Yüksek Lisans / Master of Arts Güz Yarıyılı / Fall Semester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüksek Lisans / Master of Arts Güz Yarıyılı / Fall Semester"

Transkript

1 DERS İÇERİKLERİ / COURSE DESCRIPTIONS Yüksek Lisans / Master of Arts Güz Yarıyılı / Fall Semester COĞ 501 Alan Uzmanlık Dersi : (5 0 0): Uzmanlaşma çalışmalarının ilk adımında olan yüksek lisans öğrencisinin, düzenli olarak danışman öğretim üyesiyle çalışmalar yaparak, alanındaki güncel gelişmeleri izlemesi ve öğrencinin gelişiminin zamanında ve yakından denetlenerek öğrencinin daha iyi yetişmesi için danışman öğretim üyesi tarafından gerekli önlemlerin alınması süreci. COĞ 501 Branch Expertise Course (0): The aim of the Branch Expertise Course is to ensure that the graduate student, who is at the beginning of his/her expertise and processes of carrier would follow up the recent scientific developments and would study very closely with his/her supervisor. Öğretim Üyesi / Lecturer: Danışman öğretim üyeleri / Supervisor COĞ 503 Coğrafyada Metodoloji (3 0 3): Bu ders kapsamında lisansüstü eğitim alan coğrafyacıların çalışma konularıyla ilgili temel felsefi altyapıyı oturtmaları ve bu bilimsel yaklaşım tarzını araştırmalarına uygulayabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ele alınan konular aşağıda maddeler halinde çıkarılmıştır. Bu kapsamda ele alınan konular; bilimsel araştırmanın yapılmasının nedeni; Bilim, bilimsel düşünce tarzı ve bilimsel araştırma yöntemleri; bilimsel yöntemlerin sorunların çözümündeki yeri; bilimsel yöntemler ile coğrafya bilimi ilişkisi; bilimsel yöntemlerle coğrafi felsefe arasındaki ilişki; bir coğrafya araştırmasına başlanması; araştırmanın planlanması; araştırmanın rapor haline getirilmesi; araştırmanın değişik araç ve gereçle desteklenmesi; araştırmanın sunumu. COG 503 Research Methods in Geography (9): Gaining main philosophical background and providing to apply scientific approach manner in their researches are aimed for the geographers that taking master of art education. The subjects that are deal with in course enumerated in below: reasons of making scientific research; science, scientific thought manner and scientific research methods; the place of scientific methods in solving problems; the relation with scientific methods and science of geography; the relation between scientific methods and geographical philosophy; starting to a geographical research; planning of research; making report of research; supporting the research with various tool and equipment; presentation of research. COĞ 505 Türkiye de Nüfus Hareketleri (3 0 3): Türkiye gelişmekte olan ülkelerin bir özelliği olarak nüfusta da bir dengeye oturmuş ülkelerden birisidir. Nüfus Hareketleri bu derste iki aşamada ele alınacaktır. 1.İç Göçler: Bu arada iller arası göçler ile kır-kent arasındaki nüfus değişimi ilçe düzeyindeki idari birimlere inilerek sebepleri ve olumlu olumsuz sonuçları ile birlikte ele alınacaktır. Göçlerin zaman içindeki gelişimleri incelenecektir. Göçe katılan nüfusun nitelikleri (yaş, cinsiyet, eğitim, ekonomik durumu vs.) ve bunların göçe katılma oranları ile bölgesel dengesizliğin göçlere etkisi üzerinde durulacaktır. 2.Dış Göçler: Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki göçlerin coğrafi, ekonomik, tarihsel ve siyasi boyutları ele alınacaktır. Dış göçlerin, göç eden insanlar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri tartışılacaktır. Her iki durumda da elde edilen göç istatistikleri yorumlanarak kartografik metotlarla göç istatistikleri oluşturulacaktır. COG 505 Migration in Turkey (7): This course is to take form two part. 1.In-migration : inter-city migration: Topics are rural-urban migration; cause of in-migration; evolution of migrations throughout history; properties of migrants; participation proportion to migration, effects on migration of difference regional development; out-migration : geographic, economic, historical and political causes of out-migration between Turkey and others countries; migration of brain; out-migrant properties; participation proportion to out-migration; positive and negative results of out-migration; making migrate map from migration statistics. Öğretim Üyesi / Lecturer: Doç. Dr. Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN

2 COĞ 511 Küreselleşme: Sosyal, Ekonomik ve Çevresel Etkiler (3 0 3): Bu ders kapsamında küreselleşmenin oluşum ve biçimlenme süreçleri ile küreselleşmenin sosyo-ekonomik ve ekolojik etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Konular: küresel ekonominin biçimlenmesi ve etkileri; küreselleşmenin ekonomik sektörlere etkileri; küreselleşmenin mekansal etkileri; küreselleşmenin enerji eğilimleri ve etkileri; küreselleşmenin çevresel etkileri. COG 511 Globalization: Social, Economic And Environmental Impacts (7): Impacts of global economy; Impacts of globalization to economic sectors; Special impacts of globalization; Energy tendencies of globalization and it s impacts; Environmental impacts of globalization. Öğretim Üyesi / Lecturer: Yrd. Doç. Dr. Vedat ÇALIŞKAN COĞ 521 Küresel Iklim Değişikliği ve Etkileri (3 0 3): Dersin amacı; hava, iklim ve iklim değişikliği ile ilgili kavramları açıklamak; küresel iklim sisteminde gözlenen değişimler ve bu değişimlerin nedenleri (doğal ya da insan kaynaklı iklim değişikliği) üzerinde durmak, gelecekteki iklime yönelik model sonuçlarını değerlendirmek ve iklim değişikliğinin olası etkileri ile iklimin korunmasına yönelik uluslararası eylemleri açıklamaktır. Bu amaca bağlı olarak işlenen konular: insan etkinlikleri ve iklim değişikliği (atmosfer, hava ve iklim; iklim sistemi; doğal sera etkisi; kuvvetlenmiş sera etkisi; doğal ve insan kaynaklı iklim değişikliği); sera gazları ve aerosol ler (sera gazlarının ve aerosol lerin kaynakları ve sink leri; ışınımsal kuvvetlenme); küresel iklim sisteminde gözlenen değişimler (sıcaklık, yağış, buz-buzul örtüsü değişimleri; deniz seviyesi yükselmesi); iklim modellerinin sonuçları (atmosferik karbondioksit birikimi öngörüleri; küresel iklim değişikliği öngörüleri (küresel ortalama sıcaklık, yağış ve deniz seviyesinde öngörülen değişiklikler); bölgesel iklim değişikliği öngörüleri); iklim değişikliğinin olası etkileri (doğal ekosistemler, su kaynakları ve sosyo-ekonomik sistemler üzerindeki etkiler); küresel iklim sisteminin korunması (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü). COG 521 Global Climate Change and Its Impacts (7): The aims of this course are to give the required scientific knowledge to the students on following topics: human activity and climate change (atmosphere, weather and climate; climate system; natural greenhouse effect; increased greenhouse effect; natural and human-induced climate change); greenhouse gases and aerosols (sources and sinks of greenhouse gases and aerosols; radiative forcing); observed variations in the global climate system (variations in temperature, precipitation and ice-glacial covers; sea level rise, etc.); results of the climate models (atmospheric carbon dioxide projections; projections for the global climate change (projected changes in the global mean temperature, precipitation and sea level); projected regional climate changes, etc.); possible impacts of climate change (impacts on natural ecosystems, water resources and socio-economic systems, etc.); protection of the global climate system (The United Nations Framework Convention on Climate Change and The Kyoto Protocol). Öğretim Üyesi / Lecturer: Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ COĞ 523 Coğrafyacılar ve Doğa Bilimciler için Meteoroloji (2 2 3): Bu dersin amaçları: Atmosfer, Radyasyon, Isı, Sınır Tabakalar, Nem, Kararlılık, Dinamik (yerel rüzgarlar), Küresel Dolaşım, Hava kütleleri, Siklonlar, Cepheler, Fırtınalar ve Kasırgalar, Hava Kirliliği Yayılımı, Bulut Fiziği ve Yapay Yağış. COĞ 523 Meteorology for Geographers and Nature Scientists (7): The aims of this course are: The atmosphere, radiation, heat, boundary layers, moisture, stability, dynamics (local winds), global circulation, air masses, cyclones and fronts, thunderstorms and hurricanes, air pollution, cloud physics and artificial rainfall. Öğretim Üyesi / Lecturer: Doç. Dr. Hasan TATLI COĞ 525 Klimatolojik ve Hidrolojik Verilerin Türdeşlik Analizi (2 2 3): Dersin amacı, coğrafya ve konuyla ilgili doğa ve mühendislik bilimleri öğrencilerine, (i) iklimsel ve iklimle ilgili (atmosferik, hidrolojik) zaman dizilerinin ana bileşenlerini açıklamak; (ii) türdeş (rasgele) ve türdeş (rasgele) olmayan gözlem dizilerini ayrıntılı olarak tanıtmak ve değerlendirmek; (iii) türdeşliği bozan yapay ve doğal nedenleri açıklamak; (iv) türdeşlik ve rasgelelik çözümlemelerinde gereksinim duyabilecekleri istatistik karar kuramı, anlamlılık ve hipotez sınamaları konularında temel bilgiler vermek; (v) konuyla ilgili üç zaman dizisi çözümleme yöntemini, hem teorik olarak vermek hem de bunları gerçek iklimsel gözlem dizilerine uygulamak ve (vi) uygulama

3 çalışmalarından elde edilen test istatistiklerinden (sınama örneklem değerlerinden) istatistiksel ve iklimbilimsel anlam çıkarmak olarak belirlenmiştir. Bu amaca bağlı olarak işlenen konular: tanımlar ve istatistiksel anlam çıkarma, istatistik karar kuramı, anlamlılık ve hipotez sınamaları, istatistiksel anlamlılık sınamaları için temel kurallar, zaman dizilerinin özellikleri, zaman dizilerinde homojenlik ve inhomojenlik, türdeşlik ve rasgelelik çözümlemeleri, Kruskal-Wallis Türdeşlik Sinamasi, Rasgelelik Sınamaları, Gidişler Sınaması, Wald-Wolfowitz Dizisel İlişki Sınaması. COG 525 Analysis of homogeneity in climatological and hydrological data (7): The main objectives of the course are to give the required scientific knowledge to the students on theoretical fundamentals of the climate change and variability, and on the statistical methods for analyzing the climatic and hydrological series of observations. Course Content: Introduction, statistical decision theory, tests of hypotheses and significance, statistical decision, statistical hypotheses, tests of hypotheses and significance, level of significance, tests involving the normal distribution: one-tailed and two-tailed tests, basic rules for statistical significance tests, time-series characteristics, homogeneity and inhomogeneity in time series, analyses of randomness and homogeneity, Kruskal-Wallis Homogeneity Test, Kruskal-Wallis Test For The Means, Kruskal-Wallis Test For The Variances, Tests Of The Randomness, Runs Test, Wald-Wolfowitz Serial Correlation Test. Öğretim Üyesi / Lecturer: Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ COĞ 527 Uygulamalı İklim Sınıflandırması (2 2 3): Yer sisteminde atmosferik özellikler temel belirleyicidir. İklim özelliklerinin belirlenmesi ve sınıflandırılması doğal ve sosyal alanları ilgilendiren önemli bir konudur. Bu nedenle, yüzyıllar öncesine kadar giden bir iklim tanımlama ve sınıflandırma çabası vardır. Bu derste iklim sınıflandırma çalışmalarının tarihi gelişim sürecinde, her sınıflandırma güçlü ve zayıf yönleriyle ele alınacak. Bu çerçevede, dünyadan ve Türkiye den belirlenen örnek istasyonların iklim tipleri belirlenecek ve karşılaştırmaları yapılacak. COG 527 Applied Climate Classification(7): Atmospheric properties are basic determinant of the Earth system. Determination and classification of the climate properties are of important subject interested in nature and social areas. Therefore, there is an effort of definition and classification of the climate going back hundreds of years. In this lesson, each climate classification is examined for the weak and strong aspects with in the historical development. In this frame, climates of the selected stations from the world and Turkey will be determined and compared. COĞ 529 Turizm ve Rekreasyon Klimatolojisi (2 2 3): Türkiye nin ekonomik ve sosyal yapısında turizm ve rekreasyon etkinliklerinin ağırlıklı bir yeri vardır. Turizm ve rekreasyon etkinliklerinin % 90 ından fazlası dış ortamda gerçekleştirilir. Bu derste, Kanada başta olmak üzere değişik ülkelerde yapılan çalışma ve uygulamalardan yararlanılarak iklim ile turizm ve rekreasyon ilişkisi tartışılacak. Türkiye den seçilen örnek istasyonların iklim elemanları ve turizm etkinlikleri için en olumlu ve riskli şartlar belirlenecek. Ayrıca, turizm planlamasında temel etmen durumundaki başlıca iklim özelliklerinin belirlenmesi de hedefleniyor. COG 529 Tourism and Recreation Climatology (7): Tourism and recreation activities have an important place in the economic and social structure of Turkey. More than 90% tourism and recreation activities realize outside environment. In this lesson, relationship between tourism and climate will be discussed by making use of studies and applications in various countries particularly in Canada. Most affirmative and risky conditions will be determined for the climate elements from the selected stations in Turkey and tourism activities. Furthermore, important climate features that are major factor in tourism planning of climate are targeted to determine. COĞ 531 Bölge Bilimi(2 2 3): Dersin amacı: Y.L. öğrencilerde jeopolitik transformasyonu ve küreselleşmenin çelişkili süreçlerin şartlarında efektif bölgesel siyaseti yürütmesine yardımcı olan analitik düşünmesinin oluşturmasıdır. Ders zamanı aşağıdaki konular üzerine vurgu edilecektir: bölge bilimin teorik ve pratik esasların incelenmesi; Avrupa bölgeleşme deneyimin öğrenilmesi; Türkiye de bölgesel stratejilerin şekillenmesi

4 sürecinde dünya gelişme trendlerin etkisinin yerini belli edilmesi; jeopolitik, jeoekonomik v.b. faktörlerin bölgesel transformasyona olan etkisi. COĞ 531 Region Studies (7): The purpose of a rate: formation at listeners of the analytical thinking promoting carrying out of effective regional policy in conditions of geopolitic transformation and inconsistent processes of globalization. The core attention will be given such questions, as development theoretical and applied questions of the regional studies; uses by Turkey of experience European regionalism; formation of regional strategy in view of world dynamics of transformation of the basic sectors of a social production; regional transformation under influence geopolitic and geoeconomic forces. Öğretim Üyesi/Lectuer Prof. Dr. Aydın İBRAHIMOV COĞ 533 Türkiye Kuaterner Jeomorfolojisi (3 0 3): Bu dersin amacı, Kuvaterner in eşsiz özelliklerini, belirlenen içerik kapsamında dünya, Türkiye ve Çanakkale yöresinden örnekler vererek açıklamak ve değerlendirmektir. Konular: Türkiye de Kuaterner in genel özellikleri: iklim değişimleri; Türkiye de Kuaterner in genel özellikleri: levha tektoniği ve yerşekli gelişimi üzerine etkileri; Türkiye de Kuaterner volkanizması: dağılış, sebepler ve yaş; Türkiye de Kuaterner kıyı yerşekilleri: kıyı yerşekillerinin genel değerlendirmesi, klimatik, tektonik ve östatik etkiler; Türkiye de Kuaterner karbonat ve jips karst gelişimi: dağılış, sebepler ve yaş; Türkiye de kurak ve yarıkurak yerşekilleri ve Kuaterner değişimleri ile ilişkileri; Türkiye Kuaterner yerşekillerinde neotektonik ve aktif tektonik kavramları; Türkiye de Kuaterner akarsu drenaj kuruluşu: klimatik ve tektonik kontroller; Türkiye de Kuaterner periglasiyal yerşekli gelişimi; Türkiye de Kuaterner buzullaşması: dağılış ve yaş saptamaları; Türkiye de Kuaterner flora ve faunası; Türkiye nin Holosen kıyı yerşekilleri: seçilmiş kıyı kumullarıi yalıtaşları ve yükselmiş denizel taraça depoları üzerinden mutlak yaşlandırma araştırmaları; Türkiye de Kuaterner yerşekillerinin yaşı üzerine bir tartışma: çelişkiler ve yorumlama problemleri. COG 533: Quaternary Geomorphology of Turkey (7): General characteristics of Quaternary in Turkey: climate changes; General characteristics of Quaternary in Turkey: plate tectonics and its impacts on landform development; Quaternary volcanism in Turkey: distribution, causes and age; Quaternary coastal landforms of Turkey: a general assessment of coastal landforms, climatic, tectonic and eustatic controls; Quaternary carbonate and gypsium karst development in Turkey: distribution, causes and age; Arid and Semiarid landforms of Turkey and their relations to Quaternary climate variations; Neotectonics and active tectonics concepts in Quaternary landforms of Turkey; Quaternary stream drainage construction in Turkey: climatic and tectonic controls; Periglacial landform development in Quaternary in Turkey; Quaternary glaciation in Turkey: distribution and age determinations; Flora and fauna in Quaternary in Turkey; Holocene coastal landsforms of Turkey: absulute dating studies from selected examples of coastal dunes, beachrocks and uplifted marine terrace sequences; A discussion on the age of Quaternary landforms in Turkey: conflictions and interpretation problems. Öğretim Üyesi / Lecturer: Yrd. Doç. Dr. A. Evren ERGİNAL COĞ 535 Aeroloji (3 0 3): Aeroloji, meteorolojinin bir dalı olup, atmosferin balonlar, radiosondeler ve uçaklarla dikey ve yatay olarak araştırılmasını içerir. Hava sıcaklığı, atmosferik basınç, nem, rüzgarın yönü ve hızı gibi faktörler sık şekilde ölçülür. Aeoloji ozon, radioaktivite ve bazı uzun dalga radyasyon ölçümlerini de içeren ve atmosfer bilimi anlamına gelen bilim dalıdır. COG 535 Aerology (7): Aerology is a branch of meteorology involving observation and research of the atmosphere by means of balloons, radiosondes, airplanes etc. Air temperature, atmospheric pressure, air humidity and wind are the basic and most often measured factors. Aerology concerns the observation and research of ozone, radioactivity and some components of long wave radiation. Öğretim Üyesi / Lecturer: Yrd. Doç. Dr. Mithat ATABAY

5 Yüksek Lisans / Master of Arts Bahar Yarıyılı / Spring Semester COĞ 502 Alan Uzmanlık Dersi (5 0 0): Uzmanlaşma alanını belirlemenin başlanğıcında olan öğrencinin düzenli olarak danışman öğretim üyesiyle çalışmalar yaparak, alanındaki güncel gelişmeleri izlemesi ve öğrencinin gelişiminin zamanında denetlenerek daha iyi yetişmesi için danışman öğretim üyesi tarafından gerekli önlemlerin alınması süreci. Yüksek lisans öğrencisinin tez çalışmalarının izlenerek, gelişmelere yapılabilecek zamanında müdahelelerle istenen doğrultuda olmasının sağlanması. COĞ 502 Branch Expertise Course (0): The aim of the Branch Expertise Course is to ensure that the graduate student, who is at the beginning of his/her expertise and processes of carrier would follow up the recent scientific developments and would study very closely with his/her supervisor. This will be a process that the adviser would control and guide all kind of studies and activities performed by the student. Öğretim Üyesi / Lecturer: Danışman öğretim üyeleri / Supervisor COĞ 504 Seminer (0 2 0): Yüksek lisans öğrencisinin tez konusunu düşünmeye başlayarak konuya ilişkin ilk düşüncelerini ve planıını bir proje halinde hazırlaması ve sonuçta başta danışmanı olmak üzere bütün katılımcıların görüş ve önerilerine açması süreci. COĞ 504 Seminar (0): The idea for the Seminar is that the graduate student would prepare a project, which is related with his/her preliminary thoughts and plans on the graduate thesis, and would present this project to all academic members of the department. Öğretim Üyesi / Lecturer: Danışman öğretim üyeleri / Supervisor COĞ 506 Türkiye nin Gölleri (3 0 3): Bilindiği gibi Türkiye de irili ufaklı 160 kadar göl bulunmakta olup bölgeler bazında ele alındığı göllerin dağılımlarının düzensiz olduğu görülmektedir. Türkiye göllerinin Yüksek Lisans kapsamında ele alınmasının sebebi göllerimizin ülke morfolojisinde önemli bir yere sahip olmasının yanı sıra, gerek morfolojik gerekse hidrolojik açıdan farklı karakterlere sahip olmaları ve özellikle göllerden faydalanma konusunda öğrencilerin gereken detaylı bilgiye sahip olmalarının gerekliliğinden ileri gelmektedir. Öncelikle oluşumları, suların kimyasal özellikleri ve derinlik, boyut gibi morfometrik vasıfları bakımından farklılık gösteren göller bu açıdan alınarak Türkiye gölleri etrafınca tanıtılıp, oluşumlarına göre sınıflandırılarak öğrencilere aktarılacaktır. Özellikle, literatürlerde fazla yer almayan yerel olarak tanınan ve farklı oluşumlara sahip göller ön plana çıkarılacaktır. Türkiye de gölleri bulunduğu yörelerin dağılış ve özellikleri yanında, etrafındaki yerleşmeler üzerindeki etkisi ve kullanım alanları da incelenecektir. Ayrıca çevresel açıdan bir tehlike arz eden göllerin kurutulması olayı üzerinden durulacak ve ekolojik kirlilikleri de ele alınacaktır. COG 506 Turkish Lakes (7): There are 160 lakes with different sizes in Turkey. Our attention is focused on to take benefit from these lakes economically. Their morphological and hydrological properties are also studied based on their district. They are classified regarding based on formation, chemical properties, depth and morfometric properties of them.lakes rarely appeared in literature and not well-known ones are particularly examined. Effects on settlements around the lakes are also studied with environmental approaches. Geographical analysis of lake distribution in Turkey. Öğretim Üyesi / Lecturer: Doç. Dr. Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN COĞ 512 Türkiye de Jeotermal Kaynaklar (3 0 3): Türkiye nin jeotermal alanlarının jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri, Türkiye jeotermal kaynaklarının coğrafi dağılımı, sıcaklık, akım ve kimyasal özellikleri, sınıflandırılması, kullanım alanları (ısıtma, enerji, kurutma, kaplıca, vs.) ve potansiyellerinin değerlendirilmesi, bölgesel ekonomi ve istihdama katkısı, dünyadan örneklerle karşılaştırılması. COG 512 Geothermal Resources in Turkey (7): Geologic, tectonic and geomorphologic properties of Turkey; its geographical distribution; temperature, stream, and chemical properties; classification; usage on economy;

6 contribution on energy; comparative with other countries; important geothermal resources of Turkey; spa of Turkey; problems of geothermal resources. Öğretim Üyesi / Lecturer: Doç. Dr. Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN COĞ 514 Sulak Alanlar Coğrafyası (3 0 3): Sulak alanların işlevleri; Dünyada ve Türkiye de sulak alanların dağılışı; geçmişte ve günümüzde sulak alanlardan yararlanma; sulak alanlarda yaşanan sorunlar; sulak alan tahribatının sonuçları ve etkileri. COG 514 Geography of Wetlands (7) : Functions of wetlands; distribution of wetlands in Turkey and in the world; utilizing from wetlands in the past and at present; problems existing in wetlands; consequences of wetland destruction and its impacts. Öğretim Üyesi / Lecturer: Yrd. Doç. Dr. Vedat ÇALIŞKAN COĞ 522 Türkiye de Iklim Değişikliği, Kuraklık ve Çölleşme (3 0 3): Dersin amacı; küresel iklim sisteminde görülen değişimlerle ilişkili olarak Türkiye de sıcaklık ve yağışta görülen değişiklik ve değişkenlikleri açıklamak, Yağış ve kuraklıkta görülen değişimlerin alansal ve zamansal özelliklerini değerlendirmek ve Türkiye de ki uzun süreli iklimsel değişimlerin ve değişkenliklerin atmosferik nedenleri üzerinde durmaktır. Konular: küresel iklim sisteminde gözlenen değişimler (sıcaklık, yağış, buz-buzul örtüsü değişimleri; deniz seviyesi yükselmesi; atmosferik salınım desenleri); Türkiye de uzun süreli sıcaklik değişiklikleri ve değişkenliği; Türkiye de yağışların alansal ve zamansal değişiklikleri ve değişkenliği; Türkiye de kuraklığın alansal ve zamansal değişimleri; Türkiye deki uzun süreli iklimsel değişikliklerin ve değişkenliğin atmosferik nedenleri; Türkiye deki yağış ve sıcaklık değişimlerinin atmosferik salınım desenlerindeki değişimlerle bağlantısı. COG 522 Climate Change, Drought and Desertification In Turkey (7): Observed variations in the global climate system (variations in temperature, precipitation and ice-glacial covers; sea level rise; atmospheric oscillation patterns, etc.); long-term temperature changes and variability in Turkey; spatial and temporal changes and variability of precipitation in Turkey; spatial and temporal variations of aridity in Turkey; atmospheric causes of the climatic changes and variability in Turkey; linkages of temperature and precipitation variations in turkey with variations in atmospheric oscillation patterns. Öğretim Üyesi / Lecturer: Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ COĞ 524 Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler (2 2 3): Bu dersin amacı: Belirsizlik Alltında Çıkarım, Olasılığın Elemanları, Sorgulamaya Yönelik Teknikler Ve Yüksek Boyutlu Veriler İçin Sorgulamaya Yönelik Teknikler, Varyans-Kovaryans, Ayrıştırma Teknikleri (Tekil Değer Ayrıştırması:SVD, QR vb.), Özdeğer Ve Özvektörlerin Istatistiksel Anlamı, Asal Bileşenler Analizi (PCA), Faktör Analizi (FA), Kümelerarası İlişki Analizi (CCA), Verimlilik Analizi (RA), Bağımsız Bileşenler Analizi (ICA), Variogram, Yarı-Variogram ve Verilerin Gridlenmesi. COG 524 Multivariate Statistical Methods (7): The aims of this course are: Reasoning Uncertainty, The elements of probability, Exploratory data analysis and exploratory; techniques for higher dimensional data; Variance-Covariance matrix, Decomposition techniques (Singular Value Decomposition, QR etc.); The statistical meaning of eigenvalues and eigenvectors; Principal Component Analysis (PCA), Factor Analysis (FA), Canonical Correlation Analysis (CCA); Redundancy Analysis (RA); Independent Component Analysis (ICA); Variogram, Semi-Variogram, and Data Gridding. Öğretim Üyesi / Lecturer: Doç. Dr. Hasan TATLI

7 COĞ 526 Klimatolojik ve Hidrolojik Verilerin İklimsel Değişkenlik Analizi (2 2 3): Dersin amacı, coğrafya ve konuyla ilgili doğa ve mühendislik bilimleri öğrencilerine, (i) zaman dizisi çözümlemelerinde gereksinim duyabilecekleri istatistik karar kuramı, anlamlılık ve hipotez sınamaları konularında temel bilgiler vermek; (ii) zaman dizilerindeki uzun süreli eğilimlerin ve değişikliklerin objektif olarak saptanmasında kullanılan yedi zaman dizisi çözümleme yöntemini, hem teorik olarak vermek hem de bunları gerçek iklimsel gözlem dizilerine uygulamak; ve (iii) uygulama çalışmalarından elde edilen test istatistiklerinden (sınama örneklemdeğerlerinden) istatistiksel ve iklimbilimsel anlam çıkarmak olarak belirlenmiştir. Konular: İstatistik karar kuramı, anlamlılık ve hipotez sınamaları (İstatistik Karar, İstatistik Hipotezler, Anlamlılık ve Hipotez Sınamaları, Anlamlılık Düzeyi, Normal Dağılıma Dayalı Sınamalar, Tek ve İki Yanlı Sınamalar); eğilim sınamaları( Mann-Kendall Sıra Korelasyon Katsayısı; Spearman Korelasyon Katsayısı; En Küçük Kareler Doğrusal Regresyon Yaklaşımı); iki ortalama arasındaki farkın anlamlılığı için sınamalar (Student t sınaması; Cramer t k sınaması); düşük geçirimli süzgeçler (Gauss Süzgeci; Binom Süzgeci). COG 526 Analysis of Climatological and Hydrological Data with respect to Climatic Variability (7): The main objectives of the course are to give the required scientific knowledge to the students on the theoretical fundamentals of climate change and variability, and on the statistical methods for analyzing the climatic and hydrological series of observations. Course content: Introduction; statistical decision theory, tests of hypotheses and significance; statistical decision; statistical hypotheses; tests of hypotheses and significance; level of significance; tests involving the normal distribution: one-tailed and two-tailed test; trend tests; Mann-Kendall Rank Correlation Coefficient; Spearman Rank Correlation Coefficient; Least Squares Linear Regression Approach; tests for the significance of the difference between two means; Student s t Test; Cramer s t k Test; low-pass filters; Gaussian Filter, Binomial Filter. Öğretim Üyesi / Lecturer: Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ COĞ 528 Türkiye de Akarsu Havzaları ve Yönetimi (3 0 3): Doğal kaynakların kullanımı ve yönetiminde havzaların esas alınması yaygın kabul gören bilimsel yaklaşımdır. Türkiye akarsu havzaları ve alt bölümleri, değerlendirilmesi gereken önemli doğal potansiyele sahiptir. Ders kapsamında Türkiye nin akarsu havzaları doğal ve sosyoekonomik değerleriyle birlikte ele alınarak yönetim şekilleri, sorunlar ve olası çözümleri tartışılacaktır. COG 528 River Basins and Its Management in Turkey (7): Consideration of the basins for management and usage of the natural resources is a common scientific approach. Turkey s river basins and their sub-regions have important natural potential which requires being consideration. This lesson is aim to discuss management types, problems of the river basins and their possible solutions by considering the natural and socioeconomic values. COĞ 530 Doğal Bölgeler (3 0 3): Yer sistemi güneş enerjisi ile işleyen bir bütün olmakla birlikte, iklim ve diğer etkiler kontrolünde kendi içinde farklılaşır. Bu farklılaşma doğal ve sosyal ortamın her ikisinde de belirlenmiştir. Yer sisteminin doğal ortamlarında oluşan bölgeler, hem doğal hem de sosyal potansiyelin oluşmasının temel belirleyicisidir. Dünya üzerindeki herhangi bir alanın araştırılmasında doğal bölge özelliklerinin bilinmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu gerekliliğe dayanarak, bu derste, değişik ilkelere göre belirlenen doğal bölgelerin özellikleri (klimatolojik, jeomorfolojik, toprak, bitki vb), diğer bölgeler ile ilişkisi ve potansiyeli üzerinde durulacak. COG 530 Natural Regions (7): Even though the Earth system is a common system, it is differentiated by the control of climate and other effects. This is evident in both of natural and social environment. Regions, which occur in the natural environments of the Earth system, are the basic determinant for occurrence of the natural and social potentials. It is strongly essential to know natural regional characteristics in researching any region over the Earth. Based on this requirement, in this lesson, features of the natural regions (e.g., climatologic, geomorphologic, soil, vegetation, etc.), which are determined by different principles, their relationships with other regions and potentials are considered.

8 COĞ 532 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları (2 2 3): Bu dersin temel amacı öğrencilere Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamaları konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır. Dersin içeriği: i) CBS de veri toplama ve işleme ii) Arc GIS veri modelleri: Geo Database, shapfiles, coverages, nitelik tipleri, öznitelikler iii) veri analizi: niteliklerin seçimi ve tanımlanması, rapor ve grafik oluşturma, buffer, çakıştırma, iv) Sayısal Yükselti Modeli (Digital Elevation Model DEM) analizleri v) mekansal veri kavramı: mekansal verinin sunumu ve bilginin tanımlanması vi) CBS de mekansal analiz vii) CBS nin planlama sürecine entegrasyonu. COG 532 Applications Of Geographic Information Systems (7): The main objective of the course is to provide knowlege and skill to students in apllication of Geographic Information Systems. Course content; i) data storage and editing ii) ArcGIS data models: GeoDatabases, shapefiles, coverages; feature types; attributes iii) analyzing data: selecting and identifying features, creating reports and graphs, buffers, overlays iv) analysis of Digital Elevation Model (DEM) v) spatial data concepts: Representing spatial data and descriptive information vi) spatial Analysis in GIS vii) integrating GIS into the planning process. Öğretim Üyesi / Lecturer: Yrd. Doç. Dr. Cengiz AKBULAK COG 534 Seçim Coğrafyası (3 0 3): Bu dersin konuları farklı ülkelerde seçimler, seçim sistemleri, seçim coğrafyası uygulamaları Türkiye de yerel ve genel seçimler Seçimlerin tarihsel ve mekansal değişimleri ve kırılmalar Türkiye de uygulanan seçim yöntemleri seçim sonuçlarını etkileyen faktörlerin analizi, Türkiye de seçim bölgeleri, Türkiye de seçim bölgelerinin coğrafi analizi, Türkiye de mikro-seçim araştırmaları, Türkiye de Seçim geometrisi, gerrymandering ve manipulasyonlar, karşılaştırmalı seçim çalışmaları ve özel araştırma konuları olarak sıralanabilir. COG 534 Electoral Geography (7): Electoral Geography Course aim to electoral studies in different countries, voting systems, application of voting geography local and general election in Turkey, variation of historical and space of election and cleavages in Turkey, applications of electoral method in Turkey and analysis of affected factors of voting result in Turkey, Geographical analysis of electoral districts in Turkey, electoral regions in Turkey, Electoral geometry, gerrymandering and manipulation, micro voting investigates in Turkey, Competitive electoral studies and special topics. Öğretim Üyesi / Lecturer: Doç. Dr. Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN COĞ 536 Bölgesel Siyasi Coğrafya (2 2 3): Dersin esas amacı- ülke bazında yer alan mevcut siyasi coğrafi özelliklerini, mekansal seviyede inceleme yöntemlerini öğrencilere aktarmak ve pratik alanlarda yer almasını açıklamak. Esas önem aşağıdaki konulara verilecektir: idari taksimleşmenin araştırması, siyasi bölgeleşmenin teorik esasları ve uygulaması, siyasal faaliyetlerin morfolojisi, iktidarın ve elitogenezisin coğrafyası, siyasi süreçlerin mekansal analizi. COĞ 536 Regional Political Geography (7) The basic purpose of the given rate-formation at students of concept about political geography originality regions. The basic attention will be given to the following questions: studying political-administrative division of the state, political landscape, geography of authority and elite, regional politolgy. Öğretim Üyesi/Lectuer Prof. Dr. Aydın İBRAHİMOV COG 538. Kuaterner Jeomorfolojisinde Yaşlandırma Yöntemleri (3 0 3): Kuaterner yaşlandırmasına giriş: genel konular, yaşlandırmada doğruluk; Yaşlandırma için doğru metot seçimi; Göreli yaşlandırma metotları: Kaya yüzeyinde ayrışma ve obsidyen hidrasyon yaşlandırması; Göreli yaşlandırma metotları: Toprak oluşumu, amino-asit jeokronolojisi; Mutlak yaşlandırma metotları: genel konular; Radyokarbon yaşlandırması; Uzun ve Kısa ömürlü izotopların yaşlandırılması: potasyum argon ve argon argon yaşlandırması; Radyasyon maruzuyet yaşlandırması: Termoluminisans (TL) ve Optik luminisans (OSL); Radyasyon maruzuyet yaşlandırması: (Elektron Spin Rezonans (ESR) ve Füzyon Track Yaşlandırması; Yıllık bandlaşma kayıtlarının yaşlandırılması: Dendrokronoloji; Yıllık bandlaşma kayıtlarının yaşlandırılması: Varv kronolojisi; Yıllık bandlaşma kayıtlarının yaşlandırılması: Likenometri ve buzul buzunda yıllık tabakalar; Türkiye de yaşlandırılan yerşekillerinin genel bir değerlendirmesi: yeni tespitler.

9 COG 538 Dating Methods in Quaternary Geomorphology (7): Introduction to Quaternary Dating: general topics, accuracy in dating; Selection of proper method for dating; Relative Dating Methods: Rock surface weathering and obsidian hydration dating; Relative Dating Methods: Pedogenesis, amino-acid geochronology; Absolute dating methods: general topics; Radiocarbon dating; Dating using Long-lived and Short-lived Isotopes: potassium argon and argon argon dating; Dating using Long-lived and Short-lived Isotopes: uranium series dating, cosmogenic nuclide dating; Radiation Exposure Dating: Termoluminescence (TL) and Optically Stimulated Luminescence (OSL); Radiation Exposure Dating (Electron Spin Resonans (ESR) and Fission Track Dating (FTD); Dating using Annually-Banded Records: Dendrochronology; Dating using Annually-Banded Records: Varve chronology; Dating using Annually-Banded Records: Lichenometry and annual layers in glacier ice; A general assessment of dated landforms of Turkey: recent findings. Öğretim Üyesi / Lecturer: Yrd. Doç. Dr. A. Evren ERGİNAL COĞ 540 Aeronatik Meteoroloji (3 0 3): Meteorolojinin alt dalıdır. Bu dal, atmosfer ve hava olaylarının uçuculuk üzerindeki etkilerini inceler. Sinoptik meteoroloji tekniklerini kullanır ama uçuş için gerekli olan üst seviye rüzgarları, buzlanma, türbülans ve oraj gibi konulara daha fazla önem vererek uçuş güvenliğini sağlamaya çalışır. COG 540 Aeronautical Meteorology (7): The branch of meteorology that deals with atmospheric effects on the operation of vehicles in the atmosphere, including winged aircraft, lighter-than-air devices such as dirigibles, rockets, missiles, and projectiles. The air which supports flight or is traversed on the way to outer space contains many potential hazards. Öğretim Üyesi / Lecturer: Yrd. Doç. Dr. Mithat ATABAY

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201 BÖLÜM KODU:01 011-01 01.Yarıyıl Dersleri 0.Yarıyıl Dersleri MTK 101 Analiz I Analysis I 4 1 5 6 MTK 10 Analiz II Analysis II 4 1 5 6 MTK 11 Lineer Cebir I Linear Algebra I 1 4 MTK 1 Lineer Cebir II Linear

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Ders Kodu, Adı JLJ SEC 419 AFET JEOLOJİSİ-II T + U / K 2 + 0 / 2 AKTS Kredisi 4 Yıl / Yarıyıl 4. Yıl / Güz Dönemi

DERS BİLGİ FORMU Ders Kodu, Adı JLJ SEC 419 AFET JEOLOJİSİ-II T + U / K 2 + 0 / 2 AKTS Kredisi 4 Yıl / Yarıyıl 4. Yıl / Güz Dönemi DERS BİLGİ FORMU Ders Kodu, Adı JLJ SEC 419 AFET JEOLOJİSİ-II T + U / K 2 + 0 / 2 AKTS Kredisi 4 Yıl / Yarıyıl 4. Yıl / Güz Dönemi Düzey Lisans Yazılım Şekli Seçmeli Bölüm Jeoloji Ön Koşul Yok Öğretim

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

Fizik Bölümü Öğretim Planı

Fizik Bölümü Öğretim Planı Hazırlık Sınıfı 01.Yarıyıl leri 02.Yarıyıl leri FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 1 01.Yarıyıl leri 02.Yarıyıl leri FİZ 111 Fizik I Physics I 4 2 5 6 FİZ112 Fizik

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi-İstanbul Medeniyet Üniversitesi : 15.09.2011-27.04.2012 Araştırma Görevlisi-İstanbul Teknik Üniversitesi : 27.04.

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi-İstanbul Medeniyet Üniversitesi : 15.09.2011-27.04.2012 Araştırma Görevlisi-İstanbul Teknik Üniversitesi : 27.04. 1 ÖZGEÇMİŞ GENEL DÜZENLEME TARİHİ : 27.11.2015 ADI SOYADI : Evren ÖZGÜR DOĞUM TARİHİ : 01.04.1987 E-POSTA : ozgurev@itu.edu.tr EĞİTİM MEZUNİYET TARİHİ DERECE ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI 30.06.2010

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title HUMAN RIGHTS LAW Course Unit Code 1303393 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle)

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Mali Tablolar Analizi MYO13256 Bahar 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I KBS 107 1 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Turkish Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 A PROBABILISTIC ASSESSMENT OF THE SEISMIC HAZARD IN THE CAUCASUS IN TERMS OF SPECTRAL VALUES by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 Submitted to Kandilli Observatory and Earthquake Research

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Ön Koşul Dersler - Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatörleri Dersi Veren Türkçe Zorunlu Dersin Yardımcıları - Dersin Amacı

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Lisans Programı, Kırıkkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI SOSYAL POLİTİKA Tezli Yüksek Lisans Programı Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçe dir. Programın

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 307 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01.

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 307 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 30 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR Ders Kodu Ders Adı İngilizce

Detaylı

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız!

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız! Monthly Magnetic Bulletin March 2014 z BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeofizik/default.htm Magnetic Results

Detaylı

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Dersin Adı Öğretim Üyesi Gün ve Saat Derslik Kadrosunu Bulunduğu Birim 1.Dönem MBA 7027 Research Methods and Statistics

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir.

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004962014 ENDÜSTRİYEL FANLAR Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES MS ECONOMIC PROGRAMS OF THE DEPARTMENT OF ECONOMICS WITH THESIS

YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES MS ECONOMIC PROGRAMS OF THE DEPARTMENT OF ECONOMICS WITH THESIS YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES MS ECONOMIC PROGRAMS OF THE DEPARTMENT OF ECONOMICS WITH THESIS İktisat Bölümü nün Tezli Yüksek Lisans Programları Bölümümüzde tezli yüksek lisans

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI TEZ AŞAMASI DERS AŞAMASI ANABİLİM DALI BİLİM DALI / PROGRAMI Yüksek Lisans Programı 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL / BAHAR Kodu Dersin Adı Türü T U L Kredi AKTS

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I Program/Department: Chemical Engineering Type: Selective Level: Undergraduate Semester: 7 Credits: 3 ECTS credits (workload based): 5 Theoretical Credits:

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nde iktisat yüksek lisans eğitimi tezli ve

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Bilimde Önemli Anlar Great Moments in Science Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 02.08.2013 Toplantı Sayısı : 019 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2013/019-01: Enstitümüz disiplinler arası İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY 2016 2 0 2 2 Z FİZ

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı İlkeleri

Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı İlkeleri Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı İlkeleri TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tezli yüksek lisans programında öğrencinin 60 ECTS kredilik Lisansüstü ders alması ve 60 ECTS kredilik tez çalışması

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF MART 1. Nüfus LYS-1 Nüfus politikaları *Nüfus politikası nedir, niçin uygulanır *Nüfus politikaları LYS-2 Nüfus ve ekonomi *Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler *Yerleşme doku ve tipleri *Yapı tipleri

Detaylı

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI BİRİNCİ YARIYIL ATA 103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles of Atatürk and History of the Rev I 2 0 0 2 ENG 105 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

Freshman ACWR 101 3 ACWR 104 3 ETHR Ethical Reasoning 3 HUMS Humanities 3 SOSCSocial Science 3 SCIE Natural Sciences 3

Freshman ACWR 101 3 ACWR 104 3 ETHR Ethical Reasoning 3 HUMS Humanities 3 SOSCSocial Science 3 SCIE Natural Sciences 3 MAVA Curriculum (For students matriculating at MAVA in Fall 2014 or later) MAVA Ders Programı (Güz 2014 yılında ve sonrasında MAVA ya kayıt yaptıran öğrenciler için) For undergraduate students entering

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R TECHLOLOGYPARTNER agem.com.tr TECHLOLOGYPARTNER 3 Agem, 2005 yılında kurulan bilişim teknolojileri, yazılım ve hizmetleri şirketidir. Agem olarak, sahip olduğumuz uzman kadromuz, bireysel danışma havuzumuz

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN TURİSTİK SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN WEB SİTESİ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN NÖROGÖRÜNTÜLEME

Detaylı

YRD. DOÇ.DR. TUĞBA ÖZTÜRK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü tugba.ozturk@isikun.edu.tr

YRD. DOÇ.DR. TUĞBA ÖZTÜRK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü tugba.ozturk@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Tuğba ÖZTÜRK YRD. DOÇ.DR. TUĞBA ÖZTÜRK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü tugba.ozturk@isikun.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 1981 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu

Detaylı

METEOROLOJİ I. HAFTA

METEOROLOJİ I. HAFTA METEOROLOJİ I. HAFTA Doç. Dr. Alper Serdar ANLI METEOROLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI HAFTA KONU 1 Meteorolojinin tanımı, önemi, ve gelişimi 2 Meteorolojinin bölümleri ve uygulama alanları, Atmosferin yapısı

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

ANALYSIS OF SPATIAL AND TEMPORAL CHANGE OF TEMPERATURE AND PRECIPITATION IN LAKE VAN BASIN AND SURROUNDINGS

ANALYSIS OF SPATIAL AND TEMPORAL CHANGE OF TEMPERATURE AND PRECIPITATION IN LAKE VAN BASIN AND SURROUNDINGS VAN GÖLÜ HAVZASI ÇEVRESİNDE SICAKLIK VE YAĞIŞIN ALANSAL VE ZAMANSAL ANALİZİ (1975-2010) ANALYSIS OF SPATIAL AND TEMPORAL CHANGE OF TEMPERATURE AND PRECIPITATION IN LAKE VAN BASIN AND SURROUNDINGS Erkan

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

Ekonomiye Giriş I Economics I

Ekonomiye Giriş I Economics I MÜFREDAT ADI: Siyaset 2010 Bu program 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2015 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli

DERS BİLGİ FORMU. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli EK- DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Ön Koşul

Detaylı

EFFECT OF SPATIAL RESOLUTION ON WATERSHED CHARACTERISTICS: AFYONKARAHISAR CAY STREAM WATERSHED

EFFECT OF SPATIAL RESOLUTION ON WATERSHED CHARACTERISTICS: AFYONKARAHISAR CAY STREAM WATERSHED EFFECT OF SPATIAL RESOLUTION ON WATERSHED CHARACTERISTICS: AFYONKARAHISAR CAY STREAM WATERSHED Afyon Kocatepe Üniversitesi emintas@aku.edu.tr ÖZET: Hidrol (DEM) edilmektedir. DEM 0 m Anahtar sözcükler:

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) DERSİN ADI COURSE NAME GELENEKSEL TAKI VE AKSESUARLAR TRADITIONAL ORNAMENTS AND ACCESSORIES AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation,

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring Term Gr.1 ZEYTİNBURNU ODAKLI MİMARİ / KENTSEL YENİLEME

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY FİZ 101 FİZİK PHYSICS HM 101 BİLGİSAYAR

Detaylı

Güz Dönemi Zorunlu Dersleri

Güz Dönemi Zorunlu Dersleri T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ve BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Güz Dönemi Zorunlu Dersleri EEBM 501 İleri Mühendislik Matematiği

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ. Yeliz GÜNAYDIN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ. Yeliz GÜNAYDIN ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ Yeliz GÜNAYDIN TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI ANKARA 2012 Her hakkı saklıdır ÖZET Dönem Projesi

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS (PROGRAM KODU: 82104)

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS (PROGRAM KODU: 82104) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS (PROGRAM KODU: 82104) DERS İÇERİKLERİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ EPO 705 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 Program geliştirme ile

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Bölüm Kodu: 3201

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Bölüm Kodu: 3201 Fen Edebiyat Fakültesi 2016-2017 Matematik Bölümü Bölüm Kodu: 3201 01. Yarıyıl Dersleri 02. Yarıyıl Dersleri MTK 101 Analiz I Analysis I 4 1 5 6 MTK 102 Analiz II Analysis II 4 1 5 6 MTK 121 Lineer Cebir

Detaylı

PROJE ÇALIŞANLARI. 3- Deniz DEMİRHAN (Kritik Araştırmacı), Araştırma Görevlisi. 4- Ceyhan KAHYA (Kritik Araştırmacı), Araştırma Görevlisi

PROJE ÇALIŞANLARI. 3- Deniz DEMİRHAN (Kritik Araştırmacı), Araştırma Görevlisi. 4- Ceyhan KAHYA (Kritik Araştırmacı), Araştırma Görevlisi PROJE ÇALIŞANLARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü: 1- Bülent AKSOY (Proje Yürütücüsü), Fizik Mühendisi, Güneş radyasyonu, Ozon, Ultraviyole radyasyon ve hava modifikasyonu konusunda 1993 yılından beri aktif

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

Kredisi. Dersin Sorumlusu (Course Code) (Credit)

Kredisi. Dersin Sorumlusu (Course Code) (Credit) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (Mechanical Engineering) ME 502 Advanced Numerical Methods for Engineers Yrd.Doç.Dr.Ender YILDIRIM ME 506 Advanced Heat Transfer Prof.Dr. Nevzat ONUR and Applications

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Special Topics Course Name Çevre Bilimleri ve Mühendisliği nde Özel Konular Kodu (Code) CBM 5XX Lisansüstü Program (Graduate

Detaylı

Muazzez HARUNOĞULLARI. Fen-Edebiyat Fakültesi. EĞİTİM BİLGİLERİ

Muazzez HARUNOĞULLARI. Fen-Edebiyat Fakültesi.  EĞİTİM BİLGİLERİ Ünvanı Adı-Soyadı Fakülte Bölüm E-posta/Web Yrd. Doç. Dr. Muazzez HARUNOĞULLARI Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü muazzez@kilis.edu.tr mharunogullari@gmail.com Telefon/Faks (0348 ) 822 23 50-1447

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004352007 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, teknik ve idari kapsamdaki sorunlara yönelik işlevsel çözüm önerileri geliştirmeyi,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS Temel Bilgisayar Bilimleri 0009 0509 1.Yıl Yaz +0+ x 4 Bölümü Dersin Seviyesi Ders Dili Ders Türü Öğretim Sistemi Dersin Ön Koşulu

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Nurdan KESER Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA FOTO Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2 1.SINIF GÜZ DERS KODU FEL131 Felsefeye Giriş Philosophy ZORUNLU SEÇMELİ TEORİ/UYG./LAB (SAAT) 3 İNG103 Temel İngilizce I Basic English I 2 2 PSİ123 Genel Psikoloji General Pshicology 3 SBKY101 Siyaset

Detaylı

CS 553 INTELLIGENT DATA ANALYSIS PROJECT WORKSHOP ORHUN ALP ORAL

CS 553 INTELLIGENT DATA ANALYSIS PROJECT WORKSHOP ORHUN ALP ORAL 1 CS 553 INTELLIGENT DATA ANALYSIS PROJECT WORKSHOP ORHUN ALP ORAL 2 PROJECT OUTLINE 1. Domain Information 2. Dataset: Extraction, Features and possible values 3. Preprocessing: Statistics, missing values,

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÇORUM İLİNDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİMİN YERİ, ÖNEMİ VE GELİŞTİRİLMESİ; BİR İŞLETME ÖRNEĞİ Ahmet ÖLÇER

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş BSD13102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Türü (Course Type)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Türü (Course Type) Dersin Adı Futsal Temel Beceri Eğitim Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) Kredisi (Local Credits) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) AKTS Kredisi (ECTS Credits) Course Name Basic Futsal Skill Education

Detaylı