Yüksek Lisans / Master of Arts Güz Yarıyılı / Fall Semester

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüksek Lisans / Master of Arts Güz Yarıyılı / Fall Semester"

Transkript

1 DERS İÇERİKLERİ / COURSE DESCRIPTIONS Yüksek Lisans / Master of Arts Güz Yarıyılı / Fall Semester COĞ 501 Alan Uzmanlık Dersi : (5 0 0): Uzmanlaşma çalışmalarının ilk adımında olan yüksek lisans öğrencisinin, düzenli olarak danışman öğretim üyesiyle çalışmalar yaparak, alanındaki güncel gelişmeleri izlemesi ve öğrencinin gelişiminin zamanında ve yakından denetlenerek öğrencinin daha iyi yetişmesi için danışman öğretim üyesi tarafından gerekli önlemlerin alınması süreci. COĞ 501 Branch Expertise Course (0): The aim of the Branch Expertise Course is to ensure that the graduate student, who is at the beginning of his/her expertise and processes of carrier would follow up the recent scientific developments and would study very closely with his/her supervisor. Öğretim Üyesi / Lecturer: Danışman öğretim üyeleri / Supervisor COĞ 503 Coğrafyada Metodoloji (3 0 3): Bu ders kapsamında lisansüstü eğitim alan coğrafyacıların çalışma konularıyla ilgili temel felsefi altyapıyı oturtmaları ve bu bilimsel yaklaşım tarzını araştırmalarına uygulayabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ele alınan konular aşağıda maddeler halinde çıkarılmıştır. Bu kapsamda ele alınan konular; bilimsel araştırmanın yapılmasının nedeni; Bilim, bilimsel düşünce tarzı ve bilimsel araştırma yöntemleri; bilimsel yöntemlerin sorunların çözümündeki yeri; bilimsel yöntemler ile coğrafya bilimi ilişkisi; bilimsel yöntemlerle coğrafi felsefe arasındaki ilişki; bir coğrafya araştırmasına başlanması; araştırmanın planlanması; araştırmanın rapor haline getirilmesi; araştırmanın değişik araç ve gereçle desteklenmesi; araştırmanın sunumu. COG 503 Research Methods in Geography (9): Gaining main philosophical background and providing to apply scientific approach manner in their researches are aimed for the geographers that taking master of art education. The subjects that are deal with in course enumerated in below: reasons of making scientific research; science, scientific thought manner and scientific research methods; the place of scientific methods in solving problems; the relation with scientific methods and science of geography; the relation between scientific methods and geographical philosophy; starting to a geographical research; planning of research; making report of research; supporting the research with various tool and equipment; presentation of research. COĞ 505 Türkiye de Nüfus Hareketleri (3 0 3): Türkiye gelişmekte olan ülkelerin bir özelliği olarak nüfusta da bir dengeye oturmuş ülkelerden birisidir. Nüfus Hareketleri bu derste iki aşamada ele alınacaktır. 1.İç Göçler: Bu arada iller arası göçler ile kır-kent arasındaki nüfus değişimi ilçe düzeyindeki idari birimlere inilerek sebepleri ve olumlu olumsuz sonuçları ile birlikte ele alınacaktır. Göçlerin zaman içindeki gelişimleri incelenecektir. Göçe katılan nüfusun nitelikleri (yaş, cinsiyet, eğitim, ekonomik durumu vs.) ve bunların göçe katılma oranları ile bölgesel dengesizliğin göçlere etkisi üzerinde durulacaktır. 2.Dış Göçler: Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki göçlerin coğrafi, ekonomik, tarihsel ve siyasi boyutları ele alınacaktır. Dış göçlerin, göç eden insanlar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri tartışılacaktır. Her iki durumda da elde edilen göç istatistikleri yorumlanarak kartografik metotlarla göç istatistikleri oluşturulacaktır. COG 505 Migration in Turkey (7): This course is to take form two part. 1.In-migration : inter-city migration: Topics are rural-urban migration; cause of in-migration; evolution of migrations throughout history; properties of migrants; participation proportion to migration, effects on migration of difference regional development; out-migration : geographic, economic, historical and political causes of out-migration between Turkey and others countries; migration of brain; out-migrant properties; participation proportion to out-migration; positive and negative results of out-migration; making migrate map from migration statistics. Öğretim Üyesi / Lecturer: Doç. Dr. Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN

2 COĞ 511 Küreselleşme: Sosyal, Ekonomik ve Çevresel Etkiler (3 0 3): Bu ders kapsamında küreselleşmenin oluşum ve biçimlenme süreçleri ile küreselleşmenin sosyo-ekonomik ve ekolojik etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Konular: küresel ekonominin biçimlenmesi ve etkileri; küreselleşmenin ekonomik sektörlere etkileri; küreselleşmenin mekansal etkileri; küreselleşmenin enerji eğilimleri ve etkileri; küreselleşmenin çevresel etkileri. COG 511 Globalization: Social, Economic And Environmental Impacts (7): Impacts of global economy; Impacts of globalization to economic sectors; Special impacts of globalization; Energy tendencies of globalization and it s impacts; Environmental impacts of globalization. Öğretim Üyesi / Lecturer: Yrd. Doç. Dr. Vedat ÇALIŞKAN COĞ 521 Küresel Iklim Değişikliği ve Etkileri (3 0 3): Dersin amacı; hava, iklim ve iklim değişikliği ile ilgili kavramları açıklamak; küresel iklim sisteminde gözlenen değişimler ve bu değişimlerin nedenleri (doğal ya da insan kaynaklı iklim değişikliği) üzerinde durmak, gelecekteki iklime yönelik model sonuçlarını değerlendirmek ve iklim değişikliğinin olası etkileri ile iklimin korunmasına yönelik uluslararası eylemleri açıklamaktır. Bu amaca bağlı olarak işlenen konular: insan etkinlikleri ve iklim değişikliği (atmosfer, hava ve iklim; iklim sistemi; doğal sera etkisi; kuvvetlenmiş sera etkisi; doğal ve insan kaynaklı iklim değişikliği); sera gazları ve aerosol ler (sera gazlarının ve aerosol lerin kaynakları ve sink leri; ışınımsal kuvvetlenme); küresel iklim sisteminde gözlenen değişimler (sıcaklık, yağış, buz-buzul örtüsü değişimleri; deniz seviyesi yükselmesi); iklim modellerinin sonuçları (atmosferik karbondioksit birikimi öngörüleri; küresel iklim değişikliği öngörüleri (küresel ortalama sıcaklık, yağış ve deniz seviyesinde öngörülen değişiklikler); bölgesel iklim değişikliği öngörüleri); iklim değişikliğinin olası etkileri (doğal ekosistemler, su kaynakları ve sosyo-ekonomik sistemler üzerindeki etkiler); küresel iklim sisteminin korunması (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü). COG 521 Global Climate Change and Its Impacts (7): The aims of this course are to give the required scientific knowledge to the students on following topics: human activity and climate change (atmosphere, weather and climate; climate system; natural greenhouse effect; increased greenhouse effect; natural and human-induced climate change); greenhouse gases and aerosols (sources and sinks of greenhouse gases and aerosols; radiative forcing); observed variations in the global climate system (variations in temperature, precipitation and ice-glacial covers; sea level rise, etc.); results of the climate models (atmospheric carbon dioxide projections; projections for the global climate change (projected changes in the global mean temperature, precipitation and sea level); projected regional climate changes, etc.); possible impacts of climate change (impacts on natural ecosystems, water resources and socio-economic systems, etc.); protection of the global climate system (The United Nations Framework Convention on Climate Change and The Kyoto Protocol). Öğretim Üyesi / Lecturer: Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ COĞ 523 Coğrafyacılar ve Doğa Bilimciler için Meteoroloji (2 2 3): Bu dersin amaçları: Atmosfer, Radyasyon, Isı, Sınır Tabakalar, Nem, Kararlılık, Dinamik (yerel rüzgarlar), Küresel Dolaşım, Hava kütleleri, Siklonlar, Cepheler, Fırtınalar ve Kasırgalar, Hava Kirliliği Yayılımı, Bulut Fiziği ve Yapay Yağış. COĞ 523 Meteorology for Geographers and Nature Scientists (7): The aims of this course are: The atmosphere, radiation, heat, boundary layers, moisture, stability, dynamics (local winds), global circulation, air masses, cyclones and fronts, thunderstorms and hurricanes, air pollution, cloud physics and artificial rainfall. Öğretim Üyesi / Lecturer: Doç. Dr. Hasan TATLI COĞ 525 Klimatolojik ve Hidrolojik Verilerin Türdeşlik Analizi (2 2 3): Dersin amacı, coğrafya ve konuyla ilgili doğa ve mühendislik bilimleri öğrencilerine, (i) iklimsel ve iklimle ilgili (atmosferik, hidrolojik) zaman dizilerinin ana bileşenlerini açıklamak; (ii) türdeş (rasgele) ve türdeş (rasgele) olmayan gözlem dizilerini ayrıntılı olarak tanıtmak ve değerlendirmek; (iii) türdeşliği bozan yapay ve doğal nedenleri açıklamak; (iv) türdeşlik ve rasgelelik çözümlemelerinde gereksinim duyabilecekleri istatistik karar kuramı, anlamlılık ve hipotez sınamaları konularında temel bilgiler vermek; (v) konuyla ilgili üç zaman dizisi çözümleme yöntemini, hem teorik olarak vermek hem de bunları gerçek iklimsel gözlem dizilerine uygulamak ve (vi) uygulama

3 çalışmalarından elde edilen test istatistiklerinden (sınama örneklem değerlerinden) istatistiksel ve iklimbilimsel anlam çıkarmak olarak belirlenmiştir. Bu amaca bağlı olarak işlenen konular: tanımlar ve istatistiksel anlam çıkarma, istatistik karar kuramı, anlamlılık ve hipotez sınamaları, istatistiksel anlamlılık sınamaları için temel kurallar, zaman dizilerinin özellikleri, zaman dizilerinde homojenlik ve inhomojenlik, türdeşlik ve rasgelelik çözümlemeleri, Kruskal-Wallis Türdeşlik Sinamasi, Rasgelelik Sınamaları, Gidişler Sınaması, Wald-Wolfowitz Dizisel İlişki Sınaması. COG 525 Analysis of homogeneity in climatological and hydrological data (7): The main objectives of the course are to give the required scientific knowledge to the students on theoretical fundamentals of the climate change and variability, and on the statistical methods for analyzing the climatic and hydrological series of observations. Course Content: Introduction, statistical decision theory, tests of hypotheses and significance, statistical decision, statistical hypotheses, tests of hypotheses and significance, level of significance, tests involving the normal distribution: one-tailed and two-tailed tests, basic rules for statistical significance tests, time-series characteristics, homogeneity and inhomogeneity in time series, analyses of randomness and homogeneity, Kruskal-Wallis Homogeneity Test, Kruskal-Wallis Test For The Means, Kruskal-Wallis Test For The Variances, Tests Of The Randomness, Runs Test, Wald-Wolfowitz Serial Correlation Test. Öğretim Üyesi / Lecturer: Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ COĞ 527 Uygulamalı İklim Sınıflandırması (2 2 3): Yer sisteminde atmosferik özellikler temel belirleyicidir. İklim özelliklerinin belirlenmesi ve sınıflandırılması doğal ve sosyal alanları ilgilendiren önemli bir konudur. Bu nedenle, yüzyıllar öncesine kadar giden bir iklim tanımlama ve sınıflandırma çabası vardır. Bu derste iklim sınıflandırma çalışmalarının tarihi gelişim sürecinde, her sınıflandırma güçlü ve zayıf yönleriyle ele alınacak. Bu çerçevede, dünyadan ve Türkiye den belirlenen örnek istasyonların iklim tipleri belirlenecek ve karşılaştırmaları yapılacak. COG 527 Applied Climate Classification(7): Atmospheric properties are basic determinant of the Earth system. Determination and classification of the climate properties are of important subject interested in nature and social areas. Therefore, there is an effort of definition and classification of the climate going back hundreds of years. In this lesson, each climate classification is examined for the weak and strong aspects with in the historical development. In this frame, climates of the selected stations from the world and Turkey will be determined and compared. COĞ 529 Turizm ve Rekreasyon Klimatolojisi (2 2 3): Türkiye nin ekonomik ve sosyal yapısında turizm ve rekreasyon etkinliklerinin ağırlıklı bir yeri vardır. Turizm ve rekreasyon etkinliklerinin % 90 ından fazlası dış ortamda gerçekleştirilir. Bu derste, Kanada başta olmak üzere değişik ülkelerde yapılan çalışma ve uygulamalardan yararlanılarak iklim ile turizm ve rekreasyon ilişkisi tartışılacak. Türkiye den seçilen örnek istasyonların iklim elemanları ve turizm etkinlikleri için en olumlu ve riskli şartlar belirlenecek. Ayrıca, turizm planlamasında temel etmen durumundaki başlıca iklim özelliklerinin belirlenmesi de hedefleniyor. COG 529 Tourism and Recreation Climatology (7): Tourism and recreation activities have an important place in the economic and social structure of Turkey. More than 90% tourism and recreation activities realize outside environment. In this lesson, relationship between tourism and climate will be discussed by making use of studies and applications in various countries particularly in Canada. Most affirmative and risky conditions will be determined for the climate elements from the selected stations in Turkey and tourism activities. Furthermore, important climate features that are major factor in tourism planning of climate are targeted to determine. COĞ 531 Bölge Bilimi(2 2 3): Dersin amacı: Y.L. öğrencilerde jeopolitik transformasyonu ve küreselleşmenin çelişkili süreçlerin şartlarında efektif bölgesel siyaseti yürütmesine yardımcı olan analitik düşünmesinin oluşturmasıdır. Ders zamanı aşağıdaki konular üzerine vurgu edilecektir: bölge bilimin teorik ve pratik esasların incelenmesi; Avrupa bölgeleşme deneyimin öğrenilmesi; Türkiye de bölgesel stratejilerin şekillenmesi

4 sürecinde dünya gelişme trendlerin etkisinin yerini belli edilmesi; jeopolitik, jeoekonomik v.b. faktörlerin bölgesel transformasyona olan etkisi. COĞ 531 Region Studies (7): The purpose of a rate: formation at listeners of the analytical thinking promoting carrying out of effective regional policy in conditions of geopolitic transformation and inconsistent processes of globalization. The core attention will be given such questions, as development theoretical and applied questions of the regional studies; uses by Turkey of experience European regionalism; formation of regional strategy in view of world dynamics of transformation of the basic sectors of a social production; regional transformation under influence geopolitic and geoeconomic forces. Öğretim Üyesi/Lectuer Prof. Dr. Aydın İBRAHIMOV COĞ 533 Türkiye Kuaterner Jeomorfolojisi (3 0 3): Bu dersin amacı, Kuvaterner in eşsiz özelliklerini, belirlenen içerik kapsamında dünya, Türkiye ve Çanakkale yöresinden örnekler vererek açıklamak ve değerlendirmektir. Konular: Türkiye de Kuaterner in genel özellikleri: iklim değişimleri; Türkiye de Kuaterner in genel özellikleri: levha tektoniği ve yerşekli gelişimi üzerine etkileri; Türkiye de Kuaterner volkanizması: dağılış, sebepler ve yaş; Türkiye de Kuaterner kıyı yerşekilleri: kıyı yerşekillerinin genel değerlendirmesi, klimatik, tektonik ve östatik etkiler; Türkiye de Kuaterner karbonat ve jips karst gelişimi: dağılış, sebepler ve yaş; Türkiye de kurak ve yarıkurak yerşekilleri ve Kuaterner değişimleri ile ilişkileri; Türkiye Kuaterner yerşekillerinde neotektonik ve aktif tektonik kavramları; Türkiye de Kuaterner akarsu drenaj kuruluşu: klimatik ve tektonik kontroller; Türkiye de Kuaterner periglasiyal yerşekli gelişimi; Türkiye de Kuaterner buzullaşması: dağılış ve yaş saptamaları; Türkiye de Kuaterner flora ve faunası; Türkiye nin Holosen kıyı yerşekilleri: seçilmiş kıyı kumullarıi yalıtaşları ve yükselmiş denizel taraça depoları üzerinden mutlak yaşlandırma araştırmaları; Türkiye de Kuaterner yerşekillerinin yaşı üzerine bir tartışma: çelişkiler ve yorumlama problemleri. COG 533: Quaternary Geomorphology of Turkey (7): General characteristics of Quaternary in Turkey: climate changes; General characteristics of Quaternary in Turkey: plate tectonics and its impacts on landform development; Quaternary volcanism in Turkey: distribution, causes and age; Quaternary coastal landforms of Turkey: a general assessment of coastal landforms, climatic, tectonic and eustatic controls; Quaternary carbonate and gypsium karst development in Turkey: distribution, causes and age; Arid and Semiarid landforms of Turkey and their relations to Quaternary climate variations; Neotectonics and active tectonics concepts in Quaternary landforms of Turkey; Quaternary stream drainage construction in Turkey: climatic and tectonic controls; Periglacial landform development in Quaternary in Turkey; Quaternary glaciation in Turkey: distribution and age determinations; Flora and fauna in Quaternary in Turkey; Holocene coastal landsforms of Turkey: absulute dating studies from selected examples of coastal dunes, beachrocks and uplifted marine terrace sequences; A discussion on the age of Quaternary landforms in Turkey: conflictions and interpretation problems. Öğretim Üyesi / Lecturer: Yrd. Doç. Dr. A. Evren ERGİNAL COĞ 535 Aeroloji (3 0 3): Aeroloji, meteorolojinin bir dalı olup, atmosferin balonlar, radiosondeler ve uçaklarla dikey ve yatay olarak araştırılmasını içerir. Hava sıcaklığı, atmosferik basınç, nem, rüzgarın yönü ve hızı gibi faktörler sık şekilde ölçülür. Aeoloji ozon, radioaktivite ve bazı uzun dalga radyasyon ölçümlerini de içeren ve atmosfer bilimi anlamına gelen bilim dalıdır. COG 535 Aerology (7): Aerology is a branch of meteorology involving observation and research of the atmosphere by means of balloons, radiosondes, airplanes etc. Air temperature, atmospheric pressure, air humidity and wind are the basic and most often measured factors. Aerology concerns the observation and research of ozone, radioactivity and some components of long wave radiation. Öğretim Üyesi / Lecturer: Yrd. Doç. Dr. Mithat ATABAY

5 Yüksek Lisans / Master of Arts Bahar Yarıyılı / Spring Semester COĞ 502 Alan Uzmanlık Dersi (5 0 0): Uzmanlaşma alanını belirlemenin başlanğıcında olan öğrencinin düzenli olarak danışman öğretim üyesiyle çalışmalar yaparak, alanındaki güncel gelişmeleri izlemesi ve öğrencinin gelişiminin zamanında denetlenerek daha iyi yetişmesi için danışman öğretim üyesi tarafından gerekli önlemlerin alınması süreci. Yüksek lisans öğrencisinin tez çalışmalarının izlenerek, gelişmelere yapılabilecek zamanında müdahelelerle istenen doğrultuda olmasının sağlanması. COĞ 502 Branch Expertise Course (0): The aim of the Branch Expertise Course is to ensure that the graduate student, who is at the beginning of his/her expertise and processes of carrier would follow up the recent scientific developments and would study very closely with his/her supervisor. This will be a process that the adviser would control and guide all kind of studies and activities performed by the student. Öğretim Üyesi / Lecturer: Danışman öğretim üyeleri / Supervisor COĞ 504 Seminer (0 2 0): Yüksek lisans öğrencisinin tez konusunu düşünmeye başlayarak konuya ilişkin ilk düşüncelerini ve planıını bir proje halinde hazırlaması ve sonuçta başta danışmanı olmak üzere bütün katılımcıların görüş ve önerilerine açması süreci. COĞ 504 Seminar (0): The idea for the Seminar is that the graduate student would prepare a project, which is related with his/her preliminary thoughts and plans on the graduate thesis, and would present this project to all academic members of the department. Öğretim Üyesi / Lecturer: Danışman öğretim üyeleri / Supervisor COĞ 506 Türkiye nin Gölleri (3 0 3): Bilindiği gibi Türkiye de irili ufaklı 160 kadar göl bulunmakta olup bölgeler bazında ele alındığı göllerin dağılımlarının düzensiz olduğu görülmektedir. Türkiye göllerinin Yüksek Lisans kapsamında ele alınmasının sebebi göllerimizin ülke morfolojisinde önemli bir yere sahip olmasının yanı sıra, gerek morfolojik gerekse hidrolojik açıdan farklı karakterlere sahip olmaları ve özellikle göllerden faydalanma konusunda öğrencilerin gereken detaylı bilgiye sahip olmalarının gerekliliğinden ileri gelmektedir. Öncelikle oluşumları, suların kimyasal özellikleri ve derinlik, boyut gibi morfometrik vasıfları bakımından farklılık gösteren göller bu açıdan alınarak Türkiye gölleri etrafınca tanıtılıp, oluşumlarına göre sınıflandırılarak öğrencilere aktarılacaktır. Özellikle, literatürlerde fazla yer almayan yerel olarak tanınan ve farklı oluşumlara sahip göller ön plana çıkarılacaktır. Türkiye de gölleri bulunduğu yörelerin dağılış ve özellikleri yanında, etrafındaki yerleşmeler üzerindeki etkisi ve kullanım alanları da incelenecektir. Ayrıca çevresel açıdan bir tehlike arz eden göllerin kurutulması olayı üzerinden durulacak ve ekolojik kirlilikleri de ele alınacaktır. COG 506 Turkish Lakes (7): There are 160 lakes with different sizes in Turkey. Our attention is focused on to take benefit from these lakes economically. Their morphological and hydrological properties are also studied based on their district. They are classified regarding based on formation, chemical properties, depth and morfometric properties of them.lakes rarely appeared in literature and not well-known ones are particularly examined. Effects on settlements around the lakes are also studied with environmental approaches. Geographical analysis of lake distribution in Turkey. Öğretim Üyesi / Lecturer: Doç. Dr. Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN COĞ 512 Türkiye de Jeotermal Kaynaklar (3 0 3): Türkiye nin jeotermal alanlarının jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri, Türkiye jeotermal kaynaklarının coğrafi dağılımı, sıcaklık, akım ve kimyasal özellikleri, sınıflandırılması, kullanım alanları (ısıtma, enerji, kurutma, kaplıca, vs.) ve potansiyellerinin değerlendirilmesi, bölgesel ekonomi ve istihdama katkısı, dünyadan örneklerle karşılaştırılması. COG 512 Geothermal Resources in Turkey (7): Geologic, tectonic and geomorphologic properties of Turkey; its geographical distribution; temperature, stream, and chemical properties; classification; usage on economy;

6 contribution on energy; comparative with other countries; important geothermal resources of Turkey; spa of Turkey; problems of geothermal resources. Öğretim Üyesi / Lecturer: Doç. Dr. Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN COĞ 514 Sulak Alanlar Coğrafyası (3 0 3): Sulak alanların işlevleri; Dünyada ve Türkiye de sulak alanların dağılışı; geçmişte ve günümüzde sulak alanlardan yararlanma; sulak alanlarda yaşanan sorunlar; sulak alan tahribatının sonuçları ve etkileri. COG 514 Geography of Wetlands (7) : Functions of wetlands; distribution of wetlands in Turkey and in the world; utilizing from wetlands in the past and at present; problems existing in wetlands; consequences of wetland destruction and its impacts. Öğretim Üyesi / Lecturer: Yrd. Doç. Dr. Vedat ÇALIŞKAN COĞ 522 Türkiye de Iklim Değişikliği, Kuraklık ve Çölleşme (3 0 3): Dersin amacı; küresel iklim sisteminde görülen değişimlerle ilişkili olarak Türkiye de sıcaklık ve yağışta görülen değişiklik ve değişkenlikleri açıklamak, Yağış ve kuraklıkta görülen değişimlerin alansal ve zamansal özelliklerini değerlendirmek ve Türkiye de ki uzun süreli iklimsel değişimlerin ve değişkenliklerin atmosferik nedenleri üzerinde durmaktır. Konular: küresel iklim sisteminde gözlenen değişimler (sıcaklık, yağış, buz-buzul örtüsü değişimleri; deniz seviyesi yükselmesi; atmosferik salınım desenleri); Türkiye de uzun süreli sıcaklik değişiklikleri ve değişkenliği; Türkiye de yağışların alansal ve zamansal değişiklikleri ve değişkenliği; Türkiye de kuraklığın alansal ve zamansal değişimleri; Türkiye deki uzun süreli iklimsel değişikliklerin ve değişkenliğin atmosferik nedenleri; Türkiye deki yağış ve sıcaklık değişimlerinin atmosferik salınım desenlerindeki değişimlerle bağlantısı. COG 522 Climate Change, Drought and Desertification In Turkey (7): Observed variations in the global climate system (variations in temperature, precipitation and ice-glacial covers; sea level rise; atmospheric oscillation patterns, etc.); long-term temperature changes and variability in Turkey; spatial and temporal changes and variability of precipitation in Turkey; spatial and temporal variations of aridity in Turkey; atmospheric causes of the climatic changes and variability in Turkey; linkages of temperature and precipitation variations in turkey with variations in atmospheric oscillation patterns. Öğretim Üyesi / Lecturer: Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ COĞ 524 Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler (2 2 3): Bu dersin amacı: Belirsizlik Alltında Çıkarım, Olasılığın Elemanları, Sorgulamaya Yönelik Teknikler Ve Yüksek Boyutlu Veriler İçin Sorgulamaya Yönelik Teknikler, Varyans-Kovaryans, Ayrıştırma Teknikleri (Tekil Değer Ayrıştırması:SVD, QR vb.), Özdeğer Ve Özvektörlerin Istatistiksel Anlamı, Asal Bileşenler Analizi (PCA), Faktör Analizi (FA), Kümelerarası İlişki Analizi (CCA), Verimlilik Analizi (RA), Bağımsız Bileşenler Analizi (ICA), Variogram, Yarı-Variogram ve Verilerin Gridlenmesi. COG 524 Multivariate Statistical Methods (7): The aims of this course are: Reasoning Uncertainty, The elements of probability, Exploratory data analysis and exploratory; techniques for higher dimensional data; Variance-Covariance matrix, Decomposition techniques (Singular Value Decomposition, QR etc.); The statistical meaning of eigenvalues and eigenvectors; Principal Component Analysis (PCA), Factor Analysis (FA), Canonical Correlation Analysis (CCA); Redundancy Analysis (RA); Independent Component Analysis (ICA); Variogram, Semi-Variogram, and Data Gridding. Öğretim Üyesi / Lecturer: Doç. Dr. Hasan TATLI

7 COĞ 526 Klimatolojik ve Hidrolojik Verilerin İklimsel Değişkenlik Analizi (2 2 3): Dersin amacı, coğrafya ve konuyla ilgili doğa ve mühendislik bilimleri öğrencilerine, (i) zaman dizisi çözümlemelerinde gereksinim duyabilecekleri istatistik karar kuramı, anlamlılık ve hipotez sınamaları konularında temel bilgiler vermek; (ii) zaman dizilerindeki uzun süreli eğilimlerin ve değişikliklerin objektif olarak saptanmasında kullanılan yedi zaman dizisi çözümleme yöntemini, hem teorik olarak vermek hem de bunları gerçek iklimsel gözlem dizilerine uygulamak; ve (iii) uygulama çalışmalarından elde edilen test istatistiklerinden (sınama örneklemdeğerlerinden) istatistiksel ve iklimbilimsel anlam çıkarmak olarak belirlenmiştir. Konular: İstatistik karar kuramı, anlamlılık ve hipotez sınamaları (İstatistik Karar, İstatistik Hipotezler, Anlamlılık ve Hipotez Sınamaları, Anlamlılık Düzeyi, Normal Dağılıma Dayalı Sınamalar, Tek ve İki Yanlı Sınamalar); eğilim sınamaları( Mann-Kendall Sıra Korelasyon Katsayısı; Spearman Korelasyon Katsayısı; En Küçük Kareler Doğrusal Regresyon Yaklaşımı); iki ortalama arasındaki farkın anlamlılığı için sınamalar (Student t sınaması; Cramer t k sınaması); düşük geçirimli süzgeçler (Gauss Süzgeci; Binom Süzgeci). COG 526 Analysis of Climatological and Hydrological Data with respect to Climatic Variability (7): The main objectives of the course are to give the required scientific knowledge to the students on the theoretical fundamentals of climate change and variability, and on the statistical methods for analyzing the climatic and hydrological series of observations. Course content: Introduction; statistical decision theory, tests of hypotheses and significance; statistical decision; statistical hypotheses; tests of hypotheses and significance; level of significance; tests involving the normal distribution: one-tailed and two-tailed test; trend tests; Mann-Kendall Rank Correlation Coefficient; Spearman Rank Correlation Coefficient; Least Squares Linear Regression Approach; tests for the significance of the difference between two means; Student s t Test; Cramer s t k Test; low-pass filters; Gaussian Filter, Binomial Filter. Öğretim Üyesi / Lecturer: Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ COĞ 528 Türkiye de Akarsu Havzaları ve Yönetimi (3 0 3): Doğal kaynakların kullanımı ve yönetiminde havzaların esas alınması yaygın kabul gören bilimsel yaklaşımdır. Türkiye akarsu havzaları ve alt bölümleri, değerlendirilmesi gereken önemli doğal potansiyele sahiptir. Ders kapsamında Türkiye nin akarsu havzaları doğal ve sosyoekonomik değerleriyle birlikte ele alınarak yönetim şekilleri, sorunlar ve olası çözümleri tartışılacaktır. COG 528 River Basins and Its Management in Turkey (7): Consideration of the basins for management and usage of the natural resources is a common scientific approach. Turkey s river basins and their sub-regions have important natural potential which requires being consideration. This lesson is aim to discuss management types, problems of the river basins and their possible solutions by considering the natural and socioeconomic values. COĞ 530 Doğal Bölgeler (3 0 3): Yer sistemi güneş enerjisi ile işleyen bir bütün olmakla birlikte, iklim ve diğer etkiler kontrolünde kendi içinde farklılaşır. Bu farklılaşma doğal ve sosyal ortamın her ikisinde de belirlenmiştir. Yer sisteminin doğal ortamlarında oluşan bölgeler, hem doğal hem de sosyal potansiyelin oluşmasının temel belirleyicisidir. Dünya üzerindeki herhangi bir alanın araştırılmasında doğal bölge özelliklerinin bilinmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu gerekliliğe dayanarak, bu derste, değişik ilkelere göre belirlenen doğal bölgelerin özellikleri (klimatolojik, jeomorfolojik, toprak, bitki vb), diğer bölgeler ile ilişkisi ve potansiyeli üzerinde durulacak. COG 530 Natural Regions (7): Even though the Earth system is a common system, it is differentiated by the control of climate and other effects. This is evident in both of natural and social environment. Regions, which occur in the natural environments of the Earth system, are the basic determinant for occurrence of the natural and social potentials. It is strongly essential to know natural regional characteristics in researching any region over the Earth. Based on this requirement, in this lesson, features of the natural regions (e.g., climatologic, geomorphologic, soil, vegetation, etc.), which are determined by different principles, their relationships with other regions and potentials are considered.

8 COĞ 532 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları (2 2 3): Bu dersin temel amacı öğrencilere Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamaları konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır. Dersin içeriği: i) CBS de veri toplama ve işleme ii) Arc GIS veri modelleri: Geo Database, shapfiles, coverages, nitelik tipleri, öznitelikler iii) veri analizi: niteliklerin seçimi ve tanımlanması, rapor ve grafik oluşturma, buffer, çakıştırma, iv) Sayısal Yükselti Modeli (Digital Elevation Model DEM) analizleri v) mekansal veri kavramı: mekansal verinin sunumu ve bilginin tanımlanması vi) CBS de mekansal analiz vii) CBS nin planlama sürecine entegrasyonu. COG 532 Applications Of Geographic Information Systems (7): The main objective of the course is to provide knowlege and skill to students in apllication of Geographic Information Systems. Course content; i) data storage and editing ii) ArcGIS data models: GeoDatabases, shapefiles, coverages; feature types; attributes iii) analyzing data: selecting and identifying features, creating reports and graphs, buffers, overlays iv) analysis of Digital Elevation Model (DEM) v) spatial data concepts: Representing spatial data and descriptive information vi) spatial Analysis in GIS vii) integrating GIS into the planning process. Öğretim Üyesi / Lecturer: Yrd. Doç. Dr. Cengiz AKBULAK COG 534 Seçim Coğrafyası (3 0 3): Bu dersin konuları farklı ülkelerde seçimler, seçim sistemleri, seçim coğrafyası uygulamaları Türkiye de yerel ve genel seçimler Seçimlerin tarihsel ve mekansal değişimleri ve kırılmalar Türkiye de uygulanan seçim yöntemleri seçim sonuçlarını etkileyen faktörlerin analizi, Türkiye de seçim bölgeleri, Türkiye de seçim bölgelerinin coğrafi analizi, Türkiye de mikro-seçim araştırmaları, Türkiye de Seçim geometrisi, gerrymandering ve manipulasyonlar, karşılaştırmalı seçim çalışmaları ve özel araştırma konuları olarak sıralanabilir. COG 534 Electoral Geography (7): Electoral Geography Course aim to electoral studies in different countries, voting systems, application of voting geography local and general election in Turkey, variation of historical and space of election and cleavages in Turkey, applications of electoral method in Turkey and analysis of affected factors of voting result in Turkey, Geographical analysis of electoral districts in Turkey, electoral regions in Turkey, Electoral geometry, gerrymandering and manipulation, micro voting investigates in Turkey, Competitive electoral studies and special topics. Öğretim Üyesi / Lecturer: Doç. Dr. Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN COĞ 536 Bölgesel Siyasi Coğrafya (2 2 3): Dersin esas amacı- ülke bazında yer alan mevcut siyasi coğrafi özelliklerini, mekansal seviyede inceleme yöntemlerini öğrencilere aktarmak ve pratik alanlarda yer almasını açıklamak. Esas önem aşağıdaki konulara verilecektir: idari taksimleşmenin araştırması, siyasi bölgeleşmenin teorik esasları ve uygulaması, siyasal faaliyetlerin morfolojisi, iktidarın ve elitogenezisin coğrafyası, siyasi süreçlerin mekansal analizi. COĞ 536 Regional Political Geography (7) The basic purpose of the given rate-formation at students of concept about political geography originality regions. The basic attention will be given to the following questions: studying political-administrative division of the state, political landscape, geography of authority and elite, regional politolgy. Öğretim Üyesi/Lectuer Prof. Dr. Aydın İBRAHİMOV COG 538. Kuaterner Jeomorfolojisinde Yaşlandırma Yöntemleri (3 0 3): Kuaterner yaşlandırmasına giriş: genel konular, yaşlandırmada doğruluk; Yaşlandırma için doğru metot seçimi; Göreli yaşlandırma metotları: Kaya yüzeyinde ayrışma ve obsidyen hidrasyon yaşlandırması; Göreli yaşlandırma metotları: Toprak oluşumu, amino-asit jeokronolojisi; Mutlak yaşlandırma metotları: genel konular; Radyokarbon yaşlandırması; Uzun ve Kısa ömürlü izotopların yaşlandırılması: potasyum argon ve argon argon yaşlandırması; Radyasyon maruzuyet yaşlandırması: Termoluminisans (TL) ve Optik luminisans (OSL); Radyasyon maruzuyet yaşlandırması: (Elektron Spin Rezonans (ESR) ve Füzyon Track Yaşlandırması; Yıllık bandlaşma kayıtlarının yaşlandırılması: Dendrokronoloji; Yıllık bandlaşma kayıtlarının yaşlandırılması: Varv kronolojisi; Yıllık bandlaşma kayıtlarının yaşlandırılması: Likenometri ve buzul buzunda yıllık tabakalar; Türkiye de yaşlandırılan yerşekillerinin genel bir değerlendirmesi: yeni tespitler.

9 COG 538 Dating Methods in Quaternary Geomorphology (7): Introduction to Quaternary Dating: general topics, accuracy in dating; Selection of proper method for dating; Relative Dating Methods: Rock surface weathering and obsidian hydration dating; Relative Dating Methods: Pedogenesis, amino-acid geochronology; Absolute dating methods: general topics; Radiocarbon dating; Dating using Long-lived and Short-lived Isotopes: potassium argon and argon argon dating; Dating using Long-lived and Short-lived Isotopes: uranium series dating, cosmogenic nuclide dating; Radiation Exposure Dating: Termoluminescence (TL) and Optically Stimulated Luminescence (OSL); Radiation Exposure Dating (Electron Spin Resonans (ESR) and Fission Track Dating (FTD); Dating using Annually-Banded Records: Dendrochronology; Dating using Annually-Banded Records: Varve chronology; Dating using Annually-Banded Records: Lichenometry and annual layers in glacier ice; A general assessment of dated landforms of Turkey: recent findings. Öğretim Üyesi / Lecturer: Yrd. Doç. Dr. A. Evren ERGİNAL COĞ 540 Aeronatik Meteoroloji (3 0 3): Meteorolojinin alt dalıdır. Bu dal, atmosfer ve hava olaylarının uçuculuk üzerindeki etkilerini inceler. Sinoptik meteoroloji tekniklerini kullanır ama uçuş için gerekli olan üst seviye rüzgarları, buzlanma, türbülans ve oraj gibi konulara daha fazla önem vererek uçuş güvenliğini sağlamaya çalışır. COG 540 Aeronautical Meteorology (7): The branch of meteorology that deals with atmospheric effects on the operation of vehicles in the atmosphere, including winged aircraft, lighter-than-air devices such as dirigibles, rockets, missiles, and projectiles. The air which supports flight or is traversed on the way to outer space contains many potential hazards. Öğretim Üyesi / Lecturer: Yrd. Doç. Dr. Mithat ATABAY

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER : KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer Anabilim

Detaylı

Doktora Tezi Doctor of Philosophy

Doktora Tezi Doctor of Philosophy 930 Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Turizme Dayalı Bölgesel Kalkınma: Zeugma ve Çevresi için Bir Örnek Çalışma Tourism Based Regional Development in Southeastern Anatolia: A Case Study in Zeugma Ece ATEŞ

Detaylı

MAT113 Matematik 1 Reel sayılar, fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları. Eğri çizimi. Ekstremum problemi.

MAT113 Matematik 1 Reel sayılar, fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları. Eğri çizimi. Ekstremum problemi. OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. Yarıyıl ARCH115 Basic Design Basic design tools as

Detaylı

DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ / DEÜ FACULTY OF ARCHITECTURE DERS İÇERİKLERİ / COURSE CONTENTS

DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ / DEÜ FACULTY OF ARCHITECTURE DERS İÇERİKLERİ / COURSE CONTENTS DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ / DEÜ FACULTY OF ARCHITECTURE MİMARLIK BÖLÜMÜ / ARCHITECTURE DERS İÇERİKLERİ / COURSE CONTENTS MİM 1011 Matematik (4+0) Limit ve süreklilik. Türev, türev alma kuralları, çeşitli

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer

Detaylı

PROFESSOR MURAT TÜRKEŞ S CURRICULUM VITAE

PROFESSOR MURAT TÜRKEŞ S CURRICULUM VITAE PROFESSOR MURAT TÜRKEŞ S CURRICULUM VITAE 1. Family name: Türkeş 2. First names: Murat 3. Date of birth: 23.06.1957 4. Nationality: Turkish 5. Civil status: Married 6. Education: Physical Geography and

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL 0901101 TEMEL MATEMATİK I (2+0=2) AKTS=4 Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle

Detaylı

Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi

Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi Journal of Teacher Education and Educators Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi Volume/Cilt 1, Number/Sayı 2, 2012, 185-202 Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen

Detaylı

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi : 965-966, ISBN: 978-975-96260-3-7 Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi The Process of Building a City Brand and a Model Proposal for Branding of Istanbul City

Detaylı

DEPARTMENT OF ENGINEERING MANAGEMENT MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENGINEERING MANAGEMENT

DEPARTMENT OF ENGINEERING MANAGEMENT MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENGINEERING MANAGEMENT DEPARTMENT OF ENGINEERING MANAGEMENT MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENGINEERING MANAGEMENT CORE COURSES EM 500 Graduation Project (0-2)NC EM 501 Research Methodologies (3-0)3 EM 502 Seminar (0-1)NC EM 503

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER: KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer Anabilim

Detaylı

BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 4

BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 4 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS HLK101 Halkla İlişkilere Giriş 3 0 3 6 HIT103 İletişime Giriş 2 2 3 6 MYO103 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 6 MYO101 İş Etiği 2 0 2 3 HLK103

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ/COURSE DESCRIPTIONS BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)/FIRST YEAR/FIRST SEMESTER (AUTUMN)

DERS İÇERİKLERİ/COURSE DESCRIPTIONS BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)/FIRST YEAR/FIRST SEMESTER (AUTUMN) DERS İÇERİKLERİ/COURSE DESCRIPTIONS BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)/FIRST YEAR/FIRST SEMESTER (AUTUMN) 1 103 İstatistik-I (3 0 3) 3 İstatistiksel verilerin toplanmasında, analizinde ve sunulmasında

Detaylı

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee Part I. Program Information Program Title INTERIOR ARCHITECTRE Program code 72/ INAR Faculty / School ARCHITECTURE Department INTERIOR ARCHITECTURE

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL700100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ İnsanlık ve Toplum I-II Bu ders MÖ 1500 yılından günümüze kadarki medeniyet tarihine giriş niteliği taşımaktadır. İşlenilecek konulara arasında;

Detaylı

Oturum Yürütücüleri / Conveners: Vedat Doyuran & Reşat Ulusay

Oturum Yürütücüleri / Conveners: Vedat Doyuran & Reşat Ulusay Geleceğin Kentleri için Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Engineering Geology for Tomorrow s Cities and Geotechnics Mühendislik Jeolojisi Oturumu Engineering Geology Session Oturum Yürütücüleri / Conveners:

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MANDATORY FOREIGN LANGUAGES PREPARATORY PROGRAM ZORUNLU HAZIRLIK PROGRAMI YDL000 General English In the Classroom setting, a main course book series is followed. With a weekly

Detaylı

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH TURK

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH TURK ad ISSN: 1309-0712 sarder.com & sarder.org İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH TURK Yıl / Year C lt / Volume Sayı / Issue : 2014 : 6 : 4 İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Journal of

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL 0957101 GENEL MATEMATİK (4+2=6) AKTS=11 Doğal

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL700100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI Alper KEREM 1, Latif Gürkan KAYA 1 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 15030 Burdur, akerem@mehmetakif.edu.tr, lgkaya@gmail.com

Detaylı

EKONOMİ ve FİNANS BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS

EKONOMİ ve FİNANS BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS EKONOMİ ve FİNANS BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM 2.DÖNEM KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS EF111 İktisada Giriş I 3 0 0 3 6 EF121 İktisada Giriş II 3

Detaylı

The Effect of the 2005 Science and Technology Curriculum on Elementary. Students Development of Scientific Attitudes

The Effect of the 2005 Science and Technology Curriculum on Elementary. Students Development of Scientific Attitudes www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2011, 3(1), 321-342 The Effect of the 2005 Science and Technology Curriculum on Elementary Students Development of Scientific Attitudes

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HOTAMIŞ GÖLÜ ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMININ UYDU GÖRÜNTÜLERİ YARDIMIYLA ZAMANSAL ANALİZİ Elif KIRTILOĞLU YÜKSEK LİSANS Şubat-2014 KONYA Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 823-838 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sistem Yaklaşımıyla

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı nın Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından İncelenmesi

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı nın Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından İncelenmesi Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı nın Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından İncelenmesi Mehmet Fatih KAYA 1, Necati TOMAL 2 ÖZET Bu araştırmada, Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı nı oluşturan

Detaylı

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM 2.DÖNEM KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS EF111 İktisada Giriş I 3 0 0 3 6 EF121

Detaylı