MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII"

Transkript

1 SERTFKA TÜRÜ B GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn Ad ve Soyad : Aday Numaras : DKKAT: 1. Size verilen test kitapçnn sertifika türü, almak istediiniz sertifika türüyle ayn deilse salon görevlilerini uyararak test kitapçnzn doru kitapçkla deitirilmesini salaynz. 2. Test kitapçklarn kontrol ederek, bask hatas olan kitapçn deitirilmesi için salon sorumlularna bavurunuz. 3. Test kitapçndaki açklamalar okuyunuz. 4. Snavda hesap makinesi, cep telefonu ve çar cihaz kullanlmas yasaktr. Bu cihazlar snav balamadan önce salon bakanna teslim ediniz. CEVAP KÂIDI LE LGL AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâ,dnzda kodlanm/ olarak verilen kitapçk türü ile size verilen kitapçk türünün ayn olmasna dikkat ediniz. Ayn de,ilse salon ba/kann uyarnz. 2. Size verilen cevap kâ,dnda yazl olan bilgilerin size ait olup olmad,n kontrol ediniz. 3. Cevap kad üzerine yazacanz yaz ve yapacanz iaretlemelerde kurun kalemden baka kalem kullanmaynz. 4. Cevap kâdnda LK YARDIM BLGS, TRAFK ve ÇEVRE BLGS, MOTOR ve ARAÇ TEKN BLGS testleri için üç ayr bölüm bulunmaktadr. Cevaplarnz cevap kâdndaki ilgili bölümlere aadaki örnekte olduu gibi yuvarla, dna tarmadan iaretleyiniz. Yanl karalamalarnz düzeltirken yuvarlan içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA: TEST KTAPÇII LE LGL AÇIKLAMA 1. Bu test kitapçnda; LK YARDIM BLGS dersinden 30, TRAFK ve ÇEVRE BLGS dersinden 50, MOTOR ve ARAÇ TEKN BLGS dersinden 40 olmak üzere toplam 120 soru bulunmaktadr. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 150 dakikadr. 2. Her sorunun dört seçenei vardr. Dört seçenekten sadece bir tanesi doru cevaptr. Doru bulduunuz seçenei cevap kâdnda o soru için ayrlan yerde bularak iaretleyiniz. Birden fazla iaretlemelerde o soru yanl cevaplandrlm saylr. 3. Her ders kendi içerisinde 100 puan üzerinden deerlendirilecektir. Baarl saylabilmeniz için her dersten ayr ayr- 70 puan almanz gerekir. 4. Size ayr bir karalama kâd verilmeyecektir. Test kitapçnzn içindeki bo alanlar karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 5. Cevabn bilmediiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden dier sorulara geçiniz. Zamannz kalrsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 6. Cevaplarnz puanlanrken her doru cevaba puan verilecek, yanl cevaplarnz dikkate alnmayacaktr. 7. Snavn bitiminde cevap kâdnz ve soru kitapçnz salon sorumlularna teslim etmeyi unutmaynz. Arka sayfadaki açklamalara geçiniz.

2 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 1. Kast unsuru olmakszn meydana gelen, insanlar ve çevreyi olumsuz yönde etkileyen, ço,unlu,u do,al kaynakl olan olaylara ne denir? A) / kazalar B) Felaket C) Trafik kazalar D) Ykm 2. A/a,dakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazas sebebidir? A) Aracn kullanld, yolun bozuk olmas B) Sürücünün so,uk havada araç kullanmas C) Sürücünün seyir hâlinde cep telefonu kullanmas D) Aracn arza yapmas 6. A/a,dakilerden hangisi ilk yardmn temel kurallarndan de,ildir? A) Hzl, sakin ve tela/a kaplmadan yaplmaldr. B) lk yardmc önce kendini emniyete almaldr. C) lk yardmc emin olmad, uygulamalardan kaçnmaldr. D) Tbbi yardm gelene kadar hiçbir uygulama yaplmamaldr. 7. A/a,dakilerden hangisi gö,üs bo/- lu,unda bulunan organlardandr? A) Böbrek B) Mide C) Kalp D) Karaci,er 3. Trafik kazas gördü,ünde gerekli tedbiri almayan sürücüye a/a,dakilerden hangisi uygulanr? A) Hapis cezas B) Sürücü belgesinin geri alnmas C) Para ve ceza puan D) Trafikten men cezas 4. nsan vücudunun bölünerek ço,alabilen en küçük yap ta/na ne ad verilir? A) Hücre B) Doku C) Organ D) Sistem 5. A/a,dakilerden hangisi ilk yardmn amaçlarndan biridir? A) Canll,n korunmas ve sürdürülmesini sa,lamak B) Salgn hastalklarn yaylmalarn önlemek C) nsanlarn, hasta olduklar dönemi rahat geçirmelerini sa,lamak D) Vücut sistemlerinin daha rahat çal/- malarn sa,lamak 8. lk yardmc, yarallar kaza yapan aracn içerisinden çkarmadan önce a/a,dakilerden hangisini mutlaka de,erlendirmelidir? A) Yarallarn üzerinde bulunan giysilerin özelliklerini B) Aracn yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmad,n C) Araç modelini D) Yarallarn cinsiyetlerini 9. A/a,dakilerden hangisi araçtaki ilk yardm çantasnda bulunur? A) A,r kesici ilaç B) Yara merhemi C) Üçgen sarg bezi D) Serum 10. Yaraly araçtan çkarrken a/a,dakilerden hangisine dikkat edilir? A) Kollarnn gövdeye paralel durmasna B) Ayak tarafndan çkarlmasna C) Ba/ - boyun - gövde hizasnn korunmasna D) Ba/ tarafndan çkarlmasna -2-

3 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 11. Hangi araçlarda ilk yardm çantas bulundurmak zorunludur? A) Her çe/it araçta B) Sadece büyük araçlarda C) Sadece /ehir d/na günü birlik yolcu ta/yan motorlu araçlarda D) Motorlu bisiklet, motosiklet ve i/ makinesi d/ndaki motorlu araçlarda 12. Araçlarda ilk yardm çantas hangi amaçla bulundurulur? A) Trafik denetimlerinde göstermek B) Kazalarda ilk yardmda kullanmak C) Araç muayenelerinde göstermek D) Araç donanmn tamamlamak 16. Baylan hastaya soluk yolunun tkanmamas için hangi pozisyon verilir? A) Yan yat/ B) Yüzükoyun yat/ C) Yar oturu/ D) Srt üstü yat/ 17. Kendili,inden meydana gelen burun kanamasnda, hastaya hangi pozisyon verilir? A) Srt üstü yatrlr. B) Yüz üstü yatrlr. C) Yan yatrlr. D) Oturtulur. 13. A/a,dakilerden hangisi bilinç kayb olan hastann, solunum yolunu tkayarak bo,ulmasna sebep olabilir? A) Çenenin kaslmas B) Dilin geriye kaymas C) Ba/n arkaya dü/mesi D) Vücudun kaslmas 14. Bak - Dinle - Hisset yönteminde Bak ne anlama gelir? A) Yaralnn gö,üs kafesinin inip kalkt,na baklmas B) Kaza bölgesinde yanc madde olup olmad,na baklmas C) Kaç yaralnn oldu,una baklmas D) Yaralda krk olup olmad,na baklmas 18. A/a,dakilerden hangisi kanamay azaltmak için uygulanan bir yöntemdir? A) Kanayan yeri oksijenli su ile ykamak B) Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarda tutmak C) Kanayan yere scak uygulama yapmak D) Kanayan bölgeyi ykayarak phtlar temizlemek 19. A/a,dakilerden hangisi /oka neden olan faktörlerdendir? A) Alkol almak B) Fazla uyumak C) A/r kanama D) A/r gürültü 15. Solunum durdu,unda dudaklar, trnaklar ve parmak uçlar neden morarr? A) Beyin hasar gördü,ü için B) Dokulara oksijen gitmedi,i için C) Ba,rsaklar çal/mad, için D) drar yollarnda tkanklk oldu,u için -3-

4 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 20. A/a,dakilerden hangisi /ok pozisyonudur? A) Srt üstü yat/ pozisyonunda kafa yana çevrilmi/, ayaklar biraz yukarda, üstü örtülü B) Yüz üstü yat/ pozisyonunda kafa yana çevrilmi/, ayaklar biraz a/a-,da, üstü örtülü C) Yan yat/ pozisyonunda ayaklar birbirine paralel D) Oturu/ pozisyonunda ba/ öne e,ilmi/ ve dizler, diz kapaklarndan katlanm/ 21. Baylan hastaya ilk yardm olarak a/a-,dakilerden hangisi uygulanmaz? A) Temiz hava almasn sa,lamak B) Bok pozisyonuna almak C) So,uk içecekler içirmek D) Duyu organlarn uyarmak 22. Hastann çevre ile ba,lantsnn tamamen kesildi,i, uyaranlara cevap veremedi,i derin bilinç kaybna ne denir? A) Koma B) Bok C) Zehirlenme D) Hâlsizlik 23. Ba/a alnan darbe sonucu kulaktan kan geliyorsa a/a,dakilerden hangisi uygulanr? A) Oturtulup, kula,na pamuk tkanr. B) Srt üstü yatrlarak ayaklar yukar kaldrlr. C) Kan akan bölgesi üstte kalacak /ekilde yan yatrlr ve kula, pamukla tkanr. D) Kan akan bölgesi altta kalacak /ekilde yan yatrlr ve kanama engellenmez. 24. Ciltle birlikte cilt alt dokularnn da yand, yanklarda, olay yerinde a/a,dakilerden hangisi uygulanr? A) Di/ macunu sürülür. B) Alkollü su ile ykanr. C) Yara merhemi sürülür. D) Buz tatbik edilir. 25. Krklarda atel uygulamas ile ilgili a/a,dakilerden hangisi yanl/tr? A) Açk krklarda, küçük kemik krklar çkarldktan sonra atel uygulanr. B) Krk bölgesi hareketsiz hâle getirilir. C) Bi/li,i önlemek için atele alnan bölge yüksekte tutulur. D) Köprücük kemi,i krklarnda atel kullanlmaz. 26. Kaza sonucu vücudun hangi ksmlarnda çkk görülebilir? A) Kafatas eklemlerinde B) Hareketli eklem yerlerinde C) Düz kemiklerde D) Uzun kemiklerin ortasnda 27. Burkulmalarda a,r ve /i/li,i azaltmak için a/a,dakilerden hangisi yaplmaldr? A) Buz konulmaldr. B) Masaj yaplmaldr. C) So,uk su içirilmelidir. D) Turnike uygulanmaldr. 28. Tbbi yardm istenirken a/a,dakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir? A) Olay yerinin tam adresinin B) Yaral saysnn C) Araçlarn hasar durumunun D) Yarallarn e,itim durumunun -4-

5 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 29. Yarallarn ta/nmasnda en do,ru ta/ma yöntemi a/a,dakilerden hangisidir? A) Bir ki/i ile destek olarak ta/ma B) ki ki/i ile eller üstünde ta/ma C) Bir ki/i ile srtta ta/ma D) ki ki/i ile sedyede ta/ma 30. Hangi durumdaki yaral kesinlikle sedye ile ta/nmaldr? A) Kolunda yara ve krk olan B) Kaburga kr, olan C) Omurga kr, olan D) Birinci derecede yan, olan LK YARDIM BLGS TEST BTT. TRAFK ve ÇEVRE BLGS TESTNE GEÇNZ. -5-

6 5. GRUP TRAFK ve ÇEVRE BLGS Y 1. A/a,dakilerden hangisi, /ehirler aras kara yollarn i/aretlemekle görevlidir? A) Yap /leri Genel Müdürlü,ü B) Karayollar Genel Müdürlü,ü C) Çevre Koruma Genel Müdürlü,ü D) E,itim Teknolojileri Genel Müdürlü,ü 6. Ye/il /ktan sonra yanan sar /kta sürücü ne yapmaldr? A) Kalk/a hazrlanmaldr. B) Yava/layp durmaldr. C) Öndeki aracn sürücüsünü ikaz etmelidir. D) Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir. 2. A/a,daki araçlardan hangisini sevk ve idare eden ki/ilere /oför denir? A) Gemiyi B) Otomobili C) Treni D) Taksi dolmu/unu 3. Kara yolunun hangi ksm, yalnzca zorunlu hâllerde ta/tlarca kullanlr? A) Yaya yolu B) Banket C) Geçi/ yolu D) Ba,lant yolu 7. Aralkl yanp sönen krmz /kta sürücü ne yapmaldr? A) Durup, trafik uygunsa devam etmelidir. B) Yol açk ve uygun ise devam etmelidir. C) Ye/il /k yanncaya kadar durmaldr. D) Yava/layp, yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir. 8. Trafik polisinin verdi,i i/arete göre a/a,dakilerden hangisi do,rudur? 4. Ta/tlarla ilgili a/a,daki bilgilerden hangisi yanl/tr? A) Kara yolunda kullanlrlar. B) Yük ve yolcu ta/maya yararlar. C) Kullanm amaçlarna göre çe/itlere ayrlrlar. D) Kamuya ait ise ticari ta/t adn alrlar. A) Yol bütün yönlere kapaldr. B) Yol, ön ve arka taraftaki trafi,e açktr. C) Yol, kollarn gösterdi,i yöndeki trafi,e açktr. D) Yol bütün yönlere açktr. 5. A/a,dakilerden hangisi trafik kazalarnn nedenlerinden de,ildir? 9. Bekildeki araçlardan hangileri beklemelidir? A) Yolun e,imli olmas B) Trafik i/aretlerinin yetersizli,i C) Trafik i/aretlerine zarar verilmesi D) Yol yapm kusurlar A) Yalnz 2 B) 1 ve 2 C) 1 ve 3 D) 2 ve 3

7 5. GRUP TRAFK ve ÇEVRE BLGS Y 10. Bekildeki trafik i/aretine göre a/a,dakilerden hangisi yanl/tr? A) Yol yüzeyi arzaldr. B) Yoldan yava/ geçilmesi gerekir. C) Yolda yapm çal/mas vardr. D) Yolda tümsek vardr. 14. Bekildeki trafik i/areti neyi bildirir? A) Çekicilerin park edemeyece,ini B) Duraklamann tehlikeli oldu,unu C) Öndeki aracn geçilemeyece,ini D) Kamyonlarn yola giremeyece,ini 11. Bekildeki trafik i/aretini gören sürücünün hangisini yapmas yanl/tr? A) Aracn yava/latmas B) Yolu kontrol etmesi C) O bölgeden dikkatli geçmesi D) Takip mesafesini azaltmas 15. A/a,dakilerden hangisi trafik tanzim i/aretidir? A) B) C) D) 12. Bekildeki trafik i/aretinin anlam nedir? A) Sola mecburi yön B) Tünel yakla/m C) Dönel kav/ak yakla/m D) Sola tehlikeli devaml viraj 16. A/a,dakilerden hangisi iki yönlü yolun tepe üstü kesimindeki yol çizgisidir? A) B) 13. Bekildeki trafik i/areti neyi yasaklar? C) D) A) Geri gitmeyi B) U dönü/ü yapmay C) Sola dönmeyi D) Ada etrafnda dönmeyi 17. A/a,dakilerden hangisi otoyola girebilir? A) Çekici B) Lastik tekerlekli traktör C) Bisiklet D) At arabas -7-

8 5. GRUP TRAFK ve ÇEVRE BLGS Y 18. Ticari amaçla yük ve yolcu ta/macl, yapan sürücülerin 4,5 saat devaml araç kullandktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir? A) 15 B) 20 C) 30 D) Behirler aras kara yollar ile otoyollarda araçlarn seyretmelerine izin verilen en alt hz snrna ne denir? A) Azami hz B) Asgari hz C) Uygun hz D) Seyir hz 19. Tek yönlü iki /eritli yolda trafi,in i/leyi/i ile ilgili a/a,dakilerden hangisi yanl/tr? A) Geçi/ler d/nda trafik sa,dan akar. B) A,r ta/tlar sa,daki /eridi izlemelidirler. C) Soldaki /erit geçi/lerde kullanlmaldr. D) Hzl araçlar sürekli sol /eritten gitmelidirler. 20. A/a,daki durumlarn hangisinde /erit de,i/tirmek yasaktr? A) Durma ve duraklamada B) Geçme ve park etmede C) Kav/a,a gelindi,inde D) Sa,a ve sola dönmede 21. Kav/aklarda trafik düzeninin sa,lanmasndaki yetki durumuyla ilgili a/a-,daki bilgilerden hangisi yanl/tr? A) Zorunlu kalmadkça trafik görevlisi, /kl cihaz bulunan kav/aklarn yönetimine müdahale etmemelidir. B) Trafik görevlisi, /kl trafik cihaz bulunan kav/aklardaki trafik düzenine müdahale edemez. C) Kav/ak trafi,i, trafik görevlisi tarafndan yönetiliyorsa /kl cihazlarn mesajlar dikkate alnmaz. D) Trafik görevlisi veya /kl trafik cihaz bulunmayan kav/aklarda trafik levhas ile yer i/aretlerine uyulur. 23. Tünele veya dar köprüye yakla/an sürücünün a/a,dakilerden hangisini yapmas uygundur? A) Ta/t yolu üzerinde duraklamas B) Önündeki arac geçmesi C) Hzn artrmas D) Hzn azaltmas 24. Aracn iki saniyede gidece,i yol uzunlu,u, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanlr? A) Fren mesafesinin B) Duru/ mesafesinin C) Takip mesafesinin D) ntikal mesafesinin 25. Yerle/im yerleri d/ndaki yollarda, tehlikeli madde ta/yan araçlar ile di,er araçlar arasndaki mesafe en az kaç metre olmaldr? A) 20 B) 30 C) 40 D) Geçi/ ile ilgili a/a,dakilerden hangisi yanl/tr? A) Geçi/ler sol /erit kullanlarak yaplmaldr. B) Bir arac geçmekte olan araç geçilemez. C) Geçi/lerde takip mesafesi dikkate alnmaz. D) Geçi/lerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir. -8-

9 5. GRUP TRAFK ve ÇEVRE BLGS Y 27. Öndeki arac geçme ile ilgili a/a,dakilerden hangisi do,rudur? A) Geçilecek aracn hz dikkate alnmaldr. B) Kar/ yöne ayrlm/ /erit dolu ise öndeki araç uyarlarak sa,dan geçilmelidir. C) Geçme srasnda banketlerden yararlanlmaldr. D) Berit de,i/tirmeye ba/lamadan önce öndeki araca iyice yakla/lmaldr. 28. Öndeki araç geçilirken, geçi/ /eridinde ne kadar seyredilmelidir? A) Kar/dan gelen araçla kar/la/ncaya kadar B) Geçilmekte olan aracn ön hizasna gelinceye kadar C) Geriyi görü/ aynasndan geçilmekte olan araç görülünceye kadar D) Geçilen aracn boyunun yars kadar 30. A/a,dakilerin hangisinde dönü/ /klarnn kullanlmas yasaktr? A) Berit de,i/tirmelerde B) Park yerlerine giri/ ve çk/larda C) Kav/aklarda sa,a ve sola dönü/lerde D) Sürücülere geç mesajnn verilmesinde 31. A/a,dakilerin hangisinde sa,a dönülmesi yasaktr? 32. A) Gidi/ yönündeki trafik lambas ye/il yanarken B) Dönülecek yoldaki yayalar için krmz /k yanarken C) Dönü/ü gösteren ok ye/il yanarken D) Bulundu,u yolda yayalar kar/ya geçerken 29. Bekle göre a/a-,dakilerden hangisi söylenebilir? A) 3 numaral araç sürücüsü /erit ihlali yapm/tr. B) 2 numaral araç geçme yasa,na uymam/tr. C) 2 numaral araç sürücüsü yeteri kadar ilerlemeden sa, /eride geçmi/tir. D) 2 numaral araç 3 numaral araçla yeterli mesafede olmad, halde geçi/ yapm/tr. Bekildeki numaralandrlm/ yol bölümünden sa,a dönü/ yapmak isteyen sürücü hangi /eridi kullanmaldr? A) 2 numaral /eridi B) 1 numaral /eridi C) 3 numaral /eridi D) stedi,i /eridi -9-

10 5. GRUP TRAFK ve ÇEVRE BLGS Y Trafik i/aret levhalaryla belirtilmemi/ ise alt ve üst geçitler ile köprülere kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktr? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 1 Bekle göre 1 numaral araç sürücüsü ne yapmaldr? A) 3 numaral araca yol verip, 2 numaral araçtan önce dönmelidir. B) 2 ve 3 numaral araçlarn geçmelerini beklemelidir. C) Geçi/ hakkn kendi kullanmaldr. D) Di,er araçlarn durmasn sa,lamaldr. 34. Yaral veya acil hasta ta/yan özel araç sürücüleri, geçi/ üstünlü,ü hakkn nasl kullanabilirler? A) Seyyar tepe lambas taktrarak B) Eskort e/li,inde C) Sesli ve /kl i/aretler vererek D) Aracnda gözcü bulundurarak 35. A/a,dakilerden hangisinin tepe lambas krmz-mavi renktedir? A) Genel zabta ve trafik hizmetlerine ait araçlarn B) Sivil savunma hizmetlerine ait araçlarn C) tfaiye hizmetlerine ait araçlarn D) Yol yapm ve bakm hizmetine ait araçlarn 36. Bekleme amacyla yaplan duraklamann süresi en çok kaç dakikadr? A) 5 B) 10 C) 15 D) Park etmede a/a,dakilerden hangisinin yaplmasna gerek yoktur? A) Motorun durdurulmasna B) El freninin çekilmesine C) Acil uyar /klarnn yaklmasna D) Yol e,imli ise uygun vitese taklmasna 39. Okul ta/tlarnda, ö,rencilerin kolayca yeti/ebilece,i camlar ve pencereler nasl olmaldr? A) Sabit B) Kolayca açlabilir C) Açlp kapanabilir D) Renkli 40. Okul ta/tnn arkasndaki DUR i/aretinin yand,n gören di,er sürücü nasl hareket etmelidir? A) Hzn artrarak uzakla/maldr. B) DUR i/areti sönünceye kadar, okul ta/tn geçmemelidir. C) Dikkatli ve yava/ geçmelidir. D) Di,er sürücüleri /kl ve sesli i/aretlerle uyarmaldr. 41. Kamyon, kamyonet ve römorklarda, ksa mesafede i/çi ta/nmasnda a/a-,dakilerden hangisi zorunlu de,ildir? A) Kasa kenarlarnn dü/meyi önleyecek yükseklikte olmas B) Kapaklarnn kapal tutulmas C) Elle tutulabilecek korkulu,un bulunmas D) Araç üzerinin kapal olmas -10-

11 5. GRUP TRAFK ve ÇEVRE BLGS Y 42. Otoyollarda aksine i/aret yoksa asgari hz saatte kaç kilometredir? A) 30 B) 40 C) 60 D) Dar ve trafi,in yo,un oldu,u ta/t yolunda yava/ seyreden sürücü kendisini geçmek isteyen di,er sürücülere nasl davranmak zorundadr? A) Sa,a yana/mak, gerekirse durmak B) Hemen yava/layp oldu,u yerde durmak C) Aracnn hzn artrmak D) Hzn azaltp seyrine devam etmek 44. Yaya yolu bulunmayan kara yollarnda, yayalarn a/a,dakilerin hangisinde yürümesi zorunludur? A) Trafi,in yo,un olmad, /eritte B) Gidi/ yönüne göre sa, bankette C) Gidi/ yönüne göre sol bankette D) Ta/t yolunun en sa,ndaki /eritte 45. Hususi otomobillere 3 ya/ sonrasnda kaç ylda bir muayene yaptrlmas zorunludur? A) 1 B) 2 C) 3 D) Otomobillerin trafi,e çkarlabilmesi için a/a,dakilerden hangisinin yaptrlmas zorunludur? 47. Kazaya kar/an sürücüler a/a,dakilerden hangisini yapmakla yükümlüdürler? A) lk yardm önlemlerini almakla B) Kaza ile ilgili iz ve delilleri gösteren krokiyi çizmekle C) Ba/ka bir kaza olmasn diye yolu trafi,e kapatmakla D) Trafi,in ak/n sa,lamak için kaza yapan araçlar kaldrmakla 48. A/a,dakilerden hangisi trafik kazasnda asli kusur saylr? A) Belirlenmi/ hz snr altnda seyretmek B) A/r hzla seyretmek C) Yorgun ve uykusuz araç kullanmak D) Geçme yasa, olan yerlerde araç geçmek 49. A/a,dakilerden hangisi, trafikte en ksa mesafenin seçilmesinin sa,lad, faydalardan de,ildir? A) Enerji tasarrufu sa,lamas B) Zaman tasarrufu sa,lamas C) Can güvenli,i sa,lamas D) Çevreyi daha az kirletmesi 50. A/a,dakilerden hangisi piknik alannda yaplmas do,ru davran/tr? A) Çöplerin yaklmas B) Çöplerin toplanmas C) Yüksek sesle müzik dinlenmesi D) Araç ykanmas A) Zorunlu mali sorumluluk sigortasnn B) Kasko sigortasnn C) Aracn bakmnn D) Koltuk Ferdî Kaza sigortasnn TRAFK ve ÇEVRE BLGS TEST BTT. MOTOR ve ARAÇ TEKN BLGS TESTNE GEÇNZ. -11-

12 5. GRUP MOTOR ve ARAÇ TEKN BLGS Y 1. Yakttan elde etti,i s enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir? A) Dinamo B) Vites kutusu C) Motor D) Diferansiyel 7. Bujilere ate/leme srasna göre akm da,tan parça a/a,dakilerden hangisidir? A) Karbüratör B) Distribütör C) Akümülatör D) Mar/ motoru 2. Hava so,utmal motorda a/a,dakilerden hangisi yoktur? A) Radyatör B) Akümülatör C) Silindir kapa, D) Buji 8. A/a,dakilerden hangisi aracn belli mesafe gidebilece,i kadar yaktn bulundurulmasna yarar? A) Yakt deposu B) Bagaj C) Karter D) Torpido 3. A/a,dakilerden hangisi motorun parçalarndandr? A) Tekerlek B) Amortisör C) Manifolt D) Yakt deposu 4. A/a,dakilerden hangisi ate/leme sisteminin parças de,ildir? A) Endüksiyon bobini B) Radyatör C) Distribütör D) Tevzi makaras 5. A/a,dakilerden hangisi motorun sarsntl çal/masna sebep olur? A) Ya, seviyesinin dü/üklü,ü B) Yakt seviyesinin dü/üklü,ü C) Akümülatörün zayf olmas D) Buji kablolarndan birinin çkm/ olmas 6. Akümülatörün voltajn ile volt arasnda yükselten parça a/a,dakilerden hangisidir? 9. Benzinle havay belirli oranlarda kar/- tran yakt sistemi eleman a/a,dakilerden hangisidir? A) Yakt pompas B) Hava filtresi C) Karbüratör D) Supap 10. A/a,dakilerden hangisi jikle devresinin görevidir? A) Scak havada motorun kolay çal/- masn sa,lamak B) Aracn sarsntsz çal/masn sa,- lamak C) Aracn tam yükte çal/masn sa,lamak D) So,uk havada motorun kolay çal/- masn sa,lamak 11. Silindir içinde sk/trlm/ havann üzerine, mazotu püskürten parça a/a,dakilerden hangisidir? A) Enjektör B) Buji C) Enjeksiyon pompas D) Besleme pompas A) Mar/ motoru B) Alternatör C) Endüksiyon bobini D) Karbüratör -12-

13 5. GRUP MOTOR ve ARAÇ TEKN BLGS Y 12. A/a,dakilerden hangisi, dizel motorunun egzozundan siyah duman çkmasna sebep olur? A) Su seviyesinin dü/ük olmas B) Ya, filtresinin kirli olmas C) Ya, seviyesinin dü/ük olmas D) Yakt pompasnn arzal olmas 17. Motordaki çal/an parçalarn temizli,ini hangi sistem sa,lar? A) So,utma sistemi B) Yakt sistemi C) Ate/leme sistemi D) Ya,lama sistemi 13. Motora ilk hareketi a/a,dakilerden hangisi verir? A) Mar/ motoru B) Barj dinamosu C) Alternatör D) Konjektör 18. Karterin görevi a/a,dakilerden hangisidir? A) So,utma sistemi suyuna depoluk eder. B) Motor ya,lama ya,na depoluk eder. C) Vites di/lilerine muhafazalk eder. D) Kavramaya muhafazalk eder. 14. Kontak anahtarn açp mar/a basma süresi kaç saniye olmaldr? A) B) C) D) A/a,dakilerden hangisi ya,lama sisteminin parçasdr? A) Ya, filtresi B) Su pompas C) Vantilatör D) Termostat 15. Mar/ durumunda; mar/ motoru, motoru yava/ döndürüyorsa sebebi a/a,dakilerden hangisidir? A) Alternatör arzaldr. B) Mar/ motoru elektrik ba,lantlar gev/ektir. C) Bujilere akm gelmiyordur. D) Endüksiyon bobini arzaldr. 16. Mar/ durumunda, mar/ motoru hiç dönmüyorsa sebebi a/a,dakilerden hangisi olabilir? A) Buji kablolarnn gev/emesi B) Karbüratöre yaktn gelmemesi C) Akümülatörün kutup ba/larnn gev- /emesi D) Vantilatör kay/nn gev/emesi 20. Araçta, motor ya, kontrol edilirken a/a,dakilerden hangisi yaplr? A) Kontak anahtarn kapatmadan, motor çal/r durumda kontrol edilir. B) Kontak anahtar kapatlp 4-5 dakika beklenir ve kontrol edilir. C) Motor yüksek hzda çal/rken kontrol edilir. D) Motor rölantide çal/rken kontrol edilir. 21. A/a,dakilerden hangisi so,utma sisteminde radyatörün görevlerindendir? A) So,utma suyuna depoluk etmek B) Ya,lama ya,na depoluk etmek C) Benzine depoluk etmek D) Motorine depoluk etmek -13-

14 5. GRUP MOTOR ve ARAÇ TEKN BLGS Y 22. Vantilatörün görevi a/a,dakilerden hangisidir? A) Radyatördeki suyu stmak B) Radyatördeki suyu so,utmak C) Kalorifer suyunu stmak D) Motor ya,n stmak 23. Radyatöre konulacak su, peteklerin neresinde olmaldr? A) Ortasnda B) Hizasnda C) Altnda D) Üstünde 24. A/a,dakilerden hangisi, motorun hararet yapmasnn sebeplerindendir? A) Motorda termostat yoktur. B) Termostat arzaldr. C) Vantilatör kay/ skdr. D) Hararet göstergesi arzaldr. 25. A/a,dakilerden hangisi /arj sisteminin elemandr? A) Distribütör B) Konjektör C) Platin D) Endüksiyon bobini 26. A/a,dakilerden hangisi motor çal/rken /arj lambasnn yanmasna sebep olur? A) Mar/ motoru kablo ba,lantlarnn gev/ek olmas B) Distribütör kablo ba,lantlarnn gev/ek olmas C) Alternatör kablo ba,lantlarnn gev/ek olmas D) Endüksiyon bobini kablo ba,lantlarnn gev/ek olmas 27. A/a,dakilerden hangisi aydnlatma sisteminin parçasdr? A) Vantilatör B) Sigorta C) Buji D) Alternatör 28. Sinyal verildi,inde gösterge panelinde sinyal uyar lambas çok sk yanp sönüyorsa arza a/a,dakilerden hangisindedir? A) Sinyal lambalarndan biri yanmyordur. B) Fren lambalarndan biri yanmyordur. C) Far lambalarndan biri yanmyordur. D) Geri vites lambalarndan biri yanmyordur. 29. Kavrama sisteminin görevi a/a,dakilerden hangisidir? A) Motordan vites kutusuna gelen hareketin hzn ayarlamak B) Motorun hareketini kam miline vermek C) Motorun hareketini supaplara vermek D) Motordan vites kutusuna gelen hareketi iste,e göre kesmek veya vermek 30. Araç hareket hâlinde iken aya,n debriyaj pedalnn üzerinde devaml durmas hâlinde a/a,dakilerden hangisi olur? A) Araç daha hzl gider. B) Lastikler a/nr. C) Vites kutusu a/nr. D) Debriyaj balatas a/nr. 31. Vites de,i/tirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi a/a,dakilerden hangisidir? A) Fren pedalna tam baslmam/tr. B) Gaz pedalna tam baslmam/tr. C) Kavrama tam ayrmyordur. D) Jikle dü,mesi çekik kalm/tr. -14-

15 5. GRUP MOTOR ve ARAÇ TEKN BLGS Y 32. Aktarma organlarndan hangisi, araca geri hareketi sa,lar? A) Vites kutusu B) Baft mili C) Diferansiyel D) Kavrama 33. Bafttan alm/ oldu,u hareketi 90 derece çevirip akslara gönderen parça a/a-,dakilerden hangisidir? A) Krank mili B) Kavrama C) Diferansiyel D) Rot ba/lar 34. Araçta yakt tasarrufu sa,lamak için a/a,dakilerden hangisi yaplr? A) Amortisör kontrol edilir. B) Lastiklerin havasnn normal de,erde olmasna dikkat edilir. C) Yaylarn normal seviyede olmasna dikkat edilir. D) Motor ya,nn kontrolü yaplr. 37. ABS fren sisteminin avantajlarndan biri a/a,dakilerden hangisidir? A) Frenleme annda direksiyon hakimiyeti sa,lar. B) Yakt tasarrufu sa,lar. C) Frenlemede duru/ mesafesini uzatr. D) Debriyajn kolay ayrlmasn sa,lar. 38. A/a,dakilerden hangisi sürekli fren sürtünmesine sebep olur? A) Fren ayar bo/lu,unun fazlal, B) Fren pedal bo/lu,unun fazlal, C) Fren ayar bo/lu,unun olmamas D) Fren hidroli,inde azalma 39. Yaylarn salnmn kontrol altna alan parça a/a,dakilerden hangisidir? A) Diferansiyel B) Mafsal C) Amortisör D) Baft 35. A/a,dakilerden hangisi balanssz tekerle,in etkilerindendir? A) Direksiyonun hafiflemesi B) Direksiyonda ve araçta titre/im C) Direksiyon zorlu,u D) Virajlarda savrulma art/ 40. Yeni araçta rodaj zamannda hangisinin yaplmas do,rudur? A) Ani duru/ ve kalk/n yaplmas B) Motorun tam güçle çal/trlmas C) Devaml ayn vitesle gidilmesi D) Ani duru/ ve kalk/n yaplmamas 36. Araçta el freninin görevi a/a,dakilerden hangisidir? A) Duran araca ilk hareketi vermek B) Aracn emniyetli olarak yava/lamasn sa,lamak C) Aracn emniyetli olarak hzn artrmak D) Duran arac sabitlemek TEST BTT. CEVAPLARINIZI KONTROL EDNZ. -15-

16 SINAV SIRASINDA UYULACAK KURALLAR 1. Snavn balad andan itibaren, salon görevlilerinin tüm uyarlarna uymak zorundasnz. 2. Snav baladktan sonra görevlilerle konumanz ve soru sormanz yasaktr. 3. Snav srasnda kopya çeken, çekmeye teebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardm eden adaylarn kimlikleri snav tutanana yazlacak ve snavlar geçersiz saylacaktr. Ayrca bu kiiler snav salonundan çkarlacaktr. 4. Görevliler, gerektiinde oturduunuz yerleri deitirebilecektir. 5. Snavda kurallara ve uyarlara uymayanlarn kimlikleri tutanakla tespit edilecek ve snavlar geçersiz saylacaktr. 6. Snav baladktan sonra adaylarn birbirleriyle konumalar, kalem, silgi vb. eyleri istemeleri yasaktr. 7. Snav srasnda sigara, çay vb. içilmez. 8. Snavn balad belirtilmeden test kitapçklar açlamaz ve cevaplandrma yaplamaz. 9. Snav sonras test kitapçn ve cevap kâdn mutlaka salon görevlilerine teslim ediniz. Test kitapçn teslim etmeyen veya sayfalarndan bir ksmn eksik teslim edenlerin snavlar geçersiz saylacak, ayrca haklarnda yasal ilem yaplacaktr. Soracanz bir ey var m? Varsa, imdi sorunuz; snav baladktan sonra sorularnza cevap verilmeyecektir. Hazr msnz? Snav, okulun bütün salonlarnda ayn anda balayaca için balama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize baarlar dileriz. (Salon ba/kan ba/lama ve biti/ saatini tahtaya yazacaktr.) Bu testin her hakk( sakl(d(r. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamam(n(n veya bir k(sm(n(n Millî E5itim Bakanl(5( E5itim Teknolojileri Genel Müdürlü5ünün yaz(l( izni olmadan kopya edilmesi, foto5raflar(n(n çekilmesi, bilgisayar ortam(na al(nmas(, herhangi bir yolla ço5alt(lmas(, yay(mlanmas( veya ba;ka bir amaçla kullan(lmas( yasakt(r. Bu yasa5a uymayanlar, do5abilecek cezaî sorumlulu5u ve testlerin haz(rlanmas(ndaki malî külfeti pe;inen kabullenmi; say(l(r. BA=LAYINIZ DENLMEDEN TEST KTAPÇIINI AÇMAYINIZ.

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 250820071100 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 250820071100 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 250820071100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 0707200700 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 250820071100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ C D E 250820071100 4. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 0707200700 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 260820061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ A-A2 0707200700. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 221020051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ C D E 0707200700 4. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 181220041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 220420061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 010720051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 101220051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 270820051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 180220061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 030720041100 T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADALARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 231020041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 240420051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 280820041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 110420041100 T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme ve Deerlendirme önetimi Daire Ba kanl"" KTAPÇIK TÜRÜ MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADALARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn Ad ve

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 190220051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Fesih B) Feshi ihbar C) Sözleşme D) Grev 2. Dört zamanlı motorlarda çalışma

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? 1. Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

Detaylı

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları - 1-1. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A) Adli tıp B) Kazazede C) Trafik psikolojisi D) İlk yardımcı 2. I- Araçların

Detaylı

Yarışma Sınavı. 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? A ) Pitman kolu B ) Rot C ) A Çatalı D ) Kampana E ) Kremayer

Yarışma Sınavı. 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? A ) Pitman kolu B ) Rot C ) A Çatalı D ) Kampana E ) Kremayer 1 Hangisi aydınlatma sistemi ile ilgili değildir? ) Sigorta B ) Zenon C ) Röle D ) Halojen E ) lternatör 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? ) Pitman kolu B ) Rot C ) Çatalı D ) Kampana E

Detaylı

MOTOR BĐLGĐLERĐ. *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır)

MOTOR BĐLGĐLERĐ. *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır) MOTOR BĐLGĐLERĐ *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır) *Đtici (süpap itici), horoz veya manivela, yarım ay şeklindeki parçalar *Eksantrik kayışı (Triger kayışı) *Üst

Detaylı

23.Araçta motor yağı kontrolü hangi bakımda yapılır? a) Günlük b) Haftalık c) Aylık d) Yıllık

23.Araçta motor yağı kontrolü hangi bakımda yapılır? a) Günlük b) Haftalık c) Aylık d) Yıllık 1.Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır? a) İspirto ve gaz yağı b) Benzin ve LPG c) Gaz yağı motorin d) Motorin ve LPG 2.Endüksiyon bobininin görevi aşağıdakilerden a)

Detaylı

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? A) Sürücünün araçları iyi tanıması B) Sürücünün uzun yıllar araç kullanması C) Sürücünün araca hâkim olması D) Sürücünün aracı yeni

Detaylı

ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI

ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar?

Detaylı

1. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

1. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? 1. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A) Gabarinin aşılması B) Araç dengesinin korunması C) Trafik güvenliğinin dikkate alınması D) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına

Detaylı

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? 1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? A) Yakıt tüketiminin artması B) Yakıt tüketiminin düşmesi C) Motorun sarsıntılı çalışması D) Motorda yağlamanın

Detaylı

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI GEÇME KURALLARI TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI Şehirlerarası karayollarında 90 km/s, otoyollarda 120 km/ s hızı geçmemek üzere motorlu araçların cins ve

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 230820081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

4. Yakıt deposundan karbüratöre benzin, hangi parça ile taşınır? A) şamandıra ile B) Yakıt borusu ile. C) Distribütör ile D) Yağ pompası ile

4. Yakıt deposundan karbüratöre benzin, hangi parça ile taşınır? A) şamandıra ile B) Yakıt borusu ile. C) Distribütör ile D) Yağ pompası ile NOT: BU TESTİN CVP ANAHTARLARI TEST İN SONUNDADIR. 1. İki zamanlı motorda pistonun kaç hareketinde bir iş elde edilir? A) 2. B) 3 C) 4 D) 5 2. içten yanmalı motorlarda aşağıdaki yakılardan hangisi kullanılır

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

5-Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketli parçalarından değildir? a) Eksantrik(Kam) Mili b)biyel Kolu c) Supap d) Blok

5-Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketli parçalarından değildir? a) Eksantrik(Kam) Mili b)biyel Kolu c) Supap d) Blok 1-Yol, inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerinde çeşitli ekipmanlar monte edilmiş motorlu

Detaylı

ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER...

ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... -KAVġAKLAR- 2 Dönüş yapmak isteyen sürücü yerleşim yerleri içinde kavşağa en az 30 metre kala, yerleşim yerleri dışında ise en az 150 metre kala uygun şeride geçmek zorundadır. Sola ve geriye dönüş yapmak

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 080720061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 230820081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

İNSAN VÜCUDU Hücre: İnsan vücudunun en küçük yapı taşına hücre denir. Hücrenin beslenmesinde hücre zarı yardımcı olur. İnsan Yapısı: Hücreler birleşerek dokuları,dokular birleşerek organları, organlar

Detaylı

SRC 2 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi

SRC 2 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar? A. Basınç regülatörü B. Dört devreli emniyet

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 230820081100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 5000800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 5000800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 6. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİÎ EĞİTİM BAKANIĞI ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ GRUP MOTORU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ADAYARIN

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 904200800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 230820081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 160220081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 160220081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ YILLIK PLANI

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ YILLIK PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF YILLIK PLANI ÜNİTE 1: TRAFİK TEŞKİLATI 1.Trafik teşkilatı hakkında temel bilgileri 2. Trafik düzenini sağlayan unsurları TRAFİKLE İLGİLİ KURULUŞLAR VE GÖREVLERİ

Detaylı

İnsan faktörü: Ceyhun Yüksel

İnsan faktörü: Ceyhun Yüksel Ulaşım; Deniz yolu, hava yolu, demir yolu ve kara yolu ile sağlanmaktadır. Ulaşım türleri arasında en yoğun kullanılan kara yolu ulaşımıdır. Kara yollarında çok sayıda ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 230820081100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 230820081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ A1-A2 250820071100 1. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 190420081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160420111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

DİREKSİYON EĞİTİMİ-ARAÇ KULLANMA. GÖKSU EĞİTİM KURUMLARI Hazırlayan: SAİM ALMAK

DİREKSİYON EĞİTİMİ-ARAÇ KULLANMA. GÖKSU EĞİTİM KURUMLARI Hazırlayan: SAİM ALMAK 2015 DİREKSİYON EĞİTİMİ-ARAÇ KULLANMA GÖKSU EĞİTİM KURUMLARI Hazırlayan: SAİM ALMAK Sürücü Direksiyon Eğitimi Programı ARAÇ KULLANMA Motoru çalıştırma : Vites kolu ile vitesi boş durumuna alınız.kontak

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 230820081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A-A2 2308200800. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MATEMATK TEST. 5. Olimpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir

MATEMATK TEST. 5. Olimpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir MTMTK TST. 46 4,6 23 23 + : ileminin sonucu kaçt%r? 0,23 2323 ) 000 ) 0 ) 0 ) 0 5. limpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir önceki gün kotu9u mesafenin 5 6 kat% kadar kouyor. u atlet ilk gün 625

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 6. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI ÖLÇE, DEĞERLENDİRE VE SINAV HİZETLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ADAYLARIN

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 170420101100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 170420101100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI . Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir? A) İlk yardımcı önce kendini emniyete almalıdır. B) İlk yardımcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır. C) Tıbbi yardım gelene

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 141020061100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTOR VE ARAÇ TEKNĐĞĐ

MOTOR VE ARAÇ TEKNĐĞĐ MOTOR VE ARAÇ TEKNĐĞĐ KONU : ARACIN ÜZERĐNDEKĐ SĐSTEMLER : FREN SĐSTEMĐ : GÖREVĐ : Aracı yavaşlatmak,yavaşlayan aracı durdurmak veya duran aracı sabitlemek için kullanılır. Araç üzerinde 3 tip fren bulunur:

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160420111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A-A2 2308200800. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160420111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ V MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

-KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2

-KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2 -KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR 2 Sürücü kurslarında ; İlk yardım, Trafik ve çevre bilgisi ve Motor dersleri verilir. Sürücü kursunu bitiren ve yapılan sınavlarda başarılı olanlara sürücü sertifikası

Detaylı

TRAFİK. Hazırlayan Seher Kütükçü Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi 2014

TRAFİK. Hazırlayan Seher Kütükçü Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi 2014 TRAFİK Hazırlayan Seher Kütükçü Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi 2014 Trafik Nedir? yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerinde hal ve hareketlerine "trafik" denir. Dünya da Ölüm Nedenleri arasında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 251020081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 230820081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ F G 170420101100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

Trafik Bilgi İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments

Trafik Bilgi İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Trafik Bilgi İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Akaryakıt İstasyonu Karayolu kenarında, araçların ihtiyacı olan akaryakıt istasyonu bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir. Ana

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 170420101100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

Hız Limitleri - Radar ve Ortalama Hız Cezaları

Hız Limitleri - Radar ve Ortalama Hız Cezaları Hız Limitleri - Radar ve Ortalama Hız Cezaları Trafikteki araçlara ait hız limitleri ve bu hızların aşılmasını radar kontrolü (mobil ve sabit) ile tespit edilmesi durumundaki ceza miktarı bilgilerine burada

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 6. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI ÖLÇME, DEĞERLEDİRME VE SIAV HİZMETLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SIAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik o :... ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 151220071100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 24/08/2013

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 24/08/2013 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI YEİLİK VE EĞİTİM TEKOLOJİLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SIAVI 24/08/203

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 170420101100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 271020071100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 271020071100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU TRAFİK KURALLARI VE UYGULAMALARINA YÖNELİK USUL VE ESASLAR

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU TRAFİK KURALLARI VE UYGULAMALARINA YÖNELİK USUL VE ESASLAR ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU TRAFİK KURALLARI VE UYGULAMALARINA YÖNELİK USUL VE ESASLAR 1. AMAÇ VE GENEL ESASLAR 1.1. Trafik kuralları ve uygulamalarının amacı Kampus ta trafik kazalarını önlemek, park etme

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/04/2012

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/04/2012 KİTAPÇIK TÜRÜ K T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 1. GENEL BLGLER, TEMEL LKE VE KURALLAR 1.1. 2009 yl aktüerlik snavlar (2009-AS) aadaki tarihlerde yaplacaktr: Birinci

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160420111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160420111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 271020071100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 271020071100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160220081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160220081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı