GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ"

Transkript

1 Basım tarihi: Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Mamulün kullanımı Temizlik maddeleri. Kayganlaştırıcı madde ve katkı maddesi. Güvenlik Bilgi Formu verenin Ayrıntılı Bilgileri Şirket: WINKEL A.Ş. Cadde: Yenibosna Doğu Sanayi Sitesi 9. Blok No. 1 Şehir: 4197 Bahçelievler / İstanbul Telefon: Faks: E-Posta: Sorumlu kişi: Mehmet AKYEL Telefon: E-Posta: Internet: BÖLÜM 2: Tehlikelerin tanıtımı Maddenin veya karışımın sınıflandırması Etiket elemanları Tehlike işaretleri : Oldukça yanıcı, Tahriş edici R-cümlesi(leri): Oldukça yanıcı. Gözleri tahriş eder. Buharları uykuya ve sersemliğe yol açabilir. Tehlike sembolleri: F - Oldukça yanıcı; Xi - Tahriş edici F - Oldukça yanıcı Xi - Tahriş edici Tehlikeli bileşenler etiket üzerinde belirtilmelidir Izo-Propilalkol R cümleleri 11 Oldukça yanıcı. 6 Gözleri tahriş eder. 67 Buharları uykuya ve sersemliğe yol açabilir. S cümleleri 02 Çocukların erişemeyecekleri yerlerde muhafaza ediniz. 16 Tutuşmaya neden olabilecek herşeyden uzak tutunuz - Sigara içilmez. 26 Gözlere temas etmesi halinde, gözleri bol miktarda su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. 07/09 Kabı ağzı sıkıca kapalı bir şekilde iyi havalandırmanın olduğu yerlerde saklayınız. 24/25 Deri ve gözlere temas etmemesine dikkat ediniz.

2 Basım tarihi: Sayfa 2 nin 7 29/5 Lavaboya dökmeyiniz; bu maddeyi ve kabını emniyetli bir yere koyunuz. 6/7/9 Uygun eldiven, giysi ve göz/yüz koruyucu ekipmanlar kullanınız. Ek öneri Ürün AB-talimatlarına göre veya ilgili ulusal yasalara göre sınıflandırılmış ve işaretlenmiştir. Diğer tehlikeler İşleme sırasında oluşan buharlar solunum yollarını, deri ve gözleri tahriş eder. BÖLÜM : Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi Karışımlar Kimyasal Özellikleri Karşım ile ilgili bilgiler: Zararlı bileşenler AT No. CAS No. Endeks No. REACH No Kimyasal İsmi Sınıflandırması GHS-Sınıflandırma Izo-Propilalkol F, Xi R R- ve H-cümlelerin metni: kısım 16'ya bakın. Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE ; H225 H19 H6 Diğer veriler R-cümlelerin metni: kısım 16'ya bakınız. Pay % BÖLÜM 4: İlk yardım tedbirleri Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı Genel öneri Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm giysiler derhal çıkarılmalıdır. Solunması halinde Temiz hava sağlayın. Kazazedeyi tehlike alanından uzaklaştırın. Deriyle teması halinde Deriyle temas halinde derhal yıkamada kullanacağınız madde: Su ve sabun. Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm giysiler derhal çıkarılmalıdır.deri iritasyonlarında doktora gidiniz. Gözle teması halinde Derhal dikkatlice ve özenle göz duşu kullanarak veya suyla yıkayın.beliren veya devam eden şikayetlerde göz doktoruna gidin. Yutulması halinde Kusturmayınız. Kaza olduğunda veya iyi hissetmediğinizde derhal tıbbi yardım alın (mümkünse bu etiketi gösterin). En önemli akut semptomlar/etkiler Semptomların ortaya çıkmasında veya şüpheli durumlarda tıbbi yardım alınız. Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse) Semptomatik tedavi. BÖLÜM 5: Yangınla mücadele tedbirleri Söndürme ortamı

3 Basım tarihi: Sayfa nin 7 Uygun yangın söndürme aletleri Püskürtme suyu. Köpük. Güvenlik nedeniyle kullanılmaması gereken yangın söndürme aletleri Yüksek güçlü su püskürtme jeti. Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler Patlaması ve/veya yanması halinde yayılan gazları solumayın. İtfaiye için önlemler Yangın durumunda: Çevre havasından bağımsız solunum koruma cihazı kullanın. Ek öneri Kontamine söndürme suyunu ayrı olarak toplayın. BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri Tüm tutuşma kaynaklarını uzaklaştırın. Yeterli havalandırma sağlayın. Çevresel tedbirler Kanalizasyona veya sulara sızmasına izin vermeyin. Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler Sıvı bağlayıcı materyal (kum, kiselgur, asit bağlayıcısı, üniversel bağlayıcı) ile absorbe edin. Diğer bölümlere referans Toplanan materyale, atıkla ilgili bölüme uygun müdahale edilmelidir. BÖLÜM 7: Kullanma ve depolama Güvenli kullanım için önlemler Teknik kriterler/tedbirler İşle ilgili tüm işlemler her zaman öyle organize edilmeli ki sağıda yazılanlar görülmesin: deri teması. Yangın ve patlama korumasına ilişkin uyarılar Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun - sigara içmeyin. Kullanımı hakkında detaylı bilgiler Statik elektrik boşalımlarına karşı önlem alın. Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama şartları Depo ve kapların spesifikasyonları Sadece orijinal kabında serin ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin. Birlikte depolamaya ilişkin uyarılar Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Özel son kullanımları Teknik veri formuna dikkat et. BÖLÜM 8: Maruziyet kontrolleri/kişisel koruma Kontrol parametreleri Mesleki maruziyet sınır değerleri CAS No. Kimyasal Maddenin Adi ml/m³ mg/m³ İzo-Propilalkol Not. Maruziyet kontrolü Hijyen ölçütleri İş yerinde yemek yemeyin, içmeyin, sigara içmeyin, burnunuzu çekmeyin.

4 Basım tarihi: Sayfa 4 nin 7 Ara vermelerden önce ve iş bitişinde eller yıkanmalı. Solunum sisteminin korunması solunum korumasının gerekli olduğu durumlar: kritik değerin aşılması, yetersiz havalandırma. Ellerin korunması Kimyasal maddelere karşı koruyucu eldivenlerin tasarım seçimi, tehlikeli maddelerin konsantrasyon ve miktarına bağlı olarak iş yerine özel yapılmalıdır. Uygun materyal: NBR (Nitril kauçuk). Eldiven materyalinin kalınlığı: 0,45 mm geçirgenlik zamanı (maksimal taşıma süresi): 480 min Gözlerin korunması Sıkı kavrayan koruma gözlüğü. Deri ve vücudun korunması Direkt deri temasını önlemek için vücut koruması uygulayın (olağan iş giysilerine ilave olarak). BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi Form: Renk: Koku: Durum değişiklikleri Erime noktası/aralığı: Kaynama noktası/aralığı: Tutuşma ısısı:: Parlama noktası: Düşük Patlama limitleri: Yüksek Patlama limitleri: Yoğunluk (20 C'da): Diğer veriler Katı miktarı: sıvı açık sarı karakteristik ygolonhcet-lh - 90 C C 425 C 12 C 2 % hacim 12 % hacim 0,8 g/cm³ Kullanılabilir veriler yok göre test BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime Reaktivite Kimyasal stabilite Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı Sakınılması gereken durumlar Kaçınılacak uygun olmayan malzemeler Oksidan madde, kuvvetli. Asit. Zararlı bozunma ürünleri Yangın da oluşumu: Karbondioksit. Karbonmonoksit.

5 Basım tarihi: Sayfa 5 nin 7 Ek bilgi İle şiddetli reaksiyon gösterir: Oksidan madde, kuvvetli. BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgi Toksikolojik etkileri hakkında bilgi Akut zehirlenme Oral LD mg/kg (rat) Dermal LD mg/kg (rab) Inhalativ LC50/4 h 0 mg/l (rat) İritasyon ve korozivite Derideki tahriş edici etki: hafif tahriş edici. Gözdeki tahriş edici etki: tahriş edici. Hassaslaştırıcı etki Deri teması sonrası: hassaslaştırıcı değildir. Kontrollere ilişkin ek bilgi Sık ve uzun deri teması sonucu deri iritasyonları gelişebilir. BÖLÜM 12: Ekolojik bilgi Zehirlilik Akuatik toksisite EC 50 / 48 h > 100 mg/l (Daphnia magna) EC 50 / 72 h > 100 mg/l (Scenedesmus subspicatus) LC 50 / 48 h > 100 mg/l (Leuciscus idus) Sürüp giderlik / çözünebilirlik Biyoakümülasyon Topraktaki hareketliliği PBT ve vpvb değerlendirmesi sonuçları Diğer zararlı etkileri Diğer veriler Kurallara uygun işlendiğinde atık sularına karışmamaktadır. BÖLÜM 1: Bertaraf bilgileri Atık arıtma yöntemleri Atık atma hususları Resmi talimatlara uygun atık giderilmesi. Temizlenmemiş ambalajların imhası ve tavsiye edilen temizlik maddeleri Bütünüyle boşaltılmış ambalajlar tekrar değerlendirmeye verilebilir. BÖLÜM 14: Nakliye bilgiler Karayolu nakliyatı (ADR/RID)

6 Basım tarihi: Sayfa 6 nin 7 UN No.: Etiketler: Sınflandırma kodu: F1 Özel Önlemler: 601 Kısıtlı miktar (LQ): Nakliye kategorisi: 2 Tehlike numarası: Tünel kısıtlama kodu: D/E Ek bilgi (Karayolu nakliyatı) İç sularda gemi nakliyatı UN No.: Etiketler: Sınflandırma kodu: Özel Önlemler: Kısıtlı miktar (LQ): Ek bilgi (İç sularda gemi nakliyatı) Denizyolu nakliyatı UN No.: Etiketler: F1 601 Özel Önlemler: Kısıtlı miktar (LQ): EmS: Ek bilgi (Denizyolu nakliyatı) Havayolu nakliyatı - F-E, S-D

7 Basım tarihi: Sayfa 7 nin 7 UN/ID No.: Etiketler: Özel Önlemler: Kısıtlı miktar (LQ) (yolcu uçakları): A180 IATA-Paketleme açıklamaları (yolcu uçakları): IATA-Maksimum miktar - (yolcu uçakları): IATA-Paketleme açıklamaları (kargo uçakları): IATA-Maksimum miktar - (kargo uçakları): Ek bilgi (Havayolu nakliyatı) : Y41 Çevreye olan tehlikeleri Çevre için tehlikeli: Kullanıcılar için özel önlemler hayır 5 5 L L MARPOL 7/78'in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar Ulusal hükümler Su tehlike sınıf (D): 1 - az miktarda su kirlenmesine neden olan Madde güvenlik değerlendirilmesi Bu karışımdaki maddeler için madde güvenlik değerlendirmeleri yapılmamıştır. BÖLÜM 16: Diğer bilgiler 2 ve. başlık altındaki R-cümleleri metni 11 Oldukça yanıcı. 6 Gözleri tahriş eder. 67 Buharları uykuya ve sersemliğe yol açabilir. 2 ve.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni H225 Yüksek derecede alev alabilir sıvı ve buhar H19 Ciddi derecede göz tahrişine neden olur. H6 Baş dönmesi ve uyuşukluğa neden olabilir. (İçindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir ön teslimatçının en son geçerli emniyet bilgi kağıdından alınmıştır.)

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Yazı masası temizleyici Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 8 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Cam temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 49750 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Motor yağı 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Oda havası için ferahlatıcı Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Basım tarihi: 09.02.2015 Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0411,015 42,0411,052 42,0411,066 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0510,0013 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 Ticari ürün ismi: VBA 2M70

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 Ticari ürün ismi: VBA 2M70 Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Yapıştırıcılar,

Detaylı

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Art.-No. 514 522, 595 916, 595 9175 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: : 950043;950044; 950097; 950152;

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 506244; 506245 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: : 1036465;1010500;1027516;1020474;1020458;1020457

Detaylı

! BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. ! BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi

! BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. ! BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi ! BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi Code-Nr. 125050 1.2. Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar Önerilen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Revize Edildiği Tarih 01.09.2011 Versiyon 3.0 BÖLÜM 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı REACH Kayıt Numarası Bu madde için bir kayıt numarası yoktur; çünkü bu madde veya

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 506240;506241;791439;1042307 1.2.

Detaylı

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. ! BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. ! BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi Code-Nr. 104102 1.2. Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar Önerilen kullanım

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 1035481 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

SIGMA-ALDRICH. GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Versiyon 5.0 Yeni düzenleme tarihi 27.04.2013 Basım Tarihi 01.08.

SIGMA-ALDRICH. GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Versiyon 5.0 Yeni düzenleme tarihi 27.04.2013 Basım Tarihi 01.08. SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Versiyon 5.0 Yeni düzenleme tarihi 27.04.2013 Basım Tarihi 01.08.2013 BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Karışımı tanımlama:

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : P.Ü PANEL KAPI BOYASI Hazırlama Tarihi : 17.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Sayfa No : 1/ 10

Madde/Müstahzar Adı : P.Ü PANEL KAPI BOYASI Hazırlama Tarihi : 17.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Sayfa No : 1/ 10 Sayfa No : 1/ 10 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : P.Ü PANEL KAPI BOYASI 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Alkid esaslı çift komponentli Son kat İpekMat

Detaylı

Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/8 1 Madde / hazırlık ve firma adı - 1.1 Ürün tanılayıcı - - Mal numarası: LP973APE004K - 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri - Maddenin

Detaylı

1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri

1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri tr/tr Sayfa 1-7 1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün ismi STANDOX THINNER 2K 20-25 Ürün kodu 4024669780901 Tavsiye edilen kullanım amacı Tiner Şirket/üstlenen bilgileri

Detaylı