Test kitapç klar n kontrol ederek, bask hatalar olan kitapç n de ifltirilmesi için salon sorumlular na

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "14-15.03.2009. 1. Test kitapç klar n kontrol ederek, bask hatalar olan kitapç n de ifltirilmesi için salon sorumlular na"

Transkript

1 A Ç I K L A M A D KKAT 1. Test kitapç klar n kontrol ederek, bask hatalar olan kitapç n de ifltirilmesi için salon sorumlular na baflvurunuz. 2. Test kitapç ndaki aç klamalar okuyunuz. 3. S navda hesap makinesi, cep telefonu ve ça r cihaz kullan lmas yasakt r. Bu cihazlar s nav bafllamadan önce salon baflkan na teslim ediniz. CEVAP KÂ IDI LE LG L AÇIKLAMA 1. Cevap kâ d üzerine yapaca n z iflaretlemelerde siyah kurflun kalemden baflka kalem kullanmay n z. 2. Size verilen cevap kâ d nda yaz l olan bilgilerin size ait olup olmad n kontrol ediniz. Size ait de ilse salon sorumlular na söyleyiniz. Ad n za yaz l cevap kâ d bulunam yorsa veya cevap kâ d n z kullan lmayacak flekilde bozuksa, size verilecek olan yedek cevap kâ d na, kimli inizle ilgili bilgileri, salon baflkan n n aç klamalar na göre yaz n z. 3. Cevap kâ d nda TÜRKÇE, MATEMAT K, FEN VE TEKNOLOJ, SOSYAL B L G LER ve NG L ZCE testleri için befl ayr sütun bulunmaktad r. Cevaplar n z cevap kâ d ndaki ilgili sütunlara afla daki örnekte oldu u gibi yuvarla, d fl na tafl rmadan iflaretleyiniz. ÖRNEK KODLAMA A B C D TEST K TAPÇI I LE LG L AÇIKLAMA 1. Bu test kitapç nda TÜRKÇE testinde 17, MATEMAT K testinde 14, FEN VE TEKNOLOJ testinde 14, SOSYAL B LG LER testinde 14 ve NG L ZCE testinde 11 olmak üzere toplam 70 soru bulunmaktad r. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 80 dakikad r. 2. Her sorunun dört seçene i vard r. Dört seçenekten sadece bir tanesi do ru cevapt r. Do ru buldu unuz seçene i cevap kâ d nda o soru için ayr lan yerde bularak iflaretleyiniz. 3. Size ayr bir karalama kâ d verilmeyecektir. Test kitapç n z n içindeki bofl alanlar karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 4. Cevab n bilmedi iniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden di er sorulara geçiniz. Zaman n z kal rsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 5. Puanlamada her soru grubu için yanl fl cevap say s n n üçte biri, do ru cevap say s ndan ç - kar larak geçerli cevaplara karfl gelen ham puan tespit edilecektir. Bu nedenle rastgele cevaplama yapmay n z. 6. S nav n bitiminde cevap kâ d n z ve soru kitapç n z salon sorumlular na teslim etmeyi unutmay n z. Soraca n z bir fley var m? Varsa flimdi sorunuz; s nav bafllad ktan sonra sorular n za cevap verilmeyecektir. Haz r m s n z? S nav, dershanenin bütün salonlar nda ayn anda bafllayaca için bafllama zilini beraberce bekleyelim. (Salon baflkan bafllama ve bitifl saatini tahtaya yazacakt r.) BAfiLAYINIZ DEN LMEDEN TEST K TAPÇI INI AÇMAYINIZ. BAfiARILAR D LER Z. F NAL DERSANES

2 2

3 TÜRKÇE TEST 1. Afla daki sözcüklerin hangisinde farkl bir anlam iliflkisi vard r? 4. Afla daki cümlelerin hangisinde "mecaz anlaml " bir sözcük vard r? A) B) T rm k Çiftçi Tencere Aflç A) Seneye zmir'e gidecekmifl. B) Havas ndan da yan ndan geçilmiyor. C) Eflyalar n yar s n tafl d k. D) ki kilo bal k alm fl. C) D) Defter kalem Makas Terzi 2. Afla daki cümlelerin hangisinde "dil" sözcü ü, gerçek anlam yla kullan lm flt r? A) Sak z dilinin alt na ald. B) Davran fllar onu dile düflürdü. C) Bu flark y dilinden düflürmüyor. 5. Hangi cümlede alt çizili sözcük somut anlaml de ildir? A) Siyah çantas ve tak m elbisesi çok uyumluydu. B) Çocu un masmavi gözleri fl l fl ld. C) Ona büyük bir sevgi ile ba l yd. D) Çocuk, kalemlerini masaya b rakt. D) Durmadan konufluyor, dilinin cezas n çekiyor. 3. Yok yere etraf ndakilere ba r p ça r yordu. Alt çizili bölümün cümleye katt anlam afla - dakilerin hangisinde vard r? A) Eski eflyalar, yok pahas na sat ld. B) Bir sebebi yokken bafl n al p gitti. C) Olmad k yerde konuflunca bafl belaya girmiflti. D) Karfl mda bofl bofl konufluyordu. 6. "E er. kendi önünü süpürürse, bütün.. tertemiz olur." cümlesindeki boflluklar afla daki sözcüklerle tamamlad m zda hangisi d flar da kal r? A) dünya B) kap s n n C) hayat m z D) herkes 3

4 7. Hangi ö rencinin aç klamas verilen cümleye uygun de ildir? Düzgün olmayan : Yapt bahçe duvar e ri bü rüydü. Çal fl r durumda olmayan : Bilgisayar m yine bozulmufl. 9. Afla daki cümlelerden hangisi, söyleyenin kiflisel düflüncesini içermektedir? Ö retmen Ali Dar lmak, küsmek : Onun yapt klar na çok k r ld m. An l Ece Bozuk : Dün yapt m pasta bayatlam fl. Bilge A) Ali B) Ece C) An l D) Bilge A) Kad n, türkü söyleyerek mutfa a girdi. B) Masan n üstündeki tencereyi ald. C) Tencerenin temizli inden memnun kalmam fl olacak ki yüzünü ekflitti. D) Tencereyi yeniden y kamaya bafllad. 10. "Yaflam n zda bir fleyin gerçekleflmeyece ini düflünüyorsan z, bu amac gerçeklefltirecek eylemleri yapman za olanak yoktur." cümlesine göre bir amac gerçeklefltirmenin ilk koflulu afla dakilerden hangisidir? A) B) nanmak Emek vermek 8. Afla daki cümlelerin hangisinde "tan m" yap lmam flt r? C) D) Hayal kurmak Plan yapmak A) Teknoloji insanlar yönetmeye bafllad. B) Kitaplar bize yön veren trafik polisleridir. C) Cam, saydam bir nesnedir. D) Spor, kardefllik ve dayan flmad r. 4

5 11. Atatürk; yurdumuzu kurtarmak için insanüstü bir çaba harcam flt r. Tüm dünya flaflk nl k ve sayg duyarak izlemifltir bu çabay. Savafl sonras nda, kendisine: "Mutlu musun?" diye soran bir gazeteciye verdi i yan t : "Evet mutluyum; çünkü baflard m." olmufltur. 13. Tilkinin teki a açta bir et parças görmüfl. Tam yiyecekken bakm fl ete bir bomba ba l ; bubi tuza! Birazdan aslan gelmifl, eti görmüfl, ilerlemeye bafllad nda tilkiyi fark edip flüphelenmifl: Ne o tilki kardefl, eti niye yemedin? Yukar daki parçaya en uygun bafll k afla dakilerden hangisidir? A) Çal flma ve Baflar B) Mutlulu un Önemi C) Atatürk'ün Hayat D) Çal flman n Yöntemi Üzerinize afiyet aslan kardefl, ben oruçluyum, sen buyur. 12. Güneflli bir pazar günü, kufl c v lt lar eflli inde patika yoldan ilerliyoruz. A açlar n aras ndan gelen serin hava terlememizi önlüyor. Sonunda eski kona a var yoruz. Parçada afla daki duyular n hangisinden yararlan lmam flt r? Ha, öyle mi, ben yiyeyim o zaman. O esnada bubi tuza patlam fl. Aslan bir tarafa, et bir tarafa uçmufl. "Ah, ah!" derken bir bakm fl; tilki eti hapur hupur yiyor. Ba rm fl: Hani oruçluydun sen? A) B) A abey top at ld, sesi duymad n m? Görme C) D) Dokunma flitme Tatma Bu masalda verilmek istenen as l mesaj afla - dakilerden hangisidir? A) Bugünün iflini yar na b rakmamak laz m. B) Kurnazl k zafere ulaflt r r. C) Öncelikler hiçbir zaman bekletilmemelidir. D) Yersiz flüphecili in sonu hüsrand r. 5

6 14. Afla dakilerden hangisi bir paragraf n girifl cümlesi olur? A) B) 16. Kural: Baz cins isimler özel isim olarak da kullan labilir. Art k freni patlam fl bir araba gibidir. Bu ac lardan kurtulmak için ne yapmak gerekir? Bar fl C) D) Arzu 15. Bu gibi insanlar hep hata yapar. Mert Baflarmak için çal flmak gerekir. layda Ö retmen Afla dakilerin hangisinde verilen bilgiyi örnekleyen bir kullan m söz konusudur? A) Halil'i daha önce böyle görmedim. B) Ya mur, toplad çiçekleri vazoya koydu. C) Ahmet, sessizce konuflulanlar dinliyordu. D) Çok farkl olaylarla karfl laflt m. Komutan Tar k Bin Ziyad, ordusunu gemilerle spanya'ya ç kard ktan sonra askerin gözleri önünde bütün donanmay yakt rm fl. Amac,. Paragraf afla dakilerden hangisiyle tamamlanamaz? A) askeri, geriye dönmeye de il, zafere odaklamaya çal flmakm fl. B) askere, "Ya zafer ya ölüm!" mesaj n vermekmifl. C) askerin cesaretini yitirmesine neden olmakm fl. D) askerin geriye dönme umudunu k rmakm fl. 17. Hangi cümlede büyük harflerin kullan m yla ilgili yaz m yanl fl vard r? A) Bizim Pamuk bahçede oynuyor. B) Akflam bize Ali Bey geldi. C) Bu yaz Ayval k'a gidece iz. D) Ablam, bu y l Lise'ye gidecek. TÜRKÇE TEST B TT, MATEMAT K TEST NE GEÇ N Z. 6

7 5. SINIF / MATEMAT K TEST Eflkenar dörtgen Dikdörtgen Yukar daki kareli ka d n her bir karesinin alan 2 mm 2 dir. Buna göre bal n kaplad alan kaç mm 2 dir? Selin Kare Ayfle Yamuk A) 14 B) 16 C) 18 D) Selim Arda Ahmet % 35 0, Harun Orhun "Kenar uzunluklar ve aç lar n n ölçüleri eflit olan çokgenlere düzgün çokgenler denir" tan - m na hangi ö rencinin verdi i örnek uygundur? A) Selin B) Ayfle C) Orhun D) Harun Tahtaya yaz lan ifllemi çözen Simge afla daki ad mlar takip etmifltir. Eren Yukar da Selim, Arda, Ahmet ve Eren'in gittikleri pizzac da eflit büyüklükteki pizzalardan yedikleri pizza miktarlar gösterilmifltir. Buna göre en fazla pizza yiyen kimdir? A) Selim B) Arda C) Ahmet D) Eren 1 4 I. II. III. IV = Buna göre Simge ilk hatas n kaç nc ad mda yapm flt r? A) I B) II C) III D) IV 7

8 5. Ali afla daki tabloda farkl dörtgenler ve bunlar n simetri eksenlerini çizmifltir. Buna göre Ali'nin yanl fl yapt çizim hangisidir? 6. 3 x x 10 I. Kare 5 x x 1 6 x II. Yamuk III. Dikdörtgen IV. Eflkenar dörtgen Yukar daki pankartlarda çözümlenen bir say - n n basamaklar vard r. Bu say afla dakilerden hangisidir? A) B) C) D) A B C D Yukar daki say do rusunda 1 ile 2 aras iki, 2 ile 3 aras dört ve, 3 ile 4 aras da üç eflit parçaya ayr lm flt r. A) I B) II C) III D) IV Buna göre afla dakilerden hangisi yanl flt r? A) A = 3 2 C) C = 8 3 B) B = 9 4 D) D =

9 8. Liste 2 paket süt 1 paket makarna 2 ekmek 1 paket margarin 10. Öner yukar daki liste ile markete gidiyor. Öner'in marketten almas gerekenlerin fiyatlar afla daki gibidir. 1 paket süt 1,85 TL, 1 paket Makarna 0,9 TL, 1 Ekmek 0,8 TL, 1 paket Margarin 2,65 TL Öner ald klar n n karfl l nda kasaya 10 TL verdi ine göre kaç TL para üstü al r? A) 0,15 B) 1,15 C) 1,85 D) 2, Berk'in kardefli Banu bir günün 1 sini uyuyarak 1 ünü oynayarak ve yemek yiyerek geriye 2 4 kalan n da yuvada geçiriyor. Buna göre Banu'nun yuvada geçirdi i zaman kaç dakikad r? A) 720 B) 540 C) 480 D) ? Yukar daki flekiller ve say lar aras nda bir iliflki vard r. Bu iliflkiye göre "?" yerine yaz lmas gereken say kaçt r? A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 Yaflar Dede her 6 saatte bir 6 ml flurup içiyor. Buna göre Yaflar Dede'nin 4. günün sonunda içti i flurup miktar kaç litredir? A) 0,096 B) 0,96 C) 9,6 D) 96 9

10 kg I II Hafta 1. hafta 2. hafta 3. hafta 4. hafta Yukar daki grafik Özge Han m' n uygulad diyet sonucu her hafta verdi i kilolar göstermektedir III 20 5 IV 13. Grafi e göre afla dakilerden hangisi yanl flt r? A) Özge han m 1. hafta 2 kg vermifltir. B) Özge han m n 1. hafta ve 2. hafta verdi i toplam kilo, 4. hafta verdi i kiloya eflittir. C) Özge han m 3. hafta hiç kilo vermemifltir. D) Özge Han m 4 haftada toplam 5 kilo vermifltir. Burak yukar daki çiçeklerin yapraklar ndaki say lar kullanarak kesirler yazmaktad r. Burak hangi çiçe in yapraklar ndaki say lardan 1 kesrine denk bir kesir yazamaz? 7 A) I B) II C) III D) IV MATEMAT K TEST B TT, FEN VE TEKNOLOJ TEST NE GEÇ N Z. Müge girdi i 50 soruluk deneme s nav ndaki sorular n % 70 ini do ru % 20 sini yanl fl cevaplam fl, geri kalan n ise bofl b rakm flt r. Müge'nin bofl b rakt soru say s kaçt r? A) 35 B) 25 C) 10 D) 5 10

11 5. SINIF / FEN VE TEKNOLOJ TEST 1. L K 3. "Kütleleri farkl olan ayn tür maddelere, eflit miktarda s verildi inde hangisinin s cakl daha yüksek olur?" sorusuna yan t bulmaya çal - flan bir ö renci afla daki düzeneklerden hangisini kullanmal d r? (Is kaynaklar özdefltir.) M A) B) Fen ve Teknoloji dersinde ö retmen boflalt m sisteminin organlar n flekildeki gibi tahtaya çizmifltir. N 20 g 10 C su 40 g 10 C su 20 g 10 C su 40 g 10 C ya Ali : K organ böbrektir. Kan süzer. Ayfle : L organ üretrad r. drar böbrekten idrar kesesine tafl r. Mehmet : M organ idrar kesesidir. drar n topland yerdir. P nar : N organ üreterdir. drar vücuttan d flar atar. Yukar daki ö rencilerden hangileri flekildeki organlar n ismini ve özelli ini do ru olarak söylemifltir? A) Ayfle ve P nar B) Ali ve Mehmet C) Ayfle ve Mehmet D) Ali ve P nar 2. Besin çeflidi Öncelikli Görevi Karbonhidrat Enerji verici Protein n Ya lar H Vitaminler Düzenleyici 4. C) 20 g 10 C su 1L 40 g 10 C su Buz D) 20 g 10 C ya 2L Buz 50 C su 20 g 20 C ya Su ve Mineraller l 50 C su Yukar daki tabloda n, H, l yerine afla dakilerden hangileri yaz lmal d r? n H l A) Yap c ve Enerji verici Düzenleyici onar c B) Yap c Düzenleyici ve onar c Düzenleyici C) Yap c ve onar c Düzenleyici Enerji verici D) Yap c ve Düzenleyici onar c Enerji verici 1. kap 2. kap 50 C 1 litre su ve 50 C 2 litre su içerisine 0 C de eflit miktarda buz at l yor. Buna göre afla - dakilerden hangisi söylenemez? A) 2. kaptaki buz daha önce erir. B) 2. kaptaki suyun s s, 1. kaptakinden fazlad r. C) 1. kaptaki suyun s cakl artar. D) 1. ve 2. kaptaki buzla su aras nda s al fl verifli olur. 11

12 5. Buharlaflma Kaynama I. Her s cakl kta II. Belli s cakl kta gerçekleflir. gerçekleflir. III. S v n n yüzeyinde IV. S v n n her yerinde olur. gaz haline geçifl vard r. V. Saf s v n n s cakl VI. Saf s v n n s cakl sabit kal r. de iflebilir. Yukar daki tabloda buharlaflma ve kaynama ile ilgili özellikler verilmifltir. Hangi numaral özellikler yer de ifltirirse tablo do ru olur? 7. Termometrenin s v s s cakl k... Ị... yükselir. Kavanoz kapaklar daha kolay aç - l r. Gözlük çerçevelerine camlar, çerçeve... III... sonra tak l r. Yukar daki cümlelerde bofl b rak lan I, II, III yerine afla dakilerden hangisi yaz lmal d r? I II III A) artt kça s t l nca s t ld ktan B) azald kça so utulunca so utulduktan C) artt kça s t l nca so utulduktan D) azald kça so utulunca s t ld ktan 6. A) I ve II B) I ve IV C) III ve VI D) V ve VI 1 S v Gaz 8. h h Mermer zemin Hal zemin 2 h Yukar da, bir maddede meydana gelen olaylar 1 ve 2 ile gösterilmifltir. Buz zemin Buna göre afla dakilerden hangisi söylenemez? A) 1. olay s ras nda madde s al r. B) 2. olay yo uflmad r. C) 1. olay s ras nda taneciklerinin düzensizli i azal r. D) S v n n 1. olayda ald s, gaz n 2. olayda verdi i s ya eflittir. Yukar daki özdefl cisimler h yüksekli inde sürtünmesiz yüzeyden serbest b rak lmaktad r. Cisimlerin mermer, hal ve buz zeminlerde ald klar yol s ras yla X 1, X 2 ve X 3 oldu una göre bu büyüklüklerin aras ndaki iliflki afla dakilerden hangisinde do ru verilmifltir? A) X 2 > X 1 > X 3 B) X 3 > X 1 > X 2 C) X 3 > X 2 > X 1 D) X 2 > X 3 > X 1 12

13 9. I Yukar daki I, II, III m knat slar özdefltir. I. ve III. m knat slar yere sabitlenmifl, II. m knat s serbest b rak lm flt r. II. m knat s hareket etmedi ine göre di er m knat slar n K ve L kutuplar afla dakilerden hangileri olabilir? K K L I. N N II. S N III. S S IV. N S A) III ve IV B) I ve III C) I ve II D) II ve IV 10. Afla dakilerden hangisinin yap m nda hava direncinin artt r lmas düflünülmüfltür? A) B) S II N L III Yün kumafla sürtü- Oduna kuvvet uygulalen tara n ka t yarak k r lmas parçalar n çekmesi 3 4 Ya mur damlas n n Kar küreme makinesiyere düflmesi nin kar temizlemesi 5 6 S ram za oturmak M knat s n ataçlar için s ram z çekme- çekmesi miz Ali ö retmen, temas gerektiren ve gerektirmeyen kuvvetleri yukar daki gibi tahtaya yazarak ö rencilerden temas gerektirmeyen kuvvetleri gruplamalar n istemektedir. Hangi ö renci gruplamay do ru yapm flt r? A) 3, 4, 6 B) 1, 3, 6 C) 2, 3, 6 D) 1, 4, 5 Otomobil Uçak C) D) Paraflüt Sürat motoru 13

14 12. Afla daki elektrik devrelerinin hangisinde ampüller fl k verir? (Piller ve ampuller özdefltir.) 14. K L A) B) 1. devre 2. devre Özdefl pil ve ampullerle kurulan yukar daki devrelerle ilgili, hangi ö rencilerin söyledi i yanl flt r? C) D) K ampulü L ampulünden parlak yanar. Devredeki ampul say s na ba l olarak ampulün parlakl de iflir. Umut Ampul say s artt kça lambalar n parlakl artar. Baflak Betül 13. Afla daki devrelerin hangisinde, ampul veya ampullerin parlakl en fazlad r? (Piller ve ampuller özdefltir.) A) B) A) Yaln z Umut'un B) Yaln z Betül'ün C) Yaln z Baflak' n D) Baflak ve Betül'ün C) D) FEN VE TEKNOLOJ TEST B TT, SOSYAL B LG LER TEST NE GEÇ N Z. 14

15 5. SINIF / SOSYAL B LG LER TEST 1. Arzu Ö retmen Yaflad çevre içinde insan n sahip oldu u birtak m haklar vard r. Bu haklara yaflama, çal flma, e itim ve ö retim gibi örnekler verilebilir. Peki bu haklar bize öncelikle ne için verilmifltir çocuklar? 3. Marmara Bölgesi'nde nüfus di er bölgelerden fazlad r. Son say ma göre bölgenin nüfusu yaklafl k 18 milyondur. Bu duruma bölgenin afla da verilen özelliklerinden hangisinin neden oldu u söylenemez? A) Karasal iklimin etkisinde olmas B) Sanayisinin geliflmifl olmas C) Tar m alanlar n n verimli olmas D) Ulafl m a n n geliflmifl olmas diye ö rencilerine soru soran Arzu ö retmenin sorusuna hangi ö renci do ru yan t vermifltir? A) Daha rahat ve mutlu yaflayabilmek için B) Seçimlere kat labilmek için C) Herkesin sevdi i biri olabilmek için D) Para kazanabilmek için 2. flbirli i, amac ve ç karlar bir olan kiflilerin oluflturdu u çal flma ortakl d r. Bu tan ma göre, afla daki resimlerden hangisinde iflbirli ine örnek bulunmamaktad r? A) B) 4. stanbul Ankara zmir Antalya Trabzon C) D) Elif ö retmen, ülkemizin baflkentinde yaflamaktad r. K fllar n çok so uk geçti i bu ilden baflka bir ile tayinini istemifltir. Gidece i ilde ise k fllar n l k yazlar n ise serin geçmesini istemektedir. Buna göre, Elif ö retmenin tayini yukar daki haritada gösterilen illerden hangisine ç karsa iste ine kavuflmufl olur? A) Trabzon B) zmir C) Antalya D) stanbul 15

16 5. Do u Karadeniz Bölümü nde belirli yerlerde turunçgiller (mandalina, portakal) yetifltirilmektedir. Akdeniz ikliminin bitkisi olan turunçgillerin Do- u Karadeniz Bölümü nde yetiflmesi buran n hangi özelli inin sonucudur? A) Halk n turunçgil tar m na olan ilgisinin B) K fllar n l k geçmesinin C) Yazlar n serin geçmesinin D) Ya fl miktar n n fazla olmas n n 8. Atatürk taraf ndan esaslar ortaya konan bir ekonomi siyasetidir. Türkiye'nin ekonomik yönden h zl bir flekilde geliflmesini sa lamak amac yla uygulanm flt r. Tan m verilen Atatürk ilkesi afla dakilerden hangisidir? A) B) Cumhuriyetçilik Milliyetçilik 6. K rsal bölgelerde mesken yap m nda kullan lan malzemelerle do al çevre ve iklim aras nda yak n iliflki vard r. Afla dakilerden hangisinde, bölge ile o bölgede ev yap m nda kullan lan malzeme efllefltirmesi do ru yap lm flt r? A) Ege Bölgesi Ahflap B) Akdeniz Bölgesi Toprak C) ç Anadolu Bölgesi Kerpiç D) Marmara Bölgesi Tafl 9. Yetiflme döneminde s cakl k ve kurakl k ister. Dokuma sanayisinde hammadde olarak kullan l r. En fazla Güneydo u Anadolu Bölgesi'nde yetifltirilir. Özellikleri verilen ürün afla dakilerden hangisidir? A) C) D) Devletçilik B) Halkç l k 7. Turizm, ülkemiz ekonomisinin önemli gelir kaynaklar ndan biridir. Ülkemizde turizmin geliflmesine paralel olarak: I. Döviz ve yabanc sermaye girifli II. De iflik kültürleri tan ma III. Tar m ve hayvanc l k fiekerpancar C) D) Pamuk alanlar ndan hangisinde ya da hangilerinde do rudan bir geliflme görülebilir? A) Yaln z III B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III Bu day Kay s 16

17 10. TBMM'de 29 Ekim 1923 tarihinde yap lan görüflmeler sonucunda cumhuriyet ilan edildi. Atatürk oy birli- i ile cumhurbaflkan seçildi. 11. Ben, bu yaz yanarda lar n püskürttü ü lav ve küllerin, rüzgar ve suyun flekilendirmesi sonucu oluflan Peribacalar yla meflhur Kapadokya'ya gidece im. Emre Ben, bu yaz tatilimi serin yerde geçirmek istiyorum. O yüzden uzun ve do al kayak pistleriyle meflhur olan Palandöken Da lar na ç kaca- m. Yani Erzurum'a gidece im. Sude Ö retmen yukar daki bilgileri ö rencilerine aktard ktan sonra Cumhuriyetin ilan n n sonuçlar n sormufltur. Ö rencilerden hangisinin verdi i cevap do ru de ildir? A) B) Devlet baflkanl konusu çözüme kavufltu. C) D) Saltanat n kald r lmas için ortam haz rland. Devletin yönetim flekli konusundaki tart flmalar son buldu. Devletin resmî ad konuldu. Elif Murat Ben, yaz tatilimi içinde s cakl 35 ile 100 C aras nda de iflen, 17 s cak su alan n n bulundu u Pamukkale travertenlerinde geçirmek istiyorum. O yüzden Denizli'ye gidece im. Ben UNESCO taraf ndan Dünya Kültür Miras listesine al nan Türk Mimarisinin en güzel örneklerinden olan Safranbolu evlerini görmek için Bal kesir'e gidece im. Yaz tatilinde gidecekleri yerleri tarif eden dört arkadafltan hangisi gidece i yerle ilgili yanl fl bir bilgi vermifltir? A) Emre B) Sude C) Elif D) Murat 17

18 12. nsanlar yaflamlar n kolaylaflt rmak amac yla do al çevrenin üzerine bir tak m eserler infla etmifllerdir. Bu unsurlara befleri unsurlar denir. Afla dakilerden hangisi befleri unsurlara örnek olarak gösterilemez? A) B) 14. % Ege Bölgesi Marmara Bölgesi Akdeniz Bölgesi G.Do u Anadolu Bölgesi Karadeniz Bölgesi ç Anadolu Bölgesi 13. C) Ayçiçe i I Fabrika Ev Okul D) Ada F nd k Bu day III Pamuk II Yukar daki grafikte ülkemizde üretilen zeytinin bölgelere göre da l m verilmifltir. Buna göre, afla daki yorumlardan hangisi yap labilir? A) Zeytin tar m n n daha çok k y bölgelerde yap ld B) Zeytinin k fl so u una dayan kl oldu u C) Her bölgemizde üretiminin yap ld D) Akdeniz ve Marmara bölgelerindeki üretim toplam n n Ege'den fazla oldu u SOSYAL B LG LER TEST B TT, NG L ZCE TEST NE GEÇ N Z. Yukar daki haritada bölgelerimiz ve bu bölgelerimizde üretimi en fazla yap lan ürünlerden baz lar verilmifltir. Yukar daki haritada numaraland r lm fl yerlerde üretimi en fazla yap lan ürünler afla daki seçeneklerden hangisinde do ru verilmifltir? I II III A) Zeytin Leblebi fiekerpancar B) Üzüm Gül Kay s C) Turunçgil Pamuk Arpa D) Pamuk Turunçgil Çay 18

19 5. SINIF / NG L ZCE TEST sorularda bofl kalan bölümleri uygun seçeneklerle tamamlay n z ? He is a pilot. 1. Boncuk is my cat.... is in my bedroom. A) It B) It's C) I D) We A) Who is your father B) How are you C) How old is he D) What is your father's job 4. This is a What is your sister's name?... name is Susan. A) She B) Her C) He D) His A) birds B) shoe C) dress D) bag 19

20 5. We... students. 8. Resme göre uygun cümleyi seçiniz. A) is B) am C) 's D) are 6. Verilen resimdeki nesnenin ad hangi seçenekte do ru verilmifltir? A) gloves B) a bike C) glasses D) a notebook A) She has got a dog. B) She has got a bag. C) She has got a hat. D) She hasn't got a hat. 7. Diyalo u uygun seçenekle tamamlay n z sorularda boflluklar uygun seçeneklerle tamamlay n z. Sam: Where are you from? Mehmet:.... A) I am nine years old B) I am from Turkey C) I am a doctor D) I have got a sister I have got two.... A) sisters B) sister C) sister's D) sisters'

21 10. The telephone is... the television. 11. She is my sister.... is that girl? A) in front of B) in C) on D) next to A) How B) Who C) What D) Where SINAV B TM fit R, YANITLARINIZI KONTROL ED N Z. Bu testin her hakk sakl d r. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamam n n veya bir k sm n n Final Dersanesi'nin yaz l izni olmadan kopya edilmesi, foto raflar n n çekilmesi, bilgisayar ortam na al nmas, herhangi bir yolla ço alt lmas, yay mlanmas veya baflka bir amaçla kullan lmas yasakt r. Bu yasa a uymayanlar, do abilecek cezaî sorumlulu u ve testlerin haz rlanmas ndaki malî külfeti peflinen kabullenmifl say l r. 21

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 016 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI 7 NİSN 016 Saat: 10.10 dı ve Soyadı

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir.

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir. Do al Say larla Bölme fllemi BÖLME filem Ankara daki ilkö retim okullar fiehrimizi Yeflillendirelim kampanyas bafllatt lar. Befl gün boyunca bofl alanlara toplam 1005 a aç dikildi ine göre günde ortalama

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9 Nesne Grafi i ve Tablo MATEMAT K 17. Afla daki tablolardan hangisi bu grafikteki verilere göre düzenlenmifltir? a. Meyve Say s b. Meyve Say s c. Kay s 3 Armut 4 Çilek 5 Elma 3 Kay s 9 Armut 12 Çilek 15

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r?

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? DO A VE MATEMAT K DO AL SAYILARLA BÖLME filem Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? A açtaki kufllar 2 dala eflit olarak konsayd, her

Detaylı

Arkadafl. 1. Afla daki seçeneklerden hangisi, toplumumuzda çocuklar n sahip oldu u temel haklardan biri de ildir?

Arkadafl. 1. Afla daki seçeneklerden hangisi, toplumumuzda çocuklar n sahip oldu u temel haklardan biri de ildir? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Haklar m Ö reniyorum SOSYAL B LG LER TEST 26 1. Afla daki seçeneklerden hangisi, toplumumuzda çocuklar n sahip oldu u temel haklardan biri de ildir? A) Her çocu un, sa

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

TÜRKÇE TEST 1. Kelimede Anlam. 3 5.Sınıf. 4. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

TÜRKÇE TEST 1. Kelimede Anlam. 3 5.Sınıf. 4. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? TÜRKÇE TEST 1 Kelimede Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerde verilen altı çizili kelimelerden hangisi, gerçek anlamda kullanılmıştır? 4. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla

Detaylı

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D AZ BASINCI ES - 1 1. Balona etki eden toplam bas nç; aç k ava bas nc - na, yüksekli ine ve un a rl na ba l - d r. Bu büyüklükler kald rma kuvvetini etkiledi inden, gerilme kuvvetini de etkiler. areketli

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Buz. Fen ve Teknoloji. Zeytin ya. Hava. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Buz. Fen ve Teknoloji. Zeytin ya. Hava. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 4. SINIF Nu. : Maddeyi Tan yal m TEST 74 Uygulamal Etkinlik 1. Afla da maddelerin kat, s v ve gaz hâlleri ile ilgili baz resimler verilmifltir. Maddenin bu hâllerinin özelliklerini

Detaylı

Türkçe. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Ülkemizin en çok hangi özelliklerini seviyorsunuz?

Türkçe. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Ülkemizin en çok hangi özelliklerini seviyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Güzel Ülkem Türkiye TEST 19 Uygulamal Etkinlik 1. Ülkemizin en çok hangi özelliklerini seviyorsunuz? Aç klay n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

TG 12 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 12 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

1 y l 365 gün 52 hafta 12 ayd r. 1 hafta, 7 gündür.

1 y l 365 gün 52 hafta 12 ayd r. 1 hafta, 7 gündür. Temel Kaynak Zaman Ölçme ZAMANI ÖLÇME Y l, Ay, Hafta, Gün Benim günüm var. Benim de günüm mü var, günüm mü anlayamad m. y l 6 gün hafta ayd r. hafta, 7 gündür. Benim de tam 0 günüm var. Benim de günüm

Detaylı

1. S. Afla daki k yafetlerden hangisi bu ask ya as lamaz?

1. S. Afla daki k yafetlerden hangisi bu ask ya as lamaz? Ad : Soyad : S n f : Nu : Okulu :. S T R O U S E R S C S K S I R T Yukar da bir bulmacan n çözümü verilmifltir. Afla daki seçeneklerden bir tanesinden bulmacan n çözümünde bahsedilmemifltir. Buna göre

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı) OKUL NET LİSTESİ ( sıralı) KATILIMLAR İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL. SINIF KDS - Sıra Ö.No İsim Snf Türkçe Matematik Din Kül. Fen ve Tek. Sos. Bil. Yab.Dil Toplam ler D Y N D Y N D Y N D Y

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF MATEMATİK 2015 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 12 ARALIK 2015 Saat: 10.10 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

6. Kalans z bir bölme iflleminde bölen 4, bölüm 23 ise bölünen kaçt r? a. 27 b. 82 c. 92

6. Kalans z bir bölme iflleminde bölen 4, bölüm 23 ise bölünen kaçt r? a. 27 b. 82 c. 92 Bölme fllemi TEST 18 1. Afla dakilerden hangisi 5 iflleminde kalan olamaz? a. 5 b. 4 c. 3 2. 48 6 iflleminin sonucu afla dakilerden hangisidir? a. 7 b. 8 c. 9 3. 95 4 ifllemi ile ilgili afla dakilerden

Detaylı

NEW FRIENDS SORU: Selamlaflma, tan flma, kiflileri tan flt rma veya hal ve hat r sorma esnas nda, afla da bulunan yap - lar kullan l r.

NEW FRIENDS SORU: Selamlaflma, tan flma, kiflileri tan flt rma veya hal ve hat r sorma esnas nda, afla da bulunan yap - lar kullan l r. 4. SINIF 1. FAS KÜL NEW FRIENDS Selamlaflma, tan flma, kiflileri tan flt rma veya hal ve hat r sorma esnas nda, afla da bulunan yap - lar kullan l r. Hello! (Merhaba!) Hi! (Merhaba!) What is his name?

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? Buna göre, Lale bir günde kaç bütün elma yemifltir?

4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? Buna göre, Lale bir günde kaç bütün elma yemifltir? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Kesirler Simetri MATEMAT K TEST 17 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? 4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. Buna göre, Lale bir günde kaç bütün

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür.

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür. REER TEST - 1 1. 4. fiekil- fiekil- fiekil- Beyaz ler üzerlerine üflen fl aynen yans t r. Böylece tüm ler ay nlat l fl n rengine fl k 1444442444443 turuncu mor göz magenta 2. avi X Z agenta ve renkli fl

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X)

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X) ISI VE SICAI ES - 1 1. adde ütle (g) Verilen s (cal) S cakl k de iflimi 4. adde Erime aynama 2m 3 4 6 3m 2 2 1 12 4m 4 2 8 m.c. c m. 3 c 2m 2 c 3m. 2 3m 4 c 4m. 3m Buna göre, ile ayn olailir, farkl d r.

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

KEND M Z DE ERLEND REL M 5

KEND M Z DE ERLEND REL M 5 A LEDE KURALLAR Okulda ve s n fta nas l davranmam z gerekti ini ö rendik. Bunlara okulun kurallar diyoruz. Okul gibi evimizin de kurallar vard r. Bu kurallar aile büyükleri koymufl olabilir. Baz kurallara

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

MATEMAT K 1 ÜN TE II KÜMELER

MATEMAT K 1 ÜN TE II KÜMELER ÜN TE II KÜMELER 1. TANIM 2. KÜMELER N GÖSTER M a) Liste yöntemi ile gösterimi b) Venn flemas ile gösterimi c) Ortak özelik yöntemi ile gösterimi 3. KÜMELER N KARfiILAfiTIRILMASI a) Kümenin elaman say

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI.

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI. TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI Birinci Bölüm Soru Kitapçığı Türü DENEME-7 Bu sınav iki bölümden

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 34. GRUP:

Detaylı

Öncelikle tamamen dolu olan albümlerde toplam kaç foto raf oldu unu bulal m. 20 x 5 ifllemini çözümleyerek yapal m. 25 x 17 175 + 255 425

Öncelikle tamamen dolu olan albümlerde toplam kaç foto raf oldu unu bulal m. 20 x 5 ifllemini çözümleyerek yapal m. 25 x 17 175 + 255 425 Do al Say larla Çarpma fllemi MATEMAT K DO AL SAYILARLA ÇARPMA filem Tolga Bey amatör bir foto rafç d r. Çekti i foto raflar her birinde 25 foto raf olan 17 albümde toplam flt r. 18. albümüne ise henüz

Detaylı

MATEMAT K 6 ÜN TE III

MATEMAT K 6 ÜN TE III ÜN TE III A. KES RLER 1. Kesirleri Karfl laflt rma ve Say Do rusunda Gösterme 2. Denk Kesirlerden Yararlanma 3. Kesirlerle Toplama ve Ç karma fllemi 4. Kesirlerle Çarpma fllemi 5. Kesirlerle Bölme fllemi

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ ALES İlkbahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki ç karma ifllemlerinin sonuçlar n

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki ç karma ifllemlerinin sonuçlar n Ad : Soyad : S n f :. SINIF Nu. : Do al Say larla Ç karma fllemi TEST 6 1. Afla daki ç karma ifllemlerinin sonuçlar n bulunuz. Uygulamal Etkinlik 9 1 8 2 1 8 1 6 0 6 2 0 8 89 0 8 1 0 8 16 1 2. 2 01 10

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

2. Afla dakilerden hangisi Güvercinlik Vadisi'ne ait bir görüntü olabilir? Ürgüp'te Tatil

2. Afla dakilerden hangisi Güvercinlik Vadisi'ne ait bir görüntü olabilir? Ürgüp'te Tatil Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : TÜRKÇE Birey ve Toplum / Oyun ve Spor / Güzel Ülkem Türkiye TEST 1 2. Afla dakilerden hangisi Güvercinlik Vadisi'ne ait bir görüntü olabilir? C) D) Ürgüp'te Tatil Özge

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

ÜN TE V SAYMANIN TEMEL LKELER

ÜN TE V SAYMANIN TEMEL LKELER ÜN TE V A. OLASILIK 1. Sayman n Temel lkeleri 2. Olas l kla lgili Temel Kavramlar 3. Olay Çeflitleri ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST V - I SAYMANIN TEMEL LKELER B. STAT ST K 1. Araflt rmalar çin Sorular Oluflturma

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI LKTRO K DVR LMALARI MODL SORU 1 DK SORULARI ÇÖZÜMLR MODL SORU 2 DK SORULARI ÇÖZÜMLR 1. Diyot kare dalgan n negatif parças n geçirmeyece inden ç k fl gerilimi; 1. fiekildeki K transistörü ; L transistörü

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1. O.2.11 Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. 1

O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1. O.2.11 Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. 1 O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. O.2. Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. Y.2.6 Yazılarında söz varlığından yararlanır. 2 O.2.3 Okuma öncesi okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim.

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim. ÇARPANLAR VE KATLAR 8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade yada üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA Her doğal

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

TÜRKÇE TEST D KKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACA INIZ TOPLAM SORU SAYISI "23''TÜR. ÖNER LEN YANITLAMA SÜRES 25 DAK KADIR. KAVRAM YAYINLARI KAVRAM YAYINLARI

TÜRKÇE TEST D KKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACA INIZ TOPLAM SORU SAYISI 23''TÜR. ÖNER LEN YANITLAMA SÜRES 25 DAK KADIR. KAVRAM YAYINLARI KAVRAM YAYINLARI TÜRKÇE TEST D KKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACA INIZ TOPLAM SORU SAYISI "23''TÜR. ÖNER LEN YANITLAMA SÜRES 25 DAK KADIR. 1. 1. Derse otuz befl dakika geç kalm fl; bu da yetmezmifl gibi kitaplar n da getirmemifl.

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 7. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 7. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 7.SINIF FEN SORULARI 1. K(Ebonit) L(Yün) Elektroskop 3. İletkenlerin direnci ile ilgili

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

BÜYÜME HORMONU EKS KL

BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 2 BÜYÜME HORMONU EKS KL Kolay okunabilir rehber Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 2 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

GÖZETMENLERİN SINAVLARDA UYACAĞI KURALLAR

GÖZETMENLERİN SINAVLARDA UYACAĞI KURALLAR GÖZETMENLERİN SINAVLARDA UYACAĞI KURALLAR 1. Sınavın uygulanmasına ilişkin Kurallar gözetmenler tarafından yerine getirilir. 2. Gözetmen sınav saatinden en az 10 dakika önce aksi belirtilmedikçe sınav

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı