Test kitapç klar n kontrol ederek, bask hatalar olan kitapç n de ifltirilmesi için salon sorumlular na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "14-15.03.2009. 1. Test kitapç klar n kontrol ederek, bask hatalar olan kitapç n de ifltirilmesi için salon sorumlular na"

Transkript

1 A Ç I K L A M A D KKAT 1. Test kitapç klar n kontrol ederek, bask hatalar olan kitapç n de ifltirilmesi için salon sorumlular na baflvurunuz. 2. Test kitapç ndaki aç klamalar okuyunuz. 3. S navda hesap makinesi, cep telefonu ve ça r cihaz kullan lmas yasakt r. Bu cihazlar s nav bafllamadan önce salon baflkan na teslim ediniz. CEVAP KÂ IDI LE LG L AÇIKLAMA 1. Cevap kâ d üzerine yapaca n z iflaretlemelerde siyah kurflun kalemden baflka kalem kullanmay n z. 2. Size verilen cevap kâ d nda yaz l olan bilgilerin size ait olup olmad n kontrol ediniz. Size ait de ilse salon sorumlular na söyleyiniz. Ad n za yaz l cevap kâ d bulunam yorsa veya cevap kâ d n z kullan lmayacak flekilde bozuksa, size verilecek olan yedek cevap kâ d na, kimli inizle ilgili bilgileri, salon baflkan n n aç klamalar na göre yaz n z. 3. Cevap kâ d nda TÜRKÇE, MATEMAT K, FEN VE TEKNOLOJ, SOSYAL B L G LER ve NG L ZCE testleri için befl ayr sütun bulunmaktad r. Cevaplar n z cevap kâ d ndaki ilgili sütunlara afla daki örnekte oldu u gibi yuvarla, d fl na tafl rmadan iflaretleyiniz. ÖRNEK KODLAMA A B C D TEST K TAPÇI I LE LG L AÇIKLAMA 1. Bu test kitapç nda TÜRKÇE testinde 17, MATEMAT K testinde 14, FEN VE TEKNOLOJ testinde 14, SOSYAL B LG LER testinde 14 ve NG L ZCE testinde 11 olmak üzere toplam 70 soru bulunmaktad r. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 80 dakikad r. 2. Her sorunun dört seçene i vard r. Dört seçenekten sadece bir tanesi do ru cevapt r. Do ru buldu unuz seçene i cevap kâ d nda o soru için ayr lan yerde bularak iflaretleyiniz. 3. Size ayr bir karalama kâ d verilmeyecektir. Test kitapç n z n içindeki bofl alanlar karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 4. Cevab n bilmedi iniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden di er sorulara geçiniz. Zaman n z kal rsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 5. Puanlamada her soru grubu için yanl fl cevap say s n n üçte biri, do ru cevap say s ndan ç - kar larak geçerli cevaplara karfl gelen ham puan tespit edilecektir. Bu nedenle rastgele cevaplama yapmay n z. 6. S nav n bitiminde cevap kâ d n z ve soru kitapç n z salon sorumlular na teslim etmeyi unutmay n z. Soraca n z bir fley var m? Varsa flimdi sorunuz; s nav bafllad ktan sonra sorular n za cevap verilmeyecektir. Haz r m s n z? S nav, dershanenin bütün salonlar nda ayn anda bafllayaca için bafllama zilini beraberce bekleyelim. (Salon baflkan bafllama ve bitifl saatini tahtaya yazacakt r.) BAfiLAYINIZ DEN LMEDEN TEST K TAPÇI INI AÇMAYINIZ. BAfiARILAR D LER Z. F NAL DERSANES

2 2

3 TÜRKÇE TEST 1. Afla daki sözcüklerin hangisinde farkl bir anlam iliflkisi vard r? 4. Afla daki cümlelerin hangisinde "mecaz anlaml " bir sözcük vard r? A) B) T rm k Çiftçi Tencere Aflç A) Seneye zmir'e gidecekmifl. B) Havas ndan da yan ndan geçilmiyor. C) Eflyalar n yar s n tafl d k. D) ki kilo bal k alm fl. C) D) Defter kalem Makas Terzi 2. Afla daki cümlelerin hangisinde "dil" sözcü ü, gerçek anlam yla kullan lm flt r? A) Sak z dilinin alt na ald. B) Davran fllar onu dile düflürdü. C) Bu flark y dilinden düflürmüyor. 5. Hangi cümlede alt çizili sözcük somut anlaml de ildir? A) Siyah çantas ve tak m elbisesi çok uyumluydu. B) Çocu un masmavi gözleri fl l fl ld. C) Ona büyük bir sevgi ile ba l yd. D) Çocuk, kalemlerini masaya b rakt. D) Durmadan konufluyor, dilinin cezas n çekiyor. 3. Yok yere etraf ndakilere ba r p ça r yordu. Alt çizili bölümün cümleye katt anlam afla - dakilerin hangisinde vard r? A) Eski eflyalar, yok pahas na sat ld. B) Bir sebebi yokken bafl n al p gitti. C) Olmad k yerde konuflunca bafl belaya girmiflti. D) Karfl mda bofl bofl konufluyordu. 6. "E er. kendi önünü süpürürse, bütün.. tertemiz olur." cümlesindeki boflluklar afla daki sözcüklerle tamamlad m zda hangisi d flar da kal r? A) dünya B) kap s n n C) hayat m z D) herkes 3

