SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi"

Transkript

1 Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine göre gerileyen trafiðe kaydý yapýlan traktör sayýsýnýn, Temmuz ayýndan sonra artýþa geçtiðini bildirdi. Trafiðe kaydedilen traktör sayýsýnýn, Ocak-Eylül dönemleri itibarýyla 2013 yýlýnda, 2012'ye göre yüzde 5,7 gerileyerek 38 bin 207'den 36 bin 46'ya indiðini belirten Bayraktar, "9 ayýn toplamýnda trafiðe kaydý yapýlan traktör sayýsý düþtü ama Temmuz ayýndan itibaren bir artýþ söz konusu. Eylül ayýnda trafiðe kaydý yapýlan traktör sayýsý, 2012 yýlýnýn ayný ayýna göre, yüzde 35,3 artarak 3 bin 718'den 5 bin 30'a çýktý" dedi. 5 TE Beklenen büyük ihale bugün Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi için daha önce ön yeterlik ihalesi yapýlan ve ön yeterliði geçen 9 firmanýn katýlacaðý yapým iþi ihalesi bugün saat 14.00'da Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu'nda gerekleþtirilecek. 2 DE 40 KURUÞ Ahlatçý'ya Tokat gibi "Demiryolu uygulama projesi, 2014 yýlý yatýrým programýna alýnmasý için deðerlendirmede" Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, 2014 Merkezi Bütçe Tasarýsýnýn Komisyon görüþmelerinde önceki gün görüþülen Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn bütçesi üzerine söz aldý. Baðcý konuþmasýna Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým'ý baþarýlarla geçen 11 yýlý için kutlayarak baþladý ve Çorum'un Demiryolu talebini bir kez dile getirdi. 9 DA Beklenen büyük ihale bugün Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi için daha önce ön yeterlik ihalesi yapýlan ve ön yeterliði geçen 9 firmanýn katýlacaðý yapým iþi ihalesi bugün saat 14.00'da Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu'nda gerekleþtirilecek. 2 DE Müftülük camilerde sohbet programlarý baþlatýyor 2 DE Polisten kaçak sigara operasyonu Mahkeme Kararlarý Cezayir'e çalýþmak için gidecekler dikkat! ÝÞKUR Ýl Müdürü Cezayir'e çalýþmak için gidecek iþçilere uyarýda bulundu. Zafer Eyvaz Cezayir'e çalýþmak 2 DE için gidenlerin burada büyük sorunlar yaþadýklarý yönünde kendilerine ihbarlar geldiðini ifade ederek, "Dýþ Ýliþkiler ve Yurtdýþý Ýþçi Hizmetleri Genel Müdürlüðünden alýnan bir yazýda, son zamanlarda taþeron firmalarýn Türkiye'den getirdikleri iþçiler için... "Dershanelerin kapatýlmasýnýn, toplumun hiçbir kesimine faydasý yoktur" Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi konumundaki sivil toplum kuruluþlarý, TSO öncülüðünde bir araya gelerek, son günlerde gündemin en önemli maddeleri arasýnda yer alan dershanelerin kapatýlmasý konusunu deðerlendirdiler. TSO düzenlenen toplantýnýn ardýndan bir basýn açýklamasý yapýldý. Yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verilmiþtir: 9 DA Türkiye Kamu Çalýþanlarý Kalkýnma ve Dayanýþma Vakfý (TÜR- KAV) Çorum Þubesi önceki akþam yeni baþkanýný seçti. Gazetemiz tarafýndan 18/03/2013 tarihinde yayýnlanan ' Ýskilip'te kaçan Kuyumcudan Mektup' baþlýklý haber içeriðinde yer alan ' Ýskilip'in Ahlatçýsý olarak bilinen' cümlesi ile ilgili olarak Ahmet Ahlatçýve Firmalarý tarafýndan Gazetemize ve Nadir Yücel aleyhine açýlan Ýlan Kesme Cezasý verilmesi ve Manevi Tazminat talepleri ile ilgili davalardamahkemeler Tek Yýldýz Gazetesini haklý buldu. 3 TE TÜRKAV'ýn yeni baþkaný Arslan Çevik 4 TE Ayþe Erbulak okurlarýyla buluþtu "7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu" Çorum'da yapýlacak 11. Baþvuru Çaðrý döneminde 317 proje baþvurdu Ýl Emniyet Müdürlüðü KOM Þube Müdürlüðü Kaçakçýlýk Bürosu ekipleri düzenledikleri operasyonda çok ayýda kaçak sigara ele geçirdi. 10 DA Yazar ve Tiyatrocu Ayþe Erbulak Çorum Dalgýçlar Otel'de okurlarýyla söyleþi düzenledi. 6 DA Her iki yýlda farklý bir üniversite ile ortaklaþa düzenlenen ve Harita Kadastro Mühendisleri Odasýnýn etkinliklerinden olan Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu... 7 DE Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum Ýl Koordinatörlüðü Ýl Genel Meclisi üyelerine 2013 yýlý çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. 7 DE

2 KALFA VE ÇIRAK ALINACAKTIR Su Tesisatý ve Doðalgaz tesisatýnda çalýþtýrýlmak üzere elamanlar alýnacaktýr. KARDEÞLER TÝCARET Müracaat Tel: Cep: HABER Ýmsâk : 04:41 Güneþ : 06:24 Ýþrak 07:17 Öðle : 11:36 Ýkindi : 14:09 Akþam : 16:29 Yatsý : 17:59 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 47. Hafta HATIRLATMA: VERGÝ Ýlân ve reklam vergilerinin, beyannameleri verilip ödenecek. Günün Þiiri Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Kiralýk Yemekhane Ulukavak Mahallesi Söðütevler Caddesi No 105 de bulunan Yemekhane bütün ekipmanlarý ile birlikte kiralýktýr. Müracaat: ELEMAN ARANIYOR Kültür Sitesi Yanýnda Bulunan Otoparkta Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Beklenen büyük ihale bugün ÝÞKUR Ýl Müdürü Cezayir'e çalýþmak için gidecek iþçilere uyarýda bulundu. Zafer Eyvaz Cezayir'e çalýþmak için gidenlerin burada büyük sorunlar yaþadýklarý yönünde kendilerine ihbarlar geldiðini ifade ederek, "Dýþ Ýliþkiler ve Yurtdýþý Ýþçi Hizmetleri Genel Müdürlüðünden alýnan bir yazýda, son zamanlarda taþeron firmalarýn Türkiye'den getirdikleri iþçiler için ücret, barýnma, ulaþým, sigorta ücreti gibi konularda üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirmedikleri, ücretlerin ödenmediði, pasaportlarýna el konulduðu ve zaman zaman da Cezayir'de iþçilerimizi zor koþullarda havaalanlarýnda veya Cezayir'in ücra köþelerinde kendi kaderlerine terk ettikleri þekline þikayetlerin Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi için daha önce ön yeterlik ihalesi yapýlan ve ön yeterliði geçen 9 firmanýn katýlacaðý yapým iþi ihalesi bugün saat 14.00'da Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu'nda gerekleþtirilecek. Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþasý öncesinde ilk aþama olan ön yeterlik ihalesi 10 Haziran 2013 Pazartesi günü Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu'nda saat 10.00'da yapýlmýþtý. 23 Mayýs 2013'te baþlatýlan ihale sürecinin üzerinden ön yeterlik baþvurularý için 15 gün süre tanýnmýþ ve ön yeterlik ihalesi için 13 firma teklif dosyasý vermiþti. Ýhale komisyonunun puanlama sistemi ve ön yeterlilik deðerlendirmesi sonucu yeterlik alan firmalar ihaleye çaðýrýldý. Ön yeterlik deðerlendirmesinde baþvuru yapan 13 aday firmadan 9'u ihalenin ikinci aþamasýna katýlacak. Yeterlik alan firmalarýn katýlacaðý ihale 20 Kasým 2013 Çarþamba günü saat 14.00'da Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu'nda yapýlacak. Cezayir'e çalýþmak için gidecekler dikkat! arttýðý, bu þekilde taþeron firmalar tarafýndan Cezayir'e getirilen iþçilerin çoðunluðunun üç aylýk vizelerle geldiði, bu itibarla buradaki ikamet iþlemlerini takip edip tamamlayamadýklarý için vize ihlali sorunu yaþadýklarý ve Cezayir'e söz konusu yöntemle getirilen vatandaþlarýmýzýn maðdur olduðu bildirilmektedir. Bu nedenle Cezayir'e iþçi olarak gidecek vatandaþlarýmýz ve Cezayir'e iþçi götüren firmalar bu konularda dikkatli olmalýlar" dedi. Fatih AKBAÞ HZ. HÜSEYÝN'ÝN ÞEHADETÝ Peygamber torunu Ali'nin oðlu Küfe'ye giderken þaþýrdý yolu Görmediler gece sað ile solu Ehli Beyit kan aðlýyor baksana Küfeliler Hüseyin'i çaðýrdý Hüseyin'i sevenlerde baðýrdý Düþtüler yollara birazý daðýldý Ehli Beyit kan aðlýyor baksana Kerbela dediðin bir kurak yazý Yürekten mi çýkar böyle bir acý Aðlýyorlar yolda anayla bacý Ehli beyit kan aðlýyor baksana Ziyad vali olmuþ Küfüye Çaðýrdý halký da çekti sorguya Aralarda vardý birçok hafiye Ehli beyit kan aðlýyor baksana Hüseyin yoluna ölüyüm dedi Tepti atýný girdi meydana Atý kendi yüzer oldu alkana da Düþün ehlibeyti sabret bakalým Harýn ismini hür þehit koydular Aldýlar oradan babasýný soydular Toplum olan bütün aðlaþtýlar Ehli beyit kan aðlýyor baksana Lanet olsun Muaviyenin soyuna Mazlumlarý hasret etti suyuna Çocuklarda aðlaþýyor boyuna Ehli beyit kan aðlýyor baksana Rýza Koçak þehit için aðlýyor Bu acýlar yüreðimi daðlýyor Bunu duyan bütün millet aðlýyor Ehli beyit kan aðlýyor baksana HAVA DURUMU Rýza Koçak Müracaat Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü 4. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: Müftülük camilerde sohbet programlarý baþlatýyor Çorum Ýl Müftülüðü eðitim çalýþmalarý baþlatýyor. Çalýþmalar kapsamýnda tüm camilerde cemaate bilgilendirici programlar düzenlenecek. Etkinlikler kapsamýnda Ýl Müftülüðü Aile Ýrþat ve Rehberlik Bürosu da kadýnlara yönelik sohbet programlarý yapýlacak.ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, düzenlediði basýn toplantýsýnda etkinlikler hakkýnda açýklamalarda bulundu.müftü Mehmet Aþýk, gençlerin ve toplumun eðitilmesi konusunda Diyanet Ýþleri Bakanlýðý'nýn baþlatmýþ olduðu bir dizi program olduðunu söyledi. Müftü Aþýk, toplumda bir takým olumsuzluklarýn olduðunu belirterek, "Gençlerimizin olumsuz alýþkanlýklarýný önlemek, kötülüklerden uzak durmasýný saðlamak için il merkezi ve ilçe camilerimiz de 4 vakit namazdan önce veya sonra programlar düzenledik. Devletimiz herkesin baþýna bir polis dikemez. Bizlerde dinimizi gönüllere Yýl: 9 Sayý: 2632 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : iþleyerek gençlerimizi kötülüklerden uzak durmasýný saðlayacaðýz. Bu programlarýn sayesinde Allah sevgisini, peygamber sevgisini kalplere iþlemeyi hedefliyoruz. 6 mahallemizde okul konferans salonlarýnda çeþitli konularda konferanslar düzenleyeceðiz. Bayan vaizlerin 6 ay boyunca okullarýn konferans salonlarýna gelerek okul velilerine ve mahalle sakinlerine konferans düzenleyecekler" dedi. Yasin YÜCEL YÝTÝK Çorum Nüfus Müdülüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Mecitözü Ýlçesi Emniyet Müdürlüðünden almýþ oluduðum B sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Elvan oðlu 1990 doðumlu Mehmet Topcu TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,016 2,017 EUR 2,722 2,723 STERLiN 3,238 3,253 JPY YENi 0,200 0,202 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER VEFA ECZANESÝ TEL: GAZÝ CD. 53/B - KÜLTÜR SÝTESÝ ALTI UYSAL ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD.NO:35 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Ahlatçý'ya Tokat gibi Mahkeme Kararlarý Gazetemiz tarafýndan 18/03/2013 tarihinde yayýnlanan ' Ýskilip'te kaçan Kuyumcudan Mektup' baþlýklý haber içeriðinde yer alan ' Ýskilip'in Ahlatçýsý olarak bilinen' cümlesi ile ilgili olarak Ahmet Ahlatçýve Firmalarý tarafýndan Gazetemize ve Nadir Yücel aleyhine açýlan Ýlan Kesme Cezasý verilmesi ve Manevi Tazminat talepleri ile ilgili davalardamahkemeler Tek Yýldýz Gazetesini haklý buldu. Ahmet Ahlatçý Tarihinde ' Baraj Suyunu Kim Hortumluyor' baþlýklý haberimiz ile ilgili olarak ta dava açmýþ ve davayý kaybetmiþti. Diðer yandan ilk 2 bölümü büyük yanký bulan ve 3. Bölümü merakla beklenen ' Çorum'un Para Cambazý' konulu yazýlarý kendi üzerine alarak Basýn Ýlan Kurumuna Þikâyette bulunan Ahmet Ahlatçý'nýn bu talebi de Basýn Ýlan Kurumu tarafýndan Reddedildi. Mevcut konular ileýlgili olarak mahkeme kararlarý ve Basýn Ýlan kurumunun Red cevabý þu þekilde oluþtu. T.C. BAKIRKÖY 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Esas-Karar No: 2013/328 Esas /392 TÜRK MÝLLETÝ ADINA T.C. BAKIRKÖY 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ GEREKÇE- LÝ KARAR ESAS NO : 2013/328 Esas KARAR NO : 2013/392 HAKÝM : ÝNSAF GÜNDÜZ KATÝP : ÇÝÐDEM ÇETÝNER ÝTÝRAZ EDEN (D AVACI ) : TEK BASIN YAYIM DAÐI- TIM A.Þ. - Yeni Yol Mahallesi. AzapahmetSk. Hasan Ilgaz Ýþ Merkezi No:53/42 Merkez/ ÇORUM [VEKÝLÝ] : Av. YAKUP ALAR - ÜçtutlarMh.Üçtutlar 5.Sk.Adliye Karþýsý Fatih Apt.B Blok.No:3/15 Çorum Merkez/ ÇORUM KARÞI TARAF ( DAVALI ) : BASIN ÝLAN KURUMU GENEL MÜDÜRLÜÐÜ - Merkez Efendi Mahallesi, Mevlana Cad. No:140/A Toya Plaza K:5 Cevizlibað Zeytinburnu Zeytinburnu/ ÝS- TANBUL DAVA : Basýn Ýlan Kurumu Kararýna Ýtiraz DAVA TARÝHÝ : 10/07/2013 KARAR TARÝHÝ : 07/11/2013 KARAR YAZIM TARÝHÝ : 07/11/2013 Yukarýda isim ve adresleri yazýlý taraflar arasýnda mahkememizde görülen davanýn dosya üzerinden yapýlan incelemesi sonunda GEREÐÝ DÜÞÜNÜLDÜ: Ýtiraz eden Tek Yýldýz Basýn Yayým Daðýtým A.Þ vekili Çorum Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi kanalý ile gönderdiði dilekçesinde özetle; Basýn Ýlan Kurumunun müvekkili gazeteye resmi ilan ve reklamlarýnýn 2 gün süre ile kesilmesi kararýný verdiðini bu kararýn usul ve yasalara aykýrý olduðu gibi basýn-yayýn ilkeleri ile de uyuþmadýðýný, itiraza konu haberde davacý taraflarýn kiþisel haklarýnýn ihlal edilmediðini, davacýlarýn Çorum'da faaliyet gösteren ticari anlamda baþarýlý ve örnek þahýs ve þirketlerden olduðunu, adeta ''Çorum'un Koç ve Sabancýsý'' konumunda olduklarýný; davada haber konusu yapýlan Ýsmail Duman için kullanýlan ''Ýskilip'in Ahlatçýsý'' tabirinin hem Çorum'da hemde Ýskilip'te sýklýkla ve yýllardýr kullanýlan bir tabir olduðunu; davacý taraf için ''Çorum'un Merkez Bankasý'' tabirinin de kullanýldýðýný, ÝskilibinAhlatçýsý tabirinin de böyle bir tabir olup, davacýyý övme ve güçlü olarak gösterme amacýnýn olduðunun açýkça belli olduðu, kiþilik haklarýna saldýrýnýn söz konusu olmadýðýný, kaldý ki, haberin içeriðinde bu tabirin sadece bir kez kullanýlmýþ olduðunu beyanla Basýn Ýlan Kurumunun resmi ilan ve reklamlarýn kesilmesine dair verdiði kararýn iptalini talep ve dava etmiþtir. Basýn Ýlan Kurumu Genel Müdürlüðü'nden itiraz eden þirket hakkýnda verilen kararýn itiraz edene tebliðine dair belgenin onaylý örneði istenmiþ, kararýn 18/06/2013 tarihinde teblið edildiði, buna göre itirazýn süresi içinde yapýldýðý anlaþýlmýþtýr. Ayrýca itiraz eden þirketten dava konusu haberin yayýnlandýðý 18/03/2013 tarihli gazete nüshasý getirtilmiþtir. Basýn özgürlüðü Anayasamýzýn 28.maddesi ile 5680 sayýlý Basýn Kanunu'nun 1. Maddesinde düzenlenmiþ olup ayrýca sýnýrlarý da düzenlenmiþtir. Haber verme hakkýnýn sýnýrlarýnýn belirtilmesinde en önemli unsur ''görünen gerçekliðe'' uygunluktur. Zira basýnýn somut gerçekliði araþtýrma yükümlülüðü yoktur. Dava konusu haberde davacý Ýsmail Duman'ýn ticari ve ekonomik durumundan söz edilmektedir. Ancak bu durum anlatýlýrken davacýnýn kiþilik haklarýna saldýrý teþkil eden bir ifade kullanýlmamýþtýr. Haberde davacýnýn tesbit edilen son durumu hakkýnda bilgi verilmiþ olup, okuyucunun üzerinde olumsuz intiba oluþturacak, haksýz rekabete meydan verecek dolayýsýyla kiþilik haklarýna saldýrý teþkil edecek bir durum yoktur. Bu nedenlerle Basýn Ýlan Kurumu'nun 07/06/2013 tarihli ve 3634 sayýlý kararýnýn iptaline dair aþaðýdaki hüküm kurulmuþtur. HÜKÜM: Yukarýda açýklanan nedenlerle; 1-Basýn Ýlan Kurumu Genel Müdürlüðü'nün davacý Tek Yýldýz Basýn Yayým Daðýtým A.Þ hakkýnda 19 Sayýlý Kanunun 49. Maddesinin (a) bendi uyarýnca vermiþ olduðu 2 GÜN SÜRE ÝLE resmi ilan ve reklamlarýnýn kesilmesine iliþkin 07/04/2013 gün ve 3634 sayýlý KA- RARININ ÝPTALÝNE, 2-Davanýn mahiyeti gereði harç alýnmasýna YER OLMADIÐINA, 3-Kararýn taraflara tebliðine, Dosya üzerinde yapýlan inceleme sonucunda 195 Sayýlý Kanunun 49/1-b2 maddesi gereðince kesin olarak karar verildi. 07/11/2013 T.C. ÇORUM2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Es as-karar No: 2013/144 Esas /282 T.C. ÇORUM 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ TÜRK MÝLLETÝ ADINA GE- REKÇELÝ KARAR ESAS NO: 2013/144 KARAR NO: 2013/282 HAKÝM : EMÝNE KI- LINÇ KATÝP : EBRU AKICI DAVACILAR : 1-AHLATÇI DÖVÝZ VE KIYM.MAD.TÝC. A.Þ. - 2-AHLATÇI KUYUMCULUK MÜCEVHERAT MAK.YAZILIM HÝZ. SAN. TÝC.AÞ. ÇORUM 3-AHMET AHLATCI - [VEKÝLÝ] : Av.YU- SUF AHLATCI - DAVALILAR : 1-TEK GAZETESÝ ÇORUM 2-NADÝR YÜCEL - YeniyolMh. Azap Ahmet Sk.No 53/42 Hasan Basri Ýlgaz Ýþ Merkezi Merkez/ ÇORUM [VEKÝLLERÝ]: Av. ÝBRA- HÝM ÖZYILMAZ - Av. YAKUP ALAR Üçtutlar Mh.5. Sk.FatihAp.B BL No: 3/15 ÇORUM DAVA : Tazminat (Manevi Tazminat) DAVA TARÝHÝ : 08/04/2013 KARAR TARÝHÝ : 10/09/2013 KARARIN YA- ZILDIÐI TARÝH: Mahkememizde görülmekte bulunan Tazminat (Manevi Tazminat) davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasýnýn sonunda, Tüm dosya kapsamýna göre yapýlan deðerlendirmede; Dava Basýn yoluyla kiþilik hakkýna saklýnda bulunulmasý nedeniyle açýlan manevi tazminat davasýdýr, davacý Tek Yýldýz gazetesinin 18 Mart 2013 tarihinde yayýmlanan Çorum Merkez baskýsýnda, Nadir Yücel imzalý haberde "Ýskilipte Kaçan Kuyumcudan Mektup" baþlýkla müvekkil þirketleri ilgilendiren haber yayýnladýðýný, bu haberde, müvekkil þirketlerin hiç bir ilgisi bulunmadýðý halde "Ýskilip'in Ahlatçýsý" olarak bilindiði iddia edilen bir kuyumcunun kaçtýðý iddiasýnýn okuyucularýna duyurulduðunu, davacýlarýn bu tarz bir haberde örnek gösterilmesinin hukuka uygun etik bir yaklaþým oluþturmadýðýný, borçlarýný ödeyemediði için, kaçmak zorunda olduðu anlaþýlan bir baþka kuyumcunun müvekkil Ahlatçý þirketleri ile Ahmet Ahlatçý ile özdeþleþtirilerek haberde müvekkillerine ait unvanýn kullanýlmasýna muvafakatlerinin olmadýðýný, bu nedenlerle her bir müvekkil için ayrý ayrý 1000'er TL olmak üzere toplam 3000-TL manevi tazminatýn davalýdan alýnarak davacýlara ödenmesine, yapýlan saldýrýnýn menine, ihlalcilerin kýnanmasýna ve masraflarýn davalýlardan alýnarak kýnamanýn Çorum ilinde baský sayýsýnda yüksek bir gazetede yayýnlanmasýna karar verilmesi istemi ile eldeki dava açýlmýþtýr. Basýn, okuyucuyu bilgilendirmek amacýyla görevini yaparken okuyucunun ilgisini çekecek güncel konulan dikkat çekici biçimde ve yorumlayarak haber yapabilir. Diðer yandan yayýnýn yapýldýðý andaki beliriþ biçimine göre yani görünür gerçekliðe göre haber yapýlmasý yeterli olup somut gerçekliði araþtýrma yükümlülüðü de bulunmamaktadýr. Davacýlar kuyumculuk ve döviz iþleriyle iþtigal etmekte olup, Çorum'da tanýnan, bilinen bir kimliðe sahiptirler. Basýn özgürlüðü, Anayasanýn 28. maddesi ile 5187 sayýlý Basýn Yasasýnýn 1. ve 3. maddelerinde düzenlenmiþtir. Bu düzenlemelerde basýn'ýn özgürce yayýn yapmasýnýn güvence altýna alýndýðý görülmektedir. Basýna saðlanan güvencenin amacý; toplumun saðlýklý, mutlu ve güvenlik içinde yaþayabilmesini gerçekleþtirmektir. Bu durum da halkýn dünyada ve özellikle içinde yaþadýðý toplumda meydana gelen ve toplumu ilgilendiren konularda bilgi sahibi olmasý ile olanaklýdýr. Basýn, olaylarý izleme, araþtýrma, deðerlendirme, yayma ve böylece kiþileri bilgilendirme, öðretme, aydýnlatma ve yönlendirmede yetkili ve ayný zamanda sorumludur. Basýnýn bu nedenle ayrý bir konumu bulunmaktadýr. Bunun içindir ki, bu tür davalarýn çözüme kavuþturulmasýnda ayrý ölçütlerin koþul olarak aranmasý, genel durumlardaki hukuka aykýrýlýk teþkil eden eylemlerin deðerlendirilmesinden farklý bir yöntemin izlenmesi gerekmektedir. Basýn dýþý bir olaydaki davranýþ biçiminin hukuka aykýnlýk oluþturduðunun kabul edildiði durumlarda, basýn yoluyla yapýlan bir yayýndaki olay hukuka aykýrýlýk oluþturmayabilir. Ne var ki basýn özgürlüðü sýnýrsýz olmayýp, yayýnlarýnda Anayasanýn Temel Hak ve Özgürlükler bölümü ile Türk Medeni Kanununun 24 ve 25. maddesinde yer alan ve yine özel yasalarla güvence altýna alýnmýþ bulunan kiþilik haklarýna saldýrýda bulunulmamasý da yasal ve hukuki bir zorunluluktur. Basýn özgürlüðü ile kiþilik deðerlerinin karþý karþýya geldiði durumlarda; hukuk düzeninin çatýþan iki deðeri ayný zamanda koruma altýna almasý düþünülemez. Bu iki deðerden birinin diðerine üstün tutulmasý gerektiði, bunun sonucunda da, daha az üstün olan yararýn daha çok üstün tutulmasý gereken yarar karþýsýnda o olayda ve o an için korumasýz kalmasýnýn uygunluðu kabul edilecektir. Bunun için temel ölçüt kamu yarandýr. Gerek yazýk ve gerekse görsel basýn bu iþlevim yerine getirirken, özellikle yayýnýn gerçek olmasýný, kamu yaran bulunmasýný, toplumsal ilginin varlýðýn), konunun güncelliðini gözetrreli, haberi verirken özle biçim arasýndaki dengeyi de korumalýdýr. Yine basýn, objektif sýnýrlar içinde kalmak suretiyle yayýn yapmalýdýr. O anda ve görünürde var olup da sonradan gerçek olmadýðý anlaþýlan olaylarýn yayýnýndan da basýn sorumlu tutulmamalýdýr. Davaya konu 18 Mart 2013 TARÝHLÝ Tek Yýldýz Gazetesinde Davalý Nadir Yücel'in Köþesinde yayýnlanan ' Ýskilp'te kaçan kuyumcudan mektup' baþlýklý yazýnýn; "Geçtiðimiz günlerde Iskilip'inAhlatçýsý olarak tabir edilen baba mesleðini 30 yýldýr devam ettiren Kuyumcu ismail Duman'ýn ilçeyi aniden terk etmesibirçok çok soru iþaretini de geride býraktý " þeklinde kaleme alýndýðý anlaþýlmaktadýr. Dava konusu köþe yazýsýnýn içeriði bir bütün olarak deðerlendirildiðinde; davalý tarafýndan Tek Yýldýz gazetesinin 18 Mart 2013 tarihli sayýsýnýn 3. sayfasýnda, "Ýskilip'de kaçan kuyumcudan mektup" baþlýklý yazý içeriðinde, kuyumcu Ýsmail Duman ile davacýlarýn iþtigal ettikleri konunun da kuyumculuk olduðu ve yazýda borçlarýný ödeyemediði için kaçmak zorunda kaldýðý anlaþýlan kuyumcu Ýsmail Duman ile davacýlarýn gösterdikleri maliyet alanlarýnýn ayný olmasý nedeni ile isminin kullanýldýðý, eleþtirilen konu ile anlatým arasýnda düþünsel baðlýlýk unsurlarýnýn korunduðu, davacýlarýn ekonomik gücü ve müteþebbis ruhlarýnýn örnek gösterildiði, yazýda hukuka aykýrýlýk unsurunun bulunmadýðý anlaþýlmýþ olmakla davacýnýn davasýnýn reddine karar vermek gerekmiþ ve aþaðýdaki þekilde hüküm tesis edilmiþtir. HÜKÜM:Gerekçesi yukarýda açýklandýðý üzere: 1-Davacýnýn davasýnýn REDDÝNE, 2-Harçlar Kanununa göre alýnmasý gerekli 24,30-TL harçtan peþin alman 51,25-TL harem mahsubu ile bakiye 26,95-TL harem istek halinde davacýlara iadesine, 3-Davacýlar tarafýndan yapýlan yargýlama giderlerinin kendi üzerinde býrakýlmasýna, 4-Davalýlar kendilerini vekille temsil ettiklerinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereðince hesap edilen 1.320,00- TL vekalet ücretinin davacýlardan müþtereken ve müteselsilen tahsili ile davalýlara verilmesine, 5-Artan gider avansýnýn karar kesinleþtiðinde ve talep halinde davacýlara iadesine, 6-Davalýlar tarafýndan yatýrýlan gider avansýnýn talep halinde davalýlara iadesine, Dair; davacý vekilinin yüzüne karþý, davalý tarafýn yokluðunda, gerekçeli kararýn tebliðinden itibaren 15 gün içinde temyiz yasa yolu kabil olmak üzere verilen karar açýkça okunup, usulen anlatýldý. 10/09/2013 Basýn Ýlan Kurumu Genel Müdürlüðü Esas Açýsýndan Tek Yýldýz gazetesinin 22 Nisan 2013 tarihli nüshasýnda 'Çorum'un Para Cambazý' baþlýðýyla Nadir YÜCEL tarafýndan kaleme alýnan yazý, Basýn Ahlak Esaslarý Hakkýnda 129 sayýlý Genel Kurul kararýnýn 1 inci maddesi ve bu maddenin (c), (h), (ý), (i), (j) ve (k) bentleri açýsýndan incelenmiþtir. Yapýlan incelemede, Nadir YÜCEL tarafýndan kaleme alýnan þikayet konusu yazý, Tek Yýldýz gazetesinin dosyada mevcut savunmasýnda da belirtildiði gibi, hayal ürünü bir film ve bu filmin senaryosu ile ilgilidir. Þikayetçi, yazýda anlatýlan film senaryosunun deðiþik açýlardan kendisi ile alakalý olduðunu ve bu senaryonun kendisini ima ettiðini ileri sürmekle beraber, herhangi bir okuyucunun yazýnýn bu içeriði ile bu sonuca ulaþmasý zordur. Zira, yazýnýn herhangi bir yerinde þikayette bulunan kiþinin adý, soyadý, unvaný ya da þikayetçiyi çaðrýþtýracak hiçbir kelime kullanýlmamýþtýr. Bu senaryoda, açýk ifadelerle herhangi bir kiþi ya da kuruluþ hedef alýnmadýðý gibi, þikayetçinin de ima edildiði anlaþýlmamaktadýr. Dolayýsýyla, Nadir YÜCEL tarafýndan kaleme alýnan þikayet konusu bu yazýnýn içeriði itibarýyla Basýn Ahlak Esaslarýný ihlal etmediði kanaatine varýlmýþtýr. Unutulmamalýdýr ki bu sonuca, sadece, Basýn Ahlak Esaslarý açýsýndan varýlmýþtýr. Bu yazýnýn dava konusu olmasý halinde ilgili mahkeme, bu yazýnýn þikayetçi için hakaret/haksýz isnat oluþturup oluþturmadýðýný Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Basýn Kanunu ve ilgili diðer mevzuat açýsýndan inceleyerek bir karara varabilir. VI-SONUÇ: Bu itibarla Tek Yýldýz gazetesinin 22 Nisan 2013 tarihli nüshasýnda 'Çorum'un Para Cambazý' baþlýðýyla yayýmlanan yazý, Basýn Ahlak Esaslarý Hakkýnda 129 sayýlý Genel Kurul kararýnýn 1 inci maddesini ve bu maddenin (c), (h), (ý), (i), (j) ve (k) bentlerini ihlal etmediðinden, anýlan Gazete hakkýnda 195 sayýlý Kanun'un 49 uncu maddesinin (a) bendine göre müeyyide uygulanmasýna mahal olmadýðýna"karar verilmiþtir. Bilginizi saygýlarýmla rica ederim.

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI NÖBETÇÝ ÖÐRENCÝLERE YARDIMCI OLALIM Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný TÜRKAV'ýn yeni baþkaný Arslan Çevik Arslan Çevik Türkiye Kamu Çalýþanlarý Kalkýnma ve Dayanýþma Vakfý (TÜRKAV) Çorum Þubesi önceki akþam yeni baþkanýný seçti. Atatürk Anadolu Lisesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilen TÜRKAV Olaðanüstü Kongresi'nde mevcut baþkan Erhan Çevik, görevini Arslan Çevik'e devretti. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan kongrenin Divan Baþkanlýðý'ný Fatih Gök üstlenirken, üyeliklere ise Orhan Torun ve Ýsmail Oktay getirildi. Divan heyetine Arslan Çevik baþkanlýðýnda hazýrlanan tek liste sunuldu. Arslan Çevik baþkanlýðýnda oluþturulan Ýl Yönetim Kurulu'nda, Salih Sarýçalý, Kürþat Seres, Kamil Yiðit, Orhan Onar, Metin Yýlmaz, Duran Benli, Muzaffer Kabasakal ve Emrah Asutay görev alýrken, Denetim Kurulu ise þu isimlerden oluþtu: Ali Rýza Erdem, Faruk Batum ve Muzaffer Küpçüoðlu. Kongreye, MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, MHP Ercan Daþdan Merkez ilçe Baþkaný Zeki Aþkýn, MHP Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, Kamu Sen Ýl Baþkaný ve Türk Eðitim Sen Çorun Þube Baþkaný Mahmut Alparslan, Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, TÜRKAV eski Baþkaný Erhan Çevik, TÜRKAV yeni Baþkaný Arslan Çevik ve TÜRKAV Yönetim Kurulu Üyeleri katýldý. MHP Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, kongrede yaptýðý konuþmada TÜRKAV'ýn her zaman yanýnda olduðunu belirterek, yapýlacak çalýþmalara destek vereceðini söyledi. TÜRKAV yönetiminin zor þartlar altýnda dahi görevlerini yerine getirdiklerini ifade eden Daþdan, "Allah'ýn izniyle belediye baþkaný olduðum zamanda sizlerin yanýnda olacak ve çalýþmalarýnýza elimden gelen desteði vermeye çaba göstereceðim" dedi. TÜRKAV yeni Baþkaný Arslan Çevik ise TÜR- KAV olarak birçok etkinlik düzenleyeceklerini dile getirerek, bunlarýn içinde geziler, sosyal etkinlikler, Avrupa Birliði projelerine yer vereceklerini kaydetti. TÜRKAV üyelerinin haftalýk etkinliklere katýlmalarý konusunda ricada bulunan Çevik, "Var gücümüzle çalýþacaðýz. Diðer aile üyelerine de hizmet etme kararýndayýz" dedi. Yasin YÜCEL Milli Eðitim Bakanlýðý ''Nöbet Hizmetleri Özel Talimatýna '' uygun olarak; Öðrencilerde küçük yaþtan itibaren görev ve sorumluluk duygularýný geliþtirmek, okulun yönetim ve disiplin iþlerinde onlarýn bir fiil görev almalarýný saðlamak amacýyla, Ýlköðretim okullarý ikinci kademe ile orta öðretim okullarýnda öðrenciler nöbet tutuyor. Nöbetçi öðrenciler; ziyaretçi defterine, okula gelen ziyaretçilerin adýný - soyadýný, kiminle görüþeceðini, giriþ ve çýkýþ saatlerini itina ile yazýyor. Ýlgilinin imzasýný alýyor ve ziyaret süresinde ziyaretçinin yakasýnda takýlý kalmasý için 'ziyaretçi kartýný' veriyor. Nöbetçi öðrenciler, nöbetçi öðretmenlerinin rehberliðinde, görevlerini büyük bir hassasiyetle yapmaya çalýþýyorlar. Geçmiþte eski Yýldýrým Beyazýt Ýlköðretim okuluna seminer için gittiðimde, nöbetçi öðrencinin hassas olup olmadýðýný test etmek adýna direk içeriye daldým.nöbetçi öðrenci peþimden seslendi '' Bakar mýsýnýz, kiminle görüþeceksiniz?, lütfen ziyaretçi defterine isminizi yazalým ve ziyaretçi kartýný yakanýza takýnýz'' diye.bende geriye döndüm, istenilen bilgileri verdim, imzamý attým ve ziyaretçi kartýný ceketimin yakasýna taktým. Kendimi tanýtýp ve nöbetçi öðrenciye hassasiyeti için teþekkür ettim. Okul müdürü ve müdür yardýmcýsýna öðrencilere bu hassasiyeti kazandýrdýklarý için ayrýca teþekkür ederek; Sivil savunmanýn deprem, yangýn, savaþ, ilkyardým gibi konularýn yanýnda '' Güvenlik ve güvenlik önlemleri, personel güvenliði, evrak ve haberleþme güvenliði, sabotaj ve terör olaylarýndan korunma '' konularýnýn da görev alanýna girdiðini ve bu baðlamda; '' Güvenlik için küçük küçük önlemler almaktan çekinmeyiniz, zira büyük büyük gemileri küçük küçük delikler batýrýr'' sözünden hareketle, öðrencilerimizin ve personelimizin zarar görmemesi için daima öðrencisinden müdürüne kadar herkesin bilinçli olmasýnýn önemli olduðunu ifade ettim Eðer bu yaþlarda nöbetçi öðrencilerimize, sorumluluk duygusunu düzenli olarak verebilirsek, okul dýþýnda veya hayatýn ilerleyen safhalarýnda her hangi bir olumsuz olayla karþýlaþtýklarýnda, tanýk olduklarýnda, bakan deðil, gören olurlar. Güvenlik kuvvetlerine yardýmcý olabilirler Ýl - Ýlçe veya köylerdeki okullara gittiðimizde nöbetçi öðrenciler ve idareciler; okula ziyarete gelen veliler veya yetkililerden, öðrencilere, ''TELKÝNDEN ÇOK TEMSÝL TESÝR EDER'' sözünden hareketle kendilerine yardýmcý olmalarýný istemektedirler. Erhan Çevik'ten birlik beraberlik çaðrýsý TÜRKAV eski baþkaný Erhan Çevik, vakýflarýn ülkede yardýmlaþma ve dayanýþmayý oluþturan en ideal ortamlar olduðunu belirterek, "Bu kurumlar insan hayatýnýn kolaylaþtýrýlmasýný saðlar, toplum ve devlet bütünlüðünü tamamlar" dedi. TÜRKAV'ýn Olaðanüstü Kongresi'nde konuþan Erhan Çevik, TÜRKAV olarak amaçlarýnýn yüksek Türk kültürünü inþa etmek, kamu çalýþanlarýný ekonomik, sosyal ve kültürel bakýmdan desteklemek ve bir araya getirerek birlik beraberliði saðlamak olduðunu dile getiren Çevik, "Vakfýmýzýn mensuplarý olarak milli ve manevi deðerlere önem vermekteyiz. Bu deðerlere sahip çýkýlan her türlü sosyal ve kültürel etkinlikler vakfýmýzýn temel amaçlarý içindedir. Devlet, bayrak ve millet olgusunu unutmadan tüm kamu çalýþanlarýnýn huzur ve mutluluðu için çaba göstermekteyiz. Hakka hizmet düþüncesinden yola çýkarak birlik, beraberlik ve dayanýþma içerisinde kamu çalýþanlarýnýn dertlerine derman, problemlerine çözüm olmaya çalýþtýk" dedi. Çevik, "Sosyal ve kültürel etkinliklerle kamu çalýþanlarýna faydalý ve güzel iþler yaparak sesimizi duyurmaya çalýþtýk. Maddi menfaatlerden arýnmýþ, görev yapma anlayýþý içinde seçkin ve saygýn kiþilerden oluþmuþ büyük bir aileyiz. Davamýzýn geleceði de birlikteliktedir. Kýrgýnlýklarý, dargýnlýklarý ve hatalarý bir kenara býrakarak devletimize ve milletimize hizmet heyecaný ve coþkusu içinde olarak yeni bir genel kurula ulaþmýþ olduk. Bu düþüncelerle oluþacak yeni yönetim kuruluna þimdiden hayýrlý olmasýný diliyorum" þeklinde kaydetti. Yasin YÜCEL "Dershanelerin kapatýlmasý vahim sonuçlar doðurur" Ýskilip ilçesi kanaat önderi ve emekli vaiz Ahmet Hamdi Ertekin, katsayý adaletsizliðini ortadan kaldýran hükümetin dershaneleri kapatmasýyla daha vahim hataya neden olacaðýný söyledi. Ertekin, "Ýmam hatip ve meslek lisesi mezunlarýnýn týp ve mühendislik fakültelerini kazanma þansý ortadan kalkar. Böyle bir uygulama vahim sonuçlar doðurur" dedi. Ahmet Hamdi Ertekin, son zamanlarda yapýlan araþtýrmalarda devlet okullarýndaki gençlerin yüzde 45'inin sigara, yüzde 32'sinin alkol, yüzde 9'unun uyuþturucu baðýmlýsý olduðunun tespit edildiðine dikkati çekerek, hükümetin bu sorunlarla uðraþma yerine dershaneleri kapatmak istemesinin tutarlý bir izahýnýn olmadýðýný belirterek, "Kýz-erkek iliþkilerinin çarpýklýðýnýn, öðretmenlere saygýsýzlýðýn ve öðrenciler arasýndaki kavgalarýn zirveye ulaþtýðý þu günlerde bunlarý düzeltme çabalarýný arama yerine okullarýn açýðýný kapatan dershanelerle uðraþmanýn tutarlý bir izahý yok. Bütün Türkiye'de özellikle Doðu ve Güneydoðu'daki yetersiz eðitim gören öðrenciler, dershaneler yardýmýyla önemli fakülteleri kazanma imkâný bulmaktadýr. Bu eðitim yuvalarýný kapatmak gençlerimizi bile bile PKK'nýn kucaðýna atmak anlamý taþýr. Sýrf eðitim hizmeti aþkýyla yapýlan, çeþitli sýkýntýlarýn görmezden gelinerek bu iþin para kazanmak hýrsýyla yapýldýðýný söylemenin insafla baðdaþýr bir tarafý bulunmamaktadýr. Eðitimden para kazanmak maksadýyla dershanelerin açýldýðý söylentisi, zor þartlar altýnda feragat ve fedakârlýkla hizmet vermeye çalýþan üstelik baþarýlý fakir öðrencilerden Ziyaretçilerin; okulun kapýsýnda karþýlayan nöbetçi öðrencilere yardýmcý olmalarý, onlarý terslemeden sorduklarý bilgileri ziyaretçi defterine yazmalarý için vermeleri ve öðrenci tarafýndan verilen 'ziyaretçi kartýný' yakalarýna takmalarý ve en önemlisi en ucuz hediye aferindir sözünden hareketle, '' aferin, görevini ne güzel yapýyorsun '' diye teþekkür edilmesi geleceðimizin teminatý olan bu öðrencilere güven verecek, onlarý motive edecek ve görevini güzel yaptýðý için ziyaretçi tarafýndan teþekkür edilmesi onu daha çok titiz olmaya sevk edecektir. Böylece nöbet hizmeti amacýna ulaþacaktýr Unutulmamalýdýr ki, 'burada hizmet erisin, baþka bir yerde müþterisin' hesabý okullardaki güvenlik tedbirleri çocuklarýmýzýn zarar görmesini en aza indirecektir. Bu nedenle; velilerimizden baþlayýp, memurundan amirine kadar hepimizin okullardaki nöbetçi öðrencilere yardýmcý olmasý gerekmektedir. * Eski Milli Eðitim Müdürümüz Abdürrahim Köksal Bey anlatmýþtý. Mahir bey, Bekir Aksoy Ýlköðretim Okuluna gittim. Giriþteki nöbetçi öðrenci ziyaretçi defterine gerekli bilgileri yazmadan içeri almadý. Oðlum, ben Milli Eðitim Müdürüyüm dedim, o zaman kimlik kartýnýzý gösterebilir misiniz? çünkü müdür yardýmcýsý öðretmenim ' NÖBETÇÝ ÇOK ÖNEMLÝDÝR, ZÝYARET- ÇÝ DEFTERÝNE YAZMADAN KÝMSEYÝ ÝÇERÝ ALMAYIN ' diye tembih etti deyince, benim de çok hoþuma gitti, aferin görevinin gereðini en güzel þekilde yapýyorsun dedim ve bundan sonra gittiðim tüm okullarda önce ziyaretçi defterine ismimi yazdýrmaya baþladým. Bende sayýn müdürüm, sivil savunma bölümü olarak nöbet hizmetlerine önem veriyoruz ve sürekli uyarýyoruz. Faydasýný görmek istiyorsak, ''ön tekerleði arka tekerlek takip eder'' demiþler. Önce bizler örnek olmalýyýz dedim Nöbetçi öðrencilerin bazý görevleri: Okula giriþ- çýkýþlarý kontrol etmek. / Ziyaretçi defterini ve ziyaretçi kartlarýný kontrol altýna alýp, dikkatli takip etmek / Ziyaretçileri karþýlamak ve ilgilenmek /Ansýzýn olabilecek önemli olaylarda durumu nöbetçi öðretmene bildirmek. ''GÜVENLÝÐÝN GÜVENLÝÐÝ OLMAZ'' ( Rahmetli Turgut Özal'ýn Koruma Md.) ücret almayan dershanelere iftira edilmesine neden olur" dedi. Ertekin, dershanelerin kapatýlmak istenmesinin, özellikle hizmet erbabýnýn baþýný çektiði camianýn çok büyük fedakârlýklarla ayakta tutmaya çalýþtýðý eðitim hizmetlerinin baltalanmasý anlamý taþýyacaðýný ifade ederek, "Böyle bir þey Türkiyemizin geleceðini karartýr. Dershanelerin kapatýlmasý ülkemizdeki normalleþme sürecinin önünü açan yüzde 58'lik 'evet' oylamasýna en büyük desteði veren hizmet camiasýnýn bu hayýrlý hizmetlerine karþýlýk onlarla hesaplaþma algýsý uyandýrmakta ve onlarý çok üzmektedir. ''Milletin efendisi deðil hizmetkârýyým'' diyen sayýn Baþbakan'a bu bu hizmet yuvalarýný kapatmanýn ne kadar yanlýþ olduðunu bütün samimiyetimle ifade ederim" ifadelerini kullandý.

5 HABER 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine göre gerileyen trafiðe kaydý yapýlan traktör sayýsýnýn, Temmuz ayýndan sonra artýþa geçtiðini bildirdi. Trafiðe kaydedilen traktör sayýsýnýn, Ocak-Eylül dönemleri itibarýyla 2013 yýlýnda, 2012'ye göre yüzde 5,7 gerileyerek 38 bin 207'den 36 bin 46'ya indiðini belirten Bayraktar, "9 ayýn toplamýnda trafiðe kaydý yapýlan traktör sayýsý düþtü ama Temmuz ayýndan itibaren bir artýþ söz konusu. Eylül ayýnda trafiðe kaydý yapýlan traktör sayýsý, 2012 yýlýnýn ayný ayýna göre, yüzde 35,3 artarak 3 bin 718'den 5 bin 30'a çýktý" dedi. TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, yaptýðý açýklamada, bu yýlýn Mayýs ayýnda trafiðe kaydý yapýlan 5 bin 769 traktörden sonra en fazla kayýtýn Eylül'de olduðu bilgisini verdi. Trafiðe kaydý yapýlan traktör sayýsýnýn, 2012 yýlýnýn ayný ayýna göre, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda gerilediðini vurgulayan Bayraktar, kayýt sayýsýnýn Þubat, Temmuz, Aðustos ve en son Eylül ayýnda ise arttýðýna dikkati çekti. Toplam traktör sayýsýnýn Aðustos ayýna göre 4 bin 837 artarak 1 milyon 543 bin 767 adetten 1 milyon 548 bin 604'e yükseldiðini vurgulayan Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Ýller arasýnda Manisa, 75 bin 217 traktörle birinciliðini korudu. Bu ili 72 bin 602 traktörle Konya, 54 bin 898 traktörle Balýkesir, 53 bin 975 adetle Bursa, 53 bin 944 adetle Ýzmir, 46 bin 211 adetle Ankara, 45 bin 991 adetle Samsun izledi. Adana 45 bin 21 adet traktörle 45 bin sýnýrýný geçti. Denizli, 41 bin 357 traktörle dokuzuncu, Antalya 40 bin 789 traktörle onuncu sýrada yer aldý. Sýralamada 14'üncü olan Çorum, 35 bin 117 traktörle 35 bin sýnýrýný, 25'inci sýradaki Kastamonu 25 bin 35 traktörle 25 bin sýnýrýný aþtý. -ÇORUM'DA EYLÜL'DE TRAKTÖR SAYISI 119 ADET ARTTI- Traktör sayýsý Eylül ayýnda en fazla 248 adetle Konya'da arttý. Konya'yý 220 adetle Ankara, 160 adetle Manisa, 157 adetle Denizli, 146 adetle Þanlýurfa, 133 adetle Balýkesir, 129 adetle Yozgat, 128 adetle Gaziantep, 119 adetle Çorum, 118 adetle Diyarbakýr izledi. Eylül ayýnda Karabük ve Rize'de traktör sayýsý deðiþmedi. Traktör sayýsý Eylül ayýnda Zonguldak ve Trabzon'da sadece 1 adet, Ordu, Þýrnak ve Hakkari'de 2 adet, Tunceli ve Artvin'de 4 adet, Giresun'da 6 adet, Bartýn, Gümüþhane, Bayburt ve Yalova'da 7 adet, Erzincan'da 8 adet arttý." Bayraktar, Türkiye'de en az traktörün 39 adetle Rize'de olduðunu, Trabzon'da 174, Hakkari'de 726, Bingöl de ise 937 traktör bulunduðunu bildirdi. ÞEHÝRLER PLANLANIRKEN FIRSATLAR VE TEHDÝTLER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALIDIR Son on yýllýk süre içerisinde dünyanýn birçok geliþmiþ yöresinde þehirler, sosyoekonomik büyüme istihdam, yenilikçilik, ticaret ve sosyal uyum açýsýndan ön plana çýkmakta olup, ülkelerinin geliþiminde de önemli rol üstlenmiþlerdir. 21.yüzyýlda dünyanýn önde gelen belli baþlý þehirlerinde kültür ve üretim odaklý endüstriler, þehirlerin ekonomik büyüme ve kalkýnmasýnda önemli katkýda bulunmaktadýr. Günümüzde yüksek katma deðer üreten faktörlerin baþýnda üretim faktörü gelmektedir. Bu nedenle, Üretim faktörü küresel rekabette bölgenin ve toplumsal geliþmenin motoru haline gelmektedir. Bu durum arzu edilmekle beraber; kontrolsüz geliþim ayný zamanda yeni sorunlara da cevap arayan sorularý da beraberinde getirmektedir. Bu durum, þehri yönetenlere yeni politikalar oluþturma zorunda býrakmakta, yeni politikalar oluþtururken de tüm þehir paydaþlarýnýn katýlýmýný saðlama sorumluluðunu getirmektedir. Diðer bir ifadeyle þehri yönetenler yeni politikalar oluþtururken, þehrin sivil toplum örgütlerinin, ticaret odalarýnýn, sanayi odalarýnýn, ziraat odalarýnýn, muhtarlarýn, yatýrým yapan veya yapmak isteyen iþ adamlarýnýn, esnafýn, teþkilat mensuplarýnýn, þehrin diðer dinamiklerinin ve halkýn da görüþlerini almak durumundadýr. Bu konuya iliþkin duyarlýlýk artýrýlmasý ve aktif politikalarýn uygulanmasý amacýyla akademisyenlerin ve ilgili sektörlerde çalýþanlarýn katkýlarý da çok önemlidir. Þehirlerin geleceði planlanýrken þehirleri bekleyen tehditlerin ve önüne çýkabilecek fýrsatlarýn da çok iyi deðerlendirilmesi gerekir. Þehirlerin kentsel dönüþümü yapýlýrken, vizyon ve Ülker MAVRAL BULUT Yeminli Mali Müþavir E.Öðretim Görevlisi amaç belli olmalýdýr. Strateji ve yöntemler iyi belirlenerek kendi modelimiz oluþturulmalýdýr. Bu kentsel dönüþümün etki edeceði alanýn büyüklüðü düþünülerek tüm planlama çalýþmalarýnda mühendisler, mimarlar, sosyologlar, ekonomistler gibi farklý meslek mensuplarýnýn bir arada çalýþmasýnýn gerekliliði saðlanmalýdýr. Kentsel dönüþüm süreci masaya yatýrýldýðýnda en büyük sorumluluðun sadece siyasilere deðil, vatandaþlara ve sivil toplum kuruluþlarýna ait olduðunu kabul etmek gerekir. Þehirleri sosyal, kültürel teknik ve ekonomik boyutlarýyla bir bütün olarak deðerlendirmek, planlama, konut, altyapý, ulaþým gibi sektörler bakýmýndan daha üst standartlara çýkarmak gerekir. Þehirler planlanýrken; -varsa gecekondu bölgelerini ýslah etmek için kentsel dönüþüm projeleri hazýrlamak, - afete karþý dirençsiz bulunan yapý stokumuzu planlý, kapsamlý ve ekonomik þekilde kentsel dönüþüm projeleriyle iyileþtirmek, -gelecek dönemde kontrollü kentleþmeyi teþvik etmek, - kentlilik bilincini ve kentin yönetimine katýlýmý artýrmak, -Kentsel estetiði ve kaliteyi, kültürel deðerleri ve çevresel duyarlýlýðý üst seviyeye çýkarmak öncelikli hedeflerimizden olmalýdýr. Þehirlerimizin geleceði pek çok fýrsat ve tehditler içermektedir. Þehirlerimiz planlanýrken þehirlerimizin potansiyelleri ortaya çýkarýlmalý, sürdürülebilir kalkýnma ilkeleri doðrultusunda geliþimlerine yönelik çalýþmalar yapýlmalýdýr. Bu süreçte, koruma- kullanma dengesi ana eksenlerimizden birisi olmalýdýr. "Dershane tartýþmasý saðlýklý bir þekilde yapýlmýyor" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Dershanelerin kapatýlmasý ile ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, Memur Sen Konfederasyonun dershaneler ve dershane tartýþmalarýyla ilgili görüþlerini belirtti. Türkiye'nin, yirmi birinci yüzyýlýn küresel rekabet çemberine dahil olma mücadelesi verdiðini kaydeden Saatçi, "Bu noktada, önemli baþarý saðladýðýmýz alanlar olduðu gibi hala sayfasýný açmadýðýmýz konular da var. Ancak, bu hedefte bütün konular için kapsayýcý alan hiç þüphesiz eðitim sistemimizdir. Eðitim sistemine dair yapýlmasý ve yapýlmamasý gerekenler, kaldýrýlacak yapýlar, dönüþtürülecek yapýlar, yeni kanallar, yeni kuram ve kurallar olduðu gün gibi ortadadýr. Son günlerin önemli gündem maddesi haline gelen 'dershane' konusuna da, sadece eðitim penceresinden, eðitim sistemini merkeze alarak bakmak gerekiyor. Biz Memur Sen Konfederasyonu olarak, dershane konusuna, tam da bu yüzden onu var eden eðitim sistemi ile bu sistemin bileþenleri olan okullar, öðrenciler, veliler, devlet, sivil giriþim, seçme sýnavlarý gibi kavram ve olgular üzerinden bakýyoruz. Dershaneler, üst öðrenime yönelik merkezi sýnavlar üzerinden oluþan yarýþmanýn bir sonucu olarak ortaya çýktýlar. Onlarý var eden yarýþma zemini halen varlýðýný devam ettiriyor. Buna raðmen, bugün dershanelerin kapatýlmasýný/dönüþtürülmesini/özel okula evrilmesini tartýþma konusu yapýyoruz. Bu tartýþmanýn taraflarýnýn açýklamalarý da, ne kendilerini ne de bu tartýþmadan çýkacak sonuçtan etkilenecekleri tatmin etmiyor. Bilgi kirliliði var" dedi."dershane tartýþmasý saðlýklý bir þekilde ve zeminde yapýlmamakta, bunun sonucunda Türkiye devleti ve milletiyle enerji kaybetmektedir" diyen Saatçi, "Enerji kaybýna son vermek, bütün taraflarýn kabul edebileceði bir çözüme ulaþmak için, tartýþmaya taraf olmasý gereken tüm kesimler olaya sükunetle, saðduyuyla ve pedagojik bir perspektifle yaklaþmak durumundadýr. Konunun siyasi erk açýsýndan öznesi konumunda olan MEB, her þeyden önce sürecin þeffaflýðýný saðlamalý bu kapsamda konuyla ilgili taslak çalýþmasýný kamuoyuyla paylaþarak toplumu bilgilendirme sorumluluðunu yerine getirmelidir. Diðer taraftan, konunun sosyal tarafý olan eðitim sendikalarý, dershane sahipleri ve akademik dünya tartýþmanýn ortaðý yapýlarak, konunun bilimsel bir zemine oturmasýna ve bilimsel çözümler üretilmesine fýrsat saðlanmalýdýr. Bütün bunlarla birlikte, hali hazýrda dershanelere devam eden kitleyi oluþturan çocuklar/gençler ile ebeveynlerinin de fikir/görüþ ortaðý olmasýna yönelik bir alan oluþturulmalýdýr. Tüm bu çalýþmalar yürütülürken eðitim-öðretim hakký, teþebbüs hürriyeti, çalýþma hakký ve benzeri temel hak ve özgürlüklerin özüne ve ruhuna zarar vermeyecek bir sonuç hedeflenmelidir. Bu çalýþmalarda dikkat edilmesi gereken bir diðer husus, okul dýþý eðitim destek hizmeti sistemi kapsamýndaki dershanelerin kapatýlmasý veya dönüþtürülmesinin, merdiven altý eðitim kurumlarýnýn oluþmasýna ve gençler için tehlikeli alan haline gelecek alternatif eðitim yapýlarýnýn ortaya çýkmasýna neden olmayacak þekilde gerçekleþtirilmesidir. Bunun yanýnda, Türkiye'nin makro ekonomik hedefleri açýsýndan büyük risk oluþturan kayýt dýþýlýðý büyütecek bir yapýlanmanýn da oluþmamasý gözetilmelidir. En önemlisi, dershaneler aracýlýðýyla emek dünyasýyla tanýþan ve ekmeðini kazanan eðitim çalýþanlarýnda ekmek ve gelecek kaygýsý oluþturulmamalýdýr" þeklinde kaydetti. Öte yandan dershanelerin eðitim sisteminin olmazsa olmazý þeklinde lanse edilmesinin de doðru bir yaklaþým olmadýðýný kaydeden Saatçi, açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Dershaneler olsa olsa eðitim sisteminin sorunlarýndan neþet etmiþ bir sonuçtur. Bu tespitler ýþýðýnda önerimiz, yasal düzenleme yapýlarak dershanelerin kapatýlmasý yerine, eðitim sisteminin açýklarýnýn kapatýlmasýný ve sorunlarýnýn çözümünü saðlayacak eðitim reformlarý yapýlarak talep düþüklüðüne ve karlý olmadýðý kanaatiyle dershanelerin kapanmasýna aracýlýk edecek bir sürecin iþletilmesidir. Bu süreç kapsamýnda, öðretmen açýðýnýn giderilmesi, sýnava hazýrlayan eðitim sisteminin hayata hazýrlayan eðitim sistemine dönüþtürülmesi ve deðerler eðitiminin öncelendiði ve önemsendiði bir eðitim alanýnýn oluþturulmasý hedefi esas alýnmalýdýr. Bu çerçevede, dershanelerin kapatýlmasýný deðil konunun bütün taraflarýnýn kendi mecralarý açýsýndan gerekli hazýrlýklarý yaptýðý dörtbeþ yýllýk bir zaman dilimi içerisinde dershanelerin kapanmasýný öngören asgari müþterek arayýþýna odaklanmýþ bir ortak akýl zemini üretmeliyiz.türkiye'nin demokratikleþme hamlelerinde büyük adýmlarla atarak hýzla yol aldýðý, çözüm sürecinin baþarýyla devam ettirildiði, toplumsal barýþýn her geçen gün daha da güçlendiði bir dönemde toplumsal enerjimizi azaltacak, demokratikleþmemizin hýzýný kesecek, toplumsal ayrýþmayý tetikleyecek veya artýracak bilimsel ve pedagojik temelde gerçekleþtirilmeyen tartýþmalardan kaçýnmalýyýz. Büyük Türkiye ideali için devletin tüm kurumlarý, tüm sivil inisiyatifler ve nihayetinde 76 milyon vatandaþýmýzýn el ele, gönül gönüle ortak akýlla yol almasý gerekiyor. Büyük Türkiye'yi engellemek isteyenlerin en büyük korkusu da budur. Memur-Sen ailesi olarak Büyük Türkiye idealine tüm gücümüzle ve enerjimizle katký sunmaya, destek olmaya, çözüm üretmeye, bu ideale inanmýþ tüm sosyal kesimlerle iþbirliði yapmaya yönelik tavrýmýzý kararlýlýkla sürdüreceðiz." Yýlmaz MERT

6 HABER TEK 6 T.C. ÇORUM 4. ÝCRA DAÝRESÝ 2013/40 TLMT. TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI CHP Sungurlu adayý Cemil Çobaner Sungurlu Ýlçesinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafýndan Sungurlu Belediye Baþkan adayý Cemil Çobaner kamuoyuna ve partililere tanýtýldý. Ýlçedeki bir düðün salonunda düzenlenen programa, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ve Sungurlu Ýlçe Baþkaný Mustafa Þen ile birlikte çok sayýda vatandaþ katýldý. Programýn açýlýþýnda konuþan CHP Sungurlu Ýlçe Baþkaný Mustafa Þen, þunlarý söyledi: "Bu seçimlerde bize müracaat eden Cemil beyin baþvurusunu kabul ettik, parti meclisimizden de geçti, parti meclisimiz tarafýndan belediye baþkan adayý olarak ilan edildi. Bütün Sungurlu halkýna hayýrlý olsun Biz ilçe örgütü olarak sonuna kadar arkasýndayýz. Bu seçimlerde tekrar sosyal demokrat belediyecilikle Sungurlu halkýný buluþturacaðýz. Bu amaçla sizlerden aldýðýmýz güçle 20 yýl önce olduðu gibi Sungurlu Belediyesi tekrar sosyal demokrat olacak. 20 yýldýr Sungurlu halký sosyal demokrasi özlemi içinde, bugün Sungurlu sokaklarýnda 20 yýl önceki sosyal demokrat belediyenin izleri dýþýnda hiçbir deðiþiklik yoktur. O halde 30 Mart günü bu gidiþata son verip tekrar Sungurlu halkýnýn hak ettiði belediyeye kavuþturacaðýz." CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ise konuþmasýnda "Bu ülkede artýk sað sol kalmadý. Bu ülkede ülkesine sevdalýlar var, bu ülkede bayrak sevdalýlarý var, bu ülkede istiklal marþýmýza andýmýza sevdalýlar var. Bu baðlamda siyasi düþüncesi ne olursa olsun bayraðýna marþýna vatanýna sahip çýkanlar 30 Martta Cemil Çobaner'i baþkan yapacaklar" dedi. -"SUNGURLU'DA YAPILMAYANLARI YAPACAÐIZ"- CHP Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Cemil Çobaner ise salonu dolduran partililere kendini tanýtarak seçilmesi halinde yapmayý planladýðý çalýþmalarý anlattý. 20 yýl Türk Telekom'da hizmet verdikten sonra siyasete atýldýðýný ifade eden Cemil Çobaner, göreve getirilmesi halinde þimdiye kadar Sungurlu'da yapýlmayan hizmetleri hayata geçireceðini dile getirdi. -"ÇORUMDA DEVLET YATIRIMI YOK"- CHP Çorum Milletvekili Avukat Tufan Köse, demiryolu ve havaalaný gibi yatýrýmlardan mahrum kalan Çorum'da devlet yatýrýmý olmadýðýný söyledi. "Sungurlu 1994 yýlýnda duruyor, Çorum'da 1994 yýlýnda duruyor" diyen CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, "Çorum'da hala söylüyorum devlet yatýrýmý yok hava alaný, demiryolu yok, biz Sungurlunun da Çorum'un da kaderini deðiþtirmeye varýz" þeklinde konuþtu. Köse, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Bu yolda samimi olacaðýz, içten olacaðýz, yaptýðýmýz küçük hatalarda birbirimizi kýrmayýp motive edeceðiz. Evlilikte ilk düðme eþ seçimidir ve dikkatli olunmasý gereken bir tercihtir. Ne kadar doðru tercih yapýlýrsa o kadar mutlu oluruz. Biz Sungurlu'da Cemil Çobaner baþkanýmla ilk düðmeyi düzgün ilikledik. Kimseyi ayýrmadan 30 bin kiþiyi de Cemil baþkanýma oy vermiþ olarak kabul edip o anlayýþla hizmet götüreceðiz. Biz il örgütümüz olarak ben milletvekili olarak, genel merkezimiz olarak her zaman yanýndayýz. Adayýmýz sungurlu halkýna hayýrlý olsun." Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 3089 Ada No, 18 Parsel No, ulukavak mah. Mahalle/Mevkii, Bodrum katta bulunan daire,202 yýlýnda inþaa edilmiþ,giris kapýsý demir doðrama, mantolama yapýlý, elektirk su telefon doðalgaz ve kanalisazyon gibi alt yapýsý vardýr,2 yatak odasý, otorma odasý, mutafak banyo tuvalet hol ve antreden oluþmakta, ýsýnmasý kalorifer dogalgazlýdýr.batý yönlü cephelidir.taban laminat döþeme,kartonpiyerli,satýn alçý,mutfak tezgahý ve dolaplarý yoktur.banyo tuvelet seramik kaplý.çelik kapýlý, PVc doðramadýr. Adresi : ulukavak mah.dr. ilhan gürel cad. N:9/l çorum Yüzölçümü : 65 m2 Arsa Payý : Ýmar Durumu : imar planýnda Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : %1 Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydýndaki gibidir 1. Satýþ Günü : 10/01/2014 günü 10:00-10:05 arasý 2. Satýþ Günü : 04/02/2014 günü 10:00-10:05 arasý Satýþ Yeri : Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Satýþ þartlarý : 1- ihale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatým kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/40 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 15/11/2013 Basýn: Resmi ilanlar de Mecitözü CHP'de önseçimin galibi Ünal Yavuz Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Örgütü, Mecitözü Ýlçesi'nde belediye baþkan adayýný belirlemek amacýyla aday adaylarý arasýnda önseçim yaptý. Seçimden Ünal Yavuz birinci çýktý. CHP, Mecitözü Ýlçesi'nde belediye baþkan adayýný belirlemek amacýyla eðilim yoklamasý yaptý. Eðilim yoklamasýna CHP Mecitözü Belediye Baþkan aday adaylarý Ünal Yavuz, Veli Aylar, Ýsmail Doðan ve Zeynel Abidin Þahin katýldý. Eðilim yoklamasý, CHP Amasya Milletvekili Ramis Topal, Ankara Milletvekili Levent Gök ve Artvin Milletvekili Uður Bayrak gözetiminde yapýldý. Mecitözü Öðretmenevi Sosyal Tesisleri'nde yapýlan yoklamaya CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve Ýl yönetim kurulu, CHP Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ile CHP Mecitözü Ýlçe Baþkaný Seçkin Mert ve çok sayýda partili de katýldý. 169 parti delegesinden 158 kiþi oy kullanýrken, oylarýn 157'i geçerli, 1 tanesi de geçersiz sayýldý. Sandýklarýn açýlmasýnýn ardýndan oy sayýmýna geçildi. Aday adaylarýndan Ünal Yavuz 70 oy alarak birinci olurken, Veli Aylar 50, Ýsmail Doðan 17, Zeynel Abidin Þahin 16 oy aldý. KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Ayþe Erbulak okurlarýyla buluþtu Yazar ve Tiyatrocu Ayþe Erbulak Çorum Dalgýçlar Otel'de okurlarýyla söyleþi düzenledi. Çorum Hitit Kültür Kulübü'nün katkýlarýyla gerçekleþtirilen söyleþi programýna Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Ayþe Erbulak'ýn eþi Tiyatrocu Özden Erbulak ve kulüp üyeleri katýldý. "Hafiye Kanlar", "Çok Þekerli Ölüm", "Limoni Ölüm" ve son kitabý "Ödüllü Ölüm" kitaplarýnýn karakterlerinden bahseden Ayþe Erbulak, kitaplarýndaki 'Meral' karakterini 40 yýllýk arkadaþý olan Nalan isimli bir arkadaþýndan esinlenerek yazdýðýný, her kitabýný yazdýktan sonra kendisine teþekkür ettiðini dile getirdi. Çorum'a gelmekten ve Çorum'da bulunmaktan çok memnun olduðunu vurgulayan Erbulak, söyleþide kendisine yönlendirilen sorularý cevapladý. Babasý Altan Erbulak'ýn ismini 'Altan' koyduðu ancak 16 yaþýna gelince adýný 'Ayþe' olarak deðiþtiren Ayþe Erbulak'a ismini neden deðiþtirildiði soruldu. Ayþe Erbulak, tiyatrocu, gazeteci, karikatürist olan babasý Altan Erbulak'ý herkesin bildiðini ancak tanýmadýðýný, Altan Erbulak'ýn televizyon olmadýðý dönemlerde oynadýðý tiyatro gösterileriyle ün salmýþ bir isim olduðunu belirtti. Babam Altan Erbulak'tý þöhretli birisinin çocuðuydum ve ben bunun utancýný yaþadým. Ankara Devlet Konservatuarý Tiyatro Bölümüne kayýt yaptýracaðým zaman hocam Altan isminin olmayacaðýný göbek adým olan Taciser ismiyle hitap edilmesini istemiþti. O isimde benim hoþuma gitmiyordu bende kendi ismimi kendim koydum. Þanslý insanlardan biriyim diye düþünüyorum. Yasin YÜCEL

7 Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum Ýl Koordinatörlüðü Ýl Genel Meclisi üyelerine 2013 yýlý çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. TKDK Ýl Koordinatör Vekili Ýsmail Daðdelen dün gerçekleþtirilen meclis toplantýsýnda tarihinde sona eren 11. Baþvuru Çaðrý döneminde Çorum' un 317 proje ile Türkiye' de 4. sýrada olduðunu ve toplamda 5 milyon 259 bin 105 TL destekleme ödemesi yapýldýðýný, yýl sonuna kadar yapýlacak olan Kýzýlýrmak havzasýnda Susam ekilebilir Ýl Genel Meclisi üyesi Yaþar Aðzýkara, tarým ambarý olarak bilinen Çorum'da ürün çeþidinin arttýrýlmasý noktasýnda Susam ekilip ekilmediðinin araþtýrýlmasýný istediklerini söyledi. Susamýn ayrýca yaðýnýn da her derde deva olduðunu ifade eden Aðzýkara, "Susamýn fiyatý son zamanlarda ikiye katlandý. Piyasada bulunmuyor. Ýlimizde üretiliyor mu? Yaptýðýmýz araþtýrma neticesinde Çankýrý'da yetiþtiriliyor. Çok su isteyen bir ürün olduðu için Kýzýlýrmak boyunda üretilebilir" dedi. yaklaþýk 12 milyon 750 bin TL ile birlikte yaklaþýk olarak 18 milyon TL ödeme yapýlacaðýný söyledi. Daðdelen, "Kurumumuz desteði ile hayata geçen yatýrýmlarda kontrol sürecimiz 5 yýl, devlet imkanlarýnýn en saðlýklý þekilde amacýna ulaþtýrýlmasýný hedeflemekteyiz" dedi. Baþvuru çaðrý bütçelerinin gittikçe yükseldiðini söyleyen Daðdelen, "Çorum olarak artan bütçeden faydalanabilmemiz için nitelikli proje sayýsýný arttýrabilmemiz, yatýrýmcýlarýmýzý bu konuda bilinçlendirmemiz gerekmekte, Uðurludað Ýl Genel Meclisi Üyesi Süleyman Ateþ ise, ilçelerinde 20 yýl önce susam ekimi yapýldýðýný ancak maddi anlamda getirisi olmadýðý için çiftçilerin vazgeçtiðini belirterek, "Susam ile ilgili desteklemelerin tanýtýmýnýn iyi yapýlmasý halinde yeniden üretilebilir" þeklinde konuþtu. Sungurlu Ýl Genel Meclisi Üyesi Celal Güngör de, susamýn ithal edildiðini kaydederek, "Ýlimizde ýrmak boyunca bilgilendirmesi yapýlýrsa ekiminin yüksek olacaðý kanaatindeyim" þeklinde kaydetti. Kubilay Kaan YÜCEL 11. Baþvuru Çaðrý döneminde 317 proje baþvurdu bu konuda sizlerin de desteklerinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandý. Kubilay Kaan YÜCEL Ahmet Sezikli, yeni kitabýný Zeki Gül'e hediye etti Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sezikli, Çorum Belediyesi kültür yayýnlarý arasýnda çýkan, Þehrin Hafýzasý Hýdýrlýk Kültürü ve Çorum Hýdýrlýk Örneði adlý kitabýný Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'e hediye etti. Çorum Belediyesi'nin akademisyenler ve araþtýrmacýlar tarafýndan Çorumla ilgili çalýþmalarý kitaplaþtýrarak Çorum kültürüne önemli katkýlar saðladýðýný belirten Ahmet Sezikli, Çorum Belediyesi'nin bu tutumunun takdire þayan olduðunu belirtti. Kitabýnýn basýlmasý için emekleri geçen baþta Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü olmak üzere Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan'a teþekkür eden Sezikli, bu çalýþmalarýn Çorum tarihine kaynaklýk ettiðinin altýný çizdi.belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül de Þehrin Hafýzasý Hýdýrlýk Kültürü ve Çorum Hýdýrlýk Örneði adlý kitabý nedeniyle Ahmet Sezikli'yi tebrik etti. Gül, imzalý kitabýný kendisine hediye eden Ahmet Sezikli'ye teþekkür etti. Ahmet Sezikli'nin Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'ü ziyaretinde Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan da hazýr bulundu. HABER 7 NETWORK YÖNETÝM YAZILIMI ALIMI ÝDARÝ VE MALÝ ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ Netvvork Yönetim Yazýlýmý Alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ Ýdarenin a) Adresi : Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Kuzey Kampusu MERKEZ/ ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi (varsa) 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elek tronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Bilgi Ýþlem Daire Baþkanlýðý c) Teslim tarihi : Sözleþmeden sonra iþe baþlanacak ve iþe baþlandýktan sonra 5 gün içeri sinde tamamlanarak teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampusu (Mühendislik Fakültesi Yaný) Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. i. Ýstekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, ii. Ýsteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu, iii. Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlik Belgesi, iv. Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin Yerli Malý Belgesi. Ýstekli imalatçý ise bu hususu yukarýda sayýlan belgelerden birini sunarak tevsik edecektir Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Ýstekliler teklif ettiði ürünlerin katalog veya fotoðraflarýný teklif zarfý içerisinde sunacaklardýr. Ýstekliler teknik þartnameye cevaplarýný teklif zarfý içerisinde sunacaklardýr. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dahil yurtiçi için 60 TRY (Türk Lirasý), yurtdýþý için 70 TRY (Türk Lirasý) doküman bedelini Halbank Çorum Þubesi TR yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampusu (Mühendislik Fakültesi Yaný) Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: Resmi ilanlar de Müsteþar Akça'dan, Uslu'ya ziyaret Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý hemþehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akça Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Ziyarette, Uslu ve Akça bir süre sohbet ederek, Çorum'da yapýlan çalýþmalarý deðerlendirildiler. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Lütfi Akça Çorumla ilgili yapýlacak çalýþmalarda herhangi bir týkanma ve aksama olmamasý için ne gerekiyorsa yaptýklarýný söyledi. "7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu" Çorum'da yapýlacak Her iki yýlda farklý bir üniversite ile ortaklaþa düzenlenen ve Harita Kadastro Mühendisleri Odasýnýn etkinliklerinden olan Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu etkinliðinin 7.si 2014 yýlýnda Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Harita Kadastro Mühendisleri Odasý ile birlikte gerçekleþtirilecek. Sempozyumun ön hazýrlýklarý kapsamýnda Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Prof. Dr. Halil Erkaya, Doç. Dr. Engin Gülal, Doç. Dr. Tamer Baybura, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Palancýoðlu, Yrd. Doç. Dr. Erol Yavuz, Meslek Yüksekokulu Öðretim Görevlileri Veli Ýlçi, Ýbrahim Murat Ozulu, Engin Tombuþ, Murat Þahin ve Harita Kadastro Mühendisleri Odasý Çorum Temsilcisi Hüseyin Sevcan'ýn katýlýmlarýyla komisyon toplantýsý gerçekleþtirildi. Toplantýda Komisyon Baþkaný Prof. Dr. Halil Erkaya þimdiye kadar olduðu gibi Çorum'da düzenlenecek olan 7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu'nun da en güzel þekilde yapýlacaðýný açýkladý.önemli bir etkinliðin Çorum'da yapýlacak olmasýndan büyük bir memnuniyet duyduðunu ifade ederek, 1976 yýlýnda eðitim hayatýna baþlayan Meslek Yüksek Okulunun en köklü ve en eski programlarýndan biri olan Harita Kadastro Programý'nýn her geçen gün geliþtiðini, mezunlarýn hemen hemen tümünün kolaylýkla iþ bulduklarýný belirten Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan da, öðrencileri en son teknolojik geliþmeleri dikkate alarak yetiþtirmeye çalýþtýklarýný ifade ederek sahip olduklarý akademik kadroyla, ildeki kamuda ve özel sektörde görev yapan meslektaþlarýyla, þimdiye kadar tüm etkinliklere destek veren ilin paydaþlarý ile etkinliði en iyi þekilde gerçekleþtireceklerini söyledi.

8 Hava Yastýðý Karý koca arabada giderken, kadýn artýk bu evliliðe devam etmek istemediðini, boþanmak istediðini dile getirmiþ. Adam hiç sesini çýkarmamýþ ama gaza basmýþ hýzý 120'ye çýkarmýþ. Kadýn bu sefer boþanma anlaþmasýna sözü getirmiþ ve isteklerini sýralamýþ:- Evi ben istiyorum, deyince adam hýzý 150'ye çýkarmýþ. Kadýn: - Ayrýca bütün çeklerini, kredi kartlarýný ve arabayý da istiyorum Adam hýzý 160'a çýkarmýþ. - Hiç bir þey söylemeyecek misin? Sen hiç bir þey istemiyor musun?adam kadýn konuþtukça hýzýný artýyormuþ. Adam:- Hayýr, ben ihtiyacým olan herþeye sahibim.- Öyle mi? Nedir o? Ve adam arabayý karþýdaki duvara süratli bir þekilde çarpmadan önce cevap vermiþ: - Hava yastýðý bende! Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü YAÞAM Yeþilay'dan çocuklara alkol Uyarýsý: Tehlike yaný baþýmýzda! Yeþilay Baþkaný Prof. Dr. Ýhsan Karaman, Türkiye'de yaþ arasý çocuklarýn alkol kullanýmý ve deneme oranýnýn yüzde 7 olduðunu söyledi. Karaman, "Bu rakamlar uyarýcýdýr. Felaket gelmeden önce tedbir almak gerekir. Tehlike yaný baþýmýzda." dedi.yeþilay ile Ýstanbul Kalkýnma Ajansý'nýn birlikte yürüttüðü 'Ýstanbul'daki Resmi Ýlköðretim Okullarýnýn Yeþilay Kulüpleri Aracýlýðýyla Madde Baðýmlýlýðý Mücadelesi Projesi'ne iliþkin Feshane'de basýn toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Yeþilay Baþkaný Ýhsan Karaman, öðretmenler ve çok sayýda davetli katýldý.proje ile 200 bin öðrenciye madde baðýmlýlýðýyla mücadele eðitimi verildiði açýklandý. 'Yeþilay Gençlik Liderlerini Arýyor' sloganýyla yola çýkan Yeþilay'ýn, Ýstanbul'un 39 ilçesinde öðrencilere yönelik sigara ve teknoloji baðýmlýlýðý konusunda seminerler verdiði ifade edildi. Yaklaþýk 5 bin ortaokul öðrencisi ve 970 öðretmenle yürütülen çalýþmada yaþ arasý öðrenci gruplarýna yönelik yapýlan eðitimlerin de olumlu etki gösterdiðinin altý çizildi.programda, projeye destek veren öðretmenlerden her ilçeyi temsilen bir öðretmene sertifika verildi.türkiye'deki madde baðýmlýlýðý hakkýnda bilgi veren Ýhsan Karaman, "Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun yayýnladýðý resmi istatistikleri göre, yaþlarý arasýnda alkol kullanýmý ve denemesi yüzde 7'dir. Bu Kýþ mevsiminin yaklaþtýðý þu günlerde uzmanlar, hastalýklara karþý koruyucu olarak kestane balýný tavsiye ediyor. Birçok çeþidi bulunduðunu belirten uzmanlar tadý, rengi ve kokusuyla farklý olan kestane balýnýn, özellikle soðuk havalar bastýrmadan grip ve soðuk algýnlýðýna karþý tedbir olarak kullanýlabileceðini belirtiyor.samsun Canik Baþarý Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Ferhat Öztürk, halk arasýnda mide ve akciðer rahatsýzlýklarýnda tedavi edici özelliðiyle bilinen kestane balýnýn, aç karna günde bir tatlý kaþýðý yenerek vücut direncini arttýrdýðýný söyledi. Öztürk, "Aslýnda balýn þifa olarak kullanýlmasý çok yeni bir þey deðil. Yalnýz insanoðlu uzun yýllardýr, özellikle son bir iki yüzyýldýr bu tür doðal ilaçlardan, doðal þifa vesilelerinden uzak kaldý. Araþtýrmalara bakýlýrsa yaklaþýk 3 bin yýllýk Sümer tabletlerinde dahi balýn hem gýda hem de þifa vesilesi olarak kullanýldýðýna rastlamaktayýz. Bunun yanýnda Ýbni Sina nýn 'El Kanun Fi t Týp (Týbbýn Kanunu)' adlý kitabýnda 35 ten fazla bal reçetesi var; yani balýn deðiþik hastalýklarda kullanýlabileceðine dair reçete var. Bunun yanýnda dinî kaynaklarýmýzda da bununla alâkalý çok ciddi, teþvik edici ifadeler mevcut. Özellikle antimikrobiyal etkisiyle mikroplarý öldürüyor, bakterileri, mantarlarý ve hattâ bir kýsým virüsleri dahi egale ediyor, yani vücuttaki arýzanýn büyümesini de engelliyor." dedi. 'BÝYOLOJÝK AKTÝVÝTESÝ EN YÜKSEK BAL KESTANE' Kestane balýnýn, muhteviyatýndan ötürü daha bir önem kazandýðýný vurgulayan Yrd. Doç. Dr. yaþtaki çocuklarýn bir kez alkol kullanmýþsa, bir kýsmý beðenecektir, özenecektir. Giderek baðýmlý olabilirler. Bu rakamlar o yüzden uyarýcýdýr. Felaket gelmeden önce tedbir almak gerekir. Sigara deneme yaþý 9'lara, alkol ve uyuþturucu deneme yaþý 10'a kadar inmiþtir. Çocuklarýmýz için büyük bir tehlike var sokakta, dýþarýda ve hatta evde. Yapýlan araþtýrmalarda madde baðýmlýlýðýnýn denemelerinin yaþýt akrabalar tarafýndan da verildiði sonucuna ulaþýlmýþtýr. Tehlike yaný baþýmýzda." ifadelerini kullandý. 'ÝNTERNETE BAÐLANIN AMA BAÐIMLI OLMAYIN' Teknoloji baðýmlýlýðýnýn gençler üzerindeki etkisine de deðinen Karaman, "Bu projede bilgilendirme ve farkýndalýk eðitimi verildi. Teknoloji hepimizin kullandýðý, hayatýmýzýn bir parçasý. Ama biz þunu söylüyoruz; internete baðlanýn ama baðýmlý olmayýn. Bir çocuk teknolojiye baðýmlý hale gelirse, çevresinden kopar. Asosyal olur, çevresinden izole edilir. Giderek hem bedensel, hem de ruhsal hem de toplumsal felaketler olur. Ýnternet baþýnda çok fazla vakit geçiren, televizyon karþýsýnda çok kalan insanlarýn gözlerinde, beyinlerinde, omurgalarýnda saðlýk sorunlarýnda artýþlarý oluyor. Bu konuda Yeþilay olarak eðitimler veriyoruz. BTK ile bir anlaþma imzaladýk. Yakýnda buna karþý bir eðitim programýna da baþlayacaðýz." þeklinde konuþtu. 'Kestane balý' kýþ hastalýklarýnýn ilacý Öztürk, "Kestane balý, antimikrobiyal özelliði ve biyolojik aktivitesi sebebiyle hem enfeksiyon hastalýklarýnda hem açýk yaralarda hem þeker yaralarýnda hem de yatak yaralarýnda, özellikle derin enfeksiyon yaralarýnda çok ciddi etki gösteriyor. Ayný zamanda soðuk algýnlýðý, öksürük, grip gibi durumlarda oldukça faydalý bir gýda. Bal Araþtýrma Merkezi'ne gelen 95 tane bal örneðimiz var. Bu 95 örneði biyolojik aktivite, antimikrobiyal ve antioksidan aktivitesi yönüyle incelediðimizde en etkili, biyolojik aktivitesi en yüksek bal olarak kestane balýný bulduk. Sonuç olarak hastalýk öncesi koruyucu tedavi metodu olarak kestane balýný kullanabiliriz. Mümkünse sabahlarý aç karna, tatlý kaþýðýyla tüketmekte fayda var." þeklinde konuþtu. 'KESTANE BALININ SAHTESÝNÝ YAPMAK ZOR' Þifalý özelliðinin yanýsýra keskin kokusu ve tadýyla bilinen kestane balýnýn sahtesinin üretilmesinin, diðer ballara kýyasla oldukça zor olduðunu belirten bal üreticisi Þakir Sever ise, "Halk, kestane balýnýn ne olduðunu yeni yeni öðrenmeye baþlýyor. Her sene kestane balýna ilgi giderek artýyor. Kestane balý almaya gelenler, daha çok mide ve akciðer rahatsýzlýklarý olan kiþiler lira arasý satýlýyor. Bedeli fazla belki ama içeriði itibariyle de metabolizmaya katkýsý çok. Nefes darlýðý olanlarýn da tercih ettiði bir ürün. Mide rahatsýzlýklarýna iyi geliyor. Akciðerde balgam söktürücü özelliði var. Sindirimi rahatlatýyor. Özellikle karnýnda þiþkinliði olanlara, öksürüðü olanlara iyi geliyor. Yalnýz bir de Azerbaycan Gürcistan tarafýndan gelen ballar var, liraya satýlan, bunlarýn tüketimine dikkat etmek lazým." dedi. 20:00 20:00 20:00 8 Birbirlerine olan aþklarý dýþýnda ellerinde hiçbir þey olmayan Azra ve Kerem, hayallerini gerçekleþtirmek için acýmasýz bir oyun oynamaya kalkýþýrlar. Zengin bir ailenin kýzý olan Þebnem'e tenis hocalýðý yapan Azra, hem kendini hem Kerem'le olan geleceklerini kurtarmak için Þebnem'in aþka olan açlýðýný kullanarak, sevdiði adamý yani Kerem'i feda edecektir. Oyuncular : Hazal Kaya, Aslý Tandoðan, Nebahat Çehre, Hakan Kurtaþ, Kaan Urgancýoðlu Yönetmen : Ömür Atay Saat : 20:00-22:00 (120 dakika) A.Þ.K Pis Yedili Fatih, Salça'yý kaçýrmýþtýr. Pis Yedili, Salça'yý kurtarmak için bir plan yapar. Planýn iþlediðini görüp harekete geçerler fakat beklenmedik bir þeyle her þey alt üst olur. Atakan, Elçin'in peþini býrakmamaktadýr fakat Elçin hiç yüz vermez ve onu sürekli tersler. Bir yolunu bulup Elçin'in evine giden Atakan, Zeynep'in düzenlediði partiye gitmek için Elçin'in annesinin de yardýmýyla onu ikna eder. Esma Sultan, Dizel'i kýskandýrmak için Halil Sezai hocayý da alýp, Dizel'in kafesine gider fakat karþýlaþtýðý manzara ile þok geçirir. Yönetmen : Osman Taþçý Doksanlar Atilla nýn albüm çýkarma hayali, Özlem in ufak bir imzasýna baðlýdýr. Özlem, sözleri kendisine ait olan þarký için imza atmak üzere Atilla ile karþý karþýya geldiðinde, yaþanacaklardan habersizdir. Tuðba nýn hamile olduðunu zanneden Þükran ve Nuri, onu doktora götürmek için plan yaparken, Mustafa dedenin esrarengiz þekilde ortadan kaybolmasý ortalýðý karýþtýrýr. Soðuk havalarýn baþlamasýyla, Bekir ve ailesinde soba mý, katalitik mi tartýþmasý baþlar. Aile uzlaþamayýnca oylamaya gider. Öte yandan Necmettin, define haritasýný yanlýþ yorumlayýnca, Lütfü ve Emin'in baþýný büyük bir belaya sokar. Volkan Konak Volkan Konak 1967 yýlýnda Trabzon un Maçka ilçesinin Hacevara köyünde doðdu. Ýlk orta ve Lise Eðitimini Maçka da tamamladýktan sonra öðretmeninin teþvikiyle 1983 yýlýnda Ýstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziði Devlet Konservatuarýna girdi yýlýnda Konservatuarý bitirip ayný yýl Ýstanbul Teknik Üniversitesinde Halk Müziði üzerine Sosyal Bilimler Master Eðitimine baþladý yýlýnda Master eðitimini tamamladý.sanat ve müzik hayatýna 1987 yýlýnda Maçka yöresinde yaptýðý derleme çalýþmalarýný topladýðý Sularýn Horon Yeri adlý müzik albümüyle baþladý. Daha sonralarý beste çalýþmalarýna baþladý. Nazým Hikmet, Yaþar Miraç, Ömer Kayaoðlu, Sunay Akýn gibi deðerli þairlerin eserlerini besteleyerek müziðini, tarzýný belirlemiþ oldu. Beste müziðinin içerisine etnik motifleri katarak örneði olmayan kendine özgü bir tarz yaratmýþ oldu.karadeniz Müziðini Evrensel Müzik formlarýyla buluþturarak özgün bir yapýda yeniden þekillendiren Konak, Efulim i 1993 yýlýnda yaptý. Daha sonra 1994 yýlýnýn Ekim ayýnda Gelir Misin Benimle adlý albümünü hazýrladý. Askerlik görevi nedeniyle bir süre çalýþmalarýna ara verdi. Askerlik görevini tamamladýktan sonra hemen üçüncü albümü Volkanik Parçalar ýn çalýþmasýna baþladý. Üç aylýk çalýþmadan sonrada bu albüm müzikseverlerin beðenisine sunuldu. Volkan Konak, 1998 yýlýnýn Nisan ayýnda kendisi tarafýndan kurduðu Kuzey Müzik Prodüksiyon isimli firmasýndan Pedaliza isimli albümünü müzikseverlerin beðenisine sundu yýlýndan bu yana albüm çalýþmalarýnda yaklaþýk elli adet bestesini sergilemiþ ve bu çalýþmalar sonunda Gazeteciler Cemiyeti, çeþitli vakýf ve dernekler tarafýndan yýlýn sanatçýsý seçildi yýlýnda Politika dergisi tarafýndan Yýlýn En Ýyi Müzik Sanatçýsý seçildi. Volkan Konak ýn 1993 yýlýnda ürettiði bir bestesinin tüm dünya haklarý Kuzey Müzik Prodüksiyon" ile Fransýz prodüktör Alain Finet arasýnda yapýlan sözleþme sonucunda Alain Finet tarafýndan satýn alýndý.2000 yýlýnda Þimal Rüzgarý adlý albümünü DMC den çýkararak dinleyicilerine ulaþtýrdý yýlý Aralýk ayýnda 3,5 yýl aradan sonra yine DMC etiketiyle yayýnlanan Maranda isimli albümü çýktý yýlýnda ise Mora isimli albümüyle müzikseverlerle buluþtu. Mora albümünde olan ve ablasý Nuran Bahçekapýlý'nýn sözlerini yazdýðý Gardaþ adlý eseri Kazým Koyuncu anýsýna bestelemiþtir. DENÝZ ÜRÜNLÜ KREP BOHÇALARI Yaþam, çok zalim bir öðretmendir. Önce sýnav yapar, sonra dersi verir. (Andre Gide) Malzemeler 3 adet krep 2 çorba kaþýðý zeytinyaðý 1 adet soðan 6 diþ sarýmsak 5 adet mantar 1 adet haþlanmýþ kalamar 10 adet haþlanmýþ karides 6 adet iç midye 1 çorba kaþýðý dolmalýk fýstýk Tuz, Karabiber Sos için: 1 çay bardaðý þarap Yarým soðan 1 su bardaðý krema Safran, tuz Krebi Sarmak için: Pýrasa saplarý Yemeðin Tarifi Zeytinyaðýný tavaya alýn. Küçük parçalar halinde kestiðiniz soðan ve sarýmsaklarý tavaya aktarýn. Orta hararetli ateþte tahta bir kaþýkla sürekli karýþtýrarak, soteleyin. Sonra ince ince kestiðiniz mantarlarý ilave edin. Mantarlar býraktýklarý suyu çekene dek kavurun. Haþlanmýþ karidesleri, kalamarý ve midyeleri ekleyin. Tuzunu ve karabiberi ayarlayýn. Fincan tabaðý büyüklüðündeki kreplerin ortasýna hazýrladýðýnýz içten bir buçuk çorba kaþýðý koyun. Bohça þekline getirdikten sonra pýrasa saplarý ile aðýzlarýný baðlayýn. Önceden ýsýtýlmýþ fýrýnda 5 dakika piþirin. Sos için tencereye küçük küçük kesilmiþ soðaný alýn. Üzerine 1 çay bardaðý þarabý ekleyin. Þarabý yarýsý kalana dek kaynatýn. Sonra kremayý ilave edin. Sos koyulaþmaya baþladýðýnda tuz ve safran ekleyin. Servis tabaðýna krep bohçalarýný alýn. Kenarlarýna hazýrladýðýnýz sostan dökerek, servis yapýn. 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 17:15 kapanmadan kazan 19:00 Ana haber 20:00 Doksanlar 23:15 Kim Milyoner Olmak Ýster? Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 18:30 Hayat Dediðin 19:30 Battal Gazi 21:05 Haber Saati 22:00 Düttürü Dünya Hayata Gülümse Show Kulüp Magazin Proðramý Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Kelime Oyunu Ayý Yogi 20:00 Pis Yedili 23:15 Güldür Güldür 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor, 20:00 A.Þ.K 22:00 Merhamet 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:40 Hava Durumu 19:50 Avrupa Avrupa 22:30 Eski Hikaye Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma 16:45 Tv filmi Ana Haber 18:50 Ýki Dünya Arasýnda 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 20:50 Hýyanet Sarmalý 23:00 Küçük Gelin

9 "Demiryolu uygulama projesi, 2014 yýlý yatýrým programýna alýnmasý için deðerlendirmede" HABER 9 Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, 2014 Merkezi Bütçe Tasarýsýnýn Komisyon görüþmelerinde önceki gün görüþülen Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn bütçesi üzerine söz aldý. Baðcý konuþmasýna Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým'ý baþarýlarla geçen 11 yýlý için kutlayarak baþladý ve Çorum'un Demiryolu talebini bir kez dile getirdi. Baðcý konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi: "Gerçekten baþarýlarla dolu 11 yýllýk Bakanlýðýnýzý kutluyorum. Hükümetlerimiz ve Bakanlýðýnýz döneminde ülkemizin ulaþtýrma ve haberleþme ile hava-deniz taþýmacýlýðýnda artan havaalanlarý ve yolcu sayýsý, yeni limanlar, YHT ve Marmaray gibi projelerle son derece önemli geliþmeler saðlanmýþtýr. Tekrar teþekkür ediyorum ve baþarýlar diliyorum. Sayýn Bakaným, Bütçe sunuþunuzda trafik yoðunluðu istatistikleri ve haritalarýný sunarken üretimin olduðu illerin geliþtirilmesine önem verileceðini ve üretim merkezlerinin demiryolu ile limanlara baðlantýsýnýn saðlanacaðýný söylediniz. Ayrýca sunuþ kitapçýðýnda "2023 hedefleri çerçevesinde km. demiryolu yapýlmasýnýn planlandýðýný, bu çerçevede 3500 km. YHT, 8500 km. hýzlý, 1000 km. konvansiyonel demiryolunun amaçlandýðý" belirtilmektedir. Hükümetimizin demiryollarýný sürdürülebilir kalkýnma hamlelerinden en önemlisi olarak gördüðünü ifade ettiniz. Bu çerçevede konuyu Kýrýkkale-Çorum-Samsun demiryolu projesinin getirerek seçim Bölgem Çorum' un geldiði son noktayý tekrar dikkatlerinize sunmak istiyorum: Çorum Dýþ Ticaret fazlasý veren illerden birisidir. Çorum ihracatýnýn 3/4' ü makine sektöründe ve katma deðeri yüksek ürünlerdedir. Çorum 126 ülke yada ticaret bölgesine ihracat yapan bir ildir. TÝM' in Ekim 2013 ihracat verilerini konuþmamýn sonunda bir dosya olarak bilgilerinize sunacaðým. Bugün dünyaya mal satabilmenin en önemli unsurunun fiyat avantajý saðlayabilmek olduðu herkes tarafýndan kabul edilmektedir. Bu çerçevede Çorum'dan ülke içine ve dýþýna nakliye miktarlarý hakkýnda bilgi vermek istiyorum. Seramik-Vitrifiye hammadde tedariki ve ürünlerin sevkiyatýnda yýllýk 5000 kamyona ihtiyaç vardýr. Toplam yýllýk yük miktarý ton' dur. Kiremit, tuðla, un, yem, yumurta ve kimya ürünlerinin sevkiyatý ve malzemenin tedariki yýllýk toplam 7.8 milyon tondur. Ülkemizin kiremit ihtiyacýnýn %40'ý, tuðlanýn %10'u Çorum'dan saðlanmaktadýr. Ülkemiz yumurta üretiminin %5'i, ihracatýn ise %25'i Çorumdan yapýlmaktadýr. Samsun Limanýndan Çorum'a karayolu ile taþýnan kereste, tomruk, boru ve demirçelik hammadde toplamý yýllýk 1.2 milyon tondur. Çorumlu sanayicilerimiz bugün dünyanýn dört bir yanýna anahtar teslimi fabrikalar kurmaktadýr. Bu makinalarýn tamamý Çorum' da üretilmektedir. Her bir un-yem fabrikasý yaklaþýk ton dur ki bu týr nakliye anlamýna gelmektedir. Bu çerçevede Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý resmi verilerine göre 2012 yýlý sonu itibariyle ilimizden karayolu ile Türkiye'nin çeþitli bölgelerine, limanlarýna ve yurt dýþýna toplam ton nakliye gerçekleþmiþtir. Çorum'dan Mersine Limanýna karayolu ile 1 konteynýr taþýmanýn maliyeti Mersin'den Çin'e taþýmanýn maliyetinin 2 katýdýr. Biz rekabet avantajýný nasýl saðlayacaðýz. Bütçe sunuþ kitapçýðýnda Kýrýkkale-Çorum-Samsun demiryolu hattý etüt-proje çalýþmalarý tamamlanan 26 hattan biri olarak belirtilmektedir. Bu hat ilimizin ticaret, sanayi ve turizm potansiyeline önemli bir derinlik ve geniþlik kazandýracaktýr. Demiryolunun ilimiz ekonomisine getireceði katma deðer, nakliye temelinde rekabet avantajý, yatýrýma ve ticari hayata yönelik iþ fýrsatlarý ve savunma sanayine yönelik yatýrým kararlarýnda elde edeceði öncelik, ilimiz ekonomisinin geliþmiþlik düzeyine önemli katký saðlayacaktýr. Ýlimiz demiryolu baðlantýsýnýn olmayýþý "Eriþebilirlik Endeksi"ni de olumsuz etkilemektedir. Sayýn Bakaným, demiryolu, son yýllarda Çorum'da yaþayan her bir vatandaþýmýzýn birinci gündemi haline gelmiþtir. Hali hazýrda 250 milyon dolar ihracatý olan ilimizin demiryolu baðlantýsýnýn saðlanmasý halinde, Çorum'un kapasitesini, üretimini, ihracatýný ve ülkemize saðladýðý katma deðeri çok kýsa sürede katlanmasýný saðlayacak ve 2023 hedefi 1 milyar dolara ulaþacak ve ilimiz ve göç vermekten kurtulacaktýr. Ayrýca Demiryolu, Kýrýkkale, Çorum, Samsun, Ordu ve Sinop illeri nüfuslarý da dâhil edildiðinde 3 milyon insanýmýzýn ulaþýmýna hizmet edecektir." Baðcý konuþmasýnda 5 yýldýr her bütçe görüþmesinde Demiryolu talebini Ulaþtýrma Bakaný'nýn dikkatine sunduðunun altýný çizerek, avam projesi tamamlanan demiryolunun uygulamaya esas projesinin 2014 yýlý yatýrým programýna alýnmasýný istedi. Bakan Yýldýrým Baðcý'nýn demiryolu talebine karþýlýk, 285 km'lik demiryolunun avam projesinin tamamlandýðýný ve uygulama projesinin 2014 yýlý yatýrým programýna alýnmasý için deðerlendirme yaptýklarýný ifade etti. "Dershanelerin kapatýlmasýnýn, toplumun hiçbir kesimine faydasý yoktur" Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi konumundaki sivil toplum kuruluþlarý, TSO öncülüðünde bir araya gelerek, son günlerde gündemin en önemli maddeleri arasýnda yer alan dershanelerin kapatýlmasý konusunu deðerlendirdiler. TSO düzenlenen toplantýnýn ardýndan bir basýn açýklamasý yapýldý. Yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verilmiþtir: "Milli Eðitim Bakanlýðý, on binlerce öðretmen ihtiyacýnýn olduðunu beyan etmekte, öte taraftan yine on binlerce öðretmen adayý atama beklemektedir. Dershanelerin kapatýlmasýyla halihazýrda bir dershanede çalýþan öðretmen, kapatmadan sonra nasýl deðerlendirilecektir! Dolayýsýyla on binlerce dershane öðretmeni de devletin sýrtýna adeta bir yük gibi binecektir. Öðretmenlerle birlikte sektörde istihdam edilen kiþi sayýlarý göz önüne alýndýðýnda, dershanelerin ülke ekonomimize saðladýðý katma deðer net olarak ortaya çýkmaktadýr. Dershanelerin kapatýlmasýyla ülkemizde okul dýþý eðitim faaliyetlerinin tamamen sona ermesi mümkün deðildir. Dolayýsýyla olasý bir kapatma kararý çýktýðýnda dershanecilik merdiven altýna inebilecek, kayýt dýþý önü alýnamaz boyutlara ulaþabilecektir. Konuya eðitim açýsýndan bakýlacak olursa, okullarýmýzdaki mevcut eðitim sistemi devam ettiði müddetçe dýþarýdan destek eðitimi olarak dershanelerin fonksiyonlarýný sürdürmeleri gerektiði görülmektedir. Ebeveynler çocuklarýný her hangi bir sýnava dahi tabi tutmaksýzýn istedikleri dershaneye göndermekte özgürdürler. Belli bir sistem dahilinde arz-talep dengesi kurulmuþ ve devam etmektedir. Bu kadar önemli bir konuda tek taraflý karar verilmesinin doðru olmadýðý bir gerçektir. Taraflarýn bir araya gelmesi ve ortak bir sonuç çýkartmasý fikri ön plana çýkmaktadýr. Dershanelerin ihtiyaçtan dolayý ortaya çýktýðý bir gerçek, bu ihtiyacýn halen devam ettiði de baþka bir gerçektir. Çocuklarýmýzýn, ülkemizin geleceði olduðuna inancýmýzdan hareketle, ülkemizin geleceðini ilgilendiren bu denli önemli bir konu hakkýnda tek taraflý karar almak doðru deðildir. Bu konuda ilgili sivil toplum kuruluþlarýnýn, sektör temsilcilerinin de görüþleri alýnmalýdýr. Dershanelerin kapatýlmasýnýn, toplumun hiçbir kesimine faydasý yoktur." "Dershaneleri kapatmak iþsizler ordusuna yeni iþsizler katmaktýr" Türkiye Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Mahmut Alparslan "Dershanelerin kapatýlmasý Güneydoðu Anadolu'da yaþayan gençlerimizi dershane ve özel okullardan daða taþýmayý hedefleyen PKK oyununa alet olmaktýr" dedi. "Dershanelere yönelik operasyon eðitimin deðil siyasetin gereðidir" diyerek açýklamasýna baþlayan Mahmut Alparslan, "Yýllardýr kurduklarý sistemlerle Türk Milletinin çocuklarýný kobay ve deneme tahtasýna çeviren bu zihniyet, maalesef bugün beceriksizliklerinin ve hatalarýnýn bedelini milletin evlatlarýna ödetmeye kararlýdýrlar. Kendilerinden olmayaný kendilerine biat etmeyeni imha etmek ve sindirmek makûslaþtýrmak üzerine kurulmuþ bu sistem maalesef bugün, dün yol arkadaþlýðý yaptýklarýný bugün imha hedefi haline koymuþlardýr. Hiç kimsenin ve hükümet yetkililerinin süslü kelimelerin ardýna saklanmalarýna gerek yoktur. Dershaneler bugün gereklilik deðil zorunluluktur. Yýllardýr sýnýf mevcutlarýný 30'un altýna düþürmeyen sbs, oks ve diðer sýnav sistemleri ile öðrencileri sýnav maratonu içine sokmuþlardýr. Ancak bugün okuma salonlarýný ve dershaneleri kapatma hesabý yapanlarýn hiçbir öngörü ve gerçekçi niyeti ve sebebi yoktur. Bu anlayýþ milletin açlýðýný lokantalarý kapatarak çözeceðini sanan safça bir düþüncedir. Bugün dershaneleri kapatmak 50 binin üzerinde insaný iþsiz milyonlarca öðrenciyi çaresiz býrakmaktýr" þeklinde kaydetti. "Dershaneler kapatýldýðýnda ortaya çýkacak kaosu merdiven altý kaçak sistemleri kim kontrol edecektir?" diye soran Alparslan, "Bugün Anadolu'da TL arasýnda çocuðunu istediði dershaneye gönderen dar gelirli aileler acaba en az 50 TL olan özel dersi ve en az 8 bin TL olan özel okuldan nasýl yararlanacaklardýr. Eðer bu birilerine rant saðlama ve birilerini imha operasyonu deðilse. Açýkçasý Güneydoðu Anadolu'nun gençlerinin dershanelerden ve okuma salonlarýndan alýnarak daða yönlendirme operasyonudur. Bu kanun taslaðýnýn bir ucunda AKP'nin bir ucunda BDP'nin bulunmasý bu yüzden hiç þaþýrtýcý deðildir. Türk Eðitim Sen olarak bir kez daha uyarýyoruz hükümet bu kararla ateþle oynamakta milyonlarca veli ve öðrenciyi hedef haline koymaktadýr. Hep baþlarý sýkýþtýðýnda her milletten bir þey saklamak zorunda kaldýklarýnda ayný oyuna sarýlan hükümetin asýl amacý milyonlarca insaný tartýþma içine çekerek Güneydoðu'da yaþanan rezaleti örtmek millete cambaza bak oyunu sergilemektedir. Türk Eðitim Sen ve Kamu Sen olarak mutlaka dershaneler hatta özel okullar kapatýlabilir ancak bu uygulama faþizanca ve baskýcý bir yöntemle ben yaptým oldu þeklinde deðil eðitim sisteminin sorunlarýna çözüm üreterek olabilir. Meydanlarda 250 bin tane atanamayan öðretmen varken eðitimin bunca sorunu, eðitimin sorunlarýnýn nedenini dershane olarak göstermek tam bir aymazlýktýr. Bu þekilde alýnacak bir karar iþsizler ordusuna yeni iþsizler katmak ticari müesseselere ve özel teþebbüse darbe vurmak anlamýna gelecektir. Açýkçasý eðitimin deðil siyasetin ve AKP ve BDP'nin ortaya koyduðu bu taslak ne AKP'yi ne de milleti memnun etmeyecek yalnýzca AKP'nin BDP ve PKK'ya eleman saðlama operasyonu olacaktýr" ifadeleriyle sözlerini tamamladý. Yýlmaz MERT DES'ten üyelerine soru kitapçýðý desteði Demokrat Eðitimciler Sendikasý Çorum Ýl Temsilciliði görevde yükselme ve unvan deðiþikliði sýnavýna girecek üyelerine ücretsiz olarak soru kitapçýðý daðýtarak destek verdi. Konu ile ilgili açýklama yapan Demokrat Eðitimciler Sendikasý Ýl Baþkaný Nihat Örs sendika olarak üyelerinin her zaman yanýnda olduklarýný belirtti. Görevde yükselme ve unvan deðiþikliði sýnavýna girecek üyelerine de ücretsiz olarak soru kitapçýðý temin ettiklerini ve onlarýn mesleklerinde ilerleyebilmeleri için destek olduklarýný ifade eden Nihat Örs "Sendikamýz üyelerinden aldýðý güç ve desteði yine onlarýn menfaati için kullanarak faaliyetlerini sürdürmektedir" dedi. Örs açýklamasýnda þöyle dedi: "Sendikamýz üyelerinin özlük haklarýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi, yaþadýklarý maðduriyetlerin aþýlmasý konularýnda özveri ile çalýþmaktadýr. Onlarýn her konuda yanlarýnda olduðumuzun göstergesi olarak girecekleri bu sýnavda soru kitapçýðý daðýttýk. Sendikamýzýn imkânlarýný sonuna kadar onlar için kullanmaya devam edeceðiz. Ayný zamanda yaptýðýmýz ve yapacaðýmýz sosyal faaliyetlerle de sendikamýz örnek sendikacýlýk yapmaya devam edecektir. Biz sermayesi emek ve samimiyet olan bir hareketi temsil ediyoruz. Çýkar iliþkileri üzerindeki deðil hakkýn kullanýmý, paylaþýmý ve adalet üzerine bir yol haritasýnda yürümeye devam edeceðiz." Çorum Tanýtým Günlerinde Ýskilip standý ilgi çekti Kasým tarihleri arasýnda Ankara, Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleþtirilen 2. Çorum Tanýtým Günlerinde Ýskilip standý ilgi odaðý oldu. Siyaset ve bürokrasiden çok sayýda misafirin yanýnda Ankara'da yaþayan Ýskiliplilerde 4 gün boyunca Ýskilip standýný ziyaret ederek memleket özlemlerini giderdiler. Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve AK Parti Belediye Baþkan aday adayý Melih Alpsar'ýn katýldýðý tanýtým etkinliklerinde arastalarda üretilen el sanatlarý ürünleri, Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezinin üretimleri, hanýmlarýn hazýrladýðý yöresel lezzetler, Ýskilip Belediyesi kültür yayýnlarý, broþürler ile 14 panelle Ýskilip görselleri büyük ilgi gördü. Organizasyon yetkilileri etkili tanýtýmdan dolayý Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Numan Sezer, Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar ile tüm emeði geçenlere teþekkür ettiler.

10 HABER 10 HYP strateji belirledi "Mecitözü'nü Marka Þehir haline getireceðiz" Halkýn Yükseliþ Partisi Çorum Ýl Baþkaný Ali Karabacak ve diðer illerin il baþkanlarý, Türkiye Deðiþim Hareketi'nin Lideri, Þiþli Belediye Baþkaný Mustafa Sarýgül'e doðum günü sürprizi hazýrladýlar. Doðum günü pastasýný Ali Karabacak ile birlikte kesen Sarýgül, Ýstanbul'da düzenlenen toplantýda Karabacak'ý sahneye çýkartarak onurlandýrdý. Halkýn Yükseliþ Partisi Çorum Ýl Baþkaný Ali Karabacak, hafta sonu Ýstanbul'da düzenlenen deðerlendirme toplantýsýna katýldý. 9 Kasým 2013 Cumartesi günü CHP'ye katýlan ve parti kimliðini alan Mustafa Sarýgül, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný olmak için çalýþmalarýný yoðunlaþtýrýrken, ekibinin bundan sonra izleyeceði yolu belirlemek ve deðerlendirme yapmak için Ýstanbul Kumburgaz Artemis Marin Princess Otel'de bir toplantý yaptý.hyp Ýl Baþkanlarý ile Kadýn ve Gençlik Kollarý Baþkanlarýnýn katýldýðý toplantý öncesi il baþkanlarý Sarýgül'ün doðum günü olmasý nedeniyle bir sürpriz hazýrladý. Kendisi için hazýrlanan doðum günü pastasýný Çorum Ýl Baþkaný Ali Karabacak ile birlikte kesen Sarýgül, ayrýca çalýþmalarýný taktirle karþýladýðý Karabacak'ý sahneye çýkartarak onurlandýrdý. Sarýgül, sürpriz doðum günü hediyesi nedeniyle duygulu anlar yaþarken, arkadaþlarýna teþekkür etti. "HYP VE TDH YOLUNA DEVAM EDÝYOR" Toplantýda partinin onursal genel baþkaný Mustafa Sarýgül'ün yeni bir siyasi hareketin içerisine girmesi nedeniyle HYP ve TDH'nin geleceði tartýþýldý. Alýnan kararlarla ilgili olarak önümüzdeki günlerde bir açýklama yapýlmasý bekleniyor. Konuyla ilgili olarak bir açýklama yapan HYP Çorum Ýl Baþkaný Ali Karabacak, HYP'nin ve Türkiye AK Parti Mecitözü Belediye Baþkan aday adayý Hidayet Bay, ilçenin geleceðini kurtaracak bazý projeler hazýrladýðýný, bu projeleri uygulayarak Mecitözü'nü geri kalmýþlýktan kurtarýp marka þehir haline getireceklerini söyledi. Polis memurluðundan istifa ettikten sonra Çorum'un Mecitözü Ýlçesi'nden Belediye Baþkan Aday Adayý olan Hidayet Bay, çalýþmalarýný yoðun bir þekilde sürdürüyor. Hidayet Bay, Mecitözü'nü her alanda ileri götürecek projeleri hayata geçirebilmek için ilçe halkýndan destek istedi. Bay, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: Aldýðým devlet terbiyesi ile yaptýðým idari ve akademik çalýþmalar neticesinde, konularýn kanunlar çerçevesinde geniþ yelpazeli bakýþ açýsýyla deðerlendirmesi, alýnacak kararlarýn uzunca dönem iþlevselliðini korumasý gerektiði, takým çalýþmasýnýn en yararlý sistem olduðu ve her pozisyonun görevlerinin en baþýndan belirtilmesi, her pozisyonun birbirine destek olarak katký vermesi gerektiði, devlet hizmetlerinin halkýn huzur ve güvenliðini en üst seviyede tutularak tasarlanmasý gerektiði kanaatlerine haiz oldum. Çalýþtýðým her pozisyonda bu kanaatleri kendime düstur edindim. Ankara'da çalýþtýðým süre boyunca bunca bilgi birikimi ile çok sayýda arkadaþýma projeler üreterek hayata geçirdim. Ýlçemizin ekonomik geri býrakýlmýþlýðýnýn çözüm yollarý üzerinde çok düþündüm, inceledim ve çözüm önerileri ürettim. Aþaðýda sýralayacaðým 28 dev projenin tamamý birbirinin parçasý þeklinde tasarlanmýþ olup, bunlarýn yapýlmasýnýn da yerel yönetim bütçesine bir maliyeti de bulunmamaktadýr. Her biri bir kitap büyüklüðünde olan bu tasarýmlar dünyanýn çeþitli yörelerinde uygulanýp benimsenmiþ, gelecekte kullanýlacak iþlerdir. Projelerin tamamý Mecitözü'nü bir marka þehir haline getirecek nitelikte olduðundan bir vizyon ve misyon sahibi uygulamalardýr. Projelerin tamamlanma süreleri deðiþken olup uygulama sürelerinde birinin diðerini tamamlamasý beklentisi olan planlar vardýr. Bu tamamlayýcýlýk bence þehir plancýlýðýnýn en önemli yeri olup, atýlacak adýmlarýn kalýcý deðerler yaratmasý sonucunu doðurur, böylece sürdürülebilir projeler hayatýmýzý hak ettiðimiz derecede saðlýklý, mutlu ve huzurlu yaþamamýzý saðlar. Sürdürülebilir temiz, güvenli ve saðlýklý çevre politikalarý Mecitözü'nün prensip proje mimarý olmasý gereken deðerdir. PROJELERÝ AK Parti Mecitözü Belediye Baþkan aday adayý Hidayet Bay, projelerini þu þekilde açýkladý: Proje oluþturma birimi kurulmasý ve hayvancýlýk, tarým, turizm alanlarýnda örnek uygulamalar yapýlmasý projesi. Mecitözü hayvancýlýk organize sanayi kurulmasý projesi. Modern küçükbaþ yaylým hayvaný barýnaklarý yapýlmasý projesi. Mecitözü modern büyükbaþ - küçükbaþ hayvan satýþ pazarý yapýlmasý projesi. Mecitözü modern hayvan kesim tesisleri yapýlmasý projesi. Mecitözü iyi tarým - doðal ürünler pazarý projesi. Doða ve spor turizmini artýracak çalýþmalar projesi. Mecitözü Ýlçesi köy ve çevre ilçeler ulaþtýrma projesi. Mecitözü iyi tarým sanayi kurulmasý için yapýlacak çalýþmalar. Beke kaplýcalarý sýcak sular mevkiinde yapýlan yatýrýmlarýn desteklenerek bölgemize katkýsýnýn artýrýlmasý için yapýlmasý gerekenler. Mecitözü meslek yüksek okullarý kurulmasý projesi. Tarým yatýrýmlarýnýn artýrýlmasý için verimli arazilerin birleþtirilmesi projesi. Mecitözü Ýlçesinde yetiþen organik doðal ürünlerin sertifikalandýrýlarak Ankara - Çankaya - Ýstanbul - Etiler semtlerinde satýþ pazarlarý kurulmasý projesi. Geliþecek olan Mecitözü halkýnýn turizm alanýnda aktif ve pasif bilinçlendirilmesi projesi. Geliþecek olan Mecitözü halkýnýn internetten satýþ alanýnda aktif ve pasif bilinçlendirilmesi projesi. Geliþecek olan Mecitözü halkýnýn organik tarým alanýnda aktif ve pasif bilinçlendirilmesi projesi. Mecitözü merkezde sýcak su araþtýrmasý ve bulunduðunda ilçenin ýsýtýlmasý, sera alanlarý yapýlmasý ve turizm geliþmelerinin saðlanmasý projesi. Hayvan atýklarýnýn toplanmasý ve ekonomik olarak deðerlendirilmesi projesi. Tarým ürünleri atýklarýnýn toplanmasý ve ekonomik olarak deðerlendirilmesi projesi. Hayvancýlýk merkezleri kurulmasý ve modern ve doðal hayvancýlýk koþullarýnýn saðlanmasý-donanýmlý mezbahane kurulmasý projesi. Özel okullar ve dershanelerin yatýrým yapmalarý için alt yapý hazýrlýklarý projesi. Mecitözü kütüphanesinin geliþtirilmesi ile halkýn kullanýmýný artýrmak için gezici kütüphane ve mobil internet eriþim merkezi uygulamasýnýn hayata geçirilmesi. Mecitözü müzesi kurulmasý projesi. Kapalý spor salonunun açýlarak halkýn hizmetine katýlmasý projesi. Belde ve köylerimizde spor alanlarý gezi yollarý oluþturulmasý projesi. Mecitözü sever kart projesi. Vatandaþýn belediye yönetimi ve denetime aktif katýlmasý için yapýlacaklar. 65 yaþ üstü insanlarýmýz için hastanelere sevki ile evde bakým hizmetleri projesi. Diðer ilçelerimiz için hazýrlanan doðalgaz projesine ilçemizin de eklenmesi." Deðiþik alanlarda projelerinin olduðunu da belirten Bay, bazý projelerini ise ilerde açýklayacaðýný kaydetti. Hidayet Bay, "Eðitimim, bilgim, kültürüm ve davranýþlarým ile Mecitözü Ýlçesini her yerde temsil edebilme kabiliyetimin olduðundan eminim. Projelerimin hayata geçebilmesi, Mecitözü'nün marka bir þehir olabilmesi, dostlarýmýn helal para kazanarak huzur içerisinde olabilmesi için Mecitözü Belediye Baþkanlýðýna AK Parti'mizden adayým. Hayýrlýsýysa neyse o olsun" dedi. Deðiþim Hareketi'nin yoluna devam edeceðini, 30 Mart seçim sonuçlarý açýklandýktan sonra tekrar bir durum deðerlendirmesi yapacaklarýný ve yeni bir yol haritasý belirleyeceklerini ifade ederek, "Bizler partimizin ve hareketimizin baþýndayýz. 30 Mart seçimleri öncesi hiçbir bir partiden, belediye baþkanlýðý, il genel meclis üyeliði ya da belediye meclis üyeliðine adaylýðýmýz söz konusu deðil. Onursal Genel Baþkanýmýz Sarýgül'le birlikte 30 Mart'tan sonra tekrar durum deðerlendirmesi yapacaðýz" dedi. Yýlmaz MERT Polisten kaçak sigara operasyonu Ýl Emniyet Müdürlüðü KOM Þube Müdürlüðü Kaçakçýlýk Bürosu ekipleri düzenledikleri operasyonda çok ayýda kaçak sigara ele geçirdi. Doðu illerinden Batý illerine gümrük kaçaðý sigara sevkiyatý yapýlacaðý istihbaratýný alan polis ekipleri Osmancýk ilçesinde yaptýklarý operasyon da bir araçta O.B. isimli þahýs yakaladýlar. Araçta yapýlan aramada ise 83 bin 050 paket kaçak sigara yakalanarak el kondu.þüpheli O.B. hakkýnda 5607 SKM iddiasýyla iþlem yapýlarak adliyeye sevk edildi. Eren Er Dershanesinden Aþure ikramý Eren Er Dershanesi Muharrem ayýnýn en güzel geleneklerinden birisi olan Aþure etkinliðini yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirdi. Öðrencilerin evlerinden getirdiði aþurelik malzemeler veliler ve dershane komþularýnýn katkýlarýyla özenle piþirildi. Dershanede gerçekleþen programda Durmuþ Dede Aþure duasýný yaptý. Muharrem ayý ve Aþure hakkýnda öðrenci, veli ve misafirleri bilgilendirdi. Aþure ikramýndan sonra Âþýk Þahin Uðurcan baðlamasýyla seslendirdiði Muharrem ayýna özel birbirinden güzel deyiþlerle program dolu dolu gerçekleþti. Eren Er Dershanesi Müdürü Menderes Yýlmaz Muharrem ayýnýn matem ayý olduðunu matem ve hüzün günlerinde de birlik olmanýn önem arz ettiðine deðindi. Yýlmaz, "Kardeþliði Aþure ile Pekiþtirelim" sloganýyla bu sene birincisini gerçekleþtirdikleri Aþure etkinliðine yoðun katýlýmý da dikkate alarak gelecek yýl daha büyük organizasyonlarla yapmayý düþündüklerinin söyledi. Eren Er Dershanesi 24 Kasým 2013 tarihinde ise Muharrem ayýnýn baþka bir güzel geleneði olan lokma ikramýnda bulunacak. 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ Çocuk haklarý, kanunen veya ahlâki olarak dünya üzerindeki tüm çocuklarýn doðuþtan sahip olduðu; eðitim, saðlýk, barýnma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karþý korunma gibi haklarýnýn hepsini birden tanýmlamakta kullanýlan evrensel kavramdýr. Çocuklarýn korunmasý ve bununla ilgili hukuki düzenlemelerin yapýlmasý, her toplumun kendi sosyo - kültürel seviyesi ve ekonomik durumu ile paralel olarak geliþim göstermiþtir. Ýlk çaðlarda çocuðun korunmasý ailenin görevi olarak görülürken, zaman içinde çocuðun korunmasýnda asýl rolün, toplumsal kurumlar ve devletlerde olduðu fikri kabul görmeye baþlamýþtýr. Devletlerin kurulmasý ve sosyal örgütlenmelerin gerçekleþmesinden sonra, toplumsal örgütler ve devletler çocuðun korunmasý sorunuyla da ilgilenmeye baþlamýþlardýr. Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu'nda, 20 Kasým 1989 tarihinde "Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Sözleþmesi" kabul edilmiþtir. Bu sözleþme halen dünya üzerinde yürürlükte olan tüm sözleþmeler içerisinde en katýlýmlý ve en çok kabul gören sözleþme olma özelliðini de elinde bulundurmaktadýr. Çocuk Haklarýna Dair Sözleþme, nerede doðduklarýna, kim olduklarýna; cinsiyetlerine, dinlerine ya da sosyal kökenlerine bakýlmaksýzýn bütün çocuklarýn haklarýný tanýmlamaktadýr. Sözleþme bunlarý kapsamaktadýr: Yaþama hakký Eksiksiz biçimde geliþme hakký Zararlý etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakký Aile, kültür ve sosyal yaþama eksiksiz katýlma haklarýdýr. Çocuk Haklarýna Dair Sözleþme, medeni, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki insan haklarýný en geniþ biçimde tanýmlamaktadýr. Bu sözleþmeye yön veren temel deðerler þunlardýr: Ayrým gözetmeme Çocuðun yararýnýn gözetilmesi Yaþama ve geliþme Katýlýmdýr. Çocuk Haklarýna Dair Sözleþme, on sekiz yaþýn altýnda olanlarý çocuk olarak tanýmlayarak baþlamaktadýr. Sözleþmede ele alýnan baþlýca konular þunlardýr: Ana-babanýn rolü ve sorumluluðu; bunun ihmal edildiði durumlarda ise devletin rolü ve sorumluluðu Bir isme ve vatandaþlýða sahip olma ve bunu koruma hakký Yaþama ve geliþme hakký Saðlýk hizmetlerine eriþim hakký Eðitime eriþim hakký; Ýnsana yakýþýr bir yaþam standardýna eriþim hakký Eðlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana sahip olma hakký Ýstismar ve ihmalden korunma hakký Uyuþturucu baðýmlýlýðýndan korunma hakký Ekonomik sömürüden korunma hakký Ýfade özgürlüðü hakký Düþünce özgürlüðü hakký Dernek kurma özgürlükleri hakký Çocuklarýn kendileriyle ilgili konularda görüþlerini dile getirme hakký Özel gereksinimleri olan çocuklarýn haklarý Özürlü çocuklarýn haklarý Ülkemizde çocuðun korunmasýna iliþkin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý, Türk Medeni Kanunu, 2828 sayýlý Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 5395 sayýlý Çocuk Koruma Kanunu önemli yer tutmaktadýr.. Türkiye'nin Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Sözleþmesi'ni onaylamasý çocuk haklarýyla ilgili önemli geliþmeler yaþanmýþtýr. Bu sözleþme çerçevesinde ülkemizde çocuk haklarýna iliþkin düzenlemeler getirilmiþtir. Türk Medeni Kanun'da, Ýþ Kanunu'nda, Ceza Hukuku ve Yargýlamasýna iliþkin Mevzuatta ve Engelliler Kanunu'nda çocuðun yüksek yararý gözetilecek þekilde deðiþikliðe gidilmiþtir. Çocuða verilen deðer, o milletin kaderini belirler Çocuk haklarýnýn özgürlük içinde ve dengeli bir þekilde korunmasý hem çocuðun hem de toplumun yararýnadýr. Çocuk haklarýný kökleþtirmek bir toplumun geleceði için yapýlan en önemli yatýrýmdýr. Bizde toplum olarak, çocuklarýmýzýn haklarý olduðunu bilelim, saygý gösterelim. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Mustafa Lek'ten esnaf turu AK Parti Ýskilip Belediye Baþkan aday adayý olan Mustafa Lek çalýþmalarýna devam ediyor. "Ýskilip için hizmete hazýrým" sloganýyla yola çýkan Mustafa Lek esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Lek, ziyaretlerinde hem esnafý dinliyor hemde projeleri hakkýnda bilgi veriyor.

11 SPOR 11 Ýlyas Damar yeni projeler üreteceklerini açýkladý Sungurluspor 1.Amatör Küme Büyükler Ligi'nden çekildi Amatör futbol sezonunda 1. Amatör küme büyükler ligi A grubunda mücadele veren Sungurluspor ligten çekildiðini açýkladý. Sungurluspor Kulübü Baþkaný Mustafa Özdemir'in Futbol Ýl Temsilciliði'ne gönderdiði faksta ilçelerinde futbol sahasý olmamasý nedeni ile düzenli antrenman yapamadýklarýný, müsabakalara antrenmansýz çýktýklarýný ve bu nedenle sportif baþarý gösteremediklerini bununda gerek yönetim kurulu gerekse sporcularýn üzerinde olumsuz etki yaptýðýný belirtti. Özdemir, bu olumsuzluklar nedeniyle 1. Amatör Küme Büyüler Ligi'nin 2. Yarý müsabakalarýna çýkamayarak ligden çekilmek istediklerini ve Ýlçelerine yeni bir saha yapýlana kadar Büyükler Ligine katýlmayacaklarýný, faaliyetlerini alt yapý kategorilerine katýlarak devam ettireceklerini bildirdi. 18 Kasým 2013 tarihinde olaðan toplantýsýný yapan Ýl Futbol Tertip kurulu Sungurlu Spor'un dilekçesini görüþtü. Ýl Futbol Tertip Kurulu konu hakkýndaki açýklamasýnda "Fikstür gereði Sungurluspor ile müsabakasý olan takýmlarýn bu müsabakalarý oynamadan 3-0 hükmen galip sayýlmalarýna. Ayrýca Sungurluspor'un Bir alt kümeye düþürülmesine karar verildi. Sungurluspor' un ligden çekilerek bir alt kümeye düþürülmesi üzerine A grubundan son sýrayý alacak (Sungurluspor dýþýnda) 1 takýmla B Grubunda 4. ve 5. sýrayý alacak 2 takýmla birlikte toplam 3 takým arasýnda çift devreli lig ve puan usulüne göre PLAY-OUT Müsabakalarý oynayacak. Müsabakalar sonunda son sýrayý alacak 1 takýmýn daha bir alt kümeye düþürülmesine" denildi. SPOR SERVÝSÝ Baba-oðul Avrasya Maratonu'na katýldý Çorum Belediyesinin görevleri arasýnda spor faaliyetleri ile ilgilenmek olduðunu ifade eden Ak parti Belediye Baþkan Aday dayý Ýlyas Damar þunlarý söyledi. "Bilindiði gibi Çorum Belediyesinin görevlerinden biriside spor faaliyetleri ile ilgilenmektir. Spor gençlerimizi kötü alýþkanlýklardan korumak ve onlarý geleceðe hazýrlamak adýna yürütülen faaliyettir. Bu itibarla Çorum Belediyesi amatör spor baþta olmak üzere spora ve sporculara gereken katkýyý saðlamakla görevlidir. Þehrimizde Çorum Belediyespor ve Çorumspor olmak üzere iki takýmýmýz mevcuttur. Esasen Çorumun en az bir takýmýný Türkiye'de adýný duyuran takým haline getirmek, amatör sporlarda da Türkiye þampiyonlarý çýkarmak gerekir. Geçtiðimiz belediye baþkanlýðý döneminde Belediye baþkanýmýz Arif Ersoy döneminde Çorumspor'un mali krizde olduðu dönemde bir proje uygulanmýþtýr. Projenin adý akaryakýt istasyonu ve sosyal tesislerdir. Bu proje Çorum'da ve Çorumspor'da bir ilk olma özelliðini taþýmaktadýr. Çorumspor'un Mali Asbaþkaný olduðum dönemde Belediye baþkanýmýzdan Çimento Fabrikasý altýndaki 8 dönümlük arazi Çorumspor'a yap-iþlet-devret modeli ile alýnmýþtý. Çorumpor olarak yap-iþlet-devret modeli ile ihale edildi. Bu tesis Çorumspor'a 15 yýl gelir kaynaðý olmaya devam etmiþti. Spora katký vermek amacýyla Çorum'da bir ilk olan bu ve buna benzer yeni projeler üretilecektir. Ayrýca Çorum Belediyesinin ihtiyaç duyduðu tesisler de yap-iþlet ve devret modelleri ile hemþerilerimizin problemlerini çözmek amacýyla kullanýlmalýdýr. Bu duygu ve düþünce ile spor kamuoyuna ve hemþerilerimize sevgi ve saygýlarýmý sunarým. 34. Vodafon Ýstanbul Avrasya Maratonu'na Çorum'dan da katýlým oldu.88 ülkeden yaklaþýk 13 bin atlet ve 100 bin sporseverin katýldýðý Avrasya Maratonu Pazar günü gerçekleþtirildi. Maraton koþusu, Boðaziçi Köprüsü'nün giþelerinin yaklaþýk 300 metre gerisinden baþladý. Atletler köprüyü geçtikten sonra Beþiktaþ sapaðýndan ayrýlarak, Barbaros Bulvarý'ndan Beþiktaþ'a inip, sahil yolundan Karaköy'e koþtular. Galata Köprüsü'nden sonra Eyüp'e yönelecek maratoncular, Feshane'nin ardýndan dönüþ yaparak Unkapaný üzerinden Yenikapý'ya vardýlar. Bakýrköy'den yapýlan dönüþle sahilden Gülhane Parký'na kadar uzanan parkur, parkýn içinden geçerek Sultanahmet'e çýktýlar. Maratonun varýþ çizgisi, Roma, Bizans ve Osmanlý Ýmparatorluklarýnýn toplantý ve spor merkezi olan At Meydaný'nda, Sultanahmet Camisi'nin giriþ kapýsý ile Mýsýr Dikilitaþ'ýn arasý oldu. Maraton'a Çorum'dan da Dumlupýnar Ýlkokulu'nda sýnýf öðretmeni olan Atilla Ortakcý ile oðlu Emrah Ortakcý katýldý. Ortakcý baba-oðul, maratonda Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü atletizm kulübü adýna koþtular. Maratonu da tamamlayan Çorumlu katýlýmcýlardan Emrah Ortakçý 15 kilometreyi 76 dakikada, baba Atilla Ortakcý ise, 92 dakikada koþtu. Ortakcýlara maratona katýlmalarý nedeniyle birer hatýra madalyasý verildi. SPOR SERVÝSÝ Düzyurt'ta matem havasý Yenilmezlik unvanýný Çorum'da býrakan Turuncu-Beyazlýlar'da moraller bozuk. Ligdeki ilk yenilgisini 13. hafta maçýnda önceki gün deplasmanda karþý karþýya geldiði Çorum Belediye'ye maðlup olarak alan Düzyurtspor'da büyük üzüntü yaþanýyor. Turuncu-Beyazlýlar'ýn teknik direktörü Ömer Ortakudaþ, Çorum Belediye'ya maðlup olarak ligdeki ilk yenilgilerini aldýklarýný bu nedenle çok üzgün olduklarýný söyledi. Çorum Belediye önünde karþýlaþmanýn henüz 2. dakikasýnda kalelerinde beklenmedik bir gol gördüklerini belirten Ortakudaþ, sözlerini þöyle sürdürdü: ÜSTÜNLÜK BÝZDEYDÝ "Bu gol moralimizi bozsa da 90 dakika boyunca rakibimiz önünde gol aradýk. Oyunda tamamen üstünlük bizdeydi. Ýstediðimiz pozisyonlarý yakaladýk ama golü bulamadýk dakikada ise rakibin kontra ataktan attýðý gol ile maçta 2-0 yenik duruma düþtük. Maçta bu þekilde yenilgimizle sona erdi. Rakibimiz þehir olarak maça büyük ilgi gösterdi. Daha önce taraftar önünde maçlarýný oynayan Çorum'u bu maçta yaklaþýk 5-6 bin dolayýnda taraftarý destek verdi. Neticesinde kaybettik, üzgünüz." SPOR SERVÝSÝ Baþkan Þahin, Uzunköprü ve sonrasýný konuþtu! Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Ünyespor Kulüp Baþkaný Ýrfan Þahin, teknik direktör Cevdet Uzunköprü ile karþýlýklý anlaþarak yollarýný ayýrdýklarýný yaptýðý basýn açýklamasý ile resmi olarak açýkladý. Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Ünyespor'da 1-1 eþitlikle biten 68 Yeni Aksarayspor maçýnýn ardýndan teknik direktör Cevdet Uzunköprü ile karþýlýklý anlaþarak yollarýný ayýrdý. Kulüp Baþkaný Ýrfan Þahin, kulüp binasýnda basýn mensuplarýna yaptýðý açýklamada, pazar günü Ünyespor- 68 Yeni Aksarayspor maçýnýn ardýndan teknik direktörle bir araya gelerek durum deðerlendirmesi yaptýklarýný, karþýlýklý anlaþarak sözleþmeyi fesih ettiklerini söyledi. Þahin, " futbol sezonuna 3 lig 2. Grupta mücadelesini sürdüren Ünyespor yönetim kurulu olarak sezon baþýnda Cevdet Uzunköprü ve teknik heyetiyle beraber yola çýktýk. Ünyespor, sezon baþýnda iyi bir ekip kurarak lige girdi. Ancak, büyük bir talihsizlik sonucu lig maçlarýnda istediðimiz sonucu alamadýk ve þampiyonluk hedefinden bir hayli uzaklaþtýk. Ýçinde bulunduðumuz puan durumu ve aldýðýmýz sonuçlardan sonra hocamýzla yapmýþ olduðumuz deðerlendirmelerde oynadýðýmýz oyunla bir sýkýntýnýn olmadýðýný ama gol yollarýnda etkisizi kaldýðýmýzý deðerlendirdik. Bulunduðumuz yer itibariyle hocamýzla karþýlýklý anlaþarak yollarýmýzý ayýrma kararý aldýk. " dedi. Baþkan Ýrfan Þahin, açýklamasýnda takýmýn yardýmcý hoca Çaðlar Çakýr yoluna devam edeceðini ve henüz baþka bir hoca ile ilgili çalýþmanýn söz konusu olmadýðýný sözlerine ekledi. 13 haftalýk lig maratonunda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 maðlubiyeti bulunan Ünyespor, 13 puanla 14. sýrada yer alýyor. SPOR SERVÝSÝ Kamu-Sen turnuvasýnda çeyrek finaller oynandý Bu yýl üçüncüsü yapýlan Türkiye Kamu-Sen Halý Saha Futbol Turnuvasý'nda çeyrek final maçlarý 16 Kasým Cumartesi günü oynandý. Oldukça zevkli maçlarýn oynandýðý çeyrek finallerde turnuvanýn favorileri içinde yer alan takýmlarýn elenmesi sürpriz olarak nitelendi Haftanýn ilk sürprizini geçen iki yýlýn þampiyonu Osmancýk Milli Eðitim takýmýný turnuvadan eleyen Adliye yaptý. Teknik ve taktik açýdan karþýlýklý ataklarla geçen maçý Adliye takýmý 3-1 kazanmayý baþardý. Haftanýn ikinci maçýnda Dodurga takýmý yine favori görülen takýmlardan olan Büget Köyü'nü gol yaðmuruna tuttu. Toplam 11 golün atýldýðý karþýlaþmada Dodurga rakibinin filelerini 7 kez havalandýrarak yarý finale adýný yazdýran takým oldu. Ýlk yarýsý denk kuvvetler mücadelesi olarak geçen maç ikinci yarýda gelen gollerle koparken maçýn sonucundadodurga takýmý 7-4'lük skorla yarý finalde yerini buldu. Üçüncü maçýn galibi ve yarý finalin üçüncü takýmý Mimar Sinan &Cumhuriyet oldu. Haftanýn son maçýnda Yavuz Sultan Selim ve Osmancýk Saðlýk takýmlarý mücadele ettiler. Karþýlýklý ataklarla geçen karþýlaþmada uzunca bir süre devam eden beraberlik 2-1'lik skorla neticelendi. Maçýn galibi gruptan birinci olarak gelen Yavuz Sultan Selim Ortaokulu olurken adýný yarý finale yazdýrdý. Turnuvada yarý final karþýlaþmalarý 23 Kasým Cumartesi günü saat ve da oynanacak. Turnuva tüzüðü gereði üçüncülük-dördüncülük maçý yapýlmayacak. Yarý finalde þampiyona yenilen takým üçüncü, ikinciye yenilen takým dördüncü ilan edilecektir.

12 Darýca Gençlerbirliði'nden 4'te 4! Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta Çorum Belediyespor'un rakiplerinden Darýca Gençlerbirliði, deplasmandaki 4 maçta da rakiplerine yenilmedi. Geçen sezon play-off finalinde Spor Toto 2. Lig'e yükselme þansýný kaybeden Darýca temsilcisi, deplasmanda kazandýðý puanlarla dikkat çekiyor. Ligin 6. haftasýnda deplasmanda Düzyurtspor'a 2-1 maðlup olan sarý-yeþilli ekip, daha sonra rakip sahada yaptýðý maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Taraftar Belediyespor yönetiminden özür diledi Belediyespor hazýrlýklarý baþlattý Belediyespor tribün liderleri Erdoðan Zembil ve Fatih Ahýska, 68 Yeni Aksarayspor maçýnda yönetim aleyhine yaptýklarý tezahüratlardan dolayý piþman olduklarýný belirterek yazýlý açýklama yaparak Belediyespor yönetiminden özür dilediler.zembil ve Ahýska yaptýklarý yazýlý açýklamada " Geçtiðimiz Pazar günü Düzyurtspor maçýnda tribüne gelen Çorumlu futbolseverlere, baþkanýmýz Zeki Gül'e ve yönetim kuruluna kazanýlan 3 puanda emeði geçen futbolcu kardeþlerimize teþekkür ederiz. Düzyurtspor karþýlaþmasýnda uzun zaman sonra yönetimiyle, teknik ekibiyle, futbolcusuyla, tribündeki taraftarý ile bir aile olduðumuzu gösterdik. Maltepespor maçýnda yaþanan otobüs sorununu, 68 Yeni Aksarayspor karþýlaþmasýnda tribünlere taþýmamýz büyük bir hataydý. Baþkanýmýz Zeki Gül'den ve Belediyespor Yönetiminde tekrar özür diliyoruz. Bu özrümüzün yönetim kurulunda görüþülmesini ve özrümüzün kabul edilmesini arz ederiz.biz bütün sorunlarý aile içinde çözmemiz gerektiðini anladýk. Bizler bu takýmýn bu grupta birinci olarak 2. Lig'e çýkacaðýna inananlardanýz. Bu düþüncemizi Gaziantepspor maçý sonrasýnda kaptan Nedim ile de paylaþmýþýzdýr" ifadelerini kullandýlar SPOR SERVÝSÝ Lider Düzyurtspor'a ligde ilk maðlubiyetini tattýran Çorum Belediyespor bu maçýn verdiði moralle Manavgat Evrensekispor maçýnýn hazýrlýklarýna dün baþladý. Dün saat 13.30'da Nazmi Acluca Sahasý'nda baþlayan antrenmana Düzyurtspor maçýnda eski sakatlýðý nükseden ve tedavi sürecine baþlayan Oðuzhan Saraçoðlu ve grip olan Oðuzhan Yalçýn dýþýnda tüm futbolcular katýlýrken, antrenmanda Düzyurtspor maçýnda oynayan futbolcular yenileme çalýþmasý yaptýlar. Düzyurtspor karþýlaþmasýnda oynamayan futbolcular ise pas ve topla çalýþmalar gerçekleþtirdiler. Dün yapýlan çalýþma yarý alanda yapýlan çift kale çalýþmasý ile sona erdi. Belediyespor bugün yapacaðý antrenman ile Manavgat Evrensekispor karþýlaþmasýnýn hazýrlýklarýna devam edecek. MANAVGAT DEPLASMANININ MASRAFLARI BÖREKÇÝ'DEN Çorum Belediyespor Kulübü'nden yapýlan açýklamaya göre; Çorum Beldiyespor kafilesi Manavgat Evrensekispor deplasmanýna 23 Kasým 2013 Cumartesi erken saatlerde hareket edecek. Kafile burada Side Xanthe Hotel'de konaklayacak. Belediyespor'un Manavgat Evrensekispor müsabakasý deplasman giderlerini ise Çorumlu iþadamý Sait Börekçi karþýlayacak. Belediyespor yönetimi iþadamý Börekçi'ye yapmýþ olduðu jestten dolayý teþekkür etti. ADNAN YALÇIN Güneþ ve Armutçu'nun cezalarý belli oldu Etimesgut hazýrlýklarý moralli baþladý Tosya Belediyespor deplasmanýnda ligdeki ilk galibiyetini alan Çorumspor'da dün yapýlan tek antrenmanla Etimesgut Belediyespor hazýrlýklarý baþladý.dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda saat 11.00'de baþlayan antrenmanda futbolcularýn morallerinin yüksek olduðu gözlendi. Sakatlýðý devam eden Batuhan'ýn takýmdan ayrý çalýþtýðý antrenmana öðrenci futbolcular dýþýnda tüm futbolcular katýldý. Isýnma hareketleri ve 5'e 2 ile baþlayan antrenman tempolu koþularla devam etti. Koþularýn ardýndan yapýlan 5'e 2 çalýþmasý ile süren antrenman kale arkasýnda dar alanda yapýlan tek pas ve kontrol pas çalýþmasý ile devam etti. Yapýlan çalýþma boyunca futbolcularýn moralli olduðu gözlendi. Çorumspor bugün yapacaðý tek antrenman Etimesgut Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürecek. Baklavalar Sunay Güneþ'ten Çorumspor Teknik Direktörü Sunay Güneþ dünkü çalýþmada futbolcularýna baklava ikram etti. Teknik adamýn baklava ikramýna ilk önce bir anlam verilemezken, hocanýn açýklamasý ile baklava ikramýnýn nedeni ortaya çýktý. Güneþ geçtiðimiz hafta içinde antrenmanda baklavasýna maçý kaybettiklerini dile getirerek baklava borçlarýný ödediklerini söyledi. ADNAN YALÇIN Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Çorumspor ve Ýskilip Belediyespor'a AFDK'dan ceza geldi. Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun Tarih ve 32 Sayýlý Toplantýsýnda almýþ olduðu kararlara göre, ligin 7. Haftasýnda oynanan maçlardan dolayý ceza kuruluna sevk edilen Çorumspor ve Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörlere hak mahrumiyeti ve kulübe para cezasý verildi. AFDK'den yapýlan açýklamaya göre Aksaray Belediyespor ile Çorumspor arasýnda oynanan maçýn hakemine karþýlýk sportmenliðe aykýrý hareketi nedeniyle Çorumspor Teknik Direktörü Sunay Güneþ'e 10 gün hak mahrumiyeti cezasý verildi. Kýrmýzý siyahlýlarýn teknik adamý kurul'un verdiði bu cezayý geçtiðimiz hafta Tosya Belediyespor deplasmanýnda tamamladý. Güneþ, bu hafta sonu Etimesgut Belediyespor maçýnda sahaya takýmýnýn baþýnda çýkacak. Kurul ayrýca bu maçta Çorumspor'a sportmenliðe aykýrý harekette bulunmaktan 550 lira para cezasý verdi. ARMUTÇU'YA 21 GÜN CEZA VERÝLDÝ Bölgesel Lig'de diðer temsilcimiz Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu'ya ise Nevþehir Gençlikspor maçýnda hakeme karþý sportmenliðe aykýrý harekette bulunmaktan ayrýca daha önce de cezasý bulunduðundan dolayý 21 gün hak mahrumiyeti cezasý verildi. Cezasý 11 Kasým'da baþlayan Nihat Armutçu iki hafta daha takýmýnýn baþýnda sahaya çýkamayacak. Kurul Ýskilip Belediyespor'a ayný maçta taraftarlarýn çirkin ve kötü tezahüratta bulunmalarý nedeniyle 750 lira para cezasý verildi. Futsal malzemeleri daðýtýldý 22 Kasým Cuma günü oynanacak maçlarla baþlayacak olan Futsal Turnuvasý öncesinde takýmlara malzeme daðýtýmý yapýldý. Çorum Gazetesi, Tek Yýldýz Gazetesi ve Tetra Ajans tarafýndan gerçekleþtirilecek olan turnuvada mücadele edecek 50 takým forma, þort, ve tozluklarýný Çorum Gazetesi'nden temin ettiler. Futsal Genel Koordinatörü Mustafa Sadýç, takým yetkililerine malzemelerini takdim ederken, Güvenyem adýna Zafer Pelit, Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi adýna Ersoy Aksoy, Beþir Derneði adýna Sinan Erol ve Ticaret Borsasý adýna genel sekreter Funda Ertekin, Sadýç'ýn elinden turnuvada takým oyuncularýnýn giyeceði malzemeleri aldýlar. Takým temsilcilerine 11'er þort, tozluk, forma ve birer de kaleci formalarý teslim edildi.

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1 T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/323 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Samsun

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN sadece dairelerin

Detaylı

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS

T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:İzmir,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi.

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi. T.C. BAFRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/14614 Karar No : 2000/12355 Karar Tarihi : 25.09.2000 HUKUK HUKUK : YETKÝLÝ MAHKEMENÝN TESPÝTÝ Davalý Ýstanbul Ýþ Mahkemesinde yetki itirazýnda bulunurken yetkili mahkeme olarak Bakýrköy

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Ankara

Detaylı

T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/14922 Karar No : 2001/137 KKarar Tarihi : 15.01.2001 HUKUK HUKUK : FAZLA MESAÝ ÜCRETÝ-KÖTÜNÝYET TAZMÝNATI Ýhtirazi kayýt konulmaksýzýn bordrolarýn iþçi tarafýndan imzalanmasý halinde daha

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS

T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS 1 NO'LU TAŞINMAZIN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Tapu Kaydı ve

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Kütahya İl,

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. T.C. BALIKESİR 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

T.C. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ 2012/968 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ 2012/968 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ 2012/968 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kırıkkale

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/19076 Karar No : 2001/2751 Karar Tarihi : 15.02.2001 : ÝÞVERENÝN HAKLI NEDENLE HÝZMET AKDÝNÝ FESHÝ Davacý ve diðer çalýþanlar hakkýnda zimmet ve zimmet suçuna iþtirak etme iddialarýyla Aðýr

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı: Niğde İli, Bor

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

YARGITAY KARARLARI T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO : 2001/14555 KARAR NO : 2002/203 TARÝH :

YARGITAY KARARLARI T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO : 2001/14555 KARAR NO : 2002/203 TARÝH : ESAS NO : 2001/14555 KARAR NO : 2002/203 TARÝH : 15.01.2002 KARAR ÖZETÝ : EMEKLÝLÝK NEDENÝYLE HÝZMET AKDÝNÝN SON BULMASI - ÝHBAR KIDEM TAZMÝNATI. 1) Emeklilik nedeniyle hizmet akdinin son bulmasý durumunda,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ 2012/3184 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ 2012/3184 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ 2012/3184 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZLARIN ANA ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

T.C. ADANA 7. İCRA DAİRESİ 2014/4671 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ADANA 7. İCRA DAİRESİ 2014/4671 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ADANA 7. İCRA DAİRESİ 2014/4671 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:TAPU KAYDI:

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:Bursa

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

T.C. KONYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2011/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KONYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2011/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KONYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2011/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı