Merkezine bildirilen telefonlara, cihazýn en yakýn kolluk kuvvetine teslim edilmesi yönünde yasal uyarý SMS'i gönderildiði belirtilen açýklamada, ayrýca kayýp veya çalýntý olmasý nedeniyle iletiþime kapatýlan telefonun baþka bir SIM kart takýlarak kullanýlmasýnýn önüne geçildiði kaydedildi. Bu ihbarýn hýzlý bir biçimde yapýlabilmesi için telefonun IMEI numarasýnýn bilinmesinin büyük önem taþýdýðý vurgulandýðý açýklamada, kullanýlan mobil telefonlara ait IMEI numarasýnýn mobil telefonlardan *#06# tuþlarýna basýldýðýnda ekranda gözüktüðü belirtildi. Cihazýn üzerinde bulunan SIM kartýn kullanýlmasýný engellemek için ise GSM operatörünün aranarak hattýn kapattýrýlmasý gerektiðine iþaret edilen açýklamada, þunlar kaydedildi: "Hýrsýzlýk, gasp ve kapkaç gibi durumlar söz konusu ise savcýlýklara, ikametgahýnýza veya olayýn gerçekleþtiði ilçe emniyet müdürlüðüne baþvurularak þikayetçi olunmasý önem taþýmaktadýr. Cihazý tekrar kendisine iletilen kiþilerin, telefonunu hangi yolla kapattýrdý ise (bilgi ve ihbar merkezi veya savcýlýk üzerinden) ayný yolla tekrar iletiþime açtýrmasý gerekiyor. Yani telefon ile ihbarda bulunulduysa yine Bilgi Ýhbar Merkezinin aranmasý, savcýlýk talimatý ile ihbarda bulunulduysa cihaz bulununca yine savcýlýða baþvurulmasý gerekmektedir."(aa) CUMARTESÝ 3 EKÝM Ortaköy de baþlatýlan proje ile ihtiyaç sahiplerinin evleri temizleniyor. Gülen Yüzler Yeþeren Çýnarlar Ortaköy'de Gülen Yüzler, Yeþeren Çýnarlar projesi hayata geçirildi. Ortaköy Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý baþkanlýðýnca Gülen Yüzler, Yeþeren Çýnarlar projesi faailiyete geçirildi. Ortaköy ilçesi merkez Gülen Yüzler, Yeþeren Çýnarlar isimli proje ile ihtiyaç sahipleri gözetiliyor. köylerinde ikamet eden yaþlý, yalnýz yaþayan bakýma muhtaç ailelere destek olmak amacý ile hazýrlanan proje çalýþmalarýna baþlandý. Yapýlan açýklamaya göre, ilçede yaþayan ailelerin yoksulluk sýnýrlarýnýn incelenmesi sonucunda bazý ailelerin yemeklerini yapamaz, evlerini temizleyemez ve kendi þahsi temizliklerini yapamaz olduðu gözlendi. Bu ailelerin sosyal yaþamlarýný sürdürmeleri için Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma vakfý devlet ile vatandaþlar arasýnda bir yardým köprüsü oluþturarak Gülen Yüzler, Yeþeren Çýnarlar projesine imza attý. Hazýrlanan proje ile devletten beklentiler ve sosyal riskin de azaltýlacaðý belirtildi. Ortaköy Kaymakamlýðý, proje ile ilçe merkezi ve köylerde 45 aileye hizmet verildiðini açýkladý. T.C. Örnek No: 25* ÇORUM 3. ÝCRA DAÝRESÝ 2014/97 TLMT. TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 30/09/ Ýhale Tarihi : 02/11/2015 günü, saat 15:00-15:05 arasý. 2.Ýhale Tarihi : 23/1 1/2015 günü, saat 15:00-15:05 arasý. Ýhale Yeri : KAYNAR OTOPARKI - ÇEPNÝ MAHALLESÝ ÝSKÝLÝP 5 SOKAK NO 63/A ÇORUM No Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %18 19ZA419 Plakalý,2010 Model, FOLKVAN Marka, MJK-01 Tipli, Rengi Beyaz, Açýk kasa kamyonet, Farlar, aynalar, camlar, lambalarý saðlam. Sol stop lambasý kýrýk. 6 Adet yýpranmýþ tekeri üzerinde mevcuttur. Kasasýnýn yoðun biçimde paslý olduðu tespit edilmiþtir. Araç kupasýnda pas ve çizikler mevcuttur. Ön tanponu kýrýktýr. Ýç kýsmý normal görünümlüdür. Teypi mevcuttur. Döþemeleri yýpranmýþ vaziyettedir. Aküsü bulunmamaktadýr. Araç otoparka çekici vaziyeti ile trafik ekiplerince getirilmiþtir. Çalýþmadýðý için km'si okunamamýþtýr. Aracýn anahtar ve ruhsatý Müdürlüðümüzde (ÝÝKm.114/1,114/3) bulunmamaktadýr. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: )

14 14 CUMA 2 EKÝM 2015 Osmancýk ýn ilk konuðu Ladik Osmancýkspor-Ladik hakemi Giresun dan Tolga Akköse Batman Petrolspor A.Þ. Kulüp Baþkaný Aydýn Gülmez, kötü gidiþatý deðerlendirerek, takýmýn kýsa sürede toparlanacaðýna inandýðýný söyledi. Gülmez: Yeniden ayaða kalkacaðýz dedi. TARAFTAR SABIRLI OLSUN Son iki haftada kaybedilen 6 puanýn telafisinin yapacaðýz diyen Batman Petrolspor A.Þ. Kulüp Baþkaný Aydýn Gülmez, teknik heyet ve futbolcularýna sahip çýktý. Takýmýn Kastamonu deplasmanýnda iyi futbol ve galibiyet alacak güce de sahip olduðunu belirten Baþkan Gülmez, þöyle devam etti: Zaman zaman hesapta olmayan yenilgiler de galibiyetler de olabilir. Bu futbolun mayasýnda var. Nasýl evimizde Van a yenildiysek Kastamonu deplasmanýndan da galip gelebiliriz. Futbolcularým iyi çalýþýyor. Onlara güveniyorum. Ýç sahada aldýðýmýz bir yenilgi dünyanýn sonu deðil. Bundan sonra baþarýsýyla konuþulan bir ekip göreceðimize inanýyoruz dedi. Durmuþ Buyruk BAL temsilcimiz Osmancýkspor evindeki ilk maçta yarýn saat de Ladik Belediyespor u konuk edecek. Osmancýk Þehir Stad yumunda oynanacak maçta ilk haftayý üç puanla kapatan Osmancýkspor ikinci maçýda kazanarak ligde üst sýralarda kendine yer bulmak amacýnda. Bölgesel Amatör Lig de temsilcimiz Osmancýkspor un yarýn sahasýnda oynayacaðý Ladik Belediyespor maçýnýn hakemi Giresun dan. Merkez Hakem Kurulundan yapýlan açýklamaya göre yarýn saat de Osmancýk Þehir Stadý nda maçý Giresun bölgesel hakemi Tolga Akköse yönecek. Yardýmcýlýklarýný da ayný ilden Helim Aksoy ve Serkan Yücel yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Trabzon dan Ekrem Koç. Amatör heyecan bugün baþlýyor Çorum Amatör futbolunda heyecan bugün ve yarýn oynanacak maçlarla baþlýyor. Amatör futbolda bugün U 17 yarýn ise U 15 kategorisinde müsabakalar oynanacak. Bugün 1 ve 2 nolu sahada oynanacak maçlarla baþlayacak U 17 Liginde yedi takým mücadele edecek. 1 Nolu Saha da saat deki ilk maçta HE Kültürspor - Ýl Özel Ýdarespor karþýlaþacak. Saat 14 deki maçta ise Osmancýkspor ile Çimentospor mücadele Amatör de ilk düdüðü Mehmet Tuðluk çalacak Çorum Amatör futbolunda sezonun ilk düdüðünü Mehmet Tuðluk çalacak. Bugün oynanacak U 17 kategorisi maçlarý ile baþlayacak olan amatör futbolda ilk düdüðü Bölgesel Hakem Mehmet Tuðluk çalacak. Ýl Hakem Kurulundan yapýlan açýklamaya göre bugün oynanacak U 17 ve yarýn oynanacak U 15 maçlarýný yönetecek hakemler þöyle: U 17 LÝGÝ: HE Kültürspor - Ýl Özel Ýdarespor: Mehmet Tuðluk, Kadir Berkay Damar, Muharrem Okumuþ. Osmancýkspor - Çimentospor: Ali Oðuzhan Dede, Harun Tecimer, Mahmut Bozkýl. Gençlerbirliði - Alaca Belediyespor: Ahmet Ecevit, Mert Kaan Orbay, Sait Kaya. U 15 LÝGÝ: Ulukavakspor- Çimentospor: Yüksel Basar, Burak Kýlýçarslan. Ali Yýlmaz. Mimar Sinan Gençlikspor - Osmancýkspor: Fatih Derviþoðlu, Mustafa Gencer, Serhat Pekcan. Alaca Belediyespor - HE Kültürspor: Mehmet Zeki Sevim, Sedat Serhat Tataroðlu, Mehmet Tuðluk Uður Koçak. Gülmez Yeniden ayaða kalkacaðýz edecek. 2 Nolu saha da oynanacak tek maçta ise saat de Gençlerbirliði ile Alaca Belediyespor takýmlarý karþýlaþacak. U 15 Liginde ise mücadele yarýn oynanacak üç maçla baþlayacak. 1 nolu sahada oynanacak ilk maçta saat de Ulukavakspor - Çimentospor, saat da Mimar Sinan Gençlikspor - Osmancýkspor saat deki maçta ise Alaca Belediyespor ile HE Kültürspor puan mücadelesi yapacaklar. Buyruk a ilk görev Sivas ta Bu sezon Bölgesel Gözlemci olan Durmuþ Buyruk a ilk görev Sivas ta. Merkez Hakem Komitesinden yapýlan açýklamaya göre Bölgesel Amatör Lig 6. grupta yarýn Sivas Emniyetspor ile Yeni Altýndað Belediyespor takýmlarý arasýndaki maçý Giresun Bölgesi hakemlerinden Volkan Cindemir yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise Mustafa Zývalý ve Burakcan Alkan yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Mustafa Uslu. Sivas Fuar Alaný Spor Parký 1 nolu sahada saat 15 de baþlayacak maçýn gözlemciliðini ise Durmuþ Buyruk yapacak. Bölgesel Amatör Lig de ikinci hafta heyecaný yarýn. 4. grupta mücadele eden temsilcimiz Osmancýkspor sezonun evindeki ilk maçýnda yarýn Ladik Belediyes- oynanacak por u konuk edecek. Sezonun ilk maçýnda Karabük Soðuksu Yenice deplasmanýndan 3-1 lik galibiyetle dönerek büyük moral bulan Osmancýkspor bayram tatilinin ardýndan yaþadýðý ekonomik sýkýntý nedeniyle Ladik Belediyespor maçýna hazýrlandý. Kýrmýzý Beyazlýlar, ilk maçta deplasmanda alýnan galibiyetin verdiði moralle sahasýndaki maçýda kazanarak çýkýþýný sürdürmek istiyor. Osmancýkspor da sakatlýklarý bulunan Bünyamin ve Oðuzhan yarýnki maçta forma giyemeyecekler. Bölgesel Amatör Lig de sahasýndaki ilk maçta taraftarlarýnýn önüne çýkacak olan Osmancýkspor üç puanla ayrýlmak için mücadele edecek. Konuk Ladik Belediyespor ise sezona iddialý giren takýmlardan. Ýlk haftayý bay geçen Ladik Belediyespor ise Osmancýk deplasmanýndan kazanarak dönmek amacýnda. Osmancýk Þehir Stad yumunda yarýn saat de baþlayacak maça ilçe halkýnýn büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Ýlk çekilen Ýskilipgücü Amatör futbolda liglerden çekilen ilk takým Ýskilipgücüspor oldu. Ýskilipgücüspor sporcu yetersizliðinden dolayý U 17 liginden çekildi. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, Ýskilipgücüspor Baþkaný Nihat Armutçu nun sporcu yetersizliðinden dolayý U 17 kategorisine katýlamayacaklarýný bildirdiðini söyledi. Bunun üzerine toplanan Tertip Komitesi Ýskilipgücüspor ile maçý olan takýmlarýn hükmen galip sayýlmalarýna karar verdi. Ýskilipgücüspor un çekilmesiyle U 17 liginde mücadele eden takým sayýsý yediye düþtü. Cumhuriyet Kupasý Hapkido Türkiye Þampiyonasý na Çorum da katýlacak. Türkiye Hapkido Mücadele Sanatlarý Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Baþkaný Kenan Biçer Ekim tarihlerinde Çukurova Belediyesi katkýlarýyla yapýlacak olan Türkiye Þampiyonasý na Çorum ile birlikte Mersin, Hatay, G. Antep, K.Maraþ, Osmaniye, Kayseri, Konya, Kýrþehir, Aksaray, Niðde, Edirne, Muðla, Nevþehir, Sakarya, Ýstanbul, Düzce, Sivas, Tokat, Ankara ve Kýrýkkale illerinden sporcular katýlacaðýný söyledi. Çukurova Belediyesi nin Spor ve Kültür Merkezinde yapýlacak olan Türkiye Þampiyonasý için Çorumlu sporcularýn hazýrlýklarýnýn sürdüðünü belirten Ke- Hapkido Türkiye Þampiyonasý Ekim de Adana da yapýlacak Türkiye Hapkido Mücadele Sanatlarý Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Baþkaný Kenan Biçer Ekim de Adana da yapýlacak Türkiye Þampiyonasýna Çorum olarak iyi hazýrlandýklarýný söyledi. Taraftarýmýzýn desteðiyle bu maçý kazanacaðýz Osmancýkspor Teknik Direktörü Lütfullah Demir, sýkýntýlý bir hafta geçirdiklerini buna raðmen iyi çalýþarak açýðý kapattýklarýný belirterek yarýn sahalarýnda oynayacaklarý ilk maçý kazanmak istediklerini söyledi. Demir, alýnacak bu galibiyetin ilçenin takýmý sahiplenmesi içinde çok önemli olduðunu belirterek tüm taraftarlarý maça davet etti. Osmancýkspor Teknik Direktörü Lütfullah Demir, sahalarýnda oynayacaklarý ilk maçý kazanarak ilçe halkýnýn takýmýna sahip çýkmasýnýn önünü açmak istediklerini bunun içinde yarýn gereken mücadeleyi sahaya yansýtacaklarýný söyledi. Ýlk hafta Karabük ten üç puanla dönmelerinin takýma büyük moral olduðunu belirten Demir, hafta baþýnda yaþadýklarý ekonomik sorunlarýn olumsuzluklarýný son günlerde yaptýklarý çalýþmalarla üzerlerinden attýklarýný söyledi. Ýyi bir kadroya sahip olduklarýný belirten Demir Osmancýk halkýnýn henüz oynadýðýmýz ligin önemini anlayamadýðýný görüyorum. Bizim amacýmýz yarýn evimizde oynayacaðýmýz Ladik Belediyespor maçýný kazanarak hem onlara galibiyet sevinci yaþatmak hemde onlarýn desteðini almak. Bu maçta alacaðýmýz galibiyetin önümüzü görmek adýna son derece önemli olduðuna inanyorum. Bize her anlamda büyük destek veren kaymakamýmýza çok teþekkür ediyorum. Takým olarak özverili futbolcularýmýz her türlü zorluðun üstesinden gelecektir. Rakibimizi tanýyoruz. Zor bir maç olacaðýný biliyoruz. Bu zor maçta evimizde taraftarýmýzýnda vereceði destekle üç puanla ayrýlmak için mücadele edeceðiz. Bizler sahada bunun için mücadele edeceðiz, taraftarýmýzda takýmýna destek vermesi halinde zoru baþaracaðýmýza inanýyorum dedi. Trap Ýl birinciliði yarýn Atýcýlýk Ýl Temsilciliði tarafýndan düzenlenen Trap Ýl birinciliði yarýn yapýlacak. Atýcýlýk Ýl Temsilcisi Fikret Sin, yarýn saat da Melikgazi Atýþ Poligonu nda yapýlacak olan il birinciliðine tüm atýcýlarý davet etti. Trap Ýl birinciliðinin genç erkek ve genç bayar, büyük erkekler olmak üzere üç kategoride yapýlacaðýný belirten Atýcýlýk Ýl Temsilcisi Fikret Sin yarýþmalarda orijinal trap fiþeðinin kullanýlacaðýný belirterek tüm atýcýlarý yarýþmaya davet etti. Çorumlu güreþ hakemi Alper Uysal, Uluslararasý hakem denemesi için Veteranlar Dünya Þampiyonasý nda görev yapacak. Mustafa Kemal Ortaokulu nda Beden Eðitimi öðretmeni olarak görev yapan Alper Uysal milli hakem olarak görev yapýyordu. Yeni sezon için Uluslararasý hakemliðe önerilen Alper Uysal Ekim tarihleri arasýnda Yunanistan da yapýlacak olan Veteranlan Dünya Güreþ Þampiyonasý nda saha denemesi için görevlendirildi. Türkiye den iki hakemin daha görev yapacaðý bu þampiyonada Alper Uysal baþarýlý olmasý Yapýlacak atýþlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verilecek. Alper Uysal a Dünya Þampiyonasý nda görev halinde Uluslararasý hakem olmaya hak kazanacak. nan Biçer amaçlarýnýn Çorum u en güzel þekilde temsil etmek olduðunu söyledi. Kenan Biçer Alper Uysal Bayburt, Sandýklý yý gözüne kestirdi Bayburtspor bugün evinde konuk edeceði Sandýklýspor maçýný kazanarak yeniden çýkýþa geçmek istiyor. Ziraat Türkiye Kupasý'nda bir maçýný kaybederek ilk turda elenen ve ligde oynadýðý 6 maç'ýn 2'sinde maðlup olan Bayburt Grup'un 2 beraberlik, 2 de galibiyeti var. Son 4 maçýnda galibiyete hasret kalan Sarý Siyahlý ekip, ligde rakip fileleri 5 kez havalandýrýrken kendi kalesinde ise 7 gol gördü. Bu sonuçlarla birlikte ligde galibiyet sýkýntýsý çeken Bayburtspor 7. hafta maçýnda kendi evinde karþýlaþacaðý, ligdeki 6 maçýndan 5'ini kaybeden ve sadece 1 puaný olan Sandýklýspor'dan 3 puan alarak haftayý kapatýp ligde yükseliþe geçmek istiyor. Bugün 14.30'da Genç Osman'da oynanacak karþýlaþmaya hazýrlanan Bayburt Grup, hafta boyunca aðýrlýklý olarak güç idmaný ve gol yollarýnda daha etkili olabilmek için yan toplardan gol çalýþmasý yaptý.

15 (Ç.HAK:2721) SATILIK Prefabrik Þantiye Binasý * Þantiye, ofis, bað-köy evi olabilecek durumda * Ýkinci el * 145 m2 * 6 oda, 1 mutfak * 3 lavabo, 3 wc ve duþ * Betopan panelli * Çok temiz * Sökme ve montaj alýcýya aittir * 25 bin TL (Ç.HAK:2451) Mür. Ahmet Süngü Tel: Eleman Aranýyor Akaryakýt istasyonunda görevlendirilmek üzere bay pompa elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Karataþ A.Þ. Ankara Yolu 3. Km. Tel: ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 5 EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý Çöp konteyneri alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: EKÝM Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2016 yýlý ekmek alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 19 UD 108 plakalý, Newhollant marka T480 tipinde mavi renk 2011 model traktörün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1815 ada no, 5 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, Bahçelievler köyündeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 186 ada no, 9 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezta Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3437 ada no, 1 parsel no, Ulukavak Mahallesi 5 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat YÝTÝK Tokat Gaziosmanpaþa Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Cihangir CEBECÝ Ýzmir Narlýdere Doðumlu T.C.No: (Ç.HAK:2720) YÝTÝK Irak tan almýþ olduðum A seri nolu Irak Pasaportumu kaybettim. Hükümsüzdür. Khawlap Sedeeq TEMUR Sedeeq kýzý 1966 Musul Doðumlu Mülteci (Ç.HAK:2719) YÝTÝK Irak tan almýþ olduðum A seri nolu Irak Pasaportumu kaybettim. Hükümsüzdür. Ýhsan Ýbrahim ZAIDAN Ýbrahim oðlu 1966 Musul Doðumlu Mülteci (Ç.HAK:2719) YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyiz. Kullanmakta olduðumuz nolu 1 adet faturamýzý kaybettik. Hükümsüzdür. Tez Oksijen San. Tic. A.Þ. Çepni Mah. Akþemsettin Cad. No: 6 ÇORUM (Ç.HAK:2718) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ekrem KESKÝN Ahmet oðlu 2/2/1955 Mecitözü Sarýhasan Köyü Doðumlu (Ç.HAK:2716) (Ç.HAK:2722) Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Yeniyol Mahallesi, 725 Ada No, 38 Parsel No, Kadastral parsel konumunda, tamamýna bitiþik nizam 2 katlý imar izni verilen taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2632 ada no, 309 parsel no, Gülabibey Mah. Fitne Mevkii, 3 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi, 746 ada, 32 parselde bodrum kat 1 nolu mesken niteliðinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Saat: Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA ÝNGÝLÝZCE Öðretmeni alýnacaktýr Eðitim kurumunda çalýþtýrýlmak üzere tam zamanlý ÝNGÝLÝZCE (Ç.HAK:2697) (Ç.HAK:2703) (Ç.HAK:2693) ELEMANLAR Turþu Fabrikamýzýn üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere 35 yaþýný aþmamýþ BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Müracaat Tel: YAKAMOZ TURÞULARI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum Öðretmeni alýnacaktýr. Ýrtibat : Eleman Aranýyor Ambarýmýzda çalýþtýrýlmak üzere C-D-E sýnýfý ehliyeti mevcut daðýtým elemaný aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ankara Çorum Ambarý Adres: K.S.Sitesi 25. Cad. No: 97 Mür. Tel: ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ * Akaryakýt istasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere pompa ve market bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Adaylar için askerliðini yapmýþ, evli ve sorumluluk sahibi olmalarý gerekmektedir. Adaylar 30 yaþ altý ve an az lise mezunu olmasý gerekmektedir. Müracaatlarýn 1 adet fotoðraf ve cv ile yapýlmasý gerekmektedir. * Görüþmeler saat 17:00 ile 19:00 arasý yapýlacaktýr. CEMÝL KOL PETROL Adres: Ýnkilap Cad. No: 26 (Sobacýlar arastasý) Koloðlu Ýnþ. Malz. Tel: (Ç.HAK:2387) (Ç.HAK:2330) Uygun Fiyatla Satýlýk Az Kullanýlmýþ Ýnþaat Çam Kerestesi * 1.5 metrelik 5x10, 0,25 * 2,50 pleymut 2,80 metrelik 10x10 * 2,50 metrelik ve 2,80 metrelik tabliye direði Ahmet Süngü Satýlýk Villa Arsasý Köþe baþý yola cephe tel örgü ve çevre düzenlemesi yapýlmýþ 1000 m2 (Ç.HAK:2249) ÝÞ ÝLANI Kurumumuzda görevlendirilmek üzere rehberlik sertifikasý olan öðretmen ve halkla iliþkiler personeli alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:2428) ELEMAN ARANIYOR Apartman temizlik görevlisi bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Turkuaz Temizlik Hizmetleri Grubu Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilýca Ýþ Mrk. 1/3 Tel: (Ç.HAK:2504) Kalvaltýda Çakallý menemeni ve çorba çeþitleri villa arsasý sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Sýnav Lisesi Alis Düðün Karþýsý ÇALIÞMA ARKADAÞI ARANIYOR Yeni adresimizde görevlendirilmek üzere * Kaporta, * Boya, * Mekanik ve Elektrik Ustasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Dr. Klinik Otomotiv Adres: Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No: 9 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:2325) CUMARTESÝ 3 EKÝM Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemeklerinde bize uðramadan karar vermeyin! LEZZET SARAYI Lezzeti sunmak sanat, tatmak ise mutluluktur Burhan BALCI ALO PAKET : ZENGÝN IZGARA ÇEÞÝTLERÝ ve EV YEMEKLERÝ KIYMASIZ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE Adres: Gülabibey Mah. Uður Mumcu Cd. No: 8 (Hocazade karþýsý) Multinet, Sedcard, Ticket geçerlidir. Online sipariþ: ELEMANLAR ALINACAKTIR FÝRMAMIZDA GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE TERCÝHEN WORD EXCEL PROGRAMLARINI ÝYÝ DERECEDE KULLANABÝLEN DÝKSÝYONU DÜZGÜN SEKRETER ALINACAKTIR. FÝRMAMIZDA ÝMALAT BÖLÜMÜNDE GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR ALINACAKTIR. BENKA ARICILIK ÝMALAT SANAYÝ KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 5.CADDE NO:6 (BAÞVURULARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. (Ç.HAK:2702) TELEFONLA YAPILAN BAÞVURULAR DÝKKATE ALINMAYACAKTIR.) PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde görevlendirilmek üzere;. Tercihen Meslek Lisesi mezunu,. Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Otomotiv, Bakým - Onarým konularinda tecrübeli,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan, Mekanik Usta Personeli alýnacaktýr Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere motosikleti olan Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM HABER SÝTESÝNE ELEMAN ARANIYOR Yerel internet haber sitesine güncel haber akýþýný saðlayacak, Photoshop bilen, haber alanýnda yetiþtirilmek üzere eleman aranýyor. (Ç.HAK:2345) (Ç.HAK:2717) (Ç.HAK:2350) Baþvurular için müracaat Tel: BAY ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ Kýsmet Petrolcülük Madeni Yað Paz. Ltd. Þti mizin ön muhasebe bölümünde görev yapacak en az 2 yýl muhasebe tecrübesi olan, paket proðram kullanabilen askerliðini yapmýþ bay çalýþma arkadaþlarý arýyoruz. Baþvurular cv ile birlikte Çepni Mah. Emniyet Sok. Benderli Ýþ Merkezi No: 2/29 ÇORUM adresi (Ç.HAK:2664) Buhara Cad. üzerinde Devren Satýlýk Kuruyemiþ Dükkaný Mür. Tel: SMMM Ekrem Tepençelik Muhasebe Bürosuna þahsen yapýlacaktýr. BAYAN SEKRETER ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bayan sekreter aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Turkuaz Temizlik Hizmetleri Ltd. Þti. Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 1 No: 3 Tel:

16 Yeni bir baþlangýç için Sezona kötü baþlayan sonraki üç hafta çýkýþ gösteren Çorum Belediyespor Çatalca maðlubiyetiyle moralleri bozdu. Kýrmýzý Siyahlý takým bugün konuk edeceði Çine Madranspor maçýný kazanarak yeni bir çýkýþ yakalamak amacýnda. Çorum Belediyespor un Çine Madranspor maçý bugün saat de baþlayacak. O G B M A Y P 13. Çorum Bele Çine Madran Çorum Belediyespor ligin yedinci hafta maçýnda bugün saat de sahasýnda Çine Madranspor önünde yeni bir baþlangýç yapmak istiyor. Ligde ilk iki haftayý puansýz kapattýktan sonra üç maçta topladýðý 7 puanla çýkýþa geçen Çorum Belediyespor geçtiðimiz hafta sonu Çatalcaspor deplasmanýnda maðlup olarak büyük bir hayal kýrýklýðý yarattý. Ýlk altý haftada Çorum Belediyespor muhtemel onbiri Utku Eray Uður Akýn Eþref Korkmaz Furkan Emre Oðuzhan Kudret Berat Ali Hakan Yaðmurkaya 3. Lig 3. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri Bugün: Çorum Bele.- Çine Madran: Hakan Köse (Sivas) Van BÞ- Bergama Bel: Ercan Hellaç (Samsun). 24 Erzincan-Çatalca: Doðu Yýlmaz (Ardahan) Bayburtspor-Sandýklý: Sinan Dereci (Rize) Kastamonu- Batman: Mert Güzenge (Ýstanbul). Niðde Bel-Tavþanlý: Oðuz Kaan Turan (Malatya) Darýca- Manavgat: Tolga Ahmet Kalaycý (Ýstanbul) Beylerbeyi- Dersim : Yaþar Can Temizel (Ýzmir) Gölcük - Dardanel: Mert Büyükgiray (Ýstanbul) Merve Taþ Abudabi de yapýlacak Dünya Judo Þampiyonasýnda madalya için mücadele edecek Hentbol Bayanlar 2. ligine yükselme maçlarý Polatlý da dün baþladý. Temsilcimiz Gençlik Görkemspor ilk maçýnda Antalya temsilcisine yenilerek umutlarýný büyük oranda bitirdi. En iyi grup üçüncüsü olarak terfi müsabakalarýna katýlmaya hak kazanan Gençlik Görkemspor dün ilk maçýnda Antalya Karatay Lisesispor ile karþýlaþtý. Ordu Gençlerbirliði takýmýnýn son günde müsabakalara katýlmayacaðýný bildirmesi üzerine fikstür yeniden yapýldý ve üç takýmlý çekimi ile kaybettiði puanlarla üst sýralardan uzaklaþan ve aradaki puan farkýnýn açýlmasý camiada umutlarýn azalmasýna neden oluyor. Çatalca maçýndan sonra yaþanan geliþmeler ve yönetimin aldýðý kararlar ile Baþkan Zeki Gül ün futbolculara yaptýðý konuþma takýma nasýl etki yaptýðý bugünki maçta ortaya çýkacak. Çatalca maçýnda çok kötü bir futbol ortaya koyan kýrmýzý siyahlý takým bugünki maçta kazanarak yeni bir çýkýþ yapmak amacýnda. Çorum Belediyespor da sakatlýklarý bulunan Gökhan ve Buðra bugünki maçtada yok. program belirlendi. Ýlk maçýnda Antalya Karatay Lisesispor ile karþýlaþan Görkemspor fizik gücü yüksek ve tecrübeli isimlerden kurulu rakibi önünde tutunamayýnca salondan luk skorla maðlup ayrýldý. Bu maðlubiyetle 2. lig umutlarýný iyice Konuk Çine Madranspor da sezona kötü baþladý. Beþ maç oynayan Çine Madranspor sadece bir beraberlik alýrken iki gol atýp sekiz gol yedi. Gol yollarýnda sýkýntý olan konuk takým kötü gidiþe bugün Çorum Belediyespor önünde son vermek istiyor. Kazanmak zorundayýz Teknik Direktör Fahrettin Sayhan zirveden daha fazla uzaklaþmamak için bugünki Çine Madran maçýný kazanmak zorunda olduklarýný söyledi. Sayhan taraftarlarýnýnda desteði ile bugün kazanarak zorlu maçlar öncesinde yeniden moral olarak üst seviyeye gelmeyi istediklerini söyledi Merve Taþ Dünya Þampiyonasý nda Görkemspor kýz hentbol takýmý Antalya önünde maðlup oldu ve 2. lig umutlarýný azalttý Çorum Belediyespor Judo cusu Merve Taþ Dünya Þampiyonasý kampýna çaðrýldý. Judo Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre Ekim tarihleri arasýnda Abudabi de yapýlacak olan Dünya Gençler Judo Þampiyonasý nda mücadele edecek milli takým Trabzon da kampa davet edildiler Ekim tarihlerinde Trabzon da on gün sürecek kampa katýlacak olan Merve Taþ ardýndan da Dünya Þampiyonasý için Abudabi ye gidecek. Merve Taþ bu yýl içinde yapýlan Türkiye Þampiyonalarý ve ardýndan da Uluslararasý turnuvalar Balkan Þampiyonalarýnda madalyalar kazanmýþtý. Avrupa Þampiyonasýnda ise kürsüye çýkamayan Merve Taþ, Dünya Þampiyonasý nda madalya kazanmak amacýnda. Judo Ýl Temsilcisi ve Belediyespor Judo Antrenörü Hüseyin Üstündað, Merve Taþ ýn bu seneki performansýndan son derece mennun olduðunu belirterek Dünya Þampiyonasý nda kürsüye çýkmasý halinde Çorum Judosu adýna büyük bir baþarý olacaðýný söyledi. Görkemspor, Antalya önünde tutunamadý: Bayanlar Hentbol 2. lige yükselme maçlarýnda Görkemspor ilk maçýnda Antalya Karatay Lisesispor a yenilerek umutlarýný büyük oranda bitirdi. Görkemspor bugün saat de Keçiören Belediyespor u yenerek 2. lige yükselme mücadelesi verecek. azaltan Görkemspor ikinci maçýnda bugün saat de Keçiören Belediyespor ile karþýlaþacak. Ýlk grup maçlarýnda mücadele ettiði ve yenildiði rakibi önünde temsilcimiz bu kez galip gelerek 2. lige yükselmeyi amaçlýyor. Görkemspor bu maçý kaybetmesi halinde ise Antalya ve Keçiören takýmlarý son maçlarýndan önce 2. lige yükselecekler. Çorum Belediyespor da bugün Çine Madranspor ile oynanacak maçýn kadrosu açýklandý. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan, sezon baþýndan buyana Turgay ý ilk kez maç kadrosuna almadý. Dün sabah yapýlan antrenmanýn ardýndan açýklanan maç kadrosu Çatalca maçýndan farklý iki isim bulunuyor. Turgay ýn yerine Hakan Doðru girerken cezasý biten kaleci Utku ise Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Fahrettin Sayhan, Çine Madranspor maçýný kazanmaktan baþka düþüncelerinin olmadýðýný belirterek Üst sýralarda kalmak istiyorsak artýk puan kaybýna tahammülümüz yok dedi. Kötü baþladýklarý ligde sonraki üç haftada iyi oynadýklarýný ve çýkýþa geçtiklerini belirten Teknik Direktör Fahrettin Sayhan Geçen hafta sonu Çatalca deplasmanýnda çok kötü futbol oynadýk ve sonucunda maðlup olduk. Artýk takým olarak puan kaybýna tahammülümüz yok. Bunun içinde bugünki Çine Madranspor maçýný kazanmaktan baþka düþüncemiz yok ve bunuda baþaracaðýmýza inanýyorum. Puan sýralamasýndaki konumuna bakarak rakibimiz hakkýnda fikir belirtmek yanlýþ, Grupta her takým CUMA 2 EKÝM 2015 Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Fahrettin Sayhan birbirine çelme takabilecek güçte. Sahada mücadele etmeyen ve daha fazla istemeyen takýmýn kazanmasý mümkün deðil. Bu maçýn ardýndan grupta zirveye oynayan takýmlarla oynayacaðýmýz karþýlaþmalar öncesinde moral bulmak için bugün kazanmak zorundayýz. Tabiki kendi sahamýzda oynayacaðýmýz bu maçta taraftarýmýzýn desteðinide yanýmýzda görmek istiyoruz. Onlarýn itici gücü ile bugün sahadan yine mutlu ayrýlan takým olacaðýmýza inanýyorum dedi Boyar ve Sadi Hýrvatistan da Sýrbistan da baþlayan 19 Yaþ Valamar Junior Open Badminton Turnuvasý nda Osmancýk ÝBD den Barýþ Boþar antrenör Kubilay Sadi ise sporcu olarak mücadele ediyor. Barýþ Boyar ve Kubilay Sadi Hýrvatistan daki turnuvada mücadele ediyorlar Turgay kadroda yok genç Onur un yerine kadroya dahil oldu. Maç kadrosunda Utku, Fatih, Eray, Hakan Doðru, Ýmam, Akýn, Uður, Serkan, Eþref Korkmazoðlu, Emre, Furkan, Eþref Koçak, Hakan Yaðmurkaya, Oðuzhan, Zafer, Emrah, Berat Ali ve Kudret bulunuyor. Madran maçý kadrosu dün öðleden sonra lojmanda kampa girerek maç saatini beklemeye baþladý. 19 Yaþ Avrupa Badminton Þampiyonasý Hýrvatistan ýn Dropnik þehrinde baþladý. Þampiyonada Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor antrenörü Barýþ Boyar ve sporcusu Kubilay Sadi milli takým kafilesinde bulunuyor. Milli takým antrenörü Barýþ Boyar, önümüzdeki yýl Polonya da yapýlacak olan 17 Yaþ Avrupa Badminton Þampiyonasýna hazýrlýk amacýyla 19 Yaþ Valamar Junior Open turnuvasýna küçük yaþ kategorisi ile katýldýklarýný söyledi. Diðer milli sporcularý Yaren Dölcü nün sakatlýðý ve dinlenmesi nedeniyle bu turnuvaya getirmediklerini belirten Barýþ Boyar Amacýmýz genç sporcularýmýzý bu turnruvada tecrübe kazanmalarýý saðlamak. Bu turnuvada kendinden büyüklerle hem müsabaka yapýyorlar hemde onlarý izleyerek büyük bir tecrübe kazanýyorlar. Hedefimiz gelecek yýl yapýlacak Avrupa Þampiyonasý na en iyi þekilde hazýrlanmak dedi. Dün baþlayan turnuva yarýn yapýlacak müsabakalar ile sona erecek.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

5 TE. huzurunu düþünüyoruz" "MHP olarak milletimizin bekasýný, Ýl Saðlýk Müdürlüðü kan baðýþladý. Kanser tedavisi için giderken yolda öldü

5 TE. huzurunu düþünüyoruz MHP olarak milletimizin bekasýný, Ýl Saðlýk Müdürlüðü kan baðýþladý. Kanser tedavisi için giderken yolda öldü "Ýncesu Kanyonu'nun turizm açýsýndan hak ettiði yere gelmesi için çalýþacaðým" AK Parti Çorum Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, Ortaköy Ýlçesi'nin Ýncesu Köyü'nde halkla buluþtu. 1 Kasým seçimlerinin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Çorum, küresel bir marka olmalý

Çorum, küresel bir marka olmalý TGK Yönetim Kurulu Niðde de toplandý Mustafa Yolyapar Ekim de anýlacak Yerel medya, kentlerin geliþiminde temel aktör * HABERÝ 0 DA TKDK hibe desteðine devam ediyor TKDK proje sahibi firma ile sözleþme

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý.

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Yurt sorunumuz yok AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan ve Mücahid Ahmet

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Rusya ile Mevlana anlaþmasý

Rusya ile Mevlana anlaþmasý Rusya ile Mevlana anlaþmasý Seher ve Mehmet Emin Söylemez çifti, birbirlerine duyduklarý sevgiyle çevresindekilere örnek oluyor. Engel tanýmayan aþk larýyla örnek oluyorlar Hayatýný tesadüfen birleþtiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor Hasan Ali Kalayoðlu önemli bir esere imza attý. Çorum'da yaþayan emekli öðretmen Hasan Ali Kalayoðlu'nun çocuklarýn televizyon veya cep telefonu baþýnda vakit

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı