GELİŞTİRİLMİŞ WEİBULL İSTATİSTİĞİ İLE POLİMERİK YALITKANLARIN YAŞLANMA SÜRECİNİN İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GELİŞTİRİLMİŞ WEİBULL İSTATİSTİĞİ İLE POLİMERİK YALITKANLARIN YAŞLANMA SÜRECİNİN İNCELENMESİ"

Transkript

1 GELİŞTİRİLMİŞ WEİBULL İSTATİSTİĞİ İLE POLİMERİK YALITKANLARIN YAŞLANMA SÜRECİNİN İNCELENMESİ Mukden UGUR, Ayten KUNTMAN, Aysel ERSOY İstanbul Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüü Avcõlar, 3485, Istanbul Anahtar Kelieler: Weibull istatistiği, Polierik yalõtkan, Yaşlana ABSTRACT Surface tracking on polyeric solid insulators is one of the ain reasons for failure in high voltage systes. Due to various factors, such as huidity, pollution, ice load, increase in local voltage, etc., it is hard to ake an estiation about the life of an insulator. Weibull statistics have been widely used and accepted as a successful atheatical ethod to predict the reaining lifetie of an insulating aterial. In this research several tests have been perfored according to IEC 587 Inclined Plane Test ethod to investigate the breakdown ties of polyeric insulation aterials under various external conditions generated artificially in laboratory. A odel based on Weibull statistics has been proposed for estiating the breakdown tie of polyeric insulation aterial. By using appropriate paraeters this iproved odel can ake successful estiates within a reasonable accuracy in varying external conditions such as applied voltages, flow rates, tensile stress, etc...giriş Polierik yalõtkan alzeelerin kullanõ süreleri boyunca kalitelerini bozan farklõ etkiler söz konusudur. Bu etkiler içinde yüzey bozulasõ, yalõtkanõn taaõnda bozulalara neden olabilen en öneli etkiye sahip olanõdõr. Yalõtkanõn kullanõ süresi hakkõnda tahinde bulunak çeşitli faktörler nedeni ile oldukça güçtür[]. Son 5 yõl içerisinde polierik alzeelerin hõzlandõrõlõş yaşlandõra yönteleri ile yalõtkanlõk yeteneğinin belirlenesi için çok sayõda test yöntei ve standardõ ortaya konuştur[2,3]. En genel ifade ile güvenilirlik ( λt ) fonksiyonu R( = e, burada 'λ' ölçek ve şekil paraetresidir. Bu ifade belirli sabit koşullarda oldukça iyi sonuç verir. Fakat çok değişkenli koşullarda kullanõ süresini tespitte yetersiz kalaktadõr. Bu çalõşada laboratuvar koşullarõnda yapay olarak oluşturulan çeşitli dõş etenler altõnda polierik yalõtkan alzeenin bozula süresini araştõrak için Eğik Düzle Yüzeyde İz Oluşuu Test etoduna uygun olarak çeşitli testler yapõlõştõr. Her testte sadece bir dõş veya iç etken değiştirilerek bu etenin polierik test örneği üzerindeki eskite yeteneği etkisi inceleniştir. Sonuçta tek bir etkenin değişesi ile test örneğinin bozula süresini oldukça iyi bir yaklaşõkla verebilen bir istatistik odel geliştirilip elde ediliştir. 2.TEST KOŞULLARI Bütün testler laboratuvar koşullarõnda hazõrlanan polyester izolatörler üzerinde IEC 587 test standardõna göre yapõlõştõr[4,5]. Ilk olarak standart test koşullarõ için 4k AC gerili ve 36 sõvõ akõş hõzõ seçiliştir. İlerleyen adõlarda uygulanan gerili, ekanik gerilenin ve sõvõ akõş hõzõnõn test örneğinin bozula süresi üzerindeki etkisi inceleniştir. Her test için iniu 5 örnek kullanõlõştõr. Bütün örnekler aynõ laboratuvar koşullarõ altõnda polyester reçineden hazõrlanõştõr. Daha sonra hepsi 35 C sõcaklõktaki bir fõrõnda yarõ saat süre ile pişiriliş sõcaklõk her yarõ saatte 5 C arttõrõlarak topla pişire süresi 4 saat oluncaya kadar pişire işleine deva ediliştir. X55X9 ebatlarõndaki test örnekleri, eğik düzle test düzeneğine 45 açõ yapacak şekilde yerleştiriliştir[6]. Elektrolit çözelti olarak aonyu klorid (NH 4 Cl) çözeltisi, elektrodlar arasõnda akõtõlõştõr. Bütün örnekler üzeri açõk olup, tel kafes içinde ve iniu hava sirkülasyonunda test ediliştir. 3.İSTATİSTİKSEL YAKLAŞIMLAR Öür odelleri, yalõtkana uygulanan gerileler ve bozula süresi arasõndaki bağlantõyõ ortaya koyayõ aaçlaaktadõr. Bu odeller kullanõlarak alzeeyi karakterize edebilek için gerekli paraetreler elde edilektetir[7]. Bazõ araştõracõlar elektriksel ve teral gerilelere karşõ yalõtkan alzeenin kullanõ süresini olasõlõk yöntelerle hesaplayan odeller ortaya koyuşlardõr. Bu odeller iki teel yaklaşõdan hareketle elde ediliştir. Bunlardan biri bozula etkisini inceleyen bir odeldir ve sonuçta bozula süresi ile uygulanan gerileler arasõnda bir bağlantõ olduğunu ortaya koyar. Bir diğer odel ise öür testlerinden elde edilen sonuçlarõ uygun odellerle bağdaştõrarak açõklaaya çalõşan bir odeldir. Her iki duruda yalõtkan alzeenin seçilen bir stres altõnda gösterdiği davranõşõ özelleştirek, evcut teknolojik gelişelere rağen örneğin pişire tekniği, test hücresi, test etotlarõ ve diğer faktörlere bağlõ olarak oldukça güçtür[8].

2 İstatistiksel bir öür odeli deneysel sonuçlarla ne kadar çok uyuşan sonuçlar verirse o kadar çok güvenilir, değerli ve yararlõ olacaktõr. 97 lerden bu yana Weibull olasõlõk dağõlõõ katõ yalõtkanlarda elektriksel bozunayõ ifade eden istatistik görüşler arasõnda geniş bir kabul görektedir[9-4]. Bu yöntele çok sayõda rasgele değişkenin olasõlõklarõ göz önüne alõnarak oldukça yaklaşõk sonuçlar elde etek ükündür. Paraetreleri hesaplayabilek için çok sayõda etod ortaya atõlõştõr ve bunlardan bazõlarõ Maksiu Olasõlõk (Maxiu Likelihood), Doğrusal Kestiri (Linear Estiation), Grafiksel Çizi Tekniği (Graphical Plotting Technique) gibi etotlardõr[5]. Grafiksel çizi tekniği gözlee dayalõ bir etod olduğundan bu çalõşada tercih ediliştir. Kullanõõ açõsõndan son derece uygun, basit ve weibull dağõlõõ ile verilerin sunuunda çabuk ve geçerli bir etottur[6]. 4.PARAMETRELERİN HESAPLANMASI İz oluşuu safhasõ, elektrolitin akõş hõzõnõn, geriliin ve iletkenliğin tipik test değerleri ile onlarca dakika sürebilir[7]. Weibull dağõlõõ başlõca iki paraetreye dayanõr, bunlar şekil ve λ ölçek paraetresidir. L konu paraetresini ifade eder ve pek çok uygulaada ihal edilebilir. Bu değerleri tanõlayabilek için bir dizi benzer örnek sabit gerili ve sõvõ akõş hõzõ altõnda test ediliş her bir grup için başlangõç zaanõ t gözleleniştir. Küülatif Weibull dağõlõõ F( şu şekilde gösterilebilir, ( t L) Ft () = e λ () t i, hatanõn olduğu i.nci zaanõ gösterirse, küülatif dağõlõ F( şu şekilde ifade edilebilir : i Ft ( i ) = (2) ( N + ) Burada i örnek nuarasõ ve N topla örnek sayõsõdõr. Güvenilirlik fonksiyonu şu şekilde ifade edilir: Rt () = Ft () (3) ( N + i) Rt () = (4) ( N + ) (3) ifadesi () de yerine yazõlõrsa, şu şekilde ifade edilebilir; t Rt ()= e λ (5) ln Rt ( ) = λ t (6) (6) ifadesinin her iki tarafõnõnda logaritasõ alõnõrsa, ölçü ve şekil paraetreleri şu şekilde ifade edilebilir; ln[ ln Rt ( )] = ln t+ ln λ (7) + Buradan: ln ( ) = ln ( N Rt ) (8) ( N + i) şeklinde elde edilir. Tablo Weibull istatistiğinde uygulanabilirliği için test edilen verilerin düzeni Örnek nuarasõ (i) Bozula zaanõ (dak.) ( N + ) ln ( N + i) Başlangõçta i nci sõrada gözlenen bozula süresi, R(t i ) ifadesinde p i,n e karşõlõk gelen bir nokta ile log-log eksende gösterildi(şekil ). Eğer Weibull odeli uygun olursa, elde edilen noktalar düz bir çizgi üzerinde elde edilir. Örneğin bir grup örnek (N=8) üzerinde, 4k standart gerili ve 36 sõvõ akõş hõzõ seçilerek deneyler yapõldõ. Sõrasõyla artan değerler Tablo de gösteriliştir. Grafikten (Şekil ) de anlaşõlacağõ üzere yalõn polyester reçine kullanõlarak elde edilen veriler Weibull dağõlõõna düzgün bir şekilde uygulanabilektedir. Grafiksel Çizi Tekniği kullanõlarak şekil ve ölçek paraetreleri hesaplanabilir. Çizilen doğrunun eğiinin ln[ln Rt ( Rt hesaplanasõ ile ( 2 )] ln[ln ( )] = ), şekil t2 ln( ) t paraetresi = 3.3 olarak hesaplanõr. Ölçek paraeteresi (λ) t değerinde yaklaşõk olarak hesaplanõştõ, Burada ln ( N + ) ifadesi e eşit olduğunda, (7) ( N + i) & (8) ifadelerinden hareketle, ln[ ] = 33. *ln t + ln λ ifadesi elde edilir. Ölçek paraeteresi λ=.4* -5 olarak hesaplanõr.

3 Kullanı süresinin logaritik olarak ifadesi,, Zaan (dak.) kullanõlarak paraetreler hesaplanõş, a = -.35 ve η = 4.5 olarak bulunuştur. Bu duruda Eşitlik ifadesi ile verilir: new*( a) * t λ cr + η () Bu ifadede : λ new = -5, cr =3.5, a = -.35, η=4. 5, =3.3 olarak kullanõlõştõr. Eşitlik kullanõlarak elde edilen -t eğrisi Şekil 2 de görülektedir. Şekil : Polyester reçine örneklerinin 4k gerili ve 36 sõvõ akõş hõzõ çalõşa şartlarõnda test edilesi ile elde edilen Weibull dağõlõ grafiği. Sonuçta güvenilirlik fonksiyonu şu hale gelir,. * * t Paraetre kestirilirken kullanõlan istatistiksel etodlarõn doğru sonuçlar verebilesi, hesaplanan paraetrelerin odele uygunluğu, doğruluğu, sayõsõ ve test yönteine bağlõdõr. Paraetrelerin kestiriinde daha kesin sonuçlar elde etek için kullanõlan test ekipanõ ile daha çok sayõda veriye (test sayõsõ, örnek boyutlarõ gibi) erişilebilelidir. Bundan dolayõ çok sayõda paraetre kullanõlan öür odelleri verilerin değerlendirilesinde daha sağlõklõ sonuçlar verir. Paraetrelerin kestirii sabit bir gerilide ve sõvõ akõş hõzõnda (4 k ve 36 ) t Rt ()= e λ forülü ile kullanõ süresi belirlenir. Farklõ koşullar altõnda bozula süresinin tahin edilebilesi için denklee ek paraetrelerin ilave edilesi gerekektedir. Sõvõ akõş hõzõ (36 ) sabit tutularak çeşitli gerililer için çok sayõda deney yapõlõştõr. Elde edilen verilerden yola çõkarak 3.5 k ve altõndaki gerili seviyelerinin polyester reçine için iz oluşuuna neden oladõğõ görülüştür. Bu nedenle kritik bozula gerilii cr, 3.5k olarak seçiliştir. Buradan hareketle düşük gerili seviyeleri için bir değişken () ve üç sabitten ( cr, λ new and η) oluşan kolay bir geoetrik fonksiyon seçiliştir. Burada : cr kritik gerili λ new yeni ölçek paraetresi η bozula sabiti λ = λ new * η ( ) (9) cr olarak bulunur. % 5 sorunsuz kullanõ süresinin belirlenebilesi için, üstel sabitleri kestirirken farklõ bozula zaanlarõ kullanõlõr. Eşitliklerin hesaplanasõ sonucunda λ new, -5 olarak seçilesine karşõn bu eşitliklerin çözülesi için (a) gibi bir ek paraetreye gerek duyuluştur. Lisanslõ bir paket progra,8,6,4 =3,5k =3,6k =3,7k =3,8k =3,9k =4k dak. Şekil 2: 3,5k ile 4k aralõğõndaki gerili değerleri için güvenilirlik faktörünün, zaanla değişii. 4k gerili seviyesinden 5k gerili seviyelerine kadar bozula süresi yavaş bir şekilde değişirken, bu seviyeden sonra bozula süresi hõzla azalaya başlaaktadõr. Aynõ eşitlik ve paraetreleri kullanarak bu eğriyi gösterebilek ükün olaaaktadõr. Bunun içinde eşitliğin üstel kõsõ değiştiriliş ve sabit değer η nõn yanõna uygulanan gerilie bağlõ bir değişken ilave ediliştir. 4k, 4.5k, 5k ve 6k gerili seviyelerinden elde edilen veriler kullanõlarak aynõ çözü tekniği ile bu seviyelerde kestiri yapabilek için daha uygun eşitlik ve paraetreler elde ediliştir. Bu duruu ifade eden güvenilirlik fonksiyonu Eşitlik de görülüyor : new*( a) cr * t + η+( ) λ 2 cr () Bu ifadede: λ new = -5, cr = 3.5, a =.35, η =.7, cr2 = 5, = = 3.3 olarak kullanõlõştõr. 4k ve üzeri gerililer için güvenilirlik fonksiyonunun zaanla değişii Şekil 3 te görülektedir.

4 ,8,6,4 =4k =4,5k =5k =5,5k =6k dak Şekil 3-4 k ve üzeri gerililer için güvenilirlik faktörünün, zaanla değişii. Deneyler gösteriştir ki 4k gerili altõnda bulunan polyester reçine için en kõsa zaanda iz oluşuunun gerçekleşesi için en uygun sõvõ akõş hõzõ 36 tõr[8]. Aşağõda yer alan forül 4k gerili altõnda farklõ sõvõ akõş hõzlarõ için bozula zaanõ eğrisini verektedir. Bu eşitlik sõvõ akõş hõzõ kritik değerinde olsa dahi örneğin kullanõ süresi olasõlõğõ üzerinde bir etki eteektedir. 4kdeğerleri için R( = e λnew* cr η + ( ) cr 2 + * t * k Fl kcr (2) bu ifadede :λ new = -5, cr = 3.5, a =.35, η =.7, cr2 = 5, =, = 3.3, k c r = 36 olarak kullanõlõştõr.,8,6,4 k=8 k=27 k=36 k=45 k=54 2 dak. 4 6 Şekil 4- Sõvõ akõş hõzõnõn etkisi göz önüne alõndõğõnda güvenilirlik faktörü nin zaanla değişii F bir sabit ve k sõvõ akõş hõzõdõr. Hesaplaalar sonucunda F sabiti.5 olarak bulunuştur. Şekil 4 te farklõ sõvõ akõş hõzlarõnda nin zaanla değişii görülektedir. Açõk havada bulunan ileti hatlarõnda ve yalõtkanlarõnda buz yükünün etkisini görebilek için test örnekleri üzerinde çeşitli deneyler yapõlarak kuvvet gerilesinin etkisi inceleniştir. Test sonuçlarõ bozula zaanõnõn uygulanan kuvvet gerilesi ile orantõlõ olarak lineer bir şekilde azaldõğõnõ ispatlaõştõr. Aşağõdaki ifade kuvvet gerilesinin etkisini gösterektedir ve eşitliğin üstel kõsõna ekleniştir. Burada N uygulanan ağõrlõğõn kütlesini tesil etektedir..88 ( N.32* N + ) (3) Eşitliği yeniden düzenleyecek olursak son eşitlik (4) şu hale gelir; R( = e λ new η+ * + cr ( cr2 ) * t * k Fl kcr *( N.88.32* N+ ) (4) Kuvvet gerilelerinin ye etkisi Şekil 5 de görülektedir.,8,6,4 N=2kg N=3kg N=4kg N=5kg dak. Şekil 5- Kuvvet gerilesinin etkisi göz önüne alõndõğõnda güvenilirlik faktörü nin zaanla değişii 5.SONUÇ Bu çalõşa polyester yalõtkanlar için bozula zaanõnõ doğru bir yaklaşõklõkla kestirebilen bir istatistiksel odel içerektedir. Bu aaçla yüzeyde iz oluşuu yöntei ile yaşlandõrõlan polyester örneklerin deneysel sonuçlarõndan yararlanõlõştõr. Bu odel çeşitli gerili, sõvõ akõş hõzõ ve uygulanan kuvvet gerilileri için uygun sonuçlar verektedir. Elde edilen odel ile hesaplanan bozula süreleri deneysel sonuçlarla oldukça uyulu olduğu gözleniştir. Uygulan gerili, sõvõ akõş hõzõ ve kuvvet gerilelerin kritik değerlerinin üzerinde izolatörün kullanõ süresinin hõzla azaldõğõ deneysel verilerde görülektedir. Bu çalõşada deneysel sonuçlardan yararlanõlarak önerilen weibull eştliği kullanõlarak oldukça uyulu sonuçlar elde ediliştir.

5 KAYNAKLAR [] Watson,JF; Mason,JH; Lynch,AC (979): Assessing aterials for use as outdoor insulation, International Syphosiu on High oltage 3, -4. [2] Mason,JH (983): Suary of factors which affect the results of inclined plane tests, CIGRE, -3. [3] Weller, MC: ariation in the results of inclined plane tracking tests: soe factors controlling the surface tracking activity, [4] Billings,ML; Wilkings,R; Warren,L (968): A coparison of the IEC Dust/Fog and Inclined plane test, EI 3, [5] Standard test ethods for liquid containant, inclined plane tracking and erosion of insulating aterials, ASTM (233), , 983. [6] A.Kuntan, M.Ugur, A.Merev, A study on the investigation of surface tracking in polyester insulators, Eleco'99 International Conference on Electrical and Electronics Engineering, 84-88, Deceber 999. [7] Hagwood C., Clough, R., Fields, R., Estiation of the stress-threshold for the Weibull inverse power law, IEEE Trans. Reliability, ol. 48, No.2, pp. 76-8, 999. [8] Wu, E.Y., Nowak, E.J., ollersten, R.P., Han, L.- K., Weibull breakdown characteristics and oxide thickness unifority, IEEE Transactions on Electron Devices, ol. 47, No.2, pp , 2. [9] Wang, W. Kececioglu, D.B., Fitting the Weibull Log-Linear odel to accelerated life-test data, IEEE Transactions on Reliability, ol.49, No.2,pp , 2. [] Watkins, A.J., Review: Likehood ethod for fitting Weibull log-linear odels to accelerated lifetest data, IEEE Trans. Reliability, ol.49, No.3, pp , 994. [] Tseng, S.T., Chyau, C.H., A classification rule arising fro accelerated life tests, Reliability Engineering and Syste Safety, ol. 43, pp , 994. [2] Newby, M., Perspective on Weibull proportional-hazard odels, IEEE Trans. Reliability, ol.43, No.2, pp , 994. [3] Weibull W., Fatique Testing and Analysis of Results, Pergaon Press 96. [4] Ross R., Coparing Linear Regression and Maxiu Likelihood Methods to Estiate Weibull Distributions on Liited Data Sets: Systeatic and Rando Errors, Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenoena, pp.7-73, 999. [5] Stone, GC; Heeswijk, RG. Paraeter estiation for the Weibull distribution, IEEE Transactions on Electrical Insulation ol. 2 No.4, pp , 977. [6) Chatfield,C (99): Statistics for technolgy, 3rd ed. Chapan & Hall, Bristol, 38 pages. [7] Auckland, D.W.; Ugur, M. and arlow, B.R. "A surface tracking odel for failure prediction", International Conference on Conduction and Breakdown in Solid Dielectrics, (ICSD95), 995, pp [8] Risino,A.J. New test ethods for assessing the relative tracking perforance of insulating aterials. Ph.D. Dissertation, University of Manchester,994.

A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser

A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, o:, 0 7-6 Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, o:, 0 7-6 TEKOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastiralar.co e-i:04-44 Makale Article AII

Detaylı

KAYMA MOD DENETLEYİCİ KULLANILARAK AKTİF GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTİMİ

KAYMA MOD DENETLEYİCİ KULLANILARAK AKTİF GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTİMİ P A M U K K A E Ü N İ E R İ T E İ M Ü H E N D İ İ K F A K Ü T E İ P A M U K K A E U N I E R I T Y E N G I N E E R I N G F A U T Y M Ü H E N D İ İ K B İ İ M E R İ D E R G İ İ J O U R N A O F E N G I N E

Detaylı

T TİPİ LOGARİTMİK ORTAM FİLTRESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ OLARAK TASARLANMASI VE LABORATUVAR ORTAMINDA GERÇEKLENMESİ

T TİPİ LOGARİTMİK ORTAM FİLTRESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ OLARAK TASARLANMASI VE LABORATUVAR ORTAMINDA GERÇEKLENMESİ T TİPİ LOGARİTMİK ORTAM FİLTRESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ OLARAK TASARLANMASI VE LABORATUVAR ORTAMINDA GERÇEKLENMESİ Abdullah T. TOLA 1 Remzi ARSLANALP 2 Mehmet ÜNAL 3 Şaziye SÜRAV YILMAZ 4 1,2,3 Elektrik-Elektronik

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA FİZİĞİNDE MADDELERİN TERMAL ÖZELLİKLERİ Danışan: Yard. Doç. Dr. Hülya KES YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK ANA BİLİM DALI Selda SÜMAN EDİRNE - Yüksek Lisans

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Ekonoetri ve İstatistik Sayı:2 2005-11-29 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Dr.

Detaylı

(Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier

(Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier POMPALARDA GÜRÜLTÜ (Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier 1973 yõlõnda İstanbul da doğan Reşat Gün Taşel, Özel Saint Michel Fransõz Lisesi nden 1991 yõlõnda mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AYRIK ZAMANLI SİSTEMLER

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AYRIK ZAMANLI SİSTEMLER Otoatik Kontrol Ulusal oplantısı, OK013, 6-8 ylül 013, Malatya AYRIK ZAMANLI SİSMLR 131 Otoatik Kontrol Ulusal oplantısı, OK013, 6-8 ylül 013, Malatya FPGA ile Seri Port asarıı ve Uygulaası Hüseyin Oktay

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilileri Dergisi Siga 2005/3 THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS Hüseyin BAŞLIGİL * Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

AĞIRLIKLI SİYAH ÇİZGİ YÖNTEMİ İLE YOL PROJELENDİRMEDE TOPRAK İŞLERİ OPTİMİZASYONU

AĞIRLIKLI SİYAH ÇİZGİ YÖNTEMİ İLE YOL PROJELENDİRMEDE TOPRAK İŞLERİ OPTİMİZASYONU AĞIRLIKLI SİYAH ÇİZGİ YÖNTEMİ İLE YOL PROJELENDİRMEDE TOPRAK İŞLERİ OPTİMİZASYONU A. Burak Göktepe 1, A. Hilmi Lav 2 ve Selim Altun 1 SUMMARY Earthwork cost is of the important factors influencing the

Detaylı

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI ÍKLÍMLEMDÍRME AVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NLARI BÖLÜM İKLİMLENDİRME Isıta, soğuta, havalandıra ve iklilendire/klia konularında ana hedef insanlar için daha iyi, daha rahat, huzurlu, sağlıklı ve eniyetli

Detaylı

HIZLI RAYLI SİSTEMLERİN YOLCU TAŞIMA KAPASİTE HESAPLAMALARI VE TÜRKİYEDEKİ BENZER SİSTEMLERİN BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

HIZLI RAYLI SİSTEMLERİN YOLCU TAŞIMA KAPASİTE HESAPLAMALARI VE TÜRKİYEDEKİ BENZER SİSTEMLERİN BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI HIZLI RAYLI SİSTEMLERİN YOLCU TAŞIMA KAPASİTE HESAPLAMALARI VE TÜRKİYEDEKİ BENZER SİSTEMLERİN BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI Ilgaz CANDEMİR_, Serhan TANYEL_ SUMMARY Rail transit systems are found to be

Detaylı

HAVA ARACI KABLOLARINDA ÇAPRAZ KARIŞMA ÖLÇÜMLERİ VE KABLO AYRIM KURALLARI

HAVA ARACI KABLOLARINDA ÇAPRAZ KARIŞMA ÖLÇÜMLERİ VE KABLO AYRIM KURALLARI Hava Aracı Kablolarında Çapraz Karışa Ölçüleri ve Kablo Ayrı Kuralları HAVAIIK VE UZAY TEKNOOJİEİ DEGİİ TEMMUZ 2009 İT 4 AYI 2 (29-37) HAVA AAI KABOAINDA ÇAPAZ KAIŞMA ÖÇÜMEİ VE KABO AYIM KUAAI Fatih ÜTÜ*

Detaylı

İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik: Türkiye Örneği*

İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik: Türkiye Örneği* Volue 4 Nuber 1 2013 pp. 103-120 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.co İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırılar ve İşsizlik: Türkiye Örneği* İset Göçera Mehet Mercanb Osan Pekerc Özet: 2008 küresel ekonoik krizinin

Detaylı

YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ

YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ Sevil AY 1, Aydõn EREL 2 SUMMARY Facilitating economic growth and prosperity through efficient movement of goods is at the center of any comprehensive

Detaylı

Optical Time Domain Reflectometers

Optical Time Domain Reflectometers Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Cep Kõlavuzu Agilent Technologies Bildirimler Bu belge telif haklarõ yasalarõ ile korunmuş ve yasal sahipleri bulunan bilgiler içermektedir. Tüm

Detaylı

İMGE EŞİKLEME YÖNTEMLERİNİN BAŞARIM DEĞERLENDİRMESİ ve TAHRİBATSIZ DOKTORA TEZİ. Y. Müh. Mehmet SEZGİN. Anabilim Dalõ : UÇAK MÜHENDİSLİĞİ

İMGE EŞİKLEME YÖNTEMLERİNİN BAŞARIM DEĞERLENDİRMESİ ve TAHRİBATSIZ DOKTORA TEZİ. Y. Müh. Mehmet SEZGİN. Anabilim Dalõ : UÇAK MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ! FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İMGE EŞİKLEME YÖNTEMLERİNİN BAŞARIM DEĞERLENDİRMESİ ve TAHRİBATSIZ DOKTORA TEZİ Y. Müh. Mehmet SEZGİN Anabilim Dalõ : UÇAK MÜHENDİSLİĞİ Programõ :

Detaylı

Karar Ağaçları İle Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılması: Kocaeli Örneği

Karar Ağaçları İle Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılması: Kocaeli Örneği Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 2, No: 1, 2010 (36-45) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 2, No: 1, 2010 (36-45) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

MALZEME VE KİMYA TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

MALZEME VE KİMYA TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ MALZEME VE KİMYA TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HİDROJEN YAKIT PİLLERİ: OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDEKİ UYGULAMALAR VE GELECEĞİ Fatma Gül

Detaylı

E-POSTA METİNLERİ ÜZERİNDE İÇERİK TARAMASI YAPAN BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ

E-POSTA METİNLERİ ÜZERİNDE İÇERİK TARAMASI YAPAN BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü E-POSTA METİNLERİ ÜZERİNDE İÇERİK TARAMASI YAPAN BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ ÖZET Bu çalõşmanõn amacõ, uzak posta sunucusuna bağlanõp POP3

Detaylı

İstanbul İli Avrupa Yakası İçin Uzun Dönem Elektrik Enerjisi Yük Tahmini Long Term Load Forecasting For Istanbul European Side

İstanbul İli Avrupa Yakası İçin Uzun Dönem Elektrik Enerjisi Yük Tahmini Long Term Load Forecasting For Istanbul European Side Eleco 014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 7 9 Kasım 014, Bursa İstanbul İli Avrupa Yakası İçin Uzun Dönem Elektrik Enerjisi Yük Tahmini Long Term Load Forecasting

Detaylı

SAP2000. Üç boyutlu Yapõlarõn Lineer ve Nonlineer Statik ve Dinamik Çözümlenmesi ve BAŞLARKEN

SAP2000. Üç boyutlu Yapõlarõn Lineer ve Nonlineer Statik ve Dinamik Çözümlenmesi ve BAŞLARKEN SAP2000 Üç boyutlu Yapõlarõn Lineer ve Nonlineer Statik ve Dinamik Çözümlenmesi ve Boyutlandõrõlmasõ Yazõlõmlarõ Serisi BAŞLARKEN COMPUTERS & ENGINEERING Versiyon 10 Eylül 2005 Türkçesi: Nisan 2006 TELİF

Detaylı

BİRİNCİ DERECE A SINIFI LOGARİTMİK ORTAM SÜZGECİNİN BLOK MODELLEME İLE TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

BİRİNCİ DERECE A SINIFI LOGARİTMİK ORTAM SÜZGECİNİN BLOK MODELLEME İLE TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 2 : 163-172

Detaylı

Solar Enerji Dönüşümünde, Maximum Güç Noktası İzleyicisinin Etkisi ve Kablosuz Enerji İletimine Uygulaması

Solar Enerji Dönüşümünde, Maximum Güç Noktası İzleyicisinin Etkisi ve Kablosuz Enerji İletimine Uygulaması Solar Enerji Dönüşümünde, Maximum Güç Noktası İzleyicisinin Etkisi ve Kablosuz Enerji İletimine Uygulaması Effect of Maximum Power Point Tracking in Solar Energy Conversion and Its Application of Wireless

Detaylı

Türkiye de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı

Türkiye de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı Ö.F. ALTUNÇ, B. ŞENTÜRK Türkiye de Özel Yatırılar ve Kau Yatırıları Arasındaki İlişkinin Apirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşıı Öer Faruk ALTUNÇ * Bilge ŞENTÜRK ** Özet Son yıllarda gelişekte olan ülkelerde

Detaylı

Muğla İklim Koşullar na AS1206 Tek Kristal Silisyum (m-si) Fotovoltaik Modülün Seri ve Paralel Direnç Değerlerinin Mevsimsel Olarak Değişimi

Muğla İklim Koşullar na AS1206 Tek Kristal Silisyum (m-si) Fotovoltaik Modülün Seri ve Paralel Direnç Değerlerinin Mevsimsel Olarak Değişimi Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Journal of Arts and ciences ay : 7, May s 2007 Muğla İklim Koşullar na A206 Tek Kristal ilisyum (m-i) Fotovoltaik Modülün eri ve aralel Direnç Değerlerinin

Detaylı

ORANTILI TEHLİKE VARSAYIMININ İNCELENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE BİR UYGULAMA

ORANTILI TEHLİKE VARSAYIMININ İNCELENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE BİR UYGULAMA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XX, S.1, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XX, No:1, 2007 Makalenin Geliş Tarihi : 18.02.2006 Makalenin Kabul Tarihi : 21.12.2006

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2007 97

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2007 97 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı, 2007 97 SİVAS İLİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE HAVA KALİTESİ MODELİNİN OLUŞTURULMASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Ahmet Gürkan YÜKSEK *, Hüdaverdi BİRCAN **,

Detaylı

TOPLULAŞTIRILMIŞ LOGİT TÜREL DAĞILIM MODELİ KALİBRASYONU: İSTANBUL İÇİN BİR DEĞERLENDİRME

TOPLULAŞTIRILMIŞ LOGİT TÜREL DAĞILIM MODELİ KALİBRASYONU: İSTANBUL İÇİN BİR DEĞERLENDİRME TLULAŞTIRILMIŞ LGİT TÜREL DAĞILIM MDELİ KALİBRASYNU: İSTANBUL İÇİN BİR DEĞERLENDİRME Hilmi Berk ÇELİKĞLU SUMMARY This study examines the possibilities of obtaining better modal-split models for each trip

Detaylı

ARAŞTIRMA / RESEARCH / ARAŞTIRMA / RESEARCH / ARAŞTIRMA / RESEARCH

ARAŞTIRMA / RESEARCH / ARAŞTIRMA / RESEARCH / ARAŞTIRMA / RESEARCH ARAŞTIRMA / RESEARCH / ARAŞTIRMA / RESEARCH / ARAŞTIRMA / RESEARCH ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI MATEMATİK VE FEN ÇALIŞMASINDA TÜRK ÖĞRENCİLERİN BAŞARI DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN ETMENLER Prof.Dr. Giray Berberoğlu Araş.Gör.

Detaylı

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini International Journal of Research and Development, Vol.3, No., January 20 28 Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini İbrahim EKE Gazi Üniversitesi Mühendislik

Detaylı