TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi"

Transkript

1 Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin ile birlikte, Hayat Þýrýnga Fabrikasýný ziyaret etti. 5 TE 40 KURUÞ Taþýt sayýsýnda 27. sýradayýz TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Eylül ayý sonu itibarýyla Türkiye'de trafiðe kayýtlý olan 17 milyon 734 bin 673 adet taþýtýn yüzde 51,5'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 15,3'ünü motosiklet, yüzde 8,7'sini traktör, yüzde 4,3'ünü kamyon, yüzde 2,3'ünü minibüs, yüzde1,3'ünü otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturuyor. 2 DE 47 milyon liralýk bütçeye onay Çorum Ýl Özel Ýdaresi'nin 47 milyon liralýk 2014 mali yýlý bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan kabul edildi. Ýbrahim Çýrakoðlu baþkanlýðýnda yapýlan meclis toplantýsýnda Plan ve Bütçe Komisyonu'nun Ýl Özel Ýdaresi'nin 2014 mali yýlý bütçe teklifi hakkýnda hazýrladýðý rapor meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. 4 TE "Dershanelerin kapatýlmasý sýnav sisteminde eþitsizlikler doðuracaktýr" Anadolu Týbbiyeliler Derneði Baþkaný Op.Dr.Ethem Zobacý son günlerde gündem olan dershanelerin kapatýlmasý konusunda basýn açýklamasý yayýnladý. "Dershaneler kapanmalý ama kapatýlmamalý, yani eðitimde öyle bir kaliteye ulaþmalýyýz ki vatandaþ dershanelere ihtiyaç hissetmemelidir" diyerek açýklamasýna baþlayan Zobacý, "Sonuçta bu kurumlar eðitim-öðretim sistemimiz içerisinde büyük bir alan teþkil etmektedir. Eðitim sistemimizin, alt yapý sorunlarýnýn, müfredattaki çeliþkilerin ve en önemlisi öðretmen açýðý gibi sorunlarýn beraberinde ortaya çýkardýðý dershane sistemi bir sebepten deðil... 3 TE "Ýnsanlýðýn ihtiyacý olan ürünler geliþtirip hizmete sunmalýyýz" Hitit Üniversitesi Mekatronik ve Alternatif Enerji Kulübü öðrencileri 'Ne Üretelim Etkinlikleri ve Proje Yarýþmasý'nda Civciv isimli engelleri araç ile ikincilik ödülü almýþlardý. Ortopedik engellilerin rahatça seyahat etmelerine imkan saðlayacak araçla ilgili dün Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan basýn toplantýsý düzenledi. Basýn toplantýsýna Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Mühendislik Fakültesi Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclisi, Oda'nýn 4 yýllýk stratejik planýný belirlemek üzere Kasým 2013 tarihleri arasýnda Ýzmir'in Çeþme ilçesinde çalýþtay düzenledi. TOBB ETÜ SEM Eðitmeni Dr. Yüksel Vardar'ýn moderatörlüðünde gerçekleþtirilen çalýþtayda meclis üyeleri, 5 gruba ayrýlarak Oda'nýn güçlü ve zayýf yönleri, avantaj ve dezavantajlarý ile iþ dünyasý ve Çorum için beklenti ve öneriler tespit ettiler. Alaca'da trafik kazasý: 3 ölü Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul ve öðrenciler de katýldý.fatma Baþköy programýn açýlýþ konuþmasýnda birlik ve beraberlikle aþýlamayacak engel olmadýðýný ifade etti. Vali Sabri Baþköy ise dünyada araba vapurlarýný ilk defa Türklerin icat ettiðini ifade ederek, Sirkeciye araba taþýyan o vapurlarý ilk defa Türkler tarafýndan icat edildiðini, Ýngiltere'de veya baþka bir ülkede olmayan bu projenin Türkler tarafýndan gerçekleþtiðini çoðu insanýn bilmediðini dile getirdi. 5 TE 3 TE 4 TE Kur'an-ý birde onlardan dinleyin Ýl Özel Ýdaresi kýþa hazýr Çorum Valiliðim tarafýndan, il genelinde sorunsuz bir kýþ geçirilmesi hedefiyle baþlatýlan çalýþmalar kapsamýnda Ýl Özel Ýdaresi bünyesindeki kýþa hazýrlýk çalýþmalarý tamamlandý. 9 DA Umre müracaatlarý bugün baþlýyor 9 DA 4 TE 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Çorum Müftülüðü özel program düzenledi. Turgut Özal Konferans salonunda yapýlan programa Müftü Yardýmcýlarý Tahir Kýlýç, Abdullah Pamuklu, Ahmet Süzen, Yusuf Ýzzettin Kara ve çok sayýda davetli katýldý. 5 TE Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý bugün açýlýyor

2 SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: KALFA VE ÇIRAK ALINACAKTIR Su Tesisatý ve Doðalgaz tesisatýnda çalýþtýrýlmak üzere elamanlar alýnacaktýr. KARDEÞLER TÝCARET Müracaat Tel: Cep: Kiralýk Yemekhane Ulukavak Mahallesi Söðütevler Caddesi No 105 de bulunan Yemekhane bütün ekipmanlarý ile birlikte kiralýktýr. Müracaat: ELEMAN ARANIYOR 2 HABER Taþýt sayýsýnda 27. sýradayýz Eylül ayý sonu itibarýyla Türkiye'de trafiðe kayýtlý olan 17 milyon 734 bin 673 adet taþýtýn yüzde 51,5'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 15,3'ünü motosiklet, yüzde 8,7'sini traktör, yüzde 4,3'ünü kamyon, yüzde 2,3'ünü minibüs, yüzde1,3'ünü otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturuyor. Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý olan motorlu kara taþýtý sayýsý en yüksek 5 il sýrasýyla, Ýstanbul (3 milyon 200 bin 153), Ankara (1 milyon 494 bin 056), Ýzmir(1milyon 094 bin 308), Antalya (824 bin 687) ve Bursa(634 bin 647)'dýr. Çorum ise 142 bin 012 ile taþýt sayýsýnda 27. sýrada yer aldý. Taþýt sayýsý en az olan il 6 bin 782 ile Tunceli oldu. Eylül ayýnda Türkiye genelinde 95 bin 204 adet aracýn trafiðe kaydý yapýldý. Bu sayý Aðustos ayýna göre yüzde 10,4 arttý. Geçen yýlýn ayný ayýna göre artýþ ise yüzde 12,2 oldu yýlý Ocak-Eylül döneminde 879 bin 790 taþýt trafiðe kayýt olurken, buna karþýlýk 178 bin 530 adet taþýtýn trafikten kaydý silindi. Böylece trafikteki toplam taþýt sayýsý 761 bin 260 adet arttý. Haber Servisi Ýmsâk : 04:49 Güneþ : 06:33 Ýþrak 07:27 Öðle : 11:38 Ýkindi : 14:06 Akþam : 16:25 Yatsý : 17:56 Akan çaylar akmaz oldu dereden Benim gönlüm sende senin nerede Selamýn gelmedi birkaç sene Aramýzda neler geçti sevdiðim Sevdiðim sevilmedik bir þey yenmez Sevgiler sýrdýr kimseye denmez Gönül bir olursa oda ayrýlmaz Aramýzda neler geçti sevdiðim Gönül sevse taþ yürekler mum olur Sevilmeyen gönül oda dar olur Sevgi yoksa o gönülde kum olur Aramýzdan neler geçti sevdiðim Bu sevda yüzünden ben neler çektim Hayale düþ oldum su gibi aktým Gelir diye çokta yollara baktým Aramýzda neler geçti sevdiðim Sevgi olanlar da gönül kocamaz Geçer bu günlerde sana da kalmaz Sevgisiz yapýlan iþlerde iþi yaramaz Aramýzda neler geçti sevdiðim Boþ kovan misali gezerse insan Olur mu böylede sevgiye küsen Ahirinde sende olursun piþman Aramýzda neler geçti sevdiðim Rýza Koçak söyler sevgi iþini Býrakýrsan sende sevgi peþini Bulamazsýn sende evde eþini Aramýzdan neler geçti sevdiðim 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 48. Hafta Yalnýzlýk, kötü arkadaþla bulunmaktan iyidir. Ýyi arkadaþla beraber olmak da yalnýzlýktan iyidir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri BÝR SEVDA AÞKI Rýza Koçak Kültür Sitesi Yanýnda Bulunan Otoparkta Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Müracaat Tel: Çerkez Cumhuriyeti Kültür Bakaný'ndan Rektör Alkan'a ziyaret HAVA DURUMU Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü 4. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: Rusya Federasyonu içerisinde yer alan ve Kuzey Kafkasya bölgesinde bulunan Karaçay Çerkez Cumhuriyeti Kültür Bakaný Uali Yevgemukov ve Milletvekili Ali Aslanov ile beraberindeki heyet Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti. Türkiye ile Rusya arasýnda kültürel iþbirliðinin artýrýlmasý anlamýnda Türkiye'de bir dizi etkinlik düzenleyecek olan heyette Karaçay-Çerkez Kültür Bakanlýðý Elbruz- Merkury Halk Danslarý Topluluðu da yer aldý. Rektör Prof. Dr. Alkan ile Karaçay Çerkez Cumhuriyeti Kültür Bakaný Uali Yevgemukov arasýnda yapýlan görüþmede daha çok Hitit Üniversitesi ile Karaçay Çerkez Cumhuriyeti'nde bulunan ve YÖK tarafýndan denkliði kabul edilen üniversiteler arasýnda iþbirliði yapýlmasý konusu görüþüldü. Rektör Prof. Dr. Alkan, Türkiye'de uygulanmakta olan deðiþim programlarý kapsamýnda bu ülke ile de iþbirliði yapmak istediklerini, ayrýca kültürel iþbirlikleri yapýlabileceðini ifade etti. Konuk Bakan Uali Yevgemukov ise Türkiye ve Hitit Üniversitesi ile her türlü kültürel, eðitim ve Yýl: 9 Sayý: 2639 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : benzer konularda iþbirliðine hazýr olduklarýný ifade ederek, köklü kültürel baðlarýnýn bulunduðunu vurguladý. Hitit Üniversitesi ile yapýlacak olan iþbirliklerinden büyük memnuniyet duyacaklarýný belirten Yevgemukov, Rektör Prof. Dr. Alkan'a göstermiþ olduðu yakýn ilgi ve samimi ev sahipliðinden dolayý teþekkür etti. Haber Servisi TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,016 2,026 EUR 2,742 2,755 STERLiN 3,289 3,305 JPY YENi 1,979 1,989 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER TÜRKER ECZANESÝ TEL: BAHÇELÝEVLER MAH.M.A.ERSOY CAD. 8/D ALBAYRAK ECZANESÝ TEL: ULUKAVAK MH.TARAKÇI 8.SOK.32/B -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclisi, Oda'nýn 4 yýllýk stratejik planýný belirlemek üzere Kasým 2013 tarihleri arasýnda Ýzmir'in Çeþme ilçesinde çalýþtay düzenledi. TOBB ETÜ SEM Eðitmeni Dr. Yüksel Vardar'ýn moderatörlüðünde gerçekleþtirilen çalýþtayda meclis üyeleri, 5 gruba ayrýlarak Oda'nýn güçlü ve zayýf yönleri, avantaj ve dezavantajlarý ile iþ dünyasý ve Çorum için beklenti ve öneriler tespit ettiler. Gün boyu süren grup çalýþmalarýnda elde edilen veriler, Dr. Yüksel Vardar tarafýndan bilimsel metotlar kullanýlarak rapor haline getirilecek. Bu rapor, TSO'nun 4 yýllýk stratejik planýný oluþturacak. Çalýþtayýn açýþ konuþmasýný yapan TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, geniþ bir katýlým ile gerçekleþtirilen çalýþtayda, meclis üyelerinin görüþ ve önerileri, akademisyenlerin de katkýlarýyla oluþturulacak ortak aklýn, TSO'nun çalýþmalarýna ve yönetim kurulunun çalýþmalarýna önemli bir dayanak oluþturacaðýný söyledi. Çalýþtayda, farklý düþünce ve fikirlerin bir havuzda birleþtirilip dört yýllýk süreçte Oda organlarýna yol haritasý belirlenmesinin hedeflendiðini belirten Erol Karadaþ, "Bu yol haritasý ile Yönetim kurulumuz, ilimizin geliþmesi ve kalkýnmasý için yapýlmasý gerekenleri yapmak üzere kollarý sývayacak ve ayný zamanda ilimizin geliþiminde etkin rol oynayan diðer kurumlarýn da harekete geçirilmesi için önemli bir bilgi birikimi saðlanacaktýr. Bu anlamda çalýþtayýmýz büyük önem taþýmaktadýr" dedi. Karadaþ, "Meslek ve sektörlerinin talep ve önerilerini gündeme getirmek amacýyla, meslektaþlarýndan aldýklarý oylarla seçilerek Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis'ini oluþturan bizler, üzerimizdeki sorumluluðun bilinciyle gerek iþ dünyasý, gerekse Çorum ilimiz için bütün bilgi ve birikimimizi, tecrübelerimizi bu çalýþtayda birleþtireceðiz. Ýlkinden aldýðýmýz tecrübe ile ikincisini düzenlediðimiz çalýþtayda, umuyorum ki önemli fikirler oluþacak ve bu fikirler daha sonra çalýþmalara, etkinliklere, projelere dönüþecektir. Belirlenecek yol haritasýnýn da ölçülebilir þekilde hayata geçirilmesi gerektiði unutulmamalýdýr. Çalýþtayýmýzýn ilimize ve iþ dünyamýza hayýrlý olmasýný temenni ediyor, katýlýmlarýndan dolayý meclis üyelerimize, Kadýn ve Genç Giriþimciler Kurulu temsilcilerimize ve akademisyenlerimize teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu. -ÝZMÝR VALÝSÝ MUSTAFA TOPRAK KATILDI- Çorum eski Valisi, Ýzmir Valisi Mustafa Toprak ve Çorum eski Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten, çalýþtayýn son günü Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyeleri ile kahvaltýda bir araya geldi. Çalýþtayýn düzenlendiði otelde gerçekleþtirilen kahvaltýda Ýzmir Valisi Mustafa Toprak, meclis üyeleri ile yakýndan ilgilendi. Kahvaltý sonrasý kýsa bir konuþma yapan Ýzmir Valisi Mustafa Toprak, Çorum halkýnýn kadirþinas bir yapýya sahip olduðunu belirterek "Çorum'da görev yaptýktan sonra Diyarbakýr'da olsun, Ýzmir'de olsun gün geçmiyor ki Çorum'daki dostlarýmýzdan bir ziyaret almayalým. Tanýdýðýmýz, tanýmadýðýmýz kardeþlerimiz, hemþehrilerimiz bizleri buralarda ziyaret ediyor. Tabi bu, Çorum halkýnýn kadirþinaslýðýný gösteriyor" dedi. Çorum'un gerek þehircilik anlamýnda düzen ve intizamýnýn, gerekse toplum yapýsýndaki kuvvetli baðlarýn, Çorum'dan ayrýldýktan sonra çok daha fazla farkýna vardýðýný ifade eden Mustafa Toprak, "Çorum ilimiz, sanayisiyle ve ekonomisiyle de önemli bir þehrimiz. Ýþ dünyasýnýn neferleri olarak sizler her türlü zorluða göðüs gererek yolunuza devam ediyorsunuz. Ýstihdam saðlýyorsunuz, üretim yapýyorsunuz, dolayýsýyla Çorum ilimiz, ülkemiz geliþiyor. Ýbadet hükmünde iþler yapýyorsunuz. Ben hepinizin yolunun açýk olmasýný diliyorum" þeklinde konuþtu. Mustafa Toprak ayrýca, TSO Meclis Üyeleri aracýlýðýyla bütün Çorum halkýna selam ve sevgilerini gönderdi. Haber Servisi CEP Grup'a organizasyon teþekkürü Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn Ýzmir'de düzenlenen çalýþtayý, Fatih Çiçek'in sahibi olduðu CEP Grup tarafýndan organize edildi. Katýlýmcýlarýn ulaþýmýndan konaklamasýna, toplantý ve görüþmelerin yapýlacaðý salonlarýn tahsisine kadar her türlü detaylar, CEP Grup tarafýndan tasarlanýrken, çalýþtayn verimli geçmesine altyapý hazýrlandý. TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, çalýþtay organizasyonu ile bizzat ilgilenerek eksiksiz bir organizasyona imza atmasýndan dolayý Fatih Çiçek'e teþekkür ettiler. Haber Servisi Eðitim Bir Sen Altýn Koz'da istiþare yaptý Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi istiþare yaptý. Toplantý Oðuzlar Altýn Koz Tesislerinde gerçekleþtirildi.eðitim Bir Sen Ýl Baþkaný Tahir Eþkil, yönetim kurulu üyeleri, Ýlçe temsilcileri, ilçe üyeleri ve öðretmenlerin aileleriyle birlikte katýldýklarý toplantýda, eðitimde var olan sorunlar, öneriler ve neler yapabileceði gibi konular konuþuldu. Haber Servisi "Dershanelerin kapatýlmasý sýnav sisteminde eþitsizlikler doðuracaktýr" Anadolu Týbbiyeliler Derneði Baþkaný Op.Dr.Ethem Zobacý son günlerde gündem olan dershanelerin kapatýlmasý konusunda basýn açýklamasý yayýnladý. "Dershaneler kapanmalý ama kapatýlmamalý, yani eðitimde öyle bir kaliteye ulaþmalýyýz ki vatandaþ dershanelere ihtiyaç hissetmemelidir" diyerek açýklamasýna baþlayan Zobacý, "Sonuçta bu kurumlar eðitim-öðretim sistemimiz içerisinde büyük bir alan teþkil etmektedir. Eðitim sistemimizin, alt yapý sorunlarýnýn, müfredattaki çeliþkilerin ve en önemlisi öðretmen açýðý gibi sorunlarýn beraberinde ortaya çýkardýðý dershane sistemi bir sebepten deðil, sistemin getirdiði olumsuzluklarýn bir sonucu olarak ortaya çýkmýþtýr. Bu olumsuzluklar ortadan kaldýrýldýðý takdirde dershanelerin kapatýlmasýna gerek kalmadan kendiliðinden iþlevlerini zaten yitireceklerdir. Dershanelerin kapatýlmayýp özel okula dönüþtürülmesi de tartýþýlan konular arasýndadýr. Mevcut koþullarda dershanelerin büyük bir çoðunluðunun özel okula dönüþtürülmesi mümkün deðildir. Mevcut özel okullar, zaten öðrencisizlikten dolayý sýkýntý yaþarken yeni kurulacak özel okullarýn öðrenci bulma konusunda daha fazla sýkýntý çekecekleri aþikardýr. Ayrýca özel okul ücretleri ile dershane ücretleri kýyaslanýrsa büyük bir çoðunluðun özel okulu tercih edemeyeceði ortadadýr. Bizlerde doktor olarak çoðumuz orta halli ailelerin çocuklarýyýz. Hatta ilçelerde okuyanlarýmýzda az deðildir. Okullardaki öðretmenlerimizin yaptýklarý azýmsanamaz ancak sýnav kazanmada maalesef yeterli olamamaktadýr. Bu eksiðimizi tamamen dershanelerden tamamladýk. Bir çoðumuz týbbý kazanmak için ikinci seneye kalarak dershane takviyesi sayesinde kazandýk. Bunu bir kenara býrakamayýz. Dershanelerin kapatýlmasý sýnav sisteminde eþitsizlikler doðuracaktýr. Ülkemizde maalesef halen öðretmen bulunmayan okullar, yetersiz derslikler nedeniyle de kalabalýk sýnýflar bulunmaktadýr. Yine çoðu okulumuzda da öðretmen yetersizliði nedeniyle derslerin boþ geçmemesi için bir branþ öðretmeninin diðer branþ derslerine girdiði de aþikardýr. Sonuç olarak dershanelerin kapatýlmasý yerine mevcut eðitim sistemimizdeki kaliteyi artýrarak dershanelere olan ihtiyacý kaldýrmalýyýz" dedi. Haber Servisi Eczacý Odasý'ndan Halil Ýbrahim Doðan'a ziyaret Çorum Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Süleyman Koca yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'a iade-i ziyarette bulundu. Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Eczacý Odasý yönetim kuruluna teþekkür etti. Ziyarete Eczacý Odasý Genel Sekreteri Sönmez Çalýþkan, Sayman Ýsmail Çaðlý ve üyeler Gökhan Ünaldý ile Funda Çetintürk Kartal'da katýldý. Haber Servisi

4 HABER 4 Özel Ýdare'nin projelerine destek veren köyler dertli Ýl Genel Meclisi Sungurlu Üyesi Celal Güngör, Özel Ýdare'nin projelerine destek veren köylerin devletin bakýþýndan rahatsýz olduðunu söyledi. Özellikle Sungurlu'ya baðlý Ýnegazili köyünde hayýrsever iþadamlarýnýn katkýlarý ile yapýlan çok sayýda yatýrým olduðunu belirten Güngör, "Sayýn valimiz kaymakamlarla yapmýþ olduðu toplantýda köyüne yapýlacak hizmetin %25'ini karþýlayan köye hizmetin öncelikli olduðunu belirtmesinden sonra ilçemize baðlý Cevheri köyümüz kanalizasyon desteðinin % 25'ini vermiþ ve kanalizasyon yapýlmýþtýr" diyerek, Hacýlarhaný ve Ýnegazili köylerinin de kilitli parke çalýþmalarýnda yapýlmasý halinde projeye % 25'lik destek vereceklerini bildirdiklerini söyledi. Güngör, köylerin ve bu köylerdeki hayýrsever iþadamlarýnýn taahhüdüne raðmen devlet desteðini görmediklerini dile getirdi. Ýl Genel Meclisi'nin dün gerçekleþtirilen oturumunda gündem dýþý bölümde söz alan Güngör, þunlarý söyledi: "Çorum Günleri Platformu'nu ziyaret ettiðimde bir köyümüzün sermaye sahiplerinin Ýstanbul'dan gelip ziyaretlerinde karþýlaþtýðýmda serzeniþlerine þahit oldum. Bunu da sizlerle paylaþmak istiyorum. Ýlçemize baðlý Ýnegazili köyümüz çok þirin ve Ýstanbul çorap sektörünün güçlü sermayesinin olduðu bir köyümüzdür. Bu köyümüzün insanlarý Çorum ve Sungurlu sevdalýsý, doðduðu yeri unutmayan ve nesillerini de unutturmayan çok çalýþkan insanlarýmýzdýr. Sayýn valimiz kaymakamlarla yapmýþ olduðu toplantýda köyüne yapýlacak hizmetin %25'ini karþýlayan köye hizmetin öncelikli olduðunu belirtmesinden sonra ilçemize baðlý Cevheri köyümüz kanalizasyon desteðinin % 25'ini vermiþ ve kanalizasyon yapýlmýþtýr. 47 milyon liralýk bütçeye onay Çorum Ýl Özel Ýdaresi'nin 47 milyon liralýk 2014 mali yýlý bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan kabul edildi. Ýbrahim Çýrakoðlu baþkanlýðýnda yapýlan meclis toplantýsýnda Plan ve Bütçe Komisyonu'nun Ýl Özel Ýdaresi'nin 2014 mali yýlý bütçe teklifi hakkýnda hazýrladýðý rapor meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Komisyon raporu hakkýnda bilgi veren Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Pehlül Soysal, Ýl Uslu, TBMM Kültür, Sanat ve Yayýn Kurulu toplantýsýna katýldý TBMM Kültür, Sanat ve Yayýn Kurulu toplantýsý TBMM Baþkanvekili ve Kurul Baþkaný Ayþe Nur Bahçekapýlý baþkanlýðýnda yapýldý. TBMM Kültür, Sanat ve Yayýn Kurulu toplantýsýna, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Tokat Milletvekili Dilek Yüksel, Amasya Milletvekili Naci Bostancý ve Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoðlu da katýldý. Kültür, Sanat ve Yayýn Kurulu Baþkaný Ayþenur Bahçekapýlý, yaptýðý konuþmada, toplantýnýn bir ön deðerlendirme ve tanýþma toplantýsý olduðunu belirterek, "Önümüzdeki günlerde neler yapýlabileceðini tartýþacaðýz. Bu komisyon ve Meclis çalýþmasýnýn belirli bir ritüeli var. O ritüel üzerinden farklý çalýþma biçimleri ve önerileri de Özel Ýdaresi'nin vergi gelirlerinin 190 bin TL, Teþebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 250 bin TL ve diðer gelirlerinin ise 46 milyon 560 bin TL olduðunu kaydederek, "Böylece 2014 yýlý gelir ve gider bütçesinin 47 milyon TL olarak denk bir þekilde baðlanmasýna komisyonumuzca karar verilmiþtir" dedi. Daha sonra komisyon raporu yapýlan oylama ile aynen kabul edildi. Kubilay Kaan YÜCEL deðerlendirerek bu dönemi tamamlamak istiyoruz. Gündemimiz belli" dedi. Kültür, Sanat ve Yayýn Kurulu; Egemenlik Haftasýnda 1. Meclis'te görsel (ýþýklandýrma ve ýþýk gösterisi), iþitsel ve dijital imkânlardan yararlanýlarak klasik kutlama yöntemlerinin ötesinde daha modern imkanlar kullanýlmasý gerektiði konusunda görüþ alýþveriþinde bulundular. Kurul tarafýndan gündemde yer alan yayýn baský teklifleri ise kabul edilmedi. TBMM Onur Ödülü takvimi belirlendi Aralýk tarihleri arasýnda duyurular yapýlacak, 1 Ocak - 1 Mart tarihlerinde baþvurular kabul edilerek, nisan ayýnda Türkiye Millet Meclisi Onur Ödülleri sahiplerinin açýklanmasýna karar verildi. Haber Servisi Hacýlarhaný köyümüz ve Ýnegazili köyümüz de kilitli parke çalýþmalarýnda yapýlmasý halinde projeye % 25'lik desteðin nakit olarak hazýr olduðunu belirtmiþlerdir. Sayýn valimizin bu konudaki sözünün ardýndan köylerimiz, çalýþmalarýnda devletin desteðini bekliyorlar. Özellikle Ýnegazili köyümüzün insanlarý madden bu hizmeti kendileri yapacak güçteler. Fakat devlet desteði bekliyor ve kýrýlýyorlar. Bu köyümüz sermayesinin milli eðitim ve saðlýkta devlet hastanemize yapmýþ olduðu hizmetler ortadadýr. Trilyonlar aþan hizmetleri vardýr. Yapmaya da devam ediyorlar. Fakat bu hayýrsever insanlar köylerine devletin bakýþýndan serzeniþte bulunuyorlar. Milli Eðitime yapmýþ olduklarý hizmetlerde 13 derslikli Haydar Ali Öztaþ Anadolu Lisesi, 16 derslikli Memiþ Meryem Pekmezci Ýlköðretim Okulu, 16 derslikli Ýnegazili Nazik Pekmezci Ýlköðretim Okulu, Ýnegazili okul için 2 adet lojman, Devlet Hastanesi'ne 1 adet Mercedes Ambulans, 1 adet wolsvagen ambulans tam donanýmlý, 1 adet kemik tarayýcý, 1 adet ulstrasyon cihazý, 1 adet tomografi cihazý almýþlardýr. Hizmet ve hayýrlarýný yapmaya devam ediyorlar. Sadece düþünceleri vardýr. Bu insanlarýmýzý onurlandýrmamýz ve kýrýlgan yapmamamýz gerektiðine inanýyorum. Sayýn valimizin bu projesini kimin sahipleneceði bizler de bilmiyoruz." Kubilay Kaan YÜCEL Kamu Hastaneleri Birliði dev bütçeyle hizmet veriyor Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliðinin 171 milyon TL'yi bulan dev bir bütçeyle Çorum'da hizmet verdiði belirtildi. Ýl Genel Meclisi 1. Baþkan Vekili Ýbrahim Çýrakoðlu baþkanlýðýnda dün yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani tarafýndan birliðin çalýþma ve faaliyetleri hakkýnda Meclis üyelerine bilgi verildi. Birliðin 171 milyon TL bütçesi ve 51 yöneticiyle Çorum'da saðlýk alanýnda hizmet verdiðini ifade eden Turgay Happani, birlik bünyesinde hizmet veren toplam personel sayýsýný 3 bin 368, toplam hasta yatak sayýsýný 1233 ve toplam yoðun bakým yataðý sayýsýný ise 118 olarak açýkladý. Konuþmasýnda Çorum'daki poliklinik müracaat sayýlarý hakkýnda da bilgiler veren Happani, 2002 yýlýnda 1 milyon 844 bin 928 olan polikliniklere baþvuran toplam hasta sayýsýnýn 2012 yýlýnda 3 milyon 746 bin 573'e ulaþtýðýný bildirdi. Kubilay Kaan YÜCEL Alaca'da trafik kazasý: 3 ölü Alaca'da bir otomobil ile kamyonun çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi öldü, 1 kiþi yaralandý. Kaza, Alaca ilçesi Zile kavþaðýnda meydana geldi. Özcan Yiðit (30) yönetimindeki araç ile Sinan Girvan'nýn (40) kullandýðý kamyon çarpýþtý. Kazada ticari araçta bulunan Veliye Atahan Tuncer olay yerinde, Eylem Yiðit ile Yusuf Tuncer hastanede vefat etti. Özcan Yiðit, Alaca Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapýldýktan sonra Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Kamyon sürücüsü Sinan Girvan gözaltýna alýndý. Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý bugün açýlýyor Ýlki geçtiðimiz yýl gerçekleþtirilen Çorum Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý'nýn ikincisi 28 Kasým-1 Aralýk tarihleri arasýnda yapýlacak. Toplam 400 firmanýn katýlýmý ile gerçekleþtirilecek olan fuar Atlas Uluslararasý Fuarcýlýk tarafýndan organize edilecek. TSO Fuar alanýnda yapýlacak olan fuar da tarým, hayvancýlýk, yem ekipmanlarý, gýda, su ürünleri, tavukçuluk, arýcýlýk ve ekipmanlarý ile çiçekçilik ve ekipmanlarý sergilenecek. Ziyaretlerin ücretsiz olacaðý fuarda yeni teknoloji ürünü traktörler, biçerdöverler, toprak iþleme ekim dikim makinalarý, modern sulama alet, makine ve ekipmanlarý, hayvancýlýkla ilgili modern alet ekipmanlarý, tohum, yem ve katký maddeleri, ilaç, gübre, örtü alet ve ekipmanlarý, diðer tarýmsal alet ekipmanlarý görme deðerlendirme, alým ve satým imkanlarý oluþacak. Haber Servisi Mahir ODABAÞI BÝR ANI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Efendim herkesin çocuklukta, ilköðretimde, orta öðretimde, üniversitede, askerlikte, iþ hayatýnda, aile hayatýnda, depremlere vb. yaþadýðý anýlarý vardýr. Mesela 17 Aðustos depreminde yaþanan anýlarý tam olarak toplayabilseydik, gelecek depremler için acaba alabileceðimiz ne dersler çýkardý. Üzülerek ifade edeyim ki, millet olarak pek okumadýðýmýz için, yazmayý da angarya görüyoruz. Hatta yazana da bazen iþgüzar gözüyle bakarýz. ''Ben hayatýmý yazsam kaç kitap olur'' diyenleri çok duyarýz. Bu tür konuþanlara cevaben sevgili hocam Doç. Dr. Yavuz Bayram ''O halde, buyur yaz kardeþim. Sen yazdýn da kim engel oldu. 'derdi. ''Hatýra yazmak, ölümün elinden bir þey kurtarmaktýr''(andre Gide) sözünde ifade edildiði gibi, gelecek kuþaklara faydalý olabilecek güzel anýlarýn, ölümle beraber yok olup gitmemesi için yazmayý hayal ederken, Vali yardýmcýmýz sayýn Dr. Sefa Çetin Beyin teþvikleriyle bu hayalim eyleme dönüþtü. Nasip olursa bir kitapta toplamaya çalýþacaðým. Bu arada afetlerle ilgili ilk þiir kitabýmý çýkarmak için sonlara doðru yaklaþtým Tabi destek bulabilirsek Seminerlerde, toplantýlarda ''iyi DÝNLER - seniz, ihtiyaç halinde DÝNLENÝR -siniz '' Mili Eðitim Bakanlýðý emirleri gereði öðretmenlere ve diðer personele ''Topyekün savunma sivil savunma hizmetleri'' konusunda seminerler verdim. Aþaðý yukarý merkezdeki tüm öðretmeleri ve diðer personeli resen hizmetiçi seminerine tabi tutarak ikiþer gün, 12 saat olmak üzere programlar düzenledim. Mesai saatleri dýþýnda olmasý ve katýlýmcýlara ücret ödenmemesi nedeniyle genel olarak öðretmenler hizmetiçi seminerlerine soðuk bakýyorlar. Laf aramýzda, haksýzda deðiller yani. 6 saat ders anlatacaksýn, akabinde 6 saat ders dinleyeceksin Bunun için hizmetiçi seminerlerinde görev alacak eðitimci personelin, konusuna çok iyi hakim olmalarý gerektiði kanaatindeyim Yoksa derse baþlayamadan moral bozulur.saniyeler, dakika, dakikalar sat olur ders bitmez. Bende bu noktada epey tecrübe sahibi olduðum için, katýlýmcýlarý üzmeyecek, uyutmayacak þekilde konularý hayatýn içinden anýlarla, þiirlerle, güzel sözlerle süsleyerek anlatmaya çalýþýyorum ki, vermek istediðim mesajý araya sýkýþtýrarak verebileyim. Bunda da epey mahir olduðum kanaatindeyim. Nerden biliyorsun, derseniz her seminerden sonra mutlaka isimsiz olarak anket çalýþmasý yaparým. Böylece gözümüzün önünü göreyim ki, boþa kürek çekmeyelim. 23 Nisan ilköðretimi öðretmenlerine verdiðim seminere rehber öðretmenimiz Gamze Haným katýlmamýþtý. Bende arkadaþýmýzý Bahçelievler ilköðretim okulunda vereceðim seminere tekrar çaðýrdým. Belki de kýzarak katýldý Benim için baþlangýç deðil, sonuç önemli. Geçmiþte okula gidince, yanýna ziyaret için uðradým Gamze Haným:'' HOCAM BENDE TE- ÞEKKÜR ÝÇÝN SÝZÝ ARAYACAKTIM, ÝYÝ KÝ GELDÝNÝZ'' dedi. Hayýrdýr dedim. '' Geçenlerde 3,5 yaþýndaki çocuðum patates püresi yerken boðazýna týkandý. Çocuk nefes alamadý, kýzardý, morardý. Allah korusun gidecek Ýnsanýn eli, ayaðý dolaþýyor Hemen aklýma, sizin seminerde ''Arkadaþlar, çocuðun, yetiþkinin boðazýna erik, elma vs. türü bir þey týkanýrsa hemen arka kýsmýna geçin, göbeðinin 5 cm üstüne iki elinizi yumruk yaparak koyun ve yukarý doðru çektirin. Muhtemelen kaçan maddenin çýkmasýný saðlarsýnýz Dediðiniz geldi. Bende bunu uyguladým Çocuðumun boðazýndan ceviz büyüklüðünde olan patates geri çýktý. Akþam eþime göstermek için sakladým. Çocuðum kurtulunca dünyalar benim oldu. Size çok çok teþekkür ediyorum Ýyi ki seminere katýlmýþým Yoksa 112 gelinceye kadar, Allah korusun çocuk çoktan gidebilirdi. Çünkü insanýn havasýzlýða dayanma süresi ortama 5-10 dakika Bunu okulda arkadaþlara anlattým. Sizle de paylaþmak istedim '' dedi. Bende, seminerlerde verdiðim bir cümlenin iþe yaradýðýný, bir can kurtulmasýna vesile olduðunu birinci aðýzdan dinleyince gerçekten çok sevindim. Bütün samimiyetimle söylüyorum ki, bunu duyunca yaþadýðým sevinç, on maaþ ödül alsam yaþanmaz Gerçi memuriyet hayatýmda ÇOK ÞÜ- KÜR maaþ ödülü almak gibi bir âdetimiz olmadý (!) dedim. Sevdiðim sözler : ''ANILARINIZI ANLAT- MAYA, YAZMAYA BAÞLAMIÞSANIZ ÝHTÝ- YARLIK YOLUNA YAVAÞ YAVAÞ GÝRÝYOR DEMEKSÝNÝZ UNUTMAYINIZ, BU YOLDA TRAFÝK TEK YÖNLÜDÜR. GERÝ DÖNEMEZ- SÝNÝZ. TRAFÝÐE ÇIKARKEN ONA GÖRE TEDBÝRLÝ ÇIKINIZ.!''

5 HABER 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Kur'an-ý birde onlardan dinleyin "Ýnsanlýðýn ihtiyacý olan ürünler geliþtirip hizmete sunmalýyýz" Hitit Üniversitesi Mekatronik ve Alternatif Enerji Kulübü öðrencileri 'Ne Üretelim Etkinlikleri ve Proje Yarýþmasý'nda Civciv isimli engelleri araç ile ikincilik ödülü almýþlardý. Ortopedik engellilerin rahatça seyahat etmelerine imkan saðlayacak araçla ilgili dün Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan basýn toplantýsý düzenledi. Basýn toplantýsýna Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul ve öðrenciler de katýldý.fatma Baþköy programýn açýlýþ konuþmasýnda birlik ve beraberlikle aþýlamayacak engel olmadýðýný ifade etti. Vali Sabri Baþköy ise dünyada araba vapurlarýný ilk defa Türklerin icat ettiðini ifade ederek, Sirkeciye araba taþýyan o vapurlarý ilk defa Türkler tarafýndan icat edildiðini, Ýngiltere'de veya baþka bir ülkede olmayan bu projenin Türkler tarafýndan gerçekleþtiðini çoðu insanýn bilmediðini dile getirdi. Vali Baþköy, "Üniversite gençliði, sanayi bunun farkýna varacak. Türk milletinin artýk dünyayý þaþýrtmasý gerekiyor. Klasik þeylerle yarýþmamalýyýz. Dünyayý þaþýrtmalýyýz. Ýnsanlýðýn ihtiyacý olan ürünler geliþtirip insanlýðýn hizmetine sunmalýyýz. Civciv bunun niyet baþlangýcýdýr" dedi. Baþköy, konuþmasýna þu þekilde devam etti: "Aracýn ismi neden 'civciv' ismi merak ettim sordum. Civcivler serbest geziyormuþ oradan esinlenilmiþ. Bu civcivi yabana atmayýn. Bu civciv daha büyüyecek tavuk olacak. Horoz olacak. Bende varým diyecek. Bizim civciv yarýn büyüyecek geliþecek. Bunu uçurmamak için hemen patentini almak lazým. Yoksa bunu hemen uçururlar. Hemen patentini alýn. Bir engelli geliyor biniyor ve istediði gibi geziyor." Türk gençliðine güvenilmesi için çaðrýda bulunan Vali Baþköy, hiçbir milletin gençlerinin Türk gençlerinden zeki, hiçbir milletin de Türklerden zeki olmadýðýný söyledi. Baþköy, "Türkiye'nin ihraç ettiði ürünlerden ortalama 1.5 dolar kazanýyor. Ülkelerin ihracat rakamlarý açýklandýðýnda sattýðýnýz ürünün kilogramý ile aldýðýnýz parayý böldüðünüzde bir kiloya kaç lira para kazýnýyorsunuz. Türkiye'den ihraç edilen mallarla kilo baþýna 1.5 dolar para kazanýyoruz. Üniversite gençliði sanayi bunun farkýna varacak Türk milletinin artýk dünyayý þaþýrtmasý gerekiyor. Artýk klasik þeylerle yarýþmamalýyýz. Dünyayý þaþýrtmalýyýz. Ýnsanlýðýn ihtiyacý olan ürünler geliþtirip insanlýðýn hizmetine sunmalýyýz. Civciv bunun niyet baþlangýcý bu civciv gönül elçilerine de köprü kurmuþ. Engelli insanlarýn hayatýný kolaylaþtýrmýþ. Yeni ürünler ortaya koymamýz dünyayý þaþýrtmamýz lazým. Türklerden korkutacaðýz. Çorum sanayisi, üniversitenin bilgisi ve merak bir araya geldiðinde hallolmayacak bir þey yok" Dünyada Türkiye'nin "bizde varýz" demesinin yolunun bu tür civcivlerden yola çýkýldý" dedi. Vali Baþköy, "Bizim gençliðimiz üniversitesiyle sanayi iþbirliði ile ihtiyaçlara göre alternatif sunumlar ve tasarýmlar yaparak insanlýða arz edecek. Kimse bedava tasarým yapmýyor. Herkes para kazanmak için tasarým yok. Bunu daha da geliþtirelim daha çeþitleri de çýkar. Bir civciv üniversitenin yüzünü ak etti. Gönül elçileri projesine katký yaptý. Güzellikler güneþ gibidir herkesi ýsýtýr. Türkiye kendi yazýlýmýný yapan dünyadaki ilk 5 arasýnda. Çoðu ülke yapamýyor. Milli harp sanayinde kendi yazýlýmýmýzý yapýyoruz. Yazýlým, aparat üretmekten çok önemli. Yazýlým yapamazsan sýrrýný koruyamýyorsun. Kendi uydumuzu uzaya gönderdik. Yarýn kendi uçaðýmýzý yapacaðýz. Tren vagonumuzu yapacaðýz. Bunlar nasýl olacak çalýþmayla olacak. Bu tür þeylere ihtiyacýmýz var" þeklinde konuþtu. Vali Baþköy'ün konuþmasýnýn ardýndan civciv yapýlýþýnda katkýsý bulunanlara plaket takdim edildi. Kubilay Kaan YÜCEL 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Çorum Müftülüðü özel program düzenledi. Turgut Özal Konferans salonunda yapýlan programa Müftü Yardýmcýlarý Tahir Kýlýç, Abdullah Pamuklu, Ahmet Süzen, Yusuf Ýzzettin Kara ve çok sayýda davetli katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþlayan program sonra Numan Acar'ýn Kur'an-ý Kerim tilaveti ile devam etti. Ýl Müftü Yardýmcýsý Tahir Kýlýç yaptýðý açýþ konuþmasýnda, "Engelli olamaya sebep olan þeyler konuþulur tartýþýlýr. Bizde böyle bir günde Çorum Müftülüðü olarak bu programý icra ettik. Müftülük olarak engelli kardeþlerimizin her zaman yanlarýndayýz dertleriyle dertleþmeye her zaman hazýrýz" diyerek "Bugün görme engelli kardeþimiz Kur'an okuyacak iþitme engelli kardeþimiz ise iþaret dili ile Kur'an-ý bizlere okuyacak. 15 engelli kardeþimizi müftülük olarak kurslara gönderdik ve iþaret dilini kurslar sayesinde kardeþlerimize öðrettik. Engelli olmak zafiyet deðildir bizlerde yarýn belki engelli olmaya adayýz bizler engelli arkadaþlarýmýzýn yanýnda olmalýyýz onlarla beraber gezmeliyiz onlarýn yanlarýnda olduðumuzu hissettirmemiz lazým" dedi. Yasin YÜCEL Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin ile birlikte, Hayat Þýrýnga Fabrikasýný ziyaret etti. Fabrika Yöneticileri Bülent Karafakýoðlu ve Hakan Kazancý'nýn da yer aldýðý ziyarette "Sürekli kendini geliþtirme ve büyüme çabasý içerisinde olan firmamýz, þýrýnga, hipodermik iðne, pudralý ve pudrasýz steril ameliyat eldivenleri, pudralý ve pudrasýz týbbi iþlem eldivenleri üretimine devam etmekte ve üretimlerini geniþ satýþ aðý ile gerek yurtiçi, gerekse yurtdýþý pazarlarda son kullanýcý ile buluþturmaktadýr" diyen Hayat Þýrýnga Fabrika Müdürü Fatih Zihar, yerli üretici olarak, ülke insanýna hizmeti ve yurtdýþý pazarlarda markasýnýn güçlü bir yer edinmesini kendisine ilke edindiklerini belirtti. Týp Fakültesi ile ilgili gelinen nokta hakkýnda bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Alkan, hastanedeki büyük bilgi birikimi, tecrübe ve hekim altyapýsý ile birlikte Týp Fakültesine alýnan öðretim üyeleriyle çok güçlü bir iþbirliðine geçildiðini ve bu iþbirliðinin saðlýk alanýnda büyük geliþmelere yol açtýðýný ifade etti. Güney Kampüsü'nün saðlýk kampüsü olacaðýný da belirten Rektör Prof. Dr. Alkan bu olumlu geliþmelerin daha da artmasý için Hitit Üniversitesi olarak hýz kesmeden çalýþmaya gayret edildiðini açýkladý. Haber Servisi Hattuþa Enerji'den Kýzýlay'a bilgisayar yardýmý Çorum Elektrik ve Doðalgaz Ticaret A.Þ. ( ÇEDAÞ) ve Çorumgaz A.Þ. Grup þirketlerinden ve Türkiye'nin önde gelen gaz ithalat þirketlerinden olan Hattuþa Enerji, Türk Kýzýlayý Çorum Þube Baþkanlýðýna 20 adet bilgisayar baðýþladý. Bilgisayar monitörleri, kasalarý ve klavye gibi ekipmanlarýný takým halinde oluþturduklarýný ifade eden Hattuþa Enerji Bilgi Ýþlem Merkezi Sorumlusu Harun Koca, Türk Kýzýlayý Çorum Þubesi yetkililerine teþekkür ederek faaliyetlerinde baþarýlar diledi. Türk Kýzýlayý Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat ise Hattuþa Enerji Genel Müdürlüðüne ve teslimatý gerçekleþtiren Bilgi Ýþlem Merkezi sorumlularý Harun Koca ve Harun Özdek ile birlikte Ýkmal Sorumlularý Birol Çetintaþ ve Eþref Balak'a teþekkür ederek, teslim alýnan bilgisayarlarýn ihtiyaç sahiplerince deðerlendirileceðini sözlerine ekledi. Yýlmaz MERT

6 6 Futsal'da 5. Gün Futsal heyecaný tüm hýzýyla devam ederken, turnuvanýn 5. gününde oynanan maçlar keyif dolu anlara sahne oldu. Salý günü 7 ve 8. Grup maçlarý oynanýrken, günün en gollü karþýlaþmasý Gökgöz Hukuk ile Halk Saðlýðý arasýnda oynandý. Bu karþýlaþma 8-4 Gökgöz Hukuk'un galibiyetiyle sonuçlandý. Futsal'da bugün Mostar'dan 6 gollü galibiyet Salý günü oynanan karþýlaþmalar 7. Grup takýmlarýnýn maçlarýyla baþlarken, ilk karþýlaþmada Mostar takýmý ile Sungurlu Devlet Hastanesi 3 puan mücadelesi verdiler. Grubunun favori takýmlarýndan Mostar, rakibini zorlanmadan geçerken, 3 puaný da Sungurlu Devlet Hastanesi'ni 6-1 yenerek aldý. MOSTAR: 6 SUNGURLU DEV. HASTANESÝ: 1 SALON: Atatürk Kapalý Spor Salonu HAKEMLER: Mahmut Selçok, Ahmet Kandemir MOSTAR: Abdulkadir Balcý, Ebubekir Özçiftçi, Ahmet Biçer, Bekir Gül, MOSTAR Elvan Ýlker Balcý, Ýbrahim Erbaþ, Mustafa Arýcý, Oðuz Bolat, Osman Bahar, Osman Erbaþ, Ömer Kaplan, Yakup Sercan Böyüktaþ SUNGURLU DEVLET HASTANESÝ: Burak Yüzügüldü, Cemal Güçtekin, Cemalettin Erkan, Ergin Demir, Hacý Çekici, Hüsamettin Eraslan, Hüseyin Dolunay, Mehmet Yaylacý, Mustafa Sakaoðlu, Selim Akgümüþ, Veli Keyvan, Volkan Taþova GOLLER: Hüsamettin Eraslan (Sungurlu Devlet Hastanesi), Ebubekir Özçiftçi (2), Osman Erbaþ (2), Yakup Sercan Böyüktaþ, Abdulkadir Balcý Sungurlu Dev. Has. (Mostar) Dün 6. Günü oynanan Futsal Turnuvasý'na bugün oynanacak 4 maçla devam edilecek. Ýlk olarak saat 08.00'de TSO ile Kent Ajans takýmlarý karþý gelirken, günün ikinci maçýnda ise Dil Dünyasý- Çorumpark mücadelesi oynanacak. Saat 10.00'da baþlayacak günün üçüncü maçýnda ise Arda Orman Ürünleri ile Sungurlu AK Gençlik takýmlarý 3 puan mücadelesi verecek. Günün son maçýnda da Ticaret Borsasý ile Çorum Barosu karþý karþýya gelecekler. Öte yandan dün oynanan maçlarýn fotoðraflarýný ve haberlerini yarýn ki gazetemizde bulabilirsiniz. Gökgöz Hukuk'tan iyi baþlangýç 7. grupta yer alan takýmlardan Gökgöz Hukuk ile Halk Saðlýðý takýmlarýnýn karþý karþýya geldiði turnuvanýn 5. Gününde bu karþýlaþma günün en gollü galibiyeti olurken, Gökgöz Hukuk rakibini 8-4 yenerek Futsal Turnuvasý'na iyi bir baþlangýç yaptý. GÖKGÖZ HUKUK: 8 HALK SAÐLIÐI : 4 SALON: Atatürk Kapalý Spor Salonu HAKEMLER: Mahmut Selçok, Ahmet Kandemir GÖKGÖZ HUKUK: Adil Gökgöz, Gökgöz Hukuk Kemal Zavar, Beytullah Arslan, Ozan Kývrak, Ceyhun Karakuþ, Uygar Gökgöz, Karip Aydemir, Semih Demirtaþ, Kemal Özgür, Rýfat Kara, Selahattin Özer, Murat Özten HALK SAÐLIÐI: Bünyamin Kanbur, Fatih Çalýþkan, Fuat Dursun, Gürsel Demirkale, Hüseyin Yýlmaz, Ýbrahim Tunus, Mehmet Zengin, Mikail Kayacý, Mustafa Cinbek, Þakir Kaplan, Þükrü Divan, Zülfikar Kalabalýk GOLLER: Murat Özten (2), Uygar Gökgöz (2), Ozan Kývrak (3), Selahattin Sözer (Gökgöz Hukuk), Ýbrahim Tunus, Hüseyin Yýlmaz (2), Þakir Kaplan (Halk Halk Saðlýðý Saðlýðý)

7 7 Güven Yem Karþýyaka Güven Yem Yedi Karþýyaka Attý! 8. grup takýmlarýndan Karþýya Ortaokulu ve Güven Yem takýmlarýnýn karþý karþýya geldiði Salý günü oynanan müsabakalarýn üçüncü maçýnda Karþýya Ortaokulu rakibini 7-4'lük skorla yenerek turnuvaya 3 puanla baþladý. Güven Yem maçýn ilk bölümlerinde oyuna adapte olamasa da daha sonra bulduðu gollerle farký azaltmak istedi ancak atýlan goller puan almasýna yetmedi. KARÞIYAKA ORTAOKULU: 7 GÜVEN YEM: 4 SALON: Atatürk Kapalý Spor Salonu HAKEMLER: Yüksel Basar, Emre Alagöz KARÞIYAKA ORTAOKULU: Alaattin Atlar Hacýismailoðlu, Ali Bozkurt, Bilgin Meç, Burak Salih Emniyet, Cihan Yenidünya, Demir Demirörs, Dinçer Þimþek, Erdem Ýpek, Hýzýr Bozdugan, Orhan Ekmekçi, Taner Adýkdý, Ümit Erden GÜVEN YEM: Arif Aksoy, Aykan Çetin, Erol Taþ, Gökhan Bozkurt, Gültekin Seres, Halil Çelik, Halil Ýbrahim Kolçak, Hasan Bal, Ümit Þengün, Yusuf Büküþ, Yücel Kolçak, Zafer Pelit GOLLER: Alaattin Atlar Hacýismaioðlu, Cihan Yenidünya (3), Demir Demirörs (2), Yusuf Büküþ (kk) (Karþýya Ortaokulu), Gültekin Seres (2), Yusuf Büküþ, Halil Ýbrahim Kolçak (Güven Yem) Ýskilip Bel. Ýl Saðlýk Ýl Saðlýk Direnemedi! 8. grupta yer alan takýmlardan Ýl Saðlýk Müdürlüðü ile Ýskilip Belediyesi arasýnda oynanan karþýlaþma Salý gününün son karþýlaþmasý olurken, geç saatlerin olmasýna raðmen karþýlaþma izleyenlere keyif verdi. Grubun favori takýmý Ýskilip Belediyesi'ne karþý iyi mücadele ortaya koyan Ýl Saðlýk Müdürlüðü maçýn son bölümünde daha fazla direnemedi ve Ýskilip Belediyesi'ne 6-4 yenildi. ÝSKÝLÝP BELEDÝYESÝ: 6 - ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ: 4 SALON: Atatürk Kapalý Spor Salonu HAKEMLER: Yüksel Basar, Emre Alagöz ÝSKÝLÝP BELEDÝYESÝ: Bahadýr Telli, Faruk Çýnar, Galip Gökmen, Hýdýr Öztürk, Mehmet Demirci, Mehmet Koca, Mehmet Kumkayýr, Necmi Bahar, Numan Sezer, Osman Top, Þaban Þen, Tuncay Mumcu ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ: Bekir Akman, Davut Sayýn, Eþref Þenay, Hüseyin Göksal, Mustafa Yýlmaz, Necati Mercan, Osman Tök, Ömer Durmuþ, Serkan Þahin, Süreyya Soysal, Yasin Özkan GOLLER: Osman Top (4), Mehmet Koca, Bahadýr Telli (Ýskilip Belediyesi), Necati Mercan (2), Hüseyin Göksal, Süreyya Soysal (Ýl Saðlýk Müdürlüðü) Tüm takýmlara baþarýlar dileriz

8 YAÞAM Yaðmurlu havalarda 8 Kesin Yakmýþtýr Doðumhanenin bekleme odasýnda 3 baba adayý heyecanla bekliyorlarmýþ. Birden doðumhanenin kapýsýndan bir hemþire kucaðýnda simsiyah bir bebekle çýkmýþ. Hemen bir baba adayý öne atýlmýþ; - Bu benim bebeðim! Bu benim bebeðim demiþ. Hemþire beyaz tenli baba adayýna dikkatle bakmýþ ve sormuþ; - Nereden anladýnýz sizin bebeðiniz olduðunu? Adam cevap vermiþ; - Bizim haným piþirdiði her yemeði yakarda! Mutlaka bebeðimizi de yakmýþtýr da ondan! Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü J. K. Rowling Rowling 31 Temmuz 1965'te Chipping Sodburry, Ýngiltere'de doðdu. Ailesiyle birlikte Bristol'e, daha sonra da Chepstow'a taþýndý. Liseyi Wyedean Comprehensive'de okudu. Exeter Üniversitesi'nde, bir yýllýk Fransa'da okuma da dahil olmak üzere, Fransýzca ve klasik edebiyatlar okuduktan sonra Londra'ya yerleþerek araþtýrmacý ve çift dilli bir sekreter olarak Amnesty International'de çalýþmaya baþladý. Ýlk Eserini "tavþan" adlý kitapla 6 yaþýndayken yayýnlamýþtýr. Ama onun hayatýný deðiþtiren eseri Harry Potter'dir. Ýsmini "J. K. Rowling" olarak kullanmasýnýn sebebi, ilk kitabýn yayýmcýsý Blommsbury'in korkusudur. Blommsbury; genç erkeklerin, kitabýn yazarýnýn kadýn olduðunu öðrendiklerinde, kitabý okumamak istemesinler diye ismini erkek ismine benzetmek için "J. K. Rowling" þeklinde kullandý. Küçükken herkes onu "Jo" diye çaðýrýrdý sadece birisi ona çok kýzgýnken "Joanne" derdi.bu sýrada, Rowling'in aklýnda büyücülük okulunda okuyan bir çocuðun hikâyesi vardý. Rowling, 4 saat rötarlý bir Manchester-Londra tren yolculuðu sýrasýnda bu hikâye üzerinde yoðunlaþtý ve yolculuk sonunda Harry Potter ve Felsefe Taþý kitabýnýn temel hikâyesi ve karakterleri aklýnýn bir köþesinde duruyordu. Rowling, öðle aralarýnda hikâyeyi kaðýda dökmeye baþladý.rowling daha sonra Portekiz'e taþýnarak burada Ýngilizce öðretmenliði yapmaya baþladý. 16 Ekim 1992'de Portekizli televizyon gazetecisi Jorge Arantes'le evlendi ve 27 Temmuz 1993'te ilk çocuðu Jessica Rowling Arantes'i dünyaya getirdi. Çift 1995 yýlýnda ayrýldý.aralýk 1994'te Rowling ve kýzý, kýz kardeþine daha yakýn olmak için Edinburgh'a taþýndý. Tek geçim kaynaðý iþsizlik maaþý olan Rowling, ilk kitabýný burada þimdi bir Çin lokantasý olan Nicolson's Café'de tamamladý. Rowling ayný zamanda Edinburgh Üniversitesi'nde bir yýllýk bir yüksek lisans diplomasý için okudu ve 1996 yýlýnda buradan mezun oldu...rowling'in Harry Potter serisi tüm dünyada 400 milyon kopya satarak hem kitabý hem de yazarýný büyük bir üne kavuþturdu. Eser, çocuklarýn gözünden alabildiðine engin bir hayal dünyasýna seslendiðinden son derece büyük bir ilgiyle okundu ve bir anda çok satan kitaplarýn en baþýna yükseldi. Sinüzit iltihabýna dikkat! Konya Özel Selçuklu Hastanesi KBB Uzmaný nezle, grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarý Op. Dr. Halis Pýnarcý, yaðýþlý havalarýn baþlamasýyla birlikte artýþ gösteren sinüs iltihaplan- burun içine açýlan delikleri ödem nedeniyle sonrasý geliþir. Bu tür enfeksiyonlarda sinüslerin malarýna karþý uyarýda bulundu.halk arasýnda kapanýr ve sinüs salgýlarý burun içine boþalamaz. çok sýk görülen sinüzit hastalýðýnýn özellikle Ayrýca sinüslerin havalanmasý da bozulur. Bu hasta, yaþlý ve çocuklar için büyük risk taþýdýðýný durumda sinüs içerisinde kolayca iltihap geliþir. belirten Op. Dr. Pýnarcý, sinüzitden korunmak Bunun dýþýnda sinüs aðýzlarýný týkayan alerji, için soðukta kalýnmamasý, saçlarýn ýslak kalmamasý, yaþanýlan ortamýn nemi ve ýsýsýnýn uygun cisim, geniz eti gibi durumlar da sinüzit burunda kýkýrdak eðriliði, et büyümesi, yabancý olmasý, sigaranýn dumanýna dahi maruz kalýnmamasý, bulaþýcý enfeksiyonlara karþý kalabalýk sebeplerle düþük olan kiþiler daha kolay sinüzit geliþmesini kolaylaþtýrýr. Vücut direnci baþka ortamlarda çok kalýnmamasý, kýþ aylarýnda artan geçirirler. " diye konuþtu. kahve ve çay tüketimiyle birlikte su tüketiminin SÝNÜZÝT TEDAVÝSÝ ÝÇÝN de artýrýlmasý, alerjiye yol açabilecek toz, duman DOKTORA BAÞVURUN veya diðer irritan maddelerden uzak durulmasý Sinüzitin genel olarak akut ve kronik gerektiðini dile getirdi.op. Dr. Halis Pýnarcý, (müzmin) olarak ikiye ayrýldýðýný belirten Dr. teþhis ve tedavisi son derece kolay olan sinüzit Pýnarcý, "Akut sinüzit yeni oluþan sinüzit hastalýðýyla ilgili þu bilgileri verdi: "Burun anlamýna gelir. Uygun tedavi edildiðinde tamamen iyileþir. Ancak kronik sinüzit sinüslerde çevresindeki sinüs adý verilen boþluklarýn iltihaplanmasýna sinüzit adý verilir. Bu sinüslerin sürekli bir iltihap anlamýna gelir ve tedavisi de fonksiyonlarý tam olarak aydýnlatýlmýþ deðildir. zordur. Kronik sinüzitin tedavisi için doktor Ancak sesin resonansýnýn saðlanmasý, solunum kontrolünde, uzun süreli antibiyotik tedavisi havasýnýn nemlendirilmesi ve ýsýtýlmasý ile zararlý partiküllerin tutulmasý gibi görevleri vardýr. TEDAVÝ EDÝLMEZ ÝSE CÝDDÝ veya ameliyat gerekebilir." dedi. Ayrýca baþ aðýrlýðýnýn azaltýlmasý iþine de yararlar. Bütün sinüslerin içini döþeyen mukoza her Sinüzitin uygun antibiyotik ve yardýmcý SONUÇLARI OLABÝLÝR gün belli oranda salgý yaparlar. Bu salgýlar burun ilaçlarla veya gerektiðinde ameliyatla tedavi içine dökülerek oradan da boðaz ve mideye edildiðinde ciddi problemlere yol açmayan bir giderler." hastalýk olduðunu belirten Dr. Pýnarcý, ancak SÝNÜSLERÝN EN BÜYÜK tedavi edilmez ise iltihabýn yayýlmasýna baðlý DÜÞMANI BAKTERÝ VE VÝRÜSLER bazý komplikasyonlar geliþebileceði uyarýsýnda Burun ve sinüslerin bakteri ve virüsler için bulundu. Bunlardan en önemlisinin iltihabýn uygun yerleþim alanlarý olduðunu belirten Dr. göz çukuru içine yayýlmasý ve körlüðe kadar Pýnarcý, "Bu bölgelerde her zaman iltihaba yol gidebilen hastalýklar, beyin zarýna veya beyin açacak bakteri ve virüs bulunur ancak normal içine yayýlarak abse oluþmasý, iltihabýn sinüs çalýþan bir sinüste iltihap her zaman olmaz. Eðer içinde abseleþmesi ve kemik iltihabý olduðunu sinüsün normal çalýþmasýna engel olacak bir belirten Dr. Pýnarcý, bu tür durumlar oluþtuðunda tedavinin daha zor ve ciddi bir boyuta taþý- durum varsa kolaylýkla sinüs iltihabý (sinüzit) geliþir. Bakteri ve virüs dýþýnda nadiren de olsa nacaðýný ve ameliyat bile gerektirebilecek mantarlar da iltihap yaparlar. Sinüzit en çok durumlar oluþabileceðine vurgu yaptý. Geliþigüzel antibiyotik kullanýmý Akciðer hastalýklarýna neden olabilir Havalarýn soðumasý özellikle çocuklarda üst solunum yolu hastalýklarýna davetiye çýkarýyor. Basit bir müdahale ile atlatýlabilecek hastalýk sýrasýnda bilinçsizce kullanýlan antibiyotiklerin ise tedavisi zor olan akciðer hastalýklarýna neden olabildiði belirtildi. Çocuklardaki seyri, hem anne baba hem de hekimler tarafýndan dikkatle takip edilen zatürreye karþý (Pnömoni) uyarýlarda bulunan uzmanlar, özellikle soðuk mevsimlerde alýnacak önlemlerle hastalýða yakalanmadan önce tedbir alýnmasýný istiyor. Süleymaniye Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi Çocuk Klinik Þefi Doç. Dr. Mustafa Özçetin pek çok hastalýðýn basit bir üst solunum yolu belirtileri ile baþladýðýný belirterek çocuðun bünyesi, kullanýlan ilaçlar gibi faktörlerin hastalýðýn seyrini belirlediðini söyledi. GELÝÞÝGÜZEL ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAK BÜYÜK RÝSK Yanlýþ tedavi durumunda hem ebeveynleri hem de doktorlarý strese sokan durumlarýn ortaya çýktýðýný belirten Özçetin, hastalýðýn seyrinde hekime geç gitme ya da bilinçsiz antibiyotik kullanýmýnýn büyük risk taþýdýðýný kaydetti. Özçetin, bu nedenlerle hastalýðýn daha ileri ve zarar verici boyutlara ulaþabildiðini anlatarak, "Biz, son zamanlarda basit bir üst solumun yolu enfeksiyonu þeklinde baþlayan ve ailenin antibiyotik kullanýmýyla geliþen süreçte tedavinin giderek KIYMALI MAKARNA Malzemeler 500 gr Makarna 90 gr Tereyaðý (6 Çorba Kaþýðý) 1 Büyük Soðan 1 Diþ Sarmýsak 1 Çorba Kaþýðý Kereviz(Rendelenmiþ) 1 Çorba Kaþýðý Havuç 1/2 Tatlý Kaþýðý Tuz 1 Kahve Kaþýðý Karabiber 1 Defne Yapraðý 150 gr Dana Kýymasý (Yaðsýz) 3 Çorba Kaþýðý Salça 12 Su Bardaðý Su Yemeðin Tarifi Orta boy bir tencerede 2 çorba kaþýðý yaðý orta ateþte eritiniz. Yað kýzýnca soðanlarý ve sarmýsaðý ekleyip, arasýra karýþtýrarak zorlaþtýðýný gördük. Asýl sýkýntý bu. Hekime danýþýlmadan antibiyotik kullanýmý sonrasý en büyük problem, bu mikroorganizmalarýn elimine edilmesinde ortaya çýkýyor." dedi. Bu nedenle ortaya çýkan olumsuz durumlarýn çocuklarýn hastanede yatýþa neden olan enfeksiyonlarý artýrdýðýný kaydeden Özçetin, "Orta kulak iltihabý, aðýr sinüzitler, ayakta tedaviye yanýt vermeyen aðýr üst solunum yolu enfeksiyonlarý þeklinde karþýmýza gelebiliyor. Bunda düzensiz antibiyotik kullanýmý yanýnda çocuklarýn beslenme alýþkanlýklarý, ailenin yaþam tarzý da belirleyici faktör. Hekime danýþýlmadan antibiyotik kullanýmý, kolay takip gerektiren rahatsýzlýk ise gözlem altýnda bu sürecin geçirilmesi. Aksi halde tedavisi zor, ilerleyici akciðer hastalýklarý ortaya çýkabiliyor." deðerlendirmesinde bulundu.hastalýktan korunma yöntemlerini sýralayan Özçetin, en baþta eðitimin bu konuda en önemli faktör olduðunun altýný çizdi. Aþýlarýn düzenli yapýlmasý ve çocuðun takibinin önemli olduðunu belirten Özçetin, "Evde sigara içilmemesi, el yýkama alýþkanlýðýnýn küçüklükten itibaren kazandýrýlmasý önemli faktörler. Enfeksiyonlar sýrasýnda çocuklarýn kalabalýk yaþam alanlarýndan uzak tutulmasý da hem hastalýðýn yayýlmamasý hem de çocuðun erken iyileþmesi için katký saðlar." dedi. dakika kavurduktan sonra, kereviz, havuç, defne yapraðý, 1/2 tatlý kaþýðý tuz ve biberi katýp 5-6 dakika daha karýþtýrarak kavurunuz. Salçayý ve 2 su bardaðý suyu ekleyip aðýr ateþte dakika piþirdikten sonra, defne yapraðýný çýkarýp atýnýz, ve ateþi kapatýnýz. Bu arada makarnayý yapmak için büyükçe bir tencereye kalan 10 su bardaðý su ile kalan 1 tatlý kaþýðý tuzu koyup harlý ateþte kaynatýnýz. Kaynayýnca ateþin altýný kýsýp, makarnayý katarak 8-10 dakika makarna iyice yumuþayýncaya kadar piþiriniz. Tencereyi ateþten alýnýz. Makarnayý kevgirden süzüp üstünden sýcak su geçirerek ýsýtýlmýþ bir servis tabaðýna boþaltýnýz. Kalan 4 çorba kaþýðý yaðý ekleyip iki büyük kaþýkla makarnayý karýþtýrarak yaðý yediriniz. Sosu makarnanýn üstüne döküp servis yapýnýz. Ýnsana: "Kendini bil!" denilmesi, yalnýz gururunu kýrmak için deðil, deðerini de bildirmek içindir. Cicero 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 17:15 kapanmadan kazan 19:00 Ana haber 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu 23:15 DosTa Doðru Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 18:30 Hayat Dediðin 19:30 Aile Þerefi 21:00 Haber Saati 22:00 Kapýcýlar Kralý 20:00 22:00 Hayatta sahip olduklarý en deðerli þey birbirleri olan, huzurlu ve mutlu bir þekilde yaþan bir baba ve küçük bir kýz... Her þey bu ailenin babasý Adil in, iftiraya uðramasýyla bir anda yýkýlýr. Banka dolandýrýcýlýðýyla suçlanan Adil, suçsuzluðunu kanýtlayamayýnca hapse mahkum olur. Yetimhaneye verilen Derin, uzun yýllar sonra babasýnýn suçsuz olduðunu öðrenir ve sorumlularýný affetmek yerine, onlardan intikam almaya karar verir. Ýsmini Yaðmur olarak deðiþtiren Derin, hesaplaþmak için doðduðu yere geri döner... Sinema Hayata Gülümse Show Kulüp Magazin Proðramý Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Kelime Oyunu Ayý Yogi 20:00 G.O.R.A Sinema 22:30 Kara Þövalye 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Ýnadýna Yaþamak 22:00 Ýntikam Ýntikam Kolpaçino Anadolu nun turistik kentlerinden birinde ticaret yapan Arif, uzaylýlar tarafýndan kaçýrýlýp, onlarýn gezegenine götürülür. Gönlünü gezegenin prensesi Çeku ya kaptýran kahramanýmýz, canýný diþine takýp gezegenden kaçmak için çabalar. Bunun için de uzaylýlarýn komutaný Logar a karþý zorlu bir mücadele baþlatmasý gerekecektir. Saat : 20:00-22:30 (150 dakika) Tür : Sinema (Fantastik, Bilimkurgu) Oyuncular : Cem Yýlmaz, Özge Özberk, Ozan Güven, Rasim Öztürk Yönetmen : Ömer Faruk Sorak 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu Kurtlar Vadisi Pusu son beþ bölümün özetiyle ekrana geliyor: Büyük Üstad ý bulmaya çalýþan Cahit, amacýna ulaþabilecek mi? Akif, Fatma ve Haydar ýn intikamýný alabilecek mi? Kara, torununu Poyraz ýn elinden alabilecek mi? Sevdiklerinden uzak bir hayat süren Polat Alemdar, gerçekleri söylemeden daha ne kadar dayanacak? Poyraz ýn peþine düþen Abdülhey ve Kara, Poyraz dan intikam alabilecek mi? Babasýnýn hayaliyle avunan Elif, Ömer babadan ne isteyecek? Nazife Anne ve Ömer Baba nýn bu çaresizliðine Abdülhey bir umut olacak mý? Yönetmen : Onur Tan 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:40 Hava Durumu 19:50 Zengin Kýz Fakir Oðlan Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma 16:45 Tv filmi Ana Haber 18:50 Ýki Dünya Arasýnda 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 20:50 Hýyanet Sarmalý 23:00 Ötesiz Ýnsanlar

9 HABER 9 Ýl Özel Ýdaresi kýþa hazýr Çorum Valiliðim tarafýndan, il genelinde sorunsuz bir kýþ geçirilmesi hedefiyle baþlatýlan çalýþmalar kapsamýnda Ýl Özel Ýdaresi bünyesindeki kýþa hazýrlýk çalýþmalarý tamamlandý. Kýþ mevsiminde oluþabilecek kötü hava koþullarýnda vatandaþlarýn can ve mal güvenliði içerisinde seyahatlerinin temini amacýyla þehir içi, þehir dýþý ve köy yollarýnda alýnacak tedbirler 1 Kasým 2013 tarihinde Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu baþkanlýðýnda yapýlan toplantýda görüþüldü. Ýlgili kurum ve kuruluþlarýn temsilcilerinin katýldýðý toplantýya Ýl Özel Ýdaresini temsilen Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürü Recep Çýplak da katýldý. Toplantýda trafik, saðlýk, karla mücadele, kriz masasý, kriz koordinasyonu konularý görüþülürken, ilgili kurumlarýn almasý gereken tedbirler belirlendi. Bu kapsamda Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan 2012 yýlýnda kurulan ve kýþ boyunca hizmet veren "Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi ve Alo Kar Hattý" bu yýl da kýþ mevsimi boyunca 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam edecek. Milletvekili Köse'nin bürosunda Aþure etkinliði CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse tarafýndan Çorum'da oluþturulan bürosunda Muharrem ayý dolayýsýyla aþure etkinliði düzenlendi. Müfit Alnýak, Yýldýz Bek, Erdoðan Çakar, Sadýk Örgel, Ali Günindi ve Arap Filiz'in birlikte düzenlediði aþure etkinliðine çok sayýda partili ve davetli katýldý. Programda CHP eski Ýl Baþkaný Yýldýz Bek tarafýndan bizzat hazýrlanan Aþure Çorbasý, davetlilere ikram edildi. Pide ikramýnýn da yapýldýðý Aþure etkinliðine CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, CHP eski Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül ile birlikte il, ilçe ve kadýn kollarýndan partililerde katýldý. Düzenlenen programla ilgili olarak açýklamada bulunan CHP eski Ýl Baþkaný Yýldýz Bek, düzenledikleri etkinliðe tüm Çorum halkýný davet etmek istediklerini ancak büronun bunun için müsait olmamasý nedeniyle davet edemediklerini bildirdi. Yýldýz Bek, Muharrem ayý dolayýsýyla düzenledikleri Aþure etkinliðine katýlan ve katýlamayan herkese teþekkür etti. Bahadýr YÜCEL Kar yaðýþý nedeniyle kapanan yollarýn ve diðer kýþ koþullarý nedeniyle oluþan maðduriyetlerin acil çaðrý ile " " numaralý telefona bildirilmesi ile merkezden uydu aracýlýðýyla takip edilen karla mücadele araç ve ekipler çaðrýnýn geldiði bölgeye en kýsa sürede ulaþacak ve vatandaþlara hizmet verecek. Kar mücadelesinde görev yapacak araçlar ile personel belirlendi ve karla mücadelede görev alacak araçlarla ilgi bakým onarým çalýþmalarý tamamlandý. Araçlar için gerekli kar lastikleri, zincir, çekme halatý vb. ekipmanlar tamamlandý. Ýl Özel Ýdaresi makine parkýnda bulunan 27 greyder, 4 kar býçaklý kamyon, 4 dozer, 5 lastik tekerlekli yükleyici, 5 kanal kazýcý -yükleyici, 1 kar makinesinden oluþan toplam 46 araç ile personel taþýmasýnda kullanýlacak servis araçlarý karla mücadele için hazýr duruma getirildi. Geçmiþ yýllarda olduðu gibi ekipler, sadece Ýl Özel Ýdaresi sorumluluk alanýnda bulunan köy yollarýnda deðil, gerektiðinde ve acil durumlarda vatandaþlarýn ihtiyaç duyduðu her noktada hizmet verecek. Yaptýðý hizmet ve sorumluluðun bilinciyle çalýþan Ýl Özel Ýdaresi personeli, bu kýþ mevsiminde de ayný sorumluluk ve görev bilinciyle çalýþarak vatandaþlarýn hizmetinde olacak. Ayrýca Destek Hizmetleri Müdürlüðünde de kýþ aylarýnda yapýlacak kar mücadelesi için de hazýrlýklar tamamlandý. Kar mücadelesi çalýþmalarýnýn aksamadan yürütülmesini saðlamak amacýyla kar lastiði, greyder býçaðý, patinaj zinciri ve antifiriz alýndý. Haber Servisi ''Dershaneler önemli bir istihdam saðlýyor" Dershanelerin kapatýlmasýyla ilgili hazýrlýðýn basýna yansýmasýndan duyduklarý rahatsýzlýðý dile getiren Çorum Armoni Eðitim Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði dershaneler ve etüt merkezlerinin kapatýlmasýný öngören taslaðýn bu haliyle yasalaþmasý durumunda, okullardaki eðitim eksiklikleri takviye ders ve konularý telafi edilemeyeceðini kaydetti. Bir basýn açýklamasý yapan Armoni Derneði Baþkaný Huriye Çoban, taslaðýn yasalaþmasý durumunda özellikle imam hatip ve meslek lisesi öðrencileri baþta olmak üzere öðrencilerin seçkin lise ve üniversitelerde okuma imkanýnýn da ortadan kalkacaðýný kaydetti. Çoban ''Dershaneler niye kapatýlamaz? hukuk kapatamazsýnýz diyor, çünkü kanunla suç olarak tanýmlanmamýþ hiçbir eylemi iþleyene ceza verilemez. Buna idari ve ekonomik cezalar da dahildir. Birine matematik dersi vermek dünyanýn hiçbir yerinde suç deðildir. Ekonomik ya da baþka bir þekilde yaptýrým uygulayamazsýnýz. Demokrasi de dershaneler yaþamalý görüþünde, suç unsuru taþýmayan bir eylemi yasaklayamazsýnýz. Ayrýca teþebbüs hürriyetini engelleyemezsiniz. Belli standartlar koyup takipçisi olabilirsiniz o kadar. Sosyoloji de 'Bu devirde medenilere galebe ikna iledir, icbar ile deðil' kanaatinde. Dershanelerin kapatýlmasý konusunda ikna edici bir gerekçe ortaya konulamýyor. 'Ýnek satan fakirler' tezini de taslak çürütüyor. Çünkü çok daha ucuz ve hatta bedava alternatifler de kapatýlmaya çalýþýlýyor. Demokrasinin olmazsa olmazý dayatmalarýn ortadan kalkmasýdýr. Biz Armoni olarak bu taslaðýn getireceði kötü sonuçlarý gördük ve bundan vazgeçilmesini talep ediyoruz. Bu taslaðýn yasalaþmasý halinde yüzbinlerce öðrenci, binlerce öðretmen ve aileler bundan kötü etkilenir. Sonuç itibari ile kaybeden ülkemiz olacaktýr ''dedi. Çoban, ülke genelinde 3 binden fazla dershanede, genellikle özel okula gidemeyen özel ders alamayan 1 buçuk milyon dar gelirli ve orta halli ailenin çocuðuna hizmet verildiðini dile getirdi. MEB'in açýklamalarýnýn ve ''yanlýþlýk oldu'' gibi sözlerinin, ikna edici olmadýðýna da deðinen Çoban, eðitimde eþitlik ortaya konulmak isteniyorsa bunun ancak dershaneye giden yollarýn kapatýlmasýyla olacaðýný aktardý. ''Dershane öðrenciyi sadece sýnava hazýrlayan kurum deðildir. Okul baþarýsýný artýrmak, sýnavlara hazýrlanmak gibi hedefi olmayan ya da okul dýþýnda kalan vaktini verimli kullanamayan öðrenciler 'internet kafe'lerde ya da televizyon karþýsýnda zaman geçirecek, bilgisayarda oyun oynayarak zamanýný harcayacaktýr ''diyen Çoban þöyle devam etti: ''Dershaneler, 50 binden fazlasý öðretmen olmak üzere 100 bini aþkýn çalýþanýyla öðrencilerimize eðitim öðretim hizmeti verirken önemli bir istihdam da saðlamaktadýr. Okula destek amacýyla hizmet veren dershanelere, gösterdikleri ve sunduklarý eðitim öðretim hizmeti ile zaman zaman okulu da aþan bir teveccüh gösterilmektedir. Bu kurumlarýn kapatýlmasý durumun da eðitim kalitesinin de düþebileceði, düþük gelir seviyesinde olan ailelerin öðrencilerinin seçkin lise ve üniversitelerde okuma imkaný da büyük ölçüde ortadan kalkacaktýr. Halkýn yüzde 70'i de dershanelerin kapatýlmasýný istemiyor. Kamuoyuna çok önem veren hükümetimizin buna karþý duyarsýz kalmasýný istemiyoruz. Devlet yüzbinlerce öðrenciyi bedava yada teþvikle okutamaz, bir kýsmýný okutsa da tamamýný özel okula yada MEB'e baðlý merkezlere gönderebileceðini düþünmüyorum. Bunu ancak eðitim sisteminde yapýlacak köklü deðiþikliklerde baþarabilir. Biz buradan bir kere daha sesleniyoruz ve ''Dershaneler kapatýlmasýn'' diyoruz." Haber Servisi Erdoðan Cengiz mazbatasýný aldý Geçtiðimiz hafta sonu yapýlan kongrede yeninden baþkanlýða seçilen Büro Memur Sen Ýl Baþkaný Erdoðan Cengiz ve yönetim kurulu mazbatasýný aldý. Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri mazbatayý Ýlçe Seçim Kurulu yetkililerinden aldýlar. Umre müracaatlarý bugün baþlýyor Ýl Müftü Vekili Tahir Kýlýç, yýlý Umre müracaatlarýnýn 28 Kasým 2013 Perþembe günü saat 09.30'da il ve ilçe müftülükleri ile internet ortamýnda yapýlabileceðini açýkladý. Tahir Kýlýç konu hakkýnda yaptýðý açýklamada vatandaþlarýn kayýt yaptýrdýktan sonra müftülüklerden alacaklarý " Yýlý Umre Kayýt Formu" nu doldurularak þu belgelerle birlikte ilgili müftülüðe teslim edeceklerini söyledi: Geçerlilik süresi en az bir yýl olan pasaport, ücretin yatýrýldýðýný gösterir banka dekontu, aþý kartý, 45 yaþýndan küçük olup eþleriyle beraber gidecek bayanlardan evlenme cüzdaný fotokopisi, 45 yaþýndan küçük bayanlar ile 18 yaþýndan küçük erkeklerden birinci derece erkek akrabasýyla gidecek olanlardan refakat belgesi (vukuatlý nüfus kayýt örneðinin aslý), birinci derecede akrabasý olmayanlarýn ise müftülüklerden temin edecekleri örneðe uygun noterden alýnacak muvafakatname ve taahhütname, bu belge (Suudi Arabistan Büyükelçiliði'nden / Konsolosluðu'ndan vize almak için) geçerlidir." Haber Servisi Damar, Nokta'ya kapak oldu AK Parti Çorum Belediye Baþkan aday adayý Ýlyas Damar,Türk Time Medya Grup bünyesinde yayýn hayatýný sürdüren Nokta dergisine kapak oldu. Nokta dergisine özel bir röportaj veren Çorum Belediye Baþkan aday adayý Ýlyas Damar, "Bu yarýþta bende varým" diyerek, belediye baþkaný olduðunda Çorum'da hayata geçireceði projelerini ve neden AK Partiden aday olduðunu anlattý. Haber Servisi Greyder 3. fabrikasýný Çorum'a yapýyor Ýskilip'te yaklaþýk 60 yýldýr ayakkabý imalatý yapan Kavsan Ayakkabý'nýn markasý Greyder 3. fabrikasýný Çorum merkezde inþa ediyor. Ýskilip ve Ýzmir'de fabrikasý olan Greyder'in 3. fabrikasýnýn temeli atýldý. Ankara yolunda inþa edilen fabrikada yaklaþýk 350 kiþinin istihdam edileceði ve 7 bin m2 kapalý alana sahip olacaðý belirtildi. ATT'lerden ziyaret Daha önce Çorum Saðlýk Müdürlüðü Acil Saðlýk Hizmetleri Þube Müdürlüðü görevinde bulunan ve þimdi vatani görevini yapan Dr.Ali Faruk Sönmez'i ziyaret etti.askerliðini Ankara General Eþref Akýncý Kýþlasýnda Tabip Asteðmen olarak sürdüren Sönmez bu ziyaretten oldukça memnun olduðunu belirtti. ATTDER Çorum Yönetim Kurulu Baþkaný Osman Tök ise, "Dr.Ali Faruk Sönmez'in ziyaretine gelmeyi çok daha önce planlamýþtýk ancak kýsmet bugüne imiþ. Onu gördüðümüz için çok mutlu olduk hep beraber hasret giderdik. Ýnþallah ilerleyen günlerde bir daha gelmeyi isteriz, çok sevdiðimiz saygý duyduðumuz ve bizlere herzaman destek olan Dr. Ali Faruk Sönmez hocamýza güzel hayýrlý bir askerlik süreci diliyoruz''dedi. Haber Servisi

10 HABER 10 Aldemirler Otomotiv açýldý Murat Aldemir'in sahibi olduðu Aldemirler Otomotiv dün hizmete açýldý. Küçük Sanayi Sitesi 47. Sokak No:1'de düzenlenen açýlýþa Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Euromaster Türkiye Genel Müdürü Eric Saignol, Euromaster Operasyon Direktörü Hasan Akçay, Euromaster Bölge Müdürü Keren Ertürer, Mýchelýn Müsteri Yönetici Halil Akkaya, sanayi esnafý ve çok sayýda davetli katýldý.yapýlan duanýn ardýndan açýlýþ kurdelesini Euromaster Türkiye Genel Müdürü Eric Saignol ve protokol üyeleri kesti. Euromaster Türkiye Genel Müdürü Eric Saignol, 18 yýl önce Çorum'da bulunduðunu belirterek, "Yýllar sonra geldiðimde Çorum'u dinamik bir þehir olarak buldum. Türkiye þimdi Avrupa ve dünyada dinamik bir ülke olarak görülmekte" dedi. Açýlýþ töreni, yapýlan ikramlarýn ardýndan sona erdi. Bahadýr YÜCEL Bal Üreticileri Birliði Tarým Fuarýna katýlacak Bal Üreticileri Birliði Çorum Tarým Fuarýna katýlacak. Bal Üreticileri Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Erdal Odabaþ Atlas Uluslararasý Fuarcýlýk tarafýndan 28 Kasým 1 Aralýk tarihleri arasýnda düzenlenecek fuara Çorum Bal Üreticileri Birliði olarak katýlacaklarýný ifade ederek, "Fuarda arý ürünleri ve ful otomatik dolum tesisinin tanýtýmýný yapacaðýz. Otomatik Bal Dolum Tesisimizde el deðmeden üretim yapýlmakta olup,balýn yaný sýra pekmez, tahin, reçel gibi sývý gýda dolumlarý da yapýlabilmektedir. Standýmýzda ziyaretçilerimize bal tanýtýmý da yapýlacaktýr. Hemþerilerimizin özellikle kristalleþen balýn sahte olmadýðý, her hangi kimyasal ya da kimyasal olmayan katký maddesi taþýmadýðý yönündeki bilgilendirmelerimizden faydalanarak sahte bal konusunda bilgilerini yenilemeleri için yapacaðýmýz açýklamalarý dikkatle takip etmeleri gerektiðine inanýyoruz" dedi. Haber Servisi KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Milli Eðitim Bakanlýðý bu yýl '24 Kasým Öðretmenler Günü' kutlamalarýnýn ana temasýný "Öðretmenlik Mesleðinde Fark Yaratanlar" olarak açýklamýþtý. Mesleki çalýþmalarýyla farkýndalýk yaratma, çevresi ile iyi iletiþim geliþtirerek toplumda kabul görme, beðeni ile anlatýlan faaliyetler gerçekleþtirme gibi kriterlere göre bakanlýða yapýlan baþvurular sonrasýnda yapýlan seçimle Anadolu Öðretmen Lisesi Çorum'u Ankara'da Erol Tonga temsil etti Kimya öðretmeni Erol Tonga Çorum'u temsilen Ankara'ya gidip Cumhurbaþkanlýðý yemeðine katýldý. Cumhurbaþkaný Gül, 24 Kasým Öðretmenler Günü vesilesiyle 81 Ýlden Gelen Öðretmenlerle Çankaya Köþkü'nde öðle yemeðinde bir araya geldi. Yemeðe eþi Hayrünnisa Gül ile gelen Cumhurbaþkaný Gül, yemekten önce Büyük Þeref Kapýsý önünde öðretmenlerle tokalaþtý. Yemeðe, Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþarý Yusuf Tekin ve bakanlýk bürokratlarýnýn yaný sýra öðretmenler katýldý. Haber Servisi Pýnar Koleji öðrencilerinden öðretmenlerine jest Pýnar Koleji öðrencileri düzenledikleri programda Öðretmenler Günü'nü kutladýlar. Öðrenciler kutlama programýnda öðretmenlerine olan sevgilerini þiirlerle, þarkýlarla gösterdiler. Minik öðrencilerin okuduðu þiirler ve oratoryo gösterisi öðretmenlerden tam not aldý. Lise öðrencilerinin hazýrladýðý müzik dinletisi ile öðretmen ve öðrenciler eðlenceli dakikalar geçirdiler. Bahadýr YÜCEL

11 SPOR 11 Gül, futbolculardan liderlik istedi Alýnan baþarýlý sonuçlardan sonra takýma olan güvenin arttýðýný belirten Baþkan Gül "Sizlerin bu performansý baþarýyý ve güveni getiriyor. Evrensekispor maçýndaki mücadele ve futboldan dolayý hepinizi tekrar kutluyorum bunun hafta sonu evimizde oynayacaðýmýz Çýksalýnspor maçýnda da devam etmesini bekliyorum" dedi. Gül konuþmanýn ardýndan antrenmanda bazý futbolcularla þakalaþtýktan sonra bir süre izleyip ayrýldý. SPOR SERVÝSÝ Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül dün yapýlan antrenmaný ziyaret ederek futbolcularý kutladý. Gül, futbolculardan son 3 maçý kazanarak ilk yarýyý lider bitirmelerini istedi. Belediye Çýksalýn'ý ciddiye alýyor Çorum Belediyespor Çýksalýnspor'a sýký hazýrlanýyor. Kýrmýzý siyahlý takým dün yaptýðý tek antrenmanla Çýksalýnspor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürdü. Nazmi Avluca Sahasý'nda yapýlan antrenmana belinden rahatsýz olduðu için katýlmayan Okan ve sakatlýðý süren Oðuzhan Saraçoðlu antrenmana katýlmazken, kaleci Çaðrýcan ise takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptý. Antrenman sürerken gözüne parmak darbesi alan Eray ise antrenmaný yarýda býrakmak zorunda kaldý.isýnma hareketleri ve 5'e 2 çalýþmasý ile baþlayan antrenman daha sonra istasyon hareketleri ile devam etti. Ýstasyon çalýþmasýnda çabuk kuvvet çalýþmasý yapan kýrmýzý siyahlýlar daha sonra yarý sahada pas yüzdesini artýrmaya yönelik çalýþma yaptý. Pas çalýþmasýnýn ardýndan taktik çalýþma yapýlýrken, taktik çalýþmada pres ve kendi yarý alanýnda baský çalýþmasý yaptýrdý. Antrenman daha sonra yarý sahada yapýlan taktik çift kale ile sona erdi. MACÝT'E UYARI GELDÝ Teknik Direktör Sedat Özbað'ýn futbolcularý ligde üst üste alýnan dört galibiyet rehavetinden kurtarmak için oldukça sert uyarýlarda bulunduðu gözlendi. Teknik Direktör Sedat Özbað çalýþma sýrasýnda yaptýðý uyarýlara cevap veren Macit'i antrenmandan çýkardý. Çorum Belediyespor, Çýksalýnspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çift kale maçla sürdürecek. ADNAN YALÇIN ÜNÝVERSÝTELER ARASI FUTBOL MAÇLARI Üniversiteler 2. Lig grup maçlarý dün 2. Gün karþýlaþmalarý ile devam etti. Dün 1 Nolu Sentetik Çim Saha'da oynanan iki karþýlaþmada favori takýmlar maçlarýný kazanýrken Çorum Hitit Üniversitesi ikinci karþýlaþmasýný kazanarak son karþýlaþmasýnda büyük sürprizler yaþanmaz ise grup birinciliðini garantiledi. Grup mücadelesinin ikinci gününde gününün Nevþehir Üniversitesi Umut'un 17. Dakikada attýðý golle rakibi Çankýrý Karatekin Üniversitesi'ni 1-0 maðlup etti. Günün ikinci karþýlaþmasýnda ise Çorum Hitit Üniversitesi'de rakibi Yozgat Bozok Üniversitesi'ni Batuhan'ýn 60. Dakikada attýðý tek golle 1-0 maðlup etti. Grup mücadelesinde bugün son karþýlaþmalar oynanacak. Karþýlaþmalar bugün saat 11.00'de ve 13.00'de oynanacak maçlarla tamamlanacak. 4 Üniversitenin mücadele ettiði Çorum grubunda birinci olan takým 1. Lig'e yükselme maçlarý için final grubuna katýlacak. ÇORUM HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ: 1 YOZGAT BOZOK ÜNÝVERSÝTESÝ: 0 SAHA: 1 Nolu Sentetik HAKEMLER: Celal Bayraklý, Mahmut Selçok, Ahmet Ecevit ÇORUM: Volkan, Ýlker, Adem, Turgay, Burakhan, Eftal, Oðuzhan Kaya, Mustafa Veran, Medet, Doðancan, Koray, Alparslan, Zakir, Veysel, Batuhan, Burak, Mehmet. YOZGAT: Safa, Mahmut, Hüseyin, Latif, Atakan, Osman, Cihangir, Anýl, Mustafa, Süleyman, Burak, Alparslan Ahmet, Engin, Yusuf, Huzeyfe, Yaþar. GOLLER: Dk 60 Batuhan(Çorum) NEVÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ:1 ÇANKIRI KARATEKÝN ÜNÝVERSÝTESÝ: 0 SAHA: 1 Nolu Sentetik HAKEMLER: Özkan Kaya, Ömür Soytemiz, Yunus Dursun NEVÞEHÝR: Mustafa, Miraç, Hasret, Tugay, Umut, Can, Ýsmail, Ahmet, Y. Emre Gülhan, Nihat, Kerim, Fatih, Y. Emre Varol, Oðuzhan, Ömer, Barýþ, Ali, Oðulcan ÇANKIRI: Ali, Ahmet, Çaðrý, Samet, Erkan, Onur, Özgür, Eray, Sercan, Mehmet, Muzaffer, Sercan, Barýþ, Ýbrahim, Ramazan, Satýlmýþ, Halit, Ali GOL: Dk 17 Umut(Nevþehir) U17 Lig'in önemli maçý bugün gece oynanacak Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, U17 Futbol Ligi play-off grubunun kritik karþýlaþmasý bugün saat 18.00'de oynanacak. Yapýlan açýklamaya göre, U17 Futbol Ligi play-off grubunun en önemli karþýlaþmasý olarak görülen Çorumspor-Çorum Belediyespor müsabakasý kulüp yöneticilerinin talebi doðrultusunda bu gece saat 18.00'de oynanacak. BU kararýn gerekçesinde "Kulüpler dilekçelerinde sporcularýnýn öðrenci olmalarý ve okuldaki devamsýzlarýnýn artmamasý nedeni ile bu yönde karar alýndý" denildi. U15'lerde maç saatleri deðiþti Belediyespor yönetimi kovduðu taraftarý ile barýþtý Çorumspor Mali As Baþkaný ve basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram tüm Çorum halkýný haftasonunda oynanacak Çýksalýnspor maçýna davet ederek mesaj yoluyla bir açýklama yaptý. Özbayram açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi. Özbayram "Çorum Belediyespor'umuzun maçýna Çorumlu hemþerilerimizi davet ediyorum. Ayrýca yönetim kurulu tarafýndan Aksarayspor maçý sonrasý kulüple iliþiði kesilen tribün liderlerinin kulüp baþkaný ve yönetimimizden özür dilemeleri nedeniyle tekrar tribün liderliði görevine devam etmelerine karar verildi. Liderlik için önemli bir karþýlaþma olarak gördüðümüz bu karþýlaþma öncesinde bilet fiyatlarý yine açýk tribün 1 lira, kapalý tribün 5 lira olarak ayný olacaktýr." U15 Futbol Ligi play-off grubunda maç saatleri deðiþti. Ýl Temsilciliði'nden alýnan bilgilere göre, 4 Aralýk 2013 Pazar günü Alaca'da oynanmasý gereken Alaca Belediyespor-Sungurluspor karþýlaþmasý Sungurluspor'un ligden çekilmesi sonucu oynanamayacak olmasý nedeniyle olmasý nedeniyle yine 4 Aralýk 2013 Pazar günü saat de oynanmasý gereken Alaca Belediye Gençlikspor-Ýl Özel Ýdaresi Gençlikspor U15 Play-Off Ligi müsabakasýnýn ayný gün ayný sahada saat 13.00'e alýndý. Yine ayný günde Çorum'da saat de 2 nolu sahada oynanmasý gereken 1907 Gençlikspor-Çorum Belediyespor Müsabakasýnýn saati de Olarak deðiþtirildi. Saat de oynanacak olan 1907 Gençlikspor-Çorum Belediyespor Müsabakasýnýn Türkiye Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürlüðü Baþ Antrenörü Osman Üstünel'de seyredecek. SPOR SERVÝSÝ Çorumspor sentetikte çalýþtý Moralleri bozuk olduðu Çorumspor, Safranboluspor maçý hazýrlýklarýný dün yaptýðý tek antrenmanla devam ettirdi. Antrenmana süresiz kadro dýþý býrakýlan Osman Boran ve Harun Gür ve okulda bulunan öðrenci futbolcular katýlmadý. Üniversiteler arasý grup maçlarýnýn oynamasý nedeniyle 2 nolu sentetik sahada gerçekleþtirilen antrenman ýsýnma hareketlerinin ardýndan çabuklu ve çabuk kuvvet çalýþmalarý ile baþladý.teknik Direktör Sunay Güneþ ve Yardýmcý Antrenör Gökhan Karakuþ'un yönetiminde yapýlan antrenman dar alanda çift kale ile tamamlandý. Dar alanda çift kalede teknik patron Sunay Güneþ'te yer alýrken çift kale çekiþmeli maça sahne oldu. Kýrmýzý siyahlýlar bugün saat 12.00'de Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stad'ýnda yapacaðý taktik çift kale Safranboluspor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürecek. ADNAN YALÇIN

12 Bolat'a yine milli görev Wushu Balkan Þampiyonasý 28 Kasým-01 Aralýk 2013 tarihleri arasýnda Hýrvatistan'ýn baþkenti Zagrep þehrinde yapýlacak. Þampiyona'da ilimiz Wushu antrenörü Bekir Bolat'ta milli takým antrenörü olarak görev alacak. Bilindiði üzere Bekir Bolat geçen ayda Malezya'da yapýlan Büyükler Dünya Þampiyonasý'nda milli takým antrenörü olarak görev almýþtý. Mehmet Akif Ýlköðretim Okulu öðrencisi ve HE Kültürspor sporcusu Þeyda ve Bahar Uysak gururlandýrdý Þeyda ve Bahar milli takým seçmelerinde Eðer, Rektör Alkan'ý ziyaret etti Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý'nýn (WUC 2016) Üniversitemiz ev sahipliðinde düzenlenecek olmasýndan dolayý büyük mutluluk duyduðunu belirten Haþim Eðer, Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn göreve geldiði günden bu yana Hitit Üniversitesi'nin büyük bir ivme kazandýðýný vurguladý. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü olarak her zaman Üniversitenin yanýnda olduklarýný ifade eden Eðer, bundan sonra da üniversite ile yapýlacak her türlü faaliyete destek vereceklerini belirtti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Alkan, Çorum'a ve Hitit Üniversitesi'ne büyük yarar saðlayacak olan 2016 Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý'nýn baþarýlý geçmesi için gayret içerisinde olduklarýný söyledi. Alkan, üniversitenin çalýþmalarýnda kamu kuruluþlarý ve STK'larla iþbirliði içerisinde olmaya önem verdiklerini belirterek ilde gerçekleþtirilen sportif etkinliklerin tümünde Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'nden gerekli desteði aldýklarýný ifade etti. SPOR SERVÝSÝ Þeyda Nur Batan Bahar Uysak Mehmet Akif Ýlköðretim Okulu öðrencisi 2000 doðumlu Þeyda Nur Batan 2015 yýlýnda yapýlacak Yýldýz Kýzlar ve Yýldýz Erkekler Avrupa Þampiyonasý'na katýlacak Basketbol Türk Milli Takýmý aday kadronun belirlenmesi için yapýlan taramalarda dikkatleri çekerek 29 Kasým-01 Aralýk 2013 tarihlerinde Ankara'ya davet edildi doðumlu sporculardan, geçen yýl Türkiye geneli yapýlan taramalar sonucunda aday adayý olarak altyapý milli takým antrenörleri tarafýndan belirlenen sporcular içinde yer alan Þeyda Nur Batan geçen yýl ilimizden 40 sporcunun katýldýðý elemeleri geçmiþti. Baþarýlý sporcu Halk Eðitim Kültürspor takýmýnýn da formasýný giyen baþarýlý sporcu 30 Kasým 13 Cumartesi günü Ankara Arena Spor Salonu'nda milli takým antrenörleri ile çalýþmalara katýlacak. Þeyda Nur'un iyi bir basketbolcu olmasýnda katkýsý büyük olan Mehmet Akif Ersoy Ýlköðretim Okulu Beden Eðitimi Öðretmeni Hakan Kaya haberi aldýðýnda çok mutlu olduðunu Þeyda'nýn Ankara'da yapýlacak olan çalýþmalarda da baþarýlý olmasýný dilediðini belirtti. Halk Eðitim Kültürspor kulübü Baþkaný Hilal Kiraz'da Þeyda Nur'u tebrik ederek Ankara'dan mutlu haberlerle dönmesi temennisinde bulundu. Basketbol il temsilcisi Demet Gökmen ise yaptýðý açýklamada basketbol ve Çorum adýna gurur verici bir geliþme olduðunu ve önümüzdeki yýllarda daha fazla sporcunun milli takým kamplarýna katýlmalarý için çalýþmalar yapýlacaðýný belirterek Ankara da yapýlacak olan çalýþmalarda Þeyda Nur'a baþarý dileklerinde bulundu. Basketbol Ýl temsilcisi Gökmen "Geçen sezon Halk Eðitim Kültürspor kulübünden Ankara TED Koleji kulübü'ne transfer olan Çorumlu sporcu Bahar Uysak'da milli takým çalýþmalarýna davet edildi. Bahara da milli takým çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum" dedi. SPOR SERVÝSÝ TÜFAD'dan Alagöz'e geçmiþ olsun dileði Çorum TÜFAD Þubesi'ndenÇorum Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneði Baþkaný Mustafa Alagöz'e yazýlý açýklama ile geçmiþ olsun dileklerinde bulundu. Açýklamada "Çorum Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný ve Gözlemci Atama Sorumlusu Sayýn Mustafa Alagöz' ün beyninden tümör alýnmasý neticesinde geçirmiþ olduðu operasyondan dolayý geçmiþ olsun dileklerimizi ileterek acil þifalar diliyoruz. Çorum TÜFAD olarak ve tüm Çorum futbol antrenörleri adýna sevgili Mustafa Alagöz'e' e acil þifalar dileyerek en kýsa zamanda tekrar aramýzda görmekten son derece mutlu olacaðýmýzý belirtiyoruz. Alagöz Ailesine de acil þifalar diler kýsa zamanda ayaða kalkmasýný Allah'dan dileriz. Çorum futboluna daha verecek çok þeyleri olduðuna inanýyoruz. Bu nedenle kýsa zamanda saðlýðýna kavuþarak görevlerinin baþýna geçmesi en büyük dileðimiz" ifadelerine yer verildi. SPOR SERVÝSÝ Çorum da futbolun kalkýnmasý nasýl olacak Hatýrlanacaðý üzere geçtiðimiz yýl Çorum TÜFAD derneði ses getirecek bir açýklama yaparak bazý kesimlere hem soru hemde mesajlar vermiþti. Bu bildiride TÜ- FAD dernek baþkaný Nihat Armutçu, yaptýðý basýn toplantýsýnda dernek üyeleri ile birlikte þu açýklamalarda bulunmuþtu: TÜFAD Baþkaný Nihat Armutçu tarafýndan yapýlan açýklamada dört gündem maddesi birincisi Çorumspor, ikincisi Çorum Belediyespor üçüncüsü ise TÜFAD, Futbol Ýl Temsilciliði iliþkileri hakkýnda olduðunu söylenildi. Armutçu, ilk gündem maddesi olan Çorumspor'un 45 yýllýk bir ulu çýnara benzeterek tarihinin en kötü günlerini geçirdiðini söyledi. Geçmiþ yýllarda Süper Lig, Bank Asya hesaplarý yapan camianýn þu anda amatör düþüp düþmemeyi tartýþtýðýný belirterek '45 yýlda deðiþen tek þey yaþanýlýp unutulanlar olmuþ ve hala baðýþ toplama derdi devam ediyor" demiþti. TÜFAD Baþkaný Nihat Armutçu ve Yönetiminin açýklamasýnýn devamýnda "Bizler neden kulübümüzün bir sosyal tesisi, idman sahasý, bir otobüsü sistemi ve düzeni olmadýðýný söylesek bize karþý ilk tepki, Çorumlu hoca niye süper ligde yok, neden Çorumlu futbolcu yok, neden Çorum'dan futbolcu yetiþmiyor sorusu ile karþýlaþýyoruz. Sanki 3. ligden çýkmak uðruna Cevdet Uzunköprü'ye tavizi biz verdik üç sezonda 80'e yakýn futbolcuyu biz getirdik ve gönderdik. Kulübü kayyuma biz düþürdük" sözleri ile imalý göndermelerde bulunmuþ ve devamýnda dikkat çekici açýklamalarýyla "Yönetim Kurulu kararýyla belkide Türkiye'de Çorumlu futbolcu transfer yapmayan belkide tek kulüp Çorumspor þu anda nasýl yönetilmektedir. Geçtiðimiz sezon bilinen gerekçeler nedeniyle transfer yapýlamamýþ ve takýmýn baþýna getirilen dernek üyemiz ve kulübün efsane futbolcusu Halit Kýlýç sanki küme düþmenin sorumlusu gibi gösterilerek görevine son verilmiþtir. Yeni Teknik Direktör adaylarý arasýnda yönetim Ali Yüksel Can ve ekibi ile anlaþmýþtýr. Bu noktada sormak istiyoruz, neden tamamý Çorum alt yapýsýndan yetiþen kadro ile mücadele eden bu takýmýn baþýndaki teknik heyette neden bir Çorumlu bulunmuyor, neden Halit Kýlýç'ýn yerine tercih bir Çorumlu olmadý hepsinden önemlisi trans feri açtýðýnýz zaman sizde yönetim kurulu kararý ile yerli oyuncu almayýp takýmý dýþardan kuracaksýnýz' dedi. Dernek bu açýklmalar ile Çorumspor Kulübü'nüde sert ifadelerle eleþtirmiþti. BELEDÝYESPOR'A DA ELEÞTÝRÝLER GELÝYOR Dernek Artmutçu baþkanlýðýnda yaptýðý meþhur açýklamasýnda Belediyespor'u da es geçmedi. "Ýkinci gündem maddemiz ise Çorum Belediyespor'dur yýlýnda kurulan ve son üç yýla kadar hiç bir baþarýlý olmayan Çorum Belediyespor, Muzaffer Külcü'nün Belediye, Zeki Gül'ün ise Belediyespor baþkaný olmasýnýn ardýndan Çorum futboltarihinin en önemli iþini yaparak amatörden profesyonel lige yükselmiþtir. 'Baþkan Külcü býrakýn onbiri kadrosunda 5-6 Çorumlu olmayan Belediyespor'la ilgili he düþünüyor' sezonunda takýmý çalýþtýran Selahattin Karaca'nýn yönetimindeki takýmdan þu anda kadroda bir tek Furkan ve Osman kalmýþtýr, onlarýda Hayrettin Gümüþdað hocamýz düþünmemektedir geriye Sportmence sadece Çorumlu olarak yeni transfer Oðuzhan Yalçýn kalmaktadýr. Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü, Çorumspor için görüþlerini açýklarken ilk onbirinde en az 5-6 Çorumlu çocuðumuzun oynamasýný hayal ediyorum ve istiyorum' demiþti. Belediyespor'un býrakýn ilk onbirini kiþilik kadroda 5-6 çocuðumuzun olmamasý hususunda neler düþünmektedir. Bizler fikir kirliðine yol açmamak adýna duyumlarýmýzla deðil gördüklerimizle iyi bir niyetli þekilde düþüncelerimizi ifade etmek amacýndayýz. Amacýmýz kimseyi suçlamak, hakaret etmek veya hedef göstermek deðildir. Hele akýl hocalýðý yapmak hiç deðildir. Bu memleket ve insaný eðrisi doðrusuyla bizim. Kendi deðerlerimize da sahip çýkalým eksiklerimizden korkmadan yüzleþelim istedik. Çorum dýþýndan gelen ve gittikten sonra insanýmýza bir þeyler vererek her antrenöre ve futbolcuya kapýmýz açýk. Deyim yerindeyse baþýmýzýn üstünde yeri var. Ancak bu kadar yerli insanýmýzýn dýþlanmasýna da karþý olduðumuzu belirtmek istedik' demiþti. ÇELÝÞKÝLER ÞEHRÝ OLDUK Diyeceksinizki þimdi nerden çýktý bu eski TÜFAD açýklamasý falan. Ýzah edeyim. O dönem Çorumspor'a ve Belediyespor'a eleþtirilerde bulunan TÜFAD yönetiminde kimler vardý ve bu açýklamanýn üzerinde epey zaman geçmesine raðmen þimdi ancak ortaya çýkan çeliþkileri ele almak istedim. Yeniden kýsaca yukarýda yazdýðýmýz meþhur açýklama þimdi þu sorularý akýllara getiriyor. O dönem TÜFAD yönetiminde yer alan, sezon baþýnda belediyespor da hangi isim teknik direktör olarak görev aldý. Ve bu teknik adam neden yardýmcýsýnýn Çorum dýþýndan olmasýný istedi. Þimdi takým yönetimleri Çorumlu teknik adamlara sýcak bakýlmýyor der iken belediyespor'un sezon baþýndaki teknik adamý Çorum dýþýndan hangi yardýmcý antrenör olmazsa ben çalýþmam dedi. Çorum belediyesporda þuanda kaç tane Çorumlu futbolcu bulunuyor. Þimdi yukarýdaki açýklamalarý yapan TÜFAD baþkaný Nihat Armutçu ile poz veren arþivlerde yer alan fotoðrafta kimler bulunuyor ve bu isimler belediyespor'un hangi görevlerde bulunuyor. Madem Çorum belediyespor'da Çorumlu isimlere sahip çýkýlmýyor sözleri söylenirken, þuanda belediyespor yönetiminde ve alt yapýlarýnda hangi isimler çalýþýyor. TÜFAD baþkanýnýn þimdi sanýrým belediyespor'a teþekkür borcu vardýr. Belediye baþkaný Külcü 5-6 Çorumlu futbolcu kadroda yer alacak derken bu sayý 10'a çýkmýþ durumda. Belediyespor'a çocuklarýný transfer yaptýramayan yada takýmda iþ bulamayan þahýs yada þahýslarýn etkisinde kalarak mý geçtiðimiz dönemlerde bu açýklamalar yapýlmýþtý. O günden bu tarafa deðiþen olaylarda neden TÜFAD baþkaný çýkýp da yaptýðý açýklamalarý kim yada kimler tarafýndan mecbur býrakýlýp bu talihsiz açýklamanýn yapýldýðýný kamuoyuna açýklamadý. Þimdi yukarýdaki fotoðrafa bir bakalým açýklama yapýldýðýnda TÜFAD baþkanýn yanýnda bulunan hangi isimler belediyespor ile çalýþtý. Yada çalýþýyor. Ýþte sporseverlere bir Çorum futbol gerçeði böyle talihsiz açýklamalar ile Çorum futbolu bir yere gelmez. Çýkarlar Çorum futbolunun çýkarlarý mý yoksa derneðe baðlý kiþi yada kiþilerin çýkarlarýmý takdir kamuyonun.

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Üniversite-sanayi iþbirliði Çorum u zirveye taþýyacak Vali Sabri Baþköy, üniversitesanayi iþbirliðinin Çorum u zirveye

Üniversite-sanayi iþbirliði Çorum u zirveye taþýyacak Vali Sabri Baþköy, üniversitesanayi iþbirliðinin Çorum u zirveye (Ç.HAK:3136) Genel Merkez de Külcü ismi 28 KASIM 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti de hafta baþýndan itibaren belediye baþkan adaylarý açýklanmaya baþlarken, bu hafta içinde

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

SAYFA 15 21 ARALIK 2017 Spor Lisesi kýz takýmý 374 puanla birinci oldu Puanlý atletizm yarýþlarýnda Spor Lisesi hem kýzlarda hemde erkeklerde þampiyon olmayý baþardý. Spor Lisesi erkek takýmý 638 puanla

Detaylı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı Her yıl matematikçileri, matematik eğitimcilerini, eğitim uygulamasını yapan öğretmen ve öğrencileri, ayrıca kamuda

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı