Test kitapç klar n kontrol ederek, bask hatalar olan kitapç n de ifltirilmesi için salon sorumlular na

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "14-15.03.2009. 1. Test kitapç klar n kontrol ederek, bask hatalar olan kitapç n de ifltirilmesi için salon sorumlular na"

Transkript

1 A Ç I K L A M A D KKAT 1. Test kitapç klar n kontrol ederek, bask hatalar olan kitapç n de ifltirilmesi için salon sorumlular na baflvurunuz. 2. Test kitapç ndaki aç klamalar okuyunuz. 3. S navda hesap makinesi, cep telefonu ve ça r cihaz kullan lmas yasakt r. Bu cihazlar s nav bafllamadan önce salon baflkan na teslim ediniz. CEVAP KÂ IDI LE LG L AÇIKLAMA 1. Cevap kâ d üzerine yapaca n z iflaretlemelerde siyah kurflun kalemden baflka kalem kullanmay n z. 2. Size verilen cevap kâ d nda yaz l olan bilgilerin size ait olup olmad n kontrol ediniz. Size ait de ilse salon sorumlular na söyleyiniz. Ad n za yaz l cevap kâ d bulunam yorsa veya cevap kâ d n z kullan lmayacak flekilde bozuksa, size verilecek olan yedek cevap kâ d na, kimli inizle ilgili bilgileri, salon baflkan n n aç klamalar na göre yaz n z. 3. Cevap kâ d nda TÜRKÇE, MATEMAT K, FEN VE TEKNOLOJ, SOSYAL B L G LER ve NG L ZCE testleri için befl ayr sütun bulunmaktad r. Cevaplar n z cevap kâ d ndaki ilgili sütunlara afla daki örnekte oldu u gibi yuvarla, d fl na tafl rmadan iflaretleyiniz. ÖRNEK KODLAMA A B C D TEST K TAPÇI I LE LG L AÇIKLAMA 1. Bu test kitapç nda TÜRKÇE testinde 17, MATEMAT K testinde 14, FEN VE TEKNOLOJ testinde 14, SOSYAL B LG LER testinde 14 ve NG L ZCE testinde 11 olmak üzere toplam 70 soru bulunmaktad r. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 80 dakikad r. 2. Her sorunun dört seçene i vard r. Dört seçenekten sadece bir tanesi do ru cevapt r. Do ru buldu unuz seçene i cevap kâ d nda o soru için ayr lan yerde bularak iflaretleyiniz. 3. Size ayr bir karalama kâ d verilmeyecektir. Test kitapç n z n içindeki bofl alanlar karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 4. Cevab n bilmedi iniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden di er sorulara geçiniz. Zaman n z kal rsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 5. Puanlamada her soru grubu için yanl fl cevap say s n n üçte biri, do ru cevap say s ndan ç - kar larak geçerli cevaplara karfl gelen ham puan tespit edilecektir. Bu nedenle rastgele cevaplama yapmay n z. 6. S nav n bitiminde cevap kâ d n z ve soru kitapç n z salon sorumlular na teslim etmeyi unutmay n z. Soraca n z bir fley var m? Varsa flimdi sorunuz; s nav bafllad ktan sonra sorular n za cevap verilmeyecektir. Haz r m s n z? S nav, dershanenin bütün salonlar nda ayn anda bafllayaca için bafllama zilini beraberce bekleyelim. (Salon baflkan bafllama ve bitifl saatini tahtaya yazacakt r.) BAfiLAYINIZ DEN LMEDEN TEST K TAPÇI INI AÇMAYINIZ. BAfiARILAR D LER Z. F NAL DERSANES

2 2

3 TÜRKÇE TEST 1. Afla daki sözcüklerin hangisinde farkl bir anlam iliflkisi vard r? 4. Afla daki cümlelerin hangisinde "mecaz anlaml " bir sözcük vard r? A) B) T rm k Çiftçi Tencere Aflç A) Seneye zmir'e gidecekmifl. B) Havas ndan da yan ndan geçilmiyor. C) Eflyalar n yar s n tafl d k. D) ki kilo bal k alm fl. C) D) Defter kalem Makas Terzi 2. Afla daki cümlelerin hangisinde "dil" sözcü ü, gerçek anlam yla kullan lm flt r? A) Sak z dilinin alt na ald. B) Davran fllar onu dile düflürdü. C) Bu flark y dilinden düflürmüyor. 5. Hangi cümlede alt çizili sözcük somut anlaml de ildir? A) Siyah çantas ve tak m elbisesi çok uyumluydu. B) Çocu un masmavi gözleri fl l fl ld. C) Ona büyük bir sevgi ile ba l yd. D) Çocuk, kalemlerini masaya b rakt. D) Durmadan konufluyor, dilinin cezas n çekiyor. 3. Yok yere etraf ndakilere ba r p ça r yordu. Alt çizili bölümün cümleye katt anlam afla - dakilerin hangisinde vard r? A) Eski eflyalar, yok pahas na sat ld. B) Bir sebebi yokken bafl n al p gitti. C) Olmad k yerde konuflunca bafl belaya girmiflti. D) Karfl mda bofl bofl konufluyordu. 6. "E er. kendi önünü süpürürse, bütün.. tertemiz olur." cümlesindeki boflluklar afla daki sözcüklerle tamamlad m zda hangisi d flar da kal r? A) dünya B) kap s n n C) hayat m z D) herkes 3

4 7. Hangi ö rencinin aç klamas verilen cümleye uygun de ildir? Düzgün olmayan : Yapt bahçe duvar e ri bü rüydü. Çal fl r durumda olmayan : Bilgisayar m yine bozulmufl. 9. Afla daki cümlelerden hangisi, söyleyenin kiflisel düflüncesini içermektedir? Ö retmen Ali Dar lmak, küsmek : Onun yapt klar na çok k r ld m. An l Ece Bozuk : Dün yapt m pasta bayatlam fl. Bilge A) Ali B) Ece C) An l D) Bilge A) Kad n, türkü söyleyerek mutfa a girdi. B) Masan n üstündeki tencereyi ald. C) Tencerenin temizli inden memnun kalmam fl olacak ki yüzünü ekflitti. D) Tencereyi yeniden y kamaya bafllad. 10. "Yaflam n zda bir fleyin gerçekleflmeyece ini düflünüyorsan z, bu amac gerçeklefltirecek eylemleri yapman za olanak yoktur." cümlesine göre bir amac gerçeklefltirmenin ilk koflulu afla dakilerden hangisidir? A) B) nanmak Emek vermek 8. Afla daki cümlelerin hangisinde "tan m" yap lmam flt r? C) D) Hayal kurmak Plan yapmak A) Teknoloji insanlar yönetmeye bafllad. B) Kitaplar bize yön veren trafik polisleridir. C) Cam, saydam bir nesnedir. D) Spor, kardefllik ve dayan flmad r. 4

5 11. Atatürk; yurdumuzu kurtarmak için insanüstü bir çaba harcam flt r. Tüm dünya flaflk nl k ve sayg duyarak izlemifltir bu çabay. Savafl sonras nda, kendisine: "Mutlu musun?" diye soran bir gazeteciye verdi i yan t : "Evet mutluyum; çünkü baflard m." olmufltur. 13. Tilkinin teki a açta bir et parças görmüfl. Tam yiyecekken bakm fl ete bir bomba ba l ; bubi tuza! Birazdan aslan gelmifl, eti görmüfl, ilerlemeye bafllad nda tilkiyi fark edip flüphelenmifl: Ne o tilki kardefl, eti niye yemedin? Yukar daki parçaya en uygun bafll k afla dakilerden hangisidir? A) Çal flma ve Baflar B) Mutlulu un Önemi C) Atatürk'ün Hayat D) Çal flman n Yöntemi Üzerinize afiyet aslan kardefl, ben oruçluyum, sen buyur. 12. Güneflli bir pazar günü, kufl c v lt lar eflli inde patika yoldan ilerliyoruz. A açlar n aras ndan gelen serin hava terlememizi önlüyor. Sonunda eski kona a var yoruz. Parçada afla daki duyular n hangisinden yararlan lmam flt r? Ha, öyle mi, ben yiyeyim o zaman. O esnada bubi tuza patlam fl. Aslan bir tarafa, et bir tarafa uçmufl. "Ah, ah!" derken bir bakm fl; tilki eti hapur hupur yiyor. Ba rm fl: Hani oruçluydun sen? A) B) A abey top at ld, sesi duymad n m? Görme C) D) Dokunma flitme Tatma Bu masalda verilmek istenen as l mesaj afla - dakilerden hangisidir? A) Bugünün iflini yar na b rakmamak laz m. B) Kurnazl k zafere ulaflt r r. C) Öncelikler hiçbir zaman bekletilmemelidir. D) Yersiz flüphecili in sonu hüsrand r. 5

6 14. Afla dakilerden hangisi bir paragraf n girifl cümlesi olur? A) B) 16. Kural: Baz cins isimler özel isim olarak da kullan labilir. Art k freni patlam fl bir araba gibidir. Bu ac lardan kurtulmak için ne yapmak gerekir? Bar fl C) D) Arzu 15. Bu gibi insanlar hep hata yapar. Mert Baflarmak için çal flmak gerekir. layda Ö retmen Afla dakilerin hangisinde verilen bilgiyi örnekleyen bir kullan m söz konusudur? A) Halil'i daha önce böyle görmedim. B) Ya mur, toplad çiçekleri vazoya koydu. C) Ahmet, sessizce konuflulanlar dinliyordu. D) Çok farkl olaylarla karfl laflt m. Komutan Tar k Bin Ziyad, ordusunu gemilerle spanya'ya ç kard ktan sonra askerin gözleri önünde bütün donanmay yakt rm fl. Amac,. Paragraf afla dakilerden hangisiyle tamamlanamaz? A) askeri, geriye dönmeye de il, zafere odaklamaya çal flmakm fl. B) askere, "Ya zafer ya ölüm!" mesaj n vermekmifl. C) askerin cesaretini yitirmesine neden olmakm fl. D) askerin geriye dönme umudunu k rmakm fl. 17. Hangi cümlede büyük harflerin kullan m yla ilgili yaz m yanl fl vard r? A) Bizim Pamuk bahçede oynuyor. B) Akflam bize Ali Bey geldi. C) Bu yaz Ayval k'a gidece iz. D) Ablam, bu y l Lise'ye gidecek. TÜRKÇE TEST B TT, MATEMAT K TEST NE GEÇ N Z. 6

7 5. SINIF / MATEMAT K TEST Eflkenar dörtgen Dikdörtgen Yukar daki kareli ka d n her bir karesinin alan 2 mm 2 dir. Buna göre bal n kaplad alan kaç mm 2 dir? Selin Kare Ayfle Yamuk A) 14 B) 16 C) 18 D) Selim Arda Ahmet % 35 0, Harun Orhun "Kenar uzunluklar ve aç lar n n ölçüleri eflit olan çokgenlere düzgün çokgenler denir" tan - m na hangi ö rencinin verdi i örnek uygundur? A) Selin B) Ayfle C) Orhun D) Harun Tahtaya yaz lan ifllemi çözen Simge afla daki ad mlar takip etmifltir. Eren Yukar da Selim, Arda, Ahmet ve Eren'in gittikleri pizzac da eflit büyüklükteki pizzalardan yedikleri pizza miktarlar gösterilmifltir. Buna göre en fazla pizza yiyen kimdir? A) Selim B) Arda C) Ahmet D) Eren 1 4 I. II. III. IV = Buna göre Simge ilk hatas n kaç nc ad mda yapm flt r? A) I B) II C) III D) IV 7

8 5. Ali afla daki tabloda farkl dörtgenler ve bunlar n simetri eksenlerini çizmifltir. Buna göre Ali'nin yanl fl yapt çizim hangisidir? 6. 3 x x 10 I. Kare 5 x x 1 6 x II. Yamuk III. Dikdörtgen IV. Eflkenar dörtgen Yukar daki pankartlarda çözümlenen bir say - n n basamaklar vard r. Bu say afla dakilerden hangisidir? A) B) C) D) A B C D Yukar daki say do rusunda 1 ile 2 aras iki, 2 ile 3 aras dört ve, 3 ile 4 aras da üç eflit parçaya ayr lm flt r. A) I B) II C) III D) IV Buna göre afla dakilerden hangisi yanl flt r? A) A = 3 2 C) C = 8 3 B) B = 9 4 D) D =

9 8. Liste 2 paket süt 1 paket makarna 2 ekmek 1 paket margarin 10. Öner yukar daki liste ile markete gidiyor. Öner'in marketten almas gerekenlerin fiyatlar afla daki gibidir. 1 paket süt 1,85 TL, 1 paket Makarna 0,9 TL, 1 Ekmek 0,8 TL, 1 paket Margarin 2,65 TL Öner ald klar n n karfl l nda kasaya 10 TL verdi ine göre kaç TL para üstü al r? A) 0,15 B) 1,15 C) 1,85 D) 2, Berk'in kardefli Banu bir günün 1 sini uyuyarak 1 ünü oynayarak ve yemek yiyerek geriye 2 4 kalan n da yuvada geçiriyor. Buna göre Banu'nun yuvada geçirdi i zaman kaç dakikad r? A) 720 B) 540 C) 480 D) ? Yukar daki flekiller ve say lar aras nda bir iliflki vard r. Bu iliflkiye göre "?" yerine yaz lmas gereken say kaçt r? A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 Yaflar Dede her 6 saatte bir 6 ml flurup içiyor. Buna göre Yaflar Dede'nin 4. günün sonunda içti i flurup miktar kaç litredir? A) 0,096 B) 0,96 C) 9,6 D) 96 9

10 kg I II Hafta 1. hafta 2. hafta 3. hafta 4. hafta Yukar daki grafik Özge Han m' n uygulad diyet sonucu her hafta verdi i kilolar göstermektedir III 20 5 IV 13. Grafi e göre afla dakilerden hangisi yanl flt r? A) Özge han m 1. hafta 2 kg vermifltir. B) Özge han m n 1. hafta ve 2. hafta verdi i toplam kilo, 4. hafta verdi i kiloya eflittir. C) Özge han m 3. hafta hiç kilo vermemifltir. D) Özge Han m 4 haftada toplam 5 kilo vermifltir. Burak yukar daki çiçeklerin yapraklar ndaki say lar kullanarak kesirler yazmaktad r. Burak hangi çiçe in yapraklar ndaki say lardan 1 kesrine denk bir kesir yazamaz? 7 A) I B) II C) III D) IV MATEMAT K TEST B TT, FEN VE TEKNOLOJ TEST NE GEÇ N Z. Müge girdi i 50 soruluk deneme s nav ndaki sorular n % 70 ini do ru % 20 sini yanl fl cevaplam fl, geri kalan n ise bofl b rakm flt r. Müge'nin bofl b rakt soru say s kaçt r? A) 35 B) 25 C) 10 D) 5 10

11 5. SINIF / FEN VE TEKNOLOJ TEST 1. L K 3. "Kütleleri farkl olan ayn tür maddelere, eflit miktarda s verildi inde hangisinin s cakl daha yüksek olur?" sorusuna yan t bulmaya çal - flan bir ö renci afla daki düzeneklerden hangisini kullanmal d r? (Is kaynaklar özdefltir.) M A) B) Fen ve Teknoloji dersinde ö retmen boflalt m sisteminin organlar n flekildeki gibi tahtaya çizmifltir. N 20 g 10 C su 40 g 10 C su 20 g 10 C su 40 g 10 C ya Ali : K organ böbrektir. Kan süzer. Ayfle : L organ üretrad r. drar böbrekten idrar kesesine tafl r. Mehmet : M organ idrar kesesidir. drar n topland yerdir. P nar : N organ üreterdir. drar vücuttan d flar atar. Yukar daki ö rencilerden hangileri flekildeki organlar n ismini ve özelli ini do ru olarak söylemifltir? A) Ayfle ve P nar B) Ali ve Mehmet C) Ayfle ve Mehmet D) Ali ve P nar 2. Besin çeflidi Öncelikli Görevi Karbonhidrat Enerji verici Protein n Ya lar H Vitaminler Düzenleyici 4. C) 20 g 10 C su 1L 40 g 10 C su Buz D) 20 g 10 C ya 2L Buz 50 C su 20 g 20 C ya Su ve Mineraller l 50 C su Yukar daki tabloda n, H, l yerine afla dakilerden hangileri yaz lmal d r? n H l A) Yap c ve Enerji verici Düzenleyici onar c B) Yap c Düzenleyici ve onar c Düzenleyici C) Yap c ve onar c Düzenleyici Enerji verici D) Yap c ve Düzenleyici onar c Enerji verici 1. kap 2. kap 50 C 1 litre su ve 50 C 2 litre su içerisine 0 C de eflit miktarda buz at l yor. Buna göre afla - dakilerden hangisi söylenemez? A) 2. kaptaki buz daha önce erir. B) 2. kaptaki suyun s s, 1. kaptakinden fazlad r. C) 1. kaptaki suyun s cakl artar. D) 1. ve 2. kaptaki buzla su aras nda s al fl verifli olur. 11

12 5. Buharlaflma Kaynama I. Her s cakl kta II. Belli s cakl kta gerçekleflir. gerçekleflir. III. S v n n yüzeyinde IV. S v n n her yerinde olur. gaz haline geçifl vard r. V. Saf s v n n s cakl VI. Saf s v n n s cakl sabit kal r. de iflebilir. Yukar daki tabloda buharlaflma ve kaynama ile ilgili özellikler verilmifltir. Hangi numaral özellikler yer de ifltirirse tablo do ru olur? 7. Termometrenin s v s s cakl k... Ị... yükselir. Kavanoz kapaklar daha kolay aç - l r. Gözlük çerçevelerine camlar, çerçeve... III... sonra tak l r. Yukar daki cümlelerde bofl b rak lan I, II, III yerine afla dakilerden hangisi yaz lmal d r? I II III A) artt kça s t l nca s t ld ktan B) azald kça so utulunca so utulduktan C) artt kça s t l nca so utulduktan D) azald kça so utulunca s t ld ktan 6. A) I ve II B) I ve IV C) III ve VI D) V ve VI 1 S v Gaz 8. h h Mermer zemin Hal zemin 2 h Yukar da, bir maddede meydana gelen olaylar 1 ve 2 ile gösterilmifltir. Buz zemin Buna göre afla dakilerden hangisi söylenemez? A) 1. olay s ras nda madde s al r. B) 2. olay yo uflmad r. C) 1. olay s ras nda taneciklerinin düzensizli i azal r. D) S v n n 1. olayda ald s, gaz n 2. olayda verdi i s ya eflittir. Yukar daki özdefl cisimler h yüksekli inde sürtünmesiz yüzeyden serbest b rak lmaktad r. Cisimlerin mermer, hal ve buz zeminlerde ald klar yol s ras yla X 1, X 2 ve X 3 oldu una göre bu büyüklüklerin aras ndaki iliflki afla dakilerden hangisinde do ru verilmifltir? A) X 2 > X 1 > X 3 B) X 3 > X 1 > X 2 C) X 3 > X 2 > X 1 D) X 2 > X 3 > X 1 12

13 9. I Yukar daki I, II, III m knat slar özdefltir. I. ve III. m knat slar yere sabitlenmifl, II. m knat s serbest b rak lm flt r. II. m knat s hareket etmedi ine göre di er m knat slar n K ve L kutuplar afla dakilerden hangileri olabilir? K K L I. N N II. S N III. S S IV. N S A) III ve IV B) I ve III C) I ve II D) II ve IV 10. Afla dakilerden hangisinin yap m nda hava direncinin artt r lmas düflünülmüfltür? A) B) S II N L III Yün kumafla sürtü- Oduna kuvvet uygulalen tara n ka t yarak k r lmas parçalar n çekmesi 3 4 Ya mur damlas n n Kar küreme makinesiyere düflmesi nin kar temizlemesi 5 6 S ram za oturmak M knat s n ataçlar için s ram z çekme- çekmesi miz Ali ö retmen, temas gerektiren ve gerektirmeyen kuvvetleri yukar daki gibi tahtaya yazarak ö rencilerden temas gerektirmeyen kuvvetleri gruplamalar n istemektedir. Hangi ö renci gruplamay do ru yapm flt r? A) 3, 4, 6 B) 1, 3, 6 C) 2, 3, 6 D) 1, 4, 5 Otomobil Uçak C) D) Paraflüt Sürat motoru 13

14 12. Afla daki elektrik devrelerinin hangisinde ampüller fl k verir? (Piller ve ampuller özdefltir.) 14. K L A) B) 1. devre 2. devre Özdefl pil ve ampullerle kurulan yukar daki devrelerle ilgili, hangi ö rencilerin söyledi i yanl flt r? C) D) K ampulü L ampulünden parlak yanar. Devredeki ampul say s na ba l olarak ampulün parlakl de iflir. Umut Ampul say s artt kça lambalar n parlakl artar. Baflak Betül 13. Afla daki devrelerin hangisinde, ampul veya ampullerin parlakl en fazlad r? (Piller ve ampuller özdefltir.) A) B) A) Yaln z Umut'un B) Yaln z Betül'ün C) Yaln z Baflak' n D) Baflak ve Betül'ün C) D) FEN VE TEKNOLOJ TEST B TT, SOSYAL B LG LER TEST NE GEÇ N Z. 14

15 5. SINIF / SOSYAL B LG LER TEST 1. Arzu Ö retmen Yaflad çevre içinde insan n sahip oldu u birtak m haklar vard r. Bu haklara yaflama, çal flma, e itim ve ö retim gibi örnekler verilebilir. Peki bu haklar bize öncelikle ne için verilmifltir çocuklar? 3. Marmara Bölgesi'nde nüfus di er bölgelerden fazlad r. Son say ma göre bölgenin nüfusu yaklafl k 18 milyondur. Bu duruma bölgenin afla da verilen özelliklerinden hangisinin neden oldu u söylenemez? A) Karasal iklimin etkisinde olmas B) Sanayisinin geliflmifl olmas C) Tar m alanlar n n verimli olmas D) Ulafl m a n n geliflmifl olmas diye ö rencilerine soru soran Arzu ö retmenin sorusuna hangi ö renci do ru yan t vermifltir? A) Daha rahat ve mutlu yaflayabilmek için B) Seçimlere kat labilmek için C) Herkesin sevdi i biri olabilmek için D) Para kazanabilmek için 2. flbirli i, amac ve ç karlar bir olan kiflilerin oluflturdu u çal flma ortakl d r. Bu tan ma göre, afla daki resimlerden hangisinde iflbirli ine örnek bulunmamaktad r? A) B) 4. stanbul Ankara zmir Antalya Trabzon C) D) Elif ö retmen, ülkemizin baflkentinde yaflamaktad r. K fllar n çok so uk geçti i bu ilden baflka bir ile tayinini istemifltir. Gidece i ilde ise k fllar n l k yazlar n ise serin geçmesini istemektedir. Buna göre, Elif ö retmenin tayini yukar daki haritada gösterilen illerden hangisine ç karsa iste ine kavuflmufl olur? A) Trabzon B) zmir C) Antalya D) stanbul 15

16 5. Do u Karadeniz Bölümü nde belirli yerlerde turunçgiller (mandalina, portakal) yetifltirilmektedir. Akdeniz ikliminin bitkisi olan turunçgillerin Do- u Karadeniz Bölümü nde yetiflmesi buran n hangi özelli inin sonucudur? A) Halk n turunçgil tar m na olan ilgisinin B) K fllar n l k geçmesinin C) Yazlar n serin geçmesinin D) Ya fl miktar n n fazla olmas n n 8. Atatürk taraf ndan esaslar ortaya konan bir ekonomi siyasetidir. Türkiye'nin ekonomik yönden h zl bir flekilde geliflmesini sa lamak amac yla uygulanm flt r. Tan m verilen Atatürk ilkesi afla dakilerden hangisidir? A) B) Cumhuriyetçilik Milliyetçilik 6. K rsal bölgelerde mesken yap m nda kullan lan malzemelerle do al çevre ve iklim aras nda yak n iliflki vard r. Afla dakilerden hangisinde, bölge ile o bölgede ev yap m nda kullan lan malzeme efllefltirmesi do ru yap lm flt r? A) Ege Bölgesi Ahflap B) Akdeniz Bölgesi Toprak C) ç Anadolu Bölgesi Kerpiç D) Marmara Bölgesi Tafl 9. Yetiflme döneminde s cakl k ve kurakl k ister. Dokuma sanayisinde hammadde olarak kullan l r. En fazla Güneydo u Anadolu Bölgesi'nde yetifltirilir. Özellikleri verilen ürün afla dakilerden hangisidir? A) C) D) Devletçilik B) Halkç l k 7. Turizm, ülkemiz ekonomisinin önemli gelir kaynaklar ndan biridir. Ülkemizde turizmin geliflmesine paralel olarak: I. Döviz ve yabanc sermaye girifli II. De iflik kültürleri tan ma III. Tar m ve hayvanc l k fiekerpancar C) D) Pamuk alanlar ndan hangisinde ya da hangilerinde do rudan bir geliflme görülebilir? A) Yaln z III B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III Bu day Kay s 16

17 10. TBMM'de 29 Ekim 1923 tarihinde yap lan görüflmeler sonucunda cumhuriyet ilan edildi. Atatürk oy birli- i ile cumhurbaflkan seçildi. 11. Ben, bu yaz yanarda lar n püskürttü ü lav ve küllerin, rüzgar ve suyun flekilendirmesi sonucu oluflan Peribacalar yla meflhur Kapadokya'ya gidece im. Emre Ben, bu yaz tatilimi serin yerde geçirmek istiyorum. O yüzden uzun ve do al kayak pistleriyle meflhur olan Palandöken Da lar na ç kaca- m. Yani Erzurum'a gidece im. Sude Ö retmen yukar daki bilgileri ö rencilerine aktard ktan sonra Cumhuriyetin ilan n n sonuçlar n sormufltur. Ö rencilerden hangisinin verdi i cevap do ru de ildir? A) B) Devlet baflkanl konusu çözüme kavufltu. C) D) Saltanat n kald r lmas için ortam haz rland. Devletin yönetim flekli konusundaki tart flmalar son buldu. Devletin resmî ad konuldu. Elif Murat Ben, yaz tatilimi içinde s cakl 35 ile 100 C aras nda de iflen, 17 s cak su alan n n bulundu u Pamukkale travertenlerinde geçirmek istiyorum. O yüzden Denizli'ye gidece im. Ben UNESCO taraf ndan Dünya Kültür Miras listesine al nan Türk Mimarisinin en güzel örneklerinden olan Safranbolu evlerini görmek için Bal kesir'e gidece im. Yaz tatilinde gidecekleri yerleri tarif eden dört arkadafltan hangisi gidece i yerle ilgili yanl fl bir bilgi vermifltir? A) Emre B) Sude C) Elif D) Murat 17

18 12. nsanlar yaflamlar n kolaylaflt rmak amac yla do al çevrenin üzerine bir tak m eserler infla etmifllerdir. Bu unsurlara befleri unsurlar denir. Afla dakilerden hangisi befleri unsurlara örnek olarak gösterilemez? A) B) 14. % Ege Bölgesi Marmara Bölgesi Akdeniz Bölgesi G.Do u Anadolu Bölgesi Karadeniz Bölgesi ç Anadolu Bölgesi 13. C) Ayçiçe i I Fabrika Ev Okul D) Ada F nd k Bu day III Pamuk II Yukar daki grafikte ülkemizde üretilen zeytinin bölgelere göre da l m verilmifltir. Buna göre, afla daki yorumlardan hangisi yap labilir? A) Zeytin tar m n n daha çok k y bölgelerde yap ld B) Zeytinin k fl so u una dayan kl oldu u C) Her bölgemizde üretiminin yap ld D) Akdeniz ve Marmara bölgelerindeki üretim toplam n n Ege'den fazla oldu u SOSYAL B LG LER TEST B TT, NG L ZCE TEST NE GEÇ N Z. Yukar daki haritada bölgelerimiz ve bu bölgelerimizde üretimi en fazla yap lan ürünlerden baz lar verilmifltir. Yukar daki haritada numaraland r lm fl yerlerde üretimi en fazla yap lan ürünler afla daki seçeneklerden hangisinde do ru verilmifltir? I II III A) Zeytin Leblebi fiekerpancar B) Üzüm Gül Kay s C) Turunçgil Pamuk Arpa D) Pamuk Turunçgil Çay 18

19 5. SINIF / NG L ZCE TEST sorularda bofl kalan bölümleri uygun seçeneklerle tamamlay n z ? He is a pilot. 1. Boncuk is my cat.... is in my bedroom. A) It B) It's C) I D) We A) Who is your father B) How are you C) How old is he D) What is your father's job 4. This is a What is your sister's name?... name is Susan. A) She B) Her C) He D) His A) birds B) shoe C) dress D) bag 19

20 5. We... students. 8. Resme göre uygun cümleyi seçiniz. A) is B) am C) 's D) are 6. Verilen resimdeki nesnenin ad hangi seçenekte do ru verilmifltir? A) gloves B) a bike C) glasses D) a notebook A) She has got a dog. B) She has got a bag. C) She has got a hat. D) She hasn't got a hat. 7. Diyalo u uygun seçenekle tamamlay n z sorularda boflluklar uygun seçeneklerle tamamlay n z. Sam: Where are you from? Mehmet:.... A) I am nine years old B) I am from Turkey C) I am a doctor D) I have got a sister I have got two.... A) sisters B) sister C) sister's D) sisters'

21 10. The telephone is... the television. 11. She is my sister.... is that girl? A) in front of B) in C) on D) next to A) How B) Who C) What D) Where SINAV B TM fit R, YANITLARINIZI KONTROL ED N Z. Bu testin her hakk sakl d r. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamam n n veya bir k sm n n Final Dersanesi'nin yaz l izni olmadan kopya edilmesi, foto raflar n n çekilmesi, bilgisayar ortam na al nmas, herhangi bir yolla ço alt lmas, yay mlanmas veya baflka bir amaçla kullan lmas yasakt r. Bu yasa a uymayanlar, do abilecek cezaî sorumlulu u ve testlerin haz rlanmas ndaki malî külfeti peflinen kabullenmifl say l r. 21

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n 04.05.2009

Detaylı

COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: ÖR NEK KOD LA MA CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA

COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: ÖR NEK KOD LA MA CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA 6. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI KÝTAPÇIK TÜRÜ A DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

2. SINIF CEVAP KÂ IDI

2. SINIF CEVAP KÂ IDI HYT LG S 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- TÜRKÇE 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- MTEMT K 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20-

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S 2. Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI. 2. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 2. Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI. 2. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI 2. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI D Z S...

Detaylı

A. IfiIK B. SES FEN VE TEKNOLOJ

A. IfiIK B. SES FEN VE TEKNOLOJ A. IfiIK B. SES FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 4 Ifl k ve Ses A. IfiIK KARANLIKTA GÖREB L R M Y Z? Ifl k ve Görme Karanl k bir odada etraf m z göremeyiz. Geceleyin sokak lambas yla ayd nlanmam fl yerlerdeki

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: ÖR NEK KOD LA MA CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA

COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: ÖR NEK KOD LA MA CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA 7. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI KÝTAPÇIK TÜRÜ A DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn

Detaylı

ÖN SÖZ. Yan tlayamad n z sorular ders ö retmenlerinize ve etüt ö retmenlerinize sorunuz.

ÖN SÖZ. Yan tlayamad n z sorular ders ö retmenlerinize ve etüt ö retmenlerinize sorunuz. ÖN SÖZ Sevgili Ö renciler, Dersanemizde iflledi iniz konular daha iyi kavrayabilmeniz için sizlere içinde her dersle ilgili konu özetleri ve sorular n bulundu u kitaplar haz rlad k. Üniteler bittikçe yeni

Detaylı

Vezüv. Kilimanjaro St Helens A r

Vezüv. Kilimanjaro St Helens A r yanarda lar Kilauea Pelee Etna Fuji yanarda lar yanarda lar yanarda lar yanarda lar yanarda lar yanarda lar yanarda lar Vezüv Krakatoa Mauna Loa Teide Mayon yanarda lar Yükseklik 1250 m Kilauea Yanarda,

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum.

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. Mühendislik Fakültesi'nin yeni dekan Prof. Dr. Levent Onural ile akademik yaflant

Detaylı

NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN. Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi. Editör Hatice SEV ND K

NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN. Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi. Editör Hatice SEV ND K NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi Editör Hatice SEV ND K Yay n Kurulu Sema BÜLBÜL Nilay EV RGEN Ekin BAfiAKLAR Ali Murat KARABA Mehtap ALKAN Asl han AKAY

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Gözler YAfi toplant s nda

Gözler YAfi toplant s nda GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gözler YAfi toplant s nda HABER 18 DE 1 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Yüksek Askeri

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ. Maddenin De iflimi ve Tan nmas C. ISI MADDELER ETK LER. Maddeler Is n n Etkisiyle Genleflir

FEN VE TEKNOLOJ. Maddenin De iflimi ve Tan nmas C. ISI MADDELER ETK LER. Maddeler Is n n Etkisiyle Genleflir Maddenin De iflimi ve Tan nmas FEN VE TEKNOLOJ C. ISI MADDELER ETK LER Maddeler Is n n Etkisiyle Genleflir Kat larda Genleflme O gün hava çok s cakt. Emine, anne ve babas yla pikni e gitmiflti. Eflyalar

Detaylı

Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA

Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA L K Ö R E T M FEN VE TEKNOLOJ 8 Ö RENC ÇALIfiMA K TABI Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA Bu kitap, Millî E itim Bakanl, Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve 222 say l Kurul Karar ile 2013-2014

Detaylı

TIBB EKMEK. Halk Ekmek ten sa l k hizmeti. Yeni Tünel F r nlar Hizmete Girdi. Hacettepe Üniversitesi ile ifl birli i

TIBB EKMEK. Halk Ekmek ten sa l k hizmeti. Yeni Tünel F r nlar Hizmete Girdi. Hacettepe Üniversitesi ile ifl birli i SAYI: 7 MART 2001 ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES ANKARA HALK EKMEK VE UN FABR KASI A.fi. Yeni Tünel F r nlar Hizmete Girdi Hacettepe Üniversitesi ile ifl birli i Halk Ekmek ten sa l k hizmeti TIBB EKMEK

Detaylı

Arkadafl. 1. Afla daki seçeneklerden hangisi, toplumumuzda çocuklar n sahip oldu u temel haklardan biri de ildir?

Arkadafl. 1. Afla daki seçeneklerden hangisi, toplumumuzda çocuklar n sahip oldu u temel haklardan biri de ildir? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Haklar m Ö reniyorum SOSYAL B LG LER TEST 26 1. Afla daki seçeneklerden hangisi, toplumumuzda çocuklar n sahip oldu u temel haklardan biri de ildir? A) Her çocu un, sa

Detaylı

Ellinci Y l nda Bir Dev

Ellinci Y l nda Bir Dev ç i n d e k i l e r Ellinci Y l nda Bir Dev Küresel Vizyon 4 Kültür ve Turizm Bakan Erkan Mumcu ile söylefli Koç Bayileri Sanal Ortamda Bulufluyor Anadolu Buluflmalar Samsun da Samsun Arçelik Bayii Fatih

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

b ü l t e n 2 0 09 >t e m m u z>a u s t o s>e y l ü l

b ü l t e n 2 0 09 >t e m m u z>a u s t o s>e y l ü l b ü l t e n 2 0 09 >t e m m u z>a u s t o s>e y l ü l Toplu beslenme kurulufllar nda g da güvenli ini sa lamada teknolojinin önemi sardunya dan s ö y l e fl i sosyal sorumluluk sardunya dan Sardunya uyar

Detaylı

Dünyaya meydan okumak

Dünyaya meydan okumak içindekile r MART 2009 Küresel Vizyon 4 Küresel liderli e bir ad m daha Vehbi Koç Özel 7 Vehbi Koç en de erli eseriyle an ld 10 Vehbi Koç bir okul, o okul hâlâ aç k 14 Vehbi Koç Ödülü Türkan Saylan n 16

Detaylı

Editör den. Bu Say da KAPAK LERLEME RAPORU MEDYA RAKAMLARLA

Editör den. Bu Say da KAPAK LERLEME RAPORU MEDYA RAKAMLARLA Bu Say da KAPAK De iflen rol 3-6 UNICEF Temsilcisi Eddie McLoughney, Türkiye de görev yapt alt y l içinde UNICEF in çocuk sa l ve e itim alan ndaki ilerlemelere katk da bulundu una inan yor. Bununla birlikte,

Detaylı

Ekim-Kas m-aral k 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 42. Çocuğunuz ve Sizin İçin. Sonbaharda. Beslenme ve.

Ekim-Kas m-aral k 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 42. Çocuğunuz ve Sizin İçin. Sonbaharda. Beslenme ve. Ekim-Kas m-aral k 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 42 Çocuğunuz ve Sizin İçin Sonbaharda Beslenme ve Sa l k Tüyolar Türkiye nin En Yenilikçi Markas Dimes e Ambalaj Sanayicileri Derne i

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Zuhal Özer. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl

HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Zuhal Özer. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Benim manevi miras m ilim ve ak ld r Mustafa Kemal Atatürk Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Genel Yay n Yönetmeni Sorumlu Yaz flleri Müdürü Raflit Gürdilek Yay n Kurulu Vural Alt

Detaylı

Fiyat 25 Kr. KUYUMCULARDA taksit tedirginli i. BDDK haz rlanan. Resmi Gazete'de yay mlanarak 1 fiubat'tan. iyle kredi kart kullanarak

Fiyat 25 Kr. KUYUMCULARDA taksit tedirginli i. BDDK haz rlanan. Resmi Gazete'de yay mlanarak 1 fiubat'tan. iyle kredi kart kullanarak ISSN 1308-7622 9 Ocak 2014 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Hediyelikte Uzakdo u modas art k sona erdi Bu y l hediyelik eflya tercihlerinde Uzakdo u mallar na olan ilginin azald, yöresel el

Detaylı