4 7. Hangi ö rencinin aç klamas verilen cümleye uygun de ildir? Düzgün olmayan : Yapt bahçe duvar e ri bü rüydü. Çal fl r durumda olmayan : Bilgisayar m yine bozulmufl. 9. Afla daki cümlelerden hangisi, söyleyenin kiflisel düflüncesini içermektedir? Ö retmen Ali Dar lmak, küsmek : Onun yapt klar na çok k r ld m. An l Ece Bozuk : Dün yapt m pasta bayatlam fl. Bilge A) Ali B) Ece C) An l D) Bilge A) Kad n, türkü söyleyerek mutfa a girdi. B) Masan n üstündeki tencereyi ald. C) Tencerenin temizli inden memnun kalmam fl olacak ki yüzünü ekflitti. D) Tencereyi yeniden y kamaya bafllad. 10. "Yaflam n zda bir fleyin gerçekleflmeyece ini düflünüyorsan z, bu amac gerçeklefltirecek eylemleri yapman za olanak yoktur." cümlesine göre bir amac gerçeklefltirmenin ilk koflulu afla dakilerden hangisidir? A) B) nanmak Emek vermek 8. Afla daki cümlelerin hangisinde "tan m" yap lmam flt r? C) D) Hayal kurmak Plan yapmak A) Teknoloji insanlar yönetmeye bafllad. B) Kitaplar bize yön veren trafik polisleridir. C) Cam, saydam bir nesnedir. D) Spor, kardefllik ve dayan flmad r. 4

5 11. Atatürk; yurdumuzu kurtarmak için insanüstü bir çaba harcam flt r. Tüm dünya flaflk nl k ve sayg duyarak izlemifltir bu çabay. Savafl sonras nda, kendisine: "Mutlu musun?" diye soran bir gazeteciye verdi i yan t : "Evet mutluyum; çünkü baflard m." olmufltur. 13. Tilkinin teki a açta bir et parças görmüfl. Tam yiyecekken bakm fl ete bir bomba ba l ; bubi tuza! Birazdan aslan gelmifl, eti görmüfl, ilerlemeye bafllad nda tilkiyi fark edip flüphelenmifl: Ne o tilki kardefl, eti niye yemedin? Yukar daki parçaya en uygun bafll k afla dakilerden hangisidir? A) Çal flma ve Baflar B) Mutlulu un Önemi C) Atatürk'ün Hayat D) Çal flman n Yöntemi Üzerinize afiyet aslan kardefl, ben oruçluyum, sen buyur. 12. Güneflli bir pazar günü, kufl c v lt lar eflli inde patika yoldan ilerliyoruz. A açlar n aras ndan gelen serin hava terlememizi önlüyor. Sonunda eski kona a var yoruz. Parçada afla daki duyular n hangisinden yararlan lmam flt r? Ha, öyle mi, ben yiyeyim o zaman. O esnada bubi tuza patlam fl. Aslan bir tarafa, et bir tarafa uçmufl. "Ah, ah!" derken bir bakm fl; tilki eti hapur hupur yiyor. Ba rm fl: Hani oruçluydun sen? A) B) A abey top at ld, sesi duymad n m? Görme C) D) Dokunma flitme Tatma Bu masalda verilmek istenen as l mesaj afla - dakilerden hangisidir? A) Bugünün iflini yar na b rakmamak laz m. B) Kurnazl k zafere ulaflt r r. C) Öncelikler hiçbir zaman bekletilmemelidir. D) Yersiz flüphecili in sonu hüsrand r. 5

6 14. Afla dakilerden hangisi bir paragraf n girifl cümlesi olur? A) B) 16. Kural: Baz cins isimler özel isim olarak da kullan labilir. Art k freni patlam fl bir araba gibidir. Bu ac lardan kurtulmak için ne yapmak gerekir? Bar fl C) D) Arzu 15. Bu gibi insanlar hep hata yapar. Mert Baflarmak için çal flmak gerekir. layda Ö retmen Afla dakilerin hangisinde verilen bilgiyi örnekleyen bir kullan m söz konusudur? A) Halil'i daha önce böyle görmedim. B) Ya mur, toplad çiçekleri vazoya koydu. C) Ahmet, sessizce konuflulanlar dinliyordu. D) Çok farkl olaylarla karfl laflt m. Komutan Tar k Bin Ziyad, ordusunu gemilerle spanya'ya ç kard ktan sonra askerin gözleri önünde bütün donanmay yakt rm fl. Amac,. Paragraf afla dakilerden hangisiyle tamamlanamaz? A) askeri, geriye dönmeye de il, zafere odaklamaya çal flmakm fl. B) askere, "Ya zafer ya ölüm!" mesaj n vermekmifl. C) askerin cesaretini yitirmesine neden olmakm fl. D) askerin geriye dönme umudunu k rmakm fl. 17. Hangi cümlede büyük harflerin kullan m yla ilgili yaz m yanl fl vard r? A) Bizim Pamuk bahçede oynuyor. B) Akflam bize Ali Bey geldi. C) Bu yaz Ayval k'a gidece iz. D) Ablam, bu y l Lise'ye gidecek. TÜRKÇE TEST B TT, MATEMAT K TEST NE GEÇ N Z. 6

7 5. SINIF / MATEMAT K TEST Eflkenar dörtgen Dikdörtgen Yukar daki kareli ka d n her bir karesinin alan 2 mm 2 dir. Buna göre bal n kaplad alan kaç mm 2 dir? Selin Kare Ayfle Yamuk A) 14 B) 16 C) 18 D) Selim Arda Ahmet % 35 0, Harun Orhun "Kenar uzunluklar ve aç lar n n ölçüleri eflit olan çokgenlere düzgün çokgenler denir" tan - m na hangi ö rencinin verdi i örnek uygundur? A) Selin B) Ayfle C) Orhun D) Harun Tahtaya yaz lan ifllemi çözen Simge afla daki ad mlar takip etmifltir. Eren Yukar da Selim, Arda, Ahmet ve Eren'in gittikleri pizzac da eflit büyüklükteki pizzalardan yedikleri pizza miktarlar gösterilmifltir. Buna göre en fazla pizza yiyen kimdir? A) Selim B) Arda C) Ahmet D) Eren 1 4 I. II. III. IV = Buna göre Simge ilk hatas n kaç nc ad mda yapm flt r? A) I B) II C) III D) IV 7

8 5. Ali afla daki tabloda farkl dörtgenler ve bunlar n simetri eksenlerini çizmifltir. Buna göre Ali'nin yanl fl yapt çizim hangisidir? 6. 3 x x 10 I. Kare 5 x x 1 6 x II. Yamuk III. Dikdörtgen IV. Eflkenar dörtgen Yukar daki pankartlarda çözümlenen bir say - n n basamaklar vard r. Bu say afla dakilerden hangisidir? A) B) C) D) A B C D Yukar daki say do rusunda 1 ile 2 aras iki, 2 ile 3 aras dört ve, 3 ile 4 aras da üç eflit parçaya ayr lm flt r. A) I B) II C) III D) IV Buna göre afla dakilerden hangisi yanl flt r? A) A = 3 2 C) C = 8 3 B) B = 9 4 D) D =

9 8. Liste 2 paket süt 1 paket makarna 2 ekmek 1 paket margarin 10. Öner yukar daki liste ile markete gidiyor. Öner'in marketten almas gerekenlerin fiyatlar afla daki gibidir. 1 paket süt 1,85 TL, 1 paket Makarna 0,9 TL, 1 Ekmek 0,8 TL, 1 paket Margarin 2,65 TL Öner ald klar n n karfl l nda kasaya 10 TL verdi ine göre kaç TL para üstü al r? A) 0,15 B) 1,15 C) 1,85 D) 2, Berk'in kardefli Banu bir günün 1 sini uyuyarak 1 ünü oynayarak ve yemek yiyerek geriye 2 4 kalan n da yuvada geçiriyor. Buna göre Banu'nun yuvada geçirdi i zaman kaç dakikad r? A) 720 B) 540 C) 480 D) ? Yukar daki flekiller ve say lar aras nda bir iliflki vard r. Bu iliflkiye göre "?" yerine yaz lmas gereken say kaçt r? A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 Yaflar Dede her 6 saatte bir 6 ml flurup içiyor. Buna göre Yaflar Dede'nin 4. günün sonunda içti i flurup miktar kaç litredir? A) 0,096 B) 0,96 C) 9,6 D) 96 9

10 kg I II Hafta 1. hafta 2. hafta 3. hafta 4. hafta Yukar daki grafik Özge Han m' n uygulad diyet sonucu her hafta verdi i kilolar göstermektedir III 20 5 IV 13. Grafi e göre afla dakilerden hangisi yanl flt r? A) Özge han m 1. hafta 2 kg vermifltir. B) Özge han m n 1. hafta ve 2. hafta verdi i toplam kilo, 4. hafta verdi i kiloya eflittir. C) Özge han m 3. hafta hiç kilo vermemifltir. D) Özge Han m 4 haftada toplam 5 kilo vermifltir. Burak yukar daki çiçeklerin yapraklar ndaki say lar kullanarak kesirler yazmaktad r. Burak hangi çiçe in yapraklar ndaki say lardan 1 kesrine denk bir kesir yazamaz? 7 A) I B) II C) III D) IV MATEMAT K TEST B TT, FEN VE TEKNOLOJ TEST NE GEÇ N Z. Müge girdi i 50 soruluk deneme s nav ndaki sorular n % 70 ini do ru % 20 sini yanl fl cevaplam fl, geri kalan n ise bofl b rakm flt r. Müge'nin bofl b rakt soru say s kaçt r? A) 35 B) 25 C) 10 D) 5 10

11 5. SINIF / FEN VE TEKNOLOJ TEST 1. L K 3. "Kütleleri farkl olan ayn tür maddelere, eflit miktarda s verildi inde hangisinin s cakl daha yüksek olur?" sorusuna yan t bulmaya çal - flan bir ö renci afla daki düzeneklerden hangisini kullanmal d r? (Is kaynaklar özdefltir.) M A) B) Fen ve Teknoloji dersinde ö retmen boflalt m sisteminin organlar n flekildeki gibi tahtaya çizmifltir. N 20 g 10 C su 40 g 10 C su 20 g 10 C su 40 g 10 C ya Ali : K organ böbrektir. Kan süzer. Ayfle : L organ üretrad r. drar böbrekten idrar kesesine tafl r. Mehmet : M organ idrar kesesidir. drar n topland yerdir. P nar : N organ üreterdir. drar vücuttan d flar atar. Yukar daki ö rencilerden hangileri flekildeki organlar n ismini ve özelli ini do ru olarak söylemifltir? A) Ayfle ve P nar B) Ali ve Mehmet C) Ayfle ve Mehmet D) Ali ve P nar 2. Besin çeflidi Öncelikli Görevi Karbonhidrat Enerji verici Protein n Ya lar H Vitaminler Düzenleyici 4. C) 20 g 10 C su 1L 40 g 10 C su Buz D) 20 g 10 C ya 2L Buz 50 C su 20 g 20 C ya Su ve Mineraller l 50 C su Yukar daki tabloda n, H, l yerine afla dakilerden hangileri yaz lmal d r? n H l A) Yap c ve Enerji verici Düzenleyici onar c B) Yap c Düzenleyici ve onar c Düzenleyici C) Yap c ve onar c Düzenleyici Enerji verici D) Yap c ve Düzenleyici onar c Enerji verici 1. kap 2. kap 50 C 1 litre su ve 50 C 2 litre su içerisine 0 C de eflit miktarda buz at l yor. Buna göre afla - dakilerden hangisi söylenemez? A) 2. kaptaki buz daha önce erir. B) 2. kaptaki suyun s s, 1. kaptakinden fazlad r. C) 1. kaptaki suyun s cakl artar. D) 1. ve 2. kaptaki buzla su aras nda s al fl verifli olur. 11

12 5. Buharlaflma Kaynama I. Her s cakl kta II. Belli s cakl kta gerçekleflir. gerçekleflir. III. S v n n yüzeyinde IV. S v n n her yerinde olur. gaz haline geçifl vard r. V. Saf s v n n s cakl VI. Saf s v n n s cakl sabit kal r. de iflebilir. Yukar daki tabloda buharlaflma ve kaynama ile ilgili özellikler verilmifltir. Hangi numaral özellikler yer de ifltirirse tablo do ru olur? 7. Termometrenin s v s s cakl k... Ị... yükselir. Kavanoz kapaklar daha kolay aç - l r. Gözlük çerçevelerine camlar, çerçeve... III... sonra tak l r. Yukar daki cümlelerde bofl b rak lan I, II, III yerine afla dakilerden hangisi yaz lmal d r? I II III A) artt kça s t l nca s t ld ktan B) azald kça so utulunca so utulduktan C) artt kça s t l nca so utulduktan D) azald kça so utulunca s t ld ktan 6. A) I ve II B) I ve IV C) III ve VI D) V ve VI 1 S v Gaz 8. h h Mermer zemin Hal zemin 2 h Yukar da, bir maddede meydana gelen olaylar 1 ve 2 ile gösterilmifltir. Buz zemin Buna göre afla dakilerden hangisi söylenemez? A) 1. olay s ras nda madde s al r. B) 2. olay yo uflmad r. C) 1. olay s ras nda taneciklerinin düzensizli i azal r. D) S v n n 1. olayda ald s, gaz n 2. olayda verdi i s ya eflittir. Yukar daki özdefl cisimler h yüksekli inde sürtünmesiz yüzeyden serbest b rak lmaktad r. Cisimlerin mermer, hal ve buz zeminlerde ald klar yol s ras yla X 1, X 2 ve X 3 oldu una göre bu büyüklüklerin aras ndaki iliflki afla dakilerden hangisinde do ru verilmifltir? A) X 2 > X 1 > X 3 B) X 3 > X 1 > X 2 C) X 3 > X 2 > X 1 D) X 2 > X 3 > X 1 12

13 9. I Yukar daki I, II, III m knat slar özdefltir. I. ve III. m knat slar yere sabitlenmifl, II. m knat s serbest b rak lm flt r. II. m knat s hareket etmedi ine göre di er m knat slar n K ve L kutuplar afla dakilerden hangileri olabilir? K K L I. N N II. S N III. S S IV. N S A) III ve IV B) I ve III C) I ve II D) II ve IV 10. Afla dakilerden hangisinin yap m nda hava direncinin artt r lmas düflünülmüfltür? A) B) S II N L III Yün kumafla sürtü- Oduna kuvvet uygulalen tara n ka t yarak k r lmas parçalar n çekmesi 3 4 Ya mur damlas n n Kar küreme makinesiyere düflmesi nin kar temizlemesi 5 6 S ram za oturmak M knat s n ataçlar için s ram z çekme- çekmesi miz Ali ö retmen, temas gerektiren ve gerektirmeyen kuvvetleri yukar daki gibi tahtaya yazarak ö rencilerden temas gerektirmeyen kuvvetleri gruplamalar n istemektedir. Hangi ö renci gruplamay do ru yapm flt r? A) 3, 4, 6 B) 1, 3, 6 C) 2, 3, 6 D) 1, 4, 5 Otomobil Uçak C) D) Paraflüt Sürat motoru 13

14 12. Afla daki elektrik devrelerinin hangisinde ampüller fl k verir? (Piller ve ampuller özdefltir.) 14. K L A) B) 1. devre 2. devre Özdefl pil ve ampullerle kurulan yukar daki devrelerle ilgili, hangi ö rencilerin söyledi i yanl flt r? C) D) K ampulü L ampulünden parlak yanar. Devredeki ampul say s na ba l olarak ampulün parlakl de iflir. Umut Ampul say s artt kça lambalar n parlakl artar. Baflak Betül 13. Afla daki devrelerin hangisinde, ampul veya ampullerin parlakl en fazlad r? (Piller ve ampuller özdefltir.) A) B) A) Yaln z Umut'un B) Yaln z Betül'ün C) Yaln z Baflak' n D) Baflak ve Betül'ün C) D) FEN VE TEKNOLOJ TEST B TT, SOSYAL B LG LER TEST NE GEÇ N Z. 14

15 5. SINIF / SOSYAL B LG LER TEST 1. Arzu Ö retmen Yaflad çevre içinde insan n sahip oldu u birtak m haklar vard r. Bu haklara yaflama, çal flma, e itim ve ö retim gibi örnekler verilebilir. Peki bu haklar bize öncelikle ne için verilmifltir çocuklar? 3. Marmara Bölgesi'nde nüfus di er bölgelerden fazlad r. Son say ma göre bölgenin nüfusu yaklafl k 18 milyondur. Bu duruma bölgenin afla da verilen özelliklerinden hangisinin neden oldu u söylenemez? A) Karasal iklimin etkisinde olmas B) Sanayisinin geliflmifl olmas C) Tar m alanlar n n verimli olmas D) Ulafl m a n n geliflmifl olmas diye ö rencilerine soru soran Arzu ö retmenin sorusuna hangi ö renci do ru yan t vermifltir? A) Daha rahat ve mutlu yaflayabilmek için B) Seçimlere kat labilmek için C) Herkesin sevdi i biri olabilmek için D) Para kazanabilmek için 2. flbirli i, amac ve ç karlar bir olan kiflilerin oluflturdu u çal flma ortakl d r. Bu tan ma göre, afla daki resimlerden hangisinde iflbirli ine örnek bulunmamaktad r? A) B) 4. stanbul Ankara zmir Antalya Trabzon C) D) Elif ö retmen, ülkemizin baflkentinde yaflamaktad r. K fllar n çok so uk geçti i bu ilden baflka bir ile tayinini istemifltir. Gidece i ilde ise k fllar n l k yazlar n ise serin geçmesini istemektedir. Buna göre, Elif ö retmenin tayini yukar daki haritada gösterilen illerden hangisine ç karsa iste ine kavuflmufl olur? A) Trabzon B) zmir C) Antalya D) stanbul 15

16 5. Do u Karadeniz Bölümü nde belirli yerlerde turunçgiller (mandalina, portakal) yetifltirilmektedir. Akdeniz ikliminin bitkisi olan turunçgillerin Do- u Karadeniz Bölümü nde yetiflmesi buran n hangi özelli inin sonucudur? A) Halk n turunçgil tar m na olan ilgisinin B) K fllar n l k geçmesinin C) Yazlar n serin geçmesinin D) Ya fl miktar n n fazla olmas n n 8. Atatürk taraf ndan esaslar ortaya konan bir ekonomi siyasetidir. Türkiye'nin ekonomik yönden h zl bir flekilde geliflmesini sa lamak amac yla uygulanm flt r. Tan m verilen Atatürk ilkesi afla dakilerden hangisidir? A) B) Cumhuriyetçilik Milliyetçilik 6. K rsal bölgelerde mesken yap m nda kullan lan malzemelerle do al çevre ve iklim aras nda yak n iliflki vard r. Afla dakilerden hangisinde, bölge ile o bölgede ev yap m nda kullan lan malzeme efllefltirmesi do ru yap lm flt r? A) Ege Bölgesi Ahflap B) Akdeniz Bölgesi Toprak C) ç Anadolu Bölgesi Kerpiç D) Marmara Bölgesi Tafl 9. Yetiflme döneminde s cakl k ve kurakl k ister. Dokuma sanayisinde hammadde olarak kullan l r. En fazla Güneydo u Anadolu Bölgesi'nde yetifltirilir. Özellikleri verilen ürün afla dakilerden hangisidir? A) C) D) Devletçilik B) Halkç l k 7. Turizm, ülkemiz ekonomisinin önemli gelir kaynaklar ndan biridir. Ülkemizde turizmin geliflmesine paralel olarak: I. Döviz ve yabanc sermaye girifli II. De iflik kültürleri tan ma III. Tar m ve hayvanc l k fiekerpancar C) D) Pamuk alanlar ndan hangisinde ya da hangilerinde do rudan bir geliflme görülebilir? A) Yaln z III B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III Bu day Kay s 16

17 10. TBMM'de 29 Ekim 1923 tarihinde yap lan görüflmeler sonucunda cumhuriyet ilan edildi. Atatürk oy birli- i ile cumhurbaflkan seçildi. 11. Ben, bu yaz yanarda lar n püskürttü ü lav ve küllerin, rüzgar ve suyun flekilendirmesi sonucu oluflan Peribacalar yla meflhur Kapadokya'ya gidece im. Emre Ben, bu yaz tatilimi serin yerde geçirmek istiyorum. O yüzden uzun ve do al kayak pistleriyle meflhur olan Palandöken Da lar na ç kaca- m. Yani Erzurum'a gidece im. Sude Ö retmen yukar daki bilgileri ö rencilerine aktard ktan sonra Cumhuriyetin ilan n n sonuçlar n sormufltur. Ö rencilerden hangisinin verdi i cevap do ru de ildir? A) B) Devlet baflkanl konusu çözüme kavufltu. C) D) Saltanat n kald r lmas için ortam haz rland. Devletin yönetim flekli konusundaki tart flmalar son buldu. Devletin resmî ad konuldu. Elif Murat Ben, yaz tatilimi içinde s cakl 35 ile 100 C aras nda de iflen, 17 s cak su alan n n bulundu u Pamukkale travertenlerinde geçirmek istiyorum. O yüzden Denizli'ye gidece im. Ben UNESCO taraf ndan Dünya Kültür Miras listesine al nan Türk Mimarisinin en güzel örneklerinden olan Safranbolu evlerini görmek için Bal kesir'e gidece im. Yaz tatilinde gidecekleri yerleri tarif eden dört arkadafltan hangisi gidece i yerle ilgili yanl fl bir bilgi vermifltir? A) Emre B) Sude C) Elif D) Murat 17

18 12. nsanlar yaflamlar n kolaylaflt rmak amac yla do al çevrenin üzerine bir tak m eserler infla etmifllerdir. Bu unsurlara befleri unsurlar denir. Afla dakilerden hangisi befleri unsurlara örnek olarak gösterilemez? A) B) 14. % Ege Bölgesi Marmara Bölgesi Akdeniz Bölgesi G.Do u Anadolu Bölgesi Karadeniz Bölgesi ç Anadolu Bölgesi 13. C) Ayçiçe i I Fabrika Ev Okul D) Ada F nd k Bu day III Pamuk II Yukar daki grafikte ülkemizde üretilen zeytinin bölgelere göre da l m verilmifltir. Buna göre, afla daki yorumlardan hangisi yap labilir? A) Zeytin tar m n n daha çok k y bölgelerde yap ld B) Zeytinin k fl so u una dayan kl oldu u C) Her bölgemizde üretiminin yap ld D) Akdeniz ve Marmara bölgelerindeki üretim toplam n n Ege'den fazla oldu u SOSYAL B LG LER TEST B TT, NG L ZCE TEST NE GEÇ N Z. Yukar daki haritada bölgelerimiz ve bu bölgelerimizde üretimi en fazla yap lan ürünlerden baz lar verilmifltir. Yukar daki haritada numaraland r lm fl yerlerde üretimi en fazla yap lan ürünler afla daki seçeneklerden hangisinde do ru verilmifltir? I II III A) Zeytin Leblebi fiekerpancar B) Üzüm Gül Kay s C) Turunçgil Pamuk Arpa D) Pamuk Turunçgil Çay 18

19 5. SINIF / NG L ZCE TEST sorularda bofl kalan bölümleri uygun seçeneklerle tamamlay n z ? He is a pilot. 1. Boncuk is my cat.... is in my bedroom. A) It B) It's C) I D) We A) Who is your father B) How are you C) How old is he D) What is your father's job 4. This is a What is your sister's name?... name is Susan. A) She B) Her C) He D) His A) birds B) shoe C) dress D) bag 19

20 5. We... students. 8. Resme göre uygun cümleyi seçiniz. A) is B) am C) 's D) are 6. Verilen resimdeki nesnenin ad hangi seçenekte do ru verilmifltir? A) gloves B) a bike C) glasses D) a notebook A) She has got a dog. B) She has got a bag. C) She has got a hat. D) She hasn't got a hat. 7. Diyalo u uygun seçenekle tamamlay n z sorularda boflluklar uygun seçeneklerle tamamlay n z. Sam: Where are you from? Mehmet:.... A) I am nine years old B) I am from Turkey C) I am a doctor D) I have got a sister I have got two.... A) sisters B) sister C) sister's D) sisters'

21 10. The telephone is... the television. 11. She is my sister.... is that girl? A) in front of B) in C) on D) next to A) How B) Who C) What D) Where SINAV B TM fit R, YANITLARINIZI KONTROL ED N Z. Bu testin her hakk sakl d r. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamam n n veya bir k sm n n Final Dersanesi'nin yaz l izni olmadan kopya edilmesi, foto raflar n n çekilmesi, bilgisayar ortam na al nmas, herhangi bir yolla ço alt lmas, yay mlanmas veya baflka bir amaçla kullan lmas yasakt r. Bu yasa a uymayanlar, do abilecek cezaî sorumlulu u ve testlerin haz rlanmas ndaki malî külfeti peflinen kabullenmifl say l r. 21

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz.

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. 1. KONU Adı - Soyadı:... Numarası:.. Sınıfı:. Ön Çalışma 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. SALÇA + 11 2. Afla daki nesnelerden koni, prizma ve küreye

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 016 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI 7 NİSN 016 Saat: 10.10 dı ve Soyadı

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Bölgemizi Tan yal m TEST 100 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki foto raflarda yer alan evleri inceleyiniz. Bu evlerin hangi bölgelerde yayg n oldu unu ve bu bölgelerin

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r?

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r? MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR, DO AL SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA filemler Test 1 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl

Detaylı

6. 5 portakaldan 600 ml portakal suyu ç km flt r. Buna göre, 2 L 400 ml portakal suyu kaç portakaldan ç kar?

6. 5 portakaldan 600 ml portakal suyu ç km flt r. Buna göre, 2 L 400 ml portakal suyu kaç portakaldan ç kar? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : S v lar Ölçme Sütun Grafi i Olas l k TEST. 920 ml = L ml Yukar da verilen eflitli e göre + iflleminin sonucu kaçt r? A) 29 B) 60 C) 69 D) 9 2. Çiftçi Ak n bahçesinden

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir.

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir. Kesirler MATEMAT K KES RLER pay kesir çizgisi payda kesri tane tir. Bu kesri beflte iki ya da iki bölü befl fleklinde okuruz. kesrinde, bütünün ayr ld parça say s n gösterir. Yani paydad r. ise al nan

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z.

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. Ad : Soyad : S n f :. SINIF Nu. : S v lar Ölçme TEST 51 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. L =... ml 70 L =... ml 9000 ml =... L 11 000 ml =... L L 10 ml =... ml L 19 ml =... ml 960

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

3. S n f. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? A) 290 B) 108 C) > > 318

3. S n f. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? A) 290 B) 108 C) > > 318 Yüzler Basama MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR Test 1 1. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? 290 108 99 5. Yukar da onluk taban

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir.

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir. Do al Say larla Bölme fllemi BÖLME filem Ankara daki ilkö retim okullar fiehrimizi Yeflillendirelim kampanyas bafllatt lar. Befl gün boyunca bofl alanlara toplam 1005 a aç dikildi ine göre günde ortalama

Detaylı

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9 Nesne Grafi i ve Tablo MATEMAT K 17. Afla daki tablolardan hangisi bu grafikteki verilere göre düzenlenmifltir? a. Meyve Say s b. Meyve Say s c. Kay s 3 Armut 4 Çilek 5 Elma 3 Kay s 9 Armut 12 Çilek 15

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

CO RAFYA TÜRK YE N N EKONOM S

CO RAFYA TÜRK YE N N EKONOM S CO RAFYA TÜRK YE N N EKONOM S ÖRNEK 1 : Afla daki enerji kaynaklar n n hangisiyle çal - flan santraller, kulland enerji kayna ndan uzak bir yere kurulamaz? A) Petrol B) Akarsu C) Kömür D) Do algaz E) Uranyum

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MATEMAT K TEST KKAT! + Bu bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 2 4. 4. 0,5 2. iflleminin sonucu

Detaylı

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur.

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur. F Z OT ÖRNE 1 : fiekil I L M aranl k bir ortamda, küresel bir fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi topu konulmufltur fiekil II Ifl kl bölge fiekil III ayna a, L, M noktalar n n birinden bak ld nda,

Detaylı

S cakl k ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r

S cakl k ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r ZZZ D\DWP]IHQ FRP FEN VE TENOOJ 8 addenin Halleri ve 5. Ünite ISI VE SICAI ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r aynamakta olan su elimizi yakar

Detaylı

Kavram Dersaneleri 10 ELEKTR K AKIMI ÇÖZÜM 17: ÖRNEK 17:

Kavram Dersaneleri 10 ELEKTR K AKIMI ÇÖZÜM 17: ÖRNEK 17: EET AII ÖNE 7: Özdefl,, lambalar flekildeki gibi ba lanm fllard r. anahtar kapat l nca ve lambalar n n parlakl nas l de iflir? (Üretecin iç direnci önemsenmiyor.) A) De iflmez De iflmez B) Azal r De iflmez

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r?

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? DO A VE MATEMAT K DO AL SAYILARLA BÖLME filem Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? A açtaki kufllar 2 dala eflit olarak konsayd, her

Detaylı

Arkadafl. 1. Afla daki seçeneklerden hangisi, toplumumuzda çocuklar n sahip oldu u temel haklardan biri de ildir?

Arkadafl. 1. Afla daki seçeneklerden hangisi, toplumumuzda çocuklar n sahip oldu u temel haklardan biri de ildir? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Haklar m Ö reniyorum SOSYAL B LG LER TEST 26 1. Afla daki seçeneklerden hangisi, toplumumuzda çocuklar n sahip oldu u temel haklardan biri de ildir? A) Her çocu un, sa

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4.1. ÇARPMA filem Bafllang ç Say iflleme makinesi 3 ile çarp 170 ekle 12 ekle 150 ç kar Say 350 den büyük mü? Hay r Evet Bitifl Bafllang ç say lar 15 30 45 60 90 Bitifl say lar 386

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Buz. Fen ve Teknoloji. Zeytin ya. Hava. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Buz. Fen ve Teknoloji. Zeytin ya. Hava. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 4. SINIF Nu. : Maddeyi Tan yal m TEST 74 Uygulamal Etkinlik 1. Afla da maddelerin kat, s v ve gaz hâlleri ile ilgili baz resimler verilmifltir. Maddenin bu hâllerinin özelliklerini

Detaylı

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D AZ BASINCI ES - 1 1. Balona etki eden toplam bas nç; aç k ava bas nc - na, yüksekli ine ve un a rl na ba l - d r. Bu büyüklükler kald rma kuvvetini etkiledi inden, gerilme kuvvetini de etkiler. areketli

Detaylı

TÜRKÇE TEST 1. Kelimede Anlam. 3 5.Sınıf. 4. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

TÜRKÇE TEST 1. Kelimede Anlam. 3 5.Sınıf. 4. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? TÜRKÇE TEST 1 Kelimede Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerde verilen altı çizili kelimelerden hangisi, gerçek anlamda kullanılmıştır? 4. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla

Detaylı

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D)

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D) Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Çokgenler Dörtgenler MATEMAT K TEST 15 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? 4. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün çokgen de ildir? 2. Afla daki çokgenlerden

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

K MYA. MADDE VE HAL DE fi MLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2:

K MYA. MADDE VE HAL DE fi MLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2: K MYA MADDE VE HAL DE fi MLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2: Afla dakilerin hangisinde, su molekülleri di- erlerine göre en düzensizdir? A) Buz B) S v su C) Su buhar D) Alkollü su E) fiekerli su (ÖSS 1999) Baz kat

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

Türkçe. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Ülkemizin en çok hangi özelliklerini seviyorsunuz?

Türkçe. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Ülkemizin en çok hangi özelliklerini seviyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Güzel Ülkem Türkiye TEST 19 Uygulamal Etkinlik 1. Ülkemizin en çok hangi özelliklerini seviyorsunuz? Aç klay n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

TAR H MATEMAT K PROBLEMLER - I. Ahmet A A H y l A + (A H) Hasan H. A H y l. Kavram Dersaneleri 56

TAR H MATEMAT K PROBLEMLER - I. Ahmet A A H y l A + (A H) Hasan H. A H y l. Kavram Dersaneleri 56 TAR H MATEMAT K PROBLEMLER - I ÖRNEK 1: Bir lisenin son s n f ö rencileri her grupta eflit say da ö renci olmak üzere 10 gruba ayr l yor. Bu ö renciler 7 gruba ayr lsayd her gruptaki ö renci say s 6 fazla

Detaylı

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u 5.3 Çevre Uzunlu u Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u Etkinlik Döner Metre Yapal m Araç ve Gereç: daire fleklinde nesneler (kavanoz kapa, tekerlek vb.), makas, kalem, raptiye, tahta çubuk 1) Daire fleklindeki

Detaylı

6. Kalans z bir bölme iflleminde bölen 4, bölüm 23 ise bölünen kaçt r? a. 27 b. 82 c. 92

6. Kalans z bir bölme iflleminde bölen 4, bölüm 23 ise bölünen kaçt r? a. 27 b. 82 c. 92 Bölme fllemi TEST 18 1. Afla dakilerden hangisi 5 iflleminde kalan olamaz? a. 5 b. 4 c. 3 2. 48 6 iflleminin sonucu afla dakilerden hangisidir? a. 7 b. 8 c. 9 3. 95 4 ifllemi ile ilgili afla dakilerden

Detaylı

TG 12 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 12 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

say s kaç basamakl d r? 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. Di er 4 noktadan. 3. n do al say olmak üzere;

say s kaç basamakl d r? 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. Di er 4 noktadan. 3. n do al say olmak üzere; . 7 8 say s kaç basamakl d r? ) 2 B) 0 ) 9 ) 8 E) 7 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. i er 4 noktadan hiçbiri bu do ru üzerinde bulunmamaktad r ve bu 4 noktadan herhangi

Detaylı

MATEMAT K. Oran ve Orant ORAN VE ORANTI

MATEMAT K. Oran ve Orant ORAN VE ORANTI Oran ve Orant MATEMAT K ORAN VE ORANTI K z Kulesi nin foto raf n çeken Aylin çekti i foto raf farkl oranlarda büyütüp küçülterek ço alt p arkadafllar na da tt. Ço altt foto raflar n kenar uzunluklar n

Detaylı

CO RAFYA TÜRK YE N N KL M

CO RAFYA TÜRK YE N N KL M CO RAFYA TÜRK YE N N KL M ÖRNEK 1 : Orta kuflak okyanus iklimi her mevsimi ya fll olan, yaz n afl r s caklar n, k fl n afl r so uklar n görülmedi i bir iklim tipidir. Buna göre, Türkiye nin afla daki co

Detaylı

1. S. Afla daki k yafetlerden hangisi bu ask ya as lamaz?

1. S. Afla daki k yafetlerden hangisi bu ask ya as lamaz? Ad : Soyad : S n f : Nu : Okulu :. S T R O U S E R S C S K S I R T Yukar da bir bulmacan n çözümü verilmifltir. Afla daki seçeneklerden bir tanesinden bulmacan n çözümünde bahsedilmemifltir. Buna göre

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF MATEMATİK 2015 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 12 ARALIK 2015 Saat: 10.10 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

NEW FRIENDS SORU: Selamlaflma, tan flma, kiflileri tan flt rma veya hal ve hat r sorma esnas nda, afla da bulunan yap - lar kullan l r.

NEW FRIENDS SORU: Selamlaflma, tan flma, kiflileri tan flt rma veya hal ve hat r sorma esnas nda, afla da bulunan yap - lar kullan l r. 4. SINIF 1. FAS KÜL NEW FRIENDS Selamlaflma, tan flma, kiflileri tan flt rma veya hal ve hat r sorma esnas nda, afla da bulunan yap - lar kullan l r. Hello! (Merhaba!) Hi! (Merhaba!) What is his name?

Detaylı

4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? Buna göre, Lale bir günde kaç bütün elma yemifltir?

4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? Buna göre, Lale bir günde kaç bütün elma yemifltir? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Kesirler Simetri MATEMAT K TEST 17 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? 4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. Buna göre, Lale bir günde kaç bütün

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler Geometri Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler ncele, bul flekilleri Çemberleri, üçgenleri, Resimdeki kareleri. Dikdörtgen hangileri? C S MLER

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

1 y l 365 gün 52 hafta 12 ayd r. 1 hafta, 7 gündür.

1 y l 365 gün 52 hafta 12 ayd r. 1 hafta, 7 gündür. Temel Kaynak Zaman Ölçme ZAMANI ÖLÇME Y l, Ay, Hafta, Gün Benim günüm var. Benim de günüm mü var, günüm mü anlayamad m. y l 6 gün hafta ayd r. hafta, 7 gündür. Benim de tam 0 günüm var. Benim de günüm

Detaylı

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı) OKUL NET LİSTESİ ( sıralı) KATILIMLAR İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL. SINIF KDS - Sıra Ö.No İsim Snf Türkçe Matematik Din Kül. Fen ve Tek. Sos. Bil. Yab.Dil Toplam ler D Y N D Y N D Y N D Y

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı

Detaylı

MATEMAT K 6 ÜN TE III

MATEMAT K 6 ÜN TE III ÜN TE III A. KES RLER 1. Kesirleri Karfl laflt rma ve Say Do rusunda Gösterme 2. Denk Kesirlerden Yararlanma 3. Kesirlerle Toplama ve Ç karma fllemi 4. Kesirlerle Çarpma fllemi 5. Kesirlerle Bölme fllemi

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KEND M Z DE ERLEND REL M 5

KEND M Z DE ERLEND REL M 5 A LEDE KURALLAR Okulda ve s n fta nas l davranmam z gerekti ini ö rendik. Bunlara okulun kurallar diyoruz. Okul gibi evimizin de kurallar vard r. Bu kurallar aile büyükleri koymufl olabilir. Baz kurallara

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı